Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
INFORMAČNÝ BULLETIN č. 44 – 45
www.sozzass.sk
DECEMBER 2014 – JANUÁR 2015
siami pripraviť ucelené materiály k nášmu Zjazdu. Ďakujeme
za doručené návrhy a pripomienky všetkým, ktorí sa seriózne zaoberali pri plnení si svojich
pracovných povinností aj odborárskou agendou. Poďakovanie patrí i tým, ktorí poslali
svoje stanoviská bez návrhov
zmien. Musím uviesť, že sám
život prináša pri zmene legislatívy i potrebné aktualizácie
aj v našich základných dokumentoch, ktorými sa budeme
zaoberať.
Obsah
Príhovor predsedu SOZ ZaSS
Mgr. Anton Szalay
..............................................str. 1
Čo rok dal, čo rok vzal – odborárom a zamestnancom
v zdravotníctve na Slovensku
Mgr. Anton Szalay
..............................................str. 2
Informácia z 33. rokovania VV
SOZ ZaSS
Ing. Daniela Pochybová
..............................................str. 3
Vyhlásenie VV SOZ ZaSS
VV SOZ ZaSS
..............................................str. 4
Informácia pre základné organizácie
PhDr. Margita Vitálošová
..............................................str. 4
Vzdelávanie pre funkcionárov
zariadení sociálnych služieb
PhDr. Margita Vitálošová
..............................................str. 5
Zmeny v dávkach od štátu –
2015
..............................................str. 6
Kolektívna zmluva vyššieho
stupňa v štátnej službe na rok
2015
..............................................str. 7
Kolektívna zmluva vyššieho
stupňa pre zamestnávateľov,
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok
2015
............................................str. 12
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej
zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012
v znení Dodatku č. 2, Dodatku
č. 3 a Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 medzi SOZ ZaSS, LOZ a
AŠN SR
............................................str. 18
Zoznam aktuálnych členov
AŠN SR
............................................str. 20
Dočítate sa aj na webovej
stránke nášho zväzu
http://www.sozzass.sk/
Vážení čitatelia,
záver predchádzajúceho
roka bol z pohľadu sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania pre nás dôležitý. V
decembri sme ukončili vyjednávanie so zástupcami vlády,
samosprávnych krajov, obcí a
miest o textoch kolektívnych
zmlúv pre zamestnancov vo
verejnom sektore a v štátnej
službe. Texty obidvoch KZVS sú
v tomto vydaní a tiež na našej
webovej stránke. Hodnotenie
dosiahnutých výsledkov pre
zamestnancov v zariadeniach
sociálnych služieb, stredných
zdravotníckych školách a v
regionálnych úradoch verejného zdravotníctva je na posúdení členov odborov a zamestnancov týchto pracovísk.
Som si vedomý, že k spokojnosti
máme ďaleko, najmä v odmeňovaní zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb. Ale
predsa si dovolím konštatovať,
že sme ako vyjednávači urobili maximum pre dosiahnutie benefitov, ktoré zostávajú
zachované aj pre rok 2015 pri
valorizácii platov v dvoch etapách od 1. januára a od 1. júla,
spolu o 2,5%. Kratšia pracovná
doba a tiež týždeň dovolenky
nad rámec daný Zákonníkom
práce s garantovaným jedným
Mgr. Anton Szalay,
predseda SOZ ZaSS
Vážení čitatelia nášho bulletinu,
dostáva sa Vám do rúk ďalšie vydanie nášho periodika,
ktorým sa snažíme poskytovať
informácie nielen o dianí v našom zväze, ale aj o dosiahnutých výsledkoch kolektívneho
vyjednávania pre širokú členskú základňu. Prednedávnom
sme vstúpili do roku 2015, ktorý
je pre nás aj rokom zjazdovým
aj rokom jubilejným. SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb
funguje už takmer 25 rokov. Iste
je to čas na zamyslenie sa, ale
aj čas na hľadanie riešení pri plnení hlavných úloh zväzu.
Príprava VII. zjazdu SOZ
ZaSS, ktorý sa bude konať v
Bratislave v dňoch 21.-22. mája
2015 naberá ráznejšie obrátky.
Už v tomto mesiaci sa po prvýkrát zídu členovia pracovných
komisií pre Stanovy, Program
zväzu, Finančný poriadok, Rokovací poriadok a Volebný
poriadok. Prešlo obdobie počas ktorého mohli jednotlivé
základné organizácie posielať k uvedeným dokumentom
návrhy a pripomienky. Teraz je
úloha pred jednotlivými komi-
1
odchodným platom naviac
môžu vytvárať predpoklady
aj pre dialóg na „podnikovej“
úrovni.
V decembri sme uzatvorili
vyjednávanie o Dodatku č.5 s
Asociáciou štátnych nemocníc SR. Pozitívom je dosiahnutie
dohody o valorizácii platov pre
všetkých zamestnancov mimo
lekárov a zubných lekárov, ktorí sú odmeňovaní podľa osobitného zákona, t.j. aj pre sestry a
pôrodné asistentky, ktoré boli
z predchádzajúcich valorizácií vynechávané z dôvodov
zachovania úrovne ich odmeňovania podľa v tom čase
zrušeného zákona č. 62/2012.
Najneskôr od 1. marca 2015 sa
budú upravovať v zmysle tohto
dodatku základné, tarifné platy o 3%.
Kolektívne
vyjednávanie
o Dodatku č. 4 s Asociáciou
nemocníc Slovenska nebolo
ukončené najmä z dôvodu
vyjednávania zástupcov ANS
v zdravotných poisťovniach
o navyšovaní zmluvných objemov od začiatku roka 2015,
ktoré sa viedli takmer do sviatkov. Predpokladám že v čase,
kedy čítate tieto riadky sa vyjednávanie posunulo a smeruje k dosiahnutiu dohody a k
podpisu spomínaného Dodatku, alebo novej KZVS pre ďalšie
obdobie.
Dámy a páni,
v našej spoločnosti od začiatku tohto roka platí veľa
legislatívnych zmien. Verím, že
z pohľadu zamestnancov pozitívnych, najmä v oblasti príjmov. Nechcem zachádzať do
podrobností a vymenovávať
ich, ale niektoré by som dal do
vašej pozornosti. Vláda SR prijala zavedenie odpočitateľnej
odvodovej položky, ktorú nízko
zárobkové skupiny zamestnan-
cov môžu využiť, čím si zvýšia
príjem v niektorých prípadoch
až do 32 €. Od 1. januára 2015
platí nová výška minimálnej
mzdy na úrovni 380 €, ale aj
jej násobky uvedené v §120
ZP, čo je pre zamestnancov v
zdravotníckych lôžkových zariadeniach dôležité. S dohodnutými ustanoveniami uvedených KZVS môže prísť k tak potrebnému rastu príjmov a tým k
zlepšeniu životnej situácie mnohých rodín. Aj ďalšie opatrenia
zamerané na zamestnávanie
mladých a dlhodobo nezamestnaných majú priniesť obrat vo vývoji nezamestnanosti v
našej krajine.
väzky a priania. Dovoľte, aby
som v závere tohto úvodníka
mohol i ja vysloviť prianie pre
všetkých, ktorí sú na strane zamestnancov a neváhajú venovať svoj voľný čas odborárskej
činnosti. Prajem Vám všetkým,
nielen predsedom odborových organizácií, ale celému
funkcionárskemu zázemiu, veľa
zdravia, šťastia, odhodlanosti,
optimizmu, porozumenia od
najbližších, ale aj osobnej spokojnosti s dosiahnutými výsledkami a najmä podporné slová
Kolegyne, kolegovia,
v živote človeka mnohokrát nastáva situácia, kedy sa
zamýšľa nad svojou prácou, jej
výsledkami, úlohami, hľadá riešenia. Aj nedávno sme sa mohli
týmito otázkami zaoberať. Prišiel Nový rok 2015, niektorí z nás
si pri takýchto príležitostiach
dávajú rôzne predsavzatia, zá-
od našich členov, ale aj od
spolupracovníkov pre ktorých
tá námaha a mnohokrát aj
stresy stoja zato. Nech sa nám
spoločne darí, nech je tento
rok o čosi lepší ako ten minulý a
nezabudnite na skutočnosť, že
sme tu pre Vás aj v tomto roku s
tímom na Úrade SOZ ZaSS.
Mgr. Anton SZALAY
predseda SOZ ZaSS
[email protected]
Čo rok dal, čo rok vzal - odborárom a zamestnancom
v zdravotníctve na Slovensku
Zamestnanci v zdravotníctve, najmä v lôžkových zariadeniach rozhodne očakávali v
roku 2014 prijatie zákona, ktorý
by riešil ich odmeňovanie obdobne, ako to pre lekárov garantuje zákon č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti.... Skutočnosťou je
fakt, že sa ho nedočkali a obávam sa, že to tak skoro ani
nebude. V súčasnosti predsa poznáme návrh štátneho
rozpočtu pre rok 2015 a ten
neobsahuje navýšenie financií, ktoré by s prijatím zákona
malo byť spojené. Pri tomto
konštatovaní by som sa rád
mýlil. Už od nástupu súčasnej
vlády v roku 2012 hneď pri prvom stretnutí s vedením rezortu
sme oblasť odmeňovania zamestnancov prezentovali ako
prioritnú. Nádej zamestnancov
vzbudzovalo aj Programové
vyhlásenie súčasnej vlády SR,
ktoré v časti pre zdravotníctvo
uvádza: „Zlepšovanie mzdového ohodnotenia pracovníkov v
rezorte zdravotníctva je jednou
z priorít v oblasti zdravotníctva.
Vláda v medziach ekonomických možností zavedie také
mechanizmy do spôsobu riadenia a financovania rezortu,
aby bol primeraný dostatok
prostriedkov na zvyšovanie
odmeňovania zdravotníckych
pracovníkov.“
Potreba
prijatia spoločného zákona ešte viac zrást-
bolo nekonečné množstvo, žiaľ
bez hmatateľného výsledku.
Od vedenia rezortu sme očakávali a naďalej očakávame
akčnejší prístup, bez ohľadu
na to, či v jeho čele je ministerka, alebo minister.
la potom, keď podľa nálezu
Ústavného súdu SR bol zákon
z roku 2012, ktorý garantoval
minimálne mzdové nároky
sestier a pôrodných asistentiek, posúdený ako rozporný s
Ústavou SR. V štátnych nemocniciach ministerka zdravotníctva garantovala zachovanie
dosiahnutej úrovne odmeňovania sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona.
Žiaľ, v regionálnych nemocniciach, ktorých zriaďovateľom
a prevádzkovateľom sú popri
vyšších územných celkoch aj
ďalšie subjekty, sa to nepodarilo. Rozdiely v odmeňovaní zamestnancov vykonávajúcich
obdobne náročnú prácu sa
neustále zvyšujú v neprospech
zamestnancov menších nemocníc, ktoré sú združené v
Asociácii nemocníc Slovenska.
Popri tom sme neustále prízvukovali nezastupiteľnú úlohu zamestnancov ďalších povolaní,
bez ktorých tak diagnostický
proces, ako ani liečba pacientov nie je realizovateľná. Naša
požiadavka na spracovanie
osobitného zákona pre odmeňovanie všetkých zamestnancov zdravotníckych zariadení
a nielen tých, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo, rezonovala pri každom stretnutí
na ministerstve zdravotníctva,
bola na programe prakticky
každého rokovania odvetvovej hospodárskej a sociálnej
rady v zdravotníctve. Rokovaní
Druhou oblasťou, ktorej
chcem venovať pozornosť
je problematika verejného
zdravotníctva, konkrétne postavenie zamestnancov regionálnych úradov verejného
zdravotníctva. Už od roku 2009,
napriek nárastu ich kompetencií , sa postupne znižujú finančné prostriedky, určené na ich
prevádzku a odmeňovanie
zamestnancov. Platné kolektívne zmluvy pre zamestnancov štátnej a verejnej služby
garantovali v roku 2014 valorizáciu ich tarifného platu od
začiatku roka o 16 €, paradoxne však, finančné prostriedky
na mzdy zamestnancov RÚVZ
oproti predošlému roku boli
nižšie o 400 tisíc €. Pozitívom
je, že po našich výhradách
a chystaných protestoch zamestnancov, vedenie rezortu
zdravotníctva dostalo ubezpečenie ministerstva financií
na doplnenia chýbajúcich finančných prostriedkov a preto
by mala byť hrozba nevyplatenia miezd zamestnancom
zažehnaná. Očakávame, že
v budúcnosti dôjde k pozitívnej zmene v zárobkovej úrovni týchto zamestnancov. Na
2
celom Slovensku, na Úrade
verejného zdravotníctva SR a
na všetkých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva spolu v súčasnosti pracuje
už len 2 149 zamestnancov, z
toho cca 85 -90% s vysokoškolským vzdelaním. Ich priemerný
plat za rok 2013 dosiahol sumu
iba 677€, čo je vzhľadom na
charakter a dôležitosť ich práce až nedôstojné. Za takýchto
platových podmienok na RÚVZ
nie je možné získať mladých,
kvalifikovaných ľudí a ak sa
problému naďalej nebude venovať primeraná pozornosť je
otázkou krátkeho času, kedy
sa začnú prejavovať problémy
so zabezpečovaním úloh, ktoré im ukladá platná legislatíva.
Rezervoár síl jestvujúcich zamestnancov má tiež svoje hranice a rast produktivity práce
nie je možné neustále zvyšovať
nosením si administratívnej práce domov a množstvom nadčasov. Je najvyšší čas, aby vedenie rezortu doriešilo nedobrú
situáciu ako v nemocniciach,
tak i v tejto oblasti. Takže hodnotenie z nášho pohľadu nie je
najlepšie, určite sme očakávali
viac, ale najmä zamestnanci v
celom rezorte.
Mgr. Anton SZALAY
predseda SOZ ZaSS
[email protected]
Informácie z 33. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva
a sociálnych služieb, konaného dňa 9. decembra 2014 v Bratislave
dzi poskytovateľov zdravotno
- sociálnej starostlivosti v zmysle zákona o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti.
Kriticky sa vyjadril o Smernici EK o pracovnom čase, ktorá
z jeho pohľadu v podmienkach práce v zdravotníctve na
Slovensku spôsobuje aplikačné
problémy.
Petronela Ševčíková, riaditeľka divízie HN magazines
informovala o zmene majiteľa
ECOPRESS a súčasnej situácii
Zdravotníckych novín na trhu.
Vychádzajú a naďalej budú
vychádzať každý týždeň, s
výnimkou dvoch letných mesiacov, kedy prechádzajú na
dvojtýždennú periodicitu. Prioritou Zdravotníckych novín je
prinášať aktuálne spravodajstvo z oblasti zdravotníctva,
zdravotníckej politiky i ekonomiky. Ďalej sú to komentáre a
názory odborníkov, analytické
príspevky o stave slovenského
zdravotníctva, ale aj informácie zo zahraničia. Zdravotnícke noviny pravidelne informujú
o novinkách v legislatíve, v liekovej politike, v transformácii,
modernizácii a elektronizácii
zdravotníctva. Cena 1 výtlačku sa bude mierne upravovať
a bude v dvoch rozdielnych
výškach, iná pre predplatiteľa
a iná pre bežného odberateľa.
Zdravotnícke noviny prežívajú
vďaka predplatiteľom.
Ing. Daniela Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS
33. rokovanie Výkonného
výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb otvoril a viedol
predseda SOZ ZaSS Mgr. Anton
Szalay.
PROGRAM:
1. Kontrola uznesení z 32. VV
SOZ ZaSS zo dňa 30. 10.
2014
2. Informácia z rokovaní odborových a iných orgánov,
informácie členov VV SOZ
ZaSS z regiónov
3. Žiadosti členov o sociálnu
pomoc
4. Kontrola prípravy VII. zjazdu
SOZ ZaSS
5. Programové úlohy SOZ ZaSS
na obdobie január – máj
2015
6. Návrh plánu akcií na obdobie január – máj 2015
7. Návrh rozpočtu na rok 2015
8. Informatívny prehľad čerpania rozpočtu SOZ ZaSS k
31.10.2014
9. Obsahová náplň rokovaní Výkonného výboru SOZ
ZaSS na obdobie január –
máj 2015
10. Rôzne
Na VV SOZ ZaSS bol prizvaný minister zdravotníctva Viliam
Čislák, ktorý sa ospravedlnil, a
rokovania sa zúčastnil MUDr.
Mario Mikloši, PhD., štátny ta-
jomník MZ SR, Petronela Ševčíková, riaditeľka divízie HN
magazines ,Katarína Lovasová,
šéfredaktorka Zdravotníckych
Novín a Ing. Jana Blahová a
JUDR. Zlatica Čeplíková – revízorky účtov
MUDr. Mario Mikloši, PhD.,
štátny tajomník MZ SR v úvode
ospravedlnil ministra zdravotníctva SR Viliama Čisláka, ktorý v čase konania VV bol na
stretnutí u premiéra Vlády SR.
Vo svojom vystúpení sa
venoval súčasnej situácii v
zdravotníctve na Slovensku po
prepuknutí škandálov s tendrami. Ubezpečil členov VV, že
financie pre zdravotníctvo po
schválení rozpočtu na rok 2015
budú, štát bude v roku 2015 za
svojich poistencov platiť odvody vo výške 4,16 %.
Zodpovedal otázky ohľadne prijatia a realizácie zákona
pre odmeňovanie zamestnancov v zdravotníctve, dofinancovania verejného zdravotníctva a uistil prítomných, že minister zdravotníctva potvrdzuje,
že dofinancovanie verejného
zdravotníctva je zabezpečené.
Hovoril aj o sestrách v zariadeniach sociálnych služieb,
o materiálno - technických a
personálnych štandardoch v
ZSS na získanie zaradenia me-
PREHĽAD ČINNOSTI SOZ ZaSS :
Účasť na:
● kolektívnych
vyjednávaniach KZVS na rok 2015
pre štátnu službu a pre zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona
č. 553/2003 Z. z. na Úrade
vlády SR;
Vyjednávačom za stranu
zamestnancov sa nepodarilo naplniť zámer valorizácie platov o 5% v obidvoch KZVS. Dojednala sa
3
●
●
●
●
●
valorizácia platov o 2,5%
s realizáciou v dvoch etapách. Od 1.1. 2015 o 1,5%
a od 1.7.2015 o 1%. Majú sa
zachovať nenárokovateľné zložky mzdy, čiže nemá
prísť ku kráteniu týchto častí
miezd. Ďalšie benefity zostávajú na úrovni roku 2014.
Na HSR SR , kde sa okrem
iného rokovalo rokovalo o
návrhu zákona o zdravotnom poistení, KOZ SR predniesla zásadné pripomienky v súvislosti s účasťou zamestnanca na štrajku, rada
súhlasila s predloženým
materiálom s pripomienkou
KOZ SR;
VII. zjazde OS ZaSP ČR – za
predsedníčku bola opätovne zvolená Bc. Dagmar
Žitníková – podpredsedníčkou Ing. Ivana Břenková a
Mgr. Lubomír Francl;
rozporovom konaní na MZ
SR k výnosu MZ SR o minimálnom personálnom obsadení a materiálno-technickom vybavení v zdravotníckych zariadeniach;
nórskom projekte „Dôstojná práca a BOZP“ pre zariadenia sociálnych služieb
v Piešťanoch a Kežmarských Žľaboch;
Výbore pre zdravotníctvo
NR SR k návrhu štátneho
rozpočtu pre rok 2015 v kapitole zdravotníctvo.
Pracovné stretnutia:
● zástupcov
odborových
zväzov SR združených v
EPSU a PSI sa venovalo informáciám z rokovania VV
EPSU, účasti zástupcov OZ
na Konferencii zameranej
na KV a sociálny dialóg,
školiacim seminárom organizovaných EPSU, OGB,
ETUCE a výzve liberalizácie verejných služieb v TTIP
(Transatlantický obchod a
Investičné partnerstvo);
● s ministrom zdravotníctva
MUDr. Viliamom Čislákom
na témy aktuálny stav realizácie zákona pre odmeňovanie (zdravotníckych) zamestnancov, problematika
dofinancovania verejného
zdravotníctva do konca
roka, kapitola zdravotníctva v štátnom rozpočte na
rok 2015, zníženie rozpočtu
na mzdy pre verejné zdravotníctvo, platby štátu za
svojich poistencov, výpadok príjmov zo zavedenia
odpočítateľnej odvodovej
položky na úrovni cca 150
mil. €, situácia v nemocniciach;
● so zástupcami AŠN k Dodatku Kolektívnej zmluvy o
KZVS;
● v Detskej FNsP Košice – pomoc pri kolektívnom vyjednávaní.
Rôzne:
Členka VV informovala o
liste zo ZSS ohľadne dlhodobo
neriešeného problému zariadení sociálnych služieb najmä
v oblasti miezd, deinštitucionalizácii veľkých zariadení sociálnych služieb, kategorizácie
pracovísk a príplatkov za sťažený výkon práce, organizačnej štruktúry, ošetrovateľských
výkonov.
Ďalšia členka VV informovala o zlej situácii v FNsP FDR
Banská Bystrica.
Ing. Daniela POCHYBOVÁ
podpredsedníčka SOZ ZaSS
[email protected]
Vyhlásenie Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb
Výkonný výbor Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb
(ďalej len SOZ ZaSS) sa na svojom zasadaní dňa 9. decembra 2014 zaoberal vývojom
udalostí za predchádzajúce
obdobie a situáciou v rezorte.
Výkonný výbor SOZ ZaSS
požaduje :
* od vedenia rezortu zdravotníctva došetrenie neefektívnych nákupov zdravotníckej techniky v zdravotníckych zariadeniach s
vyvodením osobnej a v prípade porušenia platných
zákonov aj trestno-právnej
zodpovednosti riadiacich
zamestnancov;
* od vedenia rezortu zdravotníctva urýchlené dopracovanie zákona pre odmeňovanie všetkých zamestnancov v zdravotníckych
zariadeniach;
* od vedenia rezortu zdravotníctva stabilizáciu zamestnancov vo verejnom
zdravotníctve, zachovanie
štruktúry regionálnych úradov verejného zdravotníctva bez ďalších redukcií;
* od vedenia rezortu zdravotníctva a poslancov
Národnej rady SR zníženie
výšky správneho fondu
zdravotných poisťovní, ob-
dobne ako sa legislatívne
upravilo pre dôchodkové
správcovské spoločnosti;
* od vedenia rezortu zdravotníctva a poslancov Národnej rady SR predkladať
zmeny právnych predpisov nie výhodných len pre
poskytovateľov, ale v prospech pacientov a zamestnancov zdravotníckych zariadení;
* od manažmentov nemocníc efektívne vynakladanie
finančných objemov na
liečbu pacientov, na zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov a
nie na ľahkovážne míňanie;
* od zdravotných poisťovní prehodnotiť a navýšiť
zmluvné ceny s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v zmysle schváleného
štátneho rozpočtu pre rok
2015;
* od zdravotných poisťovní
uzatvárať zmluvy v zmysle
platného zákona s poskytovateľmi služieb občanom
v zariadeniach sociálnych
služieb.
Bratislava 9. december 2014
VV SOZ ZaSS
Informácie pre ZO:
PRÍPRAVA VII. ZJAZDU SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, ktorý sa bude konať v dňoch 21. - 22. mája 2015 v Bratislave je
úlohou pre všetky základné odborové organizácie SOZ ZaSS.
V mesiacoch september, október a november 2014 sme Vám zaslali listy s požiadavkou na predkladanie pripomienok návrhov na zmeny, námety a vyjadrenia k základným dokumentom SOZ ZaSS do termínu 30.11. 2014. Návrhy, ktoré sme obdržali zo
základných organizácií budú predmetom rokovaní pracovných komisií v tomto mesiaci.
Následne boli odoslané listy na predkladanie delegátov zjazdu priamou voľbou v ZO, ktoré majú viac ako 200 členov, termín
bol najneskôr 31.12. 2014, nakoľko sme neobdržali všetky tlačivá návrhov na delegátov, žiadame Vás o urýchlené schválenie
delegátov v ZO a zaslanie tlačív na SOZ ZaSS.
Dávame súčasne do pozornosti termín na zaslanie návrhov na delegátov zo základných odborových organizácií, ktorých
voľba bude prebiehať na krajských konferenciách, ktorý je 31. január 2015.
PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ
vnútroodborová činnosť a vzdelávanie
[email protected]
4
klientom a odmeňovaní
zamestnancov.
funkcionármi odborových
organizácií s cieľom prezentácie ich práce, ale
záujem o informácie. Budeme
pokračovať v aktuálnom informovaní členskej základne na
Mgr. Anton SZALAY
predseda SOZ ZaSS
[email protected]
Vzdelávanie pre funkcionárov zariadení sociálnych služieb
ON-LINE VZDELÁVANIE
V termínoch 4. - 5. novemHistoricky prvýkrát začínabra
2014 v Piešťanoch
a 10.
me vzdelávanie
funkcionárov
–
–členov
11. novembra
2014
v
Kežmarodborov ale i nečlenov
ských Žľaboch
sa konali vzdeformou
on-line vzdelávania.
Za
podpory
grantu z
lávaciehofinančného
moduly „Dôstojná
Nórska
Nór-z
práca a prostredníctvom
bezpečnosť práce“
skeho finančného mechanizfinančného grantu Nórska promu na roky 2009-2014, v rámci
stredníctvom Nórskeho finančProgramu dôstojná práca a
ného
mechanizmu
na roky
tripartitný
dialóg - Innovation
2009 – 2014,
v rámcitrvania
Programu
Norway
sme počas
Prodôstojná
práca akapacít
tripartitný
jektu
„Budovanie
na
zlepšenie
dialóg – sociálneho
Innovation dialógu“
Norway
vypracovali
pomocou
lektorov
pre základné
odborové
organizácie zariadení sociálnych
služieb.
je garantované vnútroštátnym
podpore a rozvoji verejného
problematike bezpečnosti a
tualizovať na základe nových
Veríme, že využijete túto
tézy a prezentácie, ktoré môa
medzinárodným
právom.
zdravia.
V
Zákone
č.
355/2007
ochrany
zdravia priVýznam
práci. onZázmien v legislatíve.
formu vzdelávania a budete
žete využiť a svoje vedomosti
Hlavne
sa zamerala
na právne
Z.
z. hovorila
najmä o svojich
§ 30 kon
124/2006 Z. z.
ustanovuje
-lineč.vzdelávania
spočíva
aj v
ďalšej
šíriť a informovať
si
otestovať
na pripravených
predpisy SR, ktoré
upravujú kopovinnosti
zamestnávateľa
zavšeobecné
prevencie
tom, že budezásady
k dispozícii
aj pre
členov, kolegov
a mladých
interaktívnych
textoch.
novozvolených
funkcionárov
a
odborárovpreventívne
o tejto možnosti.
lektívne vyjednávanie, zákon
bezpečiť
lekárske
a
základné podmienky
na zamladých
členov
odborového
SOZ zdravotníctva
On-line Zb.vzdelávanie
je
č. 2/1991
o kolektívnom
prehliadky
a § 31 aosociálnych
hodnoteistenie
BOZP
a na
vylúčenie
zväzu.
služieb pri podaní projektu sa
zverejnené na našej stránvyjednávaní v znení neskorších
ní zdravotných rizík v 1, 2, 3, 4
rizík a faktorov podmieňujúzaviazal, že bude poskytovať
ke
www.sozzass.sk
alebo
predpisov, Zákonník práce,
kategórii zdravotného rizika.
cich vznik pracovných úrazov,
informácie a možnosti vzdelawww.odbory.net – v podkapizákony
o
odmeňovaní
a
ďalVyhláškou
MZ
SR
č.
208/2014
chorôb z povolania a iných ponia sa v súvislosti so sociálnym
tole Innovation Norway 2013/
šie pracovnoprávne
predpisy.
Z.z.
bližšie špecifikovala
škodení zdravia z práce.
dialógom
čo najširšiemučinnosť
počtu
2014
časť On-line vzdelávanie.
Po prípade
teoretickej
časti prednášky
pracovnej
zdravotnej
a
V
závere
Michal
Serbín,
PhDr.
Margita
VITÁLOŠOVÁ
členov aj po
skončení služby
projektu
V
ďalších
informácií
v rámcijejtrvalej
udržateľnosti.
kontaktujte
p. Michala
Serbína
pripravila pre
účastníkov
vyspôsob
zabezpečenia
buď
finančnýprojektová
a on-linemanažérka
manažér
Priebežne budeme
akna
[email protected]
brané
body kolektívnej zmluvy,
dodávateľsky
alebo texty
vlastnou
[email protected]
o elektronickom
v ktorej boli úmyselne zapraslužbou. Hovorila o identifikácii
vzdelávaní, ktoré je zverejcované chyby a účastníci porizík na pracovisku, o pracovnené na našej stránke www.
V II. polroku 2014 pokračujeme
projektom
pre zariadenia
čas 45 min. riešili novým
jej zadanie.
nom prostredí,
podmienkach sociálnych
sozzass.sk aleboslužieb
www.odbory.
Program
bol
rozdelený
Ako
pomôcku
dostali
Zákonník
práce,
časových
snímkach,
o
net
–
v
podkapitole
Innovation
z finančného grantu Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu na
roky
do 3 blokov. Dôstojná práca
práce a manuál „Formy účasposkytovaní osobných ochranNorway 2013/2014 časť On-li2009-2014,
v rámci
dôstojná práca
a tripartitný
Norway
a základné
pracovné
normy Programu
ti zástupcov zamestnancov
a
ných
pracovných dialóg
prostried- - Innovation
ne vzdelávanie.
Vzdelávanie
MOP, ratifikované dokumenich právne následky v zmysle
kov, objektivizácii pracovného
bude prebiehať po dobu 5 roty SR
predniesla
PhDr.
Margita
Zákona ač. umožniť
311/2001imZ.z.
ZP“.
prostredia, o
chorobách
z pokov. Má 4
moduly a
v časti kovýznam
projektu.
Porovnáme
informácií
medzi
lektormi
a
služieb
jednoHlavnou
úlohou
Projektu
je
úroveň
sociálneho
dialógu
účastníkmi,
ako aj účastníkov
účastníkmi
duchý
prístupvzdelávania
k informáciám
rozšíriť
poznatky
z problematiky
Vitálošová,
projektová
manaFrekventanti
sa
volania. Upozornila
lektívne zmluvy
bude doplnený
v
a Českejsociálnych
republike
navzájom.
v
oblasti vzdelávania
a porakolektívneho
vyjednávania
žérka, ktorá uviedla
účastníkov
intenzívne
a odhodlane
pustili
na Vyhlášku MZ SR č. 533/2007
o Slovenskej
KZ pre zariadenia
a
VÚC budú
prezentovať
denstva
v sociálnom
dialógu
a
a ochrany
zdradobezpečnosti
problematiky
vzniku Svetodo vypracovania
zadanej
úloZ. z., ktorá upravuje hygienicslužieb.
Pomocou
lektorovúrosú
veň bilaterálnych vzťahov pri
Projekt je rozdelený na 3 akprostredníctvom on-line vzdevia pri práci pre funkcionárov
vého dňa za Dôstojnú prácu,
hy. Následky spolu s lektorkou
ké požiadavky na priestorové
tam tézy a prezentácie, ktoré
kolektívnom vyjednávaní.
tivity. Na Otváracej konferencii
lávania. Počas trvania Projektu
základných odborových orgaktorý
prvý raz
vyhláseriešili
a vysvetľovali
si prečo
je
usporiadanie
a vybavenie,
môžu odborári využiť a svoje
účastníkom priblížime
zmysel a
vytvoríme
priestor pre
výmenu
nizáciíbol
zo po
zariadení
sociálnych
ný 7. októbra 2008 a organito tak. Výsledok práce v skupivnútorné členenie a na prevedomosti si otestovať na prizátorom bola Medzinárodná
nách bol vysoko hodnotený a
vádzku zariadení spoločného
pravených interaktívnych tex2 stravovania. Ďalej požiadav- toch. Vzdelávací modul bude
konfederácia
odborových
nad očakávanie.
zväzov (ITUC). Cieľom bolo a
Úlohou Projektu v rámci
ky na výrobu, prípravu a popriebežne vyhodnocovaný a v
je presadzovať dôstojné pravzdelávania bolo rozšíriť
aj
dávanie pokrmov a nápojov,
prípade legislatívnych zmien aj
covné podmienky a zároveň
poznatky z problematiky dôspožiadavky na výživovú hoddoplnený.
upozorňovať na opatrenia
tojná práca na pracoviskách a
notu pokrmov,
požiadavky
Po každej časti prezentácie
medzinárodného pracovného
bezpečnosť a ochrana zdravia
na postup pri odbere vzoriek
prebehla bohatá diskusia.
práva. Odbory na všetkých
pri práci. Obidva okruhy tém
hotových pokrmov a pri ich
kontinentoch organizujú rôznopredniesla podpredsedníčka
uchovávaní a na obsah doNa záver vzdelávacieho
rodé aktivity proti prekérnym
SOZ ZaSS Ing. Daniela Pochykumentácie o odobratých
modulu PhDr. Margita Vitálošopracovným podmienkam, za
bová. Vo svojom vystúpení sa
vzorkách a požiadavkách na
vá odovzdala všetkým členom
zamestnanosť a odborové a
venovala zdravotným rizikám,
dodržiavanie osobnej hygieny
certifikáty o absolvovaní semizamestnanecké práva.
bližšie vysvetlila Vyhlášku MZ SR
a dodržiavanie hygienických
nára.
Význam a právo kolektívč. 448/2007 Z. z. o podrobnospožiadaviek zamestnancami
neho vyjednávania, vzťah zatiach o faktoroch práce a prazariadenia spoločného stravomestnávateľ a zamestnanci
covného prostredia vo vzťahu
vania. Hotové pokrmy môžu
boli témy 2. bloku, ktorý odku kategorizácii prác z hľadiska
byť uložené do 3 hodín, pričom
prednášala Mgr. Diana Farkazdravotných rizík a o náležiupozornila funkcionárov, aby
sová. Vo svojej prednáške sa
tostiach návrhu na zaradenie
pri nočných službách využívali
venovala kolektívnemu vyjedprác do kategórií, Zákonník
na stravovanie možnosť vyu
návaniu v širšom a užšom výpráce č. 311/2001 Z. z., Zákon
žitia stravovacích poukážok.
PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ
zname, významom práva na
č. 124/2006 Z. z. o BOZP a ZáDruhú časť svojej prednášky
projektová manažérka
kolektívne vyjednávanie, ktoré
kon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
sa Ing. Pochybová venovala
[email protected]
5
Pri ukončení modulu v Piešťanoch Mgr. Renata Biksadská, predsedníčka V-ZO DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava takto zhodnotila stretnutie:
Ďalšie odborové stretnutie tentoraz na tému “Dôstojná práca“.
Keby to tak bolo aj naozaj a zodpovedala by tomu aj naša pláca.
Mnoho „sociálnikov“ sa tu zišlo a aj veľa dobrých nápadov z nás vyšlo.
Znalosti a zručnosti nielen s kolektívnym vyjednávaním sme si vymenili,
kolegyne z bohatšími skúsenosťami nám poradili.
Gitka, Dianka, Danka aj Mišo hovorili k veci, tak sme sa dozvedeli veľa nových vecí.
Prednášky boli opäť vynikajúce, preto sa vždy tešíme aj na tie budúce.
Čo sa ubytovania týka, nebola tu žiadna sťažnosť na poskytovanie úrovne ubytovacích služieb.
Aj so stravou sme boli spokojní, dostali sme všetko, čo sme chceli.
Ja som si svojou roztržitosťou obed vymenila, náležite som sa z toho poučila,
musela som totiž na zelenine vydržať, hoci by som si chcela poriadne mäso dať.
Príjemný večer sme spolu strávili a aj tu sme sa stále o práci bavili.
Tento projekt financujú Nóri, teda odboroví partneri, ktorí Už sú omnoho ďalej.
A nielen táto sféra pri učení vypíše nám ešte mnohé perá.
Keď sa v takomto zložení nabudúce stretneme, určite zase aktívni budeme......
Renča
Zmeny v dávkach od štátu – 2015
V dávkach, ktoré ľuďom vypláca štát, nastali od januára
zmeny. Zvýšili sa sumy penzií,
materského, nemocenských,
ale aj úrazových dávok. Budúci penzisti už môžu žiadať aj o
výplatu dôchodku z druhého
piliera. A pracujúci penzisti zas
o zvýšenie dôchodku už žiadať
nemusia.
Pracujúcim penzistom zvýši
po novom Sociálna poisťovňa
starobné dôchodky automaticky bez žiadosti. „Od 1. januára 2015 už nie je zvýšenie
starobného dôchodku za obdobie získané po jeho priznaní podmienené zánikom dôchodkového poistenia, teda
ukončením zamestnania. Znamená to, že Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky aj vtedy, ak
starobný dôchodca naďalej
pracuje napr. ako zamestnanec, dohodár či samostatne
zárobkovo činná osoba s povinným dôchodkovým poistením,“ povedal riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej
Každý starobný dôchodca
dostane pridaných 5,20 eura,
predčasný 5,30 eura. Pozostalostné penzie vzrastú o 3,40
eura, siroty dostanú 1,80 eura.
Invalidi so zdravotným postihnutím nad 70 percent si prilepšia o 4,60 eura. Ak je ich miera
poklesu schopnosti pracovať
ohodnotená na menej ako 70
percent, dostanú 2,70 eura.
Zmenila sa aj výška aktuálnej dôchodkovej hodnoty,
ktorá predstavuje jednu z troch
dôležitých veličín na výpočet
penzie. „Suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty sa zvyšuje
na sumu 10,6865 eura,“ hovorí
Michaela Putecová, riaditeľka
odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.
Vyššia je aj maximálna
suma nemocenských dávok.
Dôvodom je, že maximálny
denný vymeriavací základ,
resp. maximálny úhrn denných
vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenskej dávky sa zvýšil z 39,6987 na 40,6357
eura. Poistenec tak dostane
nemocenské maximálne vo
výške 693 eur mesačne (pri
31-dňovom mesiaci), resp. v
sume 670 eur (pri 30-dňovom
mesiaci), materské maximálne
vo výške 819 (pri 31-dňovom
mesiaci), resp. vo výške 792 eur
mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) a ošetrovné maximálne
vo výške 223 eur za 10 dní.
Začali platiť aj nové pravidlá výpočtu výšky nemocenskej dávky. Pri stanovení sumy
nemocenskej dávky sú nové
pravidlá, ktoré majú zabrániť
možnému zneužívaniu systému nemocenského poistenia.
poisťovne Peter Višváder.
Už niekoľko dní môžu ľudia,
ktorí odchádzajú do penzie v
tomto roku, požiadať o výplatu dôchodku z druhého piliera
dôchodkovú správcovskú spoločnosť alebo Sociálnu poisťovňu. „Sociálna poisťovňa zašle
sporiteľovi ponukový list, obsahujúci ponuky dôchodkov jednotlivých životných poisťovní a
DSS. Platnosť ponuky je 30 dní
a nasporená suma sa vtedy
nezhodnocuje,“ upozorňuje Višváder. „Sporiteľ si potom buď
vyberie z ponuky dôchodkov,
alebo tak neurobí a požiada o
dôchodok neskôr,“ dodal. Ak si
z ponuky vyberie, spíše zmluvu,
ktorá je účinná od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Višváder upozornil, že dôchodky sa
vyplácajú mesačne pozadu.
Napríklad po zmluve účinnej
od 1. februára sa dôchodok za
február vyplatí v marci.“
Poberatelia
dôchodkových dávok už začali dostávať
penzie zvýšené o pevnú sumu.
6
Preto sa rozhodujúce obdobie
predlžuje do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tejto
dávky.
Vzrástli aj niektoré úrazové
dávky. O 1,32 percenta sa zvýši
úrazová renta a pozostalostná
úrazová renta. Zvyšuje sa aj
maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela/
manželky zo sumy 51 533,60
eura na 52 213,90 eura, ale aj
maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením a
s pohrebom.
Vláda sa rozhodla aj viac
motivovať dlhodobo nezamestnaných, aby si hľadali
prácu. Kto sa zamestná, bude
môcť dostávať pol roka príspevok vo výške 126,14 eura. Ďalších šesť mesiacov bude jeho
suma polovičná. Okrem toho
bude môcť zároveň poberať
aj dávky v hmotnej núdzi, ak
mu podľa výšky príjmu na ne
vznikne nárok. Nárok na príspevok vznikne len ľuďom, ktorých
príjem neprekročí dvojnásobok
minimálnej mzdy.
Novinkou je aj skutočnosť,
že ťažko zdravotne postihnutí
ľudia, ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu, sú oslobodení
od platenia diaľničnej známky.
Doteraz boli od úhrady oslobodení len tí držitelia preukazu
ŤZP, ktorí poberali mesačný príspevok na prevádzku auta.
Zdroj: www.socpoist.sk
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Vydáva Slovenský odborový zväz zdravotníctva
Vydáva Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb pre vnútornú potrebu ZO
a sociálnych služieb pre vnútornú potrebu ZO
Redaktorka:
PhDr.
Sýkorová
Zodpovedá: Bc.
EvaEva
Sýkorová
81570
70 BRATISLAVA,
BRATISLAVA,
VAJNORSKÁ
815
VAJNORSKÁ
1 1
02/50240298
℡ 02/50240321
� 02/55425330
[email protected],
www.sozzass.sk
­ 0902487116
TLAČ:
Nakladateľstvo STU, Bratislava, Za obsah dodaného príspevku zodpovedá jeho autor.
[email protected]
www.sozzass.sk
TLAČ: Vydavateľstvo STU, Bratislava
Za obsah dodaného príspevku zodpovedá jeho autor.
20
Download

Január 2015