I30-a4
I30-a1
4 415 725.39
4 415 732.86
1. HEDEFLER
4. GENEL HÜKÜMLER
HARİTASINDA BELİRLENMİŞ SINIRLARI İÇERİSİNDE HAZIRLANAN BU ÇEVRE DÜZENİ PLANININ
HEDEFİ;
4.1. BU PLAN (GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI) İLE MÜLGA Ö.Ç.K.K.
BAŞKANLIĞINCA ONAYLANAN UYGULAMA İMAR PLAN KARARLARI ARASINDA KULLANIM
KARARLARINA İLİŞKİN FARKLILIK OLMASI HALİNDE UYGULAMA İMAR PLANLARI BU PLANA GÖRE
DÜZENLENİR.
1.1. BU ALANLARIN VE ÇEVRESİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ, DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ, EKOLOJİK
DENGESİNİ, SUALTI VE SU ÜSTÜ CANLI VE CANSIZ VARLIKLARINI KORUMAK VE BUNLARIN GELECEK
NESİLLERE İNTİKALİNİ SAĞLAMAK,
BUNA GÖRE;
1.2. TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU ÇEVRE İLE İLGİLİ MİLLETLERARASI VE BÖLGESEL SÖZLEŞME VE
PROTOKOLLERDE ÇEVRENİN VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN
TEDBİRLERİ ALMAK,
A) 22.10.1990 TARİH VE 90/1117 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE BU TARİHTE SUBASMAN
SEVİYESİNİ GEÇMİŞ YAPILAR, RUHSAT VE RUHSAT EKLERİNE UYGUN OLMAK ŞARTI İLE
TAMAMLANIRLAR. ANCAK BU YAPILARIN İÇİNDE YER ALDIĞI MEVZİ PLANLARDA, DAHA ÖNCE
ALINAN RUHSATA UYGUN OLARAK YAPILAŞMA ALANLARI BELİRLENMİŞ VE BU ALANLARDA İNŞAATA
BAŞLANMAMIŞ İSE, SÖZ KONUSU MEVZİİ PLANLAR YENİ HÜKÜMLER DOĞRULTUSUNDA
DEĞİŞTİRİLECEK VE PLANDAKİ YAPILAŞMAMIŞ ALANLAR ANCAK YENİ HÜKÜMLERE GÖRE
DEĞERLENDİRİLECEKLERDİR.
1.3. YUKARIDAKİ 1.1 HEDEFİNE UYGUN OLARAK PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE KALAN VE DOĞAL
YAPILARI İLE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDEN KESİMLERİN KORUMA AĞIRLIKLI
KULLANIM DENGELERİNİN KURULMASINI SAĞLAMAK,
1.4. SINIRLI VE VERİMLİ NİTELİKTEKİ TARIM ALANLARINI KORUMAK,
B) YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN TARİHTE MEVZİİ İMAR PLANLARI (VEYA PROJELERİ) TASDİK EDİLMİŞ
FAKAT YAPILAŞMAYA BAŞLANMAMIŞ KAMU VEYA ÖZEL YATIRIM ALANLARINDA, RUHSATLI BİLE
OLSA, PLAN (VEYA PROJE) DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMADAN VE BU DEĞİŞİKLİĞE UYGUN OLARAK YENİ
RUHSAT ALINMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.
1.5. SULAK ALANLARIN (BATAKLIK, SAZLIK, SULAK ÇAYIRLIK, TÜRBİYER VEYA SULAR) EKONOMİK,
KÜLTÜREL, BİLİMSEL VE REKREASYONEL OLARAK BÜYÜK BİR KAYNAK TEŞKİL ETTİĞİNE VE
KAYBEDİLMELERİ HALİNDE BİR DAHA GERİ GETİRİLMEYECEĞİNE İNANARAK; SULAK ALANLARIN
KORUNMASINI SAĞLAMAK,
C) DAHA ÖNCE PARSELASYON PLANLARI YAPILMIŞ VE TAPUYA TESCİL EDİLMİŞ ALANLARDA YENİ
PLAN KARARLARINA GÖRE UYUM SAĞLAMAYACAK ÖLÇÜDE DEĞİŞİKLİKLER ORTAYA ÇIKIYOR İSE SÖZ
KONUSU PARSELASYON PLANLARINA GÖRE YAPILMIŞ OLAN İMAR PARSELLERİ ESKİ KADASTRAL
PARSELLERİNE RÜCU ETTİRİLECEK VE YENİ PLAN KARARLARINA GÖRE YAPILACAK PARSELASYON
PLANLARI TEKRAR TAPUYA TESCİL ETTİRİLECEKTİR.
1.6. ÜLKE ÖLÇEĞİNDE ÖNEMİ OLAN VE DOĞAL NİTELİKLERİ SEBEBİYLE REKREASYONEL
POTANSİYELE SAHİP BULUNAN ALANLARIN 1.3 VE 1.5 HEDEFTE SÖZÜ EDİLEN DENGELER VE
DEĞERLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK PLANLI BİR BİÇİMDE KULLANIMA AÇILMASINI
GERÇEKLEŞTİRMEK,
1.7. PLANLAMA ALANINDA, GÜNLÜK YAŞAM, ÇALIŞMA VE DİNLENME GİBİ SOSYAL İHTİYAÇLARI
KARŞILAYACAK KULLANIMLARI MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇEŞİTLENDİREREK SUNMAYA ÇALIŞMAK,
4 412 500
4.2. BU PLANA UYGUN BİLE OLSALAR, DAHA ÖNCE ONANMIŞ FAKAT UYGULANMAMIŞ KAMU VEYA
ÖZEL YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜM İMAR PLANLARI İLE KAMU YATIRIM PROJELERİ İÇİN
T.V.K.G.M.'NDEN ONAY ALINMASI ZORUNLUDUR. AKSİ HALDE SÖZ KONUSU PLANLARDA YER ALAN
KULLANIMLAR İÇİN İMAR UYGULAMASI YAPILAMAZ, İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.
1.8. ANKARALILARIN AÇIK VE YEŞİL ALAN İHTİYACINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KARŞILAYAN MOGAN VE
EYMİR GÖLLERİ CİVARINDA, KONTROLLÜ REKREATİF FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK,
BUNUNLA BERABER SULAK ALAN ORTAMININ DİĞER CANLILARA SUNDUĞU BARINMA
İHTİYAÇLARININ SAĞLANDIĞI EKOSİSTEMİ MUHAFAZA ETMEK,
4.3. PLANLA YENİ ARAZİ KULLANIM KARARI GETİRİLEN ALANLARDA 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANINA
DAYALI OLARAK HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI T.V.K.G.M.'NCE
ONAYLANMADAN İMAR UYGULAMASI YAPILAMAZ.
1.9. BÖLGENİN METROPOLİTEN ANKARA KENTİYLE İLİŞKİSİNİ KUVVETLENDİRMEK,
4.4. BU PLANDA KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI VE REKREASYON ALANI OLARAK
TANIMLANAN ALANLAR DIŞINDA KALAN, ANCAK KONYA YOLUNA EN AZ 50 M CEPHESİ OLAN
PARSELLERDE, KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI İÇİN BELİRTİLEN YAPILAŞMA
KOŞULLARINA UYULARAK KARAYOLU KAMULAŞTIRMA SINIRINDAN İTİBAREN EN FAZLA 100 M.
MESAFE İÇİNDE; İMALAT BİRİMLERİ İÇERMEYEN, SERGİLEME VE SATIŞ TESİSLERİ YER ALABİLİR.
BU ALANLARDA 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARININ
YAPILMASI ZORUNLUDUR.
1.10. PLANLAMA ALANINDA KENTSEL GELİŞME İHTİYACININ KARŞILANMASINDA ÇEVREYE DUYARLI
YERLEŞİM VE YAPI MODELLERİNİ TEŞVİK ETMEK.
2. KAPSAM
1/25000 ÖLÇEKLİ BU ÇEVRE DÜZENİ PLANI 21.11.1990 TARİH VE 20702 SAYILI RESMİ GAZETE
YAYIMLANAN 22.10.1990 TARİH VE 90/1117 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE İLAN EDİLMİŞ
OLAN "GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ" Nİ KAPSAMAKTADIR.
4.5. BU PLAN SINIRI İÇİNDEKİ KAMU ARAZİLERİNDE AŞAĞIDAKİ PLAN HÜKÜMLERİ İLKELERİNE
UYULACAKTIR:
648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN İLGİLİ MADDELERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ BULUNAN
BU PLAN, PLAN PAFTASI VE AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİ İLE BİR BÜTÜNDÜR.
A) ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLANINDAN SONRA, DAHA ÖNCEKİ PLANLAR İLE VERİLEN
KULLANIM KARARLARI HER NE OLURSA OLSUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN ONAYLANAN PLANLARDA MUTLAK KORUMA ALANLARI NİTELİĞİNDEKİ ALANLAR: BU
ALANLAR PLANDA YAPILAŞMA İZNİ VERİLMEDEN DOĞAL KARAKTERİNİN KORUNMASI, DEVAMI VE
GELİŞTİRİLMESİ ŞEKLİNDE TANIMLANMIŞ OLAN YEŞİL ALAN, PARK, SULAK ALAN, SAZLIK BATAKLIK,
ORMAN ALANI, HASSAS ZON GİBİ KORUMA ALANLARI NİTELİĞİNDEKİ ARAZİLER OLUP KESİNLİKLE
YAPILAŞMAYA AÇILAMAZ. SATIŞ VE BAŞKA BİR AMAÇLA DİĞER BİR KAMU KURULUŞUNA DAHİ
TAHSİS, TAKAS, DEVİR, KİRALAMA, İRTİFAK HAKKI VE ÜST HAKKI TESİSİNE KONU EDİLEMEZ.
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ ALANLAR HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEMEZ.
3. TANIMLAR
3.1. SU TOPLAMA HAVZASI: AKARSU, GÖL, BARAJ REZERVUAR VEYA YERALTI SUYU HAZNESİ GİBİ
BİR SU KAYNAĞINI BESLEYEN YERALTI VE YÜZEYSEL SULARIN TOPLANDIĞI HAVZANIN TAMAMIDIR.
4 410 000
3.2. SULAK ALANLAR: SAZLIK, BATAKLIK, SULAK ÇAYIRLIK, TÜRBİYER ALANLAR VEYA SULARDIR.
BUNLAR DOĞAL VEYA YAPAY, DEVAMLI VEYA GEÇİCİ, SULARI DURGUN VEYA AKINTILI, TATLI, ACI
VEYA TUZLU OLABİLİR.
HAZİNE MÜLKİYETİNDEKİ ARAZİLER, ÖNCELİKLE HASSAS ZONDA KALAN ÖZEL MÜLKİYETE KONU
PARSELLERİN TAKASI İÇİN DEĞERLENDİRİLİR.
3.3. SİT: TARİH ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE KADAR GELEN ÇEŞİTLİ MEDENİYETLERİN ÜRÜNÜ OLUP,
YAŞADIKLARI DEVİRLERİN SOSYAL, EKONOMİK, MİMARİ VE BENZERİ ÖZELLİKLERİNİ YANSITAN KENT
VE KENT KALINTILARI, ÖNEMLİ TARİHİ HADİSELERİN CEREYAN ETTİĞİ YERLER VE TESPİTİ
YAPILMIŞ TABİAT ÖZELLİKLERİ İLE KORUNMASI GEREKLİ ALANDIR.
B) BU ALANLARDA PLANDA BELİRTİLMEMESİNE RAĞMEN KAMU YARARINA YÖNELİK İHTİYAÇ
DUYULABİLECEK KAMU HİZMETLERİ ALT YAPI TESİS ALANLARI (YOL GEÇİŞİ, ENERJİ NAKİL VE
TELEFON HATTI, GÖLET, BARAJ, SULAMA KANALI, KUYU YERİ, SU DEPOSU, VB.) İLGİLİ PLAN
HÜKÜMLERİNE UYGUN OLMAK VE T.V.K.G.M.'NÜN OLUMLU GÖRÜŞÜ ALINMAK KAYDIYLA TAHSİS,
TAKAS, DEVİR, KİRALAMA, İRTİFAK HAKKI VE ÜST HAKKI TESİSİNE KONU EDİLEBİLİR. ANCAK
HİÇBİR SURETLE KAMU YA DA ÖZEL KİŞİ VE/VEYA KURUMLARA SATIŞI YAPILAMAZ.
I29-b3
3.4. DOĞAL (TABİİ) SİT: JEOLOJİK DEVİRLERLE, TARİH ÖNCESİ VE TARİHİ DEVİRLERE AİT OLUP,
ENDER BULUNMALARI VEYA ÖZELLİKLERİ VE GÜZELLİKLERİ BAKIMINDAN KORUNMASI GEREKLİ,
YER ÜSTÜNDE, YER ALTINDA VEYA SU ALTINDA BULUNAN ALANLARDIR.
3.5. ARKEOLOJİK SİT: İNSANLIĞIN VAROLUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR ULAŞAN ESKİ UYGURLIKLARIN
YER ALTINDA, YER ÜSTÜNDE VE SU ALTINDAKİ ÜRÜNLERİNİ, YAŞADIKLARI DEVİRLERİN SOSYAL,
EKONOMİK VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİ YANSITAN HER TÜRLÜ KÜLTÜR VARLIĞININ YER ALDIĞI
YERLEŞMELER VE ALANLARDIR.
C) BU PLANLA KAMUYA AÇIK FONKSİYONLARIN (DOĞA PARKI, BÖLGE PARKI) YER ALACAĞI, SINIRLI
YAPILAŞMA İZNİ VERİLEN KULLANIM KARARLARININ GETİRİLMİŞ OLDUĞU KAMU ARAZİLERİ SADECE
BU HİZMETLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK BİR BAŞKA KAMU KURUMUNA TAHSİS VEYA KİRALAMAYA
KONU EDİLEBİLİR. GERÇEK VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE SATIŞ, TAKAS, İRTİFAK HAKKI VE
ÜST HAKKI TESİSİ, TAHSİS, KİRALAMA, DEVİR VE TEMLİK İŞLEMLERİNE KONU OLAMAZ.
3.6. KIYI ÇİZGİSİ: DENİZ, TABİİ VE SUNİ GÖL VE AKARSULARDA, TAŞKIN DURUMLARI DIŞINDA SUYUN
KARAYA DEĞDİĞİ NOKTALARIN BİRLEŞMESİNDEN OLUŞAN ÇİZGİDİR.
D) BU PLAN VEYA PLAN HÜKÜMLERİNDEKİ KULLANIM KARARLARINA UYGUN OLMAK ŞARTIYLA, 4.5.A.
MADDESİNDE SÖZÜ EDİLEN ARAZİLER DIŞINDAKİ TAPULU KAMU ARAZİLERİ İLE HAZİNE ARAZİLERİ,
ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞININ UYGUN GÖRÜŞÜ ALINMAK KAYDIYLA BİR BAŞKA
KAMU KURUM VE KURULUŞU İLE GERÇEK VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE SATIŞ, TAHSİS,
KİRALAMA VE TAKAS İŞLEMLERİNE KONU EDİLEBİLİRLER.
3.7. KIYI KENAR ÇİZGİSİ: DENİZ, TABİİ VE SUNİ GÖL VE AKARSULARDA KIYI ÇİZGİSİNDEN SONRAKİ
KARA YÖNÜNDE SU HAREKETLERİNİN OLUŞTURDUĞU KUMLUK, ÇAKILLIK, KAYALIK, TAŞLIK, SAZLIK,
BATAKLIK VE BENZERİ ALANLARIN DOĞAL SINIRIDIR.
3.8. ENDÜSTRİYEL ATIKSU: ENDÜSTRİ KURULUŞLARINDAN, İMALATHANELERDEN, ATÖLYELERDEN,
TAMİRHANELERDEN, KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDEN VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEN
KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ İŞLEM VE YIKAMA ARTIĞI SULARI, PROSES SULARI İLE
KARIŞTIRILMADAN AYRI OLARAK İŞLEM GÖRÜP UZAKLAŞTIRILAN KAZAN VE SOĞUTMA SULARIDIR.
4 407 500
E) PLANDA "ORMAN ALANI" OLARAK BELİRLENMİŞ ALANLARDA YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ'NİN
30.03.2001 TARİH 2068 SAYILI KARARI GEREĞİ, PLAN KARARI İLE YOL GÜZERGAHI BELİRLENMEMİŞ
İSE ORMAN YOLU İZNİ VERİLEMEZ. SÖZ KONUSU ALANLARDA YANGIN ÖNLEME AMAÇLI YOLLAR
AÇILABİLİR, ANCAK BU YOLLAR PARSELLERE YAPILAŞMA AMAÇLI CEPHE SAĞLAMAYA KONU
EDİLEMEZ.
3.9. EVSEL ATIKSU: KONUTLARDAN VE OKUL, HASTANE, OTEL GİBİ KÜÇÜK İŞLETMELERDEN
KAYNAKLANAN, İNSANLARIN GÜNLÜK NORMAL YAŞAM FAALİYETLERİNDEKİ İHTİYAÇ VE
KULLANIMLARI NEDENİYLE OLUŞAN ATIK SULARIDIR.
F) TAHSİS İŞLEMLERİ:
1. ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLANINDAN ÖNCE TAHSİSİ ALINMIŞ OLUP ÖZEL ÇEVRE KORUMA
BÖLGESİ İLANI SONRASI BAŞKANLIĞIMIZCA ONAYLANAN PLANLAR İLE TAHSİS AMACI İLE AYNI
KULLANIM KARARI BELİRLENMİŞ KAMU ARAZİLERİ, PLAN KARARLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK, YAPILANMA KOŞULLARININ ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
AÇIKÇA BELİRLENMESİ KAYDI İLE TAHSİSE KONU EDİLEBİLİR.
3.10. TURİZM TESİSİ: TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİK'E UYGUN OLARAK, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ
ALMIŞ OLAN YAPILARDIR
3.11. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI: ESKİYEN KENT KISIMLARINI KENTİN GELİŞİMİNE UYGUN OLARAK
YENİDEN İNŞA VE RESTORE ETMEK; KONUT ALANLARI, SANAYİ VE TİCARET ALANLARI, TEKNOLOJİ
PARKLARI VE SOSYAL DONATILAR OLUŞTURMAK, DEPREM RİSKİNE KARŞI TEDBİRLER ALMAK,
KENTİN DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUNU KORUMAK AMACIYLA BELİRLENEN ALANLARDIR.
2. TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN PLAN
KARARLARINDAN FARKLI AMAÇLA TAHSİS İZNİ ALINMIŞ/ALINACAK KAMU ARAZİLERİNDE; TAHSİS
GEREKÇESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA KURUMUMUZA İLETİLEN "PLAN DEĞİŞİKLİĞİ"
TEKLİFLERİNDE;
3.12. REKREASYON ALANI: KENTİN AÇIK VE YEŞİL ALAN İHTİYACI BAŞTA OLMAK ÜZERE, KENT
İÇİNDE VE ÇEVRESİNDE GÜNÜBİRLİK KULLANIMA YÖNELİK VE İMAR PLANI KARARI İLE
BELİRLENMİŞ; EĞLENCE, DİNLENME, PİKNİK İHTİYAÇLARININ KARŞILANABİLECEĞİ LOKANTA,
GAZİNO, KAHVEHANE, ÇAY BAHÇESİ, BÜFE, OTOPARK GİBİ KULLANIMLAR İLE TENİS, YÜZME, MİNİ
GOLF, KARTİNG GİBİ HER TÜR SPORTİF FAALİYETLERİN YER ALDIĞI ALANLARDIR.
- TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN ÜST ÖLÇEK
PLANDAKİ GENEL YAKLAŞIM, İLKELER VE PLAN HEDEFLERİNE UYGUN OLMASI, - PLAN KARARLARI
İLE PLAN DEĞİŞİKLİĞİNDE TEKLİF EDİLEN KULLANIM KARARI ARASINDA UYUM BULUNMASI, YAPILACAK TESİSİN NİTELİĞİ AÇISINDAN UYGUNLUĞUN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.
3.13. YAPI İNŞAAT ALANI: YAPININ İNŞA EDİLEN BÜTÜN KATLARININ BOŞLUKLAR ÇIKTIKTAN
SONRAKİ ALANLARI TOPLAMIDIR
3. TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN UYGUN GÖRÜŞ VERİLEREK
TAHSİSE KONU EDİLMİŞ VEYA EDİLECEK TÜM KAMU ARAZİLERİNDE HER TÜR KULLANIM KARARI
İÇİN, İLGİLİ BÖLGENİN ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA ÖNGÖRÜLEN SINIRLAR DAHİLİNDE ALT ÖLÇEK
PLANLARLA VERİLMİŞ AZAMİ YAPILAŞMA KOŞULLARI HİÇBİR SURETLE AŞILAMAZ.
3.14. İNŞAAT ALANI KATSAYISI (İ.A.K.S.-EMSAL): YAPI İNŞAAT ALANININ İMAR PARSELİ ALANINA
ORANIDIR.
4 405 000
G) BU PLANDA AĞAÇLANDIRILACAK ALAN OLARAK BELİRLENEN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU
ALTINDAKİ ALANLAR İMAR PLANLARINA KONU OLANLAR HARİÇ HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEMEZ.
TAPULU KAMU ARAZİLERİ İLE HAZİNE ARAZİLERİ İSE; KAMU KURUM VE KURULUŞU YA DA GERÇEK
VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE SATIŞ İŞLEMLERİNE KONU EDİLEMEZ. ANCAK T.V.K.G.M.'NÜN
BELİRLEYECEĞİ ŞARTLARA UYGUN OLMAK VE SADECE AĞAÇLANDIRMA YAPMAK AMACIYLA
KİRALAMA VE TAHSİSE KONU EDİLEBİLİR.
3.15. BİNA YÜKSEKLİĞİ (H): BİNANIN KOT ALDIĞI NOKTADAN SAÇAK ÜST SEVİYESİNE KADAR OLAN
YÜKSEKLİKTİR. ÇATI GABARİSİ İÇİNDE KALAN ÇATILAR, BACALAR, MERDİVEN GEREÇLERİ, ASANSÖR
KULELERİ LÜZUMLU SU DEPOLARI VB ELEMANLAR BİNA YÜKSEKLİĞİNE DAHİL DEĞİLDİR.
3.16. TABAN (BİNA) ALANI: YAPININ PARSELE OTURACAK BÖLÜMÜNÜN YATAY İZDÜŞÜMÜNDE
KAPLAYACAĞI AZAMİ ALANDIR.
4.6. BU PLANDA AĞAÇLANDIRILACAK ALAN OLARAK BELİRLENEN ANDEZİT TAŞI İMALATÇILARINA
AİT ALAN DIŞINDA YENİ KUM, TAŞ VE MADEN OCAĞI KURULAMAZ. BU PLANIN ONAY TARİHİNDEN
ÖNCE "İŞLETME RUHSATI" ALMIŞ MEVCUT ANDEZİT TAŞI OCAĞI İŞLETMELERİ, RUHSATLI
SAHALARINDA FAALİYETLERİNE DEVAM EDEBİLECEKTİR. ANCAK RUHSAT SÜRELERİ SONA
ERDİĞİNDE FAALİYETE DEVAM EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN T.V.K.G.M.'NÜN UYGUN
GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ZORUNLUDUR. MEVCUT OCAKLARIN ÇEVRE KİRLİLİĞİ YARATMAYACAK,
DOĞAL YAPIYI BOZMAYACAK TARZDA İŞLETİLMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINIR, KANUNİ
SÜRELERİ İÇİNDEKİ YAZILI İHTARA RAĞMEN TEDBİR ALINMADIĞI DURUMDA İZİN İŞLEMİ İLGİLİ
İDARESİNCE İPTAL EDİLİR.
3.17. TABAN ALANI KATSAYISI (T.A.K.S.): TABAN ALANININ İMAR PARSELİ ALANINA ORANIDIR.
3.18. MÜŞTEMİLAT:
KONUT YAPILARINDA MÜŞTEMİLAT: KAPALI GARAJ, SIĞINAK, KALORİFER DAİRESİ, KÖMÜRLÜK,
KAPICI DAİRESİ, KALORİFERCİ DAİRESİ, BEKÇİ EVİ, KAPICI BÖLMESİ, KALORİFERCİ YERİ, SU
DEPOSU, YANGIN SU DEPOSU VB.
TİCARET VE TURİZM TESİS YAPILARINDA MÜŞTEMİLAT: BODRUM KATTA, KAPALI GARAJ, SIĞINAK,
ISITMA- SOĞUTMA DAİRELERİ, JENERATÖR YERİ, SU DEPOSU, YANGIN SU DEPOSU, YAKIT DEPOSU,
ELEKTRİK SANTRALİ, TELEFON SANTRAL YERİ, MUTFAK VE DEPOLARI, SOĞUK HAVA DEPOSU,
ÇAMAŞIRHANE VE KURU TEMİZLEME, TAMİR VE BAKIM ATÖLYELERİ, TESİSAT-EŞYA-DEKOR
DEPOLARI, PERSONEL SOYUNMA-YIKANMA-DİNLENME YERLERİ VB.
4.7. AKARSU VE GÖL KIYILARINDA, BU PLANDA YER ALMAYAN VE PROJESİ T.V.K.G.M.'NCE
ONAYLANMAYAN VE DOĞAL KIYI ÇİZGİSİNE MÜDAHALE EDECEK DOLGU, RIHTIM, MENDİREK,
BARINAK, YÜZER BİLE OLSA İSKELE, BAĞLAMA YERİ VS VE İÇ KESİMLERDE ARAZİNİN DOĞAL
TOPOĞRAFİK YAPISINI DEĞİŞTİRECEK HİÇBİR KAZI- DOLGU YAPILAMAZ, TAŞ VE MADEN OCAĞI
KURULAMAZ, SAZ, YOSUN YAKILAMAZ, GEREK GÖL KIYILARINA GEREKSE İÇ KESİMLERE MOLOZ,
CÜRUF, ÇÖP VS DÖKÜLEMEZ.
3.19. ÇEVREYE DUYARLI YERLEŞİM/YAPI: SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA ANLAYIŞIYLA OLUŞTURULMUŞ,
YEREL EKOSİSTEME ENTEGRE OLMUŞ, ENERJİ VERİMLİ BİNALARIN YER ALDIĞI, ENERJİSİNİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN SAĞLAYAN, ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN
YAPILABİLDİĞİ, ULAŞIMDA YAYA VEYA TOLPU TAŞIM ODAKLI YERLEŞİMLERDİR. "ÇEVREYE
DUYARLI" NİTELİĞİNE VEYA SERTİFİKASINA SAHİP YERLEŞİM VE YAPILARIN TEŞVİK EDİLMESİ İÇİN,
YAPININ GEREKTİRDİĞİ İLAVELER PROJE SINIRLAMASINA TABİ TUTULMAZ.
4 402 500
I30-a3
4 415 000
1
510 694.15
500 000
GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU PLAN HÜKÜMLERİ
500 000
510 713.54
4.8. GÖL YÜZEYLERİNDE VE GÖL İÇERİSİNDE YAPILACAK ETÜD VE ARAŞTIRMALAR İLE BUNUN İÇİN
GEREKLİ OLABİLECEK YÜZER HİZMET ARAÇLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN T.V.K.G.M.'NÜN
GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREKLİDİR.
4 401 853.59
I30-d1
4 401 846.11
510 000
507 500
505 000
502 500
500 000
1/25000
I30-a3
I30-a2
4 415 755.30
4.9. YERLEŞME ALANLARI VE ÇEVRELERİNDE KİRLİLİK TESPİTİ İLE ÇEVRESEL ETKİ
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILARAK EKOLOJİK YAPIYA OLUMSUZ ETKİLERİN ÖNLENMESİ
İÇİN TEDBİRLERİN ALINMASI MECBURİDİR. KURUMCA GEREKLİ GÖRÜLEN HALLERDE, BÖLGEDEKİ
YATIRIMCI KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÖZEL KİŞİ VE KURULUŞLARIN YATIRIMLARDAN
ÖNCE ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NCA HAZIRLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED)
FORMATINA UYGUN RAPOR HAZIRLAMASI ZORUNLUDUR.
4 415 000
I) YAPILARDA ÇIKMALAR: TABİİ VEYA TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİNLE ÇIKMA ALTI ARASINDAKİ EN
YAKIN DÜŞEY MESAFE HİÇBİR NOKTADA 2.40 M. DEN AŞAĞI DÜŞMEMEK ŞARTIYLA BİNANIN HER
CEPHESİNDE KAPALI VE AÇIK ÇIKMA YAPILABİLİR. AÇIK ÇIKMALAR: YAPI YAKLAŞMA SINIRINI ÖN
VE ARKA BAHÇEDE EN FAZLA 1.25 M., YAN BAHÇEDE EN FAZLA 1 M. AŞABİLİR. YAPI YAKLAŞMA
SINIRI İÇERİSİNDE KALMAK ŞARTIYLA AÇIK ÇIKMALAR 3 M.'YE KADAR GENİŞLETİLEBİLİR.
GENİŞLETİLEN BU ALANLAR EMSALE DAHİL EDİLMEZ. BİNA İÇİNE ÇEKİLEREK YAPILMASI HALİNDE
İSE 1 M.'Sİ EMSALE DAHİL DEĞİLDİR. KAPALI ÇIKMALAR: ÖN VE ARKA BAHÇEDE 1 M. YAPI
YAKLAŞMA SINIRI DIŞINA ÇIKABİLİR. YAPI YAKLAŞMA SINIRI İÇERİSİNDE KAPALI ÇIKMALAR
GENİŞLETİLEBİLİR. GENİŞLETİLEN BU ALANLAR EMSALE DAHİLDİR. PLANDA ÖN ÇEKME MESAFESİ
0.00 M. VERİLEN ALANLARDA KAPALI YA DA AÇIK ÇIKMA YAPILAMAZ. BİRDEN FAZLA YOLA CEPHESİ
OLAN PARSELLERDEKİ BÜTÜN YOL CEPHELERİ ÖN CEPHE GİBİ DEĞERLENDİRİLİR.
4.10. BU PLAN İÇERİSİNDEKİ ALT ÖLÇEKLİ PLANLARDA PLAN KARARLARINA VE YAPILACAK İMAR
PROGRAMLARINA GÖRE TEKNİK ALTYAPI SİSTEMİ (YOL, İÇME VE KULLANMA SUYU, ENERJİ SİSTEMİ,
PİS SU SİSTEMİ VE ÇÖP TOPLAMA SİSTEMİ) TÜMÜYLE YAPILMADAN VE BU SİSTEM BÖLGESEL
ÖLÇEKLİ BİR ŞEBEKEYE BAĞLANMADAN YAPILAŞMAYA İZİN VERİLEMEZ.
BUNA GÖRE;
J) YAPILARDA DIŞ DUVARLARIN MASİF TAŞ DUVAR OLARAK YAPILMASI HALİNDE TAŞ DUVARIN
KAPLADIĞI ALAN EMSALE DAHİL EDİLMEZ.
A) PLANLAMA ALANINDA GEREKLİ KAPASİTE VE SAĞLIK NORMLARINA UYGUN İÇME SUYU, PİS SU
ŞEBEKESİ VE ARITMA TESİSLERİNİN YAPILMASI ZORUNLUDUR.
B) PİS SU (ENDÜSTRİYEL VE EVSEL ATIKSU) HİÇBİR ŞEKİLDE GÖL, AKARSU, KANAL, DERE VE TABİİ
ARAZİYE DEŞARJ EDİLEMEZ.
4 412 500
K) BAHÇE DUVARLARININ YÜKSEKLİĞİ, BİNALARIN YOL TARAFINDAN VE YOLDAN BİNA CEPHE
HATTINA KADAR 1.00 M Yİ, GERİSİNDE İSE 1.50 M. YI GEÇEMEZ. BU DUVARLAR ÜZERİNE YÜKSEKLİĞİ
1.00 M.Yİ AŞMAYAN VE GÖRÜŞÜ KAPATMAYAN PARMAKLIK YAPILABİLİR.
C) KANALİZASYON ŞEBEKELERİ VE ATIKSU ARITMA SİSTEMİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ YARATMAYACAK
ŞEKİLDE VE İMAR PLANLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANDIĞI MAHALLİ İDARE TARAFINDAN
BELİRLENMEDİKÇE VE T.V.K.G.M.'NÜN GÖRÜŞÜ ALINMADIKÇA YAPILARA İNŞAAT İZNİ, SİSTEM
FAALİYETE GEÇMEDEN DE KULLANMA (İSKAN ) İZNİ VERİLEMEZ.
4.16.PLANDA GÖSTERİLEN DOĞALGAZ HATLARINDA;
4.11. TURİZM DIŞI ALANLARDAKİ PARSELLERDE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK
YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ UYGULANIR. YERLEŞME İÇİNDE YA DA DIŞINDAKİ TURİZM ALANLARINDA;
-OTEL VE TATİL KÖYLERİNDE, HER (4) ODA İÇİN (1),
-APART OTEL VE KAMPİNGLERDE, HER (1) ÜNİTE İÇİN (1),
-DİĞER TESİSLERDE, HER (4) BİRİM İÇİN (1) OTOPARK YERİ AYRILACAKTIR.
B) BORU HATTI ÜZERİNDE YAPI NİTELİĞİ TAŞIMAYAN YAYA VE TRAFİK YOLLARI GEÇİŞLERİ İÇİN;
EMNİYET ŞERİDİ ÜZERİNDE YAPILACAK YEŞİL ALAN, SPOR ALANI VE OTOPARK GİBİ BİNA NİTELİĞİ
TAŞIMAYAN TESİSLER VE BORU EKSENİ ÜZERİNDE SÜREKLİLİK ARZ ETMEYECEK YOL, SU, ELEKTRİK,
KANALİZASYON VB TEKNİK ALTYAPI PROJELERİ İÇİN BOTAŞ'IN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ZORUNLUDUR.
A) EMNİYET ŞERİDİ ÜZERİNDE HİÇBİR ŞEKİLDE SABİT TESİS YAPILAMAZ. GENEL OLARAK EMNİYET
ŞERİDİ BORU HATTI BOYUNCA HER BİR ATMOSFER BASINCINDAKİ GAZ İÇİN SAĞDA VE SOLDA 0.5 M
YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ İLE BELİRLENİR.
C) AĞAÇ CİNSLERİ VE BORU HATTINA YAKLAŞMA ÖLÇÜLERİ BOTAŞ'ÇA ONAYLANMAK KAYDIYLA
AĞAÇLANDIRMA, EKİM VB. KULLANIMLAR EMNİYET ŞERİDİ ÜZERİNDE YER ALIR.
4.12. ALT ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARINDA (AKSİ ÖZEL HÜKÜMLERDE BELİRTİLMEDİĞİ
HALLERDE);
A) ASGARİ AKTİF YEŞİL ALAN MİKTARI PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK'İN
EK-1 DEKİ ESASLARINA GÖRE BELİRLENECEKTİR.
B) UYGULAMA İMAR PLANLARININ HAZIRLANIŞINDAYEŞİL ALANLARIN PLAN İÇERİSİNDEKİ
BÜTÜNLÜĞÜ GÖZETİLİRKEN DENGELİ VE FONKSİYONEL OLARAK DAĞILMIŞ OLMASI SAĞLANACAKTIR.
D) ENERJİ NAKİL HATLARI VE TRAFOLAR BORU HATTINA 30-120 KV İÇİN 20 M, 120-380 KV İÇİN 40
M.DEN DAHA FAZLA YAKLAŞAMAZ.
E) PATLAYICI VE YANICI MADDELER BULUNDURAN VE KULLANAN DEPO, ARDİYE, BENZİN
İSTASYONU, ATÖLYE VE FABRİKA GİBİ TESİSLER İÇİN YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ 250 M. DİR.
F) BASINÇ DÜŞÜRME VE KOMPRESÖR İSTASYONLARININ 400 M MESAFEDEN DAHA YAKININA,
PATLAYICI MADDE BULUNDURAN TESİSLER YAPILAMAZ.
4.13. BU PLAN ALANI İÇERİSİNDE YER ALABİLECEK YÜKSEK GERİLİM HATLARI, ENERJİ NAKİL
HATLARI, BORU HATLARI, TRAFO MERKEZLERİ, SULAMA, DEŞARJ VE KANAL PROJELERİ,
KARAYOLLARI VE KÖY YOLLARI PROJELERİ GİBİ KAMU ALTYAPI YATIRIMLARI İLE KENTSEL ALTYAPI
(İÇME VE KULLANMA SUYU, KANALİZASYON, ARITMA) PROJELERİNİN UYGULAMASINA GEÇİLMEDEN
ÖNCE T.V.K.G.M.'NDEN UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI ZORUNLUDUR. AYRICA BU PLAN İÇERİSİNDE YER
ALACAK DİĞER YATIRIMLARDAN GEREKLİ GÖRÜLEN HALLERDE, T.V.K.G.M.'NÜN TALEP EDECEĞİ
YAPILARIN (VEYA PROJELERİN) VAZİYET PLANLARI, MİMARİ PROJELERİ VE/VEYA PEYZAJ PROJELERİ
İNCELENEREK UYGUN GÖRÜŞ VERİLMEDEN SÖZ KONUSU ALANLARDA İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.
TURİZM TESİSLERİ, RESMİ KURUM VE KURULUŞLARA AİT YAPILAR, GÜNÜBİRLİK YAPILAR İLE
UMUMİ YAPILARIN VAZİYET PLANI VE MİMARİ PROJELERİNE İLİŞKİN T.V.K.G.M.’NİN UYGUN
GÖRÜŞÜ ALINIR. BELEDİYE, PROJELERİN PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNE UYGUNLUĞUNDAN VE
YERİNDE UYGULAMASINDAN DOĞRUDAN SORUMLUDUR.
4.14. BÜTÜN TESİS VE YAPILARDA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMADAN ÖNCE PARSEL
İÇERİSİNDEKİ AÇIK ALANLARIN DÜZENLEME VE BİTKİLENDİRME İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI
ZORUNLUDUR. AÇIK ALAN (ÇEVRE) DÜZENLENMESİNDE PARSEL TOPLAMININ EN AZ %40'I KADAR
BİR ALAN HİÇBİR YAPAY MALZEME KULLANILMADAN DOĞAL OLARAK BIRAKILACAK VE BU ALANDA
BİTKİSEL DÜZENLEME YAPILACAKTIR. BİTKİLENDİRMEDE YÖREYE ÖZGÜ AĞAÇ TÜRLERİNİN
KULLANILMASI ESASTIR. KONUT KOOPERATİFLERİ, TURİZM TESİSLERİ, KAMU KURUM VE
KURULUŞLARINA AİT TESİSLER, DEPOLAMA TESİSLERİ, ASKERİ ALANLARDA YAPILACAK YAPILAR,
KAMU HİZMET BİNALARI VB YAPILAR İÇİN PEYZAJ PROJESİ YAPTIRILMASI ZORUNLUDUR. PEYZAJ
PROJESİ OLMAYAN TESİSLERE İNŞAAT RUHSATI, PEYZAJ UYGULAMASI BİTİRİLMEDEN DE TESİSLERE
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEMEZ.
4 410 000
G) (B) MADDESİ UYGULAMALARI ESNASINDA HAFRİYAT İŞLEMLERİ BOTAŞ ELEMANLARI
NEZARETİNDE YAPILIR.
4.17. YÜRÜRLÜKTEKİ "SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ" VE İLGİLİ KİRLETME YASAKLARINA
UYULACAKTIR.
4.18. ENERJİ NAKİL HATTI ALTINDAKİ YAPILARDA "ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ
YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİNE UYULUR.
4.19. BU PLAN KAPSAMINDAKİ MİMARİ PROJELERDE, 04.04.1991 GÜN VE TS:9111 SAYILI T.S.E. TEKNİK
KURULU KARARI İLE BELİRLENEN "ÖZÜRLÜ İNSANLARIN İKAMET EDECEĞİ BİNALARIN
DÜZENLENMESİ KURALLARINA" İLİŞKİN İÇ MEKAN MİMARİ STANDARTLARI GÖZ ÖNÜNE ALINMAK
SURETİYLE, BEDENSEL ÖZÜRLÜ İNSANLARIN YENİ YAPILACAK TURİZM YAPILARINI, RESMİ KURUM
VE KURULUŞLARINA AİT YAPILARI VE KAMU HİZMET BİNALARINI KULLANABİLMELERİNİ
SAĞLAYACAK DÜZENLEMELERİN GETİRİLMESİ MECBURİDİR.
4.20. PLAN ONAMA SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN KENTSEL YERLEŞİM ALANLARI, KENTSEL VE
TARIMSAL GELİŞME ALANLARINDAKİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ PLANLAMA, HER TÜRLÜ PROJELENDİRME VE
YAPILAŞMA ÇALIŞMALARINDA DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
JEOLOJİK AÇIDAN SAKINCALI OLDUĞU VEYA TEDBİR ALINMASI GEREKTİĞİ YETKİLİ KURULUŞLARCA
BELİRLENEN YA DA YAPILACAK ETÜDLERDE SAKINCA ÇIKACAK ALANLARDA T.V.K.G.M.'NCE
BELİRLENECEK İNŞAAT YASAĞI VE DİĞER ÖZEL ŞARTLAR GEÇERLİ OLACAKTIR.
4.15. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI OLMAYAN
ALANLARDA YA DA MEVCUT PLANLARINDA YER ALMAYAN HUSUSLARDA YAPILAR GENEL OLARAK
AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDA İNŞAA EDİLİRLER;
I30-a4
4 407 500
4.21. BU PLAN HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN KONULARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU, 3621 SAYILI
KIYI KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ, 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA
KANUNU, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ
GEÇERLİDİR.
A) +0.00 KOTU BİNA KÖŞE KOTLARININ ORTALAMASIDIR. EĞİMLİ ARAZİLERDE BODRUM KAT ARKA VE
YAN CEPHELERDE EN FAZLA 2.50 M. AÇIĞA ÇIKABİLİR. YOLA GÖRE DÜŞÜK OLAN PARSELLERDE
BİNA YOL CEPHE HATTININ TABİİ ZEMİNLE KESİŞTİĞİ NOKTADAN KOT VERİLİR. BİR PARSELDE
BİRDEN FAZLA BİNA YAPILMASI HALİNDE HER YAPI İÇİN AYNI KOŞUL GEÇERLİDİR. DÜŞÜK
YOĞUNLUKLU KENTSEL GELİŞME ALANLARI VE ÖZEL ŞARTLI BAĞ-BAHÇE ALANLARI İÇERİSİNDE
YER ALAN, ONAYLI İMAR PLANINDA SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS KULLANIMINA AYRILAN
PARSELLERDE, PARSEL BAZINDA TEK BAĞIMSIZ BİRİM OLMAK KAYDIYLA, ARKA BAHÇEDE YAPININ
TABİİ ZEMİNE OTURAN EN DÜŞÜK KÖŞE KOTUNUN ALTINA İNİLMEDEN, BİNA YAN VE ARKA
BAHÇESİNDE 2.00 M.Yİ GEÇMEMEK ŞARTIYLA KAZI, +- 0.00 KOTUNUN ÜSTÜNE ÇIKMAMAK VE 2.00
M.Yİ GEÇMEMEK ŞARTIYLA DOLGU YAPILABİLİR. BU KULLANIMLARDA, HMAX.:10.50 M.(2 KAT)
OLACAKTIR. TURİZM TESİS ALANLARINDA İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE +- 2.00 M.Yİ GEÇMEMEK
ŞARTIYLA KAZI VEYA DOLGU YAPILABİLİR. KAMU TESİS ALANLARINDA İSE İHTİYAÇ DUYULAN
ÖLÇÜLERDE KAZI/DOLGU YAPILABİLİR. 0.00 KOTUNUN ALTINDA YAPILAN MÜŞTEMİLATLAR, TEKNİK
SERVİS ALANLARI EMSAL DIŞINDA TUTULUR.KIRSAL YERLEŞİM ALANI, KIRSAL GELİŞME ALANI,
ORTA YOĞUNLUKTA GELİŞMA ALANLARI VE ÖZEL ŞARTLI BAĞ-BAHÇE ALANLARININ KONUT
PARSELLERİNDE ORTALAMA KOT İLE KOTLANDIRILAN ALANLARININ YOLDAN -1.50 M DEN DAHA
DÜŞÜK OLMASI DURUMUNDA CEPHE ALDIĞI YOLDAN KOTLANDIRILABİLİR.
4.22. BU PLAN HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN KONULARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU, 3621 SAYILI
KIYI KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ, 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA
KANUNU, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ
GEÇERLİDİR
5. ÖZEL HÜKÜMLER
5.1. KENTSEL YERLEŞİM ALANLARI:
KENTSEL YERLEŞİM ALANLARI, MEVCUT GÖLBAŞI YERLEŞİMİNİN BULUNDUĞU VE GELECEKTE
KENTSEL ALANIN YAYILIM GÖSTERECEĞİ TESPİT EDİLEN ALANLARDIR. BU ALANDA T.V.K.G.M.
TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR
PLANI VE HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
5.2. YERLEŞİK KOOPERATİF ALANLARI:
B) YAPILARDA ARKA BAHÇE YAKLAŞMA MESAFESİ EN AZ (H/2) OLARAK UYGULANIR. ÖN CEPHEDE
EN AZ YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ 5 M., YAN CEPHELERDE İSE EN AZ 3 M.DİR
BU PLANDA "YK" İLE GÖSTERİLEN YERLEŞİK KOOPERATİF ALANLARI, BÖLGE İLANINDAN ÖNCE
YAPILAŞMIŞ YA DA YAPILAŞMAYA BAŞLAMIŞ ALANLARI GÖSTERMEKTEDİR. BU ALANLARDA PLAN
HÜKÜMLERİNİN "4. GENEL HÜKÜMLER" MADDESİNE UYULACAKTIR.
C) BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILMASI HALİNDE BİNALAR ARASINDAKİ MESAFE EN AZ 6
M.DİR.
5.3. KENTSEL GELİŞME ALANLARI:
D) YAPILARIN YÜKSEKLİKLERİ 1 KATLILARDA H:3.50 M.'Yİ, 2 KATLILARDA H:6.50 M.'Yİ GEÇEMEZ.
+0.00 KOTUNA GÖRE YUKARIDA VERİLEN YÜKSEKLİKLER SON KAT TAVAN DÖŞEMESİ ÜST KOTUDUR.
ZEMİN KAT TABAN KOTU (SU BASMAN KOTU) 0.00 İLE + 1.00 KOTU ARASINDA DÜZENLENİR. ANCAK
HER DURUMDA PLANDA VERİLEN SAÇAK KOTU GEÇİLEMEZ. BİNANIN TEK KATLI YAPILMASI
HALİNDE, ZEMİN KAT DÖŞEME KOTUNU (SUBASMAN KOTUNU) +1.00 M. İLE +1.50 M. ARASINDA
KURMAK VE ARAKAT-ASMAKATGİBİ HERHANGİ BİR İLAVE ALAN OLUŞTURMAMAK ŞARTI İLE SAÇAK
KOTU 4.50 M. YE KADAR YÜKSELTİLEBİLİR. 0.00 GİRİŞ KOTUNUN ALTINDA HİÇBİR SURETTE
BAĞIMSIZ BİRİM OLUŞTURULAMAZ.
BU ALANLARDA 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI T.V.K.G.M.'NCE ONAYLANMADAN
UYGULAMA YAPILAMAZ. UYGULAMA AŞAĞIDAKİ YAPILAŞMA KOŞULLARINA GÖRE GERÇEKLEŞİR.
BUNA GÖRE;
A) ORTA YOĞUNLUKTA GELİŞME ALANLARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI:
: 700 M²
EN KÜÇÜK PARSEL
EN FAZLA İ.A.K.S.
: 0.30
EN FAZLA YÜKSEKLIK(HMAX.) : 6.50 M.
E) KONUTLARDA ÇATI YAPILMASI ZORUNLUDUR. ÇATILAR BEŞİK YA DA KIRMA ÇATI ŞEKLİNDE
MİNİMUM %20, MAKSİMUM %40 EĞİMLE İNŞA EDİLECEKTİR. ANCAK DÜŞÜK YOĞUNLUKTA GELİŞME
ALANLARI, ÖZEL ŞARTLI BAĞ-BAHÇE ALANLARI, KIRSAL YERLEŞME VE GELİŞME ALANLARINDA
ÖZGÜN MİMARİYİ DESTEKLEMEK AMACIYLA ÇATI EĞİMİ MİN. %10-MAX. %50 EĞİMLE
DÜZENLENEBİLİR. ÇATI ÖRTÜSÜ İLE SON KAT TAVAN DÖŞEMESİ ALTINDA KALAN HACİMLER
BAĞIMSIZ BİRİM OLUŞTURMAMAK ŞARTIYLA KULLANILABİLİR. IŞIK VE HAVALANDIRMA AMACIYLA
YAPILACAK PENCERELER ÇATI DÜZLEMİ İÇİNDE KALACAK VEYA MAHYA KOTUNU GEÇMEYECEK
ŞEKİLDE DÜZENLENİR. HER DURUMDA PENCERELER ÇATI YÜZEYİ ALANININ 1/20'SİNİ GEÇEMEZ.
ÇATI ARALARINDA YAPILACAK KUŞ GÖZLERİ ÇATI ÖRTÜSÜNÜ 60 CM. AŞABİLİR.GENİŞLİĞİ 120 CM.
DEN FAZLA OLAMAZ. BİNALARDA SAÇAK GENİŞLİĞİ 0.00 M. İLE 1.00 M. ARASINDA YAPILABİLİR. AÇIK
ÇIKMALARIN ÜSTÜNÜN ÇATI İLE ÖRTÜLMESİ HALİNDE, SAÇAK GENİŞLİĞİ AÇIK ÇIKMA HİZASINDAN
İTİBAREN YAPILABİLİR. SAÇAK ÖNÜNE HİÇBİR DURUMDA PARAPET YAPILAMAZ. MAHYA YÜKSEKLİĞİ
3.00 M. Yİ GEÇEMEZ. KENTSEL GELİŞME ALANLARINDA BİNANIN GİRİŞİNİ VURGULAMAK, BİNAYA
GÖRSEL BİR ZENGİNLİK VE ESTETİK KATMAK AMACIYLA BİNANIN GİRİŞ CEPHESİNDE ÜÇ TARAFI
AÇIK, ÜSTÜ ÇATIYLA KAPALI SAÇAKLAR YAPILABİLİR. BU SAÇAKLAR 3 M.'YE KADAR UZATILABİLİR.
UZATILAN SAÇAKLAR EMSALE DAHİL DEĞİLDİR. GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ KULLANILMASI HALİNDE, SU
DEPOLARI ÇATI İÇERİSİNE, PANELLERİ İSE ÇATI SİLUETİNİ BOZMAYACAK ŞEKİLDE EĞİME PARALEL
OLARAK YERLEŞTİRİLECEKTİR. DİNİ YAPILAR İLE MİMARİ DEĞERİ OLAN ESKİ ESERLERİN YENİ
YAPILACAK VEYA TADİL EDİLECEK ÇATI ÖRTÜLERİ BU KAYITLARA TABİ DEĞİLDİR.
4 405 000
HER PARSELDE TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM (BİRİM) YAPILABİLİR. ÇEKME MESAFELERİ YOL CEPHESİNDEN
EN AZ 5 M. YAN KOMŞU PARSELLERİNDEN EN AZ 3 M.DİR.
B) DÜŞÜK YOĞUNLUKTA GELİŞME ALANLARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI:
: 750 M²
EN KÜÇÜK PARSEL
EN FAZLA İ.A.K.S.
: 0.20
EN FAZLA YÜKSEKLIK(HMAX.) : 6.50 M.
HER PARSELDE TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM (BİRİM) YAPILABİLİR. ANCAK UYGULAMASI TAMAMLANMIŞ
ALANLARDA; PARSELLER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN OLMAK, EN AZ PARSEL CEPHESİ
20 M. VE PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 750 M²' DEN AZ OLMAMAK KOŞULUYLA İFRAZ EDİLEBİLİRLER.
ANCAK İFRAZ EDİLEN HER PARSELDE İAKS: 0.20 DEĞERİNİ AŞMAMAK KOŞULUYLA EN FAZLA BİR
BAĞIMSIZ BİRİM YAPILABİLİR.BU PARSELLERDE YATAY KAT MÜLKİYETİNE UYGUN BAĞIMSIZ BİRİM
OLUŞTURULMASIDURUMUNDA İMAR PARSELİNİN HER 750 M²'Sİ İÇİN EN FAZLA BİR ADET BAĞIMSIZ
BÖLÜM (BİRİM)YAPILABİLİR.
F) BİNA CEPHELERİNDE DIŞARIDAN AÇIK MERDİVEN UYGULAMASI YAPILAMAZ. CEPHELERDEKİ
KAPI- PENCERE BOŞLUKLARINDA ISI YÖNETMELİĞİ'NİN "III. BÖLGE" İÇİN TESPİT EDİLEN
ŞARTLARINA UYULACAKTIR.
C) ÖZEL ŞARTLI BAĞ-BAHÇE ALANLARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI:
BU ALANLAR TARIMSALÖZELLİĞİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KAYBETMİŞ, KENTSEL KULLANIM TALEBİNİN
FAZLA OLDUĞU ALANLARDIR.
G) İSKAN EDİLEN KATLARIN TABAN DÖŞEME KAPLAMASINDAN TAVAN ALTINA KADAR OLAN
YÜKSEKLİĞİ 2.50 M.DEN AZ OLAMAZ. ALT KATI TİCARİ FONKSİYONLARLA DEĞERLENDİRİLEN
YAPILARDA, ALT KAT YÜKSEKLİĞİ HMAX GEÇİLMEMEK ŞARTIYLA ÜST KATTAN FAZLA TUTULABİLİR.
4 402 500
2
: 1500 M²
EN KÜÇÜK PARSEL
EN FAZLA İ.A.K.S.
: 0.15
EN FAZLA YÜKSEKLIK(HMAX.) : 6.50 M.
HER PARSELDE TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM (BİRİM) YAPILABİLİR. ÇEKME MESAFELERİ YOL
CEPHESİNDEN EN AZ 10 M.YAN KOMŞU PARSELLERİNDEN EN AZ 5 M. OLACAKTIR. ANCAK
UYGULAMASI TAMAMLANMIŞ ALANLARDA; PARSELLER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN
OLMAK, EN AZ PARSEL CEPHESİ 20 M VE PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 1500 M²' DEN AZ OLMAMAK
KOŞULUYLA İFRAZ EDİLEBİLİRLER. ANCAK İFRAZ EDİLEN HER PARSELDE İ.A.K.S: 0.15 DEĞERİNİ
AŞMAMAK KOŞULUYLA EN FAZLA BİR BAĞIMSIZ BİRİM YAPILABİLİR. BU PARSELLERDE YATAY KAT
MÜLKİYETİNE UYGUN BAĞIMSIZ BİRİM OLUŞTURULMASI DURUMUNDA İMAR PARSELİNİN HER 1500
M²'Sİ İÇİN EN FAZLA BİR ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM (BİRİM) YAPILABİLİR.
4 401 876.01
I30-d2
520 000
517 500
515 000
512 500
1/25000
521 427.09
510 713.54
H) BİTİŞİK NİZAM VERİLMEMİŞ YAPILAR İÇİN EN FAZLA BİNA BOYU 30.00 M., UMUMİ YAPILAR VE
TURİZM TESİSLERİNDE 40.00 M. DİR. KAMU HİZMETİ İÇİN KULLANILAN RESMİ BİNALARLA, İBADET
YERLERİ, ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİ, SİNEMA, TİYATRO, MÜZE, KONFERANS SALONU GİBİ
KÜLTÜREL BİNALAR, TERMAL OTELLER VE KÜR TESİSLERİ, KAPALI SPOR TESİSLERİ İLE ENTEGRE
OLMAYAN TARIM VE HAYVANCILIK TESİSLERİNDE; ÇEKME MESAFELERİ İÇERİSİNDE KALMAK VE
İNŞAAT EMSALİNİ AŞMAMAK, SONDAJLI JEOTEKNİK ETÜT İLE YAPIDA DİLATASYON YAPMAK VE BİNA
CEPHESİNE MİMARİ ELEMANLARLA HAREKETLİLİK GETİRMEK ŞARTI İLE BİNA BOYU ARANMAZ. SÖZ
KONUSU YAPILARDA H.MAX. DEĞERİ AŞILMAMAK KAYDIYLA; PLANLA BELİRLENEN YAPI YÜKSEKLİĞİ
TEK KATTA KULLANILABİLİR VEYA GİRİŞ KATI DİĞER KATLARDAN YÜKSEK TUTULABİLİR.
4 401 853.59
521 388.32
510 694.15
GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU PLAN HÜKÜMLERİ
I30-b4
4 415 732.86
I30-d1
I30-a4
4 401 846.11
4 401 853.59
D) TOPLU KONUT ALANLARI:
5.10. MUTLAK TARIM ALANLARI :
A İLE TANIMLI ALANDA;
BU ALANLAR VERİMLİ TARIMSAL TOPRAKLAR İLE GENELLİKLE TABAN SUYU YÜKSEK OLAN MOGAN
VE EMİR GÖLLERİNİN SU BESLEME HAVZALARININ BULUNDUĞU ALANLARDIR. İFRAZ SURETİYLE
OLUŞTURULACAK PARSELLERİN TAPU KADASTRO VEYA TAPULAMA HARİTASINDA VAR OLAN BİR
YOLA EN AZ 50 METRE CEPHESİNİN BULUNMASI ZORUNLUDUR. YAPILACAK İFRAZDAN SONRA ELDE
EDİLECEK HER PARSEL 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU'NUN
8.MADDESİNİ DEĞİŞTİREN, 5578 SAYILI "TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" UN 2.MADDESİ UYARINCA 20.000 M² DEN KÜÇÜK OLAMAZ.
1.HAZİNE ADINA TESCİLLİ MÜLKİYETLERİN AĞIRLIKLI OLARAK BULUNDUĞU VE TOPLUMUN KONUT
İHTİYACINI KARŞILAMAYA YÖNELİK OLARAK BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINCA
ALTYAPISI VE ÜSTYAPISI BİR BÜTÜN OLARAK TEK ELDEN YAPILACAK ALANDIR.
2.BU ALANLARA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI TOKİ
BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TVKGM' NE SUNULUR VE BAŞKANLIKÇA ONAYLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRER.
BU ALANLARDA BRÜT NÜFUS YOĞUNLUĞU 120 KİŞİ/HEKTARI GEÇMEMEK KAYDIYLA UYGULAMA İMAR
PLANLARI HAZIRLANIR. BU KOŞULLARA GÖRE TOPLAM İNŞAAT ALANI UYGULAMA İMAR PLANLARINDA
BELİRLENİR.
İFRAZ YAPILMAKSIZIN MEVCUT PARSELDE KONUT YAPILMASI HALİNDE PARSELİN TAPU KADASTRO
VEYA TAPULAMA HARİTASINDA BULUNAN BİR YOLA EN AZ 25 M. CEPHESİNİN OLMASI
ZORUNLUDUR.
3.BU ALANLARDA; TÜM KAMUSAL YAPILARIN VE AÇIK ALANLARIN YAPIM VE PEYZAJ DÜZENLEMELERİ
İLE ALTYAPI BAĞLANTILARI TAMAMLANMADAN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEMEZ.
A) BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI;
EN AZ IFRAZ
: 20.000 M²
EN FAZLA İ.A.K.S.
: 0.05
EN FAZLA YÜKSEKLİK (HMAX.) : 6.50 M.
4 400 000
B İLE TANIMLI ALANDA;
1. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.06.2005 TARİH VE 1642 SAYILI KARARI İLE
ONAYLANAN “GÖLBAŞI YAYLABAĞ TOPLU KONUT ALANI” YER ALMAKTADIR.
2. BU ALANA İLİŞKİN HAZIRLANACAK ULAŞIM ETÜDÜ İÇİN TVKGM' DENGÖRÜŞ ALINMASI
ZORUNLUDUR.
HER PARSELDE TEK BAĞIMSIZ BİRİM OLMAK VE EMSAL HESABINA DAHİL OLACAK YAPI İNŞAAT
ALANI 250 M²'Yİ GEÇMEMEK KAYDIYLA, ANCAK BİR KONUT (BİNA) YAPILABİLİR. BODRUM KAT, AÇIK
TERAS, BALKON, ÇATI ARASI KULLANIMLARI İNŞAAT ALANINA DAHİL DEĞİLDİR.
3. BU ALANIN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN BÖLÜMÜNÜN, İMAR
PLANLARINDA ANDEZİT TAŞI İMALATÇILARI SANAYİ SİTESİ VE TAŞ OCAĞI İŞLETMELERİ İLE KONUT
ALANLARI ARASINDA TAMPON OLACAK ŞEKİLDE YEŞİL ALAN OLARAK DÜZENLENMESİ ESASTIR.
ANCAK HER DURUMDA NAZIM İMAR VE UYGULAMA İMAR PLANLARINDA Ö.Ç.K.B. SINIRLARI İÇİNDE
YER ALACAK KONUT ALANLARININ YOĞUNLUĞU BRÜT 15 KİŞİ/HA.’I, BİNA YÜKSEKLİĞİ HMAX: 6.50 M.
(2 KAT)’Yİ GEÇEMEZ. BU ALANA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA
İMAR PLANLARI Ö.Ç.K.K.B. TARAFINDAN ONAYLANMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ. TOPLU KONUT
ALANININ TAMAMI İÇİN BELİRLENEN BRÜT NÜFUS YOĞUNLUĞUNUN GERİYE KALAN KISMI, TOPLU
KONUT ALANININ Ö.Ç.K.B. DIŞINDA KALAN KISMINDA KULLANILABİLİR.
YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ; YOLDAN EN AZ 15 M. YAN VE ARKA BAHÇELERDEN 10 M. DİR.
HASSAS A ZONUNA KOMŞU OLAN PARSELLERDE, YAPILAR BU ALANLARA EN AZ 50 M. UZAKLIKTA
YAPILACAKTIR. B) TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİMİNİ KORUMA AMACINA YÖNELİK, ÜRETİMDEN
PAZARLAMAYA KADAR TÜM FAALİYETLERİ İÇEREN ENTEGRE OLMAYAN YALNIZCA KÜMES, AHIR,
AĞIL, SERA, SU VE YEM DEPOLARI, GÜBRE VE SİLAJ ÇUKURLARI GİBİ TESİSLER YAPILABİLİR. HER
DURUMDA SÖZ KONUSU İLAVE TESİSLER (A) MADDESİNDE İFADE EDİLEN 0.05 LİK İKAMETE
AYRILMIŞ ALANLAR İLE BİRLİKTE ARAZİ ÜZERİNDE KAPLADIKLARI TOPLAM ALAN (İ.A.K.S.) 0.15'I
GEÇEMEZ. BU TESİSLERİN BAŞKA BİR AMAÇLA KULLANILMAYACAĞINA DAİR TESİS SAHİPLERİNCE
İLGİLİ MAHALLİ İDAREYE YAZILI TAAHHÜTTE BULUNULMASI ZORUNLUDUR.
5.4. KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI:
5.11. KORUMA ALANLARI:
A) KIRSAL YERLEŞİM ALANLARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI;
: 500 M²
EN AZ İFRAZ
EN FAZLA İ.A.K.S.
: 0.30
EN FAZLA YÜKSEKLIK(HMAX.) : 6.50 M.
BU ALANLAR ZENGİN EKOLOJİK SİSTEMLERİ, FLORA VE FAUNASI, MOGAN VE EMİR GÖLLERİNİ
BESLEYEN SU TOPLAMA HAVZALARI, VADİ TABANLARI VB.AÇISINDAN KORUNMASI GEREKLİ
ALANLARDIR.
A) HASSAS ZON EKOLOJİK DENGELERİN KORUNMASINDA GEREKLİ GÖRÜLEN HER TÜRLÜ TEDBİRİN
ÖNCELİKLE ALINACAĞI DOĞAL REZERV ALANIDIR. BU ALANLAR 2 ANA KATEGORİDE (IUCN
STANDARTLARINA GÖRE) TOPLANMIŞTIR. BU ALANLAR İÇERİSİNDE GETİRİLEN ARAZİ KULLANIM
KARARINDA VE BUNLARA BAĞLI YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE
UYULUR:
ANCAK UYGULAMASI TAMAMLANMIŞ ALANLARDA; PARSELLER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE
UYGUN OLMAK, EN AZ PARSEL CEPHESİ 15 M VE PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 500 M2' DEN AZ OLMAMAK
KOŞULUYLA İFRAZ EDİLEBİLİRLER. ANCAK İFRAZ EDİLEN HER PARSELDE İAKS: 0.30 DEĞERİNİ
AŞMAMAK KOŞULUYLA EN FAZLA BİR BAĞIMSIZ BİRİM YAPILABİLİR. BU PARSELLERDE YATAY KAT
MÜLKİYETİNE UYGUN BAĞIMSIZ BİRİM OLUŞTURULMASI DURUMUNDA İMAR PARSELİNİN HER 500
M²'Sİ İÇİN EN FAZLA BİR ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM (BİRİM) YAPILABİLİR. PLANDA "K" İLE
GÖSTERİLEN, GELENEKSEL KONUT DOKUSUNUN VE MEVCUT KADASTRAL DESENİN KORUNACAĞI
ALANLARDA; KONUT, PANSİYON, YEME- İÇME, GELENEKSEL EL SANATLARI ÜRETİM VE SATIŞ
YERLERİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI YER ALABİLİR.3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN
18.MADDESİNE UYGUN OLARAK EN AZ BİR ADA ÖLÇEĞİNDE OLMAK ÜZERE İMAR UYGULAMASI
YAPILABİLİR. İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA PLAN İLE BELİRLENEN EN AZ İFRAZ ŞARTININ
ALTINDA PARSELLER OLUŞMASI HALİNDE EN AZ İFRAZ ŞARTI ARANMAZ. ANCAK HER DURUMDA 300
M²NİN ALTINDA PARSEL OLUŞTURULAMAZ. ADALAR ARASINDAKİ DOP ORANLARININ EŞİTLENMESİ
ESASTIR. İMAR UYGULAMASI YAPILMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.
4 397 500
3
510 713.54
500 000
GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU PLAN HÜKÜMLERİ
HASSAS A ZONU: MUTLAK KORUMA ALTINDAKİ ALANLARDIR. ÇEŞİTLİ HABİTATLARIN KORUNMASI
AMACIYLA SADECE T.V.K.G.M.'NÜN UYGUN GÖRÜŞÜ İLE; BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN İZİN
VERİLEBİLİR, ALANIN KORUNMASI VE KONTROLÜ AMAÇLI KAMU İDARİ BİRİMLERİ YER ALABİLİR,
SADECE ARBORETUM, BOTANİK BAHÇESİ VB. AMAÇLI AĞAÇLANDIRMA YAPILABİLİR.
HASSAS B ZONU: BU ALANLARDA ZEMİN YÜZEYİNİ KAPLAYARAK SU GEÇİŞİNİ ENGELLEYECEK HİÇ
BİR FAALİYET VE YAPILAŞMAYA İZİN VERİLEMEZ. BU ALANLARDA YOLA CEPHESİ OLMASI VE
PROJESİ T.V.K.G.M.'NCE ONAYLANMASI KOŞULU İLE; GÜNÜBİRLİK, REKREASYON, SPOR TESİSLERİ VB.
FAALİYETLERE İLİŞKİN SÖKÜLÜP TAKILABİLİR, TEMELSİZ, AHŞAP, EN FAZLA 90 M2 BÜYÜKLÜĞÜNDE
YAPILAR YAPILABİLİR. BU ALANLARDA İFRAZ YAPILAMAZ.
B) KIRSAL GELİŞME ALANLARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI;
: 750 M²
EN KÜÇÜK PARSEL
EN FAZLA İ.A.K.S.
: 0.20
EN FAZLA YÜKSEKLIK(HMAX.) : 6.50 M.
B) SAZLIK BATAKLIK ALANLAR :
BU ALANLAR EYLÜL 1990 TARIH VE 0807 SAYILI M.T.A. VE MAYIS 1991 TARİHLİ D.S.İ. RAPORLARINDA
BELİRTİLEN EKOLOJİK, JEOLOJİK, HİDROLOJİK, KLİMATİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ İTİBARIYLE
HASSAS ALANLARDIR. BU ALANLARDA KESİN KORUMA YASAĞI GETİRİLMİŞ OLUP HİÇBİR TESİS
YAPILAMAZ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN SONUCUNDA BELİRLENECEK YÖNTEMLER DIŞINDA
ALANIN MEVCUT DOKUSUNA MÜDAHALEDE BULUNULAMAZ, DRENAJ KANALI AÇILAMAZ, SAZLIKLAR
YAKILAMAZ.
ANCAK UYGULAMASI TAMAMLANMIŞ ALANLARDA; PARSELLER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE
UYGUN OLMAK VE PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 750 M²' DEN AZ OLMAMAK KOŞULUYLA İFRAZ
EDİLEBİLİRLER. İFRAZ EDİLEN HER PARSELDE İ.A.K.S: 0.20 DEĞERİNİ AŞMAMAK KOŞULUYLA EN
FAZLA BİR BAĞIMSIZ BİRİM YAPILABİLİR. BU PARSELLERDE YATAY KAT MÜLKİYETİNE UYGUN
BAĞIMSIZ BİRİM OLUŞTURULMASI DURUMUNDA İMAR PARSELİNİN HER 750 M²'Sİ İÇİN EN FAZLA BİR
ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM (BİRİM) YAPILABİLİR.
I29-c2
4 395 000
BU ALANLAR EKOLOJİK OLARAK HASSAS ALANLARDIR. BU SEBEPLE PLANDA GELİŞME ALANI İÇİNDE
KALAN VADİ TABANLARINDA YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ, YAPI YOĞUNLUKLARI VE PARSEL
DÜZENİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ÇALIŞMALARI SONUCUNDA VADİNİN EKOLOJİK,
TOPOĞRAFİK YAPISINA, JEOLOJİK, JEOMORFOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE
BELİRLENECEKTİR. UYGULAMA İMAR PLANLARI BU VERİLERE DAYANARAK HAZIRLANIR.
PLANDA TARIM ALANLARINDA KALAN VADİ TABANLARINDA TARIMSAL KULLANIM DIŞINDA HİÇBİR
KULLANIMA İZİN VERİLEMEZ. BESİCİLİK VE HAYVAN ÜRETİM SAHALARI KESİNLİKLE YAPILAMAZ.
SİLAJ ÇUKURU AÇILAMAZ. BU ALANLARDA TARIMSAL NİTELİKLİ YAPILAR VADİ TABANI
MİHVERİNDEN (EN DÜŞÜK KOTLARDAN OLUŞAN HAT) EN AZ 50 M. ÇEKİLEREK YAPILABİLİR.
5.5. REKREASYON ALANLARI:
BU ALANLARDA TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ
1/5000 ÖLÇEKLİ REKREASYON ALANLARI, NAZIM İMAR VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI
REVİZE EDİLECEKTİR. PLANLAR REVİZE EDİLENE KADAR ONAYLI PLANLARA GÖRE UYGULAMALARA
DEVAM EDİLEBİLİR.
D) SİT ALANLARI:
2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU UYARINCA TESPİT EDİLEN DOĞAL
VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARIDIR.
5.6. TERMAL TESİS ALANLARI:
5.12. BÜYÜK KENTSEL YEŞİL ALANLAR:
BU ALANDA TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN HÜKÜMLERİ
GEÇERLİDİR. VAZİYET PLANLARI MİMARİ PROJELERİ T.V.K.G.M. TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMEDEN
UYGULAMA YAPILAMAZ.
BU ALANLAR KENTSEL GELİŞİM VE KIRSAL ALANLARDA YER ALAN KENTE VE BÖLGEYE HİZMET
EDECEK ORGANİZE PARK, BOTANİK BAHÇESİ, ARBORETUM VE SPOR ALANLARIDIR. BU ALANLARDA
YER ALACAK KULLANIMLAR VE KULLANIM İHTİYAÇLARI HAZIRLANACAK 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ
İMAR PLANLARIYLA BELİRLENECEKTİR.
5.7. KENT GİRİŞİ PROJE ALANI:
5.13. ORMAN ALANLARI:
PLANDA KENT GİRİŞİ PROJE ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANACAK OLAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA
İMAR PLANLARI T.V.K.G.M. TARAFINDAN ONAYLANACAKTIR. VAZİYET PLANLARI VE MİMARİ
PROJELERİ T.V.K.G.M. TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ.
4 392 500
6831 SAYILI ORMAN KANUNU İLE TANIMLANAN ALANLAR OLUP ORMANLARIN İŞLETİLMESİ VE
BAKIMI İLE İLGİLİ UYGULAMA BU KANUN HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE YAPILIR. BU ARAZİLER
ÜZERİNDE YAPILACAK HER TÜRLÜ ÜST VE ALTYAPI (ORMAN YOLU, YANGIN EMNİYET BANDI, BEKÇİ
KULÜBESİ, GÖZETLEME KULÜBESİ, SU, ELEKTRİK, ARAÇ PARKI, DEPO ALANI VB.) YATIRIMLARI İÇİN
T.V.K.G.M.'NDEN GÖRÜŞ ALINMASI ZORUNLUDUR.
5.8. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI:
5.14. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR :
PLANDA "K1" OLARAK TANIMLANAN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNİN "K2" OLARAK BELİRLENEN ALANA
TAŞINMASINA YÖNELİK OLARAK 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 73. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA
BELEDİYESİNCE UYGULAMA YAPILACAK ALANLARDIR. BU ALANLARDA HAZIRLANACAK OLAN 1/5000
ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI T.V.K.G.M. TARAFINDAN
ONAYLANACAKTIR.
BU ALANLARDA ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAN ARAZİLERDE; İFRAZ SURETİYLE YENİDEN
OLUŞTURULACAK PARSELLERİN KADASTRO VEYA TAPULAMA HARİTASINDA BULUNAN BİR YOLA 25
M. CEPHESİ OLMASI ŞARTTIR.
İFRAZ YAPILMAKSIZIN MEVCUT PARSELDE KONUT YAPILMASI HALİNDE PARSELİN TAPU KADASTRO
VEYA TAPULAMA HARİTASINDA BULUNAN BİR YOLA EN AZ 20 M. CEPHESİNİN OLMASI
ZORUNLUDUR.
BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI ;
5.9. TARIM ALANLARI:
5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU VE 5578 SAYILI TOPRAK KORUMA VE
ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN'DA BELİRTİLEN KOŞULLAR
DOĞRULTUSUNDA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ ALINARAK İFRAZ ŞARTLARI BELİRLENİR.
EN AZ İFRAZ
: 5000 M²
EN FAZLA İ.A.K.S
: 0.05
EN FAZLA YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX.) : 6.50 M.
HER PARSELDE TEK BAĞIMSIZ BİRİM OLMAK VE 250 M²,Yİ GEÇMEMEK KAYDIYLA ANCAK BİR KONUT
(BİNA) YAPILABİLİR. YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ; YOLDAN EN AZ 15 M. YAN VE ARKA
BAHÇELERDEN 5 M. DİR.
İFRAZ SURETİYLE YENİDEN OLUŞTURULACAK PARSELLERİN TAPU KADASTRO VEYA TAPULAMA
HARİTASINDA BULUNAN BİR YOLA 25 M CEPHESİ OLMASI ZORUNLUDUR.
İFRAZ YAPILMAKSIZIN MEVCUT PARSELDE KONUT YAPILMASI HALİNDE PARSELİN TAPU KADASTRO
VEYA TAPULAMA HARİTASINDA BULUNAN BİR YOLA EN AZ 20 M. CEPHESİNİN OLMASI
ZORUNLUDUR.
BU PLANIN ONAY TARİHİNDEN ÖNCE "İŞLETME RUHSATI" ALMIŞ MEVCUT ANDEZİT TAŞI OCAĞI
İŞLETMELERİ, RUHSATLI SAHALARINDA FAALİYETLERİNE DEVAM EDEBİLECEKTİR. ANCAK RUHSAT
SÜRELERİ SONA ERDİĞİNDE FAALİYETE DEVAM EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN T.V.K.G.M.'NÜN
UYGUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ZORUNLUDUR.
BU ALANLARDA BODRUM KAT, AÇIK TERAS, BALKON, ÇATI ARASI KULLANIMLARI İNŞAAT ALANINA
DAHİL DEĞİLDİR.
4 390 000
I30-d2
C) VADİ TABANLARI :
C) TURİZM TESİS ALANLARI, SAĞLIK TESİSİ ALANLARI, KÜLTÜR MERKEZİ, EĞİTİM ALANLARI VB.
ALANLARDA MİMARİ PROJELER TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYGUN
GÖRÜŞÜ ALINMADAN İLGİLİ İDARE TARAFINDAN YAPI RUHSATI VERİLEMEZ. KONUT PARSELLERİNDE
SON KAT ALANININ 1/3 ORANINI GEÇMEYEN ÇATI ARASI İLE 0.00 KOTUNUN ALTINDA DEPO AMAÇLI
MAHALLER DÜZENLENEBİLİR. BU MAHALLER EMSALE DAHİL DEĞİLDİR. ADA VE PARSEL
DÜZENLEMELERİNDE TABİ ZEMİN ORTALAMASINDAN KOT VERİLİR. ANCAK ARAZİ EĞİMİNDEN
KAYNAKLANANYOLDAN -1.50 M.'DEN DAHA DÜŞÜK OLAN ADA VE PARSELLER YOLDAN
KOTLANDIRILABİLİR.
A) BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI;
EN FAZLA İ.A.K.S.
: 0.05
EN FAZLA YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX.): 6.50 M.
5.15. KAMU KURUM ALANLARI:
BU PLANA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLI İMAR PLANLARINDA BELİRTİLECEKYERLEŞME
VE GELİŞME ALANLARI VE RESMİ KURUM ALANLARI DIŞINDA KALAN VE ORTAYA ÇIKABİLECEK İHTİYAÇLAR
SONUCUNDA AYRILMASI GEREKLİ GÖRÜLEN KAMU KURUM ALANLARI VE TESİSLERİ BU PLAN İÇERİSİNDE
YER ALABİLİR. BU ALANLARA İLİŞKİN YAPILAŞMA KOŞULLARI İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ
DOĞRULTUSUNDA İLGİLİ İDARESİNCE HAZIRLANACAK 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINDA BELİRLENECEKTİR.
HER PARSELDE TEK BAĞIMSIZ BİRİM OLMAK VE EMSAL HESABINA DAHİL OLACAK YAPI İNŞAAT
ALANI 250 M²'Yİ GEÇMEMEK KAYDIYLA, ANCAK BİR KONUT (BİNA) YAPILABİLİR.
YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ; YOLDAN EN AZ 15 M. YAN VE ARKA BAHÇELERDEN 5 M.DİR. HASSAS
A ZONUNA KOMŞU VE PARSELLERDE YAPILAR BU ALANIN SINIRLARINDAN EN AZ 50 M. UZAKLIKTA
YAPILACAKTIR.
BU PLANDA KAMU KURUM ALANI OLARAK BELİRLENMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINDA
TAHSİS AMACINA UYGUN OLARAK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL HAREKAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN İDARİ
TESİSLERİNİN YER ALACAĞI ALANIN İÇİNDE KURUM GÖRÜŞLERİ İLE BELİRLENECEK OLAN DERE YATAKLARI
VB. KISITLILIKLAR 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINDA YAPI YASAKLI ALAN OLARAK BELİRLENİR.
BU PLANDA KAMU KURUM ALANI OLARAK BELİRLENMİŞOLMAKLA BİRLİKTE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL
HAREKAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA TAHSİS EDİLEN ALANIN EĞİTİM ALANI OLARAK KULLANILACAK BÖLÜMÜNDE
YALNIZCA PERSONELİN KURS VE EĞİTİMLERİNDE GEREKLİ OLAN ATIŞ POLİGONU, AÇIK SPOR ALANLARI, KOŞU
PARKURLARI, PORTATİF MALZEMEDEN ENGEL PARKURLARI, OPERASYON TAKTİK LOGOEVLERİ VB. KULLANIMLAR YER
ALABİLİR. BU KULLANIMLARİÇİN İMAR PLANI ARANMAZ.
4 387 974.61
I30-d4
4 387 967.14
510 000
507 500
505 000
502 500
500 000
1/25000
510 732.88
500 000
B) TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİMİNİ KORUMA AMACINA YÖNELİK, ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA
KADAR TÜM FAALİYETLERİ İÇEREN ENTEGRE OLMAYAN YALNIZCA KÜMES, AHIR, AĞIL, SERA, SU VE
YEM DEPOLARI, GÜBRE VE SİLAJ ÇUKURLARI GİBİ TESİSLER YAPILABİLİR. BU TESİSLER İÇİN HER
DURUMDA SÖZ KONUSU İLAVE TESİSLER (A) MADDESİNDE İFADE EDİLEN 0.05 LİK İKAMETE
AYRILMIŞ ALANLAR İLE BİRLİKTE ARAZİ ÜZERİNDE KAPLADIKLARI TOPLAM ALAN (İ.A.K.S.) 0.15' I
GEÇEMEZ. BU TESİSLERİN BAŞKA BİR AMAÇLA KULLANILMAYACAĞINA DAİR TESİS SAHİPLERİNCE
İLGİLİ MAHALLİ İDAREYE YAZILI TAAHHÜTTE BULUNULMASI ZORUNLUDUR.
I30-d2
I30-a3
4 401 853.59
4 401 876.01
5.16. ÜNİVERSİTE KAMPÜS ALANLARI:
4
5.17. KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI:
BU ALANLARDA; PEYGAMBER ÇİÇEĞİ HABİTAT KORUMA VE GELİŞTİRME ALANI, BOTANİK
BAHÇELERİ, SAĞLIK TESİSLERİ, REHABİLİTASYON MERKEZLERİ, REKREASYON ALANLARI, EKO-TARIM
VE EKO-TURİZM ALANLARI, AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ, TİCARET, SOSYAL-KÜLTÜREL
TESİSLER, GÜNÜBİRLİK TESİSLER, KONAKLAMATESİSLERİ, ÇOK AMAÇLI SALONLAR, EĞİTİM
TESİSLERİ, KAMU KURULUŞU SOSYAL TESİS ALANLARI, FUAR VE SERGİ ALANLARI, TİCARİ
REKREASYON VE BU KAPSAMDA TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN UYGUN
GÖRÜLECEK ALANA UYUMLU FAALİYETLER YER ALABİLİR.
İÇERİSİNDE AKARYAKIT-SERVİSVE LPG İSTASYONLARI, RESMİ VE SOSYAL TESİSLER, DUMANSIZ,
KOKUSUZ ATIK VE ARTIK BIRAKMAYANVE ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNÜNDEN TEHLİKE YARATMAYAN
İMALATHANELER İLE PATLAYICI, PARLAYICI VE YANICI MADDELER İÇERMEYEN DEPOLARIN
YAPILABİLECEĞİ ALANLARDIR.
HABİTAT KORUMA ALANINDA, FLORA VE FAUNANIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İLE ARAŞTIRMA
VE EĞİTİM GİBİ KONULAR TEMEL VERİ OLARAK KABUL EDİLMEKLE BİRLİKTE, İNSANLARDA DOĞA
SEVGİSİNİ GELİŞTİRECEK BİLGİ EDİNME NOKTALARI VE PASİF REKREASYONEL GEREKSİNİMLERİN
KARŞILANACAĞIALANLARIN OLUŞTURULMASI ESASTIR.
YAPILAŞMA KOŞULLARI;
YAPILAŞMAYAİLİŞKİN HÜKÜMLER ALT ÖLÇEK PLANLARLA BELİRLENECEK OLUP UYGULAMALAR
ETAPLAR HALİNDE YAPILABİLİR. HAZIRLANACAKKENTSEL TASARIM PROJELERİ T.V.K.G.M.'NCE
TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMEDEN UYGULAMAYAGEÇİLEMEZ.
ÜNİVERSİTE VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ EĞİTİM VE ÖĞRETİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, SPOR,
KONGRE VB. TESİSLERİ İLE İMAR PLANLARINDA YER ALMASI ŞARTIYLA TEKNOPARK VE TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME MERKEZLERİNİ İÇEREN YERLEŞKELERİDİR. EN FAZLA İ.A.K.S.: 1.00, YÜKSEKLİK
YAPILARIN FONKSİYONLARININ GEREKTİRDİĞİ ŞEKİLDE DÜZENLENEBİLİR.
EN KÜÇÜK PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ : 5000 M²
EN FAZLA İ.A.K.S
: 0.50
EN FAZLA YÜKSEKLIK (HMAX.) : 9.50 M.
4 400 000
521 427.09
510 713.54
GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU PLAN HÜKÜMLERİ
ÖZEL PROJE ALANLARI İÇİNDE ONAYLI İMAR PLANLARINA GÖRE RUHSAT ALMIŞ, ANCAK BÖLGESEL
KORUMA STRATEJİLERİ ÇERÇEVESİNDE, ORTA VADEDE KULLANIM TÜRÜNÜN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
VEYA BULUNDUĞU YERDEN TAŞINARAK KALDIRILMASI ÖNGÖRÜLEN YAPILI TESİS ALANLARINA
İLİŞKİN KOŞULLAR ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINDA BELİRLENİR.
BU ALANLARDAAKARYAKIT-SERVİS VE LPG İSTASYONLARI YAPILMASI HALİNDE, BU KULLANIMA EK
OLARAK SADECE ALIŞ-VERİŞ VE YEME-İÇME ÜNİTELERİ YER ALABİLİR. YAPILAŞMA KOŞULLARI:
EN KÜÇÜK PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ : 3000 M²
EN FAZLA İ.A.K.S
: 0.10
EN FAZLA YÜKSEKLİK (HMAX)) : 6.50 M.
ANCAK, TOPLAM İNŞAAT ALANI HESABINDA AKARYAKIT-SERVİS-LPG İSTASYONU VE EK ÜNİTELERE
İLİŞKİN MEKANLAR AYRI HESAPLANIR. BU DURUMDA BİR PARSELDEKİ TOPLAM İNŞAAT ALANI 800
M² Yİ GEÇEMEZ. İFRAZDAN SONRA ARAZİNİN KARAYOLUNACEPHESİ EN AZ 50 M. OLACAKTIR.
AYRICA "KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK" VE
"PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ"HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
5.18. DEPOLAMA ALANLARI :
PLANDA DEPOLAMA ALANI OLARAK TANIMLANAN ALANLARDAAÇIK VE KAPALI
DEPOLAMA VE STOK ALANI, YÜKLEME VE BOŞALTMA ALANLARI, AÇIK VE KAPALI
OTOPARKLAR, GARAJLAR, ALTYAPI TESİS ALANLARI, OPTİK VE ELEKTRONİK SANAYİ GİBİ SANAYİ
TESİSLERİ YER ALABİLİR. ANCAK KONYA YOLUNA CEPHELİ PARSELLERDE;AÇIK DEPOLAMA ALANI
YAPILAMAZ.
4 397 500
BU ALANLARDAYAPILAŞMA KOŞULLARI;
EN KÜÇÜK PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ : 5000 M²
EN FAZLA İ.A.K.S.
: 0.50
EN FAZLA YÜKSEKLIK (HMAX.) : 9.50 M.
ANCAK TEKNOLOJİK VE ÜRETIM ÖZELLİKLERİNDEN DOĞAN ZORUNLULUKLAR HALİNDE YÜKSEKLİĞE
AİT ÖZEL ŞARTLAR T.V.K.G.M.'NCE YENİDEN BELİRLENEBİLİR.
5.19. SANAYİ ALANLARI:
BU ALANLARDA,BU PLANA UYGUN OLARAK ONAYLANACAK/ONAYLANAN
1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLI
İMAR PLANLARINDA BELİRLENMİŞ OLAN YAPILAŞMA KOŞULLARI GEÇERLİDİR.
5.20. KÜÇÜK SANATLAR:
PLANDA KÜÇÜK SANATLAR BÖLGESİ OLARAK BELİRLENEN ALANDA KÜÇÜK SANATLAR, KÜÇÜK
SANATLARA HİZMET EDECEK DEPOLAMA ALTYAPI TESİSLERİ, ALIŞ-VERİŞ MERKEZİ, SOSYAL VE
KÜLTÜREL TESİSLER, EĞİTİM TESİSLERİ, AÇIK ALAN VE SPOR ALANLARI YER ALABİLİR.
YAPILAŞMA KOŞULLARI:
I30-c1
I30-d1
4 395 000
EN KÜÇÜK PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ: 500 M²
EN FAZLA İ.A.K.S.
: 0.50
EN FAZLA YÜKSEKLİK(HMAX.) : 6.00 M.
ANCAK TEKNOLOJİK VE ÜRETİM ÖZELLİKLERİNDEN DOĞAN ZORUNLULUKLAR HALİNDE YÜKSEKLİĞE
AİT ÖZEL ŞARTLAR T.V.K.G.M.'NCE YENİDEN BELİRLENİR.
5.21. ASKERİ GÜVENLİK BÖLGELERİ :
2565 SAYILI ASKERİ YASAK VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU VE BU KANUNA DAİR YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİNE TABİ ALANLARDIR. BU ALANLARDAYAPILACAK HER TÜRLÜ FAALİYET İÇİN
T.V.K.G.M.'NÜN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ZORUNLUDUR.
5.22. YAPI YAKLAŞMAMESAFELERİ:
KARAYOLLARIVE OTOYOL KENARINDA YAPI YAKLAŞMAMESAFELERİ;
_ AKARYAKIT-SERVİSVE LPG İSTASYONLARINDAKAMULAŞTIRMASINIRINDAN EN AZ 50 M.,
_ KENTSEL GELİŞME ALANLARI, KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI, SANAYİ ALANLARI,
DEPOLAMA ALANLARI, KAMU KURUM ALANLARI, SAĞLIK TESİSLERİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL
TESİSLER, TİCARET ALANLARI, TARIM ALANLARI, MUTLAK TARIM ALANLARI, AĞAÇLANDIRILACAK
ALANLARDAKAMULAŞTIRMASINIRINDAN EN AZ 25 M. OLACAKTIR.
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI BULUNAN ALANLARDADA BU MESAFELERE UYULUR. BUNA
GÖRE GEREKLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFLERİ ONAYLANMAKÜZERE T.V.K.G.M.'NE İLETİLİR.
5.23. ÖZEL PROJE ALANLARI:
4 392 500
5.23.1. ÖPA1: ÇEVREYE DUYARLI YERLEŞİM ALANI VE BÖLGESEL SPOR ALANLARI:
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAKİN YAŞAM FELSEFESİ ANLAYIŞIYLADOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLER
KORUNARAKÇEVRE VE YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSEK OLDUĞU BİR YERLEŞİM ALANI
OLUŞTURULMASI ESASTIR. BÖLGESEL SPOR ALANLARI İLE BAĞLANTISI
" SAĞLANACAKOLUP, BU
ALANLARDAYER ALACAK FONKSİYONLAR VE YAPILAŞMA KOŞULLARI ALT ÖLÇEK İMAR PLANLARI VE
KENTSEL TASARIM PROJELERİYLE BELİRLENECEKTİR. İMAR PLANLARI VE PARSELASYON PLANLARI
ETAPLAR HALİNDE YAPILABİLİR.
5.23.2. ÖPA2: ARBORETUM VE BOTANİK BAHÇESİ ALANI:
BU ALANLARDAARBORETUM, BOTANİK BAHÇESİ, KORUMA VE REZERV ALANLAR, DOĞA MÜZESİ
(JEOLOJİ, ZOOLOJİ, BOTANİK), HERBARYUM, KÜTÜPHANE, İDARİ OFİSLER, TOHUM ODALARI,
ARAŞTIRMA LABORATUARLARI,KONFERANS VE SERGİ SALONLARI, SAĞLIK MERKEZİ, DOĞA KULÜBÜ,
HEDİYELİK EŞYA VE KİTAP SATIŞ BİRİMLERİ, KOLEKSİYON SERALARI, KIŞ BAHÇESİ, ÜRETİM VE
DENEME SERALARI, DOĞAL AMFİ TİYATRO, YENİLENEBİLİR ENERJİ UNSURLARI, SİMGESEL YAPILAR,
RESTORAN, KAFETERYA, OTOPARKLAR, BİSİKLET YOLLARI, FAMİLYA VE TÜRLERE DAYALI
KULLANIMLAR, BİLİMSEL ARAŞTIRMALARİÇİN DIŞ MEKAN KULLANIMLARI, GÖSTERİ ALANLARI,
EKONOMİK KONULARA DAYALI BİTKİLER, TEMATİK BAHÇELER, ÜLKELER BAHÇESİ, ÜRETİM AMAÇLI
KULLANIMLAR, REKREASYON AMAÇLI KULLANIMLAR, ŞİRKETLER BAHÇESİ, DÜNYA RENKLER
BAHÇESİ VB. KULLANIMLAR YER ALACAKTIR. MİMARİ VE PEYZAJ PROJELERİ T.V.K.G.M. TARAFINDAN
UYGUN GÖRÜLMEDEN UYGULAMAYAGEÇİLEMEZ.
5.23.3. ÖPA3-4:
4 390 000
BU ALANLAR MOGAN GÖLÜ SULAK ALANI DOĞU VE BATI YAKASINDAYER ALAN EKOLOJİK ÖNEME
SAHİP, AYNI ZAMANDA KENTSEL REKREASYON ALANI NİTELİĞİNDE, KİRLENME VE BOZULMAYA
DUYARLI BÖLGELERDİR.
MOGAN GÖLÜ'NDEKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE AİT DOĞAL YAŞAM ORTAMININ KORUNARAK,BUNUN
İÇİN GÖL ÇEPHERİNDE OLUŞTURULACAK"ETKİLEŞİM BÖLGELERİ"NİN SINIRLARI VE YAPILAŞMA
KOŞULLARI ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINDA BELİRLENECEK OLUP BU ALANLARIN MALİYE
BAKANLIĞI ELİYLE KAMU MÜLKİYETİNE GEÇİRİLMESİ ESASTIR. BU BÖLGEDEKİ HİÇBİR FAALİYETTE
DOLDURMA VE KURUTMA YAPILAMAZ. ALANDA KUŞ GÖZLEM KULELERİ VE GÖZLEMEVLERİ, EĞİTİM,
SPORTİF VE BİLİMSEL KORUMA AMAÇLI YAPILAR, SEYİR AMAÇLI YAYA YOLLARI, GÜNÜBİRLİK,
LOKANTA, BÜFE, ÇAY BAHÇESİ, GEZİ PARKURLARI YER ALABİLİR. KUŞLARIN ÜREME SONRASI, GÖÇ
VE KIŞLAMA DÖNEMLERİNDE (AĞUSTOS-MART ARASI) SU YÜZEYİNDE HİÇBİR FAALİYETE İZİN
VERİLEMEZ.
521 465.77
510 732.88
4 387 997.01
I30-d3
4 387 974.61
520 000
517 500
515 000
512 500
1/25000
Download

I30-a4