12
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20
prosinec 2011
cena 10,- Kč
Z prosincových akcí vybíráme
· Na čtvrtek 1.12. je pro Vás připraveno slavnostní Rozsvěcování
vánočního stromu s Rádiem Blaník na náměstí Republiky od 15
hodin. Hlavním hostem je letos skupina Maxim Turbulenc.
· O týden později v pátek 9.12. si nenechte ujít Zvonkový průvod,
který v Soběslavi pořádáme podruhé.
Začínáme od 16 hodin v „Domečku“.
· Vánoční Jarmark Rolničky proběhne v sobotu 10.12. od 8.30 do
12.00 hodin kolem kašny na náměstí.
· Stejně jako loni vás zveme na prožití vánočního příběhu společně a
to v pátek 23.12., kdy pořádáme od 16 h na náměstí Živý Betlém.
· Vánoční troubení tradičně připravuje Soběslavský žesťový soubor
na Boží hod vánoční - 25.12. ve 14 h na náměstí Republiky.
· ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Jana Jakuba Ryby – vánoční koncert
k výročí založení ZUŠ Soběslav se koná ve středu 28.12. od 18 h ve
velkém sále kulturního domu.
P O Z V Á N K A
Zveme občany města na 7. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se bude konat v úterý 13. prosince 2011 v 18.00 hodin v malém
sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem:
1. Změna č. 4 rozpočtu města na rok 2011
2. Návrh rozpočtu města na rok 2012
3. Navýšení základního jmění SLMS, s. r. o., a SMS, s. r. o.
4. Majetkové převody
5. Různé
Korunka pro nejkrásnější dívku
Šumavy míří do Soběslavi
(více na str. 9)
Kulturní dům města Soběslavi
a skupina Hodně Podně si Vás
dovolují pozvat na
folk-punk-rockovou Mikulášskou
párty, která se bude konat
ve velkém sále KDMS v pátek
2.12.2011 od 20 hodin.
Hrají kapely Totální nasazení,
Deratizéři a Hodně Podně.
Redakce přeje čtenářům
Hlásky a všem
soběslavským občanům
příjemné prožití adventu
a vánočních svátků.
Doc. Jiří Stejskal, ak. mal.
barevný monotyp „Vánoce 2011“
2
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
20. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 25. října 2011 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města
— U s n e s e n í č. 20/272/2011
Rada města schvaluje změnu rozpočtu Kulturního domu města Soběslavi dle návrhu
předloženého ředitelem KDMS Mgr. Petrem
Valešem.
— U s n e s e n í č. 20/273/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit navýšení základního jmění Správy
lesů města Soběslavi, s. r. o., o hodnotu budov a pozemků v ulici U Jatek 850/III, které
užívá SLMS, dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem ing. Bohumírem Fialou,
Soběslav.
— U s n e s e n í č. 20/274/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a p. Ivo Trubačem, Klenovice, na pronájem pozemku
2
parc. č. 3396 o výměře 6709 m v k. ú. Klenovice, který je ve vlastnictví města, za účelem
provozování zemědělské činnosti.
— U s n e s e n í č. 20/275/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi části pozemku parc. č. 1840/38
2
o výměře cca 50 m v k. ú. Soběslav od manželů Pánkových, České Budějovice, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku
pod komunikací.
— U s n e s e n í č. 20/276/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odprodej pozemků parc. č. 1348/1 o
2
2
výměře 1688 m , 1348/2 o výměře 1568 m a
2
1348/3 o výměře 1445 m , vzniklých rozdělením pozemku parc. č. 1348 (bývalý areál
SÚS v Bechyňské ulici) v k. ú. Soběslav, formou veřejné aukce za účelem výstavby
rodinných domů.
— U s n e s e n í č. 20/277/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
podnájmu nemovitostí mezi Správou lesů
města Soběslavi, spol. s r. o., jako pronajímatelem, panem Romanem Pfeiferem, Dráchov,
jako podnájemcem, za účasti města Soběslavi
jako vlastníka, na pronájem pozemků parc. č.
1196/2, 1215/1, 1216 v k. ú. Dráchov, které
jsou ve vlastnictví města a které sousedí s nemovitostí p. Pfeifera. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 5 let s účinností od 1. 1. 2012.
— U s n e s e n í č. 20/278/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí nájemní mezi městem Soběslav a Sdruženou ambulancí, s. r. o., Soběslav, na pronájem nebytových prostor na
Poliklinice v Soběslavi, které užívá MUDr.
Josef Kolář, v souvislosti s přechodem ambulantního zařízení MUDr. Josefa Koláře na
společnost s ručením omezeným.
— U s n e s e n í č. 20/279/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a Ateliérem Kročák - ing. arch. Jaromírem Kročákem, České
Budějovice, na zpracování studie využitelnosti domu čp. 1/I na náměstí Republiky
v Soběslavi za cenu 37.400,- Kč + DPH.
— U s n e s e n í č. 20/280/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 20.000,- Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2011 na úhradu části
nákladů spojených s kulturním programem
při slavnostním rozsvícení vánočního stromku s Rádiem Blaník, které se uskuteční 1. 12.
2011 od 15.00 hodin na náměstí Republiky
v Soběslavi.
— U s n e s e n í č. 20/281/2011
Rada města souhlasí na základě žádosti jednatele Správy lesů města Soběslavi, s. r. o.,
ing. Petra Matouše se zvýšením limitu pokladní hotovosti v pokladně SLMS, s. r. o.,
z 5 tisíc na 15 tisíc Kč z důvodu výroby a prodeje palivového dřeva v areálu společnosti.
— U s n e s e n í č. 20/282/2011
Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním Vánočního jarmarku Rolničky v sobotu
10. 12. 2011 od 8.30 hod. do 12.00 hod. na
náměstí Republiky v Soběslavi.
— U s n e s e n í č. 20/283/2011
Rada města bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Duha Mgr. Aleny Krejčové o plném provozu školy po havárii vody a o
vypořádání škod s pojišťovnami.
USNESENÍ
21. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 8. listopadu 2011 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města
— U s n e s e n í č. 21/284/2011
Rada města projednala návrh rozpočtu města
na rok 2012 předložený vedoucí finančního
odboru MěÚ Soběslav paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu
města ke schválení.
— U s n e s e n í č. 21/285/2011
Rada města stanovuje termín 7. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi na úterý 13. prosince 2011 v 18.00 hodin v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem:
1. Změna č. 4 rozpočtu města na rok 2011
2. Návrh rozpočtu města na rok 2012
3. Navýšení základního jmění SLMS, s. r. o.,
a SMS, s. r. o.
4. Majetkové převody
5. Různé
— U s n e s e n í č. 21/286/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku PK parc. č. 823 díl 2
2
v k. ú. Nedvědice o výměře 13 m p. Lenkerovi, Nedvědice, z důvodu majetkoprávního
vypořádání pozemku pod nemovitostí ve
vlastnictví p. Lenkera.
prosinec 2011
— U s n e s e n í č. 21/287/2011
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě ze dne 16. 3. 2006 mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, kterým se prodlužuje nájem pozemků
potřebných pro výstavbu dálnice D3 do
31. 12. 2014 a dále se řeší úhrada nájemného
v souvislosti se změnou cenového výměru
Ministerstva financí ČR.
— U s n e s e n í č. 21/288/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemku parc. č. 1322/2 v k. ú.
Soběslav od Ředitelství silnic a dálnic ČR
Praha z důvodu majetkoprávního vypořádání
veřejného prostranství na křižovatce ulice
Bechyňská a I/3 (E55).
— U s n e s e n í č. 21/289/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemku parc. č.
3995/8 v k. ú. Soběslav od Ředitelství silnic a
dálnic ČR Praha z důvodu majetkoprávního
vypořádání pozemku pod chodníkem u silnice
I/3 (E55) vybudovaného v souvislosti se stavbou přeložky komunikace II/135 v Soběslavi.
— U s n e s e n í č. 21/290/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemků parc. č. 112/3, 287,
290/6 a 7 v k. ú. Vesce obci Vesce z důvodu
majetkoprávního vypořádání pozemků pod
místními komunikacemi.
— U s n e s e n í č. 21/291/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a INTEM, spol.
s r. o., Praha, na realizaci nového veřejného
osvětlení na Ostrčilově nábřeží v Soběslavi
za cenu 118.217,- Kč + DPH.
— U s n e s e n í č. 21/292/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a Husitským muzeem Tábor na provedení archeologického
výzkumu v souvislosti s rekonstrukcí domu
čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi.
— U s n e s e n í č. 21/293/2011
Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity
Automotoklubu Soběslav za výběr v ATC
Karvánky v roce 2011 ve výši 20.000,- Kč za
podmínky, že tato finanční částka bude použita na modernizaci a vybavení dětského dopravního hřiště v areálu AMK Soběslav u
letiště.
— U s n e s e n í č. 21/294/2011
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města o dokončení a finančním
vypořádání akce „Regenerace panelového
sídliště Svákov – 1. etapa“ v roce 2011.
— U s n e s e n í č. 21/295/2011
Rada města bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové o změně
kompetencí školských rad od 1. 1. 2012
v souvislosti s novelou zákona č. 561/2004
Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
prosinec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
ß Regenerace sídliště Svákov,
parkoviště Na Ohradě
Informace o zavedení nových
elektronických občanských
průkazů a s tím spojených
opatřeních týkající se zajištění
služeb veřejnosti
V souvislosti s přechodem na výrobu nového
typu občanského průkazu od 1.1.2012 dochází
k následujícímu omezení provozu úřadu.
Změny týkající se občanů žádajících o vydání
nového OP:
· podat žádost o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je
možné nejpozději do 14. prosince 2011, je-li
žádost podána u úřadu příslušného pro vydání OP,
· v době od 15. prosince 2011 do 31. prosince
2011 může občan požádat o vydání OP bez
strojově čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek,
· od 2.1.2012 bude současně při podání žádosti
o vydání OP pořízena digitalizovaná podoba
občana včetně vlastnoručního podpisu občana určeného k dalšímu digitálnímu zpracování. Žádost o vydání e-OP může být podána u
kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností,
· dosavadní občanské průkazy zůstávají
v platnosti do doby v nich vyznačené.
Změny týkající se občanů žádajících o vydání
e-pasů a převzetí vyrobených cestovních dokladů:
· poslední termín pro ukončení nabírání žádostí o vydání e-pasů je 19. prosince 2011 s tím,
že tento den bude zpracovaná žádost odeslána k výrobě,
· další nezbytná technologická odstávka systému CDBP v souvislosti s uvedením nového
systému e-OP do provozu proběhne v termínu
od 23. prosince od 16.00 hod., s tím, že provoz agendy e-pasů a nově i agendy e-OP
bude obnoven nejpozději v pondělí 2. ledna
2011, na MěÚ v Soběslavi od 7.00 hod.,
· v době odstávky systému CDBP je možné
vydat cestovní pas typu „BLESK“.
Na základě uvedených změn doporučujeme občanům, aby si zkontrolovali platnost
svých občanských průkazů a v případě blížícího se konce platnosti včas požádali o nové,
což je možné již 2 měsíce před uvedeným
datem konce platnosti OP.
Bližší informace podá p. Petrů – č.t.
381508118, p. Kosová – č.t. 381508119 nebo na
http://www.musobeslav.cz/.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV
Koncem měsíce října 2011 byla dokončena
první etapa obnovy panelového sídliště Svákov.
Byla zaměřena hlavně na vytvoření nových parkovacích míst, obnovu zeleně a doplnění městského mobiliáře. Druhá etapa, kterou město
připravuje na příští rok, se zaměří na obnovu
chodníků a dovybavení dětských hřišť.
Ve stejném termínu předala firma Strabag do
užívání nové parkoviště Na Ohradě. Problémy
s parkováním zde částečně pomůže vyřešit 23
nových parkovacích míst.
Mgr. Vladimír Drachovský, místostarosta města
Ztráty a nálezy
Seznam nalezených věcí na území města Soběslav a „Pravidla pro nakládání s nalezenými
věcmi“ najdete na internetových stránkách
města www.musobeslav.cz
Nálezy klíčů jsou vyvěšeny ve vestibulu MěÚ.
Majitelé si je mohou vyzvednout v podatelně.
V poslední době jejich nálezů přibývá.
V měsíci říjnu byly nalezeny:
- dámské jízdní kolo s dětskou sedačkou
- jízdní kolo
Informace
předplatitelům
Redakce Hlásky děkuje svým čtenářům za
přízeň, kterou jí věnovali po celý tento rok, a
zároveň nabízí všem zájemcům předplatné
na rok 2012, které činí včetně poštovného
288,- Kč. Složenky obdrží všichni letošní
předplatitelé kvůli změně v DPH až s lednovým číslem.
3
Obnova zeleně na sídlišti
Míru v Soběslavi – II. etapa
Cílem akce je odstranění přerostlých stromů
(především jehličnatých) v okolí domů čp. 503
– 505/III, 506 – 508/III a 509 – 510/III na sídlišti Míru v Soběslavi a tyto stromy zčásti nahradit
stromy novými. Tato druhá etapa navazuje na
již uskutečněnou obnovu zeleně v okolí domů
čp. 492 – 502/III v letošním roce.
K odstranění dřevin dojde do konce března
r. 2012, následně proběhne odstranění pařezů,
terénní úpravy, vysázení nových stromů a zatravnění holých ploch.
Aby se mohli obyvatelé dotčených domů seznámit s předmětnou studií, bude tato v průběhu
prosince letošního roku předána domovním důvěrníkům jednotlivých domů v této části sídliště. Studie je rovněž k nahlédnutí na odboru
životního prostředí MěÚ v Soběslavi.
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Soběslav, odbor životního
prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí, které nejsou připojeny na veřejnou kanalizaci
ukončenou čistírnou odpadních vod (ČOV), na
povinnost řádně likvidovat splaškové vody ve
smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se
zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a
kalů ze septiků včetně likvidace na ČOV.
Vzhledem k narůstajícímu organickému
znečištění povrchových vod bude vodoprávní
úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je
vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min.
1 x za rok).
Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční
postih až do výše 50.000 Kč.
Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru životního prostředí
Vítání nových občánků
Slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu ve
čtvrtek 3. listopadu. Za doprovodu žáků a učitelů Základní umělecké školy v Soběslavi bylo slavnostně uvítáno do života dvanáct dětí, z toho čtyři holčičky a osm chlapečků.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto Vladimír Cibulka
4
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 7. 12. a 21. 12. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
Rašelina a.s. a město Soběslav vás srdečně zvou na
Reprezentační ples pořádaný 17.2.2012
v Kulturním domě města Soběslavi.
Kvalitní hudba, zajímavý host i ochutnávka vína, to je jen malý výčet
toho, co vás na plese čeká.
Dne 25. 12. 2011
uplyne 5 let, co nám
navždy odešla naše
drahá maminka, babička a prababička
paní Marie Mixová
ze Soběslavi. Kdo jste
ji znali a měli rádi, věnujte ji s námi tichou
vzpomínku.
Jménem celé rodiny dcera Marie
Vzpomínka na paní
Fickovou
Nová kniha
Památné stromy Táborska
právě vychází
Městu Sezimovo Ústí v polovině prosince
vychází kniha Památné stromy Táborska.
Tato kniha je výsledkem dlouhodobého projektu vzniklého ve spolupráci s mnoha městy
v okrese Tábor, Jihočeským krajem a dalšími
soukromými i veřejnými subjekty. Projekt byl
podpořen Lesy ČR s.p.
Kniha poskytuje důležité informace o všech
195 památných stromech, nacházejících se na
53 místech okresu Tábor, jejich aktuální fotografie, historické zmínky a detailní vyznačení
umístění v mapě. U některých stromů i historické snímky. Představuje dosud na trhu chybějící
publikaci o památných stromech v tomto území.
Je koncipována ve formátu B5 (250 x 176 mm),
s šitou vazbou v měkkých deskách, na křídovém papíře, se 168 stranami (145 stran s barevnými fotografiemi a mapami).
Věříme, že knihu ocení všichni milovníci
přírody a starých stromů, kteří chtějí získat přehled, kde všude na Táborsku se stromy nacházejí, a něco se o nich dozvědět. A jistě je budou
chtít i navštívit - díky knize to bude možné. Za
cenu kolem 100,- Kč bude od poloviny prosince
k dostání na těchto prodejních místech:
· Blatské muzeum
– Rožmberský dům Soběslav
· Knihkupectví U sv. Víta, nám. Republiky,
Soběslav
· Knihkupectví Orion, tř. 9. května, Tábor
Petr Klíma
prosinec 2011
Dne 23. listopadu 2011 uplynulo pět let, co
nás navždy opustila paní Marie Ficková,
klientka Senior domu. Byla milá, skromná,
ke všem laskavá a spravedlivá.
Moc vzpomíná Anna Bydžovská,
klientka Senior domu
NEPŘEHLÉDNĚTE
Jelikož lednové číslo vychází z technických
důvodů hned po vánočních svátcích, bude jeho
uzávěrka mimořádně již v pátek 9. 12. 2011.
Narození:
Karel Hešík
Martina Malíková
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Karla Bicerová
Josef Duda
Eva Kyselá
Anežka Novotná
Václav Pitra
Marie Tůmová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Dne 30.12.2011
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
Roberta Švece.
Vzpomínají rodiče, sestra
Leona a rodina Holých
Cesta Petra Voka na soběslavský hrad
Po 400 letech je Petr Vok opět na svém soběslavském sídle – stalo se tak díky rožmberským slavnostem.
Známe Petra Voka? Určitě ne tak, jaký skutečně byl. Petr Vok je pro současníka poměrně
tajemná postava. Filmy Svatby pana Voka
(1970) a Pan Vok odchází (1979), při vší úctě
k režisérům a hercům titulní role, jeho dobu,
jeho roli v ní i jeho osobnost bohužel silně
zkreslily.
Petr Vok (1539 – 1611) byl především vzdělaný renesanční člověk a příslušník významného rodu, jenž po 12 generací ovlivňoval naše
dějiny a měl vliv i v zahraničí. Petr Vok je označován za nejvýznamnějšího českého šlechtice
raného novověku.
Dětství Petra nebylo šťastné. Svého otce nikdy nepoznal – zemřel 14 dnů po jeho narození
a matce kvůli jejím sporům s poručníkem, bratrem otce, nebyla výchova dětí 10 let umožněna.
Petr a jeho o pět let starší bratr Vilém vyrůstali a
byli vychováváni odděleně, a to se zcela jistě
odrazilo v jejich vztahu, který byl po celý život
komplikovaný. V dětství se znali jen z dopisů,
ve kterých Petr projevoval Vilémovi otcovskou
úctu. Na druhou stranu ale v pozdějších letech
Vilémovi vzdoroval. K velkým sporům docházelo zejména ohledně náboženské otázky, protože Vilém byl katolík, zatímco Petr se začal
hlásit k Jednotě bratrské, která byla králem zakázána. To jistě bylo pro Viléma jako člena vlády velmi nepříjemné a nepřijatelné.
V roce 1565 Vilém postoupil Petrovi hrad
Choustník s městem Soběslav, tvrz Želeč a panství Vimperk. Od této doby tedy zřejmě můžeme datovat vztah Petra Voka k našemu městu.
Petr Vok bývá považován za prostopášníka a
méně zdatného správce rožmberského panství
než byl jeho bratr Vilém. Vilém, představitel českých stavů a nejvyšší purkrabí, ale rožmberské
dominium poměrně významně zadlužil. Petr měl
tedy po jeho smrti obtížnou „startovní“ pozici.
Petr Vok byl velmi vzdělaný a zvídavý muž.
Byl milovníkem a znalcem literatury, hudby a
umění, zajímal se i o technické novoty. Vyhlášená je také jeho knihovna, která patřila v té době
k nejrozsáhlejším v celoevropském kontextu.
pokračování na str. 5
prosinec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Cesta Petra Voka na soběslavský hrad
Naglazované části sochy před zavezením do
pece, Velké Opatovice
dokončení ze str. 4
Tým, který pomohl přemístit části sochy na
palety
Podporoval vzdělanost a rozvoj školství - Soběslavané dobře znají
Rožmberskou školu, která měla být největší školou v evropském měřítku.
Bohužel na její výstavbu mu již nezbýval čas. Nedochovaly se ani stavební plány školy.
Petr Vok je historiky označován za citlivého, upřímného a spravedlivého muže. Byl rovněž ušlechtilou osobností a zodpovědným správcem
svého dominia. Mise, na kterou pozval v roce 1611 císař Rudolf II do
Čech pasovské vojsko, aby mu pomohlo získat zpět převahu nad českými
stavy a podpořit katolicismus, nebyla úspěšná. Pasovští žoldáci se rozhodli neopustit Čechy, dokud nedostanou vyplacený žold, a začali drancovat a znásilňovat. Petr Vok se zasadil o ukončení jejich krutostí na jihu
Čech a dobrovolně jim vyplatil žold, na který ale musel obětovat celý stříbrný poklad rožmberského rodu.
Město Soběslav rozhodlo o tom, vzdát hold tomuto šlechtici, který měl
vztah k našemu městu.
Vytvoření výtvarného díla, které má ztvárnit historickou postavu, pro
mě znamenalo především povinnost nastudovat historické prameny, pochopit velikost osobnosti a pokusit se poznat její nitro. Od prvního okamžiku bylo jasné, že modernistní ztvárnění ani parodie není možná,
natolik si této postavy v našich dějinách vážím.
Postava Petra Voka je vytvořena z keramiky, na jejíž zhotovení byla
použita šamotová hlína pálená na 1250 °C v moravském šamotovém závodě P-D Refractories CZ a.s. ve Velkých Opatovicích. Socha je zhotovena v nadživotní velikosti. Do postoje a výrazu postavy jsem
zakomponoval ušlechtilost, vznešenost, životní moudrost a nadhled osobnosti Petra Voka, tak, jak na mne jako na výtvarníka historické prameny
třeboňského archivu zapůsobily. Po vizuální stránce jsem čerpal z obrazu
Petra Voka z Lobkovické sbírky na Pražském hradě, na kterém je Petr
5
Vok zachycen v období kolem padesáti let věku, tento obraz byl po jeho
smrti namalován jako první, takže lze předpokládat, že jeho podoba je
nejvěrnější. Nedostupnost dalších obrazových záznamů mi potvrdila i
Mgr. Blanka Čechová ze Státního oblastního archivu v Třeboni, která mě
rovněž upozornila na vizuální odlišnosti Petra od Viléma Voka. Socha
Petra Voka drží v pravé ruce svitek, jenž má představovat plány na výstavbu soběslavské školy, jejichž existenci mi také potvrdila Mgr. Čechová: „skutečně existovala podoba školy v Soběslavi, kterou měl Petr Vok
v úmyslu po sobě zanechat, ovšem v podobě modelu, který měl uložen ve
svých uměleckých sbírkách a který byl ještě kolem roku 1618 na třeboňském zámku. Dnes je pochopitelně nezvěstný - třeboňský zámek byl o
pár let později zcela vyrabován císařskými generály“.
Socha Petra Voka byla za velkého zájmu veřejnosti slavnostně odhalena starostou města Ing. Jindřichem Bláhou a primátorem partnerského
města Sabinov Ing. Molčánem dne 17. září 2011 na nádvoří Hradu při příležitosti Rožmberských slavností soběslavských. V následujících dnech
byla přemístěna na parkán městské knihovny, kde je přístupna široké veřejnosti.
Na závěr bych velmi rád poděkoval všem, kteří pomohli k úspěšné realizaci díla. V první řadě
bych chtěl poděkovat všem představitelům města Soběslav za nápad nechat ztvárnit historickou
osobnost se vztahem k městu
v rámci Rožmberského roku. Velmi si vážím toho, že jsem měl
možnost být tvůrcem tohoto díla.
Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům Státního oblastního archivu v Třeboni za konzultace, řediteli Ing. Lubomíru Domanskému, který mi umožnil výpal sochy, jakož i týmu jeho zaměstnanců, Ludmile Zbytovské za průběžnou fotografickou dokumenPřenášení těla sochy jeřábem
taci stavby, modelace a instalace
sochy, vrchnímu strážníkovi Městské policie Soběslav Miroslavovi Drsovi a týmu strážníků, kteří přenesli části soch na palety, řediteli Správy
města Soběslav Vladimíru Faladovi a týmu jeho zaměstnanců s dopravou
sochy z ateliéru do areálu Hradu,
Jaroslavovi Záhorovi, který vysoce profesionálně opakovaně instaloval těžkou a křehkou sochu a
Jindrovi Kopicovi ze společnosti
Uniom, který pomocí vysokozdvižného vozíku nakládal sochu
k přepravě. Mé poděkování rovněž patří řediteli Kulturního
domu města Soběslavi Mgr. Petrovi Valešovi a jeho týmu zaměstnanců za součinnost při
instalaci sochy a přípravy slavnostního odhalení sochy. Jakákoli operace se sochou v syrovém
stavu i po vypálení byla velmi riziková, a proto si jejich pomoci
vážím. Přeji Petru Vokovi příjemné pobytí v Soběslavi a radost nad
tím, jak se naše město hezky rozSocha Petra Voka
víjí.
Václav Hrůza, ak. soch.
na nádvoří Hradu, Soběslav
ROZSVÍTÍME STROM S RÁDIEM BLANÍK
Město Soběslav a Rádio Blaník vás zvou ve čtvrtek 1.12.2011 na tradiční Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí Republiky. Začátek je v 15
hodin. Jako hlavní host vystoupí skupina Maxim Turbulenc. Děti si mohou vyrobit papírové vánoční ozdoby a zavěsit je na strom a čeká je také řada
soutěží. Vstup na akci je zdarma. Předpokládaný konec v 17 hodin, občerstvení zajištěno.
6
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
[email protected], http://kdms.mypage.cz
Kulturní dům Soběslav - Předplatné Jaro 2012
· Úterý 21. února
BENÁTKY POD SNĚHEM
Gilles Dyrek
Až romanticky znějící název komedie o partnerských vztazích. Vtipný příběh založený na
jemném vtipu a absurdních situacích nás zavede do jednoho pařížského bytu, kam si milenci krátce před svatbou pozvou na večeři
kamaráda s přítelkyní Patricií. Hosté se však
krátce před návštěvou pohádali, a tak Patricie
během večera mlčí. Hostitelé se domnívají,
že jim nerozumí, že je cizinka a snaží se zřetelně artikulovat. Patricie využije této situace
k neobvyklému triku…
Hrají: Nathalie – Markéta Plánková,
Jean-Luc – Jiří Ployhar, Patricie – Kristýna,
Janáčková/Tereza Kostková, Christopher –
Petr Halberstadt/Radim Fiala
· Čtvrtek 22. března
Divadelní spolek Frída
INTERVIEW S UPÍREM
Jakub Nvota
Odhalit uprostřed noci pravdu, může být někdy velmi, velmi komické !
Co se stane, když se uprostřed noci začne osamělý hlídač skladu elektrospotřebičů měnit
v upíra !? V celkem nové přirozené 3D kvalitě s písničkami s vysokým rozlišením emocí a
vtipu, uvádí jako svoji novinku divadelní spolek Frída.
Hrají: Bára Munzarová, Radim Novák,
Martin Trnavský
· Duben - Agentura Harlekýn
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Eric Assous
Na oslavu se sejdou tři bratři – pán domu podnikatel Francky, zubař David a advokát Ivan
– i se svými manželkami. Hned zpočátku je
zřejmé, že švagrové k sobě právě neplanou
horoucí láskou, nemluvě o tom, že své muže
se snaží držet na krátké uzdě. Ale přímo bombou je příchod Franckyho mladé vyzývavé
sekretářky Natálie, která dokonale okoření
rodinnou slavnost. Vyvolá paniku u přítomných mužů a z jejich nepřirozeně odmítavé
reakce pojmou manželky podezření. Čí je to
milenka? Dojde k překvapivým odhalením a
rodinná idyla bere za své.
Hrají: bratři - Yvan advokát - Svatopluk
Skopal, Francky - podnikatel Martin Zahálka, David zubař - Václav Vydra nebo Jan
Čenský
jejich manželky - Mathilda - Lenka Skopalová nebo Jana Boušková, Nicole - Eva Janoušková, Christelle - Simona Postlerová
nebo Eva Režnarová
Začátky jednotlivých představení vždy
v 19.30 hod.! Změna programu vyhrazena !
Cena předplatného 750 Kč
V prodeji od ledna 2012 !
Již teď si vážení předplatitelé můžete zamluvit
svoje místa:
E-mail: [email protected],
tel. 381 524 261
Program KD Soběslav – prosinec 2011 - DIVADLA
· Neděle 4. prosince v€10.00 hod.
Divadélko Mrak
Pekelná pohádka
a … neb kam čert nemůže
Peklo sleduje hříchy světa, a protože je nedočkavé, jednou se malí čertíci unáhlí a dojdou na svět pro pekaře Vojtu Rohlíčka, pytel
jeho hříchů však ještě není naplněn ... Luciper tedy vyšle Peklo na svět čertici Luciendu…o tom všem vypráví tato pohádka, která
dětem připomene i několik lidových zvyků a
obyčejů z pekařského prostředí.
Pohádka s mikulášskou nadílkou !
POHÁDKOVÉ VSTUPNÉ
Děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2. (3...)
dítě zdarma
POZOR – TOTO JE NÁHRADNÍ
PŘEDSTAVENÍ - PŘEDPLATNÉ
PODZIM 2011 !
(Z důvodů pracovní neschopnosti Jitky Čvančarové, divadelní představení „Cena za něžnost“ uvedeme v€jiném termínu ! Děkujeme za
pochopení.)
· Úterý 6. prosince v€19.30 hod.
Divadlo Palace Theatre, Praha
Smrtelná vražda
David Foley
Zbrusu nová inscenace Divadla Palace v režii
Lucie Bělohradské. Ve vtipném krimi příběhu plném překvapení a dramatických zvratů prožije atraktivní módní návrhářka neuvěřitelnou noc se dvěma mladými muži, kteří se
ocitnou v jejím bytě. Humor a napětí jsou zde
namíchány ve správném poměru, tak jako
dobrý manhattanský koktejl. Ne náhodou,
právě tam se příběh odehrává...
Hrají: Vanda Hybnerová, Michal Novotný
Martin Písařík
Vstupné mimo předplatné 260 Kč
prosinec 2011
Program KD Soběslav
prosinec 2011
Pravidelné akce:
· Úterý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Anonymní alkoholici (kontakt 602 126 685)
BODY STYLING - cvičení. . . . . . . 19.00
· Středa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.30
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
ZUMBA S LUCKOU . . . .18.30 – 19.30
Spolek divadelních
ochotníků „Chvalovský“ . . . . . . . . 20.00
· Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Soběslavská chasa
Další program:
· Pátek 2.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Připravujeme na leden 2012
· Pondělí 16. ledna 2012 v€19.00 hod.
– velký sál
HANKY PANKY
– TECHTLE MECHTLE
Zbrusu nová travestishow !
·
·
MIKULÁŠSKÁ PÁRTY
HODNĚ PODNĚ – TOTÁLNÍ NASAZENÍ
– DERATIZÉŘI, velký sál, 120 Kč
Sobota 3.12. . . . . . . . . . . . . . . . 9.00-14.00
Centrum Klenby
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ, foyer KD
Neděle 4.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Divadélko Mrak, PEKELNÁ POHÁDKA A
...NEB KAM ČERT NEMŮŽE, pohádka
s mikulášskou nadílkou, velký sál, vstupné
děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2.(3..) dítě
zdarma !
Úterý 6.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.30
Divadlo Palace Theatre
SMRTELNÁ VRAŽDA
velký sál, vstupné mimo předplatné 260 Kč
Čtvrtek 8.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
ZADÁNO - MŠ Nerudova ul., velký sál
Zadáno pro Svaz . . . . . . . . . . . . . . . 13.30
tělesně postižených v ČR,
členská schůze, malý sál
Pátek 9.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
MATURITNÍ PLES
– GYMNÁZIUM SOBĚSLAV, velký sál
Sobota 10.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Taneční kurzy – VĚNEČEK 2011,
hraje RM Band, velký sál, vstupné 150 Kč
Čtvrtek 15.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00
ASTRÁL
Pátek 16.12.
ZADÁNO - Motor Jikov STROJÍRENSKÁ
Soběslav, velký sál
Sobota 17.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
ZADÁNO - SOB Vitoraz Soběslav,
malý sál
Pondělí 19.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT Ivo Kratochvíla a
pěveckého sboru ZUŠ, malý sál
Úterý 20.12.
ZADÁNO - FIRMA SPILKA A ŘÍHA,
malý sál
Neděle 25.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
EXTRACT, zábava, velký sál
Středa 28.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Jan Jakub Ryba – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ,
velký sál
Sobota 31.12. . . . . . . . . . . . .20.10 – 03.12
SILVESTR 2011, velký sál
prosinec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
7
Věneček kurzu tance a společenské výchovy 2011
Letošní kurzy tance a společenské výchovy budou tradičně zakončeny slavnostním věnečkem.
Chtěli bychom vás pozvat na tuto společensky velice významnou událost, která je připravena na sobotu 10. prosince 2011 od 18.00 hodin. Večerem provedou nezapomenutelní taneční mistři Jaroslav
a Alena Bolkovi spolu s atmosféru tvořící vynikající taneční hudební skupinou RM BAND. Vstupenky v předprodeji v kanceláři KDMS.
Silvestr 2011
Léto letošního roku bylo opět poněkud nezvyklým. Pojďme se účastnit zájezdu do míst, kde léto
nikdy nekončí! Silvestr v sále KD bude tedy opět patřit všem, kteří milují to opravdové léto u moře,
k němuž neodmyslitelně patří mimo jiné: více než neformální oblečení, letní pohoda s nezapomenutelnými koktejly a výbornou náladou, právě upečená pizza, klidně i vlastní jednohubky, neunavující
a neotravné plážové soutěže družstev i jednotlivců a v neposlední řadě Kocouři a taky trochu nějaké
překvapení! Přijďte se „za kilo“ bavit a plážově vstoupit do roku 2012. Jízdenky si můžete již nyní
rezervovat či zakoupit ke stolům nebo na lehátka v uspořádání dle vašeho přání v kanceláři KDMS.
Petr Valeš
Děkujeme vám všem, milí hosté a diváci,
kteří jste nás letos navštívili !
Děkujeme vám, že jste nám zůstali věrní!
Přejeme vám krásné Vánoce a do nového
roku pohodu a hodně zdraví !
Těšíme se na vás v roce 2012 !
Děkujeme všem firmám za podporu
KDMS v roce 2011
a těšíme se na další spolupráci.
Pracovníci KDMS
Informace z knihovny
Kroje mezi knihami
Výstava
V prosinci se v městské knihovně představí
Klub dobrovolníků. Vernisáž výstavy mapující
roční činnost a pomoc neziskovým organizacím
se koná ve středu 7. prosince od 17 hodin. Na
vernisáži vystoupí flétnový kroužek ze ZŠ Blatské sídliště ve Veselí nad Lužnicí. Jste srdečně
zváni!
Přednáška
Splňte si své sny, aneb získejte do svého života všechno, co si přejete nejen o Vánocích – další z přednášek Mirka Vojáčka, tentokrát o
našich touhách a přáních, která si můžeme splnit, a jak na to - ve čtvrtek 8. prosince od 17
hodin v prostorách knihovny.
Sobotní provoz
Chceme vyjít vstříc přáním našich čtenářů,
proto je vždy jednu sobotu v měsíci knihovna
otevřena. V prosinci to bude sobota 3. prosince
od 9.00 do 12.00 hodin.
Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec Vám s Vašimi zdravotními problémy poradí v sobotu 3. prosince 2011 od 9.30 hod.
v prostorách městské knihovny.
nnn
Prostory městské knihovny patřily v listopadu soběslavským Baráčníkům. Jejich výstava
byla za účasti starosty města zahájena v pátek
4. listopadu vernisáží. Atmosféru oživilo vystoupení Soběslavské chasy mladé.
Z P Á T K Y
D O
S V Ě T A !
Pamatujete si na Judith? Nejen, že přislíbila svou účast na našem novém
CD, ale hlavně ji během tohoto koncertu budete moci vidět a slyšet naživo
- oprášíme pár starých písní a jako bonus přidáme i naprostou novinku takže hurá do světa! Hodně Podně zvou na Mikulášskou párty do KD!
Děkujeme čtenářům a návštěvníkům městské
knihovny za přízeň, kterou nám v letošním roce
projevili. Přejeme všem klidný advent, krásné
prožití vánočních svátků a mnoho příjemných
chvil strávených ve společnosti dobré knihy.
Pracovnice Městské knihovny Soběslav
8
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Soběslavské růži je 18 let!
Ano, každoročně se ohlížíme za právě uplynulým ročníkem soutěže
odborných učilišť a praktických škol ve vazbě a aranžování květin, každoročně počítáme ročníky a tento byl již osmnáctý. Na rozdíl od názvu školy
(od 1. 9. 2011 se nazýváme Střední škola a Základní škola Soběslav) se
Soběslavská růže nezměnila.
Soutěž se konala v obvyklém podzimním čase ve čtvrtek 10.11. v Kulturním domě města Soběslavi
a samozřejmě na ní následující den navázala veřejností oblíbená a hojně
navštěvovaná výstava soutěžních prací ve vestibulu
kulturního domu.
Veřejnou část – výstavu
soutěžních prací – znají Soběslavští a obyvatelé blízkého okolí velmi dobře, je
na místě poodkrýt zákulisí
soutěže.
Za zdařilými výkony žáků stojí dlouhé přípravy pod vedením učitelů
odborného výcviku, na řadě škol místní výběrová kola, ze kterých ti nejúspěšnější dostanou možnost zúčastnit se celostátní soutěže pořádané v
Soběslavi. Stojí za zmínku, že právě Soběslavská růže je poslední soutěží
v České republice, která je určená pouze žákům odborných učilišť a praktických škol. Jiné soutěže, kterých se ovšem také naši žáci se střídavými
úspěchy účastní, již nejsou omezeny typem školy. Soutěží tam mezi sebou
žáci učňovského školství i maturitních oborů.
Naše soutěž je určena pro jednotlivce a tříčlenná družstva žáků odborných učilišť a praktických škol. Každý účastník musí soutěžit ve všech
třech soutěžních úkolech, které se za osmnáct let trvání soutěže ani jednou
nezopakovaly. Hodnotí se každý úkol zvlášť i celkové pořadí jednotlivých
soutěžících a pořadí družstev jednotlivých škol.
Letošní ročník byl věnován Svátku matek. Prvním úkolem byl košíček
vypichovaný květinami – pro maminku, druhým přízdoba dárku pro maminku a třetí, tradiční panel vyžadující fantazii soutěžících měl motto
„Matka – žena mnoha tváří aneb od prachovky k boa“. Soutěže se účastnilo 7 škol - SOŠ Liberec, SOŠ technická a zahradnická Lovosice, SŠ prof.
Z. Matějčka Ostrava - Poruba, OU a PrŠ Plzeň, SOŠ stavební a zahradnická Praha, SOŠ a SOU Třešť a pořádající SŠ a ZŠ Soběslav. Názvy škol
jsou často zavádějící, což je způsobeno slučováním a spojováním různých
typů škol.
Soutěžící byli limitováni popisem úkolu, velikostí konečných prací a
časem potřebným ke splnění úkolu. Materiál si zúčastněné školy zajišťují
samy.
V soutěži jednotlivců dominovala Alena Šlezáková
z Ostravy - Poruby – získala
prvenství ve všech třech soutěžních disciplínách, což jí
vyneslo další zlatou příčku
v soutěži jednotlivců. Za Soběslav se svým aranžérským a
květinářským umem bodovala
Barbora Malenická – získala
pomyslnou stříbrnou medaili
za ztvárnění panelu a přízdobu
dárku a třetí příčku za vypichovaný košíček pro maminku, čímž získala druhé místo
v soutěži jednotlivců. Soběslav vystoupala na zlatou
příčku v soutěži družstev, a
to i díky Kristýně Šmídové –
vybojovala druhé místo za vy-
prosinec 2011
pichovaný košíček (celkově
bronzová pozice v soutěži jednotlivců) a Zuzaně Červené –
získala třetí místo za přízdobu
dárku.
Výkony soutěžících hodnotila tříčlenná komise vylosovaná ze zástupců pozvaných škol
– tedy kromě Soběslavi.
Naše poděkování patří těm,
kteří k uspořádání této akce
velmi pomohli: vedení a zaměstnancům Kulturního domu
města Soběslavi a samozřejmě
sponzorům: Kovosvit MAS
Sezimovo Ústí, Goldim čaje
Soběslav, Fontea a.s. Veselí
n/L, ZAVT a.s. pekárna Mladá
Vožice, VESCO mlýn Veselí
n/L, Fruko-Schulz Jindřichův Hradec, Efko.cz Veselí n/L, Fert a.s. Soběslav, Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice, Madeta Řípec, Drogerie
N+N Soběslav, ČSOB Tábor, Faber-Castell Hluboká nad Vlt., Elektro
s.r.o. – Legát Soběslav, G+H Plus s.r.o. Borkovice, Řeznictví a uzenářství
Čáp Soběslav, TRIO s.r.o. Soběslav, Zahradnictví Kohout – Tábor, Ing.
Zdeněk Prejza, Soběslav.
Za pořádající SŠ a ZŠ Soběslav Mgr. Klára Jeczelewská
Zároveň přinášíme pozvánku na tradiční
prodejní vánoční výstavu prací našich žáků, která je pro
zájemce připravena na 16. prosince 2011 v budově školy
na Wilsonově ulici a to od 8 do 15 hodin.
Těšíme se na další příjemné setkání
v již opravdu předvánočním čase.
prosinec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
9
Slavnostní vyhlášení
Jižní Čechy zůstávají
nejoblíbenějším
regionem
k trávení dovolené
Korunka pro nejkrásnější dívku
Šumavy míří do Soběslavi
V plzeňském Parkhotelu se v sobotu 22. října konalo finále soutěže Dívka Šumavy. O korunku
se ucházelo deset finalistek z Plzeňského a Jihočeského kraje. Vítězkou šestého ročníku se stala
studentka Veronika Zárubová ze Soběslavi.
Veronika Zárubová studuje již čtvrtým rokem Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Ve volném čase se ráda věnuje
doučování angličtiny nebo češtiny. Miluje zvířata a stará se doma o tři kočky, psa, rybičky a
dva papoušky. Nejlépe si vyčistí hlavu běháním, procházkou se svým přítelem nebo povídáním si se svým mladším bráškou.
Co Tě vedlo k tomu, aby ses do soutěže
přihlásila?
Do soutěže mě přihlásila přítelova sestra.
Vzhledem k tomu, že mi je už 23 let, což je věková hranice u většiny takových soutěží, souhlasila jsem s tím, že to tedy zkusím.
Někdy v červnu jsem odjela do Plzně na casting,
kde jsem se probojovala mezi deset finalistek.
Co se dělo potom?
Netušila jsem, kolik úsilí, času, ale také nervů
mě tahle soutěž bude stát. V následujících pěti
měsících jsme absolvovaly soustředění, kde
nám přednášeli odborníci na etiketu, oblékání,
líčení, pohybovou průpravu…
Také jsme se zúčastnily několika charitativních
akcí. To k téhle soutěži rozhodně patří.
Jak probíhalo finále?
Finálový večer moderoval Roman Vojtek a Zorka Kepková. Celý večer utekl hrozně rychle,
proto jsem neměla ani čas být nervózní. Volné
disciplíny byly na téma filmové melodie. Většina děvčat tančila. Já jsem s kamarádem Michalem a přítelem Tomášem předvedla scénku na
vylosované téma - Pretty Woman.
Jak jsi reagovala, když ses dozvěděla,
že jsi zvítězila?
Tak na to se chci sama podívat. Už brzy dostaneme celý galavečer na DVD. Ale samozřejmě,
že jsem byla šťastná. V tu chvíli jsem byla ráda,
že už to mám všechno za sebou, ale teď postupem času zjišťuji, jak mi holky chybí.
Co tohle vítězství pro Tebe znamená?
Určitě si nemyslím, že jsem nejkrásnější a nejinteligentnější. Soutěž byla určitá výzva a jsem
Jižní Čechy si stále udržují pověst tuzemské destinace, v níž tráví svůj volný čas nejvíce Čechů. Za první tři čtvrtletí letošního
roku navštívilo Jihočeský kraj 546 423 hostů
z tuzemska, následuje Jihomoravský kraj
s 523 302 návštěvníky a Praha, kterou vyhledalo zhruba 510 tisíc Čechů.
„V období červenec – září 2011 sice v jižních Čechách meziročně ubylo o 0,6 procenta tuzemských hostů, ale od počátku roku si
náš region udržel pozici nejoblíbenější tuzemské destinace k trávení dovolené Čechů.
Za letním úbytkem hostů vidíme zejména
chladné počasí v červenci a komplexně během celých letních prázdnin,“ uvedl Ivan
Pavličík, který je pověřen řízením Jihočeské
centrály cestovního ruchu (JCCR).
Návštěvnost jihočeského regionu ze strany Čechů během tří uplynulých kvartálů navíc meziročně stoupla o 2,1 procenta.
Fotografie je z volné disciplíny
ráda, že jsem si ji vyzkoušela a ustála to. Je to
zkušenost, která se v životě neztratí.
A co bude dál?
Podle smlouvy, kterou jsem podepsala s pořádající agenturou Pavlíny Brunclíkové, budu rok
této agentuře k dispozici. Už v listopadu mě
čeká první módní přehlídka. Hlavním cílem ale
zůstává dostudovat vysokou školu. A co bude
dál? Uvidíme. Možná přijde další výzva.
Jednou z cen pro Veroniku je zapůjčený automobil. Až tedy uvidíte auto polepené nápisem
Dívka Šumavy, tak zřejmě poznáte vítězku této
soutěže.
S Veronikou Zárubovou připravila
J. Kocourková
10
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2011
MŠ DUHA - Podzimní slavnosti
Podzimní slavnosti byly v tomto školním roce slavnostnější než loni a
předloni. Letošní slavnosti totiž byly velkou oslavou návratu dětí z MŠ
DUHA do svých barevných tříd po zářijové vodovodní havárii. I slovo
BAREVNÝCH má slavnostní nádech. Třídy jsou ještě veselejší, barevnější, zářivější. Prostě od podlahy po strop. Takže PODZIMNÍ
SLAVNOSTI mohly vypuknout. Z přírodnin se vyráběli skřítci, obrázky,
figurky, dekorace. Najdete je vystavené na třídách i po chodbách a vestibulu naší MŠ. V celé budově voněla skořice, jablka, šípek z čaje, koláčů,
závinů. Děti míchaly, strouhaly jablka, krájely, zdobily ovocné jednohubky, dlabaly dýně, dozdobovaly je, vařily kompoty a připravovaly ovocné
saláty a poháry. Zářily radostí a spokojeností. Hrály si na velké, ale vše
jako velcí zvládly. Své dobroty ochutnávaly a tvářily se spokojeně a důležitě. To bylo pro nás, učitelky, moc příjemné. Oslavu jsme završili zpěvem a říkankami o podzimu. Co dodat? Jen to, že se o všem můžete
přesvědčit na našem webu ve fotogalerii.
Kolektiv MŠ DUHA
Tatínkem nebo s tatínkem?
Jednoho dne čerstvě započatého podzimu
jsem se vrátil večer z práce domů a Tomášek,
namísto svého obvyklého vítacího výskoku na
můj krk, se k mému překvapení rozeběhl opačným směrem – do kuchyně. Než jsem si stihnul
odložit, už strhával z ledničky papírek, až se
magnety rozlétly po zemi. Maminka měla oči
v sloup a rozzářený Tomík mi do ruky strkal pozvánku a šibalsky mi sděloval: Tatí, víš, co konečně zase bude? Pochopil jsem to a téměř
jednohlasně jsme oba zvolali: “Den s tatínkem!”. Tuhle tradiční akci naší školky Duhy
máme ve velké oblibě. Pohled do kalendáře mi
ale přinesl nemalé dilema – můj otec má v ten
samý večer v Klatovech vernisáž své výstavy.
Co s tím? Být tatínkem – nebo být s tatínkem?
Pohleděl jsem na nejistého Tomíka, pak do kalendáře a znovu na Tomíka… Přitočil se ještě
druhý pár zvědavých očí Tomáškova staršího
bratra. Tatí, půjdeme? Zaznělo nejistě a s obavou, že by to letos poprvé nemuselo vyjít.
Sklapnul jsem kalendář. Co se dá dělat, den s tatínkem je den s tatínkem, byli jsme čtyřikrát,
musíme jít i popáté a Šimon, přestože už je prvním rokem ve škole, může jít s námi. Za necelé
tři týdny si to spolu užijeme! Na školní zahradu
jsme dorazili naknop. Dobře, tak asi o 4 minuty
později. Byla tma a víla Josefínka už se halasně
sháněla po barvičkách na svoje bílé šaty. Netrvalo nám dlouho, než jsme pochopili, co bude
naším dnešním úkolem. Vyzvedli jsme si dvě
mapy, pro každého z kluků jednu, rozsvítili
lampiony, zkontrolovali zapalovač a náhradní
svíčky, dopnuli bundy ke krku a vyrazili do
sychravé tmy. Byl jsem navigátor a kluci byli
hlavními plniči připravených úkolů. Šimon si
navíc přibral dost využívanou roli „zapalovače“
zhaslých lampionů a Tomáš ještě přijal důležitou úlohu bodyguarda. Co chvíli jsme od něj
slyšeli divná zaklínadla jako například: “bakugane, povstaň!” nebo “bakugane, do boje!” Asi
si to přeříkával na kuráž… Za první zastávkou
se nám už v kapsách krčily první barevné papírky - potvrzení dobře splněného úkolu. Po chvíli
cesty jsme u silnice našli mapu, a tak jsme měli
už tři. “Chudák někdo… Kde bude dneska v noci spát, když zabloudí…”, napadlo Tomíka.
Když jsme opouštěli druhou štaci nedaleko
“Starých škol”, kde si chlapci vyzkoušeli “suchou plavbu” v loďce z kartonu a úspěšně si do
přístavu dopluli pro další barvičky, míjeli jsme
tatínka s holčičkou ve školním věku. Ten pán se
zastavil a evidentně z obavy, aby nepřišel o exkluzivní kratochvíli s lampiony, o které se asi
včas nedozvěděl, zeptal se nás, co že to máme za
akci. Stačila moje první slova: “Duha pořádá…” a pán už sám doplnil “…tátové! Jasně,
jasně! Tak si to užijte…” a pokračovali v cestě.
Možná se mu zastesklo, že už tohle mají za sebou. U třetí zastávky, poblíž náměstí, zrovna
když se kluci strefovali gumovými kroužky do
obručí, přemýšlel jsem nad tím, jestli tyhle dvě
paní učitelky už náhodou nebyly na začátku,
když jsme vycházeli. Možná ne, ale stejně mne
pokaždé zajímala ta tajemná zákulisní logistika
organizátorek, které řídí pohyb všech těch obručí, světýlek, míčků, kroužků, provázků, papírových lodí a paní učitelek po Soběslavi tak, aby
všechno bylo ve správný čas na správném místě
a my abychom si ničeho nevšimli a opravdu si to
užili. Myslím, že tohle bude ta “vyšší dívčí”.
Se šátkem přes oči a veden svými zodpovědnými synky podél provazu mezi stromy jsem se
proklopýtal téměř k závěru akce. To nás ale ještě čekala cesta od věže Hlásky směrem ke hřbitovu. “U m-r-t-v-o-l-y” si hláskoval Tomášek
hlasitě nápis na hospodě, kolem které jsme procházeli a ke které se instinktivně stočily žíznivé
zraky tatínků – souputníků. “Tatí, kam koukáš”,
zaslechl jsem Šimona, jak na mě volá, “podívej,
zase mi to zhaslo…”. Proběhl naproti nám chlapeček a důležitě našemu hloučku zahlásil “Dávají čokošku!” Šimon se ještě rychle snažil
zjistit, o jaký typ čokolády se přesně jedná, ale
ten posel už byl pryč a troubil radostnou zprávu
klukům a holkám, kteří šli za námi. Po chvilce
jsme dorazili k venkovnímu altánu Senior
domu, který se, alespoň tedy pro dnešek, stal cílem naší cesty. Vílí Josefínčiny šaty najednou
pokračování na str. 11
prosinec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
MŠ Nerudova – nové zprávičky
11
MŠ DUHA - Tatínkem nebo s tatínkem?
dokončení ze str. 10
zdobila pestře barevná pokrývka z nasbíraných proužků krepáku a z avizované “čokošky” se nakonec vyklubal výborný čokoládový perník, který
jsme dostali za odměnu. Vlastně jenom kluci, já ne. Já jsem pochopil, že
jsem obdržel daleko lepší bonus – dvě a půl hodiny navíc se svými kluky...
Kéž by si tohle uměli dopřát a užít všichni tatínci i všechny děti alespoň
jednou za rok. Moc za to dodatečně děkuji. Večer před spaním se obyčejně kluků ptám, co pro ně bylo ten den nejvíc super a občas si odpověď tahají, takříkajíc, z paty. To ale rozhodně nebyl dnešní případ, protože
odpovědi byly jednoznačné. Když už kluci spali, chvilku jsem přemýšlel
o mém tatínkovi a o tom, co jsme spolu kdy zažili pěkného. Věřím, že mi
nemá za zlé moji dnešní absenci na jeho vernisáži. Snad proto, že je dobrým tatínkem… A moc za to dodatečně děkuji.
Gustav Fifka (tatínek)
Zajímavý výlet
Výlet vlakem se uskutečnil ve čtvrtek 3.11. pro děti z V.třídy a byl to
opravdu velký zážitek. Nejen jízda vlakem a prohlídka vnitřního vybavení kanceláří ve stanicích Soběslav, Veselí nad Lužnicí a Vlkov, ale také
pozorování výlovu ryb ve Vlkově. Pro mnohé z dětí byl výlet vlakem
opravdovým svátkem. Za vše bychom chtěli poděkovat Václavu Kovářovi, který akci pomohl uskutečnit. Po celou dobu se dětem věnoval, vysvětloval, seznamoval je s prací na železnici a odpovídal na zvědavé otázky.
Aby byla jízda vlakem opravdu dokonalá, nezapomněl ani na „dětské jízdenky“ ozdobené různými lokomotivami. Díky panu Kovářovi jsme mohli vstoupit i do železničních prostor jako jsou kanceláře výpravčího a na
velkém panelu sledovat příjezdy a odjezdy vlaků.
Výlov ryb ve Vlkově, kterého jsme se mohli zúčastnit, už byl jen dalším zdařilým zážitkem čtvrtečního dopoledne. A přání většiny předškoláků? Až budu velký, budu baštýřem, rybářem či výpravčím a nebo
strojvedoucím na železnici.
Vedení MŠ Nerudova děkuje Václavu Kovářovi, který připravil pro
naše předškoláky zajímavý program.
„PODZIMNÍČEK“
Výtvarná soutěž pro rodiče a děti na téma „Podzimníček“ je v plném
proudu. Jak jsou maminky, tatínkové a děti šikovné, se můžeme přesvědčit v naší spojovací chodbě v mateřské škole, kde jsou všechna dílka malých umělců vystavena. Panáčci a panenky z různého přírodního
materiálu upoutají snad každého, kdo projde okolo. Rodiče s dětmi využili k výrobě nádherných postaviček dýně, podzimní listy, žaludy, kaštany,
šišky, různé druhy textilie, květináčky a nesměly chybět ani dřevěné špalíčky či jiné materiály. Panáčci „Podzimníčci se opravdu všem moc podařili. Velký obdiv patří všem dětem a rodičům, kteří se nebáli stát se na
chvíli „opravdovými umělci“. Rodiče se tak na malý moment ocitli v dětském světě, plného fantazie a pohádek.
Soutěž trvá do konce listopadu a výrobky stále přibývají. O tom, jak
vše dopadlo, budeme informovat příště. Jak jsou děti šikovné, se můžete
přesvědčit na fotografii.
Návštěva v ordinaci – čerti a čertice
Děti z MŠ Nerudova se znovu podílely na výzdobě dětské ordinace
MUDr. Y. Fialové. Protože se blíží příchod čerta a Mikuláše, přinesli jsme
s dětmi do ordinace „malé peklo“. Nemějte strach, papíroví čertíci, Mikuláši a andělé nikomu neublíží, naopak připomenou blížící se předvánoční
atmosféru. Veselé obrázky tak zpříjemní čekání malých pacientů na paní
doktorku. Děkujeme Marcele Hánové za milé přijetí a za odměnu v podobě omalovánek. Těšíme se na další spolupráci.
Na co se mohou naše dětičky těšit? Do školky zavítá čert, Mikuláš i anděl a nebudou chybět ani vánoční vystoupení pro rodiče. S hudebním
kroužkem přijdeme potěšit babičky a dědečky do Senior domu. Nesmíme
zapomenout na výlet do Jindřichova Hradce na Krýzovy jesličky. Už se
všichni moc těšíme!!
Zajímavé povídání
Naše děti v mateřské škole navštívila Lucie Hastrmanová se svými
chlupatými mazlíčky – kočičkami plemene Ragdoll. „Jak se jmenují?“
ptaly se děti. Kocourek Adrian neboli Áda a kočka Meluzína se předvedli
v celé své kráse. Zvídavých otázek od dětí bylo mnoho. Dozvěděli jsme
se, jaké má kočka ostré drápky, zuby, čím se živí a jak se o ně jejich
majitelka stará.
Vyprávění paní Lucie o životě kočiček nemělo konce. Děti také zjistily, že i kočky mohou stonat
jako lidé. Co bylo nejdůležitější a nejzajímavější pro naše
nejmenší? Na závěr podrobného vyprávění si děti mohly
kocourka Ádu pohladit a tím
zjistit, jak je toto zvířátko
přítulné a milé.
Vedení MŠ Nerudova děkuje Lucii Hastrmanové za
zajímavý program, který pro
naše nejmenší připravila.
12
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
HALLOWEEN
Jako každý rok, tak i letos pořádala naše škola pod vedením angličtinářů Halloween. V pátek 21. října se škola proměnila ve strašidelný
dům. My žáci osmých a devátých ročníků jsme
na svých stanovištích připravili různé otázky a
úkoly pro děti z pátých tříd. Kolem 17. hodiny
se začali páťáci scházet před školou, poté se přemístili do tělocvičny. Asi v půl sedmé se vydala
první dvojice na cestu strašidelným hradem. Po
správném vyřešení úkolu na jednotlivých stano-
prosinec 2011
vištích dostávaly děti indicie, které jim
pomohly uhodnout tajné heslo. Některé
z nich byly velmi statečné, u jiných došlo i na slzy. Největší úspěch u dětí měla
mrtvá nevěsta v podání Aničky Koubové. Po ukončení akce jsme všichni ve
škole přespali, ráno nás čekal úklid.
Myslíme si, že se Halloween stal pro některé nezapomenutelným zážitkem, pro nás deváťáky
jedním z posledních na základní škole.
Kamila Pospíšilová a Alena Fraitová,
ZŠ E. Beneše, 9.B
Halloween ještě jednou
Už několik let pořádá naše škola pro žáky pátých tříd haloweenskou noc. Připravují ji kamarádi z 8. a 9. tříd a učitelský sbor. Letos přišla
řada na nás. V pátek 21.10. jsme se sešli večer v
tělocvičně. Paní učitelka nám vysvětlila pravidla noční hry a vylosovali jsme si pořadí pro cestu
strašidelnými chodbami školy.
Na trasu jsme se vydávali ve strašidelných
kostýmech a plnili různé úkoly. Za každý splněný úkol jsme dostali indicii, podle kterých jsme
měli uhodnout heslo večera. Heslem letošního
svátku Halloween byl “Harry Potter”. Po cestě
nás přepadávaly různé příšery. Na posledním
stanovišti jsme se snažili sestavit heslo. Uhodli
ho skoro všichni. To už ale byla noc. Sešli jsme
se ve třídě, vybalili spacáky a ještě nějakou dobu
probírali zážitky z večera.
Halloweenská noc ve škole se mi moc líbila.
Těšil jsem se, až vyzkouším kostým a svoji odvahu. Byl to hezký zážitek, na který budu vzpomínat ještě dlouho.
Adam Petráň
Z V O N K O V Ý P R Ů V O D Informace z DDM
Dům dětí a mládeže a Informační středisko města Soběslavi si vás dovolují pozvat na Zvonkový průvod v Pohádkovém království Zdeňka
Trošky. Bude se konat v pátek 9. prosince, kdy se všichni v 16.00 hodin
sejdeme ve zdejším „Domečku“. S sebou samozřejmě, jak z názvu vyplývá, nezapomeňte zvonky, zvony a zvonečky v nejrůznějším provedení.
Pokud si je sami vyrobíte, tím lépe, ale není to vůbec podmínkou. Kdo nebude mít náhodou zvoneček vlastní, může si jej koupit přímo na místě.
Můžete si vzít také lampiony, aby vás bylo v průvodu dobře vidět. Dětem
doporučujeme přinést si napsaná přání pro Ježíška, která všem označíme
speciálním vánočním razítkem.
V DDM se budou prodávat také výroční turistické známky, svíčky
s obrázkem města Soběslavi a pohledy Zvonkové průvody v Pohádkovém
království. Když získáte čtyři různá pohádková razítka na čtyřech Zvonkových průvodech, obdržíte odměnu v Hlavní pohádkové kanceláři
v Českých Budějovicích s vyzvednutím do 6.1.2012.
Od DDM se vydáme cestou kolem hradu na náměstí. U rozsvíceného
stromečku rozdáme dárečky dětem, zazní zde koledy a vánoční písně. Tak
si nenechte ujít letošní druhý ročník v Soběslavi a přijďte v co největším
počtu prožít společně předvánoční čas!
-jkDěkujeme žákům
(4 – 11 let)
výtvarného
kroužku při DDM,
kteří pod vedením
Hany Čížkové
nakreslili pro
Hlásku vánoční
a zimní obrázky.
· V pondělí 21. listopadu pořádal DDM Před-
·
·
·
·
·
vánoční šachový turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 12 hráčů. Každý z nich si odnesl
pěkné ceny.
Celkové pořadí: 1. místo Křiklán Marek, 2. - 3. místo Dvořák Vojtěch,
Novák David
Ve čtvrtek 1.12. od 15.00 hodin srdečně zveme všechny děti na slavnostní nasvěcování vánočního stromu, kde připravujeme pro děti tradiční výrobu vánočního řetězu a malování obrázku vánočního
stromečku. Z obrázků bude vylosován jeden výherce, který spolu se
starostou města rozsvítí vánoční strom.
V sobotu 3. prosince od 14.30 hodin zveme děti i rodiče na Mikulášskou besídku do DDM. K dobré náladě zahraje DJ Pepa Lidral a s nadílkou přijde čert s Mikulášem. S programem vystoupí děti ze
zájmového kroužku Mažoretek a roztleskávaček.
Ve čtvrtek 8.12. od 14.30 hodin si mohou přijít děti do „Domečku“ nazdobit vánoční perníčky.
Napečené perníčky účastníci dostanou.
Ve čtvrtek 8. prosince zveme děti na vánoční soutěž ve střelbě ze
vzduchovky. Zahájení v 15.00 hodin v sále DDM.
V pátek 9. prosince v 16.00 hodin bude v DDM zahájen 2. ročník
Zvonkového průvodu.
Všem dětem a rodičům
krásné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví
a štěstí v novém roce
přejí zaměstnanci domu
dětí a mládeže.
prosinec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
13
ZŠ Komenského
Výlet do bazénu
O podzimních prázdninách 26. 10. 2011 zamířili
žáci z naší školní družiny v doprovodu paní vychovatelek do plaveckého
bazénu v Českých Budějovicích. Celkem 46 dětí dovádělo v malém bazénu, po skupinkách si děti vychutnávaly jízdu na tobogánu. Starší žáci si
mohli pod dohledem plavčíka a vychovatelek zaskákat ze skokanského
můstku. Když už byli všichni dočista rozmočení a unavení, občerstvili se
v místním bufetu, pochutnali si na dobrotách od maminek a nadšeně jeli
domů. Těšíme se na další výlet do bazénu, tentokrát o velikonočních
prázdninách.
Lucie Michalčíková
Výlet do České
Kanady
Dne 25.10. se vydaly třídy 6. A a 6. B na exkurzi do České Kanady. Je to oblast na jihu České republiky a tvoří trojúhelník mezi městy
Slavonice, Nová Bystřice a Dačice.
První zastávka autobusu byla ve Slavonicích
u obchodu s mařížskou keramikou. Zde jsme
dostali podrobný výklad o procesu výroby s názornou ukázkou práce na kruhu, barvení a rytí
do keramiky.
Poté následovala procházka po slavonickém
náměstí a rozchod. Prohlíželi jsme spoustu krásných starobylých domů. Některé měly průčelí
s cimbuřím, jiné byly zdobené tzv. psaníčky.
Zaujala nás i kašna se sochou Madony uprostřed
náměstí.
To už jsme ale opět spěchali k autobusu, aby
nás zavezl na rakouské hranice do malé vesničky zvané Maříž. Na tuto část exkurze jsme se těšili ze všeho nejvíce. Nachází se zde totiž
keramická dílna, kde jsme měli možnost si namalovat svůj hrneček. Po hodinovém snažení
jsme se občerstvili v místní restauraci a pak už
následovala cesta domů.
Já už jsem toto místo navštívila několikrát
s rodiči, ale pro ty, kteří zde byli poprvé, to musel být neobyčejný a nevšední zážitek.
Myslím, že to byla dobře vymyšlená exkurze, protože jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí zábavnou formou, a proto děkujeme paní
učitelce Novotné, Oubramové, Pflanzerové a
panu řediteli za její uskutečnění.
Za všechny zúčastněné
Adéla Švecová, 6. A
Svátek loutek
á
Ve dnech 14., 15. a 18.10. žáci 4. - 5. tříd
navštívili v rámci mezinárodního festivalu Toulavé loutky představení Loutkového divadla
Arad (Rumunsko) O podivuhodném příteli. Příběh chudého chlapce, který při cestě světem
osvobodí princeznu z moci zlého kouzelníka,
děti zhlédly v 3D projekci doplněné dřevěnými
marionetami. Poslednímu vystoupení předcházela ještě dvě krátká představení. Žáci Základní
školy Rolnička s velikým zanícením předvedli
pohádku Červená karkulka a žáci Praktické
školy z Veselí nad Lužnicí stínovou bajku o želvě a zajíci. Dětem se všechna vystoupení velmi
líbila. Zvláště nezvyklá kombinace loutek a 3D
působila na děti jako kouzlo.
L. Hrušková
Sestava: P. Pícha (M. Čamra) – D. Pavlát, A. Skluzáček, L. Šedivý, J. Votruba – V. Bílý, M. Dančišin, R. Novák, F. Jansa, D. Slavík
Historický florbalový postup do krajských kol
á
Ve středu 9.11.2011 se chlapci 8. - 9. tříd zúčastnili v Sezimově Ústí okresního kola ve florbalu.
Do turnaje jsme vstoupili výborně. Tři vítězství v základní skupině nad Gymnáziem Tábor, Bechyní
a Tučapy nám přisoudila první místo a postup do bojů o první tři místa. Zde chlapci hned v prvním
zápase přestříleli mužstvo Mikuláše z Husi (3 – 2) a o celkové vítězství nás tak mohla připravit pouze prohra s Planou nad Lužnicí. Kluci však díky výbornému výkonu v obraně a skvělému výkonu
Petra Píchy v brance uhráli potřebnou remízu. Hned po závěrečném hvizdu tak mohla vypuknout
veliká radost jak z prvního místa v turnaji, tak i z postupu do dalšího, krajského kola. V. Máca
14
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
PŮJDEM SPOLU
DO BETLÉMA…
ve Veselí nad Lužnicí
Na vánoční výstavu si
Vás tentokrát dovolujeme pozvat do prostor
veselského Weisova
domu. Jak již napovídá
název, můžete se těšit především na lidové betlémy, které neodmyslitelně
patří k vánočním svátkům. Připravili jsme pro Vás kolekci betlémů ze soběslavských a táborských muzejních sbírek, doplněnou o betlémy zapůjčené od soukromých sběratelů. Chcete-li se ještě přidat a zapůjčit své
domácí betlémy či vánoční dekorace, budeme moc rádi – co nejdříve, prosím, kontaktujte Karla Mráze telefonicky (381 583 376) nebo přímo ve
Weisově domě (v pracovní dny v dopoledních hodinách). Na výstavě budete mít také možnost zhlédnout film o tradičních zimních a vánočních
zvycích z oblasti Blat (z DVD Rok na Blatech, které bude na výstavě
k prodeji).
Vernisáž výstavy se koná v pondělí 12. 12. od 17:00 hodin. Výstavu
zahájí RNDr. Daniel Abazid, betlémy představí etnoložka Mgr. Zuzana Nováková. Výstava bude následně otevřena denně kromě pondělí do pátku 23. 12. a poté ještě v úterý 27. 12. až pátek 30. 12., vždy
od 9:00 do 17:00 hodin.
NA KOLE NAPŘÍČ USA – 29 DNŮ NA ROUTE 66
S přednáškovým cyklem „Od Tábora až na konec světa“ se v prosincovém čase vydáme do USA, které projedeme s Františkem Šestákem z
Blatné, cyklistou a členem Klubu českých cestovatelů, který nám už před
časem líčil své zážitky ze Svatojakubské cesty. Trasu z Los Angeles do
Chicaga absolvoval po nejslavnější americké „Matce cest“ – ROUTE 66,
s kolegou Janem Hájkem z Plzně. Projeli 8 států Unie, 3 časová pásma,
pouště a polopouště, náhorní plošiny, několik indiánských území i velkoměsta. Trasa byla dlouhá 4.135 km. Mezi nejkrásnější zážitky, o nichž
bude v přednášce řeč, patřila setkání s našimi krajiny ve státech Missourrri a Illinois. Přednáška se koná ve středu 7. 12. od 17:00 v soběslavském Rožmberském domě.
Historicko-vlastivědný přednáškový cyklus „Staré i nové zvěsti“ bude
pokračovat po Novém roce, těšit se můžete nejen na odloženou přednášku
PhDr. Tomáše Hladíka o oltářní výzdobě kostela sv. Marka, ale i na vyprávění o soběslavských testamentech, primátoru Smrčkovi anebo o
klubu K 231.
Pěkné vánoční svátky a vše dobré v novém roce přeje čtenářům Hlásky
a příznivcům Blatského muzea
RNDr. Daniel Abazid, vedoucí
Rolnička získala finance na dva projekty
ze sbírky NROS Pomozte dětem!
První projekt se jmenuje Neobyčejný kamarád a navazuje na úspěšný projekt, který v Rolničce probíhá již několik let. Jeho cílem je
prostřednictvím dobrovolníků umožnit čtyřiceti
dětem ve věku od 2 do 18 let se zdravotním postižením trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro
jejich zdravé vrstevníky. Děti se s dobrovolníky
pravidelně setkávají nebo se s jejich pomocí
zúčastňují skupinových aktivit jako např. sportovního, tanečního a dramatického kroužku nebo
rekondičního pobytu. Díky dobrovolníkům mohou plánovat svůj volný čas dle svého přání a
navštěvovat akce, na které by bez jejich pomoci
nemohly pomýšlet. Příspěvek je určen na úhradu
mzdy koordinátorky dobrovolníků, supervizi
dobrovolníků, jejich cestovné za dětmi, vstupné
na společné akce a další provozní náklady. Projekt probíhá od listopadu 2011 do prosince 2012
a je podpořen částkou 281.940 Kč.
Druhým úspěšným projektem je individuální
žádost Cesta ke vzdělání. Jeho cílem je zajistit
pravidelnou docházku do školy pro osmiletého
chlapce, který je nevidomý a má středně těžké
mentální postižení. Finanční prostředky jsou určené na jeho dopravu do základní školy speciální v Soběslavi z vesnice vzdálené 25 kilometrů,
protože z organizačních důvodů není možné ho
vozit střediskovým mikrobusem a rodina nemá
možnost ho dovážet vlastními silami. Získaná
částka 35.000 Kč je využívána od listopadu
2011 do června 2012.
Renata Gargulová
prosinec 2011
Diakonie ČCE - středisko Rolnička zve
všechny příznivce Rolničky na tradiční
Vánoční jarmark,
který se uskuteční v sobotu 10.12.2011
od 8.30 do 12.00 hod.
na náměstí Republiky v Soběslavi.
Přijďte si nakoupit vánoční dárky z Rolničky, ale i dalších chráněných dílen, občerstvit
se vybranými lahůdkami, vyrobit si malé vánoční překvapení. Opět otvíráme vánoční
tržnici, ve které mohou kluci a holky prodávat své vlastnoručně vyrobené drobnosti.
Info: Mgr. B. Růžičková - 773 127 040
Sbor ČCE, Starokatolická církev,
Rolnička, ZUŠ a pěvecký sbor
Anonym Voice vás zvou na tradiční
Zahájení proběhne v 16 h na náměstí u vánočního stromu rozdáváním Betlémského
světla za doprovodu pěveckého sboru Anonym Voice. Poté se půjde průvodem kolem
kostela sv. Víta do hradního příkopu na promenádě, kde se společně pokloníme Jezulátku.
Novinka: průvod povede živý velbloud!
Pokud se chcete do této akce zapojit, kontaktujte Renatu Gargulovou na tel. 777 327 382.
Děkujeme všem za podporu.
Čajovna-kavárna Rolnička
prosinec 2011
čtvrtek 8. prosince od 16 hodin
workshop aranžování adventních svícnů
čtvrtek 15. prosince od 16 hodin
Bubnování pro děti a jejich rodiče
Drumcircle je jedna z nejpoužívanějších
muzikoterapeutických metod ve světě.
Přijďte si ji vyzkoušet i vy se svými dětmi.
prosinec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
15
PODZIMNÍ POBYT RODIN
STŘEDISKO RANÉ PÉČE V SOBĚSLAVI
Další podzimní pobyt rodin jsme uskutečnili opět v příjemném penzionu Vyhlídka v Lutové na Třeboňsku - tentokrát za finanční podpory GSK.
Pobytu se zúčastnilo šest rodin z jihočeského regionu, tým rané péče a
pět dobrovolníků ze Soběslavi. Programu bylo jako vždy dost – rodiče
měli možnost společně sdílet své zkušenosti s psycholožkou Jitkou Balcarovou, která s námi jezdí na pobyty už několik let.
Mezi dalšími aktivitami bylo bubnování se skupinou Hakuna Matata
z Jindřichova Hradce, které mělo velký úspěch. Rodiče měli možnost zdokonalit se v práci s počítačem, vyzkoušet komunikační a další vzdělávací
programy pro děti. Maminkám se jedno dopoledne věnovala příjemná
kosmetička Gabriela. Starší sourozenci měli tentokrát sourozeneckou
skupinku s Jitkou a také společně nacvičili divadlo O Červené karkulce,
ke kterému si sami vytvořili loutky. Užili jsme i krásného počasí a barevného podzimu v přírodě. Poradkyni Elišku doprovázela úžasná fenka
Abby, se kterou si děti venku i uvnitř v penzionu vyhrály. Nechybělo ani
tvoření – letos jsme společně s dětmi i rodiči malovali hrnky, které si vezli
domů jako hezkou vzpomínku. Maminky a starší sourozenci zkoušeli vyrábět šperky z modelovací hmoty fimo. Během programu pro rodiče se dětem
věnovalo pět dobrovolníků a tým rané péče. Letošní novinkou byli dobrovolníci muži, tentokrát oproti ženám v převaze 3:2. I to si děti velmi užily.
Na závěr jsme se sešli k rozloučení a zhodnocení pobytu, jako pokaždé
jsme dostali od rodičů nové nápady na společný program. Rodiče byli
spokojeni a oceňovali dobrovolníky za péči o děti, ti brali svoji účast na
pobytu jako užitečnou zkušenost. Došlo k navázání nových přátelství a
kontaktů a my se můžeme těšit, že se nám podaří zorganizovat další pobyt
pro rodiny na jaře příštího roku. Dobrovolníkům za jejich spolehlivou pomoc děkujeme!!!
Za tým RP Kateřina Růžičková
Podpora od nadací
Občanské sdružení ,,IMY“ Společnost pro podporu lidí s postižením obdrželo 24.10.2011 v Praze od zástupců
Nadace rozvoje občanské společnosti
Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! Finanční prostředky putují na projekt
Začít včas! Středisko rané péče. Cílem projektu je stimulace dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením v rodinách klientů Střediska rané péče pro jihočeský region. Poskytnutá částka 276.851 Kč pokryje
částečně platy poradkyň, náklady na pohonné hmoty do služebního automobilu a kurzovné poradců. Budou z ní také zakoupeny i hračky a pomůcky do půjčovny střediska. Projekt bude realizován od ledna do prosince
2012.
Společnost Siemens v rámci charitativního projektu Siemens Fond pomoci přidělila částku 30.000 Kč na projekt Chceme znát a umět! Finanční prostředky jsou určeny na vzdělávání poradců a vedoucí střediska rané
péče. Projekt potrvá do dubna 2012.
Nadacím děkujeme!
Za „IMY“ Mgr. Pavla Šenová
Zprávičky z naší
školičky
Základní umělecká škola v Soběslavi oslavila v letošním roce 60. výročí od svého založení. K této příležitosti zorganizovala několik
koncertů učitelů a žáků a od léta připravuje nastudování tradiční České vánoční mše „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby.
V kulturním domě Národ bude 28.12.2011 uvedena pod taktovkou dirigenta Mgr. Tomáše Vránka, známého muzikanta z Veselí nad Lužnicí.
Ke spolupráci byli přizváni zpěváci místních pěveckých souborů Anonym Voice a Novity, k nimž se přidali i další hudební nadšenci ze Soběslavska, pro které je „Rybovka“ srdeční záležitostí. V orchestru se
představí nejen učitelé a současní nebo bývalí žáci místní „zušky“, ale i
další muzikanti, kteří neodmítli pozvání k nastudování tohoto tradičního
vánočního díla.
Za všechny zúčastněné Vás srdečně zvu na vánoční koncerty, které se
uskuteční i v okolních obcích v následujících termínech:
· neděle 11.12.
Choustník – 17.00 - kostel Navštívení Panny Marie
· sobota 17.12.
Dírná – 17.00 - kostel sv. Vavřince
· neděle 18.12.
Skalice – 15.00 - kostel sv. Šimona a Judy
· neděle 25.12.
Veselí nad Lužnicí - 9.30 – kostel Povýšení sv. Kříže
· středa 28.12.
Soběslav - 18.00 – Kulturní dům „Národ“
· pátek 30.12.
Dráchov - 18.00 – místo konání bude na plakátech
· neděle 8.1.
Veselí nad Lužnicí - 9.30 – kostel Povýšení sv. Kříže
Přeji všem „nadšencům“, kteří se do tohoto projektu zapojili, hodně
zdaru a elánu a věřím, že je neopustí, neboť koncertní šňůra je dlouhá.
Všem patří velké uznání a poděkování.
IM
16
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2011
Jako každoročně je u nás příchod zimy spojován se Svatomartinským posvícením
Vlastnoručně a s láskou upečené koláčky, pohárek pivečka, kafíčko a
ještě něco dobrého od masa, to je vše, co u nás patří ke Svatomartinské zábavě. A samozřejmě nesmí chybět dobrá kapela, která vždy přispěje k pohodové náladě všech přítomných. Letos nám zahrál a zazpíval Kájaband.
A na co se už těšíme v zimním předvánočním čase? Trochu si zasoutěžíme a porovnáme síly s klienty Domova pro seniory Máj v Českých
Budějovicích. Těšíme se na vystoupení, která si pro nás připravily děti
z mateřských škol, základní školy Komenského a na vystoupení hudebních a tanečních souborů.
Lada Haplová
Poslední Vánoce
Určitě už jste slyšeli nebo četli o té tragédii,
která se na nás chystá za rok. Tedy konkrétně
21.12.2012. Většina lidí, kteří se tímto datem
zabývají, řeší, zda to bude konec světa, jestli se
naše malá země srazí s planetou X, jestli naši
malou zemi spálí obrovská sluneční erupce
nebo zda dojde k přepólování Země a všechno
bude jinak. Nějak tak to prý předpověděli staří
Mayové, Sibyla a kdovíkdo ještě. A jsou lidé,
kteří k tomuto datu směřují svoje životy. Někteří tak, že si chystají zásoby v podzemním úkrytu, někteří se za pomocí drog a meditace snaží
dostat do jiných stavů a světů, aby jim nic neublížilo, někteří si prostě jen užívají.
Já, jakožto křesťan, nevěřím na konec světa
v nějaké určité datum. Když se v Bibli mluví o
tom, že tento náš svět skončí, ať už to znamená
cokoli, vždycky se k tomu přidává, že nikdo,
dokonce ani andělé v nebi ani Pán Ježíš Kristus,
nezná ten konkrétní den. Ten zná jenom Bůh.
Jak to ale souvisí s letošními Vánocemi? No
přece podle lidí věřících v rok 2012, jsou letošní
Vánoce těmi posledními. Až je mi těch lidí docela líto. Umíte si to vůbec představit? Poslední
Vánoce. To zní trošku smutně a trošku velkolepě. Jak asi budou vypadat? Budou veliké oslavy
a veliké loučení se? Budou lidé přemýšlet, co
všechno promarnili a nestihli během všech těch
Vánoc minulých? Vykašlou se konečně na to
uklízení a mytí oken a nakupování zbytečných
krámů a zkusí být opravdu spolu bez všech těch
zbytečností okolo? Myslím, že ne. Toho se
prostě lidé zbavit nedokážou. A je to škoda.
Jistě, tento náš svět neskončí k 21.12.2012.
Pro každého z nás ale může skončit kdykoli.
Opravdu byste chtěli ty letošní Vánoce strávit
tak jako ty předešlé, kdyby měly být těmi posledními? Myslím, že ne. O Vánocích si připomínáme příběh, který se stal před dvěma tisíci
jedenácti lety, kdy dva lidé byli spolu a narodilo
se jim dítě. Neměli nic, než sebe navzájem. A
přesto byli v tu chvíli těmi nejšťastnějšími lidmi
na světě. Prostě proto, že byli spolu. A nejspíš
si ani neuvědomovali, že se mezi nimi právě
děje to největší a nejdůležitější, co se kdy na téhle planetě stalo. Že se právě Bůh stává člověkem. Že Bůh je teď mezi nimi. Vlastně se něco
podobného může klidně stát i dnes. I o letošních
Vánocích. A není k tomu potřeba mít stromeček, uklizeno, navařeno, napečeno. Stačí, když
lidé budou spolu a budou se mít prostě rádi. Jak
se zpívá v jedné staré písni: Kde je opravdová
láska, tam přebývá Bůh.
Přeji Vám požehnané Vánoce, přeji Vám,
aby Vás navštívil Bůh sám.
Richard Dračka, evangelický farář v Soběslavi
O letošních Vánocích vychází 25. prosinec
na neděli. V kostele se tedy sejdeme k slavnostní Bohoslužbě s Večeří Páně jen 25. 12.v 9.30.
Poté pak v sobotu, 31.12. v 16.00 se v kostele
rozloučíme s uplynulým rokem. A 1.1.2012 budou novoroční Bohoslužby opět s vysluhováním Večeře Páně. Zváni jste úplně všichni.
Vánoční program bohoslužeb
v kostele sv. Petra a Pavla v Soběslavi
· 24.12. Štědrý den
16.00
Bohoslužba pro rodiny s dětmi
22.00 „Půlnoční mše“
· 25.12. Boží hod vánoční
9.00
Oslava Narození Ježíše Krista
· 26.12. Svatý Štěpán 9.00
· 31.12. Děkovná bohoslužba
za uplynulý rok 16.00
· 1.1.
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie 10.30
jiné kostely v okolí
· 25.12.
Nedvědice
8.00
Budislav
10.30
· 26.12.
Janov
8.00
Tučapy
10.30
· 31.12.
Skalice
15.00
· 1.1.
Budislav
9.30
Vánoce
Poslední měsíc v roce,
blíží se k svému konci,
vždyť i laskavý Mikuláš,
zvonil již zlatými zvonci.
Blíží se Štědrý den
a rolnička zní z dáli,
než spánek slétne na víčka,
vzpomenou na něj velcí i malí.
Po slavnostní večeři,
zacinká malý zvoneček,
ke stromečku všichni spěchají
zvědaví, co přinesl letos Ježíšek.
Děti rozbalují dárky,
ti dospělí pohodu si užívají,
vždyť vánoční svátky klidem,
mírem i láskou oplývají.
Láska ať je v každé rodině,
vždy tichý, ale vzácný host,
tak popřejme si navzájem,
ať v srdcích máme jí vždy dost.
Vánoce slavíme v chladné zimní dny, přináší
nám však naději a s ní světlo pro budoucí
čas. Přeji, aby toto světlo ozařovalo každý
den v čase vánočním a také po všechny dny
v novém roce 2012 a přinášelo sebou i zdraví
a spokojenost.
Hana Veselá
prosinec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Policejní zápisník Z činnosti hasičů
— Neznámý pachatel dne 7.10. vnikl do pros-
toru sklepních kójí v obci Soběslav, ul. Nad
Hvízdalkou, kde odcizil jízdní kolo zn. Kellys Saphix v hodnotě 8.000,- Kč.
— NP dne 17.10. na stavbě dálnice D-3 u obce
Chlebov odcizil z nádrže pásového bagru 220
litrů motorové nafty v hodnotě 7.834,- Kč.
— NP se dne 20.10. vloupal osobního automobilu
Ford Escort na dvoře firmy Jasanka v obci
Roudná. Odcizil z něj dámskou koženkovou
kabelku, ve které byla peněženka s uloženými
osobními doklady vše v hodnotě 1.400,- Kč.
— NP dne 28.10. odcizil z volně položené bundy na Disco Paluba v Soběslavi látkovou peněženku v hodnotě 100,-Kč, ve které byla
finanční hotovost ve výši 13.000,-Kč.
OOP Soběslav
Svaz tělesně postižených pořádá dne
8.12.2011 ve 13.30 v malém sále KDMS
členskou schůzi. Zveme všechny členy.
Výkup kožek
Pondělí 5. 12. 2011 a dále každé první pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul. v době mezi
12.00 – 14.20 h. Cena 25 Kč/ks
Obec Tučapy si Vás dovoluje pozvat
dne 11. prosince 2011 od 14.00 hodin
na vánoční koncert, který se koná
v kostele sv. Jakuba v Tučapech.
Vystoupí pěvecký sbor HLAHOL.
Události PS Soběslav 15.10. – 15.11.
— 15.10. Odstranění následků dopravní nehody
—
—
—
—
—
—
—
dvou osobních automobilů mezi obcemi Roudná a Doubí. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
19.10. Zajištění průjezdnosti žel. trati u Veselí n/ L omezené z důvodu srážky kolejového
vozidla se zvěří.
25.10. Otevření bytu v Soběslavi.
26.10. Odstranění následků dopravní nehody
nákladního a dodávkového automobilu ve
Veselí n/L. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
29.10. Odstranění následků dopravní nehody
osobního a dodávkového automobilu ve Veselí n/L. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
1.11. Odstranění uniklé nafty z nákladního
automobilu u Soběslavi.
2.11. Požár lesní hrabanky u obce Doubí.
5.11. Požár rodinného domu v obci Mažice.
Jednotka HZS Jčk PS Soběslav spolupracovala s jednotkami SDHO Veselí n/L a Dolní
Bukovsko.
Knihkupectví u sv. Víta
Nejprodávanější tituly v listopadu:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Toulavá kamera 13
L. Štrougal: Ještě pár odpovědí
J. Kulhánek: Vyhlídka na věčnost
P. Coelho: Alef
Z. Svěrák: Nové povídky
T. Keleová-Vasilková: Lži
J. Nosbo: Pentagram
J. Nesbo: Lovci hlav
M. Váňová: Pavouk v síti
W. Smith: Šelma
Právě vyšlo:
· Jaroslav Pražma – Poznamenaný
Román soběslavského autora z vesnického
prostředí situovaný na Soběslavsko. V prodeji v Knihkupectví u sv. Víta a v prodejně Tabáku na Palackého ul.
Tip na dárek
Knížka Báry Stlukové POHÁDKY Z JIŽNÍCH
ČECH A ŠUMAVY aneb vyprávění kapra Jakuba je skvělým dárkem pro malé čtenáře. Tak
jako má Jičín svého Rumcajse, mají jižní Čechy
svoji pohádkovou postavičku, vytvořenou malí-
Děti píší knihu moderních pověstí ze svého kraje
Snem mnoha literárně či výtvarně nadaných dětí je, aby se jejich tvorba dostala do rukou veřejnosti, ale většinou není v jejich silách se prosadit. Proto se skupina mladých lidí, podpořena z programu Think Big, rozhodla dětem tento sen umožnit a vydat jim knihu složenou z nejlepších příspěvků v
soutěži “Urban legends očima dětí”, do níž mohou přispět účastníci svou povídkou, básní nebo komiksem. Tématem jsou “urban legends” - historky z novodobého městského prostředí.
Urban legends, téma všech soutěžních děl, mají nejblíže k pohádce, pověsti či hororu, jsou však
specifické svým přístupem k realitě – tváří se, jako by se opravdu staly či stále probíhaly. Cílem
dobrovolníků, zapojených do projektu, je nejen podpořit kladný vztah dětí k literatuře, vlastní tvorbě, ale také zachovat často zajímavé či vtipné legendy krajů nebo měst v písemné podobě, a to specifickým způsobem – očima dětí. Soutěž je určena všem dětem mladším šestnácti let. Svá díla - do
každé kategorie nejvíce jedno - mohou posílat klasickou poštou, e-mailem na [email protected] či
vkládat přímo na webových stránkách soutěže www.urbal.cz. Uzávěrka přijímání příspěvků je
15. ledna 2012. Třicet nejlepších příspěvků bude otištěno v knize, kterou v březnu 2012 obdrží
všichni soutěžící zdarma. Tři nejlépe hodnocené povídky navíc zpracují do knihy profesionální
kreslíři ve formě komiksu. Na všechny zúčastněné čekají kromě knihy městských pověstí i další
ceny a jarní závěrečné setkání.
Kateřina Sloupová, kontaktní osoba projektu
17
— 7.11. Otevření bytu v Soběslavi.
— 9.11. Požár koupelny rodinného domu v Soběslavi.
— 12.11. Zajištění průjezdnosti žel. trati u obce
Řípec omezené z důvodu nebezpečí srážky
kolejového vozidla se zvěří.
— 14.11. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů u obce Brandlín.
Při nehodě byla jedna osoba zraněna.
— 14.11. Planý poplach. Jednotka vyjela na nenahlášené pálení klestu u obce Dírná.
— 15.11. Odstranění následků dopravní nehody
tří osobních automobilů u obce Tučapy. Při
nehodě byla jedna osoba zraněna.
Začíná sezona lesních prací, proto bych rád
připomněl povinnost hlásit pálení klestí v lese a
zbytků po těžbě Hasičskému záchrannému sboru. Tuto povinnost mají jak fyzické osoby, tak
právnické i podnikající fyzické osoby. Lze to
učinit přímo telefonicky na operačním středisku
HZS JčK tel. 950 230 111 nebo lépe na internetových stránkách HZS JčK www. hzsjck.cz
v aplikaci pálení.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice Soběslav
řem Jaroslavem
Kerlesem, ve více
jak 150 místech,
která už dávno
překročila hranice
kraje. Kapr jezdí
na kole či na kánoi, rýžuje zlato,
ohání se husitským cepem, hraje
na dudy a ten náš
soběslavský?
V blatském kroji,
který je pro náš region tolik typický, mu to vyloženě sluší. Však také jedna pohádka v knížce je
právě o něm. Chcete poznat příběhy kapra Jakuba, zvědavé rybí slečny Toničky a Bohunky a
jejich veselé kamarády a vydat se s nimi na výlet po jihočeských řekách a rybnících? Pokud
Vám knížku nepřinese pod stromeček Ježíšek,
máte možnost si ji koupit v Knihkupectví u sv.
Víta. Pohádky jsou zároveň podkladem pro televizní večerníčky za režie Zdeňka Trošky.
Na světě již jsou rozhlasové večerníčky, které namluvil Václav Vydra, další CD pohádek
právě vyšlo.
-jkČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ m.s. Veselí n/L
VESELSKÝ STROM
VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ
dětí z Dětského domova v Radeníně
Společně máme příležitost udělat radost
každému z dětí tím, že si u stromečku
vyberete konkrétní přání, dárek koupíte
a vložíte zpět ke stromečku.
Ten bude umístěn v prodejně
PRO DĚTIČKY ve Veselí n/L na nám.
T.G.M. 16 (horní část náměstí), ve dnech
5.–18.12.2011 v běžných otevír. časech.
info: 603 862 156
Neváhejme a darujme radost
18
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA
KINO - PROSINEC 2011
· MICIMUTR
Pátek 2. prosince v 17.00 hodin
Sobota 3. prosince v 17.00 hodin
Úterý 27. prosince v 16.00 hodin
Pohádka CZ, 89 minut.
Nová česká pohádka v hlavní roli s Libuší Šafránkovou, Martinem Dejdarem, Ondřejem Novákem a Vojtěchem Dykem o princezně
Karolíně, jež se má vydat tříhlavému drakovi.
Pozvaní princové navrhují, co by se mělo podniknout, ale nastavit svůj život a postavit se
tříhlavému drakovi, to se žádnému z nich nechce. Jediný člověk z celého království se odváží přijít k dračí sluji a pustit se do předem
ztraceného boje. Je to mladý loutkář Vítek, který již dlouho, tajně princeznu miluje…
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.
· OCELOVÁ PĚST
Pátek 2. prosince ve 20.00 hodin
Sobota 3. prosince ve 20.00 hodin
Akční, sci-fi USA, 127 minut, dabing.
V akčním snímku z blízké budoucnosti Ocelová
pěst představuje Hugh Jackman Charlieho Kentona, bývalého boxera, jehož milovaný sport
ovládli dva a půl metru vysocí oceloví roboti a
lidé jako Charlie už do něj nadále nijak nezapadají. Protože nemá s kým zápasit a nemá žádné
vyhlídky na lepší budoucnost, je nucen přivydělávat si jako promotér robotických zápasů….
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· KOCOUR V BOTÁCH
Středa 7. prosince v 17.00 hodin ve 2D
Čtvrtek 8. prosince v 17.00 hodin ve 2D
Sobota 10. prosince v 17.00 hodin ve 3D
Pátek 30. prosince v 16.00 hodin ve 3D
Animovaný USA, 90 minut, dabing.
Film přináší další příběh z Krajiny za sedmero
horami. Tentokrát se dozvíme něco víc o Kocourovi v botách a o tom, jaké příhody předcházely jeho střetnutí se Shrekem a Oslíkem.
Kocour se vydává na hrdinskou cestu, aby ukořistil slavnou husu, která snáší zlaté vejce. Na
svých toulkách se setkává s vejcem Humpty
Dumpty a mazanou kočkou Kitty Softpawns.
Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč 2 D. Vstupné 130 Kč 3 D.
· HRANAŘI
Středa 7. prosince ve 20.00 hodin
Čtvrtek 8. prosince ve 20.00 hodin
Drama CZ, 96 minut.
Dva manželské páry – Hložovi a Slámovi, žijí
poklidný podnikatelský i rodinný život. Hložová (Kateřina Brožová) se Slámovou (Vilma Cibulková) mají agenturu s VIP hosteskami. Hlož
(Saša Rašilov) šéfuje prosperující agentuře a
Sláma (Miroslav Etzler) vlastní úspěšnou stavební firmu. Sláma se rozhodne pro velkou hru
– v soutěži o obří stavební zakázku naruší zaběhnutý systém, z toků peněz už nebude „krmit“
nikoho dalšího. Do přípravy této vzpoury namo-
prosinec 2011
Nerudova 424, 392 01 Soběslav
[email protected] , www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením,
e-mailem nebo na tel. 381 214 956.
čí i nic netušícího přítele Hlože. Odhodlaný Sláma však neodhadne, na jak nebezpečnou hranu
vstupuje…
Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 110 Kč.
ství, nepokouší se o nic. Chorobná závislost na
výherních automatech přivedla jeho nejbližší do
neřešitelné životní situace.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 100 Kč.
· VĚC: POČÁTEK
Pátek 9. prosince ve 20.00 hodin
Sobota 10. prosince ve 20.00 hodin
Horror, sci-fi USA, 103 minut, titulky.
Antarktida je pozoruhodný a překrásný kontinent. Ve filmu se na něm ale nachází také odlehlá výzkumná stanice, jejíž osazenstvo, tvořené
mezinárodním vědeckým týmem, objeví v ledových hlubinách neobyčejné stvoření. Z objevu,
který má obrovský vědecký potencionál, se však
brzy stává vražedná hrozba. Vědci jsou nuceni
čelit narůstající paranoii tváří tvář zcela neznámému tvorovi, který je schopen změnit se v dokonalou kopii jakéhokoliv živého organismu.
Mládeži přístupno. Vstupné 110 Kč.
· MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST
· RUMOVÝ DENÍK
Středa 14. prosince ve 20.00 hodin
Čtvrtek 15. prosince ve 20.00 hodin
Dobrodružný USA, 110 minut, titulky.
Rok 1960. Paul (Johny Deep) je novinář na volné noze píšící pro krachující plátek kdesi v Karibiku. Chce si vydobýt své místo na slunci, čím
více se ale snaží, tím menší úspěch má. Ze ztroskotanců, kteří se kolem něj neustále pohybují, si
za nejlepšího přítele zvolí toho nejspolehlivějšího – láhev rumu.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 100 Kč.
· VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Pátek 16. prosince v 17.00 hodin
Sobota 17. prosince v 17.00 hodin
Animovaný VB/USA, 90 minut, dabing.
Rodinná komedie konečně odhaluje neuvěřitelnou odpověď na dosud nezodpovězenou otázku
každého dítěte: „Jak to, že Santa stihne nadělit
všechny dárky za jedinou noc? Odpověď: Santova rozveselující super high-tech operace ukrytá pod Severním pólem. Ale v jádru filmu je
příběh okořeněný vánoční klasikou – rodina ve
stádiu komické nefunkčnosti a podivný hrdina
Artur s naléhavým posláním, které musí být dokončeno před tím, než přijde vánoční úsvit.
Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč.
· POUPATA
Pátek 16. prosince ve 20.00 hodin
Sobota 17. prosince ve 20.00 hodin
Drama CZ, 100 minut.
Příběh Poupat vypráví o postupném rozkladu
rodiny, žijící na malém městě. Každá z postav
žije svým ideálem. Agáta touží po šťastném životě daleko od domova, s plným vědomím toho,
že její jedinou nadějí je útěk a tudíž zrada nejbližších. Honza věří v čistotu a sílu lásky bez
ohledu na okolnosti, za jakých se zrodila. Kamila hledí s jistotou do budoucna a nehodlá si připustit bídu dnešního dne. Jediný Jarda ví, že
svět ani sebe nezmění. Vědom si svého slaboš-
PROTOCOL
Pondělí 19. prosince ve 20.00 hodin
Úterý 20. prosince ve 20.00 hodin
Akční, thriller USA, 120 minut, titulky.
Špionážní agentura IMF má obrovský problém.
Právě když její eso, Ethan Hunt (Tom Cruise),
provádělo tajnou operaci v Moskvě, spáchal
kdosi úspěšný bombový úrok na Kreml. Ruští
představitelé jsou rozezleni na nejvyšší míru a
mluví dokonce o válečném aktu. A protože se
všechny nitky sbíhají právě u IMF, americký
prezident dá pro jistotu od agentury oficiálně
ruce pryč vyhlášením „Ghost Protocolu“, čímž
ji odřízne od zdrojů, zázemí, podpory a z jejich
členů udělá lidi na odstřel.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 100 Kč.
· PŘIZDIS*ÁČI
Úterý 27. prosince v 19.00 hodin
Středa 28. prosince v 19.00 hodin
Komedie VB, 97 minut, dabing.
Tvůrčí tým televizního úspěšného seriálu se
vrací s celovečerním snímkem, aby ukázal, co
se stane, když se čtveřice mladíků vypraví na
dovolenou bez svých rodičů, bez učitelů, bez
peněz a s velmi malou šancí na to, že by dovolenou mohli strávit v dámské společnosti. Život
dospívajícího člověka definuje celá řada významných událostí, od první návštěvy restauračního zařízení až po první nesmělé a
neohrabané doteky, a vysoko na žebříčku těchto
životních zážitků je pochopitelně první dovolená v zahraničí bez doprovodu…
Mládeži přístupno. Vstupné 110 Kč.
· ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Středa 28. prosince v 16.00 hodin
Čtvrtek 29. prosince v 16.00 hodin
Animovaný rodinný USA, 90 minut, dabing.
Dovolená tří malých zpěváčků s jejich milovanými Čiperkami se změní z luxusní plavby na
dobrodružství na opuštěném ostrově. Zkoušejí
různé varianty jak najít cestu domů, dokud nezjistí, že jejich ostrov není tak opuštěný, jak se
doposud zdálo.
Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč.
· MUŽI V NADĚJI
Čtvrtek 29. prosince v 19.00 hodin
Pátek 30. prosince v 19.00 hodin
Komedie CZ, 120 minut.
Opakování úspěšné komedie věnované tentokráte mužům. Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra
základem šťastného manželství.
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.
prosinec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
19
Program Kulturního domu Veselí nad Lužnicí – prosinec 2011
— Neděle 4. prosince
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s pohádkou
Pohádka MRAZÍK A KUTILKA v podání
divadélka KOS České Budějovice.
Velký sál od 15.30 hodin. Vstupné 40 Kč.
— Úterý 6. prosince
KONCERT KARLA PLÍHALA
Velký sál KD od 19.30 hodin. Vstupné 130
Kč předprodej, 150 Kč na místě.
Koncert je pro mládež do 12 let nepřístupný!
— Sobota 10. prosince
Folklorní vystoupení BLAŤÁCKÉHO
SOUBORU ZE ŠEVĚTÍNA
Pořádá Baráčnická obec Vitoraz Veselí n/L
Velký sál KD od 15 h. Vstupné dobrovolné.
— Úterý 13. prosince
JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM
Přednáška paní J. Hanzalové na téma správný
pitný režim pro děti i dospělé, imunitní systém a možnosti samoléčby, irisdiagnostika.
Salonek KD 2. patro od 18 h. Vstup zdarma.
— Čtvrtek 15. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT žáků Základní
umělecké školy Veselí nad Lužnicí
Velký sál KD od 18 h. Vstupné dobrovolné.
— Pátek 16. prosince
POHÁDKA O VÁNOCÍCH A ZAKLETÉ
ČEPIČÁŘCE
Pohádka dětem ukazuje, proč se lidé
obdarovávají a proč se mají mít rádi “alespoň” o Vánocích. Na závěr představení se
ozdobí stromeček, všichni si zazpívají koledy
a připomenou vánoční zvyky a obyčeje,
v sále se rozhostí kouzlo Vánoc.
Velký sál KD od 8.15 hod. pro ZŠ, od 9.30
hod. pro MŠ. Zveme i maminky s dětmi na
mateřské dovolené. Vstupné 40 Kč.
— Sobota 17. prosince
VÁNOČNÍ TRH
Od 10 hodin vánoční vytrubování v podání
Soběslavského žesťového kvarteta.
Náměstí T. G. Masaryka, dopoledne.
— Sobota 17. prosince
TANČÍM, JAKO KDYŽ SE NIKDO
NEDÍVÁ
Premiérové představení taneční skupiny Guerilla Dance. Po představení se uskuteční koncerty
JUSTIN LAVASH ( USA), KIESLOWKI (Polsko, ČR), Václav Koubek (ČR).
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 90 Kč.
— Neděle 18. prosince
„PROROCTVÍ“
Fantastický příběh v podání divadelního souboru Žádný hwjezdy při SOŠEP Veselí nad
Lužnicí. Velký sál KD od 19.30 hodin.
Vstupné dobrovolné.
— Pondělí 19. prosince – čtvrtek 22. prosince
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Vernisáž v pondělí 19. prosince od 16 hodin
ve vestibulu KD.
Výstava otevřena pondělí až středa 8 – 18 hodin, čtvrtek od 8 -15 hodin.
Vstupné dospělí 10 Kč, děti 2 Kč.
— Středa 21. prosince
VÁNOČNÍ VEČEŘE PRO OSAMĚLÉ
DŮCHODCE
Velký sál KD od 13 hodin.
Přihlášky u paní Lidmily Lavičkové,
tel. 737 003 066.
— Čtvrtek 22. prosince
ZVONKOVÝ PRŮVOD
Sraz v 16.30 hodin před kulturním domem,
s vánočním programem vystoupí děti z Dětského domova Radenín, průvod na náměstí
T. G. Masaryka, kde zahrají a zazpívají Kamarádi z Brna. Průvod ponese Betlémské
světlo. Tradiční soutěže o nejmenší a největší
zvoneček a soutěž o originální zvonek.
— Úterý 27. prosince
SVĚTLO TMOU
Hudebně taneční večer v režii veselské taneční skupiny CODA company dancing.
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 60 Kč,
děti do 12 let 30 Kč.
20
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2011
Medailový rok kajakářky Jany Lagnerové
Vzpomínky na sportovní rok
2011 zůstanou soběslavské kajakářce Janě Lagnerové vryté hluboko v paměti. Prožila jednu
z nejúspěšnějších sezon své vodácké kariéry.
Vše začalo dubnovými závody
na 5 km v Písku, kde startovala na
rychlostním kajaku a ve své kategorii s přehledem zvítězila s rozdílem
více než jedné minuty.
Výbornou formu potvrdila i na
červnových závodech Mistrovství
České republiky ve Vysokém Mýtě,
tentokráte vyměnila rychlostní kajak
za sjezdový a na technicky obtížné
trati nenašla přemožitelku.
Následný trénink a příprava směřovaly k jednomu z vrcholů sezony, a
to k srpnovému Mistrovství Evropy
v kanoistickém maratonu ve francouzském Saint Jean de la Losna. Trať 21
km rozdělená do pěti 4,3 kilometrových okruhů s vloženými 200 metrovými přeběhy s lodí dala všem závodníkům pořádně zabrat. Poměrně silný
vítr a boční vlny na obtížnosti rozhodně neubraly. V konkurenci závodnic
z celé Evropy nestačila pouze na belgickou závodnici, která byla v minulosti účastnicí tří olympijských her a naši soběslavskou kajakářku porazila na
této dvou a čtvrt hodinové trati o pouhou minutu. K titulu vicemistryně Evropy na K1 (kajak jednotlivců) přidala druhý den bronzovou medaili na
stejné trati v kategorii K2 společně s kadaňskou Dagmar Březinovou.
V tréninkovém úsilí musela pokračovat až do září, kdy ji čekal druhý
vrchol sezony – Evropské veteránské hry (European Masters Games) konané v italském městečku Lignano. Tato sportovní událost s úžasnou atmosférou, kterou bylo možno pocítit už na velkolepém zahájení, je
obdobou olympijských her. Jediným rozdílem je omezení pouze na Evropu a na věkovou kategorii nad 35 let. Závody se nenesly pouze v duchu
soupeření, ale i v poznávání jiných sportovních odvětví a sportovců z celé
Evropy. Kromě svých disciplín měli závodníci možnost sledovat dění například v cyklistice, boxu, atletice, windsurfingu, volejbalu, tenise. Závody v rychlostní kanoistice se odehrávaly na 30 km vzdálené řece pouhých
půl kilometru od ústí do moře. Soutěžilo se na tratích 200 m, 1000 m a 17
km maratonu. Během pěti dní v šesti závodech získala Jana Lagnerová
celkem pět medailí a jedno čtvrté místo.
Trať 200 m: K1 – 4. místo, K2 - 2. místo, K4 – 1. místo
Trať 1000 m: K1 – 1. místo, K2 – 3. místo
Maraton: K1 – 1. místo
Jana se specializuje především na delší tratě, a proto pro ni bylo nejcennějším a nečekaným vítězství ve finále na 1000 m, kdy navíc o vítězce
musela rozhodnout až cílová fotografie. Kromě cenných kovů si přivezla
soběslavská závodnice i množství nezapomenutelných zážitků.
Týden před závodem v Itálii rozšířila Jana sbírku svých medailí o jednu zlatou a jednu stříbrnou z Mistrovství ČR v maratonu.
Nezapomenutelný rok ukončilo vítězství na největším českém vodáckém říčním maratonu na Vltavě, které absolvovala vodačka na pro ni netradičním plavidle – pramici - spolu s dalšími čtyřmi závodnicemi.
-jk-
Rafting v exotické
Kostarice
Soběslavská Lenka Lagnerová je známá především díky medailovým úspěchům v juniorských i seniorských závodech ve sjezdu na
divoké vodě. V roce 2007 vyzkoušela i první raftové závody ve slovenském Čunovu a od té doby
se zúčastnila řady tuzemských i mezinárodních
soutěží. O dva roky později vybojovala spolu
s posádkou prostějovských děvčat první medaili
na Mistrovství světa v Bosně, a to bronzovou
v disciplíně sjezd. Rok 2010 byl ve znamení premiérových závodů v kategorii R4 (raft pro čtyři
osoby), kde opět posádka TR Teva získala bronzovou medaili, tentokráte ve slalomu. Zároveň
se v tomto roce konala nominace pro letošní
Mistrovství světa v Kostarice, ve které děvčata
s přehledem zvítězila a ještě v tomto roce odletěla na předmistrovské závody na Rio Pacuare.
Jaké dojmy si odtud Lenka přivezla?
„I přes loňskou zkušenost si pro české vodáky připravila středoamerická země a především
pořadatelé řadu překvapení. Ve státě rozkládajícím se od Karibiku až po Pacifik s velmi bohatou
faunou i florou odpovídajícím rozlohou Slovenské republice bychom kromě hlavních tahů poměrně špatně hledali asfaltové silnice. Množství
kopců a hliněné cesty a časté (monzunové) deště
nedávají místním jinou možnost než si pořídit
kvalitní auta s náhonem na 4 kola. I přesto není
možné se dostat na všechna místa, a tak na start
chodili závodníci po 40 minutové cestě autobusem dalších 50 minut pěšky s veškerou výbavou
a ve 30 stupňových vedrech a obrovské vlhkosti. Stejná cesta tentokráte do kopce čekala na
sportovce po závodech. Drsné podmínky a
množství jedovatých zvířat nebylo ale nic proti
práci pořadatelů. Prvním překvapením bylo
zjištění, že se nenacházíme na stejné trati jako
v loňském roce. Rio Pacuare je překrásná řeka
(patří dokonce mezi 10 nejkrásnějších světových řek), ale také poměrně obtížná, a tak jeden
trénink na trati sjezdu, který trvá více než
hodinu, je poměrně málo. Ubytování by se dalo
přirovnat ke kempům na Vltavě. Množství stanů
pod jednou plachtou, která měla chránit proti
monzunovým dešťům (bohužel to nevydržela a
někteří závodníci mohli ve svých stanech plavat
spolu se všemi doklady), sociální zařízení postavená z bambusu za jeden týden, 4 kohoutky
s pitnou vodou pro všechna děvčata, studená
voda ve sprchách…s tím vším se museli závodníci všech zemí poprat.“
pokračování na str. 21
prosinec 2011
Rafting v exotické Kostarice
dokončení ze str. 20
Díky těmto podmínkám se posádka českých
děvčat ještě více stmelila a pohoda a klid se projevily i na výsledcích. Po prvních dvou disciplínách by sice nikdo netipoval, že by holky mohly
dosáhnout na medaili, ale po třetí disciplíně
bylo všechno jinak. Díky skvělé technice a taktice zvítězila posádka děvčat na velmi obtížné
trati slalomu s rozdílem dvou tříd. První a hned
zlatá medaile nastartovala děvčata do posledního závodu ve sjezdu (parádní disciplína našich
raftařek), do kterého postupovala z celkového
prvního místa. Na hodinové trati se před Češky
dostala pouze posádka profesionálek z Japonska, která na takto dlouhé trati zvítězila o pouhých 8 sekund! Toto umístění zajistilo české
posádce absolutní světové prvenství. Zlatá medaile se tak vrátila do České republiky po dlouhých 10 letech.
V roce 2011 se raftařské závody přesouvají
z exotické země do České republiky, kde se na
konci srpna uskuteční pod lipenskou přehradou
Mistrovství Evropy v kategorii R4 i R6. Lenka
Lagnerová se nominovala na soutěž v obou kategoriích a spolu se svými posádkami se bude
těšit na davy fanoušků.
-jk-
25. ročník Silvestrovského
běhu ulicemi města Soběslavi
Řeknu vám, je to mela. Sotva se Martin přibelhal na šedivé mule, Vánoce zvoní do posledního okruhu. Čas udržuje ďábelské tempo a
události se kolem nás míhají jak keňští maratónci. Do cílové rovinky za chvíli vběhne Štěpán a
za ním v těsném závěsu… Silvestrák. Náš Silvestrák!
Pro organizátory to znamená už teď předčasné
finále. Musí rozvézt plakáty, připravit diplomy,
medaile a od sponzorů vyloudit bohaté věcné
dary. Tím spíš, že letošní ročník je jubilejní. Příznivci našeho závodu poběží již popětadvacáté.
Nevím, od jakého věku kulturní či sportovní
akce se začíná hovořit o tradici, ale jsem si jistý,
že čtvrtstoletí již k tomu opravňuje. A ač náš závod zůstává komorní událostí ve stínu silvestrovských ohňostrojů, vytvořil si za tu dobu
početný fanklub příznivců, pro něž se stalo tradicí vběhnout do posledního dne roku
mrazivými ulicemi noční Soběslavi.
Díky všem – těšíme se na vás v pátek 30. prosince 2011 ve 23:30 hodin na náměstí u sochy
M. J. Husa.
Za organizátory Petr Čáp
P.S.: Letos speciální bonus !!! Běžci, kteří
v tomto roce dovršili 25 let věku, budou mít
startovné zdarma a obdrží speciální dárek.
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
21
FLORBAL
Družstvo mužů po loňském postupu přes baráž hraje opět po dvou letech 3. ligu. Mužstvo zaznamenalo několik změn. Tou zásadní bylo ukončení kariéry dlouholetých opor Michala Zíky a Jana
Pumpra. Naopak bylo doplněno o spoustu mladých nadějných hráčů. Pro tyto kluky bude 4. nejvyšší soutěž v republice jistě velkým přínosem. Na úvod sezony je však velká nevyzrálost zatím znát a i
díky několika zraněním stabilních opor okupuje Spartak po šesti odehraných zápasech 13. místo.
Jeho poslední vystoupení proběhlo v Kaplici s výsledky:
· TJ Spartak Soběslav – TJ Tatchenta Zhoř 4:13 (0:3, 4:4, 0:6)
branky za Soběslav: Bartoš, Mikulics, Pivec, Hák Martin
· TJ Spartak Soběslav – TJ Spartak Pelhřimov B 6:11 (2:3, 2:2, 2:6)
branky za Soběslav: Hák Martin 2x, Krejča, Dušek, Pivec, Bělohlav
Sestava TJ Spartak: Kubík (Drtina) – Krejča, Slabý, Dušek, Plášil – Mikulics, Bělohlav, Pivec, Hák
Martin, Hák Jiří, Bartoš
Tabulka 3. ligy mužů divize V
Družstvo
Z
V
R
P
Skóre
1.
SK JeMoBu
8
6
1
1
55
:
33
19
2.
Spartak Pelhřimov B
8
6
0
2
63
:
43
18
3.
TJ Tatchenta Zhoř
8
6
0
2
47
:
33
18
4.
FK Slovan Jindřichův Hradec
6
5
1
0
31
:
11
16
5.
Sokol Erupting Dragons H. Brod B
8
5
1
2
46
:
39
16
6.
FBC Spartak Kaplice
8
5
0
3
43
:
37
15
7.
FBC UNITED Č. Budějovice
6
3
0
3
29
:
27
9
8.
FBC Český Krumlov
8
2
1
5
35
:
42
7
Body
9.
Hippos Žďár n/S. B
8
2
0
6
29
:
37
6
10.
Snipers Třebíč B
6
2
0
4
30
:
40
6
11. FK Santos Třeboň
6
1
0
5
23
:
39
3
12. SK Juvenis Přibyslav
8
0
2
6
31
:
52
2
13. TJ Spartak Soběslav
6
0
2
4
28
:
57
2
Ženy nastupují letos opět ve 2. lize divize V. Soutěž sama o sobě doznala několika málo změn,
hlavním pozitivem bylo doplnění na 11 družstev. To znamená větší pravidelnost zápasů a pro holky
vyhovující větší zápasové tempo. Sestava týmu zůstala od loňska téměř nepozměněna a i proto by
družstvo chtělo prolomit umístění na 5. místě z posledních dvou sezon a zakotvit na přednějších
místech tabulky. Velkým plusem byla i premiérová účast v poháru České florbalové unie (info v minulém čísle Hlásky). Takto se ženám dařilo v posledních zápasech:
· SK DDM Domeček - FK Strangers Třeboň 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
branky za Soběslav: Kasandová 2x, Pribylová, Matoušková
· SK DDM Domeček - FK Slovan Jindřichův Hradec 1:1 (0:0, 1:1, 0:0)
branky za Soběslav: Kasandová 2x, Pribylová, Matoušková
Sestava SK DDM Domeček: Bryllová – Řezníčková, Kubátová, Kabešová Petra, Nováková Tereza, Škodová, Zelenková – Vacková, Bínová, Přibylová, Kasandová, Matoušková, Kabešová Markéta
Tabulka 2. ligy žen divize V
Družstvo
Z
V
R
P
Skóre
1.
FBC Štíři Č. Budějovice
6
6
0
0
43
:
15
18
2.
1. FbK Tábor
6
6
0
0
30
:
8
18
3.
T.J. Sokol Písek
6
4
0
2
27
:
8
12
4.
SK Domeček DDM
6
3
1
2
27
:
10
10
5.
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
4
3
0
1
24
:
5
9
6.
FBC UNITED Č. Budějovice B
6
2
1
3
30
:
30
7
7.
FK Slovan Jindřichův Hradec
5
1
1
3
18
:
20
4
8.
FBŠ Snipers Jihlava B
4
1
0
3
7
:
18
3
Body
9.
FK Strangers Třeboň
4
0
1
3
2
:
17
1
10.
Fbc Rebels České Budějovice
4
0
0
4
10
:
32
0
11.
Sklo Bohemia Světlá n/S
5
0
0
5
3
:
58
0
www.florbal-sobeslav.net
22
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
FK Rašelina Soběslav – mladší přípravka
6. kolo OP - úterý 18.10.2011
(náhradní termín)
Přípravka A
· FK Rašelina Soběslav - Chotoviny 10:2
Sestava : Bezpalec, Bříza, Vyškovský, Novák
D., Paulík, Vácha, Bartáček, Zimmel, Novák
O., Poslušný
Branky : Vyškovský 4, Bříza 3, Paulík 1, Vácha 1, Novák O. 1
Přípravka B
· FK Rašelina Soběslav - Chotoviny 27:0
Sestava : Musil, Petrásek, Megis, Štefan, Mareš, Holub, Antoni, Novák, Valeš
Branky : Mareš 5, Petrásek 4, Megis 4, Holub 3, Antoni 3, Novák 3, Valeš 2, Štefan 2,
Musil 1
8. kolo OP - sobota 22.10.2011
Přípravka A
· FK Rašelina Sob. - Mladá Vožice 11:3 (4:3)
Sestava : Bezpalec, Bartáček, Bříza, Vácha,
Zimmel, Paulík, Novák D., Novák O., Poslušný
Branky : Bříza 4, Vácha 2, Zimmel 2, Bartáček 2, Novák D. 1
Přípravka B
prosinec 2011
Hodnocení dorostu FK
Rašelina Soběslav B
· TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí - FK Rašelina Soběslav 4:4
V letošní sezoně jsme přihlásili do okresního
Sestava : Musil, Štefan, Megis, Petrásek, Anpřeboru
nově družstvo dorostu B, které trénuje
toni, Holub, Mareš, Valeš, Novák
Vlastimil Smítka a vedoucí mužstva Pavel NoBranky : Petrásek 2, Megis 1, Holub 1
votný. Všechna domácí utkání se hrála na hřišti
Přípravka A
Mladší přípravka A zakončila úspěšně podzim- ve Vlastiboři. Nápad se zrodil ve vedení vlastiní část sezony 2011/2012. Kluci odehráli 9 zá- bořských činovníků, kteří očekávají, že talentopasů, z toho 7x vyhráli, 1x skončil zápas vaní hráči si zahrají v krajském přeboru, a ti,
remizou a 1x prohrou. Do soupeřových branek
kteří na tuto soutěž nedosáhnou, mají možnost
jsme vstřelili 92 gólů a obdrželi jsme 40 gólů.
Přípravka A nastupovala většinou v této sesta- si zahrát v okresním přeboru. Tím se nám daří u
vě: Karel Bezpalec, Dušan Bříza, Jiří Bartáček, kopané udržet hráče, kteří by asi již s fotbalem
Samuel Zimmel, Ondřej Vácha, Martin Vyškovskončili. Díky spolupráci všech tří družstev doský, Michael Paulík, Ondřej Novák, David Norostu se podařilo tuto myšlenku zrealizovat a
vák, Richard Poslušný
obstojně hrát soutěž. Výsledky v soutěži jsou
Přípravka B
Mladší přípravka B má za sebou skvělou první různé podle nastoupení hráčů, většinou jsme načást sezony 2011/2012. Z 9 odehraných zápasů stupovali s mladšími hráči, kde proti nám hráli
slavili chlapci 8x výhru, 1x remizovali. Vstřelili hráči soupeře, kteří byli i o dva roky starší. V ně126 gólů a inkasovali 29 gólů.
kolika utkáních nám pomohli i starší hráči se
Přípravka B nastupovala většinou v této sestavě: Matěj Musil, Bronislav Megis, David Šte- zkušeností z krajského přeboru a hned to bylo
fan, Filip Petrásek, Roman Antoni, Ondřej vidět na výsledku utkání.
Novák, Viktor Valeš, Martin Holub, Jakub MaTabulka OP dorostu po devíti zápasech
reš
podzimu 2011:
· FK Rašelina Sob. - FC Bechyně 14:6 (9:4)
Zimní halový turnaj - Týnská liga
Sestava : Musil, Megis, Štefan, Holub, Anto(ALEA cup) ročník 2003 a mladší
ni, Mareš, Valeš, Novák
1. kolo – neděle 13.11.2011
Branky : Štefan 4, Mareš 3, Holub 3, Megis 2,
· Protivín - FK Rašelina Soběslav 2:4 (VyškovAntoni 2
ský, Petrásek, Megis, Vácha)
9. kolo OP
·
Bechyně - FK Rašelina Soběslav 0:15 (ZimPřípravka A - sobota 29.10.2011
mel 2, Bříza 5, Vyškovský, Petrásek 4, Holub,
· Malšice - FK Rašelina Soběslav 2:7
Vácha 2)
Sestava : Bezpalec, Bartáček, Bříza, Vácha, · FK Rašelina Soběslav - Slávie ČB 8:0
Paulík, Novák D., Novák O., Megis
(Vyškovský 3, Vácha, Megis, Bezpalec, Bříza 2)
Branky: Bříza 5, Bartáček 1, Novák O. 1
Sestava: Musil, Vácha, Bříza, Novák D., ZimPřípravka B
mel, Vyškovský, Bezpalec, Megis, Štefan, Holub, Petrásek
(zip)
neděle 30.10.2011 (předehráno 4.10.2011)
O pohár starosty Prahy 15
V sobotu 5.11. se čtyři mladí soběslavští záchranáři
zúčastnili 9. ročníku soutěže dvojic v záchranářském
sportu „O pohár starosty Prahy 15“. Zastoupeny byly
místní skupiny Českého červeného kříže Vodní záchranné služby z Neratovic, Prahy 15, Brna-města, Ústí nad
Labem, Klatov, Karlových Varů, Jablonce, Sokolova,
Brna-střed, Těrlicka, Českého Krumlova a Soběslavi.
Smíšené dvojice musely prokázat zdatnost nejen ve
víceboji složeného z pěti speciálních bazénových disciplín, ale i v praktické kardiopulmonální resuscitaci a vázání horolezeckých uzlů na čas. Startovní listina se rovnala
mistrovství České republiky. Ze soběslavských záchranářů bojovaly dvě dvojice.
· V kategorii 11-12 let: 9. místo Matějčková Zuzana +
Macek David
· 13-14 let: 5. místo Macková Barbora + Trska David
V letošním ročníku byl zkušebně zařazen i závod jednotlivců v netradiční disciplíně „pool flags“ (vodní kolí- Vzadu: David Trska a Barbora Macková,
ky). Je to velmi náročná disciplína, jak po fyzické vpředu: David Macek a Zuzana Matějstránce, tak i po stránce taktické.
čková
Startuje se z bloku na vzdálenost 25 m a vždy je pod
vodou o jeden kolík méně než je počet závodníků na startu. Postupuje se vyřazovacím systémem až
do konečného finále, kde plave jeden proti jednomu. Velice nás těší, že ve svých věkových kategoriích sourozenci Mackovi tuto disciplínu vyhráli, David v kategorii do 10 let a Bára v kategorii
13-14 let, velmi ceněné 3. místo v téže kategorii obsadil David Trska.
VZS Soběslav
Pořadí
Tým
Skóre
Body
1.
Malšice
39: 5
23
2.
Kovářov
31: 18
19
3.
Ratibořské Hory
16: 11
17
4.
Božetice
14: 16
15
5.
Planá nad Lužnicí
12: 23
13
6.
Větrovy
15: 14
12
7.
METEOR Tábor
17: 15
11
8.
Soběslav B
14: 20
9
9.
Řepeč/Opařany
10: 16
9
10.
Březnice
6: 36
3
Výsledky zápasů:
Březnice – Soběslav B
3:1
Soběslav B – Meteor Tábor
1:5
Božetice - Soběslav B
3:0
Soběslav B – Ratibořské Hory
3:0
Soběslav B – Malšice
0:4
Opařany - Soběslav B
1:0
Soběslav B – Větrovy
2:0
Planá nad Lužnicí - Soběslav B
2:0
Soběslav B – Kovářov
7:2
Tabulka střelců:
4x Podhradský
3x Rappensberger
2x Janoušek
2x Kostroun
1x Kordač
1x Pufr
1x Jordák
Pavel Novotný, vedoucí mužstva
prosinec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
23
Pietní vzpomínka
Stalo se již tradicí, že TJ Sokol Soběslav pořádá ke dni založení naší republiky 28.10.1918
pietní vzpomínkový akt u pomníku padlých v
první světové válce v parku u nádraží. Také letos jsme se sešli spolu s Obcí baráčníků, abychom si připomněli tento historický den, kdy
naše země získala svobodu a stala se rovnoprávným a rovnocenným národem.
Potěšilo nás, když jsme našli pomník vyčištěný a uklizený, za což patří díky starostovi ing.
Bláhovi, který se tohoto aktu také zúčastnil. Děkujeme.
za TJ Sokol Soběslav Radka Duffinová
VÁNOČNÍ TURNAJ
V KUŽELKÁCH
SPARTAK SOBĚSLAV
Dne 3.12.2011 se uskuteční turnaj v kuželkách. Dospělí na 40 hodů, děti do 15 let na 20
hodů. Začátek v 10:00 hodin, konec v 18 hod.
Čistou sálovou obuv a veselou
náladu s sebou!
Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi - prosinec 2011
Kategorie
den
datum
začátek
soupeř
3. třída
sobota
3.12.
10.15 h
HC Tábor
3. třída
sobota
3.12.
12.15 h
HC Mountfield
junioři
neděle
4.12.
11.15 h
Loko Veselí n/L
ZIMNÍ STADION
6 .třída
sobota
10.12.
10.15 h
HC Plzeň 1929
8. třída
sobota
10.12.
12.15 h
HC Plzeň 1929
Bruslení v prosinci
muži
neděle
11.12.
17.00 h
Jiskra Humpolec
neděle 4.12.
14,00 – 15,45 hod.
neděle 11.12.
14,00 – 15,45 hod.
neděle 18.12.
14,00 – 15,45 hod.
pátek 23.12.
10,00 – 11,45 hod.
sobota 24.12.
13,30 – 15,15 hod.
= Štědrý den – dárek – bruslení zdarma
neděle 25.12.
14,00 – 15,45 hod.
pondělí 26.12.
14,00 – 15,45 hod.
úterý 27.12.
13,00 – 14,45 hod.
čtvrtek 29.12.
10,00 – 11,45 hod.
pátek 30.12.
10,00 – 11,45 hod.
sobota 31.12.
13,30 – 15,15 hod.
neděle 1. 1.
14,00 – 15,45 hod.
dorost
sobota
17.12.
13.15 h
DDM Rokycany
junioři
sobota
17.12.
15.45 h
DDM Rokycany
5. třída
středa
28.12.
9.00-18.00 h
Lomax Christmas cup
6. třída
středa
4.1.
13.45 h
HC Tábor
8. třída
středa
4.1.
15.45 h
HC Tábor
dorost
sobota
7.1.
10.15 h
Slavoj Č. Krumlov
muži
neděle
8.1.
17.00 h
TJ Hluboká n/Vl Knights
old boy’s
sobota
3.12. v 17.30 h + 17.12. v 18.15 h + 31.12. v 11.00 h.
Probíhá pravidelný celosezonní nábor pro žáky 1. až 5. tříd (mohou samozřejmě přijít i mladší)
vždy ve středu od 15.15 hod, ve čtvrtek od 17.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. Pouze sobotní
přípravka je s možnou účastí rodičů na ledě.
Bližší informace o přípravce Aleš Pánek – tel. 775 252 082
změna programu vyhrazena
Z HOKEJE
bere a ukáže zbytku věrných diváků, že hokej
stále ještě hrát umí.
po osmi odehraných kolech zůstávají na našem
kontě hubené 3 body.
Dudáci koncertovali na soběslavském
ledě 23. 10. 2011
Medvědi dali Spartaku lekci
z produktivity 30. 10. 2011
Soběslav v derby body nezískala
· OLH Spartak Soběslav - HC Strakonice 0 : 10
Třetiny: 0-0; 0-6; 0-4
Branky a asistence: - Šulčík (Pitel), Kozma
(Binder), Šulčík (Kepl), Major (Pitel), Pitel
(Šulčík, Kepl), Šulčík (Kepl), Pitel (Šulčík),
Kovář (Pitel), Procházka (Tetour), Šulčík
(Hodánek)
Diváci netajili své rozčarování z výkonu našeho týmu, stejně tak “KOTEL”, který i při nepříznivém vývoji dokázal naše hráče
povzbuzovat. Kdo si myslel, že po výprasku v
Humpolci zažije Spartak budíček, nedočkal se
a můžeme jen předvídat, jak dopadne za týden
konfrontace s krumlovskými Medvědy, jedním
z lídrů krajské ligy. Věřme, že se mužstvo pro-
· OLH Spartak Soběslav - HC Slavoj Český
Krumlov 3 : 5
Třetiny: 1-0; 1-2; 1-3
Branky a asistence: Hák (Šonka), Petržílka
(Hanzal), Holický - Homolka (Vondřich),
Svěchota, Vodička (Lukeš, Svěchota), Ungr
(Svěchota), Klíma (Uhlíř)
V prvních 40 minutách utkání jsme viděli
celkem čtyři branky a nerozhodný stav 2-2 vydržel až do konce druhé třetiny. Úvod třetí třetiny patřil hostům, kteří dokázali během čtyř
minut rozhodnout o dělbě bodů z tohoto utkání.
Snížení přišlo v přesilovce 5 na 4 z hole Milana
Holického, který trefil přesně pravý růžek Vojtovy branky. Na víc jsme se bohužel nezmohli a
05. 11. 2011
· TJ LOKO Veselí nad Lužnicí - OLH Spartak
Soběslav 5 : 2
Třetiny: 2-1; 1-0; 2-1
Branky a asistence: Hák (Máca, Jirka),
Žákovský (Petržílka, Smrž) - Nedvěd, Sekera
(Nedvěd), Sekera (Bůžek), Nedvěd (Schmied),
Nedvěd (Lomský, Schmied)
První třetinu se hrál vyrovnaný hokej, do vedení šli po nahození Nedvěda domácí, ale
Spartak záhy Martinem Hákem vyrovnal. Lokomotiva ale dokázala zásluhou Sekery přidat i druhou branku a do šaten si tak nesla vedení 2:1.
Druhá třetina se nesla v duchu neproměňování
pokračování na str. 24
24
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Z HOKEJE - dokončení ze str. 23
prosinec 2011
Branky a asistence: Slabý (Janda, Vinš),
Vinš (Slabý), Slabý (Janda, Předota), Janda,
šancí ze strany Spartaku, naši hokejisté se ocitli
rozhodující nájezd Janda - Pánek A. (Píha),
několikrát sami před domácím gólmanem, ale
Těsné vítězství Servismanů
Pánek A., Smrž (Žákovský), Jansa (Hák)
kýžené vyrovnání to nepřineslo. To domácí se
13. 11. 2011
Spartak vyrazil na Šumavu s cílem přivézt
dostali do dvojbrankového vedení a bylo to opět · HC David servis ČB - OLH Sp. Soběslav 3 : 2 nějaký ten bodík, kterých máme zatím poskrovpo střele Sekery, který přidal 3. branku LokotTřetiny: 1-0; 1-0; 1-2
nu. Papírovým favoritem byli domácí, ale ti tyto
ky. Spartak hrál dost neukázněně, čímž se přiBranky a asistence: Rob (Vomela, Mikeš), předpoklady zpočátku nenaplňovali. Zápas
pravil o lepší výsledek z Prefa arény. Domácím
Mizera (Eliáš), Zíka (Klement) - Šonka (Žá- skončil po 60 minutách nerozhodně a bod navíc
kovský, Vopava), Pánek A. (Máca, Hák)
vyšel i vstup do závěrečného dějství, kdy jejich
měla přidělit loterie samostatných nájezdů. Za
Spartak přijel do Budvar arény bez několika Spartak se trefil pouze Jirka Smrž, naopak za
4. branku přidal Nedvěd. Soběslav dokázala ještě korigovat zásluhou Žakyho, ale na více již ne- hráčů základní sestavy, ale rozhodně nechtěl Vimperk se trefil Vinš s Jandou a druhý bod zůsbylo. Zmar předvedli hosté při přesilovce 5 na 3, prodat svou kůži lacino. První třetina patřila do- tal pod Boubínem. Je velká škoda, že Spartak
kdy se téměř nedostali do obranné třetiny domá- mácímu David servisu, který nás celkem jasně nedokázal dotáhnout utkání do vítězného konce,
cích. Lokomotiva přidala Nedvědem ještě jednu přestřílel v poměru 19:10. Vytěžil z toho pouze jelikož dnes chybělo opravdu málo.
jeden přesilovkový gól. Do druhé třetiny vstoubranku a zaslouženě zvítězila.
Spartak slízl v Táboře osmičku
pila Soběslav o poznání lépe a domácí se nesta20. 11. 2011
čili divit, kolik šancí si dokázali hosté vytvořit,
Konečně!!! První výhra za 3 body
bohužel žádnou z nich Studnička za svá záda · HC Tábor - OLH Spartak Soběslav 8 : 0
06. 11. 2011
Třetiny: 2-0; 3-0; 3-0
nepustil. Tento obraz hry trval do 28. minuty,
· OLH Spartak Sob. - HC Velká Radouň 4 : 2
Branky a asistence: Adamec, Hraňo (Pechápak
se
karta
obrátila
a
navrch
opět
měli
ServisTřetiny: 1-1; 2-0; 1-1
nek, Stoklásek), Ježek (Hubáček), Matušík
Branky a asistence: Smrž (Žákovský), Han- mani, kteří, na rozdíl od nás, dokázali ze svého
(Trieb), Matušík (Mařík), Ježek (Trieb), Mazal (Žákovský), Máca (Hák), Pánek A. tlaku branku vstřelit. Třetí třetinu ale Spartak
řík, Trieb (Hubáček, Pechánek) (Máca) - Maryška (Navrátil), Křivánek zabojoval, vytvořil si tlak a domácí nutil k chyV utkání dvou týmů z opačných pólů tabulky
(Schmidt)
bám a faulům, což byla voda na náš mlýn. Ve
měli
od úvodní buly jasně navrch domácí, kteří
49.
minutě
v
přesilovce
5
na
4
snížil
po
skrumáži
V brance dostal v dnešním zápase přednost
Láďa Stach, trenérské duo Jaroslav Švepeš a před Studničkou Jirka Šonka a Spartaku narostla ale svou převahu dokázali potvrdit “jen” dvěma
góly v naší brance. Více jim toho David Snášel
Zdeněk Šťastný pak poslalo do zápasu komplet- křídla. Další přesilovku domácí ustáli, ale těsně
v první třetině nedovolil. Spartak nezúročil svopo
jejím
skončení
vyrovnal
na
2:2
Aleš
Pánek.
ní 4 útočné formace a 6 obránců. Postavení obou
je dvě šance ke vstřelení kontaktního gólu a tak
týmů v tabulce není zrovna lichotivé a i proto Spartak měl i výhodu přesilovky 5 na 3, kterou
se šlo do šaten s pro nás milosrdným výsledkem
ale
trestuhodně
prohospodařil,
a
tak
přišel
trest
z
nám utkání přineslo z obou stran opatrnou par2-0. Druhá třetina byla opět jasně v režii domáhole
domácích.
Po
chybném
střídání
naší
obrany
tii. V čase 34:39 Spartak vedl 3-1 a vypadalo to,
cích, kteří vyslali na Davida Snášela 17 střel,
že bychom se mohli dočkat prvního tříbodové- ujel Zíka a golfákem trefil přesně nad rameno z nichž 3 skončily v jeho síti. Jeho protějšek
Ládi Stacha. Spartak se snažil o vyrovnání, ale
ho zisku v sezoně. Závěrečné dějství patřilo
zápas dohrával spíše v křeči, žádnou příležitost Zpěvák nemusel zasahovat v druhém dějství ani
hlavně oběma gólmanům, kteří dokázali zlikvike skórování si již nevytvořil. Z Českých Budě- jednou. Táborští hokejisté potvrzovali své kvalidovat šance, které si obě mužstva vypracovala.
jovic tak odjíždíme bez bodu, ale nutno dodat, že ty získané ve vyšších soutěžích i nadále. Spartak
Hostům se přeci jen podařilo snížit, paradoxně dnes minimálně na 1 bod bylo.
bránil přijatelný výsledek do 52. minuty, kdy se
při naší přesilovce a vypadalo to na dramatickou
trefil do pravého růžku naší branky Ježek. Kokoncovku. Soběslav ale dokázala při pokračujíZ tříbodového utkání se vracíme
houti pak přidali ještě další dvě branky do sítě
cí přesilovce přidat čtvrtou branku. Radouň se
Spartaku a poslali nás domů s osmibrankos bodem - 18. 11. 2011
sice pokusila v samotném závěru s výsledkem · HC Vimperk - OLH Spartak Soběslav 5 : 4 SN vým přídělem.
DC (redakčně kráceno)
Třetiny: 0-2; 2-1; 2-1
ještě něco udělat, došlo i na power play, ale
Páťáci otočili utkání
s Kohouty - 23. 10. 2011
Další kolo má za sebou žákovská liga mladších žáků 2000 - 2011. Soupeřem HC Lužnice
byl celek HC Tábor, který nás přijel prověřit na
soběslavský stadion.
· HC Lužnice - HC Tábor
6 : 4 (0:3; 2:0; 4:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Komma,
Novák P., Novák P., Lang (Pauš), Lang (Novák P.), Novák P. (Pauš)
Kohouti nás svým nástupem do utkání zaskočili a hned v 53. vteřině šli do vedení zásluhou Berky. Stejný hráč přidal do naší klece i
druhou branku. Třetí branku přidali hosté v přesilové hře 5 na 3. Druhá třetina byla z naší strany
o poznání lepší než úvodní dějství. V čase 34:30
zakončil svou samostatnou akci blafákem Max
Komma a snížil na 1-3. Do konce třetiny jsme z
mnoha jasných šancí branku nedali, ale paradoxně se ujala švihovka od modré, kterou v čase
37:47 vyslal Pavel Novák, a ta zasvištěla přesně
do levého růžku branky Kohoutů. Třetí třetina
pak začala po úpravě ledu za stavu 2-3 a naši hráči cítili šanci na zvrat ve vývoji tohoto zápasu.
Vyrovnání přišlo v čase 42:33 z hole Pavla Nováka. Bylo vyrovnáno a začínalo se od začátku.
Spartak si to tentokrát pohlídal a dokráčel k první výhře v sezoně v základní hrací době.
Přišly další góly, ale definitivní tečku ve vývoji
skóre udělal Pavel Novák, který v čase 56:51 přidal naši 6. branku a tím zkompletoval svůj hattrick. Naši hráči zaslouží velkou pochvalu,
jelikož dokázali vybojovat po prvním dějství
zdánlivě ztracený zápas zpět ve svůj prospěch.
Hlubočtí Rytíři byli snadným soustem
pro páťáky - 29. 10. 2011
Další utkání mají za sebou páťáci HC Lužnice, které přijeli do Soběslavi prověřit hlubočtí
Rytíři.
· HC Lužnice - TJ Hluboká nad Vltavou
KNIGHTS 21 : 3 (9:0; 5:3; 7:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Pánek (Čížek), Čížek (Pánek), Houdek (Lang), Pánek
(Čížek), Houdek (Lang), Novák P. (Houdek), Novák T. (Máca), Pánek (Čížek), Novák T. (Máca), Sobotka (Houdek), Novák T.
(Máca), Novák P. (Soukaný), Slabý (Vilímek), Houdek (Lang), Lang (Novák P.),
Jára (Novák T.), Novák P. (Lang), Slabý
(Pauš), Houdek (Novák P.), Slabý (Pánek,
Čížek), Pauš (Pánek)
Od úvodní buly nebylo pochyb, kdo bude pánem na ledové ploše. HC Lužnice svého soupeře jasně přehrávala, což se projevilo i na
celkovém skóre. Páťáci si otevřeli na soběslav-
ském zimním stadionu v utkání s Rytíři střelnici
a svému soupeři nadělili celkem 21 branek.
Pětkám v Krumlově pšenka nekvetla
06. 11. 2011
První listopadovou neděli vyrazila pátá třída
HC Lužnice do Českého Krumlova, kde je čekala odveta s místním týmem Medvědů.
· HC Slavoj Český Krumlov - HC Lužnice
9 : 4 (2:2; 3:0; 4:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Novák P.
(Lang), Lang (Novák P.), Čížek (Komma),
Novák P. (Lang)
Ve vyrovnané první třetině jsme šli dvakrát
do vedení, ale domácí dokázali na naše branky
vždy odpovědět, a tak po siréně svítil na tabuli
stav 2:2. Druhou třetinu nám dali domácí lekci z
produktivity, když se svými šancemi naložili
lépe než naši hráči a odskočili do vedení 5:2.
V závěrečném dějství jsme domácí sevřeli v jejich obranném pásmu, bohužel se nám nedařilo
překonat výborného domácího brankáře a domácí nás z brejků trestali. Koncovka našich hráčů byla v tomto zápase opravdu žalostná a
budeme na ní muset zapracovat. Šancí na lepší
výsledek dnes měla HC Lužnice víc než dost.
pokračování na str. 25
prosinec 2011
Z HOKEJE - dokončení ze str. 24
HC Lužnice přivítala v Prefa aréně
písecké páťáky - 13. 11. 2011
Další kolo měla na programu liga mladších
žáků 2000-2001. HC Lužnice v něm přivítala na
veselském ledě IHC Písek.
· HC Lužnice - IHC Písek
11 : 6 (5:1; 4:2; 2:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Čížek (Dančišin), Houdek (Novák P., Lang), Čížek
(Komma), Pánek (Čížek), Lang (Novák P.),
Novák P. (Houdek), Čížek (Pánek), Novák
T. (Pekař), Ludvík (Novák T.), Lang (Houdek), Houdek (Lang)
Naši hráči vlétli na písecké protivníky jako
uragán a střídání každé naší formace znamenalo
nebezpečí pro píseckého brankáře. V průběhu
první třetiny pak nastříleli soupeři 5 branek vesměs po parádních hokejových akcích, střelci
byli 2 x Adam Čížek, Filip Houdek, Vojtěch Pánek a Kryštof Lang. Sami jsme inkasovali jedinou a celkem nešťastnou, když jsme si nahození
píseckého hráče sami srazili do branky bezmocného Jakuba Balouna. Úvod druhé třetiny nám
pak vyšel rovněž dle našich představ. V čase 22:09 minutě zvyšoval Pavel Novák na 6-1 a
o 20 vteřin později přidal 7. branku Lužnice
Adam Čížek, který tím završil svůj hattrick. Do
poloviny utkání jsme skórovali ještě jednou Tomášem Novákem, ale poté začala úroveň naší
hry uvadat. Písek v přesilovce snížil na 8:2, poté
se ještě prosadil Honza Ludvík, ale to bylo na
dlouhou dobu vše. Písek snížil v závěru třetiny
na 9:3 a hned v úvodu 3. třetiny přidal 4. branku
ve vlastním oslabení. Pak se střelecky prosadila
dvojice Kryštof Lang a Filip Houdek, kteří při-
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
dali naši 10. a 11. branku, ale závěr utkání patřil
hostům, kteří dokázali snížit na konečných
11:6. Ve třetí třetině si odvedla svůj výkon jen
naše 1. lajna, zbylé dvě za svým výkonem z první poloviny utkání notně zaostaly.
25
dorazil předposlední listopadovou sobotu do Soběslavi. Jak dopadl souboj s našimi páťáky?
· HC Lužnice - HC Mountfield
4 : 3 (1:1; 1:1; 2:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
(Novák P.), Lang, Novák P. (Houdek,
Českobudějovičtí páťáci hostili
Lang), Houdek (Novák P., Lang)
HC Lužnici - 18. 11. 2011
Mountfiedl vstoupil do utkání pěkně zostra a
Páté třídy vyrazily ve sváteční čtvrtek 17.11. obě naše formace měly co dělat, aby se ubránili
do Budvar arény, kde se utkaly s domácím HC ataku hostí. V naší brance ale úřadovala výborČeské Budějovice.
ná Kristýna Bláhová, která Mountfieldu v úvo· HC České Budějovice - HC Lužnice
du utkání skórovat nedovolila. Budějovičtí
7 : 11 (3:4; 3:4; 1:3)
hokejisté se přesto dostali do vedení v 11. minuBranky a asistence HC Lužnice: Novák P. tě. Lužnice se radovala ve 14. minutě, kdy Filip
(Houdek), Lang, Houdek (Soukaný), Novák Houdek vyrovnal na 1-1. Ve 26. minutě skóroP. (Lang), Novák P., Novák T. (Houdek,
val po samostatné akci Kryštof Lang. Dvě miMáca), Houdek (Lang), Novák P. (Lang),
nuty poté dokázal Mountfield vyrovnat a
Novák P. (Houdek), Pánek, Pánek
začínalo se od začátku. Třetí třetinu pokračovaV zápase s Budějovicemi si naši hráči cel- la přetahovaná o výsledek dále. Hosté hrající na
kem rychle vybudovali tříbrankový náskok, do- 3 lajny měli více sil, ale to naši hráči doháněli
mácí jej však do konce první třetiny stáhli na velkou bojovností a úsilím, porvat se o 2 body
rozdíl jedné branky. Druhou třetinu se skóre z tohoto utkání. V čase 49:32 poslal Lužnici
přelévalo jako na houpačce, jednu chvíli bylo i podruhé v zápase do vedení Pavel Novák. Vedevyrovnáno, ale rozhodla lepší koncovka našich ní nám nevydrželo moc dlouho, jelikož v čase
hráčů, kteří i druhé dějství vyhráli 3-4 a po dvou 52:48 srovnal na 3-3 kapitán hostí Hrubec. Dotřetinách tak vedli 6-8. Závěrečná třetina se pak mácí šli za svým cílem důsledně a v 57. minutě
již hrála výhradně dle našich not a HC Lužnice se dočkali 4. branky v síti Dvořáka, která padla
si nepřipustila již žádné komplikace. Spolehlivý z hole Filipa Houdka. Podíl na brance měla ale
výkon podal Honza Šimek v naší brance a rov- perfektní souhra celé první formace. Tento stav
něž naše první lajna, která se zasloužila o větši- i přes infarktovou koncovku HC Lužnice ubránu branek v síti domácích.
nila a hosté tak utrpěli premiérovou porážku
v letošním ročníku ligy mladších žáků. Naši hoHC Lužnice si vyšlápla na páťáky
kejisté zaslouží do jednoho v čele s výbornou
Mountfieldu - 19. 11. 2011
Kristýnou Bláhovou velkou pochvalu za přístup
Tým HC Mountfield, který ještě nepoznal v le- k utkání, bojovnost, nasazení a obětování se pro
tošním ročníku ligy žáků 2000 - 2001 přemožitele, týmový výsledek.
DC (redakčně kráceno)
Koupě:
· Hledám pronájem nebytového prostoru v Soběslavi. Tel.: 777 679 785
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
· Nabízíme k pronájmu 190 m2 nebytových prostor, včetně skladu. Informace na tel. 603 857 787
Prodej:
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám stavební pozemek v obci Sedlečko u Soběslavi.
2
Rozloha 1.500 m , cena 450.000 Kč. Možnost výběru ze dvou pozemků. Tel. 725 281 122
· Prodám byt 2+kk, 46 m2, 2. patro, Soběslav - sídliště Svákov, balkon,
nová okna, osobní vlastnictví. Tel. 777 965 895
· Prodám nebo pronajmu byt 1+1 ve Veselí n/L. Tel. 722 112 524
Různé:
· Pronajmu garáž Na Ohradě od ledna 2012. Tel. 732 414 653 večer
· Pronajmu byt 1+1 v rodinném domě U Nového rybníka. Upřednostňuji
nekuřáka. Tel. 605 740 995
· Neuvěřitelná sleva až 78% na povinné ručení! Volejte 603 50 80 50,
Kákonová, Wüstenrot.
· Hledám spolucestující pro každodenní dojíždění ze Soběslavi do
Č. Budějovic. Odjezd v 5.15 hod., místo nástupu dle dohody. Možný i
odvoz zpět. Informace na tel. 606 076 482
· Chcete si výhodně uložit již naspořené peníze nebo si je naspořit s úrokem 3% - 5,95% ? Úvěry se zajištěním nemovitostí vyřizujeme zdarma
a další novinky. Volejte: 603 50 80 50, pište:
[email protected]
· Kdo nalezl 16.11. ve večerních hodinách v lokalitě ulic Okružní a
Družstevní multifokální brýle, prosím o jejich vrácení. Nálezce odměním. Tel. 381 521 807
· Do 10. prosince si můžete objednat vánoční cukroví na tel. 605 526 039
nejlépe po 19.00 hod.
· Pronajmu byt 3+1 s halou a lodžií o velikosti 72 m2 v Soběslavi.
Informace na tel. 605 422 057
26
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2011
prosinec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
27
Stojíme při Vás
Kompletní nabídka pojištění:
·
·
·
·
·
·
·
·
Pojištění osob
Pojištění majetku občanů – 30% sleva
Cestovní pojištění
Pojištění podnikatelů a průmyslu
Penzijní připojištění
Pojištění motorových vozidel
Modrá pyramida – stavební spoření
UniCredit Bank - úvěry
Pojišťovací kancelář: kontaktní adresa:
nám. Republiky 173/I, Soběslav
Marie Líkařová, generální reprezentant
Tel.: 381 522 942
Mobil: 737 120 008, privat: 381 583 432
Provozní doba:
Po
9 - 16 h
St
14 - 16 h
Čt
9 - 12 h
Přeji všem klientům spokojené Vánoce
a šťastný nový rok 2012
Hledáme pokrývače
a tesaře, práce ve výškách,
věk do 40 let, živnostenský
list podmínkou. Spěchá.
Tel. 602 107 060
· Stavební spoření
· Půjčky na bydlení
· Hypotéky
· Penzijní připojištění
· Životní pojištění
Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
Potřebujete peníze???
Zdeněk Vondruška
Nebank. souk. zdroje.
NEPROVOLÁVEJTE
KREDIT, napište SMS
ve tvaru Vaše jméno,
příjmení, rod. číslo, telefon,
příjem, splátky, požadovanou
částku, město. Registry neřešíme.
PILA
v STS Soběslav
Tel.: 774 888 889
Nabízí latě, hranoly, krovy,
prkna, fošny a palubky
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu
KDO INZERUJE - TEN PROSPERUJE
28
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Veselí nad Lužnicí,
výrobce protipožárních materiálů a kuchyňských dvířek
PŘIJME:
· do technické přípravy výroby technologa - konstruktéra
požadujeme:
- VŠ, SŠ technického zaměření
- práce na PC, AUTOCAD výhodou
- min. pas. znalost AJ, event. NJ
- řidičský průkaz sk. B
· pracovníky pro obsluhu, opravy a seřizování CNC strojů
provoz na směny
požadujeme:
- vzdělání v oboru, práce na PC
- průkaz řidiče vysokozdvižného vozíku vítán
· pracovníka pro rozvoj a údržbu informačního systému
· dále nabízíme studentům technických oborů možnost spolupráce
při vypracování závěrečných prací
Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí Simona Ichová
Písemné nabídky na funkci technolog-konstruktér
s profesním životopisem zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí
e-mail: [email protected] www.grena.cz
prosinec 2011
Veselí nad Lužnicí,
výrobce protipožárních materiálů a kuchyňských dvířek
HLEDÁ:
Volnou výrobní kapacitu v truhlářské dílně
pro obrábění dílců z grenamatu,
v okolí Veselí nad Lužnicí do 20-25 km.
Požadujeme: zručnost, spolehlivost
Strojní vybavení:
- formátovací pila
- spodní fréza
- pásová pila
- vrtačka
- vysokozdvižný vozík
Nabízíme: dlouhodobou spolupráci
Informace na tel. 381 549 134, 602 402 892
Ing. Němejcová Marta
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí
e-mail: [email protected]
www.grena.cz
Pište na náš mail
[email protected]
prosinec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
29
Masážní a relaxační
Hotel Sloup zve na
Centrum „Věra“
v sobotu 3.12.2011.
Hraje hudební skupina E.X 09
začátek 20.00 hod.
Vstupné + zabijačkový talíř 120,- Kč
Vám pomůže cílenému spalování tuku na břiše,
bocích a stehnech – díky moderním přístrojům
Body Roll a Vacu Shape
Dále nabízíme:
masáž klasickou – krční, bederní a křížovou
baňkování
masáž plosek nohou
masáž medovou – detoxikační
masáž čokoládovou
masáž lávovými kameny
masáž protistresovou
lifting obličeje
přístrojovou lymfodrenáž atd.
regresní terapie
léčení přístrojem Ravo Zapper
prodej léčivých tělových svící
prodej dárkových poukazů
Na Vaši návštěvu se těší Věra Pekařová
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
DŘEVOVÝROBA
Václav Vaněk s.r.o.
Dovolujeme si vás pozvat na prodejní akci našich výrobků:
dřevěné hračky, krmítka, vánoční stojany apod.
Navštivte nás ve dnech 5.12. – 9.12.2011
od 8 do 16 hodin
v areálu firmy ul. Krátká 52, Soběslav.
Případné dotazy na tel. 602 416 892
Tel. 777 606 018
www.centrumvera.wz.cz
Na Solinách 30/II, Soběslav
AUTODÍLNA ŽENÍŠEK
Správa lesů města Soběslavi
zahajuje prodej
·
Štípané palivové dřevo
AUTOSERVIS A PNEUSERVIS
· DIAGNOSTIKA VOZIDEL
· OPRAVY VŠEHO DRUHU
TEL.: 736 464 258, 732 886 608
Stanislav Ženíšek
Nová 401, 392 01 Soběslav
Délky polen 30-50 cm dle přání zákazníka
Dřevina: smrk, borovice
Tel. 381 521 169, E-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
TEPELNÁ ČERPADLA
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
www.topitlevne.cz
Chcete topit levně? Máme pro Vás řešení!
Akce - ekvitermní regulace zdarma
Montujeme kvalitní tepelná čerpadla od českého výrobce
Pracují až do -20°C, ceny od 85.000,- Kč
Vyřizujeme státní dotace až 75.000,-Kč
S kombinací se solárním kolektorem státní dotace
až 175.000,-Kč
ZEMNÍ PRÁCE
VODA – TOPENÍ
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru
Tel. 603 572 515
Vodovodní, kanalizační přípojky
· Rekonstrukce bytových jader
· Montáže vodoinstalace a topení - ocel, měď, plast
·
· Čištění a opravy kanalizace, prohlídky kamerou
Tel. 603 572 515
30
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2011
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 606 558 127, 773 558 127
e-mail: [email protected]
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
· Laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
· Masivní podlahy, korkové podlahy
· PVC, koberce pro bytové i komerční využití
· Vyrovnávání betonů samonivelačními
stěrkami
Dovoz vzorků podlah včetně zaměření a vypracování
cenové nabídky ZDARMA
www.musobeslav.cz
prosinec 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
ŽALUZIE – OKNA
31
OÁZA – dům sportu a zábavy
Cyklosport Švec
montáž + prodej
ZAHAJUJE ZIMNÍ
PRODEJ
OŠMERA OTTA - 734 460 066
·
·
·
·
·
Zimní oblečení – bundy, kalhoty, rukavice, čepice, ponožky
Termo prádlo
Sáňky, boby, snowboardy, běžky, lyžařské helmy, brýle
Brusle, hokejky, florbal hole
Sálové boty, kopačky
ÓÓÓÓÓ
Dále:
odstrkovadla, koloběžky, skákací boty,
taneční podložky k počítači, míče atd.
ELEKTROKOLA - JÍZDNÍ KOLA
Půjčovna
- snowboardu + komplet setu
- lyžařských helem
- ochrana páteře
ÓÓÓÓÓ
Servis: snowboardu, běžek, lyží (u lyží vázání neseřizujeme)
Oprava skluznic, parafínování za horka, broušení hran
SLEVA jízdních kol 10 – 50 % do vyprodání zásob
OÁZA – dům sportu a zábavy, Cyklosport Švec
Na Ohradě 368 (areál Otavan), 392 01 Soběslav
tel. 381 211 481, 603 836 119, www.cyklosportsvec.cz
32
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
prosinec 2011
NEPŘEHLÉDNĚTE: PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA JIŽ 9.12.2011
Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková.
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Za správnost příspěvků ručí autor. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.
Download

prosinec 2011 - Město Soběslav