Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı
(Türkiye Ulusal Ajansı)
Erasmus+
KA2- Stratejik Ortaklık
Yetişkin Eğitimi Projeleri
BAŞVURU REHBERİ
2014
Bu rehber, 2014 yılından itibaren Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2) altında uygulamaya
konulmuş olan olan Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projeleri hakkında genel bilgi vermek, proje
döngüsü ve proje finansal yönetimi ile ilgili temel bilgileri sunmak amacı ile hazırlanmıştır. Rehberin
birinci bölümünde Erasmus+
Programı ve Stratejik Ortaklık Projeleri genel olarak tanıtılmakta,
ikinci bölümünde ise adım adım başvuru süreci hakkında bilinmesi gereken bilgiler sunulmaktadır. Bu
rehberin içeriği ile Avrupa Komisyonunun temel belgelerinde yer alan bilgiler arasında farklılıklar
olması halinde Avrupa Komisyonunun resmi dokümanları esas alınacaktır.
Türkiye Ulusal Ajansı
Yetişkin Eğitimi Programı
Mevlana Bulvarı No: 181 06520 Balgat – Ankara
E-Posta:[email protected]
www.ua.gov.tr
ANKARA, 2014
İÇERİK
Başvuru Formunun Doldurulması..................................................................................................... 17
A.Genel Bilgi ........................................................................................................................................ 17
B. İçerik ................................................................................................................................................ 17
B.1. Projenin Tanımı ......................................................................................................................... 18
B.2. Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluşun Ulusal Ajansı ...................................................................... 18
C. Katılımcı Kurum/Kuruluş(lar)...................................................................................................... 18
C.1.Başvuran Kurum/Kuruluş ........................................................................................................... 18
C.1.1.Profil .................................................................................................................................... 19
C.1.2.Kurumsal Özgeçmiş ve Deneyim ........................................................................................ 19
C.1.3. Yasal Temsilci .................................................................................................................... 19
C.1.4. İrtibat Kişisi ........................................................................................................................ 20
C.2. Ortak Kurum/Kuruluşlar ............................................................................................................ 20
C.2.1. Profil ................................................................................................................................... 20
C.2.2. Kurumsal Özgeçmiş ve Deneyim ....................................................................................... 21
C.2.4. İrtibat Kişisi ........................................................................................................................ 21
D. Projenin Tanımı .............................................................................................................................. 21
E. Hazırlık ............................................................................................................................................ 22
E.1. Proje Yönetimi ........................................................................................................................... 22
F. Uygulama ......................................................................................................................................... 23
F.1. Kısıtlı İmkanlara Sahip Kişilerin Dahil Edilmesi....................................................................... 23
F.2. Proje Faaliyetleri ........................................................................................................................ 24
F.2.1. Fikri Çıktılar ........................................................................................................................ 24
F.2.2. Çoğaltıcı Etkinlikler ............................................................................................................ 25
F.2.3. Öğrenme ve Öğretme Faaliyetleri ...................................................................................... 25
G. Proje Sonuçlarının İzlenmesi ........................................................................................................ 26
G.1. Etki ............................................................................................................................................ 26
G.2. Proje Sonuçlarının Kullanımı ve Yaygınlaştırma ...................................................................... 26
G.3. Sürdürülebilirlik ........................................................................................................................ 27
H. Bütçe ................................................................................................................................................ 28
H.1. Proje Yönetimi ve Uygulama .................................................................................................... 32
H.2. Ulusötesi Proje Toplantıları ....................................................................................................... 32
H.3. Fikri Çıktılar............................................................................................................................ 32
H.4. Çoğaltıcı Etkinlikler .................................................................................................................. 35
H.5. Öğrenme/Eğitim/Öğretim Faaliyetleri....................................................................................... 35
H.5.1. Seyahat ............................................................................................................................... 35
H.5.2. İaşe ...................................................................................................................................... 36
H.5.3. Dil Desteği .......................................................................................................................... 37
H.6. Özel İhtiyaçlar ........................................................................................................................... 37
H.7. İstisnai Masraflar ....................................................................................................................... 37
I. Proje Özeti ........................................................................................................................................ 38
I.1. Katılımcı Kurum/Kuruluşların Özeti .......................................................................................... 38
I.2. Bütçe Özeti.................................................................................................................................. 38
I.2.1. Toplam Proje Bütçesi (Project Total Grant) ........................................................................ 39
J. Kontrol Listesi ................................................................................................................................. 39
K. Veri Koruma Bildirimi .................................................................................................................. 39
L. Doğruluk Beyanı ............................................................................................................................. 39
M. Ekler................................................................................................................................................ 40
N. Başvuru Formunun Sunulması ..................................................................................................... 40
N.1. Veri Onaylama........................................................................................................................... 40
N.2. Standart Başvuru Formu Sunma İşlemi ..................................................................................... 40
N.3. Alternatif Başvuru Formu Sunma Süreci .................................................................................. 41
N.4. Başvuru Sunum Özeti ................................................................................................................ 41
N.5. Formu Yazdırma ........................................................................................................................ 41
Faydalı Linkler .................................................................................................................................... 42
BOÖ LUÖ M I - Erasmus+ Programı ve
Stratejik Ortaklık Projeleri
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
ERASMUS+ ANA EYLEM 2 (KA2)
YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN
İŞBİRLİĞİ
BAŞVURU REHBERİ
(Yetişkin Eğitimi Alanındaki Stratejik Ortaklıklar)
Erasmus+ Nedir?
Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları
arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak
olan yeni programdır. 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile
kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel
gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.
Erasmus+ Programının Eğ itim ve OÖ ğ retim Alanındaki Spesifik
Amaçları Nelerdir?
Erasmus+ Programının eğitim ve öğretim alanındaki özel amaçları şunlardır:
•
•
•
•
Temel beceri ve yeterliliklerin işgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna ve toplumsal
bağların güçlendirilmesine yapacakları katkıya özel bir önem vererek; özellikle
öğrenme hareketliliğine daha fazla fırsat sunmak ve eğitim ve öğretim ve iş dünyası
arasındaki işbirliğini güçlendirmek suretiyle, bu yeterlilik ve becerilerin seviyesini
yükseltmek;
Özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcılar ile diğer paydaşlar arasında artan ulusötesi
işbirliğiaracılığıyla, eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları seviyesinde kalitede
iyileşmeleri, yenilik mükemmelliğini ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek;
Özellikle politika alanında daha güçlü işbirliği, Birliğin şeffaflığının daha iyi
kullanılması ve tanınma araçları ile iyi uygulamaların yaygınlaştırılması suretiyle,
ulusal seviyedeki politika reformlarını tamamlamak ve eğitim ve öğretim sistemlerinin
modernizasyonunu desteklemek üzere tasarlanmış olan Avrupa hayatboyu öğrenme
alanının oluşmasını teşvik etmek ve bu konudaki bilinci artırmak;
Avrupa yükseköğretim kurumlarına olan ilgiyi artırmak ve gelişme hedefleri de dâhil
olmak üzere, Birliğin harici eylemini desteklemek suretiyle; özellikle Mesleki Eğitim
ve Öğretim ile yükseköğretim alanında Birlik ve Ortak Ülke kurumları arasında
işbirliği aracılığıyla ve Program Ülkeleri ile Ortak Ülkenin yükseköğretim kurumları
1
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
•
arasındaki hareketlilik ve işbirliğini ve Ortak Ülkelerde hedeflenen kapasite gelişimini
teşvik ederek, eğitim ve öğretimin uluslararası boyutunu güçlendirmek;
Birliğin geniş dil çeşitliliği ile kültürlerarası farkındalığı teşvik etmek ve dillerin
öğretimi ve öğrenimi konularında iyileşme sağlamak.
Erasmus+ Programının OÖ ncelikleri Nelerdir?
Bu çerçevede, Komisyon tarafından kabul edilen yıllık Çalışma Programı ile uyumlu olarak,
aşağıdaki politika öncelikleri takip edilecektir:
•
•
•
•
Öğrenme çıktılarına dayanarak ve yenilikçi ve öğrenci merkezli pedagojik yaklaşımlar
kullanarak uygun değerlendirme ve belgelendirme yöntemlerini geliştirmek ve eğitim
ve öğretimin tüm alanlarında girişimcilik gibi temel ve çapraz becerileri, dijital
becerileri ve çok dilliliği geliştirmek;
BİT tabanlı öğretme ve değerlendirme uygulamalarını desteklemek ve dijital içerik
kullanıcılarının ve üreticilerinin hak ve yükümlülüklerinin saydamlığını teşvik etmek
suretiyle eğitim ve öğretim alanlarında öğrenmenin ve açık eğitim kaynaklarına
erişimin desteklenmesi aracılığıyla öğretme ve öğrenmede bilgi ve iletişim
teknolojileri (BİT) anlayışını güçlendirmek ;
Beceri ve yeterliliklerin sınırlar arasında kolayca tanınmasını sağlamak için AB
seviyesinde ve ulusal seviyedeki şeffaflık ve tanınma araçları arasında daha güçlü bir
bütünlüğü desteklemek;
Özellikle ortaklıklar ve maliyet paylaşımı aracılığıyla eğitim ve öğretimde hibe tahsisi
ve yatırımın yeni ihtiyaçlara göre ayarlanmasını ve beceri gelişimine yönelik daha
iyileştirilmiş hibe tahsisi yaklaşımlarının geliştirilmesini desteklemek; bütün ilgili
paydaşların katılımı ile Avrupa seviyesinde ve ulusal seviyede eğitim ve öğretimde
etkin ve sürdürülebilir yatırım ile ilgili tartışmaları teşvik etmek;
Buna ek olarak; yetişkin eğitimi ile ilgili olarak: yetişkinlerin öğrenimine daha fazla teşvik
verilmesi suretiyle, yaygın ve sargın öğrenmenin doğrulanması ve kariyer rehberliği gibi
hayat boyu öğrenme hizmetlerine erişim konularında bilgiler sağlanması suretiyle ve bireysel
öğreniciler için özel olarak hazırlanmış öğrenme fırsatları sunarak yeterli becerilere sahip
olmayan yetişkinlerin sayısını azaltmaya katkı sağlayacak projelere öncelik verilecektir
(yetişkinlere yeniden beceri kazandırma ve becerilerini yükseltme).
Stratejik Ortaklık Nedir?
Stratejik Ortaklıklar yüksek kaliteli eğitim, öğretim ve gençlik çalışması, kurumsal
modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla
2
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlara ve farklı sosyoekonomik sektörlerde aktif olan işletmelere, kamusal otoritelere ve sivil toplum
kurum/kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı sunmaktadır. Teklif, bu faaliyetlerin proje için
açıklanan hedeflere ulaşmanın en uygun yolu olduğunu ortaya koyduğu sürece, Erasmus+
Stratejik Ortaklıkların uygulayabileceği faaliyetler açısından büyük bir esneklik sunmaktadır.
Stratejik Ortaklığ ın Amaçları










Yeni ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını
destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik çalışmasında öğrenme arzının kalite ve
uygunluğunu artırmak;
Özellikle girişimcilik, dil ve dijital beceriler olmak üzere temel beceriler ve çapraz
beceriler de dâhil, anahtar yeterliliklerin sağlanması ve değerlendirilmesini teşvik etmek;
Sağlanan öğrenimin ve yeterliliklerin işgücü piyasası ile uygunluğunu artırmak ve eğitim,
öğretim veya gençlik çalışması alanlarının çalışma dünyası ile bağlarını güçlendirmek;
Kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımlarını, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve eleştirel
düşünmeyi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) stratejik kullanımını, açık eğitim
kaynaklarını, açık ve esnek öğrenmeyi, sanal hareketliliği ve diğer yenilikçi öğrenme
yöntemlerini destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik çalışması konusunda yenilikçi
deneyimlerin başlatılmasını teşvik etmek;
Yapılandırılmış bölgeler arası ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmek: eğitim, öğretim ve
gençlik çalışması alanlarının niteliksel gelişiminde yerel ve bölgesel kamu otoritelerinin
bağlılığını güçlendirmek;
Yeni pedagojiler, BİT tabanlı metodolojiler ve Açık Eğitim Kaynakları da dâhil olmak
üzere, başlangıç eğitimi ile sürekli eğitimin kalitesi ve kapsamını yenilemek ve artırmak
suretiyle eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında çalışan veya aktif olan kişilerin
mesleki gelişimini teşvik etmek;
Özellikle stratejik gelişim, kurumsal yönetim, liderlik, öğrenim sağlama kalitesi,
uluslararasılaşma, eşitlik ve içerme, spesifik gruplar için niteliksel ve hedef faaliyetler
kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların
kapasitelerini iyileştirmek;
Herkesin kaliteli öğrenmeden faydalanmasına izin vermek için eğitim, öğretim ve gençlik
alanlarında eşitliği ve içermeyi geliştirmek ve toplumda dezavantajlı konumda olan
grupların dışlanmasına engel olup katılımlarını teşvik etmek;
Aktif vatandaşlığı, istihdam edilebilirliği ve yeni iş yaratılmasını (sosyal girişimcilik de
dâhil) geliştirmek için eğitim alanında girişimciliği teşvik etmek, bireylerin geleceğe
yönelik öğrenme ve kariyer yolunu kişisel ve mesleki gelişimleri ile uyumlu bir şekilde
desteklemek;
Kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenmeye katılımı ve
3
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

istihdam edilebilirliği artırmak;
Yeterliliklerin tanınması, doğrulanması ve şeffaflığına ilişkin Avrupa referans araçlarının
kullanılması aracılığıyla örgün/yaygın eğitim ve öğretimin farklı seviyeleri ve türleri
arasında öğrenicilerin geçişini kolaylaştırmak.
Stratejik Ortaklığ ın OÖ ncelikleri
Komisyon tarafından uyarlanmış yıllık Çalışma Programına uygun olarak aşağıdaki hususları
amaçlayan Stratejik Ortaklıklara öncelik verilecektir:
 Ulusal, bölgesel ve yerel ekonomik kalkınma stratejileri ile mesleki eğitim öğretim
politikalarını uyumlu hale getirme;
 Düşük vasıflı yetişkin sayısının azaltılmasına katkıda bulunma (yetişkinlere yeni vasıflar
kazandırma ve var olan vasıflarını artırma);
 Avrupa yüksek eğitim sisteminin, 2011 AB Modernizasyon Gündemiyle belirlenen
çerçevede, modernizasyonuna katkıda bulunma;
 Erken çocukluk eğitimi ve bakımı hizmetlerinde yüksek kalite ve bu hizmetlere
erişilebilirliği artırma;
 Eğitim ve istihdam arasında ortaklıkları arttırma;
 Kısa dönemli orta öğretim sonrası veya yükseköğretim seviyesinde yeterliliklerinin
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) uygun olarak geliştirilmesine öncelik verme;
 Yaygın ve sargın öğrenmenin tanınmasını ve örgün eğitim ile birleştirilebilmesini
kolaylaştırma;
 Çapraz yeteneklerin değerlendirilmesini teşvik etme;
 Genç insanların, özellikle de okuldan erken ayrılma riski olanların başarısını artırma;
 Düşük vasıflı genç insanların başarısını artırma;
 Sağlıklı yaşam biçimini teşvik etme (dış mekan sporları ve halk sporları);
 Gençlik çalışanlarının ve personelin BIT metodolojilerinde mesleki gelişimlerini teşvik
etme;
 Eğitim, öğretim ve gençlik çalışmasında uygulamalı girişimsel tecrübe kazanmayı teşvik
etme;
 Genç insanların refahını ve toplumsal entegrasyonunu teşvik etme;
 Öğretmenlik-eğitmenlik çalışanlarının mesleki profilini revize etme ve güçlendirme;
 Genç insanların, demokratik yaşama aktif katılımlarını teşvik etme;
 Farklı Avrupa dillerinde Açık Öğretim Kaynaklarının adaptasyonunu ve üretimini
destekleme;
4
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Yetişkin Eğ itimi Stratejik Ortaklık Projesi Ne Tü r Konular
Iİ çerebilir?
Aşağıdaki hususlara yönelik olarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi,
uyarlanması/uygulamaya konulması:
• Yetişkin öğreniciler için yeni müfredat, kurslar, öğrenme malzemeleri ve araçları;
• Yetişkin öğrenicilere yönelik olarak özellikle temel beceriler ve anahtar yeterlilikler,
dil becerileri kazandıran, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı üzerine
odaklanan öğrenme ve öğretme metodolojileri ve pedagojik yaklaşımlar;
• Yetişkinlere yönelik yeni öğrenme ve eğitim verme şekilleri, özellikle açık ve esnek
öğrenmenin, sanal hareketliliğin, açık eğitim kaynaklarının stratejik kullanımı ve Bilgi
ve İletişim Teknolojilerinin potansiyelinin daha iyi şekilde kullanılması;
• Yetişkin öğrenicilere yönelik rehberlik, danışmanlık ve eğitmenlik yöntemleri ve
araçları;
• Özellikle yetişkin eğitimi öğretmenlerine geliştirilmiş temel eğitim ve hizmet içi
eğitim konusuna odaklanmak suretiyle, yetişkin eğitimi öğretmenlerinin,
eğitici/eğitmenlerinin ve diğer personelin profesyonelleşmeleri ve mesleki gelişimleri
için araçlar ve yöntemler;
• Yetişkin eğitimi kurumlarının yönetilmesi ve bunlara liderlik edilmesi;
• Farklı eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında çalışan kurum/kuruluşlar arasında sosyal
yardım faaliyetleri;
• Bir yanda yetişkinlere öğretim hizmeti sunanlar ile diğer yanda yerel/bölgesel
makamlar arasında stratejik işbirliği;
• Önceki öğrenmelerinin tanınması da dâhil, yetişkin öğrenicilere esnek yollar
sunulması:
• Yönetim veya uygulama modelleri ve yaklaşımlarının karşılaştırmalı analizi;
• Sargın ve yaygın öğrenme yoluyla edinilmiş bilgi ve yeterliliklere değer kazandırma
yöntemlerinin pratik uygulaması ve testi;
• Yetişkinler için öğrenme fırsatlarına erişimin iyileştirilmesi
• Çok amaçlı öğrenme merkezlerinin ve bölgesel öğrenme sağlayıcısı ağlarının
gelişiminin teşvik edilmesi;
• Temel olarak eğitimle ilgili olmayan kurum/kuruluşların öğrenme boyutunu
geliştirmeye yönelik tedbirler (örneğin kültürel kurum/kuruluşlar);
• Yetişkin eğitimi alanındaki öğretmenler, yöneticiler veya diğer yetişkin eğitimi
personeli için mevcut olan Avrupa eğitim kurslarının mevcudiyetini ve kalitesini
iyileştirmek;
• Becerilerin ve yetkinliklerin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine ve Ulusal Yeterlilikler
Çerçevesine referans verilmesi ve AB tanınma araçlarının kullanılması suretiyle
bunların ulusal düzeyde tanınmasının ve belgelendirilmesinin kolaylaştırılması.
5
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Projem Bir Stratejik Ortaklık Projesi midir?
•
•
•
•
•
Deneyim paylaşımı yapmak amacıyla kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendiren
faaliyetler içeriyorsa,
Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi deneyimlerin geliştirilmesini, test
edilmesini ve/veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler içeriyorsa,
Örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin
Avrupa araçları ile uyumlu bir şekilde tanınması ve doğrulanmasını kolaylaştıran
faaliyetler içeriyorsa,
Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve bölgesel
kalkınma eylemlerine entegre edilmesini desteklemeye yönelik Bölgesel otoriteler
arası işbirliği faaliyetleri içeriyorsa,
Aktif vatandaşlığı ve girişimciliği (sosyal girişimcilik de dâhil) teşvik etmek için,
girişimci zihniyeti ve becerileri destekleyen ulusötesi inisiyatifler içeriyorsa, projeniz
bir Stratejik Ortaklık projesidir.
Ayrıca, proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine katma değer sağladıkları sürece, Stratejik
Ortaklıklar bireylerin de öğretim, öğretme veya öğrenme faaliyetlerini organize edebilir.
Kimler Stratejik Ortaklıkta Yer Alabilir?
•
•
Stratejik Ortaklıklar eğitim, öğretim, gençlik alanlarında veya diğer sosyo-ekonomik
sektörlerde faal olan her tür kurum/kuruluşa ve farklı alanlarda çapraz olan faaliyetler
yürüten kurum/kuruluşlara açıktır (örneğin yerel ve bölgesel otoriteler, tanıma ve
doğrulama merkezleri, ticaret odaları, ticari kurum/kuruluşlar, rehberlik merkezleri,
kültürel kurum/kuruluşlar). Projenin hedefine bağlı olarak, ortaklarının farklı
tecrübelerinden, profillerinden ve kendilerine has uzmanlıklarından faydalanmak ve
ilgili ve yüksek kaliteli proje sonuçları üretmek amacıyla Stratejik Ortaklıklar en
uygun ve çeşitli ortaklar yelpazesini içermelidir.
Genel bir kural olarak, Stratejik Ortaklıklar Program Ülkelerinde yerleşik
kurum/kuruluşlar arasında işbirliğini hedeflemektedir. Ancak, Ortak Ülkelerden gelen
kurum/kuruluşlar, katılımları projeye önemli bir katma değer getirdiği takdirde
Stratejik Ortaklıklarda ortak sıfatıyla yer alabilirler (başvuru sahibi sıfatıyla değil).
Örneğin:
• Yerel ve bölgesel otoriteler
• Tanıma ve doğrulama merkezleri
• Rehberlik merkezleri
6
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kültürel kuruluşlar
Bir yükseköğretim kurumu
Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul
öncesinden üst orta eğitime kadar her seviyede )
Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK
Ticari kuruluşlar; küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme
(sosyal girişimler de dâhil)
Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu
Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil
olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
Araştırma enstitüsü
Vakıf
Şirketler arası bir eğitim merkezi
Müşterek (işbirliğine dayalı) eğitim sunan şirketler
Kültürel bir kuruluş, kütüphane, müze,
Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum
Yaygın ve sargın öğrenme aracılığıyla kazanılmış bilgi, beceri ve yeterlilikleri
onaylayan bir kurum
Avrupa Gençlik STK’sı
Gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın, gençlik çalışması konusunda aktif
olan bir genç grubu (başka bir deyişle gayrı resmi bir genç grubu )
Kim Başvurabilir?
Bir Program Ülkesinde yerleşik herhangi bir kurum/kuruluş başvuru yapabilir. Bu
kurum/kuruluş projeye dâhil olan tüm katılımcı kurum/kuruluşlar adına başvurur.
Hangi UÜ lkelerle Ortaklık Kurabilirim?
Erasmus+ Programı aşağıdaki ülkelere açıktır:
Program Ülkeleri: Avrupa Birliği Üye Devletleri
AB-dışı Program Ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç, Türkiye
Diğer Ortak Ülkeler ( bkz. Program Rehberi)
7
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Minimum Ortak Sayısı Nedir?
Uluslararası boyutu olan bu projeler en az üç farklı program ülkesinden üç farklı ortak
içermelidir ve her biri başvuru formunda tanımlanmalıdır.
Genel bir kural olarak, stratejik ortaklıklar program ülkelerinde yerleşik kurum/kuruluşlar
arasında işbirliğini hedeflemektedir. Ancak, diğer ortak ülkelerden (program ülkeleri
dışındaki ülkeler) gelen kurum/kuruluşlar, katılımları projeye özel beceri ve/veya deneyimleri
gibi sebeplerle önemli bir katma değer getirdiği takdirde stratejik ortaklıklarda ortak sıfatıyla
yer alabilirler (başvuru sahibi sıfatıyla değil). Ayrıca, hedeflere ulaşmak için elzem ve proje
çıktıları kalitesinde kayda değer bir fark elde edilmelidir. Aksi takdirde, proje değerlendirmesi
esnasında ilgili bölümden “zayıf” alacak ve proje seçilmeyecektir.
Nasıl Ortak Bulabilirim?
Kurumsal ihtiyaç analizi yaptıktan sonra proje konusu tespit edilmelidir. Proje konusu ile
kurumsal yapının örtüşmesine ve bu doğrultuda doğru /uygun ortakların bulunmasına dikkat
edilmelidir.
Ortak ararken klasik yöntemlere ek olarak aşağıdaki adreslerden de faydalanılabilir:
http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm
http://www.europeansharedtreasure.eu/
Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğ itimi Projelerinin Sü resi Nedir?
Stratejik Ortaklıklarda proje süresi 2 veya 3 yıl olup, bu süreler projenin hedeflerine ve
planlanan faaliyet türüne göre değişmektedir ve başvuru aşamasında belirlenmelidir.
İhtiyaç halinde bu süre 3 yılı aşmamak kaydıyla 6 aya kadar uzatılabilir. Talebin Ulusal Ajans
tarafından uygun görülmesi ve onaylanması halinde bu uzatma gerçekleşebilir.
En Erken Hangi Tarihte Başlayabilir?
Proje faaliyetleri 01 Eylül 2014 tarihinde başlayabilir.
8
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Hibenin OÖ denme Şekilleri Nasıldır?
İki (2) yıl süreli projeler için ilk ödeme % 80 olarak gerçekleşir. Kalan tutar ise nihai rapora
göre olacaktır.
Üç (3) yıl süreli projeler için ise ödemeler; %40+ %40 + %20 şeklinde olup ikinci ve üçüncü
ödemeler proje sahibi tarafından sunulacak olan ara (teknik) ve nihai raporlara göre olacaktır.
Faaliyetler Nere(ler)de Gerçekleşebilir?
Faaliyetler, Stratejik Ortaklığa katılan kuruluşların ülkelerinde gerçekleşebilir.
Projeye Sağ lanan Hibe Destekleri Nelerdir?
Bir Startejik Ortaklık projesinin toplam
oluşturmaktadır:
• Proje yönetimi ve uygulaması
• Ulusötesi proje toplantıları
• Fikri çıktılar
• Çoğaltıcı etkinlikler
• İstisnai masraflar
• Özel ihtiyaç desteği
• Opsiyonel hibe tahsisi
bütçesini,
aşağıdaki
harcama
kalemleri
Yıl başına bir projeye sağlanan maksimum hibe 150.000 Avro’dur. Her bir harcama kalemi
için “Erasmus+ Program Rehberi” nde yer alan fonlama kuralları göz önünde
bulundurulmalıdır.
Stratejik Ortaklık Projeleri Kapsamında Eğ itim, OÖ ğ retme veya
OÖ ğ renme Faaliyetleri (Opsiyonel Hibe Tahsisi) OÖ ngö rü lmesi
Halinde Hangi Faaliyetler/Hareketlilikler Geçerli
Faaliyet/Hareketliliktir?
Stratejik Ortaklık projelerinde proje amaçlarının gerçekleştirilmesine katma değer getirmeleri
koşulu ile eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri organize edebilirler.
Aşağıda örnekleri verilen eğitim, öğretim faaliyetlerinden biri/birkaçı öngörülüyorsa, program
rehberinde belirtilen diğer kuralların yanında aşağıda belirtilen kriterlere de uyulmalıdır:
9
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
•
•
•
•
•
Ortak Ülkelerden ve Ortak Ülkelere personel veya gençlik çalışanlarının uzun
dönemli faaliyetleri ile öğrenicilerin faaliyetleri uygun faaliyet değildir.
Faaliyetler, stratejik ortaklıkta yer alan kurum/kuruluşların ülkesinde
gerçekleştirilmelidir.
Uygun faaliyet türleri:
Kısa dönem fiziksel hareketliliği (2 aydan daha az) sanal hareketlilik ile birleştiren
karma hareketlilik
Uzun dönem öğretme veya eğitim görevlendirmeleri (2 ila 12 ay)
Kısa dönem ortak personel eğitimi etkinlikleri (5 gün ila 2 ay)
Yukarıda belirtilen hareketlilik faaliyetlerine ortaklık
kurum/kuruluşların personeli ve öğrenicileri katılabilirler.
yapısı
içinde
yer
alan
Başvuru Nereye Yapılır?
Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansa yapılır.
Başvuru Ne Zaman Yapılır?
Başvurular, en geç 30 Nisan 2014 tarihinde Brüksel saati ile 12:00 (Türkiye Saati ile 13:00)'e
kadar sisteme yüklenmek zorundadır.
Başvuru Nasıl Yapılır? Başvuru OÖ ncesi Yapılması Gereken
Iİ şlemler Nelerdir?
Erasmus+ Programına yapılacak başvurularda aşağıdaki basamaklar takip edilmelidir:
• Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi
• Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü
• Mali Şartların Kontrolü
• Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi
Adım 1: Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi (URF kaydı ve PIC numarası alınması)
Erasmus + Programından yararlanmak isteyen tüm kurum/kuruluşlar Avrupa Komisyonu
Katılımcı Portalının Tek Kayıt Sistemine (Unique Registration Facility: URF) kayıt yaptırmak
ve 9 (dokuz) haneli PIC numarası (Kullanıcı Tanımlama Kodu) almak zorundadır. Bu numara
10
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
başvuru yapmak isteyenlerin başvuru formlarına ulaşmalarını sağlayacak ve Ulusal Ajansların
yararlanıcı kurum/kuruluş ile yapılacakları tüm iletişimlerinde kullanılacaktır.
PIC Numarası almak için izlenmesi gereken adımlar:
• Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemine (ECAS) kayıt olunması:
http://bit.ly/1eQkFOO ECAS Web Sayfası
http://bit.ly/1hEYDit ECAS Üyeliği Klavuzu
• Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı Tek Kayıt Sistemine (URF) kayıt olunması:
http://bit.ly/1cknz9F URF Kayıt Sayfası
http://bit.ly/1dBuaCF URF Kayıt rehberi
• Yasal ve finansal belgelerin sisteme yüklenmesi:
http://bit.ly/1hgKfNy Tüzel Kişilik Belgesi
http://bit.ly/1cJMir9 Finansal Tanımlama Belgesi
• Proje toplam hibesi 60.000 Avro’dan fazla ise finansal kapasite analizi için gerekli
ilave belgelerin sisteme yüklenmesi (Detaylar için lütfen Program Rehberinin C
Bölümüne bakınız.)
• Başarılı bir kayıt işleminin sonunda kurumunuza bir PIC numarası verilecektir.
Adım 2: Başvuru formunun indirilmesi
Başvuru formu TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi’nden indirilmelidir.
Adım 3: Başvuru formunun doldurulması
Başvuru formu doldurulurken;
• Program Rehberi ve ilgili başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır.
• Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgeler başvuru formuna eklenmelidir.
(Belge ekleme işlemi pdf formatındaki başvuru formunda yer alan “Ekler”
bölümünden yapılmalıdır).
• Başvuru formunun “Annexes” bölümüne aşağıdaki belgeler eklenmelidir:
o Başvuru formundaki doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali,
o Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki
belgeleri
o Faaliyet çizelgesi
Not: 60.000 Avro’yu aşan tüm hibeler için kuruluşunuzun finansal kapasitesini gösteren
belgeler Katılımcı Portalına (The Participant Portal) yüklenmelidir. Bu kural, kamu kurumları
ve uluslararası kuruluşlar için uygulanmaz
11
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Adım 4: Başvuru formunun gönderilmesi
• Başvuru formu üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim
yapılmalıdır.
• Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için form ayrıca TURNA
Elektronik Proje Yönetim Sistemine de yüklenmelidir.
• Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak
gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru
formları kabul edilmeyecektir.
Stratejik Ortaklık Projeleri Başvuru Formunu Gö ndermeden
OÖ nce Nelere Dikkat Edilmelidir?
Program rehberinde belirtilen uygunluk kriterleri ile birlikte aşağıdakiler kontrol edilmelidir:
• Proje başvurusu, 2014 KA2-Strateji Ortaklık Yetişkin Eğitim başvuru formu ile
yapılmıştır.
• Tüm ilgili alanlar doldurulmuştur.
• Başvuru formu, kuruluşunuzun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmuştur.
• Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak
doldurulmuştur (Not: İngilizce haricinde başvurular için proje başvuru formunun
çevirisi eklenmelidir.).
• Aşağıdaki dokümanlar eklenmiştir:
- Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı
- Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri
- Faaliyet çizelgesi
• Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler katılımcı portalına
yüklenmiştir (daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Seçim Kriterleri”
kısmına bakınız).
• 60.000 AVRO’yu aşan tüm hibeler için, kuruluşunuzun finansal kapasitesini gösteren
belgeler katılımcı portalına yüklenmiştir (daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm
C “Seçim Kriterleri” kısmına bakınız). Bu kural kamu kurumları ve uluslararası
kuruluşlar için uygulanmaz.
• Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmuştur (30 Nisan 2014 Saat:
12:00).
• 24 aylık projeler için: 1 Eylül 2014 başlangıç – 31 Ağustos 2016 bitiş tarihi olmalıdır.
• 36 aylık projeler için: 1 Eylül 2014 başlangıç – 31 Ağustos 2017 bitiş tarihi olmalıdır.
• Doldurulmuş formun bir kopyası kaydedilmiş ve çıktısı alınmıştır.
12
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Hibe OÖ lçü tleri
Projenizin içerik değerlendirmesi bağımsız dış uzmanlar tarafından yapılacak olup,
değerlendirme aşağıdaki ölçütlere göre yapılacaktır. Başvurunuzu bu ölçütlere uygunluğu
açısından değerlendirebilirsiniz.
Projenin uygunluğu
(azami 30 puan)
• Teklifin aşağıdaki hususlarla uygunluğu:
- Eğitim, öğretim ve gençliğin bir veya daha fazla alanı ile ilgili
Avrupa politikalarının hedefleri
- Eylemin hedefleri ve öncelikleri (Lütfen "Stratejik Ortaklık
Amaçları Nelerdir" bölümüne bakınız)
• Ne ölçüde:
- Teklifin gerçek ve doğru bir ihtiyaç analizine dayandığı
- Hedeflerin açıkça tanımlanmış, gerçekçi ve katılımcı
kurum/kuruluşlar ile hedef grupların sorunlarını ele aldığı
- Teklifin eğitim, öğretim ve gençliğin farklı alanları
arasında sinerji yaratmaya uygun olduğu
- Teklifin yenilikçi ve/veya daha önce katılımcılar
tarafından yürütülmüş diğer girişimleri tamamlayıcı
nitelikte olduğu
- Teklifin tek bir ülkede yürütülen faaliyetlerle elde
edilemeyecek sonuçlar aracılığıyla AB seviyesinde katma
değer getirdiği
Proje tasarımı ve
uygulamasının kalitesi
(azami 20 puan)
• Hazırlık, uygulama, izleme, değerlendirme ve yaygınlaştırma
ile ilgili uygun aşamalar da dâhil, çalışma programının açıklığı,
bütünlüğüve kalitesi
• Proje hedefleri ve teklif edilen faaliyetler arasında tutarlılık
• Teklif edilen metodolojinin kalitesi ve fizibilitesi
• Proje uygulamasının yüksek kalitede olmasını, zamanında ve
bütçesine uygun tamamlanmasını sağlamak için, kalite kontrol
tedbirlerinin mevcudiyeti ve uygunluğu
• Projenin maliyet açısından ne ölçüde etkin ve her bir faaliyete
uygun kaynak tahsis ediyor oluşu
Eğer proje eğitim, öğretme veya öğrenme faaliyetleri planlıyorsa:
• Bu faaliyetlerin proje amaçlarına ne ölçüde uygun ve uygun
13
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
sayıda katılımcıyı kapsıyor oluşu
• Katılımcıların
öğrenme
çıktılarının
tanınması
ve
doğrulanmasına ilişkin düzenlemelerin kalitesi, Avrupa
şeffaflık ve tanınma araçları ve ilkeleri ile uyumu
Proje ekibinin ve işbirliği
düzenlemelerinin kalitesi
(azami 20 puan)
• Ne ölçüde:
- Proje, projenin tüm boyutlarını başarılı bir şekilde ortaya
koyacak gerekli profile, deneyime ve uzmanlığa sahip
tamamlayıcı katılımcı kurum/kuruluşların uygun bir
karışımını içerdiği
- Sorumluluk ve görevlerin dağıtımı, tüm katılımcı
kurum/kuruluşların bağlılığını ve aktif katkısını ortaya
koyduğu
- Proje türü ile ilgili ise, proje eğitim, öğretim, gençlik
alanlarından ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden
kurum/kuruluşları içerdiği
- Projenin faaliyete yeni katılımcılarıeyleme dâhil ettiği
• Katılımcı kurum/kuruluşların kendi aralarında ve diğer ilgili
paydaşlarla etkin koordinasyon ve iletişim mekanizmalarının
varlığı
• Uygulanabildiği takdirde, birOrtak Ülkeden katılımcı
kurum/kuruluşun devreye girmesi projeye ne ölçüde önemli
bir katma değer sağlıyor (bu şart karşılanmazsa, proje
seçiminde dikkate alınmayacaktır.)
Etki ve yaygınlaştırma
(azami 30 puan)
• Proje çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin kalitesi
• Projenin potansiyel etkisi:
- Proje döngüsü içinde ve sonrasında katılımcılar ve
katılımcı kurum/kuruluşlar üzerinde
- Yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve/veya Avrupa
seviyesinde projeye doğrudan katılan kurum/kuruluş ve
bireylerin dışında
• Yaygınlaştırma
planının
kalitesi:
katılımcı
kurum/kuruluşların içinde ve dışında proje çıktılarını
paylaşmaya yönelik tedbirlerin uygunluğu ve kalitesi
14
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
• İlgili olması halinde, teklifte,üretilen malzemelerin,
belgelerin ve yayınların nasıl ücretsiz sunulacağının ve
orantısız kısıtlamalar olmaksızın açık lisanslar aracılığıyla
nasıl tanıtılacağının teklifte ne ölçüde açıklandığı
• Planların, projenin sürdürülebilirliğini sağlama kalitesi: AB
hibesi kullanıldıktan sonra bir etkiye sahip olma ve sonuç
üretimine devam etme kapasitesi
Hibe tahsisi açısından dikkate alınabilmeleri için, teklifler en az 60 puan almalıdır. Ayrıca,
teklifler yukarıda bahsi geçen hibe ölçütlerinin her bir kategorisinde azami puanın en az yarısı
almalıdır (başka bir deyişle “proje uygunluğu” ve "etki ve yaygınlaştırma" kategorileri için en
az 15’er puan; “projenin tasarımının ve uygulamasının kalitesi” ile “proje ekibinin ve işbirliği
düzenlemelerinin kalitesi” kategorileri için en az 10’ar puan).
15
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
BOÖ LUÖ M II – ADIM ADIM BAŞVURU
FORMUNUN DOLDURULMASI
16
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Başvuru Formunun Doldurulması
Genel Açıklamalar
Başvuru formunu doldurmadan önce ECAS üyeliğinizin bulunması ve kurumunuza ait PIC
numarası almış olmanız gerekmektedir. Elektronik form, Başkanlığımız Elektronik Proje
Yönetim Sistemi (TURNA)’nden indirilebilir. Bunun için kurumunuzun TURNA sistemine
kayıt olması gerekmektedir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, “Başvuru Formları”
sekmesinden “Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar (Stratejik Partnership for Adult
Education)” başvuru formunu indirebilirsiniz.
Doğru formu indirdiğinizden emin olunuz. Elektronik form PDF formatında olduğu için
bilgisayarınızda Adobe Reader 10 ya da daha yüksek versiyonunun yüklü olması
gerekmektedir. Formun boş halini bilgisayarınıza indirip tüm bölümleri aşağıdaki açıklamalar
doğrultusunda eksiksiz bir şekilde doldurunuz. Form indirildikten sonra bilgisayarınıza PDF
olarak kaydedilmelidir. Formda bazı bölümler dolu olarak gelecek ve bazı bölümlerdeki
hesaplamalar form tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu bilgilerin doğruluğunun
tarafınızca kontrol edilmesi gerekmektedir.
Formun onay işleminin yapılabilmesi için zorunlu alanların doldurulması gerekir. Gri renkli
alanlar, “Önceden doldurulmuş veya hesaplanmış” alanlar olup üzerlerinde değişiklik
yapılamaz. Bazı bölümlerde “+” ya da “–“ butonlarını kullanarak formlara satır/sütun
eklenebilir veya çıkarılabilir.
Verilerinizin kaybolmaması için girdiğiniz bilgileri sık sık kaydetmeniz önemlidir; kayıt
işlemine ara verip daha sonra kaldığınız yerden devam etmeniz mümkündür.
A.Genel Bilgi
Bu bölüm başvuru formunu oluşturan ana bölümlerin içeriğini kısaca açıklamaktadır.
B. İçerik
İçerik kısmında, başvurduğunuz ana eylem, eylem, başvuru alanı (başvuru formu türü), teklif
çağrısının yılı, kaçıncı dönem olduğu ve son başvuru tarihi bilgilerini bulacaksınız.
Bu kısımda ayrıca proje teklifinizin başvuru dilini seçmeniz istenecektir. Proje teklifleri için
kullanılacak dilin İngilizce olması beklenmektedir. Ortakların çalışma dilinin program
dillerinden biri olması ve başvurunun o dilde yapılması halinde başvuru formunun İngilizce
çevirisinin form ile beraber yüklenmesi gerekmektedir.
17
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Son başvuru tarihi ve saatinden önce başvurunuzu sisteme yüklemeyi unutmayınız!
B.1. Projenin Tanımı
Projenin Başlığı: Söz konusu hareketlilik projeniz için bir proje başlığı yazınız.
Proje Adı Kısaltması: Proje adınızı kısaltması var ise bu bölüme yazınız.
Proje Başlangıç Tarihi: Takvimden projenizin başlangıç tarihini seçiniz.
Proje başlama tarihi en erken 01.09.2014’tür.
Projenin Toplam Süresi: Stratejik ortaklık projelerinin süresi 24 ya da 36 aydır. Başvuru
formunda proje süresinin belirtilmesi gerekir.
Proje Bitiş Tarihi: Takvimden projenizin bitiş tarihini seçiniz.
Proje başlama tarihi: 01.09.2014 olduğu için iki yıllık bir projenin bitiş tarihi 31.08.2016 ve
üç yıllık bir projenin bitiş tarihi 31.08.2017 olmalıdır.
Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluşun Tam Yasal Adı (Latin karakterlerle):
Bu alan PIC numarası alınırken girilen bilgilerle uyumlu olarak doldurulmalıdır.
B.2. Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluşun Ulusal Ajansı
Ajansın Kimlik Bilgisi: Başvuru yapacağınız ajansın kimlik bilgisini seçiniz. Türkiye Ulusal
Ajansı seçilecektir.
C. Katılımcı Kurum/Kuruluş(lar)
C.1.Başvuran Kurum/Kuruluş
Bu bölümde başvuru yapan kurum/kuruluşla ilgili bilgiler istenmektedir. Bu sayfadaki
bilgilerin otomatik olarak gelebilmesi için başvuran kurum/kuruluşun daha önce Avrupa
Komisyonu Katılımcı Portalı aracılığıyla PIC numarası almış olması gerekmektedir.
PIC numaranızı almış iseniz, numaranızı girdiğinizde kurum/kuruluşunuza ait bilgiler, daha
önce girmiş olduğunuz bilgilerden otomatik olarak çekilecektir. Bu sayfaya gelen bilgileri bir
kez daha kontrol etmeniz, bir yanlışlık var ise bu aşamada düzeltmeniz önerilir.
Kurumunuza ait PIC numarasını giriniz ve “PIC’i Kontrol Et” butonuna basarak gelen
bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda
“Katılımcı Portalı (The Participant Portal)”nda gerekli güncellemeleri yapınız.
18
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
C.1.1.Profil
Bu bölüm önceden doldurulmuş olarak gelecektir; bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz.
Bilgilerinizde değişiklik olması durumunda “Katılımcı Portalı (The Participant Portal)”nda
gerekli güncellemeleri yapınız. Bu kısımda kurum/kuruluşunuzun kamu kurumu mu, özel
kurum mu ya da bir sivil toplum kuruluşu mu olduğuna dair bilgiler yer almaktadır. Buradaki
bilgiler de yine Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalına girmiş olduğunuz bilgilerden
gelecektir. Bu kısımdaki bilgileri kontrol etmeniz, bir hata mevcut ise düzeltmeniz
gerekmektedir.
C.1.2.Kurumsal Özgeçmiş ve Deneyim
Bu bölümde kurum /kuruluşunuz kısaca tanıtılmalıdır; kurum /kuruluşunuzun mevcut
durumu, konumu, proje yönetme kapasitesi açık bir şekilde yansıtılmalıdır.
Kurum/kuruluşunuzun çalışma alanlarını, kurumsal kapasitenizi (personel ve öğrenci
sayısını), varsa özel ihtiyaç sahibi kişileri, yer aldığı coğrafi bölgenin özelliklerini, varsa proje
deneyimleri ve projeniz açısından önemli gördüğünüz diğer hususları belirtiniz. Özellikle
proje ve yetişkin eğitimi konusundaki çalışmalarınız ve tecrübelerinizin belirtilmesi faydalı
olacaktır.
Bu başvurudan önceki son üç yıl içerisinde herhangi bir Avrupa Birliği programına hibe
için başvurdunuz mu veya hibe aldınız mı?:
Bu başvuru öncesi son üç yıl içerisinde herhangi bir AB programına başvuru yaptıysanız ya
da hibe aldıysanız “evet” seçeneğini işaretleyiniz. Proje sayısı birden fazla ise, “+” butonuyla
ilave satır ekleyip gerekli bilgileri giriniz.
C.1.3. Yasal Temsilci
Bu bölümdeki tüm alanların doldurulması gerekmektedir. Yetişkin eğitimi veren kamu
kurumları için yasal temsilci en üst düzey idari amirdir. Yetişkin eğitimi veren özel kuruluşlar
için yasal temsilci kuruluşu temsil etmeye yetkilendirilmiş kişi olmalıdır. Yasal temsilciye ait
bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda hibe sözleşmesi
bu kişi tarafından imzalanacaktır. Eğer yasal temsilcinin irtibat adresi başvuru yapan kurumun
adresinden farklıysa, formdaki kutucuğun işaretlenmesi ve irtibat bilgilerinin girilmesi
gerekmektedir.
19
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
C.1.4. İrtibat Kişisi
İrtibat kişisi yasal temsilci tarafından belirlenir. Başvuru sürecinde proje kabul edildiği
takdirde hibe sözleşmesi aşamasında ve proje süreci boyunca irtibat kurulacak kişidir.
C.2. Ortak Kurum/Kuruluşlar
Ortak kurum/kuruluş, proje hedeflerinize ulaşmanız ve proje sonuçlarını mümkün olduğunca
yaygınlaştırmanız için bu süreçte sizinle birlikte aktif olarak rol ve bütçe alacak
kurum/kuruluştur.
Proje ortağınız kurum/kuruluşların başvuru formuna eklenebilmesi için bu kurum/kuruluşların
da Avrupa Komisyonu’nun Katılımcı Portalına (URF) kaydolması ve PIC numarası alması
gerekmektedir.
Proje ortaklarınızı seçerken, proje teklifi sunduğunuz konuda uzman olmalarına ve proje
kapsamında üstlenmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirebilme kapasitelerine
dikkat ediniz. Tıpkı kendi kurum/kuruluşunuzu tanımlarken yaptığınız gibi; ortaklarınızın da
kurumsal kapasitelerini, iş yaptıkları alanı, projeyle ilgili uzmanlıklarını ve deneyimlerini,
projede görev alacak personellerinin deneyimini ve konuyla ilgili uzmanlıklarını
tanımlamanız gerekmektedir.
Başvuru formunuzu yüklerken, her bir ortağınızdan alacağınız “Ortaklık Yetki Belgesi’ni de
yüklemelisiniz.
Bu bölüme projede ortak olarak yer alan yurtdışı kurum/kuruluşların PIC numaraları sırasıyla
girilecektir.
Ortaklarınıza ait PIC numarasını girdikten sonra “PIC’i Kontrol Et” butonuna basarak gelen
bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgilerde bir değişiklik olması durumunda
ortaklarınıza “Katılımcı Portalı (The Participant Portal)”nda gerekli güncellemeleri
yapmalarını bildiriniz.
C.2.1. Profil
Bu bölüm önceden doldurulmuş olarak gelecektir; bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz.
Bilgilerde bir değişiklik olması durumunda ortaklarınıza “Katılımcı Portalı (The Participant
Portal)”nda gerekli güncellemeleri yapmalarını bildiriniz.
20
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
C.2.2. Kurumsal Özgeçmiş ve Deneyim
Bu bölümde ortak kurum /kuruluş kısaca tanıtılmalıdır; kurum /kuruluşun mevcut durumu,
konumu, proje yönetme kapasitesi açık bir şekilde yansıtılmalıdır.
Kurum/kuruluşun çalışma alanlarını, kurumsal kapasitesini (personel ve öğrenci sayısını),
varsa özel ihtiyaç sahibi kişileri, yer aldığı coğrafi bölgenin özelliklerini, varsa proje
deneyimlerini ve projeniz açısından önemli görülecek diğer hususların, özellikle proje ve
yetişkin eğitimi konusundaki çalışmaların ve tecrübelerin belirtilmesi faydalı olacaktır.
C.2.3. Yasal Temsilci
Bu bölümdeki tüm alanların doldurulması gerekmektedir. Proje ortağı kurum/kuruluşun yasal
temsilcisinin bilgileri yazılmalıdır.Eğer yasal temsilcinin irtibat adresi başvuru yapan urumun
adresinden farklıysa, formdaki kutucuğun işaretlenmesi ve irtibat bilgilerinin girilmesi
gerekmektedir.
C.2.4. İrtibat Kişisi
Proje ortağı kurum/kuruluşun irtibat kişisinin bilgileri yazılmalıdır. Bu bölümdeki işlemler her
bir proje ortağı kurum/kuruluş için tekrarlanmalıdır. Bu bölümün altında yer alan “Add
Partner” butonu proje ortaklarına ait bilgilerini ekleyebilecekleri butondur. Proje ortağı sayısı
kadar “+” tuşu ile ortak eklenebilir.
D. Projenin Tanımı
Bu kısımda proje teklifinizi hazırlama gerekçeniz, sizi bu proje teklifini hazırlamaya sevk
eden önemli nedenler, proje teklifinizin yenilikçi tarafının ne olduğu ya da hâlihazırda
yürütülmüş olan projeleri nasıl tamamladığı hakkında ikna edici bilgiler vermeniz
istenilmektedir.
Yine bu bölümde ortaklarınızı nasıl ve hangi gerekçelere göre seçtiğiniz, ortaklarınızın proje
teklifi ile ilgili hangi uzmanlık ve deneyimlerinin onları seçmenize neden olduğu hakkında
açıklama yapmanız gerekmektedir. Ortaklarınızın daha önce benzeri bir projede yer alıp
almadığını da bu kısımda belirtmelisiniz.
Bu kısımda açıklamanız gereken bir diğer önemli husus ise ortaklarınız ile proje süresi
boyunca nasıl iletişim kuracağınız, ulusötesi proje toplantılarınızın amacı ve hangi sıklıkta
yapılacağı ile bu toplantılara kimlerin katılım sağlayacağıdır.
21
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Yine bu başlık altında yapmanız gereken “proje teklifinizin en fazla hangi önceliklerle ilgili”
olduğunu tespit etmektir. Bu öncelikleri belirlerken proje teklifinizi iyi okuyunuz ve proje
teklif konunuzun en çok hangi öncelikleri ilgilendirdiğini mümkünse konuyla ilgili birden
fazla meslektaşınızla karar veriniz. Zira bu önceliklerin doğru belirlenmesi proje teklifinizin
“ilgililik” ilkesi açısından başarılı kabul edilmesinde önemli olacaktır. Önceliklerden en fazla
ikisini seçebildiğinize dikkat ediniz.
Önceliklerin hemen altında ise proje teklifinizin en çok hangi konu başlığıyla ilgili olduğuna
karar vermeniz beklenmektedir. Konu başlıklarından da en fazla üç başlık seçilebilmektedir.
Projenizi uygularken ve/veya tamamladığınızda elde etmeyi beklediğiniz ürünler hakkında da
yine bu kısımda bilgi vermeniz istenilmektedir. Projede elde etmeyi beklediğiniz ürünler
hakkında “fikri çıktılar, çoğaltan etkisi olan olaylar seminerler” kısmında bilgi vermediyseniz,
bu kısımda detaylı bilgi vermeniz gerekmektedir.
Bu bölümde sorulan sorular için ayrılan bölümlere; hedeflerinizin ve ele aldığınız konuların
gerekçelerini, projenizin yenilikçi uygulamalarını, ortaklarınızı nasıl seçtiğinizi ve katkılarını,
paydaşlarınız arasında iletişimi nasıl sağlayacağınızı, ulusötesi toplantılarınızı hangi sıklıkta
ve ne amaçla yapacağınızı, projenin uygulaması ve sonucunda hangi sonuçları beklediğinizi
açık ve yeterli şekilde anlatılması gerekmektedir. Ayrıca bu bölümde projenin ele aldığı
öncelikler ve konular seçilmelidir. En fazla 2 öncelik ve 3 konu seçilebilir.
E. Hazırlık
Bu bölümde proje faaliyetlerinden önce kurum/kuruluşunuzun ve ortaklarınızın yapacağı
hazırlıklar anlatılmalıdır.
E.1. Proje Yönetimi
Proje Yönetimi başlığı altında yer alan dört soru ile projenizi başarıya ulaştırmak için zaman,
bütçe, kalite ve proje risk yönetimini nasıl sağlayacağınızı ve proje kalitesini nasıl
ölçeceğinizi tanımlamanız istenilmektedir.
Proje bütçenizi hazırlarken, bütçenizin gerçekleştireceğiniz iş ve faaliyetlerle orantılı ve
gerçekçi olmasına dikkat ediniz. İhtiyacınız olan bütçe üzerinde bütçe talep etmek size bir artı
sağlamayacağı gibi eksik istenecek bir bütçe de sizi proje uygulama sürecinde sıkıntıya
sokacaktır. Bu kısımda talep etmiş olduğunuz bütçeyi nasıl harcayacağınız, harcamalarınızın
doğruluğunu ve etkinliğini hangi mekanizmalarla kontrol edeceğiniz; projenizi öngördüğünüz
22
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
sürede bitirebilmeniz için zaman yönetimini nasıl yapacağınız gerçekçi bir biçimde
açıklanmalıdır.
Önceden öngörülmemiş, projenizin uygulanma sürecinde ortaya çıkabilecek risklerin nasıl
yönetileceği, bu risklere rağmen projenizin başarıya ulaşması için neler yapılabileceği yine bu
başlık altında tanımlanmalıdır.
Proje faaliyetlerinin, uygulama sürecinin ve proje ürünlerinin kalite çalışmasının ve
izlenmesinin nasıl yapılacağı; proje kalitesinin ölçülmesinde hangi göstergelerin kullanılacağı,
kalite ve izleme çalışmasını kimlerin yapacağı ve bu kişilerin nasıl, hangi uzmanlık
özgeçmişlerine göre bu göreve seçildiği detaylı bir biçimde açıklanmalıdır.
Projenizde istediğiniz hedeflere ulaşıp ulaşmadığınızı ve planladığınız ürünleri nicelik ve
nitelik açısından öngördüğünüz düzeyde ulaşıp ulaşmadığınızı ölçmenizi sağlayacak gösterge
ve kriterleri de yine bu kısımda anlatmalısınız.
Özetle, sağlıklı bir bütçe kontrolü ve zaman yönetimini nasıl sağlayacağınızı, proje
faaliyetlerinin ve sonuçlarının nasıl izleneceğini ve değerlendirileceğini, kalite kontrollerinin
sıklığını ve katılacak personelin profilini, projede karşılaşılabilecek risklerle ilgili hangi
önlemleri alacağınızı, projenin ulaşacağı hedeflerin ve sonuçların nicel ve nitel olarak ne
derece başarılı olduğunu değerlendirmede hangi faaliyetleri ve göstergeleri kullanacağınızı
anlatmalısınız.
F. Uygulama
Proje sırasında düzenlenecek faaliyetleri tanımlayınız ve özellikle Proje yönetimi ve
Uygulaması hibesini kullanarak düzenleyeceğiniz faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi veriniz.
Eylem planında hangi hedef gruba hitap edeceğinizi anlatınız.
F.1. Kısıtlı İmkanlara Sahip Kişilerin Dahil Edilmesi
Projeniz, bu tür faaliyetlere katılım güçlükleri ile karşı karşıya olan kişilerle ilgiliyse bu
kısımda belirtilmelidir.
23
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
F.2. Proje Faaliyetleri
F.2.1. Fikri Çıktılar
Eğer proje amaçlarınız arasında; müfredat, pedagojik malzemeler ve gençlik çalışması
malzemeleri, Açık Eğitim Kaynakları, BİT araçları, analizler, araştırmalar, akran öğrenimi
yöntemleri vb. fikri çıktıları/dağıtılabilir somut ürünler elde etmek varsa bu bölümde
tanımlamanız gerekmektedir.
Program rehberinde belirtildiği üzere fikri çıktılar hibe kalemi, nitelik ve niceliksel olarak fark
yaratan, müfredat, pedagojik ve gençlik çalışma materyalleri, açık eğitim kaynakları, bilişim
teknoloji araçları gibi fikri çıktılar/somut çıktılarının gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Bu sebeple söz konusu hibe kalemi, program yönetimi ile alakalı görevlerle birlikte,
projelerin küçük ölçekli çıktılarını ve geniş faaliyet çeşitlerini de hali hazırda kapsayan "Proje
yönetimi ve uygulama" kalemi faaliyetleri için personel maliyetlerine katkı sağlamak
amacıyla kullanılamaz. Bu nedenle, yönetim ve idari destek personeli için ek personel
maliyeti sadece istisnai ve usulüne uygun bir şekilde gerekçelendirildiği durumlarda “Fikri
Çıktı” bütçe bölümünden talep edilebilir. Bu tür ek maliyet ihtiyacı başvuru formunun proje
faaliyetleri- fikri çıktılar bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
Fikri çıktılar bölümü doldurulurken, her bir çıktının altındaki her bir faaliyet için lider ve
katılımcı kuruluşlar açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde ilgili maliyetleri bütçenin ilgili
bölümünde belirtme imkânı olmayacaktır.
Ayrıca başvuru formunda hali hazırda tanımlanan çıktılar arasına yeni fikri çıktılar dahil
edilemeyeceğini lütfen unutmayınız. Bu yüzden formu doldururken fikri çıktıların bir mantık
silsilesi içinde sıralandığından emin olunuz. “Add Output” düğmesine tıkladığınızda açılacak
kutuda sizden iki tür bilgi istenecektir :
1. Çıktı adı, türü, dili ve çıktının hangi formatta (kitap, cd, web sayfası vb.) elde
edileceği,
2. Bu çıktıyı elde etmek için gerçekleştirilecek faaliyetin detayları.
Çıktı birden fazla dilde elde edilebilir. Bunun için dil yazan kısımda görünen artı düğmesine
tıklamanız yeterlidir.
Faaliyet tanımlama kısmında gerçekleştirilecek faaliyetin adı, tanımı, projenin hangi
aşamasında (başlangıcında, bitişinde, ortasında vb.) gerçekleştirileceği, bu faaliyetin
gerçekleştirilmesinde hangi ortağınızın liderlik edeceği, faaliyet gerçekleştirilme aşamasında
hangi ortak kurumların rol alacağı ve faaliyetin başlama bitiş tarihleri girilmelidir. Faaliyetin
24
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
gerçekleştirilmesinde birden fazla ortak yer alacaksa “katılımcı organizasyonlar” tanımının
hemen altında yer alan artı eksi düğmelerinden satır eklenip çıkarılabilir.
F.2.2. Çoğaltıcı Etkinlikler
Bu bölüm projenizde fikri çıktıya yer vermeniz halinde aktif olacaktır. Proje tarafından
gerçekleştirilen fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ulusal ve
ulusötesi konferansların / seminerlerin / etkinliklerin tanımlanması gerekmektedir.
Bu kısımda sizden üretmeyi planladığınız fikri çıktılarınızı olabildiğince fazla hedef
grubunuza ulaştırmanız için, hedef gruplarınızı davet edebileceğiniz kongre, seminer ve
benzeri toplantı organizasyonlarınızı planlamanız beklenmektedir.
Toplantı ekle
Düğmesine tıkladığınızda açılacak kutucuklara yapmayı planladığınız organizasyonun tipini,
adını, hangi fikri çıktıyla ilgili olduğunu ve bu organizasyonu gerçekleştirmek için
yapacağınız faaliyeti, faaliyeti projenin hangi safhasında yapacağınızı, faaliyetin tanımını,
başlama-bitiş tarihlerini, yerini, hangi kurum/kuruluşun bu faaliyete liderlik edeceğini ve
faaliyetin gerçekleştirilmesi için hangi kurum kuruluşların görev üstleneceğini giriniz.
Planladığınız bu toplantıların, elde etmeyi planladığınız fikri çıktılarla ilgili olduğundan ve
doğru hedef grubuna yönelik olduğundan emin olunuz.
F.2.3. Öğrenme ve Öğretme Faaliyetleri
Bu kısımda sorulan projenizin öğrenme, eğitim, öğretim faaliyetleri içereceğini öngörüyor
musunuz sorusuna “hayır” cevabını verirseniz; herhangi bir bilgi girmenize gerek yoktur. Bu
soruya “evet” cevabını verirseniz hemen altta açılacak kutuya; bu faaliyetlere niçin ihtiyaç
duyduğunuzu, projenize nasıl vazgeçilmez bir katkı yapacağını, bu faaliyete katılacak
kişilerin aldığı eğitimi nasıl geçerli kılacağınızı ve bu faaliyetleri geçerli kılmak için ECVET,
Europass, Youthpass, ECTS ya da herhangi bir ulusal enstrümandan faydalanıp
faydalanmayacağınızı yazmalısınız. Bu kutunun hemen altında yer alan
Faaliyet ekle
Düğmesine tıkladığınızda, eklemek istediğiniz faaliyetle ilgili girmeniz gereken detayların yer
aldığı kısım açılacaktır. Bu kısma gerçekleştirmeyi planladığınız faaliyetin türünü, tanımını,
kaç kişi katılacağını, engelli katılımcılarınız varsa bilgisini (toplam katılımcı sayısı dışında),
25
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
refakatçı sayısı (toplam katılımcı sayısı dışında), faaliyetin uzun dönem ya da kısa dönem
faaliyeti mi olduğunu, kaç gün ya da kaç ay süreceğini, katılımcı kurum/kuruluşların
isimlerini yazınız. Katılımcı kurum/kuruluş bilgisinin hemen altında gördüğünüz eksi artı
düğmelerinden kurum ekleyip çıkarabilirsiniz.
G. Proje Sonuçlarının İzlenmesi
G.1. Etki
Katılımcılar, katılımcı kuruluşlar, hedef gruplar ve ilgili paydaşlar üzerinde, yerel, bölgesel,
ulusal, Avrupa ve uluslararası boyutta meydana gelmesi beklenen etkiler ve bu etkilerin nasıl
ölçülerinin bu bölümde anlatılması gerekmektedir.
Bu kısımda yer alan ilk kutuya projenizin sonuçlarının katılımcılar, katılımcı
kurum/kuruluşlar, hedef gruplarınız ve diğer taraflar üzerinde nasıl etki yapacağını; İkinci
kutuya ise projenizin sonuçlarının yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde
nasıl etki etmesini hedeflediğinizi yazmalısınız.
Aynı kısımda yer alan üçüncü kutuya da projeniz sonuçlarının yapmasını beklediğiniz bu
etkileri nasıl ölçeceğinizi, hangi göstergeleri kullanacağınızı açıklamalısınız.
(Daha detaylı bilgi için Program Rehberi’nin Ek-2 bölümünü inceleyebilirsiniz.)
G.2. Proje Sonuçlarının Kullanımı ve Yaygınlaştırma
Bu bölümde yaygınlaştırma faaliyetlerini ayrıntılı bir şekilde anlatmanız beklenmektedir. Bu
nedenle; kurumunuzun içinde ve dışında kimlere yaygınlaştırma yapacağınızı, hedef kitlenizi
tanımlayarak, ortaklıkta yaygınlaştırma faaliyetlerinden kimin sorumlu olduğunu ve alandaki
uzmanlığını, hangi tür yaygınlaştırma faaliyetlerini hangi araçlarla yapacağınızı
belirtmelisiniz.
Erasmus+ projelerde üretilen bütün materyallerin açık erişimde olmasını desteklemektedir.
Projenizin fikri çıktı üretmesi halinde bu ürünlerin kamunun bedelsiz erişimine internet,
digital form vb. yollarla nasıl destekleyeceğinizi açıklayınız. Herhangi bir sınırlama söz
konusu ise nedenlerini, boyutunu ve sınırlamanın yapısı ifade edilmelidir. Proje sonuçlarının
başkaları tarafından kullanılabilmesi ya da erişilebilir olmasını nasıl sağlayacağınızı anlatınız.
Eğer ilgili ise, yaygınlaştırma planlarınıza kapsamlı bir genel bakış elde imkânı sunacak
anlamlı bilgileri veriniz.
26
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Birinci kutuda kurum /kuruluşunuzun dışında proje sonuçlarınızı kimlere yaygınlaştırmayı
planladığınız, özellikle de AB, ulusal, bölgesel, yerel düzeydeki hedef kitlenizi tanımlamanız;
bu hedef gruplarını neye göre belirlediğiniz hakkında bilgi vermeniz beklenmektedir.
İkinci kutuda yaygınlaştırma faaliyetlerinden hangi ortağınızın sorumlu olacağı ve
sorumluluğu alacak ortağınızın bu alanda nasıl bir uzmanlığa sahip olduğunun belirtilmesi
istenilmektedir. Yine bu kutuda sağlıklı bir yaygınlaştırma ve uygulama için ne kadar kaynak
ayıracağınızı yazmanız gerekmektedir.
Üçüncü kutuda projenizle ilgili ne tür yaygınlaştırma faaliyetleri yapmayı planladığınızı ve bu
faaliyetler için hangi kanalları kullanacağınızın tanımlanması beklenmektedir.
Dördüncü kutuda Erasmus+ programı kapsamında elde edilecek proje sonuçlarının mümkün
olduğu kadar herkesin ulaşımına açık olması istenmektedir. Sizden de projeniz sonunda elde
edeceğiniz ürünleri herkesin kullanımına açık tutup tutmayacağınızı, tutacaksanız bunu nasıl
yapacağınızı; eğer herkesin kullanımına açmayacaksanız, bunun gerekçesinin ne olduğunu
açıklamanız istenmektedir.
Beşinci kutuda proje sonuçlarınızın sürekli ve diğerlerinin kullanımına açık biçimde nasıl
muhafaza edileceği sorulmaktadır.
Altıncı kutuda ise eğer ihtiyaç duyuyor iseniz ve ilgili buluyorsanız yaygınlaştırma planınız
hakkında burada sorulmayan hususlarda bilgi verebilirsiniz.
(Daha detaylı bilgi için Program Rehberi’nin Ek-2 bölümünü inceleyebilirsiniz.)
Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ile ilgili iyi uygulamaları Avrupa Komisyonu tarafından
desteklenmiş “Diva – Good Practice for Dissemination and Valorization of Educational
Projects” projesinin internet sitesinden (www.diva-project.eu ) inceleyebilirsiniz.
G.3. Sürdürülebilirlik
Proje tamamlandıktan sonra sürdürmeyi planladığınız faaliyetleri, proje sonuçlarını ve
bunların sürekliliği için gereken kaynakların neler olduğunu belirtmeniz gerekmektedir.
(Daha detaylı bilgi için Program Rehberi’nin Ek-2 bölümünü inceleyebilirsiniz.)
27
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
H. Bütçe
Kurum/kuruluşlar arasında yapılan işbirliği projelerinden, tüm eğitim öğretim ve gençlik
alanlarında yenilikçi çıktıların ve uygulamaların değişimi, transferi, ve geliştirilmesine odaklı
daha karmaşık ve büyük ölçekli projeleri kapsamaktadır. Faaliyetlerin türüne göre proje
harcamaları ve bütçesi değişiklik arz etmektedir.
Bunun sonucunda, önerilen finansman modeli, başvuran kurum/kuruluşun ulaşmak istediği
sonuçlara ve yüklenmek istediği faaliyetlere göre seçeceği bir maliyet kalemleri bütününden
oluşur. “ Proje Yönetimi ve Uygulaması” ve “Ulusötesi Proje Toplantıları” başlıklı kalemler
yürütülecek tüm Stratejik Ortaklık projeleri için geçerli harcama kalemidir. Diğer harcama
kalemleri (“Fikri çıktılar”, “Çoğaltıcı etkinlikler” “İstisnai maliyet”) sadece fikri
ürünler/çıktılar hedefleyen projeler için geçerlidir. Ayrıca, proje faaliyetleri/çıktıları
tarafından doğrulanması halinde, özel ihtiyaç sahibi kişilerin katılımı ile ilgili istisnai
masraflar ve harcamalar karşılanabilmektedir. Tüm hibe kalemleri ile ilgili bilgi ve
açıklamaları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Yıl başına bir Stratejik Ortaklığa verilen azami hibe: 150.000 AVRO’dur (Aylık 12.500 AVRO) 3 yıl için
azami 450.000 €
Geçerli Harcamalar
Finans Tutar
Tahsis Kuralı
man
Mekan
izması
yönetimi Birim
Koordinatör
Her
ay Stratejik Ortaklıkların
Proje Yönetimi Proje
finans, maliyet kurum/kuruluşun için
süresine ve iştirak eden
ve Uygulaması (planlama,
faaliyetlerine
maksimu
katılımcı kuruluşların
koordinasyon
ve
katkı
m 2750 € sayısına bağlı
ortaklar
arasında
iletişim vb); küçük
Aylık 500 €
Birim
Diğer
katılımcı
ölçekli
maliyet
kurum/kuruluşların
öğrenme/öğretme/eğiti
faaliyetlerine katkı
m
malzemeleri,
Her
katılımcı
yaklaşımları vb. Sanal
kurum/kuruluş
için
aylık 250 €
işbirliği ve yerel proje
faaliyetleri(örneğin
öğrencilerle
sınıfta
proje çalışması, gençlik
çalışması faaliyetleri,
yerleşik
öğrenme/öğretim
faaliyetlerinin
organizasyonu ve akıl
hocalığı,
vb);
bilgilendirme,
28
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
promosyon
ve
yaygınlaştırma
(
broşürler, kitapçıklar,
web bilgileri vb.)
Uluslararası
Proje
Toplantıları
Fikri Çıktılar
Çoğaltan
Etkisi
olan
Organizasyonl
ar-eylemler
Proje ortaklarından biri
tarafından ev sahipliği
yapılan
proje
toplantılarına,
uygulama
ve
koordinasyon amaçlı
katılım. Seyahat ve iaşe
katkısı
Tahsis Kuralı: Duruma
bağlı
Başvuran
kurum/kuruluş,
toplantıların gerekliliği
gerekçelendirmeli;
toplantı ve katılımcı
sayısını
da
gerekçelendirmeli.
Projenin
fikri/somut
çıktıları
(müfredat,
pedagojik ve gençlik
çalışma materyalleri,
Açık
Eğitim
Kaynakları,
BT
araçları,
analizler,
incelemeler,
akran
öğrenme metotları vb.)
Proje
kapsamında
gerçekleştirilen
fikri
ürünlerin
yaygınlaştırılması ve
Birim
maliyet
100-1999
Km
arası: Her bir
toplantı için kişi
başına 575 €
2000 KM ve
daha fazlası için:
Her bir toplantı
için kişi başına
760 €
Her
bir
yıl için en
fazla
23000 €
Şarta
bağlı:
başvuranlar
toplantı
ihtiyacını toplantı ve
iştirak eden katılımcı
sayısı
cinsinden
gerekçelendirmelidir.
Seyahat
mesafeleri
Avrupa
Komisyonunun
desteklediği
mesafe
hesaplayıcıları
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
Birim
maliyet
B1.1 Her proje çalışma günü
için katılan yönetici başına
Şarta bağlı: Yönetici
ve idari personele
ilişkin
harcamaların
“Proje yönetimi ve
uygulama” kapsamına
girmesi
beklenmektedir.
Bu
kalemde çifte kayıt
yapmayı
önlemek
adına,
başvuru
sahiplerinin
teklif
edilen her bir çıktı için
başvurulan
personel
harcamalarının türünü
ve
tutarını
doğrulamaları
gerekecektir.
Çıktılar bu türden bir
hibe desteğine hak
kazanacak nitelik ve
nicelikte olmalıdır.
Şarta bağlı: çoğaltma
faaliyetlerine
destek
ancak projenin fikri
çıktıları ile doğrudan
B1.2 Her çalışma günü için
katılan
her
araştırmacı/öğretmen/eğitici/g
ençlik çalışanı başına
B.1.3 Her proje çalışma günü
için katılan teknik eleman
başına
B.1.4 Her proje çalışma günü
için katılan idari personel
başına
Birim
maliyet
Her yerel
için 100
bir
etkinliğin
29
katılımcı
€ (Diğer
ifadeyle
yapıldığı
Proje
başına
en fazla
30.000
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
İstisna
Masraflar
Özel İhtiyaçlar
için destek
paylaşılmasını
amaçlayan ulusal ve
uluslararası
konferanslar,
seminerler/etkinlikler
düzenlenmesine
yönelik masraflar.
Ortak
Ülkede
gerçekleşen çoğaltma
etkinlikleri
fonlama
için uygun değildir.
Taşeronluk ya da mal
ve hizmetlerin alımıyla
ilgili gerçek masraflar
için katkı
Engelli katılımcılar ile
doğrudan ilişkili ilave
harcamalar
ülkeden
katılımcılar)
olan
€
Her
uluslararası
katılımcı için 200 €
( Diğer ülkelerden
gelen katılımcılar)
Geçerli
harcam
aların
bir
kısmı
Geçerli harcamaların %75’i
Proje başına en fazla 50.000 €
Geçerli
harcam
aların
bir
kısmı
Geçerli harcamaların %100’ü
30
ilişkili olmaları halinde
sağlanmaktadır. Fikri
çıktıları
için
hibe
desteği olmayan bir
proje
yaygınlaştırıcı
faaliyet
düzenlemek
için destek alamaz.
Şarta
bağlı:
alt
sözleşme,
usulüne
uygun
olarak
doğrulanmış
nedenlerden
dolayı
doğrudan
katılımcı
kuruluşlar tarafından
sunulamayan hizmetler
ile ilişkili olmalıdır.
Ekipman, normal ofis
ekipmanını
veya
normal
olarak
katılımcı
kuruluşlar
tarafından kullanılan
ekipmanı kapsayamaz.
Şarta
bağlı:
bu
masraflara dair talepler
başvuru
formunda
gerekçelendirilmelidir
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Stratejik Ortaklık Ulusötesi Eğitim, Öğretme Ve Öğrenme Faaliyetlerine Yönelik Fonlama
Kuralları (Opsiyonel Hibe Tahsisi)
Uygun harcamalar
Seyahat
Finansman
mekanizması
Eşlik eden kişiler de
dâhil,
katılımcıların
yerleşik
oldukları
yerden faaliyet yerine
gitmek ve dönmek için
yaptıkları
seyahat
harcamalarına katkı
Birim maliyet
Dil desteği
Tahsis kuralı
100 ila 1,999 KM arasındaki mesafeler için:
Katılımcı başına 275 EURO
Şarta bağlı: başvuru sahipleri
hareketlilik
faaliyetlerinin
projenin hedef ve sonuçlarına
ulaşmak için gerekli olduğunu
doğrulamalıdır.
Seyahat mesafeleri Avrupa
Komisyonu
tarafından
desteklenen
mesafe
hesaplayıcısı
kullanılarak
hesaplanmalıdır.
2000 KM veya daha fazla seyahat mesafeleri için:
Katılımcı başına 360 EURO
Uzun dönem öğretim
veya
eğitim
görevlendirmeleri
Faaliyet
esnasında
katılımcıların
harcırahını
kapsayan
günlük birim maliyet
Bireysel
destek
Tutar
Gençlik çalışanlarının
uzun
dönem
hareketliliği
Kısa dönem ortak
personel
eğitim
etkinlikleri
Faaliyetin 14. gününe
kadar: katılımcı başına
günlük 100 EURO
+
Faaliyetin 15 ila 60.
günleri
arasında:
katılımcı başına günlük
70 EURO
Okul
öğrencilerinin
uzun
dönem
hareketliliği
Katılımcı başına aylık
B1.8
Öğreniciler için kısa
dönem
faaliyetler(karma
hareketlilik,
okul
öğrencilerinin
kısa
dönem
hareketliliği,
yoğun programlar):
Faaliyetin 14. gününe
kadar: katılımcı başına
günlük 55 EURO
+
Faaliyetin 15 ila 60.
günleri
arasında
:katılımcı başına günlük
40 EURO
Birim maliyet
Eğitim veya
dili
iyileştirmek
katılımcılara
destek ile
harcamalar
çalışma
bilgisini
amacıyla
sunulan
bağlantılı
Birim maliyet
Faaliyetin 14. gününe
kadar: katılımcı başına
günlük B1.5
+
Faaliyetin 15 ila 60.
günleri
arasında:
katılımcı başına günlük
B1.6
+
Faaliyetin 61. gününden
12 aya dar: katılımcı
başına günlük B1.7
Yalnızca 2 ila 12 ay süren faaliyetler için:
Dil desteği ihtiyacı olan katılımcı başına 150
EURO
31
Şarta bağlı: finansal destek
talebi
başvuru
formunda
gerekçelendirilmelidir
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
H.1. Proje Yönetimi ve Uygulama
Proje Yönetimi ve Uygulama bütçeniz, ortak sayınıza göre otomatik hesaplanacaktır. PIC
numaranız ise yine bu kısma daha önce girdiğiniz kısımdan otomatik olarak çekilecektir.
Program rehberinde de göreceğiniz üzere Proje Yönetimi ve Uygulama için başvuran kuruma
ayda 500 Avro ortak kurumlara ise kurum başına ayda 250 Avro verilecektir. Bu kısımda
ayda toplam verilecek rakam en fazla 2750 Avro’dur.
Bu harcama kaleminden başvuran kurum ve dokuz ortak olmak üzere toplam on katılımcı
kurum finanse edilmektedir. Katılımcı sayısının ondan fazla olması halinde bu rakam
değişmeyecektir. Daha detaylı bilgi için lütfen Program rehberine bakınız.
H.2. Ulusötesi Proje Toplantıları
Bu kısımda hangi kurum/kuruluş için bütçe yapıyorsanız, o kurum/kuruluşun PIC numarasını
seçmeli ve toplantı sayısını elle girmelisiniz. Daha sonra toplantıya o kurum/kuruluştan
katılacak kişi sayısı girilmelidir. Toplantının yapılacağı şehir ile PIC numarası girilen
kurumun şehri arasındaki mesafe, size sunulan seçeneklerden hangi kilometre aralığında
bulunuyor ise toplantıya ait proje bütçesi otomatik olarak hesaplanacaktır. İki farklı kilometre
aralığında yer alan ülkeler için ayrı satırlarda bütçe oluşturmalısınız.
Bu harcama kaleminde 100-1999 km aralığında yer alan ülkeler için katılımcı başına
verilecek en fazla iaşe ve seyahat masrafı 575 Avro’dur. 2000 km ve daha fazla mesafe
aralığında bulunan ülkelerde yapılacak toplantılar içinse katılımcı başına verilecek en fazla
iaşe ve seyahat masrafı ise 760 Avro’dur. Dikkate edilmesi gereken bir diğer önemli ayrıntı
ise Ulusötesi toplantılar için verilecek yıllık toplam hibe miktarının 23000 Avro’yu
aşmayacağıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Program rehberine bakınız.
H.3. Fikri Çıktılar
Bu harcama kaleminin bütçesi hazırlanırken hangi kurum/kuruluş için bütçe oluşturuluyorsa o
kurum/kuruluşun PIC kodu seçilmelidir. Ürün kodunu yanında görülen sekmeyi tıklayarak
hangi ürün için çalışma günü isteniliyorsa o ürünün kodu seçilir. Daha sonra hangi kategoride
personel çalışacaksa (yönetici, araştırmacı/eğitici, teknik personel, idari personel) o kategori
seçilmelidir. Ülke kısmı, PIC kodu girildiğinde otomatik belirecektir. Kaç çalışma gün sayısı
isteniyorsa girildiğinde personel çalışma bütçesi otomatik hesaplanacaktır. Bu işlem her ürün
ve her kategorideki personel için ayrı ayrı yapılmalıdır. Her bir kategoride yer alan personelin
32
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
ülkelere göre alacağı günlük tavan ücret için Program Rehberinden yararlanılmalıdır. İhtiyaç
halinde çoğaltmak için artı, eksi tıklanarak ekleme/çıkarma yapılabilir.
TABLO A –Fikri Çıktılar (Tutarlar Gün Başına Avro Cinsindendir)
Bu fonlama, yalnızca fikri çıktı üretmek amacıyla projeye dâhil olan kuruluşların personel
masrafları için kullanılabilir. Tutarlar şu unsurlara bağlıdır: a) projeye katılan personelin
profili ve b) personeli projeye dâhil olan katılımcı kuruluşun ülkesi.
Yönetici
Öğretmen/
Eğitici/
Araştırmacı/
Gençlik
çalışanı
Teknisyen
İdari
personel
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
294
241
190
157
280
214
162
131
Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi, Malta, Portekiz, Slovenya
164
137
102
78
Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya,
Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya Eski
Yugoslav Cumhuriyeti, Türkiye
88
74
55
39
Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, İsveç,
Lihtenştayn, Norveç, İsviçre
Belçika, Almanya, Fransa,
İzlanda.
İtalya, Finlandiya, İngiltere,
33
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
TABLO B – Fikri Çıktılar (Tutarlar Gün Başına Avro Cinsindendir)
Bu fonlama, yalnızca fikri çıktı üretmek amacıyla projeye dâhil olan kuruluşların personel
masrafları için kullanılabilir. Tutarlar şu unsurlara bağlıdır: a) projeye katılan personelin
profili ve b) personeli projeye dâhil olan katılımcı kuruluşun ülkesi.
Yönetici
Öğretmen/
Eğitici/
Araştırmacı/
Gençlik
çalışanı
Teknisyen
İdari
personel
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
Avustralya, Kanada, Kuveyt, Makao, Fas, K atar, San Marino, 294
Amerika Birleşik Devletleri
241
190
157
Andorra, Brunei, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur, Birleşik 280
Arap Emirlikleri, Vatikan Şehir Devleti
214
162
131
Bahamalar, Bahreyn, Ekvator Ginesi, Hong Kong, İsrail, Kore 164
(Cumhuriyeti), Umman, Suudi Arabistan, Tayvan
137
102
78
74
55
39
Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Angola, Antigua ve Barbuda,
Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Bangladeş, Barbados, Şili,
Beyaz Rusya, Belize, Benin, Butan Krallığı, Bolivya, Bosna
H e r s e k , Botsvana, Brezilya, Burkina Faso, Burundi,
Kamboçya, Kamerun, Kape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, 88
Çin, Kolombiya, Komoros, Kongo (Brazavil), Kongo (Kinşasa),
Cook Adaları, Kosta Rika, Küba, Cibuti, Dominika, Dominik
Cumhuriyeti, Doğu Timur, Ekvator, Mısır, El Salvador, Eritre,
Etiyopya, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Gana, Grenada,
Guatemala, Gine (Cumhuriyeti), Gine-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, Fildişi Sahilleri,
Jamaika, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kore (DPR), Kosova,
Kırgızistan, Laos, Lübnan, Lesoto, Liberya, Libya, Madagaskar,
Malavi, Malezya, Maldivler, Mali, Marşal Adaları, Moritanya,
Morityus, Meksika, Mikronezya, Moldova, Moğolistan, Dağlık
Karabağ, Fas, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal,
Nikaragua, Nijer, Nijerya, Niue, Pakistan, Palau, Filistin, Panama,
Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Rusya Federasyonu,
Rvanda, Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sırbistan,
Seyşeller, Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali, Güney Afrika,
Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, St. Kitts ve
Nevis, Sudan, Surinam, Svaziland, Suriye, Tacikistan, Tanzanya,
Tayland, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkmenistan,
Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu,
Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve
34
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
H.4. Çoğaltıcı Etkinlikler
Projeniz Çoğaltıcı Etkinlik içeriyorsa hangi kurum/kuruluş için bütçe talep edilecekse o
kurum/kuruluşun PIC kodu seçilir. Faaliyet/organizasyon kodu yanda görünen sekme
tıklayarak seçilir. Bu faaliyet/organizasyon bütçesini, ilgili kurum/kuruluş ile ortaklar adına
katılım sağlayacak kişi sayısını manuel olarak giriniz. Kişi başına verilecek rakam otomatik
görünecektir.
Bu harcama kalemi kapsamında çoğaltan etkinliğe (konferans, seminer gibi) katılacak her bir
yerel katılımcı için verilecek hibe miktarı 100 Avro, her bir yabancı katılımcı için ise 200
€’dur. Bu harcama kalemi için verilecek toplam maksimum hibe miktarı 30.000 €’yu aşamaz.
H.5. Öğrenme/Eğitim/Öğretim Faaliyetleri
Yetişkin Eğitimine yönelik hazırlanacak KA2 projelerinde “Stratejik Ortaklık Ulusötesi
Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri” de öngörülebilmekte ve Opsiyonel Hibe Tahsisini
de kapsamaktadır. (Bkz. Program Rehberi, s. 93, 99, 102)
Bu faaliyetlerden “Kısa dönemli ortak personel eğitimi etkinlikleri (5 gün ila 2 ay arası)” ile
“Uzun dönemli öğretme veya eğitim görevlendirmeleri (2 ila 12 ay)” “uygun faaliyetler”
olarak projenizde öngörülebilir ve bütçe de talep edilebilir. Bu faaliyetlerden uzun dönemli
faaliyetler için TABLO C (s. 102) harcırah rayiçleri üst tavan olarak esas alınacaktır. Kısa
dönemli faaliyetler için ise Program Rehberindeki ilgili tablodan yararlanınız (bkz. s. 99).
H.5.1. Seyahat
Proje kapsamında düzenlenecek öğrenme, eğitim ve öğretim faaliyetine katılım sağlayacak
her bir ortak için PIC kodu seçilmelidir. Faaliyet tipini seçiniz ve her bir ortak için katılımcı
sayısını giriniz. Faaliyetin gerçekleşeceği ülkenin yer aldığı kilometre aralığı da seçildiğinde
seyahat bütçeniz hesaplanmış olacaktır. Bu işlemin faaliyete katılım sağlayacak her ortak için
tek tek yapılması gerekmektedir. Faaliyet katılım sağlayacak kişilere refakat edecek kişiler
için de yine bu başlık altın bütçe talep edilebilir. Bu kısımda yer alan artı – eksi işaretlerinden
satır ekleyip çıkarabilirsiniz.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilik faaliyetlerinde katılımcı başına verilecek
seyahat masrafı 100-1999 km aralığında katılımcı başına 275 Avro, 2000 km ve üstü
mesafelerde 360 Avro’dur.
35
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
H.5.2. İaşe
Proje kapsamında gerçekleştireceğiniz hareketlilik faaliyetleri için “kısa dönem öğrenme,
eğitim, öğretim faaliyetleri bütçesi talep edilebilir. Faaliyete katılım sağlayacak ülkenin PIC
kodunu seçtiğinizde “faaliyet no” aktif hale gelir. Faaliyet numarasını, gidilecek ülkeyi,
katılımcı sayısı girildiğinde alınacak iaşe miktarı hesaplanır.
TABLO C – Ulusötesi Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetlerinde Katılımcıların
Harcırahı (Gün/Ay Başına Avro Cinsinden ) Birim maliyetlerin ölçeği şu hususlara göre
değişmektedir: a) hareketliliğin türü ve b) faaliyetin gerçekleştiği ülke:
Uzun dönem öğretme veya öğretim görevlendirmeleri – Okul öğrencilerinin
gençlik çalışanlarının hareketliliği (Euro/gün)
dönem faaliyetleri
(Euro/ay)
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
Belçika
105
74
53
110
Bulgaristan
105
74
53
70
Çek Cumhuriyeti
105
74
53
90
Danimarka
120
84
60
145
Almanya
90
63
45
110
Estonya
75
53
38
85
İrlanda
120
84
60
125
Yunanistan
105
74
53
100
İspanya
90
63
45
105
Fransa
105
74
53
115
Hırvatistan
75
53
38
90
İtalya
105
74
53
115
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
105
74
53
110
Letonya
90
63
45
80
Litvanya
75
53
38
80
Lüksemburg
105
74
53
110
Macaristan
105
74
53
90
Malta
90
63
45
110
Hollanda
120
84
60
110
Avusturya
105
74
53
115
Polonya
105
74
53
85
Portekiz
90
63
45
100
Romanya
105
74
53
60
Slovenya
75
53
38
85
Slovakya
90
63
45
95
Finlandiya
105
74
53
125
36
uzun
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
İsveç
120
84
60
115
İngiltere
120
84
60
140
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti
90
63
45
60
İzlanda
105
74
53
135
Lihtenştayn
105
74
53
120
Norveç
105
74
53
135
İsviçre ∗
105
74
53
130
Türkiye
105
74
53
80
H.5.3. Dil Desteği
Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi projeleri kapsamında 2 ila 12 ay sürecek hareketlilik
faaliyetine katılım sağlayacaklar için dil yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla talep edilmesi
halinde katılımcı başına 150 Avro dil desteği sağlanacaktır.
Faaliyete katılım sağlayacak ülkenin PIC numarasını seçtiğinizde “faaliyet no”
aktifleşmektedir. Faaliyet numarasını ve katılımcı sayısını girdiğinizde alacağınız dil desteği
miktarı hesaplanacaktır.
H.6. Özel İhtiyaçlar
Proje kapsamında özel ihtiyaçları olabilecek engelli katılımcı yer alıyorsa, başvuru formunda
talep edilmesi kaydıyla bu kişi/kişilerin ihtiyaçları %100 oranında karşılanacaktır.
Bunun için başvuru formunda ilgili ortağınızın PIC kodunu seçmeniz, özel ihtiyaç sahibi
katılımcı sayısını girmeniz, özel ihtiyaç durumunu tanımlamanız, bu ihtiyacın hangi faaliyet
ile ilgili olduğunu belirtmeniz ve ihtiyaç duyulan hibe miktarını girmeniz yeterli olacaktır.
H.7. İstisnai Masraflar
Projede yer alan ortak kurum/kuruluşların hiçbiri tarafından sağlanamayan mal, hizmet ve
cihazların alımı/kiralanması için bu harcama kalemi altında alınan hizmet bedelinin %75’ine
hibe desteği verilebilir. Cihaz desteği normal ofis cihazlarını ve hâlihazırda ortaklarca
kullanılmakta olan cihazları kapsamamaktadır. Projenin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç
duyulan ve hâlihazırda sahip olunmayan cihazlar için destek sağlanacaktır.
İstisnai masraflar kaleminden proje başına azami 50000 Avro destek sağlanabilir. Bu kısımda
da yer alan artı-eksi düğmelerinden ihtiyacınız kadar satır ekleyip çıkarılabilir.
37
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
I. Proje Özeti
Bu bölümde projenizin kısa bir özetini yazınız. Proje özeti, AB Komisyonu, Yürütme Ajansı,
Ulusal Ajansın yayınlarında ve Erasmus + yaygınlaştırma platformunda kullanılacaktır.
Bu nedenle proje özetinin kısa, açık ve projenin içeriğini, hedeflerini, katılımcı sayısı ve
profilini, faaliyetlerin tanımını, proje yürütülürken kullanılacak metodu, sonuçların kısa bir
tanımını, öngörülen etkiyi ve muhtemel uzun vadeli faydalarını içermesine dikkat edilmelidir.
Erasmus+ yaygınlaştırma platformunda daha fazla yayın yapmak için raporlama aşamalarında
proje ürünlerinin daha kapsamlı özetinin istenilebileceğinin farkında olunuz. Sözleşmede
final ödeme koşulları bu özetlerin mevcudiyetiyle bağlantılı olacaktır.
I.1. Katılımcı Kurum/Kuruluşların Özeti
Bu kısım yukarıda girmiş olduğunuz bilgilerden otomatik olarak alınacaktır. Burada
ortaklarınızın PIC numarası, kurum/kuruluş adı, ülkesi ve sayısı görünecektir.
I.2. Bütçe Özeti
Projenizin tamamı için istenen toplam bütçe bu özet tabloya yansıyacaktır. Daha önce kalem
kalem girişi yapılan bütçe tablolarındaki veriler otomatik çekilerek özet bütçe tablosuna
yansır. Kurum/kuruluş PIC kodu, proje yönetimi ve uygulaması, ulusötesi proje toplantıları,
fikri çıktılar, çoğaltıcı etkinlikler, istisnai masraflar, öğrenme/ eğitim/öğretme faaliyetleri
başlıkları altına yer alan seyahat, iaşe ve varsa özel ihtiyaçları kapsayan bütçe kalemleri
toplam bütçe verilerini içerir.
Proje bütçesinin miktarı; proje süresine, proje ortak sayısına, projede gerçekleştirilecek
faaliyetlerin türüne ve nitelik/niceik durumuna, çıkacak ürünlerin içeriğine, adedine, personel
çalışma gün sayısı ve harcanacak emeğe, ülkelerin personel gündelik rayiçlerine, seyahat
edilecek destinasyonların mesafesine, düzenlenecekse konferans/seminer katılımcı sayısı ve
türüne, ihtiyaç duyuluyorsa alınacak hizmete, projede kullanılacak ekipman
alımına/kiralanmasına, projede özel ihtiyaçların olup olmamasına bağlı olarak değişiklik arz
edecektir.
38
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
I.2.1. Toplam Proje Bütçesi (Project Total Grant)
Hesaplanan Toplam Bütçe (Grant Calculated) : Bu kısım otomatik olarak gelecektir.
Hesaplanan Toplam Talep (Grant Requested): Bu kısım ise toplam talep edilen bütçe
girilecektir
Toplam Proje Hibesi : Proje için talep edilen toplam hibe tutarını gösteren tablo, daha önce
girilen verilere göre dolu olarak gelecektir. Başvurunuzu sunmadan önce hesaplamalarınızda
herhangi bir hata olup olmadığını kontrol ediniz; varsa gerekli düzeltmeleri yapınız.
J. Kontrol Listesi
Projenizi Ulusal Ajans’a online olarak sunmadan önce, başvuru formunuzun Program
Rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerini yerine getirdiğinden emin olunuz ve aşağıdaki
hususları kontrol ediniz.
Kontrol listesinde yer alan “Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış
yetki belgeleri” ifadesi konsorsiyum olarak başvuru yapan kurum/kuruluşlar içindir ve
TURNA’da başvuru formları ekranının altında “Ortaklık Yetki Belgesi” adı ile
yayınlanmıştır. Konsorsiyum ortakları ile koordinatörü arasında imzalanması gereken bu
belge, başvuru formu ekinde sunulmalıdır.
K. Veri Koruma Bildirimi
Başvuru sahiplerinin Doğruluk Beyanını imzalamadan önce veri koruma bildirimini
okumaları gerekir. Bu kısımda proje bilgilerinizin ve proje yürütme için toplanan kişisel
bilgilerinizin nasıl korunacağı ve gerekmesi halinde bu bilgilerin hangi prosedürler
çerçevesinde nerelerde kullanılacağı ile ilgili bilgi yer almaktadır. Doğruluk bildirimini
imzalamadan önce lütfen bu kısmı okuyunuz. Başka bir sorunuz olması halinde Ajansınıza
başvurunuz.
L. Doğruluk Beyanı
Başvuru sahibi kurum/kuruluşun yasal temsilcisi Doğruluk Beyanı sayfasının kağıt çıktısını
almalı, dikkatli bir şekilde okumalı, beyan bölümünü el yazısı ile doldurmalı ve imzalamalı,
varsa kurum/kuruluş mührünü tatbik etmelidir. Onaylanan Doğruluk Beyanı taranıp başvuru
formu sunulmadan önce formda yer alan “Ekler” bölümüne eklenmelidir.
39
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
M. Ekler
Kurum yasal temsilcisi tarafından onaylanmış olan “Doğruluk Beyanı” belgesi başvuru
formuna eklenecektir.
Konsorsiyum başvuruları için, her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca
imzalanmış yetki belgesi eklenecektir.
Proje faaliyetlerinin ve uygulama takvimini gösteren faaliyet çizelgesi yüklenecektir. Belge
yüklemek için kutunun sağ tarafında bulunan “Add” butonuna basınız ve ilgili belgeyi
bilgisayarınızdan bularak yükleyiniz. Yanlışlıkla yüklenen belgeler “Remove” butonuna
basılarak çıkarılabilmektedir.
Not: 60.000 Avro’yu aşan tüm hibeler için kuruluşunuzun finansal kapasitesini gösteren
belgeler Katılımcı Portalına (The Participant Portal) yüklenmelidir. Bu kural, kamu kurumları
ve uluslararası kuruluşlar için uygulanmaz.
N. Başvuru Formunun Sunulması
N.1. Veri Onaylama
Başvuru formunu elektronik olarak sunmadan önce lütfen “validate” düğmesine basarak
onaylayınız. En son sunduğunuz başvuru formunun dikkate alınacağını unutmayınız. Bu
işlem başvuru formundaki doldurulması zorunlu alanları kontrol etmektedir.
N.2. Standart Başvuru Formu Sunma İşlemi
Faks veya e-posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sahipleri, son
başvuru tarihinden sonra hibe başvurularında herhangi bir değişiklik yapamazlar. Başvuru
sahibi kurum/kuruluş(lar), başvuru formlarını sunmadan önce forma son şeklini
verdiklerinden emin olmalı ve gerekirse sunmadan önce tekrar gözden geçirmelidir. Çünkü,
sisteme en son yüklenen form geçerli form olarak kabul edilecektir.
Başvuru formunun sisteme yüklenebilmesi için bilgisayarınızın internet bağlantısı olması
gerekmektedir. Tekrar hatırlatmak gerekirse, formu yüklemeden önce, formun bütün
bölümlerinin onaylanmış ve bütün eklerin başvuru formuna eklenmiş olması gerekir.
Başvurunuzu yapmadan önce, sunma işlemi sırasında ve daha sonra doğabilecek teknik
sorunlara karşı, formun nihai halini bilgisayarınıza kaydetmeniz önerilir.
40
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Başvuru sahiplerinin, başvurularını 30 Nisan 2014, Çarşamba günü öğle 13:00’a
(Başvurularda Brüksel saatiyle öğle 12:00 esastır) kadar yapmaları gerekmektedir. Farklı bir
zaman diliminde yer alan ülkelerde bulunan başvuru sahipleri reddedilmemek adına saat
farklılıklarını göz önünde bulundurmalıdır, bu konuda sorumluluk başvuru sahibine aittir. Son
başvuru saatinden sonra yapılacak başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.
N.3. Alternatif Başvuru Formu Sunma Süreci
Başvurunuzu online olarak yapamazsanız, resmi son başvuru saatini izleyen 2 saat içinde
Ulusal Ajansınıza e-posta ([email protected]) göndererek de yapabilirsiniz. E-posta,
eksiksiz doldurulmuş elektronik başvuru formunu ve göndermek istediğiniz her türlü ek
dosyayı içermelidir. Ayrıca bu elektronik formun online olarak sunulamadığını belirten
“Başvuru Sunum Özeti” bölümünün de bir ekran görüntüsünü eklemelisiniz. Ulusal Ajansınız
durumunuzu inceleyecek ve sizi yönlendirecektir.
N.4. Başvuru Sunum Özeti
Bu tablo, yapmış olduğunuz tüm başvuru formu sunma girişimlerine ilişkin ek bilgi (log)
sunmaktadır. Bu bilgiler birden fazla başvuru sunulması durumunda Ulusal Ajanslar için
özellikle yararlıdır.
Sayı
Saat *
1
2014-04-30
12:00:00
Yapılan İşlem
Form
Hash Durum
Kodu
Form
henüz 630196DB4773 Bilinmiyor
gönderilmedi
74B5
N.5. Formu Yazdırma
Başvuru formlarının kağıt çıktıları Ulusal Ajans’a posta yoluyla gönderilmeyecektir. Ancak,
başvuru sahiplerinin formların kağıt çıktılarını saklamalarında yarar vardır.
41
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Faydalı Linkler
-
Erasmus+ Program Rehberi (TR)
Erasmus+ Program Rehberi (EN)
Türkiye Ulusal Ajansı Sıkça Sorulan Sorular
Erasmus+ Programı Resmi Web Sayfası
Mesafe Hesaplayıcı
e-formlar ve doldurma yöntemleri için rehber
Başvuru formuna eklenecek zaman çizelgesi
Projelerin Kalite Değerlendirilmesi Rehberi
AB Komisyonu Web Sayfası
Ulusal Ajanslar Web Sayfası
ECAS Üyelik Sayfası
EST ( European Shared Treasure)
ADAM veritabanı
Avrupa 2020 Stratejisi
42
Download

Stratejik Ortaklık