İL GENEL MECLİSİNİN 20.05.2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ
TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ
İl Genel Meclisinin 20 Mayıs 2014 tarihli Olağanüstü toplantısı I.Oturumu 20.05.2014
tarihinde Salı günü saat 14.00’de İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 32 üyenin
katılımı ile açıldı.
Karar No 5/O-169 : 6447 sayılı Kanunla Değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir
Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2’nci maddesi gereğince 30 Mart 2014 tarihinde tüzel
kişiliği sona ererek idaremize devredilen belediyelerden kaynaklanan sorumlulukların ifasında
kullanılmak üzere ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle İller Bankası’ndan idaremize aktarılacağı
tahmin edilen 9.850.000,00 TL ek pay karşılık gösterilmek suretiyle birimlerimize toplam
9.850.000,00 TL ek ödenek verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 14.05.2014 tarih ve 4668 sayılı teklifinin okunarak
yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor
doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 5/O-170 : İlimiz Gelendost İlçesi Yaka Köyünde tapunun Taşlı höyük mevki 8012
parselde kayıtlı yaklaşık 1hektar (9464 m2) alan üzerine Çınar Soğuk Hava Deposu Paketleme Tarım
Petrol İnşaat Nakliyat Süt Ür. Su Ür. San.Tic. Ltd. Şti adına Peyami DEMİRAY tarafından yapılması
planlanan Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi ile ilgili olarak Şehir Plancısı Mehmet PALA
tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c
maddesi gereğince onaylanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 09.05.2014 tarih ve 4553 sayılı teklifinin
okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenerek,
hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyona havalesine ve komisyon
çalışmalarının tamamlanması için saat 14.45’de toplanmak üzere oturuma 15 dakika ara verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Karar No 5/O-171: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 8 ve 11. Maddesi hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden; Başkanlık
Makamınca; Meclisimizin 20.05.2014 tarihli Olağanüstü toplantısının I.Oturumunda Plan ve Bütçe
Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; a-) 6447 sayılı Kanunla Değişik 6360
sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2’nci maddesi gereğince 30
Mart 2014 tarihinde tüzel kişiliği sona ererek idaremize devredilen belediyelerden kaynaklanan
sorumlulukların ifasında kullanılmak üzere ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle İller
Bankası’ndan idaremize aktarılacağı tahmin edilen 9.850.000,00 TL ek pay karşılık gösterilmek
suretiyle birimlerimize toplam 9.850.000,00 TL ek ödenek verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 14.05.2014 tarih ve 4668
sayılı teklifi ile, b-) İlimiz Gelendost İlçesi Yaka Köyünde tapunun Taşlı höyük mevki 8012 parselde
kayıtlı yaklaşık 1hektar (9464 m2) alan üzerine Çınar Soğuk Hava Deposu Paketleme Tarım Petrol
İnşaat Nakliyat Süt Ür. Su Ür. San.Tic. Ltd. Şti adına Peyami DEMİRAY tarafından yapılması
planlanan Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi ile ilgili olarak Şehir Plancısı Mehmet PALA
tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c
maddesi gereğince onaylanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 09.05.2014 tarih ve 4553 sayılı teklifi ile ilgili
komisyon çalışmalarının tamamlandığı ve raporların Başkanlık Makamına sunulduğu belirtilerek,
konuların gündemin Ek-1 ve Ek-2. maddesi olarak ilave edilerek görüşülmesi hususundaki önerisinin
müzakeresinde; Söz konusu konuların gündemin Ek-1 ve Ek-2. maddesi olarak ilave edilmek suretiyle
görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 5/O-172 : İlimiz Yalvaç İlçesi Körküler Belediye Başkanlığına ait iken 6360 sayılı
yasa gereğince Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca İl Özel İdaresi adına kaydedilen, tapunun
L.26.A.06.C104 pafta, 104 ada, 81 parselde kayıtlı 10.900,00 m2’lik taşınmaz üzerinde bulunan yem
fabrikasının idarece belirlenecek muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı yasa hükümleri gereğince
satışına karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün)
Valilik Makamınca havaleli 08.05.2014 tarih ve 4522 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Sanayi Ticaret Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca ortak hazırlanan
raporun okunarak yapılan müzakeresinde; 6360 sayılı yasa gereğince kapatılarak köye dönüştürülen
İlimiz Yalvaç İlçesi Körküler Belediye Başkanlığına ait iken söz konusu Kanun gereğince oluşturulan
Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca İl Özel İdaresi adına kaydedilen ancak mevcut haliyle atıl
vaziyette olan tapunun L.26.A.06.C104 pafta, 104 ada, 81 parselde kayıtlı 10.900,00 m2’lik taşınmaz
üzerinde bulunan yem fabrikasının ekonomiye kazandırılması amacıyla idarece belirlenecek
muhammen bedel üzerinden satılmasına ve satışı yapılmak üzere İl Encümeninin yetkili kılınmasına
oybirliği ile karar verildi.
Karar No 5/O-173 : Bütçe imkanları kısıtlı olan İlimiz Özel İdaresinde mevcut ödeneklerin
tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanımı, teknolojiden günün şartlarına uygun olarak yararlanılmasının
sağlanması amacıyla başta İl Genel Meclis toplantı gündemlerinin üyelere duyurulması, komisyon
raporları, faaliyet raporu, denetim raporu, performans planı ve yılı bütçeleri ile, diğer evrakı
müsbitelerin elektronik ortamda dağıtımı yapılmak suretiyle kırtasiyeciliğin en aza indirilerek tasarrufa
gidilmesi, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb. mevzuatların takibi ile, İl Özel İdaresinin
görev alanında olup, idareden yapılması talep edilen işlerle, yapılan yatırımlara ait her türlü veriye en
kısa sürede maliyetsiz olarak ulaşımın sağlanması amacıyla kullanılmak üzere 34 adet laptop-notebook
alınarak İl Genel Meclis Üyelerinin kullanımına sunulması hususundaki İl Genel Meclis Başkanlığı
teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek,
hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyona havalesine ve komisyon
çalışmalarının tamamlanması için saat 15.15’de toplanmak üzere oturuma 15 dakika ara verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Karar No 5/O-174 : Bütçe imkanları kısıtlı olan İlimiz Özel İdaresinde mevcut ödeneklerin
tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanımı, teknolojiden günün şartlarına uygun olarak yararlanılmasının
sağlanması amacıyla başta İl Genel Meclis toplantı gündemlerinin üyelere duyurulması, komisyon
raporları, faaliyet raporu, denetim raporu, performans planı ve yılı bütçeleri ile, diğer evrakı
müsbitelerin elektronik ortamda dağıtımı yapılmak suretiyle kırtasiyeciliğin en aza indirilerek tasarrufa
gidilmesi, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb. mevzuatların takibi ile, İl Özel İdaresinin
görev alanında olup, idareden yapılması talep edilen işlerle, yapılan yatırımlara ait her türlü veriye en
kısa sürede maliyetsiz olarak ulaşımın sağlanması amacıyla kullanılmak üzere 34 adet laptop-notebook
alınarak İl Genel Meclis Üyelerinin kullanımına sunulması hususundaki İl Genel Meclis Başkanlığı
teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunu çalışmalarının tamamlandığı ve raporun Başkanlık
Makamına sunulduğu belirtilerek, konunun gündemin Ek-3. maddesi olarak ilave edilerek görüşülmesi
hususundaki önerisinin müzakeresinde; Konunun gündemin Ek-3. maddesi olarak ilave edilmek
suretiyle görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 5/O-175 : 6447 sayılı Kanunla Değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir
Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2’nci maddesi gereğince 30 Mart 2014 tarihinde tüzel
kişiliği sona ererek idaremize devredilen belediyelerden kaynaklanan sorumlulukların ifasında
kullanılmak üzere ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle İller Bankası’ndan idaremize aktarılacağı
tahmin edilen 9.850.000,00 TL ek pay karşılık gösterilmek suretiyle birimlerimize toplam
9.850.000,00 TL ek ödenek verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 14.05.2014 tarih ve 4668 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan
ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 20.05.2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; 6447
sayılı Kanunla Değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici
2’nci maddesi gereğince 30 Mart 2014 tarihinde tüzel kişiliği sona ererek idaremize devredilen
belediyelerden kaynaklanan sorumlulukların ifasında kullanılmak üzere ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğu,
bu nedenle İller Bankası’ndan İlimiz Özel İdaresine aktarılacağı tahmin edilen 9.850.000,00 TL ek pay
karşılık gösterilmek suretiyle; Ek Ödenek Cetvelinde gösterilen bütçe tertiplerine karşılarında belirtilen
miktarlarda toplam 9.850.000,00 TL. ek ödenek verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 5/O-176 : İlimiz Gelendost İlçesi Yaka Köyünde tapunun Taşlı höyük mevki 8012
parselde kayıtlı yaklaşık 1hektar (9464 m2) alan üzerine Çınar Soğuk Hava Deposu Paketleme Tarım
Petrol İnşaat Nakliyat Süt Ür. Su Ür. San.Tic. Ltd. Şti adına Peyami DEMİRAY tarafından yapılması
planlanan Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi ile ilgili olarak Şehir Plancısı Mehmet PALA
tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c
maddesi gereğince onaylanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 09.05.2014 tarih ve 4553 sayılı teklifi ile ilgili
olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan 20.05.2014 tarihli raporun okunarak yapılan
müzakeresinde; İlimiz Gelendost İlçesi Yaka Köyünde tapunun Taşlı höyük mevki 8012 parselde
kayıtlı yaklaşık 1hektar (9464 m2) alan üzerine Çınar Soğuk Hava Deposu Paketleme Tarım Petrol
İnşaat Nakliyat Süt Ür. Su Ür. San.Tic. Ltd. Şti adına Peyami DEMİRAY tarafından yapılması
planlanan Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi ile ilgili olarak Şehir Plancısı Mehmet PALA
tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planının açıklama raporu ve plan notlarında belirtilen hususlara uyulması kaydıyla 3194 sayılı İmar
Kanununun 8/b maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c maddesi gereğince
onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No 5/O-177 : İl Genel Meclisinin 20.05.2014 tarihli Olağanüstü toplantısının
II.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Bütçe imkanları kısıtlı olan İlimiz Özel
İdaresinde mevcut ödeneklerin tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanımı, teknolojiden günün şartlarına
uygun olarak yararlanılmasının sağlanması amacıyla başta İl Genel Meclis toplantı gündemlerinin
üyelere duyurulması, komisyon raporları, faaliyet raporu, denetim raporu, performans planı ve yılı
bütçeleri ile, diğer evrakı müsbitelerin elektronik ortamda dağıtımı yapılmak suretiyle kırtasiyeciliğin
en aza indirilerek tasarrufa gidilmesi, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb. mevzuatların
takibi ile, İl Özel İdaresinin görev alanında olup, idareden yapılması talep edilen işlerle, yapılan
yatırımlara ait her türlü veriye en kısa sürede maliyetsiz olarak ulaşımın sağlanması amacıyla
kullanılmak üzere 34 adet laptop-notebook alınarak İl Genel Meclis Üyelerinin kullanımına sunulması
hususundaki İl Genel Meclis Başkanlığı ile teklifi ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan
raporun okunarak yapılan müzakeresinde; İlimiz Özel İdaresinde mevcut ödeneklerin tasarruf ilkeleri
çerçevesinde kullanımı, teknolojiden günün şartlarına uygun olarak yararlanılmasının sağlanması
amacıyla başta İl Genel Meclis toplantı gündemlerinin üyelere duyurulması, komisyon raporları,
faaliyet raporu, denetim raporu, performans planı ve yılı bütçeleri ile, diğer evrakı müsbitelerin
elektronik ortamda dağıtımı yapılmak suretiyle kırtasiyeciliğin en aza indirilerek tasarrufa gidilmesi,
Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb. mevzuatların takibi ile, İl Özel İdaresinin görev
alanında olup, idareden yapılması talep edilen işlerle, yapılan yatırımlara ait her türlü veriye en kısa
sürede maliyetsiz olarak ulaşımın sağlanması amacıyla otomasyon ağı kurulmak üzere gerekli olan
yazılım, donanım ve internet de dahil olmak üzere 34 adet laptop, tablet veya notebook’un 5302 sayılı
İl Özel İdaresi Kanununun 6.maddesi ile 43.maddesi (b) fıkrası gereğince satın alınmasına oybirliği ile
karar verildi.
Download

İL GENEL MECLİSİNİN 20.05.2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ