asd
A
B
D
M E R D I V ECN K Ö Y
E
F
H
G
I
J
K
L
M
N
2
2
Em
in Ç
ınar
Paş
a So
kak
1. Orta Sokak
Akasya Sokak
Arsan Sokak
Ata Sokak
Atatürk Cad.
Bayar Cad.
Cavit Paşa Sokak
Çakıl Sokak
Çamlı Köşk Sokak
Çiçek Sokak
Çimenzar Sokak
.
0-9
A
B
C
Ç
C
J4-J6 Dr. Mithat Süev Sokak
Dr. Rıfat Paşa Sokak
Dr. Zeki Zeren sokak
B5-C6
Ebru Sokak
I4-I5
Ege Hatboyu Sokak
F6
Emin Çınar Paşa Sokak
D2
Ethem Efendi Caddesi
E4-J4
Gökay Sk.
Gül Sokak
C4 Gürsoylu Sokak
E4-F5 Güven Sokak
F5-F6
A5-B3
Hal Yolu
Hamle Sokak
Telif hakkı © 2014 MapOSMatic/OCitySMap geliştiricileri. Harita verileri © 2014 OpenStreetMap.org ve katılımcıları (cc-by-sa).
05 Eylül 2014 tarihinde oluşturuldu. OSM verileri 11 Mart 2014 16:54 tarihliydiler.
Bu harita eksik ya da yanlış olabilir. Haritanın verilerini geliştirmede katkıda bulunabilirsiniz.
Bakınız http://www.openstreetmap.de/faq.html
D
D
E
F
G
H
.
E
F
Hızırbey Caddesi
E5
C4-D6 İlk Yuva Sokak
C5-D6 İmam Ramiz Sokak
İnönü Cad.
İnönü Caddesi
B4-C4
A4-B4
D3-E4 Karanfil Sokak
F5-F6 Kaya Sokak
Kayışdağı Caddesi
Kuzey Yıldızı Sokak
A2-F5
G5-H4
Lale Sokak
Lütfiye Sokak
G5-H6
C5-D4
I5-I6 Mengi Sokak
E3-E4 Mercan Sokağı
Mesire Sokak
Mustafa Kaya Sokak
M6
D3-E3
H
G
İ
K
L
M
A2-B3
Nadir Ağa Sokak
E4-F3
F2-F4
Okur Sokağı
F4-J4
Ortabahar Sokak
I4-M5
I
N
O
Ö
Öğretmen Harun Reşit Sokak
C4-E4
Ömer Paşa Caddesi
A2-A3
P
M4-O4
D2-D3 Pembe Köşk Sokak
Pınar Sokak
R
D4-D5
B2-B3 Ressam Salih Ermez Caddesi
Rıdvan Paşa 3. Çıkmazı
Rıdvan Paşa Sokak
G3-J2
Rıza Bey Sk.
L5-M6
S
A5-B5
A3 Sadi Yaver Ataman Sokak
Sahra Aralığı Sokak
Sultan Sk
J
ar
Ca
d.
K
Ş
A4-C4 Şair Arşi Caddesi
Şelale Sokak
Şemsettin Günaltay Caddesi
K6-L5
T
B3-C2
Tanzimat Sokak
Tepegöz Sokak
C2-D2
Turaboğlu Sokak
D6-E4
Tünek Sokak
Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi
D4-E3
U
A3-A4
Uzunçayır Yolu Sokak
Y
A2-B2
Yeni Yol Sokak
D5-E4
Yesari Asim Arsoy Sok.
C4-E5
Yeşilbahar Sokak
H3-H4
Yıldız Sokak
Yol Sokak
E5-F5
İbadethane
D2-E3
Böcekli Camii
H6-I5
Ha
6
l Yolu
ak
ay
Me
rca
nS
ok
ağ
ı
İnö
nü C
add
esi
Gü
rso
ylu
So
ka
k
İst
Sk
n
yo
as
Ço
ba
n
Yı
ld
ız
ı
Ok
ur
So
ka
ğı
so
k
So
ka
k
5
Şel
ale
So
ka
k 1 9
MAYIS
Ba
ya
rC
ad
.
Su
lta
nS
k
Ars
an
Fır
ın
So
ka
k
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi
H4-J6
Ferit bey sokak
A6-B4
Fe
rit
be
y
Eth
em
Efe
ndi
Cad
de
si
Ta
nz
im
at
So
ka
k
B
So
ka
k
Ak
ış
So
ka
k
Yıld
ız S
oka
k
.
Sk
A
Or
ta
So
ka
k
Ça
ml
ıK
öş
kS
ok
ak
ak
Ok
ur
So
ka
ğı
7
2.
So
ka
k
Parkı
B
Se
rv
er
İsk
it
So
ka
k
Ö Z6T E P E
Or
ta
Pa
şa
Milli Hakimiyet
k.
yS
ka
Gö
1.
.
ok
La
le
S
Dr
.R
ıfa
t
İnönü Cad.
ak
Rıd
va
nP
aşa
Sok
ak
ak
4
ad
rC
ya
Ba
5
Ye
şil
ba
ha
rS
ok
tboyu Soka k
Ege Ha
3
Cad.
Atatürk
Kar
anfi
l So
kak
Öm
er
Pa
şa
Ca
dd
es
i
4
Gü
l So
kak
Na
dir
Ağ
a
k
ka
So
r
za
en
m
i
Ç
ak
k
Sok
a
k
So
ek
n
ü
T
Öm
er
Pa
şa
Ca
dd
es
i
k
ka
So
r
a
Pın
k
oka
S
i
g
Men
SAH RAYICE DIT
Güven Sokak
3
Sah
ra
Ara
lığı
Sok
ak
Ha
mle
Sok
ak
Uz
unç
ayı
Ye
ni
Yo
lS
oka
k
Or
tab
ah
ar
So
ka
k
Lü
tfi
ye
r Yo
lu So
kak
1
So
ka
k
1
L
k
So
n
e
irm
ğ
De
M
7
N
Sahrayıcedit Camii
Tütüncü Mehmet Efendi Camii
D4-E2
Eğitim
I5-J6
F4-G6 Avni Akyol Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Ayda Anaokulu
Erenköy Anadolu Kız Lisesi
C5-C6
Göztepe İlköğretim Okulu
A5
Çevre Koleji
K4-K5
Öğretmen Harun Reşit İlköğretim Okulu
A4
İntaş Lisesi
B6-C3
Kamu binaları
C3-D2
C2-C3
F6-G5
A5-B4
I5-K6
C3-D3
H5-I5
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
PTT
F4
B4-B5
D5-D6
D2
D6-E5
A5-A6
G6-H6
D3
G4-G5
F4
C4
Download

K - MapOSMatic