8
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21
cena 10,- Kč
1
2
3
2
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
13. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 26. června 2012 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města
— Usnesení č. 13/165/2012
Rada města ukládá realizovat usnesení z 10.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo dne 20. 6. 2012.
— Usnesení č. 13/166/2012
Rada města schvaluje výsledek hospodaření
Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2011 dle
zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o.,
p. Vladimírem Faladou.
Výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok
2011 je kladný ve výši 484.363,66 Kč. Rada
města schvaluje použití kladného výsledku
hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2011 ve výši
484.363,66 Kč následujícím způsobem:
24.218,- Kč do rezervního fondu organizace
a 460.145,66 Kč na úhradu ztráty z minulých
období.
Rada města schvaluje rozpočet Správy města
Soběslavi, s. r. o., na rok 2012 v předloženém
znění.
— Usnesení č. 13/167/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a Ateliérem Kročák – ing. arch. Jaromír Kročák, České Budějovice,
na
zpracování
projektové
dokumentace pro územní řízení včetně projednání dopravního řešení rekonstrukce náměstí Republiky a Palackého ulice
v Soběslavi za cenu 165 tis. Kč + DPH.
— Usnesení č. 13/168/2012
Rada města souhlasí s úpravou hodinové
mzdy lékařů sloužících Lékařskou službu
první pomoci v Soběslavi dle varianty č. 2 návrhu předloženého paní Janou Hákovou, která je pověřená vedením příspěvkové
organizace Poliklinika Soběslav, s účinností
od 1. 7. 2012.
— Usnesení č. 13/169/2012
Rada města v návaznosti na své usnesení č.
10/118/2012 a na opětovné projednání nabídek firem E.ON Trend, s. r. o., a ČEZ Energo,
s. r. o., včetně návrhu smluvních vztahů souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi
E.ON Trend, s. r. o., České Budějovice, a
Správou města Soběslavi, s. r. o., za účasti
města na umístění a provozování kogeneračních jednotek v kotelnách na sídlišti Svákov a
na náměstí Republiky v Soběslavi.
— Usnesení č. 13/170/2012
Rada města souhlasí s vyřazením prodaných
a neprodejných nálezů z majetku města Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí
odboru organizačního a správy majetku města paní Dianou Geierovou.
— Usnesení č. 13/171/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou PARK,
s. r. o. - sadovnické a krajinářské úpravy, Dukovany, na zhotovení úpravy (vyrovnání terénu, výsev trávníku) nového veřejného
tréninkového fotbalového hřiště u plovárny
v Soběslavi za cenu 130.900,- Kč + DPH.
— Usnesení č. 13/172/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu nebytových prostor mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na pronájem části objektu č. p. 884/III
na sídlišti Svákov v Soběslavi (plynová ko2
telna) o výměře 39 m na umístění transformační stanice, která je ve vlastnictví firmy
E.ON Distribuce, a. s.
— Usnesení č. 13/173/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Soběslav kabel NN Krauserová“ na pozemcích parc. č.
1033/2 a 1034/5 v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města.
— Usnesení č. 13/174/2012
Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, kterou firma E.ON poskytne městu Soběslav finanční částku ve výši 50 tis. Kč na
zajištění volnočasových aktivit dětí (oddílu
Aikido) v rámci činnosti TJ Spartak Soběslav
v roce 2012.
— Usnesení č. 13/175/2012
Rada města souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 28. 6. 2007
uzavřené mezi městem Soběslav a paní Miroslavou Ondřejovou, Soběslav, na pronájem
části pozemku parcely č. 2181/2 o celkové
2
výměře 40 m v k. ú. Soběslav (u restaurace
Máj v Soběslavi) o 5 let do 30. 6. 2017.
— Usnesení č. 13/176/2012
Rada města souhlasí s navýšením kapacity
Základní školy speciální Diakonie ČCE Rolnička Soběslav z 22 žáků na 24 žáků v souvislosti s podáním žádosti o změnu zápisu do
rejstříku škol a školských zařízení.
— Usnesení č. 13/177/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
na realizaci stavby „VTL plynovod Soběslav
– Planá nad Lužnicí“ na pozemcích parc. č.
KN 443, KN 452, KN 454 a PK 661/1, PK
661/2, PK 1038/1, PK 1038/3, PK 1006, PK
1007/1 v k. ú. Chlebov a na pozemcích parc.
č. 3182/79, 3246/10, 3301/38, 3301/21,
3397/2, 3392, 3391 v k. ú. Soběslav, které
jsou ve vlastnictví města.
— Usnesení č. 13/178/2012
a) Rada města ukládá na základě ustanovení
§ 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.
odvod z investičního fondu ZŠ Komenského
srpen 2012
Soběslav do rozpočtu města ve výši 51.857,Kč a souhlasí s následným navýšením příspěvku ZŠ Komenského na provoz ve stejné
výši z důvodu nákupu šatních skříněk.
b) Rada města souhlasí s poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku ve výši
51.856,- Kč ze schváleného rozpočtu města
na rok 2012 Základní škole Komenského Soběslav na nákup šatních skříněk.
— Usnesení č. 13/179/2012
Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova č. p. 745/III, projednaných
Sociálně zdravotní komisí rady města dne
18. 6. 2012, následujícím způsobem: byt 1+0:
Božena Černá, Soběslav; Marie Kopicová,
Soběslav; Marie Poláková, Chlebov; Hana
Raiskupová, Soběslav; Marie Říhová, Soběslav; byt 1+1 Bohuslava a Jaroslav Fricovi,
Přehořov.
— Usnesení č. 13/180/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
partnerství mezi městem Soběslav a Centrem
pro komunitní práci jižní Čechy, České Budějovice, na realizaci projektu „Komunitní
plánování sociálních služeb ORP Soběslav“
v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
— Usnesení č. 13/181/2012
Rada města pověřuje tajemníka MěÚ ing.
Radka Brylla a pracovnici odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní Pavlu Chalupskou organizačním zajištěním voleb do
zastupitelstev krajů, které se budou konat
v říjnu 2012.
Rekonstrukce
náměstí
Rada města Soběslavi na svém jednání
dne 12. 6. 2012 a následně 26. 6. 2012 projednala finální studii rekonstrukce náměstí
Republiky v Soběslavi zpracovanou Ateliérem Kročák, České Budějovice. S přehlednou situací náměstí a jednotlivými detaily
zamýšlené rekonstrukce je možné se seznámit na internetových stránkách města a rovněž na odboru výstavby a regionálního
rozvoje MěÚ v Soběslavi, v budově na náměstí Republiky č.p. 55/I.
Případné připomínky je možné adresovat na
vedoucí odboru výstavby a RR
ing. Danu Hořickou, tel. 381 508 140,
e-mail: [email protected]
ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav
Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 8. 8. a 22. 8. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
srpen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
3
POPLATEK ZA REKREAČNÍ POBYT
a POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Dopravní omezení související
s výstavbou dálnice D3
informace pro občany poskytující ubytovací služby
V současné době probíhají stavební práce na
silnici III/13521 mezi Soběslaví a Chlebovem.
Zde jsou dvě dopravní omezení (částečné uzavírky) s jednosměrným provozem řízeným světelným signalizačním zařízením. Toto omezení
potrvá nejdéle do 31.10.2012.
Obracíme se na občany, kteří na území města
Soběslav za úplatu poskytují krátkodobé ubytování ve svých nemovitostech, například pro účely rekreace nebo pro pracovníky na pracovních
cestách. Připomínáme, že poskytování přechodného ubytování za úplatu je potřeba ohlásit
Městskému úřadu Soběslav ve lhůtě do 15 dnů
od zahájení činnosti. Ubytovatel má povinnost
v písemné podobě vést evidenční knihu, do níž
v časové posloupnosti zaznamenává jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, dobu ubytování a účel
pobytu osoby, které ubytování poskytl.
Poskytovatel ubytovacích služeb vybírá od
ubytovaného poplatek za rekreační pobyt,
který činí 10,- Kč za osobu a každý den pobytu,
není-li tento dnem příchodu.
Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod a jejich průvodci, dále pak
osoby mladší 18 a starší 70 roků. Samotnému
poskytovateli ubytovacích služeb vzniká povinnost hradit městu poplatek z ubytovací kapacity, jehož sazba činí 4,- Kč za každé využité
lůžko a den. Oba tyto poplatky odvádí poskytovatel ubytovacích služeb městu Soběslav hotovostní platbou na pokladně Městského úřadu
Soběslav, náměstí Republiky č. 55 (MP – pokladna v přízemí), po dohodě bezhotovostním
převodem na účet správce poplatku.
Všechny náležitosti vztahující se k poplatku
z rekreačního pobytu a k poplatku z ubytovací
kapacity, upravuje obecně závazná vyhláška
města Soběslavi číslo 1/2011 O místních poplatcích, kterou lze vyhledat i na oficiálních
webových stránkách města Soběslavi na adrese
www.musobeslav.cz. Vaše případné dotazy rádi
zodpovíme i telefonicky na čísle 381 508 150.
Dana Metelcová
Ocenění policistů
Dne 17. července 2012 proběhlo
v prostorách soběslavské radnice slavnostní ocenění dvou policistů. Medaile II. stupně Krajského ředitelství
PČR Jihočeského kraje převzali
vrchní asistent Obvodního oddělení
PČR Soběslav pprap. Mgr. Gregorz
Tomasz Zywczok a vrchní strážník
Městské policie Soběslav Miroslav
Drs. Ocenění přijali z rukou náměstka
krajského ředitele plk. Mgr. Miroslava
Krejčího, vedoucího Územního odboru PČR Tábor plk. Ing. Bc. Jiřího Štechera a z rukou starosty města Soběslav Ing. Jindřicha Bláhy. Tohoto uznání se jim dostalo za
příkladný výkon svého povolání a zejména pak za významné přispění k záchraně lidského života.
K této dramatické události došlo dne 29. února tohoto roku, kdy v časných ranních hodinách na
chodníku v Palackého ulici v Soběslavi zkolaboval místní občan. U muže (43) došlo k selhání srdečního oběhu a byl tak bezprostředně ohrožen na životě. Na bezvládně ležící tělo, na rozdíl od některých kolemjdoucích, zareagovali dva místní občané, kteří svými mobilními telefony informovali
záchranáře. Shodou okolností na místo jako první přispěchali výše zmínění policista a strážník, kteří po zhodnocení situace okamžitě přistoupili k život zachraňujícím úkonům, konkrétně k nepřímé
srdeční masáži. V uvedené činnosti se střídali až do příjezdu zdravotnické záchranné služby a rovněž pak byli platnými spolupracovníky záchranářských týmů, které na místo postupně přijely. Dle
následného sdělení lékaře bylo právě včasné zahájení život zachraňujících úkonů rozhodující pro
záchranu života postiženého. I ten se včerejšího ocenění policistů zúčastnil a oběma mužům zákona
za záchranu svého života poděkoval.
por. Mgr. Miroslav Doubek
Dne 14.8.2012
uplyne 40 smutných
let, kdy nás navždy
opustila naše
milovaná dcera a
sestra Ivanka
Hoffmannová.
Bolest v srdci
zůstává navždy, ani
čas ji nezahojí.
Vzpomínají maminka, bratr s rodinou,
přátelé a kamarádi
Dne 23.8.2012 uplyne
již 6 smutných let, co
nás opustila naše drahá
maminka paní Hana
Zvonařová.
S láskou stále
vzpomínají dcera Alena
a vnoučata Vladimír
a Michal Bártovi a syn Miroslav,
snacha Jitka a vnoučata Miroslav a Jitka
Zvonařovi. Vzpomeňte spolu s námi.
Silnice II/13521 Chlebov
Silnice II/135 mezi obcí Zvěrotice
a městem Soběslav
V současné době je uvedená komunikace pro
veškerý provoz úplně uzavřena.
Délka uzavřeného úseku cca 0,900 km. Veškerá silniční doprava je vedena po oboustranné
objížďce, jejíž délka je cca 12 km. Objížďka je
značena. Pro místní dopravu do 3,5t je možno
využít místní komunikaci mezi obcí Zvěrotice a
Sedlečko u Soběslavě. Tato uzavírka je povolena do 12.8.2012.
Jiří Kubeš
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Adam Šimon Melounek
Tomáš Hájek
Max Pechek
Daniel Kubín
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
František Cudlín
Jitka Čápová
Růžena Červenková
Anna Hajná
Stanislav Krejča
Jaroslav Míka
Václav Straka
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Dne 29.8.2012 uplyne
první smutný rok, kdy
nás navždy opustil pan
Miroslav Míka.
S láskou a úctou
stále vzpomíná rodina.
Dne 10.8. tomu
budou 2 roky,
kdy nás navždy
opustila naše
drahá maminka
a babička
Matylda Cíchová.
Stále Tě máme
v srdíčku a vzpomínáme.
Dcery Alena, Marta, Hana
a syn Pavel s rodinami
4
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2012
Letní koupaliště
Zveme občany města, ale i zájemce ze širokého okolí na letní koupaliště v Soběslavi.
Návštěvníci zde najdou 25 m dlouhý plavecký bazén s pěti drahami,
relaxační bazén se soustavou dvou skluzavek a tobogánem s dojezdovým
bazénem, divokou řeku, chrliče, perličky a dětské brouzdaliště. Možnost
odpočinku skýtá travnatá plocha. Nechybí ani dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm a houpačkami. Ke spokojenosti návštěvníků přispívá i
restaurace s terasou.
Otevřeno je o víkendech a svátcích od 9.00 do 20.00 hodin a ve všední
dny od 10.00 do 20.00 hodin. Informace o provozu koupaliště hledejte na
www.letnikoupalistesobeslav.cz nebo www.smsobeslav.cz.
Vítání nových občánků
Slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní
síni městského úřadu ve čtvrtek 28. června. Za doprovodu žáků a učitelů
Základní umělecké školy v Soběslavi bylo slavnostně uvítáno do života
deset dětí, z toho pět holčiček a pět chlapečků.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto Vladimír Cibulka
Informační
středisko
Soběslavské slavnosti zvonů
Vážení Soběslaváci,
přijměte prosím pozvání na podzimní slavnost
vašeho města, a tím pádem vás všech, která se
uskuteční v sobotu 22. září tohoto roku. Navažme tak společně na tradici podzimních slavností
založenou v roce minulém. Tentokrát se ponese
v duchu svěcení a vyzdvižení zvonů na soběslavskou věž. Abychom měli čas se na slavnost
připravit a pozvat všechny známé, příbuzné a
rodáky našeho milého města, začneme na nádvoří našeho hradu až o desáté hodině dopolední jarmarkem a představením zvonu, který nese
jméno posledního Rožmberka, pana Petra
Voka. V první části programu se představí svým
koncertem soběslavská skupina Fingers, po níž
zhlédneme divadelní hry divadla Studna pro
děti a dospělé. Kolem třinácté hodiny pak zvon
v průvodu v čele s muzikanty, kejklíři, panem
Petrem Vokem s malou družinou, radními našeho města a významnými hosty, baráčníky spolu
s omladinou, sokoly a hasičstvem dobrovolným
a vámi všemi, odebere se k věži, kde bude slavnostně kolem půl třetí vysvěcen a poté na věž
ručně dopraven a instalován. Pak k dokonání tohoto slavnostního aktu rozezní hlasy The
Swings památné klenutí lodi kostela sv. Petra a
Pavla. Po skončení koncertu se hosté a my
všichni přesuneme zpět na nádvoří hradu, a do
přilehlých prostor, k druhé části programu divadel, koncertů, soutěží pro děti i dospělé, k doprohlédnutí tržiště a muzea strašidel a
k bezvadnému hodokvasu. K pohodě nás všech
budou mimo jiné účinkovat soběslavské folklórní a taneční soubory, Babouci, divadelní spolek Vltavan a prima třeboňská kapela Patrola.
Kolem půl desáté se pak odebereme opět na náměstí k soběslavské věži, abychom po projekci
instalace zvonu a animaci dob dávno minulých
přímo na věž poprvé zaslechly libé tóny prvně
se rozeznějících nových zvonů. Celou show završí na náměstí ohňostroj. Tím však celý den nekončí a my se budeme moci již naposledy
přesunout do hradního areálu a přilehlého okolí
ke koncertu skupiny Fingers a půlnočnímu zakončení celého slavnostního dne. Tak jako
v roce loňském, bude i letos park u Hlásky patřit
celé odpoledne dětem a prostor před kulturním
domem, jakož i hradní nádvoří pak poslouží
k občerstvení vás všech. Samozřejmě nebudeme ani letos ochuzeni o pečené a grilované spe-
Otevřeno až do 15. 9. v Blatském muzeu
Smrčkův dům, náměstí Republiky 107/I.
Návštěvníci zde získají přehled o pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích a stravovacích možnostech, turistice, k dispozici jsou
pohlednice, které zájemcům můžeme označit
speciálním razítkem se znakem Soběslavi, informační brožury o našem městě, turistické štítky na hole, klíčenky, odznaky, turistické
známky, turistické vizitky, keramické
suvenýry, pamětní mince a další upomínkové
předměty.
Provoz informačního střediska je zajištěn
v hlavní sezoně denně, otevírací doba pondělí
až neděle od 9 do 18 hodin.
Telefon: 601 339 095
Městská věž u kostela sv. Petra a Pavla na
náměstí je otevřena ještě v srpnu denně od 9 do
17 h. Součástí prohlídky jsou expozice hodin ve
Věžním muzejíčku a výroby zvonů.
ciality - rybami počínaje, přes vepřové a drůbež
a pečeným býkem konče, což budete moci vydatně spláchnout například čerstvě uvařeným
Samsonem. Protože se jedná o slavnost města,
nebude se v prostorách konání akce, dík podpoře partnerů, Jihočeského kraje, města Soběslavi
a dobrovolným příspěvkům nás všech, vybírat
vstupné.
Přesný časový program celého dne naleznete
na internetových stránkách www.kdms.cz a
v příštím – zářijovém - vydání Hlásky. Přejme si
už jen příznivé počasí a naší dobrou a pohodovou náladu pro příjemné prožití této slavnosti
uzavírající léto v Soběslavi. Mgr. Petr Valeš
srpen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
5
pokračování ze str. 1
Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti
k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně
třetí červencový víkend zní Soběslaví dechová hudba na mezinárodním festivalu Kubešova Soběslav, na který může být naše město
po právu hrdé.
Letošní již osmnáctý ročník navštívilo 2970
posluchačů, kterým se představilo osmnáct dechovek, malé mažoretky, dětský folklorní soubor Ráček a folklorní taneční soubor
Soběslavská chasa mladá. Pořadatelé se snaží
nabízet návštěvníkům pokaždé nové hudební
zážitky, proto byly účinkující kapely, kromě již
stálých a osvědčených, obohaceny i letos o nové
účinkující.
Sobotní přivítání bylo tradičně v režii jednoho z organizátorů festivalu Petra Valeše. Samotné koncerty pak odstartovala jihočeská
dechovka Skalačka z Holašovic (8). Má více
jak třicetiletou tradici v uvádění populárních jihočeských písniček, které často zaznívají i z vysílání českobudějovického rozhlasu.
Následovalo taneční vystoupení dětského
souboru Soběslavské mažoretky (4), vedeného
Miluší a Vladimírem Moravcovými. Zajímavou
choreografii děvčata zvládla na výbornou a diváci právem nešetřili potleskem.
Svou čtvrthodinku slávy si poté užil dětský
folklorní soubor Ráček, který vede Dana Moravcová. Malé holčičky se ani letos na velkém
pódiu neztratily a určitě mají před sebou velkou
budoucnost.
O tom, že festival je skutečně mezinárodní,
nás v sobotu přesvědčilo hned několik zahraničních hostů. Nejprve se divákům představila kapela Sebechlebští hudci ze slovenské vesnice
5
4
Sebechleby na úpatí bansko-štiavnických vrchů. Její historie sahá do období mezi dvěma
světovými válkami, obnovená historie se píše
už 62 let. Kapela vystupuje doma i v zahraničí.
Soběslavská chasa mladá se v letošním
ročníku také objevila a právem sklidila u domácího publika úspěch. Jak se sluší na takový soubor, kromě zpěvu předvedli členové na pódiu i
lidový tanec.
„Prezentace Pohoranky v Soběslavi je pro
nás velkou výzvou a motivací k naší další činnosti a jsme proto rádi, že jsme tuto příležitost
opět dostali,“ říká kapelník Jan Pohorský. V kapele hraje 11 zkušených muzikantů, zpívají 2
zpěvačky a 2 zpěváci. Repertoár čerpá ze skladeb českých i moravských autorů. V poslední
době má i několik vlastních skladeb.
Dechová hudba Horalka z Domažlic působí
nejen v oblasti Chodska, ale zajíždí i do vzdálenějších míst v Čechách i Německu. Hraje nejen
k tanci a poslechu, ale také na různých slavnostech či koncertech skladby starších i současných
autorů.
Další zahraniční hosté přijeli ze Švýcarska.
Blaskapelle Jantar se zaměřuje na skladby
6
pokračování na str. 6
7
8
6
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2012
pokračování ze str. 5
českých skladatelů. Vrchol svého úspěch slavila
kapela na Vejvodově festivalu na Zbraslavi u
Prahy, kde získala tři diplomy ve Zlatém pásmu.
12° Plzeň – není jen název pro zlatavý mok,
ale rovněž pro dechovku plzeňské konzervatoře.
Soubor navazuje na tradici školy, kde fungoval
velký dechový orchestr. V současné podobě působí od roku 2006. Koncertoval v Anglii, Německu, ale vrcholem byla třítýdenní účast na
Festivalu of Nations v americkém Tennessee
v roce 2009. Na jeho kontě nechybí ani CD a
DVD.
Ani letos si nenechal ujít návštěvu festivalu
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola,
který diváky pozdravil v sobotu.
„Kde je Zálší, jsou Mažice, nedaleko Sviny,
Borkovice…“ tuto a další pěkné české lidovky
si měli možnost zazpívat jejich příznivci v jedenácti obcích kolem Soběslavi. Pravidelně tu
účinkující kapely koncertují také a přinášejí radost všem, kteří nemají možnost na soběslavské
náměstí přijet. Aby byl výčet kapel úplný, nesmíme zapomenout na kapelu, které sice nehrála
v Soběslavi, ale potěšila své posluchače v Želči.
Dechová hudba Oty Hellera nahrála 2 CD, natočila desítky skladeb pro Český rozhlas v Plzni
a také pro hudební vydavatelství Panton.
Zúčastňuje se rovněž mezinárodního festivalu
v Bavorsku.
Poslední sobotní vystoupení před oblíbenou
veselicí připravili hosté z Maďarska. Die Kleinturwaller Musikanten jsou potomci Maďarů,
maďarských Němců a Slováků. Kapela byla založena roku 2007 devíti muzikanty s věkovým
průměrem 18 let. Spolupracují s maďarsko-německými tanečními skupinami a cestují s nimi
jak po Maďarsku tak zajíždějí do zahraničí,
např. do Německa, Rakouska a Belgie.
A pak už nastal ten pravý čas pro již zmíněnou večerní VESELICI, v níž se postupně až do
půlnoci vystřídaly kapely Strahovanka, Vysočinka, Babouci a Veselka. Přítomní diváci si
s nimi rádi zazpívali a zatančili až do půlnoci.
9
10
pokračování na str. 7
11
12
srpen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
pokračování ze str. 6
V neděli úderem desáté přivítal všechny přítomné starosta Ing. Jindřich Bláha. Sobotní moderátorské duo Martin Hlaváček a Karel Hegner
vystřídali na pódiu výborní moderátoři Alexander Hemala a Milan Černohouz a festivalový
kolotoč se začal znovu roztáčet naplno. Postarala se o to nejprve jedna z nejmladších českých
kapel Jižani, založená v listopadu 2010. „Chceme dechovku dostat o pár příček výš, aby přibyli
další stálí posluchači a mezi nimi i mladší ročníky. Abychom se mohli společně radovat z muziky, kterou máme rádi,“ říká kapelník Miroslav
Dvořák.
Samozřejmě ani v neděli nemohli chybět zahraniční hosté a postupně se nám představily
dvě německé kapely. Nejprve jsme si mohli poslechnout Frischluftprojekt. Šest studentů
z Lipska založilo skupinu v roce 1995, v posledních letech se počet hudebníků ustálil na dvanácti. Kapela stále se zájmem sleduje dění na
české dechovkové scéně.
Na přelomu let 2007 a 2008 vznikla nová jihočeská dechovka Libkovanka. Je to parta většinou mladých absolventů českobudějovické
konzervatoře, kteří mají chuť hrát jihočeskou dechovku a rádi se scházejí na zkoušce v Libkově
Vodě u Zdeňka Beneše (5). Právě skladby s jeho
texty jsou nedílnou součástí repertoáru Libkovanky. Její vystoupení bylo přenášeno Českým
rozhlasem Č. Budějovice, kde se v živém vysílání křtilo její první CD „Dobrým přátelům hraje jihočeská Libkovanka“. Na letošek si kapela
připravila své druhé CD „Z našeho kraje“.
Vstup do rozhlasu bývá už tradičně spojen
s losováním soutěže Táborského deníku a Českého rozhlasu, která prověřuje vaše znalosti z oblasti dechovek a ani letos tomu nebylo jinak.
Hodinový přímý přenos se nachýlil k závěru
a taktovku převzala krojovaná dechová kapela
Vacenovjáci (14), která přijela od Hodonína.
Vedle skladeb koncertního charakteru hraje
skladby lidové. Vacenovjákům tleskali v Rakousku, Německu, Francii, Polsku, Holandsku,
Itálii a Turecku. Vydali již 20 nosičů MC a DC.
Profesionální dechová kapela, která patří
mezi špičkové dechové orchestry u nás se jmenuje Krajanka (10). Odehrála více než 1000
koncertů u nás i v zahraničí, natočila 30 CD a je
14
7
13
držitelkou dvou zlatých desek. Je také spolupořadatelem Mezinárodního festivalu dechové
hudby „Hraj kapelo, hraj“ v Praze na Křižíkově
fontáně.
Poslední zahraniční kapela, kterou letošní
ročník festivalu přivítal, přijela opět z Německa. Die Blaskapelle Peng (7) spojuje dobré kamarádství a radost z muzicírování, o kterou se
dělí s četnými posluchači. Podnikla rovněž zahraniční cesty až za oceán např. do Argentiny či
USA. Natočila čtyři hudební nosiče.
Snad nikdo si nedovede představit Kubešovu Soběslav bez populárních Babouků (13), oslavujících v tomto roce již 144 let. Hrají
v tradičním obsazení jedenácti muzikantů,
z nichž sedm i zpívá. Jejich zelené vesty s nášivkou pavouka a hru této kapely znají ctitelé dobré
dechovky v celé naší republice i v zahraničí.
V repertoáru mají hlavně lidové písničky se sóly
klarinetů, křídlovek a baskřídlovek. Babouci
natočili pro Kubešovo vydavatelství již jedenáct MC/CD, dvě DVD a získali jednu platinovou a jednu zlatou desku. Poslední CD nese
název „Já už to políčko…“. Jeho slavnostní
křest se konal právě u nás a jeho kmotry se stali
skladatel a dirigent Jaroslav Zeman, vydavatel
Ladislav Kubeš a předseda SDO ČR Václav
Hlaváček (2).
Kdo jiný by měl celý festival zakončit, když
ne špičková kapela české dechovky Veselka
Ladislava Kubeše? (3,11,12) Jejím hlavním
15
úkolem je udržovat v podvědomí posluchačů
skladby Ladislava Kubeše staršího, který byl u
zrodu soběslavského festivalu. Kapela nezapomíná ani na další jihočeské skladatele Ádu Doška, Vlastu Dvořáka, Jana Lipolda, Antonína
Pechu, Jana Vlacha a další. Kapela natočila více
než 50 CD, získala dvě platinové a řadu zlatých
desek. Pro letošní festival si připravila řadu CD
– sólové CD k jubileu skvělého tubisty České
filharmonie a dlouholetého spolupracovníka
Veselky Karla Malimánka, šest DVD natáčených na soběslavských Blatech a novinku – CD
„Přání od srdce“.
Závěrečné skladby Borkovická polka, Moje
česká vlast a Od Tábora až k nám kapely odehrály pod dirigentskou taktovkou Gerharda Sulyoka
z Rakouska (9). Tradiční společné vystoupení
všech dechovek zakončilo osmnáctý ročník festivalu za vydatné podpory spokojených diváků
(1,6,15). Tak na shledanou u dobré dechovky
zase za rok na soběslavském náměstí.
-jk-
8
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2012
Kubešova Soběslav 2012 - mezinárodní festival dechových hudeb
Střípky
· V roce 2011 zahrálo na náměstí 18 decho-
·
·
·
·
·
·
vých hudeb, jeden dětský mažoretkový soubor, dětský folklórní soubor a dospělý taneční
soubor, což bylo celkem 326 hudebníků a tanečníků. V letošním roce se představilo rovněž osmnáct dechovek, malé mažoretky ze
Soběslavi a dále pak dětský folklórní soubor
Ráček ze Soběslavi a folklórní taneční soubor
Soběslavská chasa mladá. Celkový počet
více či méně profesionálních účinkujících se
oproti loňskému snížil přesně o dva účinkující. Úctyhodných 324 hudebníků tak opět přispělo k vynikající atmosféře festivalu.
Již několikátým rokem se nebaví pouze Blata, ale koncerty se konají i v ostatních obcích
regionu. Dechovky tedy zahrály v sobotu
v dalších jedenácti obcích Soběslavska. Obec
Myslkovice si dala pro letošní rok přestávku,
ale v roce příštím se opět koncertů v rámci
festivalu zúčastní. Začátky koncertů v okolních vesnicích jsou záměrně voleny v jeden
čas. A tak se přesně ve čtrnáct hodin v sobotu
rozeznělo dechovkou celé Soběslavsko.
Kubešova Soběslav se neobešla ani v letošním roce bez vynikajících moderátorských
dvojic. Nedělním programem vás provedli
Alexander Hemala a Milan Černohouz a sobotní program pak okořenila svým slovem
další neméně populární dvojice, již několikátým rokem miláčkové publika, Karel Hegner
a Martin Hlaváček.
Realizační tým festivalu tvořilo 51 lidí, kteří
se v letošním roce profesionálně postarali
o 2970 příznivců dechovky, včetně hejtmana
Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, který
navštívil festival v sobotu.
Výběr toho nejlepšího z dechovek tradičně
nabídl stánek Kubešova hudebního vydavatelství, který se nachází přímo na náměstí
v blízkosti hlavního pódia. Navíc zde letos
mohli návštěvníci zakoupit i jedinečný půllitrový keramický korbel s logem festivalu.
Zahraniční hudby nechyběly na mezinárodním festivalu ani letos. Po vynikajících výkonech zahraničních hudeb v uplynulých letech
se spousta fanoušků na zahraniční kapely vyloženě těší.
Festivalové pódium patří samozřejmě i folklórním souborům a již tři roky i místním mažoretkám. Z folklórního souboru Soběslaváček
se staly Soběslavské mažoretky a pod vedením manželů Moravcových dokázaly svým
uměním opravdu překvapit. Sobotní program
samozřejmě obohatily i letos. Již druhým rokem zpestřil sobotní program dětský folklórní soubor Ráček, tančící pod záštitou souboru
·
·
·
·
·
·
·
Soběslavská chasa mladá, která vystoupila i
v roce letošním. Stabilně udržujeme tedy i nabídku ukázek blatských písní a tanců v podání místních folklórních souborů.
Již podvanácté zavlál na pódiu slavnostní
prapor města Soběslavi.
Osvědčilo se již tradiční uspořádání náměstí,
a tak věříme, že vám bylo sympatické i letos a
zlepšilo vaše pohodlí a váš komfort při sledování přehlídky těch nejlepších dechovek.
V loňském roce jsme si dovolili sjednotit loga
partnerů do přehlednější a pro diváka příjemnější podoby v prostoru zadní části pódia, což
se osvědčilo, a tak nebyl důvod k žádným
změnám.
Ministerstvo kultury ČR, za jehož finanční
podpory se festival uskutečňuje, nám přálo i
v letošním roce. Za podporu velice děkujeme.
Festivalovým partnerem však není pouze Ministerstvo kultury ČR, ale i Jihočeský kraj,
který význam své podpory chápe, oproti ministerstvu, poněkud méně výrazně. V současné době se ale této skutečnosti není co divit a i
za tuto podporu velice děkujeme.
Bezkonkurenční soutěž, která nemá ve světě
dechovky obdoby, vyvrcholila v neděli vylosováním výherců. I v letošním roce ji pro vás
připravili mediální partneři festivalu: Táborský deník resp. Jihočeský Deník a Český rozhlas České Budějovice. Losování hlavních
cen soutěže proběhlo v živém vysílání Českého rozhlasu ze soběslavského náměstí v neděli mezi 12. a 13. hodinou.
Dalším mediálním partnerem festivalu bylo i
v roce letošním internetové Rádio dechovka a
časopis věnovaný dechovce Naše muzika.
Mimochodem více méně nelegálně pořízené
video záznamy z loňského festivalu se objevily (přes veškeré snahy pořadatelů) i na známých internetových portálech. Internet se tak
stává i součástí života dobré dechovky.
K výborné dechovce neodmyslitelně patří
výborné pivo. Oficiálním pivem festivalu byl
letos již podeváté Gambrinus. Navíc vás zajisté potěšily mírné ceny piva. Pro fajnšmekry přivezli Plzeňští ze svých sklepů i
dvanáctku Prazdroj a další produkty z portfolia pivovaru.
Osmnáctý ročník nepřinesl žádné výrazné
změny a zároveň zachoval tradice - v neděli
jste zajisté u pokladny zdarma obdrželi, kromě ostatních malých pozorností i tradiční papírovou čepici s logem festivalu. Příznivé
vstupné opět zůstalo na své, několik let nezměněné hranici. Doufáme, že osmnáct víkendových hodin plných dobré dechovky
bylo pro vás opravdovým zážitkem.
· Nezapomeňte, že příští – již devatenáctý –
ročník se bude konat opět na soběslavském náměstí tradičně třetí (celý) červencový víkend, což připadá na sobotu a
neděli 20. a 21. července 2013.
Poděkování
Velký dík patří městu Soběslavi. Bez podpory radnice v čele se starostou Ing. Jindřichem
Bláhou by se mohl festival na malebném soběslavském náměstí jen stěží uskutečnit.
Děkujeme firmě Služby města Soběslavi,
spol. s r.o. Obětavá pomoc zaměstnanců a ředitele Vladimíra Falady spolu s Petrem Bělohlavem tradičně napomáhá hladkému průběhu
festivalu.
Děkujeme Vodní záchranné službě Soběslav za zdravotní zajištění festivalu.
Děkujeme také všem občanům města Soběslavi za shovívavost při problémech, které jim
mohla realizace festivalu způsobit.
Slova díků si samozřejmě zaslouží i všichni
partneři festivalu, bez jejichž přispění bychom
mohli festival jen stěží uskutečnit v současné
podobě a všichni další, kdo s jeho realizací ať
přímo či nepřímo pomáhají.
Partneři festivalu:
Generální partner
Gambrinus – oficiální pivo festivalu
Metrostav a.s., Praha
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.
Spilka a Říha spol. s r.o., Soběslav
Jihočeské dřevařské závody Soběslav a.s.
Jihostav spol. s r.o., Soběslav
Motor Jikov Group a.s., České Budějovice
Rašelina a.s., Soběslav
UNIOM spol. s r.o., Soběslav
STRABAG a.s., České Budějovice
Autoservis Jindra spol. s r.o., Soběslav
České houby a.s., Soběslav
ČEVAK a.s., České Budějovice
TIP - N+V, Soběslav
SITA CZ a.s., Praha
T.O.D.O.K. spol. s r.o., Soběslav
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance
Group
ENVI-PUR spol. s r.o., Praha
Jednota o.d., Tábor
Elektro Legát spol. s r.o., Soběslav
OVO Josef Rypáček, Soběslav
Pan František Mikula, Soběslav
Computel CZ spol. s r.o., Soběslav
Květiny Anna Fleková, Soběslav
Prádelna u Milušky, Soběslav
Mediální partneři:
Český rozhlas České Budějovice, Táborský
Deník, Rádio dechovka, Naše muzika
Finanční podpora:
Ministerstvo kultury České republiky, Jihočeský kraj, město Soběslav
Mgr. Petr Valeš, ředitel KDMS
srpen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
9
Ohlédnutí za Setkáním s hudbou v Soběslavi 2012
Počátek července, první dny letních prázdnin i Setkání s hudbou v Soběslavi 2012 jsou nenávratně za námi. Ovšem letošní festival i Letní
kurzy komorní hudby byly mimořádně úspěšné.
Přijali jste naše pozvání do Galerie sv. Marka,
kostela sv. Víta i do Kulturního domu města Soběslavi, počasí nám přálo a bylo to velmi pěkné!
Festival byl zahájen již tradičním putovním
koncertem lektorů a organizátorů kurzů v sobotu 30.6. v kostele sv. Víta, poté se diváci i účinkující přesunuli ke druhé části koncertu do
Kulturního domu města Soběslavi. V neděli 1.7.
se od 17:30 hodin ve foyer Kulturního domu
města Soběslavi konala vernisáž výstavy soch,
obrazů a grafik sochaře Michala Trpáka. I přesto, že padaly teplotní rekordy, si vernisáž nenechalo ujít na 30 návštěvníků. Až půjdete kolem
kulturního domu vzhlédněte vzhůru – právě sochy mravenců na fasádě byly součástí výstavy.
Večer pak ve zcela zaplněné Galerii v kostele
sv. Marka zahrálo renomované Škampovo kvarteto. V pondělí 2.7. v 19:00 hodin v Galerii
v kostele sv. Marka začal poněkud netradiční
večer s názvem Muzikoterapie aneb Jak hudba
léčí, v němž byli do hudebního děje aktivně zapojeni sami návštěvníci koncertu. Asi nejhojněji navštíveným večerem se pak stal koncert
následující – odehrál se v úterý 3.7. v kostele sv.
Víta a nesl název Duchovní hudba s podtitulem
„Pocta české sakrální tvorbě“. V podání zpěvaček Karolíny Berkové-Bubleové a „naší“ Hany
Žvachtavé, za spolupráce varhaníků Drahoslava
Grice a Jana Steyera a houslistů Pavla Kudeláska (Kvarteto Apollon) a Štěpána Ježka (Bennewitzovo kvarteto) zazněly duchovní skladby od
baroka až po současnost. Ve středu 4.7. jsme
v Kulturním domě města Soběslavi velmi rádi
přivítali dva vynikající klavírní virtuosy Ivana a
Lukáše Klánského, tedy otce a syna u jednoho
klavíru. Čtvrtek 5.7. patřil dalšímu klavíristovi
Tomáši Víškovi a jeho HUHU čili Humoru
v hudbě, který za umělecké účasti všech kurzistů i lektorů dokázal, že ve vážné hudbě lze najít
nečekané množství humoru! V pátek 6.7. se v
Galerii v kostele sv. Marka představilo zajímavé dámské fagotové kvarteto „Dudlajdá
fagotiky“, které nalákalo návštěvníky krátkou
ochutnávkou svého umění při vernisáži od
18:00 hodin. A na závěr tohoto příjemného
hudebního maratonu, v sobotu 7.7., se
představili dvojkoncertem (v kostele sv. Víta a
v KD) účastníci hudebních kurzů Setkání
s hudbou v Soběslavi 2012.
S potěšením jsme vyhodnotili letošní ročník
„Setkání“ jako úspěšný a doufáme, že se v tomto ohledu shodneme i s Vámi – našimi diváky a
příznivci. Na koncerty Vás průběžně přišlo na
osm set – mnozí samozřejmě opakovaně, což
nás také velmi těší! A výstavu Michala Trpáka
zhlédlo do neděle 8.7. ve foyer Kulturního
domu města Soběslavi 446 návštěvníků.
Z dobrovolného vstupného, tedy Vašich laskavých příspěvků, jsme pokryli část nákladů,
které pořádáním festivalu a hudebních kurzů
vznikly. Za „strategické“ či finanční partnerství
a participaci velmi děkujeme také všem našim
ostatním partnerům – městu Soběslav, soběslavské ZUŠ, nadacím Život umělce a Český hudební fond, firmám Rašelina a.s., Goldim s.r.o.,
GrECo JLT CR s.r.o., Ateliér Kročák, Blue Season Art Agency, Tanja Classical Music Agency,
Reklamnímu Ateliéru Na Pískách s.r.o. a Květinám Anna Fleková; a v neposlední řadě
mediálním partnerům, jimiž jsou Týdeník
Rozhlas a ČRo ČB.
Bylo nám ctí se spolu s Vámi opět setkat
s hudbou a už teď se těšíme na příští, jubilejní 5.
ročník Setkání s hudbou v Soběslavi 2013, který
se uskuteční ve dnech 4. – 13. července 2013!
Za Setkání s hudbou o.s.
Mgr. Michaela Jindová, produkční
Petr Hanzlík, umělecký ředitel
Starokatolická obec
Soběslav pořádá
v sobotu 11. srpna od 17 h
FARNÍ DĚTSKÉ
ODPOLEDNE
Přijeďte s námi prožít příjemné
odpoledne do areálu
Jetmarského mlýna ve Skopytcích
Připravili jsme pro Vás:
· hry a soutěže
· projížďku na loďce
(přítomnost rodiče nutná)
· světýlkový průvod
(trasa cca 2 km, lampičky s sebou)
· vyprávěný biblický příběh
· na závěr ohýnek (vuřty s sebou)
Dostanete se k nám:
Soběslav-Košice-Skopytce
Tábor-Turovec-Dlouhá Lhota-Skopytce
Planá n/L-Turovec-Dlouhá Lhota-Skopytce
Jetmarský mlýn najdete v polovině cesty mezi
Skopytcemi a Dlouhou Lhotou.
Za organizátory se těší
farář Aleš Svoboda (774 882 003)
mlynářka Míla Samcová (724 260 799)
e mail: [email protected]
10
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2012
Program KD Soběslav
srpen 2012
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
[email protected], www.kdms.cz
Kulturní dům Soběslav
Předplatné Podzim 2012
· Neděle 23. září v 19.30 hod.
Divadelní společnost Julie Jurištové
Emil Artur Longen
DEZERTÉR Z VOLŠAN
Nenapravitelný flamendr hlídaný na příkaz
manželky sluhou to přežene s koňakem. Je
pokládán za mrtvého. Manželka mu vystrojí
pohřeb, ale domnělý nebožtík se probudí a
doví se tak leccos nepěkného o svém manželství a úmyslech „truchlících“ pozůstalých.
Staropražská fraška je jednou z nejúspěšnějších komedií proslulého scénáristy, herce,
malíře a bohéma E. A. Pittermanna-Longena
(1885-1936). Je plná komických situací.
Zazní v ní známé staropražské písničky.
Hrají:
Oldřich Navrátil, Kamila Špráchalová,
Dana Bartůňková/Dagmar Čárová, Adéla
Zejfartová, Zdeněk Hruška/Ernesto Čekan,
Petr Oliva/Milan Duchek, Libor Jeník/Jiří
Hána/Jiří Krejčí.
· Pondělí 15. října v 19.30 hod.
Městské divadlo Kladno
Moliére
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Komedie o mnoha vymyšlených nemocech a
jedné opravdové lásce.
Nenapravitelný hypochondr Argan (Luděk
Sobota) trpí mnoha tajemnými nemocemi.
Naštěstí má doktora Purgona, který mu na
mandlovnici, nebezpečnou svíravou bolest
loktů či svalovou angínu předepisuje utišující
léky. Jenomže poklidnou konzumaci léků narušují starému továrníkovi ženy v jeho domě.
Služebná Tonička považuje doktora Purgona
za šarlatána, který chce z Argana jen tahat
peníze. Dcera Anděla si zas nechce vzít Purgonova syna Tomáše, jenž studuje medicínu
a Arganovi by se náramně hodil jako doktor
do rodiny, nýbrž pohledného plavčíka Kleanta. Navíc mladá továrníkova žena Belina
naléhá, aby dal dceru do kláštera, kam dříve
chtěla. A do toho všeho existují lidé, kteří si
Arganovi dovolí drze říct, že není nemocný…
Hrají:
Argan Luděk Sobota, Tonička Alena Štréblová, Anděla Šárka Opršálová, Belina Eva
Nádaždyová, Kleantes Petr Pěknic, Purgon Tomáš Petřík, Tomáš Jaroslav Slánský, Berald Zdeněk Velen
Program:
· Pátek 3.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
·
·
·
· Úterý 4. prosince v 19.30 hod.
Divadlo Rokoko
Jeff Baron
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Legrační i dojímavý příběh lásky a odpouštění. Náhodná automobilová nehoda přivádí do
styku dva muže, které rozdělují dvě generace
a kteří by se jinak nikdy nesetkali. Neštěstí
navždy změní jejich životy. Jejich vztah
zprvu naráží na kontrast kultur, postupně se
mezi nimi hrotí problémy osamělosti, předsudky, netolerance. Plynou však týdny, odhalují se tajemství, prověřují se lidské vztahy a
vytváří přátelství...
Hrají:
Pan Green – Stanislav Zindulka
Ross Gardiner - Matěj Hádek
ooo
Začátky jednotlivých představení vždy
v 19.30 hod.! Změna programu vyhrazena!
Cena předplatného 750 Kč
E-mail: [email protected]
tel. 381 524 261
Přednáška
o sv. Rostislavovi
Dne 24. 5. 2012 se v Městské
knihovně v Soběslavi u příležitosti Roku sv. Rostislava a
nadcházejícího 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu konala přednáška - beseda s promítáním „Putování do
Konstantinopole, aneb poselství
sv. Rostislava, knížete Moravského“.
Přednášel vladyka Kryštof, arcibiskup pražský a metropolita Pravoslavné církve českých
zemí a Slovenska.
Přednášku doplňovalo promítání fotografií z
letošní květnové pouti do Istanbulu, čtení různých úryvků z Konstantinova-Cyrilova života a
rovněž zazněla informace o chystaném natáče-
DOVOLENÁ V KD
30. 7. – 19. 8. 2012
·
VERNISÁŽ – JIŘÍ STEJSKAL
„OBRAZY, GRAFIKA, KRESBY“,
Galerie v kostele sv. Marka
Sobota 4.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
ZADÁNO - TJ SPARTAK SOBĚSLAV,
velký sál
Pondělí 20.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
KONCERT – MUSICA DOLCE VITA
„Hudba královen“,
Galerie v kostele sv. Marka,
vstupné dobrovolné – bude věnováno na nutné
opravy v Galerii !
Sobota 8.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
TANEČNÍ KURZY 1.,
velký sál, vstupné 30 Kč
BODY STYLING
CVIČENÍ ZAMĚŘENÉ NA FORMOVÁNÍ
POSTAVY ZAČÍNÁME OD 4. ZÁŘÍ –
KAŽDÉ ÚTERÝ
Galerie v kostele sv. Marka
Pondělí 20. srpna ve 20.00 hod.
MUSICA DOLCE VITA
„Hudba královen“
Žofie Vokálková – flétna
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Zbyňka Šolcová – harfa
Soubor působí na české hudební scéně od
roku 2005 a má na svém kontě stovky koncertů ve všech koutech naší vlasti. Trio vystupovalo v posledních letech na řadě
mezinárodních i tuzemských festivalů.
Koncert provází hudbou žen skladatelek od
nejstarší sv. Hildegard von Bingen, přes samotnou královnu Marii Antoinette, mapuje
období romantismu (Clara Schumann) a
pokračuje do impresionismu, nezapomeneme ani na současnost (Silvie Bodorová).
Taneční kurzy 2012
ní filmu Cyril a Metoděj, apoštolové Slovanů,
který začal natáčet režisér Petr Nikolaev.
Účastníci besedy si mohli prohlédnout ikony
sv. Rostislava, Cyrila a Metoděje, ukázky písma
hlaholice a rovněž materiál o období Velké
Moravy, který je k zapůjčení v naší soběslavské
knihovně.
Andrea Vachromějeva (redakčně kráceno)
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 8. září od 18 hodin.
Kurzovné je opět stejné jako loni (a předloni) - 1 200 Kč (10 x sobota od 18 – 21 hod.,
Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24
hod. tj. celkem 12 sobot!)
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný)!
Letos máme pro frekventanty i jejich doprovod během kurzů připraveno překvapení!
Přihlášení si mohou zajít do kanceláře KD
pro průkazku a zaplatit hotově nebo můžete
zaplatit i na účet KD Soběslav č.
19–0044450257/0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou.
srpen 2012
ZPRÁVY Z KNIHOVNY
KRÁLOVSKÝ DVŮR PASOVAL
PRVŇÁČKY NA ČTENÁŘE
V úterý 26. a ve středu 27. června pasovali
studenti třetího ročníku táborské SŠ obchodu,
služeb a řemesel prvňáčky ze základních škol
Komenského a E. Beneše v soběslavské knihovně na čtenáře. Žáky přivítal královský dvůr
v čele se samotným písmenkovým králem a královnou. Poté byli rozděleni do skupinek a hledali pohádkové postavy. Mezi regály s knihami se
schovával kašpárek, čarodějnice, princezna a
kuchař. Spolu trénovali psaní písmenek a čtení.
Následně předstoupili před celou královskou
družinu a předvedli, jak krásně se naučili číst.
Malí čtenáři byli odměněni diplomem, záložkou
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
a čestnou průkazkou do soběslavské knihovny.
Ocenění dostaly i paní učitelky za to, co s dětmi
dokázaly.
Mezi královským dvorem i dětmi vládlo
nadšení a radost, že se vše zdařilo a všechny děti
uspěly před králem a královnou. Žáci odcházeli
s hromadou krásných zážitků a titulem čtenáře.
Jarmila Olexová, studentka 3. roč. knihovnictví
SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor
SOBOTNÍ PROVOZ
Během letních prázdnin je městská knihovna
otevřena každou sobotu od 9 do 13 hodin.
11
Služeb konzultanta zdravé výživy Miroslava
Němce bude možné využít v sobotu 4. srpna.
IRISDIAGNOSTIKA
Pravidelně naši knihovnu navštěvuje irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová. Provádí přesnou
diagnózu hlavních příčin zdravotních potíží
z oční duhovky u dětí i dospělých a následně
navrhuje jejich řešení. Individuální konzultace
budou v srpnu v úterý 7. 8. a v úterý 21. 8.
Na vyšetření je třeba se předem objednat na
tel. 732 867 571.
Pozvánka do Galerie
v kostele sv. Marka
Galerie zakončí svou letošní výstavní sezonu díly soběslavského výtvarníka doc. Jiřího Stejskala, který je spjat s naším městem
od svého narození v roce 1932, výstava je
tedy ohlédnutím za jeho souhrnnou tvorbou
při příležitosti autorova významného životního jubilea.
Poselství (monotyp, 1999)
J. Stejskal vystudoval Pedagogickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze v ateliéru profesora
Cyrila Boudy, profesora Karla Lidického a profesora Martina Salcmana. Nejprve působil jako
pedagog výtvarné výchovy na základní škole a
výtvarné tvorby na základní umělecké škole.
Dlouhodobě se věnoval umělecké výchově budoucích výtvarných pedagogů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde působil
jako vedoucí katedry výtvarné výchovy a v roce
1984 byl jmenován docentem v oboru malby.
Občanům města je autor znám z četných výstav,
které byly v Soběslavi uspořádány, a z reprodukcí jeho prací v Soběslavské hlásce.
Jeho volná tvorba se zaměřuje na oblast malby, grafiky a ilustrace. Tematicky se nejprve věnoval malbě krajin a poté přešel k malbě
ateliérové. Po zahraničním pobytu v Bruselu
v roce 1965 začal pracovat na cyklu obrazů jihočeských, evropských a světových měst a krajin
(vedut). Na olejovou podmalbu na velurovém
papíře nebo perličkovém plátně vytváří reliéfní
kresbu pomocí injekční stříkačky. Obrazy mají
specifickou plošnou kompozici, ve které je tradiční perspektiva nahrazena stylizovaným bezperspektivním uspořádáním tvarových prvků do
jedné roviny obrazu. Při grafické práci používá
techniku monotypu, což je tisk ze skleněné desky. Zatímco u vedut se můžeme setkat s racionálním přístupem zachycení jednotlivých
architektonických specifik často monumentálního rozsahu, grafické práce jsou plné poetické
exprese niterných momentů života člověka.
Jeho dílo charakterizuje PhDr. Luboš Hlaváček,
CSc. slovy: „Je to realismus citu, prožitku a
schopnosti malířského projevu svátečností
zraku i neokoralostí trvale rozdychtěného srdce,
v jehož tepu nepřestáváme slyšet ozvěnu naší
velké doby“.
Od poloviny 50. let se účastní řady samostatných i kolektivních výstav v ČR (kde uspořádal
více než 70 výstav), i v zahraničí (Belgie, Německo, Švýcarsko, Francie, Itálie, USA aj.).
Byl oceněn prvním místem v grafické soutěži
„MY 66“ a „MY 68“. V letech 2001 – 2012 se
účastnil na mezinárodních Intersalonech. Práce
autora by reprodukovány v novinách a časopisech a v odborných výtvarných periodikách,
ilustroval poezii pro mezinárodní edici „Poesie
vivant“ – UNESCO Ženeva. Svými díly je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách
v tuzemsku (Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství ČR, Galerie hl. m. Prahy, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích) a za hranicemi republiky (Švýcarsko, Itálie Rakousko, USA, Anglie, Belgie,
Francie). Je členem Unie výtvarných umělců
ČR a Asociace jihočeských výtvarníků a
skupiny „EN FACE 91“.
™ ™ ™
Zveme Vás do Galerie
na vernisáž výstavy
„Retrospektiva
– obrazy, grafika, kresby“,
která se uskuteční
v pátek 3. srpna 2012 v 18 hod.
Výstava potrvá do neděle 26. srpna 2012.
Galerie je otevřena denně
mimo pondělí
10-12 a 13-17 hod.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstav
12
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2012
DIVADELNÍ SPOLEK CHVALOVSKÝ OPĚT NA SCÉNĚ
„Divadelní dialog“
Režisér: Vážený pane Moliére. Rád bych Vám vysvětlil, co mne vedlo...
Moliére: Zadržte tok svých myšlenek a šetřete papírem a náplní. Já
vím, co mi chcete napsat.
Režisér: Jak to můžete vědět?
Moliére: Jsem autor divadelních her a ten musí předvídat jak se k jeho
hrám bude režisér stavět. Je zajímavé, že každý bere mé hry jinak. Někdo
tam mnoho textu vynechá, jiný o to více přidá.
Režisér: Uvědomte si, že každý vycházíme z jiného prostředí a ze svého
naturelu.
Moliére: To vím. A jsem si toho plně vědom. Hlavní je, že moje původní myšlenka zůstává.
Režisér: Přesto mi dovolte, abych ...
Moliére: Já vím, já vím. Po první úspěšné hře, kterou jste přejmenoval
na Držgrešle, jste měl obavu nezklamat diváky, kteří se na vás těšili. Do
toho všechny ty problémy, které se vyskytly v průběhu zkoušek. Začalo to
výběrem samotné hry. Osobně jsem byl potěšen, že jste zvolil mého Zdravého nemocného. Těšil jsem se, co z něj zase uděláte. Na můj vkus se vám
to opět povedlo. Lidé se náramně bavili a to je dobře. Musím vám říct, že
máte v Soběslavi výborné publikum, které vám musí závidět široké okolí.
Režisér: Tak se nemračíte, že jsem si dovolil upravit text pro soubor?
Moliére: A co jste měl jiného dělat, když jste chtěl, aby si zahrál celý
ansábl. Vždyť to není prvně ani naposled. Obdivoval jsem vás, s jakým
klidem jste upravil scénář, když jste se šest neděl před premiérou dozvěděli, že jeden váš člen nemůže hrát z vážných zdravotních důvodů. Jak
jste přistoupil na navrženou změnu, že z vašeho bratra bude sestra, a tak
musel přeobsadit další role. Musím konstatovat, že se to povedlo. Můžete
být se členy divadelní společnosti Chvalovský spokojený. I když, jak vás
znám, nějakou výtku si najdete.
Režisér: To máte pravdu. Vždy se dá všechno zlepšovat. Nemůžeme
usnout na vavřínech. To bychom nic nedokázali. Další hry nás prověří.
Moliére: Souhlasím s vámi. Nebudete to mít lehké. Nasadili jste si laťku hodně vysoko. Proto vám držím palce a zlomte vaz. Jednu radu na závěr. Na chvíli si od mých her odpočiňte a zvolte jiný žánr.
Režisér: Tfuj, tfuj, tfuj!
Moliére: Už jsem se bál, že … Ale rozloučil jste se správným divadelním pozdravem, který přináší štěstí múz.
Dialog zaznamenal Kamil Modl
srpen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
13
Ze ZŠ E. Beneše
ZŠ Komenského
Atletická olympiáda
v Táboře
Atletická olympiáda
1. stupeň – Tábor
Tak jako každý rok v červnu
se naši žáci účastní atletického
přeboru Táborska, nebylo tomu jinak ani v letošním roce, kdy se konal již 43. ročník.
Po třech dnech zápolení skončili naši žáci
I. stupně na 7. místě a žáci II. stupně na konečném 6. místě.
Nejlepších individuálních výkonů dosáhli:
I. stupeň dívky - 2. třída: Adriana Beránková
v hodu kriketovým míčkem 1. místo.
I. stupeň chlapci – 2. třída: Ladislav Přibyl
v běhu na 50 m 3. místo, 4. třída : Tomáš Bernat
ve skoku dalekém 1. místo a v běhu na 50 m
2. místo, Dominik Pekař v hodu kriketovým
míčkem 1. místo a Daniel Chlaň v běhu na
600 m 2. místo.
Z II. stupně byly nejlepší mladší dívky, které
byly druhé na štafetě 4x 60 m a zároveň i získaly
3. místo v běhu na 60 m – Sabina Vlachová,
2. místo v běhu na 800 m – Aneta Turková. Ze
starších dívek vybojovala Anička Koubová
bronz na 800 m (foto) a na stejném stupni, ale ve
vrhu koulí, skončil i Dominik Točík.
Všem reprezentantům naší školy gratulujeme.
JP
Ve středu 20. června jsme se spolu s dalšími
třiceti školami z našeho okresu zúčastnili atletické olympiády v Táboře. Vybojovali jsme šest
medailí a v celkovém hodnocení škol jsme
obsadili krásné třetí místo.
Ze zisku zlaté medaile se radovali Filip Petrásek - 1. A (hod kriketem), Ondra Vácha – 2. A
(hod kriketem), Kačka Hesová – 3. A (skok daleký), Denisa Tupá – 3. A (hod kriketem). Stříbrnou medaili vybojoval Míra Forszták – 3. A
(hod kriketem) a bronzovou medaili Jáchym
Valeš – 3. A (skok daleký).
I ostatní závodníci naší výpravy přispěli svými výkony k zisku 263 bodů, což znamenalo již
zmíněné 3. místo.
Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Jen tak dál!
I. Grenarová
Chráněná dílna Rolničky
se rozvíjí s podporou
Nadace OKD
Aktuálně z keramické dílny:
Medailové žně z přeboru Táborska
Letošní lehkoatletické klání žáků 2. stupně
základních škol táborského okresu se uskutečnilo i za naší účasti na táborském stadionu Míru
v termínech 19. a 21. 6. 2012. Dvě desítky základních škol zde soutěžily v jednotlivých disciplínách a kategoriích o cenné kovy. Letos
jsme odjížděli na závody s vidinou zajímavého
úspěchu, poněvadž atletické výkony našich
žáků ukazovaly po celý rok výborné výsledky.
Hned první závodní den byl pro nás se čtyřmi
medailemi velice úspěšný. Na tento dílčí úspěch
navázaly čtvrteční medailové žně a celkově
jsme tak vybojovali 5 zlatých, 4 stříbrné a 3
bronzové medaile. Co se týká medailových
umístění, patřil letošní ročník závodů pro naši
školu mezi jedny z nejúspěšnějších. Nejvíce nás
však zajímal celkový bodový součet, který rozhodoval o umístění školy. Ten nám na závěr při-
soudil o pouhopouhých 2,5 bodu hořkosladké
druhé místo za vítěznou školou ZŠ Zborovská.
K vítězství nám tak chybělo velice málo, ale i
tak druhé místo je v silné konkurenci obrovský
úspěch a všem, kteří se o něj jen trochu
zasloužili, musím moc poděkovat.
Zlaté medaile získali:
Martin Čechtický (60 m, skok daleký), Simona Štefanová (skok daleký), Jakub Mráz
(skok vysoký), štafeta 4x60 m – Čechtický, Pešek, Kovář, Kaisler
Stříbrné medaile získali:
Šárka Paušová (vrh koulí), Aneta Zemanová
(skok daleký), Lukáš Řehoř (hod kr. míčkem)
Bronzové medaile získali:
Adam Čech (skok daleký), štafeta 4x60 m –
Štefanová, Vaňková, Drsová, Dimitrijevičová
V. Máca
Protože se rádi učíme nové věci, těšili jsme
se všichni na praktický kurz v naší keramické
dílně. Koncem června jsme přivítali Lukáše Urbance, absolventa VŠUP v Praze, aby nás seznámil s využitím sítotisku při dekorování
keramických výrobků. A jak to celé probíhalo?
Viděli jsme pracovní postup od nanesení barvy
sítotiskem na papír, přes zalakování až po odmočení rozstříhaných obrázků a jejich přenesení na
hrnky. Pochopitelně nezůstalo jen u sledování,
bylo třeba každé pomocné ruky. Teď už zbývá
jen hrnky vypálit a můžeme je předat do Třeboně, kde si objednali suvenýry v podobě hrnků
s logem města, kterým je rožmberská růže.
Nadále pokračujeme v hezké spolupráci
s Husitským muzeem v Táboře při výrobě suvenýrů a didaktických pomůcek, vytvořili jsme
nové dekory bylinek a velký úspěch mají i pamětní medaile pro ekologické centrum Ochrana
fauny.
Díky Nadaci OKD jsme také pořídili nové
sádrové formy pro výrobu lité keramiky a upravili prostor šaten. V současné době připravujeme nový katalog výrobků, již brzy ho najdete na
www.rolnicka.cz. Věříme, že si z něj vyberete a
uděláte tak radost sobě nebo vašim blízkým.
Projekt Podpora pracovní integrace v Rolničce byl realizován od 1. září 2011 do 31. srpna
2012, výše grantu činí 362 816 Kč. Děkujeme
Nadaci OKD za její podporu a přízeň.
Mgr. Monika Macáková
14
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
swingový večer, kde si budou moci návštěvníci
i zatancovat.
Výstava se očím a uším návštěvníků otevře v úterý 21. srpna 2012 od 9:00 a potrvá až
do neděle 30. září 2012.
25. 8. od 19:00
Od rána do večera Blatským krajem
Kornouty plné tónů
Nostalgie starých časů dýchne na návštěvníka, který se vypraví do Weisova domu na výstavu Kornouty plné tónů.
Zveme Vás do kouzelného světa starých gramofonů, které zná běžný návštěvník jen z filmů
pro pamětníky. Výstava ukáže, že gramofony
bývaly víc, než jen hracími skříněmi. Na výstavě bude k vidění dvacet pět mechanických gramofonů nejenom z český dílen, ale také
z Německa, Anglie a Francie. Nejstarší jsou přitom již z roku 1904. Kromě dříve běžně používaných gramofonů uvidíte i jeden malý
cestovní a na druhou stranu několik luxusních.
Ty pocházejí z Anglie a dříve nebyly brány jen
jako hrací skříňka, ale plnohodnotný kus nábytku. Nejcennějším unikátem je předchůdce gramofonu, fonograf z roku 1908, který vynalezl
Thomas Alva Edison. Fonograf zaznamenával
zvuk na voskový papír, později na váleček potažený hliníkovou fólii a na konec na váleček voskový. Každý z vystavených gramofonů a
fonografů je přitom plně funkční. Ty nejstarší
gramofony vydrží na dvacet otočení klikou hrát
zhruba čtyři minuty. Zajímavostí je, že po každém přehrání desky se musí měnit jehla. Kdo by
si chtěl tyto stařičké hrací skříňky nejenom prohlédnout, ale i poslechnout, měl by si do Weisova domu najít cestu v září, kdy připravujeme
Měsíc s měsícem se sešel a už jsou tu opět
letní prázdniny. Pro nás to znamená, že během
letních prázdnin u nás nebudou vystupovat děti,
Ve Weisově domě vystoupí Josef Veselý
s klavírním doprovodem Miroslava Navrátila.
Na programu budou písně jihočeského venkova, které doprovázely člověka během dne. Písně
sebral hudební skladatel a etnograf Karel Weis.
Koncert se pořádá k jeho nedožitým 150. narozeninám.
SRPNOVOU PŘÍRODOU
KROK ZA KROKEM
Náš exkurzní cyklus (jehož kompletní program najdete na www.blatskemuzeum.cz) probíhá i během prázdnin, v srpnu a 1. září Vás
srdečně zveme na tyto akce:
— sobota 11. 8.
Ke Kolářovu dubu a za houbami národní
přírodní památky Luční exkurze k nejkrásnějšímu dubu Táborska, do mykologického chráněného území na hrázi Lučního
rybníka a do jeho okolí (lesy a hráze rybníků
Nečisto a Polní)
vedoucí:
Pavel Špinar a RNDr. Daniel Abazid
sraz: Turovec, náves, 9:00
— pondělí 13. 8. a v pátek 17. 8.
Na kole za přírodou a historií Zlaté stoky
exkurze podél Zlaté stoky s vyprávěním o
historii a přírodních zajímavostech
vedoucí:
Mgr. Matouš Šimek a Mgr. Petr Šťovíček
protože samy odjíždějí ke svým příbuzným, na
letní tábory a vůbec, užívají si volného času ke
svým radostem a aktivitám, na které jim během
školního roku nezbývá čas. My jsme si letos připravili „Loučení se školním rokem“ s dětmi
z první třídy ZŠ Komenského. Děti se mohly
podívat na rybníček s rybičkami a zahráli jsme
si s dětmi turnaj v kuželkách. Chceme tak dětem
ukázat naše prostředí, aby viděly, jaké to u nás
je, když k nám chodí vystupovat.
U nás vnímáme prázdniny jako krásné letní
dny, kdy můžeme vysedávat na lavičkách, chodit na procházku, a tak jsme si připravili předprázdninové posezení u ohníčku, opekli si
špekáčky a zazpívali jsme si písničky, při kterých nás doprovázeli naši známí - Standa s Vojtou. Odpoledne tak uteklo jako voda, dokonce
jsme i rozehnali svou dobrou náladou mraky,
které nás od rána strašily.
srpen 2012
sraz: v 9:00 u kašny na Masarykově náměstí
v Třeboni
anotace: Všichni ji dobře známe. Propojuje
rybníky, protéká Třeboní. Ale známe opravdu příběhy spjaté s historií její stavby a využívání? Přírodovědné a technické zajímavosti?
Známe přesně její trasu a zda se v minulosti
neměnila? Víme o mlýnech na ní zbudovaných? Pokud chcete poznat nejznámější a
nejdůležitější ze stok Třeboňska zevrubněji a
spojit to s příjemnou projížďkou na kole,
zúčastněte se exkurze vedené Matoušem
Šimkem z Českého nadačního fondu pro vydru a Petrem Šťovíčkem z Blatského muzea
v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Exkurze
proběhne ve dvou termínech a to v pondělí
13.8. a v pátek 17.8., sraz vždy v 9:00 u kašny
na Masarykově náměstí v Třeboni. V případě
silného deště se termín ruší. Informace o
trase, potřebném vybavení aj. na tel.
775 114 505.
— sobota 1. 9.
Netopýří noc na hradě Šelmberk u Mladé
Vožice
odchyt netopýrů do sítí a jejich sledování ultrazvukovými detektory, ukázka ochočených
handicapovaných netopýrů, promítání a doprovodný program pro děti
vedoucí: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. a
RNDr. Lenka Barciová, Ph.D.
sraz: hrad Šelmberk (cca 2 km SV od Mladé
Vožice – možnost dojet na místo autem),
20:00
doporučujeme vzít si s sebou baterku
Na muzejní akce Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček
Začátek prázdnin je pro nás spojený s poutním místem na Svákově. Ani letošní rok nebyl
jiný. Nejdříve jsme se obávali, že vzhledem ke
změně a odchodu pana děkana Valáška se pouť
neuskuteční, ale opak byl pravdou. Kaplička se
otevřela a přišel nový pan farář, kterého jsme
mohli hned v jeho prvním pracovním dnu poznat. Počasí přálo, byl krásný slunečný den a
pouť se vydařila, my si užívali krásné přírody a
klidu a ani se nám nechtělo jet domů. Nyní se už
těšíme na Kubešovu Soběslav, ale o tom, jaké to
bylo, si napíšeme příště.
Mgr. Lada Haplová
srpen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
15
Senioři a děti soutěžili
Sdružená obec baráčníků Soběslav pořádala 15. června na dopravním
hřišti Automotoklubu Soběslav pro tetičky a sousedy, jejich vnučky, vnuky, pravnoučata a pro své příznivce malé soutěže jak pro dospělé, tak i pro
děti. Dříve narozené tetičky, sousedé a několik příznivců si vyposlechlo
přednášku Mgr. Kováře z BESIPU z Českých Budějovic o dopravní výchově pro seniory zaměřenou na rok seniorů. Při přednášce je obsluhovala
studentka gymnázia – každý dostal malé občerstvení (káva, čaj, pivo,
limonáda, zákusky), na závěr všichni účastníci obdrželi tašku
s propagačními věcmi.
O soutěž se nám postarali studentky a studenti gymnázia. Děti měly
možnost si vyzkoušet jízdy na koloběžkách, kolečkách a kolech podle semaforů. Odměnou byly dorty, fixy, čokolády apod.
Za nejmenší děti zabodoval Filípek Maxerů, který byl oceněn dortem.
Další dort putoval do Klenovic k Martince Příplatové, třetí dort si odnesla
skupinka hezkých děvčátek z rodiny Kóšů, čtvrtý dort vyhrál zase o něco
starší chlapec Pepa Pešků a jeho bráška se také velmi dobře bavil, vedl
hovory se studentkami.
Myslím si, že to byla zase jedna hezká akce od baráčníků.
Na závěr bych chtěla poděkovat zástupci ředitele Mgr. Petru Lintnerovi, který nám zajistil studentky gymnázia na pomoc při akci „Senioři a
děti“. Dále chci poděkovat šesti studentkám a dvěma studentům gymnázia
za pomoc. Poděkování patří i Miloši Příplatovi za pomoc při soutěži a
AMK za poskytnutí dopravního hřiště a klubovny.
tetička Kastnerová, kronikářka z obce Soběslav
Kovářovská náves aneb Jak jsme byli první v Kovářově
Je 8.46 h sobota 26. května 2012. Vjíždíme
na náves v Kovářově. Rychle mne opouští představa, že nás bude vítat starosta s celým špalírem. Na návsi nikdo, jen na křižovatce stojí
policista a kouká nevraživě, když s autobusem
zastavujeme v silnici před kulturním domem.
Na mou otázku, kde jsou všichni, když ve vesnici má být XVII. Jihočeský folklorní festival
2012, policista odvětí: „Jste tu moc brzy“ a volá
telefonem. Z telefonu slyším: „Do…, už jsou
tady ze Soběslavi.“ Až po deváté hodině k nám
přichází paní, odemyká dveře kulturního domu
a ukazuje, kam si máme uložit kufry. Kolem
desáté přijíždějí další soubory.
Slavnostního uvítání jsem se přece jen dočkal. Začalo v 11.40 na místní radnici. Kromě nás,
zástupců jednotlivých souborů, byli přítomni i
senátor Pavel Eybert, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská, zástupkyně ředitele Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici
Vlasta Ondrušová, předseda Spolku pro obnovu
venkova Jihočeského kraje Jan Malík, ředitel Jihočeského muzea v Č. Budějovicích Pavel Šafr,
ředitel Českého rozhlasu Č. Budějovice Jiří Svoboda, z odboru kultury Krajského úřadu Jihočeského kraje Jitka Šálená a další osobnosti. Ve
slavnostně vyzdobené místnosti radnice nás bylo
tolik, že cinknutí sklenic před společným přípit-
kem na úspěch folklorní akce bylo prý slyšet až
na náves.
Pravá slavnostní nálada se nás všech zmocnila až po třinácté hodině, kdy do posledního
místečka zaplněnou návsí procházeli špalírem
členové souborů: Kovářovan, Doudleban, Libín
z Prachatic, Lučina z Úlisného, rakouský soubor, Pomněnka z Tvrdonic – jižní Morava, Malý
Furiant z Č. Budějovic, Jitra ze Soběslavi, Stražišťan Pacov, Soběslavská chasa mladá, Písečan
a soubor Javor z Lomnice.
Následná vystoupení jednotlivých souborů
na podiu kovářovské návsi byla velice úspěšná.
Doc. Tyllner a RNDr. Chochola, delegovaní
Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici,
nešetřili chválou, protože úroveň všech souborů, které v Kovářově viděli, šla proti roku 2011
viditelně nahoru. Výborná nálada nám všem vydržela při společném posezení pod kaštany kovářovské návsi až do 22. hodiny. Podobné to
bylo i v předcházejícím dnu, proto ta prázdná
náves při našem předčasném příjezdu ráno.
Tímto ohlédnutím za XVII. Jihočeským
folklorním festivalem chci také vyjádřit svůj obdiv pořadatelům pod vedením manželů Škochových za perfektní organizaci festivalu v této
sympatické vesnici u Milevska. Vlastně všichni, kdo do Kovářova na festival přijeli, se za-
sloužili o pokračování tradice folkloru na jihu
Čech.
Ing. Vojtěch Trubač, dudák souboru „Jitra“
Srdečně vás zveme na Mezinárodní
dudácký festival, jehož jubilejní
20. ročník se koná
22. – 26. 8. ve Strakonicích
Informace
z DDM
· Ve dnech 3. - 5. srpna se uskuteční
v „Domečku“ Keramický seminář.
· V termínu od 20. do 24. srpna se koná
pro děti „Letní taneční soustředění“ pod
vedením Karolíny Snášelové, každý den
od 9.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do
17.00 hodin v sále DDM. Náplní výuky je
rozšíření tanečních vědomostí v různých
tanečních stylech. Poslední den se mohou
rodiče účastníků soustředění těšit na závěrečné představení, ve kterém jim děti
předvedou, co se za týden naučily.
Danuše Macháčková
16
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2012
PŘEHLED TERÉNNÍCH ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU
SOBĚSLAVSKO, TÁBORSKO A PRACHATICKO
SLUŽBA
CÍL služby
komu
JE URČENA
hlavní
ČINNOSTI
kde
ŽÁDAT
DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ
PÉČE,
Soběslav
zajistit, aby
k hospitalizaci nebo
umístění pacienta
do ústavu sociální péče
docházelo, jen když je
to nezbytně nutné
pacientům bez
omezení věku i
druhu onemocnění
zdravotní ošetřovatelské
výkony v domácnosti
klienta
u svého
ošetřujícího
lékaře
paliativní péče (lékařská,
sociální duchovní) v domácnosti klienta
klient:
250 Kč za den
v Domácím péče (v případě
těžké finanční sihospici
tuace lze žádat o
Jordán
snížení);
více v ceníku
DOMÁCÍ
HOSPIC
JORDÁN,
Tábor
umožnit lidem
s nevyléčitelným onemoc- pacientovi, o nějž se
něním v pokročilém
celodenně stará
a konečném stadiu
někdo blízký;
nemoci zůstat doma
pečujícím, jeho
v kruhu svých blízkých; blízkým,
širší rodině
ulevit od bolesti a dalších
a přátelům
tělesných i duševních
obtíží
HOSPIC
sv. Jana
N. Neumanna,
Prachatice
pacientům (a rodidosažení nejlepší možné nám),
kdy medicína
kvality života pacientů
vyčerpala veškeré
i jejich rodin; léčba
možnosti vedoucí
bolesti a dalších
vyléčení a nepostasymptomů, psychologic- kčuje,
či není možná
kých, sociálních
péče v domácím
a duchovních potíží
prostředí
V březnovém čísle Hlásky jsme otiskli rozhovor s vedoucí Domácí zdravotní péče Soběslav
Marií Megisovou. Slíbili jsme našim čtenářům, že se postupně zdravotním otázkám budeme
v Hlásce věnovat. Dnes přinášíme první část věnovanou depresi.
NEMYSLETE NA NEJHORŠÍ
Co to vlastně deprese je, jak se projevuje, je
možné ji léčit? S těmito otázkami jsme se obrátili přímo na odborníka. Je jím MUDr. Jiří Janatka, bývalý dlouholetý primář psychiatrického
oddělení střešovické vojenské nemocnice v Praze, který se udělal čas, aby pro Hlásku zodpověděl některé otázky týkající se deprese.
Pane primáři, co to vlastně deprese je a jak se
projevuje?
Na tuto otázku není lehké dát jasnou odpověď. V zásadě je možno říci, že deprese je závažná choroba nejen pro samotného postiženého, ale
KONTAKT
zdravotní
pojišťovny
u svého ošetřujícího lékaře
nebo v Domě s pečovatelskou službou, Mrázkova
745/III, Soběslav;
tel.: 777 648 934; [email protected]
paliativní péče (lékařská,
částečně
sociální duchovní) ve spe- v Hospici
zdravotní
sv.
Jana
cializovaném zdravotnicpojišťovny
kém zařízení, poradenské N. Neumanna + klient podle
Prachatice
služby, půjčovna pomůcek
výše jeho příjmu
pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o
zajistit dopomoc ve stáří občanům, kteří mají
částečnou ztrátu so- vlastní osobu, osobní hya nemoci (jistotu
v Domě
PEČOVATELSKÁ
běstačnosti z důvodu gieně, zajištění chodu do- s pečovatelv základních denních
SLUŽBA,
mácnosti; zajištění/
věku, chronického
činnostech, pocit
skou službou
poskytnutí stravy, zprosnebo zdravotního
bezpečí a prodloužení
Soběslav
Soběslav
tředkování kontaktu se
postižení
soběstačnosti)
společenským prostředím
Pro tento článek mě inspiroval rozhovor
v Penny marketu zde v Soběslavi. Sešly se tam
dlouholeté kamarádky, které spolu prožily mladá léta ve školních lavicích. A jak to tak bývá,
jejich rozhovor se soustředil hlavně na rodinu,
jejich děti a zdravotní stav. Jak jsem mohl vyslechnout, nebyly na tom nejhůře. Jedna si ale
přece jen postěžovala, že je v poslední době nějaká nesvá. „Dost často mě bolí hlava, cítím se
unavená, ani spánek nemám nejlepší, často se
bez příčiny budím. Starosti mi dělá i náš malý
Petřík, kterého také dost často něco trápí. Od kamarádky z práce jsem se dozvěděla, že mě asi
začíná pronásledovat nemoc starých i mladých
– deprese.“
ÚHRADY
i pro jeho blízké. Nemoc začíná v narušení
běžných životních aktivit a toto vede ke zhoršení
stávajících tělesných onemocnění. Ve svých důsledcích se to projevuje ve zvýšené potřebě zdravotní péče. Tito pacienti častěji navštěvují
praktického lékaře než stejně staří tělesně nemocní, kteří depresí netrpí. Ve svých důsledcích
to vede k daleko vyšším finančním nákladům. U
těchto pacientů je vyžadováno více laboratorních a instrumentálních vyšetření.
Mnoho pro včasné podchycení a léčení svých
pacientů postižených depresí mohou udělat již
samotní praktičtí lékaři. Ti by mohli nejlépe poznat příznaky deprese svých pacientů, kteří si dříve nestěžovali na časté bolesti hlavy, špatnou
náladu, nechutenství či potíže se spánkem. Těm
by měli co nejdříve doporučit vyhledat pomoc a
případnou léčbu u odborného lékaře – psychiatra.
Není na místě obava či dokonce strach, že se na
mě okolí bude koukat jako na blázna. Čím dříve
přijdete a pod dohledem psychiatra se začnete léčit, bude to jen k prospěchu vašeho dosavadního
stavu a odstranění potíží, které deprese přináší.
Okolí vás pochopí.
Příčiny deprese lze hledat i ve vynucené
změně životního stylu jako je úmrtí manžela či
manželky, opuštění domova, kde člověk dlouhá
léta žil a nastoupení do domova důchodců či ji-
dle sazebníku
úkonů (kromě
výjimek tam
uvedených)
Domácí hospic Jordán,
Žižkova 631
(naproti Střelnici), Tábor,
tel. 722 012 898,
[email protected]
Hospic Prachatice,
Neumannova 144,
383 01 Prachatice;
telefon: 388 311 726;
[email protected]
Senior–dům Soběslav,
Mrázkova ul. 745/III,
Soběslav; tel. 381 506 186,
731 614 993;
[email protected]
ného sociálního zařízení. To vše jsou závažné
změny v životě jednotlivce a často trvá delší
dobu, než se dotyčný na novou situaci adaptuje.
V čem spočívá léčba pacientů postižených depresí?
Léčba deprese je záležitostí kompletní a
dlouhodobou. Než přistoupíme k samotné léčbě, musíme vzít v úvahu faktory, které se výrazně spolupodílejí na rozhodnutích. Jde zejména o
další onemocnění pacienta, vlastnosti depresiv,
jak probíhá samotná medikace pro tělesné onemocnění, jaká bude reakce na antidepresiva
s ostatními léky a v neposlední řadě i věk pacienta. Po zvážení těchto a ještě i dalších faktorů
navrhneme při léčbě potřebná antidepresiva. Ke
každému pacientovi přistupujeme individuálně,
aby konečný efekt léčby byl co nejlepší. Důležitou součástí léčby je ale i psychoterapie. Ta by
měla být součástí každé léčby, a to nejen deprese. V léčbě obzvláště starších pacientů platí, že
u mírných depresí je systematická psychoterapie srovnatelně účinná jako antidepresiva.
I u nás na psychiatrickém oddělení pracují
zkušení psychologové a výsledky jejich práce
jsou opravdu skvělé.
V žádném případě nedoporučuji tzv. „samoléčbu“. I přes varování odborníků se k ní nemocní s příznakem deprese často uchylují. Jde
především o nevhodnou kombinaci různých léků
na bolesti hlavy, špatnou náladu či poruchy spánku. K této situaci nahrává i fakt, že řadu těchto
léků lze koupit i bez receptu. Ještě horší je objednat si „zcela zaručené léky“ přes internet.
pokračování na str. 17
srpen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
NEMYSLETE NA NEJHORŠÍ
dokončení ze str. 16
Policejní zápisník
A co vzkážete závěrem všem pacientům ohrožených depresí?
— Neznámý pachatel dne 5. 6. 2012 v kempu
Přestaňte se zbytečně trápit. Vypusťte z hlavy černé myšlenky na řeku Lužnici či rybník
Nadýmač. Nehledejte silnou větev na stromě
v parku pod Mateřskou školou v Nerudově ulici. Toto není v žádném případě řešení. Řešit situaci a návrat do šťastného života Vám rádi
pomůžeme.
V tom má pan primář MUDr. Janatka plnou
pravdu.
Za poskytnutý rozhovor mu rád poděkoval
Václav Davídek
Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 14.6. – 15.7.
— 18.6. – 22.6. Odstraňování padlých stromů a
—
—
—
—
—
—
—
—
větví na vozovku u obcí Doubí, Dírná, Val a
Budislav.
24.6. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů v Tučapech.
29.6. Otevření bytu v Soběslavi.
1.7. Odstranění padlého stromu na vozovku u
obce Újezdec.
1.7. Vyproštění zapadlého vozidla s přívěsem
u obce Dírná.
3. – 5.7. Odstraňování padlých stromů a větví
na vozovku u obcí Řípec, Drahov, ve Veselí
n/L a v Soběslavi.
6.7. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů ve Veselí n/L. Při
nehodě byly zraněny čtyři osoby.
8.7. Otevření bytu v Soběslavi.
14.7. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů u obce Tučapy.
Při nehodě byly zraněny tři osoby.
Bc. Libor Šmahlík
velitel stanice Soběslav
Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v červenci:
· R. Khoury: Ďáblův elixír
· J. Šiklová: Bez ohlávky
· J. Westin: Dcery panenské královny
· P. Macek: Helena Vondráčková
· C. Payne: Mládí furt v hajzlu
ooo
Nejprodávanější www.bookshop.cz:
· Z deníku kocoura Modroočka
Helena Zmatlíková, Josef Kolář
· Šéf na grilu II.
Recepty Zdeňka Pohlreicha
ooo
Nejprodávanější na www.ajshop.cz:
· Maturita Solutions (2nd Edition)
Pre-Intermediate (SB+WB) PACK - OUP
· Happy House New Ed.
Pracovní sešit + MultiRom - OUP
na plovárně odcizil poškozené L.K. z kapsy
od svetru mobilní telefon zn. Nokia, černé
barvy, kdy tímto jednáním způsobil poškozené škodu v celkové výši 7.000,- Kč.
— NP dne 6. 6. 2012 odcizil v€obci Klenovice
1ks hydraulického bouracího kladiva v hodnotě 100.000,- Kč ku škodě K.K., 1ks mobilního výdejního stojanu s počítadlem v hodnotě 4.000,- Kč, 50 l motorové nafty z neuzamčené nádrže nákladního automobilu
v hodnotě 1.800,- Kč ku škodě J.K., dvě kostky železného Haki lešení v hodnotě 20.000,Kč ku škodě Z.D.
— NP dne 24. 6. 2012 vnikl do obchodu Antik
bazar, kde odcizil příruční pokladnu v hodno-
17
tě 500,- Kč, ve které se nacházela finanční
hotovost 6.000,- Kč, dámský prsten ze žlutého
kovu v hodnotě 1.500,- Kč, dále zde odcizil
různé druhy potravin v hodnotě 200,- Kč a
starožitný psací stroj nezjištěné značky s dřevěným kufrem v hodnotě 520,- Kč. Způsobená celková škoda činí 8.720,- Kč.
— NP dne 26. 6. 2012 vnikl do sklepních prostor na sídl. Svákov, kde nezjištěným předmětem překonal uzamykací zařízení na čtyřech
kójích, kdy z jedné kóje odcizil 5 ks lahví slunečnicového oleje, kdy svým jednáním způsobil škodu ve výši 925,- Kč.
— NP dne 29. 6. 2012 se pokusil z bagru zn. Caterpillar odcizit motorovou naftu, kdy toto
bylo neúspěšné a nafta z nádrže vytekla na
zem v celkovém množství 200 l. Škoda na
vyteklé naftě je ve výši 7.200,- Kč ku škodě
firmy Metrostav.
OOP Soběslav
SELSKÉ
BAROKO
O pohár starosty města Soběslav
8. září 2012
Veteran Car Club Soběslav a Český Veteran Klub Vás zvou na soutěž historických vozidel, výstavu a hezkou jízdu krajinou přes vesnické památkové rezervace v okolí Soběslavi a Veselí nad
Lužnicí, nebo jen jako diváky na prohlídku nádherných historických automobilů a motocyklů.
Soutěž začíná v 10 hodin na náměstí v Soběslavi výstavou Elegance 2012 a diváckou soutěží s
doprovodným programem s následným zajištěným pohoštěním před startem do orientační jízdy
vesnickými památkovými rezervacemi. Zavítáte do muzea historických vozidel a zemědělské techniky v Pořežanech a projedete se příjemnou krajinou kolem Týna n. Vltavou a Bechyně do kempu
ATC Karvánky v Soběslavi. Tam Vás bude čekat opečené selátko a výsledky soutěže. Soutěž je
pod záštitou starosty města Soběslav, který bude předávat absolutnímu vítězi soutěže pohár města.
Soutěž pořádají ČESKÝ VETERAN KLUB AČR, VCC SOBĚSLAV v AČR ve spolupráci
s městem Soběslav, ATC Karvánky a partnery akce.
Informace a přihlášky na soutěž najdete na webových stránkách
WWW. CVK.WBS.CZ a WWW. VCCSOBESLAV.WEBNODE.CZ
Info: 776230867 p. Kaňka, 606753503 p. Pehe, 603445243 p. Brádka
přihlášky posílejte na [email protected]
nebo [email protected]
Startovné je 250,- Kč, za spolujezdce zaplatíte jen 100,- Kč
Soutěž je zároveň prvním ročníkem SRAZU POLICEJNÍCH a VOJENSKÝCH SBORŮ
v ČECHÁCH a je vypsána pro majitele historických vozidel, kteří jezdí na soutěže v dobových vojenských a policejních uniformách a strojích. V případě jejich účasti bude vyhlášena tato soutěž i
jako samostatně hodnocená !
Petr Sluka
Jaroslav Pražma představuje svoji třetí knihu
„Na severozápad od Soběslavi“,
která vyšla 18.7.2012.
Popisuje v ní krásu samot a vesnic nedaleko našeho
města, ležících tímto směrem.
Najdete tu vyprávění pamětníků, pověsti a mnoho
fotografií z popisovaných míst.
K dostání je v Knihkupectví U sv. Víta na náměstí,
v prodejně novin v Palackého ul. (na „Táborce“) nebo na
adrese J. Pražma, Slovenská 205/III, Soběslav (Na Moskvě).
Výkup
kožek
Pondělí 6. 8. 2012
a dále každé první
pondělí v měsíci
u KD Jirsíkova ul.
v době mezi
12.00 – 14.20 h
18
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2012
Nerudova 424, 392 01 Soběslav, [email protected],
www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.
POZVÁNKA DO KINA V SRPNU 2012
Prázdniny jsou v plném proudu a my se budeme snažit vám
zpříjemnit volné chvíle nabídkou nových i divácky prověřených
filmů i v srpnu.
Na plátno se vrací dílo Věry Chytilové „SEDMIKRÁSKY“
z roku 1966, kterým se okamžitě stala vedle Miloše Formana nevýraznější osobností nové filmové vlny 60. let. Mnozí z Vás film
znají, ale jistě neuškodí jej znovu vidět v perfektní digitálně
upravené podobě. Připomenu pouze, že nosnou linií dvou spolubydlících kamarádek neutrálně nazvaných Marie I a Marie II je
prázdnota a nenaplněnost života, což se dívky rozhodnou řešit
tak, že „budou zkažené“. A svou zkaženost dále stupňují cynickou hrou vadí - nevadí, aby se v závěru navenek obrátily samy
do sebe a předstíraly své napravení tím, že opakují „budeme
hodné“. Plyšový medvěd „MÉĎA“ může být skvělý společník,
když je vám pět. Když je vám pětatřicet, je to spíš diagnóza. Jenže když ten plyšák mluví, pije jako duha, užívá lehké drogy a ještě lehčí holky, může se z něj vyklubat hlavní hrdina jedné
z nejoriginálnějších komedií, jaká za posledních pár let vznikla.
Jak si vyrobit nedotknutelné přátelství? Zajděte na francouzský film „NEDOTKNUTELNÍ“, půvabný kontrast dvou světů
a životních přístupů, film plný odzbrojujícího situačního humoru a výpovědi o tom, jak spolu mohou lidé odlišných mentalit i
pleti fungovat. Filmovým hitem se s největší pravděpodobností
stane „THE AMAZING SPIDER-MAN“ ve 3D a bude zajímavé sledovat, kam nastartovaná comicsová horečka posune
Spidermana právě teď.
V dalším týdnu nabídneme divákům opakování úspěšné české komedie „LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL“, která se určitě svým tématem k prázdninám hodí a ještě je mezi vámi určitě někdo, kdo
nestihl do kina zajít. Agenti bez minulosti, spiknutí, konspirace,
to je americký akční thriller „BOURNEŮV ODKAZ“, kterým
doplníme promítací dny tohoto týdne. Čtvrtý díl série představí
nového hrdinu, jenž se zapojil do experimentu tajných služeb.
Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat u režiséra Jana
Hřebejka a scénáristy Michala Viewegha. Ti spolu stvořili příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp
manželské erotiky poměrně originálním způsobem. To vše
v exotickém prostředí karibského ostrova a k tomu v hlavní roli
Jiří Langmajer. Domníváme se, že toto spojení tvůrců a herců
zajistí kvalitní zábavu a proto vám nabídneme 6 promítacích
dnů s tímto filmem „SVATÁ ČTVEŘICE“. Potom zbude
prostor pouze pro animovaný „MADAGASKAR 3“ ve 3D. Šikovní tučňáci, drsňácký tygr, žirafák, hrošice, jedním slovem
osvěžující film, u kterého je možné se cítit jako dítě. Princip „je
to nemožné, a právě proto je to tak úžasné“. Po premiéře
v červnu přicházely často dotazy od diváků na jeho opakování
a právě také v těchto případech je jednoduše „digitální technologie úžasná“.
V posledním srpnovém týdnu začneme „SVATOU ČTVEŘICÍ“ a
v závěru prázdnin nabídneme premiéru animované „REBELKY“
ve 3D. Příběh odehrávající se kdysi v minulosti v drsné a tajemné Skotské vysočině, kde hlavní hrdinka, odvážná zrzka Merida
stane tváří v tvář tradici, osudu a nejkrutější bestii. „TOTAL
RECALL“ jistě potěší příznivce sci-fi žánru v hlavní roli s Colinem Farrellem o realitě a vzpomínkách, jemuž výlet do mysli
připadá jako perfektní dovolená, ale proces se poněkud zvrhne.
A jak to dopadne? Přijďte do kina.
Letní pohodu a hezké filmové zážitky přeje Kino Soběslav.
srpen 2012
Zveme vás na taneční zábavu
u příležitosti rozloučení s létem
v hospůdce U malýho Sama
v Dráchově
v pátek 31.8.2012 od 20.30 hod.
K tanci a poslechu zahraje skupina
Happy Band, vstupné 60 Kč.
Pohádkové léto 2012
u zámku Červená Lhota
· 1. - 2. 8. 2012 Pejsek a kočička 15 h - Malé vi·
·
·
·
·
·
·
·
nohradské divadlo
3. 8. 2012 Beruščina detektivní kacelář 15 h Malé vinohradské divadlo
4. - 5. 8. 2012 Ronja, dcera loupežníka 11 h a
15 h - Malé vinohradské divadlo
8. - 10. 8. 2012 Kocour v botách v 15 h - Divadlo Elf
11. - 12. 8. 2012 Jezinky-Bezinky 11 h a 15 h
- Divadlo Elf
15. - 17. 8. 2012 Šípková Růženka, Zlatovláska, Sněhurka - divadlo Dell arte
18. - 19. 8. 2012 Popelka - divadlo Dell arte
22. - 26. 8. 2012 Vokův pes Vilém - Bilbo
compagnie
1. 9. - 2. 9. 2012 Pohádky z kouzelného kabátu - divadlo Anima
Hraje se všední dny st-pá 15 h,
víkendy 11 h a 15 h
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
19
TIP NA VÝLET
Stezka korunami stromů Lipno
První a jediná stezka korunami stromů v České republice.
Stezka v délce 372 metrů z dřevěné konstrukce je citlivě zasazena do smíšeného lesa a
při maximálním stoupání 2 - 6% se dostanete až
do výšky 24 metrů. Celá stezka je bezbariérová
a je přizpůsobena nejen jízdě s kočárky, ale i pro
vozíčkáře. Svou unikátností je Stezka korunami
stromů Lipno přístupná nejširší možné věkové
skupině návštěvníků. Dobrodružnou, a přesto
bezpečnou cestu po lávce zajišťuje konstrukce
z masivního klíženého dřeva a 75 dřevěných
podpěrných sloupů. Dřevěné zábradlí a transparentní postranní síť jsou zárukou dokonalé bez-
Vlevo zástupce bavorského investora Bernd
Bayerköhler, uprostřed prezident ČR Václav
Klaus, vpravo spoluinvestor stavby Miloš
Kratochvíl
foto -jkpečnosti a výhledu. Dřevěná konstrukce se harmonicky prolíná s okolní přírodou.
Stezka je zakončena čtyřicetimetrovou vyhlídkovou věží, která je doslova opravdovým
vrcholem stezky. Naskytne se Vám fantastický
výhled na vrcholky Alp, téměř celou část Lipenského jezera, nádherné okolí Šumavy a Novohradské hory. Výstup na první vyhlídkové patro
věže ve 37 metrech je opět zcela bezbariérový.
Po 303 metrech dlouhé lávce a po překonání
krátkého schodiště se dostanete na nejvyšší bod
věže ve 40 metrech.
Slavnostní otevření nové dominanty Lipenska se konalo v pátek 20. července za účasti
mnoha významných hostů v čele s prezidentem
republiky Václavem Klausem.
Více na www.stezkakorunamistromu.cz
20
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2012
S Renatou Jelenovou nejen o Strašidlu Doudlo
Co Vás přimělo k tomu uspořádat první výstavu obrazů Miroslava Krejči?
V létě roku 2005 mi zazvonil mobil a ozvala se ředitelka Liduščina divadla Lída Císařová (dnes už Hoppová), že má nápad, že bychom mohly
uspořádat společnou výstavu obrazů mého táty a zároveň vzpomínkovou
akci v Sedlčanech. Velmi ráda jsem na to přistoupila a v září 2005 se konala vernisáž a výstava pod názvem Tři umělci – tři světy. Vystavovali
jsme díla Ludmily Razimové, Lídy Hoppové a Miroslava Krejči.
Následně jsem se domluvila s Blatským muzeem v Soběslavi a v roce
2006 jsme pořádali výstavu k nedožitým 75. narozeninám mého táty. Název byl stejný: Tři umělci - tři světy. Na vernisáži se mimo jiné hrála ukázka z tátovy hry Pra, pra, pra aneb Od praotce Čecha v provedení Liduščina
divadla.
Následovalo několik dalších výstav, a to pod názvem JAMIRETE, kde
byly vedle obrazů mého táty i obrazy moje, mojí dcery a také Jaroslavy
Chlupáčové.
Ráda bych chtěla ještě alespoň jednou udělat výstavu v Soběslavi, a to
jak obrazů mého táty, tak svých. Snad se mi to podaří.
Jaké obrazy vystavujete a jsou výstavy prodejní?
Můj táta maloval obrazy jak s klaunskou, tak divadelní tematikou, protože obě tato témata byla úzce spojena s jeho hereckou profesí. Maloval
ale i jihočeské krajiny (byl Jihočech a jižní Čechy miloval), obrazy z cest
či portréty svých příbuzných.
Vystavuji obrazy dle lokality a velikosti výstavních ploch a tématu, na
které je výstava zaměřena. Od roku 2005 pořádám výstavy jak v Praze,
tak třeba v Humpolci a letos v září to bude v Čelákovicích. Obrazy Miroslava Krejči jsou mojí láskou a jsou neprodejné.
Kromě obrazů se staráte také o literární díla Miroslava Krejči. Co se
Vám dosud podařilo?
Ještě v roce 2005, kdy byl táta už těžce nemocný, dokončila jeho vnučka Tereza Jelenová pohádky o vodnících Stulíkovi a Blatouškovi. Natočil
je Český rozhlas jako Hajaju a následně jsme se snažily najít nakladatelství, které by tuto pohádkovou knížku vydalo. V roce 2010 ji pod názvem
Putování vodníků od rybníka k rybníku vydalo nakladatelství Portál. Pořádali jsme v Praze křest této knihy, na němž pohádky pokřtil herec Pavel
Nový.
Knížka získala druhé místo od knihovníků za nakladatelský přínos
v oblasti literatury pro děti a mládež na Polabském knižním veletrhu
2010.
Křest knihy Strašidlo Doudlo (foto Luboš Chlupáč)
Na podzim 2010 jsme knihu představili v Knihkupectví U sv. Víta
v Soběslavi na autogramiádě spojené se soutěžemi a autorským čtením.
Dalším úspěchem je druhé vydání pohádek Strašidlo Doudlo. Kniha
vyšla poprvé v roce 1995 v Knižním klubu, podruhé letos v nakladatelství
Portál, z čehož máme velikou radost, protože je to strašidlo, které patří
k městu Soběslav.
Jak se vydařil křest knihy Strašidlo Doudlo v Soběslavi v Knihkupectví U sv. Víta, který proběhl
16. 6. 2012?
Křest v Knihkupectví U sv.
Víta dne 16. 6. 2012 za účasti starosty Jindřicha Bláhy, ilustrátorky
knihy Edity Plickové a redaktorky
z nakladatelství Portál Jaroslavy
Fejkové se moc a moc povedl. A
křtilo se vodou ze studánky z lesa
Svákova! Moderovala Tereza Jelenová, přišlo se podívat, tedy
vlastně přiletělo, i DOUDLO.
Musíme moc poděkovat Ludmile
Strašidlo Doudlo (nakl. Portál)
Zbytovské z knihkupectví za
úžasnou spolupráci a možnost knížku Strašidlo Doudlo dětem představit.
Děti si s námi o strašidlu zazpívaly i písničku, zasoutěžily si a doufám, že
se jim to líbilo. Z CELÉ AKCE SE MOC RADUJEME.
Obě pohádkové knihy se odehrávají v jižních Čechách, Doudlo je spojené
přímo se Soběslaví. Jaký vztah máte k jižním Čechám a k Soběslavi Vy?
Já jsem vyrůstala v Soběslavi, moji předci jsou Jihočeši, ať z Blat anebo z Vysočiny, takže je to kraj, kam se vždy moc a moc těším. Soběslav
ukazuji svým známým, kdykoliv sem přijedeme, vodím je do Svákova
nebo k rybníku s plovoucími ostrůvky. Ráda se vracívám.
Chystáte v nejbližší době nějakou další akci?
Ano, jak jsem se již zmínila, připravujeme výstavu Miroslav Krejča:
Svět klaunů, divadla a pohádek v Městském muzeu v Čelákovicích. Na
vernisáži spojené se zábavným odpolednem pro děti představíme dětem i
dospělým Strašidlo Doudlo, máme pro ně připravené soutěže a jsme zvědavé, jestli Doudlo doletí ze Svákova až do Čelákovic a přijde se taky podívat. Pokud byste chtěli, udělejte si výlet a přijeďte 8. 9. 2012 ve 14:00
také.
Po této akci zase začne hledání výstavních ploch pro další výstavy.
Váš otec byl umělec, věnujete se i Vy sama nějaké umělecké činnosti?
Divadlo bylo kdysi moje velká touha, měla jsem recitační soubor
AMBRA, psala jsem i básně, pokoušela se jít studovat na Filozofickou fakultu UK obor divadelní umění, ale nebylo mi to umožněno, takže až
nyní, v pozdějším věku, maluji obrazy a věnuji se vystavování tátových
děl. Moc mne to naplňuje a baví.
Musím říci, že moje dcera Tereza Jelenová je mojí velkou spoluorganizátorkou a jde jí to výborně. Také maluje obrazy a píše nové pohádky,
takže se máte, děti, nač těšit.
S Renatou Jelenovou připravila Jiřina Kocourková
Renata Jelenová na vernisáži
(foto Libor Novák)
Renata Jelenová je dcera herce, spisovatele a malíře Miroslava Krejči (1931 - 2005).
Do svých 15 let vyrůstala
v Soběslavi.
Od roku 2005 organizuje výstavy, vernisáže a křty, na
kterých prezentuje díla svého
otce.
srpen 2012
Program KD Veselí n/L
srpen 2012
· Pátek 10. srpna
CIRKUS PLNÝ LOUTEK
Divadlo eMILLIon Větrný Jeníkov
Dvojice klaunů vám zábavnou formou předvede pestrou škálu loutkových umělců, kouzla a
prvky magie. Diváci uvidí loutkářské technologie dávno zapomenuté i zcela nově objevené. K vidění budou: fakír a jeho dvě tanečnice,
divocí psi, donský kozák, stepaři ze Skotska,
krásná akrobatka, drezůra koní, žena, zvedající
těžká břemena, kouzelná bedna a další. Představení je určené pro děti od 2 let.
· Pátek 24. srpna
O VŠUDYBYLOVI
Divadlo STUDNA Hosín
“Pepíno pohádkář” vám bude vyprávět pohádku, třeba tu od Františka Hrubína o čarodějnici z temného lesa, jež svou vychytralostí
polapila do svých sítí chamtivého krále i
s jeho zvědavou dcerou. Vše musí dát do pořádku posel z nebes - Všudybyl. Díky němu
princezna zkrotí svou zvědavost, čarodějnice
pozná, co je odpuštění, a král pocítí lásku.
A pokud dovolíte, i vám “Pepíno pohádkář”
pomůže leccos pochopit a pak se tomu třeba i
zasmát. Představení je určené pro děti od 4 let.
Začátky představení vždy od 17 hodin. Vstupné 40 Kč.
V případě nepříznivého počasí se pohádky odehrají ve velkém sále Kulturního domu Veselí
nad Lužnicí.
Tip na výlet
VEČERNÍ KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
v Zoologické zahradě Ohrada
Chcete se projít večerní zoo s průvodcem,
dozvědět se zajímavosti ze světa zvířat, zeptat se na to, co jste v knížkách nenašli? Právě pro Vás jsme připravili neopakovatelnou
atmosféru večerní zoo. Naši průvodci Vás
rádi seznámí nejen se zvířecími obyvateli
naší zoo.
Prohlídka, při níž zjistíte, jestli vlci vyjí na
měsíc, je-li hadí kůže slizká nebo co mají
medvědi rádi k večeři, je určená pro skupiny i
jednotlivce, dospělé i děti, které alespoň 1,5
hodiny dokáží udržet pozornost a chovat se
tiše ...
Info: www.zoo-ohrada.cz
REZERVACE NUTNÁ NA
tel.: 724 846 142
Vstupné:
dospělý 120,- Kč, dítě 80,- Kč
Termíny:
srpen (od 19:30 hodin)
2., 7., 9., 10., 21., 24., 28., 31.
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
21
Co se dělo v Dráchově
Kulturní komise OÚ Dráchov děkuje
všem za sponzorování a pomoc při pořádání
Dětského dne, především pak majitelům hospody manželům Bezpalcovým a Miloši Průchovi za ukázku střelných zbraní a zajištění
soutěže. K této příležitosti bylo rovněž otevřeno nové dětské hřiště v místním parku. Věříme, že se stane příjemným místem
odpočinku a zábavy pro děti s rodiči.
Za kulturní komisi OÚ Dráchov
Miluše Hrošková a Jana Malkovská
KD Veselí n/L připravuje
· Pátek 14. září
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ!
Travesti show divácky úspěšné skupiny
Hanky Panky.
Se svým zbrusu novým zábavným pořadem
míří do našeho města v rámci podzimního
turné nejúspěšnější česká travesti skupina,
jejíž pořady se těší stále větší oblibě po celé
České i Slovenské republice..
V civilním životě Lukáš, Martin, Libor a
Aleš se téměř denně promění na prknech kulturních domů a divadel po celé republice v
krásné ženy, jejichž večerní róby, líčení a pohyby jim závidí nejedna divačka z publika.
Těšit se na Vás budou coby Marie Rottrová,
Lucie Vondráčková, Jiří Bartoška, Pink, Maxim Turbulenc, Madonna a řada dalších.
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 220 Kč
předprodej, 240 Kč na místě. Prodej vstupenek od 1. srpna v kanceláři KD, II. patro.
· Neděle 16. září
NAŠI FURIANTI – Ladislav Stroupežnický
Divadelní spolek ochotníků Petrovice
Zveme vás na koncert
Dne 18.8. se bude za Kulturním domem
v bývalém jezírku ve Veselí nad Lužnicí konat koncert umělců CIRKUS PONORKA a
CALM SEASON. Akce vypukne ve 20 hodin.
Vstupné dobrovolné.
CALM SEASON
Nový projekt evokuje slavné Swell Season
Markéty Irglové a Glena Mansarda nejen jménem. I v tomto případě jde o emotivní, akusticky
pojatou muziku. Stojí za ní baskytarista The
Prostitutes Adam Piaf a cellistka a zpěvačka
Terezie Kovalová.
CIRKUS PONORKA - Je neuvěřitelné, jak
může jednočlenná kapela znít!
Když půjdete na koncert projektu Circus Ponorka, asi budete na první pohled šokováni. Na
podium přijde jediný člověk s akustickou kytarou a začnou se dít věci. Během chvilky za
pomoci elektronických ,,mašinek‘‘ a dvou mikrofonů poskládá zvuk celé kapely, ve které nechybějí bicí, basa, několik kytarových partů a
dokonce ani pěvecký sbor. Tím člověkem je
Honza Ponocný, muzikant s bezmála dvacetiletou profesionální zkušeností, který se pokusil
zkusit to jinak a stal se tak jednou z nejzajímavějších hudebních událostí poslední doby.
Hra Ladislava Stroupežnického „Naši furianti“
patří k české divadelní klasice. V Petrovicích
se hrála jen v roce 1944 a její děj se odehrává
v roce 1869, tedy v době, kdy se s divadlem
v Petrovicích začínalo. Právě proto si ji vybral Divadelní spolek Petrovice ke svému letošnímu jubileu.
Velký sál KD od 17 hodin, vstupné 50 Kč.
· Středa 17. října
SOUKROMÝ SKANDÁL - Patrik Hartl
Studio DVA Praha
Komedie o lásce v době finanční krize.
Hrají: Kryštof Hádek (Erik), Eva Holubová
(Lada Schwarzová), Maroš Kramár (Prof.
MUDr. Karel Schwarz), Kristýna Fuitová
Nováková (Táňa), Alexander Hemala (moderátor televizních novin)
Velký sál KD od 19.30 hodin, délka představení 100 minut. Inscenace není vhodná pro
děti do 12 let.
Jedinečný, jednočlenný ,,orchestr‘‘ Circus
Ponorka alias Honza Ponocný v originálním
nu-folk ,,one-man-show‘‘.
Honza Ponocný se jako kytarista podílel na
více než 40-ti CD, produkoval několik platinových CD pro firmu Universal, má za sebou spolupráci s řadou špičkových hudebníků např.
Steve Walsh, Jean Couture, John Riley, Ivan
Král atd.
Luděk Lou Myler
Dovolujeme si Vás pozvat na koncerty
duchovní hudby v rámci cyklu
Veselská ozvěna 2012
· 4. 8. Horní Bukovsko - kostel sv. Štěpá-
na, 19 h
Druhý literátský koncert s komorní hudby
ochutnáním
Jiří Emmer a soubor Servi musicae sacrae
· 11. 8. Hamr – kostel Nejsvětější Trojice,
19 h
Nejkrásnější belcantové árie
Filip Hlavinka - tenor, Jiří Emmer - varhany
· 18. 8. Modrá Hůrka – kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19 h
Poslední a slavný koncert všemu lidu ku
potěšení i větší cti a slávy Boží k vyzpívání
Jiří Emmer a soubor Servi musicae sacrae
22
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
XV. Všesokolský slet
150 let v pohybu Praha 2012
Motto: “Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo
republiky” (T. G. Masaryk)
Sokol se věnuje veřejné tělovýchovné činnosti, jejímž vyvrcholením je
konání všesokolských sletů s předvedením hromadných tělocvičných
skladeb. První slet se konal v roce 1882 na pražském Střeleckém ostrově,
letošní slet byl již patnáctý v pořadí. Konal se od 1. do 6. července v Praze
a nesl se v duchu oslav 150 let trvání Sokola.
Díky Českému rozhlasu a České televizi jsme si u příležitosti těchto
oslav mohli letos vyslechnout či zhlédnout řadu relací, jak z historie, tak
ze současného dění v Sokole. Dokonce jsme mohli sledovat přímé přenosy obou programů hromadných cvičení, které se uskutečnily 5. a 6. července 2012 na edenském stadionu Synot Tip Aréna v Praze. Zhlédnutí tak
bylo umožněno i těm, kteří se nemohli osobně zúčastnit sletu v Praze.
A tak jsme se dívali 5. 7. od 21. hodiny na první program sletu a chtělo se
nám zastavit ten prudký déšť s bouří, hromy a blesky, během nichž cvičenci promokli na kůži. Druhý den zase cvičence prověřovala tropická vedra.
Možná neuškodí trochu úvodní statistiky. Sokol měl 12 sletových
skladeb s 10.500 cvičenci, konkrétně: Jen pro ten dnešní den (senioři, seniorky, “věrná garda”), Muzikantova písnička (rodiče a děti), Ať žijí duchové (rodiče a děti, mladší žactvo), Člověče nezlob se (předškolní děti),
Jonatán (mladší žákyně), Návštěvníci (mladší žáci, mladší žákyně), Dávej
ber (starší žáci, starší žákyně), Nebe nad hlavou (dorostenky, ženy), Radostná země (folklorní skladba dorostu a dospělých), Kontrasty (muži,
ženy), Česká suita (ženy), Chlapáci III (dorostenci a muži, zazněly motivy
Pecháčkovy Přísahy republice, skladby, jíž v roce 1938 cvičilo přes
30 000 sokolů), My a My (dorostenky, ženy Slovensko). Programu se
účastnili profesionální mladí gymnasté z Tělovýchovné akademie z Dánska (se dvěma skladbami) a cvičenci tělovýchovné organizace České asociace sportu pro všechny. Mezi cvičenci byli samozřejmě sokolové ze
zahraničí: z Ameriky, Anglie, Austrálie, Bulharska, Francie, Kanady, Rakouska, Ukrajiny, ze Slovenska, Slovinska, Srbska a Švýcarska, to vše
vtisklo sletu vpravdě mezinárodní charakter. A pokud jde o věk účastníků
– prokazuje se, že cvičení nemá věkové hranice – nejmladší cvičenci byli
zhruba tříletí a nejstaršímu bylo 93 let.
A jaké jsme si odnesli „live“ zážitky z druhého programového dne přímo na stadionu? Můžeme jen potvrdit slova náčelnice ČOS sestry Lenky
Kocmichové, že se těžko dá popsat dění na stadionu – nejlepší je vlastní
prožitek. A skutečně ten duch, ta atmosféra se nedá přenést ani těmi nejdokonalejšími audiovizuálními prostředky. Doba zahájení byla avizována
srpen 2012
na 14 hodin, ale už v 13.30 Chlapáci uvedli Věrnou gardu na cvičební plochu. Nástup zabral 30 minut, což vypovídá o jeho důstojnosti a početní síle cvičenců. Přesně úderem 14. hod.
(organizace sletu byla výborná, chtělo by se říci, že měla japonskou přesnost) se rozezněl zvon a začal krátký zahajovací ceremoniál, který uvedla starostka České obce sokolské sestra Ing.
Hana Moučková, přihlíželi mu představitelé politického, společenského,
kulturního a sportovního života z domova i zahraničí.
Věrná garda nastoupila v krásných vyrovnaných řadách ve skladbě pro
seniory. Hledištěm se spontánně rozezněl mohutný aplaus, který pak i během cvičení provázel všechny skladby. Znám tyto velebné nástupy, kdy
prochází přítomným hlavou celá historie Sokola, vzpomínky na rodiče a
na ty sestry a bratry, kteří si už s námi nikdy nezacvičí, nástupy, kdy jsou
plni napětí, hrdosti, smutku i radosti a do očí se derou slzy, aniž by je mohli a chtěli zastavit. Zdám se vám sentimentální? Zeptejte se cvičících, ale i
diváků v hledišti stadionu.
Nácvik skladby Jen pro ten dnešní den byl obtížný, snad každý cvičenec a cvičenka ze základního celku (36 členů) se otáčel jinak a přecházel
na jiné značky. Na stadionu se tvořily krásné obrazce a měnily se jeden ve
druhý. Však nás také bolely dlaně, jak jsme tleskali. Zkrátka skladba se
povedla autorkám i cvičencům.
Potěšilo nás, že celkem 5 skladeb bylo složeno pro děti a žactvo. Dětičky byly úžasné. A která jejich skladba byla nejlepší? Všechny, každá byla
něčím zajímavá.
Krásná byla skladba Česká suita, kterou na Dvořákovu hudbu zacvičily
ženy, jimž taneční pohyby nejvíce sluší. Ženy si vychutnávaly hudbu, jejich
pohyby byly ladné a cviky precizně provedené, cvičební obrazce úžasné.
Muži ve své skladbě Chlapáci cvičili krásně, přesně, předvedli svou
obratnost i sílu – byli přesně takoví, jaké bychom je chtěli mít i v životě.
Čím nás letos překvapili? Byli věkem mladší než na minulém sletu a bylo
jich více. Už asi muži přišli na to, že je lepší jít večer do tělocvičny, než sedět u televize.
Skladba Nebe nad hlavou pro mladé ženy byla velmi obtížná, protože
se cvičilo s krátkými i dlouhými švihadly. Zvládnuta byla bravurně. Plným právem svou skladbou mladé ženy završily nejen programový den,
ale celý sokolský slet.
Díky komunikační technice můžeme záznam hromadných cvičení, pořízený i s komentářem redaktorů, vidět a připomínat si na stránkách
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435283878-xv-vsesokolsky-slet/.
XV. všesokolský slet byl ukončen nástupem všech cvičenců, rozloučením a slavnostním sejmutím vlajky ČR a vlajky Sokola. Diváci děkovali
dlouhým potleskem ze zaplněných tribun.
Ať žije XVI. všesokolský slet v roce 2018!
Helena Zvánovcová, místostarostka TJ Sokol Soběslav
Soběslavští házenkáři zvou všechny občany města na:
srpen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
23
Město Veselí nad Lužnicí, MABA Prefa, firma VTR, skautské středisko Racek a Taneční studio Žába pořádají
29. ročník rekreační soutěže zdatnosti BETONOVÝ MUŽ A ŽENA
Kdy:
Kde:
Prezence:
Startovné:
Disciplíny:
sobota 18. srpna
Vlkovská pískovna
od 8 do 9.45 na hlavní pláži
100 Kč
pro muže i ženy stejné, účast na vlastní zodpovědnost (děti do 15 let pouze v doprovodu rodiče).
Plavání 584 m – časový limit 30 minut
Jízda na kole 20 km – časový limit 75 minut (po dobu závodu doprava na celém okruhu vyloučena)
Běh 7 km – časový limit 70 minut
Start:
Plavání v 10 h, jízda na kole v 10.45 h, běh v 12 h.
Trať:
Plavání – pláž – chata a zpět pláž, cyklistika a běh na okruhu pískovna – Vlkov – Val – Dehetník – pískovna
(po dobu závodu doprava na celém okruhu vyloučena).
Každý účastník obdrží malé občerstvení. Na pláži možnost občerstvení i pro přihlížející.
Hlavní odměnu – poukaz na vyhlídkový let balonem - obdrží vylosovaný pár z kategorie „Betonový manželský pár, aneb co muž nestihne, žena dožene...“ (součet časů manželů) a jeden vylosovaný muž a žena.
Informace: Infocentrum města Veselí n. L., tel. 381 548 180, e-mail: [email protected], www.veseli.cz
5. RC Rally
Soběslav
Poslední srpnovou sobotu se na asfaltové
ploše místního Automotoklubu bude konat již
5. ročník RC Rally Soběslav. Jedná se zároveň o
5. závod letošního šampionátu RC Rally Tábor
dálkově řízených automodelů v měřítku 1:10.
Příprava tratí proběhne v pátek odpoledne,
vlastní závod startuje v sobotu v 9 hodin. Před
tím ještě proběhnou administrativní přejímky
soutěžících, shakedown (trénink) a předání
vozů do uzavřeného prostoru. Po rozpravě
s jezdci bude krátce před devátou hodinou soutěž zahájena přejetím prvního soutěžícího přes
startovní rampu a jeho následným ostrým startem do 1. rychlostní zkoušky. Plánováno je opět
celkem 10 rychlostních zkoušek, předpokládá
se účast 30-35 startujících vozů. Předpokládané
ukončení soutěže a následné vyhlášení výsledků je plánováno na cca 16:30 hod.
Na startu se sejdou tradiční účastníci táborského šampionátu, včetně jezdců patřících do
republikové špičky v tomto sportu. Z domácích
se opět představí kompletní tým RCRT Soběslav ve složení Roman Příplata, David Příplata,
Tomáš Šena, Jakub Šena a Michaela Šenová.
Tímto zveme i diváky a zájemce o tento zajímavý „sport“, přijďte se v sobotu 25. srpna podívat. Bližší informace na www.rc-tabor.com.
Časový harmonogram:
8:00 – 8:35
volný trénink
8:20 – 8:35
prezentace
8:45
rozprava
9:00
start 1.vozu do RZ1
9:00 – 16:00
1.- 10.RZ
následně
vyhlášení výsledků
Noční hasičská soutěž Tučapy 30. 6. 2012
Jednu z nejatraktivnějších hasičských soutěží na jihu Čech navštívilo 19 ženských a 50
mužských týmů, což bylo ještě o 13 družstev
více než vloni. Počasí pořadatelům velice přálo.
Soutěž zahájilo vystoupení kroužku gymnastiky, který je veden při ZŠ Tučapy Mgr. Janou
Čížkovou. Běhalo se střídavě na dvou osvětlených dráhách. Závod byl přenášen on-line na
webu hasiči150.tv.
Loňský rekord dráhy – čas 16.40 s, který drží
muži ze Sedlatic, však nikdo nepokořil.
Zlato vybojovaly ženy z Nové Včelnice. Čas
17.79 s je od soboty jejich osobní rekord a
7. nejlepší čas v TOP 10 Táborské hasičské ligy.
I Daměnice z okresu Benešov si zlepšily osobáček. Rozsvítily terče za 18.34 s. Čas 19.87 s,
který stačil na bronz, dalo béčko ze Dvorců.
Zájemců o zlato v mužské kategorii bylo
více. Favorité soutěže však vyhořeli jako papír.
II. ročník memoriálu Jaromíra Kuttelwaschera
vyhráli kluci z Jablonné z Příbramska. Stačilo
dát čas 17.91 s, aby si odvezli putovní pohár.
Stříbro nečekaně vybojovala Stoklasná Lhota z
okresu Tábor. Třetí stupeň vítězů patřil Heřmanči z okresu Jindřichův Hradec. Zasloužili si
ho za čas 18.64 s.
Finálové kolo se běhalo 3B hadice. Vyhrál
ho Chlum u Křemže z okresu Český Krumlov
(19.63 s). Vzápětí byla Kamenice n/L (19.93 s) a
Heřmaneč s problémy na rozdělovači (28.63 s).
Zvlášť byla vyhodnocena soutěž v kategorii
PS12 bez úprav. Mužskou kategorii vyhrály
Chotčiny (26.77 s), 2. skončil Přehořov A (29.81
s) a 3. místo si odvezl Chválkov (34.09 s). Jediné
účastnice něžného pohlaví, a tedy i vítězky této
kategorie, byly ženy z Malšic (31.03 s).
Ceny v hodnotě nad 30 000,- Kč si rozdělili
všichni soutěžící. Celkově se soutěže zúčastnilo
okolo 1500 diváků a soutěžících.
Akce byla podpořena grantem Jihočeského
kraje. Pořadatelé tímto děkují sponzorům za
podporu.
Soutěž je součástí čtrnáctidílného seriálu hasičských soutěží s názvem Táborská hasičská
liga, která probíhá na okrese Tábor, Jindřichův
Hradec, Pelhřimov a Benešov.
Více informací o lize, této soutěži a plánovaných akcích najdete na www.thliga.cz,
www.tucapy.cz/sdh. Záznam ze soutěže je ke
zhlédnutí na www.hasici150.tv.
Jiří Kubeš
Dalším závodem v okolí Soběslavi bude
5. RC Rally Lužnice v termínu 14.-15.9. Tento
závod se pojede v autokempu Karvánky a letos
poprvé jako dvoudenní. V pátek budou na programu atraktivní noční rychlostní zkoušky, více
podrobností k této akci v příštím čísle.
Za pořadatele Tomáš Šena
Veselská hodinovka
XI. ročník
Závod je zařazen do Českého poháru dálkových plavců 2012 – nadále je otevřen i pro
příchozí – veřejný závod na 1 km
Datum: neděle 12. srpna od 9 hodin
Místo konání: Pískovna Vlkov – u centrálního parkoviště
Disciplíny:
· dorost, dospělí a masters 1 km, 3 km, 5 km
a 10 km
· starší žactvo 3 km a 5 km
· mladší žactvo 1 km a 3 km
· veřejný závod 1 km
Hlavní závod: 5 km
Okruh:
· 500 m pro závod na 1 a 3 km
· 2500 m pro závod na 5 km a 10 km
Přihlášky: e-mail: [email protected] nebo přímo na místě
Časový program:
8.30 – 9.30 h prezence, 9.30 – 9.55 popis tratě a kontrola startovních čísel
10 h start na 5 km a na 10 km všech kategorií
10.30 h start na 1 km, 11.30 start na 3 km
všech kategorií
Startovné: 50 Kč žactvo, 100 Kč dorost, dospělí a masters
Ceny: absolutní vítězové obdrží keramické
poháry, všichni účastníci drobnou pozornost
Informace: Marie Hadravová,
tel. 381 548 180 nebo na www.veseli.cz,
www.dalkove.plavani.info
Občerstvení je možné zakoupit na parkovišti.
24
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2012
ŽALUZIE – OKNA
montáž + prodej
OŠMERA OTTA - 734 460 066
Zdeněk Vondruška
PILA v STS Soběslav
Nabízí latě, hranoly, krovy,
prkna, fošny a palubky
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu
ZDRAVÍ
A REGENERACE
Poradna pro výživu a suplementaci
Masáže a rehabilitační cvičení
Tel. 724 379 507
www.zdravi-a-regenerace.webnode.cz
Adresa:
Tř. E. Beneše 283/II., Soběslav
Koupě:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
Prodej:
· Nabízím k prodeji kompletně zrekonstruovaný, zděný byt 2+1, který se nachází v Soběslavi v ulici Na Ohradě. V bytě nová plastová
okna, nová koupelna, kuchyňská linka a rozvody elektriky. Cena dohodou.
Tel. 775 777 470
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: +420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)
www.geodeziejih.cz
[email protected]
Půjčovna svatebních
a společenských šatů
MON I KA
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí
Tel.: 723 512 899
Pracovní doba
Po, Út, Čt 17 – 20 h
www.pujcovna-monika.cz
JAVA Třeboň
tel. 384 724 004
[email protected]
· Prodám řadový starší RD 2+1, garáž, zahrádka v Soběslavi mimo záplavové území, opravy nutné. Tel. 776 253 047
· Prodám RD se zahradou a garáží ve Veselí
nad Lužnicí, RK nevolat. Tel. 736 74 20 21
· Prodám zadní gumu na traktor, rozměr
12,4-28. Guma je nová na ráfku komplet i
s duší. Cena 4.000 Kč.
Tel. 728 456 407
Různé:
· Prodám oplocenou parcelu s garáží na Pilátě
2
v Soběslavi, 500 m , zavedená elektřina
380/230V, vodní vrt a vlastní přístupová cesta. Cena 450.000 Kč. Tel. 606 591 889
· Daruji st. suť v Soběslavi. Tel. 603 442 474
· Pronajmu byt 2+1 na sídl. Svákov, částečně
zařízený, volný od září. Volejte po 15. h na
606 496 603
· Nabízím pronájem 2 místností asi 48 m2 blízko náměstí pro podnikání, např. obchod nebo
cokoliv jiného. Tel. 777 298 015
I N Z E R U J T E V E S V Ý C H N O V I N Á C H - e-mail: [email protected]
srpen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
25
26
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2012
PRAVIDELNÉ
CVIČENÍ PRO
ŽENY
Pokračujeme po prázdninách od 4. září
· Každé úterý od 19 h
v KD Národ v Soběslavi
· Každou neděli od 17 h v Domečku
(časy se mohou změnit dohodou)
· Body Styling
· P Clase
· Kalanetika
· Pilátes – balantes
(účinné střídání cvičebních stylů)
Lektorka: Mgr. Irena Mrázová
Tel. 606 617 016
Šití oděvů a opravy
nnnnn
Přešívání oděvů, výměna zipů
nnnnn
Šití záclon, závěsů a povlečení
nnnnn
Opravy montérek a jiné
nnnnn
Výměna podšívek kožených bund a sak
nnnnn
Nabízím ruční žehlení veškerého prádla
ALENA BÁRTOVÁ
Palackého 92, Soběslav
Mobil: 777 298 015
STAVEBNINY BÍNOVÁ
· Nabízí široký sortiment stavebního materiálu za příznivé ceny
· Nářadí pro stavebníky a kutily
Na Pískách 486/II, 392 01 Soběslav
Tel. 381 521 300,775 628 421
www.stavebniny-binova.cz
SM/BO
BK
Tel.: 724 323 571
Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky
Penzijní připojištění
Životní pojištění
Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
PRODEJ ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO DŘEVA
Cena za vyskládaný prm:
·
·
·
·
·
900,- Kč/prm včetně DPH
1 500,- Kč/prm včetně DPH
Email: [email protected]
Uzávěrka příštího čísla
15. 8. 2012
srpen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
27
OÁZA – dům
sportu a zábavy
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
Cyklosport Švec
www.topitlevne.cz
Vás zve do rozšířeného obchodu, kde nabízí:
ZEMNÍ PRÁCE
Jízdní kola – výběr více jak ze sta kol
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru
Elektrokola
Tel. 603 572 515
¢
¢
Sportovní oblečení, termo prádlo, novou kolekci plavek
¢
Sportovní obuv na běžné použití, běh, fotbal, cyklistika
¢
Brusle, hokejky, florbal hole
¢
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Odstrkovadla, koloběžky, skákací boty,
taneční podložky k počítači, míče atd.
NEJEDLÝ Libor
Camping – karimatky, spacáky, stany
Luční 653/III, 392 01 Soběslav
Tel.: 381 524 234, 602 188 986
[email protected]
OÁZA – dům sportu a zábavy, Cyklosport Švec
Na Ohradě 368 (areál Otavan)
392 01 Soběslav
tel. 381 211 481, 603 836 119
www.cyklosportsvec.cz
16+1 malý autobus, 51+1 velký autobus
¢
¢
28
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
srpen 2012
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů, dřevoplastových teras a plotů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek
P Ř I J M E:
· obchodníka pro prodej protipožárních a nehořlavých materiálů
požadujeme:
- VŠ, SŠ vzdělání
- schopnost komunikace v AJ, popř. NJ
- dobrá znalost práce na PC
- komunikační a organizační schopnosti
· technologa – konstruktéra do technické přípravy výroby
požadujeme:
- VŠ, SŠ technického zaměření
- práce na PC, AUTOCAD výhodou
- min. pas. znalost AJ, popř. NJ
- řidičský průkaz sk. B
· pracovníky pro obsluhu, opravy a seřizování CNC strojů
provoz na směny
požadujeme:
- vzdělání v oboru, práce na PC
- průkaz řidiče vysokozdvižného vozíku vítán
- specializace elektro výhodou
· pracovníky pro řízení výroby
požadujeme:
- SŠ technického směru
- znalost práce na PC
Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí Simona Ichová
Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí,
e-mail: [email protected]
Okružní 373, 391 11 Planá nad Lužnicí
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: [email protected]
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
· Laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
· Vinylové podlahy, přírodní linoleum
· Masivní podlahy, korkové podlahy
· PVC, koberce pro bytové i komerční využití
· Vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
· Vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA
SEMPRA MAŽICE
www.jahodnik.cz, [email protected]
· nabízí k prodeji jahodníkovou sadbu
· prodej zeleniny, cibule a brambor
· samosběr cibule
(datum se připravuje na vhodnou dobu sklizně)
pravidelní sobotní prodej začne
od 25.8. v 9:00 - 11:00 hod.
lll
8. a 15. září bude probíhat farmářský den
lll
info na telefonu
381 580 038, 607 674 454, 728 005 374
Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková.
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Za správnost příspěvků ručí autor. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.
Download

srpen 2012 - Město Soběslav