T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA KALİTESİ İZLEME ŞUBESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
20/02/2014 19:07 - 41322715/934/2093
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
*00142459*
00142459
Acele
Sayı :
Konu :
41322715/934/
Hava Kalitesi Ön Değerlendirme
Projesi
DAĞITIMLI
Bakanlığımızın 2013 yılı Yatırım Programında yer alan Ankara Temiz Hava Merkezine bağlı;
Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya,
Yozgat ve Zonguldak illerinde yapılacak Hava Kalitesi Ön Değerlendirme Projesi’ nin açılış
toplantısı 19.02.2014 tarihinde Ankara Gazi Park Otel’ de gerçekleştirilmiştir.
Bilindiği üzere; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği’nin 6 maddesi gereği yapılacak ön
değerlendirme çalışması sonucunda, Yönetmelikte yer alan Kükürt dioksit (SO2), azot oksitler
(NOx), azot dioksit (NO2), karbon monoksit (CO), partikül madde (PM10 ve PM2.5), ozon (O3),
benzen, kurşun, arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren kirleticilerinin hava kalitesi düzeyinin
değerlendirilerek sabit ölçüm veya temsili ölçüm gereklilik koşulları belirlenir.
Sabit ve temsili ölçüm gereklilik koşullarının tespiti içinde;





İncelenen alandaki doğal ve yatay hava kirlilik kaynak envanterinin çıkarılması,
Kaynakların saatlik emisyon yükünün hesaplanması,
Emisyonların alansal dağılımında etken olan meteorolojik ve topoğrafik verilerin temin edilerek
kirliliğin alansal dağılımın haritalanması,
Kirlilik haritasında konsantrasyonların yüksek çıktığı noktaların saha çalışmaları ile teyit edilmesi,
Kirletici parametre türüne bağlı olarak belirlenecek yöntemlerle ölçümlerin yapılması
gerekmektedir.
Ön değerlendirme sürecinde yapılacak olan emisyon yükü hesabı ve kirlilik dağılım haritaları için
gerekli olan ve aşağıda yer alan;


İlin fiziksel haritası üzerinde; organize sanayi bölgesi, sanayi bölgesi ve/veya tesis türlerine bağlı
olarak kurulu bulunduğu alanların işaretlenmesi, her bir tesisin koordinatları ile baca sayısı ve her bir
bacadan salınan her bir kirletici parametrenin kütlesel debi değeri, (saatlik olacak)
İlin fiziksel haritası üzerinde; her bir semt bazında kullanılan yakıt türü/türleri (kömür, doğal gaz,
fuel-oil, bio-yakıt, prina vb.), yakıt özellikleri ve miktarı (saatlik olacak) ile yakıt türlerine bağlı
olarak konut sayısı (bu bilgilerin yakıt sayışı yapan kurum kuruluşlardan temin edilmesi, yakıt türleri
bazında veriye ulaşılamaması halinde doğalgaz kullanımı varsa doğalgaz dağıtım-satış firmalarından
İrtibat: Bilgisayar İşletmeni,Onur KALE
Tel:
Faks:
e-posta: [email protected]
elektronik ağ: www.csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Sayfa 1 / 3
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:41322715/934/2093 ve Barkod Num.:142459 bilgileriyle erişebilirsiniz.

temin edilen bilgilerin kullanılması, doğalgaz kullanım alanları dışının diğer yakıtlar olarak
değerlendirilmesi)
İlin fiziksel haritası üzerinde otoyollar, arterler ve ara sokaklardaki araç dağılımı, araç türlerine bağlı
olarak ile ait araç dağılımları, araç tiplerinin yıllık ortalama km ve tüketilen yakıt miktarı
ile ilgili verilerin temin edilmesi noktasında iliniz için oluşturulan Teknik Çalışma Grubu’nda yer
alabilecek (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlüğü, Üniversite, İl
Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü vb.) kurum/kuruluşlar
ile koordinasyon sağlanması, http://laboratuvar.cevre.gov.tr web adresinin sol panelinde yer alan
“Hava Kalitesi Ön Değerlendirme Projesi” bölümündeki Kaynak ve Alan Bilgisi Dosyası’ na
(http://laboratuvar.cevre.gov.tr/kaynak-alan.xls) işlenerek yazımız ekinde yer alan “Çalışma
Programına“ Bakanlığımızdan saha çalışması için gelecek uzmanlarla paylaşıma hazır hale
getirilmesi ve söz konusu saha çalışmalarına kurumuzu temsilen 2 kişi ile katılım sağlanması
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Muhammet ECEL
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım :
MAHALLİ İDARELER ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLGİLİ MAKAMA
ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BARTIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKIRI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İrtibat: Bilgisayar İşletmeni,Onur KALE
Tel:
Faks:
e-posta: [email protected]
elektronik ağ: www.csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Sayfa 2 / 3
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:41322715/934/2093 ve Barkod Num.:142459 bilgileriyle erişebilirsiniz.
DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
KARABÜK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YOZGAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İrtibat: Bilgisayar İşletmeni,Onur KALE
Tel:
Faks:
e-posta: [email protected]
elektronik ağ: www.csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Sayfa 3 / 3
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:41322715/934/2093 ve Barkod Num.:142459 bilgileriyle erişebilirsiniz.
1.EKİP
İLİ
TARİHİ
DÜZCE
24.02.2014
BOLU
25.02.2014
ZONGULDAK
26.02.2014
KARABÜK
27.02.2014
BARTIN
28.02.2014
2.EKİP
İLİ
TARİHİ
YOZGAT
24.02.2014
KIRŞEHİR
25.02.2014
KIRIKKALE
26.02.2014
KASTAMONU
27.02.2014
ÇANKIRI
28.02.2014
3.EKİP
İLİ
TARİHİ
ANKARA
24-28.02.2014
ESKİŞEHİR
03.03.2014
KÜTAHYA
04.03.2014
Not: Ekiplerde yer alacak kişilerin isimleri daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir.
Download

Saha Çalışma Yazısı (20.02.2014 tarih ve 2093 sayılı yazı)