LYS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1
1. Parçanın son cümlesinde enerjinin %10’unun ayrıştırıcılar tarafından kullanıldığı bilgisi yanlıştır.
Ayrıştırıcılar enerjinin %10’unu değil %90’ını
kullanırlar.
5. Haritada çöller gösterilmiştir. Çöl biyomunda
kaktüs gibi su tutabilen bitkiler bulunur.
Yanıt: B
Yanıt: E
2. Parçada besin zincirini oluşturan enerji akışından bahsedilmiştir. A seçeneği doğrudur. B’deki
azot döngüsü, azotun (nitrojen) canlılar arasında kullanıldıktan sonra doğaya bırakılmasıdır.
C’deki küresel ısınma atmosferde sera gazlarının
artması sonucunda dünyada sıcaklığın artmasıdır. D’deki adaptasyon canlıların bulunduğu ortama uyum sağlamasıdır. E’deki su döngüsü ise
suyun hidrosfer (su küre), atmosfer (hava küre)
ve litosfer (yer küre) arasında yer değiştirmesidir.
6. İzohips haritasinda II. bölümde izohipsler sık çizilmiştir. Demek ki burada eğim fazladır. Eğim
kırıklığından kastedilen şelale veya çağlayandır.
Böyle yerlerde canlı çeşitliliği azalır.
Yanıt: B
Yanıt: B
3. Fosil yakıtlarda (petrol, kömür ve doğal gaz) bulunan karbonun tekrar açığa çıkması için yakılması gerekir. Bu durumda termik santrallerde
fosil yakıtların yakılması karbon oranını artrır
(I). Orman yangınları sırasında bitkilerdeki karbon atmosfere karışarak karbon miktarını artırır
(II). Yanıt I ve II’nin bulunduğu A’dır. Fotosentez
(III) ve deniz hayvanlarının kabuk oluşumu (IV)
atmosferdeki karbon oranını azaltır.
Yanıt: A
4. Paleocoğrafya canlı çeşitliliğini etkiler. Kıtaların kayması (V) ve iklim değişiklikleri paleocoğrafyadır. Cevap C’dir. Yer şekilleri (I) ve toprak
(III) canlı çeşitliliğini etkileyen fiziki faktörlerdir.
Canlılar (IV) ise canlı çeşitliliğini etkileyen biyolojik faktördür.
Yanıt: C
www.deltakitap.com
7. Depremler enerji üretiminde aksamalara yol
açmaz V. olayın bulunduğu E seçeneği yanlıştır.
Enerji üretimini genelde iklim etkiler.
Yanıt: E
8. İtalya’nın başkenti Roma’nın daha güneydeki
Mersin’e benzemesi, İspanya’da ve Almanya’da
daha güneyde bulunan Kuzey Afrika ikliminin
görülmesi İngiltere’de ise güneyde yer alan Portekiz ikliminin görülmesi ülkelerin iklim özelliklerinin değiştiğini göstermektedir. I. bilgi doğrudur. Yani güneyde bulunan iklim özellikleri
kuzeye kaymaktadır. II. bilgi de doğrudur. Kuzey
Afrika iklimi çöl iklimidir. Bu iklimin İspanya’da
ve Almanya’da görülmesi Avrupa’nın çölleşeceğini gösterir. IV. bilgi de doğrudur. Fakat değişikliklere bakılarak fırtınaların ve kasırgaların
artacağı bilgisine ulaşılamaz. III. bilgi yanlıştır.
Yanıt: E
1
LYS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1
9. I.’de Bangladeş, II.’de Hollanda bulunmaktadır.
Bu ülkeler deniz seviyesine çok yakın olduklarından deniz seviyesinin yükselmesinden daha çok
etkilenirler. II (Şili), III (Cezayir) ve V (Norveç)
dağlık kıyılarda bulunduğundan buzul erimeleri
bu bölgeleri fazla etkilemez. Cevap I ve II’nin bulunduğu A’dır.
Yanıt: A
10. Atmosferde asılı duran tozlara aerosol denir. Yağışlarla toprağa inen bu tozlar tarlalarda verimi
artıran geleneksel gübrelerin kaçük örnekleridir.
Böylece D seçeneğinde verildiği gibi aerosoller
verimi arttırlar.
Yanıt: D
11.Jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem olaylar
deprem, volkanik faaliyetler, tsunami ve kütle hareketleridir (Yamaç akması, heyelan, kaya
düşmesi). A’da verilen kasırga klimatolojik kökenli ekstrem olaydır.
Yanıt: A
12.Küresel ısınma sonucunda kutup bölgelerindeki
buzullar, karlar erir. Sıcaklıkların da artması bu
bölgelerin tarıma daha elverişli hale gelmesine
yol açar.
Yanıt: D
2
www.deltakitap.com
LYS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 2
1. Grafiğe bakıldığında 2010 yılından sonra 2030
yılına kadar nüfusun artacağı 2030’dan sonra ise azalacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun
azalması nüfus artış hızının azalmasıyla gerçekleşecektir. Bunun sonucunda genç nüfus azalacak
ve iş gücü ihtiyacı karşılanamayacaktır. Cevap
A’dır.
Yanıt: A
2. Venn şemasına bakıldığında I. şehir moda, kurizm ve idari şehirdir. Bu şehre örnek olarak Paris verilir. II. şehir ise sanayi, liman, ticaret, teknoloji ve idari şehirdir. Buna örnek olarak Tokyo
verilebilir. Bu şehirlerin bir arada bulunduğu C
seçeneği doğrudur.
5. X’te aile planlaması, Y’de evlenme yaşının büyütülmesi, Z’de kadınların çalışma hayatına atılmaları, P’de doğum kontrolü nüfusa artış hızını
azaltmaya yönelik politikaların uygulamalarıdır.
Ancak K ülkesinde ailelerin çok çocuk sahibi olmalarının teşvik edilmesi ise nüfus artış hızını
azaltmaya değil, artırmaya yönelik politakanın
uygulamasıdır.
Yanıt: D
6. I. piramit üçgen şeklindedir. Piramidin tabanı
geniş olduğuna göre nüfus artış hızı fazla, genç
nüfus çoktur. II. piramitte taban daralmıştır.
Yani genç nüfus azalmıştır. Demek ki nüfus artış
hızı azalmıştır. Bu durumda cevap C’dir.
Yanıt: C
Yanıt: C
3. Şehirlerin alanını etkileyen faktörler şehrin nüfusu ve fonksiyonudur.
Yanıt: B
7. Hartum Sudan’ın başkentidir. Hartum’da meydana gelen bir olay sadece yakın çevresindeki
dar bir bölgeyi etkiler yani etki alanı küresel değil yereldir.
Yanıt: D
4. Verilen bilgilerden I. si yanlıştır. Yeni dünya diye
bahsedilen yerler Amerika ve Avustralya Kıta’sıdır. Bu kıtalardaki uygarlıklar daha sonra kurulmuştur. Eski dünya kıtaları Asya, Avrupa ve
Afrika’dır. En eski olan Mezopotamya uygarlığı
bu kıtalardan Asya’da kurulmuştur.
Yanıt: A
www.deltakitap.com
8. Haritada verilen şehirlerin ortak özelliği nüfuslarının 10 milyondan fazla olmasıdır.
Yanıt: E
3
LYS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 2
9. Paragrafta Çin’in uyguladığı nüfus politikalarının zaman içinde değiştiği açıklanmıştır.
Yanıt: B
12.İlk şehir yerleşmelerine genelde eski dünya karalardaki akarsu kenarlarında rastlanır. Nil nehri
(IV), Fırat ve Dicle nehirleri (III), Sarı Irmak(V)
ve Akdeniz Havzası (II) ilk şehirlerin kurulduğu
yerlerdir. Yeni Dünya karası olan Amerika’da (I)
ilk şehirlere rastlanmaz.
Yanıt: A
10. Olaylar neden sonuç ilişkisine göre sıralanmıştır.
İlk olay göçün yaşanmasıdır. Bunun sonucunda
büyük kentlerde nüfus artışı olur. Kentlerdeki nüfus artışının sonuçlarından biri de alt yapı
(elektrik, ulaşım, su) sorunlarının artmasıdır.
Boş bırakılan kutuya bu sonuç getirilmelidir.
13. II’de engebeli alanlardaki ulaşımın üretime etkisinden III’de ise yerşekillerinin iklime ve dağıtıma
etkisinden bahsedilmiştir.
Yanıt: C
Yanıt: C
11.A seçeneğinde Las Vegas’ın ekonomik faaliyeti
olan turizmin nüfus artışına etkisi örnek gösterilmiştir. B’de Cannes’te film festivalinin turizmi
canlandırdığına örnek verilmiştir. C’de Gebze’de
sanayileşmenin D’de ise Ruhr Bölgesi’nde madencilik ve sanayinin etkisinden bahsedilmiştir. E
seçeneğinde ise New York’taki ekonomik faliyetin
etkisinden bahsedilmemiş, küresel etkisine değinilmiştir.
Yanıt: E
4
www.deltakitap.com
LYS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 3
1. Atatürk ziraat (tarım), ticaret ve sanayi birarada düşünülmelidir diyerek tüm ekonomik sektörlerin dengeli gelişmesine değinmiştir.
Yanıt: C
2. Nadas, tarım alanlarının bir yıl boş bırakılmasıdır. Böylece tarlada su ve mineral birikecektir.
Sulama sorunu olan kurak bölgelerde nadas ihtiyacı fazladır. Bu durumda yağışın az, buharlaşmanın fazla ve yazların kurak geçtiği IV. ovada
nadasa duyulan ihtiyaç en fazla olur.
Yanıt: D
5. B seçeneğinde Batman’daki petrol rafinerisinin
kurulmasında etkili olan faktör ham maddedir.
Batman’da petrol çıkarıldığı için rafineri kurulmuştur.
Yanıt: B
6. Orta Doğu ülkelerinde ve Hazar havzasında petrol ve doğal gaz rezervi fazladır. Avrupa ülkeleri
ise bu enerji kaynakları bakımından fakirdir ancak bunların tüketimi fazladır. Dolayısıyla Orta
Doğu ve Hazar havzasındaki petrol ve doğal gaz,
boru hatlarıyla Avrupa ülkelerine taşınmaktadır.
Türkiye’nin coğrafi konumu gereği bu ulaşım sistemi gelişmiştir.
Yanıt: B
3. Doğal gaz ile çalışan termik santraller Ovaakça,
Hamidabat, Ambarlı’dır. Parçada termik santrallerin adı yanlış verilmiştir. Son cümledeki
Germencik ve Sarayköy jeotermal santrallerdir.
Yanıt: E
4.
• Asıl geçim kaynağı hayvancılıktır. Büyükbaş
hayvan beslenir. Aşırı otlatma yüzünden meralar zarar görmektedir. → Doğu Anadolu
• Burada çiftçiler başta kılkeçisi olmak üzere
küçükbaş hayvancılıkla uğraşırlar. → Akdeniz
• Ahır hayvancılığında oldukça ileri olan bölgede balıkçılıkla uğraşan insanlar vardır. Kümes hayvancılığı çok gelişmiştir. → Marmara
• Bozkırların geçiş yer kapladığı platolarda
küçükbaş mera hayvancılığı yaygındır. → İç
Anadolu
Ege bölgesi’nin hayvancılık faaliyetlerine yer verilmemiştir.
7. Termal turizm fay hatlarının bulunduğu yerlerdeki kaplıca çevrelerinde gelişmiştir. Türkiye’nin
jeolojik yapısı düşünüldüğünde İç Anadolu’da
kaplıca turizmi gelişme ihtimali azdır. Bu yüzden
D seçeneğindeki termal turizmi yanlış verilmiştir.
Yanıt: D
8. Tabloda hangi ürünlerin ithal ve ihraç edildiği
verilmediğinden D seçeneğinde Azerbaycan’a
doğal gaz ihraç edildiği yorumu yapılamaz.
Yanıt: D
Yanıt: A
www.deltakitap.com
5
LYS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 3
9. Doğu Anadolu’nun başlıca ekonomik faaliyeti
yaylalardaki meralarda yapılan hayvancılıktır.
Bu yüzden DAP’ta; meralarla ve hayvancılıkta
ilgili hedefler bulunmaktadır. Turizm potansiyeli düşük olan bu bölgede turizmi çeşitlendirmek
gibi bir hedef bulunmamaktadır. Bölgede yaz sıcaklıklarının düşük ve yazların kısa, kışların çok
soğuk olması tarımı olumsuz etkilemektedir. Bu
yüzden ürün çeşitliliği artırılamaz. II ve III’teki
faaliyetler temel hedefler arasında yer almaz.
13. A seçeneğindeki Batı Avrupa Birliği ve E seçeneğindeki Avrupa Birliği örgütü için Avrupa kıtası
gösterilmeliydi. Haritada Avrupa işaretlenmemiştir. B’deki Birleşmiş Milletler’le C’deki Uluslararası Para Fonu’nda tüm kıtalardan ülkeler bulunmaktadır. C’deki Uluslararası Para Fonu’nda
tüm kıtalardan ülkeler bulunmaktadır. Haritada
verilen ülkeler müslüman ülkelerdir. Bu ülkelerin
üye olduğu örgüt İslam Konferansı Örgütü’dür ve
örgüt siyasidir.
Yanıt: C
Yanıt: D
10. Paragrafta orman yangınlarının nedenleri verilmiştir. Boşluğa orman yangınları getirilmelidir.
Yanıt: E
11.1963 yılına kadar Türkiye’de I, III, IV ve V’teki
gibi çeşitli önlemlerle nüfus artış hızını artırıcı
politika uygulanmıştır. Ancak II’deki gebeliği önleyici araçların satılmasıyla gebelik önleneceğine
göre nüfus artışı azalacaktır. Bu önlem nüfusu
artırmaya değil azaltmaya yöneliktir.
Yanıt: B
12.Anadolu’da deniz kıyısında kurulan İyonyalılar
ve Fenikeliler denizcilikle uğraşmışlardır. Doğu
Anadolu’da kurulan Urartular ise bölgede yer
şekillerinin ve iklimin etkisiyle hayvancılığa yönelmiştir. C seçeneğinde coğrafi konumun ekonomik faaliyetlere olan etkisine örnek verilmiştir.
Yanıt: C
6
www.deltakitap.com
LYS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 4
1. Muson rüzgarları yazın denizden karaya doğru
soğuk ve kuru eser, yağış bırakmaz. Yaz mevsiminde ise denizden gelen musonlar bol yağış
bırakır. Dolayısıyla muson rüzgarları Japonya’da
yağışların fazla olmasına (III) ve yazların yağışlı,
kışların kurak geçmesine (II) yol açar.
5. Türkiye’nin üye olduğu siyasi örgüt İKÖ, ekonomik örgüt G–20, askeri örgüt ise NATO’dur. Bu
üç örgütün bulunduğu seçenek A’dır.
Yanıt: A
Yanıt: C
6. Parçada verilenlere sırasıyla bakıldığında;
2. Parçada 2000 yılında nüfus artış hızının
%0,1’nin altında olduğu yazılmıştır. C seçeneğinde aynı yıl nüfusun artmadığı bilgisi yanlıştır.
Nüfusun artmaması için artış hızının eksilerde
olması gerekir.
Yanıt: C
3. Hollanda’nın 50° – 53° kuzey enlemleri arasında olduğuna bakılarak matematik iklim kuşağı
bulunur (II). Orta kuşaktadır. Toplam nüfusunu
yüzölçümüne böldüğümüzde aritmetik nüfus yoğunlunu (I) buluruz. Şehir nüfusu %89 olduğuna
göre kır nüfus oranı %11’dir. 16.461.461 olan
toplam nüfusun %11’i kır nüfusu ise kırsal alanda yaşayan insan sayısı da bulunur (IV). Nüfus
artış hızı %0,3 olduğuna göre kaç yıl sonra nüfusun iki katına çıkacağı da bulunur (III). Ancak
V. bilgiye ulaşılamaz. Parçada verilen, gerçek yüzölçümdür. Harita yüzölçümü verilmediğine göre
aradaki fark bulunamaz.
Yanıt: E
• Sanayi bölgeleri ve serbest bölgelerde faaliyet
gösteren firmalardan alınan gelir vergisi yarı
yarıya azaltıldı. → Vergi politikası
• Yolsuzluk, kaçakçılık ve dolandırıcılıkla mücadele edildi. → Yargı
• Kara yollarına her yıl 65 milyar dolar yatırım yapıldı. → Alt yapı
• Daha ucuz, kaliteli verimli ve özgün ürünler
üretilmesi hedeflenmektedir. → Teknolojiden
bahsedilmiştir.
E seçeneğindeki tarımdan bahsedilmemiştir.
Yanıt: E
7. Farklı kültürlerin, dinlerin birbirini tanıması (I),
ulusların birbirini sevmeyi öğrenmesi (II) turizmin politik etkileri arasındadır. III.’de verilen istihdam ve gelir yaratması turizmin politik değil
ekonomik etkisidir.
Yanıt: C
4. Mehmet’in ikinci cümlesi yanlıştır. Hindistan geçim türü tarım yaptığı için yetiştirilen ürünler
genelde kendine yetmektedir. İhraç edemez.
8. Tıp alanında gelişmelerin olması Sanayi Devrimi’nin nedenlerinden değil sonuçlarından biridir.
Yanıt: A
Yanıt: D
www.deltakitap.com
7
LYS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 4
9. Hindista’nda muson ormanları bulunuyorsa bu
ülkede mevsimlik devirli rüzgar olan musonlar
esiyordur (A) ve bu rüzgarlar yazın yağış bıraktığına göre bazı bölgeler yazın yağış alıyordur
(B). Savanların bulunması ülkede savan ikliminin görüldüğünü ve tropikal kuşakta bulunduğu
gösterir. Kurakçıl bitkiler yani çöl bitkileri ülkede kurak bölgelerin bulunduğunu gösterir (D).
E seçeneği yanlıştır. Hindistan’da musan iklimi
görüldüğüne göre yağış rejimi düzensizdir. Yani
yağışın aylara dağılımı düzensizdir.
Yanıt: E
10.
• Doğum oranının düşük olması, temel ihtiyaçların karşılanmasında güçlük çekilmesi
→ Demografik
• Teknolojik imkanlardan halkın yeterince yararlanamaması → Teknolojik
• Kişi başına düşen gelirin düşük olması →
Ekonomik
• Eğitimin yetersiz ve okur – yazar oranının
çok düşük olması → Kültüreldir.
Bu ülkenin E seçeneğindeki siyasal özelliği hakkında bilgi verilmiştir.
Yanıt: E
8
www.deltakitap.com
LYS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 5
1. I’de akarsuların kurumasını ve IV’te Tuz Gölü’nün küçülmesini doğal faktörler etkilemiştir.
II’de gölün tarım için kurutulması, III’te gölün
sıtmayla mücadele için kurutulmasında beşeri
faktör etkili olmuştur. Yanıt: A
2. III. kaynak sadece görüntü kirliliğine yol açtığına
göre güneştir. II kaynakta görüntü ve gürültü
kirliliği yaşanmaktadır. Bu kaynak rüzgardır. I.
kaynakta görüntü ve gürültü kirliliğinin dışında su kirliliği ve atık oluşumuna neden olduğuna göre termik santrallerde kullanılan fosil yakıtlardan (kömür, petrol doğal gaz) biridir. Bu
kaynakların hepsi A seçeneğinde toplanmıştır.
Yanıt: A
3. Taş kömürünün kalorisi yüksek olduğundan genelde demiri eritmede kullanılır. Bu yüzden
kömürün bulunduğu yerlerde demir çelik fabrikaları kurulur. Bu sanayileşmenin sonucunda
köyün göç alması, gelişerek il olması ve çevreye
zarar vermesi gibi değişiklikler yaşanır. D seçeneğindeki radyoaktif kirlilik nükleer santrallerden kaynaklanan sorunlardan biridir. Taş kömürüyle ilgisi yoktur.
5. Doğal kaynak kullanırken çevre duyarlılığına
dikkat edilmeyince pek çok sorunlar ortaya çıkar. Parçada Nil Nehri üzerinde yapılan Aswan
Barajı’nın tarım topraklarında verimi azaltmasıyla ilgili sorundan bahsedilmiştir.
Yanıt: B
6. İstanbul’da suyun azalması IV.’deki yorum doğrular, kişi başına düşen su miktarı azalır. Barajlardan fazla su gelmesiyle taşkınlar yaşabilir. Bu
durumda I. sorunla ilgili yorum yapılabilir. Denizlerden yeraltı sularına doğru akıntının olması
tatlı ve tuzlu suyun karışmasına yol açacaktır.
II. sorun hakkında da yorum yapılabilir. Ancak
parçada termik elektrik ile ilgili hiç bir bilgi yoktur. III. sorun ile ilgili yorum yapılamaz.
Yanıt: C
7. Bilimsel veya görsel açıdan az rastlanılan küresel değeri olan jeolojik ve morfolojik oluşumlar
ile tükenme tehdidi altındaki bitki ve hayvan
türlerinin yetiştiği yerlere doğal miras alanı denir. Soruda doğal miras alan ile ilgili herhangi
bir bilgi yoktur. Doğal mirasların koruma altına
alındığı sonucuna ulaşılamaz.
Yanıt: B
Yanıt: D
4. I.’deki betonlaşma yağmur sularının yer altına
sızmasını engeller, yüzeyden akan suları artırarak sel ve taşkınlara yol açar. II.’deki sulak
alanlar (göller, bataklıklar) kurutulunca, IV.’deki
bitki örtüsünün tahribatı yüzeyden akan suları artırarak selleri artırır. Cevap I, II ve IV’deki
müdahalelerin bulunduğu B’dir.
8. I.’deki gazlaştırılmış veya sıvılaştırılmış kömürün
kullanılması daha az karbon salınımına yol açmaktadır. II.’de yaşlı ormanlardaki ağaçların kesilmesinin de yarattığı çevre sorunu daha azdır.
Bu durumda cevap I ve II’nin bulunduğu A’dır.
Yanıt: A
Yanıt: B
www.deltakitap.com
9
LYS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 5
9. Alüminyum kutu 10–100 yıl, plastik şişe bin yıl,
cam şişe 4 bin yıl, plastik torba 10–20 yıl, kağıt
süt kutusu 2–5 ayda yok olur.
Yanıt: E
10. Aral Gölü’nün kuruması sonucunda balıkçılık
faaliyetleri azalmış, çevresindeki topraklarda
erozyon ve tuzlanma başlamıştır. Göl çevresinde nem azaldığı için iklim etkilenmiş kışlar daha
sert geçmeye ve erken gelmeye başlamıştır. Ancak E seçeneğinde tarım ürünlerinin çeşitliliğini
artırma gölün kurumasının sonuçlarından biri
değildir.
Yanıt: E
11.Az rastlanılan küresel değeri olan jeolojik ve meolojik oluşumlar ve tükenme riski taşıyan bitki ve
hayvanların bulunduğu yerler doğal miras alanlardır. Bataklıklar bu alanlardan biri değildir.
Yanıt: B
12.Parçada asit yağmurlarının etkilerinden bahsedilmiştir. Boş bırakılan yere asit yağmurları getirilmelidir.
Yanıt: C
10
www.deltakitap.com
Download

LYS COĞRAFYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST