T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Hizmet Standartları Tablosu
RUHSAT VE YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
2
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
Müracaat eden
vatandaşların dilekçeleri
(Talep ve şikayetler)
1-Başvuru dilekçesi (3071 Sayılı Dilekçe Kanununun 4. ve 6 maddesi, 4982 sayılı yasanın 6. maddesi ile
bilgi edinme yönetmeliğinin 18. maddesi ve Başbakanlığın 2004/12 sayılı genelgesine göre, Şekil Şartlarını
Taşımak Kaydıyla Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Genel Evrak Kaydından, Genel Evrak Kayıt Numarası almış,
havalesi tamamlanmış dilekçe ile yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınacaktır.)
2-Dilekçe konusu bina yada parselle ilgiliyse taşınmazı gösterir plan örneği, krokisi, varsa mimari projesi,
yapı ruhsatı, yapı kullanma izni belgesi ve fotoğrafları
15 GÜN
Müracaat eden
vatandaşları İlçe
Belediyelerin, Meslek
Odalarının,Kamu Kurum
ve Kuruluşlarının İmar
mevzuatı açısından
tereddüte düşülen
konularda bilgilendirmek
1- Şahıs Başvurularında dilekçe ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler.
2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yazılı talepleri ve konuya ilişkin bilgi ve belge (bina yada parselle ilgiliyse
taşınmazı
gösterir plan örneği, krokisi, varsa mimari projesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni belgesi,
cd’leri ve fotoğrafları)
HİZMETİN ADI
3
İmar ile ilgili görüşler
4
Kaçak yapı ile mücadele
1- Dilekçe
2- Konu ile ilgili belgeler
15 GÜN VE İLGİLİ
MEVZUATTA
BELİRTİLEN
SÜRELER
DAHİLİNDE
15 GÜN
45 GÜN
1- Dilekçe
5
6
7
8
9
5216 sayılı yasaya göre
yapı ruhsatı belgesi
verilmesi
5216 sayılı yasaya göre
yapı kullanma izni
verilmesi
Mahkemeye bilgi, belge
ve görüş vermek
Daire Başkanlıkları ve
Şube Müdürlükleri ile ilgili
yazışmalara bilgi, belge
vermek ve görüş
bildirmek
İnşaat müteahhitlerinin
kayıtlarının tutulması
123456789-
Başvuru dilekçesi
İmar Durum Belgesi (bir yıl süreli)
İmar planı örneği
Onaylı projeler (mimari, gerekli ise peyzaj projesi, statik proje ve hesapları, sıhhi tesisat projesi, elektrik
projesi en az 5 Tk. şartıyla) ve dijital ortamda cd’leri
Mülkiyet Bilgileri
Müteahhit ve müelliflere ait bilgi ve belgeler
Plankote, vaziyet planı, bağımsız bölüm planı, subasman kot tutanağı ve raporu
Gerekiyorsa muvafakatname, vekaletname veya protokol
Zemin Etüd Raporu (3 Tk.)
1- Başvuru dilekçesi
2- Taşınmaz tahsisli değil ise cins değişikliği dosyası için gerekirse bağımsız bölüm planı ve vaziyet planı
3- Enerji kimlik belgesi
4-Yapının proje ve eklerine uygun olarak bitirildiğine dair fenni mesullerce düzenlenen ve onaylanan teknik
rapor,
fotoğraflar, kesin kabul tutanağı vb. belgeler
Yazı
Yazı
12345-
Başvuru dilekçesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Ticaret ve sanayi odası sicil kaydı
Ticaret sicil gazetesi kaydı
Vergi levhası
30 GÜN
(BELGELERDE
EKSİK OLMASI
DURUMUNDA 15
GÜN İÇİNDE
İLGİLİSİNE BİLGİ
VERİLECEKTİR.)
30 GÜN
15 GÜN
5 GÜN
7 GÜN
6- Sgk kaydı
7- İmza sirküsü
8- İkametgah kaydı
9- Fotoğraf (1 adet)
10- Kayıt ücretinin yatırıldığına dair makbuz
11- Diploma sureti
10
Yapıların fenni
mesuliyetini üstlenen
serbest fen elemanlarının
ve inşaat müteahhitlerinin
kayıt vizelerinin yapılması
1- Başvuru dilekçesi
2- Vize kayıt ücretinin yatırıldığına dair makbuz
7 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Ad-Soyad
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Özlem ÖZTÜRK
: Ruhsat ve Yapı Denetim Şube Müd. V.
: Menteşe İlçesi Şeyh Mah. Kurşunlu Cad No:4 / MUĞLA
: 0 252 214 07 00 (Dahili 2053) / 214 22 98
: 0 252 214 22 98 (Dahili 2099)
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
Ad-Soyad
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Ayşe ÜNAL
: İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
: Menteşe İlçesi Şeyh Mah. Kurşunlu Cad. No:4 / MUĞLA
: 0 252 214 07 00
(Dahili 2051 / 2052)
: 0 252 214 22 98 (Dahili 2099)
: [email protected]
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB)
SIRA
NO
1
HİZMETİN ADI
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Taşınmaz kültür varlıkları
ve bunların koruma
alanları ile SİT
alanlarındaki basit onarım
ve tamiratlar
1. Başvuru Dilekçesi
2. Tapu Fotokopisi
3.Mülk sahibi birden fazla kişi ise tüm hissedarların muvafakatnamesi
4. Başvuru sahibi kiracı ise kira kontratı ve mülk sahibinin muvafakatnamesi
5.Tescilsiz yapılar için yapı kullanma izin belgesi veya iskan raporu (1957 yılı öncesi yapılar için ilk vergi
kaydı veya Devlet Arşivleri tutanağı)
6.Yapıya ait güncel ve varsa eski fotoğraflar
7.Tamiratta kullanılacak malzeme ve tekniği içeren teknik rapor
15-30 GÜN
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz”
İlk Müracaat yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
İkinci Müracaat yeri
:
:
:
:
:
:
Esin GENÇTÜRK GÜMÜŞ
KUDEP Şube Müd. V.
Menteşe İlçesi Şeyh M. Kurşunlu C. No:4 Muğla
0 252 214 0700(Dahili-2062)
0 252 214 2298(Dahili-2099)
[email protected]
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Ayşe ÜNAL
: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
: Menteşe İlçesi Şeyh M. Kurşunlu C.No:4 Muğla
: 0 252 214 (Dahili2051/2052)
: 0 252 213 1047 (Dahili-099)
: [email protected]
UYGULAMA İMAR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
HİZMETİN ADI
Çevre Düzeni Planı ve
Değişiklikleri
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İNCELENMESİ VE ONAY MAKAMINA SUNUMU
1-Başvuru dilekçesi
2-Tetkik ücreti
3-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış tapu tescil belgesi veya yerine geçecek belge
4-Bu belgede adı geçen maliklerin, eğer kendileri başvurmuyorsa,noterden onaylı
muvafakatname/vekaletnameleri
5-1/2000 veya 1/5000 ölçekli, koordinatlı kadastral çap
6-A Grubu müellif yeterlilik belgesi (Plan değişiklikleri için bir önceki plan müellifinin gerekçeli uygun görüşü
eklenir) (3 takım)
7-Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde öngörülen nitelik ve içerikte 'İnceleme Araştırma Raporu'
8-Planlama alanının yetkili idarece onaylı 'Jeolojik Etüd Raporu' (3 takım)
9-Mevcut plan (Pafta ve sayısal ortamda cd olarak)
10-İlgili kurumdan alındığı belgelenen onaylı halihazır haritalar üzerine çizilen öneri plan (Pafta ve sayısal
ortamda cd olarak, 6 takım)
11-Öneri plana ilişkin plan/plan açıklama raporu ile sayısal ortamda ve uygun formatta hazırlanmış ilgili teknik
belgeler (6 takım)
12-Evveliyatı varsa ilgili dosya (Mahkeme kararları, önceki meclis kararları vb.)
13-İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri
ONAY SONRASI İŞLEMLER
1-Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı
2-Muğla Büyükşehir Belediyesi Komisyon Raporu
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
12 Ay
3 ay
2
3
İNCELENMESİ VE ONAY MAKAMINA SUNUMU
1-Başvuru dilekçesi
2-Tetkik ücreti
3-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış tapu tescil belgesi veya yerine geçecek belge
4-Bu belgede adı geçen maliklerin, eğer kendileri başvurmuyorsa, noterden onaylı
muvafakatname/vekaletnameleri
5-1/2000 veya 1/5000 ölçekli, koordinatlı kadastral çap
6-A Grubu müellif yeterlilik belgesi (Plan değişiklikleri için bir önceki plan müellifinin gerekçeli uygun görüşü
eklenir) (3 takım)
7-Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde öngörülen nitelik ve içerikte 'İnceleme Araştırma Raporu'
1/5000 ölçekli Nazım İmar
8-Planlama alanının yetkili idarece onaylı 'Jeolojik Etüd Raporu' (3 takım)
Planı
9-Mevcut plan (Pafta ve sayısal ortamda cd olarak)
10-İlgili kurumdan alındığı belgelenen onaylı halihazır haritalar üzerine çizilen öneri plan (Pafta ve sayısal
ortamda cd olarak, 6 takım)
11-Öneri plana ilişkin plan/plan açıklama raporu ile sayısal ortamda ve uygun formatta hazırlanmış ilgili teknik
belgeler (6 takım)
12-Evveliyatı varsa ilgili dosya (Mahkeme kararları, önceki meclis kararları vb.)
13-İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri
ONAY SONRASI İŞLEMLER
1Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı
2Muğla Büyükşehir Belediyesi Komisyon Raporu
İNCELENMESİ VE ONAY MAKAMINA SUNUMU
1-Başvuru dilekçesi
2-Tetkik ücreti
3-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış tapu tescil belgesi veya yerine geçecek belge
4-Bu belgede adı geçen maliklerin, eğer kendileri başvurmuyorsa, noterden onaylı
muvafakatname/vekaletnameleri
5-Halihazır harita üzerine işlenmiş ve ilgili Kadastro Müdürlüğünce onaylanmış mülkiyet paftası
6-A Grubu müellif yeterlilik belgesi (Plan değişiklikleri için bir önceki plan müellifinin gerekçeli uygun görüşü
1/1000 Ölçekli Uygulama
eklenir) (3 takım)
İmar Planı ve Değişiklikleri
7-Plan açıklama raporu (7 takım)
8-Planlama alanının yetkili idarece onaylı 'Jeolojik Etüd Raporu' (3 takım)
9-İlgili kurumdan alındığı belgelenen onaylı halihazır haritalar üzerine çizilen öneri plan (Pafta ve sayısal
ortamda cd olarak, 6 takım)
10-Öneri plana ilişkin plan/plan açıklama raporu ile sayısal ortamda ve uygun formatta hazırlanmış ilgili teknik
belgeler (6 takım)
11-Evveliyatı varsa ilgili dosya (Mahkeme kararları, önceki meclis kararları vb.)
12-İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri
6 Ay
3 Ay
6 Ay
4
5
İlçeden Gelen Uygulama
İmar Planları
Müellif Kayıtları
6
Plan Bilgisi ve Onaylı
Pafta Temini
7
Mahkemeye bilgi, belge,
görüş vermek
8
Vatandaşa bilgi, belge,
görüş vermek
ONAY SONRASI İŞLEMLER
1-Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı
2-Muğla Büyükşehir Belediyesi Komisyon Raporu
İNCELENMESİ VE ONAY MAKAMINA SUNUMU
1-İlgili Müdürlüğün meclise sunuş yazısı ve ekleri (teknik rapor)
2-İlçe Belediye Meclis İmar Komisyonu Raporu
3-İlçe Belediye Meclis Kararı
4-Plan paftaları ve plan açıklama raporu (7 takım)
5-1/1000 ölçekli koordinatlı kadastral çap örneği/onaylı kadastro mülkiyet paftası
6-Onaylı Jeolojik Araştırma Raporu örneği
7-Yapılaşma koşullarına ilişkin değişikliklerde gerekli teknik incelemenin yapılması amacıyla ihtiyaç duyulacak
çap, yol kotu, aplikasyon krokisi vb. Belgeler
8-Evveliyatı varsa ilgili dosya (Mahkeme kararları, önceki meclis kararları vb.)
ONAY SONRASI İŞLEMLER
1-Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı
2-Muğla Büyükşehir Belediyesi Komisyon Raporu
1-Dilekçe
2-TC Kimlik No
3-Bir adet fotoğraf
4-İmza Sirküleri (Noter tasdikli asıl)
5-Diploma Fotokopisi Noter Tasdikli Asıl
6-Büro Tescil Belgesi
7-Plan yapımına yeterlilik belgesi, müellif karnesi
8-Şirket ise Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
9-Vergi Levhası Fotokopisi
10-Kayıt Ücreti
1-Dilekçe
2-Tapu
3-Koordinatlı Ölçü krokisi
4-Pafta ücreti
Yazı
Dilekçe
3 Ay
3 Ay
(Alan Büyüklüğüne
Göre Değişiklik
Gösterebilir)
3 Ay
3 Saat
4 Saat
15 GÜN
15 GÜN
9
10
Daire içi bilgi, belge,
görüş vermek
Kurumlara bilgi, belge,
görüş vermek
Yazı
15 GÜN
Yazı
15 GÜN
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz”
İlk Müracaat yeri
İsim
:
Unvan
:
Adres
:
Menteşe/MUĞLA
Tel
:
Faks
:
E-Posta
:
İkinci Müracaat yeri
Gökçen KASAPOĞLU
İsim
:Ayşe ÜNAL
Uygulama İmar Planlama Şube Müdürü V.
Unvan
: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
Şeyh Mah. Kurşunlu Cad.Büyükşehir
Adres
: Şeyh Mah. Kurşunlu Cad. Büyükşehir Belediye
Binası Kat:3 Menteşe/MUĞLA
0 252 214 1846
Tel
: 0 252 214 0700 (Dahili 2051/2052)
0 252 214 2298 (Dahili 2099)
Faks
: 0 252 214 2298 (Dahili 2099)
[email protected]
E-Posta : [email protected]
Binası Kat:3
HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
Halihazır Harita Temini
2
Halihazır Harita Kontrolü
3
3194/18.Maddesi
Uygulama Dosyası Onayı
“Başvuru
yukarıda
belgelerin
istenmesi,
ile başvuru
rağmen
belirtilen
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Dilekçe
1. Dilekçe
2. Halihazır Harita İşlem Dosyası
1. Dilekçe
2. 18. Madde Uygulama Dosyası
3. İlçe Belediyesi Tarafından Alınmış Encümen Kararları
İlk Müracaat yeri
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
15 Gün
1 Ay
1 Ay
İkinci Müracaat yeri
esnasında
belirtilen
İsim
: Üstün GENÇER
İsim
:Ayşe ÜNAL
dışında belge
Unvan
: Harita Şube Müdür V.
Unvan
: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
eksiksiz belge
Adres
: Şeyh Mah. Kurşunlu Cad.Büyükşehir
Adres
: Şeyh Mah. Kurşunlu Cad. Büyükşehir Belediye yapılmasına
Binası Kat:3 Menteşe/MUĞLA
Binası Kat:3 Menteşe/MUĞLA
hizmetin
Tel
: 0 252 214 0700 (Dahili 2055)
Tel
: 0 252 214 0700 (Dahili 2051/2052)
sürede
Faks
: 0 252 214 2298 (Dahili 2099)
Faks
: 0 252 214 2298 (Dahili 2099)
E-Posta
: [email protected]
E-Posta : [email protected]
tamamlanmaması veya yukarıdaki bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
Download

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı