Vysoká škola Karlovy Vary
školní rok 2011-2012, ZS
přednáška/seminář:
přednášející:
kontakty:
typ studia:
jazyk vyučovací:
druh atestace:
Základy politologie
dr.Zdeněk Z b o ř i l
[email protected]
prezenční
čeština, předpokládá se schopnost číst
literaturu v angličtině nebo jiných světových
jazycích
zk – kombinovaná (písemná a ústní)
Popis přednášky/semináře:
Absolventi tohoto kurzu mají získat základní znalosti z oboru politologie, osvojit si
pojmosloví, metody politologických učení a badání, studia politických systémů a hlavních
činitelů politického procesu, politického myšlení a politických teorií vč. jejich dějin,
vnitřní a mezinárodní politiky a orientovat se v bibliografii věd o politice.
Tématické rozdělení kurzu:
1/ Úvod: pojmosloví, základní bibliografie a metodologie. Předmět politiky a politologie.
Evropská tradice a eurocentrismus v politických vědách. Politik-wissenschft, political
science, science politique, státověda a politologie. Studia politiky jako studium idejí a
institucí. Základy metodologie.
2/ Hledání definice politiky. Politika jako boj o moc nebo umění a technika jak dosahovat
konsensu? Politika jako organizovaná moc, anebo snaha získat podíl na moci? Politika jako
autoritativní rozdělování hodnot, jako boj za správný systém, politika jako boj tříd a jejich
politických stran, jako boj států nebo světových systémů o uskutečnění jejich sociálně
ekonomicky podmíněných zájmů a cílů. Politika jako veřejné chování v sociálním prostoru a
střetávání odlišných zájmů nebo jako jednání v rámci společnosti zaměřené na závaznou
regulaci společenských sporů o hodnoty?
3/ Dědictví starověkých řeckých městských států a římského impéria. Mimoevropské
archaické státy – Egypt, Mezopotámie, Indie a Čína. Pospolitost a obec, obecné dobré a
konsensus. Evropské politické myšlení od polis nebo koinómia a Civitas Dei k renesanci a
reformaci, ideologie rodících se revolucí a zrozené revolucemi.
4/ Země, Koruna, království, císařství, Res-publica a republika, vladařství. Suverenita a
absolutismus, monarchomachie a moderní politická uspořádání. České politické myšlení a
přemýšlení o politice: o studiích českého jazyka, literatury a českého politického myšlení.
5/ Politický systém jako trvalý model lidských vztahů, který zahrnuje moc, vládu nebo
autoritu. Stát, vláda a vládnutí, politický reţim. Nicolo Machiaveli, Erasmus Rotterdamský,
Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Charles Luis de
Montesquie a Velké revoluce. Dělba moci – moc zákonodárná, výkonná, soudní aj.
Radikální kritika státu a společnosti,
6/ Politická a občanská kultura. Politické strany a politický proces. Typologie politických
stran v Evropě, USA a ČR, její historický vývoj. Povaha evropských politických stran:
národní, demokratické, křesťansko-sociální,
křesťansko-demokratické, konzervativní,
liberální, neoliberální, socialistické a sociálně demokratické, národně-socialistické, lidové,
populistické a neo-nacionalistické, parlamentní, neparlamentní atd.
7/ Typologie politických stran v neevropských zemích vč. USA, Ruské federace a ČLR
(republikáni, demokraté, komunisté, Jabloko, Spravedlnost...). Jejich historický vývoj a
komparativní analýza.
1
8/ Volby a volební systémy, problém racionální a iracionální volby. Zájmové a nátlakové
skupiny, financování volebního procesu. Výzkumy a tvorba veřejného mínění.
9/ Základní otázky studia mezinárodní politiky. Školy a metody: realismus a neorealismus,
idealismus, scientismus, funkcionalismus a neo-funkcionalismus, behaviorismus, teorie
závislosti a komplexní vzájemné závislosti trans-nacionalismus, eurocentrismus, regioncentrismus a regionalismus, globalismus a deglobalizace, geopolitika, geostrategie a
politická geografie.
10/ Atypické jevy politiky – sekundární nátlakové skupiny, radikální hnutí, politicky
angaţovaná občanská sdruţení. Typologie opozice a mimoparlamentní opozice, politický
extremismus a radikalismus.
11/ Sociální a ekologické aktivity globální povahy: teorie udrţitelného rozvoje, boj proti
hladu a chudobě, válka o ropu nebo vodu, globální problémy zdravotnictví, ochrana
ţivotního prostředí.
12/ Jak rozumět mediím a úvod do teorie masové komunikace. K filosofii médií,
imagologie a dromologie. Zamyšlením nad pojmy mediální svět, mediální kultura, mediální
civilizace, mediální estetika, transgrese a dekonstrukce, medialita reálného a virtuálního.
Doporučená literatura (její výběr bude předmětem seminárních diskusí a prací):
Slovníky a příručky a encyklopedické povahy:
Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Praha 2000
David, R.: Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod, Olomouc:
Nakladatelství Olomouc 1997
Ţaloudek, K.: Encyklopedie Politiky, Praha: Libri 2004, 4.vyd.
Úvody do studia politologie (jako alternativní, dle dostupnosti):
Adamová, K. a L.Kříţkovský: Základy politologie, Praha: Codex Bohemia 1997
David, R.: Politologie, Olomouc 2000, 2.vyd.
Cabada, Ladislav a Michal Kubát (eds.): Úvod do studia politické vědy, Praha: Eurolex
Bohemia 2002
Heywood, Andrew: Politologie, Plzeň: Aleš Čeněk 2008
Müller, Adolf: Úvod do vědy o politice, Praha: Lunarion 1991
Prorok, Vladimír a Liďák Jan: Politologie, Praha 2008
Zbořil, Zdeněk: Základy politologie (Politik wissenschaft, political science, science
politique), Praha 2008 - elektronicky
Oborová doporučená literatura:
Dějiny politické myšlení:
Heywood, Andrew: Politické ideologie, Praha: Victoria Publishing 1994
Jaspers, Karl: Otázka viny, Praha: Mladá fronta 1968
Prorok, Vladimír a Milan Lupták: Politické ideologie a teorie v dějinách, Praha: VŠE 1998
Zbořil, Zdeněk: O studiích českého jazyka, literatury a českého politického myšlení Praha:
Praţská edice 1997
Znoj, Milan a Jan Havránek, Martin Sekera: Český liberalismus. Texty a osobnosti, Praha:
Torst 1995
Teorie demokracie:
Dahl, R.A.: Demokracie a její kritici, Praha: Victoria Publishing 1995
Lord, Christopher: Politika, Praha: Karolinum 1999
Sartori, Giovanni: Teória demokracie, Bratislava: Archa 1993
Nacionalismus:
Hroch, Miroslav: Evropská národní hnutí v 19. století, Praha: Svoboda 1986
...........................: Na Prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha: Mladá fronta 1999
2
Politické strany a volby a volební systémy:
Cabada, Ladislav; Šanc, David (2005): Český stranický systém ve 20. století. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.
Fiala, Petr a Miroslav Mareš, Petr Sokol: Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni,
Brno: Barrister&Principal 2007
Klima, Michal: Volby a politické strany v moderních demokraciích, Praha: Radix 1998
Krejčí, Oskar : Kniha o volbách. Praha: Victoria Publishing 1994
Kubát, Michal. Politická opozice v teorii a středoevropské praxi. Praha : Dokořán, 2010
Novák, Mil. a T.Lebeda a kol.: Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání,
Dobrá voda. Aleš Čeněk 2003
Sociologie politiky:
Pecka, Emanuel: Sociologie politiky, Praha: Grada Publishing 2010
Reichel, Jiří: Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, Praha: Grada 2009
Šubrt, J.: Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Teorie a výzkum, Praha: Karolinum 1998
Politická antropologie:
Koukolík, František a Jana Drtilová: Vzpoura deprivantů. O špatných lidech, skupinové
hlouposti a uchvácené moci, Praha: Makropulos 1996
Mezinárodní politika:
Krejčí, Oskar: Mezinárodní politika, 2.vyd., Praha: Ekopress 2001
Waisová, Šárka: Úvod do studia mezinárodních vztahů, vydavatel: Aleš Čeněk,
Dobrá Voda, 2002
Média a politika:
McLuhan: Jak rozumět mediím, Praha 1994 (1.vyd. FAMU 1964)
McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace, Praha: Portál 1999
Mucha, Ivan: K filosofii médií, Praha: Karolinum 2007
Otázky světových politických dějin:
Nálevka, Vladimír: Světová politika ve 20.století, I-II, Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan
ml. 2000
Nálevka, Vladimír et al.: Střet civilizací? Dominance Západu, nebo dialog světových kultur,
Praha: ELK 2002
Internet:
www.parlament.cz, www.senat.cz, www.euroskop.cz, webové stránky politických stran +
EU;
3
4
Download

Základy politologie - Vysoká škola Karlovy Vary