qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf
ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg
hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh
jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk
1-4. ÜNİTE ÖZETİ
lsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjkls
izxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsi
www.aofdersozetleri.com
zxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsiz
xcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizx
cvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizxc
vbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizxcv
bnmöçqwwww.aofdersozetleri.comertyuiop
güasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopg
üasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgü
asdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüs
dfghjklsi Lütfen destek için reklamları tıklayınız.
zxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsiz
xcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizx
cvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizxc
vbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizxcv
[Tarihi seçin]
TÜRK VERGĠ SĠSTEMĠ
1. ÜNĠTE
1.
Gelir Vergisi:
Konu,Gelir Kavramı,Mükellefiyet, Ticari kazançlar (BİLANÇO
ESASI)
2.
ÖĢür:
Müslümanlardan alınan toprak ürünü vergisidir. Elde edilen ürünün
onda biri vergi olarak alınırdı.
3.
4.
5.
6.
Haraç:
Müslüman olmayanlardan alınan bir vergidir. İkiye ayrılır;
 Haraç-ı Mukassem; elde edilen üründen
 Haraç-ı Muvazzaf; toprak üzerinden
Cizye: Müslüman
Varlık vergisi:
olmayan erkeklerden, askerlik görevi karşılığı olarak alınırdı.
Olağanüstü bir servet vergisidir. Özellikle müslüman
olmayan ticaret erbabının kazanç¬larını vergilendirmek için uygulamaya konuldu.
Ödeme yapmayanlar çalışma kamplarına gönderildi
Dolaylı vergiler:Harcamalar
üzerinden alınan vergilerdir. Toplam vergi
gelirlerinin %70’ini oluşturur.Dolaysız vergiler: Servet ve gelir üzerinden alınan
vergilerdir. Servet vergileri toplam vergi gelirlerinin %2’sini oluşturmaktadır.
1.1 Türk Vergi Sistemini OluĢturan Vergiler
1.2 Gelir Üzerinden Alınan


Gelir Vergisi
Kurumlar vergisi (DOLAYSIZ)
1.3 Harcama Üzerinden





KDV
ÖTV
BSMV
Gümrük Vergisi Damga Vergisi Özel İletişim Vergisi Şans
Oyunları
Vergisi Değerli Kağıtlar Vergisi Harçlar (DOLAYLI)
1.4 Servet Üzerinden



MTV
Emlak Vergisi
Veraset ve İntikal Vergisi(DOLAYSIZ)
1.5 GELĠR VERGĠSĠNE KONU OLAN KAZANÇ VE ĠRATLAR







Ticari kazançlar (teşebbüs) (emek ve sermaye)
Zirai kazançlar (teşebbüs) (emek ve sermaye)
Ücretler (emek)
Serbest meslek kazançları (emek ve sermaye)
Gayrimenkul sermaye iratları (servet) (sadece sermaye)
Menkul sermaye iratları (servet) (sadece sermaye)
Diğer kazanç ve irat
7.
Gelir:
8.
Komanditer Ortak:
Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların
safi tutarıdır.
Şirket alacaklarına karşı sorumluluğu bellirli bir
sermaye ile sınırlandırılan ortaktır. Menkul sermaye iradı elde eder.
Komandite Ortak: Sorumluluğu sınırsız ortaktır. Kazancı ticari kazançtır.
10. Tahsil ilkesi:Gelirin hukuken ve fiilen elde edenin kullanımına geçmesidir.
9.
Ücretler, gayrimenkul ser¬maye ve menkul sermaye iratları, serbest meslek
kazançları ve diğer kazanç ve iratlarda tahsil ilkesi ge- çerlidir.
11.
Tahakkuk ilkesi: Gelirin hukuken elde edenin tasarrufuna geçmesinin
yeterli görülmesidir. Ticari ve zirai kazançlarda tahakkuk ilkesi geçerlidir.
12.
Kazanç:Bedensel, zihinsel çalışma ile veya sermaye konularak elde edilen
gelirlerdir.
13.
14.
15.
Ġrat:Sermayenin başkasına kullandırılması yoluyla sağlanan gelirdir.
Tam mükellefler:Hem Türkiye hem yurt dışı gelirleri vergilendirilir
Dar mükellefler: Sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirler vergilendirilir
Çifte vergilendirme:Türkiye’de ve yurt dışında elde edilen kazançların
16.
tamamı üzerinden vergi alın¬ması, yurt dışı kazançların elde edildiği ülkede de
vergilendirilmesi durumunda çifte vergilendirmeye sebep olmaktadır.
17.
Sinai faaliyet: Ham maddeleri, işlenmiş ya da yarı işlenmiş ürünlere
dönüştürme eylemidir.
18.
Kimler bilanço esasına tabidir:
1.6 1.sınıf tüccarların kazançları bilanço esasına tabidir.
1.7 Her türlü ticaret Ģirketleri(adi Ģirket hariç)
1.8
Kollektif Ģirket ile adi komandit Ģirketler
1.9
Kendi isteği ile bilanço usulünde vergilendirilmeyi talep edenler
1.10 Yıllık alım, satım ve iĢ hasılatları kanunda belirtilen tutarları aĢanlar
19.
Yevmiye defteri:Günlük işlemlerin tarih sırasıyla ve madde madde
yazıldığı defterdir.
20.
Defteri Kebir: Yevmiye defterine kayıt edilen işlemleri buradan alarak,
usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan
defterdir.
21.
Envanter defteri: Bir hesap döneminin başlama tarihinde ve sonunda
işletmenin sahip olduğu mal ve eşyanın, alacakların ve borçların ayrıntılı olarak
yazıldığı defterdir.
22.
Bilanço: Envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak
özetlenmiş halidir.
23.
Envanter:Bir işletmenin belirli bir andaki varlıklarıyla borç ve alacaklarını
ayrıntılı olarak gösteren bir listedir.
24.
Ticari bilanço: Ticaret hukuku kurallarına göre ve tek düzen hesap
planına göre hazırlanan bilançodur.
25.
Vergi bilançosu(mali bilanço): Vergi hukuku kurallarına göre
hazırlanan bilançodur. Vergiye tabi ka¬zancın belirlenmesinde esas alınacak
bilançodur.
26.
Amortisman:Üretim faaliyetleri sonucunda mal ve hizmetler yaratılırken,
geçmiş yıllardan devralınan sermaye mallarında meydana gelen aşınma ve
eskimenin parasal değeridir.
27.
Değerleme: Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin
takdir ve tespitidir. Vergi mat¬rahını artırıcı yada azaltıcı etki yapabilir.
28.
KarĢılıklar: Oluşmuş ya da oluşması beklenen fakat miktarı kesin olarak
kestirilemeyen ve işletme için bir borç mahiyeti arz eden belli bazı zararları
karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan meblağlardır.
29.
Reeskont: Alacakların henüz tahsil edilmeden vergiye tabi tutulmasına
karşı, bu etkiyi hafifletmeyi amaçlayan bir uygulamadır.
2. ÜNĠTE
TĠCARĠ KAZANÇLAR (ĠġLETME HESABI
ESASI,BASĠT USUL, ESNAF MUAFLIĞI), ZĠRAĠ
KAZANÇLAR
1.
ĠĢletme usulü:
2.
ĠĢletme usulünün bilanço esasına göre farklılıkları:
Bu usulde yer alanlar 2.sınıf tüccarlardır. Kazancı bu esasta
tespit edilenler, yalnızca işletme defteri tutarlar. İşletme defterinin sol
tarafına giderler, sağ tarafına ise hasılat kaydolunur.
•
•
•
•
•
3.
Dönem giderleri içinde borçlarda yer alır.
Satış geliri içinde alacaklarda yer alır.
Şüpheli ticari alacaklar için karşılık ayıramazlar. Bu alacakları gider
kaydederek yok edebilirler
Amortisman ayırabilirler. Sadece azalan bakiyeler usulü ile amortisman
uygulamasından yararlana¬mamaktadırlar.
Geçici vergi ödeme yükümlülüğündedirler.
Basit usul:
Götürü usul yerine getirilmiştir. Geliri sınırlı olan bakkal, kasap
gibi küçük ticaret erbabıyla, tamirci, terzi gibi küçük sanat erbabı için getirilen
bir uygulamadır.
1.11 Basit usule tabi olmanın Ģartları
-
Genel Ģartlar:
-
Kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması
İş yerinin yıllık kira bedelinin kanunda belirtilen limitleri
aşmaması (işyeri kendine aitse emsal kirabedeline bakılır
Başka bir ticari, zirai veya mesleki faaliyet dolayısıyla
gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması
- Özel şartlar:
Yıllık alış, satış ve hasılat tutarlarının kanunda belirtilen tutarı
aşmaması.
-
Basit usulün şartlarını kaybedenler: Basit usulde vergilendirilen
mükellefler,
yukarıda saydığımız şartları yıl içinde kaybederse,
ertesi yıldan itibaren gerçek
usulde geçmek zorundadırlar. Bu şekilde
gerçek usule geçen mükellefler, hiç
bir şekilde basit usule
dönemeyeceklerdir. Daha önceden işletme hesabı esa¬sında
vergilendirilenlerin, basit usul şartlarını taşısalar bile bu usule
geçmesi
imkanı da bulunmamaktadır.
1.12 Basit usulden yararlanamayacak olanlar:






4.
Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerde
komandite ortaklar (adi şirket ortağı hariç
Sarraflar
Her türlü ilan ve reklam işiyle uğraşanlar
Gayrimenkul alım-satımı ile uğraşanlar
Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar
Büyükşehir belediye sınırları içinde emtia alım satımı
yapanlar
Basit usulde ticari kazancın tespiti
= Hasılat-(giderler+satılan
emtianın alış bedeli)
5.
Esnaf muaflığı:
6.
Esnaf muaflığından yararlananlar:
Ticari kazançlarda belirlenen şekil suretle çalışanların gelir
vergisinden muaf olması esası getirilmiştir.






Motorlu nakil vasıtası kullanmamak şartı ile gezici olarak
veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile
uğraşanlar
İş yeri açmadan gezici olarak ve doğrudan tüketici ile iş
yapan kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çi¬lingir,
ayakkabı tamircisi, ayakkabı boyacısı, berber, nalbant,
fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, hammallar gibi küçük
sanat erbabı
Hayvanlarla veya bir adet hayvan arabasıyla nakliyecilik
yapanlar
Dışarıdan işçi almamak ve makine gücü kullanmamak
şartıyla oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri dükkan
açmaksızın satanlar.
Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak milli piyango bileti
satanlar(%20 stopaj)
Gerçek ve tüzel kişilerin mallarını, iş akdi ile bağlı
olmaksızın, bunlar adına kapı kapı dolaşarak tüketiciye
satanlar(%20 stopaj)
Zirai kazanç: Zirai faaliyetlerden doğan kazançlar zirai kazançtır.
8. Zirai iĢletme: Zirai faaliyetin yapıldığı yerler
9. Çiftçi: Zirai işletmeleri işleten gerçek kişilere denir, (adi şirket ortağı
10.
Mahsul: Zirai faaliyetler sonucunda üretilen maddelerdir.
11.
Zirai kazançta stopaj usulü: Yeni düzenleme ile zirai kazancın
7.
dahil)
vergilendirilmesinde stopaj esası temel vergileme yöntemi olarak öngörülmüştür.
12.
Stopaj oranları: Zirai mahsullerde %4 (borsaya kayıtlı ise yarısı %2),
Hayvansal ürünlerde %2 (bor- saya kayıtlı ise %1)
13.
Zirai kazanç gerçek usul:Kanunda belirtilen şartları sağlayan
çiftçilerin kazançları, gerçek usulde zirai işletme hesabına göre tespit olunur.
İsterlerse bilanço usulünü seçebilirler.
14.
Zirai kazançta indirilecek giderler:
1.13 ĠĢletme için alınan tohum, gübre, fide, yem, ilaç ve benzeri giderler
1.14 ĠĢletmede çalıĢanlara ödenen ücret, primler
1.15 ĠĢçilerin tedavi ve ilaç giderleri ile sigorta giderleri
1.16 Zirai makinelerin çalıĢtırılması ile ilgili yapılan giderler
1.17 Zirai araçların amortismanları
15.
Öztüketim: işletmede üretilen mahsullerin teşebbüs sahibi ile eşi ve
velayeti altındaki çocukları tarafından tüketilen ürünler masraf olarak yazılabilir
16.
Zirai kazanç sahipleri: Geçici vergi ödemezler. Beyannamelerini izleyen
yıl Mart ayında verirler. Mali¬ye Bakanlığı tarafından, toplam geliri içinde zirai
kazançları %75 ve daha yüksek olanların ödeme zamanı Mart-Temmuz yerine
Kasım-Aralık olarak belirlenmiştir.
1.18 ÜCRETLER, SEBEST MESLEK KAZANÇLARI,
GAYRĠMENKUL – MENKUL SERMAYE ĠRATLARI, DEĞER
KAZANÇ VE ĠRATLAR
3-ÜNĠTE
Ücret:ĠĢverene
tabi ve belirli bir iĢ yerine bağlı olarak
çalıĢanlara hizmet karĢılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve
para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
1.
2.
Ücretlerde stopaj:
Temel yöntem, stopaj usulü ile vergilendirmedir.
Stopaj oranı %15 ile %35 arasında değişmektedir.
Asgari geçim indirimi:Birey
ya da ailenin toplam gelirinden asgari geçim
seviyesini sağlayacak bölümünün düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.
1.19 Asgari geçim indiriminde brüt asgari ücretin;
1.20 Mükellefin kendisi için : %50
1.21 ÇalıĢmayan eĢ için : %10
1.22 1. ve 2. çocuk için : %7.5
1.23 Ġzleyen çocuklar için : %5
Bu Ģekilde belirlenen asgari geçim indirimi %15 ile çarpılarak yararlanılacak
asgari geçim indirimi tutarı bulunur.
3.
4.
Diğer ücretliler:
Safi ücreti; sanayi
kesiminde çalışan ve 16 yaşından büyük işçiler için
uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’idir.
Ücretlerde beyanname:Birden
5.
fazla işverenden ücret geliri elde
edenler, birinciden sonraki ücret gelirlerinin toplam tutarı beyan sınırını
aşıyorsa ücret gelirlerinin tamamı için beyanname vermek zorundadırlar.
6.
Serbest meslek kazancı:
7.
SMK’da gerçek usul:
8.
”Sakatlık indirimi:
Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya
mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin
işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına
yapılmasıdır.
Serbest meslek kazancının tespiti gerçek usulde
yapılır. Gerçek usulde serbest meslek kazancı; “tahsil edilen para ve ayınlar
ile menfaatlerden, bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra
kalan farktır.
Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü
olduğu kişiler arasında özürlü bulunan serbest meslek erbabı için sakatlık
indiriminden yararlanma hakkı getirilmiştir.Serbest meslek kazancı muaflığı:
Ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi serbest mes¬lek erbabı
bazı şartlara uymaları durumunda gelir vergisinden muaf tutulmuştur.
9.
Telif kazançları istisnası:
Müellif, mütercim, heykeltraş, ressam,
bilgisayar programcısı gibi bazı mes¬lek sahiplerinin veya mirasçılarının
eserlerini satmak veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir
vergisinden istisna tutulmuştur. Amacı bilim, sanat ve teknolojinin
geliştirilmesidir.
10. Gayrimenkul sermaye iradı: GVK’nın 70.maddesinde sayılan mal ve
hakların sahipleri, mutasarruf- ları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı
sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen
gelirlerdir.
Mutasarrıf: Bir mal veya hak üzerinde fiilen kullanma yetkisi olan kişidir.
12. Zilyetlik: Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerindeki fiili hakimiyettir.
13. Ġrtifak hakkı sahibi: Bir gayrimenkulden özel bir hukuki sebebe
11.
dayanarak yararlanma hakkı bulunan kişidir.
14. Ġntifa hakkı sahibi: Bir menkul veya gayrimenkul mal ya da hak
üzerinde yararlanma ve kullanma hakkı olan kişidir.
15. Götürü gider usulü:Mükellefler isterlerse gerçek giderlerini belgeleyip
indirmek yerine, götürü gider usulünü seçip giderlerine karşılık olmak üzere
hasılatı %25’ini götürü olarak indirebilirler.
16. Emsal kira:Kira bedelinin gerçekte olandan düşük beyan edilmesini
önlemeye yarayan vergi güvenlik müessesesidir.
Emsal kira:
Bina ve arazilerde emsal kira bedeli, özel yetkili mercilerce
belirlenmemişse, vergi değe¬rinin yüzde 5’i, diğer mal ve haklarda emsal kira
bedeli, mal ve hakların maliyet bedelinin yüzde 10’udur.
17. Menkul sermaye iradı: Sahibinin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri
dışındaki sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye
dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz ve benzeri iratlardır.
18. Değer artıĢ kazançları: Bazı mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlardır. Değer artış kazançlarında uygulanan istisna tutarı 2012 yılı için
t8.800’dir.Değer artış kazançlarının kapsamı:
1.24 Borsada kayıtlı olan veya olmayan hisselerin elde çıkarılmasından
sağlanan kazançlar.
1.25 Diğer menkul kıymetlerin elde çıkarılmasından doğan kazançlar.
1.26 Ortaklık hakkı veya hisselerin elde çıkarılmasından doğan kazançlar.
/
1.27 Gayrimenkullerin ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
1.28 Telif haklan ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların
kanuni mirasçıları dıĢında kalan kimseler tarafından elden
çıkarılmasından doğan kazançlar.
1.29 Faaliyeti durdurulan bir iĢletmenin kısmen veya tamamen elde
çıkarılmasından doğan kazançlar.
1.30 Vadeli iĢlem opsiyon sözleĢmeleri ve iĢlem gelirleri.
1.31 Devlet tahvili opsiyon sözleĢmeleri ve iĢlem gelirleri.
1.32
19. Elden çıkarma deyimi:Satılması bir ivaz karşılığı devir ve temlik,
trampa edilmesi, takasI
20. KamulaĢtırılması devletleştirilmesi ticaret şirketlerine sermaye
konulması
21. Arızi kazançlar:Devamlılık göstermeyen faaliyetlerden elde edilen
kazançlardır. Arızi kazançlardaki istisna tutarı 2012 yılı için t-20.000’dir.
4.Ünite;
GELĠR VERGĠSĠNĠN TARHI
1. Tarh: Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden
vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit
eden idari muameledir. Tarh işlemi mükellefin ikametinin olduğu yer vergi
dairesince yapılır.
2. Muhtasar Beyanname: İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler
tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi
dairesine bildirilmesine yarayan beyannamedir.
3. Bakanlar Kurulu;tevkifat oranlarını her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı
sıfıra kadar indirmeye ve bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit
etmeye yetkili kılınmıştır.
Muhtasar beyanname verilmesi:
4.
Yanında ondan fazla personel
çalıştıranlar muhtasar beyannameyi takip eden ayın 23. günü akşamına
kadar verir, beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödemeyi
yapar. Çalıştırdıkları hizmet erbabının sayısı 10 ve daha az olanlar
muhtasar beyannameyi 3 ayda bir verirler.Genel bütçeye dahil idare ve
müesseseler; muhtasar beyanname verme zorunluluğu dışında tutulmuştur.
5.
Yıllık Beyanname:Çeşitli
6.
Yıllık beyanname verilmesi:
7.
Münferit beyanname:
8.
Daimi temsilci:Bir
9.
Acente:
kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen
kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan
gelirin vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyanna¬medir. Mükelleflerin
vergilerini ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine verilmesi bir
prensiptir.
Yıllık gelir vergisi beyannamesi izleyen
takvim yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir. Yıllık gelir vergisi
ödemesi ise Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitle gerçekleştirilir.
Basit usulde yıllık beyanname verilmesi: Geliri sadece basit usulde olanların
yıllık gelir vergisi beyannamesi izleyen takvim yılının Şubat ayının 25. günü
akşamına kadar verilir. Basit usulde vergilendirilenlerin yıllık gelir vergisi
ödemesi ise Şubat ve Haziran aylarında iki eşit taksitle gerçekleştirilir.
Dar mükellefiyete tabi olanların, yıllık
beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi
tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesinde kullanılan beyannamedir.
Diğer kazanç ve iratlar için verilir.
hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup
onun nam ve hesabına, belli edilen veya edilmeyen ticari işlemleri yapmaya
yetkili bulunan kişilerdir.
Bağımlı bir sıfatı olmadan, belli bir sözleşmeye dayanarak belirli
bir yer veya bölgede daimi olarak bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde
aracılık etmeyi veya sözleşmeleri o işletme adına yapmayı meslek edinen
kişidir.
10.
Ticari mümessil: Tacir tarafından işletmeyi yönetmek ve temsil
etmek üzere yetki verilen kişidir
11.
.Yersellik ilkesi: Devletlerin coğrafi sınırları içinde yaşayan
herkesten vergi almak istemesini ifade etmektedir.
12.
ĠĢ yeri: Vergi Usul Kanunu’nun 156.maddesinde; ticari, sınai veya
mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan
yer şeklinde tanımlanmıştır.
13.
Ġhracat istisnası:Ticari kazanç elde eden dar mükelleflerden,
ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları veya imal ettikleri malları,
Türkiye’de satmaksızın yabancı memlekete gönderenlerin bu işlerden doğan
kazançları Türkiye’de elde edilmiş sayılmamasıdır.
14.
Beyanname verme zorunluluğu: Kollektif şirket ortakları ile
komandit şirketlerde komandite ortaklar da şirket kazanç elde etmemiş olsa
dahi yıllık beyanname vermek zorundadırlar.
15.
Eğitim ve sağlık harcamaları: Türkiye’ de yapılması, alınacak
belgeler ile tevsik edilmesi, beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması kaydı ile
indirimine olanak sağlanmıştır.
16.
BağıĢ ve yardımlar:Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel
idareleri, belediyeler, köylere yapılan bağış ve yardımlar, beyan edilen
kazancın % 5’i ile sınırlandırılmıştır. Bazı bağış ve yardımların tamamı
indirim konusu yapılabilir. Bunlar; okul, sağlık tesisi, yüz yataklı yurt,
huzurevi, üniversite vakıfları
17.
Sakatlık
şunlardır;
indirimi:
Sakatlık indiriminden yararlanacak mükellefler
1.33 *. Ücretliler
1.34 *. Ücretlilerin bakmakla yükümlü oldukları
1.35 *. Serbest meslek kazancı sahipleri
1.36 *. Serbest meslek kazancı sahiplerinin bakmakla yükümlü oldukları
1.37 *. Basit usule tabi olanlar
18.
Zararlar: Geçmiş 5 yıl zararları, yıllık gelir vergisi
beyannamesinden indirim konusu yapılır.
19.
Gelir vergisinin oranı: Artan oranlı bir tarife yapısı vardır.
Tarife %15’ten başlamakta, %20 ve %27 oranlarının arkasından %35’de
sonlanmaktadır. Gelir vergisi tarifesini değiştirme yetkisi Bakanlar
Kurulu’ndadır.
20.
Mahsup: Ödenecek gelir vergisinin bulunabilmesi için hesaplanan
vergiden yurt içinde ödenmiş olan geçici vergi, tevkif edilmiş vergiler ve
diğer ücretlilerin vergileri ile yabancı ülkelerde ödenmiş vergiler “mahsup”
edilir.
21.
Geçici vergi: Gerçek usulde vergilendirilen ticari ve serbest meslek
kazanç sahipleri geçici vergi ödemekle yükümlüdür. Geçici vergi yıl içinde
üçer aylık dönemler itibari ile kazançlar üzerinden tahsil edilir. Geçici vergi
yıl içerisinde üçer aylık dönemler üzerinden tespit edilen safi kazancın %15’i
oranında hesaplanır.
1.38 Dar mükelleflerin yıllı beyanname ile bildirmeye zorunlu
olduğu gelirler Ģunlardır
1.39 Ticari kazançlar
1.40 Gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlar
1.41 .Vergi kesintisine tabi tutulmamıĢ gayrimenkul sermaye iratları
22.
Yıllık beyannamenin verileceği yer: Türkiye’de vergi
muhatabı yoksa iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesi verilir.
23.
Ġsteğe Bağlı Münferit Beyanname: Dar mükelleflerin elde
ettiği gelir, sadece telif ve patent haklarının satışından elde ettiği gelirden
ibaret ve bu gelirin vergisi kaynakta kesilerek alınmışsa, bu gelir için dar
mükellef isterse münferit beyanname verebilecektir.
24.
Münferit beyanname, kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15
gün içinde, ilgili vergi dairesine verilmek zorundadır.
www.aofdersozetleri.com
Download

ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg