Ergene Havzası
Koruma Eylem Planı
15 başlıktan meydana
gelmektedir.
ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI
1. Dere yatakları temizleniyor,
2. Belediye AAT’leri DSİ tarafından inşa
ediliyor,
3. Islah Organize Bölge Sanayi Bölgeleri
kuruluyor,
4. Sanayi için müşterek ileri atıksu arıtma
tesisleri kuruluyor
5. Sanayide daha az su, daha az kirletici
hammadde kullanımına geçiliyor,
6. Ergene Havzası ağaçlandırılıyor, erozyonla
mücadele ediliyor,
7. Ergene’de Planlı döneme geçiliyor,
1/25.000’lik planlar uygulamaya giriyor
ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI
8. Katı ve tehlikeli atık işleme geri kazanım ve
bertaraf tesisleri kuruluyor.
9. Zirai kaynaklı kirlilik kontrol edilecek,
10. Ergene Nehri gerçek zamanlı sürekli
izlenecektir.
11. Denetimler daha da sıklaştırılıyor,
12. Deşarj standartları yeniden düzenlendi,
Renk standartları getirildi ve Ergene tabii
rengine getirilecek,
13. Havzaya Taşkın Erken Uyarı Sistemi
kurulacak,
14. Yer altı suyunun kullanımı kontrol altına
alınacak,
15. Trakya’da baraj ve göletler ile sulama
tesisleri tamamlanacak.
Ergene Nehri ve yan kollarında;
 Tamamlanan dere ıslahı projeleri ile 290 km yatak ıslah
edilmiş,
 Devam eden projeler sonunda da 100 km yatak ıslahı
gerçekleştirilecektir.
Eylem Planı’nda bulunan 28 adet dere ıslahı işinden;
 2 adeti proje safhasında,
 5 adeti inşaat safhasında,
 21 adeti tamamlanmış bulunmaktadır.
Nüfusu 10.000’den büyük 13 belediyeden;
 12 belediyenin Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri (EAAT)
DSİ tarafından, bu sayede nüfusun %70’inin atıksuyu
arıtılacaktır.
 Lüleburgaz Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Avrupa Birliği
Çevre Fonları ile inşa edilmiştir.
 Uzunköprü,
 Kırklareli Merkez,
 Kırklareli Vize
Evsel AAT’lerin inşaatları tamamlanmıştır.
UZUNKÖPRÜ EVSEL AAT
KIRKLARELİ MERKEZ EVSEL AAT
KIRKLARELİ VİZE EVSEL AAT
LÜLEBURGAZ EVSEL AAT
İnşaatı devam eden Evsel
AAT’ler;
İnşaatı İhale Safhasında olan
Evsel AAT’ler;
 Hayrabolu (%55)
 Çerkezköy
 Malkara (%55)
 Çorlu
 Saray (%48)
 Babaeski (%35)
 Pınarhisar (%35)
 Keşan (%17)
 Muratlı (%7)
HAYRABOLU EVSEL AAT
MALKARA EVSEL AAT
BABAESKİ EVSEL AAT
PINARHİSAR EVSEL AAT
SARAY EVSEL AAT
KEŞAN EVSEL AAT
MURATLI EVSEL AAT
 Nüfusu 10.000’den büyük 13
belediyenin
kanalizasyon
şebekesi
İLBANK
A.Ş.
tarafından yapılmaktadır.
 Nüfusu 2.000 ile 10.000
arasındaki 22 belediyenin
kanalizasyon şebekesi ve
atıksu
arıtma
tesisleri
SUKAP kapsamındadır.
 Kanalizasyon
inşaa
çalışmaları Evsel Atıksu
Arıtma Tesisi yapımlarına
paralel devam etmektedir.
ÇERKEZKÖY OSB
Islah OSB’lerin kurulabilmesi için;
 12.04.2011 tarihinde OSB Kanunu’nda,
 04.08.2011 tarihinde OSB Yönetmeliği’nde değişikliğe
gidilmiştir.
Ergene Havzasındaki 8 Islah OSB;
 Çorlu-Ergene (1),
 Çorlu-Ergene (2),
 Çorlu-Velimeşe,
 Muratlı,
 Çerkezköy-Veliköy,
 Çerkezköy-Karaağaç
Tekirdağ-Yalıboyu
Tekirdağ-Türkgücü
OSB niteliği kazanmıştır.
Ergene Havzasında kurulması planlanan 2 Islah OSB’nin;
 Kırklareli-Büyükkarıştıran,
 Kırklareli-Evrensekiz,
tüzel kişilik kazanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
 9 Adet OSB ve Avrupa Serbest Bölgesi’nin atıksuları,
5 adet müşterek ileri atıksu arıtma tesisinde arıtılacaktır.
 OSB AAT’lerin yapım ihaleleri gerçekleştirilmiş olup,
inşaat çalışmalarına başlanmıştır.
OSB AAT ADI
İHALE TARİHİ
Ergene 2 OSB AAT
06/03/2014
Türkgücü OSB AAT
11/03/2014
Muratlı OSB AAT
13/03/2014
Ergene 1 OSB AAT
18/03/2014
Velimeşe OSB AAT
20/03/2014
 Atıksular ileri biyolojik arıtmadan sonra 47,5 metre
derinden Marmara Denizi’ne verilecektir.
 Bu proje ile arıtılan atıksular
Marmara Denizi’nin
su kalitesini etkilemeyecektir.
(Marmara’daki mevcut kirliliğin
%1’inden daha azdır)
 Marmara Denizi’ne Derin
Deniz Deşarj Projesi
tamamlanmış olup, yapım
ihalesi hazırlıkları devam
etmektedir.
 Derin deniz deşarj projesi
için “ÇED Gerekli Değildir”
 OSB Müşterek AAT’ler için
“ÇED Olumlu” kararları
alınmıştır.
 Sanayi tesislerinin daha az su ve daha az kirletici
madde kullanmasına yönelik çalışmalara ara verilmeden
devam edilmektedir.
.
 Tekstil sektöründe çevre dostu üretime geçilmiş ve
günde 14.000 m3 su tasarrufu sağlanmıştır.
Ergene Havzası’nın
ağaçlandırılması ve
erozyondan korunması için
bugüne kadar Edirne,
Tekirdağ ve Kırklareli
illerinde toplam toplam
64.820 hektar alanda
ağaçlandırma,
erozyonla mücadele ve ıslah
çalışması yapılmıştır.
Ağaçlandırma
çalışmalarında kullanılmak
üzere
14.380.000 adet fidan
üretilmiştir.
Havzada;
 273 adet okul bahçesi,
 116 adet cami ve
ibadethane bahçesi ile
 88 adet mezarlık
ağaçlandırılmıştır.
Trakya
Bölgesi
 Havzada 24 Ağustos 2009 tarihinden itibaren kirletici
vasfı yüksek sanayilere izin verilmemektedir.
 Yatırım projeleri detaylı bir şekilde tetkik edilerek,
çevresel etkilerin azaltılması için gerekli her türlü
tedbirin alınması sağlanmaktadır.
 Çorlu ilçesinde entegre tehlikeli atık bertaraf tesisi
inşaatı tamamlanmış olup, tesis faaliyete geçmiştir.
 Çorlu ilçesinde düzenli depolama sahasının inşaatı
tamamlanmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
lisans alınmıştır. Atık kabulüne başlanmıştır.
 Havzada 8 adet Katı Atık Birliği bulunmaktadır.
 Tekirdağ ve Kırklareli’de olmak üzere 2 adet Katı Atık
Bertaraf Tesisi işletilmektedir.
 3 adedi Edirne’de, 2 adedi Tekirdağ’da ve 1 adedi
Kırklareli’de olmak üzere 6 adet Katı Atık Bertaraf
Tesisi’nin kurulması çalışması devam etmektedir.
Çorlu ilçesinde;
 Tehlikeli atık düzenli depolama sahasının
tamamlanmış olup, atık kabulüne başlanmıştır.
inşaatı
 Özel sektör tarafından yapılmakta olan entegre tehlikeli
atık bertaraf tesisinin inşaatı tamamlanmıştır.
 Zirai
ilaç
kullanımı
oranında azaltılmıştır.
 Süne
ve
kımıl
mücadelesinde biyolojik
mücadele çalışmalarına
devam edilmektedir.
%50
 İyi tarım uygulamaları, organik
tarım, pestisit uygulamaları,
nitrat uygulamaları, toprak
tahlili ve gübreleme konulu
1.378 adet toplantı yapılmış
olup, 31.610 çiftçiye eğitim
verilmiştir.
 245 adet bitki koruma ürünü
bayisi 1014 kez, 403 adet
gübre
bayisi
1035
kez
denetlenmiştir.
 Ergene Nehri su kalitesi gerçek zamanlı
olarak Ankara’dan izlenmesini sağlayan
«Su Kalitesi Online İzleme Sistemi»
kurulmuş olup faaliyete geçmiştir.
İstasyonlar
 Evrensekiz
 Yulaflı
 İnanlı(1)
 İnanlı(2)
 Yenice-Görece
İzlenecek Parametreler
 pH
 Sıcaklık
 Çözünmüş Oksijen
 İletkenlik (EC)
 Toplam Organik Karbon (TOK)
 Renk
 Bütün sanayi tesisleri için gerçek zamanlı
izleme sistemi kurulma mecburiyeti
getirilmiştir.
Online İzleme İstasyonu
Ankara’daki
Ergene Nehri
Online İzleme
Merkezi
Online İzleme İstasyonu İç
Görünüş
 Bakanlığımızca Ergene Nehri’nde Avrupa Birliği standartlarında su
kalitesi izleme çalışmaları yapılmaktadır.
 Türkiye’de uygulanan idari yaptırımların %50’sinden
fazlası sadece Tekirdağ ilinde uygulanmıştır.
 Havza genelinde 2009-2014* yılları arasında toplam
10.980 adet denetim yapılmış olup, 34.942.649 TL
idari yaptırım uygulanmıştır.
Toplam Denetim Sayısı
2686
3000
2278
2500
2002
1950
2000
1500
1256
808 *
1000
500
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
* 2014 İlk 3 ay
 24 Nisan 2011 tarihli düzenleme ile su için renk
standardı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer almış
olup, 24.04.2012 tarihinde renk standardı uygulanmaya
başlanmıştır.
 Renk standardını uygulamaya başlayan tesis sayısı
23’tür.
 Kimyasal Oksijen İhtiyacı
kısıtlamaya gidilmiştir.
(KOİ)
parametresinde
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22.04.2014
tarihinde yayınlanan 2014/11 sayılı "Ergene Nehri'nde
Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi" yürürlüğe
konulmuş olup Genelge gereği, 6 Mayıs 2016 tarihine
kadar KOİ deşarj standartlarının Gıda, İçki, Maden,
Cam, Enerji, Tekstil, Petrol, Deri, Kağıt, Kimya, Metal,
Mobilya Makine, Taşıt, Karışık Sanayiler ve diğer
sektörler
ile
evsel
atıksularda
sağlanması
gerekmektedir.
 11 adet Akım Gözlem (AGİ) ve
 30 adet Meteoroloji Gözlem (MGİ)
İstasyonu kurulmuştur.
 “Ergene Havzası Taşkın Erken
Uyarı Sistemi” 2014 yılı ikinci
yarısında kurulacaktır.
Akım Gözlem İstasyonu
Otomatik Meteoroloji
Gözlem İstasyonu
 DSİ tarafından 14 Mart
2014'e kadar bütün tesislere
su sayacı takma mecburiyeti
getirilmiştir.
 Ergene Havzası için yeraltı
suyu
restorasyon
planı
hazırlanmıştır.
 Meriç Nehri’nden yıllık 189
milyon m3’lük su, içme ve
sanayi kullanım suyu olarak
sanayinin
yoğun
olduğu
bölgeye verilecektir.
9 adet baraj ve gölet ile yılda toplam 410,7 milyon m3
içme, kullanma ve sanayi suyu temin edilecektir.









Tekirdağ İçme Suyu Projesi Naipköy Barajı,
Tekirdağ-Saray Yoncalı Barajı,
Tekirdağ İnecik-Dedecik Barajları,
Tekirdağ Saray Ayvacık Göleti,
Çerkezköy Ambardere Regülatörü ve YAS Besleme,
Lüleburgaz Ahmetbey Göleti,
Kömürköy-Kızılağaç-Balaban Barajları,
Çağlayık Barajı,
Meriç Nehri Çorlu-Çerkezköy içme-kullanma suyu
temini
planlama, proje, ihale ve inşaat safhasındadır.
ÇAYIRDERE BARAJI
TELMATA SULAMASI
Eylem Planı’nda bulunan 25 adet sulama tesisi ile
toplam 1.560.000 dekar arazi sulanacaktır. Bunlardan;
 4 adetinin inşaatı tamamlanmış,
 15 adetinin inşaatı devam etmektedir.
 6 adeti proje safhasındadır.
Naipköy Barajı inşaatı
Meriç Ergene A2 İletim Kanalı
inşaatı
EDİRNE MERİÇ
AKÇADAM
SULAMASI
Bakanlığımızın etkin koordinasyonu ve ilgili kurumların
gayretleri neticesinde Ergene Nehri’nin su kalitesindeki
iyileşme devam etmektedir.
Ergene Havzası Koruma Eylem Planına ilişkin
gelişmelerin duyurulduğu http://ergene.ormansu.gov.tr
internet sayfası oluşturulmuştur.
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı için toplam
3,2 milyar TL’lik bütçe ayrılmıştır. Bunun 2,5 milyar TL’si
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.
ŞİMDİ BÖYLE?
BÖYLE OLACAK
HEP BİRLİKTE……….
Download

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Gelişmeleri