Karar Tarihi : 01.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 112
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Kadro İptal-İhdas Talebi.
KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre kadro kütüğündeki en üst ve en alt dereceler esas alınmak üzere
ekteki I Sayılı Cetvel ile teklif edilen kadroların ihdası talebinin, II Sayılı Cetvelle teklif edilen Boş Kadro
Değişikliği talebinin ve III Sayılı Cetvelle teklif edilen Dolu Kadro Değişikliği talebinin kabulüne oy birliği
ile karar verilmiştir.
Eki : I Sayılı Cetvel
II Sayılı Cetvel
III Sayılı Cetvel
Karar Tarihi : 01.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 113
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Yetki Alınması.
KARAR : 6360 Sayılı Kanun gereği Konya İli Selçuklu İlçesi Sarıcalar Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı
özel ağaçlandırma sahasından faydalanma ve sorumluluklarının Belediyemize geçmesinden dolayı söz
konusu özel ağaçlandırma sahasının Belediyemize devri ile ilgili işlemlerin yapmak üzere Park ve Bahçeler
Müdürlüğümüz personeli Ziraat Mühendisi Yasin SELVİ'ye yetki belgesi verilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
Karar Tarihi : 01.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 114
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Gayrimenkul Satın Alınması.
KARAR : İmar planında mesken sahalarına isabet eden tapunun Sille Mahallesi 25 J 3 pafta 28655 ada
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 parsel nolu gayrimenkuller ile tapunun Sille Mahallesi 25 J 3 pafta 28656 ada
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parsel nolu gayrimenkullerin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e
maddesi gereğince Belediyemizce satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 01.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 115
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi.
KARAR : Belediyemiz Genel İdare Hizmet sınıfında münhal bulunan 3. derece Eğitimen kadrosunda; 5393
Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre istihdam edilecek bir adet sözleşmeli personele ödenecek net
ücretin aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Sınıfı
Ünvanı
Kadro Derecesi
657 Sayılı Kanuna
Göre Net Aylık Tutarı
GİH
Eğitmen
3
1.363,67 TL.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 116
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İhale İle Hizmet Alımı
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Komisyonumuza 01.07.2014 tarihli meclis toplantısında havale
edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun, gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesi
hükmü gereğince, Belediyemizin “Park ve Bahçe Hizmet Alımı” işlerinin 18 ay süre ile ihale yoluyla
yaptırılması talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizce karara bağlanması." raporu
doğrultusunda.
5393 Sayılı Belediye Kanununun, gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67. maddesi hükmü
gereğince, Belediyemizin “Park ve Bahçe Hizmet Alımı” işlerinin 18 ay süre ile ihale yoluyla yaptırılmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 117
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Protokol Yapılması için Yetki Verilmesi.
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Komisyonumuza 01.07.2014 tarihli meclis toplantısında havale
edilen, Konya İli sınırları içerisinde bulunan Hadim Belediyesi, Ahırlı Belediyesi, Yalıhüyük Belediyesi,
Taşkent Belediyesi ve Bozkır Belediyesi arasında ortak hizmet projeleri ve işbirliği gerçekleştirilebilmesi ve
bu amaçla yapılacak protokoller için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi Komisyonumuzca uygun
görülmüştür. Meclisimizce karara bağlanması." raporu doğrultusunda.
Selçuklu Belediyesi ile Konya İli sınırları içerisinde bulunan Hadim Belediyesi, Ahırlı Belediyesi, Yalıhüyük
Belediyesi, Taşkent Belediyesi ve Bozkır Belediyesi arasında işbirliği ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirilebilmesi amacıyla protokoller yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 118
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Bağış
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Komisyonumuza 01.07.2014 tarihli meclis toplantısında havale
edilen, Mevcut imar planında Eğitim Tesis Alanına isabet eden mülkiyeti Türk Anadolu Vakfı’ na ait tapunun
Işık Mahallesi 2519 ada 278 parsel nolu 4160,00 m2’lik gayrimenkul ve 363 parsel nolu 471,00 m2’lik
gayrimenkulün, mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait tapunun Işık Mahallesi 13716 ada 31 parsel nolu 5455,04
m2’lik gayrimenkul ile birlikte üzerine Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip isimli eğitim tesisi yapılması şartı ile
Belediyemize bağış talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizce karara bağlanması." raporu
doğrultusunda.
Mevcut imar planında Eğitim Tesis Alanına isabet eden mülkiyeti Türk Anadolu Vakfı’ na ait tapunun Işık
Mahallesi 2519 ada 278 parsel nolu 4160,00 m2’lik gayrimenkul ve 363 parsel nolu 471,00 m2’lik
gayrimenkulün, mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait tapunun Işık Mahallesi 13716 ada 31 parsel nolu 5455,04
m2’lik gayrimenkul ile birlikte üzerine Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip isimli eğitim tesisi yapılması şartı ile
Belediyemize bağış talebinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 119
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ayni ve Nakti Yardımlar.
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Komisyonumuza 01.07.2014 tarihli meclis toplantısında havale
edilen, Belediyemizin uluslararası ilişkiler kapsamında Arnavutluk Trush Camii restorasyon projesine katkı
sağlanması amacı ile vergi ve harçlar hariç 120.000,00 Türk Lirası yardım yapılması, bununla ilgili olarak
yapılacak faaliyetlerin Dost Eli Derneği aracılığıyla yürütülmesi ve bu işlemlere ilişkin protokol yapmak
üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizce karara
bağlanması." raporu doğrultusunda.
Belediyemizin uluslararası ilişkiler kapsamında Arnavutluk Trush Camii restorasyon projesine katkı
sağlanması amacı ile vergi ve harçlar hariç 120.000,00 Türk Lirası yardım yapılmasına, bununla ilgili olarak
yapılacak faaliyetlerin Dost Eli Derneği aracılığıyla yürütülmesine ve bu işlemlere ilişkin protokol yapmak
üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 120
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ayni ve Nakti Yardımlar.
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Komisyonumuza 01.07.2014 tarihli meclis toplantısında havale
edilen, Belediyemizin 06/06/2014 tarih ve 93 sayılı Meclis Kararı ile "Tarihi Saraybosna Mevlevihanesinin"
giriş istinat duvarı üzerine perforje uygulaması yapılmasına, Mevlevihaneye kütüphane ve krom nikel bayrak
direği yaptırılması kararı çıkmış olup; faaliyetlerin Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (
TİKA) ile yürütülmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi talebi Komisyonumuzca
uygun görülmüştür. Meclisimizce karara bağlanması." raporu doğrultusunda.
Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 93 sayılı Meclis Kararına konu olan "Tarihi Saraybosna
Mevlevihanesinin" giriş istinat duvarı üzerine perforje uygulaması yapılmasına, Mevlevihaneye kütüphane ve
krom nikel bayrak direği yaptırılması faaliyetlerinin Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (
TİKA) ile yürütülmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 121
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-2-A/M28-B-10-A-1-B (25 J III) paftalar, 28654 ada 1-...-8
parseller, 28655 ada 1-...-14 parseller, 28656 ada 11 parsel ve çevresinin, Park ve Mesken Alanı olan
imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2014 tarih ve 308 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının, Rekreasyon Alanı olarak
çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 122
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Etüd Proje Müdürlüğü'nün 18/06/2014 tarih ve 17373 sayılı yazısına istinaden, mülkiyeti Selçuklu
Belediyesine ait olan, tapunun Tatköy Mahallesi, M28-B-03-D-4-C pafta, 267 ada 2 parsel ve çevresinin,
Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2014 tarih ve 310 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının, E:1.00, Max TAKS:0.40, Hmax:2
Kat, plan notu eklenerek, Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden
düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile
karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 123
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Etüd Proje Müdürlüğü’nün 04/06/2014 tarih ve 15921 sayılı yazısına istinaden, tapunun Dikilitaş
Mahallesi, M29-A-01-A-3-C (28 N IV) pafta, 18919 ada 1 parselin, Kültür Merkezi olan imarının bir kısmına
E:1.20, Max TAKS:0.45, Max 3 Kat, Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte
yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy
birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 124
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Tapunun Sille Mahallesi M28-B-05-C-3-C (26 L III) pafta, 29196 ada 1 parselin, Park ve Spor
Tesisleri olan imarına, 'Kapalı Pazar Alanı Yapılabilir' plan notu eklenmesi ile birlikte yeniden düzenlenmesi
ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 125
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-15-B-1-A (20 K II) pafta, 3185 ada 5 parselin, yapı yaklaşma
mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 126
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 29/05/2014 tarih ve 13540
sayılı
yazısına
istinaden,
tapunun
Dikilitaş
Mahallesi,
M29-A-02-B-3-A/M29-A-02-B-3-D/M29-A-02-B-4-C/M29-A-02-B-4-B (28 R II-III) paftalar, 22410 ada
5,6,16,17,18,20 parseller ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/01/2014 tarih ve 62
sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planın Resmi Kurum Alanı, Sanayi ve Ticaret Alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili
plan tadilatı talebinin kabulüne, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 127
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR :Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Tesis
ve Kontrol Müdürlüğü'nün 02/06/2014 tarih ve 5472 sayılı yazısına istinaden, tapunun Hocacihan (Erenköy)
Mahallesi, M28-B-10-D-3-A (21 J II) pafta, 14835 ada 1 parselin Resmi Kurum ve Spor Alanı olan imarının,
Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/05/2014 tarih ve 232 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın E:0.80, max TAKS:0.40, Hmax:3
Kat, Resmi Kurum Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, İmar
Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 128
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 26/05/2014 tarih ve 70722 sayılı yazısına istinaden, İlçemizin
muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 2 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı talebinin
kabulüne, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 129
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Tapunun Musalla Bağları Mahallesi, M29-A-11-A-1-A (20 L III) pafta, 15113 ada 5 parselin,
H:7.50, Ticaret Alanı olan imarında, ebatsız blok kaldırılarak, H:7.50, Ticaret Alanı, yapı yaklaşma
mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin, İmar Komisyonunun " yoğunluk artışı
olduğundan uygun görülmemiş" raporu doğrultusunda reddine oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 130
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-3-A (24 L IV) pafta, 16143 ada 15 parselin, 2 Kat Ayrık,
0.20/0.40, Mesken Alanı olan imarının, 4 Kat Ayrık, 0.25/1.00, Mesken Alanı olarak yeniden düzenlenmesi
ile ilgili plan tadilatı talebinin, İmar Komisyonunun " yoğunluk artışı olduğundan uygun görülmemiş" raporu
doğrultusunda reddine oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 131
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-3-A (19 İ II) pafta, 20119 ada 4-5-6 parsellerin, 3
Kat Blok, 0.25/0.90 ve 2 Kat Ayrık-İkiz, 0.25/0.60 Mesken Alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan,
E:0.74, Max TAKS:0.30, Hmax:3 Kat, 'Kapalı Çıkma Yapılamaz' plan notu eklenmesi, Mesken Alanı olarak
yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, İmar
Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 132
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Tapunun Tarla Mahallesi, M28-B-15-B-3-D (18 L II) pafta, 29425 ada 130 parselin, 5 Kat Blok
Mesken Alanı olan imarına, plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, İmar Komisyonu
raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 133
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-D (23 K I) pafta, 18471 ada 4 parselin 3 Kat Ayrık,
0.25/0.75, Mesken Alanı olanı imarında, parselin güneyinde kalan, yola olan cephesine 10 metre olan yapı
yaklaşma mesafesinin, 5 metre olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, İmar
Komisyonu raporu doğrultusunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 134
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-3-A/M28-B-05-C-3-B (26 L III) paftalar, 29203 ada 13
parselin, E:2.00, Max.Taks:0.25, Hmax:Serbest, Mesken Alanı olan imarında yer alan plan notunun yeniden
düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy çokluğu ile
karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 135
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-1-B (25 K II) pafta, 28349 ada, 4-5-6 parsellerin, 8 Kat, 2
adet 17x35 ebatlı blok ve E:2.00, max TAKS:0.25, Hmax:Serbest, Mesken Alanı olan imarının, yoğunluk
artışı yapılmadan, E:1.60, Max.Taks:0.25, Hmax:8 Kat, Mesken Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile
birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 136
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-A-3-C (28 M III) pafta, 17045 ada 2 parselin, 7 Kat,
ebatlı Blok Mesken Alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan, emsal ve taksa çevrilerek, 9 Kat olarak
yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin, İmar
Komisyonunun " talep sahibinin talebinden vazgeçmesinden dolayı, dosyanın iade edilmesi uygun görülmüş"
raporu doğrultusunda dosyanın iadesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 08.07.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 137
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı Tadilatı
KARAR : Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-D-2-D (27 M III) pafta, 16539 ada, 30 parselin, 3 Kat,
16x48.75 ebatlı Blok Ticaret Alanı olan imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2013 tarih ve
816 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planın E:2.00, TAKS:0.35, Hmax:5 Kat, plan notu eklenmesi, Otel Alanı olarak yapı yaklaşma
mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Download

KARAR - Selçuklu Belediyesi