T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI TARİHİ
SAATİ
OTURUM
BİRLEŞİM
MECLİS BAŞKAN V
1-AÇILIŞ
2-YOKLAMA
: 02/10/2014
: 14:00
:1
:1
: Veli ŞAHİN
:Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında
02/10/2014 Perşembe günü saat 14:00’da Meclis Toplantı Salonunda
Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere toplandı.
:
Toplantıya Katılanlar,
Veli ŞAHİN,
Servan SATIR,
Mehmet ŞAHİN,
Şaban DOĞAN,
Erdal GÜRSOY,
Fazıl KUŞÇU,
Serkan ÇALIŞKAN, İbrahim BAYRAM,
Saniye KORKMAZ, Şule TEMEL,
Nihat BULUT,
Şeref Baran GENÇ,
Emin DULKADİR,
Hikmet YÜKSEL,
Hayri DOĞRU,
Resul DURAN,
Emre ŞAHİNCİ,
Turgut BEDİR,
Vedat SOYLU,
Sahir YAĞMUR,
Seher ÜNSAL,
Mustafa DURAN,
Cuma ORHAN,
Ümit ÇOLAK,
Osman ÇELEBİ,
Mehmet YILDIRIM, Halil KARLI,
Osman ALTUNTAŞ,
Toplantıya Katılmayanlar,
Erdal BULUT,
Ali KÖKÇÜ ve Musa ERASLAN’ın Meclis Başkanlığına vermiş oldukları dilekçelerinde izinli
sayılmaları talebi,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
3- Belediye Meclis Üyesi İbrahim BAYRAM’ın Belediye Meclis Başkanlığına vermiş olduğu
02.10.2014 tarihli dilekçesi ile Çukurçayır Mahallesi Aşık Sait Caddesi ve Kayabaşı Mahallesi Kadıhanı
Caddesinin isim değişikliği talebi hakkındaki gündem dışı teklifinin gündeme alınması,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
4- Bir önceki 04/09/2014 tarihli Eylül Ayı Meclis Kararlarının okunmadan geçilmesi teklifi,
1 Red Oyuna karşı 27 Kabul Oyu ile,
Oy Çokluğu ile Kabul edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 76
KARAR TARİHİ …....: 02/10/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: İmar Komisyonu Raporu
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/10/2014 tarih ve 1455 sayılı teklifi,
Belediye Meclisinin 04/09/2014 tarih ve 72 nolu Kararında görüşülerek İmar Komisyonuna
havale olunan Vatandaşlardan ve Resmi Kurumlardan gelen 7 madde ile gündem dışı 4 maddeyi
görüşmek üzere İmar Komisyonu 17/09/2014 tarihinde saat 13.30’de toplanmıştır. Seher ÜNSAL,
Mustafa DURAN, Mehmet YILDIRIM, Servan SATIR ve İbrahim BAYRAM’ın katılımıyla, Seher
ÜNSAL Başkanlığında İmar Komisyon toplantısı yapılmış ve Komiyon Raporu Bildirilmiştir.Komisyon
Raporu ile ilgili teklif görüşüldü.
KARAR……………….:
1. Kındam Mahallesi kadastro 433 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların imara açılması talebi,
Adı geçen taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan 1/100.000 ölçekli ilimiz
Çevre Düzeni Planı’na göre Kentsel Yerleşik Alanlar ve Kentsel Gelişme Alanları dışarısında
Tarım Alanı niteliğindedir. Ayrıca İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bu tür alanların
imara açılmasına yönelik olumsuz görüş bildirmektedir. Talebin reddi,
2. Yenice Mahallesi imar 2649 ada ve 3918 adalar arasında mülkiyeti kamuya terk edilmiş ve
halihazırda açık olan yolun imar planına işlenmesi talebi,
Adı geçen adalar arasında mülkiyeti kamuya terkedilmiş, halihazırda açık, sokak numarası
almış ve kimi parsellerin cephe aldığı bir yol bulunmaktadır. Mülkiyeti oturmuş olan bu alanda
yolun imar planında kapatılmış olması durumunda yapılacak uygulamalar mülkiyet düzenini
bozacağından, yolun imar planında yeniden açılması uygun görülmüştür. Öneri plan değişikliği
tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi,
3. Medrese (Yenice) Mahallesi imar 5836 (eski 1362) ada 1-2-7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların
imar planında konut Alanından Akaryakıt ve LPG İstasyonuna çevrilmesi talebi,
Adı geçen taşınmazlarla ilgili olarak ilgilisince Akaryakıt İstasyonu yapımına yönelik bir
vaziyet planı hazırlandığı görülmektedir. Öneri vaziyet planı ilgili mevzuat açısından
incelendikten sonra talebin bir sonraki mecliste değerlendirilmesi,
4. Yenice (Güldiken) Mahallesi imar 4340 adada imar planında anayol cephesinde ön bahçe
mesafelerinin 10 m’den 5m’ye düşürülmesi, tali yol cephesinde yan ve arka bahçe mesafelerinin
4 m’den 3.5 m’ye düşürülmesi talebi,
Adı geçen imar adasında daha önce yapılan imar planı değişiklikleri ile yapılaşma
koşullarında kimi düzenlemeler sonucunda; adanın ana yol (Şehit Polis Ekrem Ülker Caddesi)
cephesinde ön bahçe mesafelerinin 5 m iken 10 m’ye çıktığı, böylelikle adanın yapı nizamının
anayol nizamının 5 m gerisinde kalacağı ve taşınmazların bahçe mesafeleri uygulandıktan sonra
imar haklarını alamayacağı ve yine aynı adanın tali yol (Şehit Metin Koca Caddesi) cephesinde
yan ve arka bahçe mesafelerinin 3,5 m iken 4 m’ye çıktığı, böylelikle taşınmazların bahçe
mesafeleri uygulandıktan sonra imar haklarını alamayacağı tespit edilmiştir. Sehven yapıldığı
tespit edilen düzenlemelerin taşınmaz maliklerine mağduriyet yarattığı başvurulardan
anlaşılmaktadır. İmar planında mağduriyeti giderecek düzenlemelerin yapılması uygun
görülmüştür. Öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste
değerlendirilmesi,
5. Yenice Mahallesi kadastro 464 ada 1 ve 22 parsel numaralı taşınmazın imar planında Spor Tesis
Alanından çıkarılarak Ticari Alana çevrilmesi talebi,
Adı geçen taşınmazın imar planında Spor Tesis Alanından çıkarılarak Konut Alanına
çevrilmesi, mevcut sosyal donatıyı azaltıcı etkisi ve azalan sosyal donatının aynı bölgede ve
eşdeğer nitelikte bir alanda ikame edilmesinin mümkün olmayışı dolayısıyla imar mevzuatı
gereği olumsuz değerlendirilmiştir. Bahçelievler Mahallesinde yürütülen planlama çalışmaları
kapsamında değerlendirilmek üzere talebin reddi,
6. Kuşdilli Mahallesi imar 5446 (eski 908) ada 1-2-3-4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların imar
planında yeterli kentsel sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılarak inşaat alanının artırılması talebi,
Adı geçen taşınmazların imar planında Blok Nizam 4 Kat, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, ön
bahçe mesafesi: 0 (sıfır) imar haklarına sahip Ticari Alan vasfında parseller olduğu tespit
edilmiştir. Yola sıfır olarak yapılacak binanın estetik bir yapı oluşturmayacağı, Kılıçözü Deresi
ıslah kanalına fazla yakın olacağı ve kesişen yollar arasında görüş alanını kapatacağı dikkate
alındığında ada bazında yapılan uygulamada 1403m2 imar adasından mevzuatta belirtilen
standartlara göre toplam 263m2 kentsel sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılarak kalan kısmın
Emsal: 2.20, Yençok: 13.50m, ön bahçe mesafeleri: 2.5m olarak düzenlendiği öneri plan
değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Plan İşlem Numarası UİP-2142,14 olan öneri plan
değişikliği yönünde plan değişikliği yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre
onanması,
7. Şehir içinden çıkarılarak şehir dışına alınan enerji nakil hatlarının Çukurçayır Mahallesi SavcılıKarakurt çıkışı ve Kervansaray Mahallesi Boztepe çıkışı civarında imar planını kestiği kısımların
imar planına işlenmesi talebi,
Şehir içinden çıkarılarak şehir dışına alınan enerji nakil hatlarının Çukurçayır Mahallesi
Savcılı Karakurt çıkışı civarında imar planını kestiği kısımların Park Alanı olarak düzenlendiği
ve enerji nakil hatlarının işlendiği öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Plan İşlem
Numarası NİP-2141,3 ve UİP-2142,15 olan öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği
yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması,
Şehir içinden çıkarılarak şehir dışına alınan enerji nakil hatlarının Kervansaray Mahallesi
Boztepe çıkışı civarında imar planını kestiği kısımların Park Alanı olarak düzenlendiği ve enerji
nakil hatlarının işlendiği öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Plan İşlem Numarası
NİP-2141,4 ve UİP-2142,16 olan öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılması, 3194
sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması,
A. Yenice Mahallesi imar 5273 (eski 633) ada 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların imar planında
Ayrık Nizamdan Blok Nizama çevrilmesi talebiyle ilgili Belediye Meclisinin 04/09/2014 tarihli
ve 71 nolu Kararının iptali talebi,
Söz konusu Meclis Kararına yönelik itiraz değerlendirilmiş olup, adı geçen taşınmazın imar
planında geçmişte Blok Nizam yapılaşma koşullarına sahip olduğu, yapılaşmasını blok nizama
göre tamamladığı, revizyon sırasında sehven Ayrık Nizam olarak düzenlendiği, bloklardan biri
yıkıldığında diğer bloğun uzun yıllar varlığını koruyarak parsel sınırındaki kör cephesinin şehir
estetiğini olumsuz yönde etkileyeceği dikkate alındığında itirazın yerinde olduğu
anlaşılmaktadır. Adı geçen taşınmazların imar planında Blok Nizam olarak düzenlendiği öneri
plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. 04.09.2014 tarih ve 71 sayılı Belediye Meclis
Kararının adı geçen taşınmaza ilişkin bendinin iptal edilmesi, Plan İşlem Numarası UİP-2142,17
olan öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b
bendine göre onanması,
B. Kayabaşı Mahallesi kadastro 583 ada 85 parsel numaralı taşınmaz ile Çukurçayır (Kayabaşı)
Mahallesi imar 4748 (eski 4250) ada 4-5-6 ve 7 parsel numaralı taşınmazlarla ilgili Belediye
Meclisinin 07/08/2014 tarihli ve 63 nolu Kararının iptali talebi,
Söz konusu meclis kararına yönelik itiraz değerlendirilmiş olup, Kadastro 583 ada 85 parsel
numaralı taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan 1/100.000 ölçekli ilimiz Çevre
Düzeni Planı’na göre Kentsel Yerleşik Alanlar ve Kentsel Gelişme Alanları dışarısında Tarım
Alanı niteliğindedir. Bu bölgeden geçecek olan Kırşehir İli Çevre Yoluna ilişkin süreç
neticelenip, taşınmazlar Çevre Düzeni Planı kapsamına alındıktan sonra değerlendirilmek üzere
talebin reddi,
İmar 4748 adanın ise imar planımızda Konut Alanı vasfında iken Belediyemizce Sosyal ve
Kültürel Tesis Alanına çevrildiği, fakat üzerinde hiçbir tasarrufta bulunulmadığı tespit edilmiştir.
Yine Belediyemizce adı geçen taşınmaza ilişkin önümüzdeki süreçte kısa vadede herhangi bir
tasarrufta bulunulmayacağı da bilinmektedir. Bölge itibariyle yakın çevresinde başka hiçbir
konut alanı bulunmadığı için taşınmazların Konut Alanına çevrilmesinde tereddüt yaşanmış,
ancak imar haklarının iadesi açısından ve gelecekte de çalışma alanına çevrilebileceği dikkate
alındığında adı geçen adanın Konut Alanı olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür. Öneri plan
değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi,
C. 04/09/2014 tarihli ve 71 nolu Meclis Kararında bir sonraki Mecliste görüşülme kararı alınan
Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminalinin plan değişikliği talebi,
Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali çevresindeki Park Alanları ile 4930, 4931 4596, 3912,
4382 ve 3891 numaralı imar adalarının yeniden düzenlendiği ve bu kapsamda Yeni Terminalden
şehir merkezine ulaşımı sağlayacak olan ve bir kısmı 12 m, bir kısmı da 10 m olan tali yolların
(594 Sokak, 597 Sokak, 633 Sokak) 15 m’ye genişletildiği öneri plan değişikliği olumlu
değerlendirilmiştir. Plan İşlem Numarası NİP-2141,5 ve UİP-2142,18 olan öneri plan değişikliği
yönünde plan değişikliği yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması,
D. Uygulama İmar Planı plan notları revizyon talebi,
Plan, plan notları ve mevzuat hiyerarşisi, imar adlarındaki ada kayıklıkları, bir ya da birkaç
ada bazında yapılaşma koşullarını yeniden düzenleyen plan değişiklikleri, kotlandırma, saçak
seviyeleri, Ayrık, Blok ve Bitişik Nizam, Ticari Alanlar, kamuya ait alanlar, Konut Dışı Kentsel
Çalışma Alanları ve Rekreasyon Alanlarının yapılaşma koşullarını yürürlükteki mevzuatla
paralel hale getirildiği plan notlarına ilişkin öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir.
Plan İşlem Numarası UİP-2142,13 olan öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği
yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması,
1 Red Oyuna karşı 27 Kabul Oyu ile,
Oy Çokluğu ile Kabul edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 77
KARAR TARİHİ …....: 02/10/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: 2014-Eylül Ayı Plan Tadilat Talepleri
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2014 tarih ve 1420 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
2014 Eylül ayı içerisinde plan değişiklikleri, ilave plan yapılması hususunda Belediyemize Kurum,
Kuruluş ve Vatandaşlardan gelen 9 adet tadilat talebi bulunmaktadır.
1. Kuşdilli Mahallesi imar 3666 ada 1 parsel numaralı taşınmazın çevresindeki yolların
mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi talebi,
2. Medrese (Yenice) Mahallesi imar 5011 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar adası yeniden
düzenlenmesi talebi,
3. Ahi Evran (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 5599 ada 2 parsel numaralı taşınmazın imar adasının
yeniden düzenlenmesi talebi,
4. Gölhisar Mahallesi etrafındaki kadastro parsellerinin imara açılması talebi,
5. Kayabaşı Mahallesi kadastro 211 ada 24 parsel numaralı taşınmazın imar planında park
alanından çıkarılması talebi,
6. Aşıkpaşa Mahallesi imar 965 ada 19 parsel numaralı taşınmazın imar planında park
alanından çıkarılması talebi,
7. Aşıkpaşa Mahallesi imar 962 ada 30,62,63,64 parsel numaralı taşınmazların imar planında
ilköğretim tesis alanından çıkarılması talebi,
8. Nasuhdede Mahallesinde bulunan Hılla Gölü Parkı isminin Şehit Üst Teğmen Ömür Özle
Parkı olarak değiştirilmesi talebi,
9. Bağbaşı Mahallesinde bulunan 910 numaralı sokağın isminin Turgut Göktürk olarak
değiştirilmesi talebi,
Yukarıda bahsi geçen 9 adet tadilat talebinin Meclisten önce İmar Komisyonunda değerlendirilmesi
gerektiğinden,
İmar Komisyonuna havale edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 78
KARAR TARİHİ …....: 02/10/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Destek Hizmetleri Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Komisyon Hak.
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 19/09/2014 tarih ve 1357 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin P Bendinde Kanunların Belediyelere verdiği
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek hükmüne dayalı olarak,
İlimizde Ahievran Üniversitesi Kampüsünün açılması ve buna dayalı olarak öğrenci sayısının
artması, kentsel dönüşüm uygulamaları sonucu Bağbaşı Mahallesinde 2700 Konutun yapılması, Kındam
TOKİ konutlarının iskana açılması, Güldiken Mahallesinde Polis Meslek Yüksek Okulunun öğretime
başlaması, Kız Meslek Lisesinin Güvercinlik Mevkiine taşınması, öğrenci sayısının ve şehrin nüfusunun
artması gibi sebepler sonucu; Belediyemiz tarafından ihalesi yapılıp hazırlanan Ulaşım Master Planının
uygulanması mevcut toplu taşımanın bu gelişmeler karşısında yeterli derecede gelişememesi, toplu
taşımada aksaklıkların giderilmesi ve yeni alternatiflerin üretilmesi, adına düşünülmektedir.Ayrıca
Kentimizde oluşan trafik yoğunluğunun giderilmesi, hatların ve hatta çalışan sürücülerin sorunlarının
araştırılması, mevcut durakların değer tespitinin yapılması ve gerek görülürse diğer illerin
uygulamalarının yerinde incelenmesi gerektiğinde alt komsiyon oluşturulmasına,
Komisyonun, Belediye Başkanımız Sayın Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında; Belediye Başkan
Yardımcıları Yaşar SULU, Veli ŞAHİN, Halil TAN; Meclis Üyelerimizden Erdal GÜRSOY, Seher
ÜNSAL, Mehmet ŞAHİN, Mustafa DURAN, Şaban DOĞAN, Nihat BULUT, Şeref Baran GENÇ;
Ticaret Odası Başkanı Selahattin EKİCİ; Şöförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet TEKİN;
Kent Konseyi Başkanı Tahsin ÜÇGÜL; Esnaf Odaları Başkanı Bahamettin ÖZTÜRK; Destek
Hizmetleri Müdürü Halil ÖZTÜRK; Dolmuş Durak Başkanları Çetin BARAN (Gölhisar), Tekin
YAŞAR (Bahçelievler), Ahmet ARSLAN (Hızırağa), Hüdayi BORA (Güneykent), Kadir ATABEY
(Çukurçayır), Kazım YALÇINKAYA (Bağbaşı), Yakup DELİDUMAN (Kındam) ve Şeref
TEMİZKALP (Mehtap Tepesi) olmak üzere toplam 24 kişiden 6 ay süreliğine oluşturulması,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 79
KARAR TARİHİ …....: 02/10/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Dış İlişkiler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Yurtdışı Görevlendirmesi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Dış İlişkiler Müdürlüğünün 24/09/2014 tarih ve 143 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Belediyemizin üyesi bulunduğu UCLG – MEWA’nın 22-23 Ekim 2014 tarihleri arasında
Ürdün’ün Başkenti Amman’da düzenleyeceği ‘‘UCLG – MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak
Toplantısı’’na Belediyemizi temsilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kurtuluş YILMAZ ile Özel
Kalem Müdürü Derviş ARSLAN’ın toplantıya katılmaları için 21 – 24 Ekim 2014 tarihleri arasında
görevlendirilmelerine, doğacak resmi yutiçi ve yutdışı yolluklarının da 6245 sayılı Kanun gereğince Dış
İlişkiler Müdürlüğünün yurtdışı geçici görev yollukları bütçesinden karşılanması,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 80
KARAR TARİHİ …....: 02/10/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: İller Bankası Kredi Antlaşması Yetki Devri
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/09/2014 tarih ve 2726 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Belediye Meclisince 07.08.2014 tarih ve 68 nolu Meclis Kararı ile‘‘Kırşehir Belediyesi Otogar
Binası Ek Garaj Yapısı ve İstinat Duvarları Yapım İşi’’ ve 07.08.2014 tarih ve 69 nolu Meclis Kararı ile
‘‘Kırşehir İli 801 ada 36 parsel üzerine T.M.O. Kırşehir Şubesi Lojman Binası Yapım İşleri’’ için İller
Bankasından Kredi alınarak belediye payından düşülmesi amacıyla ‘Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ
yetkili kılınmıştır’ ibaresi değiştirilerek Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar SULU’nun yetkili kılınması,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 81
KARAR TARİHİ …....: 02/10/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Dünya Bankası Kredi Antlaşması Yetki Devri
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/09/2014 tarih ve 2727 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Belediye Hizmetleri Projesi II. ( Ek Finansman ) kapsamında, Hazine Müsteşarlığının
garantörlüğünde 29.06.2010 tarihinde Dünya Bankası ile İLBANK A.Ş. arasında imzalanan TU-7885
Nolu Kredi Anlaşması’na istinaden 25.08.2010 tarihinde Belediyemizle İLBANK A.Ş. arasında 19 Nolu
Alt Kredi Anlaşması imzalanmıştır.
Söz konusu kredi kulanımına binaen oluşacak her türlü iş ve işlemler düzenlenecek hakedişler
ile Kredi Talep Formu’nun imzalanması da dahil olmak üzere Alt Kredi Antlaşması’nın 24. Sayfasında
yer alan ‘IX Belediye Başkanına veya Vekiline Yetki Verilen Hususlar ‘ başlık maddesinde yetkili
kılınan Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ yerine Belediye Başkan Yardımcısı Halil TAN’ın Yetkili
kılınması,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 82
KARAR TARİHİ …....: 02/10/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Yetki Verilmesi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/09/2014 tarih ve 1066 sayılı
teklifi,
KARAR……………….:
Belediyemiz bünyesinde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 49. Maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışan personellerimizi kapsayan ve 4688
Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 04.04.2012 tarihinde değişen 3.
Maddesinin a) bendine istinaden yetkili sendikalara (BEM-BİR-SEN) Sosyal Denge Sözleşmesi yapma
yetkisi vermiştir.
30 Mart 2014 tarihinden itibaren vergi borçları nedeniyle verilemeyen Sosyal Denge
Tazminatlarının, 11 Eylül 2014 tarih ve 6552 sayılı Kanunla vergi borçları yapılandırıldığından Sosyal
Denge Tazminatlarının 01 Ekim 2014 tarihinden itibaren tekrar ödenmesi ve 2015 yılında tekrar
sözleşme yapmak üzere, ilgili Sendika ile Belediyemiz arasında yapılacak olan Sosyal Denge
Sözleşmesi için Belediye Başkanı Sayın Yaşar BAHÇECİ’ye yetki verilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 83
KARAR TARİHİ …....: 02/10/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Meclis Üyesi İbrahim BAYRAM
KONUSU……….…….: Cadde-Bulvar İsim Değişikliği Talebi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Meclis Üyesi İbrahim BAYRAM’ın 02/10/2014 tarihli dilekçesi,
KARAR……………….:
Kırşehir ili içerisinde bulunan Çukurçayır Mahallesi Aşık Said Caddesi ve Kayabaşı Mahallesi
Kadıhanı Caddesinin isimlerinin Cumhuriyet Bulvarı olarak değiştirilmesi talebinin Meclisten önce İmar
Komisyonunda değerlendirilmesi gerektiğinden,
İmar Komisyonuna havale edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
Meclis Başkan Vekili, Meclis Üyelerinin herhangi bir Dilek ve Temennilerin olup olmadığını
sorduğunda; Belediye Meclis Üyesi MHP Grup Başkanı Serkan ÇALIŞKAN Meclis Başkanlığına
Kırşehir Belediyesinin yaptırmış olduğu Otogar İnşaatı ile ilgili Soru Önergesini vermiştir.
Soru Önergesi;
‘‘1-İlimiz Otogar İnşaatının yeri ile ilgili nasıl bir fizibilite çalışması yapılmıştır ki konum olarak
burası seçilmiştir.İmar Mevzuatına göre şehir imar planında otogar alanı ihalenin yapıldığı yıldaki yasal
m2 uygunluğu taşıyor mudur?
2-Bu iş ile ilgili proje ve etüt çalışmalarının hangi firmaya ve hangi usul ile verildiği?
3-Bu iş ile ilgili proje bedelinin ne kadar ödendiği?
4-Yaklaşık maliyetin kimler tarafından yapıldığı?
5-Yapım işi için ilk ihalenin ne zaman yapıldığı ve hangi firmaların teklif verdiği?
6-Teklifi değerlendiren Komisyon görevlilerinin kimler olduğu?
7-Teklif veren firmaların bu işi yapma ve bitirme ehliyetlerinin olup olmadığı?
8-Otogar inşaatı ile alakalı 1. İhalede hangi firmaya kaldığı ve ihale yaklaşık maliyetinin ne
olduğu ve firmanın kaç lira teklif verdiği?
9-Otogar inşaatı ile alakalı 2. İhalede hangi firmaya kaldığı ve ihale yaklaşık maliyetinin ne
olduğu ve firmanın kaç lira teklif verdiği?
10-Otogar inşaatı ile alakalı 3. İhalede hangi firmaya kaldığı ve ihale yaklaşık maliyetinin ne
olduğu ve firmanın kaç lira teklif verdiği?
11-Yapım projesi yapan firmanın neden böyle maliyeti yüksek bir proje hazırladığı ve kullanım
olarak çok uygunsuz bir projeye yaptırıldığı?
12- Otogar inşaatında kolon demirlerinin kesildiği görülmektedir.Bu işlem statik açıdan problem
doğuracağından bu işlemi yapan ve bu işi kontrol eden kişiler neden buna müsaade etmişlerdir?
13-İşin teslim süresi yaklaşık 1 yıl geçmiş olup bununla ilgili ne işlem yapıldığı?
14-İşin toplam maliyeti yaklaşık 18.000.000.00TL’yi bulmuştur. Bu şekilde bir harcamayla daha
nezih, daha düzgün ve daha kullanışlı bir terminal inşaatı yaptırılamaz mıydı?
15- Belediyemizin mali problemleri varken neden bu kadar borca girilmiştir?’’ sorularından
oluşmaktadır.
Meclis Başkan Vekili, Soru Önergesinin İlgili Birimlerce Bir sonraki mecliste yazılı ve sözlü
olarak cevaplandırılacağını belirterek; 06/11/2014 Perşembe günü saat 14.00’da Kasım Ayı Olağan
Meclisinde toplanmak üzere Ekim ayı Meclisini kapattı.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
Download

Ekim Ayı Meclis Kararları