FAKULTA ŠPORTU
PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE
PONÚKA
V AKADEMICKOM ROKU 2015/16
ŠTÚDIUM
NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA
V TÝCHTO AKREDITOVANÝCH
ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Učiteľstvo telesnej výchovy
Forma štúdia: denná/externá
Metóda štúdia: prezenčná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Udelený titul po úspešnom absolvovaní študijného programu: Bc.
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 110/20
UPLATNENIE ABSOLVENTA:
Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy
majú uplatnenie vo funkciách:
• asistent učiteľa telesnej výchovy a zdravotnej telesnej výchovy,
• inštruktor voľnočasových pohybových aktivít mládeže i dospelých,
• cvičiteľ, tréner, resp. asistent trénera rekreačného a mládežníckeho výkonnostného
športu zodpovedajúceho kvalifikačného stupňa v súlade s Jednotným vzdelávacím
systémom odborníkov v športe SR,
• pracovník samosprávy v oblasti telesnej výchovy a športu,
• môžu pokračovať v nadväzujúcom štúdiu na magisterskom stupni.
PRIJÍMACIE KONANIE:
Podmienky prijatia:
•
úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
•
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať telesnú výchovu
(nie staršie ako 3 mesiace) vydané telovýchovným lekárom neštátneho zdravotníckeho
zariadenia SPORTMED, s. r. o. Ambulancia: VŠA PU, Ul. 17. novembra č. 1, Prešov
(tel. č. 0902/ 901 031) alebo oddelením telovýchovného lekárstva,
•
úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z telesnej výchovy.
Forma a obsahové zameranie prijímacej skúšky z telesnej výchovy:
• Teoretická časť: vedomostný test z biológie človeka, telesnej výchovy a športu v
rozsahu gymnaziálneho učiva.
Knižnú publikáciu: Kolektív autorov, 2012. TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT - teoretické
požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy na Fakultu športu Prešovskej univerzity
v Prešove. 97s. ISBN 978-80-555 0534-3 získa uchádzač na konzultáciách k prijímacím
skúškam.
Praktická časť: absolvovanie disciplín: skok do diaľky z miesta, vytrvalostný člnkový beh,
plávanie 100 m plaveckým spôsobom kraul alebo prsia, gymnastika – povinná zostava +
možnosť absolvovania týchto cvičebných tvarov: premet vpred, salto a akrobatická alebo
akrobaticko-skoková väzba a výber jednej zo štyroch športových hier (basketbal, futbal,
hádzaná, volejbal).
Bližšia špecifikácia praktických disciplín a teoretických požiadaviek je uvedená v dokumente:
Popis a kritériá hodnotenia disciplín prijímacej skúšky z telesnej výchovy pre učiteľské
študijné programy.
Školné na 1. stupni štúdia na externej forme v študijnom programe učiteľstvo telesnej
výchovy je 700,- € za akademický rok.
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Forma štúdia: denná
Metóda štúdia: prezenčná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Udelený titul po úspešnom absolvovaní študijného programu: Bc.
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 50
Študijný program sa realizuje ako medzifakultné štúdium
s FHPV PU v Prešove v kombinácii predmetov
•
•
•
•
•
•
•
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie
učiteľstvo telesnej výchovy a ekológie
učiteľstvo telesnej výchovy a fyziky
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie
učiteľstvo telesnej výchovy a matematiky
učiteľstvo telesnej výchovy a pedagogiky
učiteľstvo telesnej výchovy a technickej výchovy
Uchádzači podávajú prihlášku na FŠ PU v Prešove.
s FF PU v Prešove v kombinácii predmetov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy
a anglického jazyka a literatúry
a dejepisu
a estetiky
a etickej výchovy
a filozofie
a nemeckého jazyka a literatúry
a ruského jazyka a literatúry
a slovenského jazyka a literatúry
a ukrajinského jazyka a literatúry
a výchovy k občianstvu
Uchádzači podávajú prihlášku na FŠ PU v Prešove.
s Ústavom rusínskeho jazyka a literatúry PU v Prešove
•
učiteľstvo telesnej výchovy a rusínskeho jazyka a literatúry
Uchádzači podávajú prihlášku na FŠ PU v Prešove.
s Ústavom maďarského jazyka a kultúry PU v Prešove
•
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a telesnej výchovy
Uchádzači podávajú prihlášku na Ústave maďarského jazyka a kultúry PU v Prešove.
UPLATNENIE ABSOLVENTA:
Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy
v kombinácii majú uplatnenie vo funkciách:
• asistent učiteľa telesnej výchovy a zdravotnej telesnej výchovy,
• inštruktor voľnočasových pohybových aktivít mládeže i dospelých,
• cvičiteľ, tréner, resp. asistent trénera rekreačného a mládežníckeho výkonnostného
športu zodpovedajúceho kvalifikačného stupňa v súlade s Jednotným vzdelávacím
systémom odborníkov v športe SR,
• pracovník samosprávy v oblasti telesnej výchovy a športu,
• asistent učiteľa ďalšieho predmetu,
• môžu pokračovať v nadväzujúcom štúdiu na magisterskom stupni.
PRIJÍMACIE KONANIE:
Podmienky prijatia:
•
úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
•
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať telesnú výchovu
(nie staršie ako 3 mesiace) vydané telovýchovným lekárom neštátneho zdravotníckeho
zariadenia SPORTMED, s. r. o. Ambulancia: VŠA PU, Ul. 17. novembra č. 1, Prešov
(tel. č. 0902/ 901 031) alebo oddelením telovýchovného lekárstva,
•
úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z telesnej výchovy.
Podmienky prijatia na štúdium predmetov, ktoré sa študujú v kombinácii s telesnou
výchovou určuje fakulta, na ktorej sú dané študijné programy akreditované.
Forma a obsahové zameranie prijímacej skúšky z telesnej výchovy:
• Teoretická časť: vedomostný test z biológie človeka, telesnej výchovy a športu v
rozsahu gymnaziálnej látky.
Knižnú publikáciu: Kolektív autorov, 2012. TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT - teoretické
požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy na Fakultu športu Prešovskej univerzity
v Prešove. 97s. ISBN 978-80-555 0534-3 získa uchádzač na konzultáciách k prijímacím
skúškam.
Praktická časť: absolvovanie disciplín: skok do diaľky z miesta, vytrvalostný člnkový beh,
plávanie 100 m plaveckým spôsobom kraul alebo prsia, gymnastika – povinná zostava +
možnosť absolvovania týchto cvičebných tvarov: premet vpred, salto a akrobatická alebo
akrobaticko-skoková väzba a výber jednej zo štyroch športových hier (basketbal, futbal,
hádzaná, volejbal).
Bližšia špecifikácia praktických disciplín a teoretických požiadaviek je uvedená v dokumente:
Popis a kritériá hodnotenia disciplín prijímacej skúšky z telesnej výchovy pre učiteľské
študijné programy.
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Trénerstvo
v športových špecializáciách: aerobik, basketbal, fitnes, gymnastické športy, hádzaná, plávanie,
tenis, volejbal a zjazdové lyžovanie.
Forma štúdia: externá
Metóda štúdia: prezenčná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Udelený titul po úspešnom absolvovaní študijného programu: Bc.
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 20
• Štúdium študijného programu trénerstvo v špecializácii sa otvorí v prípade, ak v
prijímacom konaní vyhovie minimálne 7 uchádzačov v danej špecializácii.
UPLATNENIE ABSOLVENTA:
Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu trénerstvo má druhú
najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v príslušnej športovej špecializácii v systéme vzdelávania
odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Je špecializovaný odborník na športový tréning a
môže viesť športovú prípravu vo vrcholovom a výkonnostnom športe mládeže a dospelých.
PRIJÍMACIE KONANIE:
Podmienky prijatia:
•
úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
•
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať telesnú výchovu
(nie staršie ako 3 mesiace) vydané telovýchovným lekárom neštátneho zdravotníckeho
zariadenia SPORTMED, s. r. o. Ambulancia: VŠA PU, Ul. 17. novembra č. 1, Prešov
(tel. č. 0902/ 901 031) alebo oddelením telovýchovného lekárstva,
•
úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z telesnej výchovy.
Forma a obsahové zameranie prijímacej skúšky z telesnej výchovy:
•
Teoretická časť: vedomostný test z biológie človeka, z telesnej výchovy a športu v
rozsahu gymnaziálneho učiva.
Knižnú publikáciu: Kolektív autorov, 2012. TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT - teoretické
požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy na Fakultu športu Prešovskej univerzity v
Prešove. 2012. 97s. ISBN 978-80-555 0534-3 získa uchádzač na konzultáciách k prijímacím
skúškam.
Praktická časť: absolvovanie disciplín: skok do diaľky z miesta, vytrvalostný člnkový beh,
plávanie - voľný spôsob (hodnotí sa vzdialenosť), športová špecializácia vo zvolenom športe
(ústny pohovor a praktické zručnosti zo zvoleného športu).
Bližšia špecifikácia praktických disciplín a teoretických požiadaviek je uvedená v dokumente:
Popis a kritériá hodnotenia disciplín prijímacej skúšky z telesnej výchovy pre študijný
program trénerstvo.
Školné na 1. stupni štúdia na externej forme v študijnom programe trénerstvo v
špecializácii je 800,- € za akademický rok.
Uchádzači uvedú do prihlášky za názov študijného programu aj športovú špecializáciu,
ktorú si vybrali na štúdium.
Uchádzači doložia k prihláške doklad o športovej výkonnosti, resp. trénerskej kvalifikácii
potvrdený príslušným športovým zväzom.
Doklad o športovej výkonnosti podľa požiadaviek vybraného športu:
•
Aerobik - účasť na Majstrovstvách Slovenska
•
Basketbal - minimálne 1 - ročná účasť v regionálnych súťažiach dospelých alebo mládeže
•
Fitnes - účasť na Majstrovstvách Slovenska
•
Gymnastické športy - účasť na Majstrovstvách Slovenska
•
Hádzaná - minimálne 1 - ročná účasť v regionálnych súťažiach dospelých alebo mládeže
•
Plávanie - minimálne 1 - ročná účasť v súťažiach organizovaných SPF a členstvo vo zväze
•
Tenis - minimálne 1 - ročná účasť v regionálnych súťažiach dospelých a dorastencov
•
Volejbal - minimálne 1 - ročná účasť v regionálnych súťažiach dospelých alebo mládeže
•
Zjazdové lyžovanie - minimálne 1 - ročná účasť v súťažiach organizovaných SLA a
členstvo vo zväze
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Šport a zdravie
v procese akreditácie
Forma štúdia: denná
Metóda štúdia: prezenčná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Udelený titul po úspešnom absolvovaní študijného programu: Bc.
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 70
UPLATNENIE ABSOLVENTA:
Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu šport a zdravie je
špecializovaný odborník s možnosťou profesionálneho uplatnenia v telovýchovnom procese
športu pre všetkých, t.j. pre aktivity voľného času, výživu a zdravie.
Je kompetentný:
• realizovať pohybové programy pre rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny
obyvateľov v úlohe inštruktora, cvičiteľa, osobného trénera, alebo trénera skupiny vo
fitnes centre,
• uplatniť sa ako odborník na kondičný a kompenzačný tréning,
• organizovať tréningový proces v športe pre všetkých a pre zdravotne oslabených
jedincov,
• poskytovať služby ako animátor voľného času vo forme voľno – časových aktivít na
komerčnom princípe v zábavných, spoločenských, turisticko – rekreačných
strediskách, detských táboroch, hoteloch a kluboch,
• pôsobiť ako metodik, projektant, alebo konzultant rozvoja športu a rekreácie v štátnej
správe a samospráve,
• pracovať v školskej praxi ako asistent učiteľa telesnej výchovy, zdravotnej telesnej
výchovy a integrovanej telesnej výchovy na základných, stredných a vysokých
školách.
PRIJÍMACIE KONANIE:
Podmienky prijatia:
•
úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
•
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať tento študijný
program (nie staršie ako 3 mesiace) vydané telovýchovným lekárom neštátneho
zdravotníckeho zariadenia SPORTMED, s. r. o. Ambulancia: VŠA PU, Ul. 17.
novembra č. 1, Prešov (tel. č. 0902/901 031) alebo oddelením telovýchovného
lekárstva – odovzdať najneskôr v deň administratívneho zápisu,
•
úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z telesnej výchovy.
Forma a obsahové zameranie prijímacej skúšky z telesnej výchovy:
• Teoretická časť: vedomostný test z biológie človeka, telesnej výchovy a športu v
rozsahu gymnaziálneho učiva.
Knižnú publikáciu: Kolektív autorov, 2012. TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT - teoretické
požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy na Fakultu športu Prešovskej univerzity
v Prešove. 2012. 97s. ISBN 978-80-555 0534-3 uchádzač získa na konzultáciách k prijímacím
skúškam.
•
Praktická časť: absolvovanie disciplín: skok do diaľky z miesta, vytrvalostný člnkový
beh, plávanie 100 m plaveckým spôsobom kraul alebo prsia, gymnastika – povinná
zostava + možnosť absolvovania týchto cvičebných tvarov: premet vpred, salto a
akrobatická alebo akrobaticko-skoková väzba a výber jednej zo štyroch športových
hier (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal).
Bližšia špecifikácia praktických disciplín a teoretických požiadaviek je uvedená v dokumente:
Popis a kritériá hodnotenia disciplín prijímacej skúšky z telesnej výchovy pre študijný
program šport a zdravie.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ
TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK :
1. kolo do 31. marca 2015 pre študijné programy:
•
•
•
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
trénerstvo
2. kolo do 15. augusta 2015 pre študijné programy:
•
•
učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii len na tie kombinácie predmetov, ktoré
neboli v 1. kole prijímacích skúšok naplnené (budú zverejnené po uzavretí 1. kola)
• trénerstvo
• šport a zdravie v prípade priznania práv uskutočňovať tento študijný program
(informácia bude zverejnená)
TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
1. kolo 15. – 19. jún 2015
2. kolo 25. august – 10. september 2015
Prijímacia skúška na všetky študijné programy trvá jeden deň.
Adresa pre zasielanie prihlášok:
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov
Kontaktná osoba: PhDr. Marcela Brindzková, študijná referentka
e- mail: [email protected]
+ 421-51-7563181
Administratívny poplatok za prijímacie konanie:
Písomná prihláška: 34,- eur
Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu U alebo bankovým prevodom
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000066503/8180
Číslo účtu v tvare IBAN: SK1581800000007000066503
Variabilný symbol: 1070
Špecifický symbol: 03
Doklad o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky, v opačnom prípade nebude
prihláška akceptovaná.
V prípade neúčasti na prijímacom konaní sa poplatok uchádzačom nevracia!
Prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive, čitateľne a dôkladne vyplnená a podpísaná
uchádzačom s uvedením dátumu,
musí obsahovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vystavené telovýchovným lekárom,
nie staršie ako 3 mesiace,
musí obsahovať doklad o zaplatení administratívneho poplatku nalepený na 3. strane
prihlášky,
ak sa chce uchádzač prihlásiť na viac študijných programov ponúkaných FŠ, musí si
podať samostatnú prihlášku na každý študijný program a zaplatiť poplatok za každú
prihlášku.
K prihláške je potrebné doložiť:
•
•
životopis (Europass),
overené kópie vysvedčení z 1.- 4. ročníka strednej školy a overenú kópiu vysvedčenia
o maturitnej skúške (v prípade, že ide o uchádzača, ktorý absolvuje maturitnú skúšku v
roku 2014, doloží overené kópie vysvedčení z 1. - 3. ročníka zo strednej školy a
overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške bezodkladne).
Pozvánku na prijímaciu skúšku s pokynmi zašle fakulta v zákonnej lehote všetkým
uchádzačom.
Uchádzač je povinný absolvovať teoretickú časť a každú disciplínu praktickej časti
prijímacích skúšok.
Výsledky prijímacej skúšky budú po zasadnutí prijímacej komisie v zákonnej lehote
uverejnené na webovom sídle fakulty.
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webovom sídle fakulty:
http://www.unipo.sk/fakulta - sportu - vzdelavanie - puos
Bonifikácia
Bonifikáciu v rozsahu 1 – 10 bodov môžu získať uchádzači,
1) ktorí sa ako študenti 1. – 4. ročníka SŠ zúčastnili na súťažiach organizovaných MŠ
SR, národnými športovými zväzmi a doložia o tom hodnoverný doklad:
- v individuálnych športoch účastníci Majstrovstiev Slovenska, alebo medzinárodných
športových súťaží s umiestnením do 5. miesta (vrátane) a sú členmi príslušnej
športovej federácie,
- v kolektívnych športoch účastníci Majstrovstiev Slovenska, alebo medzinárodných
športových súťaží s umiestnením do 3. miesta (vrátane) a sú členmi príslušnej
športovej federácie.
2) ktorí boli v posledných dvoch rokoch pred prijímacími skúškami, resp. ktorí sú
aktuálne nositeľmi výkonnostnej triedy, resp. kvalifikácie trénera, či rozhodcu, a to
podľa úrovne súťaže a výšky dosiahnutej kvalifikácie po predložení dokladu
potvrdeného príslušným športovým zväzom najneskôr 7 dní pred termínom prijímacej
skúšky.
V prípade, že uchádzač v jednom športe (napr. ľahká atletika, futbal a pod.) získa viac
ocenení, bonifikácia sa mu zaráta len za jedno, a to najvyššie v danom športe.
Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí medailisti z medzinárodných športových podujatí
(MS a ME) a účastníci OH za posledné dva roky pred prijímacími skúškami po predložení
dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom.
Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacieho konania:
Na štúdium na zvolený študijný program budú prijatí uchádzači po úspešnom splnení
podmienok prijímacieho konania a podľa dosiahnutého bodového hodnotenia získaného
súčtom bodov za absolvovanie teoretickej a praktickej časti prijímacej skúšky z telesnej
výchovy, vrátane započítania prípadnej bodovej bonifikácie.
V prípade, že uchádzač v učiteľských študijných programoch získa v plávaní bodové
hodnotenie 0 bodov, nevyhovel na prijímacej skúške a nemôže byť prijatý.
V prípade, že uchádzač neabsolvuje bez náležitého ospravedlnenia teoretickú časť a
ktorúkoľvek disciplínu praktickej časti prijímacej skúšky, nevyhovel a nemôže byť
prijatý.
FŠ PU v Prešove ponúka uchádzačom
KONZULTÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM
25. apríl 2015 (sobota)
• prezentácia teoretických a praktických požiadaviek prijímacích skúšok,
• ukážky požiadaviek na praktickú časť prijímacích skúšok,
• možnosť uchádzačov vyskúšať si praktické disciplíny pod odborným vedením
pedagógov,
• každý účastník získa knižnú publikáciu: Kolektív autorov, 2012. TELESNÁ
VÝCHOVA A ŠPORT - teoretické požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy
na Fakultu športu Prešovskej univerzity v Prešove. 2012. 97s. ISBN 978-80-555
0534-3.
doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD.
dekan
Download

rskom stupni v akademickom roku 2015-16.pdf