T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
30/10/2014 18:19 - 88462725/125/13906
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
*01051534*
01051534
88462725/125/
Ulusal Hava Kirliliği Emisyon
Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Projesi
DAĞITIMLI
İlgi :
17/04/2014 tarihli ve 88462725/604/4946 sayılı yazı.
İlgi yazıda; TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme
Programına (1007) önerilen ve kabul edilerek 15 Mayıs 2013 tarihinde resmen başlatılan "Ulusal
Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi"ne değinilmiştir. Anılan proje
çerçevesinde veri kapsamının belirlenmesi amacıyla Sakarya, Bursa, Edirne, Tekirdağ, İstanbul,
Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli illerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Önerilen bu proje kapsamında; emisyon envanteri hazırlanması için ulusal bir sistemin (ulusal
emisyon faktörleri, detaylı aktivite verileri, emisyon hesaplama yöntemleri, emisyonların zamansal
ve mekansal dağılım yöntemleri, envanter doğrulama yöntemleri vb. içeren) oluşturulması,
geliştirilen sistemin pilot bölgede uygulanması ile emisyonların hesaplanması, pilot bölgedeki
emisyon hesaplarının zamansal ve mekansal dağılımının yapılması, pilot bölge için hesaplama
sonuçları ile hava kalitesi modellerinin çalıştırılması, hava kalitesi modelleme sonuçlarının ölçüm
sonuçları ile karşılaştırılması, proje çıktılarının diğer bölgelerde uygulanabilmesi için kapasite
geliştirilmesi, ulusal emisyon envanteri geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için yol haritası
çıkarılması amaçlanmaktadır. Projede pilot bölge olarak Marmara Bölgesi çalışılmaktadır.
Bu çerçevede; Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi
çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve yerelde Marmara Bölgesi illerinde ve merkezde ilgili kurum ve
kuruluşlarla yapılan görüşmelerde sistemin oluşturulabilmesi için coğrafi bilgi sistemleri tabanlı
verilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda, her ilin kendi coğrafi alanı içerisinde;








Bina bilgisi başlığında: il, ilçe, mahalle, yol, bina, bağımsız bölüm sayısı,
Yakıt tüketimi başlığında: yakıt türüne karşılık tüketilen birim miktarının yer aldığı yakıt tüketim
bilgisi,
OSB alanı başlığında: OSB içinde faaliyet gösteren sektörlerin bilgisi, sektör bazında yakıt
tüketim bilgisi sektör bazında ürün üretim bilgisi
Katı atık başlığında: depolama tipi, atık miktarı, atık karakterizasyonu,
Hafriyat alanları başlığında: hafriyat alanı kapasitesi,
Maden ocakları başlığında: maden ocağı kapasitesi ve tipi,
Benzin istasyonları başlığında: satılan yakıt tipine bağlı yakıt miktarı bilgisi,
Dolum tesisleri başlığında: depolanan yakıt kapasitesi, depo-tank sayısı, yakıt tipi ve yakıt
Ceyhun Atıf Kansu Cad.1271 Sok. No:13 Balgat- Çankaya/ ANKARA İrtibat: Çevre ve Şehircilik Uzmanı,Şeyma UÇAR
Tel: 0312 586 31 44
Faks: 0312 586 03 18
e-posta: [email protected]
elektronik ağ: www.csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Sayfa 1 / 3
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:88462725/125/13906 ve Barkod Num.:1051534 bilgileriyle erişebilirsiniz.



miktarı
Atıksu arıtma tesisleri başlığında: atıksu arıtma tesisi tipi, kapasitesi
Trafik verileri başlığında: araç tipi, araç sayısı, araç model yılı, yol tipi (şehir
merkezi/kırsal/otoyol), ortalama hız, yolun şerit sayısı,
İş makinaları başlığında: araç sayısı, araç tipi vb.
verilerinin, coğrafi bilgi sistemleri temelli hazırlanan ve projeksiyon ve datum bilgileri belirtilen
.ncz, .shp, .tab, .kml gibi yazılım sistemlerine uygun formatlarda karşılıklarına
gereksinim duyulmaktadır. Bu kapsamda; söz konusu verilerin coğrafi bilgi sistemleri tabanlı
hallerinin halihazırda olması halinde belirtilen formatlarda, yoksa ekte yer alan tabloda özetlenen
verilerin yer aldığı .xls, .doc, .ncz, .shp, .kml, .dxf gibi formatlarda dosyalarının elektronik ortamda
Bakanlığımıza
iletilmesi
önem
arz
etmektedir.
Söz
konusu
tablo
örneği
http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/ internet adresinde yayımlanmaktadır.
Bu kapsamda istenen bilgilerin başlangıç yılı 2012 kabul edilerek; Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlükleri tarafından, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla (belediye, gaz dağıtım, kömür dağıtım,
atık tesisleri gibi) işbirliği ve koordinasyon sağlanarak temin edilmesi ve 15.12.2014 tarihine kadar
coğrafi bilgi sistemleri tarafından kullanılabilir formatta bulunan veri dosyalarının elektronik
ortamda [email protected] e-posta adresine ve/veya CD ortamında Bakanlığımıza iletilmesi
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Sebahattin DÖKMECİ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Ek:
Veri Tablosu
DAĞITIM :
Gereği :
Bilgi :
Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Müdürlüğü
Yalova Belediye Başkanlığı
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Edirne Belediye Başkanlığı
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kırklareli Belediye Başkanlığı
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Balıkesir Belediye Başkanlığı
Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilecik Belediye Başkanlığı
Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tekirdağ Belediye Başkanlığı
Ceyhun Atıf Kansu Cad.1271 Sok. No:13 Balgat- Çankaya/ ANKARA İrtibat: Çevre ve Şehircilik Uzmanı,Şeyma UÇAR
Tel: 0312 586 31 44
Faks: 0312 586 03 18
e-posta: [email protected]
elektronik ağ: www.csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Sayfa 2 / 3
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:88462725/125/13906 ve Barkod Num.:1051534 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çanakkale Belediye Başkanlığı
Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ceyhun Atıf Kansu Cad.1271 Sok. No:13 Balgat- Çankaya/ ANKARA İrtibat: Çevre ve Şehircilik Uzmanı,Şeyma UÇAR
Tel: 0312 586 31 44
Faks: 0312 586 03 18
e-posta: [email protected]
elektronik ağ: www.csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Sayfa 3 / 3
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:88462725/125/13906 ve Barkod Num.:1051534 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Download

01051534 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı