KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
Karabük İl Özel İdaresi Genel İş Yürütümü Teftiş Raporunda belirtilen eleştiri ve öneriye değer
hususlara ilişkin cevabi rapor aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
ÖNCEKĠ TEFTĠġ VE SONUCU:
1) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
2) Mülkiye Teftiş Defterinin ilgili bölümüne, teftişle ilgili olarak Valilik Makamından gönderilen
emirler işlenmiştir. Mülkiye Teftiş Raporu Örneği ektedir. Madde gereği yapılmıştır.
3) 2010 yılında yapılan teftişe ilişkin (bundan önceki) Teftiş Raporu ve 2013 yılında yapılan
teftişe ilişkin Teftiş Raporu, İdaremiz resmi internet sitesi ile İdaremizdeki resmi ilan panosunda
yayınlanmak suretiyle ilan edilmiştir. 2013 yılı Teftiş Raporunun kamuoyuna açıklanmasına devam
edilecek, madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
4) 18.04.2011 tarih ve B.05.İLİ.0.02.02.00/663.01-2426 sayılı Bakanlık Onayı ile yürürlüğe giren
“Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması
Hakkında Yönerge” gereğince işlem yapılacaktır. Ayrıca Yönergenin 22‟inci maddesi gereği Yönergenin
hizmetiçi eğitim ve seminerlerde konu olarak işlenmesi sağlanacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
SAYIġTAY DENETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR:
5) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
YERLEġĠM DURUMU:
6) Karabük İl Özel İdaresi hizmetlerinin yürütüldüğü hizmet binalarının yeterli hale getirilmesi
için gerekli çalışmalar yapılacak, gerekli girişimlerde bulunulacaktır. İmkanlar dahilinde Karabük İl Özel
İdaresinin yeni bir hizmet binasına kavuşması sağlanacaktır. Birim ve büroların tertip ve düzenleri uygun
hale getirilecektir. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
7) Özel İdare Personelinin tanıtıcı yaka kartı kullanmasına yönelik işleme başlanılmıştır. İdaremiz
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 15/01/2014 tarih ve 18268257-214 sayılı yazı ile gerekli talimat
verilmiştir.
Sayfa 1 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ORGANLARI:
A- Ġl Genel Meclisi ile Ġlgili ĠĢ ve ĠĢlemler:
8) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
9) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
10) Madde tenkit niteliğindedir. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12‟nci maddesi ve İl Genel
Meclisi Çalışma Yönetmeliği‟nin 16‟ncı maddesinde; “Toplantılar, meclisin kararıyla sesli veya
görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.” Hükmü gereğince işlem yapılmak üzere, İdaremiz Encümen
Müdürlüğüne 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli bilgi verilmiştir. Teftiş Raporu,
06.01.2014 tarih ve 18268257-79 sayılı yazı ekinde olarak, Karabük İl Genel Meclisinin Ocak Ayı
Olağan Toplantısında, İl Genel Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
11) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
12) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
13) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
14) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
15) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
16) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
17) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
18) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
19) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
20) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
21) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
Sayfa 2 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
22) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
23) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
24) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
25) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
26) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
27) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
28) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu “Encümen Toplantısı” başlıklı 27‟nci maddesinde yer alan;
“Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Başkan acil
durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir” hükmü gereğince, İl Encümeninin toplantı gün ve saati,
Karabük İl Encümeninin 08.01.2014 tarih ve 1 sayılı kararıyla, Çarşamba Günü, Saat 14:00, İl Genel
Meclisi toplantılarına rastlayan günlerde, Çarşamba Günü, Saat 13.30 olarak belirlenmiştir. Madde gereği
yerine getirilmiştir.
C- Vali
29) Hazırlanacak yeni imza Yetkileri Yönergesi işle Kaymakamlara yazılacak yazıların Vali
Yardımcısı tarafından imzalanması ve bu hususa yönelik 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 32‟nci
maddesi uyarınca bir düzenleme yapılacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
30) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25‟inci maddesi hükmü gereğince işlem yapılması
sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
Stratejik Plan :
31) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
Sayfa 3 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
32) Stratejik planın hazırlanmasında üniversite ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum
örgütlerinin görüşleri alınacaktır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‟nun 31‟inci maddesinin 2‟nci fıkrası
hükmüne göre işlem yapılacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
33) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
34) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
Performans Planları:
35) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
36) Performans programının Ocak ayı içinde kitle iletişim araçları ve diğer haberleşme araçlarıyla
kamuoyuna açıklanması sağlanacaktır. İnternet sitesinde yayımlanmasına devam edilecektir. Madde
gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
Faaliyet Raporları :
37) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
38) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
39) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
ĠL ÖZEL ĠDARESĠNĠN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
A- Ġmar Planı ve Ġmar Planı Tadilatları:
40) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
Sayfa 4 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
41) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
42) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
43) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
44) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır.
45) Safranbolu İlçesi Yörük Köyü Koruma Amaçlı İmar Planı dosyasında, plana ilişkin resmi
yazışmaların (kurum görüşü, kurul kararı, dağıtım yazısı gibi) bulunması sağlanacak, bundan sonra da
benzer işlemler için madde gereğince işlem yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
46) Plan gösterim ve açıklamalarının kendi içinde ve üst ölçekli planlarla uyumlu olması
sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
47) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı‟nın ve Plan Açıklama Raporlarının ise onaylı olarak dosyada
bulundurulması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
48) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
49) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
50) İmar Planlarına ilişkin dosyalarda; “İmara esas jeolojik etüt raporunun” bulundurulması
sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
Sayfa 5 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
51) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, dosyasında bulundurulması ve Plan Açıklama Raporunun
ise onaylı olarak bulundurulması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
52) İmara Esas Jeolojik Etüt Raporunun, dosyasında bulundurulması sağlanacaktır. Madde gereği
yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
53) Alt ölçekli planların, üst ölçekli planlar ile uyumlu olması sağlanacaktır. Madde gereği
yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
54) İmar Planlarına ilişkin dosyalarda; “İmara esas jeolojik etüt raporunun” bulundurulması,
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, dosyasında onaylı olarak bulundurulması, onaylanan imar
planlarının bir kopyasının onamaya esas meclis kararıyla birlikte İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü‟ne ve
İller Bankası Genel Müdürlüğü‟ne gönderildiğine dair yazının dosyasında bulundurulması sağlanacaktır.
Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
55) İmara Esas Jeolojik Etüt Raporunun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı‟nın dosyasında
bulundurulması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
56) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
57) İmara Esas Jeolojik Etüt Raporunun ve plan açıklama raporlarının dosyasında bulundurulması
sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
Sayfa 6 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
58) Onaylanan imar planlarının bir kopyasının onamaya esas meclis kararıyla birlikte İl Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğü‟ne ve İller Bankası Genel Müdürlüğü‟ne gönderildiğine dair yazı ile askı ilanına
ilişkin tutanağın dosyasında bulundurulması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
59) 145 ada 8 parsele ilişkin plan tadilatları yapılmış olup, 03.10.2013 tarih ve 237 sayılı İl Genel
Meclisi kararıyla onaylanmıştır. Madde gereği yapılmıştır.
B- Kaçak veya Ruhsata Aykırı YapılaĢmalar:
60) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır.
61) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
62) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
63) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
64) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
65) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
66) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
67) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
68) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
69) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
70) Alınmış olan yıkım kararları ve tahsil edilemeyen
yapılacaktır.
Sayfa 7 / 28
para cezaları için gerekli işlemler
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
C-Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma Ġzni Belgeleri:
71) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
Yapı Ruhsatları:
72) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır.
73) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
74) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
75)Statik projelerinin dosyasında bulundurulması ve Zemin-Etüd Raporunun dosyasında
bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
76) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
77) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
Sayfa 8 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
78) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
79) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
80) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
81) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
82) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
83) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
84) 01.01. 2011 tarihi itibariyle Yapı Denetim Kanunu gereği TUS Belgesi aranacaktır. Madde
gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
85) 01.01. 2011 tarihi itibariyle Yapı Denetim Kanunu gereği TUS Belgesi aranacaktır. Madde
gereği yapılacaktır.
86) 01.01. 2011 tarihi itibariyle Yapı Denetim Kanunu gereği TUS Belgesi aranacaktır. Madde
gereği yapılacaktır.
87) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
88) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
89) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
90) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
91) Tesis kapasitesi ve büyüklüğü göz önüne alınacak, öncelikle ilgili kurum görüşleri alınarak
Uygulama İmar Planı yapılacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
Sayfa 9 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
92) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
93) 01.01. 2011 tarihi itibariyle Yapı Denetim Kanunu gereği TUS Belgesi aranacaktır. Madde
gereği yapılacaktır.
94) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
95) Söz konusu 141 ada 15 parsele ilişkin olarak yapılmış olan Uygulama İmar Planı, mevcut
olduğundan, ruhsat sırasında yeniden kurum görüşü alınmamıştır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
96) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
97) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
98) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
99) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
100) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
101) Zemin-Etüd Raporunun dosyasında bulunması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
Yapı Kullanma Ġzin Belgeleri :
102) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır.
103) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
104) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
105) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
106) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
107) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
108) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
Sayfa 10 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
109) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
110) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
111) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
112) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
113) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
114) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
115) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
116) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
D- Ġfraz, Tevhit ve Köy YerleĢik Alan Tespit ĠĢlemleri:
117) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır.
118) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
119) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
120) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
121) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
122) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
123) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
124) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
Sayfa 11 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
125) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
126) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
127) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
128) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
129)Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
130) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
131) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
132) Köy yerleşik alan tespitine ilişkin devam eden işlemler, tamamlanacaktır. Plansız Alanlar
İmar Yönetmeliğinin 43‟üncü maddesi ve diğer ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapılacak, İmar
Kanununun ve yönetmeliklerin uygulanması, ruhsatsız yapılaşmaya izin verilmemesi, Yönetmelik
hükümleri ve diğer imar mevzuatının uygulanması konusunda hizmetiçi eğitim hazırlanacak, köy
muhtarlarının mutlaka hizmetiçi eğitime tabi tutulması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
E-Acil Durum Planlaması:
133) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Hizmetlerin daha verimli şartlarda yürütülmesi için, yeni ya da daha uygun bir hizmet binasının tedarik
edilmesine çalışılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
134) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü boş kadrolarına atama yapılması için işleme başlanılmıştır.
135) İl ve İlçe Savunma Planları güncel durumdadır. Ovacık İlçe Sivil Savunma Planı
güncellenmiş olup, plan onay aşamasındadır. Plan CD ortamında dosyasına konulmuştur. Madde gereği
yapılmıştır.
Sayfa 12 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
136) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda, Karabük İli Acil
Kurtarma ve Yardım Ekipleri oluşturularak, Yönerge 20.12.2012 tarihinde onaylanmıştır. Ekipler 2013
yılında güncellenmiştir. Madde gereği yapılmıştır.
137) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
138) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
139) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
140) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
141) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
142) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
143) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
144) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
145) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
146) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
147) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
148) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
149) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
150) KBRN eksik malzemelerinin giderilmesi yönünde Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı‟nın 05.11.2013 tarih ve 37713718-953.01.09/16950 sayılı yazısı ile malzeme teslimi
başlamış olup, KBRN eksik malzemeleri giderilmeye devam etmektedir.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
Sayfa 13 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
151) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
F- Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz Varlıklar:
152) İl Özel İdaresinin Belediye Kesin Hesap Cetvellerinden İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
vasıtasıyla tespit ettirdikleri mükellef hakkında tahakkuk eden Emlak Vergisinin % 10‟ları tutarlarından İl
Özel İdaresi hesaplarına yatırılmamış olanlarını İller Bankasındaki paylardan tahsil edilmesine ilişkin
işlemlerin takip edilmesi sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
153) Madde tenkit niteliğinde olup, Karabük İl Özel İdaresinde “Şehir Plancısı, Akeolog ve Sanat
Tarihçisi bulunmadığından, koruma uygulama ve denetim büroları (KUDEB) ile il özel idare bünyesinde
sertifikalı yapı ustaları yetiştirecek eğitim birimi, bugüne kadar kurulamamıştır. Karabük İl Özel
İdaresine şehir plancısı, arkeolog ve sanat tarihçisi temin edilecek olup, KUDEB bürosu ile sertifikalı
yapı ustaları yetiştirecek eğitim birimi kurulacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
154) 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması,
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 2‟nci maddesi gereğince İl Genel Meclisi tarafından,
yenileme alanlarının belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
G- BölünmüĢ Yollar:
155) Madde tavsiye niteliğinde olup, Karabük İli sınırları içinde bölünmüş yol yapılmasına
gereken hassasiyet gösterilecek olup, yasal mevzuat ve genelgeler doğrultusunda gerekli tedbirler
alınacaktır. Tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
156) 31 07.2006 gün ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralandırmaya
İlişkin Yönetmeliğin 47‟nci maddesi gereğince köy ad levhalarının köyün diğer köy ve kasabalara giden
yollarının kavşak noktalarına dikilmesi hususunda, oluşturulacak bir komisyon marifeti ile eksik yerlerin
tespiti yapılacak, yönlendirme ve isim levhalarının uygun yerlere dikilmesi çalışmaları tamamlanacaktır.
Madde gereği yapılacaktır.
Sayfa 14 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ VE PERSONEL ĠġLEMLERĠ:
157) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
158) Müdürlerin ve memurların bulundukları kadroda yetiştirilmeleri, uzmanlaşmaları, görevlerini
etkili ve verimli yürütebilmeleri için tedviren veya vekaleten yapılan görevlendirmelerin usul haline
getirilmeden, yalnızca istisnai ve kısa süreli durumlarda başvurulması ve boş müdürlüklere asaleten atama
yapılması hususunda gerekli işlemler yapılacaktır. “Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına
Dair Genel Yönetmeliğin 5‟inci maddesi ile bu Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
04.07.2009 gün ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mahalli İdareler Personelinin Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” gereğince işlem yapılacaktır. Görevde
yükselme yönetmelikleri kapsamında, yükselme için gerekli şartları taşıyan personeller, görevde
yükselme eğitimi ve sınavlarına katılmak ve başarılı olmak kaydıyla bir üst kadroya ya da müdürlüğe asıl
olarak atanabilmektedir. Karabük İl Özel İdaresinin yeni kurulmuş bir idare olması ve görevde yükselme
eğitim ve sınavlarının bundan önceki dönemlerde, İçişleri Bakanlığı tarafından uzun süre yapılamaması
sonucunda, asaleten atanma işlemleri yapılamamış, bazı görevlerin vekaleten yürütülmesi ihtiyacı hasıl
olmuştur. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
159) İlçe özel idare müdürlükleri yeniden değerlendirilerek, foksiyonel olmayan ilçe özel idare
müdürlüklerinin kaldırılması ya da imkanlar ölçüsünde personel ataması yapılarak ilçelere işlerlik
kazandırılması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
160) Karabük İl Genel Meclisi‟nin 07.07.2013 tarih ve 121 sayılı Kararıyla, İl Özel İdaresi
Kanununun 35‟inci maddesi ile diğer mevzuat hükümleri ve kararlar doğrultusunda, birimlerin
çalışmalarına yol gösterecek, uygulamada birlik sağlayıp, koordineyi arttıracak, hangi görevin hangi
birime ait olduğunu net olarak ortaya koyacak şekilde, “Karabük İl Özel İdaresi Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Yönetmelik” çıkartılmıştır. 05.10.2012 tarih ve 232 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla değişiklik
yapılan yönetmelik halen yürürlüktedir. Madde gereği yapılmıştır.
Sayfa 15 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
161) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
162) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
163) İş ve görev tanımları doğrultusunda, kurumdaki verimliliği arttırmak amacıyla hizmet içi
eğitim programlarının 657 sayılı Kanunun değişik 214‟üncü maddesi gereğince yapılması sağlanacaktır.
Maddede belirtilen konularda Hizmetiçi Eğitim Programı düzenlenerek personelin bilgi düzeyinin
arttırılmasına çalışılacaktır. Teknik personelin eğitimi amacına yönelik olarak, teknik konularda hizmet
içi eğitim programları yapılacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
164) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
165) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
166) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
167) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
168) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
169) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
170) Etik Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonun etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve
yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek konularında çalışmalarda bulunması için
gereken tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
171) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
Sayfa 16 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
172) Karabük İl Özel İdaresinde hizmetlere ve hizmetlerin etkili sunulmasında gönüllü katılımı
sağlayacak programlar uygulanacak, gönüllüler tarafından yapılacak hizmetleri planlayıp sonuçlarını
takip etmek, eğitimlerini yürütmek ve gerekli kayıtları tutmak üzere bir birim oluşturulacak ya da ilgili
birimlerden birine görev verilecektir.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
173) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda “Bilgi Edinme Bürosu” oluşturulacak,
her birimin kendisi tarafından hizmetlerin yürütüldüğü, İl Özel İdaresinin Web Sitesinde bilgi edinme
başlığı altında bir bölüm açılacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
174) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
175) İlçe özel idare müdürlüklerinin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 30‟uncu maddesinin
(k) bendi uyarınca; il valisince veya Kanunun 35‟inci maddesinin 2‟nci fıkrası uyarınca genel sekreter
tarafından denetlenmesi sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
176) 10.06.2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “İl Özel
İdareleri Norm Kadro, İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik‟in” 24‟üncü maddesinde “Bu
Yönetmeliğin ekinde yer alan Özel İdareler Norm Kadro Standartları Cetvelleri ile Ek-4 Özel İdareler
Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Özel İdareler Memur Kadro Kütüğünde yer alan mali hizmetler müdürü
kadro unvanı ile strateji geliştirme müdürü kadro unvanı alternatifli olarak kullanılabilir.” Dnilmektedir.
İdaremizde “Strateji Geliştirme Biriminin” alternatifi olan “Mali Hizmetler Müdürlüğü birimi
oluşturulmuştur. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümleri uyarınca verilen görevler, İdaremizde anılan Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. 26.12.2007 gün ve 26738 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu İç Kontrol
Standartları Tebliği hükümlerine riayet edilmesi sağlanacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
177) 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun‟un Geçici 2‟nci Maddesi ve 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede
Sayfa 17 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
yayınlanan Yüksek Planlama Kurulu‟nun kararı ile kabul edilen “Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı”
(2010-2011) çerçevesinde hareket edilecek ve İl Özel İdaresi Hizmet Binalarının özürlülerin kullanımına
uygun duruma getirilmesi ile ilgili olarak gerekli işlemler tamamlanacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
BÜTÇE VE KESĠN HESAP ĠġLEMLERĠ:
178) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
179) Bilindiği üzere, İl Özel İdaresi yatırımları için merkezi yönetim bütçesinden, il özel idare
bütçesine ödenek aktarımı yapılabilmektedir. Merkezi yönetim bütçesinden gönderilen ödenek tutarının
yıllar itibariyle rakamsal ve oransal olarak farklılık göstermesi, il özel idaresi kesin hesabında da cari ve
yatırım giderleri oranlarını etkilemektedir. Merkezi yönetim bütçesinden yatırım için gönderilen
ödeneklerin bazı yıllar fazla, bazı yıllar ise itibari olarak az olması, kesin hesapta görünen yatırım
giderleri oranını arttırmakta ya da azaltmaktadır. Bununla birlikte cari giderlerin azaltılması yönünde
tedbirler alınacak, yatırım giderlerinin arttırılmasına çalışılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
180) İmkanlar ölçüsünde cari giderlerin bütçe içinde oransal miktarının azaltılmasına yönelik
tedbirler alınacak, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile tasarruf ilkeleri gözetilecektir.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
181) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
182) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Öz
gelirlerin arttırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
Sayfa 18 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
183) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
184) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.İlçe
Köylere Hizmet Götürme Birliklerine, ilçelerin köy sayısı yanında, uygulama projesi ile birlikte sunulan
yatırım planı ve yıllık çalışma programları esas alınarak kaynak aktarılması, böylece birliklerin planlı ve
projeli faaliyetlere yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi sağlanacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ:
185) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre hazırlanan 02.10.2006 tarih ve
26307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin
Yönetmelik hükümleri uyarınca, kiralık taşınmazlar için defter tutulacak, her bir taşınmaz için dosyalar
oluşturulacak, taşınmaz kayıt numaraları verilecek, tapu kayıtları dosyasına konulacak ve imar durumuyla
ilgili dosyalar oluşturulacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
186) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Tapu kayıtları taranarak, il özel idaresine ait arsa ve arazilerin envanterlerinin güncel tutulması
sağlanacak, tapu kayıtlarında arsa olarak gözüken taşınmazların zaman zaman bir komisyon aracılığı ile
denetimleri yapılacak, kullanım biçimleri belirlenecek, amaç dışında kullanımların tespiti halinde yasal
işlemler yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
187) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
188) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
TAġINIR MAL ĠġLEMLERĠ:
189) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
190) Taşınır mallara (demirbaşlara) numara konulma işlemleri tamamlanacak ve odalarda bulunan
taşınırların (demirbaş eşyaların) listeleri hazırlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
Sayfa 19 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
191) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
192) İl Özel İdaresi demirbaşlarının yıl sonlarında sayım-döküm işlemleri yapılacak ve Sayıştay
Başkanlığına gönderilecek, Taşınır Mal Yönetmeliği‟nin 34 ve 35‟inci maddeleri çerçevesinde işlem tesis
edilecektir. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
193) Demirbaş eşya işlemlerinin e-içişleri projesi kapsamında bilgisayar programı kullanılarak
yapılması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
EVRAK, KAYIT, DOSYALAMA VE ARġĠV ĠġLERĠ:
194) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
195) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
196) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
197) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
198) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
RUHSAT ĠġLERĠ:
A- Sıhhi ve Gayrisıhhi ĠĢyerleri ile Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yerleri:
199) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
Sayfa 20 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
200) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır. İl
Özel İdare Personelinin de katılımıyla hizmet içi eğitim verilmesi ve imkanlar ölçüsünde personel
takviyesi yoluna gidilecektir.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
201) Yönetmeliğin 6‟ncı maddesi gereği, Örnek 6‟da yer alan “Alındı Belgesi” işyeri açma ve
çalışma ruhsat başvurularında müracaat sahibine verilecektir. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
202) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
203) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın 4 Mart 2008 tarih ve 1285 sayılı yazıları, 5174 Sayılı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 9‟uncu maddesinin 1‟inci fıkrası,
6762 sayılı Borçlar Kanununun 42‟nci maddesi gereği, başka il ticaret odasına kayıtlı tacirler, gerçek ve
tüzel kişiler ile bunların şube ve fabrikalarının ruhsat müracaatında, bulunulan ilin sanayi ve ticaret
odalarında oda kaydı yaptırmaları sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
204) 13.08.2013 tarihinde bakkal ruhsatı için müracaat eden İlhami KAYNAK, müracaatını mesai
bitimine yakın yaptığından ruhsatı ertesi güne sarkmıştır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmeliğin 12‟nci maddesi gereğince, “başvurunun Yönetmelik‟te öngörülen kriterlere uygun
olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, işyeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilecektir.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
205) İşyeri açma ve çalışma ruhsatları süresi içinde verilecek, ruhsat başvurusunda eksik bilgi ve
belge olmaması sağlanacaktır. Bazı ruhsat dosyalarında alındı belgesi olmayışının nedeni, başvuru
sahibinin dosyasını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne uğramadan evrak-kayıt birimine vermiş olmasıdır.
Bu hususta evrak-kayıt birimine gerekli talimat verilmiştir.
Sayfa 21 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
İlimiz kapsama alanındaki iş kollarının listesi Çıraklık Eğitim Merkezinden alınmıştır. 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanununun 30‟uncu maddesi uyarınca ustalık belgesi veya ustalık belgesi sahibini
işyerinde çalıştırdığına dair belge olmadan işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyecektir.
Sıhhi ve gayri sıhhi müessese başvuru beyan formu ve işyeri açma ve çalışma ruhsat şablonları,
Yönetmeliğin Örnek 5, Örnek 1 ve Örnek 2 „deki formatına uygun olarak düzenlenecektir.
Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
206) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
207) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
208) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
209) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
210) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
211) Yönetmeliğin 8‟inci maddesi gereği devir işlemlerinde yeniden komisyon oluşturulmadan
mevcut dosyadaki rapor geçerli olarak kabul edilerek, ruhsata devir ibaresi yazılmak suretiyle verilmesi
sağlanacaktır.
Ruhsat verilirken, Genel Sekreterlik Makamından ayrıca bir “Olur” alınmayacaktır.
Ali KARADENİZ‟e ait LPG istasyonu için “Sağlık Koruma Bandı” oluşturulacak, bundan böyle
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 23‟üncü maddesi gereği “Sağlık Koruma Bandı”
oluşturma işlemi yapılacak, madde gereği yerine getirilecektir.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
212) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü‟nün 13.12.2013 tarih ve 83080 sayılı
yazısında geçen ve Yönetmeliğin 10‟uncu maddesinin 1‟inci fıkrasında belirtilen işlem yapılacak, madde
gereği yerine getirilecektir.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
Sayfa 22 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
213) Belediye sınırları ve mücavir alan dışında kalan bölgeler için içkili yer bölgesi tespiti
yapılacaktır. Madde gereği yerine getirilecektir.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
B- I(a) Grubu Madenler Ġle Ġlgili ĠĢ ve ĠĢlemler:
214) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
215) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
216) Maden ve kum ocaklarının, Maden Kanununun I(a) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama
Yönetmeliğine uygunluğu hususundaki denetimleri, düzenli şekilde yapılacaktır. Madde gereği yerine
getirilecektir.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
217) I (a) Grubu Madenlerin ruhsat ve çevre koşullarına uygun olarak işletilip-işletilmediğinin
tespiti amacıyla, İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan İnceleme ve Denetim Komisyonu tarafından
düzenli denetlenmesi sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
218) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
219) Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliği‟nin 44., 45., ve
46‟ncı madde hükümleri uyarınca maden sicillerinin tutulması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
220) ) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
Sayfa 23 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
SU VE KANAL HĠZMETLERĠ :
221) ) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
222) ) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
223) 2010-2014 Stratejik Planında kanalizasyonda öngörülen hedefler örnek gösterilerek yapılan
tenkit doğrultusunda, Stratejik Plan hazırlanırken katılımcı bir anlayışla, ilin öncelikli ihtiyaçlarının ve
hedeflerinin belirlenmesi, hedefler belirlenirken araç, gereç, personel ve bütçe imkanlarının göz önünde
bulundurulması sağlanacak, madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
YOL VE ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ:
224) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
225) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
226) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
HUKUK ĠġLERĠ:
227) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
228) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
ĠHALE Ġġ VE ĠġLEMLERĠ :
229) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır.
4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa Göre Yapılan ĠĢ ve ĠĢlemler:
230) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
Sayfa 24 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
231) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 9‟uncu maddesi uyarınca İhale Onay Belgelerinin tarih
yazılmak suretiyle imzalanması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesi
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
232) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19‟uncu maddesi ve ihale işlem dosyası başlıklı 7‟nci
maddesi uyarınca ihale işlem dosyalarında, ilan gazetelerinin bulunması sağlanacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
233) Yapılan ihalelerde ihale işlem dosyalarının birer örneğinin ilan ve daveti izleyen üç gün
içinde ihale komisyon üyelerine verildiğine dair bir belgenin, ihale işlem dosyasına konulması
sağlanacak, madde gereği yerine getirilecektir.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
234) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
235) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
236) Yemek yardımı işlemleri ve ihalelerinde, Kanun, Yönetmelik ve Kamu İhale Kurumu
Kararları gereği işlem yapılmasına özen gösterilecektir.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
237) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
238) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
239) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
240) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
Sayfa 25 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
241) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
242) Kamu İhale Genel Tebliği‟nin 22‟nci maddesinde belirtilen hükümlere uygun işlem
yapılacaktır. Madde gereği yerine getirilecektir.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
243) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
244) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununa Göre Yapılan ĠĢ ve ĠĢlemler:
245) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır.
246) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
247) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
248) İsteklilerin önce şartname ve eklerini okuduklarına dair şartnameyi imzalamaları ve sonra
tekliflerini vermeleri şeklinde, uygulama yapılması sağlanacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
249) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
KAMU HĠZMETLERĠNĠN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLAR:
250) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
DĠĞER HUSUSLAR:
251) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6‟ncı maddesinin 1‟inci fıkrasının (b) bendi, 4122
sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, Başbakanlığın 01.11.2007 gün ve
26687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/28 sayılı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığı‟nın 20.03.2007
gün ve 2007/31 sayılı Genelgesi çerçevesinde, imkanlar ölçüsünde erozyonun kontrolü ve ağaçlandırma
konularında çalışmalar yapılması sağlanacaktır.
Sayfa 26 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
252) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7/2‟nci maddesi uyarınca anket çalışmaları il bazında
yapılacak, il özel idare hizmetleri ile ilgili olarak sivil toplum örgütleri, il özel idaresinden ödenek alan
kurumlar ve köy muhtarlarının ankete katılımları ve vatandaşların idare hizmetleri hakkındaki görüş ve
düşüncelerinin değerlendirilerek stratejik rapor hazırlanmasında faydalanılmak üzere yazılı rapor haline
getirilmesi sağlanacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
253) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır. Uygulamaya aynı şekilde
devam edilecektir.
254) İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı‟nın “Kadınların ve Kız
Çocuklarının İnsan Hakları” başlıklı, 19.02.2010 tarih ve 2010/10 sayılı Genelgesi uyarınca çalışmalar
başlanılacaktır. Madde gereği yapılacaktır.
Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin
Yönetmelik ile 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 ve 3‟üncü maddeleri ile bu maddelerdeki düzenlemelerin yerine
getirilmesine ilişkin 12.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Binaları, Kamuya Açık
Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi” ile ilgili 2006/18
sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, İl Özel İdare Hizmet Binası girişi özürlülerin kullanabileceği
şekle getirilecektir. Özürlülerin tespiti ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
255) Madde tavsiye niteliğinde olup, tavsiye edilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik ile
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun Geçici 2 ve 3‟üncü maddeleri ile bu maddelerdeki düzenlemelerin yerine
getirilmesine ilişkin 12.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Binaları, Kamuya Açık
Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi” ile ilgili 2006/18
sayılı Başbakanlık Genelgesinde öngörülen eylem planlarının yapılarak, Kanunda öngörülen özürlülerin
erişebilirliği hususunda çalışmalar yapılacak, 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Yüksek Planlama Kurulu‟nun kararı ile kabul edilen “Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı
(2010-2011) dikkate alınacaktır.
256) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 30‟uncu maddesi, İçişleri Bakanlığı‟nın
26.02.2003 tarih ve 410 sayılı Genelgeleri gereğince sahipli ve sahipsiz hayvanların korunması ve
Sayfa 27 / 28
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ……………….CEVABİ RAPOR
gözetilmesine yönelik, hayvan hastalıklarıyla mücadele, veterinerlik hizmetleri, hayvan barınaklarının
korunması çalışmaları yapılacaktır.
İdaremizin ilgili birim müdürlüğüne, 15/01/2014 tarih ve 18268257-215 sayılı yazımız ile gerekli
talimat verilmiştir. Tenkit ve tavsiyelerin sonuçlandırılması hususu, “Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen
Raporların Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin” 13‟üncü maddesine
uyarınca, Valilik Makamının 16.01.2014 tarih ve 18268257-219 sayılı Olur‟larıyla oluşturulan “Kurum
İçi Değerlendirme ve Takip Komisyonu” tarafından takip edilecektir.
ĠNCELEMEYE ALINAN KONULAR:
257) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır.
258) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır.
259) Madde tespit niteliğinde olup, tenkit ve tavsiye bulunmamaktadır.
Mehmet UZUN
Genel Sekreter
Sayfa 28 / 28
Download

Teftiş Raporu Cevabı - TC Karabük İl Özel İdaresi