ERASMUS+
Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği
KA2 (Ana Eylem 2)
Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi
Ankara, 2014
Stratejik Ortaklıklar
Kapsam
Yeni ve yenilikçi
yaklaşımları;
• geliştirmek,
• transfer etmek,
• uygulamak,
• yaygınlaştırmak
Amaç
• Girişimcilik, dil ve dijital becerilerin geliştirilmesi,
• Temel becerilerin geliştirilmesi
• Yeterliliklerin işgücü piyasası ile uygunluğunu artırmak
• Yerel, ulusal ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek
• Yeni pedagojiler, BİT tabanlı metodolojiler ve Açık Eğitim
Kaynakları geliştirmek
• Sürekli eğitimin kalitesi artırmak
Amaç
• Yetişkin eğitimi alanında çalışan kişilerin mesleki gelişimini
teşvik etmek
• Kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek
• Dezavantajlı konumda olan grupların katılımlarını teşvik
etmek
• Aktif vatandaşlığı, istihdam edilebilirliği ve yeni iş
yaratılmasını (sosyal girişimcilik de dâhil) geliştirmek
• Kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini
geliştirerek öğrenmeye katılımı ve istihdam edilebilirliği
artırmak
• Yeterliliklerin tanınması ve belgelendirilmesi
Faaliyetler
1- Ortaklararası uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler
2- Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına
yönelik faaliyetler
3- Örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin
tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler
4- Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler
5- Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler
6- Eğitim/Öğretim Faaliyeti*
Faaliyetler
6- Eğitim/Öğretim Faaliyeti
Başvuru aşamasında ön görmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile;
Projede yer alan bireylerin, projenin amaçlarını gerçekleştirilmelerine katkı
sağlayacak, ortak ülkelerde eğitim/ öğretim faaliyetleri yapılabilir.
Bu faaliyetlere;
Projede yer alan kurumlarda çalışan ve proje amaçlarına uygun;
eğitim personeli,
eğiticiler,
öğretmenler ile projenin yetişkin öğrenicileri katılabilir.
Proje kapsamında gerçekleştirilebilecek ulusötesi
hareketlilik faaliyetlerin süresi:
Kısa dönem fiziksel hareketliliği
sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik
(en az 2 ay)
Uzun dönem eğitim/öğretim görevlendirmesi
(2 – 12 ay)
Kısa dönemli ortak personel eğitimi
(5 gün – 2 ay)
Kimler
başvurabilir?
•Bir yükseköğretim kurumu
•Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve
yetişkin eğitimi dâhil, okul öncesinden üst orta
eğitime kadar her seviyede )
•Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK
•Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da
kamusal bir işletme (sosyal girişimler de dâhil)
•Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu
kurumu
•Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki
dernekler ve sendikalar da dâhil olmak
üzere, bir sosyal ortak veya çalışma
hayatının diğer bir temsilcisi
•Araştırma enstitüsü
•Vakıf
•Şirketlerarası bir eğitim merkezi
•Müşterek (işbirliğine dayalı) eğitim sunan
şirketler
•Kültürel bir kuruluş, kütüphane, müze,
•Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve
bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum
•Yaygın ve sargın öğrenme aracılığıyla
kazanılmış bilgi, beceri ve yeterlilikleri onaylayan
bir kurum.
Katılımcı
kuruluş
sayısı
En az 3 program ülkesinden
En az 3 kuruluş
Projenin
süresi
2 veya 3 yıl
Başvuru
Nasıl
Yapılır?
On-line
başvuru
(e-form)
30 Nisan 2014
12:00
(Brüksel yerel saati ile)
Proje Yönetimi ve Uygulaması
Hibe Kalemleri
Ulus-aşırı Proje Toplantıları
Fikri Çıktılar
Çarpan Etkili Faaliyetler
İstisnai Masraflar
Özel İhtiyaç Desteği
Opsiyonel
Proje Yönetimi ve Uygulaması
Birim
maliyet
Koordinatör kuruluş
Aylık 500 AVRO
Örneğin;
-planlama, finans, ortaklar
arasında koordinasyon ve iletişim
…);
-Küçük ölçekli
öğrenme/öğretme/eğitim
malzemeleri, yaklaşımları vb.
-Sanal işbirliği ve yerel proje
faaliyetleri (örneğin öğrencilerle
sınıfta proje çalışması, gençlik
çalışması faaliyetleri, yerleşik
öğrenme/öğretim faaliyetlerinin
organizasyonu ve akıl hocalığı,
vb.);
-bilgilendirme, tanıtım ve
yaygınlaştırma (örneğin broşürler,
kitapçıklar, internet bilgileri vb.).
Aylık
maksimum
2750 AVRO
Birim
maliyet
Katılımcı kuruluş
başına
Aylık 250 AVRO
Stratejik
Ortaklıkların
süresine ve iştirak
eden katılımcı
kuruluşların
sayısına bağlı
olarak
Ulus-aşırı Proje Toplantıları
100 ila 1,999 KM
arasındaki seyahat
mesafeleri için:
Toplantı başına her
katılımcıya
575 AVRO
Uygulama ve koordinasyon amaçlı
olarak proje ortakları arasında
katılımcı kuruluşlardan bir tanesinin
ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantılara katılım. Seyahat ve
harcırah giderlerine katkı
Şarta bağlı:
Yıllık maksimum
23 000 AVRO
Birim
maliyet
2000 KM veya daha
fazla seyahat
mesafeleri için:
Toplantı başına her
katılımcıya
760 AVRO
Başvuranlar toplantı
ihtiyacını toplantı ve iştirak
eden katılımcı sayısı
cinsinden
gerekçelendirmelidir.
Seyahat mesafeleri Avrupa
Komisyonunun desteklediği
mesafe hesaplayıcıları
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Her proje çalışma
günü için katılan
yönetici başına
B1.1
Fikri Çıktılar
Projenin fikri çıktıları;
dağıtılabilir - somut ürünlere
ulaşabilmesi için personel gideri
(örn: müfredat, pedagojik
malzemeler ve gençlik çalışması
malzemeleri, Açık Eğitim
Kaynakları, BT araçları, analizler,
araştırmalar, akran öğrenme
yöntemleri vb.)
Birim
maliyet
Her çalışma
günü için katılan
araştırmacı/
öğretmen
/eğitici/gençlik
çalışanı başına
B1.2
Her proje
çalışma günü
için katılan
teknisyen başına
B1.3
Her proje
çalışma günü
için katılan idari
personel başına
B1.4
Şarta bağlı:
Yönetici ve idari personele ilişkin harcamaların
“Proje yönetimi ve uygulama” kapsamına girmesi
beklenmektedir. Bu kalemde çifte kayıt yapmayı
önlemek adına, başvuru sahiplerinin teklif edilen
her bir çıktı için başvurulan personel
harcamalarının türünü ve tutarını doğrulamaları
gerekecektir.
Çıktılar bu türden bir hibe desteğine hak
kazanacak nitelik ve nicelikte olmalıdır.
Çarpan Etkili
Faaliyetler
İstisnai
Masraflar
Özel
İhtiyaç
Fikri çıktıların paylaşılması ve
yaygınlaştırılmasını amaçlayan
ulusal ve ulusötesi konferansların /
seminerlerin / etkinliklerin
düzenlenmesine yönelik
harcamalara katkı.
Yerel katılımcı
başına 100
AVRO (başka bir
deyişle etkinliğin
yer aldığı ülkeden
katılımcılar)
Birim maliyet
Uluslararası
katılımcı başına
200 AVRO
Ortak Ülkede gerçekleşen
çoğaltma etkinlikleri fonlama için
uygun değildir.
Proje
başına
maksimum
30 000
AVRO
(diğer ülkelerden
atılımcılar)
Alt sözleşme veya mal ve hizmet
alımı ile ilişkili gerçek harcamalara
katkı
Engelli katılımcılar ile doğrudan
ilişkili ilave harcamalar
Uygun
harcamaların
bir kısmı
Uygun
harcamaların
bir kısmı
Uygun harcamaların %75’i
Proje başına maksimum
50.000 AVRO
Uygun harcamaların %100’ü
Şarta bağlı: çoğaltma
faaliyetlerine destek ancak
projenin fikri çıktıları ile
doğrudan ilişkili olmaları
halinde sağlanmaktadır. Fikri
çıktıları için hibe desteği
olmayan bir proje
yaygınlaştırıcı faaliyet
düzenlemek için destek
alamaz.
Şarta bağlı: taşeronluk,
usulüne uygun olarak
doğrulanmış nedenlerden
dolayı doğrudan katılımcı
kuruluşlar tarafından
sunulamayan hizmetler ile
ilişkili olmalıdır. Ekipman,
normal ofis ekipmanını veya
normal olarak katılımcı
kuruluşlar tarafından kullanılan
ekipmanı kapsayamaz.
Şarta bağlı: bu masraflara dair
talepler başvuru formunda
gerekçelendirilmelidir
100-1999 km = 275 AVRO / Katılımcı
Opsiyonel
Seyahat
2000 km ve fazlası = 360 AVRO / Katılımcı
Bireysel Destek
Dil Desteği
Uzun dönem eğitim/öğretim görevlendirmesi
Kısa dönem ortak personel etkinlikleri
Yanlızca 2-12 ay arası süren faaliyetler için
150 AVRO / Katılımcı
Gidilecek ülke ve gün sayısına göre
hesaplanır
(harcırah tablosu)
Eğitim vermek veya çalışmak için
kullanılacak dil bilgisini iyileştirmek
amacıyla katılımcılara sunulan
destek ile bağlantılı harcamalar
Başvuru Süreci
Erasmus+
Başvuru adımları takip edilmelidir
Başvuru
•
•
Kayıt işlemi yapılmalıdır
Başvuru formu indirilmelidir (Avrupa Komisyonu/Yürütme Ajansı/Ulusal Ajans internet sayfalarında
yayınlanan)
•
Başvuru formu doldurulurken;
- Program Rehberi ve ilgili başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır.
•
Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgeler başvuru formuna eklenmelidir.
(Belge ekleme işlemi pdf formatındaki başvuru formunda yer alan “Ekler” bölümünden
yapılmalıdır).
•
Eklenmesi gereken belgeler:
- Başvuru formundaki doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali,
- Program Rehberi ve başvuru rehberinde belirtilecek diğer belgeler.
•
Başvuru formu üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır.
•
Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için form ayrıca TURNA Elektronik Proje
Yönetim Sistemine de yüklenmelidir.
•
Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir.
Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.
Başvuru
• Online Başvuru
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
• ECAS sistemine kayıt
• URF sistemine kayıt ve PIC Numarası
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
•
•
Tüzel Kişilik Belgesi
Finansal Kimlik Belgesi
• Başvuru Formunun yüklenmesi
• 60.000 Avro’nun üstünde hibe tahsis edilen kamu kurumu dışındaki
kuruluşlar için bilanço ve gelir tablosu.
Uygunluk Ölçütleri
Uygun Katılımcı
Kuruluş
her türlü
kurum/kuruluş
Kimler Başvurabilir
program
ülkesinde yerleşik
herhangi bir
kurum/kuruluş
bu kuruluş proje
dahil olan tüm
katılımcılar adına
başvurur
Katılımcı
kurum/kuruluş
sayısı/profili
en az 3 farklı
program ülkesi
en az 3 kuruluş
Proje süresi
2-3 yıl
Uygunluk Ölçütleri
Faaliyet Uygunluğu/
Yeri
Başvuru Tarihi
Başvuru Şekli / yeri
30 Nisan 2014,
Brüksel Saati:
Öğle:12:00
Online
Hareketlilikler
Ulusal Ajans
Projeye Ortak
Ülkeler
Katılımcıların
Uygunluğu
Kurum/kuruluş
personeli
Uygunluk Ölçütleri
Online Başvuru
Yöntemi
ECAS'a giriş ve kayıt
olunması
PIC Kodu alınması
Tüzel Kişilik Belgesi
Finansal Yeterlilik
Belgesi
Başvuru Formunun
Ekleri ile yüklenmesi:
• Doğruluk Beyanı
• 60.000 Avro üzeri bilanço.
Hibe Ölçütleri
Uygunluk
30 Puan
Proje Tasarım ve
Uygulama Kalitesi
20 Puan
Proje Ekibinin Kalitesi/
İşbirliği Düzenlemeleri
20 Puan
Etki / Yaygınlaştırma
30 Puan
AB Politikaları
Genel Proje
Aşamalarının
Kalitesi
Tamamlayıcı
ortaklık profili
Proje
Çıktılarının
Kalite Kontrolü
Program
Amaçları
Projenin Kendi
İç Uyumu
Sorumluluk
Paylaşımı
Katılımcılara
Örgütlere vs
Etkiler
Sorun Analizi
Fizibilite
Farklı Eğitim
Alanları
Yayım Dağıtım
ve Paylaşım
Gerçekçi
Amaçlar, vs
Fayda Maliyet
Analizi
Yeni
Katılımcılar
Sürdürülebilirlik
Hibe Ölçütleri
Hibe
Her bölüm için
maksimum
puanın en az
yarısı
Toplamda
en az
60 puan
ERASMUS+
Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği
KA2 (Ana Eylem 2)
Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi
Ankara, 2014
ANA EYLEM 2
STRATEJİK ORTAKLIKLAR
BAŞVURU FORMU
KAPSAM
Bu bölümde;
-Hangi alanda proje teklifi
yapıldığı,
-Projenin adı, kısa adı
-Projenin başlangıç-bitiş
tarihleri,
-Proje başvurusunu yapan
kurum adı yazılmalıdır.
KOORDİNATÖR VE
ORTAKLAR
Bu bölümde;
-ECAS sistemine kayıt olup
ardından Unique
Registration Facility (URF)
veritabanında kaydını
yaparak , KULLANICI
TANITIM KODU (PIC CODE)
alan proje ortaklarının
iletişim bilgileri yazılır.
Proje ortağı kurum
profili, proje alanında
tecrübe ve birikimi
belirtilir.
- Ortak kuruluşun, proje
alanında tecrübe,
motivasyon ve becerileri
nelerdir?
- Son üç yıl içersinde
katılım sağlanan AB hibe
projeleri
Ortak kuruluş yasal
temsilcisi iletişim bilgileri
Proje ortağı kuruluş
irtibat kişisi iletişim
bilgileri
Yeni ortak kuruluş
eklenip- çıkarılabilir
PROJENİN TANIMLANMASI
-Genel proje düşüncesi nedir?
-Proje hangi ihtiyaçlara cevap
vermeyi hedeflemektedir?
-Bu ihtiyaçlar nasıl tespit
edilmiştir?
Projeyi yenilikçi yapan nedir?
Ortak olarak hangi ülkeler ve ne
tür kuruluşlar seçilmiştir? Neden?
-Ortakların proje için
kullanacakları kaynak, tecrübe ve
becerileri nelerdir?
Ortaklar ve ilgili karar vericiler
ile iletişim yöntemleri nelerdir?
Proje kapsamında ele alınan
öncelikler nelerdir?
Projenin planlanan sonuçları
nelerdir?
Hedeflenen somut sonuçlar
HAZIRLIK
PROJE YÖNETİMİ
DEĞERLENDİRME VE
KALİTE KONTROL
RİSK YÖNETİMİ
GÖSTERGELER
PROJE UYGULAMASI
Proje faaliyetleri öncesi
ortakların yapacağı hazırlık
çalışmaları nelerdir?
Projede düzenli bütçe kontrolü
ve zaman yönetimi nasıl
sağlanacaktır? (iş programı)
Proje faaliyetlerinin ve sonuçlarının
kalitesinin izlenmesi ve
değerlendirilmesi stratejisi nedir?
Risk yönetim planı var mıdır?
Proje hedeflerine ulaşım ve
sonuçların nihai
değerlendirmesinde kullanılan
göstergeler nelerdir?
Proje faaliyetlerini içeren iş
programı hazırlanmış mıdır?
Proje faaliyetleri hangi hedef
gruplar üzerinde kurgulanmıştır?
PROJEYE EŞİT FIRSATLARA SAHİP OLMAYAN
KATILIMCILARIN DAHİL EDİLMESİ
PROJE FAALİYETLERİ
FİKRİ ÇIKTILAR
ÇARPAN ETKİLİ FAALİYETLER
ÖĞRENİM/EĞİTİM/ÖĞRETİM Projede öğrenim, eğitim,
öğretim faaliyetleri
FAALİYETLERİ
öngörülmekte midir?
Bu faaliyetlerin proje
hedeflerine katma değeri ne
olacaktır?
İZLEME
ETKİ
-Bireyler, kurumlar, hedef gruplar
üzerindeki beklenen etki ne
olacaktır?
-yerel, bölgesel , ulusal ve
uluslararası etkiler ne olabilir?
-Etkiler hangi araçlar ile
ölçülecektir?
YAYGINLAŞTIRMA VE
SONUÇLARIN KULLANIMI
Proje sonuçları kurum
içinde ve dışında kimlere
yaygınlaştırılacak?
Ortaklık içerisinde
yaygınlaştırmadan kim
sorumlu olacaktır?
Yaygınlaştırma hangi
kanalla yürütülecektir?
Geliştirilen sonuçlar ortaklık
dış kullanıma hazır mıdır?
Yaygınlaştırma planına ilişkin
diğer ayrıntılar nelerdir?
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sonuçların sürdürülebilirliği
hangi kaynaklar ile nasıl
sağlanacaktır?
Proje Yönetimi ve
Uygulaması Gideri
(max 10 ortak)
Koordinatör : 500 €/ay
Ortak
: 250€ /ay
Uluslararası proje toplantıları
100 km-1999 km:575 €/katılımcı
2000 km ve üzeri:760 €/katılımcı
Fikri Çıktılar
Her Çalışma günü için
belirlenen personel ödemesi
Yönetici/Eğitici/Teknisyen/
İdari Personel
Çarpan Etkisi olan Faaliyetler
(fikri çıktı için bütçe talebi olması
gerekir) max 30.000 €/proje
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri
(opsiyonel)
A- Seyahat Gideri
B- Harcırah Gideri
C- Dil Desteği
Özel İhtiyaç Desteği
İstisnai Giderler
Taşeronluk giderleri uygun
harcamaların %75 i kadar
karşılanır. Max 50.000 €/ proje
PROJE ÖZETİ
Projenin temel düşüncesi nedir?
Bu projeye neden ihtiyaç vardır?
Ülkelerarası işbirliği nasıl
sağlanmıştır?
AB boyutu nasıl sağlanmıştır?
Hedeflenen ürün ve çıktılar
nelerdir?
Yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik
nasıl planlanmıştır?
ORTAKLARIN ÖZETİ
BÜTÇE ÖZETİ
BAŞVURUYA EK BELGELER
DEKLARASYON/Doğruluk Beyanı
Yetişkin Eğitimi
Yetişkin öğrenicilere ve eğiticilere yönelik;
- Kurs, müfredat, eğitim materyali geliştirilmesi
- BIT kullanımını teşvik eden eğitim metodolijileri
tasarlanması
- Yetişkin öğrenicilere yönelik rehberlik, danışmanlık
ve eğitmenlik yöntem ve araçlarının geliştirilmesi
- Yetişkin eğitimi kurumları için liderlik ve yöneticilik
eğitimleri içeriği tasarlanması
- Toplumsal konulara yönelik farkındalığın arttırılması
konularında projeler geliştirilebilir.
Proje taslağı örneği
• Proje Adı: Yetişkinlere Dil Öğretim Metodlarında yeni
Avrupa Standartları Geliştirilmesi
• Genel Hedef: Yetişkinlere Dil Öğrenim Metodlarında yeni
Avrupa Standartları geliştirilmesine ilişkin uygulamalı
eğitimciliğin geliştirilmesi
• Amaç : Eğitim materyali ve e-öğrenme dahil, bir eğitim
programı yaratılması
• Sonuçlar:
Ürün 1: modül (25 kredi) basılı materyal
Ürün 2: web tabanlı malzeme
Ürün 3: Eğitimci Kılavuzu
Koordinatör: P1 yetişkin eğitim kurumu (TR)
Ortaklar
: P2 yetişkin eğitimi kurumu(UK), P3
üniversite(HU), P4 dernek (TR), P5 meslek okulu (UK)
İletişim
[email protected]
46
Download

Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Sunumu