z V. zasednut! a OZ
Uznesenie
Obecné
v Slatin ke nad Bebravou,
které sa
konalo
dňa 2.júl
a 2011
zastuoíterstvo
Schvaluje
návrh
programu
zapisovateřku
Bene
zasadnutia
a overovaterov zápisnicc
na vedomíe
informáciu
o rozsudku
starostka
Krajského
intormacrc
o
inřormáou
o hospodárení
informáciu
konkurzu
vvbrčscnr
o ukončeni
na
rruesto
súdu
v Trenčíne,
na základe
ktorého
stratua
rnandar
Jakubčeková
obce Mária
nových
volieb
za I. polrok
pracovného
kontrolora
informáciu
o nczaplatensj
informáciu
o futbalových
na starostu
obce
2011
porneru
tna.svrčkovej
hlavnej
kontrolórky
a o vyhlásení
obce
dani za uplynulé
turnajoch
roky a o postupe
rtešenta
danej
siluácie
1.
Zápisnica z V. zasadnutia OZ, které sa konalo dňa 2.7.20110 15.00 hod. v dolnej sále KD
Zasadnutie OZ zahájil zástupca starostky Martin VOrOŠ.Prítomní boli 4 poslanci obecného
zestupttersrva Anna Hložová, František Dušák, Ing.Peter Hloža a Martin vorčš. Zasadnutíe bolo
uznášaniaschopné.
Návrh programu zasadnutia:
1.Zahájenie
2.Určenie zapisovateřa
Lfnformůcia
a overovateřov zéplsníce.
o rozsudku
Krajského
súdu v Trenčme,
na základe
kterého
stratila
mandát
starostka
obce a o
vyhlásení
obce Mária Jekubčeková.
4.1nformácia o vyhlásenf nOvYch volieb na starostu
S.lnformácia
o hospodárení
6.1nformácia
o ukončení
obce.
obce.
cracovnéhc
pomeru
Ing.5vrčovej,
hlavnej
kontrolórky
konkurzu na miesto kontrolóra obce.
7.1nformácia o neaeplatene] dani za rok 2010 a ďalší postup rtešenta.
8.Futbalové turnaje - komřsla pre kultúru a šport.
9.Diskusia.
10.Záver.
Návrh programu bol jednohlasne schválený.
Bod.2.
určeme aaptsovateřa a overovateřov zápisnice. Za zapisovatelku bol a nevrhnuta Mária
Jakubčeková
a za cvercvateřcv
aéptsnfce Anna Hložová a František Dušák. Návrh bol jednohlasne
schválený.
Bod.3 . a bod
Č.
4 Informácia o rozsudku Krajského súdu v Trenčíne, na základe
ktorébo
stratila
mandát starostka obce Mária Jakubčeková a informácia o vyhlásenf nových volteb na starostu obce.
Zástupca starostky informoval prítomných , že dňa 5.4.2011 bola odsúdená starostka obce Mária
Jakubčeková za trestný čin zneužttia právomoci verejného číntteřa na peňažný trest 500 Eur.
Rozsudok nadobudol právoplatnosť
dňa 5.4.2011 vyhlásením rozsudku. Pani Jakubčekovej bol
rozsudek doručený dňa 14.6.2011 na 70.deň od vyhfásenia rozsudku. V rozhlase, televfzii i v novinách
boli inřormácie, ze p.Jakubčekova ešte stále sedí na stclfčke starostky a nepožtadala o vyhláscnie
nových volieb. Zástupca starostky povedal, ze to nie je pravda. pJakubčeková vykonáva
2.
administrativne
práce a prácu zéstupcu starostky robí on. P. Jakubčeková
na Obvodnom
odsúdení
ůrade II
a pýtala
Bánovciach
nad Bebravou,
S3, akc má ďalcj
ďalej pokračovat
postupovať
doručí
až keď sůd,
žiadosťou o
50
v Bánovciach
n. B. Ďalšie informácie
crerckcvévať
II diskusii.
tvkajúce
obce a
o svojom
starostky
vect
doručil
sa bude
na Obvodný
Uznesenie 20
postupem.
volieb treba doručiť na Obvodný úrad
nových
a otázky
Bod. 5 a bod 7.lnformácia o hospodárení
rtešenta.
zástupca
Ing.Kšiňanovu
správy
že II tejtc
jej oznámila,
Dňa 16.6.2011
obeznámený s dalším
bol
vyhlásenie
informovala
vnůtornej
všeobecnej
. Ing. Kštňencva
rozsudok.
úrad do Bánoviec n. B. rozsudek KS, kde
zasadnutia spolu
odbor
sa pripadu
informácia
odsúdenia
starostky
o nezaplatenej
dani
budeme
za uplynulé
roky
a ďalši postup
Zástupca
starostky
a v pokladní
6.907,08
informovalo
9.895,-
Eur, stav
Eur. Bývalému
situáciu
z
zhoršili
čístcm
preto
schválilo,
daníach
dane. V roku 2008 nezaplatila
daň spol.Unikos
Slatinka
spclcčncstíem a podal
začatle exekúcte pripravujeme.
úradu
v Bánovciaeh
v splátkach.
tejto
návrhy
verm!
na
Eur.
Finančnú
daň
dane bola odsúdená
spol.Podhoran
s.r.o. vo výške 3.827,53
bol
za 4-
bola suma 6.147,17
lebc v roku 2008 skončila
s.r.o. vo výške 2.804,25
obidvom
2010, návrh na
z Daňového
účtech
2010 a odstupné
vyplatilo
daň z nehnuterncstt
Slatinka
na
Stav k 1.1.2011
roky. V roku 2003 nezaplatila
Za vymáhanie
však uf nikdy obec nedostane,
nezaplatila
založil budovy
odstupné
za uplynulé
máme
výpisy.
mzdu za december
aby sa starostovi
na
Eur v roku 2009 nezaplatila
daň spol.Unikos
sučasností
bankové
Eur ČD spolu S odvodmi
SJatinka vo výške 6O.784,-Sk.
Tieto peniaze
telte
bolo treba vyplatiť
vo výške 4.651,27
nedoplatky
spot.Unikos
p.Jakubčeková.
wmáhaníe
v
aj veřké
nehouteřncsn
je
starostovi
ročně velebné obdobie
Obecné zastvptteřstvo
tmancít za I.polrok 2011V
oresnv, lebo nie sú doručené
stave
nte
doba na
ve výške 2.382,13
Eur a v roku 2010
Eur. BV'valý starosta
Mgr. Ján Bacha
začatíe exekúcie. Nedoriešený je ešte
je aj vo vvctácanř podielových
zlá situácia
rok
dani
nad Bebravou.
Pre porovnanie:
Január 2011Február
Maree
3.001,-
Eur
2011 - 2.581,2011-
April 2011-
2.015,2.666,-
Máj 2011-
1.153,·
Jůn 2011-
Eur
Eur
Eur
Eur
837,- Eur
Ak sa situácia
s finaneiami
zlepší,
v septembri
KD, ktoré ohrozujú
rudí aj perkujúce
Bod. 6. Informácia
o ukončení
a o vyhláseni
Zástupea
udania
konkurzu
starostky
dčvcdu,
Bod. 8. Futbalové
17.7.2011
informoval,
na internete
turnaje
Futbalový
Ženatí - slobodní
pracovného
na miesto
pomeru
kontrolóra
sklobetónové
kocky na priečelí
budovy
kontrolórka
v Šípkove,
starostky
hlavnej
obce Ing.Svrčková
výberové
konanie
informoval,
za realizáciu
dňa 30.7.2011,
Ing.Svrčkovej,
kontrolórky
obce
obce.
je Ul zverejnené
+zéstvoca
turnaj
v Doline
že
by sme vymenili
auta.
že
aj
dala výpoveďk
na miesto
v
tomto
bude zodpovedný
zodpovedný
za realizáeiu
16.5.2011
hlavného
roku sa uskutoční
Martin
včrcš
bude Ing. Peter
bez
kontrolóra
dňa
a futbalový
Hloža.
obce.
zápas
3.
Bod.9.0iskusia
BC.EvaFilinová -eko je to s kontrolórkou, prečo odstůpila, aký bol dóvod ?Robí prácu kontrolórky na
celom Podhorf?
dovedu
Odpovedá
ve-es.
Martin
a prácu kontrolórky
wkonáva
- za r.2010 sú
p.René
budovy
nájsť vhodné
li
Čiernej
vvpoved
dala
Lehcte
s vymáhanfm
ku dňu 16.5.2011
bez udania
a Šřpkove.
nedoplatkov
daniach?
na
Odpovedá
M.Voréiš
založené, dáme návrh na začatte exekúcie.
Hlocký - čo so stavebným
musíme
Ing.5vrčková
ešte
p.René Hlocký - ako sa bude postupovat
miesto
odpadem
II
obci, kam ho treba
li
obci. kde vytvoríme
skládku
vyvážať?
na stavebný
Mvčrčš ,
Odpovedá
odpad.
p.rerézta Jakubčeková - kte sa skrýva za značkou Unikcs ? Odpovedá M.V6rčš -lng.Anna Hložové.
Jén Hloža a Alojz Jakubček.
p. teréne Jakubčeková
- to je ten pán, ktorý ma nedávno na zasednuti obecného
aastuctterstve
obvinil, ze som v mene p.Pavla Fidrika, napísala na neho nejakú sťažnosť, on taký pán a dane si
neplatí?
p.Teréa!a Jakubčeková - prečo
M.vOrČlŠ - Situácia
Bc. Eva Filinová
ludia
ostatní
musia platiť
je taká aká je, čakal som, ze niekto
všetc! pletla
-
dane?
Odpovedá
a spol.
dane
Unikos
z nich príde a vyjadri
p.Terézia
Jakubčekové -
? Odpovedá
nemusf
p.
sa.
[a si myslím,
všetcl
že
platia
dane, ja ich platím.
Bc. Eva Filinová
Hadost
- a za cintorín
na obecnom
Bc. Eva Filinovávýhodnejšie,
úrade,
bolo
si platíte?
čakám
vvberové
konanie
keby administratívu
p.Jakubčekovú
som požiadal
mňa je problematika
samosprávy
Na otázku
mój plat,
Nedávam
Bc. Eva Filinová-
mám takú
p. Jakubčeková,
obecnom
vec! mám danú
osoba?
Nebolo
Odpovedá
by finančne
Martin
Voroš-
kro podpisovat
doklady
aby na úrade pracovala
a účtovníčky
príkazy
nedosahuje
a sponzorsky
a ůrad by bol
jedna
sila, podotýkam,
ani výšku platu
podporujem
že
bývalého
akcie v obci.
pred 8 rokmi som se chcela zamestnať
na obecnom
úrade ako
nemém kvalifikáciu. Neviem či má kvalifikáciu p. Jakubčeková ?
štvrrn! rokmi som si uroblla kurz účtovníctva a 8 rokov som robila na
skúsenosť,
že
pred
úrade.
p. Ján
Krtžan -
urobil
pre obec
bývalý
zabudnem,
starosta
doplní
- chcem
pochybila
Správa katastra
v
konkurznej
podstaty.
Správa
aénovclach
Stalo
podstaty
spol.Unikos
priznala
a opravila
katastra
v
20.1.2003.
urobila
Slatinka
výmer
priniesla
budov
vykonala
kašlal, keď som
nfečo
zmenu
ve
VD xovostav
je spol.Unikos
,
súdu 'rrenčin
uvedenej
z Unikos Slatinka
a Katastrálny
úrad
vecí
8.1.2003,
sprévca
konkurznej
spravcu
v spréve
S.r.O. na Kovostav
na lV, správa
v Trenčine
rozhodnutie
Kovostev
a na návrh
spoločnosti
podstaty
chybu
chybu
Správy
právoplatnosť
spol.Unikos
za rok 2003 platiť
JUDr.Vaňko
s.r.o. Preto som napísala
konkurznej
YD. Na
katastra
potvrdil
nadobudlo
VD, konateřka
že daň z nehnuteřnostl
Slatinka
nikomu
správne.
vlastníka
opravy
se odvolal
Ak na niečo
nevinne,
nebolo
sa dovolávala
bol na lV č.151 zapísaný
odsúdeniu.
som úplne
rtadíterstva
daňového
Krajského
vlastníka
s.r.o., která
prípade
v roku 2002 na lV č.151 zmenu
mal nehnuteTností
lV Č.1S1 a oznámila,
som vyrubila
s tým, že vlastníkom
dani a k mójmu
V tomto
aj rozhodnutie
rozsudku
ktorý
n.B. a rozhodol
KeĎŽe k 1.1.2003
k nezaplatenej
katastra
sa tak na základe
ju. JUDr.Vaňko
Bénovclach
s.r.o.lng.Hložová
aj syna .a na ostatných
JUDr. Arendacky.
nad Bebravou,
JUDr.Vaňku.
Správa katastra
naliehanie
manželku
sa vyjadriť
ma mój advokát
som neublížila,
nehnutefnosti,
zamestnal
ja, tak ma nevyplatil.
p. Mária Jakubčeková
Platobný
lebo by nemal
pracovnfčkv
povedené,
a bolo mi
Odpovedá
ČO robí p.Jakubčeková?
robila jedna
výhodnejšie,
cestcvné
si preplácať
úradníčka
telte
vykonávala
úrade,
či by nebolo
plat administratívnej
starostu.
v
adrninistrativne práce, lebo má skůsencsti a pre
neznáma a prijať novú sítu bez znalosti problematiky
samosprávy
právnička z Regionálneho združenta miest a obci Stredného Považte
nešenle . JUDr. Orgoníková
povedala. aby som zostat na
nefunkčný.
Terézta Jakubčekova -
p.
na úradníčku?
aj účtovníctvo
[a. aby
nie je
mi
Odpovedá
na vyjadrenie.
dňa
Slatinka
nebude.
sa odvolal
list na Správu
katastra
do
5.
tvrdí b'ivalý starosta p.Bacho, že starostka blokovala ůčet a list vlastníctva. Keď poslala p. starostka
na karaster exekučnv príkaz na zablokovanie listu vlastnfctva, kataster odpísal, že to nemčěe urobif,
lebo listina nie je sočscbué na vykonanie
tohtc záznamu. Blokáciu urobili po roku, nevreme na
základe
čeho, ale na liste vlastnictva
ale
kcname.
tmo vec
obci
V skutečnosti
vlastník
kcnkurenej
podstaty
nehnuternosfami
Bratislava.
od
patrili
-
i správa
nezmenené.
rozhodnutie
rtactterstva
Vaňkovi
daňový
k
žiadnu
účinky,
konkurznej
uvádza,
netmcternostřam
vyhovela,
podstaty
poukazuje
které
predmetných
bol tento
a 3.3.2009
bolo určené,
zápis
informatívna
Unikosu.
výmer
daňovému
KOVOSTAV, výrobně
požiadal
erušený.
že vlastník
které
konaní,
a nebol
nehnuternostt,
uvádza, že podřa
lebo
majetok
platobný
úpadcu
konkurzu
ČO znamená,
sudnvch
Daňovník
daň od
zapfsala správa katastre
Unikosu,
o zápis
na lV č.151 v k.ů. Slatinka
konaní
nehnuterncstt
predmetných
ktorú
zrušilo
podstaty
épadcu,
na výsledok
keďvymáhal
Krajský súd
p.Vaňku,lebo
názor,
neobmedzovala
že v priebehu
zapísaným
ale v ďalšom
konkurznej
výzva. Tlete
rozhodol
úradu v Trenčíne
právny
s majetkom
ničím
SR, Banská Bystrica,
(správca
pochybil,
z uvedenými
exekučné
keď o tom
rozhodnutie
poznámkou,
dispozíciu
p. Jakubčeková
subjekt
že vlastník
ani daňová
se píše, citujern: "Navrhovater,
teda
le vlastnřctvo napriek citovanému rozsudku
zrušlť. K podanému odvolaniu v súlade s ust. §S6
vyjadrenie
Unikos Slatinka s.r.o., v ktorom pokladajú
predmetné
za zákonné a dčvodné. žiadajú ho potvrdtť."
si osvojili
informatívnou
neobmedzovala
právne
ketastra
exekočné
dane vymáhať.
Katastrálneho
katastra
zaslali
správy
Pani jakubčekova
že sa koná daňové
To znamená,
až do r.2008,
starosta
nemčže
Žiada napadnuté
správne ho poriadku
podstaty.
podstaty
daní, bývalý
konkurzu
v rozhodnutí
Unikos Slatinka
poznámku.
a nič na tom nezmenila
konkurznej
vymáhania
ani od správcu
JUDr.Jurkovič
zostáva
disponovať
do správy
týka
ČO sa
ůpadcu
informatívnu
Ale táto poznámka nemala žiadne právne účinky či následky.
s.r.o. nemohol nakladať s nehnuternosťami,
lebo správce
Slatinka
ich mat v súpise konkurznej
nemohol
nehnutetnost!
vyznačili
neoznámili.
Unikos
nad Bebravcu,
potvrdzuiú.
byť ani daňovníkom
rozsudkov
zaptsané
že nehnutetnostt
na lV č.1Sl
JUDr. Viliamovi
sa píše. "V odvolaní
práva
čomu
správa
katastra
do
súpísu
subjekt
že nie je vlastníkom
že nakol'ko
podra vtedy
Krajského
obce,
nemá také
daňového
sú iba zaradené
nakladaf Daňový
Nehnuterncstt
nim ani v roku 2003.Uvádza,
nemohol
právoplatných
subjektu
družstvo)
vlastnického
s nimi nemóže
podřa neho
bez vedomia
poznámka
V rozhodnutí
nebol
platných
nepatria
užfvatercrn
ani
právnych
súdu v Bratislave
predpisov.
zo dňa 3.12.2008
do konkurznej
podstaty
úpadcu."
p.Filinová
nemarne
-
p.Jakubčekové
JUDr.Arcndacky
rozhodnutie
lV mohli
trestné
o blokácii
lV
informatívnej
vidím
prvý
odpovedala,
a
že
Jakubčekove]
a Unikosu.
Keby
bol! predložili
Nič im nebránilo,
rozhodnutie
toto
aby to urobili,
Slatinka
s.r.o.bolc
doručené
do banky a na kataster
oni to však
neurcbill,
ale
,
radšei
účet
aj
podali
oznámenie.
Jakubčeková
zo Správy katastra
je spor p.
a Unikosu.
účtu a LV ,tak ako obci aj spol. Unikos
rtaditeřstve.
mať odblokovaný.
na starostku
p.Mária
obce
- po blokácii
daň.
posúdtť , to
na to, aby sme to vedef
- je to spor
-
na Okresnom
sůde v Bánovciach
aénovctacb
nad Bebravou,
bota vykonaná
v decembri
v
poznámky.
krát. Keď
Požledata
n.B., beta vypočutá
hovorna,
2005. Predložila
sem, o toto oznámenie
sa JUDr. Arendacky
že Obci Slatinka
ktorá
spýtal,
nad Bebravou.
komu
Pri otázke.
že na lV
list, oznámenie
a p. sudkyni
bolo toto
som
oznámenie
či má podprsanú
aj
p.riaditerka
bola informatívna
Balgová
poznámka
o vykonaní
povedala,
doručené,
doručenku
že ten list
p.riaditel'ka
od p.starostky,
6.
odpovedala,
nachádza
že list sa posielal
aj v súdnom
v
bežnei
pošte.
spise a tam nie je.
Keby bol list naozaj doručený
na obecný
úrad, tak sa
4.
Bánoviec n.B. a
je plomba,
požiadala
č.151
sudu
Trenčín
zápis zcstéva
odvolania
nebola
\I
platnosti.
odmietli
neskór.
Preto
na LV č.151 k 1.1.2003.
Správv
na vykonanie
som platobný
vvmer
a platobný
platiť
vlastníka
V júni 2003 za
spčsobilá
listina
neodvolala
v ktorom
som o určenie
odpovedia
tohto
výmer
vyrublla
nadobudel
daň, lebo k 1.1.2003
katastra
zápisu
spol.Unikos
právoplatnosť.
53 necítia
Z katastra
odpísali,
na LV
Krajského
tak, že povodný
s.r.o., tá sa v tehore
naplsali "Vyjadrenie",
Slatinka
Následne
vlastníkmi.
že
odpísali,
rozsudek
ze
a zápis opravujú
Požiadala
som preto
Daňově
ríadítersrvo Trenčín o určenie vlastníka netmuteřnosu, ale odpísali, že ani obec ako správca dane ani
rtadtteřstvo nemčže určiťvlastníka.
Mám sa držat wbtésenra Správy katastra, ze povodný
zápis na lV e.isr ecstáva v platnosti.
Napokon
Daňové rtadtterstvc Trenčín svojím rozhodnutím
Obci Slatinka n. B. zrušilo právoplatný
platobný výmer z dčvcdu, že k 1.1.2003, nebola spol. Unikos Slatinka vlastníkom
nebrwternostt
na lV
č.lS1.Ten kto nezaplatil daň, spáchal trestný čin a nebol odsúdený a ja sem daň vymáhala pre obec,
daňové
ja som beta odsůdená.
p. Terézia Jakubčeková
starostku
- v rozsudku
meno spoločnosti
neplatiči
Unikos.
meno?
Aké dobré
daní. A aby neprišli
blízkych
Okresného
súdu v Bánovciach
prévomoct verelnébc čmitefa
za zneužitie
exekútormi
a ked si založili v poradí
o
trettu
Svojim
všetok
přše,
sa
zamestnancom
majetek,
spoločnosť
nad Bebravou,
ze bV'valá starostka
nezaplatili
niektoré
previedli
Unikoss,
S.LO., potom
v ktorom
odsůdili
dobré
poškodila
mzdy. odstupné
budovy
tie budovy
na
a sů
svojlch
previedli
na tůtc
spoločnosť.
Mgr.Ján Bacho - daňovú problematiku
ríeší zák. Č. 511, predtým zák. 317. Tento prípad bol velmi
kornpljkovaný . Paní Jakubčeková si asi stále neuvedomuje,
za čc beta odsúdená,
bolo to za to, že
scol.uníkos Slatinka s.r.o. blokovala ůčty a nehnuternostt
a neodblokovala
tch ani napriek tomu, že
rozhodnutie
Daňového rřadtteřstva jej to prikazovalo.
Ak sa občan alebc firma dostane do težkostt
a nemčže
platiť
pcdře zákona
Mgr.Bacho
nerobilo
dane
predsa
nezoberieme
kalašnikov
, ale budeme
postupovat
pcdře aákcna.Ja
som
postupoval.
voroš -
Martin
prečo ste potom
do roku 2008 nekonali
- ja som daň vymáhal,
vo vymáhaní
všetko zeolsané
je to
dane?
nepemětém.
v spise, už si to
A
prečo
sa nič
do r.2006?
ruor.Jurkovlč -
dali ste trestne
p.starostku.
stihať
odpoveda
Mgr.Bacho
- ja sem nepodal
trestné
oznámenie.
JUDr.Jurkovič
Mgr.Ján
p.Anna
lebo bol a bývalá
Hložová
p.Mária
výmer
daňovník
konkurznej
tento
-eko
Jakubčeková
správcovi
Unikos Sfatinka,
tento
vvpcveda!i
- ale ste
krivo voči paní starostke.
Bachc - ja som vypovedal
kolegiálne,
S.r.O. a Daňové
JUDLVaňkovi
vlastníkom
sa opačným
žvtéštne
vypovedal
som
ináč.
rčme?
vec dvakrát
daň, ale vybral
JUDr. Vaňkovi.
smerom
, on poslal platobný
je to, že ja sem vyrubila
daň spol.
z dóvodu, že
nehnuteřnosn a p.Bacho vyrubil daň VD Kovostav, správcovi
a daňové rtecřteřstvo aj jemu zrušilo platobný výmer z dčvodu, že
néhnuteřnosti. Kto bol teda vlastníkom k 1.12003 a kto mal zaplatiť
riaditefstvo
nebol vlastníkom
nebol
na jednu
vymáhal
podstaty
tak akc som vypovedal,
teraz by som určíte vvpovedal
vypovedať
p.Bacho
konkurznej
podstaty
daňovník
mčžete
-
krivo? Ja som vypovedal
starostka,
Banská Bystrica
mi zrušilo
platobný
výmer,
daň?
JUDr.Arendacky,
právny
pravda
to potvrdil,
a kataster
roku 1998 aj napriek
že údaje katastra
Unikosu
tomu
sa v roku
chybnému
pokiar sa nepreukéže
2002, vehementne
domáhali
stavteb
je povinný
ze daň za
to beto tak, že daňovníkom
teda vlastnfkom
nehnuteřnostt
rtadíteřstva, kde potvrdzujú,
rtaditeřstva bolo
daňového
Jakubčekovej
- aby to bole zrozumtteřné.
Slatmka s.r.o. bol vlastníkom nehnuternostt
neučřnnému zápisu na katastn. V katastrálnom
Marie
ze Unikos
sú hodnoverné,
v tom čase hovori1,
pozemkoch
zástupca
bol ten,
nepretržite
že daňovníkom
zlé, či to
už
opak a opak sa preukázal.
na katastri
zaplatiť
kto bol
od r.1998.
a
vlastníctva
níe
bota
spol. Unikos
nevedeme
zákone
a vedeli
stanovisko
Slatinka
od
se píše,
konatelia
prečo.
Zákon
na LV, pri
na lV ako vlastník.
alebo ůčelovo. čc
to. Je
nepretržite
ten čo je zaprsaný
k 1.1. napísaný
Teraz mám v rukách
k 1.1.2003
bolo urobené
svojho
vlastník
Aj
vysvetlím
Unikos je
daňového
S.r.O. Stanovisko
sa týka toho, ČO
6.
Mgr. Bachc
oocra
>
zákona
by ma! byť do konca júna
predložený
záverečný
účet obce a je to
urobené?
Jakubčeková - me je.
p. Martin VorČIŠ - nlkto nečekal. že takáto sltuécta nastane a skomplikuje nám život.
p. Bacha - máte hotový audit?
p.Jakubčeková
- nie ,keby ste nás nezařařovaf
zbvtočnosťaml
a nechali nás rcbtt, bolo
Martin
V6rOš má svoje zamestnanie
a ja chodím na pohciu, raz ty na mňa podáš trestné
p.
potom
zasa tvoja
V6rOš - keby ste nás nechali v pokoji robiť, všetko by bolo tak, ako má
p.Martin
p.Filinová
- v minulom
na administrativnu
že
hredéme
volebnom
Zverejnili
- možno
včrčš -
p.Martin
sa tYka financií,
Mgr.Bacho
sorn
Mgr.Bacho
- tu
vorčš -
Báncviec
si
nie
nedávám
v letných
treba chodiť
p.Bacho
rovneké,
ůvazok
sú dve
[a tu chodím
preplácať.
mesiacoch
a
čc
adekvétne.
kcřko bolo
pre starostu.
p.Kolárikovej
boli
Podmienky
pre
bol to jej návrh.
obec potrebuje
dve uradníčky?
to robí na dohodu
pracovně
za 120 Eur mesačne.
cesty do Partizánskeho,
Trenčína
akcie v obci.
bolo na oznamovej
sa bude pracovat
jeden
tabuli
vyvesené
deň v týždni
oznámenie,
a prečo predtým
ze na obecnom
aj potom
bole
každý deň ?
- to vyplýva
do Bánoviec
zástupce.
úrad
aj
priamo
OZ bol
starostky,
OZ, ale aj za zástupcu
automaticky
nastúpil
p.FiJinová - na IV. Zasadnutf
p.Martin
Včroš - ja vám to
Jakubčeková
Mgr. Bacha - najprv
ani jedna
Jakubčeka,
zévterka,
-
to,
prijatá,
skončilo
- robila
- je to
za
stratila
poslance. ktorv
mandát
to ako poslanec
zástupce o.Dušék,
ako
je oprávnený
[a. tak Martin
zvolávať
včrčš
OZ.
keď bol a prijatá
a
vtec
som sa
už
nedozvedela.
p.Bachová?
som Hadne doklady
z úradu
rok, robila
prečo
o konkurze,
práce boli na konkurze
schválili,
to
mola
že túto
v podacom
4 pracovničky,
necríšta
do práce,
manželka,
hodila
sa na maródku,
-
nič nie je .
vvsvetrovať
informovali
sme sa či je to
to nerobila
nebola
urobena
ďelšcm roku tu robila sUakubčeková
druhá,
robit po večerech respektive zadarmo, tak
čisté.
v
zadarmo,
ťažko. 11.000,- Sk a zadarmo?
a keby aj, za kvalttnu prácu
prečo
dcera costanca
by to mala p. Bachova
- ale p.Bachová
možné
dermfku
nebudem
prácu bude robiť sl. Jakubčeková,
v roku 2007 robila
to zadarmo.
Jakubčeková
Mgr.Bacho
zvolený
sorn
na úradníčku,
to tak, že v novembri
na holičkách,
Jakubčeková
keď
OZ bol schválený
poslanci
to začala robiť na živnosť,
Mgr.Bacho
aby ste
vvsvetruiem.
nenašla
to bolo jeden
ta ma nechala
aj zástupca,
bol konkurz.
- vysvetJím
nebola
o.včroš
ale vykonáva
- bol konkurz
Jakubčeková
Mgr.Bacho
volal, či som aj poslanec
informovala.
som sa
zástupce.
ako
niekto
ze zákona.
p.Hlinová - to ja som volala. aby
p.Jakubčekové - na II. Zasadnutí
p.Mária
nový ůvazck
takáto
p.Vranková
ako to funguje
sám.
tořko.
úvazck 40 %.
schváliť
sa opýtať
50%, prečo
zasadnutia
p.Mária
konanie
bolo aj oznámenie,
ale teraz je tu
- a dnes to nestačí.
JUDr. Jurkovič
p.Mária
bolo výberové
tabuli
to a sem spokojný
kořko p.Bacho
schváliť
Sponzorujem
rokom
p.Martin včrčš - na Obvodnv
vedel! všetct , sem aj poslanec
p.Mária
starostu
treba
úradničkv,
a robím
torko ,
som si dal zaplatiť
za 350 Eur v čistom,
-pred
starostu,
na oznamovej
sa o rodinkárstve,
pracovníčku?
za starostu
neberieme
je potrebné
na starostu
p. Terézia Jakubčeková
úrade
administrativnu
a za svoju prácu
- ja som navrhovala
p.Martin
hovor!
iný.
- prečo ste dali pre nového
p.Jakubčeková
v tichosti,
prihlásiť,
zvolený
mi traja
- 90 dní pred vcřbami
kandidátov
p.Filinová
oznámenie,
byť.
jsi robit?
niekto
tu nebol
cpekujem
- ja som pracoval
p.Jakubčeková
všetkých
hledáte
ste, že
ste sem
ja a možno
ja
keď som bola zéstupkvňa
to prebehlo
každý sa mohol
včrčš - chceli
p.Filinová
období,
teraz
pracovničku,
pracovníka,
rodinkárstvo.
p.Martin
by to dobré.
manželka.
patrí náležitá
odmena.
na dohodu.
aj
7.
p.Mária
Jakubčekcva
- akým právem
mOle robiť
len
Mgr.Bacha
- určíte je to ošetrené
Jakubčeková -
p.Mária
IngJozef
odvolaná,
nedošle
z venku.
p.Filinová
válnym
10 zaver
-okrem
,
SZeO
poverená
overcver
podpisy.
keďto
.
je
II
diskusii
vyvesenia
treba
spraviť
pochybeniam.
poriadku
obci 200 a netreba
- nech je každé aasadnutje
p.Jakubčeková
Bod.
praccvnřčku
II
p.Bachcvá
zékonom
si, že tejto
k Hadrwm
Je nás
bola
úradu?
nie je.
Makv~ - mysllm
administrativou
niekto
zamestnanec
zéver. Od toho
zástupca
Že si ju
a bola by chyba,
tu zbvtcčne
času, keďbola
starostky
keby sem na vYberové
spory
a hádky.
bude
kalde
everejoeoé.
na oznamovej
tabuli,
nechal
aj wbtésené.
p.starcstka
ako
konanie
prišiel
Download

které sa konalo zastuoíterstvo Schvaluje zapisovateřku a