'
'
Sİ
DONYA HOTELEki
biOl
ar
akOt
el
i
mi
zeGel
enHanı
mef
endiveBeyef
endi
Konukl
ar
ı
mı
zaMuht
eşem Deni
zManzar
ası
yl
aGel
eneksel
l
eşmi
şDamakTadı
nı
Kor
uyanMut
f
ağı
mı
zdaGül
erYüzl
üveKal
i
t
el
iPer
sonel
i
mi
zl
eSi
zDeğer
l
i
Dost
l
ar
ı
mı
zıAr
amı
zdaGör
mekt
enMut
l
ul
ukDuyar
ı
z.
.
.
'
'
Ev
i
n
i
z
i
n
Sı
c
a
k
l
ı
g
ı
n
d
a
Mar
mar
a’
yıengüzelnokt
ası
ndangör
en50ki
şi
l
i
kTer
as
Rest
or
ant
ı
mı
z,yı
l
l
ar
dı
rgel
eneksel
l
eşmi
şdamakt
adı
nı
kor
uyan mut
f
ağı
nda dünya mut
f
akl
ar
ı
na ai
t seçki
n
ör
nekl
er
i
nigül
er
yüzl
ü ve kal
i
t
el
iper
sonel
ii
l
e si
ze ve
değer
l
i mi
saf
i
r
l
er
i
ni
ze unut
amayacağı
nı
z gecel
er
yaşat
mak i
çi
n hi
zmet
i
ni
ze sunul
muşt
ur
. Sabah
kahval
t
ı
l
ar
ı
nı
zımar
t
ı
l
ar
l
asohbeteder
kendeni
zi
neşsi
z
kokusunu i
çi
ni
ze çeker
ek yapabi
l
i
r
.Ter
as Bar
ı
mı
zda
envayiçeşi
ti
çecekl
er
idost
l
ar
ı
nı
zl
a sohbet eder
ken
yuduml
ayabi
l
i
r
si
ni
z.
Muht
eşem deni
z manzar
amı
z kal
i
t
el
i hi
zmet anl
ayı
şı
mı
z
uygun f
i
yatpol
i
t
i
kamı
zl
a bi
r
l
eşi
nce si
z değer
l
idost
l
ar
ı
mı
z
i
çi
nvazgeçi
l
mezbi
ral
anol
ant
er
ası
mı
zdani
şan,kı
na,özeli
ş
yemekl
er
ive t
opl
ant
ı
l
ar
ı
,doğum günl
er
i
,i
f
t
aryemekl
er
ivs
yapı
l
abi
l
mekt
edi
r
.Yı
l
l
ar
dı
rber
aberçal
ı
şt
ı
ğı
mı
zve çal
ı
şmaya
adı
m at
acağı
mı
z değer
l
idost
l
ar
ı
mı
z uygun f
i
yat
l
ar
ı
mı
zdan
t
opl
u yemekl
er
de %20 i
ndi
r
i
mden yar
ar
l
anabi
l
i
r
l
er (
al
kol
l
ü
i
çecekl
er
har
i
ç)
. Rest
or
ant
ı
mı
zda
sadece
ot
el
de
konakl
ayanl
ar
ıdeği
lbumuht
eşem manzar
aeşl
i
ği
nde kal
i
t
eyi
hi
sset
mek i
st
eyen her
kesiağı
r
l
amak i
çi
n si
zl
er
l
e en yakı
n
zamandabul
uşabi
l
meyiumuyor
uz.
Adr
es:Rı
ht
ı
m cad.Neml
i
zadesok.No:34Kadı
köy/İ
STANBUL
Tel
.02163495308 Fax.02163370191 Epost
a.si
[email protected]
donyahot
el
.
com.
t
r
Download

Sidonya Hotel E-bulten