U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 | +420 210 084 210 | [email protected]
www.tutor.cz
Osnova
1) OSP
o
o
o
o
o
Úvodní informace
Zvládnutí testové situace
Obecné pojmy a metody
Převod slovní úlohy do formálního jazyka
Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit
Rozdíl mezi vyřešením úlohy a uhodnutím, ověření, že uhodnuté
řešení je správně, pojem protipříkladu
Příklady
Verbální oddíl
Kvantitativní oddíl
Logický oddíl
Argumentační oddíl
2) ZSV
o Psychologie
Lidská psychika – vědomí, prožívání, chování, jednání
Lidská činnosti – charakteristika a fáze
Psychologické směry a disciplíny
Člověk jako osobnost, psychické vlastnosti osobnosti, typologie
osobnosti
Osobnost ve vývoji, získané a vrozené dispozice, faktory podílející se
na vývoji
Psychické jevy, charakteristika a základní znaky, psychické procesy,
psychické stavy a vlastnosti
Poznávací procesy – čití, vnímání, představivost, myšlení, pozornost
Procesy paměti – vlastnosti paměti, druhy a typy paměti, učení,
zapomínaní
Motivační procesy – druhy citů, citové reakce, volní procesy, vůle a
rozhodování
Jedinec v sociálních vztazích, mezilidské vztahy, sociální interakce a
komunikace, sociální percepce, sociální učení socializace
Empatie, asertivita, konfliktní situace, řešení konfliktů, předcházení
konfliktům
Duševní zdraví, zdravý duševní vývoj, poruchy duševního zdraví,
duševní hygiena, relaxační techniky
Psychologie v životních situacích
1|
U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 | +420 210 084 210 | [email protected]
www.tutor.cz
o Sociologie
Sociologické disciplíny
Sociologické školy, směry a představitelé
Metody sociologického výzkumu
Člověk jako sociální bytost, společnost, kultura, civilizace
Sociální útvary a seskupení, skupinová struktura společnosti, pojem
skupiny, typy sociálních skupin
Sociální vztahy, sociální pozice a role, konflikt rolí, vzorce chování,
formální a neformální vztahy
Sociální nerovnost, sociální struktura – typy, sociální stratifikace,
sociální status, mobilita
Sociální organizace společnosti, sociální instituce, společenské
hodnoty a normy, sociální rituály
Kultura – význam kultury, znaky kultury, duchovní a hmotná kultura,
masová kultura, normativní kultura
Sociálně patologické jevy ve společnosti, příčiny a řešení
o Politologie a mezinárodní vztahy
Stát a jeho podstata, funkce a účel státu, vznik a vývoj státu, znaky a
typy státu, formy řízení, lidská práva, státní suverenita
Právo a stát, Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod
Dělba státní moci, složky státní moci, orgány státní moci
Demokracie – vymezení, principy a formy, přímá a zastupitelská
demokracie
Politika, politické systémy, politické subjekty, politické režimy,
politický pluralismus, politické strany
Volby a volební právo, aktivní a pasivní volební právo, poměrný a
většinový volební systém
Státní samospráva, orgány státní správy, občan ve vztahu k místní
správě a samosprávě
o Teorie státu a práva
Právní normy, zákony a právní vědomí
Zvykové a kodifikované právo
Právní řád státu, typy právních předpisů, právní řád ČR, Sbírka zákonů
ČR
Právní vztahy, subjekty právních vztahů, způsobilost k právním
úkonům, prameny práva, systém práva, veřejné a soukromé právo
Občanské právo
Rodinné právo
Pracovní právo
2|
U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 | +420 210 084 210 | [email protected]
www.tutor.cz
Trestní právo
Správní právo
o Ekonomie
Pojmy ekonomie, statky, spotřeba
Principy tržní ekonomiky – ekonomické subjekty, trh, nabídka,
poptávka, směna, tržní mechanismus, konkurence
Vznik a vývoj peněz, peněžní oběh, národní měna, měnový kurz,
inflace a její důsledky
Bankovní soustava, bankovní soustava ČR, cenné papíry, RM-systém
Podnikání a podnikatelské subjekty, právní subjekty v ekomonice, zisk
a jeho formy
Hospodářská politika státu, daňová soustava, státní rozpočet – příjmy
a výdaje
Ekonomika ČR, transformace české ekonomiky, privatizace, HDP, HNP
o Filozofie a etika
Vymezení filozofie, filozofie a věda, filozofická zkušenost
Filozofické disciplíny, filozofické problémy
Počátky filozofie, antické Řecko, směry antické filozofie
Filozofie ve středověku, křesťanská filozofie, patristika, scholastika
Renesanční filozofie, metafyzika, filozofie náboženství, filozofie státu a
práva
Osvícenská filozofie, empirická filozofie, reformace, idealismus,
racionalismus
Filozofie 19. a 20. století, německá klasická filozofie, fenomenologie,
existencionální filozofie, hermeneutika, postmoderna
Česká filozofie
Filozofické pohledy – čas, prostor, pohyb, substance, látka a forma,
bytí, jsoucno, filozofie poznání
Základní etické hodnoty, jedinec a etika, Pojmy – dobro, zlo,
spravedlnost apod.
Morálka a mravní hodnoty, mravní rozhodování, mravní odpovědnost
Svědomí, vůle, svoboda, vina
Etické hodnoty
Globální etické problémy
o Moderní historie
Historie19., 20. a 21. století
3|
U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 | +420 210 084 210 | [email protected]
www.tutor.cz
Přehled zlomových událostí
o Evropská integrace
Evropská unie a legislativa EU
3) TSP MU
o Symbolické myšlení
Matice symbolů
Analogie vztahů mezi symboly
Postupující matrice
o Prostorová představivost
Objekty v rovině
Prostorové objekty
Mentální rotace objektů
o Verbální myšlení
Syntax, sémantika, pragmatika
Antonyma, synonyma
Analogie
Porozumění textu
o Kritické myšlení
Analýza textu
Interpretace textu
Argumentace a vyvozování závěrů
o Kulturní přehled
Úlohy testující všeobecný přehled
o Numerické myšlení
Číselné řady
Obrázkové úlohy
Geometrické úlohy
Počítání s procenty
Porovnávací úlohy
o Úsudky a výroková logika
Pojmy výrokové logiky
Predikátová logiky (sylogismy)
Aplikace výrokové logiky na typizované úlohy (negace, ekvivalence
výroků; co vyplývá z uvedených tvrzení)
o Analytické myšlení
Různé typy úloh a jejich řešení (pokladničky, ostrované, obrázkové
úlohy)
4|
U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 | +420 210 084 210 | [email protected]
www.tutor.cz
Doporučená literatura
Holländer, P.: Základy všeobecné státovědy. Všehrd, Praha 1995
Knapp, V., Gerloch, A.: Právní propedeutika. Západočeská univerzita, Plzeň 1994
Knapp, V.: Teorie práva. Západočeská univerzita, Plzeň 1994
Klíma, K.: Ústavní právo. Bohemia Iuris Kapitál, Praha 1999
Čapek, J.: Evropský soud a Evropská komise pro lidská práva. Linde, Praha
Holub, M. a kol.: Občanský zákoník. Poznámkové vydání s judikaturou. Linde, Praha (v
aktuálním znění)
Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek I. a II. Codex
Praha 1995
Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. C. H. Beck, Praha 2001
Eliáš, K.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. C. H. Beck, Praha (v
aktuální znění)
Eliáš, K.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. Cenné papíry. C. H. Beck, Praha (v
aktuálním znění)
Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář. C. H. Beck, Praha (v
aktuálním znění)
Winterová, A. a kol.: Občanské právo procesní. Studijní příručka. ISV, Praha (v aktuálním
znění)
Hochman, J. a kol.: Zákoník práce a související předpisy. Linde, Praha (v aktuálním znění)
Holub, M., Nová, H.: Zákon o rodině a předpisy související. Linde. Praha (v aktuálním znění)
Jelínek, J., Sovák, Z.: Trestní zákon a trestní řád. Poznámkové vydání s judikaturou. Linde,
Praha (v aktuálním znění)
Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. I. a II. díl. C. H. Beck, Praha (v aktuálním znění)
Baxa, J. a kol.: Trestní zákon. Komentář. C. H. Beck, Praha (v aktuálním znění)
Šlauf, V. a kol.: Správní řád. Komentář. Linde, Praha (v aktuálním znění)
Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. C. H. Beck, Praha
Tichý, L.: Dokumenty ke studiu evropského práva. Karolinum, Praha 1996
Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. Doplněk, Praha 1994
Kučera, Z. a kol.: Úvod do studia českého práva mezinárodního obchodu. Západočeská
univerzita, Plzeň 1997
Potočný, M.: Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. C. H. Beck, Praha. 1999
Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. Masarykova univerzita, Brno 1993
+ Právní předpisy
Buchvaldek, M.: Dějiny pravěké Evropy. SPN, Praha 1985
Pečírka, J.: Dějiny pravěku a starověku. SPN, Praha 1989
Kol.aut.: Přehled dějin Československa I, II. Academia, Praha 1980–1982
Kol. aut.: Dějiny středověku. SPN, Praha 1968
Hroch, I. a kol.: Obecné dějiny novověku. SPN, Praha 1989
Olivová: Dějiny Československa v letech 1918-1945. SPN, Praha 1966
Kaplan: Československo v letech 1945-48, 1948-53, 1953-66, 1966-68
Nálevka, V.: Světová politika ve 20. století I, II. A. Skřivan ml., Praha 2000
5|
Download

zde - Tutor