T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-346
Özü: Performans programı
10.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-268 sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı Performans
Programı Taslağına ait Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler komisyonu
raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir
Belediyesi 2015 yılı Performans Programı taslağına ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014
tarihli ve 48808316.602.08-2135 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 10.11.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemizin 2015 Yılı Performans Programı taslağı hazırlanmış olup yazımızın ekinde
sunulmuştur.
5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (a) bendinde bek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis
kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediyesinin 2015
yılına ait Performans Programı her bir harcama biriminin faaliyetleri, faaliyetlere ilişkin maliyetleri ve
performans göstergeleri olmak üzere üç kategoride incelenmiş olup;
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın; "Stratejik Hedef 6.11.: Yeşil alan ve rekreasyon
alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Ana
cadde, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının bakımını yapmak" faaliyetine ait
bütçenin 30.000.000,00 TL'den 26.000.000,00 TL'ye düşürülmesine,
Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın; "Hedef 2.7.: Kentin gelişimine yön
vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Göl Mahallesi kentsel
dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüde yönelik iş ve işlemleri
yapmak" faaliyetine ait bütçenin 12.208.600,00 TL'den 208.600,00 TL'ye düşürülmesine, "Sinanpaşa
Mahallesi kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüde yönelik
iş ve işlemleri yapmak" faaliyetine ait bütçenin 37.800.000,00 TL'den 400.000,00 TL'ye düşürülmesine,
"Fatih Mahallesi'nde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun
kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüde yönelik iş ve işlemleri yapmak" faaliyetine ait bütçenin
7.674.000,00 TL'den 1.500.000,00 TL'ye düşürülmesine, "Köprülü Mahallesi'nde 6306 Sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüde
yönelik iş ve işlemleri yapmak" faaliyetine ait bütçenin 28.323.100,00 TL'den 163.100,00 TL'ye
düşürülmesine, "Şakirpaşa Mahallesi'nde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkındaki Kanun kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüde yönelik iş ve işlemleri yapmak"
faaliyetine ait bütçenin 8.000.000,00 TL'den 4.500.000,00 TL'ye düşürülmesine, "Stratejik Hedef 5.4.:
Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamalar yapmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik
"Tescilli Kültür Varlığı Şakirpaşa Konağı Restorasyon Yapım İşi kapsamında gerekli iş ve işlemleri
yapmak" faaliyetine ait bütçenin 1.000.000,00 TL'den 234.000,00 TL'ye düşürülmesine, "104 Envanter
Nolu Yapı-Ziya ALGAN Evi-Köşk Otelin projelendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak"
faaliyetinin, bu faaliyete ait performans göstergesi ile faaliyete ait 200.000,00 TL bütçenin kaldırılmasına,
"104 Envanter Nolu Yapı-Ziya ALGAN Evi-Köşk Otelin restorasyonu ile ilgili iş ve işlemleri
tamamlamak" faaliyetinin, bu faaliyete ait performans göstergesi ile faaliyete ait 1.800.000,00 TL bütçenin
kaldırılmasına,
İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 7.5.: Halk Ekmek hizmetlerinin
verimliliğini artırmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Ucuz ve sağlıklı ekmek üretimi yapmak ve
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak" faaliyetine ait bütçenin 26.000.000,00 TL'den 25.000.000,00
TL'ye düşürülmesine, "Stratejik Hedef 7.6.: Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak" hedefini
gerçekleştirmeye yönelik "Hallerde hizmet alımı ile personel çalıştırmak faaliyetine
ait
bütçenin
300.000,00 TL'den 1.300.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 2.6.: Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini
kurmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere CAD ve CBS
yazılımına ilişkin yazılım, lisanslama, bakım ve teknik destek hizmetleri vermek" faaliyetine ait bütçenin
350.000,00 TL'den 1.850.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 1.3.: Stratejik Yönetim Sistemini
etkinleştirmek" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Belediye ana faaliyetlerine ilişkin tetkik ve araştırma
içeren yurtdışı eğitim çalışması yapmak" faaliyetine ait bütçenin 1.000.000,00 TL'den 1.200.000,00 TL'ye
yükseltilmesine, "Belediye ana faaliyetlerine ilişkin tetkik ve araştırma içeren yurtiçi eğitim çalışması
yapmak" faaliyetine ait bütçenin 100.000,00 TL'den 200.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Genel fiziki arşiv
oluşturmak" faaliyetine ait bütçenin 300.000,00 TL'den 500.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Belediyenin
yurt içi ve yurt dışı haberleşme işlemlerini hızlı ve eksiksiz yerine getirmek" faaliyetine ait bütçenin
220.000,00 TL'den 300.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 6.9.: Deniz ve İç Sularda
kirliliği önleyici çalışmalar yapmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Seyhan Nehri iç gölünü
temizlemek" faaliyetinin "Seyhan Nehri iç gölünü ve sahil şeridini temizlemek" olarak revize edilmesine
ve bu faaliyete ait bütçenin 0,00 TL'den 2.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 2.4.: Kentin ve kentlinin yaşam
standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları,
şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Adana İl sınırları
dahilinde yerleşim alanlarının halihazır haritalarını yapmak" faaliyetine ait bütçenin 1.500.000,00 TL'den
2.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 2.2.: Kamulaştırma çalışmalarını
etkin bir biçimde yönetmek" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini
artırmak" faaliyetine ait bütçenin diğer yol ve kavşak yapımlarına ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ait
kamulaştırma faaliyetleri için 60.000.000,00 TL'den 80.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 1.16.: Araçların ve
makinelerin verimliliğini arttırmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Araçların egzos fenni muayene
trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortaları ve kaskolarını yapmak" faaliyetine ait bütçenin
2.900.000,00 TL'den 3.900.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni
kara taşıtı ve hareketli iş makinesi alımları yapmak" faaliyetinin "Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda
yeni kara taşıtı, su taşıtı ve hareketli iş makinesi alımları yapmak" şeklinde revize edilmesine ve bu
faaliyete ait bütçenin 42.000.000,00 TL'den 47.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Altyapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 6.12.: Belediye hizmetlerini
en iyi şekilde sürdürmek amacıyla şehir aydınlatma sistemlerinin bakımını sürekli , güvenilir , ekonomik
biçimde gerçekleştirmek ve enerji verimliliği sağlamak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Aydınlatma
sistemleri ile kompanzasyon tesislerinin bakımı ve onarımı hizmet ve mal alımı yapmak" faaliyetine ait
bütçenin 3.000.000,00 TL'den 2.000.000,00 TL'ye düşürülmesine,
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait "Yedek Ödenek" bütçe kaleminin 89.704.000,00 TL'den
89.584.000,00 TL'ye düşürülmesine,
Fen İşleri Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 1.17.: Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan
bina tesis yapım, bakım ve onarımlarını yapmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Hayvan Barınağı
yapmak" faaliyetine ait bütçenin 10.000.000,00 TL'den 5.000.000,00 TL'ye düşürülmesine, "Stratejik
Hedef 3.5.: İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek" hedefini gerçekleştirmeye
yönelik "Asfalt üretimi yapmak" faaliyetine ait bütçenin 65.100.000,00 TL'den 90.100.000,00 TL'ye
yükseltilmesine, "Sorumluluk alanımızdaki bölgelerde standartlara uygun yol düzenlemeleri yapmak"
faaliyetine ait bütçenin 20.000.000,00 TL'den 28.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Otoban bağlantı
yolları yapmak" adlı yeni bir faaliyet eklenmesine ve bu faaliyete 7.000.000,00 TL bütçe eklenmesine,
Ulaşım Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 3.4.: Raylı sistem ağını ve kullanımını
yaygınlaştırmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "50 kilometrelik raylı sistem işletmesi için planlama,
fizibilite, etüt ve proje çalışmalarını yürütmek" faaliyetinin "Yeni Raylı Sistem işletmesi için planlama,
fizibilite, etüt ve proje çalışmalarını yürütmek" olarak revize edilmesine ve bu faaliyete ait bütçenin
3.000.000,00 TL'den 5.500.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Stratejik Hedef 3.5.: İl genelinde güvenli ve
konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Otobüs alımı yapmak"
faaliyetine ait bütçenin 10.000.000,00 TL'den 29.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Aktarma istasyonları
yapmak" faaliyetine ait bütçenin 1.800.000,00 TL'den 800.000,00 TL'ye düşürülmesine, "Stratejik Hedef
3.6.: İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Yeni
otogar yapımına yönelik çalışmalar yapmak" faaliyetinin, ilgili göstergesinin, faaliyete ait 500.000,00 TL
bütçenin iptaline,
09.10.2014 tarih ve 332 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kurulan Projeler Daire
Başkanlığı'na Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün bağlanması ile birlikte müdürlüğün bütçesi ilgili Daire
Başkanlığı'na devir olmuştur. Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün performans programı ve bütçesinin
Projeler Daire Başkanlığı'nın altında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda, Projeler Daire Başkanlığı'na ait
"Stratejik Hedef 1.21.: Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak"
hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Şehrimizde faaliyet gösteren STK'lar ve Kamu Kurumlarının yaptığı
projelere ortak olmak" faaliyetine ait bütçenin 250.000,00 TL'den 500.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
"Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacı ile kentin geleceğine yön veren projeler hazırlamak" adlı
yeni bir faaliyet eklenmesine ve bu faaliyete 400.000,00 TL bütçe eklenmesine, "Ulusal ve uluslararası
hibe programları ile kazanılan projelerin yürütülmesini sağlamak" faaliyetinin "Ulusal ve uluslararası hibe
programları ve diğer projelerin yürütülmesini sağlamak" şeklinde revize edilmesine, Projeler Daire
Başkanlığı'na ait Genel Yönetim Giderleri kapsamındaki Personel Giderleri bütçe kaleminin 421.000,00
TL'den 821.000,00 TL'ye yükseltilmesine, SGK Devlet Primi Giderleri bütçe kaleminin 54.000,00 TL'den
89.000,00 TL'ye yükseltilmesine, Sermaye Giderleri bütçe kaleminin 25.000,00 TL'den 150.000,00 TL'ye
yükseltilmesine, Mal ve Hizmet Alım Giderleri bütçe kaleminin 275.000,00 TL'den 325.000,00 TL'ye
yükseltilmesine,
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 4.6.: Dezavantajlı gruplara yönelik
hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Sosyal belediyecilik
anlayışı ile gerçekleştirilecek organizasyonların tanıtımını yapmak" adlı yeni bir faaliyet eklenmesine ve bu
faaliyete 280.000,00 TL bütçe eklenmesine, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait Genel Yönetim
Giderleri kapsamında Mal ve Hizmet Alım Giderleri bütçe kalemine 200.000,00 TL eklenmesine,
Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 4.13.: Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli
birey olmalarına katkı sağlamak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Gençler için örgün eğitime ve kişisel
gelişime destek kursları açmak" faaliyetine ait bütçenin 5.310.000,00 TL'den 12.310.000,00 TL'ye
yükseltilmesine,
Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 7.1.: Nitelikli tarım
arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları
geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Damla
sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için çiftçiye eğitim ve proje desteği vermek" faaliyetine ait
bütçenin 2.500.000,00 TL'den 2.000.000,00 TL'ye düşürülmesine, "Sulama ve çiftlik (hayvan içme suyu)
göletleri projeleri yapmak" faaliyetine ait bütçenin 600.000,00 TL'den 800.000,00 TL'ye çıkarılmasına, bu
hedefe "Çukurova Küçükçınar Mahallesi'ne kapalı sistem sulama projesi yapmak" adlı yeni bir faaliyet
eklenerek bu faaliyete ilişkin 800.000,00 TL bütçe eklenmesine, "Stratejik Hedef 7.2.: Tarım Sektöründe
Tarım Arazilerde Çiftçilerimizin Birim Alandan Kaliteli, Yüksek Gelir Sağlamasına Yardımcı olmak,
Ürün çeşitliğini Artırmak, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulama Çalışmalarına Destek Verilerek Doğal
Yaşam Dengesinin Korunmasına Katkı Sağlamak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Organik tarım
uygulamaları çiftçilere fide, tohum desteği sağlamak ve çiftçileri bilgilendirmek" faaliyetine ait bütçenin
105.000,00 TL'den 205.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Meyve ve Turfanda Meyve Üreticiliğini
Desteklemek" faaliyetine ait bütçenin 360.000,00 TL'den 510.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
"Çiftçilerimize toprak, yaprak ve sulama suyu analizleri yapmak" faaliyetine ait bütçenin 10.000,00
TL'den 60.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın, Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı'nın, İç Denetim Biriminin,
Zabıta Daire Başkanlığı'nın, Kültür Daire Başkanlığı'nın, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın, Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın, Hukuk Müşavirliği'nin Başkanlığı'nın, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nın, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, Özel Kalem
Müdürlüğü'nün, Genel Sekreterliğin, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın değişikliğe ihtiyaç duyulmadan
aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu
ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı Performans Programı
taslağına ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar -Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği -Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir
Belediyesi 2015 yılı Performans Programı taslağına ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014
tarihli ve 48808316.602.08-2135 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 10.11.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemizin 2015 Yılı Performans Programı taslağı hazırlanmış olup yazımızın ekinde
sunulmuştur.
5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (a) bendinde bek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis
kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediyesinin 2015
yılına ait Performans Programı her bir harcama biriminin faaliyetleri, faaliyetlere ilişkin maliyetleri ve
performans göstergeleri olmak üzere üç kategoride incelenmiş olup;
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın; "Stratejik Hedef 6.11.: Yeşil alan ve rekreasyon
alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Ana
cadde, bulvar, refüj, kaldırım, göbek, parklar ve rekreasyon alanlarının bakımını yapmak" faaliyetine ait
bütçenin 30.000.000,00 TL'den 26.000.000,00 TL'ye düşürülmesine,
Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın; "Hedef 2.7.: Kentin gelişimine yön
vererek yerinde dönüşüm çalışmaları yapmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Göl Mahallesi kentsel
dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüde yönelik iş ve işlemleri
yapmak" faaliyetine ait bütçenin 12.208.600,00 TL'den 208.600,00 TL'ye düşürülmesine, "Sinanpaşa
Mahallesi kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüde yönelik
iş ve işlemleri yapmak" faaliyetine ait bütçenin 37.800.000,00 TL'den 400.000,00 TL'ye düşürülmesine,
"Fatih Mahallesi'nde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun
kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüde yönelik iş ve işlemleri yapmak" faaliyetine ait bütçenin
7.674.000,00 TL'den 1.500.000,00 TL'ye düşürülmesine, "Köprülü Mahallesi'nde 6306 Sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüde
yönelik iş ve işlemleri yapmak" faaliyetine ait bütçenin 28.323.100,00 TL'den 163.100,00 TL'ye
düşürülmesine, "Şakirpaşa Mahallesi'nde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkındaki Kanun kapsamında bulunan muhdesat ve araziler ile etüde yönelik iş ve işlemleri yapmak"
faaliyetine ait bütçenin 8.000.000,00 TL'den 4.500.000,00 TL'ye düşürülmesine, "Stratejik Hedef 5.4.:
Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamalar yapmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik
"Tescilli Kültür Varlığı Şakirpaşa Konağı Restorasyon Yapım İşi kapsamında gerekli iş ve işlemleri
yapmak" faaliyetine ait bütçenin 1.000.000,00 TL'den 234.000,00 TL'ye düşürülmesine, "104 Envanter
Nolu Yapı-Ziya ALGAN Evi-Köşk Otelin projelendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri tamamlamak"
faaliyetinin, bu faaliyete ait performans göstergesi ile faaliyete ait 200.000,00 TL bütçenin kaldırılmasına,
"104 Envanter Nolu Yapı-Ziya ALGAN Evi-Köşk Otelin restorasyonu ile ilgili iş ve işlemleri
tamamlamak" faaliyetinin, bu faaliyete ait performans göstergesi ile faaliyete ait 1.800.000,00 TL bütçenin
kaldırılmasına,
İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 7.5.: Halk Ekmek hizmetlerinin
verimliliğini artırmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Ucuz ve sağlıklı ekmek üretimi yapmak ve
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak" faaliyetine ait bütçenin 26.000.000,00 TL'den 25.000.000,00
TL'ye düşürülmesine, "Stratejik Hedef 7.6.: Hal faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak" hedefini
gerçekleştirmeye yönelik "Hallerde hizmet alımı ile personel çalıştırmak faaliyetine
ait
bütçenin
300.000,00 TL'den 1.300.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 2.6.: Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini
kurmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere CAD ve CBS
yazılımına ilişkin yazılım, lisanslama, bakım ve teknik destek hizmetleri vermek" faaliyetine ait bütçenin
350.000,00 TL'den 1.850.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 1.3.: Stratejik Yönetim Sistemini
etkinleştirmek" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Belediye ana faaliyetlerine ilişkin tetkik ve araştırma
içeren yurtdışı eğitim çalışması yapmak" faaliyetine ait bütçenin 1.000.000,00 TL'den 1.200.000,00 TL'ye
yükseltilmesine, "Belediye ana faaliyetlerine ilişkin tetkik ve araştırma içeren yurtiçi eğitim çalışması
yapmak" faaliyetine ait bütçenin 100.000,00 TL'den 200.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Genel fiziki arşiv
oluşturmak" faaliyetine ait bütçenin 300.000,00 TL'den 500.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Belediyenin
yurt içi ve yurt dışı haberleşme işlemlerini hızlı ve eksiksiz yerine getirmek" faaliyetine ait bütçenin
220.000,00 TL'den 300.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 6.9.: Deniz ve İç Sularda
kirliliği önleyici çalışmalar yapmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Seyhan Nehri iç gölünü
temizlemek" faaliyetinin "Seyhan Nehri iç gölünü ve sahil şeridini temizlemek" olarak revize edilmesine
ve bu faaliyete ait bütçenin 0,00 TL'den 2.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 2.4.: Kentin ve kentlinin yaşam
standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları,
şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Adana İl sınırları
dahilinde yerleşim alanlarının halihazır haritalarını yapmak" faaliyetine ait bütçenin 1.500.000,00 TL'den
2.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 2.2.: Kamulaştırma çalışmalarını
etkin bir biçimde yönetmek" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini
artırmak" faaliyetine ait bütçenin diğer yol ve kavşak yapımlarına ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ait
kamulaştırma faaliyetleri için 60.000.000,00 TL'den 80.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 1.16.: Araçların ve
makinelerin verimliliğini arttırmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Araçların egzos fenni muayene
trafik tescil ve ruhsat yenileme işlemlerini, trafik sigortaları ve kaskolarını yapmak" faaliyetine ait bütçenin
2.900.000,00 TL'den 3.900.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni
kara taşıtı ve hareketli iş makinesi alımları yapmak" faaliyetinin "Birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda
yeni kara taşıtı, su taşıtı ve hareketli iş makinesi alımları yapmak" şeklinde revize edilmesine ve bu
faaliyete ait bütçenin 42.000.000,00 TL'den 47.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Altyapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 6.12.: Belediye hizmetlerini
en iyi şekilde sürdürmek amacıyla şehir aydınlatma sistemlerinin bakımını sürekli , güvenilir , ekonomik
biçimde gerçekleştirmek ve enerji verimliliği sağlamak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Aydınlatma
sistemleri ile kompanzasyon tesislerinin bakımı ve onarımı hizmet ve mal alımı yapmak" faaliyetine ait
bütçenin 3.000.000,00 TL'den 2.000.000,00 TL'ye düşürülmesine,
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait "Yedek Ödenek" bütçe kaleminin 89.704.000,00 TL'den
89.584.000,00 TL'ye düşürülmesine,
Fen İşleri Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 1.17.: Hizmet alanlarımızda ihtiyaç duyulan
bina tesis yapım, bakım ve onarımlarını yapmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Hayvan Barınağı
yapmak" faaliyetine ait bütçenin 10.000.000,00 TL'den 5.000.000,00 TL'ye düşürülmesine, "Stratejik
Hedef 3.5.: İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek" hedefini gerçekleştirmeye
yönelik "Asfalt üretimi yapmak" faaliyetine ait bütçenin 65.100.000,00 TL'den 90.100.000,00 TL'ye
yükseltilmesine, "Sorumluluk alanımızdaki bölgelerde standartlara uygun yol düzenlemeleri yapmak"
faaliyetine ait bütçenin 20.000.000,00 TL'den 28.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Otoban bağlantı
yolları yapmak" adlı yeni bir faaliyet eklenmesine ve bu faaliyete 7.000.000,00 TL bütçe eklenmesine,
Ulaşım Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 3.4.: Raylı sistem ağını ve kullanımını
yaygınlaştırmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "50 kilometrelik raylı sistem işletmesi için planlama,
fizibilite, etüt ve proje çalışmalarını yürütmek" faaliyetinin "Yeni Raylı Sistem işletmesi için planlama,
fizibilite, etüt ve proje çalışmalarını yürütmek" olarak revize edilmesine ve bu faaliyete ait bütçenin
3.000.000,00 TL'den 5.500.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Stratejik Hedef 3.5.: İl genelinde güvenli ve
konforlu ulaşım hizmetlerini geliştirmek" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Otobüs alımı yapmak"
faaliyetine ait bütçenin 10.000.000,00 TL'den 29.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Aktarma istasyonları
yapmak" faaliyetine ait bütçenin 1.800.000,00 TL'den 800.000,00 TL'ye düşürülmesine, "Stratejik Hedef
3.6.: İl sınırlarımızda modern ve çağdaş otogar hizmeti sunmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Yeni
otogar yapımına yönelik çalışmalar yapmak" faaliyetinin, ilgili göstergesinin, faaliyete ait 500.000,00 TL
bütçenin iptaline,
09.10.2014 tarih ve 332 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kurulan Projeler Daire
Başkanlığı'na Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün bağlanması ile birlikte müdürlüğün bütçesi ilgili Daire
Başkanlığı'na devir olmuştur. Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün performans programı ve bütçesinin
Projeler Daire Başkanlığı'nın altında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda, Projeler Daire Başkanlığı'na ait
"Stratejik Hedef 1.21.: Kurumun ulusal ve uluslararası projeler konusundaki kapasitesini arttırmak"
hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Şehrimizde faaliyet gösteren STK'lar ve Kamu Kurumlarının yaptığı
projelere ortak olmak" faaliyetine ait bütçenin 250.000,00 TL'den 500.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
"Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacı ile kentin geleceğine yön veren projeler hazırlamak" adlı
yeni bir faaliyet eklenmesine ve bu faaliyete 400.000,00 TL bütçe eklenmesine, "Ulusal ve uluslararası
hibe programları ile kazanılan projelerin yürütülmesini sağlamak" faaliyetinin "Ulusal ve uluslararası hibe
programları ve diğer projelerin yürütülmesini sağlamak" şeklinde revize edilmesine, Projeler Daire
Başkanlığı'na ait Genel Yönetim Giderleri kapsamındaki Personel Giderleri bütçe kaleminin 421.000,00
TL'den 821.000,00 TL'ye yükseltilmesine, SGK Devlet Primi Giderleri bütçe kaleminin 54.000,00 TL'den
89.000,00 TL'ye yükseltilmesine, Sermaye Giderleri bütçe kaleminin 25.000,00 TL'den 150.000,00 TL'ye
yükseltilmesine, Mal ve Hizmet Alım Giderleri bütçe kaleminin 275.000,00 TL'den 325.000,00 TL'ye
yükseltilmesine,
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 4.6.: Dezavantajlı gruplara yönelik
hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Sosyal belediyecilik
anlayışı ile gerçekleştirilecek organizasyonların tanıtımını yapmak" adlı yeni bir faaliyet eklenmesine ve bu
faaliyete 280.000,00 TL bütçe eklenmesine, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait Genel Yönetim
Giderleri kapsamında Mal ve Hizmet Alım Giderleri bütçe kalemine 200.000,00 TL eklenmesine,
Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 4.13.: Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli
birey olmalarına katkı sağlamak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Gençler için örgün eğitime ve kişisel
gelişime destek kursları açmak" faaliyetine ait bütçenin 5.310.000,00 TL'den 12.310.000,00 TL'ye
yükseltilmesine,
Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na ait "Stratejik Hedef 7.1.: Nitelikli tarım
arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, doğru sulama politikaları
geliştirmek, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler geliştirmek" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Damla
sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için çiftçiye eğitim ve proje desteği vermek" faaliyetine ait
bütçenin 2.500.000,00 TL'den 2.000.000,00 TL'ye düşürülmesine, "Sulama ve çiftlik (hayvan içme suyu)
göletleri projeleri yapmak" faaliyetine ait bütçenin 600.000,00 TL'den 800.000,00 TL'ye çıkarılmasına, bu
hedefe "Çukurova Küçükçınar Mahallesi'ne kapalı sistem sulama projesi yapmak" adlı yeni bir faaliyet
eklenerek bu faaliyete ilişkin 800.000,00 TL bütçe eklenmesine, "Stratejik Hedef 7.2.: Tarım Sektöründe
Tarım Arazilerde Çiftçilerimizin Birim Alandan Kaliteli, Yüksek Gelir Sağlamasına Yardımcı olmak,
Ürün çeşitliğini Artırmak, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulama Çalışmalarına Destek Verilerek Doğal
Yaşam Dengesinin Korunmasına Katkı Sağlamak" hedefini gerçekleştirmeye yönelik "Organik tarım
uygulamaları çiftçilere fide, tohum desteği sağlamak ve çiftçileri bilgilendirmek" faaliyetine ait bütçenin
105.000,00 TL'den 205.000,00 TL'ye yükseltilmesine, "Meyve ve Turfanda Meyve Üreticiliğini
Desteklemek" faaliyetine ait bütçenin 360.000,00 TL'den 510.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
"Çiftçilerimize toprak, yaprak ve sulama suyu analizleri yapmak" faaliyetine ait bütçenin 10.000,00
TL'den 60.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın, Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı'nın, İç Denetim Biriminin,
Zabıta Daire Başkanlığı'nın, Kültür Daire Başkanlığı'nın, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın, Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın, Hukuk Müşavirliği'nin Başkanlığı'nın, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nın, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, Özel Kalem
Müdürlüğü'nün, Genel Sekreterliğin, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın değişikliğe ihtiyaç duyulmadan
aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu
ile karar verildi.
PLAN VE BÜTÇE - İMAR VE BAYINDIRLIK - EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR - ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM
VE
SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ
DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
M. Sami BAYSAL
Uye
Salih GÖKÇE
Uye
Salim AKKOÇ
Uye
Ercan ÇETİN
Uye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Uye
Mehmet AKÇALI
Uye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Uye
Abdullah SAKARYA
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
İbrahim DOĞMA
Uye
Ali YAŞAR
Uye
Soner DUMAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
M. Köksal GÜRALP
Uye
Askeri DAĞLI
Üye
M. Ali ERZİN
Uye
Ahmet TANRIVERDİ
Uye
Aysun KOCABAŞ
Uye
Mahmut DOĞRU
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Metin BUĞA
Uye
Mehmet YASA
Uye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Mustafa KİRAZ
Uye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Uye
Vahap ÇOLAK
Uye
A. Ali BOZKURT
Uye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Uye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Remzi KAR
Üye
Zafer KARA
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Üye
İlyas KARABULUT Ozan GÜLAÇTI
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Cumali PORTAKAL
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-347
Özü: Mahkeme Kararı
11.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-165 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 141 ada
1 parselde Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 2013/1602 E. - 2014/1180 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 141 ada 1 parselde Adana
2. İdare Mahkemesi'nin 2013/1602 E- 2014/1180 K sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-5607 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 15.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve
Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 141 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 13.06.2014 tarih ve 2013/1602 E- 2014/1180 K Sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "...dava konusu taşınmazda öngörülen eğitim tesisleri alanının ve plan
genelinde öngörülen tüm eğitim tesisleri alanlarının imar planlarındaki gösterimlerinde yönetmelik ekinde
bulunan lejantta belirtilen gösterim teknikleri (ilköğretim tesisi ortaöğretim tesisi gibi) kullanılarak
ayrıştırılmadığı hangi tür eğitim tesis alanı olarak ayrıldığının belirtilmemesi nedeniyle bu tesislerin
önerildikleri konumlara uygun olup olmadıklarının denetiminin yapılamadığı dolayısıyla dava konusu
planın bu yönüyle şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır."
denmektedir.
Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 141 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
Adana 2. İdare Mahkemesi 13.06.2014 tarih ve 2013/1602 E -2014/1180 K sayılı iptal kararı gereği
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 141 ada
1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 13.06.2014 tarih
ve 2013/1602 E -2014/1180 K sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklif plan yapım
yönetmeliği göz önüne alınarak eğitim tesis alanı gösteriminin plan notuna eğitim tesisleri ile ilgili
belirlenen asgari kriterler sağlanarak her türlü eğitim tesisi yapılabilir hükmünün eklenerek kabulüne,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 141 ada 1 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 13.06.2014 tarih ve 2013/1602 E 2014/1180 K sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklif plan yapım yönetmeliği göz önüne
alınarak eğitim tesis alanı gösteriminin plan notuna eğitim tesisleri ile ilgili belirlenen asgari kriterler
sağlanarak her türlü eğitim tesisi yapılabilir hükmünün eklenerek kabulüne ait komisyon raporunun
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir
Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 141 ada 1 parselde
Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 2013/1602 E- 2014/1180 K sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-5607 sayılı
yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve
Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 141 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 13.06.2014 tarih ve 2013/1602 E- 2014/1180 K Sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, "...dava konusu taşınmazda öngörülen eğitim tesisleri alanının ve plan
genelinde öngörülen tüm eğitim tesisleri alanlarının imar planlarındaki gösterimlerinde yönetmelik ekinde
bulunan lejantta belirtilen gösterim teknikleri (ilköğretim tesisi ortaöğretim tesisi gibi) kullanılarak
ayrıştırılmadığı hangi tür eğitim tesis alanı olarak ayrıldığının belirtilmemesi nedeniyle bu tesislerin
önerildikleri konumlara uygun olup olmadıklarının denetiminin yapılamadığı dolayısıyla dava konusu
planın bu yönüyle şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır."
denmektedir.
Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 141 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 13.06.2014 tarih ve 2013/1602 E -2014/1180 K sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 141 ada 1
parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 13.06.2014 tarih ve
2013/1602 E -2014/1180 K sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklif plan yapım
yönetmeliği göz önüne alınarak eğitim tesis alanı gösteriminin plan notuna eğitim tesisleri ile ilgili
belirlenen asgari kriterler sağlanarak her türlü eğitim tesisi yapılabilir hükmünün eklenerek kabulüne,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oyçokluğuyla karar verildi.
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
11.11.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-348
Özü: Mahkeme Kararı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-166 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi Yürekli Mahallesi 121 ada 5
parselde Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 2013/1593 E- 2014/1178 K Sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar -İmar
ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi Yürekli Mahallesi 121 ada 5 parselde Adana
2. İdare Mahkemesi'nin 2013/1593 E- 2014/1178 K Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar
ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-5608 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 28.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve
Sarıçam İlçesi Yürekli Mahallesi 121 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 13.06.2014 tarih ve 2013/1593 E 2014/1178 K Sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda "...taşınmazın bir bölümünde de geçen 10 metre enkesitli imar yolunun
batıdan doğuya doğru bir eksende tasarlandığı ancak taşınmazın bulunduğu alanda ekseni güney yönünde
kaydırılarak başka bir 10 metrelik enkesitli yola bağlandığı dava konusu taşınmazda yolun eksenini
değiştirmeyi gerektirecek koşulların bulunmadığı aksine eksen değişikliğiyle yolun mevcut yapılara denk
geldiği ayrıca mevcut mülkiyet yapısına da dikkat edilmediğinden mülkiyet dağılımının yeniden
düzenlenmesi gerektiği dolayısıyla 10 metre enkesitli yolun dava konusu taşınmaz isabet eden kısmının
plan bütünlüğüne yol sistemi tasarım tekniğine planın uygulanabilirlik amaçlarına uygun olmadığı
sonucuna varılmaktadır.. ."denmektedir.
Sarıçam İlçesi Yürekli Mahallesi 121 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 13.06.2014 tarih ve 2013/1593 E- 2014/1178 K Sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Sarıçam İlçesi Yürekli Mahallesi 121 ada
5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin 13.06.2014
tarihli ve 2013/1593 Esas - 2014/1178 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ait teklif; Mahkeme
kararının gerekçeleri, idarenin görüş ve plan önerisi doğrultusunda yol ekseninin düzeltilerek kabulüne,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi Yürekli Mahallesi 121 ada 5 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin 13.06.2014 tarihli ve 2013/1593
Esas - 2014/1178 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ait teklif; Mahkeme kararının gerekçeleri,
idarenin görüş ve plan önerisi doğrultusunda yol ekseninin düzeltilerek kabulüne ait komisyon raporunun
kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen Sarıçam İlçesi Yürekli Mahallesi 121 ada 5 parselde
Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 2013/1593 E- 2014/1178 K Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-5608 sayılı
yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 28.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve
Sarıçam İlçesi Yürekli Mahallesi 121 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 13.06.2014 tarih ve 2013/1593 E 2014/1178 K Sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda "...taşınmazın bir bölümünde de geçen 10 metre enkesitli imar yolunun
batıdan doğuya doğru bir eksende tasarlandığı ancak taşınmazın bulunduğu alanda ekseni güney yönünde
kaydırılarak başka bir 10 metrelik enkesitli yola bağlandığı dava konusu taşınmazda yolun eksenini
değiştirmeyi gerektirecek koşulların bulunmadığı aksine eksen değişikliğiyle yolun mevcut yapılara denk
geldiği ayrıca mevcut mülkiyet yapısına da dikkat edilmediğinden mülkiyet dağılımının yeniden
düzenlenmesi gerektiği dolayısıyla 10 metre enkesitli yolun dava konusu taşınmaz isabet eden kısmının
plan bütünlüğüne yol sistemi tasarım tekniğine planın uygulanabilirlik amaçlarına uygun olmadığı
sonucuna varılmaktadır.. ."denmektedir.
Sarıçam İlçesi Yürekli Mahallesi 121 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 13.06.2014 tarih ve 2013/1593 E- 2014/1178 K Sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Sarıçam İlçesi Yürekli Mahallesi 121 ada
5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin 13.06.2014
tarihli ve 2013/1593 Esas - 2014/1178 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ait teklif; Mahkeme
kararının gerekçeleri, idarenin görüş ve plan önerisi doğrultusunda yol ekseninin düzeltilerek kabulüne,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oybirliği ile karar verildi.
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Özcan ÖZAL
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-349
Özü: Nazım İmar Planı
11.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-260 sayılı yazısı ekinde sunulan, Pozantı İlçesi, Yenikonacık Mahallesi,
111 ada 101 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına yönelik İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal
Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal
Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Pozantı
İlçesi, Yenikonacık Mahallesi, 111 ada 101 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-7839 sayılı yazısını görüşmek
üzere komisyonlarımız 30.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İl Özel İdaresi yetki alanında iken 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan
alanlarla ilgili belediyemize intikal eden dosyalar içinde, Pozantı İlçesi Yeni Konacık Köyü 111 ada 101
parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi bulunmaktadır. Yaklaşık 13.000 m2 alanda konut alanı
yapılması ile ilgili plan teklifinin Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-5724'dür.
İlimiz Pozantı İlçesi Yeni Konacık Köyü 111 ada 101 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimiz, Pozantı İlçesi, Yeni Konacık Köyü
111 ada 101 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar
verildi. Denilmektedir
Konunun yapılan görüşülmesinde; İlimiz, Pozantı İlçesi, Yeni Konacık Köyü 111 ada
101 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı
yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Pozantı
İlçesi, Yenikonacık Mahallesi, 111 ada 101 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-7839 sayılı yazısını görüşmek
üzere komisyonlarımız 30.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İl Özel İdaresi yetki alanında iken 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan
alanlarla ilgili belediyemize intikal eden dosyalar içinde, Pozantı İlçesi Yeni Konacık Köyü 111 ada 101
parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi bulunmaktadır. Yaklaşık 13.000 m2 alanda konut alanı
yapılması ile ilgili plan teklifinin Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-5724'dür.
İlimiz Pozantı İlçesi Yeni Konacık Köyü 111 ada 101 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimiz, Pozantı İlçesi, Yeni Konacık Köyü
111 ada 101 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar
verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR -ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Soner DUMAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Ertan SÜMER
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Ali YAŞAR
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Zafer KARA
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Remzi KAR
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Üye
İlyas KARABULUT Ozan GÜLAÇTI
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Üye
Cumali PORTAKAL Tahsin ŞAHİN
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
12.11.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-350
Özü: Kent Konseyi Raporu
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-95 sayılı yazısı ekinde sunulan, Kent Konseyi Raporuna ait İmar ve
Bayındırlık -Kadın, Erkek Eşitlik komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kadın Erkek Eşitlik komisyonlarımıza havale edilen, Kent Konseyi Raporuna ait İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığının 09.05.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-3852 sayılı yazısını görüşmek
üzere komisyonlarımız 24.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Büyükşehir Kent Konseyinin KK-14/035 sayılı yazısında "Adana Kent Konseyi
5 Ocak Stadyumu ile ilgili ekli raporun 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 76.maddesine göre
görüşülerek değerlendirilmesi için evrakın Belediye Meclisine havale edilmesini arz ederim"
denilmektedir.
Söz konusu teklif, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi 1645 ada da yer alan 5 Ocak Stadyumu
yerinin 1/25.000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak belirlenmesine yöneliktir.
İlimiz Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Stadyumu alanına yönelik Kent Konseyi
tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin incelenerek, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Kent Konseyi Raporu doğrultusunda
5 Ocak ve Stadyum çevresinin Büyük Spor Alanı olarak 1/25.000'lik plana işlenmesine, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Kent Konseyi Raporu doğrultusunda 5 Ocak ve Stadyum
çevresinin Büyük Spor Alanı olarak 1/25.000'lik plana işlenmesine ait komisyon raporunun kabulüne,
gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile
karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-351
Özü: Nazım imar planı
12.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-265 sayılı yazısı ekinde sunulan, Ceyhan İlçesi, Belediye Evleri ve Yarsuvat
Mahallesi sınırları içerisinde Toplu Konut Alanı yapılmasına yönelik nazım imar planına ait İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Ceyhan
İlçesi, Belediye Evleri ve Yarsuvat Mahallesi sınırları içerisinde Toplu Konut Alanı yapılmasına yönelik
nazım imar planına ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 09.10.2014 tarihli ve 13509581310.01.02-7087 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 28.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Ceyhan İlçe Belediyesi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yazısına istinaden Belediye
Evleri ve Yarsuvat Mahallesi sınırları içerisinde Toplu Konut Alanı yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir. Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-5857 olarak
belirlenmiştir.
İlimiz Ceyhan İlçesinde Belediye Evleri ve Yarsuvat Mahallesi sınırları içerisinde Toplu Konut
Alanı yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimiz, Ceyhan İlçesinde Belediye Evleri
ve Yarsuvat Mahallesi sınırları içerisinde Toplu Konut Alanı yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım
imar planına ait teklifin "Ada bazında nüfus artışının getirdiği ve standartların gerektirdiği
otopark ve yeşil alanın miktarının karşılanması şarttır" plan notunun eklenerek kabulüne, 5216
sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; İlimiz, Ceyhan İlçesinde Belediye Evleri ve Yarsuvat
Mahallesi sınırları içerisinde Toplu Konut Alanı yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planına
ait teklifin "Ada bazında nüfus artışının getirdiği ve standartların gerektirdiği otopark ve yeşil
alanın miktarının karşılanması şarttır" plan notunun eklenerek kabulüne ait komisyon raporunun
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Ceyhan
İlçesi, Belediye Evleri ve Yarsuvat Mahallesi sınırları içerisinde Toplu Konut Alanı yapılmasına yönelik
nazım imar planına ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 09.10.2014 tarihli ve 13509581310.01.02-7087 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 28.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Ceyhan İlçe Belediyesi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yazısına istinaden Belediye
Evleri ve Yarsuvat Mahallesi sınırları içerisinde Toplu Konut Alanı yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir. Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-5857 olarak
belirlenmiştir.
İlimiz Ceyhan İlçesinde Belediye Evleri ve Yarsuvat Mahallesi sınırları içerisinde Toplu Konut
Alanı yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimiz, Ceyhan İlçesinde Belediye Evleri
ve Yarsuvat Mahallesi sınırları içerisinde Toplu Konut Alanı yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım
imar planına ait teklifin "Ada bazında nüfus artışının getirdiği ve standartların gerektirdiği
otopark ve yeşil alanın miktarının karşılanması şarttır" plan notunun eklenerek kabulüne, 5216
sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oybirliği ile karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR -ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Ali YAŞAR
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Zafer KARA
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Mustafa DURAK
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Üye
A. Nuri SABUNCU Cumali ALTINÖZ
Üye
Üye
Üye
Muhammet BAYRAM İlyas KARABULUT Ozan GÜLAÇTI
Üye
Remzi KAR
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR Ali ŞİMŞEK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Üye
Cumali PORTAKAL Tahsin ŞAHİN
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-352
Özü: Nazım İmar Planı
12.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-180 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi, 1058 ada
133 - 139 parsel ve 1086 ada 12 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Bayındırlık Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek
Eşitlik komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik komisyonlarımıza havale edilen ve 10.09.2014 tarihli oturumunda yeniden
incelenmek üzere aynı komisyonlara iade edilen, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi, 1058 ada 133-139
parsel ve 1086 ada 12 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-3312 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 13.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi 1058 ada 133 ve 139 parseller ve 1086 ada 12 parsel nolu
taşınmazlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talep edilmektedir.
Söz konusu plan teklifinde taşınmazlar, mezbahane oluşturabilmek amacıyla sanayi alanı olarak
belirlenmiştir. 133 ve 139 nolu parsellerin mevcut durumunda üzerinde sanayi tesisi binası bulunmaktadır.
Plan teklifi ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden görüş istenmiş olup, mevcut tesisin
olduğu 1058 ada ve 133 ve 139 nolu parseller için uygunluk verilmiş ancak 1086 ada 12 parsel için
uygunluk verilmemiştir.
İlimiz Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi 1058 ada 133 ve 139 parseller ve 1086 ada 12 parsellerde
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi, 1058 ada
133 ve 139 parseller ve 1086 ada 12 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine
ait teklifin sahada yapılan inceleme sonrasında hmax:15,50 mt. yükseklikten, hmax: 12,50 mt' ye
düşürülerek ve Sanayi Alanı (Et Ürünleri İşleme ve Entegre Tesisi) olarak tadilen kabulüne, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla
karar verildi. Denilmektedir
Konunun yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi, 1058 ada 133 ve
139 parseller ve 1086 ada 12 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait
teklifin sahada yapılan inceleme sonrasında hmax:15,50 mt. yükseklikten, hmax: 12,50 mt' ye düşürülerek
ve Sanayi Alanı (Et Ürünleri İşleme ve Entegre Tesisi) olarak tadilen kabulüne ait komisyon raporunun
yoğunluğun 1.2'ye düşürülerek kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin
yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Plan ve Bütçe - Çevre ve
Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik komisyonlarımıza havale edilen ve 10.09.2014 tarihli oturumunda yeniden
incelenmek üzere aynı komisyonlara iade edilen, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi, 1058 ada 133-139
parsel ve 1086 ada 12 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-3312 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 13.10.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi 1058 ada 133 ve 139 parseller ve 1086 ada 12 parsel nolu
taşınmazlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı talep edilmektedir.
Söz konusu plan teklifinde taşınmazlar, mezbahane oluşturabilmek amacıyla sanayi alanı olarak
belirlenmiştir. 133 ve 139 nolu parsellerin mevcut durumunda üzerinde sanayi tesisi binası bulunmaktadır.
Plan teklifi ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden görüş istenmiş olup, mevcut tesisin
olduğu 1058 ada ve 133 ve 139 nolu parseller için uygunluk verilmiş ancak 1086 ada 12 parsel için
uygunluk verilmemiştir.
İlimiz Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi 1058 ada 133 ve 139 parseller ve 1086 ada 12 parsellerde
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi, 1058 ada
133 ve 139 parseller ve 1086 ada 12 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine
ait teklifin sahada yapılan inceleme sonrasında hmax:15,50 mt. yükseklikten, hmax: 12,50 mt' ye
düşürülerek ve Sanayi Alanı (Et Ürünleri İşleme ve Entegre Tesisi) olarak tadilen kabulüne, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla
karar verildi
İMAR VE BAYINDIRLIK - EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR - ULAŞIM - KANUNLAR
- PLAN VE BÜTÇE - ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Soner DUMAN
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Recep İZCİ
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
H.İbrahim İLDEŞ
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR Ali ŞİMŞEK Ramazan AKYÜREK Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Zafer KARA
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Mustafa DURAK
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Cumali PORTAKAL
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Metin BUĞA
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Bülent ATALAY
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
İlyas KARABULUT
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-353
Özü: Nazım imar planı
13.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-261 sayılı yazısı ekinde sunulan, Kozan İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar
planına ait İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve
Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış
İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Kozan
İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-7233 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 12.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Kozan İlçe Belediyesi tarafından yaklaşık 3300 hektarda 6 etap olarak 1/5000 ölçekli ilave ve
revizyon nazım imar planı hazırlanmıştır. Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-5725 olarak belirlenmiştir.
İlimiz Kozan İlçesinde 3300 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini
olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Kozan İlçesine ait 4000 ha. alanda yapılan
1/5000'lik plan teklifinin 6 (altı) etaba bölünerek tekrar incelenmek üzere meclise havalesi için dosyanın
müdürlüğüne iadesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Kozan İlçesine ait 4000 ha. alanda yapılan 1/5000'lik plan
teklifinin 6 (altı) etaba bölünerek tekrar incelenmek üzere meclise havalesi için dosyanın müdürlüğüne
iadesine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin
yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Kozan
İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-7233 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 12.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Kozan İlçe Belediyesi tarafından yaklaşık 3300 hektarda 6 etap olarak 1/5000 ölçekli ilave ve
revizyon nazım imar planı hazırlanmıştır. Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-5725 olarak belirlenmiştir.
İlimiz Kozan İlçesinde 3300 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini
olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Kozan İlçesine ait 4000 ha. alanda yapılan
1/5000'lik plan teklifinin 6 (altı) etaba bölünerek tekrar incelenmek üzere meclise havalesi için dosyanın
müdürlüğüne iadesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR ULAŞIM - KANUNLAR -ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Mehmet YASA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Metin BUĞA
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Recep İZCİ
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Ertan SÜMER
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Soner DUMAN
Üye
U. Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Zafer KARA
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Remzi KAR
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Üye
İlyas KARABULUT Ozan GÜLAÇTI
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Üye
Cumali PORTAKAL Tahsin ŞAHİN
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-354
Özü: Maktu mesai
17.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 17.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-299 sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline
2015 mali yılında ödenecek maktu mesaiye ait Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline 2015 mali yılında
ödenecek maktu mesaiye ait İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 31.10.2014 tarihli ve 40284268-841.02.17-4316
sayılı yazsısını görüşmek üzere komisyonlarımız 13.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Görevleri gereği İtfaiye hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için Milli Bayram, Genel Tatil, Hafta
Tatili ve günün 24 saatinde sürekli hizmet veren İtfaiye personeline 2015 yılında maktu mesai ücret
ödemeleri için Bütçe Kanununda çıkacak rakamlar üzerinden ödeme yapılması konusunda Büyükşehir
Belediyemiz Meclisince gerekli kararın alınması hususunu uygun görüşle arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeline
maktuen ödenecek ücretin 2015 mali yılı Bütçe Kanununda çıkacak rakamın üst sınırından verilmesi
şartıyla ödeme yapılmasının kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeline maktuen ödenecek
ücretin 2015 mali yılı Bütçe Kanununda çıkacak rakamın üst sınırından verilmesi şartıyla ödeme
yapılmasının kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline 2015 mali yılında
ödenecek maktu mesaiye ait İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 31.10.2014 tarihli ve 40284268-841.02.17-4316
sayılı yazsısını görüşmek üzere komisyonlarımız 13.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Görevleri gereği İtfaiye hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için Milli Bayram, Genel Tatil, Hafta
Tatili ve günün 24 saatinde sürekli hizmet veren İtfaiye personeline 2015 yılında maktu mesai ücret
ödemeleri için Bütçe Kanununda çıkacak rakamlar üzerinden ödeme yapılması konusunda Büyükşehir
Belediyemiz Meclisince gerekli kararın alınması hususunu uygun görüşle arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeline
maktuen ödenecek ücretin 2015 mali yılı Bütçe Kanununda çıkacak rakamın üst sınırından verilmesi
şartıyla ödeme yapılmasının kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arzına oybirliği ile karar verildi.
PLAN VE BÜTÇE- KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Zafer KARA
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-355
Özü: Maktu mesai
17.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 17.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-300 sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeline
2015 mali yılında ödenecek maktu mesaiye ait Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeline 2015 mali yılında
ödenecek maktu mesaiye ait Zabıta Daire Başkanlığı'nın 24.09.2014 tarihli ve 77605919-622.01-1755
sayılı yazsısını görüşmek üzere komisyonlarımız 13.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Görevleri gereği Zabıta hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için Milli Bayram, Genel Tatil, Hafta
Tatili ve günün 24 saatinde sürekli hizmet veren Zabıta personeline 2015 yılında maktu mesai ücret
ödemeleri için Bütçe Kanununda çıkacak rakamlar üzerinden ödeme yapılması konusunda Büyükşehir
Belediyemiz Meclisince gerekli kararın alınması arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Büyükşehir Belediyesi Zabıta Personeline
maktuen ödenecek ücretin 2015 mali yılı Bütçe Kanununda çıkacak rakamın üst sınırından verilmesi
şartıyla ödeme yapılmasının kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Büyükşehir Belediyesi Zabıta Personeline maktuen ödenecek
ücretin 2015 mali yılı Bütçe Kanununda çıkacak rakamın üst sınırından verilmesi şartıyla ödeme
yapılmasının kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeline 2015 mali yılında
ödenecek maktu mesaiye ait Zabıta Daire Başkanlığı'nın 24.09.2014 tarihli ve 77605919-622.01-1755
sayılı yazsısını görüşmek üzere komisyonlarımız 13.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Görevleri gereği Zabıta hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için Milli Bayram, Genel Tatil, Hafta
Tatili ve günün 24 saatinde sürekli hizmet veren Zabıta personeline 2015 yılında maktu mesai ücret
ödemeleri için Bütçe Kanununda çıkacak rakamlar üzerinden ödeme yapılması konusunda Büyükşehir
Belediyemiz Meclisince gerekli kararın alınması arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Büyükşehir Belediyesi Zabıta Personeline
maktuen ödenecek ücretin 2015 mali yılı Bütçe Kanununda çıkacak rakamın üst sınırından verilmesi
şartıyla ödeme yapılmasının kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arzına oybirliği ile karar verildi.
PLAN VE BÜTÇE- KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Zafer KARA
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-356
Özü: Kadro değişikliği
17.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 17.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-310 sayılı yazısı ekinde sunulan, kadro değişikliğine ait İnsan Kaynakları ve
Eğitim Daire Başkanlığının 14.11.2014 tarihli ve 15158420-601.04.02-8278 sayılı yazısında aynen;
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği oluşturulan Norm
Kadromuz uygulanmaktadır. Ancak zaman zaman hizmetlerin yürütülmesi için günün şartlarına göre
ihtiyaç duyulan bazı birimlerin ve kadro unvanlarının oluşturulması gerekmektedir. Projeler Dairesi
Başkanlığına bağlı birimlerden Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğünün AB ve Dış İlişkiler Şube
Müdürlüğü olarak, Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğünün ise Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü
olarak adlarının değiştirilerek Projeler Dairesi Başkanlığına bağlanması, Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm
Dairesi Başkanlığına bağlı Deprem ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğünün, Afet ve Risk Yönetimi Şube
Müdürlüğü olarak isimlendirilerek Projeler Dairesi Başkanlığına bağlanması ve İstihdam Şube
Müdürlüğünün oluşturularak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlanması,
İlgili Yönetmeliğin 11.Maddesinin (1.) bendinde "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece
değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile
yapılır... " denildiğinden
Şube Müdürlükleri hizmet alanlarına göre oluşturularak ilgili birimlere bağlanmış ve hizmet gereği
yeniden teşkilat şeması hazırlanmış olup gerekli kararın alınması için yazımız ve eklerinin belediyemiz
meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Teklifin kabulü ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik gereği oluşturulan Projeler Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerden Dış
İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğünün AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü olarak, Araştırma ve
Geliştirme Şube Müdürlüğünün ise Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü olarak adlarının değiştirilerek
Projeler Dairesi Başkanlığına bağlanmasına, Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığına bağlı
Deprem ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğünün, Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak
isimlendirilerek Projeler Dairesi Başkanlığına bağlanmasına ve İstihdam Şube Müdürlüğünün oluşturularak
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlanmasına, yeniden hazırlanan teşkilat şemasının
onayına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-357
Özü: Ücret Tarifesi
17.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 17.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-309 sayılı yazısı ekinde sunulan, Belediye otobüs ücret tarifesindeki
değişikliğe ait Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 10.11.2014 tarih ve 23922253-641.03.01-968 sayılı
yazısında aynen;
Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs Şube Müdürlüğü'nün UKOME' ye 20.10.2014 tarih ve
4463449-622.01-2363-5761 sayılı yazı ile yapmış olduğu teklif neticesinde belediye otobüsü ücret
tarifesi öğrenci 1 TL, sivil 1,80 TL olmak üzere düzenlenmiş olup Adana Büyükşehir Belediye
Meclisimizce konunun değerlendirilerek yeni düzenlemenin 2014 ve 2015 yılı ücret tarifesine işlenmesi
amacıyla yazımızın meclise havalesini olur emirlerinize arz ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Belediye otobüs ücret tarifesindeki değişikliğe yönelik
teklifin kabulüne, gerekli işlemlerin yürütülmesi için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-358
Özü: Gelirlerin kamuya tahsisi
18.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 18.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-280 sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin kamuya
tahsisine ait Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin kamuya tahsisine ait Mali
Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 04.11.2014 tarihli ve 78454898-622.03-6389 sayılı yazısını görüşmek
üzere komisyonlarımız 13.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
5393 sayılı yasanın 15.maddesinin son fıkrası "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde
ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil
edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" denilmektedir.
Belediyemizin 2015 Mali yılı bütçesinde belirtilen aşağıdaki gelirlerin Belediyemize ait tüm taşınır
ve taşınmazların kamuya tahsis edilmesi hususunda Belediye Meclisince karar alınmasını arz ederim.
KAMUYA TAHSİS EDİLEN BÜTÇE GELİRLER LİSTESİ
1-Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Büyükşehir Belediyesinin kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere
ayrılan pay. (Büyükşehir Belediye Payı)
2-Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden İller Bankası Kanalıyla kamu hizmetlerinde kullanmak üzere ayrılan
pay.(İller Bankası Payı)
3-İlan Reklam Vergisi.
4-Eğlence Vergisi.
5-Yangın Sigorta Vergisi.
6-Elektrik, Hava Gazı Tüketim Vergisi.
7-Çevre Temizlik Vergisi ve Payı.
8-İşgal Harcı.
9-Tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı.
10-Tellalık Harcı.
11-Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
12-Kayıt ve Suret Harcı
13-İmarla ilgili harçlar.
14-İşyeri Açma İzin Ruhsatı.
15-Muayene Ruhsatı ve Rapor Harcı.
16-Sağlık Belgesi Harcı.
17-Hayvan Kesimi Muayene ve Denetim Harcı.
18-Deniz, Göl ve Nehirlerde Seyrüsefer eden küçük su araçları için verilen Ruhsat Harcı
19-Ulaşım ve et nakli araçları işletmesi için verilecek Ruhsat harcı
20-Tasdik Harcı.
21-Bina İnşaat Harcı.
22-Kaynak Suları Harcı.
23-Toptancı Hali Resmi.
24-Şehir içi Toplu Taşıma araçları hasılat ve Ruhsat Harcı.
25-Ekmek Üretimi ve Satışından elde edilen gelirler.
26-Toplu Taşıma alt yapı ve hizmetlerinin görülmesi ve esas her türlü alt yapı, makine araç ve gereç alımı
ve yapı için gerek ülke içinde gerekse yurt dışında kredi yolu ile temin edilen paralar için açılmış ve
açılacak banka hesapları.
27-Kamu hizmetinin görülmesi için zorunlu Park, Bahçe, Mezarlık, Oyun Alanları, kamunun istifadesine
tahsis olunmuş açık ve kapalı mekanlar ile keza hizmetin görülmesi için zorunlu İtfaiye Araçları,
Ambulanslar, Belediye otobüsleri ve iş makineleri vb. menkul ve gayri menkul mal varlığı ile kamuya
tahsis edilmiş ve akar niteliğinde olmayan sair eşya diğer gayrimenkul ve malların kamuya tahsis edilmesi.
28- Evsel katı atık bedeli. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin kamuya
tahsisine ait teklifin aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin kamuya tahsisine ait
komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin kamuya tahsisine ait Mali
Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 04.11.2014 tarihli ve 78454898-622.03-6389 sayılı yazısını görüşmek
üzere komisyonlarımız 13.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
5393 sayılı yasanın 15.maddesinin son fıkrası "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde
ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil
edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" denilmektedir.
Belediyemizin 2015 Mali yılı bütçesinde belirtilen aşağıdaki gelirlerin Belediyemize ait tüm taşınır
ve taşınmazların kamuya tahsis edilmesi hususunda Belediye Meclisince karar alınmasını arz ederim.
KAMUYA TAHSİS EDİLEN BÜTÇE GELİRLER LİSTESİ
1-Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Büyükşehir Belediyesinin kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere
ayrılan pay. (Büyükşehir Belediye Payı)
2-Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden İller Bankası Kanalıyla kamu hizmetlerinde kullanmak üzere ayrılan
pay.(İller Bankası Payı)
3-İlan Reklam Vergisi.
4-Eğlence Vergisi.
5-Yangın Sigorta Vergisi.
6-Elektrik, Hava Gazı Tüketim Vergisi.
7-Çevre Temizlik Vergisi ve Payı.
8-İşgal Harcı.
9-Tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı.
10-Tellalık Harcı.
11-Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
12-Kayıt ve Suret Harcı
13-İmarla ilgili harçlar.
14-İşyeri Açma İzin Ruhsatı.
15-Muayene Ruhsatı ve Rapor Harcı.
16-Sağlık Belgesi Harcı.
17-Hayvan Kesimi Muayene ve Denetim Harcı.
18-Deniz, Göl ve Nehirlerde Seyrüsefer eden küçük su araçları için verilen Ruhsat Harcı
19-Ulaşım ve et nakli araçları işletmesi için verilecek Ruhsat harcı
20-Tasdik Harcı.
21-Bina İnşaat Harcı.
22-Kaynak Suları Harcı.
23-Toptancı Hali Resmi.
24-Şehir içi Toplu Taşıma araçları hasılat ve Ruhsat Harcı.
25-Ekmek Üretimi ve Satışından elde edilen gelirler.
26-Toplu Taşıma alt yapı ve hizmetlerinin görülmesi ve esas her türlü alt yapı, makine araç ve gereç alımı
ve yapı için gerek ülke içinde gerekse yurt dışında kredi yolu ile temin edilen paralar için açılmış ve
açılacak banka hesapları.
27-Kamu hizmetinin görülmesi için zorunlu Park, Bahçe, Mezarlık, Oyun Alanları, kamunun istifadesine
tahsis olunmuş açık ve kapalı mekanlar ile keza hizmetin görülmesi için zorunlu İtfaiye Araçları,
Ambulanslar, Belediye otobüsleri ve iş makineleri vb. menkul ve gayri menkul mal varlığı ile kamuya
tahsis edilmiş ve akar niteliğinde olmayan sair eşya diğer gayrimenkul ve malların kamuya tahsis edilmesi.
28- Evsel katı atık bedeli. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin kamuya
tahsisine ait teklifin aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
PLAN VE BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Zafer KARA
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-359
Özü: Kent-kart satış yerlerinin devri
18.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 18.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-301 sayılı yazısı ekinde sunulan, Raylı Taşıma Sistem İstasyonlarında bulunan
13 adet Kent-kart satış yerinin 10 yıl süreyle bedelli devir edilmesine ait Plan ve Bütçe - Kanunlar
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Raylı Taşıma Sistem İstasyonlarında bulunan 13 adet Kent-kart
satış yerinin 10 yıl süreyle bedelli devir edilmesine ait Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın 04.11.2014
tarihli ve 43759167622.03-6798 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 13.11.2014 tarihinde
toplandı.
İlgi :
Anılan yazıda aynen;
Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri
Temizlik Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 30.10.2014 tarih ve 957
sayılı yazıları.
İlimizde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Raylı Taşıma Sistem İstasyonlarında bulunan ve kent
kart satış büroları olarak kullanılan, Hastaneler İstasyonunda, Anadolu Lisesi İstasyonu, Huzurevleri
İstasyonu, Mavi Bulvar İstasyonu, Yurt İstasyonu, Yeşilyurt İstasyonu, Fatih İstasyonu, Vilayet İstasyonu,
İstiklal İstasyonu, Kocavezir İstasyonu, Hürriyet İstasyonu, Cumhuriyet İstasyonu ve Akıncılar
İstasyonunda bulunan 13 adet kent kart satış yerinin (büfenin) ilgisine göre Belediyemizin ilgili
birimlerinin uygunluk verdiği alanların kullanılması veya kullandırılması Adana Ulaşım Organizasyon
Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim
Şirketinin ilgi yazıları ile 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süreyle devir talebinde
bulunmuşlardır.
Bu nedenle; Belediyemize ait Raylı Taşıma Sistem İstasyonlarında bulunan ve yukarıda belirtilen
13 adet kent kart satış yerinin kent kart satış yeri ve büfe amaçlı olarak kullanmak veya kullandırmak
gerekli görülmesi halinde hukuki mevzuatlara uygun olarak 3 'üncü şahıslara kiraya vermek, Belediyemizin
ilgili birimi tarafından uygunluk verilen yerlerle ilgili yapılacak tadilat vb. işlemlerden dolayı Belediyeden
herhangi bir ücret talep etmemek 10 yıllık devir süresi sonunda yapılan ve yaptırılan bütün muhdesatların
herhangi bir ücrete ve bedele konu edilmeden Belediyeye devredilmesi vb. hususlarla, Büyükşehir
Belediyesinin hissedar olduğu Adana Ulaşım Organizasyon Tur. Zir. Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürün.
Tem. Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine 01.01.2015 tarihinden başlamak üzere 10 yıl süreyle
bedelli devir edilmesi konularının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine (Büyükşehir
Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye
şirketleri kurabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu
şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti veya
tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay
bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının %50'sinden fazlasına ortak
olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, Ek cümle 12.11.2012
6360/10. Mad. Ancak bu yerlerin Belediye şirketlerince 3'üncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun
hükümlerine tabi hükmüne) göre değerlendirilerek gerekli kararın alınması için yazımızın Meclise
havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimizde bulunan mülkiyeti Belediyemize
ait Raylı Taşıma Sistem İstasyonlarında bulunan13 adet istasyondaki kent-kart büfesinin 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 (beş) yıla kadar ihale
edilmesi yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesine, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; İlimizde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Raylı Taşıma
Sistem İstasyonlarında bulunan 13 adet istasyondaki kent-kart büfesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
Hükümleri doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 (beş) yıla kadar ihale edilmesi
yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesine ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Raylı Taşıma Sistem İstasyonlarında bulunan 13 adet Kent-kart
satış yerinin 10 yıl süreyle bedelli devir edilmesine ait Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın 04.11.2014
tarihli ve 43759167622.03-6798 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 13.11.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi : Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri
Temizlik Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 30.10.2014 tarih ve 957
sayılı yazıları.
İlimizde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Raylı Taşıma Sistem İstasyonlarında bulunan ve kent
kart satış büroları olarak kullanılan, Hastaneler İstasyonunda, Anadolu Lisesi İstasyonu, Huzurevleri
İstasyonu, Mavi Bulvar İstasyonu, Yurt İstasyonu, Yeşilyurt İstasyonu, Fatih İstasyonu, Vilayet İstasyonu,
İstiklal İstasyonu, Kocavezir İstasyonu, Hürriyet İstasyonu, Cumhuriyet İstasyonu ve Akıncılar
İstasyonunda bulunan 13 adet kent kart satış yerinin (büfenin) ilgisine göre Belediyemizin ilgili
birimlerinin uygunluk verdiği alanların kullanılması veya kullandırılması Adana Ulaşım Organizasyon
Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim
Şirketinin ilgi yazıları ile 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süreyle devir talebinde
bulunmuşlardır.
Bu nedenle; Belediyemize ait Raylı Taşıma Sistem İstasyonlarında bulunan ve yukarıda belirtilen
13 adet kent kart satış yerinin kent kart satış yeri ve büfe amaçlı olarak kullanmak veya kullandırmak
gerekli görülmesi halinde hukuki mevzuatlara uygun olarak 3 'üncü şahıslara kiraya vermek, Belediyemizin
ilgili birimi tarafından uygunluk verilen yerlerle ilgili yapılacak tadilat vb. işlemlerden dolayı Belediyeden
herhangi bir ücret talep etmemek 10 yıllık devir süresi sonunda yapılan ve yaptırılan bütün muhdesatların
herhangi bir ücrete ve bedele konu edilmeden Belediyeye devredilmesi vb. hususlarla, Büyükşehir
Belediyesinin hissedar olduğu Adana Ulaşım Organizasyon Tur. Zir. Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürün.
Tem. Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine 01.01.2015 tarihinden başlamak üzere 10 yıl süreyle
bedelli devir edilmesi konularının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine (Büyükşehir
Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye
şirketleri kurabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu
şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti veya
tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay
bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının %50'sinden fazlasına ortak
olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, Ek cümle 12.11.2012
6360/10. Mad. Ancak bu yerlerin Belediye şirketlerince 3'üncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun
hükümlerine tabi hükmüne) göre değerlendirilerek gerekli kararın alınması için yazımızın Meclise
havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İlimizde bulunan mülkiyeti Belediyemize
ait Raylı Taşıma Sistem İstasyonlarında bulunan13 adet istasyondaki kent-kart büfesinin 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 (beş) yıla kadar ihale
edilmesi yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesine, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
PLAN VE BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Zafer KARA
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-360
Özü: Parkmetre
18.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 18.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-302 sayılı yazısı ekinde sunulan, Parkmetre yerlerine ait Ulaşım - Kanunlar
Plan ve Bütçe komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Ulaşım Kanunlar -Plan ve Bütçe komisyonlarımıza havale edilen, parkmetre yerlerine yönelik Emlak ve İstimlak
Daire Başkanlığı'nın 12.11.2014 tarihli ve 43759167-622.03-6889 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 13.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi : a-) Yeni Adana İmar İnşaat Tic. A.Ş.'nin 03.07.2014 tarih ve 1099 sayılı yazısı,
b-) 07.07.2014 tarih ve 43759167-622.03/3963 sayılı yazımız,
c-) Belediye Meclisinin 10.09.2014 tarih ve 67597785-050.01.04-276 sayılı Kararı,
Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.'nin ilgi (a) yazıları ile 13.03.2013-2013/90 sayılı UKOME
kararı ile belirtilen Belediyemiz sorumluluğunda bulunan İlimiz, Seyhan İlçesine bağlı Cemal Gürsel
Caddesinde 19 adet, Atatürk Caddesinde 214 adet, Toros Caddesinde 190 adet, H. Ömer Sabancı
Caddesinde 127 adet, Ziyapaşa Bulvarında 186 adet araç park yeri olmak üzere 736 adet araç park yerinin
işletilmesi talep etmesi üzerine, Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.'nin talebi ilgi (b) yazımızla Belediye
Meclisine sunulmuştur.
Belediye Meclisimizin 10.09.2014 tarih ve 04-276 sayılı İlgi (c) Kararı ile de yukarıda belirtilen
toplam 736 adet araç parkmetre yerinden engelli, gazi, şehit yakınlarından otopark ücreti alınmamak şartı
ile, Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından işletilmek üzere Encümene yetki vermişti.
Ancak; Belediye Meclisinin ilgi (c ) sayılı kararı ile işletme hakkı Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret
A.Ş.'ye devredilen yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen söz konusu toplam 736 adet parkmetre yerinin
Belediyemizce 2886 Saylı Kanunun ilgili madde hükümlerine göre kiraya vermek üzere ihaleye çıkarılması
düşünüldüğünden ilgi (c) sayılı Meclis Kararının iptal edilmesini ve ayrıca yukarıda belirtilen toplam 736
adet parkmetre yerine ilaveten;
1-Sözleşmesi ve süresi 14.12.2014 tarihinde sona erecek olan ve şu an fiilen parkmetre yeri olarak
kullanılan Abidinpaşa Caddesinde (38 adet), Karacaoğlan Caddesinde (53 adet), M. Gümüşdamla Caddesi
(63001 sokak)nde (12 adet), Mithat Saraçoğlu Caddesinde (19 adet), Ramazanoğlu Caddesinde (69 adet),
Gazipaşa Bulvarında (81 adet) bulunan toplam 272 Adet parkmetre yerinin,
2-13.03.2013 tarih ve 2013/90 sayılı UKOME kararı ile Alimünif Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırması
Restorasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar geçici süreli olarak durdurulan Kızılay Caddesinde
belirlenen 102 adet parkmetre yerinin de (restorasyon çalışmaları tamamlanıp Alimünif Caddesi araç
trafiğine açıldığında yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren birim kira bedeli üzerinden kira bedeli almak
şartı ile) dahil edilip birleştirilerek (736+272+102=1.110 adet) toplam 1.110 adet araç parkmetre yerinin
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili madde hükümlerine göre ve 5 (beş) yıl süreyle kiraya vermek
üzere ihaleye çıkarılması için Encümene yetki verilmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınması için
yazımız ve eklerinin Meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin
10.09.2014 tarihli ve 276 sayılı kararının iptali ile parkmetre yerlerine yönelik teklifin engelli, gazi, şehit
yakınlarından ücret alınmamak şartının eklenerek idareden geldiği gibi kabulüne, gerekli işlemlerin
yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2014 tarihli ve
276 sayılı kararının iptali ile parkmetre yerlerine yönelik teklifin engelli, gazi, şehit yakınlarından ücret
alınmamak şartının eklenerek idareden geldiği gibi kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Ulaşım Kanunlar -Plan ve Bütçe komisyonlarımıza havale edilen, parkmetre yerlerine yönelik Emlak ve İstimlak
Daire Başkanlığı'nın 12.11.2014 tarihli ve 43759167-622.03-6889 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 13.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi : a-) Yeni Adana İmar İnşaat Tic. A.Ş.'nin 03.07.2014 tarih ve 1099 sayılı yazısı,
b-) 07.07.2014 tarih ve 43759167-622.03/3963 sayılı yazımız,
c-) Belediye Meclisinin 10.09.2014 tarih ve 67597785-050.01.04-276 sayılı Kararı,
Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.'nin ilgi (a) yazıları ile 13.03.2013-2013/90 sayılı UKOME
kararı ile belirtilen Belediyemiz sorumluluğunda bulunan İlimiz, Seyhan İlçesine bağlı Cemal Gürsel
Caddesinde 19 adet, Atatürk Caddesinde 214 adet, Toros Caddesinde 190 adet, H. Ömer Sabancı
Caddesinde 127 adet, Ziyapaşa Bulvarında 186 adet araç park yeri olmak üzere 736 adet araç park yerinin
işletilmesi talep etmesi üzerine, Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.'nin talebi ilgi (b) yazımızla Belediye
Meclisine sunulmuştur.
Belediye Meclisimizin 10.09.2014 tarih ve 04-276 sayılı İlgi (c) Kararı ile de yukarıda belirtilen
toplam 736 adet araç parkmetre yerinden engelli, gazi, şehit yakınlarından otopark ücreti alınmamak şartı
ile, Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından işletilmek üzere Encümene yetki vermişti.
Ancak; Belediye Meclisinin ilgi (c ) sayılı kararı ile işletme hakkı Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret
A.Ş.'ye devredilen yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen söz konusu toplam 736 adet parkmetre yerinin
Belediyemizce 2886 Saylı Kanunun ilgili madde hükümlerine göre kiraya vermek üzere ihaleye çıkarılması
düşünüldüğünden ilgi (c) sayılı Meclis Kararının iptal edilmesini ve ayrıca yukarıda belirtilen toplam 736
adet parkmetre yerine ilaveten;
1-Sözleşmesi ve süresi 14.12.2014 tarihinde sona erecek olan ve şu an fiilen parkmetre yeri olarak
kullanılan Abidinpaşa Caddesinde (38 adet), Karacaoğlan Caddesinde (53 adet), M. Gümüşdamla Caddesi
(63001 sokak)nde (12 adet), Mithat Saraçoğlu Caddesinde (19 adet), Ramazanoğlu Caddesinde (69 adet),
Gazipaşa Bulvarında (81 adet) bulunan toplam 272 Adet parkmetre yerinin,
2-13.03.2013 tarih ve 2013/90 sayılı UKOME kararı ile Alimünif Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırması
Restorasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar geçici süreli olarak durdurulan Kızılay Caddesinde
belirlenen 102 adet parkmetre yerinin de (restorasyon çalışmaları tamamlanıp Alimünif Caddesi araç
trafiğine açıldığında yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren birim kira bedeli üzerinden kira bedeli almak
şartı ile) dahil edilip birleştirilerek (736+272+102=1.110 adet) toplam 1.110 adet araç parkmetre yerinin
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili madde hükümlerine göre ve 5 (beş) yıl süreyle kiraya vermek
üzere ihaleye çıkarılması için Encümene yetki verilmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınması için
yazımız ve eklerinin Meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin
10.09.2014 tarihli ve 276 sayılı kararının iptali ile parkmetre yerlerine yönelik teklifin engelli, gazi, şehit
yakınlarından ücret alınmamak şartının eklenerek idareden geldiği gibi kabulüne, gerekli işlemlerin
yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
ULAŞIM - KANUNLAR - PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Başkan
Ali YAŞAR
Üye
M. Ali ERZİN
Uye
Askeri DAĞLI
Uye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Uye
Yalçın AKYOL
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Metin BUĞA
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Aysun KOCABAŞ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
19.11.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-361
Özü: Mahkeme Kararı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 19.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-253 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 1307 ada 19
parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1683 E. - 2014/1364 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik, Kanunlar - Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım — Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler komisyonu
raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - İmar
ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi,
Sofulu Mahallesi, 1307 ada 19 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1683 E. - 2014/1364 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-7806 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2.İdare Mahkemesinde açılan ve Adana
İli, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 1307 ada 19 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1683 E. - 2014/1364 K. sayılı kararı ile iptal
kararı alınmıştır.
Söz konusu kararda "... 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunlukta gelişme konut alanı
olarak ayrılan alan sınırları içerisinde dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise dava konusu
taşınmazın büyük bir bölümünün az yoğunlukta konut alanı olarak planlandığı bu bağlamda yoğunluk
kararları açasından ölçekler arası tutarlılığın sağlanamadığı dolayısıyla dava konusu planın bu yönüyle
şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır." denmektedir.
Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 1307 ada 19 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1683 E. - 2014/1364 K. sayılı iptal kararı
(Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,3) gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis
kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 1307
ada 19 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014
tarih ve 2013/1683 E. - 2014/1364 K. sayılı iptal kararının (Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,3) Plan
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri göz
önüne alınarak dava konusu parsel ve yakın çevresinin 1/5000'lik planda yer aldığı şekliyle "Az
Yoğunlukta Konut Alanı" olarak 1/25000'lik plana işlenmesine, gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 1307 ada 19 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1683 E. 2014/1364 K. sayılı iptal kararının (Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,3) Plan Yapımına Ait Esaslara
Dair Yönetmelik Ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri göz önüne alınarak dava
konusu parsel ve yakın çevresinin 1/5000'lik planda yer aldığı şekliyle "Az Yoğunlukta Konut Alanı"
olarak 1/25000'lik plana işlenmesine ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için
evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - İmar
ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi,
Sofulu Mahallesi, 1307 ada 19 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1683 E. - 2014/1364 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-7806 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2.İdare Mahkemesinde açılan ve Adana
İli, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 1307 ada 19 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1683 E. - 2014/1364 K. sayılı kararı ile iptal
kararı alınmıştır.
Söz konusu kararda "... 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunlukta gelişme konut alanı
olarak ayrılan alan sınırları içerisinde dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise dava konusu
taşınmazın büyük bir bölümünün az yoğunlukta konut alanı olarak planlandığı bu bağlamda yoğunluk
kararları açasından ölçekler arası tutarlılığın sağlanamadığı dolayısıyla dava konusu planın bu yönüyle
şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır." denmektedir.
Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 1307 ada 19 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1683 E. - 2014/1364 K. sayılı iptal kararı
(Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,3) gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis
kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 1307
ada 19 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014
tarih ve 2013/1683 E. - 2014/1364 K. sayılı iptal kararının (Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,3) Plan
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri göz
önüne alınarak dava konusu parsel ve yakın çevresinin 1/5000'lik planda yer aldığı şekliyle "Az
Yoğunlukta Konut Alanı" olarak 1/25000'lik plana işlenmesine, gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE - EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK
VE SPOR - ULAŞIM -ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL KALKINMA,
TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT EKONOMİSİ VE
MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA İLİŞKİLER - AB
VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ - DEPREM VE DOĞAL
AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Zafer KARA
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Mehmet YASA
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
U. Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Recep İZCİ
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Üye
Abdulkadir KARANALBANT Cumali PORTAKAL
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Ertan SÜMER
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Oğuz ARIK
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
Remzi KAR
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
19.11.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-362
Özü: Mahkeme Kararı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 19.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-256 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 536 ada 1
parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1654 E. - 2014/1363 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik Kanunlar - Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
- Ulaşım — Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler komisyonu
raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - İmar
ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği - Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi,
Sofulu Mahallesi, 536 ada 1 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1654 E. - 2014/1363 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-7454 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2.İdare Mahkemesinde açılan ve Sarıçam
İlçesi, Sofulu Mahallesi, 536 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada;
Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1654 E. - 2014/1363 K. sayılı kararı ile iptal kararı
alınmıştır.
Söz konusu kararda "... dava konusu taşınmazın 1/25.000 ölçekli nazım imar planında büyük bir
bölümünün orta yoğunlukta gelişme konut alanı olarak ayrılan alan sınırları içerisinde dava konusu
1/5000 ölçekli nazım imar planında ise dava konusu taşınmazın büyük bir bölümünün konut dışı kentsel
çalışma alanı olarak planlandığı dolayısıyla dava konusu planın bu yönüyle şehircilik ilkelerine ve
planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır." denmektedir.
Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 536 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1654 E. - 2014/1363 K. sayılı iptal kararı
(Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,2) gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis
ararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 536
ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014
tarihli ve 2013/1654 E. - 2014/1363 K. sayılı iptal kararının (Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,2)
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri göz önüne alınarak dava konusu parsel ve yakın çevresinin 1/5000'lik planda yer aldığı
şekliyle "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak 1/25000'lik plana işlenmesine, gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 536 ada 1 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarihli ve 2013/1654 E. 2014/1363 K. sayılı iptal kararının (Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,2) Plan Yapımına Ait Esaslara
Dair Yönetmelik Ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri göz önüne alınarak dava
konusu parsel ve yakın çevresinin 1/5000'lik planda yer aldığı şekliyle "Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanı" olarak 1/25000'lik plana işlenmesine ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin
yürütülmesi için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - İmar
ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi,
Sofulu Mahallesi, 536 ada 1 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1654 E. - 2014/1363 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-7454 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2.İdare Mahkemesinde açılan ve Sarıçam
İlçesi, Sofulu Mahallesi, 536 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada;
Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1654 E. - 2014/1363 K. sayılı kararı ile iptal kararı
alınmıştır.
Söz konusu kararda "... dava konusu taşınmazın 1/25.000 ölçekli nazım imar planında büyük bir
bölümünün orta yoğunlukta gelişme konut alanı olarak ayrılan alan sınırları içerisinde dava konusu
1/5000 ölçekli nazım imar planında ise dava konusu taşınmazın büyük bir bölümünün konut dışı kentsel
çalışma alanı olarak planlandığı dolayısıyla dava konusu planın bu yönüyle şehircilik ilkelerine ve
planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır." denmektedir.
Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 536 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1654 E. - 2014/1363 K. sayılı iptal kararı
(Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,2) gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis
kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 536
ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014
tarihli ve 2013/1654 E. - 2014/1363 K. sayılı iptal kararının (Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,2)
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri göz önüne alınarak dava konusu parsel ve yakın çevresinin 1/5000'lik planda yer aldığı
şekliyle "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak 1/25000'lik plana işlenmesine, gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE - EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK
VE SPOR - ULAŞIM -ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL
KALKINMA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT
EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA
İLİŞKİLER - AB VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Zafer KARA
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Mehmet YASA
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
U. Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Recep İZCİ
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Üye
Üye
Abdulkadir KARANALBANT Cumali PORTAKAL Tahsin ŞAHİN
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Ertan SÜMER
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Oğuz ARIK
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
Remzi KAR
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-363
Özü: Nazım imar plan değişikliği
20.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 20.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-245 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi, 9681 ada
11 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1554 E. - 2014/634 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarihli ve 219 sayılı kararı ile onaylanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 1(bir) adet itiraza ait Kanunlar - İmar ve Bayındırlık
- Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği
Deprem ve Doğal Afetler komisyon raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - İmar
ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi,
Mutlu Mahallesi, 9681 ada 11 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1554 E. - 2014/634 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarihli ve 219 sayılı
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 1(bir) adet itiraza ait İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-6628 sayılı yazısını görüşmek
üzere komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi, 9681 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 20/03/2014 tarih ve 2013/1554 E. - 2014/634 K. sayılı iptal
kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08/07/2014 tarih ve 219 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı imar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden bir ay
süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 25.07.2014 - 25.08.2014 tarihleri arasında ilan edilen
nazım imar planı değişikliğine yönelik 1 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi, 9681 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 20/03/2014 tarih ve 2013/1554 E. - 2014/634 K. sayılı iptal kararı
gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarih ve 219 sayılı
kararına yönelik 1 adet itirazının incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak
üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi, 9681 ada
11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 20/03/2014 tarih
ve 2013/1554 E. - 2014/634 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.07.2014 tarih ve 219 sayılı kararına yönelik 1 adet itirazın Plan Yapımına Ait Esaslara Dair
Yönetmelik Ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri göz önüne alınarak reddi ile
08.07.2014 tarihli ve 219 sayılı meclis kararının onanmasına, gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi, 9681 ada 11 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 20/03/2014 tarih ve 2013/1554 E. 2014/634 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin
08.07.2014 tarih ve 219 sayılı kararına yönelik 1 adet itirazın Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
Ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri göz önüne alınarak reddi ile 08.07.2014 tarihli
ve 219 sayılı meclis kararının onanmasına ait komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin
yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - İmar
ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi,
Mutlu Mahallesi, 9681 ada 11 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1554 E. - 2014/634 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarihli ve 219 sayılı
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 1(bir) adet itiraza ait İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-6628 sayılı yazısını görüşmek
üzere komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi, 9681 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 20/03/2014 tarih ve 2013/1554 E. - 2014/634 K. sayılı iptal
kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08/07/2014 tarih ve 219 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı imar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden bir ay
süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 25.07.2014 - 25.08.2014 tarihleri arasında ilan edilen
nazım imar planı değişikliğine yönelik 1 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi, 9681 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 20/03/2014 tarih ve 2013/1554 E. - 2014/634 K. sayılı iptal kararı
gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarih ve 219 sayılı
kararına yönelik 1 adet itirazının incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak
üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi, 9681 ada
11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 20/03/2014 tarih
ve 2013/1554 E. - 2014/634 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.07.2014 tarih ve 219 sayılı kararına yönelik 1 adet itirazın Plan Yapımına Ait Esaslara Dair
Yönetmelik Ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri göz önüne alınarak reddi ile
08.07.2014 tarihli ve 219 sayılı meclis kararının onanmasına, gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE - EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK
VE SPOR - ULAŞIM -ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL KALKINMA,
TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT EKONOMİSİ VE
MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA İLİŞKİLER - AB
VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ - DEPREM VE DOĞAL
AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Zafer KARA
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Mehmet YASA
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
U. Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Recep İZCİ
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Üye
Abdulkadir KARANALBANT Cumali PORTAKAL
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Ertan SÜMER
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Oğuz ARIK
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
Remzi KAR
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-364
Özü: Mahkeme kararı
20.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 20.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-254 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 997 ada
1 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1692 E. - 2014/1368 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyon raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - İmar
ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi,
Sofulu Mahallesi, 997 ada 1 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1692 E. - 2014/1368 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-7807 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2.İdare Mahkemesinde açılan ve Adana
İli, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 997 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1692 E. - 2014/1368 K. sayılı kararı ile iptal
kararı alınmıştır.
Söz konusu kararda "... 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunlukta gelişme konut alanı
olarak ayrılan alan sınırları içerisinde dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise dava konusu
taşınmazın büyük bir bölümünün az yoğunlukta konut alanı olarak planlandığı bu bağlamda yoğunluk
kararları açısından ölçekler arası tutarlılığın sağlanamadığı dolayısıyla dava konusu planın bu yönüyle
şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır." denmektedir.
Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 997 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1692 E. - 2014/1368 K. sayılı iptal kararı
(Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,4) gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis
kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 997 ada
1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve
2013/1692 E. - 2014/1368 K. sayılı iptal kararının (Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,4) Plan Yapımına
Ait Esaslara Dair Yönetmelik Ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri göz önüne
alınarak dava konusu parsel ve yakın çevresinin 1/5000'lik planda yer aldığı şekliyle "Az Yoğunlukta
Konut Alanı" olarak 1/25000'lik plana işlenmesine, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 997 ada 1 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1692 E. 2014/1368 K. sayılı iptal kararının (Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,4) Plan Yapımına Ait Esaslara
Dair Yönetmelik Ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri göz önüne alınarak dava
konusu parsel ve yakın çevresinin 1/5000'lik planda yer aldığı şekliyle "Az Yoğunlukta Konut Alanı"
olarak 1/25000'lik plana işlenmesine ait komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar - İmar
ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Kadın,
Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve
Meslek Odaları - Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Halkla İlişkiler - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi,
Sofulu Mahallesi, 997 ada 1 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1692 E. - 2014/1368 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 02.10.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-7807 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi tarafından Adana 2.İdare Mahkemesinde açılan ve Adana
İli, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 997 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
davada; Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1692 E. - 2014/1368 K. sayılı kararı ile iptal
kararı alınmıştır.
Söz konusu kararda "... 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunlukta gelişme konut alanı
olarak ayrılan alan sınırları içerisinde dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise dava konusu
taşınmazın büyük bir bölümünün az yoğunlukta konut alanı olarak planlandığı bu bağlamda yoğunluk
kararları açısından ölçekler arası tutarlılığın sağlanamadığı dolayısıyla dava konusu planın bu yönüyle
şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır." denmektedir.
Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 997 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve 2013/1692 E. - 2014/1368 K. sayılı iptal kararı
(Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,4) gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis
kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 997 ada
1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 16/07/2014 tarih ve
2013/1692 E. - 2014/1368 K. sayılı iptal kararının (Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-740,4) Plan Yapımına
Ait Esaslara Dair Yönetmelik Ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri göz önüne
alınarak dava konusu parsel ve yakın çevresinin 1/5000'lik planda yer aldığı şekliyle "Az Yoğunlukta
Konut Alanı" olarak 1/25000'lik plana işlenmesine, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK - PLAN VE BÜTÇE - EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK
VE SPOR - ULAŞIM -ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL KALKINMA,
TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT EKONOMİSİ VE
MESLEK ODALARI - SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA İLİŞKİLER - AB
VE DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ - DEPREM VE DOĞAL
AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Zafer KARA
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
A. Nuri SABUNCU
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Soner DUMAN
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Mehmet YASA
Üye
H. İbrahim İLDEŞ
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
U. Bahri
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Recep İZCİ
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
M. Köksal GÜRALP
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Bülent ATALAY
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
H. Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
M. Sami BAYSAL
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Adil YİĞENLER
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
A. Ali BOZKURT
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
H. Ender ÇULHACI
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Üye
Abdulkadir KARANALBANT Cumali PORTAKAL
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
H.Ali ÇETİN
Üye
ÇETÎNKAYA
Üye
M. Ali ERZİN
Üye
Oğuz ARIK
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
Remzi KAR
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-365
Özü: Pozantı İlçe Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
24.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 24.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-297 sayılı yazısı ekinde sunulan, Pozantı İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı GelirGider Bütçesine yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe- Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Pozantı İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2324 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
Pozantı İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Komisyonumuzca hazırlanan inceleme raporu
aşağıya çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Pozantı İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
17.000.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Pozantı İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 17.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Pozantı İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 5-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt
içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 6-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 8-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için
meclisçe yapılması uygun görülen aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında
belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.
Madde 9-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
8.408.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2.103.000,00
Zabıta Müdürlüğü
188.000,00
Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü
2.631.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü
3.670.000,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
17.000.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
3.018.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
1.095.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
1.140.000,00
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
08-Alacakalrdan Tahsilat
09-Red ve İadeler
10.415.000,00
1.320.000,00
20.000,00
-12.000,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
17.000.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
I. 3 A y l ı k
AÇIKLAMA
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 A y l ı k
I I I . 3 Ay l ı k
(Nisan-
(Temmuz-
Mayıs-
Ağustos-
Haziran)
Eylül)
I V . 3 Aylık
(Ekim-Kasım-
TOPLAM
Aralık)
1-Personel Giderleri
847.750,00
847.750,00
847.750,00
847.750,00
3.391.000,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
121.750,00
121.750,00
121.750,00
121.750,00
487.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
2.483.750,00
2.483.750,00
2.483.750,00
2.483.750,00
9.935.000,00
4-Faiz Giderleri
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
150.000,00
5-Cari Transferler
83.250,00
83.250,00
83.250,00
83.250,00
333.000,00
6-Sermaye Giderleri
361.000,00
361.000,00
361.000,00
361.000,00
1.444.000,00
9-Yedek Ödenekler
315.000,00
315.000,00
315.000,00
315.000,00
1.260.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
17.000.000,00
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
I. 3 A y l ı k
AÇIKLAMA
(Ocak-ŞubatMart)
01-Vergi Gelirleri
II. 3 A y l ı k
I I I . 3 Ay l ı k
(Nisan-
(Temmuz-
Mayıs-
Ağustos-
Haziran)
Eylül)
I V . 3 Ay l ı k
(Ekim-Kasım-
TOPLAM
Aralık)
754.500,00
754.500,00
754.500,00
754.500,00
3.018.000,00
273.750,00
273.750,00
273.750,00
273.750,00
1.095.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
1.140.000,00
2.603.750,00
2.603.750,00
2.603.750,00
2.603.750,00
10.415.000,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
1.320.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-8.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
17.000.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet
Geliri
04-Alınan Bağış ve
Yardımlar
05-Diğer Gelirler
0 6 - S e r m a y e Gelirleri
08-Alacaklardan Tahsilat
09-Red ve İadeler
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Pozantı İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Pozantı İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve oybirliği
ile kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen
2015 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Murat CEVHERİBUCAK
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMÎ SYO N RAP O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe- Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Pozantı Îlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2324 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
Pozantı Îlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Komisyonumuzca hazırlanan inceleme raporu
aşağıya çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Pozantı İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
17.000.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Pozantı İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 17.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Pozantı İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 5-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt
içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 6-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 8-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için
meclisçe yapılması uygun görülen aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında
belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.
Madde 9-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
8.408.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2.103.000,00
Zabıta Müdürlüğü
188.000,00
Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü
2.631.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü
3.670.000,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
17.000.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
3.018.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
1.095.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
1.140.000,00
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
08-Alacakalrdan Tahsilat
09-Red ve İadeler
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
10.415.000,00
1.320.000,00
20.000,00
-12.000,00
17.000.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
AÇIKLAMA
I. 3 A y l ı k
I I . 3 Aylık
(Ocak-Şubat-
(Nisan-Mayıs-
Mart)
Haziran)
I I I. 3 A y l ı k
(TemmuzAğustosEylül)
I V . 3 Ay l ı k
(Ekim-Kasım-
TOPLAM
Aralık)
1-Personel Giderleri
847.750,00
847.750,00
847.750,00
847.750,00
3.391.000,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
121.750,00
121.750,00
121.750,00
121.750,00
487.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
2.483.750,00
2.483.750,00
2.483.750,00
2.483.750,00
9.935.000,00
4-Faiz Giderleri
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
150.000,00
5-Cari Transferler
83.250,00
83.250,00
83.250,00
83.250,00
333.000,00
6-Sermaye Giderleri
361.000,00
361.000,00
361.000,00
361.000,00
1.444.000,00
9-Yedek Ödenekler
315.000,00
315.000,00
315.000,00
315.000,00
1.260.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
17.000.000,00
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
AÇIKLAMA
I. 3 A y l ı k
I I . 3 Aylık
(Ocak-Şubat-
(Nisan-Mayıs-
Mart)
Haziran)
I I I. 3 A y l ı k
(TemmuzAğustosEylül)
I V . 3 Ay l ı k
(Ekim-Kasım-
TOPLAM
Aralık)
01-Vergi Gelirleri
754.500,00
754.500,00
754.500,00
754.500,00
3.018.000,00
0 3 - T e ş e b b ü s ve Mülkiyet Geliri
273.750,00
273.750,00
273.750,00
273.750,00
1.095.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
285.000,00
285.000,00
285.000,00
285.000,00
1.140.000,00
2.603.750,00
2.603.750,00
2.603.750,00
2.603.750,00
10.415.000,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
1.320.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-8.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
05-Diğer Gelirler
0 6 - S e r m a y e Gelirleri
08-Alacaklardan Tahsilat
09-Red ve İadeler
TOPLAM
17.000.000,00
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Pozantı Îlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Üye
Salih GÖKÇE
Salim AKKOÇ
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Zafer KARA
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-366
Özü: Yumurtalık İlçe Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
24.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 24.11.2014 tarihli
ve 67597785-301.01-290 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yumurtalık İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı GelirGider Bütçesine yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Ulaşım - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kadın Erkek Eşitlik Komisyonuna havale edilen, Yumurtalık İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2327 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
18.11.2014 tarihinde toplandı.
Yumurtalık İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğine
uygun olarak düzenlenmiş olup; hazırlanan inceleme raporu aşağıya
çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Yumurtalık İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
24.196.400,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Yumurtalık İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 24.196.400,00 TL olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Yumurtalık İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 6- Vergi, Resim, Harç ve Katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanunu ile
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise 2015 Mali Yılı vergi, resim,
harç ve ücret tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.
Madde 7-Belediye Hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan Borçlanma ve Teminat mektuplarının
Bankalardan alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 8-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 35. maddesinde belirtilen hususlarda; her
yıl merkezi yönetim bütçe kanununda ve Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilen limitler dahilinde Avans
vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
Madde 9-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Destek Hizmetleri Birimi
122.250,00
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri
2.052.400,00
Fen İşleri Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
11.458.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
372.250,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri
3.091.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Hizmetleri
5.360.500,00
Zabıta Müdürlüğü Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
1.740.000,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
24.196.400,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
9.143.050,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
2.856.350,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
1.887.000,00
05-Diğer Gelirler
8.292.500,00
06-Sermaye Gelirleri
2.017.500,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
24.196.400,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
I I . 3 Ay lık
(Nisan-MayısHaziran)
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV . 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
1-Personel Giderleri
769.250,00
769.250,00
769.250,00
769.250,00
3.077.000,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
108.125,00
108.125,00
108.125,00
108.125,00
432.500,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
4.570.350,00
4.570.350,00
4.570.350,00
4.570.350,00
18.281.400,00
4-Faiz Giderleri
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
5-Cari Transferler
26.375,00
26.375,00
26.375,00
26.375,00
105.500,00
6-Sermaye Giderleri
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
6.049.100,00
6.049.100,00
6.049.100,00
6.049.100,00
24.196.400,00
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden Tahmin
edilen gelirler dağılımı:
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
I I . 3 Ay lık
(Nisan-MayısHaziran)
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV . 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
2.285.762,50
2.285.762,50
2.285.762,50
2.285.762,50
9.143.050,00
0 3 - T e ş e b b ü s v e Mülkiyet
Geliri
714.087.50
714.087.50
714.087.50
714.087.50
2.856.350,00
04-Alınan Bağış ve
Yardımlar
471.750,00
471.750,00
471.750,00
471.750,00
1.887.000,00
2.073.125,00
2.073.125,00
2.073.125,00
2.073.125,00
8.292.500,00
504.375,00
504.375,00
504.375,00
504.375,00
2.017.500,00
6.049.100,00
6.049.100,00
6.049.100,00
6.049.100,00
01-Vergi Gelirleri
05-Diğer Gelirler
0 6 - S e r m a y e Gelirleri
TOPLAM
24.196.400,00
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Yumurtalık İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Yumurtalık İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve oybirliği
ile kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen
2015 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Murat CEVHERİBUCAK
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMÎ SYO N RAP O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Ulaşım - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kadın Erkek Eşitlik Komisyonuna havale edilen, Yumurtalık Îlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2327 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
18.11.2014 tarihinde toplandı.
Yumurtalık Îlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğine
uygun olarak düzenlenmiş olup; hazırlanan inceleme raporu aşağıya
çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Yumurtalık İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
24.196.400,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Yumurtalık İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 24.196.400,00 TL olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Yumurtalık İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 6- Vergi, Resim, Harç ve Katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanunu ile
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise 2015 Mali Yılı vergi, resim,
harç ve ücret tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.
Madde 7-Belediye Hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan Borçlanma ve Teminat mektuplarının
Bankalardan alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 8-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 35. maddesinde belirtilen hususlarda; her
yıl merkezi yönetim bütçe kanununda ve Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilen limitler dahilinde Avans
vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
Madde 9-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Destek Hizmetleri Birimi
122.250,00
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri
2.052.400,00
Fen İşleri Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
11.458.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
372.250,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri
3.091.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Hizmetleri
5.360.500,00
Zabıta Müdürlüğü Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
1.740.000,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
24.196.400,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
9.143.050,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
2.856.350,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
1.887.000,00
05-Diğer Gelirler
8.292.500,00
06-Sermaye Gelirleri
2.017.500,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
24.196.400,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
I I . 3 Ay lık
(Nisan-MayısHaziran)
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV . 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
1-Personel Giderleri
769.250,00
769.250,00
769.250,00
769.250,00
3.077.000,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
108.125,00
108.125,00
108.125,00
108.125,00
432.500,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
4.570.350,00
4.570.350,00
4.570.350,00
4.570.350,00
18.281.400,00
4-Faiz Giderleri
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
5-Cari Transferler
26.375,00
26.375,00
26.375,00
26.375,00
105.500,00
6-Sermaye Giderleri
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
6.049.100,00
6.049.100,00
6.049.100,00
6.049.100,00
24.196.400,00
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden Tahmin
edilen gelirler dağılımı:
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
I I . 3 Ay lık
(Nisan-MayısHaziran)
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
2.285.762,50
2.285.762,50
2.285.762,50
2.285.762,50
9.143.050,00
0 3 - T e ş e b b ü s v e Mülkiyet
Geliri
714.087.50
714.087.50
714.087.50
714.087.50
2.856.350,00
04-Alınan Bağış ve
Yardımlar
471.750,00
471.750,00
471.750,00
471.750,00
1.887.000,00
2.073.125,00
2.073.125,00
2.073.125,00
2.073.125,00
8.292.500,00
504.375,00
504.375,00
504.375,00
504.375,00
2.017.500,00
6.049.100,00
6.049.100,00
6.049.100,00
6.049.100,00
01-Vergi Gelirleri
05-Diğer Gelirler
0 6 - S e r m a y e Gelirleri
TOPLAM
24.196.400,00
Konunun
komisyonlarımızca
yapılan
incelemesinde;
Yumurtalık
İlçe
Belediyesi'nin
2015 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Metin BUĞA
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Zafer KARA
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-367
Özü: Tufanbeyli İlçe Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
24.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 24.11.2014 tarihli
ve 67597785-301.01-291 sayılı yazısı ekinde sunulan, Tufanbeyli İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir-Gider
Bütçesine yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Ulaşım - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kadın Erkek Eşitlik Komisyonuna havale edilen, Tufanbeyli İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2326 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
17.11.2014 tarihinde toplandı.
Tufanbeyli İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Komisyonumuzca hazırlanan inceleme raporu
aşağıya çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Tufanbeyli İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
10.800.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Tufanbeyli İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 10.800.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Tufanbeyli İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 5-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi
ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar
üzerinden ödenecektir.
Madde 6-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 7-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 8-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için
meclisçe yapılması uygun görülen aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında
belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.
Madde 9-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.313.500,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
141.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü
241.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
250.000,00
Fen Hizmetleri Müdürlüğü
4.033.500,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
542.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
606.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
3.673.000,00
10.800.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
1.055.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
515.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
1.985.000,00
05-Diğer Gelirler
6.970.000,00
06-Sermaye Gelirleri
275.000,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
10.800.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
II. 3 Ay l ı k
(NisanMayısHaziran)
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I V . 3 Ay l ık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
376.375,00
376.375,00
376.375,00
376.375,00
1.505.500,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
273.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
1.480.250,00
1.480.250,00
1.480.250,00
1.480.250,00
5.921.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
5.000,00
23.750,00
23.750,00
23.750,00
23.750,00
95.000,00
6-Sermaye Giderleri
613.250,00
613.250,00
613.250,00
613.250,00
2.453.000,00
9-Yedek Ödenekler
136.875,00
136.875,00
136.875,00
136.875,00
547.500,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
10.800.000,00
4-Faiz Giderleri
5-Cari Transferler
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden Tahmin
edilen gelirler dağılımı:
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
II. 3 Ay l ı k
(NisanMayısHaziran)
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I V . 3 Ay l ık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
01-Vergi Gelirleri
263.750,00
263.750,00
263.750,00
263.750,00
1.055.000,00
0 3 - T e ş e b b ü s ve Mülkiyet Geliri
128.750,00
128.750,00
128.750,00
128.750,00
515.000,00
04-Alınan Bağış v e Y a r d ı m l a r
496.250,00
496.250,00
496.250,00
496.250,00
1.985.000,00
1.742.500,00
1.742.500,00
1.742.500,00
1.742.500,00
6.970.000,00
68.750,00
68.750,00
68.750,00
68.750,00
275.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
10.800.000,00
05-Diğer Gelirler
0 6 - S e r m a y e Gelirleri
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Tufanbeyli İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Tufanbeyli İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve oybirliği
ile kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen 2015
Mali Yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Murat CEVHERİBUCAK
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİ SYO N RAP O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - İmar ve Bayındırlık - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Ulaşım - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kadın Erkek Eşitlik Komisyonuna havale edilen, Tufanbeyli İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2326 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
17.11.2014 tarihinde toplandı.
Tufanbeyli İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Komisyonumuzca hazırlanan inceleme raporu
aşağıya çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Tufanbeyli İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
10.800.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Tufanbeyli İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 10.800.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Tufanbeyli İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 5-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi
ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar
üzerinden ödenecektir.
Madde 6-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 7-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 8-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için
meclisçe yapılması uygun görülen aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında
belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.
Madde 9-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.313.500,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
141.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü
241.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
250.000,00
Fen Hizmetleri Müdürlüğü
4.033.500,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
542.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
606.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
3.673.000,00
10.800.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
1.055.000,00
515.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
1.985.000,00
05-Diğer Gelirler
6.970.000,00
06-Sermaye Gelirleri
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
275.000,00
10.800.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
II . 3 Ay l ı k
(Nisan-MayısHaziran)
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV . 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
376.375,00
376.375,00
376.375,00
376.375,00
1.505.500,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
68.250,00
68.250,00
68.250,00
68.250,00
273.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
1.480.250,00
1.480.250,00
1.480.250,00
1.480.250,00
5.921.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
5.000,00
23.750,00
23.750,00
23.750,00
23.750,00
95.000,00
6-Sermaye Giderleri
613.250,00
613.250,00
613.250,00
613.250,00
2.453.000,00
9-Yedek Ödenekler
136.875,00
136.875,00
136.875,00
136.875,00
547.500,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
10.800.000,00
4-Faiz Giderleri
5-Cari Transferler
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden Tahmin
edilen gelirler dağılımı:
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
II . 3 Ay l ı k
(Nisan-MayısHaziran)
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV . 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
01-Vergi Gelirleri
263.750,00
263.750,00
263.750,00
263.750,00
1.055.000,00
0 3 - T e ş e b b ü s v e Mülkiyet
Geliri
128.750,00
128.750,00
128.750,00
128.750,00
515.000,00
04-Alınan Bağış ve
Yardımlar
496.250,00
496.250,00
496.250,00
496.250,00
1.985.000,00
1.742.500,00
1.742.500,00
1.742.500,00
1.742.500,00
6.970.000,00
68.750,00
68.750,00
68.750,00
68.750,00
275.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
10.800.000,00
05-Diğer Gelirler
0 6 - S e r m a y e Gelirleri
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Tufanbeyli ilçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Zafer KARA
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
24.11.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-368
Özü: Aladağ İlçe Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 24.11.2014 tarihli ve
67597785-301.01-283 sayılı yazısı ekinde sunulan, Aladağ İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir-Gider
Bütçesine yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Aladağ İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2323 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
18.11.2014 tarihinde toplandı.
Aladağ İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Aladağ İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
11.500.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Aladağ İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması'
cetvelinde gösterildiği üzere 11.500.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Aladağ İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçe
tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve
yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar
üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Vergi, Resim, Harç ve Katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda diğer gelirler ise 2015 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç
ve Ücret Tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.
Madde 9-Belediye hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan borçlanma ve teminat mektuplarının
bankalardan alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 10- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 35. maddesinde belirtilen hususlarda; her
yıl merkezi yönetim bütçe kanununda ve Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilen limitler dâhilinde Avans
vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESI
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
694.000,00
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
5.355.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü
5.451.000,00
GlDER BÜTÇESİ TOPLAMI
11.500.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
752.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
117.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
204.000,00
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
10.007.000,00
420.000,00
11.500.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
I I I. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
350.750,00
350.750,00
350.750,00
350.750,00
1.403.000,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
39.500,00
39.500,00
39.500,00
39.500,00
158.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
467.250,00
467.250,00
467.250,00
467.250,00
1.869.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
1.016.250,00
1.016.250,00
1.016.250,00
1.016.250,00
4.065.000,00
6-Sermaye Giderleri
776.250,00
776.250,00
776.250,00
776.250,00
3.105.000,00
9-Yedek Ödenekler
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
700.000,00
2.875.000,00
2.875.000,00
2.875.000,00
2.875.000,00
11.500.000,00
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
4-Faiz Giderleri
5-Cari Transferler
TOPLAM
I V . 3 Ay l ık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
I I I. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
188.000,00
188.000,00
188.000,00
188.000,00
752.000,00
0 3 - T e ş e b b ü s ve Mülkiyet Geliri
29.250,00
29.250,00
29.250,00
29.250,00
117.000,00
04-Alınan Bağış v e Y a r d ı m l a r
51.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
204.000,00
2.501.750,00
2.501.750,00
2.501.750,00
2.501.750,00
10.007.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
420.000,00
2.875.000,00
2.875.000,00
2.875.000,00
2.875.000,00
11.500.000,00
AÇIKLAMA
01-Vergi Gelirleri
05-Diğer Gelirler
0 6 - S e r m a y e Gelirleri
TOPLAM
I V . 3 Ay l ık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Aladağ İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Aladağ İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak, oylandı
ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve oybirliği ile
kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen 2015 Mali Yılı
Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Murat CEVHERİBUCAK
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİ SYO N RAP O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Aladağ İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2323 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
18.11.2014 tarihinde toplandı.
Aladağ İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Aladağ İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
11.500.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Aladağ İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması'
cetvelinde gösterildiği üzere 11.500.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Aladağ İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçe
tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve
yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar
üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Vergi, Resim, Harç ve Katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda diğer gelirler ise 2015 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç
ve Ücret Tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.
Madde 9-Belediye hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan borçlanma ve teminat mektuplarının
bankalardan alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 10- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 35. maddesinde belirtilen hususlarda; her
yıl merkezi yönetim bütçe kanununda ve Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilen limitler dâhilinde Avans
vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
694.000,00
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
5.355.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü
5.451.000,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
11.500.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
752.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
117.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
204.000,00
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
10.007.000,00
420.000,00
11.500.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
I I I. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
350.750,00
350.750,00
350.750,00
350.750,00
1.403.000,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
39.500,00
39.500,00
39.500,00
39.500,00
158.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
467.250,00
467.250,00
467.250,00
467.250,00
1.869.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
1.016.250,00
1.016.250,00
1.016.250,00
1.016.250,00
4.065.000,00
6-Sermaye Giderleri
776.250,00
776.250,00
776.250,00
776.250,00
3.105.000,00
9-Yedek Ödenekler
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
700.000,00
2.875.000,00
2.875.000,00
2.875.000,00
2.875.000,00
11.500.000,00
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
4-Faiz Giderleri
5-Cari Transferler
TOPLAM
I V . 3 Ay l ık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
I I I. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
188.000,00
188.000,00
188.000,00
188.000,00
752.000,00
0 3 - T e ş e b b ü s ve Mülkiyet Geliri
29.250,00
29.250,00
29.250,00
29.250,00
117.000,00
04-Alınan Bağış v e Y a r d ı m l a r
51.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
204.000,00
2.501.750,00
2.501.750,00
2.501.750,00
2.501.750,00
10.007.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
420.000,00
2.875.000,00
2.875.000,00
2.875.000,00
2.875.000,00
11.500.000,00
AÇIKLAMA
01-Vergi Gelirleri
05-Diğer Gelirler
0 6 - S e r m a y e Gelirleri
TOPLAM
I V . 3 Ay l ık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Aladağ İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Katılmadı)
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Zafer KARA
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
24.11.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-369
Özü: Saimbeyli İlçe Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 24.11.2014 tarihli ve
67597785-301.01-293 sayılı yazısı ekinde sunulan, Saimbeyli İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir-Gider
Bütçesine yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe
- Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Saimbeyli İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının
03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2322 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 17.11.2014
tarihinde toplandı.
Saimbeyli İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Saimbeyli İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
34.500.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Saimbeyli İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 34.500.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Saimbeyli İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir bütçe
tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil
edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve
yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden
ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak
suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe
yapılması uygun görülen aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen
miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.
Madde 10- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 35. maddesinde belirtilen hususlarda; her yıl
merkezi yönetim bütçe kanununda ve Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilen limitler dâhilinde Avans vermek
veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
1.225.000,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
1.090.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Zabıta Amirliği
45.000,00
105.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü
4.955.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
915.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7.365.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü
11.505.000,00
Teşebbüs ve İştirakler
5.295.000,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.000.000,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
34.500.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
820.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
1.954.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
26.116.000,00
05-Diğer Gelirler
5.100.000,00
06-Sermaye Gelirleri
510.000,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
34.500.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden ödenek
dağılımı
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
I I I. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV . 3 Ay lık
(Ekim-Kasım-Aralık)
TOPLAM
518.750,00
518.750,00
518.750,00
518.750,00
2.075.000,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
285.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
1.894.000,00
1.894.000,00
1.894.000,00
1.894.000,00
7.576.000,00
4-Faiz Giderleri
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
150.000,00
5-Cari Transferler
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
5.371.000,00
5.371.000,00
5.371.000,00
5.371.000,00
21.484.000,00
682.500,00
682.500,00
682.500,00
682.500,00
2.730.000,00
8.625.000,00
8.625.000,00
8.625.000,00
8.625.000,00
34.500.000,00
6-Sermaye Giderleri
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden Tahmin
edilen gelirler dağılımı:
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
II. 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
I I I. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV . 3 Ay lık
(Ekim-Kasım-Aralık)
TOPLAM
01-Vergi Gelirleri
205.000,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00
820.000,00
0 3 - T e ş e b b ü s v e Mülkiyet
Geliri
488.500,00
488.500,00
488.500,00
488.500,00
1.954.000,00
04-Alınan Bağış v e Y a r d ı m l a r
6.529.000,00
6.529.000,00
6.529.000,00
6.529.000,00
26.116.000,00
05-Diğer Gelirler
1.275.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
5.100.000,00
127.500,00
127.500,00
127.500,00
127.500,00
510.000,00
8.625.000,00
8.625.000,00
8.625.000,00
8.625.000,00
34.500.000,00
0 6 - S e r m a y e Gelirleri
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Saimbeyli İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Saimbeyli İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak, oylandı
ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve oybirliği ile
kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak, oylandı
ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen 2015 Mali Yılı
Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Murat CEVHERİBUCAK
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMÎ SYO N RAP O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe
- Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Saimbeyli Îlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının
03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2322 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 17.11.2014
tarihinde toplandı.
Saimbeyli Îlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Saimbeyli İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
34.500.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Saimbeyli İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 34.500.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Saimbeyli İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir bütçe
tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil
edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve
yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden
ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak
suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe
yapılması uygun görülen aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen
miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.
Madde 10- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 35. maddesinde belirtilen hususlarda; her yıl
merkezi yönetim bütçe kanununda ve Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilen limitler dâhilinde Avans vermek
veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
1.225.000,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
1.090.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Zabıta Amirliği
45.000,00
105.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü
4.955.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
915.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7.365.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü
11.505.000,00
Teşebbüs ve İştirakler
5.295.000,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.000.000,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
34.500.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
820.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
1.954.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
26.116.000,00
05-Diğer Gelirler
5.100.000,00
06-Sermaye Gelirleri
510.000,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
34.500.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
I I I. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
518.750,00
518.750,00
518.750,00
518.750,00
2.075.000,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
285.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
1.894.000,00
1.894.000,00
1.894.000,00
1.894.000,00
7.576.000,00
4-Faiz Giderleri
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
150.000,00
5-Cari Transferler
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
5.371.000,00
5.371.000,00
5.371.000,00
5.371.000,00
21.484.000,00
682.500,00
682.500,00
682.500,00
682.500,00
2.730.000,00
8.625.000,00
8.625.000,00
8.625.000,00
8.625.000,00
34.500.000,00
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
6-Sermaye Giderleri
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
I V . 3 Ay l ı k
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
I I I. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
01-Vergi Gelirleri
205.000,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00
820.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri
488.500,00
488.500,00
488.500,00
488.500,00
1.954.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
6.529.000,00
6.529.000,00
6.529.000,00
6.529.000,00
26.116.000,00
05-Diğer Gelirler
1.275.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
5.100.000,00
127.500,00
127.500,00
127.500,00
127.500,00
510.000,00
8.625.000,00
8.625.000,00
8.625.000,00
8.625.000,00
34.500.000,00
AÇIKLAMA
06-Sermaye Gelirleri
TOPLAM
I V . 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Saimbeyli Îlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Katılmadı)
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Zafer KARA
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-370
Özü: Anne sütü
25.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 25.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-267 sayılı yazısı ekinde sunulan, anne sütüne ait Sosyal Hizmetler, Engelliler
ve Halkla İlişkiler - İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Ulaşım Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel Yenilenme ve Kent
Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Sosyal
Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler - İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor - Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve
Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - AB ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Anne sütüne ait,
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın 29.09.2014 tarihli ve 27196802-903.05.02-281 sayılı yazısını görüşmek
üzere komisyonlarımız 24.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 93907533-234-01.01.02-2083 sayılı
yazısında "Sağlık Bakanlığımız ve UNICEF'in işbirliği ile yürütülen "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek
Dostu Sağlık Kuruluşları" Programı kapsamında bebek ölümlerini azaltmak amacıyla bebeklerin yaşamının
ilk 6 ayı boyunca sadece anne sütü ile 6. Aydan itibaren ek besinlerle birlikte 2 yaşına kadar anne sütüne
devam etmelerinin ve doğum yapılan bütün hastanelerin Bebek Dostu Hastane olmalarının sağlanması
hedefine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, İlimiz 2004 yılında "Bebek Dostu İl" unvanını
almış olup bu yılda "Altın Bebek Dostu İl" olmayı hedeflemiş bulunmaktadır.
Altın Bebek Dostu İl kriterleri içerisinde İl Meclisinde emzirmeyi destekleyen bebek dostu bir
grubun olmasının sağlanmasında yer almakta, bu çalışmaların İl yöneticileri tarafından da desteklenmesi
gerekmektedir. Uygun görülmesi halinde belirleyeceğiniz bir meclis toplantısında uzman görevlimizle kısa
bir "Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları" Programı ve Anne sütü hakkında bilgilendirme
yapılabileceği belirtilmektedir.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde bebek dostu bir grup oluşturulması ve Altın Bebek Dostu
İl çalışmalarına destek sağlanması hakkında Meclis kararı alınması istenmektedir. Bu konuda gerekli
kararın alınması için evrakın Belediye Meclisine havalesini bilgilerinize arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Anne sütüne ait teklifin kabulü ile Belediye
Meclisimizde bebek dostu grubun Ramazan AKYÜREK, Mahmut Sami BAYSAL, Oğuz ARIK, Ozan
GÜLAÇTI, Aysun KOCABAŞ, Vahap ÇOLAK, Zafer MÜLAZIMOĞLU' ndan oluşturulmasına, gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Belediye Meclisimizde bebek dostu grubun Ramazan
AKYÜREK, Mahmut Sami BAYSAL, Oğuz ARIK, Ozan GÜLAÇTI, Aysun KOCABAŞ, Vahap
ÇOLAK, Zafer MÜLAZIMOĞLU' ndan oluşturulmasına ve anne sütüne ait komisyon raporunun
kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Sosyal Hizmetler,
Engelliler ve Halkla İlişkiler - İmar ve Bayındırlık - Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım - Kanunlar - Çevre ve Sağlık - Kadın, Erkek Eşitlik - Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve
Hayvancılık - Turizm ve Sanat - Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları - A B ve Dış İlişkiler - Kentsel
Yenilenme ve Kent Estetiği Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarımıza havale edilen, Anne sütüne ait,
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın 29.09.2014 tarihli ve 27196802-903.05.02-281 sayılı yazısını görüşmek
üzere komisyonlarımız 24.11.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 93907533-234-01.01.02-2083
sayılı yazısında "Sağlık Bakanlığımız ve UNICEF'in işbirliği ile yürütülen "Anne Sütünün Teşviki ve
Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları" Programı kapsamında bebek ölümlerini azaltmak amacıyla bebeklerin
yaşamının ilk 6 ayı boyunca sadece anne sütü ile 6. Aydan itibaren ek besinlerle birlikte 2 yaşına kadar
anne sütüne devam etmelerinin ve doğum yapılan bütün hastanelerin Bebek Dostu Hastane olmalarının
sağlanması hedefine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, İlimiz 2004 yılında "Bebek Dostu İl"
unvanını almış olup bu yılda "Altın Bebek Dostu İl" olmayı hedeflemiş bulunmaktadır.
Altın Bebek Dostu İl kriterleri içerisinde İl Meclisinde emzirmeyi destekleyen bebek dostu bir
grubun olmasının sağlanmasında yer almakta, bu çalışmaların İl yöneticileri tarafından da desteklenmesi
gerekmektedir. Uygun görülmesi halinde belirleyeceğiniz bir meclis toplantısında uzman görevlimizle kısa
bir "Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları" Programı ve Anne sütü hakkında bilgilendirme
yapılabileceği belirtilmektedir.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde bebek dostu bir grup oluşturulması ve Altın Bebek Dostu
İl çalışmalarına destek sağlanması hakkında Meclis kararı alınması istenmektedir. Bu konuda gerekli
kararın alınması için evrakın Belediye Meclisine havalesini bilgilerinize arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Anne sütüne ait teklifin kabulü ile Belediye
Meclisimizde bebek dostu grubun Ramazan AKYÜREK, Mahmut Sami BAYSAL, Oğuz ARIK, Ozan
GÜLAÇTI, Aysun KOCABAŞ, Vahap ÇOLAK, Zafer MÜLAZIMOĞLU' ndan oluşturulmasına, gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
SOSYAL HİZMETLER, ENGELLİLER VE HALKLA İLİŞKİLER - İMAR VE BAYINDIRLIK PLAN VE BÜTÇE -EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR - ULAŞIM - KANUNLAR ÇEVRE VE SAĞLIK - KADIN, ERKEK EŞİTLİK - KIRSAL KALKINMA, TARIM, ORMAN VE
HAYVANCILIK - TURİZM VE SANAT - KENT EKONOMİSİ VE MESLEK ODALARI - AB VE
DIŞ İLİŞKİLER - KENTSEL YENİLENME VE KENT ESTETİĞİ - DEPREM VE DOĞAL
AFETLER KOMİSYONU
Başkan
Ramazan AKYÜREK
Üye
D. Ali DEĞİRMENCİ
Uye
Mehmet YASA
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ertan SÜMER
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Uye
Abdulkadir KARANALBANT
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Serdar SEYHAN
Uye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Muhammet BAYRAM
Üye
Zafer MÜLAZIMOĞLU
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
İbrahim DOĞAN
Üye
Recep İZCİ
Üye
Soner DUMAN
Uye
Özcan ÖZAL
Üye
U. Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
İbrahim DOĞMA
Üye
Mehmet Köksal GÜRALP
Üye
Ali YAŞAR
Üye
Askeri DAĞLI
Üye
Mehmet Ali ERZÎN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Mustafa KİRAZ
Üye
Hüsnü KARADELİ
Üye
Vedat GÜNDOĞAN
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Mustafa DURAK
Üye
Vedat ÖZDER
Üye
Tahsin ŞAHİN
Üye
İlyas KARABULUT
Üye
Kenan ŞENBAYRAK
Üye
Metin BUĞA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Vahap ÇOLAK
Üye
H. Mehmet GÖKOĞLU
Üye
Ahmet Ali BOZKURT
Üye
Yalçın AKYOL
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Hasan Ali ÇETİN
Üye
Mehmet AKÇALI
Üye
Halis Ender ÇULHACI
Üye
Hasan Hüseyin GÜNDÜZ
Üye
Yusuf KIZILOLUK
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Adil YÎĞENLER
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Oğuz ARIK
Üye
Bülent ATALAY
Üye
Ozan GÜLAÇTI
Üye
Zafer KARA
Üye
İbrahim ÖZEN
Üye
Cumali PORTAKAL
Üye
Remzi KAR
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-371
Özü: Karataş İlçe Belediyesi
2015 mali yılı bütçesi
25.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 25.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-296 sayılı yazısı ekinde sunulan, Karataş İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelirgider bütçesine ait- Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyon raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan
ve Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Karataş İlçe Belediyesi'ııe ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 06.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2355 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 18.11.2014 tarihinde toplandı.
Karataş İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Karataş İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
14.157.352,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Karataş İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 14.157.352,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Karataş İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 5-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların
yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 6-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 8- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için
Meclisçe yapılması uygun görülen aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında
belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili
kılınmıştır.
Madde 9- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Mali İşer Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
1.090.008,00
154.221,00
3.491.960,00
540.693,00
Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü
6.578.708,00
İmar Müdürlüğü
2.301.762,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
14.157.352,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
3.838.118,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
1.061.495,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
2.702.517,00
05-Diğer Gelirler
6.331.712,00
06-Sermaye Gelirleri
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
223.510,00
14.157.352,00
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden ödenek
dağılımı
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
II. 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
m. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
1-Personel Giderleri
927.692,00
927.692,00
927.692,00
927.692,00
3.710.825,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
138.093,00
138.096,00
138.096,00
138.096,00
552.381,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
1.782.830,00
1.782.848,00
1.782.848,00
1.782.848,00
7.131.374,00
39.858,00
39.864,00
39.864,00
39.864,00
159.450,00
6-Sermaye Giderleri
324.060,00
324.058,00
324.058,00
324.058,00
1.296.234,00
9-Yedek Ödenekler
326.772,00
326.772,00
326.772,00
326.772,00
1.307.088,00
3.539.305,00
3.539.349,00
3.539.349,00
3.539.349,00
14.157.352,00
5-Cari Transferler
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden Tahmin edilen
gelirler dağılımı:
AÇIKLAMA
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
01-Vergi Gelirleri
959.525,00
959.531,00
959.531,00
959.531,00
3.838.118,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri
265.367,00
265.376,00
265.376,00
265.376,00
1.061.495,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
675.624,00
675.631,00
675.631,00
675.631,00
2.702.517,00
1.582.919,00
1.582.931,00
1.582.931,00
1.582.931,00
6.331.712,00
55.876,00
55.878,00
55.878,00
55.878,00
223.510,00
3.539.311,00
3.539.311,00
3.539.311,00
3.539.311,00
14.157.352,00
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Karataş İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali
Yılı Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz
edilmesine oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Karataş İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve
oybirliği ile kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen
2015 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMÎ SYO N RAP O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan
ve Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Karataş Îlçe Belediyesi'ııe ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 06.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2355 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 18.11.2014 tarihinde toplandı.
Karataş Îlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Karataş İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
14.157.352,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Karataş İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 14.157.352,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Karataş İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 5-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların
yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 6-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 8- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için
Meclisçe yapılması uygun görülen aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında
belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili
kılınmıştır.
Madde 9- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Mali İşer Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
1.090.008,00
154.221,00
3.491.960,00
540.693,00
Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü
6.578.708,00
İmar Müdürlüğü
2.301.762,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
14.157.352,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
3.838.118,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
1.061.495,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
2.702.517,00
05-Diğer Gelirler
6.331.712,00
06-Sermaye Gelirleri
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
223.510,00
14.157.352,00
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
I I I. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
1-Personel Giderleri
927.692,00
927.692,00
927.692,00
927.692,00
3.710.825,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
138.093,00
138.096,00
138.096,00
138.096,00
552.381,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
1.782.830,00
1.782.848,00
1.782.848,00
1.782.848,00
7.131.374,00
39.858,00
39.864,00
39.864,00
39.864,00
159.450,00
6-Sermaye Giderleri
324.060,00
324.058,00
324.058,00
324.058,00
1.296.234,00
9-Yedek Ödenekler
326.772,00
326.772,00
326.772,00
326.772,00
1.307.088,00
3.539.305,00
3.539.349,00
AÇIKLAMA
5-Cari Transferler
TOPLAM
3.539.349,00
I V . 3 Ay l ı k
(Ekim-KasımAralık)
3.539.349,00
TOPLAM
14.157.352,00
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
I I I. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
01-Vergi Gelirleri
959.525,00
959.531,00
959.531,00
959.531,00
3.838.118,00
0 3 - T e ş e b b ü s ve Mülkiyet Geliri
265.367,00
265.376,00
265.376,00
265.376,00
1.061.495,00
04-Alınan Bağış v e Y a r d ı m l a r
675.624,00
675.631,00
675.631,00
675.631,00
2.702.517,00
1.582.919,00
1.582.931,00
1.582.931,00
1.582.931,00
6.331.712,00
55.876,00
55.878,00
55.878,00
55.878,00
223.510,00
3.539.311,00
3.539.311,00
3.539.311,00
3.539.311,00
14.157.352,00
AÇIKLAMA
05-Diğer Gelirler
0 6 - S e r m a y e Gelirleri
TOPLAM
I V . 3 Ay l ı k
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Karataş İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz
edilmesine oybirliği ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(katılmadı)
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Zafer KARA
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-372
Özü: Karaisalı İlçe Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
25.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 25.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 25.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-287 sayılı yazısı ekinde sunulan, Karaisalı İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı
Gelir-Gider Bütçesine yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan
ve Bütçe -Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Karaisalı İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2328 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
Karaisalı İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yapılan inceleme sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesine uymadığından "Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları
gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında
düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu
hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla "09Yedek Ödenek" tertibine bütçe gelirleri toplamının %10'undan fazla olmamak kaydıyla (Ek ibare: RG11/9/2011-28051) en az % 5 ödenek konulur." Denilmektedir. Komisyonumuzca İdari ve Mali İşler
Müdürlüğündeki Yedek Ödenek Harcama kaleminde bulunan 350.000 TL'lik Ödeneğin 625.000,00
TL'ye yükseltilerek ve Yedek Ödenek Harcama Kaleminde Artan 275.000,00 TL'lik ödeneğin Yine İdari
ve Mali İşler Müdürlüğündeki Gelirlerden Ayrılan Paylar ödeneği Harcama Kaleminden eksiltilerek
hazırlanan inceleme raporu aşağıya çıkarılmıştır.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Karaisalı İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği
üzere 12.500.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Karaisalı İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 12.500.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Karaisalı İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile
gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan
gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların
yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Vergi, Resim, Harç ve Katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanunu
ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise 2014 Mali Yılı vergi,
resim, harç ve ücret tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.
Madde 9-Belediye Hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan Borçlanma ve Teminat
mektuplarının Bankalardan alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 10-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri
Fen İşleri Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
572.662,00
4.433,147,00
681.120,00
6.813.071,00
12.500.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
1.128.891,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
2.125.174,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
325.000,00
05-Diğer Gelirler
8.900.935,00
08-Alacaklardan Tahsilat
20.000,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
12.500.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
II. 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustos-Eylül)
650.607,75
650.607,75
650.607,75
650.607,75
2.602.431,00
99.000,00
99.000,00
99.000,00
99.000,00
396.000,00
868.957,25
868.957,25
868.957,25
868.957,25
3.475.829,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
5-Cari Transferler
778.625,00
778.625,00
778.625,00
778.625,00
3.114.500,00
6-Sermaye Giderleri
546.560,00
546.560,00
546.560,00
546.560,00
2.186.240,00
9-Yedek Ödenekler
156.250,00
156.250,00
156.250,00
156.250,00
625.000,00
3.125.000,00
3.125.000,00
3.125.000,00
3.125.000,00
12.500.000,00
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi
Gid.
3-Mal Ve Hizmet Alım
Giderleri
4-Faiz Giderleri
TOPLAM
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
AÇIKLAMA
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustos-Eylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
01-Vergi Gelirleri
282.222,75
282.222,75
282.222,75
282.222,75
1.128.891,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet
Geliri
531.293,50
531.293,50
531.293,50
531.293,50
2.125174,00
81.250,00
81.250,00
81.250,00
81.250,00
325.000,00
2.225.233,75
2.225.233,75
2.225.233,75
2.225.233,75
8.900.935,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
04-Alınan Bağış ve
Yardımlar
05-Diğer Gelirler
08-Alacaklardan Tahsilat
TOPLAM
12.500.000,00
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Karaisalı İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali
Yılı Bütçesinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. Maddesi doğrultusunda Yedek
Ödenek Harcama Kaleminde bulunan 350.000,00 TL'lik ödeneğin 625.000,00 TL'ye yükseltilerek ve
Yedek Ödenek Harcama Kaleminden artan 275.000,00 TL'lik ödeneğin yine İdari ve Mali İşler
Müdürlüğündeki gelirlerden ayrılan paylar ödeneği harcama kaleminden eksiltilmesine diğer maddelerin
olduğu gibi kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Karaisalı İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve
oybirliği ile kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen
2015 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİ SYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe -Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Karaisalı İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2328 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
Karaisalı İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yapılan inceleme sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesine uymadığından "Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları
gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında
düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu
hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla "09Yedek Ödenek" tertibine bütçe gelirleri toplamının %10'undan fazla olmamak kaydıyla (Ek ibare: RG11/9/2011-28051) en az % 5 ödenek konulur." Denilmektedir. Komisyonumuzca İdari ve Mali İşler
Müdürlüğündeki Yedek Ödenek Harcama kaleminde bulunan 350.000 TL'lik Ödeneğin 625.000,00
TL'ye yükseltilerek ve Yedek Ödenek Harcama Kaleminde Artan 275.000,00 TL'lik ödeneğin Yine İdari
ve Mali İşler Müdürlüğündeki Gelirlerden Ayrılan Paylar ödeneği Harcama Kaleminden eksiltilerek
hazırlanan inceleme raporu aşağıya çıkarılmıştır.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Karaisalı İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği
üzere 12.500.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Karaisalı İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 12.500.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Karaisalı İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile,
gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan
gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların
yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Vergi, Resim, Harç ve Katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanunu
ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise 2014 Mali Yılı vergi,
resim, harç ve ücret tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.
Madde 9-Belediye Hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan Borçlanma ve Teminat
mektuplarının Bankalardan alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 10-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri
Fen İşleri Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
572.662,00
4.433,147,00
681.120,00
6.813.071,00
12.500.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
1.128.891,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
2.125.174,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
325.000,00
05-Diğer Gelirler
8.900.935,00
08-Alacaklardan Tahsilat
20.000,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
12.500.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(EkimKasımAralık)
TOPLAM
650.607,75
650.607,75
650.607,75
650.607,75
2.602.431,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
99.000,00
99.000,00
99.000,00
99.000,00
396.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
868.957,25
868.957,25
868.957,25
868.957,25
3.475.829,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
5-Cari Transferler
778.625,00
778.625,00
778.625,00
778.625,00
3.114.500,00
6-Sermaye Giderleri
546.560,00
546.560,00
546.560,00
546.560,00
2.186.240,00
9-Yedek Ödenekler
156.250,00
156.250,00
156.250,00
156.250,00
625.000,00
3.125.000,00
3.125.000,00
3.125.000,00
3.125.000,00
12.500.000,00
4-Faiz Giderleri
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(EkimKasımAralık)
TOPLAM
01-Vergi Gelirleri
282.222,75
282.222,75
282.222,75
282.222,75
1.128.891,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri
531.293,50
531.293,50
531.293,50
531.293,50
2.125174,00
81.250,00
81.250,00
81.250,00
81.250,00
325.000,00
2.225.233,75
2.225.233,75
2.225.233,75
2.225.233,75
8.900.935,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
05-Diğer Gelirler
08-Alacaklardan Tahsilat
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Karaisalı İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali
Yılı Bütçesinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. Maddesi doğrultusunda
Yedek Ödenek Harcama Kaleminde bulunan 350.000,00 TL'lik ödeneğin 625.000,00 TL'ye
yükseltilerek ve Yedek Ödenek Harcama Kaleminden artan 275.000,00 TL'lik ödeneğin yine İdari ve
Mali İşler Müdürlüğündeki gelirlerden ayrılan paylar ödeneği harcama kaleminden eksiltilmesine diğer
maddelerin olduğu gibi kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Üye
Mehmet ÖZCAN Salih GÖKÇE
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Zafer KARA
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Üye
Ali ŞİMŞEK Ramazan AKYÜREK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-373
Özü: İmamoğlu İlçe Belediyesi
2015 mali yılı bütçesi
25.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 25.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-289 sayılı yazısı ekinde sunulan, İmamoğlu İlçe Belediyesi 2015 mali yılı
gelir-gider bütçesine ait- Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyon raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan
ve Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, İmamoğlu İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler
Daire Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2320 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
İmamoğlu İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- İmamoğlu İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği
üzere 12.272.872,64 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- İmamoğlu İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 12.272.872,64 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- İmamoğlu İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile,
gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan
gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların
yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 9- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
925.247,25
Yazı İşleri Müdürlüğü
131.319,38
Fen İşleri Müdürlüğü
7.858.412,25
19.042,38
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
244.652,50
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
538.500,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
2.555.698,88
12.272.872,64
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
1.923.230,63
882.835,09
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
1.235.454,10
05-Diğer Gelirler
7.755.618,64
06-Sermaye Gelirleri
08-Alacaklardan Tahsilat
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
414.169,78
61.564,40
12.272.872,64
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
AÇIKLAMA
I. 3 Aylık
(OcakŞubat-Mart)
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
1-Personel Giderleri
386.005,00
386.005,00
386.005,00
386.010,98
1.544.025,98
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
102.497,50
102.497,50
102.497,50
102.497,58
409.990,08
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
1.683.472,50
1.683.472,50
1.683.472,50
1.683.478,08
6.733.895,58
27.562,50
27.562,50
27.562,50
27.562,50
110.250,00
5-Cari Transferler
224.225,00
224.225,00
224.225,00
224.225,00
896.900,00
6-Sermaye Giderleri
337.630,00
337.630,00
337.630,00
337.634,00
1.350.524,00
9-Yedek Ödenekler
306.820,00
306.820,00
306.820,00
306.827,00
1.227.287,00
3.068.212,50
3.068.212,50
3.068.212,50
3.068.235,14
12.272.872,64
4-Faiz Giderleri
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
AÇIKLAMA
I. 3 Aylık
(OcakŞubat-Mart)
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
01-Vergi Gelirleri
480.807,66
480.807,66
480.807,66
480.807,66
1.923.230,63
03-Teşebbüs ve Mülkiyet
Geliri
220.708,77
220.708,77
220.708,77
220.708,77
882.835,09
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
308.863,52
308.863,52
308.863,52
308.863,52
1.235.454,10
1.938.904,60
1.938.904,60
1.938.904,60
1.938.904,60
7.755.618,64
103.542,44
103.542,44
103.542,44
103.542,44
414.169,78
15.391,10
15.391,10
15.391,10
15.391,10
61.564,40
3.068.218,14
3.068.218,14
3.068.218,14
3.068.218,22
12.272.872,64
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
08-Alacaklardan Tahsilat
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İmamoğlu İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali
Yılı Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz
edilmesine oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada İmamoğlu
İlçe Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve
oybirliği ile kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen
2015 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMÎ SYO N RAP O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan
ve Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, İmamoğlu Îlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler
Daire Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2320 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 19.11.2014 tarihinde toplandı.
İmamoğlu Îlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- İmamoğlu İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği
üzere 12.272.872,64 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- İmamoğlu İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 12.272.872,64 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- İmamoğlu İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile,
gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan
gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların
yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 9- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
925.247,25
Yazı İşleri Müdürlüğü
131.319,38
Fen İşleri Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
7.858.412,25
19.042,38
Zabıta Müdürlüğü
244.652,50
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
538.500,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
2.555.698,88
12.272.872,64
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
1.923.230,63
882.835,09
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
1.235.454,10
05-Diğer Gelirler
7.755.618,64
06-Sermaye Gelirleri
08-Alacaklardan Tahsilat
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
414.169,78
61.564,40
12.272.872,64
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden ödenek
dağılımı
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
II . 3 Ay l ı k
(Nisan-MayısHaziran)
II I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I V. 3 Ay l ı k
(Ekim-Kasım-Aralık)
TOPLAM
1-Personel Giderleri
386.005,00
386.005,00
386.005,00
386.010,98
1.544.025,9
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
102.497,50
102.497,50
102.497,50
102.497,58
409.990,0
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
1.683.472,50
1.683.472,50
1.683.472,50
1.683.478,08
6.733.895,5
27.562,50
27.562,50
27.562,50
27.562,50
110.250,0<
5-Cari Transferler
224.225,00
224.225,00
224.225,00
224.225,00
896.900,0(
6-Sermaye Giderleri
337.630,00
337.630,00
337.630,00
337.634,00
1.350.524,0
9-Yedek Ödenekler
306.820,00
306.820,00
306.820,00
306.827,00
1.227.287,0
3.068.212,50
3.068.212,50
3.068.212,50
3.068.235,14
12.272.872,6'
4-Faiz Giderleri
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden Tahmin
edilen gelirler dağılımı:
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
II . 3 Ay l ı k
(Nisan-MayısHaziran)
II I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I V. 3 Ay l ı k
(Ekim-Kasım-Aralık)
TOPLAM
01-Vergi Gelirleri
480.807,66
480.807,66
480.807,66
480.807,66
1.923.230,6
0 3 - T e ş e b b ü s ve Mülkiyet Geliri
220.708,77
220.708,77
220.708,77
220.708,77
882.835,0
04-Alınan Bağış v e Y a r d ı m l a r
308.863,52
308.863,52
308.863,52
308.863,52
1.235.454,1
1.938.904,60
1.938.904,60
1.938.904,60
1.938.904,60
7.755.618,6
103.542,44
103.542,44
103.542,44
103.542,44
414.169,7
15.391,10
15.391,10
15.391,10
15.391,10
61.564,40
3.068.218,14
3.068.218,14
3.068.218,14
3.068.218,22
12.272.872,64
05-Diğer Gelirler
0 6 - S e r m a y e Gelirleri
0 8 - A l a c a k l a r d a n Tahsilat
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; İmamoğlu İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali
Yılı Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz
edilmesine oybirliği ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Üye
Salim AKKOÇ Abdullah SAKARYA
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Zafer KARA
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
26.11.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-374
Özü: Sarıçam İlçe Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 26.11.2014 tarihli ve
67597785-301.01-286 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesine
yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe
- Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Sarıçam İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının
03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2341 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 19.11.2014
tarihinde toplandı.
Sarıçam İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Sarıçam İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
58.685.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Sarıçam İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması'
cetvelinde gösterildiği üzere 58.685.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Sarıçam İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir bütçe
tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil
edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve
yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden
ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Vergi, Resim, Harç ve Katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319
sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda diğer gelirler ise 2015 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve
Ücret Tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.
Madde 9-Belediye hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan borçlanma ve teminat mektuplarının
bankalardan alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 10- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 35. maddesinde belirtilen hususlarda; her yıl
merkezi yönetim bütçe kanununda ve Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilen limitler dâhilinde Avans vermek
veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
1.203.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5.312.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
13.175.000,00
985.000,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
27.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü
674.000,00
Basın Yayın Kültür ve Spor Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
3.328.000,00
12.799.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.245.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü
7.721.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
5.549.000,00
Zabıta İşleri Müdürlüğü
1.099.000,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.290.000,00
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
364.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.914.000,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
58.685.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
20.052.018,00
525.006,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
2.830.980,00
05-Diğer Gelirler
29.377.624,00
6.058.514,00
06-Sermaye Gelirleri
-159.142,00
09-Red ve İadeler
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
58.685.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden ödenek
dağılımı
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
2.983.750,00
2.983.750,00
2.983.750,00
2.983.750,00
11.935.000,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
340.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
1.360.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
6.511.250,00
6.511.250,00
6.511.250,00
6.511.250,00
26.045.000,00
4-Faiz Giderleri
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.200.000,00
5-Cari Transferler
553.750,00
553.750,00
553.750,00
553.750,00
2.215.000,00
6-Sermaye Giderleri
2.557.500,00
2.557.500,00
2.557.500,00
2.557.500,00
10.230.000,00
9-Yedek Ödenekler
1.425.000,00
1.425.000,00
1.425.000,00
1.425.000,00
5.700.000,00
14.671.250,00
14.671.250,00
14.671.250,00
14.671.250,00
58.685.000,00
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden Tahmin
edilen gelirler dağılımı:
AÇIKLAMA
01-Vergi Gelirleri
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
5.013.004,50
5.013.004,50
5.013.004,50
5.013.004,50
20.052.018,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet
Geliri
131.251,50
131.251,50
131.251,50
131.251,50
525.006,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
707.745,00
707.745,00
707.745,00
707.745,00
2.830.980,00
05-Diğer Gelirler
7.344.406,00
7.344.406,00
7.344.406,00
7.344.406,00
29.377.624,00
06-Sermaye Gelirleri
1.514.628,50
1.514.628,50
1.514.628,50
1.514.628,50
6.058.514,00
-39.785,50
-39.785,50
-39.785,50
-39.785,50
-159.142,00
14.671.250,00
14.671.250,00
14.671.250,00
14.671.250,00
58.685.000,00
09-Red Ve İadeler
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Sarıçam İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Sarıçam İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak, oylandı
ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve oybirliği ile
kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak, oylandı
ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen 2015 Mali Yılı
Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
26.11.2014
Sayı: 67597785-050.01.04-375
Özü: Kozan İlçe Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 26.11.2014 tarihli ve
67597785-301.01-285 sayılı yazısı ekinde sunulan, Kozan İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesine
yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe
ve Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Kozan İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının
03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2329 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 18.11.2014
tarihinde toplandı.
Kozan İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Komisyonumuzca hazırlanan inceleme raporu aşağıya çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Kozan İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
60.000.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Kozan İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması'
cetvelinde gösterildiği üzere 60.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Kozan İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir bütçe
tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil
edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve
yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden
ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Vergi, Resim, Harç ve Katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanunu ile 1319
sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise 2014 Mali Yılı vergi, resim, harç ve
ücret tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.
Madde 9-Belediye Hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan Borçlanma ve Teminat mektuplarının
Bankalardan alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.
Belediyenin ekonomik durumu veya diğer zorunlu nedenlerle Vergi Dairesi, SGK, TEDAŞ, ASKİ vb. diğer tüm
özel ve tüzel kişiliklere borçlarını ödeyememesi durumunda doğacak yargılama giderleri, faiz ve diğer giderlerden
doğacak harcamalar belediye gider bütçesinden ödenecek olup bununla ilgili görevlilere herhangi bir sorumluluk
yüklenmeyecektir.
Madde 10-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 35. maddesinde belirtilen hususlarda; her yıl
merkezi yönetim bütçe kanununda ve Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilen limitler dâhilinde Avans vermek
veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
Madde 11-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESI
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
4.163.334,72
16.864.110,74
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
473.600,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü
869.083,70
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
142.055,94
Dış İlişkiler Birimi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
75.900,00
113.154,06
Fen İşleri Müdürlüğü
26.629.381,22
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.686.644,42
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
1.969.450,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
1.671.300,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
2.919.075,20
273.100,00
Yazı İşleri Müdürlüğü
2.149.810,00
Zabıta Müdürlüğü
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
60.000.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
5.503.620,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
1.550.832,32
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
2.749.945,60
05-Diğer Gelirler
47.345.602,08
2.850.000,00
06-Sermaye Gelirleri
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
60.000.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden ödenek
dağılımı
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
I II. 3 Aylı k
(TemmuzAğustos-Eylül)
I V . 3 Ay lı k
(Ekim-Kasım-Aralık)
1.562.832,05
1.562.832,05
1.562.832,05
1.562.832,05
6.251.328,19
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
290.592,00
290.592,00
290.592,00
290.592,00
1.162.368,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
6.494.312,50
6.494.312,50
6.494.312,50
6.494.312,50
25.977.250,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
500.000,00
5-Cari Transferler
3.357.827,07
3.357.827,07
3.357.827,07
3.357.827,07
13.431.308,31
6-Sermaye Giderleri
2.231.275,00
2.231.275,00
2.231.275,00
2.231.275,00
8.925.100,00
7-Sermaye Transferleri
138.161,38
138.161,38
138.161,38
138.161,38
552.645,50
9-Yedek Ödenekler
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
3.200.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
60.000.000,00
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
4-Faiz Giderleri
TOPLAM
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden Tahmin
edilen gelirler dağılımı:
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
I II. 3 Aylı k
(TemmuzAğustos-Eylül)
I V . 3 Ay lı k
(Ekim-Kasım-Aralık)
1.375.905,00
1.375.905,00
1.375.905,00
1.375.905,00
5.503.620,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet
Geliri
387.708,08
387.708,08
387.708,08
387.708,08
1.550.832,32
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
687.486,40
687.486,40
687.486,40
687.486,40
2.749.945,60
11.836.400,52
11.836.400,52
11.836.400,52
11.836.400,52
47.345.602,08
712.500,00
712.500,00
712.500,00
712.500,00
2.850.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
60.000.000,00
AÇIKLAMA
01-Vergi Gelirleri
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
TOPLAM
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Kozan ilçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesinin
kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine oybirliği ile karar
verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Kozan İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak, oylandı
ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve oybirliği ile
kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak, oylandı
ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen 2015 Mali Yılı
Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİ SYO N RAP O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe
ve Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Kozan İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının
03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2329 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 18.11.2014
tarihinde toplandı.
Kozan İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Komisyonumuzca hazırlanan inceleme raporu aşağıya çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Kozan İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
60.000.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Kozan İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması'
cetvelinde gösterildiği üzere 60.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Kozan İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir bütçe
tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil
edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve
yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden
ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Vergi, Resim, Harç ve Katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanunu ile 1319
sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise 2014 Mali Yılı vergi, resim, harç ve
ücret tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.
Madde 9-Belediye Hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan Borçlanma ve Teminat mektuplarının
Bankalardan alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.
Belediyenin ekonomik durumu veya diğer zorunlu nedenlerle Vergi Dairesi, SGK, TEDAŞ, ASKİ vb. diğer tüm
özel ve tüzel kişiliklere borçlarını ödeyememesi durumunda doğacak yargılama giderleri, faiz ve diğer giderlerden
doğacak harcamalar belediye gider bütçesinden ödenecek olup bununla ilgili görevlilere herhangi bir sorumluluk
yüklenmeyecektir.
Madde 10-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 35. maddesinde belirtilen hususlarda; her yıl
merkezi yönetim bütçe kanununda ve Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilen limitler dâhilinde Avans vermek
veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
Madde 11-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
4.163.334,72
16.864.110,74
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
473.600,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü
869.083,70
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
142.055,94
Dış İlişkiler Birimi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
75.900,00
113.154,06
26.629.381,22
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.686.644,42
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
1.969.450,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
1.671.300,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
2.919.075,20
273.100,00
Yazı İşleri Müdürlüğü
2.149.810,00
Zabıta Müdürlüğü
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
60.000.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
5.503.620,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
1.550.832,32
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
2.749.945,60
05-Diğer Gelirler
47.345.602,08
2.850.000,00
06-Sermaye Gelirleri
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
60.000.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
1.562.832,05
1.562.832,05
1.562.832,05
1.562.832,05
6.251.328,19
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
290.592,00
290.592,00
290.592,00
290.592,00
1.162.368,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
6.494.312,50
6.494.312,50
6.494.312,50
6.494.312,50
25.977.250,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
500.000,00
5-Cari Transferler
3.357.827,07
3.357.827,07
3.357.827,07
3.357.827,07
13.431.308,31
6-Sermaye Giderleri
2.231.275,00
2.231.275,00
2.231.275,00
2.231.275,00
8.925.100,00
7-Sermaye Transferleri
138.161,38
138.161,38
138.161,38
138.161,38
552.645,50
9-Yedek Ödenekler
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
3.200.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
60.000.000,00
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
4-Faiz Giderleri
TOPLAM
I V . 3 Ay l ı k
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden Tahmin
edilen gelirler dağılımı:
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
1.375.905,00
1.375.905,00
1.375.905,00
1.375.905,00
5.503.620,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri
387.708,08
387.708,08
387.708,08
387.708,08
1.550.832,32
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
687.486,40
687.486,40
687.486,40
687.486,40
2.749.945,60
11.836.400,52
11.836.400,52
11.836.400,52
11.836.400,52
47.345.602,08
712.500,00
712.500,00
712.500,00
712.500,00
2.850.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
AÇIKLAMA
01-Vergi Gelirleri
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
TOPLAM
I V . 3 Ay l ı k
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
60.000.000,00
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Kozan İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesinin
kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine oybirliği ile karar
verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Katılmadı)
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Zafer KARA
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-376
Özü: Feke İlçe Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
26.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 26.11.2014 tarihli
ve 67597785-301.01-284 sayılı yazısı ekinde sunulan, Feke İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir-Gider
Bütçesine yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Feke İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 04.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2352 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
17.11.2014 tarihinde toplandı.
Feke İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğine göre yapılan inceleme sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 38. Maddesine uymadığında "Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek
yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya
öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri
karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla "09-Yedek Ödenek" tertibine bütçe
gelirleri toplamının %10'undan fazla olmamak kaydıyla (Ek ibare: RG-11/9/2011-28051) en az % 5 ödenek
konulur." Denilmektedir. Komisyonumuzca Hesap İşleri Müdürlüğündeki Yedek Ödenek Harcama kaleminde
bulunan 480.000 TL nin 460.000 TL'ye indirilerek ve Burada eksiltilen ödeneğin Yine Hesap İşleri
Müdürlüğündeki Hizmet alımları Harcama kalemine eklenerek hazırlanan inceleme raporu aşağıya
çıkarılmıştır.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Feke İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
4.600.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Feke İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması'
cetvelinde gösterildiği üzere 4.600.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Feke İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir bütçe
tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi
ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar
üzerinden ödenecektir. Meclis üyelerine 4. Derecedeki bir memura verilen gündelik kadar verilir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için
Meclisçe yapılması uygun görülen işlere ilişkin Borçlanma Kararı verilmiş kurum adına borçlanmaya Belediye
Başkanı yetkili kılınmıştır.
Madde 10-11 Aynen kabulüne
Madde 12-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
Madde 14- Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin Meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik
olunur.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
290.000,00
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
505.200,00
Zabıta Müdürlüğü
120.000,00
Hesap İşleri Müdürlüğü
Çevre Koruma Hizmetleri
1.448.600,00
868.000,00
İmar Hizmetleri
947.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü
421.200,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
4.600.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
540.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
451.200,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
882.000,00
05-Diğer Gelirler
2.676.400,00
06-Sermaye Gelirleri
50.400,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
4.600.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden ödenek
dağılımı
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
327.550,00
327.550,00
327.550,00
327.550,00
1.310.200,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
48.850,00
48.850,00
48.850,00
48.850,00
195.400,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
591.100,00
591.100,00
591.100,00
591.100,00
2.364.400,00
5-Cari Transferler
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
96.000,00
6-Sermaye Giderleri
35.500,00
35.500,00
35.500,00
35.500,00
142.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
32.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
460.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
4.600,000,00
7-Sermaye Transferleri
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden Tahmin
edilen gelirler dağılımı:
AÇIKLAMA
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
01-Vergi Gelirleri
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
540.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri
112.800,00
112.800,00
112.800,00
112.800,00
451.200,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
220.500,00
220.500,00
220.500,00
220.500,00
882.000,00
05-Diğer Gelirler
669.100,00
669.100,00
669.100,00
669.100,00
2.676.400,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
50.400,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
4.600.000,00
06-Sermaye Gelirleri
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Feke İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38.maddesi doğrultusunda yedek ödenek
kaleminde bulunan 480.000,00 TL'nin 460.000,00 TL'ye indirilmesine ve buradan eksilen ödeneğin "Hizmet
Alımları Harcama Kalemine" eklenmesine ve diğer maddelerin aynen kabulüne, gerekli kararın alınması için
evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Feke İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve oybirliği
ile kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen
2015 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMÎ SYO N RAP O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Feke Îlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 04.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2352 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
17.11.2014 tarihinde toplandı.
Feke Îlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğine göre yapılan inceleme sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 38. Maddesine uymadığında "Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek
yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya
öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri
karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla "09-Yedek Ödenek" tertibine bütçe
gelirleri toplamının %10'undan fazla olmamak kaydıyla (Ek ibare: RG-11/9/2011-28051) en az % 5 ödenek
konulur." Denilmektedir. Komisyonumuzca Hesap İşleri Müdürlüğündeki Yedek Ödenek Harcama kaleminde
bulunan 480.000 TL nin 460.000 TL'ye indirilerek ve Burada eksiltilen ödeneğin Yine Hesap İşleri
Müdürlüğündeki Hizmet alımları Harcama kalemine eklenerek hazırlanan inceleme raporu aşağıya
çıkarılmıştır.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Feke İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
4.600.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Feke İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması'
cetvelinde gösterildiği üzere 4.600.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Feke İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir bütçe
tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi
ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar
üzerinden ödenecektir. Meclis üyelerine 4. Derecedeki bir memura verilen gündelik kadar verilir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için
Meclisçe yapılması uygun görülen işlere ilişkin Borçlanma Kararı verilmiş kurum adına borçlanmaya Belediye
Başkanı yetkili kılınmıştır.
Madde 10-11 Aynen kabulüne
Madde 12-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
Madde 14- Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin Meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik
olunur.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
290.000,00
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
505.200,00
Zabıta Müdürlüğü
120.000,00
Hesap İşleri Müdürlüğü
1.448.600,00
Çevre Koruma Hizmetleri
868.000,00
İmar Hizmetleri
947.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü
421.200,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
4.600.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
540.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
451.200,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
882.000,00
05-Diğer Gelirler
2.676.400,00
50.400,00
06-Sermaye Gelirleri
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
4.600.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(EkimKasımAralık)
TOPLAM
327.550,00
327.550,00
327.550,00
327.550,00
1.310.200,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
48.850,00
48.850,00
48.850,00
48.850,00
195.400,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
591.100,00
591.100,00
591.100,00
591.100,00
2.364.400,00
5-Cari Transferler
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
96.000,00
6-Sermaye Giderleri
35.500,00
35.500,00
35.500,00
35.500,00
142.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
32.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
460.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
4.600,000,00
7-Sermaye Transferleri
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(EkimKasımAralık)
TOPLAM
01-Vergi Gelirleri
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
540.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri
112.800,00
112.800,00
112.800,00
112.800,00
451.200,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
220.500,00
220.500,00
220.500,00
220.500,00
882.000,00
05-Diğer Gelirler
669.100,00
669.100,00
669.100,00
669.100,00
2.676.400,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
50.400,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
4.600.000,00
06-Sermaye Gelirleri
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Feke İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38.maddesi doğrultusunda yedek ödenek
kaleminde bulunan 480.000,00 TL'nin 460.000,00 TL'ye indirilmesine ve buradan eksilen ödeneğin "Hizmet
Alımları Harcama Kalemine" eklenmesine ve diğer maddelerin aynen kabulüne, gerekli kararın alınması için
evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Katılmadı)
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Zafer KARA
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-377
Özü: Çukurova İlçe Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
27.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 27.11.2014 tarihli
ve 67597785-301.01-295 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir-Gider
Bütçesine yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Çukurova İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 04.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2351 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
20.11.2014 tarihinde toplandı.
Çukurova İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Komisyonumuzca hazırlanan inceleme raporu
aşağıya çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Çukurova İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
146.000.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Çukurova İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 155.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Çukurova İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasındaki 9.000.000,00 TL'lik fark finansmanın ekonomik
sınıflandırılması tablosundaki borç ödemeleri karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi
ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar
üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Vergi, Resim, Harç ve Katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda diğer gelirler ise 2015 Mali Yılı Vergi, Resim,
Harç ve Ücret Tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.
Madde 9-Belediye hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan borçlanma ve teminat mektuplarının
bankalardan alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir. Belediyenin ekonomik durumu veya diğer
zorunlu nedenlerle Vergi Dairesi, SGK, TEDAŞ, ASKİ vb. diğer tüm özel ve tüzel kişiliklere borçlarını
ödeyememesi durumunda doğacak yargılama giderleri, faiz ve diğer giderlerden doğacak harcamalar belediye
gider bütçesinden ödenecek olup bununla ilgili görevlilere herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.
Madde 10- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 35. maddesinde belirtilen hususlarda;
her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda ve Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilen limitler dahilinde
Avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESI
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
3.750.000,00
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
1.950.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.950.000,00
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
9.600.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü
1.750.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
800.000,00
1.500.000,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
90.000,00
20.925.000,00
280.000,00
4.130.000,00
875.000,00
4.500.000,00
22.450.000,00
975.000,00
6.400.000,00
28.700.000,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.300.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
24.400.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü
90.000,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü
1.185.000,00
Etüt Proje Müdürlüğü
90.000,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
90.000,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü
1.000.000,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü
1.300.000,00
Tiyatro Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kütüphane Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
90.000,00
2.050.000,00
90.000,00
2.600.000,00
90.000,00
146.000.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
47.400.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
23.150.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
4.100.000,00
05-Diğer Gelirler
63.000.000,00
06-Sermaye Gelirleri
17.350.000,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
Açık Fazla
02 Ödeme
-9.000.000,00
155.000.000,00
Olmak üzere toplam -9.000.000,00 TL'dir.
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden ödenek
dağılımı
AÇIKLAMA
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
1-Personel Giderleri
6.562.575,00
6.562.575,00
6.562.575,00
6.562.575,00
26.250.300,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi
Gid.
1.166.062,50
1.166.062,50
1.166.062,50
1.166.062,50
4.664.250,00
17.658.987,50
17.658.987,50
17.658.987,50
17.658.987,50
70.635.950,00
4-Faiz Giderleri
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
5-Cari Transferler
811.125,00
811.125,00
811.125,00
811.125,00
3.244.500,00
6-Sermaye Giderleri
6.513.750,00
6.513.750,00
6.513.750,00
6.513.750,00
26.055.000,00
9-Yedek Ödenekler
3.287.500,00
3.287.500,00
3.287.500,00
3.287.500,00
13.150.000,00
36.500.000,00
36.500.000,00
36.500.000,00
36.500.000,00
146.000.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden Tahmin
edilen gelirler dağılımı:
AÇIKLAMA
01-Vergi Gelirleri
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV.3Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
11.850.000,00
11.850.000,00
11.850.000,00
11.850.000,00
47.400.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri
5.787.500,00
5.787.500,00
5.787.500,00
5.787.500,00
23.150.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
1.025.000,00
1.025.000,00
1.025.000,00
1.025.000,00
4.100.000,00
15.750.000,00
15.750.000,00
15.750.000,00
15.750.000,00
63.000.000,00
4.325.000,00
4.325.000,00
4.325.000,00
4.325.000,00
17.350.000,00
38.750.000,00
38.750.000,00
38.750.000,00
38.750.000,00
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
TOPLAM
155.000.000,00
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Çukurova İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve oybirliği
ile kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen
2015 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİ SYO N RAP O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Çukurova İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 04.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2351 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
20.11.2014 tarihinde toplandı.
Çukurova İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Komisyonumuzca hazırlanan inceleme raporu
aşağıya çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Çukurova İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
146.000.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Çukurova İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 155.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Çukurova İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasındaki 9.000.000,00 TL'lik fark finansmanın ekonomik
sınıflandırılması tablosundaki borç ödemeleri karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi
ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar
üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Vergi, Resim, Harç ve Katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda diğer gelirler ise 2015 Mali Yılı Vergi, Resim,
Harç ve Ücret Tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.
Madde 9-Belediye hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan borçlanma ve teminat mektuplarının
bankalardan alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir. Belediyenin ekonomik durumu veya diğer
zorunlu nedenlerle Vergi Dairesi, SGK, TEDAŞ, ASKİ vb. diğer tüm özel ve tüzel kişiliklere borçlarını
ödeyememesi durumunda doğacak yargılama giderleri, faiz ve diğer giderlerden doğacak harcamalar belediye
gider bütçesinden ödenecek olup bununla ilgili görevlilere herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.
Madde 10- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 35. maddesinde belirtilen hususlarda;
her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda ve Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilen limitler dahilinde
Avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
3.750.000,00
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
1.950.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.950.000,00
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
9.600.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü
1.750.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
800.000,00
1.500.000,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
90.000,00
20.925.000,00
280.000,00
4.130.000,00
875.000,00
4.500.000,00
22.450.000,00
975.000,00
6.400.000,00
28.700.000,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.300.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
24.400.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü
90.000,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü
1.185.000,00
Etüd Proje Müdürlüğü
90.000,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
90.000,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü
1.000.000,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü
1.300.000,00
Tiyatro Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kütüphane Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
GlDER BÜTÇESİ TOPLAMI
90.000,00
2.050.000,00
90.000,00
2.600.000,00
90.000,00
146.000.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
47.400.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
23.150.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
4.100.000,00
05-Diğer Gelirler
63.000.000,00
06-Sermaye Gelirleri
17.350.000,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
155.000.000,00
Açık Fazla
02 Ödeme
-9.000.000,00
Olmak üzere toplam -9.000.000,00 TL'dir
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
AÇIKLAMA
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(EkimKasımAralık)
TOPLAM
1-Personel Giderleri
6.562.575,00
6.562.575,00
6.562.575,00
6.562.575,00
26.250.300,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
1.166.062,50
1.166.062,50
1.166.062,50
1.166.062,50
4.664.250,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
17.658.987,50
17.658.987,50
17.658.987,50
17.658.987,50
70.635.950,00
4-Faiz Giderleri
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
5-Cari Transferler
811.125,00
811.125,00
811.125,00
811.125,00
3.244.500,00
6-Sermaye Giderleri
6.513.750,00
6.513.750,00
6.513.750,00
6.513.750,00
26.055.000,00
9-Yedek Ödenekler
3.287.500,00
3.287.500,00
3.287.500,00
3.287.500,00
13.150.000,00
36.500.000,00
36.500.000,00
36.500.000,00
36.500.000,00
146.000.000,00
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(EkimKasımAralık)
TOPLAM
11.850.000,00
11.850.000,00
11.850.000,00
11.850.000,00
47.400.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri
5.787.500,00
5.787.500,00
5.787.500,00
5.787.500,00
23.150.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
1.025.000,00
1.025.000,00
1.025.000,00
1.025.000,00
4.100.000,00
15.750.000,00
15.750.000,00
15.750.000,00
15.750.000,00
63.000.000,00
4.325.000,00
4.325.000,00
4.325.000,00
4.325.000,00
17.350.000,00
38.750.000,00
38.750.000,00
38.750.000,00
38.750.000,00
AÇIKLAMA
01-Vergi Gelirleri
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
TOPLAM
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
155.000.000,00
Konunun
komisyonlarımızca
yapılan
incelemesinde;
Çukurova
İlçe
Belediyesi'nin
2015 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - K A N U N L A R KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Zafer KARA
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-378
Özü: Ceyhan İlçe Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
27.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 27.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-294 sayılı yazısı ekinde sunulan, Ceyhan İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı GelirGider Bütçesine yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe ve Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Ceyhan İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2325 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 20.11.2014 tarihinde toplandı.
Ceyhan İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yapılan inceleme sonucunda; Ceyhan İlçe Belediyesinin Harcama
Birimlerine tahsis edilen 09-Yedek Ödenek bütçe tertibindeki toplam 14.072.000,00 TL'lik ödenek Mali
Hizmetler Müdürlüğünde toplanmıştır. Komisyonumuzca hazırlanan inceleme raporu aşağıya çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam
(150.000.000,00 TL.) liralık ödenek verilmiştir .
Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması
cetvelinde gösterildiği gibi toplam (150.000.000,00 TL) olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile
açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik
sağlanmıştır.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan
gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8?inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt
içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
1-Bütçe kararnamesi, (Örnek-21)
2-Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali (Örnek 4).
3-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali (Örnek 5).
4-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali (Örnek 6).
5-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi(Örnek 7).
6-İzleyen Yıllara Göre Bütçe Tahmini (Örnek 8).
7-Ödenek Cetveli Teklifi (Örnek 9).
8- Bütçe Gelirleri Cetveli (Örnek 10)
9- Birleşik Gider Bütçesi Tasarısı (Örnek 11).
10- Birleşik Gelir Bütçesi Tasarısı (Örnek 12).
11-Birleşik Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek 13).
12-Ödenek Cetveli-A (Örnek 14).
13-Gelir Bütçe Cetveli-B (Örnek 15).
14-Gider Bütçe Cetveli (2/B) (Örnek 15/1).
15-Finansman (Açık/Fazlasının) Ekonomik Sınıflandırılması (Örnek 16).
16-Gelirin Yasal Dayanağı C-Cetveli (Örnek 17).
17-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18).
18-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek 19).
19-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırma (Örnek 20).
20-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan G-Cetveli (Örnek 21).
21-Memur Olmayanlara verilecek Yolluklar H-Cetveli (Örnek 22).
22-İhdas Memur Kadrosu Cetveli K-1 Cetveli (Örnek 23).
23-İhdas İşçi Kadrosu Cetveli K-1 Cetveli (Örnek 24).
24-Alınacak Taşıtlar T-1 Cetveli (Örnek 25).
25-Alınacak Taşıtlar T-2 Cetveli (Örnek 26).
26-Ayrıntılı Harcama Raporu (Örnek 27).
27-Finansman Programı (Örnek 28).
Madde 8-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.
Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
9.276.300,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7.673.700,00
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
1.660.800,00
630.000,00
1.455.000,00
33.085.800,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
4.577.200,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
6.550.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü
48.177.800,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
8.722.800,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6.994.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü
1.253.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
10.114.000,00
8.646.600,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
945.000,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
238.000,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
150.000.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
23.774.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
19.740.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
21.112.000,00
05-Diğer Gelirler
66.720.000,00
06-Sermaye Gelirleri
18.654.000,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
150.000.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
AÇIKLAMA
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(EkimKasımAralık)
TOPLAM
1-Personel Giderleri
7.087.750,00
7.087.750,00
7.087.750,00
7.087.750,00
28.351.000,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
1.236.125,00
1.236.125,00
1.236.125,00
1.236.125,00
4.944.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
16.977.225,00
16.977.225,00
16.977.225,00
16.977.225,00
67.908.900,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
3.000.000,00
5-Cari Transferler
5.737.500,00
5.737.500,00
5.737.500,00
5.737.500,00
22.950.000,00
6-Sermaye Giderleri
2.068.400,00
2.068.400,00
2.068.400,00
2.068.400,00
8.273.600,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
500.000,00
3.518.000,00
3.518.000,00
3.518.000,00
3.518.000,00
14.072.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
150.000.000,00
4-Faiz Giderleri
7-Sermaye Transfeleri
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
AÇIKLAMA
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim KasımAralık)
TOPLAM
01-Vergi Gelirleri
5.943.500,00
5.943.500,00
5.943.500,00
5.943.500,00
23.774.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri
4.935.000,00
4.935.000,00
4.935.000,00
4.935.000,00
19.740.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
5.278.000,00
5.278.000,00
5.278.000,00
5.278.000,00
21.112.000,00
16.680.000,00
16.680.000,00
16.680.000,00
16.680.000,00
66.720.000,00
4.663.500,00
4.663.500,00
4.663.500,00
4.663.500,00
18.654.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
TOPLAM
150.000.000,00
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda
Analitik Bütçe sınıflandırılması çerçevesinde Ceyhan İlçe Belediyesi' nin harcama birimlerine tahsis edilen
"09- Yedek Ödenek Bütçe Tertibindeki" toplam 14.072.000,00 TL'nin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde
toplanmasına, diğer maddelerinde olduğu gibi kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arz edilmesine oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Ceyhan İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve
oybirliği ile kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen
2015 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMÎ SYO N RAP O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe ve Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Ceyhan Îlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2325 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 20.11.2014 tarihinde toplandı.
Ceyhan Îlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yapılan inceleme sonucunda; Ceyhan İlçe Belediyesinin Harcama
Birimlerine tahsis edilen 09-Yedek Ödenek bütçe tertibindeki toplam 14.072.000,00 TL'lik ödenek Mali
Hizmetler Müdürlüğünde toplanmıştır. Komisyonumuzca hazırlanan inceleme raporu aşağıya çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam
(150.000.000,00 TL.) liralık ödenek verilmiştir
Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması
cetvelinde gösterildiği gibi toplam (150.000.000,00 TL) olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile
açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik
sağlanmıştır.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan
gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8?inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt
içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
1-Bütçe kararnamesi, (Örnek-21)
2-Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali (Örnek 4).
3-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali (Örnek 5).
4-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali (Örnek 6).
5-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi(Örnek 7).
6-İzleyen Yıllara Göre Bütçe Tahmini (Örnek 8).
7-Ödenek Cetveli Teklifi (Örnek 9).
8- Bütçe Gelirleri Cetveli (Örnek 10)
9- Birleşik Gider Bütçesi Tasarısı (Örnek 11).
10- Birleşik Gelir Bütçesi Tasarısı (Örnek 12).
11-Birleşik Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek 13).
12-Ödenek Cetveli-A (Örnek 14).
13-Gelir Bütçe Cetveli-B (Örnek 15).
14-Gider Bütçe Cetveli (2/B) (Örnek 15/1).
15-Finansman (Açık/Fazlasının) Ekonomik Sınıflandırılması (Örnek 16).
16-Gelirin Yasal Dayanağı C-Cetveli (Örnek 17).
17-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18).
18-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek 19).
19-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırma (Örnek 20).
20-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan G-Cetveli (Örnek 21).
21-Memur Olmayanlara verilecek Yolluklar H-Cetveli (Örnek 22).
22-İhdas Memur Kadrosu Cetveli K-1 Cetveli (Örnek 23).
23-İhdas İşçi Kadrosu Cetveli K-1 Cetveli (Örnek 24).
24-Alınacak Taşıtlar T-1 Cetveli (Örnek 25).
25-Alınacak Taşıtlar T-2 Cetveli (Örnek 26).
26-Ayrıntılı Harcama Raporu (Örnek 27).
27-Finansman Programı (Örnek 28).
Madde 8-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.
Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
9.276.300,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7.673.700,00
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
1.660.800,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
630.000,00
1.455.000,00
33.085.800,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
4.577.200,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
6.550.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü
48.177.800,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
8.722.800,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6.994.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü
1.253.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
10.114.000,00
8.646.600,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
945.000,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
238.000,00
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
150.000.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
23.774.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
19.740.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
21.112.000,00
05-Diğer Gelirler
66.720.000,00
06-Sermaye Gelirleri
18.654.000,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
150.000.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
AÇIKLAMA
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim KasımAralık)
TOPLAM
1-Personel Giderleri
7.087.750,00
7.087.750,00
7.087.750,00
7.087.750,00
28.351.000,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
1.236.125,00
1.236.125,00
1.236.125,00
1.236.125,00
4.944.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
16.977.225,00
16.977.225,00
16.977.225,00
16.977.225,00
67.908.900,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
3.000.000,00
5-Cari Transferler
5.737.500,00
5.737.500,00
5.737.500,00
5.737.500,00
22.950.000,00
6-Sermaye Giderleri
2.068.400,00
2.068.400,00
2.068.400,00
2.068.400,00
8.273.600,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
500.000,00
3.518.000,00
3.518.000,00
3.518.000,00
3.518.000,00
14.072.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
150.000.000,00
4-Faiz Giderleri
7-Sermaye Transfeleri
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
AÇIKLAMA
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(Ekim KasımAralık)
TOPLAM
01-Vergi Gelirleri
5.943.500,00
5.943.500,00
5.943.500,00
5.943.500,00
23.774.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri
4.935.000,00
4.935.000,00
4.935.000,00
4.935.000,00
19.740.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
5.278.000,00
5.278.000,00
5.278.000,00
5.278.000,00
21.112.000,00
16.680.000,00
16.680.000,00
16.680.000,00
16.680.000,00
66.720.000,00
4.663.500,00
4.663.500,00
4.663.500,00
4.663.500,00
18.654.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
TOPLAM
150.000.000,00
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda
Analitik Bütçe sınıflandırılması çerçevesinde Ceyhan İlçe Belediyesi' nin harcama birimlerine tahsis
edilen "09- Yedek Ödenek Bütçe Tertibindeki" toplam 14.072.000,00 TL'nin Mali Hizmetler
Müdürlüğü'nde toplanmasına, diğer maddelerinde olduğu gibi kabulüne, gerekli kararın alınması için
evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Abdullah SAKARYA
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Zafer KARA
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-379
Özü: Seyhan İlçe Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
28.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 28.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 28.11.2014
tarihli ve 67597785-301.01-292 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı GelirGider Bütçesine yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Seyhan İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2321 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 24.11.2014 tarihinde toplandı.
Seyhan İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Seyhan İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
300.000.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Seyhan İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 300.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Seyhan İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt
içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Vergi, Resim, Harç ve Katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda diğer gelirler ise 2015 Mali Yılı Vergi, Resim,
Harç ve Ücret Tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.
Madde 9-Belediye hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan borçlanma ve teminat mektuplarının
bankalardan alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 10- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 35. maddesinde belirtilen hususlarda;
her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda ve Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilen limitler dâhilinde
Avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
3.561.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2.291.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü
6.906.788,42
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
25.743.159,60
6.258.602,00
616.384,57
Hukuk İşleri Müdürlüğü
2.262.810,55
Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2.961.500,00
Teftiş Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
82.179,37
34.100.850,71
628.196,63
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.390.869,56
Zabıta Müdürlüğü
6.022.092,42
Temizlik İşleri Müdürlüğü
39.899.342,46
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
4.918.081,24
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3.245.380,96
Fen İşleri Müdürlüğü
62.145.936,04
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
40.945.178,37
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
18.604.517,95
Tiyatro Müdürlüğü
2.803.162,80
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
1.602.319,25
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
10.185.915,29
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
10.236.234,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü
2.426.280,40
Plan ve Proje Müdürlüğü
82.179,37
Kütüphane Müdürlüğü
82.179,37
Etüt Proje Müdürlüğü
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
9.997.858,67
300.000.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
09-Red ve İadeler
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
118.511.000,00
11.760.000,00
2.260.000,00
162.279.000,00
5.440.000,00
-250.000,00
300.000.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
10.849.781,80
12.731.275,70
12.711.312,90
13.614.629,60
49.950.000,00
1.783.984,40
2.093.350,60
2.090.068,20
2.238.596,80
8.206.000,00
19.714.266,80
23.132.978,20
23.096.705,40
24.738.049,60
90.682.000,00
679.809,80
797.697,70
796.446,90
853.045,60
3.127.000,00
2.192.696,40
2.572.938,60
2.568.904,20
2.751.460,80
10.086.000,00
26.624.325,80
31.241.331,70
31.192.344,90
33.408.997,60
122.467.000,00
7-Sermaye Transferleri
3.261,00
3.826,50
3.820,50
4.092,00
15.000,00
8-Borç Verme
2.174,00
2.551,00
2.547,00
2.728,00
10.000,00
4.574.050,00
5.118.100,00
5.807.850,00
15.500.000,00
77.150.000,00
77.580.250,00
83.419.450,00
300.000.000,00
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi
Gid.
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
4-Faiz Giderleri
5-Cari Transferler
6-Sermaye Giderleri
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
61.850.300,00
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
AÇIKLAMA
01-Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet
Geliri
04-Alınan Bağış ve
Yardımlar
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
09-Red ve İadeler
TOPLAM
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
24.330.308,30
34.996.298,30
27.790.829,50
31.393.563,90
118.511.000,00
2.414.328.00
3.472.728,00
2.757.720,00
3.115.224,00
11.760.000,00
463.978,00
667.378,00
529.970,00
598.674,00
2.260.000,00
33.315.878,70
47.920.988,70
38.054.425,50
42.987.707,10
162.279.000,00
1.116.832,00
1.606.432,00
1.275.680,00
1.441.056,00
5.440.000,00
-51.325,00
-73.825,00
-58.625,00
-66.225,00
-250.000,00
61.590.000,00
88.590.000,00
70.350.000,00
79.470.000,00
300.000.000,00
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
IV. 3 Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızda yapılan incelemesinde; Seyhan İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Seyhan İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve oybirliği
ile kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen
2015 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ramazan AKYÜREK
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİ SYO N RAP O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Seyhan İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2321 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 24.11.2014 tarihinde toplandı.
Seyhan İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Seyhan İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
300.000.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Seyhan İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 300.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Seyhan İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt
içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Vergi, Resim, Harç ve Katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda diğer gelirler ise 2015 Mali Yılı Vergi, Resim,
Harç ve Ücret Tarifesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tahsil edilir.
Madde 9-Belediye hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan borçlanma ve teminat mektuplarının
bankalardan alınmasına Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 10- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 35. maddesinde belirtilen hususlarda;
her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda ve Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilen limitler dâhilinde
Avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
3.561.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2.291.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü
6.906.788,42
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
25.743.159,60
6.258.602,00
616.384,57
Hukuk İşleri Müdürlüğü
2.262.810,55
Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2.961.500,00
Teftiş Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
82.179,37
34.100.850,71
628.196,63
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.390.869,56
Zabıta Müdürlüğü
6.022.092,42
Temizlik İşleri Müdürlüğü
39.899.342,46
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
4.918.081,24
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3.245.380,96
Fen İşleri Müdürlüğü
62.145.936,04
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
40.945.178,37
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
18.604.517,95
Tiyatro Müdürlüğü
2.803.162,80
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
1.602.319,25
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
10.185.915,29
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
10.236.234,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü
2.426.280,40
Plan ve Proje Müdürlüğü
82.179,37
Kütüphane Müdürlüğü
82.179,37
Etüt Proje Müdürlüğü
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
9.997.858,67
300.000.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
09-Red ve İadeler
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
118.511.000,00
11.760.000,00
2.260.000,00
162.279.000,00
5.440.000,00
-250.000,00
300.000.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(EkimKasımAralık)
TOPLAM
10.849.781,80
12.731.275,70
12.711.312,90
13.614.629,60
49.950.000,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
1.783.984,40
2.093.350,60
2.090.068,20
2.238.596,80
8.206.000,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
19.714.266,80
23.132.978,20
23.096.705,40
24.738.049,60
90.682.000,00
679.809,80
797.697,70
796.446,90
853.045,60
3.127.000,00
2.192.696,40
2.572.938,60
2.568.904,20
2.751.460,80
10.086.000,00
26.624.325,80
31.241.331,70
31.192.344,90
33.408.997,60
122.467.000,00
7-Sermaye Transferleri
3.261,00
3.826,50
3.820,50
4.092,00
15.000,00
8-Borç Verme
2.174,00
2.551,00
2.547,00
2.728,00
10.000,00
4.574.050,00
5.118.100,00
5.807.850,00
15.500.000,00
77.150.000,00
77.580.250,00
83.419.450,00
300.000.000,00
4-Faiz Giderleri
5-Cari Transferler
6-Sermaye Giderleri
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
61.850.300,00
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
AÇIKLAMA
01-Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
09-Red ve İadeler
TOPLAM
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV. 3 Aylık
(EkimKasımAralık)
24.330.308,30
34.996.298,30
27.790.829,50
31.393.563,90
118.511.000,00
2.414.328.00
3.472.728,00
2.757.720,00
3.115.224,00
11.760.000,00
463.978,00
667.378,00
529.970,00
598.674,00
2.260.000,00
33.315.878,70
47.920.988,70
38.054.425,50
42.987.707,10
162.279.000,00
1.116.832,00
1.606.432,00
1.275.680,00
1.441.056,00
5.440.000,00
-51.325,00
-73.825,00
-58.625,00
-66.225,00
-250.000,00
61.590.000,00
88.590.000,00
70.350.000,00
79.470.000,00
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
TOPLAM
300.000.000,00
Konunun komisyonlarımızda yapılan incelemesinde; Seyhan İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilmesine
oybirliği ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Abdullah SAKARYA
Aysun KOCABAŞ
Üye
Üye
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR Ali ŞİMŞEK Ramazan AKYÜREK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-380
Özü: Yüreğir İlçe Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
28.11.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 28.11.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 28.11.2014 tarihli
ve 67597785-301.01-288 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir-Gider
Bütçesine yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Yüreğir İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 05.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2354 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
21.11.2014 tarihinde toplandı.
Yüreğir İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Komisyonumuzca hazırlanan inceleme raporu
aşağıya çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Yüreğir İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
130.000.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Yüreğir İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 130.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Yüreğir İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi
ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar
üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Belediye vergi, harçları ve katılma payları 2464 sayılı kanunda belirtilen tarihlerde, diğer gelirler
ise Belediye Meclisince tespit edilecek zamanlarda tahsil edilir.
Madde 9-Belediyeye bağlı Müdürlüklerdeki Memur ve İşçilerin mevzuat ve Toplu İş sözleşmesi hükümlerine
göre;
a) Fazla mesai yaptırılmasına,
b) İşgücü, iş riski temininde güçlük zammı ve yan ödeme talebinde bulunmaya,
c) Belediye Encümeninin çalışmaları sırasında sunuş sebebi ile gözden kaçmış bulunan ve bu nedenle de
derece yükselmesi yapılmayan 657 sayılı personel kanununa göre müstehak oldukları hakların
verilmesine Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 10- Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan personelle aynı kanunun 212.maddesine
istinaden yapılacak yemek yardımı hususu 19.11.1986 gün ve 86/11220 sayılı Memurlara Yiyecek Yardımı
Yönetmeliği dahilinde Harcama Yetkilileri tarafından yürütülür.
Madde 11-Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan personele yapılacak giyecek yardımı
31.10.1972 gün ve 72/51314 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kabul edilmiş bulunan yönetmelik ve
kararnamelerde belirtilen hususlar dahilinde uygulanır.
Madde 12- Belediyenin menkul ve gayrimenkullerin gerek görüldüğünde milli sigorta şirketlerine sigorta
ettirmesine Belediye Başkanı Yetkilidir.
Madde 13- Büyük ve küçük herhangi bir hizmette geçici işçi istihdamına lüzum ve zaruret olursa, ücretleri ait
oldukları tertibindeki ödeneklerden tediye edilmek üzere atamaya Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 14-Yerli ve yabancı Resmi ve Özel Kuruluşlardan kredi almaya şartlı bağış kabulüne, Belediye
Meclisi, şartsız bağış kabulüne Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 15-Belediyemizin teşkilatında çalışan Memur ve İşçilerin maaşlarından kesilen Emekli Sandığı
Keseneği, gelir vergisi, sigorta primi, işsizlik sigortası, ile diğer yasal borçlarımızın mali yetersizlikler nedeni
ile yasal süresinde ödenmemesinden ya da Belediye imkanları elvermediğinde faizleri ile birlikte
ödenmesinden dolayı ilgililere herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Ödenmeyen bu paraların borç kabul
edilmesi ve bunlardan doğacak ya da ödenen faizlerin Belediye Bütçesinden ödenmesi.
Madde 16-2014 mali yılı ve geçmiş diğer yıllar içerisindeki nakit yetersizliği ve Kamu Hizmetlerinin yerine
getirilmesi nedeni ile ödenemeyen;
a)
b)
c)
ç)
Sigorta Pirim ve karşılığı,
Gelir vergisi (stopaj),
Damga vergisi,
Katma Değer Vergisi,
d) Emekli Sandığı kesenekleri,
e) Sosyal Denge Tazminatı,
f) Beden Terbiyesi payı,
g) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı payı,
ğ)
Sendika Aidatı,
h) İşsizlik Sigortası,
ı) Çocuk Esirgeme Kurumu payı,
i) Emlak' tan Ayrılan Büyükşehir Belediye payı,
j)
ÇTV den ayrılan Büyükşehir Belediye payı,
k) Çevre Kirliliğini Önleme payı,
l) 6111 Sayılı Kanun Gereği Ödenmesi Gereken borç taksitleri, Diğer resmi daire ve müessese ödemeleri
vs. zamanında ödenemeyen paraların Belediyemizce borç kabul edilmesine ve doğacak faizlerin Belediye
bütçesinden ödenmesine.
Madde 17- Amaçları belli işler için Resmi ve Özel Kurum, Kuruluş ve şahıslar tarafından yapılacak maddi
yardımlar Belediye Meclisince irat kaydedilerek bütçenin ilgili maddelerine ödenek konulur. Bağışlar Taşınır
ve Taşınmaz niteliğinde ise Belediye mülkü olarak tescil edilir. Ayni bağışlar ise Belediyece öngörülen amaca
uygun olarak kullanılır.
Madde 18- Belediyemizde münhal bulunan 657 ve 4857 sayılı kanuna tabi kadrolara, yasal yönetmelikler ve
Belediye Kanununun 49. Maddesi çerçevesinde Sözleşmeli Personel de dahil olmak üzere personel almaya
Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 19- Belediye birimlerinde çalıştırılacak geçici işçilerin sayıları Belediye Meclisinde tespit edilir.
Madde 20- Belediye Taşınmazlarını fuzuli işgal edenlerin tespit edildiği andan itibaren borçlar yasasında
zaman aşımı ile ilgili hükümleri öngördüğü sınır içerisinde geriye dönük yürütülerek Ecrimisil alınır.
Madde 21- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 22- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
2.317.000,00
Sivil Savunma Amirliği
116.424,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
828.540,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü
2.550.735,00
Dış İlişkiler Müdürlüğü
182.550,00
Yazı İşleri Müdürlüğü
377.960,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
210.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü
693.000,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
767.030,00
Fen İşleri Hizmetleri
35.282.203,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü
14.626.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
492.500,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7.169.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
12.106.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
577.500,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
22.375.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
13.595.858,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.488.000,00
Zabıta Müdürlüğü
3.922.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.348.000,00
İşletme İştirakler Müdürlüğü
99.000,00
Etüt ve Projeler Müdürlüğü
533.700,00
Plan ve Proje Müdürlüğü
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
88.000,00
1.254.000,00
130.000.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
09-Red ve İadeler
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
38.819.000,00
2.101.000,00
558.800,00
85.040.800,00
3.542.000,00
-61.600,00
130.000.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I V. 3 Ay l ı k
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
4.745.351,28
5.140.797,22
5.140.797,22
4.745.351,28
19.772.297,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
783.998,40
849.331,60
849.331,60
783.998,40
3.266.660,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
13.482.760,75
13.482.760,75
13.482.760,75
13.482.760,75
53.931.043,00
4-Faiz Giderleri
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.200.000,00
5-Cari Transferler
837.500,00
837.500,00
837.500,00
837.500,00
3.350.000,00
3.981.000,00
9.952.500,00
13.933.500,00
11.943.000,00
39.810.000,00
6-Sermaye Giderleri
7-Sermaye Transferleri
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00
2.165.000,00
2.165.000,00
2.165.000,00
2.165.000,00
8.660.000,00
32.730.389,57
36.711.389,57
26.298.110,43
34.260.110,43
130.000.000,00
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden Tahmin
edilen gelirler dağılımı:
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
7.7.63.800,00
11.645.700,00
7.7.63.800,00
11.645.700,00
38.819.000,00
0 3 - T e ş e b b ü s ve Mülkiyet Geliri
525.250,00
525.250,00
525.250,00
525.250,00
2.101.000,00
04-Alınan Bağış v e Y a r d ı m l a r
139.700,00
139.700,00
139.700,00
139.700,00
558.800,00
21.260.200,00
21.260.200,00
21.260.200,00
21.260.200,00
85.040.800,00
0 6 - S e r m a y e Gelirleri
885.500,00
885.500,00
885.500,00
885.500,00
3.542.000,00
0 9 - R e d v e İadeler
-15.400,00
-15.400,00
-15.400,00
-15.400,00
-61.600,00
30.559.050,00
34.440.950,00
30.559.050,00
34.440.950,00
130.000.000,00
AÇIKLAMA
01-Vergi Gelirleri
05-Diğer Gelirler
TOPLAM
I V. 3 Ay l ı k
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Yüreğir İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile
karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Yüreğir İlçe
Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve oybirliği
ile kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen
2015 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ramazan AKYÜREK
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİ SYO N RAP O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - Kanunlar Komisyonuna havale edilen, Yüreğir İlçe Belediyesi'ne ait Mali Hizmetler Daire
Başkanlığının 05.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.01-2354 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
21.11.2014 tarihinde toplandı.
Yüreğir İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Komisyonumuzca hazırlanan inceleme raporu
aşağıya çıkarılmıştır:
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Yüreğir İlçe Belediyesi 2015 mali gider bütçesi için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği üzere
130.000.000,00 Türk lirası ödenek öngörülmüştür.
Madde 2- Yüreğir İlçe Belediyesi 2015 mali yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik
Sınıflandırılması' cetvelinde gösterildiği üzere 130.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- Yüreğir İlçe Belediyesi 2015 Yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödenekler toplamı ile, gelir
bütçe tahmininde yer alan gelirler arasında denklik sağlanmıştır.
Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilemeyecektir.
Madde 5-(G)cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi
ve yurt dışı gezi ve görevlerinden verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar
üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe kararnamesi
b-Ödenecek Cetveli (A) (Örnek-14),
c-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15),
ç-Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli , (Örnek-17),
e-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8)
g-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli(Örnek-19)
ğ-Çok Yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(Örnek-20)
h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)
ı-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli(Örnek-24)
k-Satın Alınacak Taşıtları Gösterir(T) Cetveli (Örnek-25)
l-Mevcut Taşıtları Gösterir (-2) Cetveli (Örnek-26)
m-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
n-Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Belediye vergi, harçları ve katılma payları 2464 sayılı kanunda belirtilen tarihlerde, diğer gelirler
ise Belediye Meclisince tespit edilecek zamanlarda tahsil edilir.
Madde 9-Belediyeye bağlı Müdürlüklerdeki Memur ve İşçilerin mevzuat ve Toplu İş sözleşmesi hükümlerine
göre;
d) Fazla mesai yaptırılmasına,
e) İşgücü, iş riski temininde güçlük zammı ve yan ödeme talebinde bulunmaya,
f) Belediye Encümeninin çalışmaları sırasında sunuş sebebi ile gözden kaçmış bulunan ve bu nedenle de
derece yükselmesi yapılmayan 657 sayılı personel kanununa göre müstehak oldukları hakların
verilmesine Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 10- Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan personelle aynı kanunun 212.maddesine
istinaden yapılacak yemek yardımı hususu 19.11.1986 gün ve 86/11220 sayılı Memurlara Yiyecek Yardımı
Yönetmeliği dahilinde Harcama Yetkilileri tarafından yürütülür.
Madde 11-Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan personele yapılacak giyecek yardımı
31.10.1972 gün ve 72/51314 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kabul edilmiş bulunan yönetmelik ve
kararnamelerde belirtilen hususlar dahilinde uygulanır.
Madde 12- Belediyenin menkul ve gayrimenkullerin gerek görüldüğünde milli sigorta şirketlerine sigorta
ettirmesine Belediye Başkanı Yetkilidir.
Madde 13- Büyük ve küçük herhangi bir hizmette geçici işçi istihdamına lüzum ve zaruret olursa, ücretleri ait
oldukları tertibindeki ödeneklerden tediye edilmek üzere atamaya Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 14-Yerli ve yabancı Resmi ve Özel Kuruluşlardan kredi almaya şartlı bağış kabulüne, Belediye
Meclisi, şartsız bağış kabulüne Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 15-Belediyemizin teşkilatında çalışan Memur ve İşçilerin maaşlarından kesilen Emekli Sandığı
Keseneği, gelir vergisi, sigorta primi, işsizlik sigortası, ile diğer yasal borçlarımızın mali yetersizlikler nedeni
ile yasal süresinde ödenmemesinden ya da Belediye imkanları elvermediğinde faizleri ile birlikte
ödenmesinden dolayı ilgililere herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Ödenmeyen bu paraların borç kabul
edilmesi ve bunlardan doğacak ya da ödenen faizlerin Belediye Bütçesinden ödenmesi.
Madde 16-2014 mali yılı ve geçmiş diğer yıllar içerisindeki nakit yetersizliği ve Kamu Hizmetlerinin yerine
getirilmesi nedeni ile ödenemeyen;
h)
i)
j)
ç)
Sigorta Pirim ve karşılığı,
Gelir vergisi (stopaj),
Damga vergisi,
Katma Değer Vergisi,
k)
l)
m)
n)
ğ)
Emekli Sandığı kesenekleri,
Sosyal Denge Tazminatı,
Beden Terbiyesi payı,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı payı,
Sendika Aidatı,
h) İşsizlik Sigortası,
ı) Çocuk Esirgeme Kurumu payı,
i) Emlaktan Ayrılan Büyükşehir Belediye payı,
j) ÇTV den ayrılan Büyükşehir Belediye payı,
k) Çevre Kirliliğini Önleme payı,
l) 6111 Sayılı Kanun Gereği Ödenmesi Gereken borç taksitleri, Diğer resmi daire ve müessese ödemeleri
vs. zamanında ödenemeyen paraların Belediyemizce borç kabul edilmesine ve doğacak faizlerin Belediye
bütçesinden ödenmesine.
Madde 17- Amaçları belli işler için Resmi ve Özel Kurum, Kuruluş ve şahıslar tarafından yapılacak maddi
yardımlar Belediye Meclisince irat kaydedilerek bütçenin ilgili maddelerine ödenek konulur. Bağışlar Taşınır
ve Taşınmaz niteliğinde ise Belediye mülkü olarak tescil edilir. Ayni bağışlar ise Belediyece öngörülen amaca
uygun olarak kullanılır.
Madde 18- Belediyemizde münhal bulunan 657 ve 4857 sayılı kanuna tabi kadrolara, yasal yönetmelikler ve
Belediye Kanununun 49. Maddesi çerçevesinde Sözleşmeli Personel de dahil olmak üzere personel almaya
Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 19- Belediye birimlerinde çalıştırılacak geçici işçilerin sayıları Belediye Meclisinde tespit edilir.
Madde 20- Belediye Taşınmazlarını fuzuli işgal edenlerin tespit edildiği andan itibaren borçlar yasasında
zaman aşımı ile ilgili hükümleri öngördüğü sınır içerisinde geriye dönük yürütülerek Ecrimisil alınır.
Madde 21- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 22- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı için ödenek dağılımı:
Özel Kalem Müdürlüğü
2.317.000,00
Sivil Savunma Amirliği
116.424,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
828.540,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü
2.550.735,00
Dış İlişkiler Müdürlüğü
182.550,00
Yazı İşleri Müdürlüğü
377.960,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
210.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü
693.000,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
767.030,00
Fen İşleri Hizmetleri
35.282.203,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü
14.626.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
492.500,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7.169.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
12.106.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
577.500,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
22.375.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
13.595.858,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.488.000,00
Zabıta Müdürlüğü
3.922.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.348.000,00
İşletme İştirakler Müdürlüğü
99.000,00
Etüt ve Projeler Müdürlüğü
533.700,00
Plan ve Proje Müdürlüğü
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI
88.000,00
1.254.000,00
130.000.000,00
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi göre tahmin edilen gelirler dağılımı
01-Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
04-Alınan Bağış ve Yardımlar
05-Diğer Gelirler
06-Sermaye Gelirleri
09-Red ve İadeler
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
38.819.000,00
2.101.000,00
558.800,00
85.040.800,00
3.542.000,00
-61.600,00
130.000.000,00
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I V . 3 Ay l ı k
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
4.745.351,28
5.140.797,22
5.140.797,22
4.745.351,28
19.772.297,00
2-Sos.Güv.Kur.Devlet.Primi Gid.
783.998,40
849.331,60
849.331,60
783.998,40
3.266.660,00
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
13.482.760,75
13.482.760,75
13.482.760,75
13.482.760,75
53.931.043,00
4-Faiz Giderleri
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.200.000,00
5-Cari Transferler
837.500,00
837.500,00
837.500,00
837.500,00
3.350.000,00
3.981.000,00
9.952.500,00
13.933.500,00
11.943.000,00
39.810.000,00
6-Sermaye Giderleri
7-Sermaye Transferleri
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00
2.165.000,00
2.165.000,00
2.165.000,00
2.165.000,00
8.660.000,00
32.730.389,57
36.711.389,57
34.260.110,43
26.298.110,43
130.000.000,00
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
Tahmin edilen gelirler dağılımı:
I I I . 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
I I . 3 Aylık
(Nisan-MayısHaziran)
7.7.63.800,00
11.645.700,00
7.7.63.800,00
11.645.700,00
38.819.000,00
0 3 - T e ş e b b ü s ve Mülkiyet Geliri
525.250,00
525.250,00
525.250,00
525.250,00
2.101.000,00
04-Alınan Bağış v e Y a r d ı m l a r
139.700,00
139.700,00
139.700,00
139.700,00
558.800,00
21.260.200,00
21.260.200,00
21.260.200,00
21.260.200,00
85.040.800,00
0 6 - S e r m a y e Gelirleri
885.500,00
885.500,00
885.500,00
885.500,00
3.542.000,00
0 9 - R e d v e İadeler
-15.400,00
-15.400,00
-15.400,00
-15.400,00
-61.600,00
30.559.050,00
34.440.950,00
30.559.050,00
34.440.950,00
130.000.000,00
AÇIKLAMA
01-Vergi Gelirleri
05-Diğer Gelirler
TOPLAM
IV.3Aylık
(Ekim-KasımAralık)
TOPLAM
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Yüreğir İlçe Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı
Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği
ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Uye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Uye
Mahmut Sami BAYSAL
Uye
Üye
Salih GÖKÇE
Uye
Ahmet TANRIVERDİ
Uye
Salim AKKOÇ
Uye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Uye
Metin BUĞA
Abdullah SAKARYA
Uye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Zafer KARA
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-381
Özü: Yatırım Teşvik Belgesi
01.12.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 01.12.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 01.12.2014
tarihli ve 67597785-301.01-314 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına ait Plan
ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.11.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen; Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına yönelik Ulaşım Daire
Başkanlığı'nın 27.11.2014 tarihli ve 44634449-622.03-2672 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 01.12.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Ulaşım Daire Başkanlığımıza bağlı Otobüs Şube Müdürlüğümüzde kullanılan otobüslerimizin eski
model olması, eski olmasından kaynaklı yedek parça temininin gerçekleştirilememesi araçların
modernizasyonu zorunlu hale geldiği için, alınması planlanan 250 adet otobüsün vergi istisnası kapsamında
indirimden yararlanabilmesi için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğünden yatırım teşvik belgesi alınması gerekmektedir. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden yatırım Teşvik belgesi alınması için yazımızın meclise sunulması
hususunda OLUR' larınıza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına yönelik teklifin kabulüne,
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğünden Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına yönelik komisyon raporunun kabulüne, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ramazan AKYÜREK
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON
RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.11.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen; Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına yönelik Ulaşım Daire
Başkanlığı'nın 27.11.2014 tarihli ve 44634449-622.03-2672 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 01.12.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Ulaşım Daire Başkanlığımıza bağlı Otobüs Şube Müdürlüğümüzde kullanılan otobüslerimizin eski
model olması, eski olmasından kaynaklı yedek parça temininin gerçekleştirilememesi araçların
modernizasyonu zorunlu hale geldiği için, alınması planlanan 250 adet otobüsün vergi istisnası kapsamında
indirimden yararlanabilmesi için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğünden yatırım teşvik belgesi alınması gerekmektedir. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden yatırım Teşvik belgesi alınması için yazımızın meclise sunulması
hususunda OLUR' larınıza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden, Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına yönelik teklifin kabulüne,
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliği ile karar verildi.
PLAN VE BÜTÇE- KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETÎNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Üye
Üye
Üye
Nazım ALDIRMAZ Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR Ali ŞİMŞEK
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-382
Özü: Ücret tarifesi
01.12.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 01.12.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 01.12.2014 tarihli
ve 67597785-301.01-281 sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı ücret tarifesine ait
Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - Kanunlar Komisyonumuza havale edilen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Ücret
Tarifesine ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 05.11.2014 tarih ve 78454898-622.03-6390 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 28/11/2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazısında aynen;
5393 Sayılı Belediye Kanununun "Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri" başlıklı 18.maddesi'nin (f)
bendine "Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı
hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek" denilmektedir.
(Daire Başkanlığımız tarafından konsolide edilen 2015 Yılı "Ücret Tarifesi" yazımız ekinde sunulmuştur.
Gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.) Denilmektedir.
Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; Adana Büyükşehir Belediyesi
2015 mali yılı ücret tarifesi;
İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesini idareden geldiği şekliyle,
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; Hafriyat Toprağı, İnşaat ve
Yıkıntı Atıkları Döküm Bedeli kaleminde belirtilen maddelerde dingil araçları ve kamyonetlerin 'Araç Başı'
göstergesinin eklenmesine, İkinci Sınıf GSM Ücret Tarifesi kalemine 'm3 ve adet' göstergesinin eklenmesine,
Katı atık ücret tarifesinde 5. Grupta bulunan bankaların bir alt grupta değerlendirilerek,
İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 2015 Mali yılı Ücret tarifesinde; Motopompla Su Tahliye Ücretleri
kalemine 'Afetlerde ve olağanüstü hallerde bu ücret alınmaz' ibaresinin eklenmesine ve 'İş yerine işletmeye ait
açık alan içerisine depolama yapmayan, kullanmayan veya yangın yönünden önlem aldırılmayan yerler ücrete
tabi tutulmaz' ifadesinin eklenerek 2015 Yılı Ücret tarifesine eklenerek,
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinin idareden geldiği şekliyle,
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; İmar Planı ve Değişikliğinden
Alınacak Ücretlerde 10.000 m2'ye kadar olan plan ve tadilatların m2 ücreti 2,50 TL, 10.000m2'den yukarısı
için m2 ücreti 2,00 TL, plan tadilat talebinin merkezle bütünleşmesi yapılacak ticaret alanlarının (ticaret aksları)
m2 ücreti 10,00 TL, plan tadilat talebinin özel hastane, özel okul, özel yurt alanları için m2 ücreti 10,00 TL,
plan tadilat talebinin; toptan ticaret alanları ve kentsel çalışma alanları için m2 ücreti 10,00 TL, plan tadilat
talebinin turizm tesis alanları için m2 ücreti 10,00 TL, plan tadilat talebinin; tarımsal amaçlı depolama alanları
için m2 ücreti 5,00 TL, plan tadilat talebinin; akaryakıt servis LPG istasyonlarının m2 ücreti 20,00 TL olarak
değiştirilmesine ve açıklamalar kısmının eklenerek,
Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde Moloz nakli bedellerinin eklenerek,
Alt Yapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; şuan uygulamada olan
'Zemin Açma Bedeli' ücret başlığı altındaki asfalt (belediyenin ortağı olduğu şirketler) m2'sinde 60,00 TL
eklenmesine, Alt Yapı Ruhsat Bedeli Hesabının, Alt Yapı Tesisi Açımı Ruhsat Bedeli Hesabı olarak
değiştirilmesine, Zemin Tahrip Bedeli ibaresinin Zemin Açma Ücreti olarak değiştirilerek,
Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde;
A- Garaj Giriş ve Çıkış Ücreti olarak 1 sıra nodaki ücretin 64,00 TL olarak, 2 sıra nodaki ücretin 14,00
TL olarak,3 sıra nodaki ücretin 25,00 TL olarak, 4 sıra nodaki ücretin 34,00 TL olarak, 5 sıra nodaki ücretin
20,00 TL olarak, 6 sıra nodaki ücretin 7,00 TL olarak, 7 sıra nodaki ücretin 12,00 TL olarak, 8 sıra nodaki
ücretin 20,00 TL olarak, 10 sıra nodaki ücretin 8,00 TL olarak, 11 sıra nodaki ücretin 12,00 TL olarak, 12 sıra
nodaki ücretin 200,00 TL olarak, 13 sıra nodaki ücretin 140,00 TL olarak, 14 sıra nodaki ücretin 110,00 TL
olarak, 15 sıra nodaki ücretin 150,00 TL olarak; 16 sıra nodaki ücretin 720,00 TL olarak; 17 sıra nodaki ücretin
450,00 TL olarak; 18 sıra nodaki ücretin 270,00 TL olarak; 19 sıranodaki ücretin 425,00 TL olarak; 20 sıra
nodaki ücretin 20,00 TL olarak; 21 sıra nodaki ücretin 12,00 TL olarak; 22 sıra nodaki ücretin 12,00 TL olarak;
23 sıra nodaki ücretin 7,00 TL olarak değişmesine, 24 sıra nodaki ücretin 1,00 TL olarak eklenerek,
Otobüs Şube Müdürlüğü gelirleri arasında sayılan 'Ruhsat Bedeli' ibaresinin'Alt yapı ve Durak
Kullanım Bedeli' olarak değiştirilmesine, 'J plakalı' Özel Halk Otobüsleri ile 'M plakalı' Özel Dolmuş
Minibüslerinden alınmış olan Alt yapı ve Durak Kullanım bedelinin 4 sınıfa ayrılmasına ve 6360 sayılı kanunla
bağlanan yerler ve bunlar için 1.000,00 TL Alt yapı ve Durak Kullanım bedeli olarak ücretlendirilerek,
M,T,J,U Plakalarda Araç Uygunluk Belgesi Bedelinin M Plaka için 1.250,00 TL, J Plaka için 1.250,00 TL,
T Plaka için 150,00 TL, U Plaka için Minibüste 250,00 TL, Otobüste 300,00 TL olarak değiştirilerek,
Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; bir önceki yıla göre bir kişilik mezar yer alanı
4,5-6,00 m2 den 3,5-6,00 m2 ye indirilmesine, 1 kişilik mezar yeri ücretinin m2'si 490,00 TL'den 600,00
TL'ye çıkarılmasına, Mezar yer bedellerinin 4 gruba ayrılmasına, 1. Grupta Asri, Akkapı, Buruk, Kabasakal,
Küçükoba Mezarlıkları, 2.Grup Ceyhan İlçesi ve Kozan İlçesi Merkez mezarlıkları, 3. Grup Aladağ, Feke,
İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık ilçeleri merkez mezarlıkları, 4.Grup
6360 Sonrası Mahalleye dönüşen yerlerdeki mezarlıklar olarak gruplandırılarak,
1. Grup Mezar Yerlerinde; İsme ve aileye Tahsisli Mezar yeri Bedelli m2 birim fiyatı 600,00 TL, Çocuk ve
Cenazesi Mezar Yeri Bedeli(0-60 ay-1 m2) ücretsiz, Günlük Defin Mezar Yeri (3,5m2) ücretsiz
2. Grup Mezar Yerlerinde; İsme ve aileye Tahsisli Mezar yeri Bedelli m2 birim fiyatı 300,00 TL, Çocuk ve
Cenazesi Mezar Yeri Bedeli(0-60 ay-1 m2) ücretsiz, Günlük Defin Mezar Yeri (3,5m2) ücretsiz
3. Grup Mezar Yerlerinde; İsme ve aileye Tahsisli Mezar yeri Bedelli m2 birim fiyatı 150,00 TL, Çocuk ve
Cenazesi Mezar Yeri Bedeli(0-60 ay-1 m2) ücretsiz, Günlük Defin Mezar Yeri (3,5m2) ücretsiz
4. Grup Mezar Yerlerinde; İsme ve aileye Tahsisli Mezar yeri Bedelli m2 birim fiyatı ücretsiz, Çocuk ve
Cenazesi Mezar Yeri Bedeli(0-60 ay-1 m2) ücretsiz, Günlük Defin Mezar Yeri (3,5m2) ücretsiz
Bebek
Bebek
Bebek
Bebek
Kemik Nakil Ücreti kalemlerinde; Nakl-I Kabir/kemik nakil ücreti(yer bedeli hariç) 180,00 TL ; Nakl-I
Kabir/kemik nakil ücreti (yer bedeli dahil) 1.950,00 TL olarak belirleyerek,
Mezarlık Yaptırma Ücreti kaleminde;
a) Mezar İnşaat İzin Belgesi Bedeli(adet) 20,00 TL,
b) Mezar Yeri Kullanım Belgesi Yenileme/Zayiinden Düzenleme (adet) 20,00 TL,
c)Mezar İnşaatçılarına Ait Çalışma İzin Belgesi Bedeli (yıllık) 1.000,00 TL,
d) Mezar Bakıcılarına Ait Çalışma İzin Belgesi Bedeli (yıllık) 100,00 TL olarak düzenlenerek,
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği
şekliyle,
Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği
şekliyle,
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği şekliyle,
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği şekliyle,
Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği şekliyle,
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği şekliyle,
Zabıta Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği şekliyle,
Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği şekliyle,
Yukarıdaki değişiklikler ve eklemelerden sonra aşağıda düzenlenmiş olan;
2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ (TL)
MADDE:1 İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ
A) HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ:
1) BELEDİYE PAYI
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkındaki 5957
Sayılı Kanunun" ve kanun uygulanmasına ilişkin olarak 07.07.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
"Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmelik "hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
2) İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ
1) Mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerlerinden alınan devir ücreti için
11.940,00
2) Tüzel kişilerde % 50 den az hisse devri alanlar için devir ücreti.
5.970,00
3) Tüzel kişiliklerde % 50 den fazla hisse devri alanlar için devir ücreti(a) maddede belirtilen ücrete hisse oranı uygulanarak
işlem yapılır.
4-) İşyeri maliklerinin devir işlemi yapmaları halinde devralandan alınan devir ücreti
1.144,00
3) K A N T A R T A R T I ÜCRETİ
a- Darası
0 kg'dan - 3 tona kadar olan araçlardan
5,00
b- Darası 3 ton' dan 6 tona kadar olan araçlardan
6,00
c- Darası
6 ton' dan 10 tona kadar olan araçlardan
8,00
d- Darası
10 ton' dan yukarı olan araçlardan
10,00
Ücret alınır. Dara amaçlı 2.nci tartımlardan ücret alınmaz. Kontrol amacıyla idare tarafından yapılan tartımlarda
kantar makbuzu kesilmez ve ücret alınmaz.
4) GİRİŞ Ü C R E T İ
Hal İçerisinde deposu bulunan mal dağıtımı yapan Marketler ve tedarikçilere ait Hal Yönetim Birimlerince
tespit edilen araçlardan, hale her girdiklerinde araç başına (1,05 TL) ücret alınacaktır.
1,05
'
Bu bölümde belirlenmemiş ancak uygulamaya esas olan diğer tüm ücretler hakkında 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe
girmiş olan 5957 sayılı "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan diğer Malların Ticaretinin
düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve 07.07.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan "Sebze ve Meyve Ticareti ve
Toptancı Hakkındaki Yönetmelik " hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir. (Not: 6360 Sayılı Y a s a y a göre Büyükşehir
Belediyemize bağlanan Toptancı Hallerinde yukarıdaki kalemlerde b u l u n a n tutarların yarısı alınacaktır.)
(B) HALK E K M E K V E U N L U M A M Ü L L E R F A B R İ K A L A R I İŞLETME M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ:
1) 250 g r a m N o r m a l Ekmeğin K D V dahil p e r a k e n d e adet satış fiyatı
0,50
2) 250 g r a m kepekli e k m e ğ i n K D V dahil p e r a k e n d e adet satış fiyatı
0,75
3) 250 g r a m çavdarlı e k m e ğ i n K D V dahil p e r a k e n d e adet satış fiyatı
1,00
4) 250 g r a m ruşeymli e k m e ğ i n K D V dahil p e r a k e n d e adet satış fiyatı
1,50
5) 250 g r a m yulaf kepekli e k m e ğ i n K D V dahil perakende adet satış fiyatı
0,75
6) Tedarikinin m ü m k ü n olması halinde;500 g r a m glütensiz unlu e k m e ğ i n K D V dahil p e r a k e n d e adet satış
fiyatı
1,40
Belirlenen birim fiyatlar Yıl içerisinde piyasa şartları ile girdi fiyatlarındaki değişimlere göre; birim ağırlıkları sabit
kalmak şartıyla perakende satışta % 25 eksilme-artış yapmak, 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak toptan satış işlemlerinde
perakende satış fiyatı üzerinden en fazla % 25 oranında indirim uygulayabilmek ve gerekçeli gramaj değişikliklerinde birim
fiyatların yukarıda belirtilen fiyatlar üzerinden adet ağırlıklarıyla doğru orantılı olarak değiştirebilmek üzere Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Makamı yetkilidir. Ekmek Fabrikalarımızda üretilen halk ekmek 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 24. maddesi (j) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi (a) bendi, 14. maddesi (b) bendi 4. fıkrası
uyarınca dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak hizmetler ve yardımlar kapsamında
düşünüldüğünden, ekmek satış fiyatı buna göre belirlenmiştir.
BU F İ Y A T L A R A K D V DÂHİLDİR.
MADDE 2- ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ
Ç E V R E K O R U M A V E K O N T R O L Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
A d a n a Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesi (Aylık)
A T I K S U A L T Y A P I V E EVSEL KATI ATIK B E R T A R A F TESİSLERİ T A R İ F E L E R İ N İ N B E L İ R L E N M E S İ N D E U Y U L A C A K U S U L V E
E S A S L A R A İLİŞKİN 27.10.2010 T A R İ H V E 27742 SAYILI Ç E V R E V E ŞEHİRCİLİK B A K A N L I Ğ I N I N Y Ö N E T M E L İ Ğ İ N E İSTİNADEN
S E Y H A N İLÇE BELEDİYESİ T L / A b o n e
K o n u t 1. Grup: konutlar, dernekler (ticari faaliyetsiz), inşaatlar
1,63
* Şehit aileleri, gaziler, engelliler (indirimli tarife)
0,81
K o n u t Dışı:
2. Grup: Resmi kurumlar (kamu binaları, okullar, hastaneler vb.)
12,55
3. Grup: Oteller, yurtlar, hastaneler, okullar (özel kuruluşlar)
86,46
4. Grup: Sanayi, fabrikalar, alış-veriş merkezleri ( M 1 Tepe,Optimum,Carrefoursa vb.)
102,69
5. Grup: Tıp merkezleri, akaryakıt istasyonları, dersaneler, işhanları, gross (metro gross market) ve zincir
marketler (migros, groseri, ekoroma, carrefoursa expres, piyu, A101, bim, ceylan market v.b
60,28
6. Grup: Bankalar, Lokanta, yemekçilik firmaları, düğün salonları, kahvehane ve kıraathaneler
7. Grup: Diğer işyerleri (bakkal, küçük marketler, kafeler, bürolar, berber ve kuaförler, kırtasiye, pastaneler,
küçük imalathaneler vb. işyerleri)
19,08
7,00
Y Ü R E Ğ İ R İLÇE BELEDİYESİ T L / A b o n e
K o n u t 1. Grup: konutlar, dernekler (ticari faaliyetsiz), inşaatlar
2,72
* Şehit aileleri, gaziler, engelliler (indirimli tarife)
1,36
K o n u t Dışı:
2. Grup: Resmi kurumlar (kamu binaları, okullar, hastaneler vb.)
3. Grup: Oteller, yurtlar, hastaneler, okullar (özel kuruluşlar)
4. Grup: Sanayi, fabrikalar, alış-veriş merkezleri ( M 1 Tepe,Optimum,Carrefoursa vb.)
5. Grup: Tıp merkezleri, akaryakıt istasyonları, dersaneler, işhanları, gross (metro gross market) ve zincir
marketler (migros, groseri, ekoroma, carrefoursa expres, piyu, A101, bim, ceylan market v.b
6. Grup: Bankalar, Lokanta, yemekçilik firmaları, düğün salonları, kahvehane ve kıraathaneler
7. Grup: Diğer işyerleri (bakkal, küçük marketler, kafeler, bürolar, berber ve kuaförler, kırtasiye, pastaneler,
küçük imalathaneler vb. işyerleri)
17,52
170,78
173,94
132,83
30,49
16,04
Ç U K U R O V A İLÇE BELEDİYESİ T L / A b o n e
K o n u t 1. Grup: konutlar, dernekler (ticari faaliyetsiz), inşaatlar
0,10
* Şehit aileleri, gaziler, engelliler (indirimli tarife)
0,00
K o n u t Dışı:
2. Grup: Resmi kurumlar (kamu binaları, okullar, hastaneler vb.)
8.46
3. Grup: Oteller, yurtlar, hastaneler, okullar (özel kuruluşlar)
4. Grup: Sanayi, fabrikalar, alış-veriş merkezleri ( M 1 Tepe,Optimum,Carrefoursa vb.)
32,27
5. Grup: Tıp merkezleri, akaryakıt istasyonları, dersaneler, işhanları, gross (metro gross market) ve zincir
marketler (migros, groseri, ekoroma, carrefoursa expres, piyu, A101, bim, ceylan market v.b
6. Grup: Bankalar, Lokanta, yemekçilik firmaları, düğün salonları, kahvehane ve kıraathaneler
7. Grup: Diğer işyerleri (bakkal, küçük marketler, kafeler, bürolar, berber ve kuaförler, kırtasiye, pastaneler,
küçük imalathaneler vb. işyerleri)
59,48
14,55
4,94
2.47
S A R I Ç A M İLÇE BELEDİYESİ T L / A b o n e
K o n u t 1. Grup: konutlar, dernekler (ticari faaliyetsiz), inşaatlar
0,31
* Şehit aileleri, gaziler, engelliler (indirimli tarife)
0,15
K o n u t Dışı:
2. Grup: Resmi kurumlar (kamu binaları, okullar, hastaneler vb.)
0,00
3. Grup: Oteller, yurtlar, hastaneler, okullar (özel kuruluşlar)
4. Grup: Sanayi, fabrikalar, alış-veriş merkezleri ( M 1 Tepe,Optimum,Carrefoursa vb.)
0,00
0,00
5. Grup: Tıp merkezleri, akaryakıt istasyonları, dersaneler, işhanları, gross (metro gross market) ve zincir
marketler (migros, groseri, ekoroma, carrefoursa expres, piyu, A101, bim, ceylan market v.b
6. Grup: Bankalar, Lokanta, yemekçilik firmaları, düğün salonları, kahvehane ve kıraathaneler
7. Grup: Diğer işyerleri (bakkal, küçük marketler, kafeler, bürolar, berber ve kuaförler, kırtasiye, pastaneler,
küçük imalathaneler vb. işyerleri)
0,00
0,00
KARAİSALI İLÇE BELEDİYESİ T L / A b o n e
K o n u t 1. Grup: konutlar, dernekler (ticari faaliyetsiz), inşaatlar
3,00
* Şehit aileleri, gaziler, engelliler (indirimli tarife)
1,50
K o n u t Dışı:
2. Grup: Resmi kurumlar (kamu binaları, okullar, hastaneler vb.)
9,44
3. Grup: Oteller, yurtlar, hastaneler, okullar (özel kuruluşlar)
4. Grup: Sanayi, fabrikalar, alış-veriş merkezleri ( M 1 Tepe,Optimum,Carrefoursa vb.)
80,57
0 00
5. Grup: Tıp merkezleri, akaryakıt istasyonları, dersaneler, işhanları, gross (metro gross market) ve zincir
marketler (migros, groseri, ekoroma, carrefoursa expres, piyu, A101, bim, ceylan market v.b
68 37
'
6. Grup: Bankalar, Lokanta, yemekçilik firmaları, düğün salonları, kahvehane ve kıraathaneler
7. Grup: Diğer işyerleri (bakkal, küçük marketler, kafeler, bürolar, berber ve kuaförler, kırtasiye, pastaneler,
küçük imalathaneler vb. işyerleri)
26,86
22,70
H A F R İ Y A T T O P R A Ğ I , İ N Ş A A T V E YIKINTI ATIKLARI D Ö K Ü M BEDELİ:
Aşağıdaki Ücretler Araçların Dingil Mesafesine Göre Belirlenmiştir.
1-Küçük Araçlar ve Kamyonet (araç başı)
15,00
2-Tek Dingil Araçlar (araç başı)
30,00
3-Çift Dingil Araçlar (araç başı)
75,00
4-Üç Dingil Araçlar (araç başı)
100,00
A ) G A Y R İ SIHHİ M Ü E S S E S E R U H S A T HEYETİ K O N T R O L ÜCRETİ
Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü'nce gayrisıhhi müessese ruhsatı almak isteyenlerden
hariç olmak üzere aşağıda belirtilen tarifeye göre Heyet Kontrol Ücreti alınır.
işyeri açma izni
1)BİRİNCİ SINIF G S M HEYET K O N T R O L Ü C R E T İ
a)Sermaye şirketlerinden
4.600,00
b)Şahıs şirketi ve gerçek tüzel kişilerden
3.600,00
2) İKİNCİ SINIF G S M Ü C R E T T A R İ F E S İ
a)Akaryakıt Satış ve LPG (Otogaz) İkmal İstasyonu Ücret Tarifesi
Akaryakıt Pompası (Adet/TL)
5.000,00
LPG Dispanseri (Adet/TL)
4.000,00
Biodizel Pompası (Adet/TL)
3.500,00
Lift (Adet/TL)
2.500,00
Portatif Lift (Adet/TL)
1.300,00
Açık Kanal (Adet/TL)
1.100,00
O t o m a t i k Y ı k a m a Makinası (Adet/TL)
800,00
Kompresörlü Y ı k a m a Makinası (Adet/TL)
500,00
Kompresörlü K ö p ü k Makinası (Adet/TL)
500,00
Yakıt Tankları
8-10 m 3 d e p o hacmi olanlar (Adet/TL)
250,00
10-20 m3 d e p o hacmi olanlar (Adet/TL)
350,00
20-40 m 3 d e p o hacmi olanlar (Adet/TL)
450,00
40-100 m3 d e p o hacmi olanlar (Adet/TL)
550,00
101 m3 d e p o h a c m i n d e n fazla olanlar (m 3 /TL)
9,00
b) Diğer 2. Sınıf G S M işyerlerinden Heyet Kontrol Ücreti
2.500,00
a)Sermaye şirketlerinden
1.750,00
b)Şahıs şirketi ve gerçek tüzel kişilerden
3 ) Ü Ç Ü N C Ü SINIF G S M HEYET K O N T R O L Ü C R E T İ
a)Sermaye şirketlerinden
1.800,00
b)Şahıs şirketi ve gerçek kişilerden
1.100,00
4 ) SIHHİ M Ü E S S E S E V E U M U M A A Ç I K İ S T İ R A H A T V E E Ğ L E N C E Y E R L E R İ ÜCRET T A R İ F E S İ
Sıhhi Müesseseler
200,00
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri
300,00
5) E V R A K SURETİ, O N A Y Ü C R E T İ VE DİĞER GELİRLER
D) Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının zayi, yıpranma ve adres güncelleme
yenilenmesinden dolayı yeniden tanzim edilerek düzenlenecek ruhsatlar karşılığında
350,00
E) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı sureti (aslı gibidir)
40,00
F) Sıhhi Müesseselere ait İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının zayi, yıpranma ve adres güncelleme
yenilenmesinden dolayı yeniden tanzim edilerek düzenlenecek ruhsatlar karşılığında
110,00
AÇIKLAMALAR
1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının devir bedelinden 1/2 ücret alınır.
2- İşyeri açma ve çalışma ruhsatın intibakı durumunda ( ruhsat sahibinin ölümü halinde) 1/10 ücret alınır.
3- İşletici değişikliği olmaksızın yalnız unvan değişikliği taleplerinde 1/10 ücret alınır.
4- Deneme İzinlerinden 1. sınıf GSM Heyet Ücreti alınır.
5- Yer seçimi ve tesis kurma izni için 1. sınıf GSM Heyet Ücreti alınır.
6- Canlı Müzik izinlerinde ruhsat ücretinin 1/2 si alınır.
7- Her Belediye Başkanlığı ve OSB (Organize Sanayi Bölgesi) yönetimi yetki ve sorumluluk alanındaki sosyo-ekonomik
durumuna göre kendi ücret tarifesini yapar.
8- Mevcut ruhsatlı işyerlerinde ilave bölüm ve teçhizatlar da sadece ilave bölüm ve teçhizatlar için ücret alınır.
9- Bu tarife hükümleri 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanır.
DENİZCİLİK VE İÇ SU H İ Z M E T L E R İ Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
B A Ğ L A M A K Ü T Ü Ğ Ü ÇİZELGESİ ÖZEL-TİCARİ T E K N E L E R İÇİN BELEDİYE H İ Z M E T BEDELİ
T e k n e Cinsi (0-5 m)
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi
120,00 TL
Yıllık Vize
60,00 TL
Satış (Devir)
120,00 TL
Nakil (Gelen-Giden)
120,00 TL
Sürücü Belgesi
60,00 TL
T e k n e Cinsi (5-10 m)
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi
175,00 TL
Yıllık Vize
60,00 TL
Satış (Devir)
120,00 TL
Nakil (Gelen-Giden)
120,00 TL
Sürücü Belgesi
60,00 TL
T e k n e Cinsi (10-15 m)
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi
230,00 TL
Yıllık Vize
60,00 TL
Satış (Devir)
120,00 TL
Nakil (Gelen-Giden)
120,00 TL
Sürücü Belgesi
60,00 TL
Gondollara Biniş Ücreti (7 yaş altı ücretsiz)
5,00 TL
Fotoğraf Çekimi (Özel Tur)
50 TL/saat
65 yaş üstü, gelin&damat ve engelli vatandaşlarımızdan gondollara biniş ücreti alınmayacaktır. Bağlama Kütüğü
Uygulama Yönetmeliği 11. Maddesine istinaden gemi, deniz veya iç su aracının adını Türkçe talep eden
vatandaşlarımızdan 2015 yılı için Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi ücreti talep edilmeyecektir. 14.09.2009 tarihli Bağlama
Kütüğü Uygulama Yönetmeliği madde 28; (25.09.2014 tarihli değişiklik) "Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize
işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracının mâliki ve işletenine, tescil edilmemesi veya vize yaptırılmaması nedeniyle
idari para cezası uygulanır. Bu ceza, tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının beşte birine ilave olarak
ruhsatnamenin düzenlenmesi veya vizenin yapılması gereken tarihten itibaren geç kalınan her ay için %5 eklenerek
hesaplanır. Harca tabi olmayan gemi, deniz ve iç su aracına ise 25. maddenin 6. fıkrasında belirlenen miktar üzerinden
hesaplama yapılır. Geçirilen süre 1 aydan az olması halinde aya tamamlanır." denilmektedir. Bu maddeye dayanarak
Müdürlüğümüzce görevlerimizin yasalara uygun olarak yapılıp devamının sağlanması için ceza verme yetkisi talep
edilmektedir.
MADDE 3- İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ
İTFAİYE Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
II. B A C A T E M İ Z L E M E ÜCRETİ
RESMİ BİNALAR
1. Normal bacaların her birinden (4 kata kadar olan meskenlerden)
20,00
2. 5 ve 10 kata kadar olan apartman bacalarının her birinden
33,00
3. 10 ve daha yukarı katlara kadar olan bina bacalarının her birinden
40,00
4. Kalorifer bacalarının her birinden
65,00
5. Hamam ve fırın bacalarının her birinden
65,00
ÖZEL B İ N A L A R
1.
Normal bacaların her birinden (4 kata kadar olan meskenlerden)
45,00
2.
5 ve 10 kata kadar olan apartman bacalarının her birinden
60,00
3.
10 ve daha yukarı katlara kadar olan bina bacalarının her birinden
80,00
4.
Kalorifer bacalarının her birinden
120,00
5.
Hamam ve fırın bacalarının her birinden
120,00
6.
Fabrika ve sanayi bacalarının her birinden
450,00
III. M O T O P O M P L A SU T A H L İ Y E ÜCRETİ (Afetlerde ve olağan üstü hallerde bu ücretler alınmaz)
1.
Motopompla su tahliyesi her saat için
140,00
2.
Dalgıç pompa su tahliyesi her saat için
55,00
IV. M E R D İ V E N L İ A R A Ç L A Y A P I L A N H İ Z M E T ÜCRETİ
1.
24 metrelik merdiven aracı her saat için
450,00
2.
30 metrelik merdiven aracı her saat için
535,00
3.
34 metrelik merdiven aracı her saat için
550,00
4.
54 metrelik merdiven aracı her saat için
770,00
Bu ücretler belediye sınırları dışında % 30 artırılır.
V . Y A N G I N Ö N L E M E T E D B İ R L E R İ ÜCRETİ
1-
Havai fişek gösterisi
450,00
2-
Arazöz tahsisi (bir saat için)
150,00
3-
Çok maksatlı araç (bir saat için)
190,00
VI. SU V E R M E H İ Z M E T İ ÜCRETİ
A- RESMİ YERLER
3,00
1-
Gidiş dönüş (her km)
2-
8 tonluk araç
40,00
14 tonluk araç
55,00
3-
B- ÖZEL YERLER
1-
Gidiş dönüş (her km)
2-
8 tonluk araç
4,20
65,00
3- 14 tonluk araç
VII. İŞYERİ A Ç M A R U H S A T I N A ESAS O L M A K ÜZERE İŞYERİ Y A N G I N G Ü V E N L İ K K O N T R O L Ü R A P O R ÜCRETİ
90,00
Sabit ücret 1m 2 ile 50m 2 ye kadar olan işyerlerinden
50,00
Kamu yararına veya ticari amaç taşımayan hayır kurumlarına ait dernek veya vakıfların yurtlarında (250 m2 ve
üzeri yerler için) sabit ücret olarak, Ticari kâr amacı ile kurulan/özel yurtlar, pansiyon vb. yerlerden ise normal
tarife olarak m 2 üzerinden fiyatlandırılır.
Rapor tanzim tarihi itibari ile 6 ay içerisinde işyerinin adres ve faaliyet konusunun değişmemesi şartı ile evrak
üzerinde yapılan değişikliklerden
Bina ve işyerlerinin yangın tedbirleri yönünden incelenmesi her 1m2 kapalı alan için
Bina ve işyerlerinin yangın tedbirleri yönünden incelenmesi her 1m2 açık alan için
Kapalı kullanım alanı 5000 m 2 nin üzerindeki işyerlerinden, (5000 m 2 yi aşan kısmından ise m 2 başına)
250,00
50,00
1,00
0,50
0,20
Harç muafiyetinden muaf olduğunu ibraz eden resmi kurumlardan ücret alınmaz
VIII.
EĞİTİM VE KURS ÜCRETİ
1-
Resmi kurumlara ait kişilere verilecek her sertifika için
2-
Özel kurumlara ait kişilere verilecek her sertifika için
3-
Eğitmenlik Sertifikası(en az iki yıllık yüksek okul mezunu)
4-
İtfaiyenin Özel kurumlara Yapacağı 1 saatlik tatbikat
IX.
95,00
185,00
1.000,00
950,00
BACA TEMİZLEME YETKİ BELGESİ ÜCRETİ
1.600,00
1- Her bir yıl için
YUKARDAKİ FİYATLARA KDV DAHİLDİR.
AÇIKLAMALAR
1-Yangın sonrası düzenlenen her türlü rapordan herhangi bir ücret alınmaz.
2-Yangın ve arama kurtarma hizmetleri Adana Büyükşehir Belediyesi İl sınırları ile sınırlıdır. Ancak; İl Sınırı dışındaki
olaylara belediye başkanının emri üzerine müdahale edilir.
3-Doğal afetler, şiddetli yağmurlar, taşkınlar ve benzerlerinden meydana gelen su ve sel baskınları için düzenlenen su
baskını raporlarından ücret alınmaz.
4-Yangın, ilkyardım ve afetlerden korunma yolları ve müdahale konularında, itfaiyenin düzenleyeceği eğitim ve kursların
sonunda verilen her sertifika için tarifeye göre ücret alınır; ancak eğitim süresi 30 saatten az olamaz ve eğitmenlik
sertifikası için 45 gün süreyle derse katılım zorunludur. Bununla birlikte kolluk kuvvetlerine verilen eğitim ve derslerden
ücret alınmaz. Ancak; Daire Başkanlığımız tarafından eğitim kursları düzenlenmesi için 20 kişi ve eğitmenlik sertifikası için
10 kişilik başvuru talebinin olması şarttır.
5- Motopomplarla, merdivenli araçlarla, arazözlerle ve diğer ekipmanlarla yapılacak hizmetlerde öncelikle itfaiye
teşkilatının asli görevi gözetilir. Bu nedenle gerektiğinde hizmet talebi reddedilebilir.
6- Motopomplarla, merdivenli araçlarla, arazözlerle ve diğer ekipmanlarla yapılacak hizmetler esnasında hizmet talebinde
bulunanın kusurundan dolayı araç ve ekipmanlarda meydana gelebilecek arıza ve zararlar hizmet talebinde bulunanlardan
tazmin edilir.
7- İtfaiye arazözleri ile verilen sular, içme suyu olarak kullanılamayacağından ikinci ve üçüncü kişilerin zararı, hastalık v.b.
olaylar hizmet talebinde bulunana aittir.
8- Hizmet taleplerinde İtfaiye Daire Başkanlığından alacakları makbuz ile Gelir Şube Müdürlüğüne yapılacak ödemeye
müteakip, hizmet çıkışı yapılır.
9- Arama-Kurtarma araç ve ekipmanları hiçbir şekilde kiraya verilemez.
10- a)-Baca temizleme yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile İtfaiye Daire Başkanlığı arasında protokol
düzenlenir.
b)-Baca temizleme yetki belgesi alan gerçek ve tüzel
Yönetmeliğine uymaları zorunludur.
kişilerin Adana
Büyükşehir Belediyesi
Baca Temizleme
MADDE 4- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİYATRO SALONU KİRA TARİFESİ
1)Profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşların salon talebinde bulunanlara bir gün içinde enaz -en fazla
2 seans olmak koşulu ile kiraya verilir.
a)1.SEANS için
700,00
b)2.SEANS için
425,00
c)Hafta tatili ve genel tatil günlerinde ise (a) ve (b) şıklarında belirtilen meblağın %25 fazlası ile alınır.
2)Şehrimizde hizmet veren amatör tiyatrolar için; Adana'da mevcut amatör tiyatrolar için 1 gün içinde en az-en fazla
2 seans olmak koşulu ile kiraya verilmesi
a)1.SEANS için
525,00
b)2.SEANS için
300,00
c)Hafta tatili ve genel tatil günlerinde ise (a) ve (b) şıklarında belirtilen meblağın %25 fazlası alınır.
3)Derneklere, resmi k u r u m ve kuruluşlarla devlet okullarına
a)1.SEANS için
500,00
b)2.SEANS için
355,00
4)Özel okullar, özel k u r u m ve kuruluşlara
a)1.SEANS için
750,00
b)2.SEANS için
* Hafta tatili ve genel tatil günlerinde ise (a) ve (b) şıklarında belirtilen meblağın % 2 5 fazlası alınır.
375,00
5)Valilik makamınca özel gün ve bayramların kutlanması törenlerinde sosyal amaçlı (ücretsiz) tahsis edilir.
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R BELEDİYESİ Ş E H İ R T İ Y A T R O S U BİLET T A R İ F E S İ
a) Tam bilet (sivil)
6,00
b) Öğrenci, Öğretmen ve Emeklilerden
3,00
c) Çocuk oyunlarından
2,00
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R BELEDİYESİ F U A Y E S A L O N U KİRA T A R İ F E S İ
1) Profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlardan Fuaye talebinde bulunanlara günlük kira tarifesidir.
a) Hafta içi (Günlük)
140,00
b) Hafta sonu (iki gün)
2) Valilik makamınca özel gün ve bayramların kutlanması törenlerinde sosyal amaçlı (ücretsiz) tahsis edilir.
175,00
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R BELEDİYESİ K O N S E R V A T U V A R I ÜCRET TARİFESİ
1 - B A N D O (KENT O R K E S T R A S I )
a- İl içi belediyeler ve derneklere, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
800,00
b- İl dışı belediyeler ve dernekler, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
1.200,00
c- İl içi profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
1.250,00
d- İl dışı profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
2.500,00
2 - T Ü R K HALK D A N S L A R I T O P L U L U Ğ U
a- İl içi belediyeler ve derneklere, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
800,00
b- İl dışı belediyeler ve dernekler, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
1.200,00
c- İl içi profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
1.250,00
d- İl dışı profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
2.500,00
3 - T Ü R K S A N A T M Ü Z İ Ğ İ İCRA HEYETİ
a- İl içi belediyeler ve derneklere, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
800,00
b- İl dışı belediyeler ve dernekler, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
1.200,00
c- İl içi profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
1.250,00
d- İl dışı profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
2.500,00
4- T Ü R K HALK M Ü Z İ Ğ İ İCRA HEYETİ
a- İl içi belediyeler ve derneklere resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
b- İl dışı belediyeler ve dernekler, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
800,00
1.200,00
c- İl içi profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
1.250,00
d- İl dışı profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
2.500,00
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R BELEDİYESİ K O N S E R V A T U V A R I BİLET TARİFESİ
a) Tam bilet
5,00
b) Öğrenci, Öğretmen ve Emekli
3,00
Y U K A R D A K İ F İ Y A T L A R A K D V DAHİLDİR.
M A D D E 5 - İ M A R V E ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKALIĞI GELİRLERİ
I-) İ M A R U Y G U L A M A Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
1 R Ö L E V E T A S T İ K ÜCRETİ
a) Akaryakıt ve LPG İstasyonlar
1.210,00
b) fabrikalar ( 2464 sayılı yasanın 78. Maddesi ek 2/c ve 80. Maddesindeki istisnalar bu harçtan muaftır.)
1.210,00
c) Depo ve Oto Servisleri
781,00
d) Araç Teşhir ve Satış yerleri
781,00
e) Otopark Yerleri
781,00
f) Ticari Amaçlı İşyerleri
660,00
g) Konutlar ;
462,00
h) Oteller Ve Özel Eğlence Yerleri
506,00
ı) Diğer Röleve onay ücreti
407,00
2 - A V A N PROJE T A S T İ K ÜCRETİ
374,00
3 - Y E R G Ö R M E KEŞFİ
a) Atrium yerler için (Asansörsüz)
159,50
b) Çokkatlı yerler için (Asansörlü)
473,00
c) Villalar için
484,00
4-) M U V A K K A T R U H S A T İÇİN E N C Ü M E N K A R A R I
Arsa m2 den
4,4 KRŞ
5-) T A D İ L A T PROJESİ
a) Tadilat projesi her bağımsız bölüm için
aa) Konutlardan
214,50
ab) Ticarethaneler
308,00
ac) Tamamı Tek Bağımsız bölüm olanlar için
484,00
6-)İSKAN R A P O R U KEŞİF Ü C R E T İ
A) K O N U T L A R İÇİN
a) 0 - 100 m2 arası her daire için
49,50
b)101 - 150 her daire için
96,80
c) 151-200 m2 arası
278,30
d) 201 m2 ve üstü için
407,00
B) İŞ Y E R L E R İ İÇİN
a) 0-100 m2 arası her iş yeri için
157,30
b) 101 - 150 m2 arası her iş yeri için
193,60
c)151-200 m2 arası her iş yeri için
272,80
d)201 m2 ve üstü her iş yeri için
429,00
e) İmalathaneler ve Fabrikaların her m2'si için ;
2,75
( 2464 sayılı yasanın 78. Maddesi ek 2/c ve 80. Maddesindeki istisnalar bu harçtan muaftır.)
f)Özel Okullar ve Hastanelerin her m2'si için
2,42
g) Büyük Depo ve Büyük Mağazaların her m2'si için
2,42
h)Oteller ve Özel Eğlence Yerlerinin m2'si için
2,42
I)Akaryakıt İstasyonları için toplam arsa m2
2,42
J)LPG dolum tesisi için toplam arsa alanı m2
2,42
7 ) F O T O Ğ R A F T A S T İ K ÜCRETİ
a- Konut Belgelerinden
126,50
b- Ticaret Bölgelerinden
220,00
8-)FEN VİZESİ
A - ) K O N U T L A R İÇİN
a)0-100 m2 arası
72,60
b)101 - 150 m2 arası
91,30
c) 151-200 m2 arası
217,80
314,60
d)201 m2 ve üstü
B) İŞ YERLERİ İÇİN
a) 0-100 m2
137,50
b)101-150 m2
176,00
c)151-200 m2
247,50
d) 201 m2 ve üstü Toplam inşaat alanı göz önüne alınacak
392,70
e)İmalathaneler ve Fabrikalar için m2 si
2,42
( 2464 sayılı yasanın 78. Maddesi ek 2/c ve 80. Maddesindeki istisnalar bu harçtan muaftır.)
2,42
f)Özel Okullar ve Hastaneler
g)Büyük Depo ve Mağazalar (500 M2 üzeri yerler için )
2,42
h)Oteller ve Özel Eğlence Yerleri m2 si
2,42
I)Akaryakıt İstasyonları için toplam arsa m2
2,42
9-) ISI YALITIM PROJESİ(HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN
A) Konutlardan
48,40
B) Ticarethanelerden
78,10
10) NİTELİK BELİRLEME
A) Konutlardan
60,50
B) Ticarethanelerden
108,90
11-) ALTYAPI MESULİYETİNİ DERUHTE EDEN SERBEST FEN ELEMANLARINDAN BELEDİYEMİZE KAYDINI
YAPTIRANLARDAN ALINAN TEKNİK UYGULAMA SORUMLU ÜCRETİ
A-) İLK KAYDINI YAPTIRANLARDAN
a) Mimar ve Mühendislerden
387,20
b) Tekniker veya yüksek teknikerlerden
271,70
c) Sürveyanlardan
157,30
B) MÜTEAKİP YILLAR İÇİN VİZE ETTİRENLERDEN
a)Mimar ve Mühendislerden
271,70
b)Tekniker veya yüksek teknikerlerden
217,80
c) Sürveyanlardan
108,90
12) OTOPARK ÜCRETİ
29.09.1993 tarih ve 21 173 sayılı resmi gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliğinin Belediyelere Tespit Yetkisi verilen
maddelerine istinaden 13.10.2006 tarih ve 226 sayılı Meclis kararı ile belirlenen esasların dördüncü maddesine göre
ücretler hesaplanarak alınacaktır.
II-) İMAR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ
A- İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİĞİNDEN ALINACAK ÜCRET
1-Belediye Meclisine intikal edecek(1/5000 ve 1/1000 ölçekli ) İmar planı ve/veya değişikliği evrakın meclis gündemine
alınması durumunda ücret alınacaktır. Kişilerin Müracaatı durumunda Belediye Meclisine intikal edecek her plan
tadilatı için aşağıdaki ücretler peşin alınır.
a) İmar Planı ve değişikliğinden alan büyüklüğü 10.000 m 2 ye kadar olan plan ve tadilatların m 2 si
2,50
b) 10.000 m2 den yukarı için m2 ücreti
2,00
c) Plan tadilat talebinin merkezle bütünleşmesi yapılacak ticaret alanlarının (ticaret aksları) m2 ücreti
10,00
d) Plan tadilat talebinin özel hastane, özel okul, özel yurt alanları için m2 ücreti
10,00
e) Plan tadilat talebinin; toptan ticaret alanları ve kentsel çalışma alanları için m2 ücreti
10,00
f) Plan tadilat talebinin; turizm tesis alanları için m2 ücreti
10,00
g) Plan tadilat talebinin; tarımsal amaçlı depolama alanları için m2 ücreti
5,00
h) Plan tadilat talebinin; Akaryakıt Servis LPG İstasyonlarının m2 ücreti
20,00
2-Nazım imar planı paftalarından yaptırılacak Zerox çekimlerinden
195,00
3-Talep edilen imar durum belgelerinden
a) konutlar için (m2x2 KRŞ)
130,00
b)İşyerleri için (m2 x3 KRŞ)
195,00
* Plan değişikliği teklifinin Belediye Meclisince reddedilmesi durumunda yatırılan plan tadilat ücretinin %50'si iade edilir
* Resmi Kuruluşların kararı ile değiştirilip mahkeme kararı ile iptal edilen planların yerine önceki plan kararlarının
getirilmesi halinde plan tadilatı ücreti alınmaz.
* Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme alınmadan ilgilisi tarafından plan tadilatının geri çekilmesi halinde yatırılan
plan tadilat ücretinin %75'i iade edilir.
* Meclisçe onaylanmış plan dosyalarında hiçbir şekilde ücret iadesi yapılamaz.
III-) H A R İ T A Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
1- İFRAZ T E V H İ T VE P A R S E L A S Y O N KON. ÜCRETİ
a)İfraz tevhit ve parselasyon ücreti
516,00
b)18. Madde kont. Ücreti
778,00
2- K O N T R O L L Ü K Ü C R E T İ
a)İlgililerin isteği üzerine halihazır harita yaptırmak isteyenlerden arazi ve büro kontrollük ücreti ( Beher Pafta
için )
481,00
b)Plankote Yapım Ücreti (1 parsel için )
620,00
c)Plankote kont. Ücreti (parsel başına )
481,00
d)Araç ile Araziye gidiş ve geliş
Y U K A R D A K İ F İ Y A T L A R A K D V DAHİLDİR.
166,00
MADDE 6- FEN İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Y A P I M O N A R I M V E PROJE Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
652,50
а) Yol projeleri onay ücreti olarak
Y O L Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
İŞ M A K İ N A L A R I KİRA ÜCRET T A R İ F E S İ
1)Asfalt finişerinin her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
275,00
2)Greyderin her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
187,50
3)Kasalı kamyonun her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
137,00
4)Damperli kamyonun tek dingilli her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
82,00
5)Damperli kamyon çift dingilli her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
100,00
б)Paletli yükleyicinin her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
192,00
7)Buldozerin her saati için (yolda geçen süre dahil) KDV Hariç
192,00
8)Kompresörün her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
192,00
9)Su tankının her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
72,00
10)Kazıcı bekonun her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
187,00
11)Treylerin her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
230,00
12)Römorklu traktörün her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
60,00
13)Silindirin her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
137,00
14)Vibrasyonlu silindirin her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
187,00
15)Su arazözünün her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
45,00
16)Yol süpürme aracının her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
17)Paletli kazıcı beko aracının her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
72,00
545,00
M O L O Z NAKLİ FİYATI
a) 5 km mesafeye 1 m 3 moloz nakli TL/m 3 (KDV Hariç)
7,61
b) 9 km mesafeye 1 m3 moloz nakli TL/m3 (KDV Hariç)
9,43
c) 12 km mesafeye 1 m3 moloz nakli TL/m3 (KDV Hariç)
10,43
d) 15 km mesafeye 1 m 3 moloz nakli TL/m3 (KDV Hariç)
11,35
BETON ASFALT KAPLAMA AŞINMA VE BİNDER TABAKASI YAPILMASI
Agreganın hazırlanması, işyerine taşınması, bitümün temini, ısıtılması depolanması, karışımın hazırlanması,
kaplamanın yapılması için bütün masraflar dahil tonu (süpürme, astarlama, reklaj yapıştırma hariç)
KIRMA TAŞ TEMELİN YAPILMASI
Agreganın hazırlanması, işyerine taşınması, figüresi, malzemenin karıştırılması ve serilmesi, sıkıştırılması,
suyun temini, taşınması ve arazözle sulama için bütün masraflar dahil 1m3 fiyatı
DERE O C A Ğhazırlanması,
I M A L Z E M E S işyerine
İ İLE ALTtaşınması,
T E M E L V Efigüresi
T E M E L ,malzemenin
Y A P I L M A S I karıştırılması ve serilmesi, sıkıştırılması,
Agreganın
suyun temini, taşınması ve arazözle sulama için bütün masraflar dahil 1m3 fiyatı
205,00
115,00
'
77,00
MADDE 7- ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI (AYKOME)
A- U y g u l a n a c a k olan zemin a ç m a bedeli ücret tarifesi:
Yapılacak kazılar AYKOME Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır. İzin alınarak yapılan
kazılarda, kazı işlemi izin alındıktan sonra verilen süre içerisinde bitirilmelidir. Bitirilmeyen kazılarda AYKOME Müeyyideler
Yönetmeliğinde bildirilen cezalar uygulanır.
Asfalt (m2)
85,00
Asfalt (Belediyemizin ortağı olduğu iştiraklerden)
60,00
Sathi Kaplama (m2)
55,00
Her Cins Beton Parke (Kilit Taş, Karetaş vb.) (m2)
40,00
Beton (m2)
85,00
Stabilize (m2)
35,00
Toprak (m2)
0,00
Beton Orta Refüj Bordürü (m)
20,00
Beton Kaldırım Bordürü ve Yağmur Oluğu (m)
15,00
Beton Bahçe Bordürü (m)
12,00
4 cm Andezit Kaplama (m2)
75,00
3 cm Andezit Kaplama (m2)
80,00
10x15x50 Andezit Bordür (m)
30,00
10x20x70 Andezit Bordür (m)
31,00
3 cm Açık Renkli Traverten (m2)
95,00
3 cm Koyu Renkli Traverten (m2)
85,00
4 cm Açık Renkli Traverten (m2)
100,00
4 cm Koyu Renkli Traverten (m2)
90,00
Bazalt Kaldırım Bordürü (m)
35,00
Bazalt Orta Refüj Bordürü (m)
45,00
Çim (m2)
15,00
Saha Dolapları (Adet)
70,00
Ankesörlü Telefon (Adet)
35,00
B- Ruhsat Ücreti
Ruhsat Ücreti= (1,50 T L / m 2 x m e t r a j ) + K D V
1- Açılacak zeminin misinden 1,50 TL ücret alınır.
2- KDV (%18)
C- Keşif Ücreti
Keşif Ücreti=(Keşif Birim fiyatı +(ZBT x 0 , 0 1 ) + K D V
1)Keşif Birim fiyatı(her altyapı kazı ruhsatı için)
60,00
2)Altyapı tesisi açım ruhsatlarında keşif ücreti için 60,00 TL ve ilave olarak zemin açım ücretinin %1 (yüzde bir) oranında
ücret alınır.
3)Altyap tesisi açımı ek kazı ruhsatlarında keşif ücreti için sadece zemin açım ücretlerinin %1 (yüzde bir) oranında ücret
alınır.
4) KDV (%18)
R U H S A T V E R U H S A T BEDELLERİ
Zemin cinsi birim bedelleri, tespit bedelleri, denetim metraj bedelleri ve hatalı çalışmaların ceza bedelleri her yıl olmak
üzere 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 97.maddesi ile 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi uyarınca Belediye Meclis
Kararı ile belirlenir. Altyapı Tesisi Açım Ruhsat Bedeli hesabında; Zemin Açım Ücreti, Ruhsat Ücreti ve Keşif Ücreti alınır.
Altyapı Tesisi A ç ı m Ruhsat Bedelleri
Z e m i n A ç ı m Ücreti (ZAÜ)
= Z e m i n cinsi birim fiyatıxmetraj
Ruhsat Ücreti (RÜ)
= (1,50 T L / m 2 x m e t r a j ) + K D V
Keşif Ücreti (KÜ)
= (Keşif Birim Fiyatı + (ZAÜ x 0 , 0 1 ) + K D V
Altyapı Tesisi A ç ı m Ruhsatı Bedeli (Toplam) = Z A Ü + R Ü + K Ü
NOT:
a) Altyapı tesisi açım işi kapsamında yapılacak çalışmalar AYKOME yönetmeliğinde belirtilen hususlar doğrultusunda
yapılacaktır. İzin alınarak yapılan çalışmalarda, altyapı tesisi işi izin alındıktan sonra verilen süre içerisinde bitirilmelidir.
Bitirilmeyen kazılarda AYKOME müeyyideler yönetmeliğinde bildirilen cezalar uygulanır.
b) Altyapı Tesisi Açım Ruhsat Bedelleri Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda oluşturulan tarife
üzerinden tahsilatı yapılır. AYKOME Çalışma Yönergesinde belirlenen kurallara uyulması ve izin almaksızın yapılan
çalışmalarda izinsiz çalışmalar için uygulanan cezai müeyyidenin yanı sıra altyapı tesisi açım ruhsat bedelleri eklenerek
tahsil edilir.
c) 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı
veya Şebekelerinde Kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin yönetmelik" ile ilgili
olarak Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 09.09.2014 tarih ve 67587305-050.01.04.262 sayılı kararı ile belirlenerek
"Ücret Cetveli" ne dahil edilen ve yürürlüğe giren, Geçiş Hakkı Ücretleri; Tapuda kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı
taşınmazlar için belirtilen ücret üst sınırı hariç olmak üzere, Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde yer alan üst sınırları belirten
fiyatlar, her mali yılın başında Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırılarak
tespit edilmiştir.
MADDE 8- ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ
OTOGAR VE OTOPARK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ
A-GARAJ GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÜCRETİ
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ
4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin uygulamasına yönelik " Karayolu Yolcu
Taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin tavan ücret tarifeleri hakkındaki çıkarılacak tebliğine göre alınacak ücretler
(KDV Dahil)
1) (100 KM üstü mesafeler için) Şehirlerarası merkez otobüslerinin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45 ve
üzeri için
2) (100 KM. üstü mesafeler için )Şehirlerarası merkez otobüslerinin otogar çıkışlarından koltuk adeti 8-14
üzeri için
3) (100 KM. üstü mesafeler için )Şehirlerarası merkez otobüslerinin otogar çıkışlarından koltuk adeti 15-24
için
4) (100 KM. üstü mesafeler için )Şehirlerarası merkez otobüslerinin otogar çıkışlarından koltuk adeti 25-34
için
64,00
14,00
25,00
34,00
18) Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketlere ait kargo araçlarından üç aylık
20,00
7,00
12,00
20,00
5,00
8,00
12,00
200,00
140,00
110,00
150,00
720,00
450,00
270,00
19)Merkez Otogarı içerisinde bulunan minibüs, midibüs ve otobüs işletmecilerine tahsis edilen tali
peronlardan aylık olarak
425,00
5) (Transit geçenlerden) Şehirlerarası transit otobüslerin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45 ve üzeri için
6) (100 KM. altı mesafeler için) Yakın İl ve İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti 8-14 arası olanlar için
7) (100 KM. altı mesafeler için) Yakın İl ve İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti 16-24 arası olanlar için
8) (100 KM. altı mesafeler için) Yakın İl ve İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti 25-34 arası olanlar için
9) İl içi yolcu taşıması yapan 8-14 koltuklu araçlardan
10) İl içi yolcu taşıması yapan 15-24 koltuklu araçlardan
11) İl içi yolcu taşıması yapan 25-34 koltuklu araçlardan
12)Köylere çalışan otobüsler aylık olarak
13)Köylere çalışan midibüslerden aylık olarak
14)Köylere çalışan minibüslerden aylık olarak
15)Yazıhanelere ait kargo ve servis araçlarından (minibüs/otobüs) aylık olarak
16)Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketler ait kargo araçlarından yıllık olarak
17) Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketlere ait kargo araçlarından altı aylık
20) Şehirlerarası transit otobüslerden
20,00
21) Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen nakliyat garajları çıkış ücreti
12,00
22)Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otoparklara giren otobüs, tır ve kamyonların ilk 1 saatlik
ücreti
23)Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otoparklara giren minibüs ve otomobillerin ilk 1 saatlik
ücreti
24) 22. ve 23. maddelerde uygulanan ilk 1 saatlik ücretlerden sonraki kalınan her bir saat için alınacak ücret
25) Geçmiş yıllara ait geciken aylık alacaklar son bütçe tarifesi üzerinden tahsil edilir. (dış tahsilatlar dahil)
12,00
7,00
1,00
KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ TAVAN ÜCRET TARİFESİ (TL)
Terminalin Adı: Adana Şehirler Arası Otobüs Terminali
OTOMOBİL
Yetki Belgesi T ü r ü
AÇIKLAMA
A, B, D: 100 Km üstü uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 7 Koltuk ve altı
8,00
A, B, D, (Y): 100 Km altı uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 7 Koltuk ve altı
5,00
D (Y): İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 7 Koltuk ve altı
4,00
Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan) 7 Koltuk ve altı
2,00
OTOBÜS
A, B, D: 100 Km üstü uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 8-14 Koltuklu
14,00
A, B, D, (Y): 100 Km altı uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 8-14 Koltuklu
7,00
D (Y): İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 8-14 Koltuklu
5,00
Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan) 8-14 Koltuklu
5,00
A, B, D: 100 Km üstü uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 15-24 Koltuklu
25,00
A, B, D, (Y): 100 Km altı uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 15-24 Koltuk ve altı
12,00
D (Y): İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 15-24 Koltuk ve altı
8,00
Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan) 15-24 Koltuk ve altı
8,00
A, B, D: 100 Km üstü uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 25-34 Koltuklu
34,00
A, B, D, (Y): 100 Km altı uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 25-34 Koltuk ve altı
20,00
D (Y): İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 25-34 Koltuk ve altı
12,00
Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan) 25-34 Koltuk ve altı
12,00
A, B, D: 100 Km üstü uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 35-44 Koltuklu
39,00
A, B, D, (Y): 100 Km altı uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 35-44 Koltuk ve altı
25,00
D (Y): İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 35-44 Koltuk ve altı
14,00
Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan) 35-44 Koltuk ve altı
14,00
A, B, D: 100 Km üstü uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 45 Koltuk ve üzeri
64,00
A, B, D, (Y): 100 Km altı uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 45 Koltuk ve üzeri
30,00
D (Y): İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 45 Koltuk ve üzeri
20,00
Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan) 45 Koltuk ve üzeri
20,00
KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ OTOPARK TAVAN ÜCRET TARİFESİ (TL)
Otobüslerden
0-25 (0-50) Dakika
Ücretsiz
1 Saate Kadar
12,00
12 Saate Kadar Her Saat İçin İlave
2,00
12-24 Arası Her Saat İçin İlave
1,00
24 Saat Üstü Her Saat İçin İlave
0,50
Aylık Abonman Ücreti
128,00
Ticari Otomobillerden (Taksiler)
0-25 (0-50) Dakika
Ücretsiz
1 Saate Kadar
3,00
12 Saate Kadar Her Saat İçin İlave
1,00
12-24 Arası Her Saat İçin İlave
0,50
24 Saat Üstü Her Saat İçin İlave
0,20
Aylık Abonman Ücreti
64,00
Özel Otomobillerden (Resmi Olanlar Dahil)
0-25 (0-50) Dakika
Ücretsiz
1 Saate Kadar
7,00
12 Saate Kadar Her Saat İçin İlave
1,00
12-24 Arası Her Saat İçin İlave
0,50
24 Saat Üstü Her Saat İçin İlave
0,20
Aylık Abonman Ücreti
64,00
T R A F İ K S İ N Y A L İ Z A S Y O N M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
1. GEÇİŞ Y O L U İZİN BELGESİ Ü C R E T L E R İ
1) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. Maddesi gereğince, 19.06.1985 tarihli ve 18789 Sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve 2464
sayılı Belediye Geliri Kanununun 97. Maddesine uygun olarak Adana Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisindeki
tesislere verilen "Geçiş Yolu İzin Belgesi" düzenlenmesi için aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır.
1.1. Akaryakıt Satış İstasyonları
60.000,00
1.2. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG/CNG) Satış İstasyonları
60.000,00
120.000,0
1.3. Akaryakıt ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG/CNG) Satış İstasyonları
0
1.4. Akaryakıt Dolum ve İkmal İstasyonları
30.000,00
1.5. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG/CNG) Dolum ve İkmal İstasyonları
1.6. Akaryakıt ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG/CNG) Dolum ve İkmal İstasyonları
30.000,00
1.7. Tehlikeli madde depoları
40.000,00
1.8. Umuma Açık Park Yerleri
10.000,00
1.9. Umuma Açık Garaj
16.000,00
1.10.Yolcu Terminali (Otogar)
10.000,00
1.11. Yük Terminali (Nakliyat Ambar ve Depoları)
16.000,00
60.000,00
1.12. Fabrika
1.12.a. 0-500 m2 arası
5.000,00
1.12.b. 501-1000n m2 arası
8.000,00
1.12.c. 1001-2000 m2 arası
10.000,00
1.12.d. 2001-3000 m2 arası
12.000,00
1.12.e. 3001-5000 m2 arası
16.000,00
1.12.f. 5001-8000 m2 arası
17.000,00
1.12.g. 8001-10000 m2 arası
41.000,00
1.12.h. 10001-15000 m2 arası
57.000,00
1.12.i. 15001-20000 m2 arası
70.000,00
105.000,0
1.12.j. 21000 m2 ve üzeri
1.13. İşhanı çarşı veya alışveriş merkezi
0
50.000,00
1.14. Pazar yeri veya toptancı hal
5.000,00
1.15. Sinema, Tiyatro v.b Eğlence Yerleri
5.000,00
1.16. Turistik yapı ve tesisler
1.16.a Lüks Sınıf
50.000,00
1.16.b Birinci Sınıf
21.000,00
1.16.c İkinci Sınıf
19.000,00
1.17. Malzeme Ocak ve Harmanları
6.000,00
1.18. Maden ve Petrol Şantiye Ocak ve Tesisleri
10.000,00
1.19. Araç bakım ve onarım tesisleri
10.000,00
1.20. Araç teşhir ve satış tesisleri
10.000,00
1.21. Araç bakım, onarım, teşhir ve satış tesisleri
20.000,00
1.22. OTELLER
1.22.a. Bir Yıldızlı Oteller
5.000,00
1.22.b. İki Yıldızlı Oteller
10.000,00
1.22.c. Üç Yıldızlı Oteller
20.000,00
1.22.d. Dört Yıldızlı Oteller
40.000,00
1.22.e. Beş Yıldızlı Oteller
80.000,00
1.23. Moteller
5.000,00
1.24. Lokanta ve Kahvehaneler
2.000,00
1.25. Ticari Binalar
5.000,00
1.26. Tarım Ürünleri Depoları
5.000,00
1.27. Besi Çiftliği Ahırlar veya Üretme Çiftlikleri
5.000,00
1.28. Taksi veya Yolcu İndirme Yerleri (durak)
10.000,00
1.29. Sürücü Kurs Yerleri
1.30. Eğitim, Sağlık, Spor, Dini, Kültürel v.b amaçlı kamu veya özel yapılar ile bunların sosyal tesisleri
25.000,00
50.000,00
1.31. Havuzlar
10.000,00
1.32. Trafolar veya Sabit Kantarlar
10.000,00
1.000,00
1.33. Meskenler
1.34. Diğer Trafik güvenliğini etkileyecek her türlü yapı ve tesisler
5.000,00
Herhangi bir nedenle Geçiş Yolu İzin Belgesinin yenilenmesi için tarifede yer alan ilgili ücretin %5 oranında yenileme ücreti
alınır.
2. CEZAİ İŞLEM ÜCRETLERİ
Adana Büyükşehir Belediyesi Yetki ve Sorumluluğunda bulunan trafik yatay ve düşey işaretleme tesisleri üzerine yazı
yazılarak, ilan ve afiş yapıştırılarak, çizerek, kırarak, delerek, sökerek veya benzeri şekillerde bozmak, yerlerini değiştirmek,
ortadan kaldırmak, tahrip etmek, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak şekilde trafik yatay ve düşey
işaretleme işaretlerinin görülmesini engelleyecek şekilde birşey koymak, atmak, dökmek, bırakmak veya benzeri
hareketlerde bulunmak 2912 Sayılı Karayolları Kanunu gereği yasaktır. Bu yasakları yapan şahıs ve kurumlar hakkında
aşağıdaki tarifeye göre cezai işlem uygulanır.
30.000,00
2.1. Kavşak kontrol cihazı
2.2. 0 3 0 0 Oto Sinyal Verici Gurubu
2.000,00
2.3. 0 2 0 0 Oto Sinyal Verici Gurubu
1.750,00
2.4. 0 2 0 0 Yaya Sinyal Verici Gurubu
1.250,00
2.5. 0 3 0 0 Sinyal Verici
750,00
2.6. 0 2 0 0 Sinyal Verici
600,00
1.000,00
2.7. Güneş Enerjili Sinyal Verici
2.8.Standart Sinyal Direği
750,00
2.9.Başüsütü Sinyal Direği
1.500,00
2.10.Trafik işaret direği
500,00
2.11.Trafik işaret Levhası
300,00
2.12.Yön Levhası
250,00
2.13.Yön Levhası Direği
500,00
2.14. Sistem Yön Levhası
300,00
2.000,00
2.15. Sistem Yön Levhası Direği
2.16. Yol Butonu
100,00
2.17. Kasis (m)
100,00
2.18. Delinatör
50,00
2.19. Kamera Direği
3.000,00
2.20. Kamera
5.000,00
100,00
2.21. Yatay İşaretleme (m2)
2.22. U tipi levha takı
30.000,00
2.23. Değişken mesaj işareti
50.000,00
2.24. Araç Sayım Cihazı
15.000,00
2.25. İlan, afiş v.b. yapıştırmak
1.000,00
2.26. Sinyalizasyon alt yapısına zarar vermek
1.500,00
OTOBÜS SUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ
O T O B Ü S KİRA ÜCRETİ
1-Solo Otobüslerin bir saatlik kira ücreti
2-Solo Otobüslerin aylık kira ücreti
3-Körüklü otobüslerin bir saatlik kira ücreti
4-Körüklü otobüslerin bir aylık kira ücreti
50,00
12.000,00
75,00
18.000,00
5-Şehir içinde cenazeye giden otobüslerin kira ücreti
0,00
ÖZEL HALK O T O B Ü S L E R İ , Ö Z E L D O L M U Ş M İ N İ B Ü S , G Ö L V E NEHİR A R A Ç L A R I N D A N V E T İ C A R İ T A K S İ L E R D E N A L I N A C A K
ALT Y A P I V E D U R A K K U L L A N I M BEDELİ
Şehrimiz içerisinde bulunan yollarda faaliyet gösteren özel halk otobüsü, özel dolmuş minibüs, ticari taksi ve göl ve nehir
üzerinde faaliyet gösteren araçlardan aşağıda belirtilen tarifeye göre altyapı ve durak kullanım bedeli alınır.
J PLAKALI ÖZEL HALK O T O B Ü S L E R İ N D E N
a) J Plakalı 1.sınıf özel halk otobüslerinden
2.640,00
b) J Plakalı 2.sınıf özel halk otobüslerinden
1.880,00
c) J Plakalı 3.sınıf özel halk otobüslerinden
1.435,00
d) J Plakalı 6360 Sayılı Kanundan sonra bağlanan yerler
1.000,00
M PLAKALI Ö Z E L D O L M U Ş M İ N İ B Ü S L E R D E N
a) M Plakalı 1. Sınıf özel dolmuş minibüslerden
2.500,00
b) M Plakalı 2. Sınıf özel dolmuş minibüslerden
1.880,00
c) M Plakalı 3. Sınıf özel dolmuş minibüslerden
1.435,00
d) M Plakalı 6360 Sayılı Kanundan sonra bağlanan yerler
1.000,00
U PLAKALI T O P L U T A Ş I M A A R A Ç L A R I
a) U Plakalı Toplu Taşıma Araçları
1.000,00
T PLAKALI T İ C A R İ T A K S İ L E R D E N
84,00
T Plakalı Ticari Taksiler
T İ C A R İ T A Ş I T T A H S İ S BELGESİ ÜCRETİ
0,00
a) "S" Grubu Özel Servis Aracı Plakaları için
b) " M " Grubu Özel Dolmuş Minibüs plakaları için
465,00
c) U Plakalı Toplu Taşıma Araçları
300,00
SERVİS A R A Ç L A R I Y Ö N E T M E L İ Ğ İ N D E Ü C R E T L E N D İ R İ L E C E K B E L G E L E R
BELGE ADI
1- Araç Uygunluk Belgesi, Minibüs
250,00
2- Araç Uygunluk Belgesi, Otobüs
3- Kamu Kurum ve Kuruluşları İhalesine Girmek için Uygunluk Belgesi, Minibüs
300,00
110,00
4- Kamu Kurum ve Kuruluşları İhalesine Girmek için Uygunluk Belgesi, Otobüs
165,00
5- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Yazılan Askıya Alma Belgesi
110,00
6- Çalışma Ruhsatı Belgesi, Servisler
275,00
55,00
7- Araç Satışı için Noterlik Muvafakatname Belgesi, (satıcı)
8- Şoför Uygunluk Belgesidir. (şoför) (2.idare mah. Servis ücretleri yürütmeyi durdurma kararı 24.04.2014
tarih ve 1014-75 esas (sadece servis araçları için)
0,00
NOT: MİNİBÜS: YASA İLE TRAFİK TESCİL BELGESİNDE MİNİBÜS İBARESİ OLAN ARAÇ
OTOBÜS: YASA İLE TRAFİK TESCİL BELGESİNDE OTOBÜS İBARESİ OLAN ARAÇ
M PLAKALI D O L M U Ş M İ N İ B Ü S Y Ö N E T M E L İ Ğ İ N D E Ü C R E T L E N D İ R İ L E C E K B E L G E L E R
BELGE ADI
1- Araç Uygunluk Belgesi,
1.250,00
110,00
2- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Yazılan Askıya Alma Belgesi
55,00
3- Araç Satışı için Noterlik Muvafakatname Belgesi, (satıcı)
28,00
4- Şoför Uygunluk Belgesidir. (şoför)
479,00
5- M' grubu Özel Dolmuş Minibüs plakaları için Ticari Taşıt Tahsis Belgesi
6- M' Plakalı Araçlar 1/2 DEVİRLERDE
2
.120,00
7- M' Plakalı Araçlar TAM DEVİRLERDE
4
.240,00
J PLAKALI Ö.H.O. A R A Ç L A R I BELGE Ü C R E T L E R İ
BELGE ADI
1- Araç Uygunluk Belgesi,
2- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Yazılan Trafikten Çekme Belgesi
1.250,00
110,00
3- Araç Satışı için Noterlik Muvafakatname Belgesi, (satıcı)
55,00
4- Şoför Uygunluk Belgesi
28,00
5- J' Plakalı Araçlar 1/2 DEVİRLERDE
2.120,00
6- J' Plakalı Araçlar TAM DEVİRLERDE
4.240,00
T PLAKALI T İ C A R İ T A K S İ Y Ö N E T M E L İ Ğ İ N D E Ü C R E T L E N D İ R İ L E C E K B E L G E L E R
BELGE ADI
1- Ticari Taşıt Tahsis Belgesi, (alıcı)
279,00
2- Araç Uygunluk Belgesi,
150,00
3- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Yazılan Trafikten Çekme Belgesi
55,00
4- Araç Satışı için Noterlik Muvafakatname Belgesi, (satıcı)
55,00
5- Şoför Uygunluk Belgesidir. (şoför)
28,00
6- Ticari Taksi Bekleme Yeri Uygunluk Belgesi, (yıllık)
110,00
7- Çalışma Ruhsatı Belgesi
86,00
8- T' Plakalı Araçlar 1/2 DEVİRLERDE
109,00
9- T' Plakalı Araçlar TAM DEVİRLERDE
218,00
U PLAKALI A R A Ç L A R İÇİN Ü C R E T L E N D İ R İ L E C E K B E L G E L E R
BELGE ADI
1- Araç Uygunluk Belgesi, Minibüs
250,00
2- Araç Uygunluk Belgesi, Otobüs
300,00
3- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Yazılan Trafikten Çekme Belgesi
4- Çalışma Ruhsatı Belgesi
55,00
275,00
5- Araç Satışı için Noterlik Muvafakatname Belgesi, (satıcı)
55,00
6- Şoför Uygunluk Belgesidir. (şoför)
28,00
7- U' Plakalı Araçlar 1/2 DEVİRLERDE
242,00
9- U' Plakalı Araçlar TAM DEVİRLERDE
484,00
(*) Servisler için Ticari Taşıt Tahsis Belgesi, Şoför Uygunluk Belgesi ve Devir Bedeli ile ilgili Adana 2.İdare Mahkemesince
verilmiş karar vardır. Bu nedenle teklif edilmemiştir.
Evrak Sureti O n a y Ücreti ve Diğer Gelirler
Belediyemizden şahıs ve firmaların talep ettiği ve diğer maddelerde zikredilmeyen her türlü resmi evrakın
suret, fotokopi ve onay ücreti (S plakaların 2. idare mah. Servis ücretleri y ü r ü t m e y i d u r d u r m a kararı
24.04.2014 tarih ve 1014-75 esas kararına göre yürütmesi d u r d u r u l m u ş olup ancak; M,J,T,U ve diğer
plakalardan tahsilat yapılacaktır)
8,00
M A D D E 9 - BASIN Y A Y I N V E H A L K L A İLİŞKİLER DAİRE B A Ş K A N L I Ğ I
E V L E N D İ R M E Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2015 M A L İ YILI Ü C R E T T A R İ F E S İ
Oteller ve Restoranlarda nikah akdi Gerçekleştirme
181,00
Düğün Salonlarında ve evlerde nikah akdi gerçekleştirme
131,00
Evlenme İzin belgesi düzenleme
40,00
Şehit çocukları, gaziler ve engelliler aile cüzdanı ücreti hariç bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirler.
Not: Aile cüzdanı ücreti, "Değerli Kâğıtlar Kanununu Genel Tebliği "uyarınca yılı belirlenen fiyat alınacaktır.
MADDE 10- KENT ESTETİĞİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI
İ M A R PROJE Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
PEYZAJ PROJE O N A Y ÜCRETİ
İ M A R P L A N I N D A K O N U T G Ö R Ü L E N Y E R L E R İÇİN (Atrium, villa, y ü k s e k katlı bina)
1- 500m2 den küçük yerler
90,00
2- 500-1000m2 arası
160,00
3- 1000-1500 m2 arası
250,00
4- 1500-2000 m2 arası
340,00
5- 2000-2500 m2 arası
400,00
6- 2500-3000 m2 arası
500,00
7- 3000 m2 den yukarısı
600,00
İ M A R P L A N I N D A T İ C A R E T G Ö R Ü L E N Y E R L E R İÇİN (Ticaret, imalathane, atölye, depo)
1- 500 m2 ye kadar olan yerlerden
90,00
2- 500-1000 m2 arası
160,00
3- 1000-1500 m2 arası
340,00
4- 1500-3000 m2 arası
500,00
5- 3000-5000 m2 arası
680,00
6- 5000 m2 ve yukarısı
820,00
MUHTELİF YERLER İÇİN
1- Özel eğitim kurumlarından
810,00
2- Özel sağlık kurumlarından
810,00
3- Fabrikalardan
810,00
4- Otel ve eğlence merkezlerinden
810,00
5- Akaryakıt ve LPG istasyonlarından
810,00
6- Alış-veriş merkezlerinden
7-Bahçe, çevre, istinat duvarı, kapı girişi ve merdiven vb. detay çizimlerin onayları için
810,00
60,00
MADDE 11- YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
Encümen, Meclis Kararları ile Komisyon Raporlarının ücret karşılığında verilmesine ait ücretin,
2,00
MADDE 12- PARK VE BAHÇELER DAİRE BAŞKANLIĞI
PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ
Özel mülkiyetlerde bulunan (tehlike arz etmeyen ve acil müdahale gerektirmeyen) ağaçlar için vatandaşlardan gelen
budama ve nakil talepleri üzerine Park Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince yerinde; ağacın cinsi, büyüklüğü,
konumu, etrafındaki fiziki şartlar vb. konularda inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda tespit edilecek çalışma
saati üzerinden hizmet ücreti hesaplanır. Çalışma saatleri 1 saat ve katları şeklinde belirlenir. Tespit edilen ücretin Gelir
Şube Müdürlüğüne yatırılması halinde Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün iş programına uygun gün ve saatte hizmet
yerine getirilir. Araçların kullanımına ait ücret tablosu aşağıdadır.
1-) Yüksek İrtifa Aracı ile Budama;
a -) İlk 1(Bir) saat ücreti (KDV dahil) ;
150TL/Saat
b -) Sonraki her 1 (bir) saat için ( KDV dahil) ;
75 T L / S a a t
2-) Ağaç Söküm Dikim Aracı Çalıştırılması Saat Ücreti ;
65 TL/Saat
( 2 İşçi ile birlikte ) ( KDV dahil )
MADDE 13- TARIMSAL VE KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TOPRAK SU ANALİZ LABORATUVARI ÜCRET TARİFESİ
SULAMA SUYU ANALİZİ
40,00
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ SUYU ANALİZİ
40,00
TOPRAK ANALİZİ
20,00
YAPRAK ANALİZİ
40,00
ESAS VE USÛLLER
1- Parametre sayısına bakılmaksızın analiz ücreti minimum 20 TL'dir.
2- Adana Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları tarafından yapılan projelerle ilgili analizlerden ücret alınmaz.
3- Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Kamu Kurum ve Kuruluşları niteliğine haiz kuruluşlardan idarenin onayı ile fiyat alınmaz.
4- Bu fiyat tarifesi her yıl ÜFE Genel Endeksi oranında artırılarak güncellenir.
2015 YILI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL VE KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI TARIM HİZMETLERİ
PROJELERİ KAPSAMINDA ALINACAK KATKI PAYLARI CETVELİ
Proje Adı: Meyveciliği Geliştirme Projesi
1 Adet Kiraz için çiftçi katılım payı(TL)
1,50
1 Adet Elma için çiftçi katılım payı(TL)
1,50
1 Adet Ceviz için çiftçi katılım payı(TL)
2,00
Proje Adı: Su Hasadı Projesi
Jeo Membran Kaplamalı Havuz M2 Çiftçi Katılım payı (TL)
3,00
Proje Adı: Arıcıları ve Göçerleri Aydınlatma Projesi
Tür/Çeşit: Güneş Enerjili Sistemler Çiftçi katılım payı ( TL/Adet)
75,00
Proje Adı: Organik Tarımı Geliştirme Projesi
1 Adet Çilek Fidesi Alımı, 1 Adet Domates Fidesi Alımı için çiftçi katılım payı
0,03
MADDE 14- MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ TEKLİFLERİ
Mülkiyeti Belediyemize ait mezarlıklarda 2014 yılında alınan ücretler ve 2015 yılı ücret teklifleri aşağıda sunulmuştur.
1) GRUP I MEZARLIK YER BEDELİ
a) İsme ve Aileye Tahsisli Mezar Yeri Bedeli (3,5 m 2 -6,00 m2
b) Çocuk ve Bebek Cenazesi Mezar Yeri Bedeli (0-60 ay - 1 m2)
600,00
0,00
c) Günlük Defin Mezar Yeri Bedeli (3,5 m 2 )
0,00
2) G R U P II M E Z A R L I K Y E R BEDELİ
a) İsme ve Aileye Tahsisli Mezar Yeri Bedeli (3,5 m2-6,00 m2)
300,00
b) Çocuk ve Bebek Cenazesi Mezar Yeri Bedeli (0-60 ay - 1 m2)
0,00
c) Günlük Defin Mezar Yeri Bedeli (3,5 m2)
0,00
3) G R U P III M E Z A R L I K Y E R BEDELİ
a) İsme ve Aileye Tahsisli Mezar Yeri Bedeli (3,5 m2-6,00 m2)
150,00
b) Çocuk ve Bebek Cenazesi Mezar Yeri Bedeli (0-60 ay - 1 m2)
0,00
2
c) Günlük Defin Mezar Yeri Bedeli (3,5 m )
0,00
4) G R U P IV M E Z A R L I K Y E R BEDELİ
a) İsme ve Aileye Tahsisli Mezar Yeri Bedeli (3,5 m2-6,00 m 2 )
0,00
2
b) Çocuk ve Bebek Cenazesi Mezar Yeri Bedeli (0-60 ay - 1 m )
0,00
2
c) Günlük Defin Mezar Yeri Bedeli (3,5 m )
0,00
5- KEMİK NAKİL ÜCRETİ
a) Nakl-i Kabir/kemik nakil ücreti (yer bedeli hariç)
180,00
b) Nakl-i Kabir/kemik nakil ücreti (yer bedeli dahil)
1.950,00
6 - M O R G ÜCRETİ
0,00
Her bir cenazenin mezarlıklarda bulunan morg ünitelerinde bekletilme ücreti (her gün için)
7- C E N A Z E HİZMETİ VE DEFİN Ü C R E T İ
0,00
a. Ölü doğum, çocuk, yetişkin cenaze yıkama ücreti (il dışına defnedilecek cenazeler dahil)
b. Mezar yeri kazısı ve defin ücreti (elle veya iş makinası ile)
0,00
c. Kefen bezi verilmesi ücreti (il dışına nakledilecek cenazeler dahil)
0,00
ç. Lahit tahtası verilmesi ücreti (il dışına nakledilecek cenazeler dahil)
0,00
d. Cenaze yıkaması için sabun kullanılması ücreti (il dışına defnedilecek cenazeler dahil)
0,00
8- C E N A Z E NAKİL ÜCRETİ
a) Adana il sınırları içerisinde cenaze nakil ücreti (hareket merkezinden itibaren gidiş-dönüş için beher km
başına alınacak ücret)
0 00
b) Adana il sınırları dışına cenaze nakil ücreti (hareket merkezinden itibaren gidiş-dönüş için beher km başına
0 00
alınacak ücret)
9 - M E Z A R L I K Y A P T I R M A ÜCRETİ
a) Mezar İnşaat İzin Belgesi Bedeli (adet)
20,00
b) Mezar Yeri Kullanım Belgesi yenileme/zayinden düzenleme (adet)
20,00
c) Mezar İnşaatçılarına ait çalışma izin belgesi bedeli (yıllık)
1.000,00
d) Mezar bakıcılarına ait çalışma izin belgesi bedeli (yıllık)
100,00
A Ç I K L A M A : Ücretlere K D V dahildir.
GRUP MEZARLIKLAR
1) G R U P I M E Z A R L I K Y E R LİSTESİ
Asri, Akkapı, Buruk, Kabasakal, Küçükoba Mezarlıkları
2) G R U P II M E Z A R L I K Y E R LİSTESİ
Ceyhan İlçesi ve Kozan İlçesi merkez mezarlıkları
3) G R U P III M E Z A R L I K Y E R LİSTESİ
Aladağ, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık İlçeleri Merkez Mezarlıkları
4) G R U P IV M E Z A R L I K Y E R LİSTESİ
6360 Sayılı Kanun sonrası mahalleye dönüşen mezarlıklar
MADDE 15- SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
250,00
İlk yardım eğitim ücret (KDV hariç)
MADDE 16- ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
R E K L A M KULELERİ (KULE B O A R D , T O T E M V S ™ ) Y E R T A H S İ S ÜCRETLERİ
Kendi mülkiyetine k o n a n totem, raket ve billboardlar vs. yer tahsis ücreti alınmaz.
Büyükşehir Belediye yetki alanlarında:
Birinci Grup: Seyhan İlçesi D-400 Karayolu Kuzeyi, Çukurova İlçesi
495,00
İkinci Grup: Ceyhan, Kozan, Yüreğir, Sarıçam, Seyhan D-400 Karayolunun Güneyi
341,00
Ü ç ü n c ü Grup: Pozantı, Karataş, Karaisalı, Yumurtalık, İmamoğlu, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ
253,00
ELEKTRİK E L E K T R O N İ K VE B İ L G İ S A Y A R S İ S T E M İ İLE Ç A L I Ş A N İLAN VE R E K L A M L A R .
1.950,00
Yıllık m2'sinin fiyatı (tüm gruplarda)
U M U M A AİT Y E R L E R
a) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, anaarter tretuvar, kamuya ait arsalar ile büfeler bariyerler, alt ve üst
geçitler yapılacak geçici ila ve reklamların bez afiş, seyyar panolar v.s.) haftalık olarak m2'sinden (tüm
gruplarda)
b)Belediyemiz denetim ve tasarrufundaki alanlarda bulunan kağıt afiş yapıştırılacak ilan ve reklam panolarına
izinli olarak yapıştırılan afişlerin beher m2'sinden haftalık olarak (tüm gruplarda)
135,00
75,00
c)Belediyemiz denetim ve tasarrufundaki alanlarda bulunan kağıt afiş yapıştırılacak ilan ve reklam panolarına
ve panoların haricindeki izinsiz olarak yapıştırılacak afişlerden her birinden (tüm gruplarda)
160,00
d) U m u m a ait yerlerde ( m e y d a n ,cadde, anaarter tretuvar, ilan reklam amacı ile dağıtılan el ilanı broşür v.s
(stand yerleri için g ü n l ü k m 2 s i n d e n
15,00
d1) izinli olanların herbir adeti için stand g ü n l ü k (3m 2 )
45,00
2
d2) izinsiz olannın her bir adeti için stand g ü n l ü k (3m )
160,00
e) U m u m a ait yerlerde ( m e y d a n ,cadde,anaarter tretuvar, gezici motorlu araçlar üzerinde ilan reklam
amacıyla yapılan her türlü tanıtım faaliyetleri için haftalık m2 sinden
75,00
f ) U m u m a ait yerlerde ( M e y d a n , cadde, bulvar, anaarter, yılbaşı, b a y r a m gibi özel günler ve arifelerinde
yapılacak takların m2'sinden haftalık olarak) t ü m gruplarda
160,00
15)Yukarıda "ÖN İNCELEME, PROJE TASDİK, APLİKASYON UYGULAMASI, PERİYODİK KONTROL ÜCRETİ" adı altında belirtilen
tarifenin uygulanmasında İmar Müdürlüğünün ve Çevre Koruma Daire Başkalığının Uygun görüşleri alınacaktır.
İLAN V E R E K L A M I N Y A P I L A C A Ğ I Y E R L E R 1.-Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan meydan, bulvar, cadde ve anayollara cephesi bulunan yapıların cephe ve
yanlarına, bahçelerine veya çatılarına asılan ilan-reklam tabelaları
2.-Belediye özel mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri
3.-Umuma ait yerlerde ilan asma yerleri.
M Ü R A C A A T ŞEKLİ Ü C R E T L E R İ N İ N Ö D E N M E S İ V E D İ Ğ E R H U S U S L A R 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasının 7/g maddesinde belirtilen; Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan,
bulvar, cadde ve anayola cephesi bulunan yapıların ön ve yan cephelerine ilişkin yükümlülükler koymak ilan ve reklam
asılacak yerleri bunların şekil ve ebatlarını belirlemek Büyükşehir Belediyesinin görevidir.
1.-Bu tür alanlara konulacak reklamların izni ve ücretleri Büyükşehir Belediyesince, bunların dışında kalanların ise ilçe
belediyelerince verilir ve tahsil olunur.
2.-Diğer hususlar, İdarece hazırlanan sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulanır.
3.-Müracaat sahibi, bir dilekçe ile, yapacağı reklam ve ilanın; cinsi, mahiyeti, yeri, ebadı ve sayısı ile hangi tarihler arasında
asılacağını belirten bilgilerle belediyemize müracaat edecektir. Bu başvurunun uygun görülmesi halinde yer belirlemesi
yapılır.
4.-Sabit reklam ve ilanların sürelerinde takvim yılı esas alınır. Yıl içerisinde yapılan müracaatlarda, UYGUNLUK ONAYI
alınan reklam ve ilanların ön inceleme, proje tasdik, aplikasyon uygulaması ve periyodik kontrol ücretleri reklam ve ilanın
konulduğu tarihten itibaren yıl sonuna kadar olan dönem için hesaplanır. (hesaplamalarda ay içerisindeki günler dikkate
alınmaz)periyodik kontrol ücretleri reklam ve ilanın konulduğu tarihten itibaren yıl sonuna kadar olan dönem için
hesaplanır. (hesaplamalarda ay içerisindeki günler dikkate alınmaz)
5.-Uygunluk onayı alınarak asılan ve de ön inceleme, proje tasdik, aplikasyon uygulaması ve periyodik kontrol ücreti tahsil
edilen sabit reklam ve ilanlar tek taraflı olarak zorunlu sebepler (Kent estetiği, trafik, çevre vs.) dolayısıyla ilgili Büyükşehir
Belediyesi birimlerince kaldırılabilir. Reklam ve ilanların kaldırıldıkları tarihten itibaren yıl sonuna kadar ki tahsil edilen ön
inceleme, proje tasdik, aplikasyon uygulaması ve yer tahsis ücretleri mükelleflere iade edilir. Hesaplamalarda ay
içerisindeki günler dikkate alınmaz.
6.-Sabit reklam ve ilanların uygunluk onayı alınmadan konulduğu, anlaşılırsa ön inceleme, proje tasdik, aplikasyon
uygulaması ve periyodik kontrol ücretleri fatura vergi levhası gibi ispatlayıcı belgeler ibraz edildiği takdirde hesaplamalar
belgelerdeki tarihler esas alınarak yapılır. Hesaplamalarda ay içerisindeki günler dikkate alınmaz.
7.-Uygunluk onayı alınmadan asıldıkları tespit edilen reklam ve ilanların kaldırılmaları için Zabıta birimlerince ilgilisine yedi
gün süreli tebligat yapılır. Tebligat süresi içerisinde kaldırılmayan reklam ve ilanlar hiçbir ikaza gerek kalmaksızın
belediyemizin ilgili birimlerince kaldırılır ve kaldırma masrafı %10 fazlasıyla tahsil edilir.
8-Reklam ve ilanların ön inceleme, proje tasdik, aplikasyon uygulaması ve periyodik kontrol sürelerinin uzatılması
belediyenin tasarrufundadır. Reklam sahibi süresinin sonunda belediyeden yeni bir izin almaz ise, ikaza gerek kalmadan
reklam ve ilanı kaldırır. Kaldırmadığı takdirde belediyenin ilgili birimlerince kaldırılır. Reklam ve ilanın iadesi istenirse
masrafı da ilgilisinden ayrıca tahsil edilir.
9-Sağır duvarlarda reklam yüzeyinin %20'si hesaba katılır. Her türlü ilan reklam ünitelerinde tahakkuka esas olacak
hesaplama reklam logosu veya yazının yer aldığı yüzeyin 50 cm dışından kontör alınarak hesaplanacaktır. Çelişkiye düşülen
hususlarda tahakkuka esas yüzey alanın hesabında Kentsel Tasarım Birimi yetkilidir. Kentsel Tasarım Biriminin toplu olarak
vereceği izinlerde tahakkuk esas olacak doluluk oranının tespitine Belediye encümeni yetkilidir.
10.-Reklam ve ilanların alanı, belirli çerçeve içerisine alınmış ise, bu çerçeve içerisindeki alanın en ve boyunun en geniş
noktaları arasındaki mesafe ölçülmek suretiyle, çerçeve içerisine alınmamış ise, alanın tamamı üzerinden hesaplanır.
11.-Reklam ve ilanlar birden fazla yüzlü ise, her yüz ayrı ayrı hesaplanır.
12.-Reklam ve ilanların alanı 0.5 m2 den küçük ise 0.5 m2 olarak, fazla ise 1 m2 olarak hesap edilir.
EVRAK SURETİ,ONAY ÜCRETİ VE DİĞER GELİRLER
8,50
1- Tahsildar makbuz suretlerinden
2- Belediyemizden şahıs ve firmaların talep ettiği ve diğer maddelerde zikredilmeyen her türlü resmi evrakın
7,50
suret, fotokopi ve onay ücreti
MADDE 17 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü
Belediyemizin yetki alanlarına konulacak ATM'lerden İmar Daire Başkanlığınca verilecek uygunluk belgeleri verildikten
sonra her ATM için aşağıdaki tarifeye göre yıllık ücret alınır. Üç yıldan fazla sözleşme yapılmaz.
a) 1.Sınıf bulvar
ve caddelerden
b) 2.Sınıf bulvar ve caddelerden
16.750,00
c) 3.sınıf bulvar ve caddelerden
15.450,00
Bulvar ve cadde sınıflandırılması İmar Daire Başkanlığınca yapılır.
14.150,00
Sözleşme yılından itibaren ücretler her yıl ÜFE tutarında artırılır.
ÖDEME SÜRELERİ
1)Hal yer ücreti her ay peşin olarak ödenir.
2)Otopark katılım ücreti ilgili yönetmeliklere göre ödenir.
3)İlan Reklam Vergisi beyanname verme dönemi içerisinde Şubat-Haziran aylarında iki eşit taksitle tahsil edilir.
4)Diğer ücretler hizmet ifa edilmeden önce peşin olarak tahsil edilir.
İŞBU ÜCRET TARİFESİ 01.0CAK.2015 İLE 31.ARALIK.2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANIR." Şekliyle
kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oy çokluğu ile karar
verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Büyükşehir Belediyesi 2015 mali yılı ücret tarifesine ait komisyon
raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oyçokluğu ile karar verildi.
Ramazan AKYÜREK
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Kanunlar Komisyonumuza havale edilen A d a n a Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Ücret Tarifesine ait Mali
Hizmetler Daire Başkanlığının 05.11.2014 tarih ve 78454898-622.03-6390 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
28/11/2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazısında aynen;
5393 Sayılı Belediye Kanununun "Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri" başlıklı 18.maddesi'nin (f) bendine
"Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak
ücret tarifesini belirlemek" denilmektedir.
(Daire Başkanlığımız tarafından konsolide edilen 2015 Yılı "Ücret Tarifesi" yazımız ekinde sunulmuştur. Gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.) Denilmektedir.
K o m i s y o n u m u z c a yapılan incelemeler ve g ö r ü ş m e l e r neticesinde; A d a n a Büyükşehir Belediyesi 2015 mali yılı
ücret tarifesi;
İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesini idareden geldiği şekliyle,
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; Hafriyat Toprağı, İnşaat ve
Yıkıntı Atıkları Döküm Bedeli kaleminde belirtilen maddelerde dingil araçları ve kamyonetlerin 'Araç Başı'
göstergesinin eklenmesine, İkinci Sınıf GSM Ücret Tarifesi kalemine 'm3 ve adet' göstergesinin eklenmesine,
Katı atık ücret tarifesinde 5. Grupta bulunan bankaların bir alt grupta değerlendirilerek,
İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 2015 Mali yılı Ücret tarifesinde; Motopompla Su Tahliye Ücretleri
kalemine 'Afetlerde ve olağanüstü hallerde bu ücret alınmaz' ibaresinin eklenmesine ve 'İş yerine işletmeye ait
açık alan içerisine depolama yapmayan, kullanmayan veya yangın yönünden önlem aldırılmayan yerler ücrete
tabi tutulmaz' ifadesinin eklenerek 2015 Yılı Ücret tarifesine eklenerek,
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinin idareden geldiği şekliyle,
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; İmar Planı ve Değişikliğinden
Alınacak Ücretlerde 10.000 m2'ye kadar olan plan ve tadilatların m2 ücreti 2,50 TL, 10.000m2'den yukarısı
için m2 ücreti 2,00 TL, plan tadilat talebinin merkezle bütünleşmesi yapılacak ticaret alanlarının (ticaret aksları)
m2 ücreti 10,00 TL, plan tadilat talebinin özel hastane, özel okul, özel yurt alanları için m2 ücreti 10,00 TL,
plan tadilat talebinin; toptan ticaret alanları ve kentsel çalışma alanları için m2 ücreti 10,00 TL, plan tadilat
talebinin turizm tesis alanları için m2 ücreti 10,00 TL, plan tadilat talebinin; tarımsal amaçlı depolama alanları
için m2 ücreti 5,00 TL, plan tadilat talebinin; akaryakıt servis LPG istasyonlarının m2 ücreti 20,00 TL olarak
değiştirilmesine ve açıklamalar kısmının eklenerek,
Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde Moloz nakli bedellerinin eklenerek,
Alt Yapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; şuan uygulamada olan
'Zemin Açma Bedeli' ücret başlığı altındaki asfalt (belediyenin ortağı olduğu şirketler) m2'sinde 60,00 TL
eklenmesine, Alt Yapı Ruhsat Bedeli Hesabının, Alt Yapı Tesisi Açımı Ruhsat Bedeli Hesabı olarak
değiştirilmesine, Zemin Tahrip Bedeli ibaresinin Zemin Açma Ücreti olarak değiştirilerek,
Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde;
A- Garaj Giriş ve Çıkış Ücreti olarak 1 sıra nodaki ücretin 64,00 TL olarak, 2 sıra nodaki ücretin 14,00
TL olarak,3 sıra nodaki ücretin 25,00 TL olarak, 4 sıra nodaki ücretin 34,00 TL olarak, 5 sıra nodaki ücretin
20,00 TL olarak, 6 sıra nodaki ücretin 7,00 TL olarak, 7 sıra nodaki ücretin 12,00 TL olarak, 8 sıra nodaki
ücretin 20,00 TL olarak, 10 sıra nodaki ücretin 8,00 TL olarak, 11 sıra nodaki ücretin 12,00 TL olarak, 12 sıra
nodaki ücretin 200,00 TL olarak, 13 sıra nodaki ücretin 140,00 TL olarak, 14 sıra nodaki ücretin 110,00 TL
olarak, 15 sıra nodaki ücretin 150,00 TL olarak; 16 sıra nodaki ücretin 720,00 TL olarak; 17 sıra nodaki ücretin
450,00 TL olarak; 18 sıra nodaki ücretin 270,00 TL olarak; 19 sıranodaki ücretin 425,00 TL olarak; 20 sıra
nodaki ücretin 20,00 TL olarak; 21 sıra nodaki ücretin 12,00 TL olarak; 22 sıra nodaki ücretin 12,00 TL olarak;
23 sıra nodaki ücretin 7,00 TL olarak değişmesine, 24 sıra nodaki ücretin 1,00 TL olarak eklenerek,
Otobüs Şube Müdürlüğü gelirleri arasında sayılan 'Ruhsat Bedeli' ibaresinin'Alt yapı ve Durak
Kullanım Bedeli' olarak değiştirilmesine, 'J plakalı' Özel Halk Otobüsleri ile 'M plakalı' Özel Dolmuş
Minibüslerinden alınmış olan Alt yapı ve Durak Kullanım bedelinin 4 sınıfa ayrılmasına ve 6360 sayılı kanunla
bağlanan yerler ve bunlar için 1.000,00 TL Alt yapı ve Durak Kullanım bedeli olarak ücretlendirilerek,
M,T,J,U Plakalarda Araç Uygunluk Belgesi Bedelinin M Plaka için 1.250,00 TL, J Plaka için 1.250,00 TL,
T Plaka için 150,00 TL, U Plaka için Minibüste 250,00 TL, Otobüste 300,00 TL olarak değiştirilerek,
Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; bir önceki yıla göre bir kişilik mezar yer alanı
4,5-6,00 m2 den 3,5-6,00 m2 ye indirilmesine, 1 kişilik mezar yeri ücretinin m2'si 490,00 TL'den 600,00
TL'ye çıkarılmasına, Mezar yer bedellerinin 4 gruba ayrılmasına, 1. Grupta Asri, Akkapı, Buruk, Kabasakal,
Küçükoba Mezarlıkları, 2.Grup Ceyhan İlçesi ve Kozan İlçesi Merkez mezarlıkları, 3. Grup Aladağ, Feke,
İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık ilçeleri merkez mezarlıkları, 4.Grup
6360 Sonrası Mahalleye dönüşen yerlerdeki mezarlıklar olarak gruplandırılarak,
5.
6.
7.
8.
Grup Mezar Yerlerinde; İsme ve aileye Tahsisli Mezar yeri Bedelli m2 birim fiyatı 600,00 TL,
Cenazesi Mezar Yeri Bedeli(0-60 ay-1 m2) ücretsiz, Günlük Defin Mezar Yeri (3,5m2) ücretsiz
Grup Mezar Yerlerinde; İsme ve aileye Tahsisli Mezar yeri Bedelli m2 birim fiyatı 300,00 TL,
Cenazesi Mezar Yeri Bedeli(0-60 ay-1 m2) ücretsiz, Günlük Defin Mezar Yeri (3,5m2) ücretsiz
Grup Mezar Yerlerinde; İsme ve aileye Tahsisli Mezar yeri Bedelli m2 birim fiyatı 150,00 TL,
Cenazesi Mezar Yeri Bedeli(0-60 ay-1 m2) ücretsiz, Günlük Defin Mezar Yeri (3,5m2) ücretsiz
Grup Mezar Yerlerinde; İsme ve aileye Tahsisli Mezar yeri Bedelli m2 birim fiyatı ücretsiz,
Cenazesi Mezar Yeri Bedeli(0-60 ay-1 m2) ücretsiz, Günlük Defin Mezar Yeri (3,5m2) ücretsiz
Çocuk ve Bebek
Çocuk ve Bebek
Çocuk ve Bebek
Çocuk ve Bebek
Kemik Nakil Ücreti kalemlerinde; Nakl-I Kabir/kemik nakil ücreti(yer bedeli hariç) 180,00 TL ; Nakl-I
Kabir/kemik nakil ücreti (yer bedeli dahil) 1.950,00 TL olarak belirleyerek,
Mezarlık Yaptırma Ücreti kaleminde;
a) Mezar İnşaat İzin Belgesi Bedeli(adet) 20,00 TL,
b) Mezar Yeri Kullanım Belgesi Yenileme/Zayiinden Düzenleme (adet) 20,00 TL,
c)Mezar İnşaatçılarına Ait Çalışma İzin Belgesi Bedeli (yıllık) 1.000,00 TL,
d) Mezar Bakıcılarına Ait Çalışma İzin Belgesi Bedeli (yıllık) 100,00 TL olarak düzenlenerek,
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği
şekliyle,
Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği
şekliyle,
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği şekliyle,
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği şekliyle,
Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği şekliyle,
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği şekliyle,
Zabıta Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği şekliyle,
Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı'nın 2015 Yılı Ücret tarifesinde; idareden geldiği şekliyle,
Yukarıdaki değişiklikler ve eklemelerden sonra aşağıda düzenlenmiş olan;
2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ (TL)
MADDE:1 İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ
A) HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ:
1) BELEDİYE PAYI
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkındaki 5957
Sayılı Kanunun" ve kanun uygulanmasına ilişkin olarak 07.07.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
"Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmelik "hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
2) İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ
1) Mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerlerinden alınan devir ücreti için
11.940,00
2) Tüzel kişilerde % 50 den az hisse devri alanlar için devir ücreti.
5.970,00
3) Tüzel kişiliklerde % 50 den fazla hisse devri alanlar için devir ücreti(a) maddede belirtilen ücrete hisse oranı uygulanarak
işlem yapılır.
4-) İşyeri maliklerinin devir işlemi yapmaları halinde devralandan alınan devir ücreti
1.144,00
3) K A N T A R T A R T I ÜCRETİ
0 kg'dan - 3 tona kadar olan araçlardan
5,00
b- Darası 3 ton' dan 6 tona kadar olan araçlardan
6,00
a- Darası
c- Darası
6 ton' dan 10 tona kadar olan araçlardan
8,00
d- Darası
10 ton' dan yukarı olan araçlardan
10,00
Ücret alınır. Dara amaçlı 2.nci tartımlardan ücret alınmaz. Kontrol amacıyla idare tarafından yapılan tartımlarda kantar
makbuzu kesilmez ve ücret alınmaz.
4) GİRİŞ Ü C R E T İ
Hal İçerisinde deposu bulunan mal dağıtımı yapan Marketler ve tedarikçilere ait Hal Yönetim Birimlerince tespit
edilen araçlardan, hale her girdiklerinde araç başına (1,05 TL) ücret alınacaktır.
1,05
'
Bu bölümde belirlenmemiş ancak uygulamaya esas olan diğer tüm ücretler hakkında 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe
girmiş olan 5957 sayılı "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan diğer Malların Ticaretinin düzenlenmesi
Hakkında Kanun" ve 07.07.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan "Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı
Hakkındaki Yönetmelik " hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir. (Not: 6360 Sayılı Y a s a y a göre Büyükşehir Belediyemize
bağlanan Toptancı Hallerinde yukarıdaki kalemlerde bulunan tutarların yarısı alınacaktır.)
(B) HALK E K M E K V E U N L U M A M Ü L L E R F A B R İ K A L A R I İŞLETME M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ:
1) 250 g r a m N o r m a l Ekmeğin K D V dahil p e r a k e n d e adet satış fiyatı
0,50
2) 250 g r a m kepekli e k m e ğ i n K D V dahil p e r a k e n d e adet satış fiyatı
0,75
3) 250 g r a m çavdarlı e k m e ğ i n K D V dahil p e r a k e n d e adet satış fiyatı
1,00
4) 250 g r a m ruşeymli e k m e ğ i n K D V dahil p e r a k e n d e adet satış fiyatı
1,50
5) 250 g r a m yulaf kepekli e k m e ğ i n K D V dahil perakende adet satış fiyatı
0,75
6) Tedarikinin m ü m k ü n olması halinde;500 g r a m glütensiz unlu e k m e ğ i n K D V dahil p e r a k e n d e adet satış fiyatı
1,40
Belirlenen birim fiyatlar Yıl içerisinde piyasa şartları ile girdi fiyatlarındaki değişimlere göre; birim ağırlıkları sabit kalmak
şartıyla perakende satışta % 25 eksilme-artış yapmak, 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak toptan satış işlemlerinde perakende
satış fiyatı üzerinden en fazla % 25 oranında indirim uygulayabilmek ve gerekçeli gramaj değişikliklerinde birim fiyatların
yukarıda belirtilen fiyatlar üzerinden adet ağırlıklarıyla doğru orantılı olarak değiştirebilmek üzere Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Makamı yetkilidir. Ekmek Fabrikalarımızda üretilen halk ekmek 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24.
maddesi (j) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi (a) bendi, 14. maddesi (b) bendi 4. fıkrası uyarınca dar gelirli,
yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak hizmetler ve yardımlar kapsamında düşünüldüğünden, ekmek satış
fiyatı buna göre belirlenmiştir.
BU F İ Y A T L A R A K D V DÂHİLDİR.
MADDE 2- ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ
Ç E V R E K O R U M A V E K O N T R O L Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
A d a n a Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesi (Aylık)
A T I K S U A L T Y A P I V E EVSEL KATI ATIK B E R T A R A F TESİSLERİ T A R İ F E L E R İ N İ N B E L İ R L E N M E S İ N D E U Y U L A C A K U S U L V E
E S A S L A R A İLİŞKİN 27.10.2010 T A R İ H V E 27742 SAYILI Ç E V R E V E ŞEHİRCİLİK B A K A N L I Ğ I N I N Y Ö N E T M E L İ Ğ İ N E İSTİNADEN
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ TL/Abone
K o n u t 1. Grup: konutlar, dernekler (ticari faaliyetsiz), inşaatlar
1,63
* Şehit aileleri, gaziler, engelliler (indirimli tarife)
0,81
Konut Dışı:
2. Grup: Resmi kurumlar (kamu binaları, okullar, hastaneler vb.)
12,55
3. Grup: Oteller, yurtlar, hastaneler, okullar (özel kuruluşlar)
86,46
4. Grup: Sanayi, fabrikalar, alış-veriş merkezleri ( M 1 Tepe,Optimum,Carrefoursa vb.)
102,69
5. Grup: Tıp merkezleri, akaryakıt istasyonları, dersaneler, işhanları, gross (metro gross market) ve zincir
marketler (migros, groseri, ekoroma, carrefoursa expres, piyu, A101, bim, ceylan market v.b
6. Grup: Bankalar, Lokanta, yemekçilik firmaları, düğün salonları, kahvehane ve kıraathaneler
7. Grup: Diğer işyerleri (bakkal, küçük marketler, kafeler, bürolar, berber ve kuaförler, kırtasiye, pastaneler,
küçük imalathaneler vb. işyerleri)
60,28
19,08
7,00
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ TL/Abone
K o n u t 1. Grup: konutlar, dernekler (ticari faaliyetsiz), inşaatlar
2,72
* Şehit aileleri, gaziler, engelliler (indirimli tarife)
1,36
Konut Dışı:
2. Grup: Resmi kurumlar (kamu binaları, okullar, hastaneler vb.)
17,52
3. Grup: Oteller, yurtlar, hastaneler, okullar (özel kuruluşlar)
4. Grup: Sanayi, fabrikalar, alış-veriş merkezleri ( M 1 Tepe,Optimum,Carrefoursa vb.)
170,78
173,94
5. Grup: Tıp merkezleri, akaryakıt istasyonları, dersaneler, işhanları, gross (metro gross market) ve zincir
marketler (migros, groseri, ekoroma, carrefoursa expres, piyu, A101, bim, ceylan market v.b
6. Grup: Bankalar, Lokanta, yemekçilik firmaları, düğün salonları, kahvehane ve kıraathaneler
7. Grup: Diğer işyerleri (bakkal, küçük marketler, kafeler, bürolar, berber ve kuaförler, kırtasiye, pastaneler,
küçük imalathaneler vb. işyerleri)
132,83
30,49
16
,04
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ TL/Abone
K o n u t 1. Grup: konutlar, dernekler (ticari faaliyetsiz), inşaatlar
0,10
* Şehit aileleri, gaziler, engelliler (indirimli tarife)
0,00
Konut Dışı:
2. Grup: Resmi kurumlar (kamu binaları, okullar, hastaneler vb.)
8,46
3. Grup: Oteller, yurtlar, hastaneler, okullar (özel kuruluşlar)
4. Grup: Sanayi, fabrikalar, alış-veriş merkezleri ( M 1 Tepe,Optimum,Carrefoursa vb.)
32,27
59,48
5. Grup: Tıp merkezleri, akaryakıt istasyonları, dersaneler, işhanları, gross (metro gross market) ve zincir
marketler (migros, groseri, ekoroma, carrefoursa expres, piyu, A101, bim, ceylan market v.b
6. Grup: Bankalar, Lokanta, yemekçilik firmaları, düğün salonları, kahvehane ve kıraathaneler
7. Grup: Diğer işyerleri (bakkal, küçük marketler, kafeler, bürolar, berber ve kuaförler, kırtasiye, pastaneler,
küçük imalathaneler vb. işyerleri)
14,55
4,94
2
,47
SARIÇAM İLÇE BELEDİYESİ TL/Abone
K o n u t 1. Grup: konutlar, dernekler (ticari faaliyetsiz), inşaatlar
0,31
* Şehit aileleri, gaziler, engelliler (indirimli tarife)
0,15
Konut Dışı:
2. Grup: Resmi kurumlar (kamu binaları, okullar, hastaneler vb.)
0,00
3. Grup: Oteller, yurtlar, hastaneler, okullar (özel kuruluşlar)
4. Grup: Sanayi, fabrikalar, alış-veriş merkezleri ( M 1 Tepe,Optimum,Carrefoursa vb.)
0,00
0,00
5. Grup: Tıp merkezleri, akaryakıt istasyonları, dersaneler, işhanları, gross (metro gross market) ve zincir
marketler (migros, groseri, ekoroma, carrefoursa expres, piyu, A101, bim, ceylan market v.b
6. Grup: Bankalar, Lokanta, yemekçilik firmaları, düğün salonları, kahvehane ve kıraathaneler
7. Grup: Diğer işyerleri (bakkal, küçük marketler, kafeler, bürolar, berber ve kuaförler, kırtasiye, pastaneler,
küçük imalathaneler vb. işyerleri)
0,00
0,00
KARAİSALI İLÇE BELEDİYESİ TL/Abone
K o n u t 1. Grup: konutlar, dernekler (ticari faaliyetsiz), inşaatlar
3,00
* Şehit aileleri, gaziler, engelliler (indirimli tarife)
1,50
Konut Dışı:
2. Grup: Resmi kurumlar (kamu binaları, okullar, hastaneler vb.)
9,44
3. Grup: Oteller, yurtlar, hastaneler, okullar (özel kuruluşlar)
4. Grup: Sanayi, fabrikalar, alış-veriş merkezleri ( M 1 Tepe,Optimum,Carrefoursa vb.)
80,57
0 00
5. Grup: Tıp merkezleri, akaryakıt istasyonları, dersaneler, işhanları, gross (metro gross market) ve zincir
marketler (migros, groseri, ekoroma, carrefoursa expres, piyu, A101, bim, ceylan market v.b
68 37
6. Grup: Bankalar, Lokanta, yemekçilik firmaları, düğün salonları, kahvehane ve kıraathaneler
7. Grup: Diğer işyerleri (bakkal, küçük marketler, kafeler, bürolar, berber ve kuaförler, kırtasiye, pastaneler,
küçük imalathaneler vb. işyerleri)
'
26,86
22,70
HAFRİYAT TOPRAĞI,İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI DÖKÜM BEDELİ:
Aşağıdaki Ücretler Araçların Dingil Mesafesine Göre Belirlenmiştir.
1-Küçük Araçlar ve Kamyonet (araç başı)
15,00
2-Tek Dingil Araçlar (araç başı)
30,00
3-Çift Dingil Araçlar (araç başı)
75,00
4-Üç Dingil Araçlar (araç başı)
100,00
A) GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSAT HEYETİ KONTROL ÜCRETİ
Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü'nce gayrisıhhi müessese ruhsatı almak isteyenlerden işyeri açma izni hariç
olmak üzere aşağıda belirtilen tarifeye göre Heyet Kontrol Ücreti alınır.
1)BİRİNCİ SINIF GSM HEYET KONTROL ÜCRETİ
a)Sermaye şirketlerinden
4.600,00
b)Şahıs şirketi ve gerçek tüzel kişilerden
3.600,00
2) İKİNCİ SINIF GSM ÜCRET TARİFESİ
a)Akaryakıt Satış ve LPG (Otogaz) İkmal İstasyonu Ücret Tarifesi
Akaryakıt Pompası (Adet/TL)
LPG Dispanseri (Adet/TL)
5.000,00
4.000,00
Biodizel Pompası (Adet/TL)
Lift (Adet/TL)
Portatif Lift (Adet/TL)
Açık Kanal (Adet/TL)
3.500,00
2.500,00
1.300,00
1.100,00
Otomatik Yıkama Makinası (Adet/TL)
800,00
Kompresörlü Yıkama Makinası (Adet/TL)
500,00
Kompresörlü Köpük Makinası (Adet/TL)
Yakıt Tankları
500,00
8-10 m3 depo hacmi olanlar (Adet/TL)
10-20 m3 depo hacmi olanlar (Adet/TL)
250,00
350,00
20-40 m3 depo hacmi olanlar (Adet/TL)
40-100 m3 depo hacmi olanlar (Adet/TL)
450,00
550,00
101 m3 depo hacminden fazla olanlar (m 3 /TL)
b) Diğer 2. Sınıf GSM işyerlerinden Heyet Kontrol Ücreti
9,00
a)Sermaye şirketlerinden
2.500,00
b)Şahıs şirketi ve gerçek tüzel kişilerden
1.750,00
3)ÜÇÜNCÜ SINIF GSM HEYET KONTROL ÜCRETİ
a)Sermaye şirketlerinden
1.800,00
b)Şahıs şirketi ve gerçek kişilerden
1.100,00
4) SIHHİ MÜESSESE VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ ÜCRET TARİFESİ
Sıhhi Müesseseler
200,00
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri
300,00
5) EVRAK SURETİ, ONAY ÜCRETİ VE DİĞER GELİRLER
D) Gayri Sıhhi Müesselere ait İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının zayi, yıpranma ve adres güncelleme
yenilenmesinden dolayı yeniden tanzim edilerek düzenlenecek ruhsatlar karşılığında
350,00
40,00
E) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı sureti (aslı gibidir)
F) Sıhhi Müesselere ait İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının zayi, yıpranma ve adres güncelleme
yenilenmesinden dolayı yeniden tanzim edilerek düzenlenecek ruhsatlar karşılığında
110,00
AÇIKLAMALAR
1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının devir bedelinden 1/2 ücret alınır.
2- İşyeri açma ve çalışma ruhsatın intibakı durumunda ( ruhsat sahibinin ölümü halinde) 1/10 ücret alınır.
3- İşletici değişikliği olmaksızın yalnız unvan değişikliği taleplerinde 1/10 ücret alınır.
4- Deneme İzinlerinden 1. sınıf GSM Heyet Ücreti alınır.
5- Yer seçimi ve tesis kurma izni için 1. sınıf GSM Heyet Ücreti alınır.
6- Canlı Müzik izinlerinde ruhsat ücretinin 1/2 si alınır.
7- Her Belediye Başkanlığı ve OSB (Organize Sanayi Bölgesi) yönetimi yetki ve sorumluluk alanındaki sosyo-ekonomik
durumuna göre kendi ücret tarifesini yapar.
8- Mevcut ruhsatlı işyerlerinde ilave bölüm ve teçhizatlar da sadece ilave bölüm ve teçhizatlar için ücret alınır.
9- Bu tarife hükümleri 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanır.
DENİZCİLİK VE İÇ SU HİZMETLERİ SUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ
BAĞLAMA KÜTÜĞÜ ÇİZELGESİ ÖZEL-TİCARİ TEKNELER İÇİN BELEDİYE HİZMET BEDELİ
Tekne Cinsi (0-5 m)
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi
120,00 TL
Yıllık Vize
60,00 TL
Satış (Devir)
120,00 TL
Nakil (Gelen-Giden)
120,00 TL
Sürücü Belgesi
60,00 TL
Tekne Cinsi (5-10 m)
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi
175,00 TL
Yıllık Vize
60,00 TL
Satış (Devir)
120,00 TL
Nakil (Gelen-Giden)
120,00 TL
Sürücü Belgesi
60,00 TL
Tekne Cinsi (10-15 m)
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi
230,00 TL
Yıllık Vize
60,00 TL
Satış (Devir)
120,00 TL
Nakil (Gelen-Giden)
120,00 TL
Sürücü Belgesi
60,00 TL
Gondollara Biniş Ücreti (7 yaş altı ücretsiz)
5,00 TL
Fotoğraf Çekimi (Özel Tur)
50 TL/saat
65 yaş üstü, gelin&damat ve engelli vatandaşlarımızdan gondollara biniş ücreti alınmayacaktır. Bağlama Kütüğü Uygulama
Yönetmeliği 11. Maddesine istinaden gemi, deniz veya iç su aracının adını Türkçe talep eden vatandaşlarımızdan 2015 yılı için
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi ücreti talep edilmeyecektir. 14.09.2009 tarihli Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği madde
28; (25.09.2014 tarihli değişiklik) "Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su
aracının mâliki ve işletenine, tescil edilmemesi veya vize yaptırılmaması nedeniyle idari para cezası uygulanır. Bu ceza, tahsil
edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının beşte birine ilave olarak ruhsatnamenin düzenlenmesi veya vizenin yapılması
gereken tarihten itibaren geç kalınan her ay için %5 eklenerek hesaplanır. Harca tabi olmayan gemi, deniz ve iç su aracına ise
25. maddenin 6. fıkrasında belirlenen miktar üzerinden hesaplama yapılır. Geçirilen süre 1 aydan az olması halinde ay'a
tamamlanır." denilmektedir.
Bu maddeye dayanarak Müdürlüğümüzce görevlerimizin yasalara uygun olarak yapılıp
devamının sağlanması için ceza verme yetkisi talep edilmektedir.
MADDE 3- İTFAİYE DAİRE BAŞKANLİĞİ GELİRLERİ
İTFAİYE SUBE MÜDÜRLÜGÜ GELİRLERİ
II. BACA TEMİZLEME ÜCRETİ
RESMİ BİNALAR
1. Normal bacaların her birinden (4 kata kadar olan meskenlerden)
20,00
2. 5 ve 10 kata kadar olan apartman bacalarının her birinden
33,00
3. 10 ve daha yukarı katlara kadar olan bina bacalarının her birinden
40,00
4. Kalorifer bacalarının her birinden
65,00
5. Hamam ve fırın bacalarının her birinden
65,00
ÖZEL B İ N A L A R
1.
Normal bacaların her birinden (4 kata kadar olan meskenlerden)
45,00
2.
5 ve 10 kata kadar olan apartman bacalarının her birinden
60,00
3.
10 ve daha yukarı katalara kadar olan bina bacalarının her birinden
80,00
4.
Kalorifer bacalarının her birinden
120,00
5.
Hamam ve fırın bacalarının her birinden
120,00
6.
Fabrika ve sanayi bacalarının her birinden
450,00
III. M O T O P O M P L A SU T A H L İ Y E ÜCRETİ (Afetlerde ve olağan üstü hallerde bu ücretler alınmaz)
1.
Motopompla su tahliyesi her saat için
140,00
2.
Dalgıç pompa su tahliyesi her saat için
55,00
IV. M E R D İ V E N L İ A R A Ç L A Y A P I L A N H İ Z M E T ÜCRETİ
1.
24 metrelik merdiven aracı her saat için
450,00
2.
30 metrelik merdiven aracı her saat için
535,00
3.
34 metrelik merdiven aracı her saat için
550,00
4.
54 metrelik merdiven aracı her saat için
770,00
Bu ücretler belediye sınırları dışında % 30 artırılır.
V . Y A N G I N Ö N L E M E T E D B İ R L E R İ ÜCRETİ
1-
Havai fişek gösterisi
450,00
2-
Arazöz tahsisi (bir saat için)
150,00
3-
Çok maksatlı araç (bir saat için)
190,00
VI. SU V E R M E H İ Z M E T İ ÜCRETİ
A- RESMİ YERLER
3,00
1-
Gidiş dönüş (her km)
2-
8 tonluk araç
40,00
14 tonluk araç
55,00
3-
B- ÖZEL YERLER
1-
Gidiş dönüş (her km)
2-
8 tonluk araç
4,20
65,00
3- 14 tonluk araç
VII. İŞYERİ A Ç M A R U H S A T I N A ESAS O L M A K ÜZERE İŞYERİ Y A N G I N G Ü V E N L İ K K O N T R O L Ü R A P O R ÜCRETİ
90,00
Sabit ücret 1m2 ile 50m2 ye kadar olan işyerlerinden
50,00
Kamu yararına veya ticari amaç taşımayan hayır kurumlarına ait dernek veya vakıfların yurtlarında (250 m2 ve
üzeri yerler için) sabit ücret olarak, Ticari kâr amacı ile kurulan/özel yurtlar, pansiyon vb. yerlerden ise normal
tarife olarak m2 üzerinden fiyatlandırılır.
Rapor tanzim tarihi itibari ile 6 ay içerisinde işyerinin adres ve faaliyet konusunun değişmemesi şartı ile evrak
üzerinde yapılan değişikliklerden
250,00
50,00
Bina ve işyerlerinin yangın tedbirleri yönünden incelenmesi her 1m2 kapalı alan için
1,00
Bina ve işyerlerinin yangın tedbirleri yönünden incelenmesi her 1m2 açık alan için
0,50
Kapalı kullanım alanı 5000 m2 nin üzerindeki işyerlerinden, (5000 m2 yi aşan kısmından ise m2 başına)
0,20
Harç muafiyetinden muaf olduğunu ibraz eden resmi kurumlardan ücret alınmaz
VIII.
EĞİTİM VE K U R S ÜCRETİ
1-
Resmi kurumlara ait kişilere verilecek her sertifika için
2-
Özel kurumlara ait kişilere verilecek her sertifika için
3-
Eğitmenlik Sertifikası(en az iki yıllık yüksek okul mezunu)
4-
İtfaiyenin Özel kurumlara Yapacağı 1 saatlik tatbikat
IX.
95,00
185,00
1.000,00
950,00
B A C A T E M İ Z L E M E Y E T K İ BELGESİ ÜCRETİ
1- Her bir yıl için
1.600,00
Y U K A R D A K I F İ Y A T L A R A K D V DAHİLDİR.
AÇIKLAMALAR
1-Yangın sonrası düzenlenen her türlü rapordan herhangi bir ücret alınmaz.
2-Yangın ve arama kurtarma hizmetleri Adana Büyükşehir Belediyesi İl sınırları ile sınırlıdır. Ancak; İl Sınırı dışındaki olaylara
belediye başkanının emri üzerine müdahale edilir.
3-Doğal afetler, şiddetli yağmurlar, taşkınlar ve benzerlerinden meydana gelen su ve sel baskınları için düzenlenen su baskını
raporlarından ücret alınmaz.
4-Yangın, ilkyardım ve afetlerden korunma yolları ve müdahale konularında, itfaiyenin düzenleyeceği eğitim ve kursların
sonunda verilen her sertifika için tarifeye göre ücret alınır; ancak eğitim süresi 30 saatten az olamaz ve eğitmenlik sertifikası
için 45 gün süreyle derse katılım zorunludur. Bununla birlikte kolluk kuvvetlerine verilen eğitim ve derslerden ücret alınmaz.
Ancak; Daire Başkanlığımız tarafından eğitim kursları düzenlenmesi için 20 kişi ve eğitmenlik sertifikası için 10 kişilik başvuru
talebinin olması şarttır.
5- Motopomplarla, merdivenli araçlarla, arazözlerle ve diğer ekipmanlarla yapılacak hizmetlerde öncelikle itfaiye teşkilatının
asli görevi gözetilir. Bu nedenle gerektiğinde hizmet talebi reddedilebilir.
6- Motopomplarla, merdivenli araçlarla, arazözlerle ve diğer ekipmanlarla yapılacak hizmetler esnasında hizmet talebinde
bulunanın kusurundan dolayı araç ve ekipmanlarda meydana gelebilecek arıza ve zararlar hizmet talebinde bulunanlardan
tazmin edilir.
7- İtfaiye arazözleri ile verilen sular, içme suyu olarak kullanılamayacağından ikinci ve üçüncü kişilerin zararı, hastalık v.b.
olaylar hizmet talebinde bulunana aittir.
8- Hizmet taleplerinde İtfaiye Daire Başkanlığından alacakları makbuz ile Gelir Şube Müdürlüğüne yapılacak ödemeye
müteakip, hizmet çıkışı yapılır.
9- Arama-Kurtarma araç ve ekipmanları hiçbir şekilde kiraya verilemez.
10- a)-Baca temizleme yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile İtfaiye Daire Başkanlığı arasında protokol
düzenlenir.
b)-Baca temizleme yetki belgesi alan gerçek ve tüzel kişilerin Adana Büyükşehir Belediyesi Baca Temizleme Yönetmeliğine
uymaları zorunludur.
MADDE 4- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R BELEDİYESİ T İ Y A T R O S A L O N U KİRA T A R İ F E S İ
1)Profesyonelce organize y a p a n kişi k u r u m ve kuruluşların salon talebinde bulunanlara bir g ü n içinde enaz -en fazla 2
seans o l m a k
koşulu ile kiraya verilir.
a)1.SEANS için
700,00
b)2.SEANS için
425,00
c)Hafta tatili ve genel tatil günlerinde ise (a) ve (b) şıklarında belirtilen meblağın %25 fazlası ile alınır.
2)Şehrimizde hizmet veren a m a t ö r tiyatrolar için; A d a n a ' d a m e v c u t a m a t ö r tiyatrolar için 1 g ü n içinde en az-en fazla 2
seans o l m a k
koşulu ile kiraya verilmesi
a)1.SEANS için
525,00
b)2.SEANS için
300,00
c)Hafta tatili ve genel tatil günlerinde ise (a) ve (b) şıklarında belirtilen meblağın %25 fazlası alınır.
3)Derneklere, resmi k u r u m ve kuruluşlarla devlet okullarına
a)1.SEANS için
500,00
b)2.SEANS için
355,00
4)Özel okullar, özel k u r u m ve kuruluşlara
a)1.SEANS için
750,00
b)2.SEANS için
* Hafta tatili ve genel tatil günlerinde ise (a) ve (b) şıklarında belirtilen meblağın % 2 5 fazlası alınır.
375,00
5)Valilik makamınca özel gün ve bayramların kutlanması törenlerinde sosyal amaçlı (ücretsiz) tahsis edilir.
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R BELEDİYESİ Ş E H İ R T İ Y A T R O S U BİLET T A R İ F E S İ
a) Tam bilet (sivil)
6,00
b) Öğrenci, Öğretmen ve Emeklilerden
3,00
c) Çocuk oyunlarından
2,00
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R BELEDİYESİ F U A Y E S A L O N U KİRA T A R İ F E S İ
1) Profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlardan Fuaye talebinde bulunanlara günlük kira tarifesidir.
a) Hafta içi (Günlük)
140,00
b) Hafta sonu (iki gün)
2) Valilik makamınca özel gün ve bayramların kutlanması törenlerinde sosyal amaçlı (ücretsiz) tahsis edilir.
175,00
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R BELEDİYESİ K O N S E R V A T U V A R I ÜCRET T A R İ F E S İ
1 - B A N D O (KENT O R K E S T R A S I )
a- İl içi belediyeler ve derneklere, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
800,00
b- İl dışı belediyeler ve dernekler, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
1.200,00
c- İl içi profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
1.250,00
d- İl dışı profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
2.500,00
2 - T Ü R K HALK D A N S L A R I T O P L U L U Ğ U
a- İl içi belediyeler ve derneklere, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
800,00
b- İl dışı belediyeler ve dernekler, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
1.200,00
c- İl içi profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
1.250,00
d- İl dışı profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
2.500,00
3 - T Ü R K S A N A T M Ü Z İ Ğ İ İCRA HEYETİ
a- İl içi belediyeler ve derneklere, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
800,00
b- İl dışı belediyeler ve dernekler, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
1.200,00
c- İl içi profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
1.250,00
d- İl dışı profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
2.500,00
4- T Ü R K HALK M Ü Z İ Ğ İ İCRA HEYETİ
a- İl içi belediyeler ve derneklere resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
800,00
b- İl dışı belediyeler ve dernekler, resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet okullarına
1.200,00
c- İl içi profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
1.250,00
d- İl dışı profesyonelce organize yapan kişi kurum ve kuruluşlara
2.500,00
A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R BELEDİYESİ K O N S E R V A T U V A R I BİLET T A R İ F E S İ
a) Tam bilet
5,00
b) Öğrenci, Öğretmen ve Emekli
3,00
Y U K A R D A K İ F İ Y A T L A R A K D V DAHİLDİR.
M A D D E 5 - İ M A R V E ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKALIĞI GELİRLERİ
I-) İ M A R U Y G U L A M A Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
1 R Ö L E V E T A S T İ K ÜCRETİ
a) Akaryakıt ve LPG İstasyonlar
1.210,00
b) fabrikalar ( 2464 sayılı yasanın 78. Maddesi ek 2/c ve 80. Maddesindeki istisnalar bu harçtan muaftır.)
1.210,00
c) Depo ve Oto Servisleri
781,00
d) Araç Teşhir ve Satış yerleri
781,00
e) Otopark Yerleri
781,00
f) Ticari Amaçlı İşyerleri
660,00
g) Konutlar ;
462,00
h) Oteller Ve Özel Eğlence Yerleri
506,00
ı) Diğer Röleve onay ücreti
407,00
2 - A V A N PROJE T A S T İ K ÜCRETİ
374,00
3 - Y E R G Ö R M E KEŞFİ
a) Atrium yerler için (Asansörsüz)
159,50
b) Çokkatlı yerler için (Asansörlü)
473,00
c) Villalar için
484,00
4-) M U V A K K A T R U H S A T İÇİN E N C Ü M E N K A R A R I
Arsa m2 den
4,4 KRŞ
5-) T A D İ L A T PROJESİ
a) Tadilat projesi her bağımsız bölüm için
aa) Konutlardan
214,50
ab) Ticarethaneler
308,00
ac) Tamamı Tek Bağımsız bölüm olanlar için
484,00
6-)İSKAN R A P O R U KEŞİF Ü C R E T İ
A) K O N U T L A R İÇİN
a) 0 - 100 m2 arası her daire için
49,50
b)101 - 150 her daire için
96,80
c) 151-200 m2 arası
278,30
d) 201 m2 ve üstü için
407,00
B) İŞ Y E R L E R İ İÇİN
a) 0-100 m2 arası her iş yeri için
157,30
b) 101 - 150 m2 arası her iş yeri için
193,60
c)151-200 m2 arası her iş yeri için
272,80
d)201 m2 ve üstü her iş yeri için
429,00
e) İmalathaneler ve Fabrikaların her m2'si için ;
2,75
( 2464 sayılı yasanın 78. Maddesi ek 2/c ve 80. Maddesindeki istisnalar bu harçtan muaftır.)
f)Özel Okullar ve Hastanelerin her m2'si için
2,42
g) Büyük Depo ve Büyük Mağazaların her m2'si için
2,42
h)Oteller ve Özel Eğlence Yerlerinin m2'si için
2,42
I)Akaryakıt İstasyonları için toplam arsa m2
2,42
J)LPG dolum tesisi için toplam arsa alanı m2
2,42
7 ) F O T O Ğ R A F T A S T İ K ÜCRETİ
a- Konut Belgelerinden
126,50
b- Ticaret Bölgelerinden
220,00
8-)FEN VİZESİ
A - ) K O N U T L A R İÇİN
a)0-100 m2 arası
72,60
b)101 - 150 m2 arası
91,30
c) 151-200 m2 arası
217,80
d)201 m2 ve üstü
314,60
B) İŞ Y E R L E R İ İÇİN
a) 0-100 m2
137,50
b)101-150 m2
176,00
c)151-200 m2
247,50
d) 201 m2 ve üstü Toplam inşaat alanı göz önüne alınacak
392,70
e)İmalathaneler ve Fabrikalar için m2 si
2,42
( 2464 sayılı yasanın 78. Maddesi ek 2/c ve 80. Maddesindeki istisnalar bu harçtan muaftır.)
f)Özel Okullar ve Hastaneler
2,42
g)Büyük Depo ve Mağazalar (500 M2 üzeri yerler için )
2,42
h)Oteller ve Özel Eğlence Yerleri m2 si
2,42
I)Akaryakıt İstasyonları için toplam arsa m2
2,42
9-) ISI Y A L I T I M PROJESİ(HER B A Ğ I M S I Z B Ö L Ü M İÇİN
A) Konutlardan
48,40
B) Ticarethanelerden
78,10
10) NİTELİK B E L İ R L E M E
A) Konutlardan
60,50
B) Ticarethanelerden
108,90
11-) A L T Y A P I M E S U L İ Y E T İ N İ D E R U H T E EDEN S E R B E S T FEN E L E M A N L A R I N D A N B E L E D İ Y E M İ Z E KAYDINI Y A P T I R A N L A R D A N
A L I N A N T E K N İ K U Y G U L A M A S O R U M L U ÜCRETİ
A-) İLK KAYDINI Y A P T I R A N L A R D A N
a) Mimar ve Mühendislerden
387,20
b) Tekniker veya yüksek teknikerlerden
271,70
c) Sürveyanlardan
157,30
B) M Ü T E A K İ P Y I L L A R İÇİN VİZE E T T İ R E N L E R D E N
a)Mimar ve Mühendislerden
271,70
b)Tekniker veya yüksek teknikerlerden
217,80
c) Sürveyanlardan
108,90
12) O T O P A R K ÜCRETİ
29.09.1993 tarih ve 21 173 sayılı resmi g a z e t e d e yayınlanan Otopark Yönetmeliğinin Belediyelere Tespit Yetkisi verilen
maddelerine istinaden 13.10.2006 tarih ve 226 sayılı Meclis kararı ile belirlenen esasların d ö r d ü n c ü m a d d e s i n e göre
ücretler hesaplanarak alınacaktır.
II-) İ M A R P L A N L A M A Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
A- İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİĞİNDEN ALINACAK ÜCRET
1-Belediye Meclisine intikal e d e c e k ( 1 / 5 0 0 0 ve 1/1000 ölçekli ) İmar planı v e / v e y a değişikliği evrakın meclis g ü n d e m i n e
alınması d u r u m u n d a ücret alınacaktır. Kişilerin Müracatı d u r u m u n d a Belediye Meclisine intikal edecek her plan tadilatı
için aşağıdaki ücretler peşin alınır.
a) İmar Planı ve değişikliğinden alan büyüklüğü 10.000 m 2 ye kadar olan plan ve tadilatların m2 si
2,50
b) 10.000 m2 den yukarı için m2 ücreti
2,00
c) Plan tadilat talebinin merkezle bütünleşmesi yapılacak ticaret alanlarının (ticaret aksları) m2 ücreti
10,00
d) Plan tadilat talebinin özel hastane, özel okul, özel yurt alanları için m2 ücreti
10,00
e) Plan tadilat talebinin; toptan ticaret alanları ve kentsel çalışma alanları için m2 ücreti
10,00
f) Plan tadilat talebinin; turizm tesis alanları için m2 ücreti
10,00
g) Plan tadilat talebinin; tarımsal amaçlı depolama alanları için m2 ücreti
5,00
h) Plan tadilat talebinin; Akaryakıt Servis LPG İstasyonlarının m2 ücreti
20,00
2 - N a z ı m imar planı paftalarından yaptırılacak Zerox çekimlerinden
195,00
3-Talep edilen imar d u r u m belgelerinden
130,00
a) konutlar için (m2x2 KRŞ)
b)İşyerleri için (m2 x3 KRŞ)
195,00
* Plan değişikliği teklifinin Belediye Meclisince reddedilmesi durumunda yatırılan plan tadilat ücretinin %50'si iade edilir
* Resmi Kuruluşların kararı ile değiştirilip mahkeme kararı ile iptal edilen planların yerine önceki plan kararlarının getirilmesi
halinde plan tadilatı ücreti alınmaz.
* Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme alınmadan ilgilisi tarafından plan tadilatının geri çekilmesi halinde yatırılan plan
tadilat ücretinin %75'i iade edilir.
* Meclisce onaylanmış plan dosyalarında hiçbir şekilde ücret iadesi yapılamaz.
III-) H A R İ T A Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
1- İFRAZ T E V H İ T VE P A R S E L A S Y O N KON. ÜCRETİ
a)İfraz tevhit ve parselasyon ücreti
516,00
b)18. Madde kont. Ücreti
778,00
2- K O N T R O L L Ü K Ü C R E T İ
a)İlgililerin isteği üzerine halihazır harita yaptırmak isteyenlerden arazi ve büro kontrollük ücreti ( Beher Pafta
481,00
için )
b)Plankote Yapım Ücreti (1 parsel için )
620,00
c)Plankote kont. Ücreti (parsel başına )
481,00
d)Araç ile Araziye gidiş ve geliş
Y U K A R D A K İ F İ Y A T L A R A K D V DAHİLDİR.
166,00
MADDE 6- FEN İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Y A P I M O N A R I M V E PROJE Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
652,50
a) Yol projeleri onay ücreti olarak
Y O L Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
İŞ M A K İ N A L A R I KİRA ÜCRET T A R İ F E S İ
1)Asfalt finişerinin her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
275,00
2)Greyderin her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
187,50
3)Kasalı kamyonun her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
137,00
4)Damperli kamyonun tek dingilli her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
82,00
5)Damperli kamyon çift dingilli her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
100,00
6)Paletli yükleyicinin her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
192,00
7)Buldozerin her saati için (yolda geçen süre dahil) KDV Hariç
192,00
8)Kompresörün her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
192,00
9)Su tankının her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
72,00
10)Kazıcı bekonun her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
187,00
11)Treylerin her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
230,00
12)Römorklu traktörün her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
60,00
13)Silindirin her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
137,00
14)Vibrasyonlu silindirin her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
187,00
15)Su arazözünün her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
45,00
16)Yol süpürme aracının her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
72,00
17)Paletli kazıcı beko aracının her saati için (yolda geçen süre dahil) K D V Hariç
545,00
M O L O Z NAKLİ FİYATI
a) 5 km mesafeye 1 m 3 moloz nakli TL/m 3 (KDV Hariç)
7,61
b) 9 km mesafeye 1 m3 moloz nakli TL/m3 (KDV Hariç)
9,43
c) 12 km mesafeye 1 m3 moloz nakli TL/m3 (KDV Hariç)
10,43
d) 15 km mesafeye 1 m
3
moloz nakli TL/m3 (KDV Hariç)
11,35
BETON ASFALT KAPLAMA AŞINMA VE BİNDER TABAKASI YAPILMASI
Agreganın hazırlanması, işyerine taşınması, bitümün temini, ısıtılması depolanması, karışımın hazırlanması,
kaplamanın yapılması için bütün masraflar dahil tonu (süpürme, astarlama, reklaj yapıştırma hariç)
205,00
KIRMA TAŞ TEMELİN YAPILMASI
Agreganın hazırlanması, işyerine taşınması, figüresi, malzemenin karıştırılması ve serilmesi, sıkıştırılması, suyun
temini, taşınması ve arazözle sulama için bütün masraflar dahil 1m3 fiyatı
115,00
DERE O C A Ğ I M A L Z E M E S İ İLE ALT T E M E L V E T E M E L Y A P I L M A S I
Agreganın hazırlanması, işyerine taşınması, figüresi ,malzemenin karıştırılması ve serilmesi, sıkıştırılması, suyun
temini, taşınması ve arazözle sulama için bütün masraflar dahil 1m3 fiyatı
77,00
MADDE 7- ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI (AYKOME)
A- U y g u l a n a c a k olan zemin a ç m a bedeli ücret tarifesi:
Yapılacak kazılar AYKOME Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır. İzin alınarak yapılan
kazılarda, kazı işlemi izin alındıktan sonra verilen süre içerisinde bitirilmelidir. Bitirilmeyen kazılarda AYKOME Müeyyideler
Yönetmeliğinde bildirilen cezalar uygulanır.
Asfalt (m2)
85,00
Asfalt (Belediyemizin ortağı olduğu iştiraklerden)
60,00
Sathi Kaplama (m2)
55,00
Her Cins Beton Parke (Kilit Taş, Karetaş vb.) (m2)
40,00
Beton (m2)
85,00
Stabilize (m2)
35,00
Toprak (m2)
0,00
Beton Orta Refüj Bordürü (m)
20,00
Beton Kaldırım Bordürü ve Yağmur Oluğu (m)
15,00
Beton Bahçe Bordürü (m)
12,00
4 cm Andezit Kaplama (m2)
75,00
3 cm Andezit Kaplama (m2)
80,00
10x15x50 Andezit Bordür (m)
30,00
10x20x70 Andezit Bordür (m)
31,00
3 cm Açık Renkli Traverten (m2)
95,00
3 cm Koyu Renkli Traverten (m2)
85,00
4 cm Açık Renkli Traverten (m2)
100,00
90,00
4 cm Koyu Renkli Traverten (m2)
Bazalt Kaldırım Bordürü (m)
35,00
Bazalt Orta Refüj Bordürü (m)
45,00
Çim (m2)
15,00
Saha Dolapları (Adet)
70,00
Ankesörlü Telefon (Adet)
35,00
B- Ruhsat Ücreti
Ruhsat Ücreti= (1,50 TL/m 2 x metraj)+KDV
1- Açılacak zeminin m 2 sinden 1,50 TL ücret alınır.
2- KDV (%18)
C- Keşif Ücreti
Keşif Ücreti=(Keşif Birim fiyatı +(ZBT x0,01)+KDV
1)Keşif Birim fiyatı(her altyapı kazı ruhsatı için)
60,00
2)Altyapı tesisi açım ruhsatlarında keşif ücreti için 60,00 TL ve ilave olarak zemin açım ücretinin %1 (yüzde bir) oranında ücret
alınır.
3)Altyap tesisi açımı ek kazı ruhsatlarında keşif ücreti için sadece zemin açım ücretlerinin %1 (yüzde bir) oranında ücret
alınır.
4) KDV (%18)
RUHSAT VE RUHSAT BEDELLERİ
Zemin cinsi birim bedelleri, tespit bedelleri, denetim metraj bedelleri ve hatalı çalışmaların ceza bedelleri her yıl olmak üzere
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 97.maddesi ile 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi uyarınca Belediye Meclis Kararı ile
belirlenir. Altyapı Tesisi Açım Ruhsat Bedeli hesabında; Zemin Açım Ücreti, Ruhsat Ücreti ve Keşif Ücreti alınır.
Altyapı Tesisi Açım Ruhsat Bedelleri
Zemin Açım Ücreti (ZAÜ)
= Zemin cinsi birim fiyatıxmetraj
Ruhsat Ücreti (RÜ)
= (1,50 TL/m2xmetraj)+KDV
Keşif Ücreti (KÜ)
= (Keşif Birim Fiyatı + (ZAÜ x 0,01)+KDV
Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı Bedeli (Toplam) = ZAÜ+RÜ+KÜ
NOT:
a) Altyapı tesisi açım işi kapsamında yapılacak çalışmalar AYKOME yönetmeliğinde belirtilen hususlar doğrultusunda
yapılacaktır. İzin alınarak yapılan çalışmalarda, altyapı tesisi işi izin alındıktan sonra verilen süre içerisinde bitirilmelidir.
Bitirilmeyen kazılarda AYKOME müeyyideler yönetmeliğinde bildirilen cezalar uygulanır.
b) Altyapı Tesisi Açım Ruhsat Bedelleri Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda oluşturulan tarife üzerinden
tahsilatı yapılır. AYKOME Çalışma Yönergesinde belirlenen kurallara uyulması ve izin almaksızın yapılan çalışmalarda izinsiz
çalışmalar için uygulanan cezai müeyyidenin yanı sıra altyapı tesisi açım ruhsat bedelleri eklenerek tahsil edilir.
c) 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya
Şebekelerinde Kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin yönetmelik" ile ilgili olarak
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 09.09.2014 tarih ve 67587305-050.01.04.262 sayılı kararı ile belirlenerek "Ücret
Cetveli" ne dahil edilen ve yürürlüğe giren, Geçiş Hakkı Ücretleri; Tapuda kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı taşınmazlar
için belirtilen ücret üst sınırı hariç olmak üzere, Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde yer alan üst sınırları belirten fiyatlar, her mali
yılın başında Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırılarak tespit edilmiştir.
MADDE 8- ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ
OTOGAR VE OTOPARK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ
A-GARAJ GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÜCRETİ
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ
4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin uygulamasına yönelik " Karayolu Yolcu
Taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin tavan ücret tarifeleri hakkındaki çıkarılacak tebliğine göre alınacak ücretler (KDV
Dahil)
1) (100 KM üstü mesafeler için) Şehirlerarası merkez otobüslerinin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45 ve üzeri
64 00
için
2) (100 KM. üstü mesafeler için )Şehirlerarası merkez otobüslerinin otogar çıkışlarından koltuk adeti 8-14 üzeri
14 00
için
3) (100 KM. üstü mesafeler için )Şehirlerarası merkez otobüslerinin otogar çıkışlarından koltuk adeti 15-24 için
25,00
4) (100 KM. üstü mesafeler için )Şehirlerarası merkez otobüslerinin otogar çıkışlarından koltuk adeti 25-34 için
34,00
5) (Transit geçenlerden) Şehirlerarası transit otobüslerin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45 ve üzeri için
20,00
6) (100 KM. altı mesafeler için) Yakın İl ve İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti 8-14 arası olanlar için
7,00
7) (100 KM. altı mesafeler için) Yakın İl ve İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti 16-24 arası olanlar için
12,00
8) (100 KM. altı mesafeler için) Yakın İl ve İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti 25-34 arası olanlar için
20,00
9) İl içi yolcu taşıması yapan 8-14 koltuklu araçlardan
5,00
10) İl içi yolcu taşıması yapan 15-24 koltuklu araçlardan
8,00
11) İl içi yolcu taşıması yapan 25-34 koltuklu araçlardan
12,00
12)Köylere çalışan otobüsler aylık olarak
200,00
13)Köylere çalışan midibüslerden aylık olarak
140,00
14)Köylere çalışan minibüslerden aylık olarak
110,00
15)Yazıhanelere ait kargo ve servis araçlarından (minibüs/otobüs) aylık olarak
150,00
16)Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketler ait kargo araçlarından yıllık olarak
720,00
17) Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketlere ait kargo araçlarından altı aylık
450,00
18) Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketlere ait kargo araçlarından üç aylık
270,00
19)Merkez Otogarı içerisinde bulunan minibüs, midibüs ve otobüs işletmecilerine tahsis edilen tali peronlardan
aylık olarak
425,00
20) Şehirlerarası transit otobüslerden
20,00
21) Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen nakliyat garajları çıkış ücreti
12,00
22)Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otoparklara giren otobüs, tır ve kamyonların ilk 1 saatlik
ücreti
12,00
23)Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otoparklara giren minibüs ve otomobillerin ilk 1 saatlik
ücreti
24) 22. ve 23. maddelerde uygulanan ilk 1 saatlik ücretlerden sonraki kalınan her bir saat için alınacak ücret
7,00
1,00
25) Geçmiş yıllara ait geciken aylık alacaklar son bütçe tarifesi üzerinden tahsil edilir. (dış tahsilatlar dahil)
KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ TAVAN ÜCRET TARİFESİ (TL)
Terminalin Adı: Adana Şehirler Arası Otobüs Terminali
OTOMOBİL
Yetki Belgesi T ü r ü
AÇIKLAMA
A, B, D: 100 Km üstü uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 7 Koltuk ve altı
8,00
A, B, D, (Y): 100 Km altı uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 7 Koltuk ve altı
5,00
D (Y): İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 7 Koltuk ve altı
4,00
Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan) 7 Koltuk ve altı
2,00
OTOBÜS
A, B, D: 100 Km üstü uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 8-14 Koltuklu
14,00
A, B, D, (Y): 100 Km altı uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 8-14 Koltuklu
7,00
D (Y): İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 8-14 Koltuklu
5,00
Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan) 8-14 Koltuklu
5,00
A, B, D: 100 Km üstü uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 15-24 Koltuklu
25,00
A, B, D, (Y): 100 Km altı uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 15-24 Koltuk ve altı
12,00
D (Y): İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 15-24 Koltuk ve altı
8,00
Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan) 15-24 Koltuk ve altı
8,00
A, B, D: 100 Km üstü uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 25-34 Koltuklu
34,00
A, B, D, (Y): 100 Km altı uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 25-34 Koltuk ve altı
20,00
D (Y): İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 25-34 Koltuk ve altı
12,00
Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan) 25-34 Koltuk ve altı
12,00
A, B, D: 100 Km üstü uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 35-44 Koltuklu
39,00
A, B, D, (Y): 100 Km altı uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 35-44 Koltuk ve altı
25,00
D (Y): İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 35-44 Koltuk ve altı
14,00
Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan) 35-44 Koltuk ve altı
14,00
A, B, D: 100 Km üstü uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 45 Koltuk ve üzeri
64,00
A, B, D, (Y): 100 Km altı uluslararası/şehirlerarası taşımalar için 45 Koltuk ve üzeri
30,00
D (Y): İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 45 Koltuk ve üzeri
20,00
Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan) 45 Koltuk ve üzeri
20,00
K A R A Y O L U Y O L C U T E R M İ N A L İ O T O P A R K T A V A N ÜCRET T A R İ F E S İ (TL)
Otobüslerden
0-25 (0-50) Dakika
Ücretsiz
1 Saate Kadar
12,00
12 Saate Kadar Her Saat İçin İlave
2,00
12-24 Arası Her Saat İçin İlave
1,00
24 Saat Üstü Her Saat İçin İlave
0,50
Aylık Abonman Ücreti
128,00
Ticari Otomobillerden (Taksiler)
0-25 (0-50) Dakika
Ücretsiz
1 Saate Kadar
3,00
12 Saate Kadar Her Saat İçin İlave
1,00
12-24 Arası Her Saat İçin İlave
0,50
24 Saat Üstü Her Saat İçin İlave
0,20
Aylık Abonman Ücreti
64,00
Özel Otomobillerden (Resmi Olanlar Dahil)
0-25 (0-50) Dakika
Ücretsiz
1 Saate Kadar
7,00
12 Saate Kadar Her Saat İçin İlave
1,00
12-24 Arası Her Saat İçin İlave
0,50
24 Saat Üstü Her Saat İçin İlave
0,20
Aylık Abonman Ücreti
64,00
T R A F İ K S İ N Y A L İ Z A S Y O N M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GELİRLERİ
1. GEÇİŞ Y O L U İZİN BELGESİ Ü C R E T L E R İ
1) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. Maddesi gereğince, 19.06.1985 tarihli ve 18789 Sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve 2464 sayılı Belediye
Geliri Kanununun 97. Maddesine uygun olarak Adana Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisindeki tesislere verilen "Geçiş
Yolu İzin Belgesi" düzenlenmesi için aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır.
1. Akaryakıt Satış İstasyonları
60.000,00
2. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG/CNG) Satış İstasyonları
60.000,00
3. Akaryakıt ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG/CNG) Satış İstasyonları
120.000,00
4. Akaryakıt Dolum ve İkmal İstasyonları
30.000,00
5. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG/CNG) Dolum ve İkmal İstasyonları
6. Akaryakıt ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG/CNG) Dolum ve İkmal İstasyonları
30.000,00
7. Tehlikeli madde depoları
40.000,00
8. Umuma Açık Park Yerleri
10.000,00
9. Umuma Açık Garaj
16.000,00
10.Yolcu Terminali (Otogar)
10.000,00
11. Yük Terminali (Nakliyat Ambar ve Depoları)
16.000,00
60.000,00
12. Fabrika
12.a. 0-500 m2 arası
5.000,00
12.b. 501-1000n m2 arası
8.000,00
12.c. 1001-2000 m2 arası
10.000,00
12.d. 2001-3000 m2 arası
12.000,00
12.e. 3001-5000 m2 arası
16.000,00
12.f. 5001-8000 m2 arası
17.000,00
12.g. 8001-10000 m2 arası
41.000,00
12.h. 10001-15000 m2 arası
57.000,00
12.i. 15001-20000 m2 arası
70.000,00
12.j.
105.000,00
21000 m2 ve üzeri
1.13. İşhanı çarşı veya alışveriş merkezi
50.000,00
1.14. Pazar yeri veya toptancı hal
5.000,00
1.15. Sinema, Tiyatro v.b Eğlence Yerleri
5.000,00
1.16. Turistik yapı ve tesisler
1.16.a Lüks Sınıf
50.000,00
1.16.b Birinci Sınıf
21.000,00
1.16.c İkinci Sınıf
19.000,00
1.17. Malzeme Ocak ve Harmanları
6.000,00
1.18. Maden ve Petrol Şantiye Ocak ve Tesisleri
10.000,00
1.19. Araç bakım ve onarım tesisleri
10.000,00
1.20. Araç teşhir ve satış tesisleri
10.000,00
1.21. Araç bakım, onarım, teşhir ve satış tesisleri
20.000,00
1.22. OTELLER
1.22.a. Bir Yıldızlı Oteller
5.000,00
1.22.b. İki Yıldızlı Oteller
10.000,00
1.22.c. Üç Yıldızlı Oteller
20.000,00
1.22.d. Dört Yıldızlı Oteller
40.000,00
1.22.e. Beş Yıldızlı Oteller
80.000,00
1.23. Moteller
5.000,00
1.24. Lokanta ve Kahvehaneler
2.000,00
1.25. Ticari Binalar
5.000,00
1.26. Tarım Ürünleri Depoları
5.000,00
1.27. Besi Çiftliği Ahırlar veya Üretme Çiftlikleri
1.28. Taksi veya Yolcu İndirme Yerleri (durak)
5.000,00
10.000,00
1.29. Sürücü Kurs Yerleri
1.30. Eğitim, Sağlık, Spor, Dini, Kültürel v.b amaçlı kamu veya özel yapılar ile bunların sosyal tesisleri
25.000,00
50.000,00
1.31. Havuzlar
10.000,00
1.32. Trafolar veya Sabit Kantarlar
10.000,00
1.33. Meskenler
1.000,00
1.34. Diğer Trafik güvenliğini etkileyecek her türlü yapı ve tesisler
5.000,00
Herhangi bir nedenle Geçiş Yolu İzin Belgesinin yenilenmesi için tarifede yer alan ilgili ücretin %5 oranında yenileme ücreti
alınır.
2. CEZAİ İŞLEM ÜCRETLERİ
Adana Büyükşehir Belediyesi Yetki ve Sorumluluğunda bulunan trafik yatay ve düşey işaretleme tesisleri üzerine yazı
yazılarak, ilan ve afiş yapıştırılarak, çizerek, kırarak, delerek, sökerek veya benzeri şekillerde bozmak, yerlerini değiştirmek,
ortadan kaldırmak, tahrip etmek, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak şekilde trafik yatay ve düşey
işaretleme işaretlerinin görülmesini engelleyecek şekilde birşey koymak, atmak, dökmek, bırakmak veya benzeri
hareketlerde bulunmak 2912 Sayılı Karayolları Kanunu gereği yasaktır. Bu yasakları yapan şahıs ve kurumlar hakkında
aşağıdaki tarifeye göre cezai işlem uygulanır.
2.1. Kavşak kontrol cihazı
30.000,00
2.2. 0 3 0 0 Oto Sinyal Verici Gurubu
2.000,00
2.3. 0 2 0 0 Oto Sinyal Verici Gurubu
1.750,00
2.4. 0 2 0 0 Yaya Sinyal Verici Gurubu
1.250,00
2.5. 0 3 0 0 Sinyal Verici
2.6. 0 2 0 0 Sinyal Verici
2.7. Güneş Enerjili Sinyal Verici
750,00
600,00
1.000,00
2.8.Standart Sinyal Direği
750,00
2.9.Başüsütü Sinyal Direği
1.500,00
2.10.Trafik işaret direği
500,00
2.11.Trafik işaret Levhası
300,00
2.12.Yön Levhası
250,00
2.13.Yön Levhası Direği
500,00
2.14. Sistem Yön Levhası
300,00
2.000,00
2.15. Sistem Yön Levhası Direği
2.16. Yol Butonu
100,00
2.17. Kasis (m)
100,00
2.18. Delinatör
50,00
2.19. Kamera Direği
3.000,00
2.20. Kamera
5.000,00
100,00
2.21. Yatay İşaretleme (m2)
2.22. U tipi levha takı
30.000,00
2.23. Değişken mesaj işareti
50.000,00
2.24. Araç Sayım Cihazı
15.000,00
2.25. İlan, afiş v.b. yapıştırmak
1.000,00
2.26. Sinyalizasyon alt yapısına zarar vermek
1.500,00
OTOBÜS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ
O T O B Ü S KİRA ÜCRETİ
1-Solo Otobüslerin bir saatlik kira ücreti
2-Solo Otobüslerin aylık kira ücreti
3-Körüklü otobüslerin bir saatlik kira ücreti
4-Körüklü otobüslerin bir aylık kira ücreti
5-Şehir içinde cenazeye giden otobüslerin kira ücreti
50,00
12.000,00
75,00
18.000,00
0,00
ÖZEL HALK O T O B Ü S L E R İ , Ö Z E L D O L M U Ş M İ N İ B Ü S , G Ö L V E NEHİR A R A Ç L A R I N D A N V E T İ C A R İ T A K S İ L E R D E N A L I N A C A K ALT
Y A P I V E D U R A K K U L L A N I M BEDELİ
Şehrimiz içerisinde bulunan yollarda faaliyet gösteren özel halk otobüsü, özel dolmuş minibüs, ticari taksi ve göl ve nehir
üzerinde faaliyet gösteren araçlardan aşağıda belirtilen tarifeye göre altyapı ve durak kullanım bedeli alınır.
J PLAKALI ÖZEL HALK O T O B Ü S L E R İ N D E N
a) J Plakalı l.sınıf özel halk otobüslerinden
2.640,00
b) J Plakalı 2.sınıf özel halk otobüslerinden
1.880,00
c) J Plakalı 3.sınıf özel halk otobüslerinden
1.435,00
d) J Plakalı 6360 Sayılı Kanundan sonra bağlanan yerler
1.000,00
M PLAKALI Ö Z E L D O L M U Ş M İ N İ B Ü S L E R D E N
a) M Plakalı 1. Sınıf özel dolmuş minibüslerden
2.500,00
b) M Plakalı 2. Sınıf özel dolmuş minibüslerden
1.880,00
c) M Plakalı 3. Sınıf özel dolmuş minibüslerden
1.435,00
d) M Plakalı 6360 Sayılı Kanundan sonra bağlanan yerler
1.000,00
U PLAKALI T O P L U T A Ş I M A A R A Ç L A R I
a) U Plakalı Toplu Taşıma Araçları
1.000,00
T PLAKALI T İ C A R İ T A K S İ L E R D E N
T Plakalı Ticari Taksiler
84,00
T İ C A R İ T A Ş I T T A H S İ S BELGESİ ÜCRETİ
a) "S" Grubu Özel Servis Aracı Plakaları için
0,00
b) " M " Grubu Özel Dolmuş Minibüs plakaları için
465,00
c) U Plakalı Toplu Taşıma Araçları
300,00
SERVİS A R A Ç L A R I Y Ö N E T M E L İ Ğ İ N D E Ü C R E T L E N D İ R İ L E C E K B E L G E L E R
BELGE ADI
1- Araç Uygunluk Belgesi, Minibüs
250,00
2- Araç Uygunluk Belgesi, Otobüs
3- Kamu Kurum ve Kuruluşları İhalesine Girmek için Uygunluk Belgesi, Minibüs
300,00
4- Kamu Kurum ve Kuruluşları İhalesine Girmek için Uygunluk Belgesi, Otobüs
165,00
5- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Yazılan Askıya Alma Belgesi
110,00
6- Çalışma Ruhsatı Belgesi, Servisler
275,00
7- Araç Satışı için Noterlik Muvafakatname Belgesi, (satıcı)
8- Şoför Uygunluk Belgesidir. (şoför) (2.idare mah. Servis ücretleri yürütmeyi durdurma kararı 24.04.2014 tarih
ve 1014-75 esas (sadece servis araçları için)
55,00
110,00
0,00
NOT: MİNİBÜS: YASA İLE TRAFİK TESCİL BELGESİNDE MİNİBÜS İBARESİ OLAN ARAÇ
OTOBÜS: YASA İLE TRAFİK TESCİL BELGESİNDE OTOBÜS İBARESİ OLAN ARAÇ
M PLAKALI D O L M U Ş M İ N İ B Ü S Y Ö N E T M E L İ Ğ İ N D E Ü C R E T L E N D İ R İ L E C E K B E L G E L E R
BELGE ADI
1.250,00
1- Araç Uygunluk Belgesi,
2- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Yazılan Askıya Alma Belgesi
110,00
3- Araç Satışı için Noterlik Muvafakatname Belgesi, (satıcı)
55,00
4- Şoför Uygunluk Belgesidir. (şoför)
28,00
5- M' grubu Özel Dolmuş Minibüs plakaları için Ticari Taşıt Tahsis Belgesi
479,00
6- M' Plakalı Araçlar 1/2 DEVİRLERDE
2
.120,00
7- M' Plakalı Araçlar TAM DEVİRLERDE
4
.240,00
J PLAKALI Ö.H.O. A R A Ç L A R I BELGE Ü C R E T L E R İ
BELGE ADI
1.250,00
1- Araç Uygunluk Belgesi,
2- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Yazılan Trafikten Çekme Belgesi
110,00
3- Araç Satışı için Noterlik Muvafakatname Belgesi, (satıcı)
55,00
28,00
4- Şoför Uygunluk Belgesi
5- J' Plakalı Araçlar 1/2 DEVİRLERDE
2.120,00
6- J' Plakalı Araçlar TAM DEVİRLERDE
4.240,00
T PLAKALI T İ C A R İ T A K S İ Y Ö N E T M E L İ Ğ İ N D E Ü C R E T L E N D İ R İ L E C E K B E L G E L E R
BELGE ADI
1- Ticari Taşıt Tahsis Belgesi, (alıcı)
279,00
2- Araç Uygunluk Belgesi,
150,00
3- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Yazılan Trafikten Çekme Belgesi
55,00
4- Araç Satışı için Noterlik Muvafakatname Belgesi, (satıcı)
55,00
5- Şoför Uygunluk Belgesidir. (şoför)
28,00
6- Ticari Taksi Bekleme Yeri Uygunluk Belgesi, (yıllık)
110,00
7- Çalışma Ruhsatı Belgesi
86,00
8- T' Plakalı Araçlar 1/2 DEVİRLERDE
109
9- T' Plakalı Araçlar TAM DEVİRLERDE
218,00
,00
U PLAKALI A R A Ç L A R İÇİN Ü C R E T L E N D İ R İ L E C E K B E L G E L E R
BELGE ADI
1- Araç Uygunluk Belgesi, Minibüs
250,00
2- Araç Uygunluk Belgesi, Otobüs
300,00
3- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Yazılan Trafikten Çekme Belgesi
55,00
275,00
4- Çalışma Ruhsatı Belgesi
5- Araç Satışı için Noterlik Muvafakatname Belgesi, (satıcı)
55,00
6- Şoför Uygunluk Belgesidir. (şoför)
28,00
7- U' Plakalı Araçlar 1/2 DEVİRLERDE
242
,00
9- U' Plakalı Araçlar TAM DEVİRLERDE
484
,00
(*) Servisler için Ticari Taşıt Tahsis Belgesi, Şoför Uygunluk Belgesi ve Devir Bedeli ile ilgili Adana 2.İdare Mahkemesince
verilmiş karar vardır. Bu nedenle teklif edilmemiştir.
Evrak Sureti O n a y Ücreti ve Diğer Gelirler
Belediyemizden şahıs ve firmaların talep ettiği ve diğer maddelerde zikredilmeyen her türlü resmi evrakın suret,
fotokopi ve onay ücreti (S plakaların 2. idare mah. Servis ücretleri y ü r ü t m e y i d u r d u r m a kararı 24.04.2014
tarih ve 1014-75 esas kararına göre yürütmesi d u r d u r u l m u ş olup ancak; M,J,T,U ve diğer plakalardan tahsilat
yapılacaktır)
8 00
M A D D E 9 - BASIN Y A Y I N V E H A L K L A İLİŞKİLER DAİRE B A Ş K A N L I Ğ I
E V L E N D İ R M E Ş U B E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2015 M A L İ YILI Ü C R E T T A R İ F E S İ
Oteller ve Restoranlarda nikah akdi Gerçekleştirme
181,00
Düğün Salonlarında ve evlerde nikah akdi gerçekleştirme
131,00
Evlenme İzin belgesi düzenleme
40,00
Şehit çocukları, gaziler ve engelliler aile cüzdanı ücreti hariç bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirler.
Not: Aile cüzdanı ücreti, "Değerli Kâğıtlar Kanununu Genel Tebliği "uyarınca yılı belirlenen fiyat alınacaktır.
MADDE 10- KENT ESTETİĞİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI
İMAR PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ
PEYZAJ PROJE ONAY ÜCRETİ
İMAR PLANINDA KONUT GÖRÜLEN YERLER İÇİN (Atrium, villa, yüksek katlı bina)
90,00
1- 500m2 den küçük yerler
2- 500-1000m2 arası
160,00
3- 1000-1500 m2 arası
250,00
4- 1500-2000 m2 arası
340,00
5- 2000-2500 m2 arası
400,00
6- 2500-3000 m2 arası
500,00
7- 3000 m2 den yukarısı
600,00
İMAR PLANINDA TİCARET GÖRÜLEN YERLER İÇİN (Ticaret, imalathane, atölye, depo)
90,00
1- 500 m2 ye kadar olan yerlerden
2- 500-1000 m2 arası
160,00
3- 1000-1500 m2 arası
340,00
4- 1500-3000 m2 arası
500,00
5- 3000-5000 m2 arası
680,00
6- 5000 m2 ve yukarısı
820,00
MUHTELİF YERLER İÇİN
1- Özel eğitim kurumlarından
810,00
2- Özel sağlık kurumlarından
810,00
3- Fabrikalardan
810,00
4- Otel ve eğlence merkezlerinden
810,00
5- Akaryakıt ve LPG istasyonlarından
810,00
6- Alış-veriş merkezlerinden
7-Bahçe, çevre, istinat duvarı, kapı girişi ve merdiven vb. detay çizimlerin onayları için
810,00
60,00
MADDE 11- YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
Encümen, Meclis Kararları ile Komisyon Raporlarının ücret karşılığında verilmesine ait ücretin,
2,00
MADDE 12- PARK VE BAHÇELER DAİRE BAŞKANLIĞI
PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ
Özel mülkiyetlerde bulunan (tehlike arz etmeyen ve acil müdahale gerektirmeyen) ağaçlar için vatandaşlardan gelen
budama ve nakil talepleri üzerine Park Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince yerinde; ağacın cinsi, büyüklüğü,
konumu, etrafındaki fiziki şartlar vb. konularda inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda tespit edilecek çalışma saati
üzerinden hizmet ücreti hesaplanır. Çalışma saatleri 1 saat ve katları şeklinde belirlenir. Tespit edilen ücretin Gelir Şube
Müdürlüğüne yatırılması halinde Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün iş programına uygun gün ve saatte hizmet yerine
getirilir. Araçların kullanımına ait ücret tablosu aşağıdadır.
1-) Yüksek İrtifa Aracı ile Budama;
a -) İlk 1(Bir) saat ücreti (KDV dahil) ;
150TL/Saat
b -) Sonraki her 1 (bir) saat için ( KDV dahil) ;
75 TL/Saat
2-) Ağaç Söküm Dikim Aracı Çalıştırılması Saat Ücreti ;
65 TL/Saat
( 2 İşçi ile birlikte ) ( KDV dahil )
MADDE 13- TARIMSAL VE KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TOPRAK SU ANALİZ LABORATUVARI ÜCRET TARİFESİ
SULAMA SUYU ANALİZİ
40,00
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ SUYU ANALİZİ
40,00
TOPRAK ANALİZİ
20,00
YAPRAK ANALİZİ
40,00
ESAS VE USÜLLER
1- Parametre sayısına bakılmaksızın analiz ücreti minimum 20 TL'dir.
2- Adana Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları tarafından yapılan projelerle ilgili analizlerden ücret alınmaz.
3- Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Kamu Kurum ve Kuruluşları niteliğine haiz kuruluşlardan idarenin onayı ile fiyat alınmaz.
4- Bu fiyat tarifesi her yıl ÜFE Genel Endeksi oranında artırılarak güncellenir.
2015 YILI A D A N A B Ü Y Ü K Ş E H İ R BELEDİYESİ T A R I M S A L V E KIRSAL H İ Z M E T L E R DAİRE B A Ş K A N L I Ğ I T A R I M H İ Z M E T L E R İ
PROJELERİ K A P S A M I N D A A L I N A C A K KATKI PAYLARI CETVELİ
Proje Adı: Meyveciliği Geliştirme Projesi
1 A d e t Kiraz için çiftçi katılım payı(TL)
1,50
1 A d e t Elma için çiftçi katılım payı(TL)
1,50
1 A d e t Ceviz için çiftçi katılım payı(TL)
2,00
Proje Adı: Su Hasadı Projesi
3,00
Jeo Membran Kaplamalı Havuz M2 Çiftçi Katılım payı (TL)
Proje Adı: Arıcıları ve Göçerleri A y d ı n l a t m a Projesi
Tür/Çeşit: Güneş Enerjili Sistemler Çiftçi katılım payı ( TL/Adet)
75,00
Proje Adı: Organik Tarımı Geliştirme Projesi
0,03
1 Adet Çilek Fidesi Alımı, 1 Adet Domates Fidesi Alımı için çiftçi katılım payı
MADDE 14- MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ TEKLİFLERİ
Mülkiyeti Belediyemize ait mezarlıklarda 2014 yılında alınan ücretler ve 2015 yılı ücret teklifleri aşağıda sunulmuştur.
1) G R U P I M E Z A R L I K Y E R BEDELİ
a) İsme ve Aileye Tahsisli Mezar Yeri Bedeli (3,5 m2-6,00 m2
600,00
b) Çocuk ve Bebek Cenazesi Mezar Yeri Bedeli (0-60 ay - 1 m2)
0,00
c) Günlük Defin Mezar Yeri Bedeli (3,5 m2)
0,00
2) G R U P II M E Z A R L I K Y E R BEDELİ
a) İsme ve Aileye Tahsisli Mezar Yeri Bedeli (3,5 m2-6,00 m 2 )
300,00
b) Çocuk ve Bebek Cenazesi Mezar Yeri Bedeli (0-60 ay - 1 m2)
2
c) Günlük Defin Mezar Yeri Bedeli (3,5 m )
0,00
0,00
3) G R U P III M E Z A R L I K Y E R BEDELİ
a) İsme ve Aileye Tahsisli Mezar Yeri Bedeli (3,5 m2-6,00 m 2 )
150,00
b) Çocuk ve Bebek Cenazesi Mezar Yeri Bedeli (0-60 ay - 1 m2)
2
c) Günlük Defin Mezar Yeri Bedeli (3,5 m )
0,00
0,00
4) G R U P IV M E Z A R L I K Y E R BEDELİ
a) İsme ve Aileye Tahsisli Mezar Yeri Bedeli (3,5 m2-6,00 m 2 )
0,00
2
b) Çocuk ve Bebek Cenazesi Mezar Yeri Bedeli (0-60 ay - 1 m )
2
c) Günlük Defin Mezar Yeri Bedeli (3,5 m )
0,00
0,00
5- KEMİK NAKİL ÜCRETİ
a) Nakl-i Kabir/kemik nakil ücreti (yer bedeli hariç)
180,00
b) Nakl-i Kabir/kemik nakil ücreti (yer bedeli dahil)
1.950,00
6 - M O R G ÜCRETİ
Her bir cenazenin mezarlıklarda bulunan morg ünitelerinde bekletilme ücreti (her gün için)
0,00
7- C E N A Z E HİZMETİ VE DEFİN Ü C R E T İ
a. Ölü doğum, çocuk, yetişkin cenaze yıkama ücreti (il dışına defnedilecek cenazeler dahil)
0,00
b. Mezar yeri kazısı ve defin ücreti (elle veya iş makinası ile)
0,00
c. Kefen bezi verilmesi ücreti (il dışına nakledilecek cenazeler dahil)
0,00
ç. Lahit tahtası verilmesi ücreti (il dışına nakledilecek cenazeler dahil)
0,00
d. Cenaze yıkaması için sabun kullanılması ücreti (il dışına defnedilecek cenazeler dahil)
0,00
8- C E N A Z E NAKİL ÜCRETİ
a) Adana il sınırları içerisinde cenaze nakil ücreti (hareket merkezinden itibaren gidiş-dönüş için beher km
başına alınacak ücret)
0 00
b) Adana il sınırları dışına cenaze nakil ücreti (hareket merkezinden itibaren gidiş-dönüş için beher km başına
0 00
alınacak ücret)
9 - M E Z A R L I K Y A P T I R M A ÜCRETİ
a) Mezar İnşaat İzin Belgesi Bedeli (adet)
20,00
b) Mezar Yeri Kullanım Belgesi yenileme/zayinden düzenleme (adet)
c) Mezar İnşaatçılarına ait çalışma izin belgesi bedeli (yıllık)
d) Mezar bakıcılarına ait çalışma izin belgesi bedeli (yıllık)
20,00
1.000,00
100,00
A Ç I K L A M A : Ücretlere K D V dahildir.
GRUP MEZARLIKLAR
1) G R U P I M E Z A R L I K Y E R LİSTESİ
Asri, Akkapı, Buruk, Kabasakal, Küçükoba Mezarlıkları
2) G R U P II M E Z A R L I K Y E R LİSTESİ
Ceyhan İlçesi ve Kozan İlçesi merkez mezarlıkları
3) G R U P III M E Z A R L I K Y E R LİSTESİ
Aladağ, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık İlçeleri Merkez Mezarlıkları
4) G R U P IV M E Z A R L I K Y E R LİSTESİ
6360 Sayılı Kanun sonrası mahalleye dönüşen mezarlıklar
MADDE 15- SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
250,00
İlk yardım eğitim ücret (KDV hariç)
MADDE 16- ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
R E K L A M KULELERİ (KULE B O A R D , T O T E M VS...) Y E R T A H S İ S ÜCRETLERİ
Kendi mülkiyetine k o n a n totem, raket ve billboardlar vs. yer tahsis ücreti alınmaz.
Büyükşehir Belediye yetki alanlarında:
Birinci Grup: Seyhan İlçesi D-400 Karayolu Kuzeyi, Çukurova İlçesi
495,00
İkinci Grup: Ceyhan, Kozan, Yüreğir, Sarıçam, Seyhan D-400 Karayolunun Güneyi
341,00
Ü ç ü n c ü Grup: Pozantı, Karataş, Karaisalı, Yumurtalık, İmamoğlu, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ
253,00
ELEKTRİK E L E K T R O N İ K VE B İ L G İ S A Y A R S İ S T E M İ İLE Ç A L I Ş A N İLAN VE R E K L A M L A R .
Yıllık m2'sinin fiyatı (tüm gruplarda)
1.950,00
U M U M A AİT Y E R L E R
a) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, anaarter tretuvar, kamuya ait arsalar ile büfeler bariyerler, alt ve üst
geçitler yapılacak geçici ila ve reklamların bez afiş, seyyar panolar v.s.) haftalık olarak m2'sinden (tüm gruplarda)
135,00
b)Belediyemiz denetim ve tasarrufundaki alanlarda bulunan kağıt afiş yapıştırılacak ilan ve reklam panolarına
izinli olarak yapıştırılan afişlerin beher m2'sinden haftalık olarak (tüm gruplarda)
75,00
c)Belediyemiz denetim ve tasarrufundaki alanlarda bulunan kağıt afiş yapıştırılacak ilan ve reklam panolarına ve
panoların haricindeki izinsiz olarak yapıştırılacak afişlerden her birinden (tüm gruplarda)
160,00
d) U m u m a ait yerlerde ( m e y d a n ,cadde, anaarter tretuvar, ilan reklam amacı ile dağıtılan el ilanı broşür v.s
(stand yerleri için g ü n l ü k m 2 s i n d e n
15,00
d1) izinli olanların herbir adeti için stand g ü n l ü k (3m 2 )
45,00
2
d2) izinsiz olannın her bir adeti için stand g ü n l ü k (3m )
160,00
e) U m u m a ait yerlerde ( m e y d a n ,cadde,anaarter tretuvar, gezici motorlu araçlar üzerinde ilan reklam
amacıyla yapılan her türlü tanıtım faaliyetleri için haftalık m2 sinden
75,00
f ) U m u m a ait yerlerde ( M e y d a n , cadde, bulvar, anaarter, yılbaşı, b a y r a m gibi özel günler ve arifelerinde
yapılacak takların m2'sinden haftalık olarak) t ü m gruplarda
160,00
15)Yukarıda "ÖN İNCELEME, PROJE TASDİK, APLİKASYON UYGULAMASI, PERİYODİK KONTROL ÜCRETİ" adı altında belirtilen
tarifenin uygulanmasında İmar Müdürlüğünün ve Çevre Koruma Daire Başkalığının Uygun görüşleri alınacaktır.
İLAN V E R E K L A M I N Y A P I L A C A Ğ I Y E R L E R 1.-Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan meydan, bulvar, cadde ve anayollara cephesi bulunan yapıların cephe ve
yanlarına, bahçelerine veya çatılarına asılan ilan-reklam tabelaları
2.-Belediye özel mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri
3.-Umuma ait yerlerde ilan asma yerleri.
M Ü R A C A A T ŞEKLİ Ü C R E T L E R İ N İ N Ö D E N M E S İ V E D İ Ğ E R H U S U S L A R 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasının 7/g maddesinde belirtilen; Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan,
bulvar, cadde ve anayola cephesi bulunan yapıların ön ve yan cephelerine ilişkin yükümlülükler koymak ilan ve reklam
asılacak yerleri bunların şekil ve ebatlarını belirlemek Büyükşehir Belediyesinin görevidir.
1.-Bu tür alanlara konulacak reklamların izni ve ücretleri Büyükşehir Belediyesince, bunların dışında kalanların ise ilçe
belediyelerince verilir ve tahsil olunur.
2.-Diğer hususlar, İdarece hazırlanan sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulanır.
3.-Müracaat sahibi, bir dilekçe ile, yapacağı reklam ve ilanın; cinsi, mahiyeti, yeri, ebadı ve sayısı ile hangi tarihler arasında
asılacağını belirten bilgilerle belediyemize müracaat edecektir. Bu başvurunun uygun görülmesi halinde yer belirlemesi
yapılır.
4.-Sabit reklam ve ilanların sürelerinde takvim yılı esas alınır. Yıl içerisinde yapılan müracaatlarda, UYGUNLUK ONAYI alınan
reklam ve ilanların ön inceleme, proje tasdik, aplikasyon uygulaması ve periyodik kontrol ücretleri reklam ve ilanın konulduğu
tarihten itibaren yıl sonuna kadar olan dönem için hesaplanır. (hesaplamalarda ay içerisindeki günler dikkate
alınmaz)periyodik kontrol ücretleri reklam ve ilanın konulduğu tarihten itibaren yıl sonuna kadar olan dönem için hesaplanır.
(hesaplamalarda ay içerisindeki günler dikkate alınmaz)
5.-Uygunluk onayı alınarak asılan ve de ön inceleme, proje tasdik, aplikasyon uygulaması ve periyodik kontrol ücreti tahsil
edilen sabit reklam ve ilanlar tek taraflı olarak zorunlu sebepler (Kent estetiği, trafik, çevre vs.) dolayısıyla ilgili Büyükşehir
Belediyesi birimlerince kaldırılabilir. Reklam ve ilanların kaldırıldıkları tarihten itibaren yıl sonuna kadar ki tahsil edilen ön
inceleme, proje tasdik, aplikasyon uygulaması ve yer tahsis ücretleri mükelleflere iade edilir. Hesaplamalarda ay içerisindeki
günler dikkate alınmaz.
6.-Sabit reklam ve ilanların uygunluk onayı alınmadan konulduğu, anlaşılırsa ön inceleme, proje tasdik, aplikasyon uygulaması
ve periyodik kontrol ücretleri fatura vergi levhası gibi ispatlayıcı belgeler ibraz edildiği takdirde hesaplamalar belgelerdeki
tarihler esas alınarak yapılır. Hesaplamalarda ay içerisindeki günler dikkate alınmaz.
7.-Uygunluk onayı alınmadan asıldıkları tespit edilen reklam ve ilanların kaldırılmaları için Zabıta birimlerince ilgilisine yedi
gün süreli tebligat yapılır. Tebligat süresi içerisinde kaldırılmayan reklam ve ilanlar hiçbir ikaza gerek kalmaksızın
belediyemizin ilgili birimlerince kaldırılır ve kaldırma masrafı %10 fazlasıyla tahsil edilir.
8-Reklam ve ilanların ön inceleme, proje tasdik, aplikasyon uygulaması ve periyodik kontrol sürelerinin uzatılması
belediyenin tasarrufundadır. Reklam sahibi süresinin sonunda belediyeden yeni bir izin almaz ise, ikaza gerek kalmadan
reklam ve ilanı kaldırır. Kaldırmadığı takdirde belediyenin ilgili birimlerince kaldırılır. Reklam ve ilanın iadesi istenirse masrafı
da ilgilisinden ayrıca tahsil edilir.
9-Sağır duvarlarda reklam yüzeyinin %20'si hesaba katılır. Her türlü ilan reklam ünitelerinde tahakkuka esas olacak
hesaplama reklam logosu veya yazının yer aldığı yüzeyin 50 cm dışından kontör alınarak hesaplanacaktır. Çelişkiye düşülen
hususlarda tahakkuka esas yüzey alanın hesabında Kentsel Tasarım Birimi yetkilidir. Kentsel Tasarım Biriminin toplu olarak
vereceği izinlerde tahakkuk esas olacak doluluk oranının tespitine Belediye encümeni yetkilidir.
10.-Reklam ve ilanların alanı, belirli çerçeve içerisine alınmış ise, bu çerçeve içerisindeki alanın en ve boyunun en geniş
noktaları arasındaki mesafe ölçülmek suretiyle, çerçeve içerisine alınmamış ise, alanın tamamı üzerinden hesaplanır.
11.-Reklam ve ilanlar birden fazla yüzlü ise, her yüz ayrı ayrı hesaplanır.
12.-Reklam ve ilanların alanı 0.5 m2 den küçük ise 0.5 m2 olarak, fazla ise 1 m2 olarak hesap edilir.
EVRAK SURETİ,ONAY ÜCRETİ VE DİĞER GELİRLER
8,50
1- Tahsildar makbuz suretlerinden
2- Belediyemizden şahıs ve firmaların talep ettiği ve diğer maddelerde zikredilmeyen her türlü resmi evrakın
7,50
suret, fotokopi ve onay ücreti
MADDE 17 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü
Belediyemizin yetki alanlarına konulacak ATM'lerden İmar Daire Başkanlığınca verilecek uygunluk belgeleri verildikten sonra
her ATM için aşağıdaki tarifeye göre yıllık ücret alınır. Üç yıldan fazla sözleşme yapılmaz.
a) 1.Sınıf bulvar
ve caddelerden
b) 2.Sınıf bulvar ve caddelerden
16.750,00
c) 3.sınıf bulvar ve caddelerden
15.450,00
Bulvar ve cadde sınıflandırılması İmar Daire Başkanlığınca yapılır.
14.150,00
Sözleşme yılından itibaren ücretler her yıl ÜFE tutarında artırılır.
ÖDEME SÜRELERİ
1)Hal yer ücreti her ay peşin olarak ödenir.
2)Otopark katılım ücreti ilgili yönetmeliklere göre ödenir.
3)İlan Reklam Vergisi beyanname verme dönemi içerisinde Şubat-Haziran aylarında iki eşit taksitle tahsil edilir.
4)Diğer ücretler hizmet ifa edilmeden önce peşin olarak tahsil edilir.
İŞBU ÜCRET TARİFESİ 01.OCAK.2015 İLE 31.ARALIK.2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANIR." Şekliyle kabulüne,
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oy çokluğu ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Metin BUĞA
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Zafer KARA
Üye
Cumali ALTINÖZ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-383
Özü: Adana Büyükşehir Belediyesi
2015 Mali Yılı Bütçesi
01.12.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 01.12.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 01.12.2014
tarihli ve 67597785-301.01-282 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı
Gelir-Gider Bütçesine yönelik Plan ve Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - Kanunlar Müşterek Komisyonumuza havale edilen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin
2015 Mali Yılı Bütçesine ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.012335 sayılı yazısı ve 24.09.2014 gün ve 2699 sayılı encümen kararını görüşmek üzere komisyonumuz
24.11.2014 tarihinde toplandı.
2015 Mali Yılı Bütçesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye
Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve
2015 Yılı Performans Programı doğrultusunda incelenerek gerekli değişiklikler Komisyonumuzca yapılmış
olup, 2015 Yılı Bütçesi aşağıya çıkarılmıştır;
BÜTÇE KARARNAMESİ
MADDE-1: Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde"
(1.310.000.000) TL. lik ödenek verilmiştir.
gösterildiği gibi toplam
MADDE-2: Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması"
gösterildiği gibi toplam (1.180.000.000) TL. olarak tahmin edilmiştir.
cetvelinde
MADDE-3: 2015 Yılı Gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile gider bütçesinde yer alan
ödenekler toplamı arasındaki (130.000.000)TL'lik fark Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma tablosundaki
borçlanma ve borç ödemeleri karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
MADDE-4: Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı
bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.
MADDE-5: (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü
birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
MADDE-6: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli
olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde
gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
MADDE-7: Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a) Bütçe Kararnamesi
b) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
d) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)
e) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
g) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
ğ) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
h) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
ı) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
k) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
l) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
m) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
n) Finansman Programı (Örnek-28)
MADDE-8:Belediye vergilerine, resimlerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsilat, 2464
sayılı Kanun'da gösterilen zamanlarda yapılır. 2464 Sayılı Kanunun 16. maddesi "İlan ve Reklam Vergisi,
Beyanname verme süresi içinde ödenir. Belediye Meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde,
iki eşit taksitle almaya yetkilidirler. Birinci taksit süresi Şubat ayı, ikinci taksit süresi Haziran ayıdır.
MADDE-9:5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. Maddesinde belirtilen
hususlarda; her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda ve bakanlar kurulu kararları ile tespit edilen limitler
dahilinde avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
MADDE-10:
a-İhtiyaç duyulduğunda Belediye birimlerinde çalıştırılacak geçici işçilerin sayılarını Belediye
Meclisi, yevmiyelerini tespit etmeye Belediye Encümeni, atamaya ise Belediye Başkanı yetkili kılınmıştır.
b- Belediyemize ait her türlü taşınır ve taşınmazların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına
ve sigorta yaptırılmasına; Belediye Encümeni yetkilidir.
c-Belediye Başkanının güvenliği dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmasına ve Başkan
araçlarının kasko yaptırılmasına, Belediye Encümeni yetkilidir.
MADDE-11: Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına
sahip olduğumuz şirketlerin hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan finansmanın temini için iç
ve dış borçlanmaya ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteği yaptırmaya ve teminat mektuplarının bankalardan
alınmasına belediye adına belediye başkanı yetkilidir.
MADDE-12: 6487 Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun'un 21. Maddesiyle 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun Geçici 6.Maddesinde
kamulaştırmasız el koyma sebebiyle kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden yapılacak ödemeler için
"belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, diğer
idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay
ayrılır." Denilmektedir. Belediyemizin en son kesinleşen 2013 yılı bütçe geliri toplamının yüzde ikisi
10.468.732,00 TL olarak hesaplanmıştır.
Bu nedenle kamulaştırmasız el koyma sebebiyle kesinleşen mahkeme kararları için yapılacak olan
ödemelerde 2015 yılı bütçesinde yukarıda belirtilen oranda ödenek tahsis edilmiştir.
MADDE-13: 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici
1. Maddesi'nin 24.fıkrasında "İstanbul ve Kocaeli hariç büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı
idareler yatırım bütçelerinin en az %10'unu 10 yıl süre ile bu kanun kapsamında belediye sınırlarına dahil
olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar." Denilmektedir. Bu nedenle ilgili
hükümden hareketle Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ve Asfalt Üretim Şube
Müdürlüğü'nün 2015 yılı bütçesi için bu kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan yerleşim
yerlerinin altyapı hizmetleri için belediyenin yatırım bütçesinin %10 tutarı kadar ödenek tahsis edilmiştir.
MADDE-14:Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE-15:Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Gider Bütçesi
Analitik Bütçe Kurumsal Sınıflandırmasının 4 ncü Düzeyinde kodlaması yapılan Belediye Birimlerin
fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı ödenekleri:
01.1 -Genel Sekreterlik, Genel Kamu Hizmetleri
1.231.000
02.1-Özel Kalem Müdürlüğü, Genel Kamu Hizmetleri
5.961.000
04.1-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
14.550.000
04.3-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
24.654.000
05.1-İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
10.1-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
18.1-Yazı İşleri Ve Kararlar Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
20.1-Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
24.3-Hukuk Müşavirliği, Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
25.1-Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
30.4-Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ekonomik Hizmetler
4.748.000
14.297.000
7.324.000
736.000
3.568.000
14.443.000
1.489.000
30.5-Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Hizmetleri
76.804.000
31.4-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ekonomik İşler ve Hizmetler
95.915.000
31.6-Fen İşleri Daire Başkanlığı, İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
153.428.000
32.1-Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
163.418.000
33.6-İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı, İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
11.808.000
34.3-İtfaiye Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
42.548.000
35.4-İşletmeler Ve İştirakler Daire Başkanlığı, Ekonomik İşler Ve Hizmetler
70.417.000
36.1-Makine İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
155.638.000
37.4-Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ekonomik İşler Ve Hizmetler
9.604.000
37.7-Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri
5.565.000
38.3-Ulaşım Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
38.4-Ulaşım Daire Başkanlığı, Ekonomik İşler Ve Hizmetler
39.8-Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri
17.606.000
118.903.000
19.916.000
40.3-Zabıta Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
23.519.000
41.6-Emlak Ve İstimlak Daire Başkanlığı, İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
84.626.000
42.6-Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai. Bşk. İskan Ve Toplum Refahı Hizm.
29.885.000
43.6-Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
13.770.000
44.1-İç Denetim Birim Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
638.000
45.10-Sosyal Hizm.Dai. Bşk. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hizm.
10.500.000
46.8-Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
24.367.000
47.1-Satın Alma ve İhale Dai. Bşk. Genel Kamu Hizmetleri
49.8-Mezarlıklar Dai. Bşk Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
50.8-Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
51.4-Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Dai. Bşk. Ekonomik İşler ve Hizmetler
52.6-Projeler Dai. Bşk. İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
3.914.000
19.718.000
49.911.000
10.076.000
4.505.000
olmak üzere toplam 1.310.000.000 TL dir.
Gelir Bütçesi
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi kodlamasına göre tahmin edilen gelirler:
01-Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
05-Diğer Gelirler
42.534.000
306.757.000
755.000
736.086.000
06-Sermaye Gelirleri
94.118.000
09-Red ve İadeler (-)
-250.000
olmak üzere toplam 1.180.000.000 TL..dir.
Açık/Fazla
Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı,
01-Borçlanma
220.877.874
02-Ödeme
-90.877.874
olmak üzere toplam 130.000.000 TL dir.
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
2-S.G.K.Devlet Prim Gideri
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
4-Faiz Giderleri
5-Cari Transferler
6-Sermaye Giderleri
8-Borç Verme
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
I. 3 Aylık
II. 3 Aylık
(Ocak-Şubat- (Nisan-MayısHaziran)
Mart)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV . 3 Aylık
(EkimKasımAralık)
TOPLAM
43.283.520
43.283.520
46.890.480
46.890.480
180.348.000
7.460.400
7.460.400
8.082.100
8.082.100
31.085.000
141.047.720
141.047.720
152.796.280
152.796.280
587.678.000
10.800.000
10.800.000
11.700.000
11.700.000
45.000.000
5.964.480
5.964.480
6.461.520
6.461.520
24.852.000
84.108.720
84.108.720
91.117.780
91.117.780
350.453.000
240.000
240.000
260.000
260.000
1.000.000
21.500.160
21.500.160
23.291.840
23.291.840
89.584.000
314.400.000
314.400.000
340.600.000
340.600.000
1.310.000
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
tahmin edilen gelirler dağılımı:
AÇIKLAMA
1-Vergi Gelirleri
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV . 3 Aylık
(EkimKasımAralık)
TOPLAM
10.208.160
10.208.160
6.507.690
8.986.810
30.989.000
73.621.680
73.621.680
47.534.880
51.496.120
198.062.000
181.200
181.200
241.280
135.720
754.000
176.660.640
176.660.640
170.776.580
157.639.920
656.833.000
6-Sermaye Gelirleri
22.588.320
22.588.320
13.519.720
8.286.280
43.612.000
9-Red ve iadeler (-)
-60.000
-60.000
-70.000
-55.000
-250.000
53.010.689
53.010.689
57.428.248
57.428.248
220.877.874
-21.810.689
-21.810.689
-23.628.248
-23.628.248
-90.877.874
283.200.000
283.200.000
306.800.000
306.800.000
1.310.000.000
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4-Alınan Bağış ve Yrd.
5-Diğer Gelirler
10.1-Borçlanma
10.2-Ödeme
TOPLAM
Büyükşehir Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa,
5393 Sayılı Belediye Kanununa, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı, Bütçe kararnamesinde kanun, tüzük ve yönetmeliklere
aykırı madde ve ibarelerin bulunmadığı, Bütçeye konulması zorunlu olan cetvellerin eklendiğini,
2015 Yılı Bütçesinin 1.310.000.000 TL'lik Gider ve 1.180.000.000 TL'lik Gelirden oluştuğu, aradaki
130.000.000 TL'lik farkın ise Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma tablosundaki borçlanma ve borç
ödemeleri karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlandığı tespit edilmiş olup, yapılan oylama sonucunda
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oy çokluğu ile karar verildi.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediyesi'nin
2015 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arz edilmesine oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; ad okunma yöntemi ile yapılan açık oylamada Adana
Büyükşehir Belediyesi'nin,
1-2015 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
2-2015 Yılı Gider Bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
3-2015 Yılı Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak, oylandı ve oybirliği
ile kabul edildi,
4- Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak,
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
5-Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi,
6-Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi
okunarak, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen
2015 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ramazan AKYÜREK
Meclis Başkanı
Oğuz ARIK
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
K OMİSY O N RA P O RU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 günlü oturumunda okunan ve incelenmek üzere Plan ve
Bütçe - Kanunlar Müşterek Komisyonumuza havale edilen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin
2015 Mali Yılı Bütçesine ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 64278695-841.01.012335 sayılı yazısı ve 24.09.2014 gün ve 2699 Sayılı Encümen Kararını görüşmek üzere Komisyonumuz
24.11.2014 tarihinde toplandı.
2015 Mali Yılı Bütçesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve
2015 Yılı Performans Programı doğrultusunda incelenerek gerekli değişiklikler Komisyonumuzca yapılmış
olup, 2015 Yılı Bütçesi aşağıya çıkarılmıştır;
BÜTÇE KARARNAMESİ
MADDE-1: Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde"
(1.310.000.000) TL. lik ödenek verilmiştir.
gösterildiği gibi toplam
MADDE-2: Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması"
gösterildiği gibi toplam (1.180.000.000) TL. olarak tahmin edilmiştir.
cetvelinde
MADDE-3: 2015 Yılı Gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile gider bütçesinde yer alan
ödenekler toplamı arasındaki (130.000.000)TL'lik fark Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma tablosundaki
borçlanma ve borç ödemeleri karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
MADDE-4: Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı
bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.
MADDE-5: (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü
birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
MADDE-6: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli
olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde
gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
MADDE-7: Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a) Bütçe Kararnamesi
b) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
d) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)
e) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
g) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
ğ) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
h) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
ı) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
k) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
l) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
m) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
n) Finansman Programı (Örnek-28)
MADDE-8:Belediye vergilerine, resimlerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsilat, 2464
sayılı Kanun'da gösterilen zamanlarda yapılır. 2464 Sayılı Kanunun 16. maddesi "İlan ve Reklam Vergisi,
Beyanname verme süresi içinde ödenir. Belediye Meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde,
iki eşit taksitle almaya yetkilidirler. Birinci taksit süresi Şubat ayı, ikinci taksit süresi Haziran ayıdır.
MADDE-9:5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. Maddesinde belirtilen
hususlarda; her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda ve bakanlar kurulu kararları ile tespit edilen limitler
dahilinde avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.
MADDE-10:
a-İhtiyaç duyulduğunda Belediye birimlerinde çalıştırılacak geçici işçilerin sayılarını Belediye
Meclisi, yevmiyelerini tespit etmeye Belediye Encümeni, atamaya ise Belediye Başkanı yetkili kılınmıştır.
b- Belediyemize ait her türlü taşınır ve taşınmazların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına
ve sigorta yaptırılmasına; Belediye Encümeni yetkilidir.
c-Belediye Başkanının güvenliği dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmasına ve Başkan
araçlarının kasko yaptırılmasına, Belediye Encümeni yetkilidir.
MADDE-11: Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına
sahip olduğumuz şirketlerin hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan finansmanın temini için iç
ve dış borçlanmaya ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteği yaptırmaya ve teminat mektuplarının bankalardan
alınmasına belediye adına belediye başkanı yetkilidir.
MADDE-12: 6487 Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun'un 21. Maddesiyle 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun Geçici 6.Maddesinde
kamulaştırmasız el koyma sebebiyle kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden yapılacak ödemeler için
"belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, diğer
idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay
ayrılır." Denilmektedir. Belediyemizin en son kesinleşen 2013 yılı bütçe geliri toplamının yüzde ikisi
10.468.732,00 TL olarak hesaplanmıştır.
Bu nedenle kamulaştırmasız el koyma sebebiyle kesinleşen mahkeme kararları için yapılacak olan
ödemelerde 2015 yılı bütçesinde yukarıda belirtilen oranda ödenek tahsis edilmiştir.
MADDE-13: 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 1.
Maddesi'nin 24.fıkrasında "İstanbul ve Kocaeli hariç büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı
idareler yatırım bütçelerinin en az %10'unu 10 yıl süre ile bu kanun kapsamında belediye sınırlarına dahil
olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar." Denilmektedir. Bu nedenle ilgili
hükümden hareketle Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ve Asfalt Üretim Şube
Müdürlüğü'nün 2015 yılı bütçesi için bu kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan yerleşim
yerlerinin altyapı hizmetleri için belediyenin yatırım bütçesinin %10 tutarı kadar ödenek tahsis edilmiştir.
MADDE-14:Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE-15:Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
2015 YILI BÜTÇESİ
Gider Bütçesi
Analitik Bütçe Kurumsal Sınıflandırmasının 4 ncü Düzeyinde kodlaması yapılan Belediye Birimlerin
fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2015 yılı ödenekleri:
01.1 -Genel Sekreterlik, Genel Kamu Hizmetleri
1.231.000
02.1-Özel Kalem Müdürlüğü, Genel Kamu Hizmetleri
5.961.000
04.1-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
14.550.000
04.3-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
24.654.000
05.1-İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
10.1-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
18.1-Yazı işleri Ve Kararlar Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
20.1-Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
24.3-Hukuk Müşavirliği, Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
25.1-Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
30.4-Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ekonomik Hizmetler
4.748.000
14.297.000
7.324.000
736.000
3.568.000
14.443.000
1.489.000
30.5-Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Hizmetleri
76.804.000
31.4-Fen işleri Daire Başkanlığı, Ekonomik İşler ve Hizmetler
95.915.000
31.6-Fen işleri Daire Başkanlığı, İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
153.428.000
32.1-Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
163.418.000
33.6-İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı, İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
11.808.000
34.3-İtfaiye Daire Başkanlığı , Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
42.548.000
35.4-İşletmeler Ve İştirakler Daire Başkanlığı, Ekonomik İşler Ve Hizmetler
70.417.000
36.1-Makine İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
155.638.000
37.4-Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ekonomik İşler Ve Hizmetler
9.604.000
37.7-Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri
5.565.000
38.3-Ulaşım Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
38.4-Ulaşım Daire Başkanlığı, Ekonomik İşler Ve Hizmetler
17.606.000
118.903.000
39.8-Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri
19.916.000
40.3-Zabıta Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
23.519.000
41.6-Emlak Ve İstimlak Daire Başkanlığı, İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
84.626.000
42.6-Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai. Bşk. İskan Ve Toplum Refahı Hizm.
29.885.000
43.6-Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
13.770.000
44.1-İç Denetim Birim Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri
638.000
45.10-Sosyal Hizm.Dai. Bşk. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hizm.
10.500.000
46.8-Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
24.367.000
47.1-Satın Alma ve İhale Dai. Bşk. Genel Kamu Hizmetleri
49.8-Mezarlıklar Dai. Bşk Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
50.8-Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
51.4-Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Dai. Bşk. Ekonomik İşler ve Hizmetler
52.6-Projeler Dai. Bşk. İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
3.914.000
19.718.000
49.911.000
10.076.000
4.505.000
olmak üzere toplam 1.310.000.000 TL dir.
Gelir Bütçesi
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi kodlamasına göre tahmin edilen gelirler:
01-Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
05-Diğer Gelirler
42.534.000
306.757.000
755.000
736.086.000
06-Sermaye Gelirleri
94.118.000
09-Red ve İadeler (-)
-250.000
olmak üzere toplam 1.180.000.000 TL..dir.
Açık/Fazla
Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı,
01-Borçlanma
220.877.874
02-Ödeme
-90.877.874
olmak üzere toplam 130.000.000 TL dir.
Ayrıntılı Harcama Programı
Ayrıntılı Harcama Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Kodlamanın Birinci Düzeyinden
ödenek dağılımı
AÇIKLAMA
1-Personel Giderleri
2-S.G.K.Devlet Prim Gideri
3-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
4-Faiz Giderleri
5-Cari Transferler
6-Sermaye Giderleri
8-Borç Verme
9-Yedek Ödenekler
TOPLAM
I. 3 Aylık
II. 3 Aylık
(Ocak-Şubat- (Nisan-MayısHaziran)
Mart)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV . 3 Aylık
(EkimKasımAralık)
TOPLAM
43.283.520
43.283.520
46.890.480
46.890.480
180.348.000
7.460.400
7.460.400
8.082.100
8.082.100
31.085.000
141.047.720
141.047.720
152.796.280
152.796.280
587.678.000
10.800.000
10.800.000
11.700.000
11.700.000
45.000.000
5.964.480
5.964.480
6.461.520
6.461.520
24.852.000
84.108.720
84.108.720
91.117.780
91.117.780
350.453.000
240.000
240.000
260.000
260.000
1.000.000
21.500.160
21.500.160
23.291.840
23.291.840
89.584.000
314.400.000
314.400.000
340.600.000
340.600.000
1.310.000
Finansman Programı
Finansman Programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinden
tahmin edilen gelirler dağılımı:
AÇIKLAMA
1-Vergi Gelirleri
I. 3 Aylık
(Ocak-ŞubatMart)
II. 3 Aylık
(NisanMayısHaziran)
III. 3 Aylık
(TemmuzAğustosEylül)
IV . 3 Aylık
(EkimKasımAralık)
TOPLAM
10.208.160
10.208.160
6.507.690
8.986.810
30.989.000
73.621.680
73.621.680
47.534.880
51.496.120
198.062.000
181.200
181.200
241.280
135.720
754.000
176.660.640
176.660.640
170.776.580
157.639.920
656.833.000
6-Sermaye Gelirleri
22.588.320
22.588.320
13.519.720
8.286.280
43.612.000
9-Red ve İadeler (-)
-60.000
-60.000
-70.000
-55.000
-250.000
53.010.689
53.010.689
57.428.248
57.428.248
220.877.874
-21.810.689
-21.810.689
-23.628.248
-23.628.248
-90.877.874
283.200.000
283.200.000
306.800.000
306.800.000
1.310.000.000
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4-Alınan Bağış ve Yrd.
5-Diğer Gelirler
10.1-Borçlanma
10.2-Ödeme
TOPLAM
Büyükşehir Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa,
5393 Sayılı Belediye Kanununa, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı, Bütçe kararnamesinde kanun, tüzük ve yönetmeliklere
aykırı madde ve ibarelerin bulunmadığı, Bütçeye konulması zorunlu olan cetvellerin eklendiğini,
2015 Yılı Bütçesinin 1.310.000.000 TL'lik Gider ve 1.180.000.000 TL'lik Gelirden oluştuğu, aradaki
130.000.000 TL'lik farkın ise Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma tablosundaki borçlanma ve borç
ödemeleri karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlandığı tespit edilmiş olup, yapılan oylama sonucunda
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oy çokluğu ile karar verildi.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediyesi'nin
2015 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine
arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Metin BUĞA
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
(Raporlu)
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Zafer KARA
Üye
Cumali ALTINÖZ
Download

Kasım 2014 Tarihli Meclis Kararı