7
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20
červenec 2011
cena 10,- Kč
Kulturní dům města Soběslavi
Společenské centrum Soběslavska
Galerie v kostele sv. Marka
si Vás dovolují pozvat na výstavu
Václav Hrůza
„sguardo indietro“
keramika a kresby
ve dnech 1.7. – 31.7.
Vernisáž výstavy se uskuteční
v pátek 1.7. od 18.00 hod.
Galerie otevřena:
ÚT – NE 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
PO – zavřeno
Kulturní dům města Soběslavi a město Soběslav Vás srdečně zvou na 17. ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2011, který se koná 16. a 17. července na náměstí Republiky. Podrobný program uvnitř listu na str. 5.
FK Rašelina Soběslav zve všechny své
příznivce na oslavy 90. výročí
V letošním roce uplyne již 90 let od založení oddílu kopané v Soběslavi. Toto výročí si chce náš
oddíl připomenout setkáním se sportovním a společenským programem v sobotu 16. července.
Součástí oslav bude turnaj mužů „O pohár starosty města Soběslavi“.
Předpokládaný program:
10:00 – 11:15
FK Rašelina Soběslav – Sokol Košice
11:30 – 12:45
SK Tučapy – ZD Vlastiboř
13:00 – 14:30
utkání internacionálů a přípravek
14:45 – 16:00
utkání o 3. místo
16:15 – 17:50
finále
18:00
vyhodnocení turnaje
Po skončení turnaje, se bude konat od 20:00 hodin společenský večer
s hudbou ve velkém sále kulturního domu.
www.fksobeslav.cz
NAVŠTIVTE
INFORMAČNÍ STŘEDISKO
Od července je opět otevřeno informační středisko na náměstí Republiky 1/I. Návštěvníci zde
získají přehled o pamětihodnostech Soběslavi,
ubytovacích a stravovacích možnostech, turistice, k dispozici jsou pohlednice, které zájemcům
můžeme označit speciálním razítkem se znakem Soběslavi, informační brožury o našem
městě, mapy, výletní mapy, vandrovní knížky,
turistické štítky na hole, přívěsky s logem soběslavského kapra Jakuba, turistické pasy
k Rožmberskému roku 2011, pamětní medaile, turistické známky a pohádkové
známky s překvapením, turistické vizitky a
deníky, magnetky, turistické knoflíky, keramické suvenýry, trička, svíčky, odznaky, samolepky, klíčenky a tužky se znakem města a další
upomínkové předměty. Návštěvníky Soběslavi
upozorňujeme na okruh vhodný zejména pro
pěší turistiku “Soběslavské smyčky”. Jedná se
o cca 13 km trasu naším městem, spojující
zdejší významné památky s přírodními zajímavostmi. Ve spolupráci s Klubem českých turistů vznikl záznamník, který si zájemci mohou
koupit za jednotnou cenu 10 Kč v našem informačním středisku nebo v muzeích Smrčkův a
Rožmberský dům a vydat se s ním poznávat
krásy Soběslavi.
Provoz informačního střediska je zajištěn
denně kromě neděle, otevírací doba pondělí –
pátek 9 – 18 hodin, v sobotu 9 – 13 hodin,
tel. 381 508 105. Těšíme se na vaši návštěvu.
2
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
13. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 31. května 2011 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města
— U s n e s e n í č. 13/150/2011
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Senior-domu Soběslav za rok 2010 a
souhlasí s pokrytím záporného výsledku hospodaření ve výši 104.294,07 Kč následujícím
způsobem: částka 89.913,38 Kč bude kryta
z rezervního fondu organizace a částka
14.380,69 Kč z výnosů budoucích období.
— U s n e s e n í č. 13/151/2011
a) Rada města bere na vědomí rezignaci
PharmDr. Jaroslava Linharta na funkci ředitele Senior-domu Soběslav k 30. 6. 2011.
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ ing.
Radku Bryllovi zajistit vypsání výběrového
řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace města Senior-dům Soběslav.
— U s n e s e n í č. 13/152/2011
Rada města schvaluje výsledek hospodaření
Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., za
rok 2010 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti ing. Petrem Matoušem.
Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o.,
za rok 2010 ve výši 358.153,- Kč po zdanění
bude rozdělen následujícím způsobem:
18.153,- Kč do sociálního fondu organizace a
340.000,- Kč bude převedeno na účet
nerozděleného zisku z minulých let.
Rada města schvaluje rozpočet Správy lesů
města Soběslavi, spol. s r. o., na rok 2011
v předloženém znění.
— U s n e s e n í č. 13/153/2011
Rada města projednala změnu č. 2 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2011 zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ
paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.
— U s n e s e n í č. 13/154/2011
Rada města rozšiřuje program 5. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne
22. 6. 2011 od 18.00 hod. v Kulturním domě
města Soběslavi, o následující bod:
Poskytnutí daru Hasičskému záchrannému
sboru
— U s n e s e n í č. 13/155/2011
Rada města se seznámila s upravenou studií
rekonstrukce náměstí Republiky v Soběslavi
zpracovanou ing. arch. Jaromírem Kročákem. Po zapracování připomínek vzešlých
z jednání bude studie úpravy náměstí
opětovně projednána.
— U s n e s e n í č. 13/156/2011
Rada města bere na vědomí výslednou kalkulaci ceny vodného a stočného za pronájem
vodohospodářského majetku města v roce
2010 zpracovanou provozovatelem
ČEVAK, a. s., České Budějovice.
červenec 2011
–
— U s n e s e n í č. 13/157/2011
Rada města bere na vědomí seznam nálezů,
které připadly do majetku města Soběslavi do
12. 5. 2011, předložený pracovnicí odboru
organizačního a správy majetku paní D. Geierovou a ukládá tajemníkovi MěÚ ing. Radku
Bryllovi seznam nálezů zveřejnit a věci následně odprodat v souladu se schválenou
směrnicí města.
— U s n e s e n í č. 13/158/2011
Rada města projednala variantní řešení využití bývalé centrální kotelny na sídlišti Svákov v Soběslavi a doporučuje zastupitelstvu
města schválit záměr odprodeje celého areálu
bývalé centrální kotelny.
— U s n e s e n í č. 13/159/2011
Rada města projednala žádost p. Fr. Aujezdeckého, Rybova Lhota, o pronájem části
pozemku parc. č. 390/4 v k. ú. Soběslav (parkoviště naproti ZS) za účelem umístění prodejního stánku. RM s umístěním prodejního
stánku na uvedeném pozemku nesouhlasí.
— U s n e s e n í č. 13/160/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu mezi městem Soběslav
a obcí Vesce na uložení vodovodu na pozemku parc. č. 112/3 v k. ú. Vesce, který
je ve vlastnictví města.
— U s n e s e n í č. 13/161/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a Českými houbami,
a. s., Soběslav, na výstavbu příjezdové komunikace k novému areálu firmy České houby,
a. s., v lokalitě „Na Brabci“ na pozemku parc.
č. 3506 v k. ú. Soběslav, který je ve
vlastnictví města.
— Usnesení č. 13/162/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odprodej pozemku parc. č. 3506 v
2
k. ú. Soběslav o výměře 49 m firmě České
houby, a. s., Soběslav, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod budoucí
příjezdovou komunikací k novému areálu
firmy.
— U s n e s e n í č. 13/163/2011
Rada města nesouhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11. 9. 2006
uzavřené mezi městem Soběslav a T-Mobile
Czech Republic, a. s., Praha, kterým se upravuje nájemné za pronájem pozemků o celko2
vé výměře 149 m v k. ú. Chlebov, na kterých
je umístěno telekomunikační zařízení firmy
T-Mobile.
— U s n e s e n í č. 13/164/2011
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 k pojistné smlouvě č. 5060988617 uzavřené mezi městem Soběslav a Českou pojišťovnou, a. s., kterým se zvyšuje limit pojištění
odpovědnosti za škodu v roce 2011 za cenu
1.945,- Kč.
— U s n e s e n í č. 13/165/2011
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele výměny oken a dveří
v budově čp. 700/III v Mrázkově ulici
v Soběslavi (bývalá ZŠ Chanos - Rolnička)
organizované ředitelem Diakonie ČCE –
středisko Rolnička Mgr. Karlem Novákem.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, za cenu
552.780,- Kč vč. DPH.
— U s n e s e n í č. 13/166/2011
Rada města na základě poptávkového řízení
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou T.O.D.O.K., spol.
s r. o., Klenovice, na dodávku a montáž 28 ks
oken do budovy čp. 56/III na Školním náměstí v Soběslavi (Základní umělecká škola)
za cenu 183.542,- Kč + DPH.
— U s n e s e n í č. 13/167/2011
Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši
6.808,- Kč na rok 2011 za žáky dojíždějící
z okolních obcí, kteří plní povinnou školní
docházku na jedné ze základních škol v Soběslavi zřizovaných městem Soběslav pro
obce, které mají s městem Soběslav uzavřenu
dohodu o vytvoření společného školského
obvodu, i pro obce, jejichž žáci navštěvují základní školy v Soběslavi, a obce, které tuto
dohodu uzavřenou nemají a povinnou školní
docházku pro své žáky zajišťují následně
formou úhrady neinvestičních výdajů.
— U s n e s e n í č. 13/168/2011
Rada města v souladu s zákonem č. 262/2006
Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a s Nařízením vlády č. 44/2011 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, stanovuje plat
řediteli Základní školy Komenského 20 Soběslav Mgr. Jaroslavu Koldanovi ve výši dle
zápisu z jednání s účinností od 1. 6. 2011.
— U s n e s e n í č. 13/169/2011
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů mezi městem Soběslav a obcí Roudná na zajištění výkonu přenesené působnosti
na úseku projednání přestupků pracovníky
Městského úřadu v Soběslavi. Město Soběslav je schopno svými orgány řádně
zabezpečit výkon výše uvedené agendy.
— U s n e s e n í č. 13/170/2011
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů mezi městem Soběslav a obcí Katov
na zajištění výkonu přenesené působnosti na
úseku projednání přestupků pracovníky
Městského úřadu v Soběslavi. Město Soběslav je schopno svými orgány řádně
zabezpečit výkon výše uvedené agendy.
červenec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
3
Dálnice D3
V pondělí 6. června 2011 se konalo zasedání Sdružení pro výstavbu
dálnice D3, na kterém byla předložena zpráva o průběhu výstavby dálnice
D3 v úseku Tábor – Soběslav – Veselí nad Lužnicí. Na všechny stavební
objekty včetně přeložek sítí a místních komunikací jsou vydána stavební
povolení a práce probíhají v celém úseku stavby s maximální intenzitou.
Prostavěnost je cca 3 miliardy Kč, což je necelá třetina z celkového rozpočtu stavby. Oficiální termín uvedení stavby D3 v úseku Tábor – Soběslav – Veselí nad Lužnicí do provozu je červen roku 2013.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
právníka Městského úřadu v Soběslavi
Koupaliště Soběslav
Stavební práce byly úspěšně dokončeny, bazén napuštěn, objekt občerstvení připraven, a proto nic nebrání tomu, abychom 30. 6. 2011 soběslavské koupaliště otevřeli v 13.00 hod. pro veřejnost. V tento den budou
mít žáci a studenti soběslavských škol vstupné zdarma. Koupaliště bude
provozovat Správa města Soběslavi, s. r. o., a na jejích internetových
stránkách (www.smsobeslav.cz) je možné získat bližší informace k provozu koupaliště. Občany bude asi nejvíce zajímat provozní doba koupaliště a vstupné.
Vstupné bude rozděleno do následujících kategorií:
· Kategorie 1 – dospělí
· Kategorie 2 - děti do 15 let, studenti, senioři starší 65 let, zdravotně po-
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
· státní občanství ČR
· bezúhonnost
· vysokoškolské vzdělání právnického zaměření
K přihlášce uchazeč připojí:
· strukturovaný životopis
· výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
· kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný termín nástupu od 1. 9. 2011.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou.
Přihlášky s výše uvedenými doklady je možné zaslat do 15. 7. 2011
do 11,00 hodin na Městský úřad v Soběslavi, náměstí Republiky 59/I,
392 01 Soběslav.
Bližší informace je možné získat u tajemníka MěÚ ing. Radka Brylla,
tel. č.: 381 508 121, e-mail: [email protected]
Ing. Radek Bryll v. r., tajemník MěÚ Soběslav
stižení (ZTP/P)
· Kategorie 3 - rodinné vstupné (2 rodiče + 2-3 děti), 2 dospělí + 2-3 děti
v kategorii od 4 do 15 let
· děti do 4 let zdarma
celodenní
kategorie 1
kategorie 2
kategorie 3
75,- Kč
55,- Kč
200,- Kč
odpolední od 14 hod.
55,- Kč
40,- Kč
150,- Kč
2 hodiny
35,- Kč
30,- Kč
není možné
Pozn.: Za překročení dvou hodinového vstupu - 20,- Kč za každou započatou hodinu překročení.
Bodové vstupenky
bonus 20 %
bonus 40 %
hodnota v bodech
600 bodů
1.400 bodů
cena v Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
· Zvýhodněné vstupné: 1,- Kč = 1 bod - platí po dobu jednoho kalendář-
ního roku a vztahuje se pouze na celodenní a odpolední vstupné pro
1 osobu (nevztahuje se na rodinné vstupné).
· Nevyčerpané vstupné nelze vrátit. Bodová vstupenka je přenosná.
Provozní doba koupaliště:
Po - Pá 10.00 - 20.00 hodin; So - Ne, svátky 9.00 - 20.00 hodin.
Provozní doba atrakcí: 10.00 - 19.00 hod.
Použití atrakcí je zahrnuto v ceně vstupného do areálu koupaliště.
Vstup do areálu koupaliště nejpozději do 19.00 hod.
Mgr. Vladimír Drachovský, místostarosta města
MĚSTO SOBĚSLAV
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
ŘEDITELE SENIOR-DOMU SOBĚSLAV
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
· státní občanství ČR
· bezúhonnost
· minimálně úplné středoškolské vzdělání
· řidičský průkaz skupiny B
· organizační schopnosti
· praxe minimálně 5 let v obdobném zařízení
(sociální nebo zdravotnické)
K přihlášce uchazeč připojí:
· strukturovaný životopis
· výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
· ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
· koncepce řízení organizace v rozsahu cca 2 strany A4
Předpokládaný termín nástupu od 1. 9. 2011.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Přihlášky s výše uvedenými doklady je možné zaslat do 15. 7.
2011 do 11,00 hodin na Městský úřad v Soběslavi, náměstí Republiky
59/I, 392 01 Soběslav.
Bližší informace je možné získat u tajemníka MěÚ ing. Radka
Brylla, tel.: 381 508 121, e-mail: [email protected]
Ing. Radek Bryll v. r., tajemník MěÚ Soběslav
UPOZORNĚNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU SOBĚSLAV
Podnikatelé, kteří provozují silniční motorovou dopravu osobní a nákladní, na něž se vztahuje prokázání finanční způsobilosti, jsou povinni nejpozději do 31.7.2011 prokázat trvání finanční způsobilosti podle § 4a zákona o silniční dopravě příslušnému dopravnímu úřadu tj. Krajský úřad –
Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy v Českých Budějovicích.
Finanční způsobilost je možno prokazovat již nyní a v zájmu spolupráce mezi živnostenským úřadem a podnikatelem žádáme o současné poskytnutí kopie dokladu našemu úřadu.
Živnostenský úřad Soběslav
4
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2011
Regenerace panelového sídliště Svákov
Projekt je zaměřen na regeneraci panelového sídliště Svákov s cílem přeměny sídliště na víceúčelový celek a všestranné zlepšení obytného prostředí. Projekt zohledňuje vytvoření podmínek
pro sociální a kulturní rozvoj a pro aktivity a možnosti trávení volného času obyvatel všech věkových kategorií tohoto sídliště a respektuje přání, požadavky a připomínky obyvatel sídliště na základě provedené ankety a veřejného projednání. A proto dojde k vybudování nových parkovacích
míst, úpravě zelených ploch a vzrostlé zeleně a ke koncepční změně vybavení mobiliářem.
Město získalo na uvedený projekt finanční dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 4 mil. Kč, což je 60 % z celkové ceny. Dofinancování proběhne z vlastních zdrojů města – cca
2,7 mil. Kč.
Realizaci projektu provede firma Strabag, a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení pořádaném
táborskou realitní kanceláří Tareka, s. r. o. Vlastní práce budou zahájeny na přelomu měsíců července a srpna, závěr akce je plánován na konec měsíce září letošního roku.
Doufám, že akce proběhne ke spokojenosti všech občanů zmiňovaného sídliště.
Mgr. Vladimír Drachovský, místostarosta města
Co máme, máme,
kdož to jasně cítí,
že přijde den,
kdy nebudem to míti?
Co činí matka,
je tak samozřejmé,
povinnost k díku
z nás tak ráda sejme.
Vždy říkáme si: Vzpomeneme jednou.
A potom v chvíli mrazivou a bědnou
zavřou se oči matky, tolik bdělé.
Dluh chce se platit. Není věřitele.
Dne 10.7.2011 uplyne deset let od smrti
naší maminky a babičky, paní Boženy
Javorské. Nezapomínáme, nezapomeneme.
Dcera a syn s rodinami
Úřední den notáře
Nový sběratelský pohled „Putování po věžích a
rozhlednách“ můžete zakoupit v informačním
středisku nebo v redakci Hlásky
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 13. 7. a 27. 7. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
Narození:
Matěj Hervíř
Simona Kolbová
Jan Oláh
Klára Pálešová
Antonie Plátová
Kateřina Pochobradská
Aneta Rošková
Albert Valeš
Matěj Ženíšek
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
František Hromada
Marta Chroustovská
Jan Jirous
Milan Legát
Milan Studík
Gizela Tamášová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Čas pravidelně rok k roku přidává,
pro naše milované vzpomínky nechává
Dne 21.6. uplynuly
2 roky, co mně opustila
drahá a milovaná maminka paní Marie Karkulová
ze Soběslavi. V červenci
by jí bylo 81 let.
Před devíti lety mě opustil
můj drahý tatínek pan
Jaroslav Karkula. V červenci by se dožil 84 let.
Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa pracovníka
sociálně zdravotního odboru Městského úřadu v Soběslavi
TERÉNNÍ PRACOVNÍK
Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav
Předpoklady:
· státní občan ČR
· minimálně středoškolské vzdělání
· bezúhonnost
Jiné požadavky:
· schopnost komunikace
· znalost sociální práce výhodou
V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
a dále doloží:
e) životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
f) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky budou dodány písemnou formou nejpozději do 15. 7. 2011 na podatelnu Městského
úřadu v Soběslavi – náměstí Republiky čp. 59/I, Soběslav.
Bližší informace podá tajemník MěÚ Soběslav Ing. Radek Bryll, tel. č. 381 508 121,
e-mail: [email protected]
Předpokládaný termín nástupu: srpen 2011
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou.
Ing. Radek Bryll, tajemník Městského úřadu v Soběslavi
Zároveň v letošním roce uplynul rok, co navždy odešla ve 33 letech naše milovaná
dcera Jana Voráčková a 23 let uplynulo
od úmrtí mého bratra Jaroslava Karkuly
z Klenovic.
Už je tomu rovněž
31 let, co mě
opustil můj děda
Karel Štěpánek
z Kvasejovic a
28 let co navždy
odešla moje babička
Marie Štěpánková.
Za celou rodinu
nikdy nezapomene
Věra Voráčková
roz. Karkulová
červenec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kubešova
Soběslav 2011
Sobota 16. 7. 2011
Soběslav - náměstí
Mažice
14 hod.
Mezná
14 hod.
00
00
00
SKALAČKA, kapelník Josef Trantina
50
SOBĚSLAVSKÉ MAŽORETKY,
vedoucí souboru Miluše Moravcová, Vladimír Moravec
Zálší
14 hod.
DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR RÁČEK,
umělecká vedoucí Dana Moravcová
Želeč
14 hod.
20
TÁBORANKA, kapelník RNDr. Jiří Jína
Žíšov
14 hod.
05
SOBĚSLAVSKÁ CHASA MLADÁ,
umělecký vedoucí Ladislav Moravec
20
PERNŠTEJNKA, kapelník Vladimír Černý
05
GOLČOVANKA Tomáše Kotěry,
kapelník Tomáš Kotěra
50
BOŽEJÁCI, kapelník Pavel Skalník
35
BECHBURG MUSIKANTEN,
kapelník Othmar Walser/Švýcarsko
35
NÁLADIČKA, Family Band Bronislava Palowského
20
LIBKOVANKA, kapelník Zdeněk Beneš,
umělecký vedoucí Michal Mareš
05
TÚFARANKA, kapelník Jan Bílek
00
BABOUCI, kapelník Petr Shýbal
00
VESELKA, kapelník Ladislav Kubeš
05
15 hod.
15 hod.
16 hod.
16 hod.
17 hod.
17 hod.
18 hod.
19 hod.
20 hod.
21 hod.
22 hod.
23 hod.
00
Koncerty nejen na Blatech
Borkovice
14 hod.
Klečaty
14 hod.
Klenovice
14 hod.
00
LIBKOVANKA, kapelník Zdeněk Beneš,
umělecký vedoucí Michal Mareš
00
PERNŠTEJNKA,
kapelník Vladimír Černý
00
VENOVANA,
kapelník Bendicht Winzenried/Švýcarsko
VESELKA, kapelník Ladislav Kubeš
Setkání s hudbou
Ù čt 30.6.
18.00
Koncert ke 400. výročí úmrtí Petra Voka,
Galerie v kostele sv. Marka
Koncert dobové hudby v podání soběslavských souborů Anonym Voice a Žesťového
souboru
pá 1.7.
18.00
Tradiční „putovní“ koncert lektorů a organizátorů - začínáme v kostele sv. Víta s následným přesunem do Galerie v kostele sv.
Marka, kina a KD
so 2.7.
19.30
Galerie v kostele sv. Marka
Středověké písně a tance v podání kapely
IGNITUS
ne 3.7.
19.30
Kulturní dům města Soběslavi
Vokální kvarteto The Swings & band,
j.h. Sestry Havelkovy
00
00
00
NÁLADIČKA,
Family Band Bronislava Palowského
BECHBURG MUSIKANTEN,
kapelník Othmar Walser/Švýcarsko
MODRÁ MUZIKA Zdeňka Thumy,
kapelník Zdeněk Thuma
BOŽEJÁCI, kapelník Pavel Skalník
JIŽANI, kapelník ing. Miroslav Dvořák
BLASKAPELLE FRISCHLUFTPROJEKT,
kapelník Alexander Kastenhofer/Německo
GOLČOVANKA Tomáše Kotěry,
kapelník Tomáš Kotěra
JIHOČEŠTÍ RODÁCI,
kapelník Vojtěch Veselý
FRANZISKA,
kapelník Milan Nemec/Německo
Neděle 17. 7. 2011
Soběslav - náměstí – Galakoncert
00
Program uvádí Martin Hlaváček a Karel Hegner.
Ù
14 hod.
00
14 hod.
Ù
Komárov
Myslkovice 14 hod.
00
Tučapy
14 hod.
00
Vlastiboř
14 hod.
14 hod.
Ù
5
Ù po 4.7.
Ù
Ù
Ù
Ù
10 hod.
05
10 hod.
00
11 hod.
00
12 hod.
10
12 hod.
30
13 hod.
40
14 hod.
zahájení
JIŽANI, kapelník ing. Miroslav Dvořák
JIHOČEŠTÍ RODÁCI, kapelník Vojtěch Veselý
KRAJANKA, kapelník Václav Hlaváček
soutěž
TÚFARANKA, kapelník Jan Bílek
BLASKAPELLE FRISCHLUFTPROJEKT,
kapelník Alexander Kastenhofer/Německo
50
15 hod.
BABOUCI, kapelník Petr Shýbal
00
17 hod.
VENOVANA,
kapelník Bendicht Winzenried/Švýcarsko
00
18 hod.
VESELKA, kapelník Ladislav Kubeš
00
19 hod.
Všechny dechové hudby společně zahrají
za řízení Jana Lipolda a Jaroslava Zemana skladby
„BORKOVICKÁ POLKA“, „MOJE ČESKÁ VLAST“
a „OD TÁBORA AŽ K NÁM“.
Program uvádí Alexander Hemala a Milan Černohouz.
00
00
12 - 13 hod.
Přímý přenos do vysílání
Českého rozhlasu České Budějovice
Vstupné:
Sobota celodenní 150 Kč, večerní veselice 90 Kč, neděle celodenní 150 Kč.
Přejeme všem příznivcům dechovky příjemné zážitky na festivalu
Kubešova Soběslav.
Změna programu vyhrazena.
19.30
Kulturní dům města Soběslavi
Klavírní recitál Tomáše Víška
st 6.7. 19.30
Galerie v kostele sv. Marka
Ivan Vokáč - violoncello,
Jakub Junek - housle
čt 7.7.
19.30
Galerie v kostele sv. Marka
Harfové duo Arpa Dua – Ivana Pokorná a
Barbora Váchalová
pá 8.7.
19.30
Galerie v kostele sv. Marka
Spirituály a gospely – amer. zpěvák Lee
Andrew Davison & band
so 9.7.
18.00
Závěrečný koncert účastníků kurzů v KD
Podrobnosti na str. 6
Změna programu je vyhrazena!
Taneční
kurzy 2011
Taneční kurzy
povedou opět manželé
Alena a Jaroslav
Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 3. září od 18 hodin.
Kurzovné je opět stejné jako loni (a předloni) – 1.200 Kč (10 x sobota od 18 – 21 hod.,
Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24
hod. tj. celkem 12 sobot !)
Přihlášení si mohou zajít do kanceláře
KD pro průkazku a zaplatit hotově nebo
můžete zaplatit i na účet KD Soběslav
č. 19–0044450257/0100 a po telefonické
dohodě vám pošleme průkazku poštou.
6
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
[email protected], http://kdms.mypage.cz
Předplatné Podzim 2011
· Čtvrtek 22. září
Divadelní společnost Julie Jurištové, Praha
BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ
(František Ferdinand Šamberk)
Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se tajně rozhodne léčit si pocuchané
nervy. Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě
poklidné domácnosti doktora Jaroslava a jeho
ženy Kláry, veliké milovnice divadla. Jenže
nic není takové, jak na první pohled vypadá.
V domácnosti nastane opravdový blázinec.
Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií
proslulého českého dramatika a herce druhé
poloviny 19. století. Je plná zápletek, překvapivých zvratů a komických situací. Zazní v ní
známé staropražské písničky a kuplety.
Hrají: Katy - Jaroslava Obermaierová, Josef - Oldřich Navrátil, Klára – Martina Hudečková/Kamila Špráchalová, Jaroslav Libor Jeník, Artur - Jiří Hána/Radovan Snítil, Paní radová – Julie Jurištová
· Středa 30. listopadu
Divadlo Bez zábradlí, Praha
PŘÍšTÍ ROK VE STEJNOU DOBU
(Bernard Slade)
Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona
vdaná. Brilantní komedie, která oslovila diváky na celém světě. Je v ní víc než lechtivá
zápletka a rozverné situace. Rozpětí pětadvaceti let, v němž se mění chování, oblečení i
názory obou protagonistů, tvoří kalendář
událostí a nálad, které zmítaly v rozmezí let
1951 až 1975 americkou společností.
Pod atraktivní slupkou se skrývá příběh o zrání lásky a přátelství a hledání sebe sama. Diváky bolí po představení bránice od smíchu,
ale zároveň podvědomě zalistují i v knize
vlastního života.
Hrají: Veronika Freimanová, Zdeněk Žák
· Prosinec (bude upřesněno)
Divadlo Palace Theatre, Praha
CENA ZA NĚžNOST
(Dan Gordon)
Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle
stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal hned pět prestižních filmových Oscarů,
červenec 2011
včetně Oscara za nejlepší film.
Hra stejně jako film zdařile osciluje na hranici
komedie a melodramu, předvádí téměř 30 let
vztahu dvou žen, matky a dcery. Aurora je velmi autoritativní žena, poněkud výstřední vdova, která žije jen pro svou dceru Emmu, které
se snaží organizovat a kontrolovat život.
V průběhu hry sledujeme Emminu snahu vymanit se z matčina područí, která vyvrcholí
manželstvím s floutkem Flapem, se kterým
má tři děti – a ani jedno nepojmenuje tak, jak
by si matka přála. Pak ale Emma onemocní
rakovinou a vztah obou žen se mění, u Emminy smrtelné postele si věčně nespokojená Aurora konečně uvědomí, jak dceru miluje.
Osvěžující komediální akcent vnáší do hry
krom neustálého špičkování se matky s dcerou i postava bývalého astronauta, opilce a
sukničkáře Garretta, který se vytrvale pokouší získat nedostupnou Auroru. Ve filmu tuto
postavu neodolatelně ztvárnil Jack Nicholson, matku s dcerou hrály Shirley MacLainová a Debra Wingerová.
Hrají: Aurora Greenwayová - Jana
Janěková, Emma (dcera Aurory) - Jitka
Čvančarová, Garrett (milenec Aurory) Alexej Pyško, Patsy - Marcela Holubcová,
Maise - Jan Kačer, Doris - ošetřovatelka
Daniela Choděrová
Začátky jednotlivých představení vždy
v 19.30 hod.! Změna programu vyhrazena !
Cena předplatného 750 Kč
Již teď si vážení předplatitelé můžete zamluvit
svoje místa: e-mail: [email protected],
tel. 381 524 261
Předplatné bude v prodeji od srpna 2011.
SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI 2011
Počátkem července se uskuteční další ročník
tradičních Letních kurzů sólové a komorní hudby spojených s bohatým koncertním doprovodným programem.
Tato hudební událost již u nás dávno zdomácněla a bez nadsázky celá Soběslav tento týden a půl v každém ohledu žije kulturou.
Letní kurzy sólové a komorní hudby
Hudební kurzy jsou určeny studentům konzervatoří a pedagogických fakult, ale také členům komorních souborů, učitelům ZUŠ nebo
zájemcům z řad školených amatérů. Přihlášek je
letos podaných 27, věkový průměr zájemců je
cca 23 let.
Vyučovat se bude 5 oborů, lektory kurzů
jsou známí pražští hudebníci a pedagogové.
Pěveckou výuku zaštiťuje významná česká
mezzosopranistka a stálý host opery Národního
divadla Karolína Berková-Bubleová.
Výuky varhanní improvizace se u krásného
barokního nástroje v kostele sv. Víta ujme varhaník a dirigent Jan Steyer, absolvent HAMU
ve třídě prof. Popelky a sbormistr renomovaného Smíšeného sboru ČVUT.
Violoncellisty bude učit Tomáš Strašil, pedagog pražské konzervatoře, uznávaný sólista a
umělecký vedoucí orchestru Camerata Bohemica, houslisty pak další člen pedagogického sboru
konzervatoře a mj. člen známého smyčcového
Apollon kvarteta Pavel Kudelásek.
O klavíristy se tradičně postará vynikající interpret a pedagog Tomáš Víšek.
Milou zajímavostí je letošní „personální obsazení“ na postu korepetitorů čili doprovodných
klavíristů – této role se ujmou dva mladí muži,
kteří nabídli Setkání s hudbou přátelskou „výpomoc“, ačkoli jsou oba přes svůj relativně mladý věk výbornými a vyhledávanými sólisty.
Prvním z nich je talentovaný violoncellista a
klavírista Ivan Vokáč a druhým klavírní virtuóz
Lukáš Klánský.
Festival komorní hudby napříč žánry
Z občasných doprovodných programů soběslavských hudebních kurzů se během posledních let stal regulérní hudební festival –
publikem vyhledávaný a zajímavý svojí dramaturgií zahrnující koncerty ryze vážné hudby i ty,
které překračují meze tohoto žánru.
Letos se tak představí např. jazzové vokální
ansábly The Swings a Sestry Havelkovy, americký jazzový zpěvák Lee Andrew Davison,
harfové duo Arpa dua (které tvoří přední dámy
české harfové scény a sólistky Národního divadla Ivana Pokorná a Barbora Váchalová),
dále na své diváky čeká klavírní recitál Tomáše
Víška, smyčcům věnovaný večer v podání violoncellisty Ivana Vokáče a houslisty Jakuba
Junka a středověké písně a tance v podání neortodoxní kapely Ignitus.
Mimořádným koncertem letošní „Setkání“
zahájí – v rámci připomenutí 400. výročí úmrtí
nejslavnějšího Jihočecha Petra Voka se představí soběslavské soubory Anonym Voice (sbm.
Irena Molíková) a Žesťový soubor Ladislava
Blehy.
A již tradičně je jeden koncert věnovaný lektorům a závěrečný pak účastníkům kurzů.
Koncerty se konají v kostele sv. Víta, v Galerii v kostele sv. Marka a místním kulturním
domě, vstupné je dobrovolné.
Organizátory „Setkání s hudbou“ jsou
stejnojmenné občanské sdružení, Kulturní
dům města Soběslavi a ZUŠ Soběslav.
Uměleckým ředitelem kurzů a festivalu je
Petr Hanzlík, hudební skladatel a předseda
občanského sdružení Setkání s hudbou.
Záštitu nad akcí převzal starosta Soběslavi, ing. Jindřich Bláha.
A partnery, bez jejichž laskavého zájmu a
přispění by tuto hudební událost nešlo uspořádat, jsou:
Město Soběslav, Rašelina Soběslav, a.s., GrECo JLT Czech Republik, s.r.o., agentura
Blue Season Art Agency, Nadace Život umělce, Ochranný svaz autorský
Mediálním partnery jsou:
Týdeník ROZHLAS, Český rozhlas České
Budějovice
červenec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Dovolujeme si Vás pozvat ve
dnech 1.7. – 31.7. do Galerie
v kostele sv. Marka na výstavu
Václav Hrůza
„sguardo indietro“
keramika a kresby
Václav Hrůza, ak. soch.
Výtvarník v oblastech užité keramiky, keramiky do architektury, kresby a grafického designu.
Je členem Asociace jihočeských výtvarníků.
Odborná studia absolvoval na Střední průmyslové škole grafické v Praze (1966-1970) a
na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze
(1975-1981) v ateliéru keramiky a porcelánu u
prof. Otto Eckerta.
Praktické zkušenosti získal v pozici výtvarníka propagace v Keramických závodech Horní
Bříza (1972-1975), vedoucího vývojového střediska v Keramických závodech Teplice
(1981-1982) a po přestěhování do jižních Čech
v pozici vývojáře v Keramických závodech v
Bechyni (1982-1983). Své zkušenosti předává i
mladé generaci - působil jako středoškolský
profesor na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni (1985-1989), od roku 2008 jako
pedagog výtvarných předmětů na Střední škole
v Horní Bříze, pedagog odborného modelování
na Vyšší odborné škole umělecko-průmyslové
v Písku a vede kurzy keramiky pro veřejnost při
Střední škole v Horní Bříze. Deset let působí
jako kurátor výstav v Galerii v kostele sv. Marka Kulturního domu města Soběslavi.
Skřítkové v hradní knihovně
V červnu se soběslavská knihovna stala další
zastávkou putovní výstavy Potulná Pohádková
země. Návštěvníci mohli nahlédnout do tajuplného světa skřítků a strašidel, který pro děti i dospělé vytvořila spisovatelka, malířka a
„strašidloložka“ Vítězslava Klimtová. V naší
Zpřístupnění věže
Aeroklub Soběslav opět připravil na prázdniny otevření věže na náměstí u kostela sv.
Petra a Pavla denně od 9 do 17 hodin. Po
zdolání schodů se zájemcům naskytne zajímavý pohled na město. Novinkou jsou expozice věžních hodin a zvonařství.
Výtvarné realizace
Vytvořil řadu výtvarných děl do exteriéru i
interiérových prostor a grafických prací: zpracování designu a funkčního modelu sanitární
keramiky pro Keramické závody v Bechyni
(1982), keramický reliéf “Vinobraní” pro hotel
Sport v Dačicích (1983), keramický reliéf “Mládí” pro Domov mládeže v Dačicích (1984), keramický objekt “Reliéf” (společně s ak. soch.
J. Bendou) pro obřadní síň městského úřadu
v Bechyni (1987), keramický reliéf “Čtyři roční
období” pro Erlebachovu boudu ve Špindlerově
mlýně (1988), keramický reliéf “Kalich” pro
evangelický kostel v Lanškrouně (1989), keramický reliéf “Lázeňství” a keramický obraz
“Zakládání rybníků” pro hotel Zlatá hvězda
v Třeboni, keramický obraz “Jindřichův Hradec
- hrad” umístěný v prezidentském pokoji hotelu
Zlatá hvězda v Třeboni (1989-90), grafické logo
“Pražská mezinárodní manažerská škola”
(1992), keramický obraz “Léto” pro Základní
školu v Horní Bříze (1993), návrh plakátu “Soknihovně se tak alespoň na chvíli zabydlelo patnáct kouzelných figurek. Ten, kdo je viděl, už
ví, že krásné sny přináší Postelníček snový,
v kuchyni nad přípravou jídel drží ochrannou
ruku Koláčová dušinka, špatnou náladu nám
způsobí Špulda Šuplík a když něco nemůžeme
najít, tak to má na svědomí určitě skřítek Zášupšák. Díky výstavě jsme zjistili, že skřítkové jsou
vlastně všude kolem nás. Pokud chcete vědět
víc, přijměte autorčino pozvání do jejího Pohádkového domu v Pičíně. Výstavu loutek skvěle
doplnily obrázky dětí z výtvarného kroužku
DDM. Bylo to krásné pohlazení po duši. -af-
7
kolské Brno ‘97" pro Tělocvičnou jednotu Sokol
Brno (1997), grafické logo “Kardiocentrum” pro
Motolskou nemocnici v Praze, keramický reliéf
“Fontána” pro společnost Autovars Praha, keramický objekt “Fontána” pro Botanickou zahradu
Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové, grafické logo “The Czech Association of MBA Schools” pro Asociaci českých MBA škol, Praha (1998), keramická
plastika “Hroši” pro Městský úřad v Táboře instalovanou v parku na sídlišti Míru v Táboře
(1998), grafické logo “The British Association of
Management” pro Britskou asociaci managementu, Velká Británie (1999), návrh a grafická
úprava plakátu a pozvánky na župní slet 2000 pro
Sokolskou župu Jana Žižky z Trocnova v Táboře
(2000), keramický reliéf a žardiniéry pro Základní školu v Horní Bříze (2000), keramická plastika
“Rostlinný motiv” pro Botanickou zahradu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové (2000), keramický reliéf “Strom života”
pro Kulturní dům Národ v Soběslavi (2001), keramický reliéf “Jihočeské motivy” pro Senior
dům v Soběslavi (2002), keramický obklad stěn
“Vlnky” v soukromé vile v Praze (2007).
Od roku 1982 se účastnil mezinárodních
sympozií a četných kolektivních výstav doma i
v zahraničí. Uspořádal 14 samostatných autorských výstav.
Je umělecky zastoupen ve veřejných sbírkách Umělecko-průmyslového muzea v Praze a
Römhild Museum v Německu a v soukromých
sbírkách v Anglii, Austrálii, Belgii, ČR, Holandsku, Itálii, Japonsku, Kanadě, Německu,
Rakousku a USA.
archiv autora
Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec
Vám s Vašimi zdravotními problémy poradí
v sobotu 2. července 2011 od 9.30 hod. v prostorách městské knihovny.
Prázdninová provozní doba městské
knihovny v období 1.7. – 31.8.
Pondělí
zavřeno
Úterý
9 - 18
Středa
9 - 17
Čtvrtek
9 - 16
Pátek
9 - 15
Sobota
9 - 13
Bude zde i brigádnice infocentra, která
návštěvníky provede hradem i věží Hláska.
8
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2011
Soběslav – město pětilisté růže
Rožmberský rok (vyhlášený u příležitosti
400. výročí úmrtí posledního z Rožmberků – Petra Voka) je už i v Soběslavi v plném proudu.
V pondělí 20. června jsme slavnostně otevřeli
výstavu „SOBĚSLAV – MĚSTO PĚTILISTÉ
RŮŽE“, k jejíž prohlídce Vás srdečně zveme do
trojice výstavních sálů Rožmberského domu.
Výstava, která je hlavním projektem celého
Husitského muzea v letošním roce, připomíná
čtyřsetletou historii rožmberského rodu a jeho
význam pro město, které se pod jeho křídly stalo
kulturním a hospodářským centrem jižních
Čech s vazbami na sousední Rakousko a Bavorsko. Seznámíte se s historií stavebních památek
rožmberské doby, které jsou dodnes ozdobou
města. Vyzdvižena je Rožmberská škola, jejíž
existence (byť nedlouhá) má zásadní význam
jak pro dějiny české vzdělanosti, tak i pro postavení Soběslavi v českých dějinách. Samozřejmě
jsme neopomenuli ani fakta a legendy spojené
s postavou Zuzany Vojířovny. Pozornost je věnována i tzv. druhému životu Rožmberků, který
v Soběslavi přetrvává dodnes. Které město se
ostatně může pochlubit tolika růžemi na stavbách a symbolech spolků, sportovních klubů,
soutěží i města samotného? K vidění jsou cenné
archeologické nálezy, dobové listiny, kroniky,
staré tisky, obrazy, plastiky a další sakrální
umělecké předměty, mince i zbraně, přičemž
mnohé z nich jsou veřejnosti vystaveny vůbec
poprvé anebo po náročném zásahu restaurátorů.
Po několika desetiletích tak představujeme obyvatelům i návštěvníkům Soběslavi to nejcennější z našeho historického sbírkového fondu.
Kromě toho prezentujeme také několik zapůjčených exponátů – rožmberské početní groše ze
Západočeského muzea v Plzni a dvě rukopisné
kroniky z fondů Knihovny Národního muzea
v Praze – Smrčkovu kroniku ze 17. století a
Hoffmannovu kroniku, z 19. století, která je
plná ilustrací. Bližší nahlédnutí do soběslav-
Na vernisáži rožmberské výstavy nechyběli ani Petr Vok a Kateřina z Ludanic (v podání Petra Šťovíčka a Lucie Šrubařové, foto Zdeněk Prchlík)
ských kronik 19. století (a také řadu rožmberských symbolů) nabízíme ve videoprojekci.
Sami se můžete vyfotografovat společně s novými figurínami Petra Voka a Zuzany Vojířovny v dobovém renesančním oděvu.
K výstavě je vydána dvojice stejnojmenných publikací – brožura a sada pohlednic
s historickými fotografiemi rožmberských staveb. K dostání jsou v pokladně Rožmberského
domu spolu s řadou speciálních rožmberských
suvenýrů, připravených v chráněných dílnách
soběslavské Rolničky. Kromě toho zde můžete
získat také rožmberské razítko a pas, lákající
k návštěvě rožmberských památek po celých
jižních Čechách. Pro děti je připraven pracovní list, který je hravou formou provede celou
výstavou, a mohou si tu také složit puzzle –
rožmberskou růži.
Výstavu doplňuje doprovodný kulturní program „NA NÁVŠTĚVU K ROŽMBERKŮM“.
Již v červnu proběhla jedna z přednášek, exkurze, koncert a také promítání české veselohry
Svatby pana Voka v městském kině. Na pátek
1. 7. (od 16:00) je připravena první komentovaná prohlídka výstavy pod vedením jednoho z
autorů – Mgr. Petra Šťovíčka. O řadě srpnových
akcí Vás budeme informovat v příští Hlásce.
Celý program najdete na plakátech anebo v letáčcích, které si můžete vyzvednout v objektech
muzea.
¡¡¡
STŘEDOVĚK A KRAJINOMALBA
ve Smrčkově domě
Na vernisáž přišlo rekordních 260 návštěvníků
Také Smrčkův dům nabízí až do 17. 7. pohled do historie. Výstava nazvaná „ŽIVOT VE
STŘEDOVĚKU – KRÁLOVSTVÍ DANAR“
prezentuje unikátní historicko-řemeslně vzdělávací program pro děti a mládež, probíhající
v prostorách hradu Šelmberk u Mladé Vožice.
Seznámíte se zde s ojedinělým projektem zaměřeným na výuku historie a starých řemeslných
postupů a prohlédnete si předměty vyrobené
rukama současných mladých mistrů… Uvidíte
život v řemeslných dílnách v podhradí (kovářství, hrnčířství, platnéřství, drátenictví aj.), rekonstrukce středověkých postupů (např. stavbu
středověké chlebové pícky a hrnčířské pece či
vznik bylinné zahrady) i život na hradě (středověké oblékání, zábavu, lov). Mezi exponáty nechybí tradiční nástroje, ukázky dobového
oblečení, brnění a jeho součásti, výrobky z kůže, ze dřeva či ovčí vlny, šperky, keramika, kovářské výrobky, zdobené truhly atd. – vše
vyrobené podle tradičních dobových postupů.
Již od 1. 7. bude ve výstavním sále v patře
Smrčkova domu (a od konce měsíce i v jeho přízemí) k vidění výběr z malířského díla Františka A. Hanzala z Lomnice nad Lužnicí nazvaný
„JIHOČESKÁ KRAJINA“. Kromě krajinomaleb s motivy z Třeboňska autor představí i svá
četná zátiší. Výstava potrvá až do 28. 8.
¡¡¡
DO WEISOVA DOMU ZA KRÁSOU
KAPLIČEK
Stěžejní akcí letošní veselské muzejní
sezony je výstava „DUCHOVNÍ KRAJINA
JIŽNÍCH ČECH“, kterou pořádáme ve spolupráci s občanským sdružením Hortensia a Národním památkovým ústavem České Budějovice. Přibližuje drobnou církevní architekturu
rozesetou v krajině jižních Čech. Kromě fotografií dokumentujících kříže, kapličky, boží
muka atp. v jednotlivých jihočeských regionech
jsou k vidění také působivé umělecké snímky
jindřichohradeckého fotografa Jiřího Tillera.
Výstava potrvá až do konce prázdnin.
Všechny naše výstavy a expozice jsou otevřené denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
(s polední pauzou od 12:00 do 12:30 a posledním vstupem v 16:30).
Na všechny muzejní akce Vás srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid, vedoucí BM
červenec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
S O B Ě S L A V S K É
9
M A T E Ř S K É
Š K O L Y
Duha plná barev
Měsíc červen je v mateřské škole Duha opravdu barevný a pestrý. Divadlo, sokolníci s cvičenými dravci, výlety… Děti ze zelené, žluté a hnědé třídy se vydaly až do Pelhřimova –„města kuriozit“. Od MŠ jsme jeli
autobusem, který nás zavezl do Pelhřimova – města rekordů a kuriozit. Po
příjezdu vedla naše cesta do muzea, kde si děti prohlédly například nejdelší šálu na světě, největší pyžamo pro 98 nocležníků a mnoho jiných zajímavostí. Po prohlídce jsme se šli podívat na strašidla, která jsou ukrytá
v podzemí muzea. Zde si děti prohlédly bludičky, kostlivce, čerta, vodníka a spoustu dalších strašidel, které doprovázely různé tajemné zvuky.
V Děkanské zahradě jsme se nasvačili při zpěvu exotického ptactva a doplnili síly na zpáteční cestu. Výlet se povedl, počasí nám přálo a odvezli
jsme si samé krásné zážitky. Všem, kteří chtějí s dětmi někam vyrazit,
Pelhřimov vřele doporučujeme.
to zpívá! Naše děti se také pokusily o umělecký koncert, ale nejdůležitější
bylo představení budoucích školáků a předání dárečků. Všichni nebojácně předstoupili před plné hlediště a zvládli to na jedničku! Tak ať je ve
škole čeká také spousta jedniček, ať jsou v základní škole tak spokojeni,
jako v mateřské. A hlavně, ať na mateřskou vzpomínají slovy: „Ano, tam
mi bylo dobře, tam jsem byl šťastný!“ Neboť to je to, co je naším úkolem:
udělat naše – tedy Vaše - děti šťastné. A nakonec děkujeme všem rodičům
za skvělou spolupráci! Poděkování patří i personálu společenského centra
za pomoc při slavnostním rozloučení.
Slunné a odpočinkové léto Vám všem přejí zaměstnanci MŠ DUHA
Soběslav.
Loučili jsme se s předškoláky
Nadešel čas loučení. V září zahájí docházku do základních škol 54 dětí
ze zelené a hnědé třídy. Se všemi jsme se rozloučili ve společenském sále
v kině v úterý 14. června. Ozdobou slavnostního programu byl koncert pěveckého sboru Základní umělecké školy pod vedením Mgr. Duškové.
Tímto jim srdečně děkujeme za příspěvek k hezké atmosféře, koncert byl
opravdu krásný, oceňujeme, co žáci s paní učitelkou dokážou, pěkně jim
některé děti to byl obrovský zážitek. Velmi se
nám líbily „lesničky“ (malé lesní rohy), na které
hrála dvojčata Kristýnka a Verunka Fördösovy.
Děkujeme všem účinkujícím a profesorce Mgr.
Radce Duškové za nevšední hudební zážitek.
MŠ Nerudova
Měsíc plný hudby
Koncem měsíce května jsme s dětmi přijali
pozvání do Základní umělecké školy v Soběslavi. Výchovné koncerty, které pro naše nejmenší
připravují učitelé ZUŠ, jsou opravdu velmi zajímavé. Tentokrát se děti seznámily s různými
hudebními nástroji. Děti byly moc šikovné,
poznaly klarinet, flétnu, kytaru, saxofon a zároveň i písničky podle melodie. Hudební zážitek
byl opravdu velký. Obrovský potlesk publika
patřil všem účinkujícím a znamenal, že koncert
se opravdu vydařil. Velký dík patří všem sólistům a ředitelce ZUŠ Mgr. Ireně Molíkové, která
nás pozvala.
Koncert Mgr. Radky Duškové
Už všichni víme, co to znamená „jdeme na
koncert“. Naše děti to samozřejmě vědí, pěkně
se oblečou a pozorně naslouchají všem účinkujícím. Ve čtvrtek 9.6. jsme se s dětmi těšili na
další koncert, pod vedením Mgr. R. Duškové.
Prostředí evangelického kostela bylo pro někte-
Oslava Dne dětí v DDM
Vedení Domu dětí a mládeže v Soběslavi
připravilo pro naše nejmenší velkou oslavu. Tři
pokračování na str. 10
ré děti nové a zajímavé. O to více jsme byli překvapeni, když nás přivítal smíšený sbor studentů soběslavského gymnázia písničkami, které
děti dobře znaly a mohly si je také zazpívat.
Nejvíce nás zaujaly hudební nástroje, na které
sólisté hráli. Housle, kytaru, pozoun a saxofon
děti dobře poznaly. Největším překvapením pro
všechny bylo rozeznění kostelních varhan. Pro
10
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
MŠ Nerudova - dokončení ze str. 9
třídy z naší mateřské školy si pořádně zasoutěžily. Na hřišti před „domečkem“ byly připraveny
zajímavé soutěže. Nejvíce se dětem líbila chůze
na provazových chůdách, chytání rybiček, hod
míčem na kuželky, přeskoky přes překážky, házení míče a barevnými kroužky na cíl. Za každou splněnou disciplínu děti dostaly „papírové
penízky“ a ty si vyměnily v „obchodě“ za dobroty a barevné píšťalky.
Děkujeme vedoucí DDM D. Macháčkové, J.
Kohoutové a J. Ženíškové za program, který pro
naše nejmenší připravily.
Výlet Třeboň
Obě třídy předškoláků se vypravily do lázeňského města Třeboň na zajímavý výlet. Naším
cílem byl zámek, kde jsme navštívili prostory
„konírny“. Zde byla instalována výstava pod
Loučení se školkou
Člověk si vždy uvědomí, jak ten čas utíká, až
když nastane nějaká velká změna v životě. To,
že něco končí a zároveň začíná, si najednou
uvědomíme, až když nás na to cosi upozorní.
Tak tomu bylo i letos koncem května, když se
v kulturním domě konala závěrečná besídka budoucích předškoláků z mateřské školy Nerudova. Najednou si člověk uvědomí, že už to nejsou
jenom dětičky, ale opravdu předškoláci, kteří
nám dokázali, co všechno umí. Myslím, že nás
bylo víc, kdo sotva zadržoval slzy dojetí. Vystoupení bylo krásné, veselé, ale i dojemné. Za
to patří velký dík a obdiv všem učitelkám z mateřské školky a zároveň paní ředitelce, která má
velkou zásluhu na jejím vedení.
Děti tráví ve školce nejdůležitější čas svého
života - čas, který nejvíce ovlivňuje jejich budoucí osobnost. Proto si práce pedagogů velmi
vážím, jsem jim (myslím, že můžu říct i za ostatní rodiče) vděčná za to, že jsou a že s námi naše
ratolesti vychovávají.
Možná si to někdo ani neuvědomí, ale já
mám děti ve větším věkovém rozdílu, takže
můžu ohodnotit, jak se úroveň školky celkově
pozvedla. To, co všechno učitelky pro děti dělají, je vidět, že dělají s láskou a radostí a za to jim
patří velký dík.
Za rodiče přeji všem učitelkám mateřské
školy krásné a pohodové prázdniny, hodně
zdraví, hodných dětiček a pevných nervů.
Lada Haplová
¡¡¡
Poslední odpoledne v květnu bylo jako každý rok krásné. Sešli jsme se s dětmi, jejich učitelkami a rodiči na zahradě školky, kde pro nás
paní učitelky připravily hezký a vtipný program
a dárečky k oslavě Dne dětí.
Je to chvíle, kdy si děti užily spousty legrace
a zábavy a my rodiče měli možnost potkat se
mezi sebou a také si spolu popovídat.
Setkání bylo krásné a děkujeme za něj!
R. Gargulová
¢
názvem „Z pohádky do pohádky“. Děti zhlédly
výstavu pohádkových kostýmů, doplněnou hudební a filmovou produkcí. Výstava byla krásná
a ojedinělá. Děti se jak mávnutím kouzelného
proutku ocitly v říši pohádek. Na nádvoří zámku
červenec 2011
nás přivítala dvorní dáma, která děti provázela
celou výstavou. Zážitků bylo mnoho, prohlédli
jsme si okolí zámku a jeho rozlehlý park. Obdivovali jsme také páva a rybičky v zámecké kašně. Na závěr výletu jsme našli i houby a mohli
vidět obrovský rybník Svět. Všichni jsme spokojeně odjížděli autobusem do své školičky.
Kolektiv MŠ Nerudova
Slavnostní stužkování, které doprovázelo
hudební vystoupení dětí ze ZUŠ pod vedením
Ivy Hovorkové, se konalo v Galerii v kostele sv.
Marka v pondělí 13. června. Čtyřicet čtyři předškoláci se tak slavnostně rozloučili s mateřskou
školou. Barevná šerpa, tričko, pohádková knížka a pamětní list jim budou navždy připomínat
šťastné období prožité v mateřské škole. V září
se z nich stanou opravdoví školáci. Ať je pro
všechny vstup do nové životní etapy šťastný!
Foto -jk-
¤
červenec 2011
MŠ Nerudova - dokončení ze str. 10
Dneska jedem do ZOO
Konec školního roku je pro všechny školáky
časem výletů. Nejinak je tomu i v naší mateřské
škole. I naši malí předškoláčci se na výlet vypravili. Jedno květnové ráno byl velký mumraj
v šatnách dětí z 1., 2. a 3. třídy. To se všichni
převlékali a chystali na velký výlet. Svačinky a
pláštěnky schované v batůžkách, kšiltovky na
hlavu a šli jsme čekat autobus. Děti si nasedly
do dvou velkých autobusů a mohli jsme vyrazit.
Cesta nebyla dlouhá. Čekala nás zvířátka na
Ranči Větrovy u Tábora. Po příjezdu na luční
parkoviště jsme se nejprve všichni posilnili svačinkami, které nám připravily na cestu maminky. To už jsme zdáli zahlédli některá zvířátka a
zvědavě jsme vykročili na prohlídku ranče. Příjemná procházka slunným dnem mohla začít.
Nejdříve jsme se zastavili u ohrady s velkými zubry, hned vedle vesele hopsaly na stromech opice makakové, opodál jsme dlouho
Tajný výlet 1. – 4. třída
Tajný výlet je tradiční akce, která se pořádá
na naší škole každoročně při příležitosti Dne
dětí. Tajný je proto, že děti většinou nevědí, co
je čeká, a proto by to mělo pro ně být, doufám,
příjemné překvapení.
Pro žáky 1. - 2. tříd to tentokrát byla akce
v pátek 3.6. na plovárně, kde měli možnost si
zasoutěžit v řadě zábavných disciplín. Motivací
pro ně bylo získání co největšího množství „peněz“, za které pak bylo možno nakoupit v „obchodě“. Ten měl díky sponzorům z řad rodičů,
kterým patří velké poděkování, opravdu pestrý
výběr zboží. Jako „technický personál“ se
osvědčili žáci 4. tříd, a tak převážná část zúčastněných odcházela domů velmi spokojena.
Děti z 3. tříd se soustředily u Nového rybníku, kde na ně čekalo také mnoho úkolů spojených s „bojovou“ hrou o hledání pirátského
pokladu. Vše proběhlo velmi realisticky včetně
patřičných pirátských převleků jak žáků, tak vyučujících. Poklad včetně patřičné odměny byl
nalezen a všichni piráti odcházeli spokojeně
domů.
J. Koldan
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
sledovali dva medvědy. Naše procházka pokračovala k ohradě s odpočívajícími jaky. Vedlejší
ohradou se vesele probíhaly kozy, ovce a zebra.
V koutku malé ohrádky na děti vystrkovalo čumák malé domácí prasátko. Pokračovali jsme
dál, ale moc štěstí jsme neměli, tygři i puma byli
schovaní uvnitř svých kotců a někdo zahlédl jen
jejich ocásky. Zato malé surikaty se předváděly
jako manekýnky. Velbloud s lamou líně postávaly ve stínu stromů, dva pštrosi se procházeli
ohradou a doprovodili nás až k dalším menším
zvířátkům. Ty už děti znaly – šelma liška, podřimující sovy, havrani, bažanti, dikobraz.
Unaveni procházkou se spoustou dojmů
jsme nastoupili do autobusů, které nás odvezly
zpět do školky.
Ranč Větrovy je právě v budování, majitelé
jej mění v budoucí zoologickou zahradu. Proto
jsme nemohli vidět všechna zvířátka. Těšíme se
na ně, možná za rok pojedeme opět na výlet na
stejné místo a budeme si vesele zpívat písničku
Tajný výlet
Dne 3.6. se na naší
škole jako každý rok
uskutečnil Tajný výlet ke
Dni dětí.
Ráno v půl deváté vyrazily 5. – 9. třídy na
cestu. Cílem byla pět kilometrů vzdálená vesnice Vesce, což ale děti nevěděly, protože každý
ročník se ze začátku vydal jiným směrem. Některé šly přes Mokerské strouhy, jiné přes Čeraz
nebo okolo řeky Lužnice.
Ve Vescích na ně čekalo překvapení v podobě koncertu v rámci Bravo School Tour, kde
David Deyl a Olga Lounová zazpívali a zahráli
písničky od 60. let až do současnosti. Všichni
žáci bez rozdílu věku se do koncertu zapojili.
Nakonec se oba účinkující vyfotili jak s dětmi,
tak i s učiteli, rozdali autogramy a časopis Bravo. A pak už žáky čekala jen nejkratší cesta
domů do Soběslavi.
11
Dneska jedem do ZOO, do ZOO, do ZOO a už
se moc těšíme na zvířata!
EK
Zvířátka opravdu zblízka
Na návštěvu své zahrady a dvorku nás děti
z mateřské školy pozvala paní Jindová. Děti si
mohly úplně zblízka prohlédnout voliéry s různými druhy ptactva – papoušci, sojka, čejky, holubi, slepice, perličky, bažanti, vrabčáci,
stehlíci, husy, kachny. Ti všichni na nás hvízdali svými ptačími hlásky. Jeden papoušek nám
dokonce několikrát řekl své jméno: ROKY.
V další voliéře rychle pobíhající veverky,
v králíkárně malí králíčci a morče a v rybníčku
pestrobarevné rybky. Ve velké krabici pípající
čerstvě vylíhlá ptačí mláďátka – bažanti, koroptve. Na ně si děti mohly sáhnout a zkusit
hebkost jejich peříček. Stejně tak na malé králíčky. Děkujeme paní Jindové za pozvání a
milé přijetí.
EK
Zároveň bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu ve Vescích za bezplatné poskytnutí
sálu na tuto akci.
J. Žaldová, J. Smíšková
12
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2011
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Dne 31. května se sportovci naší školy zúčastnili atletického čtyřboje v Táboře. Soupeřili ve čtyřech disciplínách (běh na 50 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem) a podle kategorií běh na 400
m (1. a 2. třída), 500 m (3. třída + dívky 4. třída), 600 m (4. třída chlapci + dívky 5. třída), 800 m
(5. třída chlapci).
Největších úspěchů v hodnocení jednotlivců dosáhli:
1. místo - Ondřej Vácha (1. třída), Kateřina Hesová (2. třída), Ondřej Boucník (3. třída), Adam
Klimeš (5. třída).
V soutěži družstev jsme se také umístili na stupních vítězů:
2. místo - 1. třída chlapci (Vyškovský, Novák, Vácha)
2. místo - 2. třída dívky (Hesová, Geierová, Svobodová)
3. místo - 2. třída chlapci (Štětina, Bříza, Žák)
2. místo - 3. třída chlapci (Boucník, Pauš, Masář)
2. místo - 5. třída chlapci (Klimeš, Novák, Paták)
Všem dětem patří velký dík za vzornou reprezentaci školy a za snahu, kterou předvedly. Blahopřejeme a těšíme se na další úspěchy.
I. Klimešová
Úsměv přijde přímo k nám
Vystoupením v Senior domě v Soběslavi dne 13. 6. 2011, ukončil
kroužek dovedných rukou v rámci školní družiny svou činnost v tomto
školním roce. Ohlédnutím zpět zjistíme, že se děvčata 2. a 4. třídy v kroužku naučila mnohým kuchařským dovednostem, ale současně zvládla v
průběhu školního roku nacvičit tři pohybová pásma s náčiním i bez náčiní. S těmi vystoupila třikrát v Senior domě v Soběslavi, společně s pásmy
pí Smíškové a pí Pechové. Dvakrát vystupovala samostatně na akcích
školní družiny.
Zprávičky ze ZŠ E. Beneše
Atletický čtyřboj žáků 2. stupně
Dne 12. května se v Táboře uskutečnil atletický čtyřboj a
naše škola soutěžila ve všech čtyřech kategoriích. Družstvo mladších dívek (Turková A., Turková N., Čermáková K., Oubramová K. a Veselá S.) obsadilo 6. místo, mladší žáci (Smitka M., Milota P.,
Novák M., Liška M. a Polák M.) 14. místo, starší dívky (Švecová S., Koubová A., Bílá B., Sudová N. a Prinzová E.) 7. místo a starší chlapci (Štefan
R., Pufr M., Bělohlav F., Točík D. a Křemen M.) 7. místo.
V jednotlivcích obstála nejlépe Aneta Turková, která obsadila 4. místo. Blahopřejeme.
DV
Pohár rozhlasu
Poslední pásmo složené ze tří pohybových skladeb neslo povzbuzující
název pro naši další práci, a to: Zítřejší ráno dám, k svátku všem náhodám,
úsměv pak přijde sám - přímo k nám. Smích nám na kroužku rozhodně nechyběl. Prozradím, že děvčata část celoročního kroužku v rozsahu od
14.00 do 16.15 hod. věnovala vaření nebo spíše pečení a část nácviku tanců. Pozitivní bylo i to, že mlsáním vlastnoručně vyrobených dobrot při následném tancování neutrpěla ani štíhlost našich děvčat. Mlsat se dá i
zdravě, a proto zkuste s námi prázdninový recept. Nám se podařil, jako
mnoho jiných a navíc zdravě a dobře chutnal.
J. Jelínková
KRAJSKÉ FINÁLE JIHOČESKÉHO KRAJE
McDonald’s Cup
Fotbalové mužstvo žáků IV. – V. tříd naší školy se zúčastnilo krajského finále McDonald’s Cup v Hluboké nad Vltavou. Hoši reprezentovali
svou školu velmi dobře. Bojovali ve čtyřčlenné základní skupině a jen
troška štěstíčka jim chyběla k postupu do semifinále, když jako jediní porazili pozdějšího vítěze – kompletní tým Dynamo ČB pod hlavičkou školy
Grünwaldova. (foto str. 13)
Výborný výkon potvrdili i v boji o 5. místo a přesvědčivě 5:1 porazili
svého soupeře z Volyně.
Všem velice blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.
Děkujeme i rodičům, kteří našim chlapcům povzbuzováním vytvořili
domácí atmosféru.
NV
Dne 18. května se v Táboře uskutečnil 43. ročník Poháru rozhlasu.
Naše škola se jako každoročně tohoto atletického klání zúčastnila. Všichni žáci podali výborné výkony a někteří si vylepšili i své osobní rekordy.
Výsledky:
- starší žáci (Bělohlav F., Točík D., Pufr M., Křemen M., Štefan M., Štefan R., Pánis R., Vedral T., Kolář R. a Podlaha M.) – 3. místo
- starší žákyně (Švecová S., Koubová A., Prinzová E., Bílá B., Molíková
K., Červenková E., Soukupová T. a Píchová J.) – 4. místo
- mladší žákyně (Turková A., Turková N., Vorlová K., Vlachová S., Čermáková K., Metelcová K., Oubramová K. a Veselá S.) – 7. místo
- mladší žáci (Smitka M., Novák M., Griga M., Dvořák D., Milota P., Liška M., Kaisler M., Drs J. a Zemen J.) – 11. místo.
Gratulujeme.
DV+KV
Atletický čtyřboj žáků 1. stupně
V úterý 31. května se žáci 1. stupně zúčastnili atletického čtyřboje v Táboře a bojovali velmi dobře. Závodilo 15 škol a naše škola dopadla takto:
· 5. ročník dívky – 10. místo
· 5. ročník chlapci – 4. místo
· 4. ročník dívky – 14. místo
· 4. ročník chlapci – 7. místo
· 3. ročník dívky – 9. místo
· 3. ročník chlapci – 1. místo
· 2. ročník dívky – 11. místo
· 2. ročník chlapci – 7. místo
· 1. ročník dívky – 1. místo
· 1. ročník chlapci – 6. místo
MK
Dopravní soutěž žáků 1. stupně
£
Ve středu 8. června proběhla dopravní soutěž v Táboře „Nebojte se silnice“ pro 1. stupeň základních škol. Družstvo z 2. – 4. tříd naší školy ve
složení Vendula Benáková, Petr Maté, Kateřina Bílá, Vladimír Vachromějev, Zuzana Srcová a Daniel Pehe vybojovalo krásné 2. místo.
Blahopřejeme a děkujeme na dobrou reprezentaci školy.
PF
pokračování na str. 13
červenec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
13
Zprávičky ze ZŠ E. Beneše
dokončení ze str. 12
Turnaj ve fotbale a v přehazované
Ve středu 1. června na Den dětí uspořádala
naše škola turnaj ve fotbale a v přehazované. Zapojili se téměř všichni žáci školy a nejlepší tři
družstva si odnesla medaile.
Výsledky:
· fotbal
– 1. místo 8.A, 2. místo 9.B, 3. místo 8.B
· přehazovaná – 1. místo 8.A,
2. místo 9. ročník, 3. místo 8.B.
DV
Poděkování
KRAJSKÉ FINÁLE JIHOČESKÉHO KRAJE McDonald’s Cup (ZŠ E. Beneše)
Stojící zleva: Bernat Tomáš, Cílek Milan, Diviš Ondřej, Havlíček Josef, Novák David, Ziegler Jiří.
Sedící zleva: Gondek Martin, Neruda Lukáš, Hajíček Lukáš, Prinz Aleš, Vachromějev Nikolaj.
Brankář: Pehe Daniel
Zámek Svinaře u Berouna
přivítal po roce opět mistry
i učedníky kovářského řemesla
Zámek Svinaře u Berouna se opět probouzí
k životu. Kdysi sídlo nižší venkovské šlechty je
dnes, vzhledem k předcházející totální devastaci, od základu renovováno. Současně s obnovou
pořádá nový majitel v objektu zámku řadu rozmanitých kulturních akcí, takže zde vzniká nové
kulturní centrum podbrdského kraje.
Jednou z mnoha akcí je i takzvané „Svinařské řetězení“, tedy setkání mistrů i žáků cechu
kovářského a podkovářského a příbuzných řemesel. Setkání pořádá ve spolupráci s majitelem
objektu Jiřím Noskem, Společenstvem uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů
Čech, Moravy a Slezska a obcí Svinaře.
Již pošesté se tohoto setkání zúčastňují i žáci
1. a 2. ročníku oboru Umělecký kovář a zámečník Středního odborného učiliště technického v
Soběslavi. Ti, jako všichni ostatní účastníci setkání, vytváří po dva víkendové dny před zraky
veřejnosti umělecké dílo podle vlastního návrhu. Současně se ale mohou setkat se svými vrstevníky v oboru a také s mistry umělecké
kovařiny, kteří jsou pro ně nejen odbornou pobídkou, ale s nadsázkou možno říci i životní inspirací. (foto na str. 14)
Součástí setkání je i výstava uměleckých kovářských prací všech účastníků, odborné přednášky, ukázky kování koní a další kulturní a
doprovodný program. Letošní rok mělo SOU
technické vlastní prezentaci (výstavu prací)
v sýpce zámku, a to s velkým úspěchem.
Účastníci také vykovají několik článků řetězu, které vzájemně propojí a posléze napojí na
řetěz vyrobený v předchozích ročnících. Symbolizují tím návaznost a tradici těchto setkání.
Ing. Luděk Smetana
Informace z domu dětí a mládeže
Letní činnost DDM:
Ù Od 2. do 9. července pořádáme pobytový táÙ
Ù
Ù
bor pro členy zájmových kroužků keramiky
v Albrechticích nad Vltavou.
Od 11. do 15. července pořádáme „Příměstský tábor“ pro děti od 6 let s denním provozem od 8.00 do 16.30 hodin.
Od 16. do 23. července se koná letní „cyklotábor“ v Chlumu u Třeboně.
Od 3. do 5. srpna pořádá DDM – oddíl kanoistiky putovní vodácký tábor po řece Lužnici.
Ve středu 1. června se konal Den dětí. Žáci
3.A naší školy se tento den vydali do Senior
domu v Soběslavi, kde pro ně naši starší spoluobčané pod vedením sociální pracovnice Pavlíny Marešové připravili dopoledne plné her a
zábavy. Nechyběly ani vlastnoručně vyrobené
dárečky, které všechny děti potěšily.
A nejen to. Druhý víkend v červnu si tyto děti
vyrazily na pobyt v Hlavatcích, kde strávily dva
dny plné her a dobrodružství. Klienti Senior
domu v Soběslavi se opět chopili práce a vyrobili dětem krásné medaile, ušili kapsičky na krk a
polštářky, aby se žáčkům v noci tolik nestýskalo
po rodičích.
Tímto způsobem bychom jim chtěli moc poděkovat za ochotu a popřát hodně zdraví a elánu.
třída 3.A s paní učitelkou
Ù Od 8. do 12. srpna se koná v DDM letní ta-
neční soustředění moderního tance s denním
provozem od 9.00 do 17.00 (oběd 12 –
14.00).
Ù Od 15. do 19. srpna a 22. – 26. srpna bude
patřit DDM soustředění oddílů ledního hokeje HC Lužnice.
Letní činnost ukončí soustředění oddílu házené
SK Domeček při DDM (22. – 26.8.).
Všem dětem přejeme hezké a slunečné prázdniny, hodně nových zážitků a těšíme se na shledanou při zájmové činnosti v novém školním roce.
D. Macháčková
Soustředění oddílu házené SK Domeček v Horní Plané 9. – 12. června
14
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2011
Naše poslední dny před prázdninami
Druhá polovina června se vyznačuje ve školách zvláštní atmosférou.
Žáci vyčerpaní celoroční snahou tuší vyhodnocení své námahy a představa Komenského školy bez kázně jako mlýna bez vody bere za své. Učení
se stává vlastně nepodstatným, neboť karty jsou již rozdány a stav téměř
nezměnitelný. A právě v této době nastává období celkového uvolnění a
očekávání prázdninových dobrodružství. Proto bývá konec školního roku
provázen různými programy a akcemi odpočinkového charakteru.
Také na naší základní škole praktické jsme se snažili připravit pro
děti řadu oddechových a zajímavých aktivit. 16. června probíhaly závody
v lehké atletice, které se v takovém rozsahu mohly uskutečnit díky Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který nám v rámci Jihočeských krajských
programů podpory sportu schválil a přidělil grant na uskutečnění sportovní soutěže v lehké atletice.
počasí jsme si objednali přímo nádherné. Do sportovního
klání se zapojily bez výjimek
všechny děti. Závodilo se ve
čtyřech disciplínách – sprintu, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a ve
vytrvalostních bězích od 400
až po 800 metrů. Pak už záleželo na každém závodníkovi,
aby sám za sebe bojoval o co
nejlepší umístění. Ke cti
všech musíme konstatovat,
že každý v sobě probudil bojovného ducha, avšak medailí
jsou odměněni jen ti nejlepší.
Tentokrát to byli v kategorii
Ù mladší žákyně – Tereza Sinuová, Jana Červeňáková, Lenka Demeterová, Romana Nestávalová a Andrea Lukucová
Ù mladší žáci – Václav ježek, Tomáš Míka, Filip Kurej, Jan Kytka a Jakub Lukucz
Ù starší žákyně – Martina Menglerová, Denisa Makuňová, Kristýna
Kotlárová, Kateřina Černá a Jana Vondrušková
Ù starší žáci – Dominik Šimota, Dominik Pavlát, Patrik Neruda, Zdenko
Žiga a Jakub Prágr.
Krásné dárky na závěr pro všechny závodníky byly odměnou za snahu, elán, bojovnost a spoluvytváření dobré nálady.
Ještě před samotnými závody jsme museli vyřešit problém s dopravou
závodníků z Veselí nad Lužnicí, neboť v den konání závodů byla ohlášena
stávka v dopravě. Pan Menhart z Veselí nad Lužnicí nám vyšel vstříc a
díky jeho ochotě dorazili závodníci na stadion včas, takže nic nebránilo
uskutečnění závodů.
V půl deváté byly závody zahájeny slavnostním nástupem obou základních škol praktických. Stadion byl, jako pokaždé, vzorně připraven a
Za tento krásný zážitek a příjemně strávený den plný sportu ještě jednou děkujeme Krajskému úřadu Jihočeského kraje – odboru školství,
mládeže a tělovýchovy a oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu v čele
s Mgr. Václavem Průchou, za podporu sportovního vyžití našich žáků.
Do konce června nás ještě čeká školní výlet, tentokrát za krásami Prahy, pochod do přírody, návštěva zvířat ve Skalici a pak hurá na
prázdniny!!!!
Hezké, spokojené prázdniny plné slunce, pohody a skvělých zážitků
přejeme také všem ostatním dětem.
Učitelé a žáci základní školy na Školním náměstí
Benefice pro Rolničku
Naši učni oboru Umělecký kovář na setkání
v Berouně
Lenka Dusilová a Trio v Českobudějovické ArtIGY
V pátek 10. června pořádala Diakonie ČCE – středisko Rolnička ze Soběslavi poprvé v Českých
Budějovicích benefiční koncert.
V první části večera vystoupila taneční skupina Gurellia Dance spolu s písničkářem Markem
Mácou Cihlářem, který zároveň celý večer uváděl. V závěru tanečního představení zatančily spolu
s Gurellia Dance i děti z Rolničky. Po krátké přestávce následoval koncert Lenky Dusilové a Tria,
kteří spontánně umožnili dětem z Rolničky zopakovat předtančení.
Co Rolničce večer mimo 34 tisíc korun přinesl?
Nečekaným zážitkem před začátkem představení byla hromadná evakuace z prostoru ArtIGY
z důvodu nahlášení „bomby“ , zahájení benefičního večera se tedy protáhlo, ale nálada ani atmosféra se mezi lidmi nezkazila. Večer byl velkým zážitkem, podařilo se propojit lidi s postižením, interprety a diváky tak, že snad každý na chvilku spočinul a popřemýšlel, jak je Rolnička výjimečná a jak
dokážou být lidé s postižením oproti nám bezprostřední.
Koncert pořádala Diakonie ČCE – středisko Rolnička pod záštitou senátorů Mgr. Pavla Eyberta
a PhDr. Jiřího Pospíšila. Cílem koncertu bylo získat chybějící prostředky na provoz centra denních
služeb pro děti a mladistvé v Soběslavi. Děkujeme všem, kteří nás tento večer podpořili svojí přítomností nebo financemi pro uspořádání koncertu.
Sponzoři benefičního večera:
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., CPI Hotels, a.s., VIALIT
SOBĚSLAV spol. s r.o., STRABAG a.s., ASLAN CZ, s.r.o., Advokátní kancelář Mgr. Lukáš Pech
a JINOS - AGRO s.r.o.
Renata Gargulová
červenec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
15
OPTIMALIZACE SÍTĚ STŘEDNÍCH ŠKOL
Návrh na sloučení Středního odborného učiliště technického Soběslav a Odborného učiliště, Praktické školy a Základní školy Soběslav projednávalo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání 31.5.2011 spolu s dalšími návrhy na sloučení několika středních škol či učilišť v Jihočeském kraji. V mnoha případech se návrhy setkaly s negativní reakcí občanů dotčených měst i radnic.
I zástupci našeho města vyjádřili nesouhlas se sloučením těchto dvou učilišť, především z důvodu jejich odlišnosti, která je dána typy oborů, jež
nabízí. Technické učiliště má v Soběslavi významnou tradici, jako jediné v kraji vyučuje mimo jiné obor uměleckého kováře a jeho nabídka je určena široké populaci. Odborné učiliště a Praktická škola je především určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástmi této střední
školy jsou i dvě základní školy, taktéž pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Každá z těchto středních škol je v naší lokalitě důležitá, každá
má však své poslání, kvalitativně odlišný výstup vzdělávání a řídí se i odlišnou legislativou. Jednoznačná nesourodost nepřinese tak významné ekonomické úspory, které jsou záměrem optimalizace sítě středních škol.
Zastupitelé kraje, i přes tato předložená fakta, rozhodli s účinností od 1.1.2012 o splynutí těchto dvou učilišť a o zřízení příspěvkové organizace
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Jiráskova 66/II.
O vyjádření k nově vzniklé situaci jsem požádala oba současné ředitele výše uvedených škol.
-jk-
Neslučujme neslučitelné
Jsme škola technického zaměření s počtem
zaměstnanců 51 a 284 žáků na rozdíl od roku
1994, kdy jsme byli na stavu 95 žáků. Dlouhodobě vykazujeme stabilní výkony – za posledních 12 let máme průměrný počet žáků 274 a
máme stoupající tendenci i přes nepříznivý demografický vývoj. Všechny obory jsou tříleté,
řemeslné typu H – nemáme maturitní obory a
nástavby. Absolventi se velmi dobře uplatňují
na trhu práce.
Obory Odborného učiliště a Praktické školy
jsou obory typu E pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu §16, Školského
zákona. Ve smyslu tohoto zákona mají žáci právo využívat speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační pomůcky.
Obě školy jsou nesourodé, s rozdílnými
učebními plány, školními vzdělávacími programy a vzdělávacími potřebami. Slučitelnost oborů není možná, inkluze a prostupnost mezi
obory je možná, ale ta může probíhat bez sloučení. Poslání OU, PrŠ a ZŠ Soběslav je úplně
jiné než SOU technického a je důležité a významné především pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. V optimalizační kartě
ke sloučení učilišť je psáno: “Učební obory lze
vhodně kombinovat a lépe naplňovat třídy“.
Toto odporuje platným školským předpisům.
Ubytovací zařízení jsou též neslučitelná.
SOU technické má DOMOV MLÁDEŽE a řídí
se vyhláškou 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních. OU a PrŠ má
INTERNÁT a řídí se vyhláškou 73/2005 Sb. o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami. Podle této vyhlášky
internát poskytuje dětem a žákům škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním
postižením speciální ubytování a výchovně
vzdělávací činnost. Sloučení by mohlo být porušením platné školské legislativy.
SOU technické je historicky významnou organizací ve městě a okolí (počátky r. 1920). Má
vysoký kredit viditelnosti a je zárukou kvality.
Je dobře vybaveno a má možnost plně naplnit
strategie v oblasti podpory technických oborů
z pozice MŠMT a Hospodářské komory ČR.
Stabilně vykazujeme zlepšený hospodářský
výsledek. Škola je připravena realizovat myšlenku Jihočeského kraje v oblasti vyhlášeného
Grantového programu „Stipendijní motivační
program pro žáky středních škol v podporovaných učebních oborech“, jehož hlavním cílem je
motivovat žáky ke studiu technických oborů.
Z výše uvedených důvodů se sloučením nesouhlasíme, protože nevidíme relevantní důvody, které by byly ku prospěchu jihočeského
učňovského školství. Se sloučením nesouhlasí
také široká veřejnost a zastupitelstvo města.
Ing. Luděk Smetana
ředitel SOU technického Soběslav
Místo dvou malých škol jedna velká, konkurence schopná
Je konec školního roku a naše Odborné učiliště opustí po ukončení třetího ročníku 46 držitelů čerstvých výučních listů z učebních oborů
Zednické práce, Truhlářské práce, Kuchařské
práce, Cukrářské práce, Aranžérské a Zahradnické práce, Pečovatelské práce. Během školního roku se naši žáci účastnili všech tradičních
soutěží a výstav jako je například Kopidlnský
kvítek, Netradiční karafiát v Plzni. Jako obvykle nasbírali ocenění: v soutěži Truhlář roku
2010/11 obsadil náš žák 1. místo, 3. místo obsadilo naše družstvo v mezinárodní aranžérské
soutěži v Třešti. Odborný výcvik probíhal, kromě výukových míst ve škole, na smluvních pracovištích ve městě i okolí. Všem
poskytovatelům tímto děkuji. Ani o prázdninách však u nás klid nebude. Zřídili jsme doplňkovou činnost v několika oborech, z nichž dva
budeme provozovat i v létě. Nabízíme ubytování na internátě a stravování pro všechny zájemce z řad veřejnosti. Během krátké doby
fungování této činnosti je velký zájem o stravování – na obědy do naší jídelny chodí zaměstnanci Jitony i obyvatelé města. Učni z oboru
cukrářské práce ani nestíhají všechny zakázky.
Příští školní rok bude ve znamení velkých
změn. Nových 57 žáků, kteří nastoupí od září do
prvního ročníku, se bude učit ve škole s novým
názvem Střední škola a Základní škola Soběslav. Kromě stávajících učebních oborů se u nás
budou v novém výukovém středisku, které stavíme vlastními silami v objektu školy v Bechyňské ulici, učit budoucí rekondiční a
sportovní maséři a dojde k mírnému navýšení
celkového počtu žáků v odborném učilišti. I
když máme o cca 20 žáků méně než SOU technické, jsme větším ze dvou učilišť ve městě.
Máme 26 tříd ve 3 typech škol, internát, dvě
dobře vybavené tělocvičny i vlastní jídelnu (dodáváme celodenní stravování i pro SOU technické) a pracuje u nás přes 70 zaměstnanců.
Skutečnost, že jsme škola s větším obsahem,
byla důvodem, proč jsme byli původně vybráni
jako nástupnická organizace po sloučení obou
škol. Díky nechutné kampani a lživým anonymům se zřizovatel rozhodl namísto sloučení
obou škol ke splynutí, čímž vznikne zcela nová
škola s názvem Střední škola řemeslná a ZŠ Soběslav. Toto řešení je podstatně dražší, ale chápu snahu zřizovatele zamezit spekulacím a
pomluvám a vybrat ředitele budoucího zařízení
v řádném výběrovém řízení. Sloučení dvou malých škol, jako jsou dvě výše uvedená odborná
učiliště, v jeden velký a konkurenceschopný celek je velmi prozíravé, neboť v době trvalého
snižování počtu žáků na středním školství mají
pouze velké školy šanci přežít. Ty malé pravděpodobně postupně zaniknou díky konkurenci
blízkých velkých škol, které jsou efektivnější po
stránce ekonomické i jednotného manažerského
řízení, lépe vybavené a mohou nabízet větší
kvalitu vzdělávání a výchovy. Splynutí obou
škol bude kromě výhod pro žáky znamenat do
budoucna větší jistotu zaměstnání pro pracovníky obou škol, neboť všechny stávající obory zůstanou zachovány.
Na závěr chci touto cestou poděkovat všem
pracovníkům našeho školského zařízení za obětavou a úspěšnou práci v průběhu celého školního roku 2010/11 a představitelům našeho města
za pomoc a spolupráci při našich školních akcích. Všem přeji krásnou dovolenou a načerpání
sil do dalšího školního roku.
Ing. Darja Bártová
ředitelka OU, PrŠ a ZŠ Soběslav
16
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Rolničkování
Tradiční oslava Dne dětí Rolničkování musela být pro deštivé počasí v pátek 27. 5. přesunuta ze soběslavské plovárny do budovy
Rolničky v Mrázkově ulici. Upravili jsme proto
naplánovaný program tak, aby děti mohly zažít
co nejvíc zajímavých a krásných akcí, i když
jsme zůstali pod jednou střechou. Rolničku ten
den navštívilo téměř 400 dětí a dospělých a věříme, že se všichni i přes nepřízeň počasí dobře
pobavili. U vchodu návštěvníky přivítal klaun
na chůdách. Ve školních třídách se vyráběly
molitanové loutky, šperky z korálků, masky a
lampiony z papíru a děti se mohly nechat nalíčit
jako každý rok. Hlavní program se odehrával v
tělocvičně, kde proběhlo klaunské vystoupení,
loutkové divadlo o Zlatovlásce a ukázky z práce
vojáků, kteří byli letos novinkou a všechny kluky jejich vystoupení zaujalo.
Kolem deváté hodiny se děti a rodiče vydali
od Rolničky za zvuku bubnu na náměstí, kde
nebe nad Soběslaví ozářil barevný ohňostroj.
Rolničkování dále podpořili:
Ministerstvo kultury ČR, město Soběslav,
Vojenský útvar č. 1825 Tábor, Junák Tábor,
agentura A.R.G.O. Tábor, Vodní záchranná
služba Soběslav, Zdravotnická záchranná služba JčK, Sedlářství Václav Čechtický,
DELIKOMAT s.r.o., ŘEZNICTVÍ Ing. JAN
MARCILIS, Potraviny Trio Soběslav, s.r.o.,
DK OPEN s.r.o., Intersnack a.s. a Fontea a.s.
Bez pomoci řady partnerů bychom akci připravit nemohli, proto jim patří velké poděkování, stejně tak téměř 20 dobrovolníkům a
zaměstnancům Rolničky, kteří se ochotně zapojili do práce. Děkujeme!
Renata Gargulová
červenec 2011
Lidé z deseti jihočeských měst přispěli
Rolničce částkou 190.096 Kč
V týdnu od 6. do 9. června 2011 proběhl v deseti jihočeských městech již 10. jubilejní ročník
sbírky „Rolničkové dny“ ve prospěch Diakonie ČCE – střediska Rolnička v Soběslavi, které poskytuje služby dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého Táborska.
Dobrovolníci - studenti středních škol žádali kolemjdoucí o finanční příspěvek do zapečetěných kasiček, poděkováním pro každého dárce byla symbolická rolnička.
A jaký byl výtěžek Rolničkových dnů v jednotlivých městech: České Budějovice – 41.740 Kč,
Tábor – 39.937 Kč, Jindřichův Hradec – 34.218 Kč, Soběslav 18.903 Kč, Veselí nad Lužnicí –
23.225 Kč, Třeboň 14.150 Kč, Planá nad Lužnicí 2.758 Kč, Sezimovo Ústí – 3.238 Kč, Bechyně
6.954 Kč a Chýnov 4.973 Kč.
Výtěžek sbírky je určen na provoz centra denních služeb pro děti a mladistvé v Mrázkově ulici
v Soběslavi. Děkujeme!
Ludmila Dvořáková
Čajovna – kavárna Rolnička - červenec z důvodu dovolené zavřeno
Středisko rané péče – pobyt rodin
Jarní pobyt rodin jsme zahájili ve čtvrtek 19. května za krásného počasí opět v penzionu Vyhlídka v malebné vesničce Lutová u Třeboně.
První společný večer patřil seznamovacím hrám a povídání. V pátek
rodiče čekalo povídání s Jitkou Balcarovou, psycholožkou, která se střediskem rané péče spolupracuje od loňského roku. Dětem se věnoval tým
rané péče a čtyři dobrovolnice. Tentokrát s námi jela nová poradkyně
rané péče Eliška, která s sebou vzala – k radosti všech – úžasnou fenku
Abby. Ta aportovala, nechala se od dětí hladit i tahat, zkrátka to byla
trpělivá společnice.
Odpoledne byla na programu přednáška o první pomoci, kterou vedla
Týna Křížová, zdravotní sestra záchranné služby z Pelhřimova. Otázek
bylo moc a času bychom potřebovali rozhodně více. Večer jsme se už
všichni těšili na táborák a opékání vuřtů. Erika s Barborou nám hrály na
kytaru, a tak jsme si mohli společně zazpívat. Sobotní dopoledne jsme se
rozdělili – maminky cvičily pod vedením Šárky Vaňkové ze Soběslavi
powerjógu a vyzkoušely i další druhy relaxačního cvičení, tatínkové měli
povídání s Jitkou. Díky krásnému počasí mohly být děti venku, což některé rády využily. Odpoledne jsme společně vyrazili na statek poblíž Třeboně, kde si děti užily jízdu na koni a všichni pak prohlídku zvířat. Všechny
nás asi nejvíce zaujalo volně pobíhající prase, které nás pěkně prohánělo.
Večer jsme si užily vyrábění – děti tiskaly na trička a rodiče zdobili rámečky (z fotek je poznat, jak se nám to krásně povedlo). V neděli dopoledne proběhla Rodinná olympiáda, při které jsme se dobře pobavili a
vyzkoušeli si originální disciplíny – házení mincí vodou do hrnku, piškotovanou - Abby sbírala piškoty, které Eliška položila na ležící rodiče a
děti. Před obědem jsme se ještě vydali hledat poklad a pak už nezbývalo
než se rozloučit. Zážitků a zkušeností bylo hodně a snad můžeme doufat,
že na podzim se v Lutové opět sejdeme!
Letošní pobyt jsme mohli uskutečnit díky Nadaci Divoké husy, která
v loňském roce zdvojnásobila výtěžek Tancovačky. Děkujeme Nadaci
Divoké husy a také moc šikovným dobrovolnicím – Lence, Renče, Alžbětě a Michale, které na pobytu pomáhaly s hlídáním dětí a s programem.
Kateřina Růžičková, DiS, vedoucí střediska
červenec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
17
Podpora terénních
sociálních služeb
Ke konci dubna jsme se dozvěděli, že i v letošním roce občanské sdružení „I MY“ uspělo
s projektem na provoz Střediska rané péče pro
jihočeský region. V grantovém řízení Jihočeského kraje – Podpora terénních sociálních služeb byl středisku rané péče přidělen grant ve
výši 140.000 Kč. Finanční částka je určena na
částečné pokrytí mezd zaměstnanců střediska a
provozní náklady.
V současné době naše středisko poskytuje
služby rané péče 28 klientským rodinám, které
vychovávají dítě s mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením nebo dítě s opožděným vývojem.
Za o.s. „I MY“ Kateřina Růžičková
Tak a je tu konec školního roku a začátek léta. My sice do školy nechodíme, tak se ani nemůžeme
těšit na vysvědčení, ale na něco se přeci jen těšit můžeme. Od září na nové děti, které k nám budou
chodit vystupovat a které nás u srdíčka potěší.
Poslední školní vystoupení v letošním roce bylo ze Základní školy Komenského. Jejich vystoupení bylo moc pěkné, mnozí z nás si s nimi zazpívali, malé dětičky zase předvedly tanečky a svá pohybová umění. Některé děti ze ZŠ Komenského již základní školu opouštějí a postupují o stupínek
dál. Těm přejeme, aby se jim v životě dařilo a pedagogům přejeme krásné sluníčkové prázdniny a
těšíme se na ně opět po prázdninách.
Na Den dětí k nám přišly i děti ze ZŠ E. Beneše, které si s našimi seniory zasoutěžily ve stolních
hrách. Myslím, že i tato návštěva se vydařila a měla oboustranný úspěch.
No a jaké by bylo léto bez NOVITY v Senior domě? To už si ani nedovedeme představit a jsme
moc rádi, že si nás jako každoročně zařadila do svého letního programu. A prázdniny sice začínají,
ale ne pro nás, a tak vám o tom, co se u nás děje, určitě zase napíšeme.
Za Senior dům Lada Haplová
Svátek dětí
Den dětí v Chlebově £ na jedničku
V sobotu 4. června proběhla oslav Dne dětí
v Chlebově na Stávku. Za finančního přispění
Městského úřadu Soběslav v částce 1500 Kč byl
pro děti připraven bohatý program plný soutěží
a her. Byl zahájen po 14. hodině společnou hrou
pro všechny děti v hledání papírků a v získávání
perel ve hře na potápěče a žraloky. Pak skákaly
v pytlích, házely kroužky, chodily na chůdách,
házely míčkem, jezdily slalom na kolech, zpaměti malovaly a chytaly ryby. A protože nám
tentokrát přálo počasí (v loňském roce jsme pořádně zmokli), bylo několikrát během celého
odpoledne připraveno nejen pro děti občerstvení. Nejprve se děti zchladily výborným melounem, o další přestávce se občerstvily Krtkovým
dortem a navečer jsme si všichni opekli vuřty.
Pro děti byla jako tradičně připravena soutěž
v prokousávání se koláčem. Tentokrát se jako
první prokousal Jiřík Fišerů. Nutno dodat, že by
se bez pomoci manželů Polišenských, Jaroslavy
Kutlákové, Soni Chocholové a Moniky Novákové Den dětí v Chlebově neuskutečnil. Děkujeme všem, co se přišli se svými dětmi pobavit a
již teď vás zveme na oslavu ukončení léta (předběžně plánovanou na začátek září). R. Petrů
V sobotu 4. června ožilo
nedvědické hřiště dětským
smíchem. Oslavoval se totiž
jejich svátek. A to všelijakými soutěžemi, kterých se
s radostí zúčastnili i rodiče a
další přítomní.
Děti si mohly nechat pomalovat obličej nebo si zaskákat v pytli.
K tomu všemu nás celý
den provázelo naprosto slunečné počasí.
Program zahájili psovodi
Policie České republiky,
kteří předvedli vynikající
kousky s policejními pejsky. Poté se programu ujal náš veselý klaun Štístko a děti bavil celé tři hodiny.
Největší překvapení pro děti připravili hasiči ze soběslavského hasičského sboru spolu s dobrovolnými hasiči z Nedvědice, kteří přijeli uhasit naplánovaně zapálené auto.
Při tom všem nás výborně provázel Dj Discoagent se svými písničkami. K dispozici byl i bar
s různým osvěžením a menším občerstvením.
Tímto děkujeme všem dobrovolným hasičům z Nedvědic, kteří se na této akci podíleli a městu
Soběslav za finanční podporu. Těšíme se s vámi všemi 3.7.2011 na pouťové zábavě opět na
nedvědickém hřišti na viděnou.
Adell
18
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2011
Poslední rozloučení s Jitonou
aneb zánik tradičního výrobce nábytku v Čechách?
Účastníkům smutečního průvodu bylo v úterý 31. května horko a nebylo to jen z důvodu
kremace rakve, v níž navěky odpočívá soběslavská Jitona. Onen parný den pozůstalí, současní i bývalí zaměstnanci, vyprovodili i
s muzikou nebožku Jitonu v papírové rakvi
celým městem až za hřbitov, kde skončila
v plamenech. Mnozí z nich neskrývali dojetí,
když při čtení nekrologu živitelku Jitonu polykaly plameny. V nekrologu mimo jiné také
zaznělo: Do vínku Jitona dostala energii lidí,
kteří od počátku chtěli něco dokázat a dokázali. Dnes se bohužel s velkým pohnutím skláníme a současně navždy loučíme s velikou
českou tradicí.
Průvod s tryznou, kterého se zúčastnilo přes
200 lidí, uspořádali odboráři. Další desítky lidí
sledovaly průvod po její trase. Na bezpečný průběh ulicemi města dohlížela městská policie.
Vedení společnosti v čele s generálním ředitelem Martinem Kovářem vysvětlovalo zaměstnancům, ale i novinářům, že jediným
východiskem ze záporné bilance je výrazně
omezit zdejší výrobu. Dle vyjádření ředitele
Kováře byl soběslavský závod uzavřen i proto,
že zde má nejstarší technologii. Je však těžké
modernizovat závod bez investic, které Kovář
stopnul už v roce 2009, tedy v roce svého dosazení do funkce generálního ředitele. V této souvislosti mohou nastat pochybnosti, zda nebylo
rozhodnuto o osudu Jitony Soběslav už před
dvěma lety. „Za uzavřením výrobního závodu v
Soběslavi vidím neschopnost managementu a
řadu špatných managerských rozhodnutí. Podle
informací, které mám, vím, že zakázek na výro-
bu bylo dostatek, ale vedení společnosti je efektivně nedokázalo
rozdělit mezi výrobní závody v Soběslavi a Klatovech. Tím docházelo
k neplnění zakázek, tím k nespokojenosti zákazníka a v důsledku toho
k dalšímu omezení zakázek pro Jitonu, která nedokázala či nechtěla
plnit,“ uvedl předseda základní organizace odborového svazu Bohumil Chadim. Mnoho firem se
v současné době o zakázky doslova
pere a snaží se jich získat co nejvíce. Z tvrzení zaměstnanců Jitony
však vyplývá, že si mohla dovolit
zakázky odmítat. Nedostatek práce vedení společnosti obhajuje nedostatkem zakázek ve vysoce konkurenčním prostředí. Vedení společnosti
dále uvádí v tiskové zprávě, že restrukturalizuje
výrobu nábytku a ze soběslavského závodu převede svou produkci do závodů v Klatovech a
v Třebíči. V Soběslavi zachová v plném rozsahu
výrobu strategické suroviny – dýhové sesazenky a nově zřídí zakázkové úpravy nábytku na
míru. Vedle zmíněných výrob zde bude plně
fungovat obchod včetně podnikové prodejny a
vedení společnosti. „Je zavádějící hovořit o restrukturalizaci
soběslavského
závodu,
vhodnější slovo by bylo uzavření závodu, neboť
výroba zde byla zcela uzavřena. Plánuje se
uzavřít i sesazovna a další výpovědi budou
rozdány
administrativním
pracovníkům.
Generální ředitel si svou novou kancelář buduje
už v Klatovech, ale na jak dlouho?“ vyjádřil své
obavy Chadim.
Co se stane s areálem Jitony v Soběslavi dál?
Strojní a technické vybavení firmy se vedení
snaží z části rozprodat a z části převézt do dvou
zbylých závodů v Klatovech a Třebíči. Dále hledá zájemce o koupi či pronájem výrobních hal a
pozemků.
Masivní propouštění v soběslavské Jitoně
začalo již na začátku letošního roku. Koncem
února odešlo 60 lidí, kterým skončil pracovní
poměr na dobu určitou. K poslednímu květnu v
Soběslavi skončilo přes 120 lidí, převážně
Soběslavanů. Další výpovědi pokračují, neboť
se plánuje uzavření zatím fungující sesazovny,
kde pracuje kolem padesáti zaměstnanců, převážně žen. V blízké budoucnosti dojde i k přesunu sídla a ředitelství do Klatov a tudíž budou
propuštěni další lidé.
Historie Jitony sahá do roku 1951, kdy byli
sloučeni drobní výrobci nábytku z jižních Čech
do státní společnosti Jihočeské továrny nábytku. 1. července 2011 tomu bude přesně 60 let,
kdy se začala psát úspěšná historie značky Jitona ve výrobě nábytku. Posláním podniku bylo
vytvořit na základě dávných řemeslných tradic
moderní nábytkářský průmysl s vysokou produktivitou práce. V době největšího rozkvětu
firma zaměstnávala téměř 4000 pracovníků a
měla přes 20 výrobních závodů. Obývací pokoje, které byly jejím nosným programem, se vyráběly od roku 1970 až do devadesátých let.
Těžko by se v té době hledala domácnost, která
by si nevybavila alespoň jednu místnost nábytkem se značkou Jitona. Po roce 1989 se významným odběratelem stala švédská firma Ikea.
Od poloviny devadesátých let minulého století
se dá říci, že začalo uzavírání a likvidace dosud
dobře fungujících výrobních závodů Jitony
v Čechách. V současné době se pod značkou Jitona vyrábí nábytek už jen v původních Klatovech a v Třebíči, kterou Jitona převzala od
nábytkářské firmy Tusculum. Z více než dvaceti
závodů zbyly Jitoně pouhé dva. Není to moc, ale
není to ani málo na to, aby se značka Jitona objevovala na kvalitním českém nábytku dál.
Lidé, kteří stáli u vzniku Jitony a pracovali pro
ni mnoho let, by si to tak jistě přáli.
S Bohumilem Chadimem připravila
Michaela Pimperová
červenec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Z činnosti hasičů Policejní zápisník
Události PS Soběslav 16.5. – 15.6.
· 20.5. Odstranění včelího roje v Soběslavi.
· 21.5. Odstranění následků dopravní nehody
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
osobního automobilu v Tučapech. Při nehodě
byly zraněny dvě osoby.
23.5. Odstranění včelího roje v obci Sviny.
24.5. Odstranění včelího roje ve Veselí n/L.
24.5. Otevření bytu v Soběslavi.
26.5. Požár suché trávy a lesní hrabanky na
2
ploše cca 200 m ve Veselí n/L.
27.5. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů v Klenovicích. Při
nehodě byla zraněna jedna osoba.
31.5. Odstranění následků dopravní nehody
nákladního a osobního automobilu u obce
Dráchov.
2.6. Otevření bytu v Soběslavi.
7.6. Odstranění padlého stromu na vozovku u
motorestu Sloup.
9.6. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů v Plané n/L. Při
nehodě byla zraněna jedna osoba.
10.6. Dopravní nehoda s následným požárem
osobního automobilu mezi obcemi Veselí n/L a
Sviny. Při nehodě byla jedna osoba usmrcena.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice Soběslav
Rybáři dětem
V sobotu 4. června se konal již XXII. ročník
populárních dětských rybářských závodů pro
účastníky mladší 15 let. To vše opět dobře zorganizované místní organizací Českého rybářského svazu Soběslav u příležitosti Dne dětí.
Jako již tradičně, povedlo se „tam nahoře“
zajistit teplé a slunečné počasí, které zase na
druhou stranu zapříčiňuje menší aktivitu lovených ryb. A jestliže má letos u vody problémy
obelstít a ulovit rybu i zkušený rybář, měli to
mladí nebo začínají či budoucí členové Petrova
cechu letos o to těžší.
Z 67 účastníků jich alespoň 1 rybku letos
ulovilo jen 11!
Byť zlí jazykové tvrdili, že ryby na pískovně
v Roudné braly ještě den před závody.
V 6:30 hod. začala registrace, u které se losovala místa a „fasovala“ energie v podobě
Tatranky.
Již v 7 hodin zazněl startovní výstřel ze signální pistole vz. 44/67 a závody byly zahájeny.
Po zkušenostech mladých závodníků či postřehu jejich realizačních týmů z předchozích
19
— F.P. po požití alkoholických nápojů řídil dne
8.5.2011 OA Mercedes v obci Přehořov, kde
byl zastaven a kontrolován hlídkou OO PČR
Soběslav. Ta provedla dechovou zkoušku př.
Dräger a naměřila 1,34, 1,44 a 1,26 promile
alkoholu v dechu. Uvedený se dále podrobil
lékařskému vyšetření a odběru krve, kdy ze
vzorku krve bylo zjištěno 1,13 promile alkoholu v krvi. Jmenovaný se tímto dopustil
trestného činu.
— V.K. po požití alkoholických nápojů řídil dne
7.5.2011 OA Citroen Berlingo po pozemní
komunikaci ze směru od obce Klenovice do
obce Soběslav. Vozidlo odstavil u krajnice
předmětné vozovky v blízkosti čerpací stanice Benzina, kde byl v 01:10 hodin kontrolován hlídkou OOP ČR Soběslav. Zde byla u
uvedeného řidiče provedena dechová zkouška př. Dräger s hodnoty alkoholu v dechu ve
výši 2,25 a 2,09 promile. Lékařskému vyšetření a odběru krve na zjištění hladiny alkoholu v krvi se uvedený odmítl podrobit.
Jmenovaný se tímto dopustil trestného činu.
16.5.2011 OA Ford Escort, v obci Soběslav,
kde byl jmenovaný řidič hlídkou OO PČR
Soběslav zastaven a kontrolován. Provedenou dechovou zkouškou př. Dräger byly naměřeny tyto hodnoty: 1,20 a 1,27 promile
alkoholu v dechu. Jmenovaný se tímto dopustil trestného činu.
— NP nezjištěným způsobem dne 28.5.2011
vnikl do objektu výkrmny kuřat v obci Čeraz.
Odcizil veškerou elektroinstalaci technologie
výkrmu kuřat v hodnotě 180.000,- Kč, dále
elektroinstalaci svítidel v celém objektu
v hodnotě 50.000,- Kč a poškodil 6 ks drátoskel v hodnotě 6.000,- Kč to vše ku škodě B.Š.
— NP dne 30.5.2011 na parkovišti v ul. Nová
nezjištěným předmětem poškodil lak na OA
zn. Mercedes a dále odcizil znak vozidla
Mercedes ze zadních (pátých) dveří v hodnotě 300,- Kč. Tímto jednáním vznikla poškozenému V.H. škoda ve výši 58.300,- Kč.
— NP se dne 31.5.2011 vloupal do budovy OÚ
Třebějice, tuto budovu prohledal, nic neodcizil, jen poškodil několik dveří u jednotlivých
místností a dveře trezoru vše v hodnotě
4.000,- Kč ku škodě OÚ Třebějice.
OOP Soběslav
let, kdy bodovali a vyhrávali „plavačkáři“, 90 %
startovního pole vsadilo právě na splávek.
Jak čas šel a slunečního svitu a vedra přibývalo, ustávala i do té doby skrovná aktivita ryb a
na druhé straně přibývala únava a apatie mladých závodníků a první část závodů byla ukončena.
O přestávce přišlo na řadu již tradiční opékání špekáčků, prolévání vyprahlých hrdel limonádou a většina nasycených a napojených
závodníků se začala trousit na vylosované posty
druhé části závodů. Nutno dodat, že i dospělí
měli v zákulisí tekoucí podporu v podobě
chmelové tekutiny, kávy, čaje, něčeho říznějšího a výborných buchet Jitky Tíkalové a jejího
podpůrného týmu.
Bohužel, ve druhém kole slunce pálilo stále
víc a víc, přidal se pro rybáře nepřejícný východní vítr a aktivita ryb ustala docela.
V 11 hodin byly závody ukončeny a v zákulisí se začalo počítat.
Mezitím byly připraveny hodnotné ceny a
vedoucí rybářského kroužku při DDM Václav
Karpíšek, s noblesou sobě vlastní začal předávat
úspěšným absolventům letošního rybářského
kroužku vytoužené rybářské lístky a povolenky
k lovu ryb. Vše patřičně okomentoval ve stylu
filmu Nikity Michalkova „Unaveni sluncem“ ,
položil pár „kontrolních“ otázek a již se schylovalo k vyhlášení výsledků.
Tak jako loni vyhrála Nikola Kášková s celkem 385 cm ulovených ryb, 2. místo obsadila
Anetka Drunecká s 331 cm a čest „mužů“ zachraňoval na 3. místě Martin Podráský s 287 cm.
Kategorii o největší chycenou rybu, kterou se
stal kapr o velikosti 38 cm, vyhrál Tobias Havel.
Podle pořadí si závodníci vybrali z hodnotných cen a přebytek cen byl poté rozdělen mezi
další účastníky tak, že nezůstalo ani olůvko.
Bylo poledne a snad spokojení závodníci,
kteří vydrželi až do úplného závěru, plni dojmů,
každý v ruce či v žaludku památku na 4. červen
s prutem u vody, pozvolna a spořádaně opouštěli
prostory závodiště.
Na úplný závěr nezbývá než poděkovat sponzorům, jimiž byli: ČRS, DDM, město Soběslav,
DM reklama, Česká spořitelna, Řeznictví Čáp,
Rybářské potřeby Mráz, Rybářské potřeby Trešl
a jiní.
MK
— J.D. po požití alkoholických nápojů řídil dne
20
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA
KINO - ČERVENEC 2011
· V PEŘINĚ 3D
Pátek 1. července v 18.00 hodin
Sobota 2. července v 18.00 hodin
Muzikál CZ, 103 minut.
Magický svět dobrých i zlých snů, který se
ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohádce F. A. Brabce ve formátu 3D.
Na malebném náměstí stojí proti sobě dva
domy. V jednom se nachází čistírna peří, v druhém má kabinet paní Hilda – vykladačka snů.
Mezi nimi vládne nepřátelství na život a na
smrt. Dědeček z čistírny nedávno objevil skrytý
svět snů v peřinách a umí z nich zlé sny odfiltrovat. Vykladačka snů je díky tomu bez práce.
Všem v okolí se zdají samé pěkné sny a s těmi se
pro radu nechodí.
Mládeži přístupno. Vstupné 130 Kč.
· TRANSFORMERS 3 - 3D
Čtvrtek 7. července ve 21.00 hodin
Pátek 8. července ve 21.00 hodin
Sobota 9. července ve 21.00 hodin
Akční, sci-fi, dobrodružný film USA, 134 minut, dabing.
V originále nese třetí díl Transformers podtitul
„Temná strana měsíce“. Právě tady před lety posádka první americké měsíční expedice Apollo
11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo a
moudře si to nechala pro sebe, respektive pro
tajné služby. Podle Autobotů, kteří už dvakrát
dokázali ochránit Pozemšťany před ničivou invazí jejich zlých konkurentů Deceptikonů, to
ale byla zásadní chyba. Chyba, která by mohla
zničit celou naši civilizaci, pokud nám Autoboti
znovu nepomůžou.
Mládeži přístupno. Vstupné 130 Kč.
· ŽENY SOBĚ
Středa 13. července ve 21.00 hodin
Čtvrtek 14. července ve 21.00 hodin
červenec 2011
Nerudova 424, 392 01 Soběslav
Produkční: Vendula Wolingerová
[email protected] , www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před
představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.
své nepřátelé a společně se svými přívrženci
směřovat k ovládnutí světa.
Mládeži přístupno. Vstupné 130 Kč.
Komedie USA, 125 minut, titulky.
Smolařka Annie je všechno, jen ne úspěšná. Pochybné milence opouští nedůstojně, v práci ji terorizují zákazníci. Jediný světlý bod v jejím
životě představuje kamarádka Lillian. Ta jí právě oznámila, že se bude vdávat, a Annie jako
nejlepší kámoška pochopitelně slíbila, že jí se
svatebními přípravami pomůže.
Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 90 Kč.
· CIGÁN
Středa 27. července ve 21.00 hodin
Čtvrtek 28. července ve 21.00 hodin
Drama Slovensko, 107 minut.
Adamovi, čtrnáctiletému chlapci z osady, zabijí
otce. Nikdo neví, co se stalo. Nejsou svědkové
ani důkazy. Matka po pohřbu dlouho netruchlí.
Chce zabezpečit děti, a tak se provdá za otcova
bratra – zloděje a lichváře Žiga. Adamovi se ze
dne na den změní život. Najednou dospěl. Pomáhá matce, stará se o sourozence a snaží se je
ochránit před Žigovým vlivem. Má jen dvě radosti – boxerský trénink a černookou Julku.
Když matku odvezou do porodnice, otčím vtáhne Adama a jeho bratry do svých pochybných
kšeftů.
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.
· HANNA
Pátek 15. července ve 21.00 hodin
Sobota 16. července ve 21.00 hodin
Dobrodružný akční thriller USA, Německo, 111
minut, titulky.
Titulní hrdinka tohoto dobrodružného thrilleru
natáčeného v Evropě, Hanna, je dospívající dívka. Je výjimečná tím, že má zásluhou svého
otce, bývalého pracovníka CIA, který ji vychovává ve finské divočině, sílu, vytrvalost a znalosti zkušeného vojáka. V jejím životě, který se
nepodobá životu žádného jiného teenagera, spolu splývají výchova a výcvik s cílem vychovat
z ní dokonalého zabijáka.
Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč.
· JANA EYROVÁ
Pátek 29. července ve 21.00 hodin
Sobota 30. července ve 21.00 hodin
Romantické drama USA, 120 minut, titulky.
19. století. Jana Eyrová nečekaně uprchne z rozsáhlého a odlehlého panství Thornfield Hall,
kde pracuje jako vychovatelka dívky Adéle
Varensové, která zde žije v opatrovnictví hloubavého majitele, Edwarda Rochestra. Impozantní rezidence a neméně okouzlující povaha
Rochestera těžce zkoušely Janinu odolnost. Po
útěku nemá kam jít, proto přijme pomocnou
ruku duchovního otce Johna Riverse a jeho rodiny. S jejich pomocí se vzpamatovává z turbulentních událostí poslední doby, které ji
přinutily k…
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI – ČÁST 2 3D
Středa 20. července v 17.00 a 20.00 hodin
Čtvrtek 21. července v 17.00 a 20.00 hodin
Pátek 22. července v 17.00 a 20.00 hodin
Sobota 23. července v 17.00 a 20.00 hodin
Dobrodružný, rodinný, fantasy film USA, 150
minut, dabing.
Harry Potter a jeho přátelé Hermiona Grangerová a Ron Waesley mají již část svého nebezpečného putování za sebou. Několik viteálů je
zničeno, ale několik z nich stále přežívá kdesi
ve světě. Proto může zlovolný lord Voldemort
dál šířit po světě nenávist a násilí, pronásledovat
Vesnický hudební klub Chotěmice
·
·
·
·
·
začátek vždy ve 20 hodin www.vaclavkoubek.cz
· 16. 7. 5P Luboše Pospíšila
1. 7. Michal Prokop
· 22. 7. Yo-Yo band
2. 7. Echt
· 23. 7. Blues session
8. 7.
Tony Ducháček & GARAGE
· 29. 7. Vlasta Třešňák Band
9. 7. Už jsme doma
· 30. 7.
Plastic People of Universe
15. 7. Schodiště
“... i zvony mají duši”
Zvonařství, řemeslo rodinných tradic
Knihkupectví u sv. Víta si Vás dovoluje pozvat
na výstavu, která bude instalována v prostorách
knihkupectví. Její druhou část uvidíte v patře
věže kostela sv. Petra a Pavla. Výstava, která
Vás provede tvorbou zvonaře Michala Votruby,
potrvá od 7. července do konce srpna.
CENTRUM KLENBY - Palackého 87 (vedle Trafiky), Soběslav
Přes léto máme otevřeno každý den… Otevírací doba Kavárničky:
PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK: 9:00 - 13:00
15:00 – 20:00
PÁTEK:
9:00 – 13:00
15:00 – 22:00
SOBOTA a NEDĚLE:
16:00 – 22:00
K dispozici je Vám letní terasa, příjemné večerní posezení, pro děti jsme připravili malé venkovní
posezení s hracím koutkem, trampolínu a pískoviště. Více na www.centrumklenby.mypage.cz
Knihkupectví u sv. Víta
Nejprodávanější tituly v červnu:
M. Viewegh: Další báječný rok
R. Khoury: Spása templářů
J. Deaver: Nula stupňů volnosti
J. Robb: Fantazii se meze nekladou
Toulavá kamera 12
červenec 2011
Pohádkové léto 2011
U zámku Červená Lhota
Prázdninový festival pohádek i ve všední dny
· 2. - 3. 7. 2011 O Sněhurce - Malé divadlo
· 9. - 10. 7. 2011 Táta máma a já aneb O Pa-
lečkovi - Divadlo Bořivoj
· 12. 7. - 21. 8. 2011 FESTIVAL Kočov-
ných divadel
· 12. - 17. 7. 2011 Pejsek a kočička, Rom-
ské pohádky, Ronja dcera loupežníka,
Kubula a Kuba Kubikula, Ferda mravenec
- Malé vinohradské divadlo
· 13. 7. 2011 VEČERNÍ DIVADELNÍ
STŘEDY - Staré pověsti české - komedie
21 h - Malé vinohradské divadlo
· 19. - 24. 7. 2011 Popelka, Šípková Růžen-
ka, Zlatovláska, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Sněhurka aj. - Divadlo Dell arte
· 20. 7. 2011 VEČERNÍ DIVADELNÍ
STŘEDY - Romeo a Julie- loutková parodie 21 h - Divadlo Dell arte
· 26. - 31. 7. 2011 Bajky, Princ Jaromil,
Kostěj Nesmrtelný - Divadlo Studna
· 27. 7. 2011 VEČERNÍ DIVADELNÍ
STŘEDY - Kozlí muž - komedie
21 h - Divadlo Studna
V případě deště zajištěno kryté divadlo
Začátky představení v 11 a 15 h, středy večerní představení od 21 h
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
21
Program Kulturního domu Veselí nad Lužnicí – červenec 2011
· Pátek 8. července - TŘI PRASÁTKA
Veselá pohádka na motivy klasické anglické
pohádky je kombinací maňáskového divadla,
stylizované činohry a veselých písniček.
Park za Kulturním domem od 17 hodin.
Vstupné 40 Kč.
· Pátek 22. července
PLETENÉ POHÁDKY
Pod tímto názvem se skrývají čtyři pohádky:
O STATEČNÉM KŮZLETI,
O CHYTRÉM ZAJÍCI,
KŮZLÁTKA A VLK,
O ZLÉ KOZE.
Park za Kulturním domem od 17 hodin.
Vstupné 40 Kč.
V případě nepříznivého počasí se pohádky
odehrají ve velkém sále Kulturního domu Veselí nad Lužnicí.
· Neděle 24. července
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU
DOMINO
Pěvecký sbor Domino Tábor zahájil svoji
činnost v roce 1993 pod vedením vynikající-
ho hudebníka Pavla Buška, člena orchestru
Jihočeské komorní filharmonie.
Sbor vydal v tomto období i svoje první profilové CD a vystupoval několikrát v zahraničí.
Od roku 2009 pracuje Domino pod vedením
sbormistra Jakuba Smrčky. Pod jeho vedením
se sbor prezentoval nastudováním a několikanásobným provedením mše A. Dvořáka zvané
Lužanská.
Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí nad Lužnicí od 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Výkup kožek a peří
Pondělí 4. 7. 2011
a dále každé první pondělí
v měsíci u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h
cena 20,- Kč/ks
Výstava Rožmberkové: rod českých velmožů a jeho cesta dějinami
Valdštejnská jízdárna, Praha
Otevřeno denně 10 – 20 h
Komentované prohlídky 28.7. a 18.8. v 17 h nebo na objednávku
(nutná v předstihu min. 1 týden) na tel.: 221 879 216
Vstupné plné: 150 Kč, snížené: ZTP, studenti do 26 let a senioři nad 65
let 80 Kč, rodinné: (tj. dva dospělí + max. 4 děti do 18 let) 350 Kč.
Děti mladší 6 let: zdarma.
Tel.: 257 073 136, www.ngprague.cz
22
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2011
Oznámení
Český zahrádkářský svaz ZO Soběslav pořádá zájezd na výstavu květin
do Čimelic dne 27. srpna 2011.
Přihlášky a více informací na
tel. 737 275 522 pí Pincová.
Jižní Čechy mají novou
turistickou atrakci:
Pohádkovou kovárnu
Zatmění Měsíce
Mnohem častější jev než je zatmění Slunce
(letos bylo u nás pozorovatelné 4. ledna) je zatmění Měsíce - ve středu 15. června bylo viditelné nízko za obzorem.
Hana Veselá tento jev vyfotografovala
v Klenovicích krátce po desáté hodině večerní.
Tip na letní výlet
Borůvkový ráj v Borovanech
Lesy v okolí Borovan ukrývají modré bohatství. Modrou pusu od nejrůznějších dobrot připravených z borůvek můžete mít 9. a 10.
července, kdy se v areálu zámku koná již
sedmý ročník Borůvkobraní. Dětské dvojice
soutěží O poklad borůvkového koláče a dospělí
v soutěži jedlíků O krále borůvkových knedlíků.
Všichni se pak mohou zúčastnit Mistrovství
světa v chytání borůvek do úst za 1 minutu.
V Borůvkovém receptáři zkušené hospodyňky i
kuchař Petr Stupka prozradí tradiční i netradiční
borůvkové pečení, a to včetně ochutnávky. Získáte zde rady k pěstování zahradních borůvek i
samotné sazenice, dozvíte se o léčivých účincích modrých bobulek. Sobotní program je v lidovém duchu s folklorními soubory z jižních
Čech a Dolního Rakouska (vystoupí také Soběslavská chasa mladá), nedělní kulturní program zpestří kejklíř Vítek, kapely Swing band
Agria, Bonsai č. 3, Harlej... V borůvkové tvůrčí
dílně je připraven kurz borůvkové batiky či foukání skleněných borůvkových korálků a zdobení perníčků borůvkami. Na děti čeká letos
překvapení – Muzeum strašidel rytíře Borůvky
a křest Borůvkové pohádky.
Pokud Borůvkobraní nestihnete, stejně si do
Borovan udělejte výlet. V okolí je vyznačen 26
km dlouhý cyklistický okruh určený pro rodiny
s dětmi „Na kole okolo Bor(ůvk)ovan“. Začíná
u zámku, kde v infocentru získáte mapku na razítka a můžete navštívit Klášterní muzeum. Razítka cyklisty čekají v Parku exotických zvířat
ve Dvorci, na výstavě Půda plná pohádek na
Borovanském mlýně i v rodišti Jana Žižky
v Trocnově. Podle počtu razítek je pro vás připravena v cíli „modrá“ odměna.
Během celého léta budou v areálu zámku
probíhat kulturní akce, z nichž si vybere každý
svůj oblíbený žánr. Na nádvoří zámku se například představí Lenka Filipová (1.7.), bubenická
show Jumping drums Ivo Batouška (15.7.),
AG-Flek (5.8.), Gentlemen Singers (20.8.), Pavel Šporcl s programem Gipsy way (26.8.) a
další umělci.
Nedělní prázdninové večery budou patřit divadelním prohlídkám bývalého kláštera augustiniánů „Borovanské múzy“, při nichž se setkáte
se všemi významnými osobnostmi z historie
kláštera.
Informace ke všem akcím i turistickým zajímavostem vám rádi poskytnou v infocentru na
zámku, tel. 387 001 351 nebo je najdete na
www.borovany-cb.cz.
-jk-
Přímo na Den dětí, ve středu 1. června, se
otevřely brány nové turistické atrakce - Pohádkové kovárny v Selibově na Písecku. Návštěvníci v ní naleznou pohádkové bytosti z českých
pohádek. Součástí expozice je i tvůrčí dílna.
„Kovárna stojí uprostřed malebné vesničky
Selibov nedaleko Tálinského rybníka, takže na
expozici možná zavítají i hastrmani,“ usmívá se
Tereza Procházková, studentka Jihočeské univerzity, která expozici v Selibově za pomoci
přátel a rodiny připravila. Loutkových pohádkových postaviček od autorů z celé České republiky je v objektu nainstalováno téměř 40.
„Návštěvníci tu mohou potkat hastrmany, víly,
Jeníčka s Mařenkou i zlou Ježibabu, Červenou
karkulku, kováře, čerty a další pohádkové bytosti, které se v tomto starobylém stavení usídlily. Vedle prohlídky expozice si budou moci
vytvořit i vlastní pohádkovou postavičku například z modelíny nebo papíru,“ dodává Tereza
Procházková.
Zajímavá turistická atrakce má na Písecko
přilákat během léta nové turisty. To je podle odborníků na cestovní ruch důležité zejména proto, že Písecko patří k nejméně navštěvovaným
částem Jihočeského kraje. „Z údajů Českého
statistického úřadu vyplývá, že Písecko je hned
po Strakonicku druhým nejméně navštěvovaným okresem. Za loňský rok navštívilo písecká
hromadná ubytovací zařízení zhruba 57 tisíc
hostů, což je takřka pětkrát méně než na Českokrumlovsku,“ řekla ředitelka Jihočeské centrály
cestovního ruchu Pavla Konopová. „Věříme, že
do muzea zavítají zejména rodiny s dětmi, které
jsou vždy vítanými turisty,“ doplnila.
Pohádková kovárna má otevřeno do konce
srpna mimo pondělka všechny dny v týdnu, a to
od deseti do sedmnácti hodin.
-jk-
Redakce Hlásky přeje všem
dětem pohodové prázdniny
plné sluníčka, koupání
a nezapomenutelných zážitků.
červenec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
23
Fotbalový EON-CUP se vydařil
Dne 29.5.2011 se v Táboře uskutečnil již tradiční, velmi dobře obsazený a hlavně atraktivní
turnaj pro chlapce a dívky do deseti let. Za FK
Rašelina Soběslav se zúčastnil tým kadetů, který odpovídá této věkové kategorii.
Losem jsme se dostali do velmi silné skupiny, která se skládala ze Sezimova Ústí, FK Tábor, Humpolce, Chotovin a Meteoru Tábor.
Jestliže kluci chtěli postoupit, museli bojovat
o každý míč a nevypustit ani jeden souboj.
První soupeř Meteor Tábor byl jednoznačnou záležitostí a Soběslav zvítězila 3:0. Druhý
zápas se Sez. Ústím byl o poznání těžší a také
tvrdší a kluci si kromě mnoha kopanců odnesli
také prohru 2:0. Třetí zápas s velmi ambiciózním týmem Humpolce byl také velmi těžký,
přestože se kluci v 1. minutě ujali vedení, které
po chvíli potvrdili druhým gólem. To bylo ale
z obou stran vše a důležitá výhra 2:0 byla naše.
Čtvrtý zápas s Chotovinami, který jsme odehráli
po více než hodinové pauze, kluci nezvládli a
prohráli jednoznačně 3:0. Poslední a pro nás
rozhodující zápas ve skupině jsme odehráli s FK
Tábor. Pokud jsme chtěli postoupit mezi nejlepší čtyři týmy, museli jsme dosud neohrožený
tým, který byl jasným favoritem, porazit. Semifinále se po našem prvním vstřeleném gólu na
chvilku přiblížilo, ale po chvíli byl stav srovnán
na 1:1. Kluci tento boj ale nevzdali, bojovali a
rvali se o každý míč, čímž si vysloužili i trošku
štěstíčka, se kterým dokázali v posledních
deseti sekundách strhnout
vítězství (2:1) na naši
stranu a postup do
semifinále byl náš.
S velkou radostí, ale
také únavou jsme vstupovali do semifinálového
utkání s Velkým Meziříčím. První poločas přinesl
vyrovnané, pohledné utkání a stav 0:0. Po nástupu do
druhého poločasu jsme
však po chybě v obraně inkasovali první gól. Zbytek
utkání už byl pouze boj
s únavou, protože kluci
odehráli
celý
turnaj
v deseti hráčích, což na
takto rozsáhlý turnaj je
prostě málo. Zápas skončil
nakonec výsledkem 2:0 Stojí zleva: Tomáš Bernat, Marek Křiklán, Filip Studený, Ondra Boucv náš neprospěch. Druhé ník. Klečí zleva: Zdeněk Masář, Petr Vančata, Tomáš Petrásek, Lukáš
semifinálové utkání nám Hajíček, Honza Štefan. Leží: Michal Křiváček
ihned přidělilo soupeře pro
tom, že jsme si odnesli pohár za 3. místo, nové
boj o 3. místo a sice tým Veselí nad Lužnicí. Na
dresy, spoustu jiných hodnotných cen a krásný
toto finále mladí fotbalisté opravdu vyškrábali
fotbalový zážitek k tomu. O naše veškeré góly
poslední zbytky sil a zápas odmakali – sice jsme
se postarali – Ondřej Boucník – 4x , Tomáš Berpo prvním poločase prohrávali 1:0, ale vše jsme
nat – 2x a Lukáš Hajíček – 3x. Nejlepším
v poločase druhém dohnali a zápas skončil rehráčem týmu FK Rašelina Soběslav byl
mízou 1:1. Přišly tedy na řadu pokutové kopy.
vyhlášen Ondřej Boucník.
Všechny tři naše proměněné penalty rozhodly o
V průběhu turnaje probíhaly doprovodné
sportovní soutěže – rychlost fotbalové střely,
střelba na cíl …, kterými se mladí fotbalisté bavili o přestávkách mezi zápasy. Zde stojí za vyNejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen zdvihnutí výkon Ondry Boucníka ve slalomu,
Bronislav Megis.
který byl nejrychlejší ze všech zúčastněných
¢
fotbalistů.
O týden později, v sobotu 4. června 2011,
Všem klukům děkuji za předvedený výkon a
jsme se zúčastnili tradičního turnaje ve Větro- srdce, které tentokrát opravdu nechali na
vech. Turnaj byl opět připraven pro chlapce a trávníku.
dívky narozené po 1.1.2003.
Celkové pořadí:
1. MAS Sezimovo Ústí
Zápasy našeho týmu:
2. Velké Meziříčí
· SK Větrovy – FK Rašelina Soběslav 1:0
3. FK Rašelina Soběslav
· FC Lvíčata Vimperk – FK Rašelina Soběslav
4. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
0:4 (Bříza 3, Vácha 1)
5. FK Tábor
· FK Rašelina Soběslav – Meteor Tábor 1:0
6. FC Bechyně
(Vácha)
7. TJ Chotoviny
· Loko České Budějovice – FK Rašelina Soběs8. SK Kavas Větrovy
lav 1:0
9. FK Humpolec
· FK Rašelina Soběslav – Neratovice 0:3
10. Sokol Černovice
· Milevsko – FK Rašelina Soběslav 0:1 (Bříza)
11. TJ Dražice
Konečné pořadí turnaje:
12. FK Meteor Tábor
1. Neratovice
Zdeňka Masářová, trenérka
2. Loko České Budějovice
3. SK Větrovy
4. FK Rašelina Soběslav
Jezdecký oddíl Blaťák
5. FC Lvíčata Vimperk
Mažice
6. Meteor Tábor
pořádá 34. ročník
7. Milevsko
Jezdeckých
závodů
Sestava: Karel Bezpalec, Martin Vyškovský,
„O Blatský pohár“ v Mažicích
Jiří Bartáček, Ondřej Vácha, Dušan Bříza, David Novák, Samuel Zimmel, Bronislav Megis,
23. a 24. července, zač. v 11 hodin.
Roman Antoni, Filip Petrásek, Matěj Musil,
Soutěžit budou děti i dospělí z Jihočeského
Martin Holub
a Středočeského kraje do výše skoku 130
Nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen
cm. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma.
Martin Holub.
(zip)
FOTBALOVÉ TURNAJE PŘÍPRAVEK
V sobotu 28. května 2011 se přípravka A doplněná o chlapce z přípravky B zúčastnila
2. ročníku turnaje Šumava Cup ve Vimperku.
Turnaj byl určen pro hráče r. 2003 a mladší.
Zápasy našeho týmu:
· FC Lvíčata Vimperk “04" - FK Rašelina Soběslav 4:1 (Petrásek)
· FK Rašelina Soběslav - AC Sparta Praha
“B” 0:14
· FK Rašelina Soběslav - SK Dynamo ČB 4:3
(Vácha 3, Bříza)
· Loko ČB - FK Rašelina Soběslav 1:2
(Bříza 2)
· FK Rašelina Soběslav - FC Lvíčata Vimperk
“03" 7:3
(Bříza 4, Vácha, Vyškovský, Bezpalec)
· FK Rašelina Soběslav - AC Sparta Praha
“A” 1:7 (Bříza)
· FC Písek - FK Rašelina Soběslav 1:2
(Petrásek, Vácha)
Konečné pořadí turnaje:
1. AC Sparta Praha “B”
2. AC Sparta Praha “A”
3. FK Rašelina Soběslav
4. FC Lvíčata Vimperk “04"
5. FC Lvíčata Vimperk “03"
6. FC Písek
7. Loko České Budějovice
8. SK Dynamo České Budějovice
Sestava: Karel Bezpalec, Martin Vyškovský,
Richard Poslušný, Jiří Bartáček, Ondřej Vácha,
Dušan Bříza, Bronislav Megis, Roman Antoni,
David Štefan, Filip Petrásek
24
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2011
Soběslavský volejbal
mládeže 2011
Naše nejmladší kategorii dětí ve věku do 13 let
letos poprvé reprezentovala TJ Spartak Soběslav
na „minisérii“ volejbalových turnajů „trojek“
v Českém Krumlově, kde sehrála celkem 52 utkání ve složení:
Družstvo A: Martina Jíšková, Karolína Drachovská, Adéla Slavíková, Pavel Němejc;
Družstvo B: Alžběta Marsová, Adam Růžička,
Nikola Kotalíková, Nikola Kozlová, Tereza Petržilková, Karolína Jirsová.
Hráči a hráčky se utkali se soupeři z: SK Hlinovka, SK Třebín, VSK Č. Krumlov a Volejbal
Tábor.
Obě skupiny dosáhly velmi pěkných umístění.
Družstvo A se stalo našim „skokanem roku“ jelikož z rozřazovací nejnižší výkonnostní kategorie
se během tří turnajů postupně vypracovalo až do
nejlepší výkonnostní kategorie, kde v posledním
turnaji obsadilo 7. místo z 21 účastníků. V celko- Foto z minisérie turnajů, zleva dole: Alžběta Marsová, Martina Jíšková, Nikola Kozlová, Nikola
vém pořadí pak krásné 10. místo. Družstvo našich Kotalíková, Adéla Slavíková, Ilona Mertlíková, Pavel Němejc, Karolína Drachovská, Tereza Petrnejmladších Soběslav B se rovněž statečně popra- žilková, Adam Růžička, Libuše Jindrová
lo se svými protivníky a postoupilo do střední výkonnostní
kategorie, kde obsadilo 13. místo z 21, celkově pak pěkné 18. místo.
Letošní již čtvrtou volejbalovou sezonu pilně trénovala i naše
nejstarší věková kategorie děvčat a přes malý počet hráček (mladších/starších žákyň), dívky odehrály několik úspěšných individuálních přátelských utkání „šestek“ ve složení: Pavlína Mixová,
Štěpánka Mertlíková, Petra Kovářová, Renata Bicerová, Tereza
Drachovská, Marie Pakostová. Některé z nich však pravděpodobně
sehrály poslední sezonu v našem družstvu, jelikož odcházejí na
střední školu ve vzdálenějších městech. Přejeme tedy všem hráčkám
mnoho dalších sportovních a osobních úspěchů a budeme se těšit někdy na kurtech opět na viděnou.
Všem našim hráčkám a hráčům gratulujeme k výsledkům, přejeme zasloužený odpočinek a hezké prázdniny, děkujeme i rodičům za
bezvadnou spolupráci a těšíme se na další volejbalovou sezonu.
Na fotografii zleva: Pavlína Mixová, Tereza Drachovská, Marie Pakostová, Ště(Libuše Jindrová, Ilona Mertlíková) pánka Mertlíková, Michaela Holcová, chybí: Renata Bicerová, Petra Kovářová
Dětský den na letišti v Soběslavi
V sobotu 21. května se na letišti v Soběslavi konala tradiční oslava
Dne dětí. K vidění byly různé druhy letadel skutečných, ale i zmenšených
ve formě modelů. Místní modeláři předváděli své výrobky a nově umožnili dětem vyzkoušet si některé modely řídit. Tradiční byla expozice skupiny ETO AIRSOFT z Bechyně ve spolupráci s SSK Žíšov. Předvedli
ukázky z vojenských akci se „soft“ municí a v jejich stanu bylo možné
vidět zajímavou a rozsáhlou expozici ručních zbraní, komunikačních a
protichemických prostředků z období II. světové války až po současnost.
Dále byly ke zhlédnutí historické a současné motocykly. Svoji techniku
předvedli i hasiči a Policie ČR. Hasiči ale svoje předvádění museli náhle
ukončit, protože byli odvoláni k plnění svých povinností, takže nedošlo
na oblíbené stříkání vody. Místní kynologové v připravené show ukázali
dovednosti svých psů. Poprvé se letos zúčastnili piloti paraglidingu, kteří
předvedli vzlety pomocí navijáku včetně stoupání v termických
proudech. Další krásnou premiérou bylo vystoupení místních mažoretek
pod vedením M. Moravcové. Vystavené automobily Škoda a Ford si se
zájmem prohlíželi hlavně rodiče dětí a mnozí využili možnosti zkušebních jízd. Soutěže pro děti byly tentokrát v duchu „Přílet mimozemšťanů“.
Jednotlivá stanoviště byla neustále v obležení a děti se opravdu velmi snažily. V průběhu celého dne se samozřejmě létalo - losovaly se lety dětí
zdarma. Čtyřmístný letoun Z 43 se ani na chvíli nezastavil a umožnil dětem vzlétnout, zažít atmosféru letu a krásný pohled na Soběslav z výšky.
O příjemnou atmosféru se starala mladá hudební skupina STEEL RACK,
která svými vystoupeními, převážně vlastní tvorby, provázela celý den.
Aeroklub Soběslav děkuje všem sponzorům, kteří oslavu Dne dětí v Soběslavi podpořili. Jsou to Rašelina a.s., Vialit s.r.o., Banes s.r.o., Autoservis Jindra s.r.o., ACR AUTO, Envi-Pur s.r.o., ČM Beton, W a Weinzettl
s.r.o., F okna, Goligat, JINOS, RM GASTRO, Hajný T, Intersnack, s.r.o.
Choustník, Strojírna s.r.o., Window Star, město Soběslav a všem, kdo se
na organizaci a provedení dětského dne podíleli svou účastí v programu.
F.V.
červenec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
25
Sedm medailí záchranářů z Mistrovství České republiky
První červnový víkend, za krásně slunečného počasí, se konalo Mezinárodní mistrovství
České republiky v plážových a mořských disciplínách na pláži v Horní Plané - lokalita Lipno. Teplota vody 18 °C v Lipenské přehradě
přivítala členy devíti místních skupin Vodní
záchranné služby ČČK, kteří vyslali do bojů 28
žen a 30 mužů v kategoriích juniorů a seniorů.
Tento závod je zařazen jako poslední nominační závod pro širší výběr do české juniorské i seniorské reprezentace. Z těchto výběrů vzejde
sestava, která se zúčastní v září 2011 Mistrovství Evropy juniorů v Dánsku a seniorů ve Španělsku.
Na Lipně byly k vidění speciální záchranářské disciplíny - plážové praporky (sprint v písku), plovák (400 m jízda na záchranářském
prkně), běh-plavání-běh (200 m – 300 m – 200
m), plážový běh (2000 m v písku) a záchranářská štafeta (2 plavou + 2 vytahují z vody). A to,
že se bylo na co dívat, potvrdily i řady diváků.
Naše skupina VZS ČČK Soběslav byla zastoupená osmi členy: Boháčová Magdaléna,
Macková Barbora, Rosolová Tereza, Zemanová
Romana, Novotný Jan, Šrůta Michal, Řezníček
Jan a Tlustý Martin. Bezostyšně se ve velkém
stylu pustili do boje se soupeři, z nichž byla řada
českých reprezentantů, a v první disciplíně plážové praporky získali - 1. místo Tlustý a 2. místo Řezníček. Při této disciplíně se nám
nevyhnulo ani zranění a Zemanová i přes velké
bolesti vybojovala 7. místo, z dalších disciplín
byla vyřazena. Na konci závodního dne pomohla svým kolegyním při záchranářské štafetě obsadit 4. místo.
Pokračovala i další medailová umístění našich svěřenců: 2. místo Macková (2000 m plážový běh) a záchranářská štafeta mužů; 3. místo
Šrůta (běh – plavání - běh) a Řezníček (2000 m
plážový běh); 4. místo Šrůta (2000 m plážový
běh), Macková (běh – plavání - běh); 5. a 7. místo Šrůta (plovák a plážové praporky); 9. místo
Boháčová (plážové praporky); 10. místo Tlustý
(plážový běh), Novotný (plážové praporky); 11.
místo Macková, Rosolová (plážové praporky);
12. místo Macková (plovák); 13. místo Tlustý
(plovák + běh – plavání - běh); 14. místo Boháčová (plážový běh), Novotný (plovák +
běh-plavání-běh); 16. místo Boháčová (běh –
plavání - běh) a Novotný (plážový běh); 17.
místo Boháčová (plovák); 18. místo Rosolová
(běh – plavání - běh a plážový běh); 19. místo
Řezníček (běh – plavání - běh a plovák).
V celkovém pořadí víceboje juniorů velmi
vyrovnanými výsledky vybojoval Šrůta 2. místo, 11. místo Tlustý, 13 - 14. místo Řezníček a
16. - 17. místo Novotný. V kategorii juniorek
obsadila krásné 6. místo Macková, 16. místo
Boháčová, 19. místo Zemanová a 20. místo Rosolová. Po součtu všech výsledků se naše výprava zařadila na 4. místo v celkovém pořadí
skupin, hned za favority těchto závodů.
Díky dobrým a stabilním výsledkům v celé
sezoně si Šrůta a Tlustý zajistili místo v širším
výběru české reprezentace juniorů a hned ve
druhé polovině června jim začíná nový, tvrdší
boj o zařazení do družstva, které bude reprezentovat naši zemi na Mistrovství Evropy. Těsně za
Zleva vzadu: Michal Šrůta, Tereza Rosolová, Martin Tlustý, Jan Řezníček, Romana Zemanová
Zleva stojí: Jan Novotný, zleva sedí Barbora Macková, Magdaléna Boháčová
postupovými místy zůstal Novotný, jehož výsledky jsou velkým příslibem do sezony 2012.
Zároveň v kategorii seniorů se do širší nominace české reprezentace zařadil Tlustý, který
bude bojovat i zde o místo v seniorském družstvu
pro Mistrovství Evropy. Výsledná reprezentační
družstva budou známa první týden v srpnu, po
absolvování všech soustředění a testů.
Karolínka byla nejlepší ¢
V sobotu 28.5. se konal ve Veselí nad Lužnicí krajský přebor Jihočeského kraje a kraje Vysočina ve sportovní gymnastice. Mezi
soutěžícími byla i žákyně 1. třídy Edvarda Beneše Karolínka Podlahová, která trénuje v MAS
Sezimovo Ústí. I přes velkou konkurenci nenašla žádnou přemožitelku a závod s přehledem
vyhrála. Nebyl to však její první úspěch v této
sezoně. V předešlých závodech se dvakrát
umístila na prvním místě, dvakrát na druhém
místě a jednou na místě čtvrtém. Velký dík také
patří jejím trenérům V. Panošové a Č. Cepákovi, kteří svým svěřencům věnují nemalé úsilí a
čas. Karolína je výjimečná tím, že miluje nejen
gymnastiku, ale snad veškeré druhy sportu. Výborné výsledky ukázala i na školní olympiádě a
atletickém čtyřboji v Táboře.
Přejeme jí, aby svou pílí a vytrvalostí dosáhla mnoho dalších úspěchů ve své sportovní kariéře.
Marcela Prokešová
Oběma našim zástupcům budeme držet palce a přát hodně sil, vytrvalosti i štěstí.
Zároveň je nutné poděkovat všem osmi členům, kteří zabojovali na Lipenské přehradě za
vzornou reprezentaci a výsledky na hranici
svých možností.
VZS Soběslav
26
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2011
V Soběslavi otevřela pobočku GE Money Bank
Od 16. června mohou zájemci i stávající klienti GE Money Bank využívat novou kontaktní kancelář banky přímo v Soběslavi
na náměstí Republiky 171/1. Otevírací doba kanceláře je každé pondělí a čtvrtek od 9 do 12 a odpoledne od 13 do 16.30 hodin.
Jedná se o menší pobočku, která poskytuje všechny bankovní služby s výjimkou hotovostních operací. Při založení běžného
účtu Genius Active zde do konce srpna 2011 získají klienti vedení účtu na půl roku zdarma.
K výběru hotovosti nebo provádění platebních příkazů mohou klienti banky v Soběslavi využít bankomat v ulici Petra Voka 162/8.
„Otevřením kontaktní kanceláře GE Money Bank v Soběslavi jsme vyšli vstříc našim klientům z jejího blízkého okolí, kteří tak k vyřízení většiny svých požadavků už nemusí dojíždět na pobočku do jiného města,“ říká Ivana Svitáková, ředitelka pobočky GE Money
Bank v Jindřichově Hradci.
Na novém obchodním místě si zájemci mohou na počkání založit například účet Genius Active, který jim v ceně 129 Kč měsíčně poskytne všechny běžně využívané služby. Jeho součástí je také nástroj k ovládání účtu Internet Banka, která byla letos již potřetí za sebou
vyhodnocena českou veřejností jako nejlepší finanční produkt na trhu. Platební karty k účtu jsou vybaveny věrnostním programem
bene+, díky kterému se klientům vrací na účet peníze z plateb u 19 vybraných partnerů programu. U těchto obchodníků ušetří až 5 %.
Zákazníci si zde mohou vyřídit také Expres půjčku, kterou lze získat ve výši od 30 do 600 tisíc korun, přičemž GE Money Bank nevyžaduje žádné zajištění úvěru. O poskytnutí rozhoduje banka na počkání, do 5 minut od podpisu smlouvy má klient peníze na účtu.
V České republice mohou klienti GE Money Bank využívat široké sítě 242 obchodních míst a 669 bankomatů. Jejich adresy včetně
otevírací doby jsou k dispozici na internetových stránkách banky www.gemoney.cz/pobocky.
HODINOVÝ MANŽEL
údržba a servis
vašich domácností
Volejte 604 945 488
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
TEPELNÁ ČERPADLA
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
Chcete topit levně? Máme pro Vás řešení!
Akce - ekvitermní regulace zdarma
Montujeme kvalitní tepelná čerpadla od českého výrobce
Pracují až do -20°C, ceny od 85.000,- Kč
Vyřizujeme státní dotace až 75.000,-Kč
S kombinací se solárním kolektorem státní dotace
až 175.000,-Kč
VODA – TOPENÍ
Vodovodní, kanalizační přípojky
Rekonstrukce bytových jader
· Montáže vodoinstalace a topení - ocel, měď, plast
·
·
· Čištění a opravy kanalizace, prohlídky kamerou
Tel. 603 572 515
Načerpejte sílu z přírody
www.kambala.cz
Přírodní bioinformační
produkty
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
ZEMNÍ PRÁCE
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru
Tel. 603 572 515
červenec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
27
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
IVETA ŠVADLENOVÁ
· vyhodnocení vašich stravovacích návyků
a celkového stavu organismu
· efektivní a zdravé hubnutí či zvýšení váhy
· úprava hmotnosti dle typu metabolismu
· nastavení cesty k trvalému udržení váhy
· detoxikace a regenerace organismu
· jídelníček pro děti, těhotné a kojící maminky,
seniory, sportovce
· úprava jídelníčku při zdravotních problémech
· analýza z prvků vlasů
· přírodní doplňky stravy
Objednání konzultace: tel. 724 379 507,
e-mail: [email protected]
Potřebujete peníze???
Nebank. souk. zdroje.
NEPROVOLÁVEJTE
KREDIT, napište SMS
ve tvaru Vaše jméno,
příjmení, rod. číslo, telefon,
příjem, splátky, požadovanou
částku, město. Registry neřešíme.
Tel.: 774 888 889
Zdeněk Vondruška
Půjčovna svatebních a
společenských šatů
MONIKA
PILA v STS
Soběslav
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí
Tel.: 723 512 899
Pracovní doba Po, Út, Čt 17 – 20 h
Nabízí latě, hranoly, krovy,
prkna, fošny a palubky
www.pujcovna-monika.cz
Vykupujeme kulatinu
Tel. 720 520 851
Bufet na nádraží
ZNOVU OTEVŘEN
polévky, obědy, svačiny
otevřeno:
Po-Pá 6-17
So 8-12
Ženíšek Pavel
tel. 724 065 841
červenec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
29
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 606 558 127, 773 558 127
e-mail: [email protected]
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
· Laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
· Masivní podlahy, korkové podlahy
· PVC, koberce pro bytové i komerční využití
· Vyrovnávání betonů samonivelačními
stěrkami
Dovoz vzorků podlah včetně zaměření a vypracování
cenové nabídky ZDARMA
Agentura SARA
Zajišťuje:
VŠE PRO PÁRTY
Kontakt: JAN PINC
KLENOVICE 112
Tel. 737 252 293
Uzávěrka příštího čísla bude 15. července 2011
[email protected]
a nebo
www.DjHonzapinc.webnode.cz
30
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2011
OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64
Otevírací doba:
Po, St:
9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Út, Čt, Pá: 8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
So:
8.00 – 11.00
Tel.: 381 214 996
www.mmoptik.cz
Brýle sluší každému
Jen u nás se můžete vidět najednou ve čtyřech různých obrubách
na čtyřech fotografiích nebo na čtyřech sekvencích videa.
Velké množství kvalitních brýlových obrub, 3D diagnostika systému
Visioffice a naše znalosti a zkušenosti jsou pro Vás garancí, že v nových brýlích budete nejen skvěle vidět, ale i perfektně vypadat.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
STAVEBNINY BÍNOVÁ
GEODETICKÉ PRÁCE
· Nabízí široký sortiment stavebního materiálu za příznivé ceny
Tel.: +420 605 163 108
· Nářadí pro stavebníky a kutily
Na Pískách 486/II, 392 01 Soběslav
Tel. 381 521 300,775 628 421
www.stavebniny-binova.cz
Ing. PETR SEDLÁČEK
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)
www.geodeziejih.cz
[email protected]
Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková.
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Za správnost příspěvků ručí autor. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.
Download

červenec 2011 - Město Soběslav