İRTİFAK HAKKI TESİSİ YÖNTEMİ İLE 500+500 KİŞİ KAPASİTELİ YURT BİNASI VE
SOSYALYAŞAM ALANI TESİSLERİ TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI KURULARAK
YAPTIRILACAKTIR
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:
SDÜ Doğu yerleşkesine 500+500 kişi kapasiteli yurt binası ve sosyal yaşam alanına ilişkin
irtifak hakkı tesisi işi 2886 sayılı Devlet İhâle Kanununun 45 inci ve 46 ncı maddelerine göre ihâle
edilecektir. İhâleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1 – İdarenin
a) Adresi : Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi
Çünür/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 0 246 211 16 51– 0 246 237 10 47
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
2 - İhâle konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı : : İhâle edilecek taşınmaz yaklaşık 36.843 m²’lik (İmar uygulamasından
sonra oluşacak parsel m²’si netleşecektir.) alanlı taşınmazların sınırları içerisinde kalmak kaydı ile
2
yaklaşık 36.843 m inşaat alanına sahip (İmar uygulamasından sonra oluşacak parsel m²’sine bağlı
olarak netleşecektir) 500+500 kişi kapasiteli yurt binası ve sosyal yaşam alanı h max yençok
8 kat, emsal 1,00 olarak “İrtifak Hakkı” tesisi ile yurt binası ve sosyal tesis yapım işi.
b) Yapılacağı yer : Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi /ISPARTA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 300 gün ön izin süresi içerisinde
yasal işlemler tamamlandıktan sonra yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) Binaların yapım süresi : İrtifak hakkına konu taşınmaz üzerinde yapılacak bina ve sosyal tesisler
ön izin süresinden sonra 2 yıl içerisinde tamamlanacaktır.
e) İşin birinci yıl tahmini üst kullanım bedeli: 120.000,00 TL’dir. KDV hariçtir.
f) İrtifak hakkı süresi: Ön izinlerden sonra irtifak hakkının tapuya tescilinden sonra 35 yıldır. Binaların
yapım süresi bu sürenin içerisindedir.
3 - İhâlenin
a) Yapılacağı yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA adresinde bulunan
Rektörlük İhâle Salonunda yapılacaktır.
b) Tarihi ve saati : 22/04/2015 günü Saat: 10:00
4 - İhâleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhâleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
İhâleye katılabilmek için Hak Lehtarlarının 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhâle Kanunu ve bu
Kanununun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları, aşağıda
istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir.
A) Kanuni ikametgâh sahibi olması,
B) Türkiye de tebligat için ikametgâh göstermesi, telefon, faks ve e-mail adresi belirtmesi,
C) Cumhuriyet Başsavcılığından ilan tarihinden sonra alınacak olan adli sicil kaydı belgesi
getireceklerdir,
a- Gerçek kişi olması halinde Cumhuriyet Başsavcılığından ilan tarihinden sonra
alınacak olan adli sicil kaydı belgesi,
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişilere ait Cumhuriyet
Başsavcılığından ilan tarihinden sonra alınacak olan adli sicil kaydı belgesi,
D) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu
gösterir belgenin aslı,
a- Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre hangi oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir
belgenin aslı,
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya
benzeri bir makamdan;
İhâlenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edilecek belge,
E) Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini vermesi, (Aslı veya noter tasdikli
sureti)
F) İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin, vekâletnamesinin aslı veya
noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,
G) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektubu
verilmesi,
H) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin
(C), (D),( E) ve (F) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak girişim
beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,
İ) Yeterlilik verilme keyfiyeti kurumun uhdesindedir.
J) Sosyal Güvenlik Kurumundan prim borcu olmadığına dair belge, (Bu belge Türkiye geneli
itibariyle borcu olmadığına dair olacaktır. İlan tarihinden sonra alınmış olması ve ortak
girişimlerde her bir ortak tarafından da alınması gerekmektedir.)
K) Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belge, (Bu belge Türkiye geneli itibariyle borcu
olmadığına dair olacaktır. İlan tarihinden sonra alınmış olması ve ortak girişimlerde her bir
ortak tarafından da alınması gerekmektedir.)
L) Teklif mektubu
4.2 İsteklilerin sahip olması gereken ekonomik ve mali yeterlilikler;
A) İrtifak hakkı tesisi kendisine ihâle edilecek ve sözleşme imzalanacak olan gerçek veya tüzel
kişinin ekonomik ve mali yeterliliğinin belirlenmesinde en az aşağıda belirlenen kıstasları sağlaması
zorunludur. 2014 yılında sağlayamayanlar için, 2013 ve 2012 yılları itibariyle;
B) Cari oranın en az 1,50 (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, sonucu bulunan
orandır.) olması gerekmektedir.
C) Nakit oranının en az 0,01 (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, sonucu bulunan
orandır.) olması gerekmektedir.
D) Asit test oranının en az 0,75 (Dönen Varlıklar – Stoklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar,
sonucu bulunan orandır.) olması gerekmektedir.
E) Sermaye yapısının en az 0,09 (Öz kaynaklar/Toplam Kaynaklar, sonucu bulunan orandır.)
olması gerekmektedir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Aday veya isteklinin İş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin (B), (C), (D) ve (E)
bentlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
F) Öz kaynaklarının en az 20.000.000,00 TL, toplam aktiflerinin de en az
160.000.000,00 TL olması gerekmektedir. (İş ortaklığı olarak İhâleye katılan aday ve isteklilerde; buna
ait kriterleri, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.)
G) En az 40.000.000,00 TL’lik banka referans mektubu getirilecektir. Banka referans
mektubunda tutarın hesabında kredilerinin toplamı dikkate alınacaktır. (İş Ortaklığı olarak ihâleye
katılınması halinde bu belge ortaklardan biri veya birlikte sağlanması zorunludur. )
H) İsteklinin, son 5 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı olarak en az 20.000 m² Kamu İhâle
Tebliğinin (Benzer İşlere Dair Tebliği) Benzer İş Grupları listesinde, Üst yapı Grubu İşlerden BII grup
işlere uygun benzer iş bitirme belgesinin aslı, (İş ortaklığı olarak ihâleye katılan aday ve isteklilerde;
buna ait kriterleri, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.)
I) Son üç yılda yıllık karının en az 5.000.000,00 TL’nin altında olmaması gerekmektedir. Buna
ait gelir tabloları sunulacaktır. (İş ortaklığı olarak ihâleye katılan aday ve isteklilerde; buna ait kriterleri,
her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.)
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini
sunmayanlar, 2013-2012 ve 2011 belgelerini sunabilirler.
İ) İlan tarihinden sonra alınmış kredi borcunda temerrüde düşmediğine dair kanıtlayıcı belge,
(İş Ortaklığı olarak ihâleye katılınması halinde, bu belge her bir ortak tarafından sağlanması
zorunludur.)
İstekliler mali durumlarına ilişkin yukarıda sayılan yeterlilik kıstaslarını 3568 sayılı Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre belge almış, Yeminli Mali
Müşavire veya ilgili vergi dairesine onaylattırarak diğer belgelerle beraber ihâleden önce ihâle
komisyonuna sunacaklardır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Şartnamenin 3. maddesine göre belirlenecektir.
6 - İhâle dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhâle dokümanı, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kiralama ve Satış Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve şartnameyi 500,00 TL (beşyüzlira)
karşılığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesi veya Ziraat Bankası Isparta Merkez Şubesi
nezdinde bulunan 44807896-5723 numaralı hesabına (Kaymakkapı V. D. 4700438000)
IBAN Nu.: TR060001000132448078965723 numaralı hesabına şartname bedelini ödeyerek satın
alabilirler.
6.2. İhâleye teklif verecek olanların ihâle dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, ihâle tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA adresine elden veya posta ile teslim edilecektir.
Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Bu ihâlede, İdari Şartnamenin 3. maddesine göre teklif verilecektir. İhâle sonucu, üzerine ihâle
yapılan Hak Lehtarı ile sözleşme imzalanacaktır.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihâle tarihinden itibaren 600 (altıyüz) takvim günüdür.
10 - Bu ihâlede Geçici teminat 3.600,00 TL’dir. Geçici teminat bedeli banka mektubu olarak verilmesi
halinde teminat mektubu süresiz ve limit içi olacaktır. Güvence bedeli (Teminat) ise 250.000,00 TL’dir
ve güvence bedeline ait teminat mektubu süresiz ve limit için olacaktır. Kabul yapıldıktan sonra Hak
Lehtarının vermiş olduğu güvence bedeli (Teminat) iade edilecektir. İrtifak hakkı bedeli üzerinden
ayrıca %6 oranında kesin teminat alınacaktır. Kesin teminat mektupları süresiz olacaktır. Bu miktar
irtifak hakkı (yıl x yıllık irtifak hakkı bedeli) bedeli üzerinden %6 oranında hesaplanacaktır.
11 - İhâle komisyonu ihâleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Download

İndir - Süleyman Demirel Üniversitesi