K.K.T.C. ELEKTRİK KU
K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU
LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ
TASLAK
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Bu taslak şartname 29 Eylül 2014 pazartesi mesai bitimine kadar
Web Sayfamızda yayınlanacaktır. Konu ile ilgili soru ve önerilerinizi
KIB-TEK Tesis Şube Amirliği Mühendisi Vehit SUPHİ ‘ye yazılı
olarak veya e-mail yolu ile yapılması rica olunur.
E-mail: [email protected]
………….-2014
1
BAŞLIK
İÇİNDEKİLER
1. GENEL
1.1 KONU VE KAPSAM
1.2 MARKA MENŞEİ
1.3 CE UYGUNLUK ONAYI BELGESİ VE TİP TEST LABARATUVAR TEKNİK
DÖKÜMANTASYON DOSYASI
1.4 ÇALIŞMA KOŞULLARI
1.5 TANIMLAR
2. ÖZELLİKLER
2.1 GENEL ÖZELLİKLER
2.2 ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
2.3 FOTOMETRİK ÖZELLİKLER
2.4 İŞARETLEME
2.5 KORUMA VE KORUMA DERECELERİ
3. NUMUNE ALMA,MALZEME,GARANTİLİ ÖZELLİKLER
3.1 NUMUNE ALMA
3.2 MALZEME
3.3 GARANTİLİ ÖZELLİKLER
4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
4.1 AMBALAJ VE TAŞIMA
4.2 TEKLİFLE BİRLİKTE VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
4.3 KABUL KRİTERLERİ
5. GARANTİ
ÇİZELGE 1
EK-1 LED'Lİ ARMATÜRLER İÇİN
MALZEME LİSTESİ
,
EK-2 GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ
2
LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.BÖLÜM
1. GENEL
1.1
Konu ve Kapsam
Konu:
Bu ihale KKTC Elektrik Kurumunun ihtiyaç duyduğu 115,000 adet 40 ±%10 W ve 5,000 adet
60±%10 W Led’li armatür alımı ile bu armatürlerin gösterilecek olan ahşap ve / veya ahşap
olmayan direklere montajını içermektedir.
Kapsam:
Bu şartname, yol, sokak aydınlatmasında kullanılacak LED ışık kaynaklı armatürlerin
özelliklerini deneylerini ve testlerini kapsar. Bu şartnamede bundan sonra tüm bu tesislerdeki
armatürler "LED'li armatür" olarak tanımlanacaktır.
LED'li armatür; alüminyum enjeksiyon kasa, LED modüller, PCB,Sokak aydınlatma
standartlarına uygun lens, temperli cam ve camı ihtiva eden kapak, sürücü, vb. yardımcı donanım ile
birlikte komple ünite olarak teslim edilecektir.
LED'li armatürlerin özellikleri, bu şartname ve eklerinde belirtilmiştir.
1.2 Marka Menşei
Teklif edilen ürünlerin marka menşeileri , Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, EFTA
Ülkeleri, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye olacaktır. Bu markaların bu ilgili ülkelerdeki yetkili
kuruluşlardan alınacak marka menşey belgeleri teklifle beraber sunulacaktır. Ancak bu ülkelerin
markalarının başka ülkelerde kendilerine ait ve ayni adı taşıyan fabrikalarda yaptıkları ayni marka
ürünlerin madde 1.3 ve madde 4.2’de belirtilen koşulları sağlamaları durumunda teklifleri kabul
edilecektir. Bu ülkeler ve belirtilen koşullar dışındaki başka ülke markalarından teklif edilecek
ürünler kabul edilmeyecektir.
3
1.3 CE/TSE Uygunluk ve Tip Test Laboratuvar Teknik
Dökümantasyason Dosyası
Teklif edilecek marka ve ihaleye sunulan model için Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birinden
alınmış CESI veya KEMA veya TÜV Tip Test Sertifikası ve CE veya TSE Uygunluk Onayı
belgesi sunulacaktır. Ancak armatürün tümü olumlu tip test raporu almış ise armatür kasası ve
armatürün içindeki aparatların herhangi bir ülke malı olması kabul edilecektir (LED Çipler hariç,
bu ürün için madde 1.2 uygulanacaktır). CE veya TSE Uygunluk Onayı belgesiyle beraber marka
ve sunulan model için yine Avrupa Birliği ülkelerinden alınmış aşağıdaki Çizelge 1’deki konuları
içeren TİP TEST Laboratuar Teknik Dokümantasyon Dosyası da teklifle beraber teklif dosyasında
sunulacaktır. Akredite laboratuarlardan alınanlar kabul edilmeyecektir. KIB-TEK ilgili CE veya TSE
Uygunluk Onayı belgesini ve TİP TEST Laboratuar Teknik Dokümantasyon dosyasının asıllarını
görmek hakkına sahiptir.
1.4 Çalışma Koşulları
Kullanım yeri
Harici
1.3
Çizelge
2: Çalışma çalışacağı
koşulları şebekenin
LED'li armatürlerin
•
Gerilimi
•
Frekansı
230 VAC +%15 ve -%10
50 Hz ±l
Çalışma Ortam Sıcaklığı (ta)
- 10 °C ile + 50 °C arasında
Bağıl Nem
% 60 ila % 95 arasında
Rüzgâr hızı
57 metre/saniye
1.5
Tanımlar
LED (Light Emitted Diode - Işık Yayan Diyot) Çip: Bir elektrik akımı etkisi altında optik
ışınım yayımlayan p-n birleşimli (Junction) yarı iletken devre elemanıdır.
LED Paket: LED çipin yansıtıcı, dağıtıcı optik yüzeyler; hava kanalları ve metal bağlantılarla
sabitlenmiş halidir.
PCB (Printed Circuit Board): Üzerine LED paketlerin dizildiği baskı devre kartıdır.
LED Modül: Bir veya birden fazla LED paketinin bir PCB üzerinde birleştirilmiş halidir.
Jonksiyon (Birleşim) Sıcaklığı :Bir LED çipinde p-n yarı-iletkenlerinin birleşim bölgesinin
sıcaklığıdır.
Renk Sıcaklığı: Değerlendirilmesi yapılan ışık kaynağı ile aynı spektruma sahip "kara cismin"
sıcaklığıdır. Birimi Kelvin (K)' dir.
4
Renksel Geri Verim Endeksi (CRI; Ra): Işık kaynaklarının aydınlattıkları cisimlerin renklerini ayırt
ettirebilme yetenekleridir. Karşılaştırma, referans bir ışık kaynağına göre yapılır. Değeri 0 ile 100
arasındadır.
Işık Akısı: Bir ışık kaynağının ışık akısı, bu ışık kaynağından çıkan ve normal gözün gündüz
görmesine ait spektral duyarlık eğrisine göre değerlendirilen enerji akışıdır. Birimi lümen (Lm)' dir.
Armatür Etkinlik Faktörü: Armatürden çıkan ışık akısının armatür toplam gücüne oranıdır. Birimi
ImAV' dır.
Ekonomik ömür: LED paketlerin ilk andaki ışık akılarının %30 değer kaybedinceye kadar geçen
süredir. Birimi saattir.
Elektriksel Verim: LED modül/modüller tasarım gücünün, armatürün (sürücü devrede iken)
şebekeden çektiği toplam güce oranıdır.
Anma Gücü: LED armatürün tasarlandığı güçtür. Birimi W' dır.
Toplam güç: LED armatürün şebekeden çektiği toplam güçtür. Birimi W' dır.
Üst Yarı Uzay Işık Akısı Oranı (ULOR): Üst yarı uzaya giden ışık akısının, LED'li armatürün tüm
uzaya yaydığı toplam ışık akısına oranıdır.
Işık Şiddeti: Noktasal ışık kaynağının belli bir a doğrultusundaki ışık şiddeti, bu doğrultuyu içine
alan uzay açıdan çıkan ışık akısının, uzay açıya bölümü ile ilgilidir. Uzay açı sıfıra yaklaşırken bu
oranın limiti ışık şiddetini tanımlar. Birimi kandela (cd)' dır.
Işık Dağılım Eğrisi: Noktasal ışık kaynağından geçen düzlem üzerinde, kaynağın çeşitli
doğrultulardaki ışık şiddetlerinin uç noktalarının geometrik yeridir.
Aydınlık Düzeyi: Yola düşen ışık akısının yol yüzeyine oranıdır. Birimi lux' dür.
Parıltı Düzeyi: Işık yayan bir düzlemin belli bir noktasının bu yüzeyin normaliyle belli bir açı yapan
doğrultudaki ışık şiddetinin, bu doğrultuya dik düzlemdeki görülen alanına bölümü, o yüzeyin o
noktası ve o doğrultusundaki parıltı düzeyini tanımlar. Birimi cd/m2 ‘ dir.
Ortalama Yol Parıltı Düzeyi: Yolda belirlenen hesap noktalarındaki parıltı düzeyi
hesap noktası sayına bölümüdür. Sembolü Lo ve birimi cd/m2 dir.
Ortalama Parıltı Düzgünlüğü: Yolda belirlenen hesap noktalarındaki minimum
parıltı düzeyinin ortalama yol parıltı düzeyine oranıdır. Sembolü Uo olup, birimsiz bir
büyüklüktür.
Boyuna Parıltı Düzgünlüğü: Her şeridin orta çizgisi boyunca yer alan hesap noktalarındaki
minimum parıltı düzeyinin maksimum parıltı düzeyine oranıdır. Sembolü Uı olup, birimsiz bir
büyüklüktür.
Bağıl Eşik Artışı (Tl): Fizyolojik kamaşmanın neden olduğu görülebilirlik azalmasının ölçüsüdür.
Kamaşma koşullarındaki parıltı eşiği ALK ile kamaşma olmadığındaki ALe eşik farkının ALe'ye oranı
olarak ifade edilir {TI=( ALK- ALe)/ ALe}. Birimsiz bir büyüklüktür.
5
Çevreleme Oranı (SR):Yolun kaldırım tarafındaki 5 metrelik alanın ortalama aydınlık düzeyinin,
yol tarafındaki 5 metrelik alanın ortalama aydınlık düzeyine oranıdır. Birimsiz bir büyüklüktür.
Optik Bölüm: Armatürün LED modüllerini, yansıtıcı, lens ve saydam kapağını içeren bölümüdür.
Teçhizat Bölümü: Armatürün sürücü ve diğer kontrol düzenlerini içeren bölümüdür.
Saydam Kapak: LED modüllerini dış etkenlerden koruyabilen, armatürün ışık geçiren kısmıdır.
Sürücü (Driver): Alternatif akımı doğru akıma çeviren devre elemanıdır.
IP Koruma Derecesi: LED'li armatürlerin toza, katı cisimlere, suya ve neme karşı dayanırlıklarının
göstergesidir. Uluslararası kabullere göre İP XıX2 kodları ile gösterilir. Koruma derecesindeki ilk
rakam (Xı) katı cisimlere, ikinci rakam (X2) ise suya karşı koruma derecesini gösterir.
IK Koruma Derecesi: LED'li armatürlerin harici mekanik darbelere karşı dayanım derecesidir.
I Sınıfı Armatür: Elektrik çarpmasına karşı korumada yalnızca temel yalıtımın yeterli olmadığı,
ancak temel yalıtımın arızalanması halinde, erişilebilir iletken bölümlerin gerilim altında kalmalarını
önleyecek biçimde erişilebilir iletken bölümleri, sabit kablo tesisatındaki koruyucu (topraklama)
iletkene bağlayacak düzenlerde ilave güvenlik önlemlerini içeren armatürdür.
Temel Yalıtım: Elektrik çarpmasına karşı temel korumayı sağlamak amacıyla gerilimli bölümlere
uygulanan yalıtımdır.
Ek Yalıtım: Temel yalıtımda bir arızanın meydana gelmesi durumunda elektrik çarpmasına
koruma sağlamak üzere temel yalıtıma ilave olarak uygulanan dış yalıtımdır.
Bağlantı Uç Dizisi: Teçhizat bölümündeki elektriksel malzemeler arasındaki iletken bağlantılarında
ve armatür ile şebeke arasındaki iletken bağlantılarında kullanılmak üzere yalıtkan malzemeden bir
koruyucu kılıf ya da bir gövde içine veya üzerine yerleştirilmiş bir veya birkaç bağlantı uç
topluluğudur.
İç İletkenler: LED'li armatürün içinde bulunan, armatür ile birlikte verilen ve besleme
kablolarına ait bağlantı uçları ile sürücü, LED modülleri uçları arasındaki bağlantıları sağlayan
kablolardır.
Konsol: Armatürlerin direklere montajında kullanılan ara bağlantı elemanıdır.
Konsol açısı: Direkle konsol arasındaki açıdır.
Tilt açısı: Konsol ve armatür arasındaki açıdır.
Fotobiyolojik Güvenlik: Işık kaynaklarının kullanıcılar üzerindeki olası optik ışıma
tehlikelerine karşı göz güvenliği için uygulanan ölçme, kontrol ve değerlendirmelerdir.
2. ÖZELLİKLER
6
2.1
1.
Genel Özellikler
LED'li armatürler mal ve can emniyeti açısından tehlike oluşturmayacak biçimde
tasarlanacak ve imal edilecektir.
2. LED'li armatürler kolay tesis edilebilir ve bakım yapılabilir olacaktır. Teçhizatın armatüre
montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında lehim kullanılmayacaktır. Tüm
elektriksel ve mekanik teçhizat direk titreşimine dayanıklı şekilde armatür içerisine tespit
edilecektir.
3. LED'li armatürlerin yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak, iç ısınmalardan ve normal
çevre koşullarından dolayı yapısı değişmeyecek, LED ışık kaynaklarının kararlı ve verimli
çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.
4. Tüm elektriksel ve optik teçhizatın birbirleri ile bağlantıları klemens veya jack (dişi-erkek bağlantı
soketi) vasıtası ile yapılacaktır.
5. LED'li armatür içerisinde iç iletkenlerin geçirildiği yerler; tel/kablo yalıtımlarını bozmayacak
şekilde döküm çapaklarından arındırılmış ve pürüzsüz olacaktır.
6. Metal vidalar iletkenlerin geçirildiği yollara doğru çıkıntı yapmayacaktır.
7. LED'li armatürler içerisinde bulunan sürücüler, LED Modüller vb. donanımlar modüler yapıda
olacaktır. Donanımların değiştirilmesi, bakımı ve tamiri direk üzerinde kolayca yapılabilecek
şekilde tasarlanacaktır.
8. LED'li armatürler, KIB-TEK tarafından kullanılan ahşap Direklere monte edilebilecek tipte
olacaktır.
9. LED'li armatürler konsol ile yandan direk konsoluna doğrudan bağlanabilecek şekilde
tasarlanacaktır.
10. Mevcut yol aydınlatma armatürleri ve mevcut olan bağlantı parçaları konsollar dışında
kullanılmayacaktır ve KIB-TEK ambarlarına iade edilecektir.
11. LED'li armatürlerin ön saydam camı, IK08 mekanik dayanıma sahip temperlenmiş cam olacaktır.
12. LED'li armatürlerde kullanılan tüm bağlantı ve montaj elemanları paslanmaz malzemeden
yapılacak ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır.
13. LED'li armatür tasarımında kullanılan LED paketlerin LM 80-08'e göre 6000 saat ömür
ölçümleri yapılmış olacak, bu ölçüm sonuçlarına göre TM-21-ll' e uygun olarak
gerçekleştirilen tahminler sonucu ekonomik ömürleri en az 50.000 saat olacaktır.
Kullanılacak LED paketlerin LM 80-08 test raporları teklifle beraber sunulacaktır.
14. LED'li armatürün contaları yüksek ısıya dayanıklı, yekpare, ek veya birleşim yeri olmayan tip
olacaktır. IP66 koruma derecesinin bozulmasına neden olmayacak yapıda ve silikon malzemeden
olacaktır. LED’li armatürler korozyona ve paslanmaya karşı dayanıklı olacak şekilde imal
edilecektir.
15. LED'li armatürlerde boyanın niteliği, boya kaplamasının kalınlığı ve kaynaşmasının kontrolü ile
belirlenecektir. Boya rengi açık gri tercihen RAL 7035 olacaktır. Boya elektrostatik polyester
tipinde dış etkenlere karşı korumalı olmalıdır. Boya kalınlıkları gövde üzerindeki gelişigüzel
seçilmiş en az 5 noktada boya kontrol aygıtı ile ölçülecek ve ortalama kalınlık minimum 65
7
mikron olacaktır.
16. LED'li armatürlerin toplam ağırlığı 5 kg’a kadar olması durumunda direklerde bulunan mevcut
armatür konsollarına montajı yapılacak , 5kg’ın üzerindeki armatür teklif edilmesi halinde
armatüre uygun konsollar kullanılacaktır veya mevcut konsollar kullanılacaksa yüklenici mevcut
konsolları sunduğu armatüre göre güçlendirecektir. Bu işlemler için gerekli maliyet teklifin
içinde olacaktır. 5kg’ın üzerinde olan armatür montajlarında ağırlıktan veya doğal koşullardan
dolayı oluşabilecek her türlü mekanik hasaralardan (kopma, düşme, kırılma, direkten sökülme
gibi) garanti süresi boyunca yüklenici firma sorumlu ve gerekli tamir veya değişimi yapacaktır.
Yüklenici sunacağı konsol veya mevcut konsollar üzerinde yapacağı güçlendirmeyi teklifinde
sunacaktır.
17. Armatür konsola monte edildikten sonra yukarıya doğru en az 7 derece ve aşağıya doğru da en az 7
derece ayarlanabilir tipte olacaktır. Armatür direk üstünde açıldığında alt kısım ile üst kısım rahat
çalışılabilinir bir açıda sabitlenebilmelidir.
2.2 Elektriksel Özellikler
1. LED'li armatürlerin ters polarite koruması olacaktır. Armatürlerde kullanılacak LED
modülleri hiçbir zaman ters polarize edilemeyecektir.
2. Armatürlerde kullanılan LED modüllerindeki herhangi bir LED paket arızalandığında,
diğerleri çalışmaya devam edecektir.
3. LED'li armatürlerin tasarımı, LED paketlerin şebeke gerilimine hiçbir şekilde maruz
kalmayacakları şekilde yapılacaktır.
4. Armatürlerde LED modülleri çalıştırmak için sabit akım sürücüleri kullanılacaktır. Sürücü
akımı en çok 1500 mA’e sürülür olmalıdır.
5. Armatürlerin içerisinde bulunan sürücüler aşırı gerilime karşı min 4kV parafudur korumalı
olacak, kısa devre ve termal koruma bulunacaktır. Sürücüler için istenen bu korumalar
ürünlerin her teslimatında belgelendirilip KIB-TEK’e sunulacaktır.
6. Sürücülerin güç faktörü (cos  ) 0,90’a eşit veya üstü olacaktır.
7. LED'li armatürlerde kullanılan sürücülerin verimliliği en az %90 olacaktır.
8. LED'li armatür sürücülerinin toplam harmonik distorsiyonu (THD) %10'dan fazla olmayacaktır.
9. LED'li armatürlerin içerisinde kullanılacak kablolar NSH malzemeden olacaktır. Armatür
içerisinde topraklı olacak şekilde dışarıya 3x 1,0 mm2 NSH ( Kauçuk) kablo sokak hattına
bağlanabilecek yeterli uzunlukta olacaktır. Bu kablo armatürün içine IP66 metal Rekor
girişinden geçecektir.
2.3 Fotometrik Özellikler
1. LED'li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renk sıcaklıkları 4200 K ± % 10
olacaktır.
2. LED'li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renksel geri verim endeksi 70'den
büyük olacaktır.
8
3. LED'li armatür sistem verimliliği minimum 105 lm/W olacaktır. Etkinlik faktörü fotometrik
bir laboratuarda teklif edilen ve örneği sunulan ürüne göre ölçülüp belgelendirilecektir.
İlgili rapor teklif dosyasında bulunacaktır.
4. LED'li armatürlerin üst uzaya gönderdikleri ışık akısı oranı (ULOR) % 5'den fazla olmayacaktır.
2.4 İşaretleme
LED'li armatür üzerinde alüminyum plaketten yapılmş etikette açıkça ve kalıcı olarak;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Menşe işareti (Ticari marka veya imalatçının işareti )
Anma gücü (W),
Gerilimi(V),
Frekansı(Hz),
LED Modül Gücü(W)
Armatürün imal tarihi (ay ve yıl olarak),
CE / TSE işaretlemesi,
IP derecesi, yazılmış olacaktır.
2.5 Koruma ve Koruma Dereceleri
1. LED'li armatürler TS 3033 EN 60529'a göre en az IP 66 koruma sınıfına sahip olacaktır.
2. LED'li armatürler dış mekanik darbelere karşı dayanıklı olacaktır. TS EN 62262 standardına göre
armatür gövdeleri dışarıdan gelebilecek en az 10 Nm mertebesindeki darbelere karşı IK 09
derecesinde korumaya, temperli cam veya optik lensleri ise en az 5 Nm mertebesindeki darbelere
karşı IK 08 derecesinde korumaya sahip olacaktır.
3. LED'li armatürlerin elektrik çarpmalarına karşı koruma sınıfları I olacaktır.
3. NUMUNE ALMA, MALZEME, GARANTİ ÖZELLİKLERİ
3.1 Numune Alma
Kabul deneyleri, kabule sunulan aynı tip ve güçteki armatürlerden aşağıdaki çizelgeye göre gelişigüzel
alınacak numuneler üzerinde yapılacaktır.
Armatür Sayısı (Adet)
1-9
10-100
100-500
501-1000
1001 ve daha yukarısı için
Alınacak Numune Sayısı (Adet)
1
5
10
15
25
9
3.2 Malzeme
LED’li armatürler için Malzeme Listesi Ek-1’de verilmiştir.
3.3 Garantili özellikler
LED’li armatürler için Garanti Özellikleri Listesi Ek-2'de verilmiştir.
Her armatür tipi için ayrı ayrı doldurulacaktır.
4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
4.1 Ambalaj ve taşıma
LED'li armatürler, karayolu ve denizyolu ile taşımaya uygun hareketsiz kalmalarını sağlayacak özel
karton kutularında ambalajlanacak ve kalıplı strafor kullanılacaktır.
Ambalajın üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunacaktır;
 İmalatçının adı ya da tescilli markası
 Alıcının adı
 Sipariş no.su
 Alıcının stok kod no.su
 Armatür tipi ve anma gücü
 Ambalajın boyutları
 Ambalajın net ve brüt ağırlığı

"DİKKAT KIRILIR" ibaresi
4.2 Teklifle Birlikte Verilecek Bilgi ve Belgeler
Aşağıdaki belgeler teklifle birlikte verilecektir:
1) Garantili Özellikler Listesi;
Teklif Sahibi ekteki Garantili Özellikler Listesi'ni her tip armatür için ayrı ayrı doldurarak
imzalayacaktır.(Ek-2)
2) CE/TSE Uygunluk ve Tip Test Laboratuvar Teknik Dökümantasyason Dosyası
Madde 1.3’de belirtilen belgeler sunulacaktır. Türkiye menşeyli ürünler noter , ihaleye girmeye
hak kazanmış diğer ülke menşeyli ürünler ise noter dengi kurumlardan alınmış “aslı gibidir”
onaylı olacaktır.
3) LM-79-08 Katı hal aydınlatma ürünleri için elektriksel ve fotometrik ölçümleri içeren bir
labaratuvardan
alınmış ölçüm test belgeleri(Teklif edilecek ürün için olacak),
Ganyofotometre, Küre-Fotometre veya Küre-Spektroradyometre yöntemlerinden herhangi
10
biri).Aranacak olan sonuçlar-çıktılar : 1-Toplam Işık Akısı (Lümen), 2-Etkinlik Faktörü
(Lümen/Watt), 3-Renk Özellikleri (Renksel Geriverim,Renk sıcaklığı, 4-Işık Dağılım Eğrileri.
Türkiye menşeyli ürün ise noter, ihaleye girmeye hak kazanmış diğer ülkeler menşeyli ürün
ise noter dengi kurumlardan alınmış aslı gibidir onaylı olacaktır.
4) LED'li armatürlerin tümünün bütün elemanlarıyla birlikte (LED Modül, Sürücü, Kablo,
Conta, Gövde vb.) işletme koşullarında (enerjilendirilmiş durumda) minimum 5 Yıl
çalışacağına dair yüklenici firmanın ve imalatçı firmanın noter ve Tastik memuru onaylı
garanti taahhüt belgesi.
5) LED paketlerin LM 80-08'e göre yapılmış 6000 saat ömür ölçümleri ve bu ölçüm sonuçlarına
göre TM-21-ll'ye uygun olarak gerçekleştirilen tahminler sonucu bulunan LED paket
ömürlerine ilişkin belge;
Türkiye menşeyli ürün ise noter, ihaleye girmeye hak kazanmış diğer ülkeler menşeyli ürün
ise noter dengi kurumlardan alınmış aslı gibidir onaylı olacaktır.
6) Armatür imalatçı firmasına ait ISO 9001:2008 Kalite Sistem Uygunluk Belgesi,
Türkiye menşeyli ürün ise noter, ihaleye girmeye hak kazanmış diğer ülkeler menşeyli ürün
ise noter dengi kurumlardan alınmış aslı gibidir onaylı olacaktır.
7) Armatürün imalatçı firmasına ait ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi,
Türkiye menşeyli ürün ise noter, ihaleye girmeye hak kazanmış diğer ülkeler menşeyli ürün
ise noter dengi kurumlardan alınmış aslı gibidir onaylı olacaktır.
8)Teklifle birlikte, teklif edilen ürünlere ait birer adet numune verilecektir.
4.3 Kabul Kriterleri
Bütün Tip deneylerden (testlerden) olumlu sonuç alınmış olacaktır. Ayrıca Madde 4.2’ de istenen
tüm belgeler eksiksiz sunulacaktır.
5. GARANTİ
LED'li armatürlerin tümünün bütün elemanlarıyla birlikte (LED Modül, Sürücü, Kablo,
Conta, Gövde vb.) montajı yapılmış ve devreye alınmış teslim tarihinden itibaren minimum 5
Yıl garnatili olacaktır. Bu garanti süresi içerisinde armatürlerde oluşacak arızalar yüklenici
firma tarafından tamir edilecek veya yenisi ile değişitirlecektir. Aşağıdaki koşulların oluşması
durumunda armatürler garanti kapsamında tamir edilecek veya değiştirilecektir:
 Armatürdeki toplam LED sayısından %10 dan fazlasının arızalanması
 Armatürün verdiği ısık parlaklığının (Luminance) %10 dan fazla azalması
 LED driver devresinin arızalanması
 Armatür içerisinde oluşacak her türlü elektrik arızası
 Armatür gövdesindeki mekanik bozulmalar
 5kg üzerinde Armatür verilmişse ve armatür konsolu değiştirilmiş veya mevcut konsol tadil
edilmiş ise konsolda oluşacak mekanik hasarlar.
11
ÇİZELGE 1
1.
Bir Avrupa Birliği ülkesinde olan CESİ, KEMA veya TÜV
Laboratuarlarında yapılmış TİP TEST Labaratuvar kabulleri.
Sunulan ürünün markasının ve modelinin belirlenmesi
2.
Toz Deneyi , TS3033 EN 6529
3.
IP 6X için su deneyi TS 3033 EN 60529
4.
Topraklama Tertibatı Testi,TS EN 60598-1
5.
3.
6.
Elektrik Çarpmalarına karşı koruma testi
7.
Yalıtım direnci deneyi ,TS EN 60598-1
8.
Elektriksel dayanım testi , TS EN 60598-1
9.
İşaretleme Testi
Çizelge 1
Dayanıklılık deneyleri ve ısıl deneyleri
10.
8.
11.
Yapılış Testi
12.
Statik Yük testi deneyleri
13.
Yüzeysel kaçak akım uzunlıkları ve yalıtım aralıkları testi
14.
Topraklama düzenleri testi
15.
Vidalı ve Vidasız bağlantı uçları testi
16.
Dış ve iç iletken testleri
17.
Elektrik çarpmalarına karşı koruma testi
18.
Dayanıklılık ve ısıl deneyleri
Darbe Deneyleri
12
EK-1 LED’Lİ ARMATÜRLER İÇİN MALZEME LİSTESİ
DOSYA NO:…………..
KALEM NO
1
2
Armatür Gücü (W)
Malzeme Kod Numarası
Satın Alınacak Miktar
(Adet)
13
3
4
5
EK-2 GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ
DOSYA NO:……………. KALEM NO:…………….
SIRA NO
1
2
3
3.1
3.2
4
İSTENEN
GENEL
Armatür İmalatçının Adı
Armatür İmalatçının Tip
İşareti
Uygulanan Standart
TİP ÖZELLİKLERİ
Armatür Anma Gücü (W)
Etkinlik Faktörü (LmAV)
Armatür Ön Kapak Tipi
Armatür bağlantı elemanı
çapı
Armatür Ağırlığı ve Boyutu
Armatürün Çalışacağı Şebek
Işık Akısı (Lümen)
Koruma Sınıfı (IP)
Armatür Ömrü
Armatür Verimi(%) Sürücü
DONANIMLAR
SÜRÜCÜ
İmalatçı firma adı
İmalatçı Tip İşareti
Gücü (W)
Giriş Gerilimi (Volt)
Sürücü sürme akımı (mA)
Güç faktörü
Uygulanan Standart
LED Modüller
İmalatçı firma adı
İmalatçı Tip İşaretleri
LED Modül Gücü (W)
LED Modü Gerilimi (Volt)
LED Modül Akımı (mA)
Uygulanan Standart
AMBALAJ
Boyut
Ambalajdaki Armatür Sayısı
Ambalaj Ağırlığı
>105
Temperlenmiş Cam
35mm+-20%
Madde 2.1-16
230VAC+%15-%10, 50±1 Hz
En az IP 66
5 Yıl
Şartnamede belirtilen
230VAC+%15-%10, 50±1 Hz
Sabit akım
= / > 0,90
..cmX... cmX....cm
14
GARANTİ
EDİLEN
Download

Sağlık 2 Grubu Sunum Tarihleri Sunum Tarihi Adı Soyadı 04.04