U
YOĞLU K
1987
O
İLK KUL
BE
A
ALPAŞ
EM
BEYOĞLU KEMALPAŞA
İLKOKULU
AKİFE KEVSER
OKUL GAZETESİ
Okul olarak bu ilk gazetemiz.Her zaman ilkler, bir heyecan
içerisinde hazırlanır.Bizde gazetemizi büyük bir heyecan ve
mutlulukla hazırladık. Umarız bizlerin hazırlarken duyduğumuz
heyecanı ,sizlerde okurken duyarsınız.
Sevgili okurlarımız .Bu gazetede bir çok kişinin emeği vardır.
Bundan sonra da bir çok kişinin emeği olacaktır.Bir işi başarmanın
mutluluğu işte bu gazetede ortaya çıkmıştır.
“ Çalışan Demir Pas Tutmaz” demiş atalarımız bizlerde okul
olarak paslanmamaya niyetliyiz. Okulumuzda başarıları ve
terbiyesiyle çok sevdiğimiz öğrencimiz Akife Kevser KIR’ın anısına
gazetemize onun adını verdik.Ailesinin Kocaeli’ne yerleşmesi
nedeniyle okulumuzdan ayrılmış olmasının verdiği hüznü bir nebze
olsun gidermek adına bu sayımızı sevgili öğrencimiz Akife’ye ithaf
ediyoruz.Seni çok seviyoruz “Akife Kevser Kır” umarız hayat sana
mutluluk ve başarılar getirir.
İkinci sayımızda görüşmek üzere …
Hasan İĞDE
Müdür Yardımcısı
SEVGİLİ ÖĞRENCİLER
Bugünlerde sizlerde tatlı bir telaş var.Bir taraftan 23 Nisan
Ulusal
Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlama program
hazırlıkları yapıyor,diğer taraftan gazetemizin ilk sayısı ile
arkadaşlarınızı buluşturmak gayreti içersindesiniz.Bunların hepsi tatlı
yorgunluklardır. İleriki hayatınızda anlatacağınız, gururla
bahsedeceğiniz çalışmalarınızdır.
Ben okulumuzdaki bu arkadaşlarınıza beş neferler diyorum.
Çünkü sizlere en güzeli sunmak, gazetemizin içersindeki bilgilerle
bilgilenmenizi sağlamak için yola çıktılar.Öğretmen ve öğrenciler
olarak onların yanlarındayız.
Desteklerimizle onları yalnız bırakmayacağız.
Sevgili öğrencim Akife seni hiç unutmayacağız.
Teşekkürler Akife, teşekkürler tüm öğrencilerime.
Ayşe IŞIKOĞLU
Sınıf Öğrt.
1
Beyoğlu Kemalpaşa İlkokulu
Okul Gazetesi
Cilt 1,sayı 1
İMTİYAZ
SAHİBİ
Beyoğlu Kemalpaşa İlkokulu
YAZI
İŞLERİ
Kevser DUT
Busegül ORÇAN
Gülsüm REYHAN
Miray Sude ORÇAN
Nursu Bilge ÖZER
Grafik Tasarım ve
Editor: Hasan İĞDE
Bu Sayının İçeriği:
1-Bunları Biliyor Muydunuz?
2-İlginç Bilmeceler
3-Zeka Soruları
4-Çalışkan Karıncalar
5-Fıkralar
6-Okulumuzdan haberler
YOĞLU K
O
İLK KUL
BE
A
ALPAŞ
EM
GÜLELİM EĞLENELİM ÖĞRENELİM
U
1987
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
1- Kangurunun AVUSTURALYA’da
yaşadıklarını ve 9 metre uzağa
zıpladıklarını….
2-Bir insanın iskeletinde 206 kemik
olduğunu
3-İnsan beyninin %80 su olduğunu..
4- Kendi dirseğini yalamanın imkansız
olduğunu
5-Sivrisineklerde 47 tane diş vardır.
6-Çekirgenin kulağı dizindedir.
İLGİNÇ BİLMECELER
ÇOK DA
ZORMUŞ
1-En hızlı resim çizen ressam hangisidir.
2 -Ha ngi karnede sıfır olmaz.
3 -Bozuldu ğu halde kullanılan şey nedir.
4- İtfaiyeciler neden kırmızı kemer takarlar?
5- İnsanlara hüzün verici yaş hangisidir?
6- Hacılar içinde hiç uykusu gelmeyen hangi sidir?
Busegül ORÇAN
3-A
ZE KA SO RU L AR I :
Bİ DO N
Elinizde 5lt ve 3 lt h acim li iki ade t bidon me vcut.
S adec e bu iki bidonu k ullanarak 4 lt suyu nasıl e lde ede rsiniz ?
Çİ ÇEKL ER Elimde ki çiçek lerin ikisi hariç h ep si papa tya , ik isi h ariç he psi gül ve ik isi h ariç h ep si k aranfil
olduğu na göre elim de h angi çiçe kten kaç tane bulunm ak tadır?
2
Y OĞ L U K
İLKOKUL
BE
A
ALPAŞ
EM
Çalışkan Karıncalar
U
1987
Yaprak yiyen karıncalar Orta ve gü ney Amerika o rmanlarından ve Amerika’ n ın
güney ey aletlerinde bulun ur. Y üzlerce değişik o da yapmak amacıyla yeraltında
dev kolon iler halinde yaşarlar. Her kolo niyi oluştu ran yakla şık 8 milyon karınca,
yalnız bir kraliçe tarafından yö netilir. Karıncaların çoğ u dişi karın calardır. Aynı
zamanda dişi karıncalardan oluşan büyük bir ordu da vardır ve onların gö revi
kraliçeyi ve koloniyi korumaktır.
Kraliçe çiftleştiğin de yeni kolon i kurabilecek rahat bir yer arar, kanatların ı
döker ve yu murtlamaya başlar.İşçi arılar yumurtadan çıkar çıkmaz g örevlerine başlarlar. Geniş b ir işçi
ordusu yu vada n ayrılır ve yiyecek y aprak araştırma ya çıkarlar. D aha küçü k olanlar geride kalarak
kraliçenin bıraktığ ı yumurtalarla ilgilenirler.
Adlarını haklı çıkarırcasın a, bu çalışkan karınc alar çenelerindeki kesicilerini ku llana ra k yap ra kları ve taç
yap raklarını y arıy a bölerler. Bu p arçaları kafaların ın üzerin de tutarak yu valarına taşırlar. Bu n edenle
arada gü neş şemsiyeli karın calar da denilir.
İşin ilginci ya prakları yemezler. Bunu n yerine bu bec erikli bö cekler
onları yiyeceklerini çoğaltmada kullanırlar. Y uvanın gerisinde küçü k işçi
karınca yaprağ ı y ala yarak temizler ve küç ük p arçalara böler. Ve o nları
çiğn eyip, çürüterek daha so nra yiyeceği mantarları bü yütmek için
ku llanır.
Mantar bahçeleri yerin altındadır ve zayıf bahçıvan karıncalar
tarafından dikkatle bakılır. İşçi karınc alar y uvaya en yakın ağaçların
yap raklarını y olar ve yap rak yiyen ka rınc ala r bir sürü yap rak toplar.
Daha taze yap raklar bulmak için başka y erlere de giderler
TERSTEN OKUNAN CÜMLELER
Kim o komik.
Firar eder arif.
Yok adını da koy.
Ey kekeme kek ye.
Tasla kepek al ye.
Arazi küçük iz ara.
Al Pakize bezi kapla.
Nine son işin o senin.
Az al yahu bu haylaza.
Zamlı tas neden satılmaz.
Kasaya mal koyana yoklama yasak.
Asan ali ile veli ilan asa.
Rıza, Haluk okula hazır.
Öğretmen Murat’'ı tahtaya kaldırıp bir işlem sormuş:
-Şimdi buraya artı mı yoksa eksi mi gelmeli?
Çocuk işaretin ne olduğunu kestirememiş.
Arka sıralardan “eksi” diye, kısık sesle biri seslenince,
eksi koymuş.
Öğretmen sormuş:
-Bu eksi de nerden geldi?
Çocuk alaycı bir gülümsemeyle:
-Arka sıradan öğretmenim demiş.
Ø
Ø
Ø
Mutluluklar paylaşınca çoğalır, nefret paylaşınca azalır.
İnsan okuyarak bilir, yaşayarak öğrenir.
Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun, niye bugünden başlamıyorsun?
3
Kevser DUT
3/A
YOĞLU K
O
İLK KUL
BE
A
ALPAŞ
EM
U
1987
Nursu Bilge
ÖZER
3/A
H ABER LER
Okulum uz a D am la
Y ay ın evi tara fından 28 a det
k ita p ba ğışı ya pılm ıştır.
Teşe kk ür ediyoruz.
Kitaplarımız o kadar gü zel k i
herk es bu kitapları ok uyacak .
Okulumuzda kitap okuma kampanyası
başlatılmıştır.en çok kitap okuyan
öğrencilerimize sürpriz hediyeler
verilecektir.
Haydi kitap kurtları daha fazla kitap
okuyun,gelecek sayımızın kitap kurdu
siz seçilin sürpriz hediyemizi alın……
Ok ulum uzda 23 Nisan
U lusal Eg em en lik Çocuk
Ba yramı k utlam a pro ğram
hazırlıkları başladı.
ÇEVRE İLE İLGİLİ
SLOGANLAR
“Sağlığımız için doğayı
koruyalım”
“temiz insan,sağlıklı insandır.”
“yeşili koruyan hayatı
kazanır.”
Sağlıklı ve temiz doğa için
ağaç dikelim.”
“Yurdu güzelleştiren
yeşilliktir.”
“ağaç dikerek erozyonu
yenelim.”
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
Kütüphane yapım çalışmamız ve kitap ağacı projemiz devam etmektedir. Çalışmalarımız için kitap toplama
kampanyamız başlamıştır. Tüm öğrenci ve velilerimizin desteklerini bekliyoruz.
4
Download

okul gazetesi SON