ERASMUS+
Yetişkin Eğitimi Programı
Ankara, 2014
İçerik
•
Erasmus+ Programı
•
Başvuru süreci
•
Ana Eylem 1: Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri
•
Ana Eylem 2: Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar
Erasmus+: Hedefler
•
Temel hedef dahil Avrupa 2020 stratejisinin hedefleri,
•
Avrupa işbirliği (ET 20) için stratejik çerçeve hedefleri,
• İşsizlik
• Ekonomik İstikrar ve Büyüme
• Demokratik Yaşama Aktif Katılım
•
İnsan onuru, özgürlük demokrasi, eşitlik, hukukun egemenliği ve insanlarına
saygı,çoğulculuk, ayrım yapmama, adalet, dayanışma, kadın erkek
eşitliğinin egemen olduğu bir toplum),
Hangi Ülkelerde Uygulanacak?
•
28 Avrupa Birliği üyesi ülke
• 3 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: İzlanda,
Lihtenştayn ve Norveç
• 2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya
• Program Üyesi toplam 33 ülke
• Ortak Ülkeler ( Bazı faaliyetlerde)
Neler Değişti?
• Farklı programların tek çatı altında birleştirilmesi
• Daha basit başvuru ve uygulama koşulları
• Hareketlilik projelerine başvurular sadece tüzel kişilikler tarafından
yapılabilecek
• Ortaklık faaliyetlerinde çıktı odaklı bir kurgu ve bütçelendirme
Tek Bir Program: Basitleştirilmiş Yapı
2007-2013 Dönemi
2014-2020 Dönemi
ERASMUS +
Hayatboyu Öğrenme
Programı
Grundtvig
Erasmus
Leonardo da Vinci
Comenius
Gençlik Programı
Uluslararası
Yükseköğretim
Programı
Erasmus
Mundus,Tempus,
Alfa, Edulink,
İkitaraflı Program
• 3 Ana Eylem
1.
2.
3.
Bireysel
Hareketlilikler
Yenilik ve İyi
Uygulamaların
Değişimi İçin
İşbirliği
Politika
Reformlarının
Desteklenmesi
• Spor
• Jean Monnet Faaliyetleri
ERASMUS+
1. Bireylerin
Öğrenme
Hareketlikleri
Eğitim ve Gençlik
Alanındaki Hareketlilik
Projeleri
Geniş Katılımlı Avrupa
Gönüllü Hizmeti
Organizasyonları
2. Yenilik ve İyi
Uygulamaların
Değişimi İçin İşbirliği
3. Politika
Reformlarına Destek
Spor
Yapılandırılmış Diyalog:
Stratejik Ortaklıklar
Bilgi Ortaklıkları
Gençlerle Gençlik
Alanındaki Karar Alıcıların
Buluşmaları
İşbirliği Ortaklıkları
Kar Amacı Gütmeyen
Spor Etkinlikleri
Jean Monnet
Faaliyetleri
Jean Monnet Modülleri
Jean Monnet Kürsü
Başkanlıkları
Jean Monnet
Mükemmeliyet Merkezi
Ortak Master Derecesi
Sektörel Beceri
Ortaklıkları
Jean Monnet’nin
Kurum ve Derneklere
Yönelik Desteği
Master Öğrencisi Kredi
Garantisi
Gençlik Alanında
Kapasite Geliştirme
Jean Monnet Ağları
Jean Monnet Projeleri
Erasmus+ Nasıl Öğrenebilirim?
•
•
•
•
Program Kılavuzu
Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı,
Türkiye Ulusal Ajansı internet sayfası
Avrupa Komisyonu
Yetişkin Eğitimi
Yetişkin kimdir?
•
•
•
•
Biyolojik
Toplumsal
Yasal
Psikolojik
Yetişkin Eğitimi: Hedef Kitle
• Yetişkin eğitimi içindeki öğrenici, öğretmen, eğitmen ve diğer
personel
• Yetişkin eğitim alanındaki eğitim kurumları ve bu tür eğitim fırsatları
sunan kuruluşlar
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Yaygın eğitim kurumları,
Sivil toplum kuruluşları, Sendikalar, Meslek odaları,
Araştırma merkezleri,
Danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları,
Özel kuruluşlar, işletmeler, basın-yayın kuruluşları
Yüksek öğretim kurumları,
Cezaevleri,
Müzeler, kütüphaneler, sağlık kurumları
Bakanlıklar, Belediyeler,
10
BAŞVURU SÜRECİ
Başvuru Süreci
1.
2.
3.
4.
Katılımcı Portalına kayıt olunması
Program ölçütlerine uygunluğun kontrol edilmesi
Mali şartların kontrol edilmesi
Başvuru formunun doldurulması ve gönderilmesi
12
Başvuru Süreci
Katılımcı Portalına Kayıt Olunması
Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama sistemine üyelik
(European Commission Authentication Service-
ECAS)
Katılımcı Portalına (URF) kayıt
Tüzel Kişilik Belgesi
Kullanıcı Tanımlama Kodu (
•
•
•
•
Finansal Tanımlama Belgesi
PIC)
Dokuz (9) haneli
Elektronik başvuru formlarına ulaşım
Ulusal Ajanslar ve kurum/kuruluş/gruplar arasındaki iletişim
PIC kullanım rehberi (Internet sayfasında yayımlanacak)
13
Başvuru Süreci
Katılımcı Portalı;
ECAS’a nasıl üye olunur?
PIC kodu nasıl alınır?
http://www.youtube.com/watch?v=Op024Xx5ThA&list=PLQktSc4L6G2zo2
1Pfl7tSYSA3Keqro_yD
14
Başvuru
• Online Başvuru
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
• ECAS sistemine kayıt
• URF sistemine kayıt ve PIC Numarası
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
•
•
Tüzel Kişilik Belgesi
Finansal Kimlik Belgesi
• Başvuru Formunun yüklenmesi
• 60.000 Avro’nun üstünde hibe tahsis edilen kamu kurumu dışındaki
kuruluşlar için bilanço ve gelir tablosu.
TURNA
TURNA
Kurumsal Yeni Kullanıcı
ERASMUS+
KA1 (Ana Eylem 1)- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri
Ankara, 2014
Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri
Neden KA1 Projesi yapmalısınız?
•
•
•
Yetişkin eğitimi alanında çalışan
personelin bilgi becerilerinde artış,
kurum/kuruluşun kapasite gelişimi,
KA1
Program ülkelerinde
bulunan Ulusal Ajanslar aracılığı ile
Avrupa Komisyonunun sunduğu
önemli bir fırsat
Faaliyetler
Personel eğitimi:
Yetişkin eğitimi personelinin profesyonel gelişimi için destek sağlanması;
• yurtdışında yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılım
• yurtdışında yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta işbaşı
eğitimi/gözlem süreci geçirme
Eğitim/öğretme görevlendirmesi:
Yetişkin eğitim kuruluşu personeline yurtdışındaki ortak bir kuruluşta
eğitim veya öğretme hizmeti sunma fırsatı sağlanması
Amaç
Bilgi, beceri ve davranış gibi yeteneklerin edinilmesi konusunda
öğrenicilerin desteklenmesi,
Eğitim, öğretim ve gençlik alanında çalışanların mesleki gelişiminin
desteklenmesi,
Yabancı dil yeterliliğinin güçlendirilmesi,
Farklı kültür ve ülkeler hakkında farkındalığın artırılması,
Uluslararası iletişim ağlarının oluşturulması,
Amaç
Avrupa vatandaşlığı duygusunun geliştirilmesi
Kuruluşların kapasitelerini ve uluslararası boyutunu
geliştirmek,
Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki öğretim, işgücü ve
girişimcilik arasındaki sinerji ve geçişleri güçlendirmek,
Yurt dışında geçen öğrenim dönemlerinde kazanılan
yeterliliklerin tanınmasını sağlamak,
Kimler Başvurabilir?
Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet yürüten ve
tüzel kişiliğe sahip uygun katılımcı kuruluşlar

Bireyler, doğrudan hibe başvurusu yapamazlar
27
Uygun Katılımcı
Kuruluşlar
• Yetişkin eğitimi faaliyeti yürüten;
kamu veya sivil toplum kuruluşu
(Yetişkin Eğitim Kuruluşu)
• İşgücü piyasasında veya eğitim,
öğretim ve gençlik alanlarında
faaliyet yürüten;
herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu
• Bir Ulusal Yetişkin Eğitim
Konsorsiyumunun* koordinatör
kuruluşu
28
Konsorsiyum
Hareketlilik Konsorsiyumunun amacı, hareketliliğin organize edilmesini
kolaylaştırmak ve bir kuruluşun tek başına yapabileceği faaliyetlere göre
daha fazla katma değer sağlamaktır.
Bir konsorsiyum yetişkin eğitimi faaliyeti gösteren en az 3 kuruluştan
oluşmalıdır.
Projenin konsorsiyum tarafından sunulması halinde, konsorsiyumun tüm
üyeleri aynı program üyesi ülkeden olmalıdır.
Konsorsiyumun her üyesi ile Koordinatör arasında rol ve sorumluluklar,
idari ve mali düzenlemeleri içeren bir anlaşma imzalanır.
Uygun Katılımcı
Kuruluşlar
• Bir yetişkin eğitimi okulu/enst./merkezi
• Özel ihtiyaç sahibi yetişkin öğrenicilerine yönelik
bir kuruluş
• Bir yükseköğretim kurumu
• Küçük, orta veya büyük ölçekli kamusal ya da
kurumsal bir işletme
• Ticaret odaları, esnaf dernekleri, mesleki
dernekler ve sendikalar
• Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu
kurumu
• Araştırma enstitüsü
• Vakıf
• Kar amacı taşımayan bir kuruluş, dernek, STK
• Kültürel bir kuruluş, kütüphane, müze
• Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve
bilgilendirme hizmetleri sunan kuruluşlar
30
Katılımcı
Kuruluşların Rolü
Başvuran Kuruluş
• Başvuru yapmak,
• Hibe sözleşmesi imzalamak,
• Projeyi yönetmek ve raporlamakla sorumludur.
Gönderen Kuruluş
Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren
uzmanları seçmek ve bunları yurtdışına
göndermekle sorumludur.
Ev Sahibi Kuruluş*
Yurt dışından gelen yabancı yetişkin eğitimi
personelini kabul etmek ve onlara eğitim/staj veya
faaliyet programı sunmak ya da onların
sunacakları bir eğitim faaliyetinden yararlanmakla
sorumludur.
Ev Sahibi Kuruluş
Ev sahibi kuruluşun spesifik rolü; faaliyetin
türüne ve gönderen kuruluş ile olan ilişkisine
bağlıdır.
Ev sahibi kuruluş;
Bir kurs düzenleyicisi
(yapılandırılmış bir kursa veya eğitim
faaliyetine katılım halinde)
Yetişkin eğitimi alanında
faaliyet gösteren ortak
veya diğer ilgili kuruluş
(işbaşı eğitimi veya öğretim
görevlendirmeleri halinde)
Hareketlilik Projesinin Aşamaları
Hazırlık
Hareketlilik
Projesi
Nedir?
(Proje süresi:
1 veya 2 yıl)
•
•
•
•
Uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılması,
Katılımcıların seçimi,
Ortaklar ve katılımcılar ile anlaşmalar düzenlenmesi,
Katılımcıların dil, kültür ve görev açısından hazırlanması.
Uygulama
İzleme
• Faaliyetlerin değerlendirilmesi,
• Proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması.
Uygun Katılımcı
Kuruluş Sayısı
Başvuru sırasında sadece «Gönderen» kuruluşun kimliği belirlidir.
Ulusal Yetişkin Eğitimi Konsorsiyumu tarafında sunulan başvurularda;
• Tüm üyeler aynı Program Ülkesinden olmalı,
• Yetişkin eğitimi faaliyeti gösteren en az 3 kuruluş içermeli,
• Başvuru sırasında tüm üyelerin kimlikleri belli olmalıdır.
Projenin uygulama aşamasında, farklı Program Ülkelerinden en az iki
kuruluş (gönderen ve ev sahibi) olmalıdır.
Projenin Süresi
1 veya 2 yıl
Faaliyetin Süresi
2 gün - 2 ay (seyahat süresi hariç)
Faaliyetin
Gerçekleşeceği Yer
Başvuru Nereye
Yapılır?
Yurtdışında bir Program Ülkesi
Başvuru sahibi kuruluşun yerleşik olduğu ülke Ulusal Ajansı.
04 Mart 2015 (Brüksel saati ile öğle 12:00)
Son Başvuru Tarihi
•Tek başvuru / Başvuru dönemi / Yetişkin eğitimi kurumu veya
konsorsiyumu
•Bir yetişkin eğitimi kurumu aynı anda başvuran birden fazla
konsorsiyumun parçası olabilir.
Hibe Kalemleri
- Kurumsal destek
- Seyahat giderleri
- Bireysel destek
- Kurs ücreti
- Özel ihtiyaç desteği
36
Kurumsal Destek
Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı olan her türlü
harcama için;
• Avrupa Gelişim Planının hazırlanması ve takibi
• Personele bilgi ve yardım sağlanması
• Hareketlilik faaliyetleri için personel seçimi
• Ortak kurumlarla organizasyon düzenlemeleri
• Hareketlilik anlaşmalarının hazırlanması
• Hareketliliğe katılacak personel için hazırlık (dilsel, kültürel, pedagojik vb.)
Katılımcı Sayısı
Katılımcı Başına Destek (Avro)
100 kişiye kadar
350
100 kişi ve üzeri
200
37 /44
Refakatçiler dahil olmak üzere, katılımcıların yerleşik oldukları yerden yurtdışı faaliyet
yerine gitmek ve dönmek için kullanılacak birim maliyet üzerinden hesaplanan tutarlar:
Seyahat
Seyahat mesafesi için Avrupa Komisyonu – Hesaplama Aracı
Mesafe (km)
Kişi Başı Ödeme Miktarı (Avro)
100-499
180
500-1999
275
2000-2999
360
3000-3999
530
4000-7999
820
8000 ve üstü
1100
38 /44
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
İsviçre
Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi
Çek Cumhuriyeti
Almanya
Danimarka
Estonya
Yunanistan
İspanya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Macaristan
İrlanda
İzlanda
İtalya
Lihtenştayn
Litvanya
Lüksemburg
Letonya
Makedonya
Malta
Hollanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
İsveç
Slovenya
Slovakya
İngiltere
1 - 14 gün
15 - 60 gün
98
98
98
98
69
69
69
69
98
98
84
112
70
98
84
98
98
70
98
112
98
98
98
70
98
84
84
84
112
98
98
84
98
112
70
84
112
Bireysel destek, günlük katılımcı
başına sağlanacak olan hibe tutarıdır.
69
69
59
78
49
69
59
69
69
49
69
78
69
69
69
49
69
59
59
59
78
69
69
59
69
78
49
59
78
Konaklama,
yeme-içme,
gidilen
yerdeki ulaşım ve sigorta masraflarını
içermektedir.
Bireysel destek “birim maliyet”
usülüyle hesaplanır ve gidilecek
ülkeye ve konaklama süresine göre
belirlenir.
Bireysel destek oranları her ülkenin
ulusal ajansı tarafından Avrupa
Komisyonu’nun program rehberinde
verdiği miktarlara göre belirlenmiştir.
Türkiye Ulusal Ajansı’nın Yetişkin
Eğitimi Personel Hareketliliği (KA1) için
belirlediği destek miktarlarının tablosu
39 /44
(Ulusal Oranlar) bu şekildedir.
Kurs Ücreti
70 Avro/Katılımcı/Gün
Azami 700 Avro/Katılımcı
Engelli katılımcılar ve refakatçiler ile doğrudan ilişkili ek
harcamalar
Özel İhtiyaç
Desteği
Belge karşılığı harcama
Uygun harcamaların %100’ü desteklenir
Başvuru formunda gerekçelendirilme şartı
İstisnai
Masraflar
Ulusal Ajans tarafından talep edilmesi durumunda banka
teminatı ile ilgili masrafların % 75’i desteklenir.
40 /44
İçerik değerlendirme süreci
Projenin
Uygunluğu
(Max. 30
puan)
Projenin
Tasarımı ve
Kalitesi
(Max.40 puan)
İçerik
Değerlendirmesi
(≥60, %50)
Etki ve
Yaygınlaştırma
(Max. 30
puan)
Hibe Ölçütleri
Uygunluk
(Max. 30 puan)
Projenin Tasarımı ve
Kalitesi
(Max.40 puan)
Etki ve Yaygınlaştırma
(Max. 30 puan)
• Proje teklifinin;
Program faaliyetinin amaçları ve öncelikleriyle
ortak kurumlar ve katılımcı bireylerin ihtiyaç ve amaçlarıyla uygunluğu
•Proje teklifinin,
katılımcılar için yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretmesi
ortak kuruluşların kapasite ve uluslararası kapsamlarını güncellemesi
•Projenin tüm aşamalarının açık, tam ve kaliteli olması
•Projenin amaçlarıyla ön görülen faaliyetler arasındaki uyum
•Pratik düzenlemeler, yönetim ve destek yöntemlerinin kalitesi
•Katılımcılar için yapılacak hazırlığın kalitesi
•Avrupa’nın şeffaflık ve tanınma araçlarının uygun kullanımı ve katılımcıların öğrenme
çıktılarının tanınması ve geçerli hale getirilmesi için yapılacak düzenlemelerin kalitesi
•Katılımcıların seçimi ve hareketlilik faaliyetlerine dahil edilmesi için yapılacak
işlemlerin ve alınacak önlemlerin uygunluğu
•Diğer paydaşlar dahil proje ortağı kuruluşlar arasındaki iş birliği ve iletişimin kalitesi
Proje çıktılarını değerlendirmek için yapılan faaliyetlerin kalitesi
Projenin,
devamında ve sonrasında katılımcılar ve proje ortakları ile
yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projede doğrudan yer alan
kurum ve bireyler dışındakilere yönelik potansiyel etkisi
Proje çıktılarının ortak kuruluşlar içinde ve dışında yaygınlaştırılması, amaçlanan
faaliyetlerin uygunluğu ve kalitesi
Hibe alabilmek için;
•Her bölüm için maksimum puanın en az yarısı
•Toplamda en az 60 puan
ÜST BAŞLIK
2014 YILI KA1 BAŞVURU
İSTATİSTİKLERİ
Batman
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
ümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
amanmaraş
Karabük
Karaman
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Sinop
Sivas
Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Proje Başvurularına Ait İl Dağılımı
32
25
15
1 1
3
16
0
8
4
10
12 11
6
3
3
5
5 6
2 2
8
1 1 2
1
17
11
6
7 6 6
3
10 9
13 13
5
2
5
7
8
9
4
4
1
1
2 2
5 5
2
4
Kabul edilen ve yedek projelerin illere göre
dağılımı
KA104 Kabul ve Yedek Projelerin İllere Göre Dağılımı
Proje Sayısı
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kabul edilen ve yedek projelerin kuruluş türüne
göre dağılımı
Ret gerekçeleri
Uygunluk Ret;
63
Yetersiz Puan;
195
Alt Kriter Eşik
Puan Altı; 13
Bütçe
Yetersizliği;
317
Hareketlilik sayılarının karşılaştırılması
ERASMUS+
Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar
KA2 (Ana Eylem 2)
İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği
Faaliyeti
Ana Eylem 2 – Stratejik Ortaklıklar
Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, istihdam
yaratıcılık ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla,
edilebilirlik,
Eğitim, gençlik alanında ya da işgücü piyasasında aktif olarak
yeralan her türlü kurum kuruluş arasında gerçekleştirilecek
eğitim, öğretim faaliyetlerinde,
Kurumsal işbirliğinin destekleneceği faaliyet çeşididir.
Daha kaliteli eğitim ve kurumsal modernleşmeye öncü olabilecek yenilikçi
uygulamaların konu ile ilgili kurum/kuruluşların bir araya gelerek transfer
edilmesi, uygulanması, test edilmesi, yaygınlaştırılmasının destekleneceği
faaliyet çeşididir.
51/36
Stratejik Ortaklıklar
Kapsam
Yeni ve yenilikçi yaklaşımları;
• geliştirmek,
• transfer etmek,
• uygulamak,
• yaygınlaştırmak
Faaliyetler
1- Ortaklararası uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler
2- Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik
faaliyetler
3- Örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin
tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler
4- Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler
5- Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler
6- Eğitim/Öğretim Faaliyeti*
Faaliyetler
6- Eğitim/Öğretim Faaliyeti*
Başvuru aşamasında ön görmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile;
Projede yer alan bireylerin, projenin amaçlarını gerçekleştirilmelerine katkı
sağlayacak, ortak ülkelerde eğitim/ öğretim faaliyetleri yapılabilir.
Bu faaliyetlere;
Projede yer alan kurumlarda çalışan ve proje amaçlarına uygun;
eğitim personeli,
eğiticiler,
Yetişkin eğitimi personeli ile projenin yetişkin öğrenicileri katılabilir.
Proje kapsamında gerçekleştirilebilecek ulusötesi hareketlilik
faaliyetlerin süresi:
Kısa dönem fiziksel hareketliliği
sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik
(5 gün – 2 ay)
Uzun dönem eğitim/öğretim görevlendirmesi
(2 – 12 ay)
Kısa dönemli ortak personel eğitimi
(5 gün – 2 ay)
Katılımcı
kuruluş
sayısı
Projenin
süresi
Başvuru
Nasıl
Yapılır?
En az 3 program ülkesinden
En az 3 kuruluş
2 veya 3 yıl
On-line
başvuru
31 Mart 2015
12:00
(e-form)
(Brüksel yerel saati ile)
Proje Yönetimi ve Uygulaması
Hibe Kalemleri
Ulus-aşırı Proje Toplantıları
Fikri Çıktılar
Çarpan Etkili Faaliyetler
İstisnai Masraflar
Özel İhtiyaç Desteği
Opsiyonel
Proje Yönetimi ve Uygulaması
Birim
maliyet
Koordinatör kuruluş
Aylık 500 AVRO
Örneğin;
-planlama, finans, ortaklar
arasında koordinasyon ve iletişim
…);
-Küçük ölçekli
öğrenme/öğretme/eğitim
malzemeleri, yaklaşımları vb.
-Sanal işbirliği ve yerel proje
faaliyetleri (örneğin öğrencilerle
sınıfta proje çalışması, gençlik
çalışması faaliyetleri, yerleşik
öğrenme/öğretim faaliyetlerinin
organizasyonu ve akıl hocalığı,
vb.);
Aylık
maksimum
2750 AVRO
Birim
maliyet
Katılımcı kuruluş
başına
Stratejik
Ortaklıkların
süresine ve iştirak
eden katılımcı
kuruluşların
sayısına bağlı
olarak
Aylık 250 AVRO
-bilgilendirme, tanıtım ve
yaygınlaştırma (örneğin broşürler,
kitapçıklar, internet bilgileri vb.).
58/23
Ulus-aşırı Proje Toplantıları
100 ila 1,999 KM
arasındaki seyahat
mesafeleri için:
Toplantı başına her
katılımcıya
575 AVRO
Uygulama ve koordinasyon amaçlı
olarak proje ortakları arasında
katılımcı kuruluşlardan bir tanesinin
ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantılara katılım. Seyahat ve
harcırah giderlerine katkı
Şarta bağlı:
Yıllık maksimum
23 000 AVRO
Birim
maliyet
2000 KM veya daha
fazla seyahat
mesafeleri için:
Başvuranlar toplantı
ihtiyacını toplantı ve iştirak
eden katılımcı sayısı
cinsinden
gerekçelendirmelidir.
Seyahat mesafeleri Avrupa
Komisyonunun desteklediği
mesafe hesaplayıcıları
kullanılarak hesaplanmalıdır.
Toplantı başına her
katılımcıya
760 AVRO
59/23
Her proje çalışma
günü için katılan
yönetici başına
B1.1
Fikri Çıktılar
Projenin fikri çıktıları;
dağıtılabilir - somut ürünlere
ulaşabilmesi için personel gideri
(örn: müfredat, pedagojik
malzemeler ve gençlik çalışması
malzemeleri, Açık Eğitim
Kaynakları, BT araçları, analizler,
araştırmalar, akran öğrenme
yöntemleri vb.)
Birim
maliyet
Her çalışma
günü için katılan
araştırmacı/
öğretmen
/eğitici/gençlik
çalışanı başına
B1.2
Her proje
çalışma günü
için katılan
teknisyen başına
B1.3
Şarta bağlı:
Yönetici ve idari personele ilişkin harcamaların
“Proje yönetimi ve uygulama” kapsamına girmesi
beklenmektedir. Bu kalemde çifte kayıt yapmayı
önlemek adına, başvuru sahiplerinin teklif edilen
her bir çıktı için başvurulan personel
harcamalarının türünü ve tutarını doğrulamaları
gerekecektir.
Çıktılar bu türden bir hibe desteğine hak
kazanacak nitelik ve nicelikte olmalıdır.
Her proje
çalışma günü
için katılan idari
personel başına
B1.4
60/23
Çarpan Etkili
Faaliyetler
Fikri çıktıların paylaşılması ve
yaygınlaştırılmasını amaçlayan
ulusal ve ulusötesi konferansların /
seminerlerin / etkinliklerin
düzenlenmesine yönelik
harcamalara katkı.
Yerel katılımcı
başına 100
AVRO (başka bir
deyişle etkinliğin
yer aldığı ülkeden
katılımcılar)
Birim maliyet
Uluslararası
katılımcı başına
200 AVRO
Ortak Ülkede gerçekleşen
çoğaltma etkinlikleri fonlama için
uygun değildir.
Proje
başına
maksimum
30 000
AVRO
İstisnai
Masraflar
(diğer ülkelerden
atılımcılar)
Özel
İhtiyaç
Alt sözleşme veya mal ve hizmet
alımı ile ilişkili gerçek harcamalara
katkı
Engelli katılımcılar ile doğrudan
ilişkili ilave harcamalar
Uygun
harcamaların
bir kısmı
Uygun
harcamaların
bir kısmı
Uygun harcamaların %75’i
Proje başına maksimum
50.000 AVRO
Uygun harcamaların %100’ü
Şarta bağlı: çoğaltma
faaliyetlerine destek ancak
projenin fikri çıktıları ile
doğrudan ilişkili olmaları
halinde sağlanmaktadır. Fikri
çıktıları için hibe desteği
olmayan bir proje
yaygınlaştırıcı faaliyet
düzenlemek için destek
alamaz.
Şarta bağlı: taşeronluk,
usulüne uygun olarak
doğrulanmış nedenlerden
dolayı doğrudan katılımcı
kuruluşlar tarafından
sunulamayan hizmetler ile
ilişkili olmalıdır. Ekipman,
normal ofis ekipmanını veya
normal olarak katılımcı
kuruluşlar tarafından kullanılan
ekipmanı kapsayamaz.
Şarta bağlı: bu masraflara dair
talepler başvuru formunda
gerekçelendirilmelidir
61/23
100-1999 km = 275 AVRO / Katılımcı
Seyahat
Opsiyonel
2000 km ve fazlası = 360 AVRO / Katılımcı
Bireysel Destek
Dil Desteği
Uzun dönem eğitim/öğretim görevlendirmesi
Kısa dönem ortak personel etkinlikleri
Yanlızca 2-12 ay arası süren faaliyetler için
150 AVRO / Katılımcı
Gidilecek ülke ve gün sayısına göre
hesaplanır
(harcırah tablosu)
Eğitim vermek veya çalışmak için
kullanılacak dil bilgisini iyileştirmek
amacıyla katılımcılara sunulan
destek ile bağlantılı harcamalar
62/23
Hibe Ölçütleri
Proje Tasarım ve Uygulama
Kalitesi
Proje Ekibinin Kalitesi/
İşbirliği Düzenlemeleri
20 Puan
20 Puan
AB Politikaları
Genel Proje
Aşamalarının
Kalitesi
Tamamlayıcı
ortaklık profili
Proje
Çıktılarının
Kalite Kontrolü
Program
Amaçları
Projenin Kendi
İç Uyumu
Sorumluluk
Paylaşımı
Katılımcılara
Örgütlere vs
Etkiler
Sorun Analizi
Fizibilite
Farklı Eğitim
Alanları
Yayım Dağıtım
ve Paylaşım
Gerçekçi
Amaçlar, vs
Fayda Maliyet
Analizi
Yeni
Katılımcılar
Sürdürüle
bilirlik
Uygunluk
30 Puan
Etki / Yaygınlaştırma
30 Puan
Hibe Ölçütleri
Hibe
Her bölüm için
maksimum puanın
en az yarısı
Toplamda
en az
60 puan
2014 YILI KA2 BAŞVURU
İSTATİSTİKLERİ
KA200&204 Başvuru ve Kabul Sayıları
200
150
100
172
50
12
0
Başvuru Sayısı
Kabul Sayısı
Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklık Kabul
Projelerine Ait İl Dağılımı
Kabul Sayısı
7
3
Ankara
İstanbul
1
1
Balıkesir
Kocaeli
Kabul edilen projelerin kuruluş türüne göre
dağılımı
3
3
Üniversite Dernek
1
1
1
Vakıf
Sendika
Halk
Eğitim
Merkezi
Sektörel Dağılım
1
1
1
Kamu Özel Şirket Ticaret
Kurumu
Odası
Ret gerekçeleri
Uygunluk Ret; 9
Yetersiz Puan;
79
Bütçe
Yetersizliği;
72
EPALE [e-Platform for Adult Learning in Europe]
(Avrupa’da Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu)
70 /44
EPALE
(Avrupa’da Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu)
EPALE, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen yeni bir adım.
Platform AB’nin, Avrupa’da yüksek nitelikli yetişkin eğitimini desteklemek için oluşturulmuştur.
Platform, yetişkin eğitimi ile ilgili öğretmenler, eğitimciler ve gönüllülerle birlikte politika yapıcılar,
araştırmacılar ve akademisyenlere açıktır.
EPALE, interaktif ağlar, kullanıcılara Avrupa’daki diğer kişilerle iletişim kurma, tartışmalara
katılma ve iyi uygulamaların değişimi gibi imkanlar sunmaktadır.
Avrupa ve ulusal düzeydeki etkinlikleri içeren takvim, kullanıcılara profesyonel gelişim fırsatları
konusunda güncel bilgiler sunamaktadır.
Haberler ve yetişkin eğitimi alanının önde gelen uzmanlarınca yazılan önemli makalelerin
yayınlanması, yetişkin eğitimindeki en son politikaların ve tartışmaların EPALE kullanıcıları için
ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır.
EPALE çok dilli olacak. Böylece, herhangi bir program ülkesindeki kullanıcılar sitenin
tamamından ve çeşitli kaynaklarından yararlanabilirler.
71 /44
EPALE
(Avrupa’da Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu)
Site, açık üyelik şeklinde yapılandırılğından kullanıcılar, Avrupa düzeyindeki
başka yetişkin eğitimi profesyonelleri, uygulayacıları ve gönüllüleri ile iletişim
kurma imkanına sahip olabilecekler.
Her katılımcı ülke bilgi, etkinlik, kaynak oluşturma gibi alanlarda katkı
sağlayabilecek.
Platform, yetişkin eğitimi alanı için kalıcı bir ortam olmak üzere tasarlanmıştır.
Potansiyel kullanıcılar EPALE sitesine üye olarak katılabilirler:
http://ec.europa.eu/epale/en/
EPALE, Avrupa Komsiyonu tarafından desteklenmekte ve Yürütme Ajansı
(Executive Agency) tarafından yönetilmektedir.
72 /44
İletişim
[email protected]
74
Download

Yetişkin Eğitimi Veren Kurumlara Yönelik