DENİZLİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ
ÖZEL EĞİTİM
VE
KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI
ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN !
ÖZEL EĞİTİM NEDİR?
Özel Eğitime İhtiyacı Olan
Bireylerin Eğitim ve Sosyal İhtiyaçlarını
Karşılamak
İçin
Özel
olarak
yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş
eğitim programları ve yöntemleri, bu
bireylerin tüm gelişim alanlarındaki
özellikleri ile akademik disiplin
alanlarındaki yeterliliklerine dayalı
olarak uygun ortamlarda sürdürülen
eğitimdir.
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ NEDİR?
Kaynaştırma
yoluyla
eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan
bireylerin eğitimlerini, destek
eğitim hizmetleri de sağlanarak
yetersizliği olmayan akranları ile
birlikte resmî ve özel; okul
öncesi, ilköğretim, orta öğretim
ve yaygın eğitim kurumlarında
sürdürmeleri esasına dayanan
özel eğitim uygulamalarıdır.
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN İLKELERİ
 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle
yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı kurumda
sürdürmeleri sağlanır.
 Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla
eğitimlerini en az sınırlandırılmış ortamda sürdürürler.
 Eğitim hizmetleri, bireylerin eğitim performansına ve öncelikli
ihtiyaçlarına göre planlanır.
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN İLKELERİ
 Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim
performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır.
 Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve
kurumlarda, BEP geliştirme birimi oluşturulur.
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN İLKELERİ
 Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve
kurumlarda öğrencinin yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal,
psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır.
 Bu okul ve kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin
bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç ile eğitim
materyalleri sağlanır ve destek eğitim odası açılır.
 Okul ve kurumlarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak bireylerin
bir sınıfa en fazla iki birey olacak şekilde eşit olarak dağılımı
sağlanır.
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN İLKELERİ
 Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu
sınıflarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitime
ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 10, bir bireyin bulunduğu
sınıflarda 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.
 Diğer kademelerdeki eğitim kurumlarında ise sınıf mevcutları; özel
eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin
bulunduğu sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.
 Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin destek eğitim
hizmeti almaları için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu doğrultuda destek
eğitim hizmetleri, sınıf içi yardım şeklinde olabileceği gibi destek eğitim
odalarında da verilebilir.(ÖEHY:md.23/2-h)
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN İLKELERİ
Kaynaştırma Eğitiminde Başarının Değerlendirilmesinde;
Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı
izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve
sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak,
değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’ leri dikkate alınır.
ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BİREYLERİN
OKUL - KURUM VE ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINA
YÖNLENDİRME AŞAMALARI
1. Sınıf içinde zihinsel-işitme-otizmgörme..vb. gruplarından birinden
şüphe duyulan öğrenci için, sınıf
rehber öğretmeni ve okul
idaresinin eğitsel değerlendirme
isteği formunu hazırlayarak
velinin de imzası alınıp Rehberlik
Araştırma Merkezi Müdürlüğüne
gönderilmesi. Eğitsel tanılama için
randevu günü ve saati alınması
ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BİREYLERİN
OKUL - KURUM VE ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINA
YÖNLENDİRME AŞAMALARI
2. Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğünde eğitsel
değerlendirme isteği formu
gelen öğrencinin eğitsel açıdan
değerlendirilmesi ve tanılanması
yapılan öğrenci için velinin de
görüşü alınarak öğrenci için en
uygun
eğitim
ortamının
belirlenmesi.
ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BİREYLERİN
OKUL - KURUM VE ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINA
YÖNLENDİRME AŞAMALARI
3. Özel Eğitim Değerlendirme
Kurulu (RAM bünyesinde bulunan)
tarafından hazırlanan yönlendirme
raporu sonucu
özel eğitim
hizmetleri kurulu (Sadece RAM olan
İlçe MEM bünyesinde) tarafından
uygun okul yerleştirmesi yapılır.
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TARAFINDAN İSTENİLEN BELGELER

1.
2.
3.
4.
5.
İlk İnceleme Başvurusu
Öğrenci velisinin inceleme talebi dilekçesi
Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu
2 fotoğraf (Destek eğitimi isteniyorsa)
Sağlık kurulu raporu aslı/aslı gibidir ibaresi olan rapor.
Kimlik belgesi
 Rapor yenileme Başvurusu
1. Öğrenci Velisinin İnceleme Talebi Dilekçesi
2. 2 fotoğraf (Destek eğitimi isteniyorsa)
3. Bireysel Gelişim Raporu(Okula devam eden öğrenci için)
4. Kimlik Belgesi
5. Sağlık Kurulu Raporu aslı/aslı gibidir ibaresi olan rapor.
Not: Tüm randevulara çocukla birlikte anne,baba yada bireyin velayetinin bulunduğu
vasisi gelmek zorundadır.
BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü
olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede
güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı
olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde
yetersizliği olan bireyler ise davranışlarının gözlemlenmesi
yoluyla değerlendirilir.
 Yazılı sınavlar öğrencilerin yetersizlik türüne, eğitim
performanslarına ve gelişim özelliklerine göre çeşitlendirilir.
Sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenir.
BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 Görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı sınavlarda Braille
yazı olarak verdiği cevaplar sınavdan hemen sonra
öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Bu
öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar. Az
gören öğrenciler için sınav soruları kalın ve büyük puntolu
hazırlanır.
 İşitme ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler
ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda
yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin
öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.
BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte tutma
ve hatırlama güçlükleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla
değerlendirilirler.
 Otistik bireyler ile duygusal ve davranış bozukluğu olan
öğrencilerin değerlendirilmesi, iletişim özellikleri ile sosyalduygusal hazır bulunuşlukları dikkate alınarak yapılır.
BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin
değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate
alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılır.
 Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde
yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren
derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda
muaf tutulurlar.
ÖZEL EĞİTİM SINIFLARININ AÇILMA
AŞAMALARI
Özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları
uygun bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir
arada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve kademedeki resmî
ve özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun
önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından özel
eğitim sınıfları açılabilir.
Zorunlu Eğitim Kapsamında Açılması Gereken
Özel Eğitim Sınıfları





Bunlar;
Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Sınıfı
Orta ve Ağır Düzeyde Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Sınıfı
İşitme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı
Görme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı
Otistik Engelliler Özel Eğitim Sınıfı
ÖZEL EĞİTİM SINIF TÜRLERİ
Bulunduğu Okulun veya Kurumun Eğitim
Programını Uygulayan Özel Eğitim Sınıfları
 Özel eğitim sınıflarında aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür.
 Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf
öğretmenleri görev yapar. Bu sınıflara, öğrencilerin yetersizlik türüne göre
öğretmen görevlendirmesi yapılır.
ÖZEL EĞİTİM SINIF TÜRLERİ
Görme ve işitme yetersizliği olan
öğrenciler
için
açılan
sınıflarda
birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır ve
bu öğrencilerin 5. sınıftan itibaren
akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri
sağlanır.
1 ve 4. sınıflarda dersler sınıf
öğretmenleri tarafından okutulur.
Ancak, yabancı dil ile din kültürü ve
ahlak
bilgisi
dersinin
alan
öğretmenlerince okutulması esastır.
Alan öğretmeni tarafından okutulan
derslere sınıf öğretmeni de katılır.”
ÖZEL EĞİTİM SINIF TÜRLERİ
“Zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için açılan 1
ve 4. ile 5 ve 8. sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır.
1 ve 4. ile 5 ve 8. sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri
tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ile din
kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinin alan öğretmenleri
tarafından okutulması esastır.
Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni
de katılır.”
ÖZEL EĞİTİM SINIF TÜRLERİ
 Özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla;
okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde 10,
 Ortaöğretim ve yaygın eğitimde 15
öğrenciden oluşur. Ancak, otistik çocuklar
için her tür ve kademede açılan özel eğitim
sınıflarında ise sınıf mevcudu en fazla 4
öğrencidir.
 Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere
kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu
tamamlayan yetersizliği olmayan diğer
öğrencilere verilen belge verilir.
ÖZEL EĞİTİM SINIF TÜRLERİ
 Bu sınıflar ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri
bakımından okulda/kurumda uygulanan programa uyarlar.
 Sınıfların okul/kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü
dikkate alınarak belirlenir.
 Öğrencilerin akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve
diğer etkinlik saatlerinde sosyal uyumlarına yönelik
düzenlemeler yapılarak gerekli koruyucu tedbirler alınır.
Destek Eğitim Odası Nedir?
Okul
ve
kurumlarda,
yetersizliği olmayan akranlarıyla
birlikte aynı sınıfta eğitimlerine
devam eden özel eğitime ihtiyacı olan
öğrenciler ile üstün yetenekli
öğrenciler için özel araç-gereçler ile
eğitim materyalleri sağlanarak özel
eğitim desteği verilmesi amacıyla
düzenlenen eğitim ortamlarıdır.
DESTEK EĞİTİM ODALARININ OLUŞTURULMASI
Destek eğitim odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun
önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır.
Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda
birden fazla destek eğitim odası açılabilir. Destek eğitim odasında
yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince
yapılır.
DESTEK EĞİTİM ODALARI
Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP
geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve
danışma hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir.
Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati,
haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde
planlanır. Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim
performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. Ancak,
gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede
olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir.
DESTEK EĞİTİM ODALARI
Destek eğitim odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve
ihtiyaçları, yetersizlik türüne uygun araç-gereç ve eğitim
materyalleri bulunur. Destek eğitim odası açılan okullarda
öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel
engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel
eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan
öğretmenleri görevlendirilir. Destek eğitim odasına öncelikle
okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli
öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler
görevlendirilir.
DESTEK EĞİTİM ODALARI
Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek
eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate
alınır. Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri
okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır. Destek
eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri, öğrencilerin
yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir.
İLİMİZDE BULUNAN ÖZEL EĞİTİM OKULLARI
Denizli Özel Eğitim Anaokulu
Çamlık Özel Eğitim İlkokulu
Çamlık Özel Eğitim Ortaokulu
Çamlık Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
Çamlık Özel Eğitim Uygulama Merkezi I.Kad.
Çamlık Özel Eğitim Uygulama Merkezi II.Kad.
İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
Polis Amca Özel Eğitim Uygulama Merkezi I.Kad.
Polis Amca Özel Eğitim Uygulama Merkezi II.Kad.
Polis Amca Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
Yeşilköy İşitme Engelliler İlkokulu – Ortaokulu
EKYYD Görme Engelliler İlkokulu – Ortaokulu
Denizli İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi
Evde Eğitim – Hastanede Eğitim Nedir?
Evde Eğitim: Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı
olan bireylerden, sağlık problemi nedeniyle okulöncesi, ilköğretim,
veya özel eğitim programlarından, herhangi birini uygulayan örgün
eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayanlara eğitim
hizmetlerinin evde sunulmasına dayanan eğitimdir.(Evde eğitim
hizmetleri özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından planlanır. )
Özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından evde eğitim hizmeti
almasına karar verilen bireylerin kaydı ilköğretim kurumuna,
ortaöğretim kurumuna veya özel eğitim merkezi (okul) yapılır. Bu
öğrenciler için okula/merkeze (okul) devam etme şartı aranmaz.”
Evde Eğitim – Hastanede Eğitim Nedir?
Evde eğitim hizmetinden yararlanan birey, kayıtlı bulunduğu
okulda uygulanan öğretim programlarından sorumludur. Ancak
BEP geliştirme birimince, bu programlara dayalı olarak bireyin
eğitim performansına göre, ihtiyaç duyduğu alanlarda
bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır.
Evde eğitim alan bireyin başarı durumunun değerlendirilmesi,
kayıtlı bulunduğu okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır. Ancak,
bireyin durumu ve özelliğine göre değerlendirme şekli, yöntem ve
tekniklerinde öğretmen tarafından gerekli değişiklikler yapılır ve
özel tedbirler alınır
 Hastanede Eğitim: Resmî ve özel sağlık kuruluşlarında yatarak
tedavi gören ve/veya süreğen hastalığı olan okul öncesi, ilkokul,
ortaokul ve lise çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
eğitimlerini sürdürmeleri için Bakanlık, Sağlık Bakanlığı veya
üniversiteler arasında imzalanan protokole göre hastaneler
bünyesinde hastane sınıfları açılır.
a) Eğitim hizmeti, velinin yazılı isteği ve bireyin tedavisinden
sorumlu hekim/hekimlerin yazılı görüşü ile sağlanır.
b) Bireylerin kayıtları, kayıtlı bulunduğu okulda kalır. Kayıtlı olmayan
öğrencilerin kaydı ise hastanenin bulunduğu bölgedeki bir
okula/kuruma ya da ikamet ettiği yerleşim birimindeki bir okul veya
kuruma yapılır.
c) Hastane sınıfında eğitim alan her birey için geçici kayıt formu
düzenlenerek bu sınıfa geçici kaydı yapılır.
Evde Eğitim Uygulamalarına Öğretmen
Görevlendirilmesi
 Evde veya hastanede eğitim hizmetinde bireyin özelliği ve öncelikle
eğitim ihtiyacına göre gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen,
rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli görme, işitme ve zihinsel
engelli öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer
okullardaki okulöncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri eğitim
hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir.
 Eğitim hizmetine ilişkin planlama yapılırken öğretmenin ikameti ve
görev yeri, evde eğitim alacak bireyler ile hastane ilköğretim okulunun
ikamet adresi dikkate alınır.
Evde Eğitimde Ders Saati Uygulamaları
Haftalık Ders Saati Sayısı
Evde eğitim hizmetine ilişkin planlama, bireyin ihtiyacı ve
eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak ve haftalık ders
saati sayısı, 10 (on) saatten az olmamak üzere özel eğitim
hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.
Eğitim hizmetlerinin etkililiğini ve eğitimin devamlılığını
sağlamak için gerektiğinde birey ve ailenin bilgilendirilmesi ve
desteklenmesi amacı ile yapılacak çalışmalarda haftalık ders
saati içinde planlanır.
Öğretmenlerin Çalışma Saatlerinin Planlaması
Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenleri haftalık çalışma
saatleri sınıf öğretmenleri gibidir. Ancak çalışma saatlerine ,
bireyselleştirilmiş eğitim programı çalışmaları ile aile eğitimi
programları da dahil edilir.
Evde ve hastanede eğitim hizmeti veren diğer öğretmenlerin
çalışma saatleri, görev yaptığı okulda uygulanan mevzuat
hükümlerine göre düzenlenir.
BEP HAZIRLANMASI
Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan
bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve
ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik
hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini
de içeren özel eğitim programıdır.
BEP HAZIRLANMASI
Bireyselleştirilmiş eğitim programı
a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği
eğitim programı/programları temel alınarak belirlenen kısa
dönemli amaçlarını,
b) Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı
ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağını,
c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik,
araç-gereç ve eğitim materyallerini,
ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri,
d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik
tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri,
e) Öğrencinin kişisel bilgilerini içerir. 05022923_bep_dosyas.pdf
BEP HAZIRLAMA AŞAMALARI
 1. BEP HAZIRLAYACAK EKİBİN OLUŞTURULMASI
 Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda, özel
eğitime ihtiyacı olan bireyler için, BEP’in geliştirilmesi, uygulanması,
izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur.
kurulu tarafından belirlenir.
 BEP’i BEP Geliştirme Birimi Hazırlar.
 Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında,
 Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen,
 Aile,
 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci,
 Rehber öğretmen-psikolojik danışman,
 Eğitim programları hazırlamakla görevli öğretmen,
 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan
programın içeriğine uygun branş öğretmeninden oluşur.
Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin
Görevleri Nelerdir?
 Başkan,
 1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar.
 2.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması,
izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin ihtiyaçları
doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar.
 3. Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde
yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, ihtiyaç duyulan
araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim
hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışır.
Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin
Görevleri Nelerdir?
 Öğretmen:
 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında,
uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır.
 2.Planlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür.
 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı
önerileri hazırlar.
Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin
Görevleri Nelerdir?
 Aile:
 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi sürecinde
ihtiyaçlarını iletir.
 2.Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir.
 3.Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin
bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç gereç desteği sağlar.
Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin
Görevleri Nelerdir?
 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Birey
 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanışı sırasında
kendi ihtiyaçları ve isteklerini belirtir.
 2.Çalışmalara etkin biçimde katılır.
 3.Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme
kararında isteğini belirtir.
Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin
Görevleri Nelerdir?
 Rehber Öğretmen Psikolojik Danışman:
 1.Bireyin özel eğitim ihtiyaçları doğrultusunda görüşünü belirtir
ve bireye rehberlik yapar.
 2.Bireyin gelişimini izler.
BEP birimi toplantıları
NEDİR ?
NE DEĞİLDİR?
Çocuk odaklıdır.
Personel odaklı değildir.
Karar verme sürecinin paylaşılmasıdır.
Karşıtlıklar veya tartışma ortamı değildir.
Sorunlara çözüm üretmeyi hedefler.
Araştırma yapmak amacıyla bir araya geliş değildir.
Herkesin bakış açısına ve görüşüne
değer veren bir birlikteliktir.
Çocuk, personel ve aile açısından göz korkutucu bir
ortam değildir.
Çocuğun geleceği ile ilgili iyimser ve
olumlu bir yaklaşımdır.
Olumsuzluğa odaklanan bir yaklaşım değildir.
Problemin herkes adına
çözüldüğü bir ortam değildir.
uzmanlar
tarafından
EĞİTSEL PERFORMANS
 Öğrencinin şu anki performans düzeyi : U. Emre, 12 yaşında bir erkek
öğrencidir. Emre konuşamamakta iletişim ihtiyaçlarını jest ve
mimiklerle karşılamaktadır. Kişisel bakım ve temizlik becerilerine,
giyinme-soyunma becerilerine sahiptir. Tuvalet ihtiyaçlarını bağımsız
olarak giderebilmektedir. Kendini, yakın çevresini tanıtabilmektedir.
Hava sıcaklığına uygun giyinebilmektedir. Havada-karada olan doğa
olaylarını ayıt edebilmektedir. Emre renk, şekil, zıtlık, yer, yön ve
konum bildiren kavramları ayırt edebilmektedir. Rakamları ayırt
edebilmekte ve tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı doğru
olarak toplayabilmektedir. Sesin kaynağını bulabilmektedir. Nefes
kontrolü çalışmaları yapma, dinleme-izleme becerilerine sahiptir. Yazı
araç-gereçlerini kullanabilmektedir. Çizgi çalışmaları yapma, sözcük
yazma becerilerine sahiptir. Kendinin ve yakın çevresindeki kişilerin
adlarını yazabilmektedir. Renkleri ayırt etmektedir. Boyama
yapma,kağıt katlama, malzeme yapıştırma ve kağıt kesme becerilerine
sahiptir. Vücudunun bölümlerini hareket ettirebilmektedir. Yerinde
dönüşler yapma, top yuvarlama, spor araç-gereçlerini kullanma
becerilerine sahiptir. Taşıtları-taşıtları kullananları ayırt edebilir. Yayayıyolcuyu gösterebilmektedir.
EĞİTSEL PERFORMANS





Bu ölçümleme-özetleme bilgileri,
U.D.A. ve K.D.A. geliştirmek için gereklidir.
Bu,öğretim tekniklerini iyileştirmeye,
öğrencinin amaçlar doğrultusunda ilerlemesine yardım eder.
Ancak,BEP hazırlanması ve ölçümleme
sonlandırılmamalıdır.Öğretmen çocukla ilgili veri toplamayı
sürdürür.
UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR
(U.D.A.)
 BEP’ in uygulama süresi sonucunda bireyde kazanması beklenen
amaçlara U.D.A denir
 UDA’ lar öğrencinin o anki yapabildiklerinden daha üst bir
durumda olmalıdır.
 Ayrıca yıllık amaçlara öğrencinin gelişim hızına göre tekrar
gözden geçirilerek ekleme yapılabilir ya da tekrar ifadeleri
değiştirilebilir.
U.D.A. ÖRNEĞİ
PERFORMANS DÜZEYİ
 Emre matematik dersi becerilerinden şekil, zıtlık, yer, yön ve
konum bildiren kavramları ayırt edebilmektedir. Rakamları ayırt
edebilmekte ve tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı
doğru olarak toplayabilmektedir.
 U.D.A.
 1- Emre yıl sonunda, çıkarma işlemi yapma becerisini kazanır.
U.D.A. ÖRNEĞİ
PERFORMANS DÜZEYİ
 Emre matematik dersi becerilerinden şekil, zıtlık, yer, yön ve
konum bildiren kavramları ayırt edebilmektedir. Rakamları ayırt
edebilmekte ve tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı
doğru olarak toplayabilmektedir.
 U.D.A.
 1- Emre yıl sonunda, çıkarma işlemi yapma becerisini kazanır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR (K.D.A)
 Kısa Dönemli Amaç: Bireyin performans düzeyi ile uzun dönemli
amaçları arasında ölçülebilir, ara basamaklar olarak
tanımlanabilir. Adından da anlaşılacağı üzere U.D.A’ ya göre
daha kısa sürede kazanılması hedeflenen amaçlardır
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR (K.D.A)
 Kısa Dönemli Amaç: Bireyin performans düzeyi ile uzun dönemli
amaçları arasında ölçülebilir, ara basamaklar olarak
tanımlanabilir. Adından da anlaşılacağı üzere U.D.A’ ya göre
daha kısa sürede kazanılması hedeflenen amaçlardır
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR (K.D.A)
U.D.A
K.D.A
K.D.A
K.D.A
K.D.A
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR (K.D.A)
YAPMASI GEREKENLER
K.D.A.
K.D.A.
K.D.A.
K.D.A.
YAPABİLDİKLERİ
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR (K.D.A)
 UDA’lar genel olmasına karşın. KDA’lar daha özel ve ayrıntılıdır.
 Bireyin bulunduğu yerden uzun dönemli amaçlara nasıl
ulaşılabilir? sorusuna yanıt vermelidir.
 K.D.A. çok fazla ayrıntılandırılmaz. Her bir U.D.A. için en az 3
tane olacak şekilde 5-6 K.D.A. belirlenebilir. Bu azalabilir de
artabilir de. Burada mühim olan K.D.A’ ların bizi uzun dönemli
amaçlara ne kadar götürdüğüdür. K.D.A. yazılırken,amaçların
açık, anlaşılır, belirgin, gözlenebilir, ölçülebilir olmasına ve hangi
koşulda olacağına dikkat edilmelidir.
KDA ÖRNEKLERİ
OKUMA YAZMA
 UDA
Emre yıl sonunda
ilk okuma yazma
becerilerini kazanır.
KDA
1. Tümce yazma çalışmaları yapar. (4/5)
2. Tümceyi sözcüklerine ayırır. (4/5)
KDA ÖRNEKLERİ
MATEMATİK
UDA
Emre yıl sonunda
İki basamaklı doğal
sayıları ayırt eder.
KDA
1. Doğal sayı kartları içinden,
gösterilen iki basamaklı
doğal sayının aynısını gösterir. (4/5)
2. Doğal sayı kartları içinden,
söylenen iki basamaklı doğal sayıyı
gösterir. (4/5)
3. Gösterilen iki basamaklı doğal
sayısının kaç olduğunu söyler. (4/5)
4. İki basamaklı bir doğal sayıyı
onluk ve birliklerine ayırır. (4/5)
ÖĞRETİM PLANI
 BöP: BEP’ te ,öğrencinin gereken davranışları kazanması
için,öğrencinin ve çalışanların yapması gerekenleri
ayrıntılı,belirgin ve açıkça ifade eden plandır Günlük, haftalık
veya aylık olarak geliştirilebilir.
 BÖP’ te işlenen amaçlar BEP’ teki kısa dönemli amaçlarımızdır.
BEP’ te yer alan uzun dönemli amaçlara ulaşmak için kısa
dönemli amaçlarımızı nasıl öğreteceğimiz konusunda bize yol
gösterecek planlardır. BEP_Ornegi.doc
Bir Öğretim Planında Yer Alması
Gereken Unsurlar













Öğrencinin adı
Öğretmenin adı
Öğretim programının adı
Öğrencinin genel performans düzeyine ilişkin özet ifadeler
Davranış ölçütü
Öğrenme ortamı
Oturum sayısı
Materyal
Öğretim amaçları
Öğretim basamakları
Öğretim yöntem ve teknikleri
Destek hizmetler-Ek hizmetler
Değerlendirme-veri toplama teknikleri
BÖP DEĞERLENDİRME FORMU













Öğrencinin Adı-Soyadı:
Kısa Dönemli Hedef:
Çalışma Yeri:
Araç-Gereçler:
Öğretimin Başlama-Bitiş Tarihi:
Öğretimsel Hedefler
Başlangıç Değerlendirmesi
1. oturum
2.oturum
3.oturum
Değerlendirme sistemi:
+:Bağımsız S:Sözel yardım M:Model olma F:Fiziksel yardım
* Değerlendirme ve oturum sıkılıkları artabilir.
BEP’ in değerlendirilmesi
 BEP yukarıda da değindiğimiz gibi en az yılda bir kere sorumlu
kişiler ve BEP ekibi tarafından değerlendirilmelidir.
Değerlendirme için temel bilgi kaynağı, izleme yoluyla toplanan
bilgilerden oluşur.
 Değerlendirmenin ilk temel amacı: BEP’ in çocuk üzerindeki
etkisine bakmaktır.
 İkinci amaç: Ekibin etkili ve verimli işleyip işlemediğinin
değerlendirilmesidir.
ENGELSİZ BİR YAŞAM DİLEĞİYLE
!
DENİZLİ REHBERLİK
VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ
DENİZLİ
REHBERLİK
VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ
Download

Kaynaştırma Sunu - Denizli Rehberlik ve Araştırma Merkezi