AK PARTi
29/09/2014
savi:Ar‐ Ge‐ 81‐ 11‐ 2014/1652
Konu:AK Parti Ar‐ Ce Ba5kanll言 :4.Sosyal Bilimler tte5vik Odull
SULEYMAN DEM:REL UN:VERS:TES:REKTORLUむ 0′ NE
AK Parti Ara5tirma ve Cё llJrme{Ar‐ Ge)Ba5kanl嗜 :
a!abilmek icin gerekli bilgivi ve vettle百
bi‖
msel ara,urman:n′ dottru karar
uretmenin en etkin volu OlduЁ u du§ uncesivle′ vurtici ve yurt
di5:ndaki arasurma kurulu51an ve universkele‖
ei§ bi‖ iЁ l imkanlannl geli,urmevi kendisine hedef
edinmi,tir.
″
Sosyal
Bu hedef doこ rultusunda Ar‐ Ge 3a5kanl:Ё i,2014v:│:nda dё rduncusu gerceklestirilecek olan
′kapsaminda bilimsel cal:,malara ёdOl verecekt:「 .Ba,vuran adavlann
Bilimler tte5vik Odulu′
eserlerinde: AK Parti′ nin sivasal′ toplumsal′ ekonomik′ kiilturel′ tarihsel′ uluslararasi :li,kiler gibi
sosyal bilimlen i:g:lendiren kOnulardaki polヒ
dolavli bir sek‖ de
lkalannin′
tutum ve uygulamalann:n dottrudan Veva
incelenmi,olmas:dikkate al:nacakt:r.
〃
J Esasrarlη ′
Adavlann′ ekte sunulan″ ハκ Partiハ r‐ 6e Bα∫々αρ力σ′50syα ′B′ rimler Tefvik OdJ′
″
″
g‖ i formla birlikte cah5malar:ni bas:│: ve
3afvurυ FOrmυ nu doldurmalar: ve ‖
dikkate alarak;
elektronik kopva olarak en ge,30 Ara::k2014 Sall gunu mesai bitimine kadar{18:00)AK Parti
utё zii/ANKARA}ulastirmalarl
Kutuphanesi′ ne(AK Parti Genel Merkez 4.Kat KOtuphane No:6 Sё こ
・
gerekmektedir.
・ ・
On市 erJtenize baこ │:ё こrencilettnize ve ёЁreum elemanlattnlza″ AK Kutupぃ ane s。 ,val
Bl‖
m:er
erinizin goreb‖ eceg: bir yere aS:imas:
Te,vik Odtilii″ duYurusunun vap:lmas:n: ve afi§ :n ogrenc‖
hususunu b‖ g‖ erinize sunariz.
Gene:Ba,kin Yrd,〔
Ar‐ Ce)
istanbu:Mi:letvekili
Adalet ve Kalkinma Partisi
S00iitOZu caddesl No.6 06520 SOoiltOZ薔
ノANKARA
Tel:0 312 204 50 00 Faks:03122045020
…
。
akparti.org.tr
Download

AK PARTİ - Sosyal Bilimler Enstitüsü