Quo vadis, spa?1
V dňoch 19.-20. septembra 2014 sa v Priessnitzových liečebných kúpeľoch2 v Jeseníku konala
medzinárodná konferencia zameraná na Štrukturálne zmeny v sektore kúpeľníctva a ich dopady
na zamestnancov a podmienky ich práce, ktorú organizoval Odborový svaz zdravotnictví
a sociální péče ČR (OSZSP ČR) a Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS)
v spolupráci s nadáciou Friedrich-Ebert-Stiftung a Odborovým zväzom pracovníkov verejných služieb
v oblasti správy vodných zdrojov v Maďarsku (VKDSZSz). Konferenciu viedol podpredseda OSZ SP ČR
Mgr. Ladislav Kucharský, ktorý na úvod poďakoval
Friedrich Ebert Stiftung
a PhDr. Josefovi
Definícia kúpeľnej starostlivosti :
Krejbychovi, tajomníkovi volebného obvodu EPSU3
pre strednú Európu a západný Balkán ako
Kúpeľná starostlivosť je komplexný,
poskytovateľom finančných prostriedkov, ktoré
lekársky vedený postup, používajúci
nám umožnili realizáciu tejto konferencie.
miestne liečivé zdroje, doplnený
K aktuálnej situácii v kúpeľníctve jednotlivých krajín
o fyzikálnu
a pohybovú
terapiu,
z pohľadu odborov sa vyjadrili Mgr. Anton Szalay,
dietetikou, tzv. malou psychoterapiou
predseda SOZ ZaSS, Helena Šebestová za OSZ SP ČR
a zdravotnou výchovou za účelom
a Karoly Halasy za maďarský OZ. Odmeňovanie
dosiahnutia zmeny správania a návykov,
zamestnancov je vo všetkých krajinách podobné –
s pokračovaním alebo zavedením nutnej
nedosahuje úroveň priemernej mzdy v krajinách
medikamentóznej terapie. K dosiahnutiu
(cca 780 €) a je takmer na úrovni minimálnej mzdy
optimálneho účinku je potrebné
(350 €). Za Svaz léčebných lázní ČR sa vyjadril
minimálne 3-4 pobytových týždňov pre
MUDr. Eduard Bláha s témou Ako kúpele dlhodobo
reakciu
na
zmenu
prostredia
stabilizovať – existuje tzv. indikačný zoznam
a opakovanú záťaž procedúrami. Je to
diagnóz, na základe ktorých pacienti absolvujú
čas nevyhnutne nutný pre stabilizácii
jednotlivé procedúry v kúpeľoch. Problémom však
neurovegetatívnych funkcií. 1
je, že tieto zoznamy boli legislatívne zredukované
novelou o komplexnej kúpeľnej starostlivosti, a tak
sa znižuje počet pacientov, ktorí kúpeľnú liečbu
môžu v rámci úhrady zo strany Zdravotných poisťovní získať – to isté sa deje aj na Slovensku. Situáciu
v kúpeľoch zachraňujú samoplatcovia tuzemskí, ale hlavne zahraniční. Bežní pacienti, ktorí túto
kúpeľnú liečbu skutočne potrebujú sa k nej vlastne mnohokrát vôbec nedostanú, keďže iba niektorí –
ako podotkol Anton Szalay – sú zaradení do kategórie A4, čiže majú uhradený pobyt v kúpeľoch aj
liečebné procedúry. K téme sa vyjadril aj Ing. Petr Kulhánek, predseda Sdružení lázeňských míst ČR,
ktorý definoval kúpeľníctvo ako určujúci faktor. Za uplynulých 5 rokov nastali dva zásadné obraty –
vnútorný a medzinárodný. Po prvé - obmedzenie poisteneckej liečby v roku 2012 ako nezmyselné
úsporné opatrenie. Dôsledkom je zánik pracovných príležitostí (kvalifikovaní pracovníci nemôžu
obvykle jednoducho prejsť inde a naopak, získať ich späť môže trvať i niekoľko rokov), nemožnosť
rýchlej náhrady kúpeľníctva iným odvetvím (kúpele majú špecifický režim využívania územia – chránia
prírodné zdroje, podmienky a prostredie a nadväzujú na ne ďalšie služby) a nebezpečný signál
medzinárodnej klientele o nepotrebnosti českých / slovenských kúpeľov (znížení výdavkov štátu na
kúpeľnú liečbu naznačuje, že kúpele nie sú potrebné a sú vlastne len dlhším wellness či relax
pobytom). Po druhé - nastáva v tomto roku úbytok ruskojazyčnej klientely (čo je najsilnejšia skupina
1
Kam kráčate, kúpele? Prekl. z latinčiny
2
http://www.priessnitz.cz/
3
EPSU = Európska federácia odborových zväzov verejných služieb http://www.epsu.org/
4
A = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby sú
čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. B = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne
hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Zdroj:
http://www.dovera.sk/najcastejsie-otazky/a485/kde-najdem-indikacny-zoznam-pre-kupelnu-liecbu
zahraničných samoplatcov), dlhodobo klesá bonita5 ruskej klientely, bohato využívajúca služby
najvyššej kvality a odzrazu šetria na službách nad rámec základného kúpeľného balíka. Nemôžeme
ovplyvniť hospodársku situáciu Ruska, avšak môžeme zjednodušiť prístup klientov mimo EÚ k českému
i slovenskému kúpeľníctvu zlepšením vízovej politiky aspoň na úroveň obvyklú medzi krajinami
Schengenského priestoru (to platí aj pre Čínu a ďalšie rastúce ekonomiky). A v neposlednom rade ide
o propagáciu českého i slovenského kúpeľníctva; nie všetky kultúry a národy rozumejú podstate
dlhodobého kúpeľného pobytu. Naše kúpele aj liečia, nielen ukľudňujú. Vo svete prevláda rozdielne
poňatie kúpeľov (Japonsko: Onsen6, USA: Wellness&Relax7, Latinská Amerika: Temazcal8).
Je nevyhnutný ďalší rozvoj, potrebujeme reputáciu, ktorá spočíva v dôveryhodnosti, národnom
i medzinárodnom uznaní, sprístupnení a propagácii. Kúpele využívajú jedinečné obnoviteľné prírodné
zdroje; majú podmienky navracajúce zdravie (voda, soli, teplo). Kúpele znamenajú zvýšenú ochranu
prostredia dlhodobo (niekedy i počas storočí), limitujú rozvoj rušivých odvetví ako ťažký priemysel,
intenzívna doprava surovín,
emisie, poľnohospodárstvo. Je
potrebné si uvedomiť, že je to
príležitosť. Priemysel môže
Štát
musí
znovu
začať
chápať
zanikať, sťahovať sa. Kúpele,
ich kvalita a prostredie nie. Budú
kúpele ako legitímnu liečbu.
tu po stáročia a udržateľný
rozvoj znamená udržateľnú
Malo by to byť podložené
zamestnanosť.
Kúpele
znamenajú
šetrné
využitie
obnovením vedy a výskumu
jedinečných
zdrojov
a
potenciálov
zeme.
Na
tému
v oblasti balneológie a kúpele
Vzdelávanie zamestnancov a
jeho
vplyv
na
kvalitu
kúpeľníctva
budú uznané ako ekonomický
sa vyjadrila MUDr. Darina
Kosorinová z Výkonného výboru
motor
svojich
regiónov
balneologického,
ktorá
upresnila charakter účastníkov
a oblastí.
Sú
skvelou
príležitosťou
pre
rozvoj,
kúpeľnej starostlivosti. Sú to
občania (majú záujem zlepšiť
pretože
kúpele
sú
atraktívne
v kúpeľoch svoju zdravotnú
kondíciu), verejná správa a
a umožňujú
poskytovanie
zdravotné
poisťovne
spravujúce verejné finančné
ďalších služieb – kultúra,
zdroje (majú záujem plniť
poslanie, t.j. zaistiť občanom
šport, voľno-časové aktivity,
zdravotnú
starostlivosť
v rámci legislatívy - inštitúcie
cestovný ruch. Sú výnimočným
niekoľkokrát viac ušetria
prevenciou
pracovnej
sily
miestom, pretože liečia, sú
pobytmi
v kúpeľoch
v
porovnaní
s
nákladmi
miestom
na
stretnutia,
vynaloženými
na
práceneschopnosť),
kúpeľní
zdrojmi kultúry, pamiatkami
pracovníci,
zamestnanci
(majú
záujem
dať
svoje
znalosti
histórie
a technickými
a vzdelanie do služieb zdravia
a za dobrú odmenu) a
unikátmi.
zamestnávatelia, podnikatelia
v kúpeľníctve
a cestovnom
ruchu (majú záujem produkt
„starostlivosť o zdravie“ dobre
predať). Kúpeľná starostlivosť má okrem hlavného článku i servisné – zdravotnícky, ubytovací,
stravovací, spoločenský, kultúrny, športový, informačný, propagačný a marketingový. Postavenie
kúpeľnej medicíny v 3. tisícročí ovplyvňujú demografické faktory (vzostup strednej dĺžky života, nárast
chronických ochorení), kultúrne a civilizačné faktory (zdravie je najcennejšia hodnota a moderný kult
zdravého životného štýlu) a ekonomické možnosti (nárast súkromných prostriedkov a vedomie
zodpovednosti k vlastnému zdraviu). S tým priamo súvisia aj výzvy pre 3. tisícročie – väčšie očakávania
a požiadavky ľudí, zmeny životných priorít, nároky na odborné vzdelávanie kúpeľných pracovníkov,
zmeny štruktúry finančných zdrojov plynúcich do kúpeľníctva. To, že dobré pracovné podmienky
zamestnancov sú nevyhnutným predpokladom kvalitného kúpeľníctva potvrdil Ing. Martin Vacek,
5
Bonita - vyjadruje hodnotu a dôveryhodnosť ekonomického subjektu (napr. firmy, jednotlivca, ale i obce alebo
štátu) na finančnom trhu. Súvisí s hospodárením daného subjektu a vyjadruje tak jeho solventnosť, kredibilitu,
schopnosť zhodnotiť vkladaný kapitál resp. naplniť svoje záväzky. V širšom pohľade súvisí i s dobrou povesťou.
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Bonita_%28financie%29
6
Onsen (jap. 温泉) sú tradičné japonské kúpele, ktoré sa nachádzajú po celom Japonsku. Slúžia aj ako miesto na
vykonávanie šintoistického očistného rituálu. Využívajú termálnu, alebo umelo ohrievanú vodu; Zdroj:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Onsen
7
Wellness – stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálej pohody, nie iba nepřítomnost choroby ci nepohodlia The World Health Organization; Zdroj: http://shcs.ucdavis.edu/wellness/#.VCUkFKO3XaQ
Relax – čas odpočinku, oddychu, vykonávania niečoho příjemného; Zdroj: http://www.merriamwebster.com/dictionary/relax
8
Temazcal: Tradičný mexický parný kúpeľ, realizuje sa v klenutej konštrukcii z kameňa, je určený pre 2 - 12 ľudí;
Zdroj: http://gomexico.about.com/od/mexicanspas/g/temazcal.htm
predstaviteľ riadiacej sekcie kúpeľníctva OSZ SP ČR, ktorý medzi prvými na to začal nahlas
upozorňovať. Pokles zamestnanosti v je od roku 2011 viac ako 1500 zamestnancov a pracovníci už
nemajú istotu stabilného zamestnania, dôsledkom je preťažovanie zamestnancov, šikana, dlhodobý
stres, demotivácia. Príčinou je hlavne zneužívanie slova „kríza“ v médiách, zneužívanie atmosféry
vedením a majiteľmi kúpeľov, zlá práca odborových organizácií. To, čo stojí kúpele prestíž a uznanie
spočíva v absencii podpory výskumu, absencie väzby na odborné pracoviská, nahrádzaní kvality
kvantitou a v podceňovaní dôležitosti odbornej kvalifikácie. Zmena k pozitívnemu spočíva
v rokovaniach so sociálnymi partnermi, obnovení výskumu, vzniku vzdelávacích programov, oddelení
liečebného kúpeľníctva od wellnessu a zavedení postupov sledovania a hodnotenia kvality. Za
slovenskú stranu sa vyjadrila Mgr. Iveta Jezerská, predsedníčka ZO Slovenské liečebné kúpele
v Piešťanoch, ktorá popísala nepriaznivú situáciu v kúpeľoch, nedostatky v oblasti Bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (napr. 5 a viac ročné zodraté rovnošaty, nevyhovujúca obuv), šetrenie na
nesprávnych miestach, nedodržiavanie KZ. Márny je boj odborovej organizácie, ak za ňou nie je
podpora ľudí, radových zamestnancov, ktorí mnohokrát zo strachu o prácu zamestnávateľovi podpíšu
všetky nevýhodné návrhy. Problémom je i zvýšená práceneschopnosť a úrazovosť v dôsledku
preťaženosti zamestnancov. Ing. Milan Priadka, predseda ZO Kúpele Trenčianske Teplice poukázal na
nedostatočnú obsadenosť jednotlivých postov i zmien, majiteľ spoločnosti sa snaží reštaurovať budovy
a dochádza k odstaveniu niektorých prevádzok. Časť kúpeľov je zavretá aj 3-4 mesiace v roku a teda
posledné roky fungujú ako sezónny podnik. Zamestnávateľ zamestnancov donútil podpísať konto
pracovného času. Navýšil sa fond pracovného času a zvyšujú sa časové nároky na zamestnancov.
Odmeňovanie sa výškou blíži k úrovni minimálnej mzdy. Pre členov odborov však ešte pretrvávajú
určité výhody – týždňové rekreácie, kde platia iba stravu a kúpeľný poplatok. Tiež je problém
s jednotným oblečením, situácia sa zlepšila po kontrole BOZP v r. 2013, ktoré sa realizujú z úrovne SOZ
ZaSS. Celkovo situácia je teraz medzi ľuďmi za posledných 20 rokov najhoršia a závidia si „každé euro
na výplate“. Čo na to povedať? Hádam je na mieste výstižná citácia Konrada Lorenza9: „Pokiaľ sa
ľudstvo zahubí samo, nemusí k tomu dôjsť udusením z nedostatku kyslíka, likvidáciou morských rias a
dažďových pralesov a tiež nie preto, že sa vedome vystavujeme nebezpečenstvu rádioaktivity. K zániku
ľudstva úplne postačí, keď sa moderný človek zbaví všetkých morálnych hodnôt.“ V sobotu doobeda
všetci účastníci absolvovali prehliadku zariadenia. Priessnitzove liečebné kúpele sú najstaršie
vodoliečebné kúpele na svete. Založil ich rodák Vincenz Priessnitz10 v roku 1822, začínajúc skromným
vodoliečebným ústavom na Gräfenbergu pri Jeseníku. Vo svojej dobe dokázal nemožné, presvedčil o
svojej pravde cisársku komisiu a v roku 1837 získal povolenie na prevádzkovanie a zavedenie novej
formy liečenia – v prírode, silou vody a vzduchu, v prostredí hôr a priaznivých klimatických podmienok
v zmysle hesla „kde voda lieči a uzdravuje“. Rozbory preukázali prítomnosť záporne nabitých iontových
častíc, ktoré výrazne znižujú hladinu alergénov v ovzduší. Z každého stromu a kríku tu dýcha zdravie,
energia, vôňa citlivo zakomponovaných bylín, ktoré zvyšujú vitalitu a človeka. Veľkí i malí si tu liečia
horné a dolné dýchacie cesty, krvný obeh, nervovú sústavu a kúpele sú vhodné i ako regeneračné
a posilňujúce pobyty. Priessnitzove liečebné kúpele zamestnávajú 200 – 300 zamestnancov na trvalý
pracovný pomer a ostatní pracovníci pôsobia sezónne. Sú producentom napríklad aj Konopného piva
a jedinečný Priessnitzov likér s receptúrou starou niekoľko desaťročí je špeciálne vyrábaný pre tieto
kúpele. Je potrebné si na základe všetkého uvedeného dôkladne uvedomiť, prečo treba za kúpele
bojovať - kúpeľníctvo je výhodou zdravotného systému, je unikátnou kultúrou, je šetrné k pacientovi
a podpora kúpeľníctva znamená hospodársky rast.
Spracovala:
Mgr. Ľudmila Pazderová
Medzinárodná činnosť a projekty
SOZ ZaSS
9
Rakúsky prírodovedec, v r. 1973 získal Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu, zaoberal sa aj sociológiou
a úlohou človeka v prírode (1904 – 1989); Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz
10
Viac na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vinzenz_Priessnitz
Download

Quo vadis, spa?