Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu
Učitel: Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., docent katedry teorie práva a právních učení PF UK
e-mail: [email protected]
konzultační hodiny: v budově PF UK, míst. 333,2, konkrétní hodiny viz wintr.cz
Status kurzu: výběrový předmět Ústavu politologie FF UK
Forma kurzu a časový rozsah: ZS 1/1
Forma atestace: zápočet (formou kolokvia)
Požadavky k atestacím: Aktivní účast na hodinách a závěrečné kolokvium (rozmluva) o ústavním právu
ČR nad probíranými nálezy Ústavního soudu
Stručná charakteristika kurzu, hlavní témata: Kurs se zabývá některými problémy ústavního práva ČR
na základě rozboru důležitých nálezů Ústavního soudu (např. k volebnímu systému, k legislativnímu
procesu, k nezávislosti soudců, ke vztahu českého práva k právu EU, k tzv. materiálnímu ohnisku Ústavy)
nebo jiných kontroverzních ústavněprávních situací (např. sestavování vlády, výkon pravomocí prezidenta
republiky). Základním právům a svobodám bude věnován kurs v letním semestru. Kurs předpokládá
základní orientaci studentů v ústavním systému ČR a ochotu studovat nálezy Ústavního soudu, které budou
v kursu rozebírány. Kurs je koncipován jako diskuse nad vybranými nálezy, přičemž předpokládá, že
studenti si na danou hodinu předepsané nálezy (resp. jejich vybrané části) přečtou. Důležitou součástí kursu
bude práce s právními předpisy, proto bude třeba mít neustále s sebou Ústavu, Listinu základních práv a
svobod, zákon o Ústavním soudu, jednací řád Poslanecké sněmovny, zákon o volbách do Parlamentu a
zákon o volbě prezidenta republiky (na internetu, např. zakonyprolidi.cz, nebo ve formě brožury, např. ÚZ
od nakladatelství Sagit). Detaily viz předběžný program níže, texty probíraných nálezů viz nalus.usoud.cz,
některé s tučně vyznačenými relevantními částmi na wintr.cz.
Základní literatura:
Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 2. vydání, Aleš Čeněk, Plzeň 2013
Doporučená literatura:
Bahýľová, L.; Filip, J.; Molek, P.; Podhrázký, M.; Suchánek, R.; Šimíček, V.; Vyhnánek, L.: Ústava České
republiky. Komentář, Praha 2010
Filip, J.: Ústavní právo České republiky, 4. vydání, Brno 2003
Gerloch, A.; Kysela, J. (eds.): 20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed, Praha 2013
Holländer, P.: Základy všeobecné státovědy, 2. vydání, Plzeň 2009
Chmel, J.: Politika na Ústavním soudě?, in: Časopis pro právní vědu a praxi č. 2/2013 a č 4/2013,
http://www.law.muni.cz/dokumenty/24391 a http://www.law.muni.cz/dokumenty/26826
Klíma, K. a kol.: Komentář k Ústavě a Listině, 2. vydání, Plzeň 2009
Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států, 2. vydání, Praha 2006
Kmec, J.; Kosař, D.; Kratochvíl, J.; Bobek, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, Praha 2012
Kust, J. (ed.): Evropská inspirace z Karlsruhe, Praha 2009
Kysela, J.: Ústava mezi právem a politikou. Uvedení do ústavní teorie, Praha 2014
Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky, Praha 2012
Přibáň, J.; Holländer, P. et al.: Právo a dobro v ústavní demokracii, Praha 2011
Sládeček, V.; Mikule, V.; Syllová, J.: Ústava ČR. Komentář, Praha 2007
Suchánek, R.; Jirásková, V. a kol.: Ústava České republiky v praxi, Praha 2009
Wagnerová, E. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha 2012
Wintr, J.: Česká parlamentní kultura, Praha 2010
Wintr, J.: Dvacet let fungování Ústavního soudu České republiky, in: Právněhistorické studie, 2014
Výběrový předmět ÚPOL: Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu - program pro ZS 2014/15
1. 10. Úvod – základní informace, principy ústavního práva, aktuální otázky ústavního práva
8. 10. Systém poměrného zastoupení a rovnost volebního práva
usnesení Pl. ÚS 57/06 ze 17. 4. 2009 (odmítnutí návrhu senátorů k protiústavnosti volebního systému)
nález Pl. ÚS 52/10 z 29. 3. 2011 (k obvodům v pražských komunálních volbách)
usnesení Pl. ÚS 2/14 z 19. 8. 2014 (odmítnutí úst. stížnosti Pirátů proti uzavírací klauzuli 5 % ve sněmovních volbách)
nález Pl. ÚS 14/14 (k uzavírací klauzuli 5 % v evropských volbách) – bude-li
15. 10. Volební kampaň, soudní přezkum voleb
nález Pl. ÚS 73/04, č. 140/2005 Sb. (k poctivosti volební kampaně, kauza Nádvorník)
nález Pl. ÚS 57/10 (k uplácení voličů v Krupce)
usnesení NSS z 18. 2. 2013, sp. zn. Vol 44/2013 (zamítnutí stížnosti proti zvolení M. Zemana prezidentem)
22. 10. Politické strany
nález Pl. ÚS 53/2000, č. 98/2001 Sb. (zrušení ročního příspěvku na mandát ve výši 1 milión Kč)
nález II. ÚS 1969/10 z 27. 12. 2011 (k soudnímu přezkumu vnitrostranických rozhodnutí)
rozsudek NSS ze 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009 (k rozpuštění Dělnické strany)
29. 10. Přijímání zákonů
nález Pl. ÚS 77/06, č. 37/2007 Sb. (k tzv. přílepkům)
nález Pl. ÚS 53/10, č. 119/2011 Sb. (ke stavebnímu spoření)
nález Pl. ÚS 1/12, č. 437/2012 Sb. (k povinnosti vykonávat veřejnou službu a zákazu nucených prací) – jen
procesní část
5. 11. Role Senátu v ústavním systému. Ústavní žaloba na prezidenta republiky
nález Pl. ÚS 13/05, č. 283/2005 Sb. (k výkladu pojmu „volební zákon“ v čl. 40 Ústavy)
nález Pl. ÚS 6/12, č. 39/2013 Sb. (podruhé k tzv. přílepkům)
ústavní žaloba Senátu na prezidenta V. Klause z března 2013
12. 11. Vláda a prezident v parlamentní republice. Postavení prezidenta republiky
ústavněprávní rozbor událostí a) při střídání vlády v dubnu 2005, b) po volbách v červnu 2006, c) problémů s
odvoláváním ministrů Johna a Dobeše v dubnu 2011, d) po přijetí demise Nečasovy vlády v červnu 2013 a e) po
volbách v říjnu 2013
návrhy na změnu Ústavy ve věci postavení prezidenta republiky
19. 11. Nezávislost soudů a soudců
nález Pl. ÚS 13/99, č. 233/1999 Sb. (poprvé k platům soudců)
nález Pl. ÚS 28/13, č. 161/2014 Sb. (zatím naposledy k platům soudců)
nález Pl. ÚS 39/08, č. 294/2010 Sb. (k funkčním obdobím předsedů soudů)
rozsudek NSS z 21. 5. 2008, sp. zn. 4 Ans 9/2007-197 (k nejmenování mladých čekatelů soudci)
26. 11. Nezměnitelné části ústavního pořádku (čl. 9 odst. 2 Ústavy)
nález Pl. ÚS 36/01, č. 403/2002 Sb. (k pojmu ústavního pořádku) – jen část VII
nález Pl. ÚS 50/04, č. 154/2006 Sb. (k cukerným kvótám) – jen část VI.B
nález Pl. ÚS 19/08, č. 446/2008 Sb. (ústavnost Lisabonské smlouvy I)
nález Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb. (o ústavnosti ústavního zákona o zkrácení volebního období Sněmovny)
3. 12. Česká republika jako členský stát Evropské unie
nález Pl. ÚS 29/09, č. 387/2009 Sb. (ústavnost Lisabonské smlouvy II)
nález Pl. ÚS 5/12 (ke slovenským důchodům a překročení pravomoci Soudního dvora EU)
rozhodnutí Spolkového ústavního soudu SRN z 30. 6. 2009, BVerfGE 123, 267 (k Lisabonské smlouvě)
10. 12. Aktuální problémy ústavního práva
17. 12. Rezerva
7. 1. Kolokvium
Download

Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu