Sekty a sekulárne kulty
Cieľom kurzu je poukázať na problematiku, ktorá sa týka rozličnosti náboženských prejavov
spájajúcich sa s pojmami sekta, nové náboženské hnutia, kult, cirkev. Okrem vymedzenia základných
pojmov a ich vývoja pôjde aj o analýzu metodologického prístupu k rôznym náboženským hnutiam,
ktorá súvisí s problémom interpretácie a spôsobu myslenia, ktorý v súvislostiach hermeneutiky
a kontextuálneho prístupu k svetu je dôležitým činiteľom pri popisovaní a hodnotení náboženských
prejavov rôznych hnutí a kultov.
ThDr. Radovan Šoltés, PhD.
(Zimný semester, 2014/15)
● Náboženstvo a problém interpretácie – metodologické vymedzenie
– Pluralizmus a spiritualita. (Sheldrake, 7-11)
– Dejiny, náboženstvo a problém interpretácie. (Sheldrake, 19-38)
– Problém vnímania reality a klasifikácie náboženských prejavov. (Václavík, 11-33)
● Vymedzenie pojmov „sekta – cirkev – kult“
– Problém pojmu „sekta“ (Štampach, Vojtíšek, Václavík)
– Typológia pojmu „sekta“ a „cirkev“ podľa Maxa Webera a Ernesta Troeltscha (Václavík, 34-41)
– Kritická reflexia typologického použitia pojmov sekta, cirkev a kult. (Václavík, 58-63)
– Nové náboženské hnutia v konflikte so spoločnosťou (Vojtíšek, Nová náboženská hnutí a jak im
porozumět, s. 25-52)
● Typológie pojmu „nové náboženské hnutia
– Wallisova typológia hnutí odmietajúcich, prijímajúcich a obývajúcich svet. (Václavík, 64-85)
– Dualistické a monistické nové náboženské hnutia podľa D. Anthonyho a T. Robbinsa. (Václavík,
86-91)
● Genealogické klasifikácie (Václavík, 92-124)
– „Nové“ verzus „tradičné“ náboženské hnutia.
– Monotetická klasifikácia na základe „jedinečnosti a konečnosti“.
– Historicko-genealogická klasifikácia
● Integrovaný model typológie nových náboženských hnutí
– Kultúrna integrácia nových náboženských hnutí na základe sociálnej konformity a nonkonformity. (Václavík, 125-132)
● Nebezpečenstvo jednostranného „antikultovného“ prístupu (Gróf, 24-33)
1
● Problémy a obmedzenia psychickej manipulácie (Abgral: Mechanismus sekt, s. 105 – 117)
Podmienky ukončenia štúdia predmetu:
Aktívna účasť na prednáškach, ktorá je spojená s diskusiou a rozumejúcim čítaním textov.
Prednesenie referátu a absolvovanie záverečného preskúšania z odporúčanej literatúry a prednášaných
tém počas semestra.
Udelenie skúšky je podmienené prihlásením sa študenta na vypísaný termín cez MAIS!
Zoznam odporúčanej literatúry
ABGRALL, Jean-Marie: Mechanismus sekt. Praha : Karolinum, 1999.
NEŠPOR, R. Zdeněk – VÁCLAVÍK, David a kol.: Příručka sociologie náboženství. Praha :
Sociologické nakladatelství, 2008.
SHELDRAKE, Philip: Spiritualita a historie. Brno : CDK, 2003.
VÁCLAVÍK, David.: Sociologie nových náboženských hnutí. Brno : Masarykova univerzita, 2007.
VOJTÍŠEK, Zdeněk: Nová náboženská hnutí a jak im porozumět. Praha : Alfa Publishing, 2007.
Články
GRÓF, Richard: Nebezpečenstvo jednostranného „antikultovného“ prístupu... In: Empatia. 1/2006.
PROFANT, Vít – ŠTAMPACH, Ivan O.: Co je a co není sekta. In: Dingir – religionistický časopis
o současné náboženské scéně. 4/2000. (www.dingir.cz)
VOJTÍŠEK, Zdeněk: Co se slovem „sekta“? In: Dingir. 4/2004.
Doplňujúca literatúra
Encyklopedie nových náboženství. Praha : Euromedia Group, 2006.
LUŽNÝ, Dušan: Nová náboženská hnutí. Brno : Masarykova univerzita, 1997.
LUŽNÝ, Dušan: Náboženství a moderní společnost. Brno : Masarykova univerzita, 1999.
ŠTAMPACH, Ivan: Náboženství v dialogu. Praha : Portál, 1998. – prípadne nové vydanie:
ŠTAMPACH, Ivan: Přehled religionistiky. Praha : Portál, 2008.
VOJTÍŠEK, Zdeněk: Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice. Praha : Portál,
2004.
2
Download

Sekty a sekulárne kulty