MECLİS KARAR ÖZETİ
09 ARALIK 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI
Meclisi Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Sıra
No
Toplantı
Tarihi
Karar
No
1
09/12/2014
415
2
09/12/2014
416
3
09/12/2014
417
Sayfa No 1
Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet SEKMEN’in
Başkanlığında, üyelerden Ali KORKUT, Orhan BULUTLAR, Muhammed Cevdet ORHAN, Enver
BAŞARAN, Osman ÇAKIR, Osman BELLİ, Yücel Ahmet İŞLEYEN, İbrahim ZİYREK, Ünsal
SERTOĞLU, Hasan ÇAKMAK, M.Halis ÖZSOY, Arif Hikmet KILIÇ, Abdulkadir AYDIN, Hasan
Basri FIRAT, Ali Sait FIRAT, Eyüp TAVLAŞOĞLU, Fevzi POLAT, Hüseyin KOÇAN, Arzu
SIRMACI, Yavuz KOCAMAN, Mevlüt DOĞAN, Serap AĞAR, Abdulsettar DEMİR, Mustafa
KAHVECİ, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAN, Mehmet AKARSU, Zafer ALKAN, Mustafa
ATEŞ, Hüsnü Temel SALDUZ, Mecit NAYİR, Metin AKTAŞ, Serhat AKYÜZ, Murat YAVUZ, Cem
ÇİL, Ömer SOYLU, Ahmet ZENGİN, Tahsin DEMİR, Bilal BEKTAŞ, Mehmet ALTINAY, Ekrem
ARASOĞLU, Mustafa TORAMAN, Mehmet ADAK, Halit GÖKÇE, Behzat BATUR, Lokman UZUN,
Hasan KALAYCI, Yunus YILDIZ, Ahmet YÜREKSEVEN, Yusuf KILIÇ, Ali Kadri ARAS, Memet
Nuri KAPLAN, Badıran ÖZTÜRK, Sadrettin ÖZKUL, Kazım ERHAN, Çiçek SARIALTIN, Perihan
ÖZEL, Zülküf SAYAN, Yusuf DEMİRCİOĞLU, Şimşek AKPINAR, Hamza ÇİFTÇİ, Gökhan
DAĞAŞAN ve Ahmet AYDIN’ın iştirakiyle 09 Aralık 2014 tarihine müsadif Salı günü saat 14.00’de Meclis
Salonunda toplandı.Aşağıdaki Kararlar alındı.
KARAR ÖZETLERİ
Büyükşehir Belediyemiz Sınırları içerisinde yer alan; 50.000 Ha. Alanın
1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı, 50.000 Ha alanın 1/25.000 Ölçekli
Nazım İmar Planı Revizyonu Yapımı, 300 Ha. Alanın 1/1.000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı Yapımı, 60.000 Ha. Alanın Fotogrametrik Harita Yapımı, 50 Ha.
Alanın İmar Uygulaması Yapımı, 25.000 Ha. Alanın Nazım İmar Planına Esas
Jeolojik ve Jeoteknik Etüdünün Yapılarak, Raporlarının Hazırlanması”
danışmanlık hizmet alımı işi kapsamında kalan ANA-KENT PLANLAMA YAPI
YAT. TUR. ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından hazırlanan 1/5.000
Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/25.000 Ölçekli Nazım imar Planı
Revizyonunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışmaları devam ettiğinden
ertelenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin
1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, Hilalkent
Mevkiinde sınırları içerisinde bulunan, kadastronun 7426 ada 1 nolu parselinde
kayıtlı Uygulama İmar Planlarında Kreş olarak görünen taşınmazın ve
Y=440040.86 X=4423917.28, Y=440134.63 X=4423848.10, Y=440135.43
X=4423840.73, Y=440083.76 X=4423773.48, Y=440080.83 X=4423773.57,
Y=440018.79 X=4423887.16 ITRF96 sisteminde 3 derecelik koordinat değerleri
arasına tekabül eden Dini Tesis Alanı ve Park alanı olarak görünen taşınmazların
arasından geçen 10 metrelik yaya yolu da dahil edilerek Park Alanı olarak 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına
işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu doğrultusunda kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarihli 11.olağan
birleşiminin 1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, kadastronun 7360
ada 1 nolu parselde bulunan Uygulama İmar planlarında Akaryakıt+LPG istasyonu
olarak görünen taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarına işlenmesi konusu
Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2014 tarih ve 306 sayılı kararına, mülkiyet
sahipleri tarafından 07.11.2014 tarihli dilekçe ile itiraz edilerek alınan plan
değişikliği kararının iptal edilerek, yan parselinde Akaryakıt ve Lpg Tesis Alanı
olarak işlenmesini talep etmektedirler. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin
33. Maddesi uyarınca itiraz edilen konunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu doğrultusunda, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında
olduğu hali ile konut dışı kentsel çalışma alanı olarak devamının kabulüne,
meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 09/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 1.oturumunda oybirliği ile
karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
4
09/12/2014
418
5
09/12/2014
419
6
09/12/2014
420
7
09/12/2014
421
8
09/12/2014
422
Sayfa No 2
Yakutiye Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 220 nolu Meclis Kararı:
Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, kadastronun 7456 ada 1 nolu parselinde
kayıtlı Uygulama İmar Planlarında BL-6 Kat Konut Alanı olarak görünen taşınmazın,
söz konusu parselin üzerinde mevcut yapılaşmalar bulunduğundan dolayı imar
planlarına mevcut haliyle işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda; mevcut kitlenin işlenmesi
kaydıyla ve mevcut haliyle işlenmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari
oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarihli
11.olağan birleşiminin 1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Palandöken Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 116 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, kadastronun 5418 ada 7 nolu
parsellerinde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında 10x20 ebatlarında kitle işlemeli 5
katlı konut alanı olarak görünen taşınmazın çevresindeki yapılaşmalar ve arazinin
topoğrafik yapısı dikkate alınarak parselin doğu kısmındaki yoldan kotlandırma
yapılarak parselin %35 kullanım alanına denk gelen 12x60 m ebatlarında kitle
işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu doğrultusunda; doğu ve batı yönünde yollardan kot ortalamasının
alınması, meyilden kazanılan bodrum katlardan 1 katının iskan edilebilmesi ve
adanın kuzey, güney, doğu ve batı cephesinden 5 metre çekme mesafesinin
bırakılması, iki blok arasında 15 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılarak 5 kat
kitle işlemeli konut alanı işlenmesi kaydıyla kabulüne, meclis üyeleri arasında işari
oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarihli
11.olağan birleşiminin 1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Aziziye Belediye Meclisinin 06/06/2014 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı:
Aziziye İlçesi sınırları içerisinde bulunan ayrık nizam 2 kat ve 3 kat olan
yerlerdeki TAKS:0,35 KAKS:0,70 ile 1,05 olarak planlanan imar planlarının ihtiyaca
karşılık vermediğinden ayrık nizam 2 kat olan yerlerde Emsal=1.20 ile Hmax=9,50
ayrık nizam 3 kat olan yerlerde Emsal=1,60 olarak Hmax=12.50 m olarak işlenmesini
içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda; konut alanlarında herbir bağımsız bölüm için en az bir tane otopark
sağlanması ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydıyla kabulüne, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
09/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Pasinler Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 33 nolu Meclis Kararı:
Pasinler İlçesi, Büyüktuy Mahallesi, kadastronun 417 ada, 959 nolu
parselde kayıtlı taşınmazın, E=0.40 Hmax=15.50 Akaryakıt+LPG Tesisi ve E=0.40
Hmax=15.50 KDKÇA (Dinlenme Tesis Alanı) olarak işlenmesini içeren 1/1000 ve
1/5000 Ölçekli Mevzii İmar Planının, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda; E=0.40 Hmax=9.50 Akaryakıt+LPG Tesisi ve E=0.40 Hmax=9.50
KDKÇA (Dinlenme Tesis Alanı) olarak işlenmesi kaydıyla kabulüne, meclis
üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 09/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 1.oturumunda oybirliği ile karar
verildi.
Aşkale Belediye Meclisinin 05/08/2014 tarih ve 43 nolu Meclis Kararı:
Aşkale İlçesi, İstasyon Mahallesi, kadastronun 106 ada 4 nolu parselinde
kayıtlı Uygulama İmar Planlarında Sosyal Tesis Alanı olarak görünen taşınmazın
E=1.50 Hmax=15.50 m Emniyet Tesis Alanı olarak, Park Alanı olarak görünen
taşınmazın Eğitim Tesis Alanı olarak, Dini Tesis Alanı olarak görünen taşınmazın E=
1.50 Hmax=15.50 m Sosyal Tesis Alanı olarak, Konut Alanı olarak görünen
taşınmazın Dini Tesis Alanı olarak, Ticaret Alanı olarak görünen taşınmazın E=1.50
Hmax=15.50 m Sosyal Tesis Alanı olarak, Konut Alanı olarak görünen taşınmazın
E=0.50 Hmax=6.50 m Ticaret alanı olarak işlenmesini içeren imar planı
değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışmaları devam ettiğinden
ertelenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin
1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
9
09/12/2014
423
10
09/12/2014
424
11
09/12/2014
425
12
09/12/2014
426
13
09/12/2014
427
14
09/12/2014
428
Sayfa No 3
Aşkale Belediye Meclisinin 05/08/2014 tarih ve 44 nolu Meclis Kararı:
Aşkale İlçesi, Yeni Mahalle, kadastronun 281 ada 27 nolu parselinde
kayıtlı Uygulama İmar Planlarında Resmi Kurum Alanı olarak görünen
taşınmazın, Belediye Hizmet Alanı ve Meydan olarak işlenmesini içeren imar planı
değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışmaları devam ettiğinden
ertelenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin
1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Aşkale Belediye Meclisinin 05/08/2014 tarih ve 45 nolu Meclis Kararı:
Aşkale İlçesi, İstasyon Mahallesi, kadastronun 106 ada 4 nolu
parselinde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında A-3 Kat Konut Alanı ve Park Alanı
olarak görünen taşınmazın, E=1.00 Hmax=9.50 m Belediye Hizmet Alanı olarak
işlenmesini içeren değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışmaları
devam ettiğinden ertelenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarihli 11.olağan
birleşiminin 1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Aşkale Belediye Meclisinin 05/08/2014 tarih ve 46 nolu Meclis Kararı:
Aşkale İlçesi, Cahit Aybar Mahallesi, kadastronun 192 ada 2-3 nolu
parsellerinde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında A-4 Kat Konut Alanı olarak
görünen taşınmazın, E=1.00 Hmax=15.50 m Kültürel Tesis Alanı olarak
işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla
yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarihli
11.olağan birleşiminin 1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Aşkale Belediye Meclisinin 05/08/2014 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı:
Aşkale İlçesi, Cahit Aybar Mahallesi, kadastronun 131 ada 10 nolu
parselin ortasından geçen fakat fiilen kullanılmayan 7 metrelik yaya yolunun
kaldırılıp park alanına paralel olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin,
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda; park alanına paralel
olarak işlenmesi talep edilen yolun 3.5 metresinin parktan, 3.5 metresinin
batısında bulunan parsellerden alınması kaydıyla kabulüne, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
09/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Aşkale Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 54 nolu Meclis Kararı:
Aşkale İlçesi, İstasyon Mahallesi, kadastronun 116 ada 10 nolu
parselinde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında Sosyal Tesis Alanı olarak görünen
taşınmazın, Park alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda; park alanı olarak
işlenmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarihli 11.olağan
birleşiminin 1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Hınıs Belediye Meclisinin 03/07/2014 tarih ve 38 nolu Meclis Kararı:
Hınıs İlçesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, kadastronun 124 ada 9 nolu
parselinde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında A-2 kat olarak görünen taşınmazın,
B-4 kat olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu doğrultusunda; İlçe Belediyesince yapımı devam eden
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında çözülmek kaydıyla ilgili İlçe
Belediyesine iadesine ve Hınıs İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
çalışmalarının sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi adına talep edilen imar
planı değişiklilkleri, imar planı revizyonları, ilave imar planı ve mevzii
planlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında çözülmesine, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
09/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
15
09/12/2014
429
16
09/12/2014
430
Sayfa No 4
Hınıs Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 51 nolu Meclis Kararı:
Hınıs İlçesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, kadastronun 116 ada 5 nolu
parselinde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında Park Alanı ve Yol olarak görünen
taşınmazın, A-2 kat Konut Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı
değişikliğinin, bu birleşimdeki başka bir oturumda görüşülmek üzere
ertelenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin
1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Karaçoban Belediye Meclisinin 03/09/2014 tarih ve 14 nolu Meclis Kararı:
Karaçoban İlçesi, Hacılar Mahallesi, kadastronun 166 ada 146-147-148-149 ve
150 nolu parsellerin daha önceki kadastroya göre İmara uygun ifraz yapıldığı ve
son yenilenen Kadastro çalışması sonucu İmar adasıyla kadastro parselleri kayık
çıktığından dolayı İmar yolunun kaydırılarak Ticaret Alanının derinliğinin
artırılmasını içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırmık Komisyonu
Raporu doğrultusunda kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2014 tarihli 11.olağan
birleşiminin 1.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Mehmet SEKMEN
Büyükşehir Belediye
Meclis Başkan
Mecit NAYİR
Kâtip-Üye
Mehmet AKARSU
Kâtip-Üye
MECLİS KARAR ÖZETİ
10 ARALIK 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI
Meclisi Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Sıra
No
Toplantı
Tarihi
Karar
No
1
10/12/2014
431
2
10/12/2014
432
3
10/12/2014
433
4
10/12/2014
434
Sayfa No 5
Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Meclis II.Başkan Vekili
Eyüp TAVLAŞOĞLU’nun Başkanlığında, üyelerden Ali KORKUT, Orhan BULUTLAR, Muhammed
Cevdet ORHAN, Enver BAŞARAN, İbrahim ZİYREK, Ünsal SERTOĞLU, Recep KAPLAN, Hasan
ÇAKMAK, M.Halis ÖZSOY, Abdulkadir AYDIN, Eyüp TAVLAŞOĞLU, Fevzi POLAT, Hüseyin
KOÇAN, Arzu SIRMACI, Zafer Bülent ENGİN, Yavuz KOCAMAN, Mevlüt DOĞAN, Serap AĞAR,
Abdulsettar DEMİR, Mustafa KAHVECİ, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAN, Mehmet
AKARSU, Zafer ALKAN, Mustafa ATEŞ, Cahit YARBA, Hüsnü Temel SALDUZ, Mecit NAYİR,
Metin AKTAŞ, Serhat AKYÜZ, Murat YAVUZ, Cem ÇİL, Ömer SOYLU, Ahmet ZENGİN, Tahsin
DEMİR, Bilal BEKTAŞ, Mehmet ALTINAY, Ekrem ARASOĞLU, Mustafa TORAMAN, Mehmet
ADAK, Halit GÖKÇE, Behzat BATUR, Lokman UZUN, Hasan KALAYCI, Yunus YILDIZ, Ahmet
YÜREKSEVEN, Yusuf KILIÇ, Ali Kadri ARAS, Memet Nuri KAPLAN, Badıran ÖZTÜRK,
Sadrettin ÖZKUL, Sıddık UĞUN, Kazım ERHAN, Çiçek SARIALTIN, Perihan ÖZEL, Zülküf
SAYAN, Yusuf DEMİRCİOĞLU, Şimşek AKPINAR, Hamza ÇİFTÇİ, Gökhan DAĞAŞAN ve Ahmet
AYDIN’ın iştirakiyle 10 Aralık 2014 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14.00’de Meclis Salonunda
toplandı. Aşağıdaki Kararlar alındı.
KARAR ÖZETLERİ
Karaçoban Belediye Meclisinin 03/09/2014 tarih ve 15 nolu Meclis Kararı:
Karaçoban İlçesi, Kavaklı Mahallesi, kadastronun 234 ada 12 nolu parselinde kayıtlı
imar planında yola cephesi olan Ticaret Alanının mevcut duruma göre güney yönünde
derinliğinin artırılması ve kadastro çalışması sonucunda derenin imar planında mevcut
yerinde olmadığından imar planında derenin mevcut yerine kaydırılarak işlenmesini
içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışmaları devam
ettiğinden ertelenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 2.oturumunda
oybirliği ile karar verildi.
İlimiz dahilinde ruhsat verme aşamasında Otopark Yönetmeliği gereği
alınması gereken Otopark ücretleri tahakkuk ettirilememektedir. Bu nedenle Büyükşehir
Belediye Meclisimizce Otopark bedellerinin tahakkuk ettirilmesiyle ilgili 30 Aralık 1993
tarihinde resmi gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliği hakkında genel tebliğin 4.
Maddesinde belirtilen yerleşme bölgelerinin gruplara ayrılmasıyla alakalı a bendindeki
hususlara göre İlimizdeki İlçe Belediyelerinin ve gerekiyorsa İlçe Belediyeleri içerisinde
de yerleşmeleri gruplandırarak bu gruplara ait Mahalle, Cadde, Sokak İsimlerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Dolaysıyla Otopark ücretlerinin alınabilmesi için bahse
konu tebliğe göre yerleşmelerin gruplandırılması konusunun, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, meclis üyeleri arasında işari
oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2014 tarihli
11.olağan birleşiminin 2.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Aziziye Belediye Meclisinin 05/09/2014 tarih ve 63 nolu Meclis Kararı:
Aziziye Belediye Meclisinin 02/10/2014 tarih ve 77 nolu Meclis Kararı:
Şenkaya Belediye Meclisinin 04/11/2014 tarih-58 nolu Meclis Kararı:
Pazaryolu Belediye Meclisinin 02/12/2014 tarih ve 15 nolu Meclis Kararı:
Palandöken Belediye Meclisinin 10/10/2014 tarih ve 142 nolu Meclis Kararlarında
bahse konu İmar Planı Değişikliklerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havalesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 10/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 2.oturumunda oybirliği ile
karar verildi.
Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, kadastronun
157 ada 312 nolu parselinde kayıtlı Uygulama İmar planlarında h=10 m kitle işlemeli
konut alanı olarak görünen taşınmazın, h=13 m kitle işlemeli konut alanı olarak
işlenmesini içeren imar planı değişikliği konusu Büyükşehir Belediye Meclisinin
14.10.2014 tarih ve 286 sayılı kararında h=10 m kitle işlemeli konut alanı olarak
işlenmesi kararı alınmış olup, mülkiyet sahipleri tarafından 04.11.2014 tarihli dilekçe ile
itiraz edilen, imar
plan değişikliği kararı tekrar değerlendirilmiş olup,
Abdurrahmangazi Mahallesi, kadastronun 157 ada 312 nolu parselinde kayıtlı
Uygulama İmar planlarında h=10 m kitle işlemeli konut alanı olarak görünen
taşınmazın, h=13 m kitle işlemeli konut alanı olarak işlenmesinin kabulüne, meclis
üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
10/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 2.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
5
10/12/2014
435
6
10/12/2014
436
7
10/12/2014
437
8
10/12/2014
438
9
10/12/2014
439
10
10/12/2014
440
Sayfa No 6
Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Osmanbektaş Mahallesi, kadastronun
6059 ada 2 nolu parselinde kayıtlı Uygulama İmar planlarında A-5 Kat TAKS:0.30
konut alanı olarak görünen taşınmaz, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2014
tarih ve 287 sayılı meclis kararı ile güney ve batısında bulunan çekme mesafelerinin
10 metre olması kaydıyla A-6 kat TAKS:0.35 konut alanı olarak işlenmesi kabul
edilmiş olup, mülkiyet sahipleri tarafından 19.11.2014 tarihli dilekçe ile itiraz
edilerek alınan plan değişikliği kararının bölgedeki mevcut yapılaşmalarında 5 m
çekilerek yapılmış olmasından dolayı Güney cephesindeki çekme mesafesinin 5 m,
batı cephesindeki çekme mesafesinin de 10 m olarak işlenmesi için tekrar
değerlendirilmesi talebinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda reddine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2014 tarihli 11.olağan
birleşiminin 2.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Hınıs Belediye Meclisinin 05.04.2011 tarih ve 23 nolu Meclis kararı:
Hınıs İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının İller Bankası tarafından
yapılıp yürütülmesi için onama yetkisi Büyükşehir Belediyemizde kalmak kaydı ile
Büyükşehir Belediye Meclisince yetki verilmiştir. Ancak Hınıs Belediye Meclisinin
08/08/2014 tarih ve 50 nolu Meclis Kararıyla Hınıs İlçesine ait 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planının onama yetkisinin Büyükşehir Belediyemizde kalmak kaydı ile Hınıs
İlçe Belediye Başkanlığı ihaleten özel planlama firmalarına yaptırılması
hususunda karar alınmış olup, bu hususta Onama Yetkisinin Büyükşehir
Belediyesinde kalması kaydıyla kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla
yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2014 tarihli
11.olağan birleşiminin 2.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı (İkmal Şube
Müdürlüğü)’nde Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımlarında kullanılmak üzere İtfaiye
Daire Başkanlığının 46.25.01.35.00.03.2.0.00 Bütçe kod numaralı hesabının
0.6.1.4.90 numaralı diğer taşıt alımları bölümünden Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığının 46.25.01.31.01.3.9.00.5 numaralı bütçe kodunun 03.2.3.02
numaralı yağ alımları bölümüne 750.000,00-TL aktarılmasının kabulüne, meclis
üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 2.oturumunda oybirliği ile
karar verildi.
Şenkaya Belediyesinin 2014 Mali Yılı bütçesine ek Ödenek alınması ile
ilgili olarak evraklar hazırlanmış olup,Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 37.maddesine göre Ek Bütçe alınması hususunun Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2014 tarihli 11.olağan
birleşiminin 2.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Büyükşehir Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi ile ödenek tahsis edilen
ancak harcama birimlerince yıl sonuna kadar kullanılması düşünülmeyen
ödeneklerin, yine 2014 mali yılı bütçesi ile ödenek tahsis edilen ancak ödenekleri
kullandıkları için ödenek ihtiyacı olan harcama birimlerimize birimler arası ödenek
aktarma işlemlerinin 5393 sayılı kanunun 18.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince harcama kalemlerine
ödenek aktarılmasının kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2014 tarihli 11.olağan
birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Büyükşehir
Belediyemiz
AYKOME
yönetmeliği
Sayıştay
Başkanlığına gönderilerek görüş istenilmiş, Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun
05/11/2014 tarih ve 1447/2 sayılı kararına göre, eksiklikler belirtilmiş ve bu
eksikliklerin giderilmesinin uygun olacağı kanaatiyle yazı tarafımıza ulaşmış olup,
akabinde yapılan çalışmalarda belirtilen eksiklikler giderilerek son şekli verilen Alt
Yapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliğinin kabulüne, meclis üyeleri arasında
işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2014
tarihli 11.olağan birleşiminin 2.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
11
12
13
10/12/2014
10/12/2014
10/12/2014
441
442
443
Sayfa No 7
İlimiz Rabiahatun mahallesi pafta 3, ada 732, parsel 3 noda kayıtlı
mülkiyeti Yakutiye Belediyesine ait olan mahallebaşı semt garajının işletilmesi
25/11/1994 tarih ve 143 sayılı Belediyemiz Meclis kararıyla Yakutiye Belediyesine
verilmişti. Ancak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7.maddesi (p)
bendinde “Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu
amaçla gerekli tesisleri kurmak,kurdurmak, işletmek
veya işlettirmek,
Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu
taşıma araçlarına ruhsat vermek.” hükmü gereği anılan semt garajının
Büyükşehir Belediyemiz uhdesinde işletilebilmesi için yapılacak iş ve işlemler
noktasında Belediyemiz Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki
verilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2014 tarihli 11.olağan
birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Erzurum Merkez Palandöken İlçesi Solakzade Mahallesinde toplam 6.7
Ha. alana 1439, 1440, 1447, 7793, 7794, 9530, 9531, 9532 ,9533 nolu adalarınında
dahil edilerek ekli krokide sınırları belirlenen 99888.02 m²’den ibaret yaklaşık 10.00
Ha. alanın 5393 Sayılı Kanunun 73. maddesi ile değişik 5998 Sayılı Kanunun 1.
maddesine göre 'Solakzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'
olarak ilan edilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2014 tarihli 11.olağan
birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Tekman Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih ve 45 nolu Meclis Kararı:
1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon Nazım İmar Planlarının onaylanması
konusunun kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin
2.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Eyüp TAVLAŞOĞLU
Meclis II.Başkan Vekili
Mecit NAYİR
Kâtip-Üye
Mehmet AKARSU
Kâtip-Üye
MECLİS KARAR ÖZETİ
11 ARALIK 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI
Meclisi Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Sıra
No
1
Toplantı
Tarihi
11/12/2014
Karar
No
444
2
11/12/2014
445
3
11/12/2014
446
Sayfa No 8
Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Meclis II.Başkan Vekili
Eyüp TAVLAŞOĞLU’nun Başkanlığında, üyelerden Ali KORKUT, Orhan BULUTLAR, Muhammed
Cevdet ORHAN, Enver BAŞARAN, Osman BELLİ, Yücel Ahmet İŞLEYEN, İbrahim ZİYREK,
Ünsal SERTOĞLU, Hasan ÇAKMAK, M.Halis ÖZSOY, Abdulkadir AYDIN, İrfan SARI, Mehmet
Sait KARABAKAN, Eyüp TAVLAŞOĞLU, Fevzi POLAT, Hüseyin KOÇAN, Arzu SIRMACI, Fatih
İPEK, Zafer Bülent ENGİN, Yavuz KOCAMAN, Mevlüt DOĞAN, Serap AĞAR, Abdulsettar
DEMİR, Mustafa KAHVECİ, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAN, Mehmet AKARSU, Zafer
ALKAN, Mustafa ATEŞ, Cahit YARBA, Hüsnü Temel SALDUZ, Mecit NAYİR, Metin AKTAŞ,
Serhat AKYÜZ, Murat YAVUZ, Cem ÇİL, Ömer SOYLU, Ahmet ZENGİN, Tahsin DEMİR, Bilal
BEKTAŞ, Mehmet ALTINAY, Ekrem ARASOĞLU, Mustafa TORAMAN, Mehmet ADAK, Halit
GÖKÇE, Behzat BATUR, Lokman UZUN, Hasan KALAYCI, Mehmet TANAS, Yunus YILDIZ,
Ahmet YÜREKSEVEN, Yusuf KILIÇ, Memet Nuri KAPLAN, Badıran ÖZTÜRK, Sadrettin
ÖZKUL, Sıddık UĞUN, Kazım ERHAN, Çiçek SARIALTIN, Perihan ÖZEL, Zülküf SAYAN, Yusuf
DEMİRCİOĞLU, Şimşek AKPINAR, Engin ERDAL, Hamza ÇİFTÇİ, Gökhan DAĞAŞAN ve Ahmet
AYDIN’ın iştirakiyle 11 Aralık 2014 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14.00’de Meclis Salonunda
toplandı. Aşağıdaki Kararlar alındı.
KARAR ÖZETLERİ
Şenkaya Belediyesinin 2014 Mali Yılı bütçesine ek Ödenek alınması
ile ilgili olarak evraklar hazırlanmış olup,Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 37.maddesine göre Ek Bütçe alınması hususu 10/12/2014 tarih
ve 438 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş
olup, konu ile ilgili Komisyon Raporu; Şenkaya Belediye Meclisinin 05.12.2014
tarih ve 63 sayılı kararına istinaden ilçe belediyesinin 3.500.000,00 TL olan toplam
mevcut 2014 Mali Yılı Gelir Bütçesinde yer alan Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden
Alınan Pay tertibine 2.300.000,00 TL ek ödenek verilmek suretiyle toplam Gelir
Bütçesinin 5.800.000,00 TL olarak belirlenmesine, Şenkaya Belediyesinin 3.500.000,00
TL olan toplam mevcut Gider Bütçesindeki Personel Giderlerine 117.000,00 TL, Mal ve
hizmet Alım Giderlerine 1.543.000,00 TL ve Sermaye Giderlerine 640.000,00 TL olmak
üzere toplam 2.300.000,00 TL Ek Ödenek verilerek Gider Bütçesi’nin 5.800.000,00 TL
olması karara bağlanmıştır. Şenkaya Belediye Meclisinin Ek Ödenek verilmesi
hakkındaki kararının 5216 sayılı kanunun 12. Maddesi, 5393 sayılı kanunun 18.
Maddesinin b bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi
gereğince Belediye Meclisinin 10.12.2014 tarih ve 438 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen Şenkaya Belediyesine ait Ek Bütçe, Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla
yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2014 tarihli
11.olağan birleşiminin 3.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
14/11/2014 tarihli Meclis Toplantısında Önerge olarak sunulan, Orman
Bölge Müdürlüğüne bağlı ORKÖY tarafından çiftçilere yapılan yardım ve
desteklerin araştırılması için Kırsal Kalkınma Tarım ve Hayvancılık
Komisyonuna 14/11/2014 tarih ve 387 sayılı Meclis Kararı ile havale
edilmiş olup, Meclise sunulan Komisyon Raporu okundu, ve Raporun
Kırsal Kalkınma Tarım ve Hayvancılık Komisyonundan geldiği şekliyle
kabulüne ve gereğinin yapılması için kararın ilgili Daire Başkanlığına
havalesine,, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin
3.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
14/11/2014 tarihli Meclis Toplantısında Önerge olarak sunulan,
Engellilerin bilgi ve iletişim teknolojisine erişim ihtiyaçlarının giderilmesi ile
ilgili konunun Engelliler Komisyonuna 14/11/2014 tarih ve 387 sayılı Meclis
Kararı ile havale edilmiş olup, Meclise sunulan Komisyon Raporu okundu,
Raporun Engelliler Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne ve gereğinin
yapılması için kararın ilgili Daire Başkanlığına havalesine, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
11/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 3.oturumunda oybirliği ile karar
verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
4
11/12/2014
447
Sayfa No 9
12/11/2014 tarih ve 367 sayılı Meclis Kararı ile Mülkiyeti Büyükşehir
Belediyemize ait Palandöken İlçesi Erzurum AVM önünde bulunan ve idaremiz
bütçesi ile yapımı tamamlanarak kiraya verilen yer altı çarşısının
isimlendirilmesi konusunun, Mahalle, Cadde, Sokak, Bulvar Ve Parkları
İsimlendirme Komisyonu Raporu doğrulutusnad; Erzurum AVM önünde
bulunan yer altı çarşısının “Sakarya Yer Altı Çarışısı” olarak
isimlendirilmesinin kabulüne, ve gereğinin yapılması için kararın ilgili
Daire Başkanlığına havalesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2014 tarihli
11.olağan birleşiminin 3.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Eyüp TAVLAŞOĞLU
Meclis II.Başkan Vekili
Fatih İPEK
Kâtip-Üye
Mehmet AKARSU
Kâtip-Üye
MECLİS KARAR ÖZETİ
12 ARALIK 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI
Meclisi Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Sıra
No
1
2
3
Toplantı
Tarihi
12/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
Karar
No
448
449
450
Sayfa No 10
Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet SEKMEN’in
Başkanlığında, üyelerden Ali KORKUT, Orhan BULUTLAR, Muhammed Cevdet ORHAN, Enver
BAŞARAN, Osman ÇAKIR, Osman BELLİ, Yücel Ahmet İŞLEYEN, İbrahim ZİYREK, Ünsal
SERTOĞLU, Recep KAPLAN, Görbil ÖZCAN, Hasan ÇAKMAK, M.Halis ÖZSOY, Abdulkadir
AYDIN, Hasan Basri FIRAT, İrfan SARI, Ali Sait FIRAT, Eyüp TAVLAŞOĞLU, Fevzi POLAT,
Hüseyin KOÇAN, Arzu SIRMACI, Fatih İPEK, Zafer Bülent ENGİN, Yavuz KOCAMAN, Mevlüt
DOĞAN, Serap AĞAR, Abdulsettar DEMİR, Mustafa KAHVECİ, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan
SAYKAN, Mehmet AKARSU, Zafer ALKAN, Mustafa ATEŞ, Cahit YARBA, Hüsnü Temel
SALDUZ, Mecit NAYİR, Metin AKTAŞ, Serhat AKYÜZ, Murat YAVUZ, Cem ÇİL, Ömer SOYLU,
Ahmet ZENGİN, Tahsin DEMİR, Bilal BEKTAŞ, Mehmet ALTINAY, Ekrem ARASOĞLU, Mustafa
TORAMAN, Mehmet ADAK, Halit GÖKÇE, Behzat BATUR, Hasan KALAYCI, Mehmet TANAS,
Yunus YILDIZ, Ahmet YÜREKSEVEN, Yusuf KILIÇ, Ali Kadri ARAS, Memet Nuri KAPLAN,
Badıran ÖZTÜRK, Sadrettin ÖZKUL, Sıddık UĞUN, Kazım ERHAN, Çiçek SARIALTIN, Perihan
ÖZEL, Zülküf SAYAN, Yusuf DEMİRCİOĞLU, Şimşek AKPINAR, Engin ERDAL, Hamza ÇİFTÇİ,
Gökhan DAĞAŞAN ve Ahmet AYDIN’ın iştirakiyle 12 Aralık 2014 tarihine müsadif Cuma günü saat
14.00’de Meclis Salonunda toplandı.Aşağıdaki Kararlar alındı.
KARAR ÖZETLERİ
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Aziziye İlçesi Gez Köy
Mahallesi 1981 Ada 4 Nolu Parselde kayıtlı 5859,10 m² yüz ölçüme sahip taşınmazın
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e Maddesine " Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde
ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi
otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek."
hükmüne göre 2886 Devlet İhale Kanunu çerçevesinde 10 yıllığına kiraya verilmesinin
kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin
4.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Hınıs Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 51 nolu Meclis Kararı:
Hınıs İlçesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, kadastronun 116 ada 5 nolu
parselinde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında Park Alanı ve Yol olarak görünen
taşınmazın, A-2 kat Konut Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı
değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, 10 metre
olan yaya yolunun 7 metre olarak işlenmesi ve Park Alanının A-2 kat olarak
işlenmesi kaydıyla kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2014 tarihli 11.olağan
birleşiminin 4.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
İlimiz dahilinde ruhsat verme aşamasında Otopark Yönetmeliği gereği alınması
gereken Otopark ücretleri tahakkuk ettirilememektedir. Bu nedenle Büyükşehir Belediye
Meclisimizce Otopark bedellerinin tahakkuk ettirilmesiyle ilgili 30 Aralık 1993 tarihinde
resmi gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliği hakkında genel tebliğin 4. Maddesinde
belirtilen yerleşme bölgelerinin gruplara ayrılmasıyla alakalı a bendindeki hususlara göre
İlimizdeki İlçe Belediyelerinin ve gerekiyorsa İlçe Belediyeleri içerisinde de yerleşmeleri
gruplandırarak bu gruplara ait Mahalle, Cadde, Sokak İsimlerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Dolaysıyla Otopark ücretlerinin alınabilmesi için bahse konu tebliğe göre
yerleşmelerin gruplandırılması konusu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda; Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğinde değişiklik yapan
26/04/2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğin 4. Maddesinde belirtilen yerleşim
bölgelerinin 1 ile 6 grup arasında ayrılması için yapılan çalışma neticesinde Yakutiye ve
Aziziye İlçelerindeki bütün yerleşim bölgelerinin 6. Grup olarak belirlenmesine ve
otopark bedel hesaplamalarının da bu grup için belirtilen %50 bedel olarak
alınmasına, Palandöken İlçesinde kalan bütün yerleşim bölgelerinin 5. Grup olarak
belirlenmesine ve otopark bedel hesaplamalarının da bu grup için belirtilen %60 bedel
olarak alınmasına ve geri kalan diğer bütün ilçelerin ve bu ilçeler içerisinde kalan
yerleşim bölgelerinin otopark bedellerinin hesaplanmasının belediyemiz tarafından
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği çalışmaları tamamlanıncaya
kadar ertelenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 4.oturumunda
oybirliği ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
4
12/12/2014
451
5
12/12/2014
452
6
12/12/2014
453
7
12/12/2014
454
8
12/12/2014
455
Sayfa No 11
Aziziye Belediye Meclisinin 05/09/2014 tarih ve 63 nolu Meclis Kararı:
6177,6203 plan işlem onay numarası alınan; Aziziye İlçesi, Üçköse
Mahallesi, kadastronun 1271 nolu parselinde kayıtlı Tarla vasfında olan taşınmazın,
(E=0.50 Hmax=9.50) LPG ve Akaryakıt İstasyonu alanı olarak 1/5000 Ölçekli Nazım
İmar Planlarına ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesini içeren mevzii
imar planının, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda; 40 metrelik
taşıt yolundan servis alınacak yollar bırakıldıktan sonra 15 metre yeşil bant
işlenmesi ile (E=0.50 Hmax=9.50) olması kaydıyla LPG ve Akaryakıt İstasyonu
alanı olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına ve 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planlarına işlenmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2014 tarihli 11.olağan
birleşiminin 4.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Aziziye Belediye Meclisinin 02/10/2014 tarih ve 77 nolu Meclis Kararı:
Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Dağlar Mevkii, kadastronun 10003 ada 114,
124 ve 126 nolu parseller, 10005 ada 2 nolu parsel, 10009 ada 24 nolu parsel, 10014 ada
3,7 nolu parseller, 10008 ada 6 nolu parsel ve 10015 ada 8 nolu parsellerinde kayıtlı
taşınmazın, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına
işlenmesini içeren mevzii imar planının, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 4.oturumunda
oybirliği ile karar verildi.
Pazaryolu Belediye Meclisinin 02/12/2014 tarih ve 15 nolu Meclis Kararı:
Pazaryolu İlçesi, kadastro H45B06D2C pafta 106, 114, 126, 128 ve 129
adalarında kayıtlı zeminde mevcut olan 5 metrelik yolun yoğunluk nedeniyle 10 metre
olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu doğrultusunda, 12 metre olarak devam eden yol ile bütünlük sağlaması
açısından genişletilerek 12 metre olarak işlenmesinin kabulüne, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
12/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 4.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Palandöken Belediye Meclisinin 10/10/2014 tarih ve 142 nolu Meclis Kararı;
Palandöken İlçesi, Osmangazi Mahallesi, kadastronun 5899 ada 1 nolu
parselinde, 5900 ada 1 nolu parselinde ve 5891 ada 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazlar
Uygulama İmar Planlarında E=2.00 hmax=15.50 m Konut Alanı olarak gözükmektedir.
5891 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın mevcut haliyle 6 kat Konut Alanı olarak
işlenmesi, 5899 ada 1 nolu parselde ve 5900 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazların
E=2.40 6 kat Konut Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, 5899 ada 1 nolu parselde ve 5900
ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazların E=2.40 6 kat Konut Alanı olarak
işlenmesinin kabulüne, Ancak 5891 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın mevcut
haliyle 6 kat Konut Alanı olarak işlenmesi konusunun, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, meclis üyeleri arasında işari
oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2014 tarihli
11.olağan birleşiminin 4.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
12/05/2014 tarih ve 78 sayılı Meclis Kararıyla İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen Aziziye, Palandöken ve Yakutiye merkez ilçelerimizle
meydan, bulvar, ana arter, cadde, yol ve sokakların her 3 ilçe ile Büyükşehir
Belediyemiz arasında dağılım ve sınırlarının belirlenmesi konusu, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu doğrultusunda; Aziziye İlçesi için 15 metre dahil ve üzeri
caddelerin, Yakutiye ve Palandöken İlçeleri için 17 metre (17 m. dahil) ve üzeri
caddelerin, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarımının yapılmasına;
ayrıca
Yakutiye
İlçesi
için
Kale
caddesi(Batpazarı),
Cedit,
Gümüşmasat(Kasımpaşa), Gürcükapı(Habipbaba), Tahtacılar, Gülahmet, Mumcu,
Kavaflar, 1.Ayazpaşa, Atatürkevi caddesi, Yenikapı, Bahçeler sokak ve Kongre
caddelerininde Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakım ve Onarım işlerinin
yapılmasına, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 12/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 4.oturumunda oybirliği ile
karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
9
10
12/12/2014
12/12/2014
456
457
Sayfa No 12
Büyükşehir Belediyemiz Sınırları içerisinde yer alan; 50.000 Ha. Alanın
1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı, 50.000 Ha alanın 1/25.000 Ölçekli Nazım
İmar Planı Revizyonu Yapımı, 300 Ha. Alanın 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Yapımı, 60.000 Ha. Alanın Fotogrametrik Harita Yapımı, 50 Ha. Alanın İmar
Uygulaması Yapımı, 25.000 Ha. Alanın Nazım İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik
Etüdünün Yapılarak, Raporlarının Hazırlanması” danışmanlık hizmet alımı işi
kapsamında kalan ANA-KENT PLANLAMA YAPI YAT. TUR. ENERJİ SAN. VE
TİC. A.Ş. tarafından hazırlanan 1/25.000 Ölçekli Nazım imar Planı Revizyonu ve
1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planının İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 4.oturumunda
oybirliği ile karar verildi.
İlimiz dahilinde gezgin arıcılar yoğunluğunun bahar aylarında artacağı ve
gezgin arı kolonilerinin yöresel arıcılığa zararları konularının ve de bu konularla ilgin
muhalli anlaşmazlıkların ayasl dayanakları ile birlikte çözümlerinin araştırılması
için,Kırsal Kalkınma, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine, Büyükşehir
Belediyesi bünyesinde Engelliler Şube Müdürlüğü ve Engelliler Konseyinin kurulması
için araştırma yapılması hususunun Engelliler Komisyonuna havalesine, meclis
üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
12/12/2014 tarihli 11.olağan birleşiminin 4.oturumunda oybirliği ile karar verildi.
Mehmet SEKMEN
Büyükşehir Belediye
Meclis Başkan
Mecit NAYİR
Kâtip-Üye
Mehmet AKARSU
Kâtip-Üye
Download

Meclisi Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı