T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
DAĞITIMLI
18/04/2014
Sayı : 26554408-010.03-1825
Konu : Görev değişikliği
GENELGE
2014/12
12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi
kapsamında Bakanlığımızca yürütülen şehit ve gazi yakınları ile gazilerimizin işe yerleştirme
işlemleri, 06/02/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 19/02/2014 tarihinde yürürlüğe
girmesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredilmiş ve 05/03/2014 tarihli ve
28932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit
ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabicek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Valiliklerde 3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamındaki işleri yürütmekle
görevli Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüklerinin yapacakları yeni görevlerin
belirlenmesine ilişkin yönetmelik çalışmalarına başlanmış olup, yönetmelik değişikliği
gerçekleşinceye kadar Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma
Yönetmeliğinin 71 inci maddesi ile Geçici 1 inci maddesi gereğince aşağıda belirtilen
görevleri yürütmesi uygun görülmüştür.
1) 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,
2) Hükümet konağının bakım ve onarım, bina ve çevre temizliğinin yapılmasını;
elektrik, su, doğal gaz, kalorifer gibi tesisatların düzenli çalışmasını, valilik birimlerinin fiziki
çalışma ortamlarının standart ve uygun hale getirilmesini sağlamak. Valiliği ve birimleri
ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeler için toplantı salonlarını ve teknik cihazları
hizmete hazır bulundurmak,
3) Valilikte bulunan taşıtların bakım, onarım, kiralama, akaryakıt ve sigorta işlemlerini
yapmak; personel servisi ile görevli araçların belirlenen kurallar çerçevesinde düzenli
çalışmasını sağlamak,
4) Valilik personelinin öğle yemeğine verilen yardım giderlerine ait bütçe tekliflerinin
hazırlanması ve ödeneklerinin teminine ait iş ve işlemleri yürütmek,
5) 09/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 16/07/1984 tarihli ve
84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliği
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (+niU7j-AKiaZl-xG+0yy-nCsJOY-pNgZac7o) kodunu yazınız.
İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar Ayrıntılı bilgi için irtibat:H.İ.EROĞLU
Telefon: (312)422 42 95 Faks: (312)425 34 13
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
hükümlerine göre valiliğe ait lojmanlarla ilgili işlemleri yürütmek,
6) Hükümet konağı ve birim binalarında 22/09/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı
Kanunu hükümlerinin uygulamasını sağlamak,
7) Valilik ve birim binalarında sivil savunma ve koruyucu güvenlik mevzuatının
uygulamasını sağlamak, takip etmek ve iş ve işlemlerini birimlerle koordine ederek
yürütmek; valilik haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
8) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren
Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince yapılacak iş ve işlemler ile valilik ve birimler için gerekli
araç, gereç ve malzemenin temini, kayıtlarının tutulması ve ihtiyaç duyulan bina ve arazinin
kiralanma ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
9) Mevzuat veya vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU
Bakan a.
Vali
Müsteşar
DAĞITIM :
Gereği:
81 İl Valiliğine
Bilgi:
Bakanlık Merkez Birimlerine
Jandarma Genel Komutanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Sahil Güvenlik Komutanlığına
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (+niU7j-AKiaZl-xG+0yy-nCsJOY-pNgZac7o) kodunu yazınız.
İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar Ayrıntılı bilgi için irtibat:H.İ.EROĞLU
Telefon: (312)422 42 95 Faks: (312)425 34 13
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

GENELGE 2014/12 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle