• TURISTICKÝ
INFORMAČNÍ MAGAZÍN
• 8. ročník
www.czech-tim.cz
ZDARMA
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
6 / SENÁTOŘI PODPOŘILI LÁZEŇSTVÍ
10 –11/ STÁLE VĚTŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ
15 / MĚSTO JÁNSKÉ LÁZNĚ
37 / LUHAČOVICE OPĚT LÁKAJÍ
JARO 2013
Libverda
Jáchymov
Šumavské lázně – Tosch
Třeboň
Mariánské Lázně
SŇATEK LÁZNÍ A MĚST
LÁZEŇSKÁ TOP
Klimkovice
Nejmladší lázně – Klimkovice
V roce 1994 byly otevřeny vůbec nejmladší české lázně, které využívají jódobromovou, minerály silně nasycenou vodu, solanku.
Hodonín
Nejníže položené lázně – Hodonín
Hodonín je nejníže položené lázeňské místo
České republiky, leží pouhých 167 metrů nad
mořskou hladinou.
Jáchymov
Karlova Studánka
Teplice v Čechách
Nejstudenější minerální pramen
– Mariánské Lázně
Teplota zdejších minerálních pramenů dosahuje pouhých 7° - 10°C.
Mariánské Lázně
Nejstarší lázně – Teplice v Čechách
Nejmenší lázně – Karlova Studánka
Využívání teplého pramene je v Teplicích tradováno již od roku 762, o čemž svědčí již název
samotného města.
Obec Karlova Studánka má pouhých 250 stálých obyvatel.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Nejstarší vodoléčebné lázně na světě
– Jeseník
Nejznámější lázně – Karlovy Vary
Nejpůvodnější lázně
– Františkovy Lázně
Karlovy Vary jsou obecně uznávaným fenoménem lázeňství nejen v Čechách, ale i na celém
světě a jsou bez nadsázky ikonou světového
lázeňství.
Město bylo již při svém založení urbanisticky
tvořeno jako lázně, založené roku 1793 císařem
Františkem I. Zdejší město je známé jako jedno
z prvních slatinných lázní na světě vůbec.
Nejvýše položené lázně – Jáchymov
Nejstarší radonové lázně na světě
– Jáchymov
Jsou nejen nejstarší radonové lázně na světě,
ale i nejvýše položené lázně v České republice.
Nadmořská výška dosahuje 673 metry.
Jáchymov
Jako radonové lázně datují své počátky již od
roku 1906. Využívání radonu v lékařství předcházelo zdejší působení a objevy Marie Skłodowské-Curie, dvojnásobné držitelky Nobelovy
ceny.
Nejteplejší termální pramen
– Karlovy Vary
Město Karlovy Vary drží primát i v teplotě termální vody na území naší vlasti. Karlovarské
vřídlo má teplotu 73,4°C.
Jesenické lázně založil roku 1822 místní rodák
Vincenz Priessnitz, jehož léčebnou metodu
hydroterapie vyhledávala společenská smetánka z Evropy i ze zámoří, králové i vévodové. Ne
nadarmo se zakladateli přezdívalo „vodní doktor“ nebo „lékařský Kolumbus“.
Jeseník
Nejznámější „vodní zahrada“ – Jeseník
Unikátní „vodní zahrada“ – venkovní balneopark, kterou prochází potok s vybudovanou
soustavou zastavení sloužících k hydroterapii
a relaxaci. Svým pojetím navazuje na tradiční
Priessnitzovu vodoléčebnou metodu.
ÚVODNÍK • CHUŤOVKA •
OBSAH
TIM
M V LLÁZNÍCH
ÁZN
ÁZNÍC
CH
LÁZNĚ
LÁZ
ZNĚĚ V R
ROCE
OC
CE 2013
20113 .................................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 4
JAK
JA
AK SI C
CENÍME
EN
NÍM
ME SSVÉ
VÉ ZD
ZDRAVÍ
DRAV
AVÍ....................................................
Í .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5
SENÁTOŘI
SENÁ
ÁTO
OŘI PO
PODPOŘILI
ODPOŘILI LLÁZEŇSTVÍ
ÁZ
ZEŇ
ŇSTT VÍ.......................................
.. .. .. . .. . .. 6
ZAJÍMAVOSTI
ZA
AJÍM
MAV
VOSSTI A ORIGINALITA
ORIG
GIN
NALLITA
A LÁZEŇSKÉ
LÁ
ÁZEŇSK
KÉ
AR
ARCHITEKTURY
RCH
HITEEKTURY...........................................................................
.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 7
JURKOVIČOVY
JUR
RKO
OVIČ
ČOV
VY ŘÍČ
ŘÍČNÍ
ČNÍ A SSLUNEČNÍ
LU
UNEČNÍ LÁ
LÁZNĚ
ÁZN
NĚ.........................
.. .. .. .. .88
MARIÁNSKO-LÁZEŇSKÁ
MA
ARIÁ
ÁNSSKO
O-LÁ
ÁZEEŇSSKÁ
Á SEZ
SEZÓNA
ZÓNA
A
ČEKÁ
Č
EK
KÁ P
PŘEDE
ŘEEDE DV
DVEŘMI
VEŘMI...............................................................
.. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 9
STÁLE
ST
TÁLLE V
VĚTŠÍ
ĚTTŠÍ A KR
KRÁSNĚJŠÍ
RÁSSNĚĚJŠÍÍ .............................................
.. .. .. .. .. .. .. . 10-11
LÁZNĚ
LÁ
ÁZN
NĚ K
KYNŽVART
YN
NŽV
VAR
RT..................................................................
T .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 12
HOTELY
HO
OTEELY AM
AMBASSADOR
MBA
ASSSAD
DOR
R GR
GROUP
ROUP ........................................
.. .. .. .. .. .. .. 12
JEDEN
JED
DEN
ND
DEN
EN NE
NESTAČÍESTA
AČÍÍ- KV
VK
KRAJ
RAJ
AJ .........................................
.. .. .. .. .. . .. 13
KYNŽVARTSKÉ
KYN
NŽV
VAR
RTSSKÉ MU
MUZEUM
UZEEUM
M PŘ
PŘÍBĚHŮ
ŘÍB
BĚHŮ
Ů ..................................
.. .. .. .. .. .. 13
MĚSTO
MĚS
STO
O KA
KARLOVY
ARLLOV
VY V
VARY
AR
RY ........................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14
MUZEUM
M
UZEUM BE
BECHER
ECHER..................................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 144
MĚSTO
M
ĚSSTO
O JÁNSK
JÁNSKÉ
KÉ LLÁZNĚ
ÁZ
ZNĚĚ .........................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15
AKTIVNÍ
AK
KTIV
VNÍÍ DO
DOVOLENÁ
OVO
OLEENÁ
Á V JJÁCHYMOVSKÝCH
ÁC
CHY
YMO
OVSSKÝ
ÝCH LÁ
LÁZNÍCH
ÁZN
NÍCH
H ... 16
ZA
A JÁ
JÁCHYMOVSKÝM
ÁCH
HYM
MOV
VSK
KÝM
M TO
TOLAREM
OLA
AREEM ........................................
.. .. .. .. .. .. .. 16
VELKÉ
VEL
LKÉÉ LO
LOSINY
OSIN
NY – O
OBKLOPENI
BK
KLOPEN
NI Z
ZELENÍ
ELENÍÍ ...............................
.. .. .. . . 17
17
OSTROŽSKÁ
OST
TRO
OŽSSKÁ
Á NOVÁ
NO
OVÁ
Á VES
VEES ........................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17
LÁZEŇSKÁ POHLAZENÍ
ROYAL
R
OY
YALL SPA
SP
PA – LÁZEŇSKÉ
LÁ
ÁZEŇSK
KÉ H
HOTELY
OTELLY ......................................
.. .. .. .. .. .. .. 18
LÁZEŇSKÉ
LÁZEŇS
LÁ
SKÉÉ A KULTU
KULTURNÍ
URN
NÍ M
MĚSTO
ĚSSTO
O
KLÁŠTEREC
KL
LÁŠŠTEEREC
CN
NAD
AD
D OH
OHŘÍ
HŘÍÍ..........................................................
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19
Vážení čtenáři!
Tak jako v loňském roce jsme pro Vás připravili
aktuální lázeňskou nabídku v podobě nejrůznějších slavností, jako např. Otevírání pramenů. Přijďte si poslechnout koncerty pod širým
nebem, prohlédnout jarmarky, výstavy. Pramenům je nově požehnáno, aby nám i v tomto roce
přinášely uzdravení pacientů. Podle nové vyhlášky mohou některé lázně poskytovat i nové služby
a léčení.
Mění se i skladba pacientů, a to dává prostor pro
poznávání nových možností lázní. Např. v lázních Kynžvart, které byly dosud zaměřené na
léčení dětí, budou mít v průběhu léčení možnost
léčit rovněž jejich doprovod – maminky i třeba
babičky.
Myslím, že třeba tuto šanci, která umožní maminkám v lázních relaxovat a léčit si např. bolavá
záda, většina ráda využije!
A takových novinek najdete na stránkách jarního lázeňského speciálu spoustu. Inspirujte se
k návštěvě lázní. Pokud nám pošlete zajímavé
fotky z Vaší rodinné návštěvy některých lázní,
zařadíme Vás do slosování o 3 zajímavé wellness
pobyty.
Krásné jarní zážitky Vám přeje TIM!
P. S.: Naše heslo: S Timem cestováním žijem
LÁZNĚ
LÁ
ÁZN
NĚ P
PODĚBRADY
OD
DĚB
BRA
ADY
Y a.ss ........................................................
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20
CO
O NA
NAJDETE
AJD
DETTE V PO
PODĚBRADECH
ODĚĚBR
RAD
DEC
CH.........................................
.. .. .. .. .. .. . 20
20
NABÍDKA
NA
ABÍD
DKA
A HO
HOTELU
OTEELU
U BELL
BELLEVUE
LEV
VUE - TL
TLAPÁK
LAP
PÁK
K .........................
. .. .. .. .. 21
MĚSTSKÉ
MĚS
STSSKÉ SLA
SLATINNÉ
ATINN
NÉ LLÁZNĚ
ÁZNĚ TŘE
TŘEBOŇ
EBO
OŇ ...............................
.. .. .. .. .. .. 22
TTŘEBOŇ
ŘEB
BOŇ
Ň LLÁZEŇSKÁ
ÁZ
ZEŇSSKÁ
Á ...............................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 222
LÁZNĚ
LÁ
ÁZN
NĚ BEC
BECHYNĚ
CHY
YNĚĚ PR
PRO
RO KAŽDÉHO
KAŽ
ŽDÉÉHO
O .....................................
.. .. .. .. .. .. 23
SEZÓNA
SE
EZÓ
ÓNA
A V LÁZ
LÁZNÍCH
ZNÍÍCH
H VR
VRÁŽ
RÁŽ
Ž ZAČÍNÁ
ZA
AČÍN
NÁ ..................................
. .. .. .. .. .23
23
ŠUMAVSKÉ
ŠU
UMA
AVSSKÉ LÁZNĚ P
POPRVÉ
OPRVÉ
VÉ ...............................................
.. .. .. .. .. .. .. .. 24
NA
A DU
DUŠI
UŠI JE LITO
LITOMYŠL
OMYŠŠL ..........................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . 25
25
RELAXOVAT
REL
LAX
XOV
VAT V K
KAŠPERKÁCH
AŠŠPER
RKÁ
ÁCH
H ...............................................
.. .. .. .. .. .. .. .. 25
LLÁZNĚ
ÁZ
ZNĚ HO
HODONÍN
ODO
ONÍN S KU
KULTURNÍM
ULTTUR
RNÍM
MK
KOKTEJLEM
OK
KTEEJLEEM ................
.. .. 26
JARNÍ
JA
ARN
NÍ H
HODONÍN
OD
DONÍN
N .....................................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 266
LÉČEBNÉ
LÉ
ÉČEEBN
NÉ LLÁZNĚ
ÁZ
ZNĚĚ LEDN
LEDNICE
NICEE ...................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. 27
MĚSTO
MĚ
ĚSTTO LLEDNICE
ED
DNICE – V
VAŠE
AŠE VO
VOLBA
OLB
BA ........................................
. .. .. .. .. .. .. 27
CENTRUM
CE
ENTTRUM B
BABYLON
AB
BYLLON
N SL
SLAVÍ
LAV
VÍ 155 LE
LET
ET.............................
T .. .. .. .. .. 28-29
28-229
LÁZNĚ
LÁZ
ZNĚĚ SL
SLATINICE
LATTINIICEE ..................................................................
.. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 30
KLIMKOVICE,
KLIM
IMK
KOV
VICEE, K
KLIDNÉ
LID
DNÉÉ MĚ
MĚSTO
ĚSTTO I LÁZ
LÁZNĚ
ÁZNĚĚ ............................
.. .. .. .. .. 31
LLÁZNĚ
ÁZ
ZNĚĚ DA
DARKOV
ARK
KOV
V .....................................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 322
KARVINÁ
K
AR
RVIN
NÁ – LÁZNĚ,
LÁZN
LÁ NĚ, PAM
PAMÁTKY
AMÁT
ÁTKY
Y A „PIS
„PISA“
SA
A“ ...........................
.. .. .. .. 32
LÉČEBNÉ
LÉ
ÉČEEBN
NÉ LLÁZNĚ
ÁZNĚ BO
BOHDANEČ
OHD
DAN
NEČ
Č .............................................
. .. .. .. .. .. .. . 33
LÁZNĚ
LÁ
ÁZN
NĚ LLIBVERDA,
IBV
VER
RDA
A, SLUNCE
SLLUN
NCEE PRO
PR
RO DUŠI
DUŠI
UŠ .............................
.. .. .. .. .. 34
MÍSTO
O PL
PLNÉ
LNÉÉ EN
ENERGIE
NER
RGIEE ...........................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35
35
WELLNESS
WELLN
NESSS H
HOTEL
OTTELL PO
POHODA
OHO
ODA
A...............................................
. .. .. .. .. .. .. .. 36
LLÁZNĚ
ÁZ
ZNĚ LU
LUHAČOVICE
UHA
AČO
OVIC
CE aa.s.
.s. ......................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 37
LUHAČOVICE
LU
UHAČ
HAČOV
VICEE OP
OPĚT
PĚTT LÁ
LÁKAJÍ
ÁKA
AJÍÍ ................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. 377
LAZEBNÍK V LÁZNÍCH
JAK PODLE NÁZVU TUŠÍME, DNES JIŽ ZANIKLÉ ŘEMESLO LAZEBNÍK MĚLO S LÁZNĚMI HODNĚ SPOLEČNÉHO. RANHOJIČ A LAZEBNÍK – JEDNO ŘEMESLO SLOUČILO OBĚ
DOVEDNOSTI.
S nemocemi chodívali lidé nejdříve do klášterních špitálů, kde je řeholníci léčili. Do lázní se
chodili vykoupat, odpočinout si a zbavit se vlasů i vousů. „Dělaly se tam také drobné chirurgické zákroky a pouštělo se žilou, což tehdy lidé
považovali za vhodný prostředek k odstranění
bolesti i dalších neduhů. O hosty lázní se starali
lazebníci, z nichž měli nejvýznačnější postavení
tzv. bradýři. Dostali jméno podle holení brad,
ale vykonávali i menší chirurgické úkony. Když
lazebník pracoval na venkově, musel si vystačit
bez pomocníků i bradýře a všechnu práci zastat
sám. Mezi lazebníky a bradýři se objevil časem
mistr, který se věnoval jen lékařským činnostem. „Tak vznikli ranhojiči. Bývali vážení jako
skuteční doktoři a nejedno město mělo takového ranhojiče ke stálé službě. Dnes mají lázně
celou řadu specialistů, kteří se dovedou postarat o všechny eventuality a potřeby. Lékaře, terapeuty, maséry a další specializované profese.
TIM – Lázeňský speciál •JARO 2013
Vydavatel: Eurocard s. r. o.; Šéfredaktor: Ing. Radek Zerzáň ([email protected]); Redakce: Milan Horký, Jana Ptáčková, Magdalena Richterová, Vojtěch Rolínek; Adresa
redakce: Perucká 7, 120 00 Praha 2; Tel./fax: +420 257 217 711; Tel.: +420 722 558 946; Registrováno: registrační číslo MK ČR E 15069; Uzávěrka textů: 20. 4. 2013
Distribuce: ČP; Grafická úprava a sazba: Karla Šmídová; Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce a PR článků. TIM je distribuován ZDARMA.
czech-tim.cz
3
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
LÁZNĚ
V ROCE 2013
DLOUHO AVIZOVANÁ NOVELA VYHLÁŠKY TZV. INDIKAČNÍHO SEZNAMU PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ, DĚTI A DOROST (Č. 267/2012 SB.,)
PŘINESLA SICE VELKÉ ZMĚNY A OMEZENÍ, ALE LÁZEŇSKOU LÉČBU ROZHODNĚ NEZRUŠILA, BYŤ MÉDIA ČASTO U LÁZEŇSKÝCH PACIENTŮ I LÉKAŘŮ VYVOLÁVAJÍ DOJEM, ŽE SE
DO LÁZNÍ NA NÁKLADY POJIŠŤOVEN JIŽ DOSTAT NEJDE VŮBEC. PRÁVĚ TUTO NEPRAVDU
CHCE SVAZ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ ČR (SLL) JEDNOZNAČNĚ VYVRÁTIT A VE SVÉ KOMUNIKACI
K VEŘEJNOSTI SE PROTO NESOUSTŘEDÍ NA EKONOMICKÉ DOPADY TĚCHTO ZMĚN PRO
OBOR, ALE NA OSVĚTU, JAK SE DO LÁZNÍ DOSTAT.
Fakta o změnách:
Indikační seznam i nadále zachovává v systému
zdravotní péče plně hrazenou komplexní lázeňskou péči (KLP), byť zkrácenou o jeden týden.
Dospělí pacienti tak mají v případě KLP nárok
na třítýdenní pobyt, děti a dorost na čtyřtýdenní. Pacienti čerpající plně hrazenou komplexní
péči jsou po dobu lázeňské léčby i v roce 2013
v režimu pracovní neschopnosti.
Indikační seznam rovněž zachovává opakování
lázeňské léčby ve formě komplexní či příspěvkové lázeňské péče. U chronických onemocnění
tak budou moci lékaři svým pacientům doporučit komplexní lázeňskou péči ke zlepšení jejich
zdravotního stavu opakovaně jako dříve. Pro
přesné podmínky, typ opakovaného lázeňského
pobytu či povolenou četnost opakování, je třeba
opět nahlédnout přímo do vyhlášky. Tu najdou
zájemci na webových stránkách Svazu léčebných lázní ČR www.lecebnelazne.cz v sekci
pro lékaře.
Novelizovaná vyhláška zpřístupňuje příspěvkovou lázeňskou péči (PLP) širším řadám pacientů, a to díky možnosti jejího zkrácení na dva týdny po dohodě lékaře s pacientem: v případě, že
pacient nemá prostředky na celé tři týdny, nebo
by nedostal tak dlouhou dovolenou a plný třítýdenní pobyt by se tak vůbec neuskutečnil.
4
duben 2013
Lázně samozřejmě reagují na změny, které přinesla vyhláška o Indikačním seznamu. Nabízejí
tak klientům, kteří se na lázeňský pobyt hrazený jejich pojišťovnou nedostanou, řadu samopláteckých pobytů, a to samozřejmě i léčebných.
Lázně navíc, na rozdíl od ostatních služeb, ani
v roce 2013 nezdražují, právě naopak. Těm, kteří pak chtějí zkusit své štěstí a vydat se do lázní
na víkendový pobyt, můžeme doporučit účast
v soutěži, která probíhá od 18. 2. 2013 na www.
lecebnelazne.cz
Otázky
pro presidenta SLL
Dr. Eduarda Bláhu
Od loňského září
platí nový Indikační
seznam, tedy seznam
diagnóz, s nimiž se
do lázní jezdí na léčení na náklady zdravotních pojišťoven. Jak
se těch pět měsíců do lázeňství promítlo?
O vlivu nového Indikačního seznamu
můžeme mluvit jen 3 měsíce. Celý říjen nám
ještě chodily návrhy vystavené v září podle
toho původního, a tak až za listopad, prosi-
nec a leden můžeme jeho vliv vyčíslit. Meziroční pokles návrhů, respektive pojišťovnami schválených pobytů, je 43 % a vzhledem
k tomu, že nové pobyty budou o zhruba
5 dní kratší, bude se výpadek v počtech přenocování blížit 60 %. Nevěříme ale tomu, že
tento výpadek je úplně objektivním vyjádřením vlivu Indikačního seznamu. Roli určitě
hrála snaha většiny pacientů lázně stihnout
„postaru“ do konce září, a tak čekáme začátkem jara určité oživení na výsledný meziroční propad v tomto segmentu kolem 35 %.
Řadu z dosavadních KLP pacientů převádí
Indikační seznam do skupiny s nárokem pouze na příspěvkový pobyt, a tak čekáme, že
počty těchto pobytů vzrostou alespoň o 50 %,
byť takový růst zatím nemůžeme potvrdit.
Příspěvkový pobyt je sice stále třítýdenní,
ale pacient s lékařem se může dohodnout na
kratší délce, pokud na celé tři týdny nemá
finance či dovolenou. A dva týdny jsou rozhodně lepší než nic.
A co samoplátci? Těch je také méně?
To rozhodně ne. Většinou ale jezdí na výrazně kratší dobu, protože jde spíš o relaxaci
a rekondiční pobyty, než o léčení. I když těchto hostů mají lázně rok od roku více a svou
nabídku i prodej neustále zlepšují, tak je
prakticky nemožné tímto segmentem klientely nahradit výpadek pojištěnců. Natož z roku
na rok. Navíc to není ani strategicky dobře.
Lázně by tak ztrácely svou odbornou zdravotnickou kompetenci.
Co tedy udělat proto, abychom lázním
pomohli?
Je důležité všem - pacientům i lékařům - zdůrazňovat, že komplexní lázeňská péče (KLP)
tu stále je! Řada lékařů a pacientů se v titulcích o konci lázní na křížek ztratila a my
věřme, že až se zase zorientují, tak pomohou
částečně ztlumit ten současný strašlivý propad.
Jak se tedy nejlépe dostat do lázní?
Rozhodně je třeba se vždy obrátit na svého
lékaře a případně si nastudovat detailní
návod na webu Svazu léčebných lázní www.
lecebnelazne.cz nebo postup konzultovat
s vybranými lázněmi. Pokud Vaše diagnóza
nesplní podmínky pro KLP, pak rozhodně
neodmítat péči příspěvkovou (PLP). Pokud
Vám na tři týdny nevyjde dovolená nebo
prostředky, tak se s lékařem domluvte na
čtrnáctidenním pobytu. Pro řadu diagnóz je
lázeňská léčba zásadní a těm většinou nárok
na KLP zůstal zachován.
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
jemným místem pro pobyt návštěvníků, tak
o dalších kladech ani hovořit nemusím. Současná situace symbiózu a spolupráci mezi
městy a lázeňskými subjekty potřebuje ještě
více. Dnes půjde o spokojenost každého návštěvníka a hosta.
JAK SI CENÍME SVÉ ZDRAVÍ?
ZEPTALI JSME SE STAROSTY MĚSTA TŘEBONĚ A ZÁROVEŇ PŘEDSEDY SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ING. JIŘÍHO HOUDKA, JAK SE MĚSTO TŘEBOŇ, TŘEBOŇSKÉ LÁZNĚ A VŠICHNI ČLENOVÉ SDRUŽENÍ VYPOŘÁDALI S NOVÝMI NELEHKÝMI ZMĚNAMI V PŘIDĚLOVÁNÍ
LÁZEŇSKÉ PÉČE.
Otázky
pro Ing. Jiřího Houdka,
starostu Třeboně
a předsedu SML ČR
Co lázeňství znamená
pro Vaše město a region?
Historie lázeňství se v Třeboni píše již od
roku 1883. Jsme od samého začátku slatinnými lázněmi se zaměřením na léčbu
pohybového ústrojí. Od rodinného, institucionálního městského a státního vlastnictví
jsme se v roce 1993 vrátili k vlastnictví městskému. Od této doby město velmi intenzivně
lázně rozvíjí, investuje do nich a provozuje
je prostřednictvím svých společností. Lázně poskytují podnikatelskému prostředí ve
městě celou řadu možností. Proto od roku
1994 Třeboň zaznamenala zásadní nárůst
ubytovacích, restauračních i společenských
kapacit. Nebýt lázeňství, pocítili bychom
ve značné míře nárůst nezaměstnanosti po
redukci většiny výrobních firem v Třeboni,
ke které po roce 1990 došlo. Třeboň a její
okolí se po roce 1990 stala vyhledávaným
místem pro lázeňské pobyty, rekreaci, ale
třeba i jen pro návštěvu kulturní a gastronomické nabídky pro řadu, zejména českých,
návštěvníků. Třeboň je dnes významná díky
prosperujícímu lázeňství.
Stále razíte správnou teorii, že město
a lázně jsou nerozlučně spojené. Máte
představu, jak tuto jednotu posílit?
Ano, v Třeboni máme heslo „Město a lázně
jedno jsou“ a opravdu to tak je a myslím, že
to tak musí být v každém fungujícím lázeňském městě. Tento vztah nelze posílit jinak,
než řádnou péčí o majetek města a investicemi, které se do něho vkládají. Proto po loňské zdařilé rekonstrukci ubytovací kapacity
v Lázních Aurora ve výši 160 mil. Kč připravujeme v letošním roce k realizaci přístavbu
nového bazénu a vodoléčby v Bertiných lázních. To jsou asi ty nejsilnější kroky k posílení jednoty města a lázní.
Město Třeboň sdružuje oba celky, městský
i lázeňský. Jak se projevuje úbytek pacientů v lázních, už jsme z medií slyšeli. Jak se
ale úbytek pacientů projeví ve městech?
Jsem přesvědčen, že úbytek klientely pojištěnecké, který je opravdu skokový, se bude
velmi rychle nahrazovat klientelou samopláteckou. Třeboň je hlavně pro českou klientelu
velmi zajímavá a příjemná destinace. Díky
krásnému historickému městu plnému kulturní nabídky, nádherné přírodě s rybníky,
lesy a vodotečemi a díky výtečným službám
v gastronomii a ubytování si našla Třeboň
mnoho návštěvníků, kteří se sem rádi vracejí. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že by
se Třeboň se současnými změnami nevyrovnala. Pouze je škoda pro všechny pojištěnce,
kteří do Třeboně přijížděli za zdravím, že tuto
zdravotní péči budou mít méně dostupnou.
Je vidět, že i přes napjatou situaci v Třeboni
se na budoucnost hledí s optimismem, a to je
myslím jediná cesta, jak se vypořádat se změnami. Přejeme Třeboni a třeboňským lázním hodně spokojených pacientů i návštěvníků. Vždyť
sezóna je teprve přede dveřmi!
Současná situace v lázeňství zřejmě jednotě neprospívá. Co je nejmarkantnější při
jednání měst a lázeňských společností?
V jiných lázeňských místech, kde lázeňská
zařízení nepatří městu, je situace sice jiná,
ale zákonitosti a spolupráce jsou podobné.
Jak by byl spokojený klient v lázních, když
by měl skvělé služby v nádherném lázeňském zařízení a město samé a jeho okolí by
bylo velmi neudržované a zanedbané. Právě
symbióza prostředí dává předpoklad spokojenosti všech lázeňských hostů. Připočítámeli k tomu zajištění kulturních akcí, dopravní
obslužnosti, čistoty ovzduší, kvalitní zeleně
a mnoho dalšího, co lázeňské místo musí
ze svého rozpočtu financovat, aby bylo pří-
czech-tim.cz
5
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
Senátoři důrazně podpořili
LÉČEBNÉ LÁZEŇSTVÍ!
ČESKÉ LÉČEBNÉ LÁZEŇSTVÍ PROCHÁZÍ SLOŽITÝM OBDOBÍM. ZASÁHLA DO NĚJ ZMĚNA
FINANCOVÁNÍ Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ PODPOŘENA NOVÝM INDIKAČNÍM SEZNAMEM,
KTERÝ PLATÍ OD 1. ŘÍJNA 2012. SKOKOVĚ SE SNÍŽIL POČET KLIENTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH
KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVOU LÁZEŇSKOU PÉČI. ČESKÉ LÉČEBNÉ LÁZEŇSTVÍ JE PŘITOM SE SVÝMI LÉČEBNÝMI ÚČINKY FENOMÉNEM V RÁMCI EVROPSKÉHO PROSTORU A JE
VESKRZE NAŠÍM RODINNÝM STŘÍBREM. SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY
INICIOVALO PETIČNÍ AKCI ZA ZÁCHRANU ČESKÉHO LÉČEBNÉHO LÁZEŇSTVÍ. TATO PETICE ZÍSKALA 13. BŘEZNA 2012 ZÁSADNÍ PODPORU NA PŮDĚ SENÁTU PČR.
Lázeňská péče byla vždy poskytována jako součást zdravotní péče z veřejných zdrojů. Již od
roku 1996 šlo zhruba o 3 miliardy korun. V roce
1996 dosahovaly celkové výdaje na zdravotnictví
100 miliard korun. Lázeňství z celkového objemu čerpalo tři procenta. V roce 2011 stouply
výdaje na zdravotnictví na 267 miliard Kč.
Lázeňství si udržovalo tři miliardy, tedy v té době
přibližně jedno procento celkového objemu. To
jednoznačně ukazuje na hospodárnost tohoto
segmentu zdravotní péče. V loňském roce do
hry vstoupil nový indikační seznam, to znamená soupis diagnóz, které mají nárok na plně či
částečně hrazenou lázeňskou péči. Zavedl i nový
pojem – opakovaná lázeňská péče – a s ním rektroaktivitu, čili zpětnou platnost. V důsledku to
znamená, že nárok na komplexní lázeňskou péči
vzniká pouze dvakrát za život. Počítají se ovšem
už také lázeňské pobyty absolvované od 1. 10.
2009. Délka komplexní lázeňské péče hrazená
z veřejného zdravotního pojištění se snížila z 28
dní na 21 dní, příspěvkové pak na 14 s možností
prodloužení pobytu na 21 dní. V roce 2012 došlo
k omezení vydávání léčebných poukazů téměř
o 20 %. Skutečnosti letošního roku vypovídají
o velmi skokovém snížení i v důsledku uplatňovaného nového indikačního seznamu. Tato
omezení jsou v průměru zhruba kolem 40 %.
Nicméně existují lázeňská místa, kde evidují až
o 60 % poukazů méně za leden a únor letošního
6
duben 2013
roku. Sdružení lázeňských míst České republiky zahájilo petiční akci v červnu 2012. Do září
2012 petici Za záchranu českého léčebného
lázeňství podepsalo 16 783 lidí a tato petice byla
předána 6. listopadu 2012 předsedovi Senátu, Milanu Štěchovi. Peticí se zabývaly některé
senátní výbory. Ve výsledku byla senátorům
předložena dvě usnesení - Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a Stálé komise Senátu
pro rozvoj venkova. Celonárodní výzva - petice
„Za záchranu českého léčebného lázeňství“
- byla na půdě horní komory Parlamentu ČR
projednávána ve středu 13. března 2013. Setkala se zde s obrovským zájmem, o čemž svědčí
i neobvykle dlouhá diskuse, která v případě jednání o peticích nebývá zvykem (cca 2,5 hodiny).
V diskusi celkem vystoupilo 17 řečníků včetně
ministra zdravotnictví Leoše Hegera i zástupce
patentů – předsedy Sdružení lázeňských míst
ČR a starosty Třeboně, Jiřího Houdka a zástupce Odborového svazu zdravotnictví a sociální
péče, Martina Vacka. Dle ministra Hegera na
indikačním seznamu aktivně spolupracovali
zástupci Svazu léčebných lázní, Sdružení lázeňských míst i odborných lékařských společností
apod. Jak ovšem připomněl předseda Svazu
léčebných lázní Eduard Bláha, taková práce
probíhá jako jednání valné hromady s majoritními a minoritními akcionáři. Lázně jsou ovšem
minoritní. Jejich hlas ministerstvo a pojišťovny
nepřesvědčil. Ministr Heger mimo jiné uvedl,
že jeho resort neopustil ideu snížit financování
lázeňství na 2,5 miliardy z veřejného zdravotního pojištění a že má ze zákona povinnost hradit
jenom ty metody léčby, které jsou účinné. Toto
zpochybňování účinnosti lázeňské léčby kritizovali ve svých vystoupeních senátoři. Senátorka
Milada Emmerová zmiňovala mimo jiné souvislost lázeňské léčby se soběstačností a kvalitou
života, která se následně promítá do sociální
sféry, Alena Gajdušková hovořila o tom, že lázně pomáhají omezit užívání a nadužívání léků.
Zmínila též, že je nutné porovnat, jak nákladná
je léčba medikamenty a co stojí příspěvek na lázně. Zdeněk Škromach pak uvedl, že chápe vliv
lobbistů z farmaceutických firem, kteří zřejmě
mají na ministerstvu větší slyšení, než skromně se chovající lázně. Další souvislosti, které na
sebe lázeňství váže, zdůraznil předseda Sdružení
lázeňských míst ČR a starosta Třeboně Jiří Houdek. Restrikce lázeňské péče totiž přináší zvýšení nezaměstnanosti, úbytek podnikatelských
příležitostí, snížení přísunu koupěschopnosti
poptávky v daném regionu, snížení životní úrovně obyvatel v daných regionech, snížení příjmů
i obecních rozpočtů z lázeňské taxy. Postižena
budou především malá lázeňská místa. Dalším
dopadem bude i zvýšení počtu ambulantních
a rehabilitačních výkonů, zvýšení případů invalidity a nesoběstačnosti, pomalejší zařazování
do pracovních procesů nemocných, kteří lázeňskou péči využívali. Celonárodní výzva - petice
„Za záchranu českého léčebného lázeňství“
byla Senátem téměř jednohlasně podpořena.
Senátoři schválili i obě usnesení - Výboru pro
zdravotnictví a sociální politiku a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. V nich je mimo
jiné navrženo zastavení omezování financování
léčebného lázeňství z veřejných prostředků, vrácení opakované lázeňské péče do indikačního
seznamu a také zrušení retroaktivity (zpětné
platnosti) v případě nároku na čerpání komplexní péče. Pro české léčebné lázně je rozhodnutí
Senátu důležitým a významným krokem. Především je to impuls pro ministerstvo zdravotnictví,
pojišťovny a politiky obecně, aby si uvědomily
souvislosti, které restriktivní opatření již způsobilo a nadále nepozastavením může způsobit. Politici konečně připustili, že v lázeňství jde
o tradice, o přírodní léčbu bez vedlejších účinků,
o to, že léčebné lázně jsou naším rodinným stříbrem. A nejenom lázně jako takové, ale i lázeňská města a regiony. A tím se také odlišujeme
v rámci Evropy. České léčebné lázeňství snad
není v koncích.
Kompletní záznam diskuse z Horní komory PČR
– Senátu najdete na www.senat.cz – Dokumenty a legislativa, sněmovní tisk 446/08 Petice
– české lázeňství.
www.jedemedolazni.cz
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
Františkovy Lázně
ZAJÍMAVOSTI A ORIGINALITA
LÁZEŇSKÉ ARCHITEKTURY
KDYŽ ZAČNEME STUDOVAT HISTORII JEDNOTLIVÝCH LÁZNÍ, VŠIMNEME SI NĚKOLIKA
STYČNÝCH BODŮ, KTERÉ LÁZEŇSTVÍ PROPOJUJE. STALO SE NÁHODOU, ŽE SE LÉČIVOST
URČITÉHO PRAMENE, BAHNA ČI VZDUCHU PROJEVILA BUĎ PŘI LÉČENÍ ZVÍŘAT NEBO
LIDÍ. POKUD SI TUTO LÉČIVOU SÍLU VYZKOUŠELI I DALŠÍ LIDÉ A TAKÉ SE JIM POTVRDILA, ZAČALA LÉČEBNÁ SÍLA ZDROJE ŽÍT VLASTNÍM ŽIVOTEM. ŠÍŘILY SE O NÍ ZVĚSTI,
KTERÉ PŘIVÁDĚLY DALŠÍ NEMOCNÉ S NADĚJÍ, ŽE I JIM SE DOSTANE POMOCI.
Lázně Vráž
Ty bylo nutné podle lékařů z těla odvést pouštěním žilou, nebo vyplavením minerálními vodami s obsahem solí a síry, které na sebe vážou
škodliviny. Pitné kúry s korzem u pramene
a vyplavovací koupele tak stály u zrodu lázní
a jejich zlatého věku. Velmi záhy se ve Františkových Lázních začaly také prosazovat slatinné
koupele v místní velmi kvalitní sirnoželezité sla-
tině a koupele v přírodním vývěru kysličníku
uhličitého.
Jak se rozvíjelo lázeňství, ruku v ruce s ním se
vyvíjelo i vnímání potřeby speciálních lázeňských staveb. Stavěly se celé balneologické
provozy, kde mohl pacient své onemocnění pod
jednou střechou léčit různými doporučenými
procedurami. Začalo se koupelemi, vodními
střiky, bahenními koupelemi a zábaly, byla zjištěna léčebná síla masáží, k nim se přidávaly
pitné kůry a speciální dietní stravování. Specializovaní lékaři stanovili každému pacientovi
nejlepší způsob léčení, a kontrolovali pak jeho
působení.
Architektura hrála svou důležitou roli i dále.
Bylo zjištěno, že pokud probíhá léčení v čistém,
klidném prostředí, znásobují se účinky léčení
na pacienta. Kolem lázní se zakládaly přírodní
stezky pro pěší, velká péče se věnovala zeleni
města. Cesty po městě vedou parkem, architektura je ověšena květinami, všude Vás provází
klid a pohoda. Ve městech se zakládají velké
lázeňské parky, za kterými stojí zvučná jména
tehdejší doby. Např. Jan Skalník stojí za nádherným parkem v Mariánských lázních.
Aby vytvářela lázeňská města příjemnou atmosféru pro své pacienty, věnují se také kultuře.
Města připravují celou řadu kulturních akcí:
festivaly, divadelní představení, koncerty, výstavy soch i obrazů. I tyto stavby určené ke kulturnímu vyžití návštěvníků tvoří celkový rámec
architektury lázní.
To vše tvoří specifika lázeňské architektury
a představuje nový úkol sdružení lázeňských
měst, a to upozornit nejen na léčebnou funkci
lázní, ale i na nádhernou architekturu, která se
vyvíjela po staletí a tvoří cennou památku naší
historie!
Lázně Luhačovice
Za pomoci osvícené osoby, kterou mohl být přímo panovník, šlechtic, nebo třeba opat místního kláštera, začaly u léčivého zdroje vznikat první stavby, které měly pomoci nemocným v jejich
léčebném pobytu. Bylo potřeba se někde ubytovat, stravovat se, léčivé prameny bylo nutné
zastřešit, aby byly chráněny před znečištěním.
V případě nepřízně počasí byly chránění i pacienti, kteří tuto vodu pili, a tak začaly vznikat
první kolonády. Pacienti tady korzovali, pomalu
pili svou léčivou vodu a bylo jedno, jestli svítí
slunce, nebo prší.
Citujme např. z povídání o zrodu Františkových
Lázní:
Později objevili lékaři léčebné účinky pramene,
a ten se stal nejvyhledávanějším léčivem v Evropě. V té době bylo onemocnění člověka vnímáno
jako celkové zaplavení těla jedovatými šťávami.
czech-tim.cz
7
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
LÁZNĚ LUHAČOVICE
Praha
www.LazneLuhacovice.cz
Brno
Jurkovičovy říční a sluneční lázně
V LUHAČOVICÍCH
K NEJZAJÍMAVĚJŠÍM MÍSTŮM MORAVSKÝCH LÁZNÍ LUHAČOVIC PATŘÍ SOUBOR PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH STAVEB SOUSTŘEDĚNÝCH V ZÁVĚRU LÁZEŇSKÉHO ÚDOLÍ KOLEM VODOLÉČEBNÉHO ÚSTAVU. JEJICH AUTOREM JE SLOVENSKÝ ARCHITEKT DUŠAN JURKOVIČ.
Vstupní budova Říčních lázní, archiv MJVM ve Zlíně
Říční a sluneční lázně, archiv MJVM ve Zlíně
Vodoléčebný ústav byl přestaven z původního
Jestřabského mlýna s pilou. Při adaptaci mlýna
architekt nezasahoval do podstaty stávající stavby, ponechal kamenné přízemí i patro z nepálených cihel a zvýšil je odlehčenou hrázděnou
nástavbou. K vodoléčbě byly připojeny Říční
a sluneční lázně. Od roku 1910 do roku 1964
docházelo postupně k přístavbám k původní
hmotě obou objektů a k řadě úprav v interiéru
vodoléčby a řešení venkovního bazénu místními staviteli, již bez Jurkovičovy účasti. V těsné
blízkosti byly roku 1909 dostavěny další budovy
– prádelna, kotelna a slatinné lázně (architekt
Jan Kroča). V roce 1958 byl nad slatinné lázně
přenesen z úbočí Malé Kamenné dřevěný pavilon vzduchoplavby.
Stavbu Říčních a slunečních lázní provedl roku
1902 podle Jurkovičova projektu uherskobrodský stavitel Karel Málek. Otevřený bazén vyzděný pískovcem byl plněný poblíž protékající říčkou Šťávnicí. Lázně mají vstupní budovu, řady
šatnových kabin se závěsy po obou stranách
bazénu, terasy pro slunění a sportoviště. Vstupní budova, u níž Jurkovič kladl velký důraz na
barevné řešení, byla dekorována lištováním štítů a rámováním oken. Samotný vstup byl řešen
jako zvláštní výkroj ve tvaru podkovy. Střechu
vstupní brány zakončil makovicí s motivem
kohouta. Terasy byly vybaveny řadami dřevěných lehátek, na nichž se hosté mohli koupat
ve slunečních paprscích – oddávat se sluneč-
8
duben 2013
Říční lázně, pohlednice, archiv MJVM ve Zlíně
ním lázním. Plovárna prodělala v průběhu času
řadu úprav. Zpočátku dobová etiketa vyžadovala,
aby se muži a ženy koupali odděleně, proto bylo
ženám vyhrazeno dopoledne a muži měli bazén
k dispozici v odpoledních hodinách. Pro zjevnou
nepraktičnost tohoto řešení bylo v roce 1910
přistoupeno k prodloužení bazénu a posunutí
vstupní části v průčelí. Bazén i prostor pro slunění byly rozděleny na mužskou a ženskou část.
Realizací úprav byl pověřen místní stavitel Karel
Výška. V roce 1920 byl bazén opět upraven, zrušeno dělení na mužskou a ženskou část a vstupní
brána byla posunuta do původního stavu. Roku
1926 byly dřevěné terasy pro slunění rozšířeny
až ke slatinným lázním.
Říční a sluneční lázně byly vyhledávány nejen
za účelem koupání a slunění, ale i jako oblíbené
místo neformálního setkávání a letních sportů
– gymnastiky, volejbalu či ping-pongu. Několik generací místních dětí se zde naučilo plavat
s pomocí plavčíka Vavryse a jeho následovníků, zavěšených na speciálním dlouhém bidle
s pásem. Z důvodu zanedbaného technického
stavu a nevyhovující kvality přitékající říční vody
bylo užívání Říčních a slunečních lázní v osmdesátých letech omezeno na slunění doplněné
venkovními sprchami a v roce 1995 byl provoz
zcela ukončen. Roku 1999 byla provedena celková rekonstrukce a narušené dřevěné prvky byly
zakonzervovány. Čtyři převlékací kabinky byly
vybaveny originálním mobiliářem podle Jurkovičových návrhů. Původní bazén nebyl z hygienických důvodů zprovozněn.
Jurkovičovy stavby prošly dlouhou a náročnou
etapou, dnes jsou však nádhernou součástí
Luhačovických lázní. Na návrat do života čeká
již pouze komplex staveb kolem Vodoléčebného
ústavu s Říčními a slunečními lázněmi. Areál
může být významným zdrojem dalšího poznání
a interpretace architektova díla. Mimořádně cenný je mimo jiné svojí podobou zakonzervovanou
na počátku 20. století, s řadou původních detailů a originálních stylotvorných prvků.
Po provedení konzervačních prací v areálu Říčních a slunečních lázní v roce 1999 byla Akciová společnost Lázně Luhačovice připravena
při dostatku finančních prostředků pokračovat
v další fázi oprav, jež by vedly k navrácení plovárny jejímu původnímu účelu. Zprovoznění plovárny vyžaduje další velkou investici, celkovou
opravu bazénu s filtrační stanicí a ohřevem vody.
Proto bylo na konci minulého tisíciletí rozhodnuto, že lázně zůstanou zatím uzavřeny, ale budou
přístupné na požádání k prohlídce i exkurzím
veřejnosti. Tento stav se v následujících třinácti letech nezměnil. Lázně svému účelu neslouží
dodnes a většina návštěvníků vidí perlu luhačovické architektury pouze přes okno vstupní
brány.
Neoddiskutovatelný potenciál tohoto souboru secesních staveb přímo vybízí k modernímu využití prověřené značky, vyzývá k návratu
k autentickým metodám lázeňské léčby i formám kulturního a sportovního vyžití.
PhDr. Blanka Petráková,
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Článek vychází z autorských textů:
HORŇÁKOVÁ, L., PETRÁKOVÁ, B., 2007: Jurkovičovy
Luhačovice. Sny a skutečnost. Luhačovice 2007.
PETRÁKOVÁ, B., 2008: DUŠAN JURKOVIČ V LUHAČOVICÍCH. In: Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, VIII, 2008/1-2, s. 102-113.
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
Slavnostní zahájení lázeňské sezóny
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
„SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH“, PATŘÍ JIŽ
NEODMYSLITELNĚ K NEJDŮLEŽITĚJŠÍM, KULTURNÍM A SPOLEČENSKÝM UDÁLOSTEM
V KARLOVARSKÉM REGIONU A PŘÍSLUŠNÉM OKOLÍ. TOUTO AKCÍ SE KAŽDOROČNĚ OTVÍRÁ LÁZEŇSKÁ SEZONA A MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VÍTÁ SVÉ NÁVŠTĚVNÍKY A HOSTY,
PRO KTERÉ JE PŘIPRAVENO PRÁVĚ TENTO VÍKEND SPOUSTA ZAJÍMAVÝCH HUDEBNÍCH
A UMĚLECKÝCH ZÁŽITKŮ.
Město Mariánské Lázně a lázeňské subjekty se
každoročně podílí na přípravách a organizaci
této společenské události.
A i z historického hlediska má tato akce svojí
váhu a nezpochybnitelné místo v životě města.
Slavnostní zahájení je věnováno široké veřejnosti – obyvatelům města a regionu, návštěv-
níkům a lázeňským hostům a to jak domácím,
tak zahraničním. Bohatý program a doprovodné
akce je uzpůsoben pro všechny věkové skupiny
a na své si přijdou opravdu všichni.
Program začíná již v pátek na KOLONÁDĚ a to
Staročeským jarmarkem, programem pro děti
a pokud budeme konkrétní, tak určitě své příznivce najde hudební matiné na KOLONÁDĚ, kde
posluchačům zahraje Dixieland ZUŠ F.Chopina,
kytarový soubor a zatančí děti z folklórního souboru Rozmarýnek.
Městské Muzeum připravilo dva atraktivní počiny a to výstavu historických cukráren a pekáren,
kde si návštěvníci mohou vyzkoušet svojí dovednost při výrobě pravých lázeňských oplatek
KOLONÁDA a dále je to ukázka z tvorby výtvarníka Axela T. Schmidta. Večerní AIR STAGE na
ARNICE bude věnován přehlídce regionálních
kapel.
Milovníci vážné hudby jistě neopomenou navštívit slavnostní koncert ZÁPADOČESKÉHO
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU pod vedením
šéfdirigenta Martina Peschíka.
Sobota je nabitá již od rána, ale všichni budou
jistě s největším zájmem sledovat žehnání pramenům,
kterého se ujme J.M.P. Zdeněk Lobkowitz
OPraem tepelský, po příslušných oficialitách
a přání všeho dobrého nové sezóně, již bude
následovat program KONCERTNÍHO ODPOLEDNE S KOLONÁDOU, kde moderátorskou
a průvodcovskou roli převezme krásná IVANA
JIREŠOVÁ a distinguovaný VLADIMÍR KEBLUŠEK. Jako jedno z největších jmen sobotního
odpoledne, na které se budeme všichni těšit je
úžasný zpěvák a člověk - MIRO ŽBIRKA.
V pozdním odpoledni nám též bude startovat
rocková scéna AIR STAGE ARNIKA a hudební
fandové jistě ocení vystoupení kapely ZRNÍ
a 100 ZVÍŘAT a dalších.
Závěrečný ohňostroj nad ARNIKOU dodá patřičné zakončení hvězdné soboty.
A neděle? Nebojte, ještě bude stále co vidět…
Co například dechový orchestr mladých ZUŠ
F.Chopina? Řízná dechovka DALIBORKA zajisté udělá radost mnoha dalším návštěvníkům.
Divadelní představení „ FÉRIE O MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH“ pozvolna zakončí nabitý
víkend, ale lázeňská sezóna v Mariánských
Lázních právě začíná ……takže na viděnou
v „Mariánkách“
•KONTAKT
10. – 12.5. 2013
Kontakt pro novináře a veřejnost:
Petra Šmídová
Mobil: +420 773 484 153
E-mail: [email protected]
www.marianskelazne.cz
czech-tim.cz
9
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Praha
www.marienbad.cz
Brno
Resort Hvězda - Imperial
ských králů, které byly úzce dynasticky propojeny.
Abychom uctili tyto slavné a významné návštěvníky, propojili budoucnost s minulostí,
rozhodli jsme se na původním místě postavit
novou budovu v imperiálním stylu s názvem
hodným této myšlenky.
STÁLE VĚTŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.,
člen Danubius Hotels Group - největšího mezinárodního řetězce
lázeňských hotelů v Evropě
AKCIOVÁ SPOLEČNOST LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ STÁLE ROZŠIŘUJE SVOJI
KAPACITU A ZKVALITŇUJE NABÍDKU SVÝCH SLUŽEB, NA SEZONU 2013 JSME SI PRO SVÉ
HOSTY PŘIPRAVILI ŘADU NOVINEK. MEZI NEJVÝZNAMĚJŠÍ PATŘÍ VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO
HOTELU IMPERIAL A KRYTÉ PROMENÁDY SPOJUJÍCÍ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX SVOBODA.
Hotel Imperial v Mariánských Lázních
Otevřením nového hotelu Imperial s 36 luxusními pokoji, 40 podzemními parkovacími
místy, novým lobby barem a kavárnou Imperial bude dobudován jedinečný historický
lázeňský resort Hvězda****. Již nyní je celý
resort Hvězda propojen koridorem Via ImpeVia Imperialis
Imperial, kat. Superior Plus
rialis s lázeňským komplexem Nové Lázně &
Centrální Lázně & Maria Spa Courtyard. Výhodou je kompletní poskytování všech procedur
z přírodních léčivých zdrojů pod jednou střechou, možnost využití wellness a beauty center, 4 bazénů s whirlpooly, saunami, parními
lázněmi včetně jedinečného historického komplexu Římských lázní. Své první hosty přivítá
hotel Imperial v květnu 2013.
Proč zrovna Imperial?
Café Imperial
10
duben 2013
Mariánské Lázně byly již od svého založení
důležitým lázeňským místem a často se stávaly dostaveníčkem mnoha královských rodin.
Nejvýznamnější zastoupení mezi lázeňskými
hosty měly rodiny rakouských císařů a bavor-
Lázeňský komplex Svoboda
po rozsáhlé rekonstrukci
Lázeňský resort Svoboda prošel v zimních
měsících výraznou rekonstrukcí, došlo k propojení Svobody, Margarety a Palladia krytou
promenádou, která umožňuje využívat všechny služby pod jednou střechou. Bylo rozšířeno
léčebné oddělení Palladio Spa Centre o další
minerální vany, rekonstrukcí prošla vstupní
hala s recepcí a restaurace, nově vznikl lobby
bar. Lázeňský hotel Svoboda se tak stal propojeným lázeňským resortem se všemi jeho
výhodami a celoročním provozem.
Výhody:
• Vše pod jednou střechou - komplex Svoboda,
Margareta a Palladio spojený krytou promenádou
• Výhodná poloha - ubytování v klidném prostředí lázeňského lesoparku v blízkosti kolonády
• Nové léčebné oddělení Palladio Spa Centre
• Procedury z přírodních léčivých zdrojů
• Vlastní minerální pramen k minerálním
koupelím a pitné kúře - Lesní pramen
• 24-hodinová lékařská pohotovostní služba
a služba zdravotní sestry
• Pobyty pro rodiny s dětmi - dětský koutek,
programy pro děti, babysitting, v blízkosti
hotelu lanové centrum i pro nejmenší
• Sportovní vyžití – v okolí hotelu tenisové kurty s krytou halou, golfové hřiště, cyklotrasy,
trasy pro vycházky a nordic walking.
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
Zpívající fontána
Dárkové balíčky
– Darujte pobyt v Mariánských Lázních
Pobyt v Mariánských Lázních můžete věnovat
svým blízkým a přátelům také formou dárkového balíčku. Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně Vám nabízí speciální programy
zaměřené na relaxaci a regeneraci.
Hotel Svoboda
Lázeňské pobyty v hotelu Svoboda ***
Lázeňská kůra bez pojišťovny od 1 250 Kč
za osobu / noc
Klientům, kterým zdravotní pojišťovna nepotvrdí lékařský návrh, nabízíme speciální balíček
s výhodnou cenou v lázeňském komplexu Svoboda.
Pobyt zahrnuje:
• ubytování s polopenzí (min. délka pobytu
7 nocí)
• základní lékařské vyšetření
• možnost laboratorního vyšetření za doplatek
• max. 16 léčebných procedur týdně dle předpisu lékaře (kromě neděle)
• pitnou kúru
• 24-hodinovou lékařskou a zdravotní pohotovostní službu
• kartu výhod Marienbad Kur & Spa Card
Vodní radovánky - 2 noci s polopenzí a procedurami již od 2 500 Kč
Vitalita a relaxace - 2 noci s polopenzí a procedurami již od 3 000 Kč
Čokoládový sen - 2 noci s polopenzí a procedurami již od 5 000 Kč
Královské dny v lázních - 2 noci s polopenzí
a procedurami již od 5 500 Kč
Osvěžení těla a duše - 2 noci s polopenzí a procedurami již od 6 000 Kč
Lázeňský relax - 7 nocí s polopenzí a procedurami již od 9 100 Kč
Další dárkové balíčky a speciální nabídky naleznete na www.marienbad.cz
Římské lázně
Palladio Spa Centre
Lesní pramen
Minerální koupel
Svoboda, kat. Komfort
Lázeňský relax od 3 480 Kč za osobu
Pobyt zahrnuje:
• 4x ubytování s polopenzí
• malý dárek – kosmetika Marienbad Cosmetics
• 1x klasickou masáž částečnou
• 1x suchou plynovou lázeň CO2
Wellness pro seniory od 4 450 Kč za osobu
Pobyt zahrnuje:
• 5x ubytování s polopenzí
• 1x klasickou masáž částečnou
• 1x parafínový zábal
• 1x suchou plynovou lázeň CO2
• 1x inhalaci
•KONTAKT
Svoboda, Lobby
Víkend s tenisem od 2 780 Kč za osobu
Pobyt zahrnuje:
• 2x ubytování se snídani formou bufetu
• 1x uvítací nápoj
• trénink v tenisovém komplexu
(2 hodiny s trenérem, 2 hodiny individuálně)
• 1x minerální koupel se suchým zábalem
• 1x aroma masáž částečnou
Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.
Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 655 501-9
Fax: +420 354 655 500
E-mail: [email protected]
www.marienbad.cz
czech-tim.cz
11
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
LÁZNĚ KYNŽVART
Praha
www.detskalecebna.cz
Brno
Dětská lázeňská léčebna
LÁZNĚ KYNŽVART
PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ – LÁZNĚ KYNŽVART JSOU NEJVÝZNAMNĚJŠÍ LÁZEŇSKÉ MÍSTO ČR PRO LÉČENÍ
NESPECIFICKÝCH NEMOCÍ CEST DÝCHACÍCH U DĚTÍ.
Rozlehlý areál léčebny čítá šest lázeňských
domů s celkovou kapacitou 355 lůžek a další
provozní budovy, včetně historické budovy balneoprovozu a moderního wellness cetra s bazénem, saunou a posilovnou. Lázeňský bazén je
čištěn a desinfikován ozonizační technologií, tj.
bezchlorovou úpravou vody.
V léčebně je poskytována komplexní lázeňská léčba, která je plně hrazena zdravotními
pojišťovnami, a rovněž příspěvková lázeňská
léčba, hrazená zdravotními pojišťovnami částečně.
Léčebna nabízí rovněž týdenní nebo vícetýdenní ozdravné lázeňské pobyty pro děti, víkendové
ozdravné pobyty „na zkoušku“, rekondiční pobyty. Kolektivům nabízí ozdravné i léčebné pobyty,
ale např. i školu či školku v přírodě. U každého
takového pobytu je možné domluvit specifické
a konkrétní podmínky dle požadavků.
12
duben 2013
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
INZERCE
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
KARLOVARSKÝ KRAJ
www.zivykraj.cz
KARLOVARSKÝ KRAJ
– jeden den nestačí...
KARLOVARSKÝ KRAJ VÁS ZVE DO SVÝCH 5 LÁZEŇSKÝCH MĚST, ALE I MIMO NĚ. INSPIRACI A INFORMACE PRO SVŮJ LÉČEBNÝ I POZNÁVACÍ POBYT, UBYTOVÁNÍ, ALE TAKÉ PRO
RŮZNÉ DRUHY KRÁTKODOBÝCH VÝLETŮ HLEDEJTE NA NOVÉM TURISTICKÉM PORTÁLU
ŽIVÝ KRAJ.
vat jak cestování po
cenných památkách,
které najdete doslova na každém kroku,
tak zařazením nejrůznějších sportovních
aktivit. V Karlovarském kraji najdete skvěle
upravená golfová hřiště, síť zajímavých turistických tras, dobré podmínky pro Nordic walking.
Oblíbili jste si cykloturistiku? Nebudete strádat. K dispozici je zajímavá nabídka cyklotras
i servis služeb a půjčoven. V zimním období
kraj nabízí dobré podmínky pro běžecké i sjezdové lyžování, výlety na sněžnicích nebo např.
snowtubing.
Všechny tato možnosti Vám doslova leží
u nohou, jen je zvednout. A na to Vám opravdu jeden den stačit nebude. Přejeme příjemný
pobyt – Vaše zdraví je u nás v dobrých rukách.
ZÁMEK KYNŽVART
– Kynžvartské muzeum příběhů
KYNŽVARTSKÝ KABINET KURIOZIT SKRÝVÁ STOVKY A TISÍCE UNIKÁTNÍCH PŘEDMĚTŮ, KTERÉ
UŽ V DOBÁCH KNÍŽETE METTERNICHA PŘEKVAPOVALY NÁVŠTĚVNÍKY ZÁMECKÉHO MUZEA.
Zpracování původních dobových muzejních
katalogů, originálních rukopisných inventářů
a dokumentů nyní pomáhá osvětlit původ a historii mnoha starobylých či exotických kuriozit
a vrátit jim jejich dávno zapomenutý příběh.
Stejné je to i s příběhy deníků.
Člověk má většinou divný pocit, když si listuje
cizím deníkem. Něco jiného představuje samozřejmě např. lodní deník, pokladní deník nebo
deník nějaké známé osobnosti.
Deník mladé dívky, jak ho známe z románů či
z historických filmů, je ale něco zcela jiného.
Obsahuje často velmi důvěrná svědectví a bývá
dobře ukryt v nějaké skrýši.
Na zámku Kynžvart najdeme deníky veřejné,
např. stránky lodního deníku rakouské fregaty „Novara“, která podnikla v letech 18571859 slavnou expedici kolem světa. Jsou tu ale
i deníky velmi neveřejné. V roce 1826 si tehdy
čtrnáctiletá dcera kancléře Metternicha Leontýna (1811-1861) začala psát svůj dívčí deníček.
Psala si ho čtyři roky, až do tragické smrti své-
ho bratra Viktora. Teprve po více než sto letech
našla deník docela náhodou zvědavá manželka
posledního knížete, kněžna Tatiana von Metternich. Intimní deník Leontýny pak uveřejnila
v roce 1990 spolu s dalšími nepublikovanými
dopisy. V roce 1836 se Leontýně, jež se provdala
za uherského hraběte Moritze Sándora, narodi-
la dcera Pauline. Ta se ve dvaceti letech provdala
za svého strýce, knížete Richarda von Metternicha. Po své matce zřejmě zdědila i sklon k psaní
deníku, svůj deník pak po mnoha letech sama
připravila k vydání.
Senzací byl však nález deníku nemanželské
dcery slavného spisovatele, Alexandra Dumase staršího (1802-1870), na zámku Kynžvart.
Deník věnovala na rozloučenou rakouskému
velvyslanci, knížeti Richardovi von Metternich.
•KONTAKT
Karlovarský kraj je ve světě proslulý skvělou
úrovní péče a odborných znalostí lékařů především v oboru lázeňství. Turisté sem však čím
dál tím častěji míří nejen za lázeňskou léčbou,
ale také za dalšími odborníky z oboru medicíny
– především dentisty, očními lékaři, plastickými chirurgy… Lázeňskou léčbu můžete spojit
s prohlídkou celého kraje. A můžete se věno-
Zámek Kynžvart
Tel.: +420 354 691 269, 354 691 361
E-mail: [email protected]
www.kynzvart.cz
czech-tim.cz
13
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
INZERCE
14
duben 2013
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
PROGRAM•AKCE
MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ SE NACHÁZÍ PŘÍMO POD SVOU DOMINANTOU – ČERNOU HOROU
(1299 METRŮ NAD MOŘEM), SE KTEROU JE OD ROKU 1928 SPOJENO KABINOVOU
LANOVOU DRÁHOU. NÁVŠTĚVNÍKŮM JANSKÉ LÁZNĚ NABÍZÍ NEJEN LÁZEŇSKOU PÉČI
V MODERNÍCH KOMPLEXECH PRO DĚTSKÉ I DOSPĚLÉ PACIENTY, ALE STÁLE VĚTŠÍ POPULARITU ZÍSKÁVÁ LYŽAŘSKÝ AREÁL SKIRESORT ČERNÁ HORA.
neznáte“ ze sbírek místního občana, pana Jana
Hainiše, člena Klubu sběratelů kuriozit. Návštěvníci mohou v objektu Quisisana, v prostorách
místní lékárny, shlédnout řadu vzácných historických exponátů – zimní sportovní vybavení,
suvenýry, odznaky, dobové pohledy a poštovní
celiny. Výstava je celoročně přístupná v době
provozu lékárny.
•KONTAKT
MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ
– hory a lázně v jednom
DUBEN
30. dubna – Pálení čarodějnic - tradiční oheň
s country kapelou - fotbalové hřiště
KVĚTEN
konec května – Krosnacross - závod v běhu na
Černou horu se zátěží
31. 5. – 1. 6. – 18. ročník mezinárodního turnaje ve stolním tenise tělesně postižených hotel Omnia
ČERVEN
8. 6. – Oslava Dne dětí
22. 6. – Zahájení letní sezóny promenádních
koncertů - náměstí
ČERVENEC - SRPEN
každá neděle 14–16 hod. – Promenádní koncerty - lázeňská kolonáda
20. 7.
Kreativní cirkus Ua´la Bosorka - dvoudenní program – artisté, žongléři, divadlo, tvůrčí dílny
30.–31. 8. – Mistrovství světa veteránů a Mistrovství ČR v běhu do vrchu Janské Lázně Černá hora
ZÁŘÍ
7. 9. 2013 Krkonošská 70MTB - závod tříčlenných družstev na horských kolech
Město Janské Lázně
náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně
Tel.: +420 499 875 101
www.janske-lazne.cz
Turista si přijde na své v zimě i v létě. Na vrcholu
Černé hory láká výhled z rozhledny vysoké 25,7
metrů, která vznikla přestavěním posledního
sloupu staré lanovky. V centru města najdete
dva kostely: farní katolický kostel Sv. Jana Křtitele a kostel evangelický. Dominantou města je
secesní budova kolonády, zajímavostí jsou domy
prohlášené za kulturní památku.
Na kulturní program zve zájemce městské kino
Vlast, kde probíhají kromě filmových také divadelní představení a koncerty. Již tradiční akcí
s pestrým celodenním programem a řemeslným
jarmarkem je slavnostní Zahájení letní sezóny
promenádních koncertů, kterou začínají pravidelné nedělní koncerty na kolonádě.
Nejen na krkonošské speciality zve návštěvníky
řada restauračních zařízení, ubytování je možné
v tradičním i moderním stylu.
V Janských Lázních byla v létě 2012 zpřístupněna stálá expozice s názvem „Janské Lázně, jak je
czech-tim.cz
15
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
LÁZNĚ JÁCHYMOV
Praha
www.laznejachymov.cz
Aktivní rodinná dovolená
V JÁCHYMOVSKÝCH LÁZNÍCH!
Brno
Výhodné balíčky pro celou rodinu nabízí LH Astoria s celodenním stravováním formou bufetových
stolů. Výhodou je bezprostřední blízkost lázeňského centra Agricola s aquacentrem, v němž se děti
mohou dosyta vyřádit. Najdete zde plavecký bazén,
tobogán, bazének pro nejmenší, suchou a parní
saunu, rehabilitační bazének, Kneippův chodník,
Fitness, solárium, různé wellness a relaxační procedury, solnou jeskyni, kryokabinu a další služby.
Agricola přináší hostům pravidelné hodiny Pilates,
Zumby a Aquafitness.
Jáchymovské lázně jsou však otevřeny všem, kteří
kromě léčby hledají kvalitní relaxaci, krátkodobý
odpočinek či ideální místo pro strávení rodinné
dovolené. Krušné hory, v jejichž srdci lázně Jáchymov leží, nabízejí spoustu možností k vycházkám,
nenáročné trasy pro Nordic Walking i cyklostezky
na české i německé straně. Kromě velice lákavých
exteriérů lákají do Jáchymovských lázní také kvalitní wellnessové procedury, špičková nabídka ubytování i moderní aquacentrum.
•KONTAKT
LÁZNĚ JÁCHYMOV JSOU ZNÁMÉ SVOU UNIKÁTNÍ LÉČBOU POHYBOVÉHO APARÁTU RADONOVOU VODOU. TENTO ČISTĚ PŘÍRODNÍ ZDROJ
NENAJDETE V ŽÁDNÝCH JINÝCH ČESKÝCH LÁZNÍCH. A TAKÉ NA SVĚTOVÉM POLI SLAVÍ TRADIČNÍ JÁCHYMOVSKÁ LÉČBA SVÉ ÚSPĚCHY
JIŽ VÍCE NEŽ 100 LET!
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
Tel.: +420 353 833 333,
E-mail: [email protected]
ZA JÁCHYMOVSKÝM TOLAREM
JÁCHYMOV JE KRÁSNÉ MĚSTO NA ÚPATÍ KLÍNOVCE, JE VSTUPNÍ BRÁNOU DO KRUŠNÝCH
HOR. TATO BRÁNA ZÁPADNÍCH KRUŠNÝCH HOR MÁ VELMI BOHATOU HISTORII, KTERÁ
ZAČÍNÁ, DÍKY NÁLEZŮM STŘÍBRA, V ROCE 1516. V JÁCHYMOVĚ SE V ROCE 1519 ZAČALA RAZIT STŘÍBRNÁ MINCE NAZVANÁ „TOLAR“, JEŽ DOSÁHLA TAKOVÉ POPULARITY, ŽE
SE STALA PŘEDCHŮDCEM AMERICKÉHO DOLARU.
Špitální kostelík
16
duben 2013
Horní Hrad a další. Na své si přijdou také vyznavači cykloturistiky, kde je na vrchol Klínovce
zaveze sedačková lanovka a je zde spousta nově
otevřených cyklostezek. Za prohlídku stojí také
příhraniční oblasti v blízkém Německu, kde je
možně navštívit lázně v Oberwissenthalu, vodní
centrum v Geyeru a určitě Fichtelberg s vodním
světem.Zima nabízí možnost sjezdového a běžeckého lyžování v mnoha sportovních centrech
okolí nejvyšší hory Krušných hor, Klínovce.
PROGRAM•AKCE
18. – 24. 3. – Velikonoční výstava
25. 5.– Zahájení lázeňské sezóny
červen–srpen – Jáchymovské kulturní léto 2013
(programna www.mestojachymov.cz)
31. 8. – Jáchymovská pouť
•KONTAKT
Příroda, okolí města a nejvyšší hora Krušných hor
Klínovec poskytuje návštěvníkům v každém ročním období plnohodnotné trávení volného času.
Po celý rok můžete navštívit vodní centrum
s mnoha atrakcemi. K prohlédnutí je také Špitální kostelík, který je nejstarší dochovanou
památkou města. Prohlídka je vždy od dubna do
října každé úterý a čtvrtek v 15.00 hodin a 16.00
hodin.Prohlédnout si návštěvníci mohou také
Královskou mincovnu – Muzeum, kde se nachází celá historie Jáchymova. Od května do října je
možné nahlédnout do Štoly č. 1 Barbora. Návštěvníkům se v letních měsících nabízí spousta
vycházek do okolí, jako např. „Naučná stezka
Jáchymovským peklem“, procházka po místech,
kde stávaly pracovní tábory. Nově otevřenou
„Naučnou stezkou o radonu“, Císařskou alejí,
lze navštívit „Údolí mlýnků“, Dívčí skok. Nabízí
se celodenní výlet na Popov, Ježíškovu cestu na
Boží Dar, Blatenský vrch, Vlčí jámy. Z Jáchymova lze podniknout výlety na hrady Loket, Bečov,
Turistické informační centrum Jáchymov
Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
Tel.: +420 353 808 111
www.mestojachymov.cz
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
Lázeňské a kulturní město
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍZÍ V LETOŠNÍM ROCE SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH MÍST,
KULTURNÍCH AKCÍ A RELAXAČNÍCH ZÁŽITKŮ.
Muzeum českého porcelánu, které soustřeďuje
přes 6000 kusů porcelánových výrobků.
metabolizmu cukrů a tuků. Lázně také nabízí
celou řadu moderních wellness procedur.
Aquapark
Klášterec nad Ohří nabízí letní aquapark s mnoha vodními atrakcemi. V areálu se nachází plavecký bazén, tři tobogány, skluzavky, vodní hřiby, vířivky, divoká voda, skokanská věž a dětské
bazény. Součástí aquaparku jsou plážová hřiště
a rozlehlé travnaté plochy. I na letošní sezónu je
připraven aqua-zorbing (chození po vodě v plastové kouli) a další sportovní a zábavné vyžití.
Lázně Evženie
Zámek
Dominantou města je čtyřkřídlý zámek na
břehu řeky Ohře. Nachází se uprostřed desetihektarového anglického parku se vzácnými
dřevinami, který byl založen v 17. století. Zámek založili páni z Fictumu v roce 1514. V roce
1623 získávají zámek Thunové, kteří nechali
zámek přestavět do barokní podoby. Současnou pseudogotickou podobu získal po rozsáhlých požárech v letech 1856 -1860. V roce 1792
vznikla v Klášterci nad Ohří druhá nejstarší
porcelánka v Čechách. Na zámku je umístěno
Lázeňství v Klášterci nad Ohří má tradici již od
roku 1883, kdy byl nalezen pramen Evženie,
jenž byl později prohlášen za léčivou minerální vodu. O několik let poté byl nalezen i druhý
pramen, Klášterecká kyselka. Lázně byly opuštěny v první polovině 20. století. Po rozsáhlé
rekonstrukci se nyní Klášterec nad Ohří může
pyšnit novým a moderním lázeňským areálem
Evženie, jenž disponuje třemi minerálními prameny, které můžete ochutnat. V lázeňském areálu nalezneme lázeňský dům, restauraci, kavárnu, penzion, stáčírny minerálních vod, kolonádu, turistické informační centrum, lázeňský
park a tenisový klub. V lázeňském domě se
nachází ubytovací část, bazén, parní lázeň, sauna či whirlpool a infrasauna. Lázně Evženie léčí
nemoci pohybového aparátu, cévního ústrojí,
močových cest a nemoci spojené s poruchami
Masáže: reflexní masáže, amma, thajské, indické, lávové kameny, medová, čokoládová.
Baňkování / Měkké a mobilizační techniky /
Rehabilitační skupinové cvičení v tělocvičně
i v bazénu / Individuální cvičení / Bazén, parní
lázeň, whirlpool / Infrasauna / Lékařské prohlídky, vč. konziliárních vyšetření / Koupele:
uhličité, rašelinové, hydromasážní, přísadové,…
/ Pitná kúra pro klienty lázní zdarma / Parafín
/ Speciální zábaly / Peeling / Elektroterapie /
Magnetoterapie / Ultrazvuk / Inhalace / Dornova metoda / Breussova metoda / Další služby: kosmetika, pedikúra, kadeřnictví, kavárna,
půjčovna vybavení na Nordic walking. V areálu
lázní je možno využít půjčovnu kol a lodiček,
tenisové kurty.
V sobotu 11. května 2013 se koná městská
slavnost - zahájení lázeňské sezóny v areálu
Lázní Evženie. Jste srdečně zváni.
•KONTAKT
Památková zóna města začíná rozlehlým parkem, ve kterém stojí zámek a barokní letohrádek, Sala terrena se sochami Jana Brokoffa.
V parku můžete obdivovat 220 různých dřevin či procházející se pávy. Historické náměstí
s novorenesanční radnicí obklopují domy z přelomu 18. a 19. století, uprostřed se nachází Lví
fontána od Brokoffa a Sloup Nejsvětější Trojice
z roku 1694. V památkové zóně se tyčí barokní
kostel Nejsvětější Trojice a hřbitovní kostel Panny Marie Utěšitelky. Na historickou část města navazuje lázeňský areál, kde stojí původní
lázeňské domy z konce 19. století a nový lázeňský dům Evženie. V blízkosti města najdeme
zříceniny hradů Lestkov (Egerberg), Šumburk,
Perštejn a Hasištejn. Hory obklopující město
jsou krásné v každém ročním období k procházkám či lyžování. Řeka Ohře je vhodným
a oblíbeným tokem vodáků.
Turistické informační centrum
Nám. Dr. E. Beneše 86
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 376 431
E-mail: [email protected]
www.goklasterec.cz
Lázně Evženie
Kyselka 104
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 698 770
E-mail: [email protected]
www.arc-med.cz
czech-tim.cz
17
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
hostů ročně
děkujeme
LÁZEŇSKÉ A WELLNESS POBYTY ZA SKVĚLÉ CENY
NEODOLATELNÁ NABÍDKA
Relaxace v Jeseníkách - Wellness hotel DIANA Velké Losiny
Léčebné pobyty
Rodinné pobyty 6 dnů / 5 nocí
od 5 900 Kč/os
Odpočiňte si 4 dny / 3 noci
od 3 870 Kč/os
Wellness a relaxace
Rodinná dovolená
Firemní akce
Vyzkoušejte termální prameny - TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny
Komplexní kúra 8 dnů / 7 nocí
Zotavovací balíček 8 dnů / 7 nocí
od 10 850 Kč/os
od 8 400 Kč/os
Načerpejte energii v LUHAČOVICÍCH - Lázeňské hotely MIRAMARE
Komplexní kúra 8 dnů / 7 nocí
od 9 100 Kč/os
Lázně na zkoušku 8 dnů / 7 nocí
od 7 000 Kč/os
Relaxace na Moravském Slovácku – SIRNATÉ LÁZNĚ Ostr. Nová Ves
Léčba lupenky 8 dnů / 7 nocí
od 9 450 Kč/os
Týden pro seniory 8 dnů / 7 nocí
od 7 000 Kč/os
Královská péče v Mariánských Lázních – Lázeňský hotel ROYAL
Paušální kúra 8 dnů / 7 nocí
Mariánskolázeňský elixír 3 dny / 2 noci
www. roya l s p a . c z
18
duben 2013
od 12 950 Kč/os
od 3 850 Kč/os
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
VELKÉ LOSINY obklopené zelení
K nejvýznamnějším historickým dominantám
patří dvě národní kulturní památky - zámek
a ruční papírna s muzeem, jedinečné termální
lázně, farní kostel, církevní a světské stavby.
Dobrým tipem na rodinný výlet je procházka k unikátním dřevěným kostelíkům
v Maršíkově nebo v Žárové. Naučná stezka Velké Losiny je ideálním místem pro
strávení volného času, která Vás provede
rozmanitou krajinou a na svých vyhlídkových posezeních Vám nabídne úžasné
výhledy na hřebeny Jeseníků.
Cílem je udržet turisty v regionu celoročně.
Na přelomu roku budou nejen místním
občanům, ale i návštěvníkům, kteří se v této
•KONTAKT
LÁZEŇSKÁ OBEC VELKÉ LOSINY LEŽÍ SEVERNĚ OD MĚSTA ŠUMPERK V MALEBNÉM ÚDOLÍ
ŘEKY DESNÉ A JE JEDNÍM Z NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH MÍST PODHŮŘÍ HRUBÉHO JESENÍKU.
SOUČÁSTÍ OBCE JSOU JEJÍ MÍSTNÍ ČÁSTI – MARŠÍKOV, BUKOVICE, LUDVÍKOV A ŽÁROVÁ.
již dlouhodobě připravovaných projektů – Areál
zdraví s víceúčelovou halou, Relaxační a sportovní zóna a Příjezdová komunikace s parkovištěm.
Atraktivitu Velkých Losin výrazně podporují rozvíjející se termální lázně. Na místě dnešního koupaliště je v plánu vybudovat termální park s krytým
i venkovním bazénem. Bazény budou využívat
výhradně léčivou sirnou vodu ze zdejších termálních pramenů. Podobný vodní park s celoročním
provozem v republice zatím neexistuje.
Obec Velké Losiny nemá klasické náměstí, ale
proměnou dosud jen travnaté plochy vznikne
malé náměstíčko s obnovenou zelení, novými
chodníky, lavičkami a vydlážděným pódiem s vodním prvkem.
Chcete-li vidět krásnou jesenickou přírodu, navštívit národní kulturní památky, poznat příjemnou lázeňskou atmosféru a odnést si spoustu
kulturních zážitků, potom neváhejte a přijeďte
trávit svůj volný čas do Velkých Losin.
Obec Velké Losiny
Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny
Tel.:+420 583 248 422,
E-mail: [email protected]
www.losiny.cz
Informační centrum Velké Losiny
části Jeseníků rozhodnou strávit svůj
volný čas, k dispozici nově vybudované objekty. Na zelené louce u zámku
byly již zahájeny práce na realizaci tří
Lázeňská 674, 788 15 Velké Losiny
Tel.: +420 583 248 248,
E-mail: [email protected]
www.iclosiny.cz
Lázeňské místo
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
LÁZEŇSKÉ OBCI OSTROŽSKÁ NOVÁ VES SE V MINULÉM ROCE PODAŘILA OPRAVA SILNICE PROCHÁZEJÍCÍ OBCÍ A JIŽ DVA ROKY PROBÍHÁ REVITALIZACE ZELENĚ, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE I DOPLNĚNÍ LAVIČEK, ABY HOSTÉ Z LÁZNÍ, KTEŘÍ SE PROCHÁZEJÍ OBCÍ, MĚLI
MOŽNOST SI TROCHU ODDYCHNOUT.
lákají obyvatele okolních měst a obcí ke koupání,
rekreaci a sportu. Koupání na přírodním koupališti Albatros patří k vyhledávaným a příjemným
zážitkům, hlavně pro rodiny s menšími dětmi.
Pro milovníky golfu je k dispozici zatím 9 jamkové hřiště, které se má rozšiřovat na 18 jamkové a z dotačního programu ROP se připravuje
výstavba nové provozní budovy. Letos začala revitalizace autokempu, kde vznikne Slovácký dvůr
s rybářskou baštou a s kvalitním zázemím.
Sirnaté lázně jsou necelý 1 km za obcí a kromě
chůze je v obci díky cyklistickým stezkám nejčastějším dopravním prostředkem místních lidí
i hostů kolo. Součástí jedné stezky je i naučná
včelařská stezka a vinařská stezka.
Obec Ostrožská Nová Ves je kromě Sirnatých lázní známa i svými štěrkovými jezery, které v létě
Dominantou a kulturní památkou je v obci kostel
Sv. Václava z roku 1770. Sirnaté lázně Ostrožská
Nová Ves jsou lázně komorní, které poskytují
kvalitní zdravotní služby a mají výborné léčebné
výsledky. Přijeďte k nám na rekreaci nebo na léčení, určitě budete spokojeni, konstatuje pan Stanislav Tureček, starosta obce.
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE:
Zahájení lázeňské sezóny
8. 5. v 15 hod.– Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Lázeňské folklórní zpívání
MS historických kol a auta veteráni – Veselí nad
Moravou – 25. 5. v 10.30 hod. – exibiční průjezd se
zastávkou v Sirnatých lázních
• www.onves.cz
czech-tim.cz
19
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
LÁZNĚ PODĚBRADY
R EL A
www.lazne-podebrady.cz
Á
X UJ T E V ýE SK ÝCH L
F ES
Í A P RO
C
I
D
A
S TR
Z N ÍC H
Léčebný pobyt v délce 3 týdnů je klientům
nastaven individuálním léčebným programem,
který směřuje k celkové regeneraci organismu.
Lázně Poděbrady, a.s. jsou největší lázeňskou
společností ve Středních Čechách známou
především díky úspěšnému lázeňství již od roku
1908. Lázně Poděbrady vycházejí z více než
stoleté tradice.
Lázně Poděbrady, a.s. se specializují na léčbu…
Q Onemocnění oběhového systému
Q Nemoci z poruch výměny látkové
Q Nemoci pohybového aparátu
Centrum časné rehabilitace je unikátní špičkové
pracoviště, kam jsou klienti překládáni přímo
z kardiochirurgické kliniky. Jedná se o obdobu
jednotky intenzivní péče.
V zařízeních akciové společnosti Lázně
Poděbrady můžete relaxovat celý rok
i v rámci tématických relaxačních wellness
pobytů různé délky a zaměření. Využít můžete
i speciálních pobytových programů k Vaší
celoroční dovolené.
Široká síť cyklostezek, sportovního a kulturního
vyžití, gastronomické nabídky, lázeňských
procedur a luxusních hotelů uspokojí
i náročné klienty.
Brno
IO NÁ L N Í L É ý B OU
Možnosti ubytování:
Q Hotel Zámeček****
Q Hotel Zimní lázně***
Q Hotel Libenský***
Q Hotel Libuše***
Q Hotel G-REX***
(pouze pro léčebné
pobyty)
Kontaktní informace:
LÁZNĚ PODĚBRADY, a.s.
Jiřího náměstí 39/ I, 290 33 Poděbrady
ČESKÁ REPUBLIKA
Call centrum: +420 325 606 500
Sekretariát: +420 325 606 501
[email protected]
E PU B L I K A
ý E SK Á R
více na
www.lazne-podebrady.cz
PODĚBRADY VÁS JAKO CESTOVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY ZAUJMOU HNED NA ZAČÁTKU
SVÝMI HISTORICKÝMI PAMÁTKAMI.
Dominantou města je ovšem zámek. Jeho předchůdce, raně gotický vodní hrad, zde stával už
ve 13. století. Dnes každého vítá vstupní brána z 16. století s erbem císařské orlice a znaky
českého a uherského království. Na druhém
zámeckém nádvoří je přístupný Památník krále Jiřího s mnoha historickými zajímavostmi
a lapidáriem v hradním sklepení. Uličkou Na
Dláždění lze dojít k budově Polabského muzea
s mnoha bohatými sbírkami. Za návštěvu stojí
sousední proboštský kostel Povýšení sv. Kříže.
20
duben 2013
Svůj půvab má Havířský kostelík, který zájemci
naleznou při cestě k poděbradské jízdárně.
Pro bližší seznámení s městem ale dáváme přednost zajímavým jarním akcím, které do světa
památek přinesou aktivitu, vzruch a potěšení.
Nechte se inspirovat a přijeďte se zúčastnit.
PROGRAM•AKCE
6. 4. – Setkání klubu Harley-Davidson
13. 4. – Mistrovství ČR v chůzi
3.–5. 5. – Slavnostní zahájení 105. lázeňské
sezóny
17.–19. 5. – Festival kouzel a magie
7.–8. 6. – Slavnosti krále Jiřího
14.–16. 6. – Mistrovství mažoretek ČR - finále
21.–23. 6. – Evropa hraje Kmocha - soutěžní
přehlídka mládežnických orchestrů
23. 6. – Pohádkové dobrodružství - zábavné
odpoledne pro děti
•KONTAKT
CO NAJDETE V PODĚBRADECH?
Městské kulturní centrum Poděbrady
Náměstí krále Jiřího 1/I , Poděbrady
Tel./Fax: +420 325 612 505
E-mail: [email protected]
www.ipodebrady.cz
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
HOTEL BELLEVUE – TLAPÁK ****
s živou hudbou je k dispozici noční bar v suterénu hotelu.
Samozřejmostí je moderní konferenční vybavení, Wi-Fi připojení k internetu a kompletní servis při organizaci akcí, včetně zajištění doprovodného programu dle Vašeho přání. Pro Vaše
společenské akce je k dispozici kongresový sál,
salónek Homér a Lázeňský salónek, restaurace s kapacitou 90 osob a noční bar až pro 40
osob.
Hotel disponuje vlastním wellness a balneo centrem s profesionálním personálem a pestrou
nabídkou nejrůznějších koupelí, masáží, zábalů a dalších relaxačních procedur, které budou
hýčkat Vaše tělo i mysl. Součástí hotelového
komplexu je také sauna, bazén s protiproudem
a solno-jodová jeskyně.
MILÍ ČTENÁŘI, RÁDI BYCHOM VÁM PŘEDSTAVILI ČTYŘHVĚZDIČKOVÝ LÁZEŇSKÝ HOTEL
BELLEVUE – TLAPÁK V PODĚBRADECH, KTERÝ JE PŘIPRAVEN POSKYTNOUT VEŠKERÉ
POHODLÍ A JEDINEČNOU ATMOSFÉRU, AŤ UŽ CESTUJETE ZA PRACÍ NEBO ODPOČINKEM.
DÍKY KOMFORTNÍM POKOJŮM, VÝBORNÉ KUCHYNI, ŠIROKÉ NABÍDCE DOPLŇKOVÝCH PROČ SI PRÁVĚ VYBRAT NÁŠ HOTEL?
SLUŽEB, REPREZENTATIVNÍMU KONFERENČNÍMU ZÁZEMÍ A SKVĚLÉ POLOZE JE IDEÁLNÍ • ideální dopravní dostupnost a skvělá poloha
v lázeňském centru
VOLBOU PRO VAŠE FIREMNÍ I SOUKROMÉ AKCE.
• tradice v pohostinství již od roku 1935
• široká nabídka relaxačních procedur ve vlastním wellness & balneo centru
• kongresové prostory pro 130 osob
• perfektní služby a individuální přístup
•KONTAKT
Majestátní budova hotelu, postavená již v roce
1932, má ideální polohu přímo na kolonádě
uprostřed klidného lázeňského parku, 5 minut
chůze od vlakového a autobusového nádraží.
Výborně je dostupný z Prahy po dálnici D11.
Hotel nabízí 74 pokojů s celkovou kapacitou
140 lůžek, z toho 14 pokojů je v přilehlém penzionu Alfa. Pokoje jsou v kategoriích Standard,
Apartmá a Deluxe.
Příjemná hotelová restaurace nabízí speciality domácí i mezinárodní kuchyně a široký
výběr kvalitních vín. V letních měsících je rozšířena o zahrádku přímo na kolonádě s krásným výhledem do parku. Pro večerní posezení
Hotel Bellevue - Tlapák****
náměstí T. G. Masaryka 654/III
290 01 Poděbrady
Tel.: +420 325 623 111
Fax: +420 325 614 584
E-mail: [email protected]
www.bellevue.cz
facebook.com/hotelbellevuetlapak
czech-tim.cz
21
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
LÁZNĚ TŘEBOŇ
Praha
www.aurora.cz, www.berta.cz
Brno
130 let lázeňské tradice
Lázeňské domy Lázně Aurora****
a Bertiny lázně***
Klasické léčebné pobyty spojující tradiční
lázeňskou léčbu a moderní léčebné postupy
Při léčbě pohybového aparátu využíváme
přírodní léčivý zdroj – slatinu
Krátkodobé relaxační a rekondiční pobyty
Wellness procedury a programy
Bazény, restaurace, bary, sportpark
Kongresová turistika, business & events
Bertiny lázně
Tel.: +420 384 754 555
E-mail: [email protected]
www.berta.cz
TŘEBOŇ LÁZEŇSKÁ
MĚSTO TŘEBOŇ JE IDEÁLNÍM TURISTICKÝM CÍLEM, ALE JE I OBLÍBENÝM CÍLEM PŘÍJEMNÝCH VYCHÁZEK LÁZEŇSKÝCH HOSTŮ. TŘEBOŇ JAKO JEDNO Z MÁLA LÁZEŇSKÝCH
MĚST NESPOLÉHÁ JEN NA VLASTNÍ LÁZEŇSKÉ UBYTOVACÍ KAPACITY, ALE UMOŽŇUJE
LÁZEŇSKÝM HOSTŮM UBYTOVÁNÍ I V HOTELECH A PENZIONECH PO CELÉ TŘEBONI.
Třeboň – zámek
Město pak žije rušným životem, jeho hosté jsou
totiž rozprostřeni na území celého města. K rozptýlení a pobavení hostů najdeme v Třeboni 83
gastronomických zařízení. Určitě si najdete své
oblíbené posezení, ať už ve vinárně, restauraci,
kavárně či cukrárně. Najdeme zde delikátní rybí
kuchyni, ale na své si přijdou i ostatní milovníci
dobrého jídla. Vřele doporučujeme jihočeské speciality z regionální kuchyně!
Mnoho lázeňských hostů přijíždí do Třeboně opakovaně právě z důvodu rušného společenského
22
duben 2013
života, které probíhá kromě gastronomických
zařízení i v divadle, kině, pořádají se výstavy
a festivaly. Novinkou jsou také pravidelné farmářské trhy, kde najdeme zaručené tipy na zdravou
výživu, ale také gastronomické speciality, které
najdeme jenom tady. Městem se můžete projet
v kočáře, dokonce lze využít Seegwaye.
A pokud jste jako lázeňští hosté absolvovali
všechny možnosti, které lázně nabízí, můžete se
procházet zámeckou zahradou, zajít na prohlídku zámku, nebo si zvolit některou romantickou
vycházku do okolí, nejlépe po hrázi rybníka.
•TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE:
2. – 21. 3. – Výstava obrazů P. F. Žaigly –
Paoli ve foyer divadla J. K.Tyla
6. – 14. 4. – Úžasné květinové vazby v interiérech třeboňského zámku, to je již tradiční akce
Amarylis na zámku.
20. 4. – Brány památek dokořán – V tento den
budou zdarma k vidění např. schwarzenberská lednice v Domě přírody, běžně nepřístupné zámecké
prostory a divadlo J. K. Tyla.
20. 4. – Po stopách sídel zaniklých na Třeboňsku po roce 1945 – 35 km dlouhá trasa cyklovýletu začíná ve 12.45 u železniční stanice Nová
Ves nad Lužnicí.
3. – 8. 5. – Festival animovaného filmu
ANIFILM 04
18. 5. – Otevírání lázeňské sezóny v Třeboni
25. 5. – Od Velenic podél hranic aneb Třeboňskou šlapkou kol Lužnice s babkou – Tradiční zahájení cyklistické sezóny na Třeboňsku.
Registrace účastníků mezi 9.00 - 9.30 na stadionu
v Českých Velenicích. Trasa povede podél Lužnice
do Třeboně (53 km).
•KONTAKT
Lázně Aurora
Tel.: +420 384 750 555
E-mail: [email protected]
www.aurora.cz
Informační a kulturní středisko města Třeboně
Masarykovo náměstí 103, 379 01 Třeboň
Tel.: +420 384 721 169
E-mail: [email protected]
www.itrebon.cz
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
LÁZNĚ BECHYNĚ
Praha
www.laznebechyne.cz
LÁZNĚ BECHYNĚ pro každého
JARNÍ BECHYNĚ VÁM NABÍDNE NEJEN VYSOKÝ LÉČEBNÝ STANDARD, MODERNÍ LÁZEŇSKÉ ZÁZEMÍ, ALE I NOVINKY V OBLASTI WELLNESS A RELAXAČNÍCH MASÁŽÍ.
Léčíme zde především artritidy a artrózy, Bechtěrevovu chorobu, metabolická onemocnění
s postižením kloubů, bolestivé syndromy šlach
a svalů, předoperační a pooperační stavy,
osteoporózu, nemoci nervové a další. Slatina
dovážená z vlastního rašeliniště na nedalekých Komárovských blatech je naším hlavním
přírodním léčivým zdrojem.
Osvědčené jsou lázeňské procedury, jako např.
slatinné, perličkové a přísadové koupele, slatinné, medové i čokoládové zábaly, podvodní,
klasické, relaxační, antistresové i aromatické
masáže, masáže lávovými kameny a mořskými lasturami, fyzioterapie, mechanoterapie,
elektroléčba, parafin, suché uhličité koupele,
plynové injekce, lymfodrenáž, plavání a léčebný tělocvik v bazénu, skupinový i individuální
léčebný tělocvik, aquaaerobik, finská a parní
sauna, solárium, nordic walking.
Výhodná příspěvková léčba a akční ceny se
slevou až 2 964 Kč!
Každý sedmý den ubytování a stravování
zdarma!
Pro příspěvkovou léčbu (cena pobytu např. při
volbě stravování plná penze Standard a ubytování Econom začíná již od 486 Kč na osobu
a den) bude sleva oproti platnému ceníku automaticky zúčtována při zaplacení.
Pobyt u nás může být i vhodným dárkem!
Matamanoa
másla, zábal a závěrečná harmonizace. Masáž
je prováděna plynulými rytmickými pohyby
pomocí horkých a studených mušlí a dlaní.
Hlavním principem je jemná a hluboká práce
svalů dlouhými a plynulými tahy. Masáž uvolňuje blokády, svalové napětí, podporuje proudění krve a lymfy.
Talasoterapie – dolní končetiny,
břicho, boky, hýždě
Hluboce relaxační masáž, peeling a zábal
z mořských řas. Mořské řasy, které jsou velmi
oblíbenou složkou v talasoterapii, účinně podporují detoxikaci prostřednictvím kosmetické
péče a zábalů a přinášejí očividně úspěch i při
formování postavy, redukci tukových polštářů,
zpevnění poprsí a ochablé pokožky. Po peelingu provádí terapeut důkladnou masáž olejem
z mořských řas s přídavkem arganového oleje.
Pak následuje pudrový zábal a na závěr ošetření tělovým mlékem taktéž z mořských řas.
•KONTAKT
Brno
Hluboce relaxační masáž celého těla horkými
a studenými mušlemi, nanesení kokosového
Lázně Bechyně, s. r. o.
Lázně 202, 391 65 Bechyně
Tel.: +420 381 476 100 – recepce
Tel.: +420 777 710 220 – přijímací kancelář
E-mail: [email protected]
LÁZNĚ VRÁŽ
Praha
Brno
www.lazne-vraz.cz
SEZÓNA V LÁZNÍCH VRÁŽ ZAČÍNÁ
LÁZNĚ VRÁŽ OTEVÍRAJÍ SVÉ ZÁMECKÉ BRÁNY A NABÍZEJÍ SLUŽBY VŠEM,
KTEŘÍ HLEDAJÍ ODPOČINEK, RELAXACI A OSOBNÍ PŘÍSTUP.
Pobytové slevy:
při pobytu 7-13 dní 10 %, 14-20 dní 20 %, delší
než 21 dní 30 %.
tzv. pod jednou střechou, nemají klienti problémy se složitým převlékáním a přesuny jak na
jednotlivé léčebné procedury, tak na snídaně,
obědy a večeře.
Volný čas
Pro volný čas je k dispozici vnitřní i venkovní
bazén, sauna, solárium, půjčovna kol, tenisové
kurty, kulečník, šipky, stolní fotbal, bezplatné
Wi-Fi připojení k internetu, fitness, stolní tenis,
kosmetika, pedikúra, manikúra, kadeřník.
•KONTAKT
V lázních Vráž Vás nadchne zámecká atmosféra, osobité kouzlo anglického parku a rozmanitá nabídka léčebných, relaxačních i zkrášlujících procedur. Lázně jsou zaměřeny na nemoci
nervového a pohybového ústrojí a rehabilitaci.
Naleznete zde bohaté možnosti sportovního
a kulturního vyžití, jedinečnou okolní přírodu
a nepřeberné množství výletů po okolních přírodních, kulturních a technických památkách.
Lázně Vráž jsou plně bezbariérové, a to nejen
v ubytovací a stravovací části, ale hlavně v celém
balneoprovozu, vodoléčbě i elektroléčbě (zvedáky u van, bazénu atd.), takže mohou nabídnout
komfortní absolvování procedur každému klientovi, bez ohledu na stupeň jeho pohyblivosti.
Další nespornou výhodou je vzájemné propojení všech budov lázní zastřešeným a vytápěným
koridorem. Díky tomu, že jsou veškeré aktivity
Lázně Hotel Vráž, s.r.o.
Karlovo náměstí 3, 128 00 Praha 2
Provozovna: Vráž 1, 398 32 Stará Vráž
Tel.: +420 382 737 111, Fax: +420 382 283 136
E-mail: [email protected]
czech-tim.cz
23
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
ŠUMAVSKÉ LÁZNĚ
Praha
www.sumavskelazne.cz
Brno
ŠUMAVSKÉ LÁZNĚ POPRVÉ
JEDINÉ LÁZNĚ V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÉ NABÍZÍ ZCELA UNIKÁTNÍ
SKLOUBENÍ LÁZEŇSTVÍ S PŘÍRODOU, ZEMSKOU ENERGIÍ A HISTORIÍ.
24
duben 2013
pramenitá voda, horský vzduch a místní bylinky,
to byl domácí lékař obyvatel Šumavy.
Na tyto tradice navazuje zcela ojedinělý projekt
pod názvem Šumavské lázně, který nabízí ParkHotel Tosch. Technologicky moderní balneo
provoz, rozkládající se na ploše 320 m2, je zcela
orientován na bylinné procedury včetně koupelí,
bylinné páry, zábalů a masáží. Hluboké sklepení,
skála, původní valená kamenná klenba Vás podvědomě vrací do 16. století a společně s unikátním interiérem lázní přispívá k výraznému zklidnění Vašeho organismu. Veškeré produkty, které
se v lázních používají, jsou z čistého prostředí
Šumavy. Z čerstvých bylin sbíraných na soukromých horských pastvinách jsou připravovány
certifikovanou společností specielní směsi pro
lázeňský provoz. Host si může vybrat z pěti druhů bylinných koupelí a tří směsí připravovaných
pro parní lázeň. Rovněž rašelina a jíly nesou
značku s logem Šumava. Pitný režim je zajištěn
u každé procedury v podobě bylinného čaje, který je rovněž připraven pouze pro provoz Šumavských lázní.
Vlastní v jeskyni vyvěrající pramen sv. Barbory
je součástí vodoléčby, která neodmyslitelně patří ke správnému a zdravému způsobu života.
Speleoterapie má velmi příznivý vliv na nemoci
horních cest dýchacích. Díky silnému pronikání
zemské energie zvýší navíc Vaši odolnost proti
stresu, usnadní spánek a celkově přispěje ke
zvýšení sebevědomí a celkovému pozitivnímu
posílení organismu.
Klimatické podmínky Kašperských Hor jsou zcela srovnatelné s lázeňskými středisky v bavorské
části Šumavy. Označení „Vzdušné lázně“ (Luftkurort) rozhodně Kašperským Horám přísluší.
Neodmyslitelnou součástí lázní je velký hotelový
park v anglickém stylu. V parku můžete nejen
posnídat, ale také jej využívat jak pro aktivní
odpočinek, tak i pro další terapie, které lze ve
volné přírodě poskytovat. K dispozici jsou zde
lehátka, lavičky, letní terasa pro příjemné posezení. Pohled z hotelového parku na hrad Kašperk
je pak příjemnou závěrečnou tečkou za jedinečným lázeňským pobytem, který Vás nabije novou
energií.
Nevíte, pro které lázně se v letošním roce rozhodnout? Navštivte naše webové stránky, kde se
dozvíte o procedurách a pobytu potřebné informace. Přejeme Vám šťastnou cestu na Šumavu.
Kolektiv pracovníků ParkHotelu Tosch
•KONTAKT
Historie ParkHotelu Tosch je od roku 1539 neodmyslitelně spojena s výrobou piva v Kašperských
Horách. Dlouhé, jednoramenné schodiště spojuje hotelovou halu s hlubokým sklepením, kde
probíhala vlastní výroba piva. Přes 4,5 m vysoké
klenby bývalé varny přecházejí do jeskyně, která
byla v 16. století vytesána ve skále, pod současným hotelem a hotelovým parkem.
Při návštěvě historického sklepení se Vám ihned
vybaví období panování krále a císaře Karla IV.,
majestátný hrad Kašperk a těžba zlata v Kašperských Horách. Vybaví se Vám období, kdy byly
šumavské louky a pláně zarostlé žlutou arnikou,
mateřídouškou, dobromyslem a řadou dalších
bylinek. Hluboké šumavské lesy a slatě, čistá
Kur & Spa
ParkHotel Tosch
Náměstí č. 4, 341 92 Kašperské Hory
Tel.: +420 376 582 592
E-mail: [email protected]
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
LÁZNĚ DUCHA LITOMYŠL
Praha
Brno
www.litomysl.cz
27. – 28. 4. 2013
Zahájení 2. litomyšlské
lázeňské sezóny
Na duši
je Litomyšl!
Bavte se a zažijte v roce 2013
pravé Lázně ducha. Tak, jako jsou
klasické lázně zaměřené na léčbu
a rekonvalescenci těla, považujeme
Litomyšl za místo, kde můžete
obnovit své síly duševní.
K léčbě duše je ideální také
návštěva akcí, které výborně
doplňují již tak kouzelnou
atmosféru Litomyšle.
13. – 19. 5. 2013
Gastronomické slavnosti
M. D. Rettigové
chut’a estetika,
tradice a experiment v gastronomii
13. – 30. 6. 2013
Smetanova Litomyšl 2013
55. ročník Mezinárodního operního festivalu
5. 7. – 31. 8. 2013
Toulovcovy
prázdninové pátky
pohádka nejen pro děti a koncert nejen
pro dospělé
5. – 7. 10. 2013
ArchiMyšl 2013
oslava Světového dne architektury
www.litomysl.cz
POKUD ZAVÍTÁTE NA ŠUMAVU, JEDNOHO Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH KOUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY,
A VYDÁTE SE NA JEJÍ ZÁPADNÍ OKRAJ DO OBLASTI KAŠPERSKÝCH HOR ZVANÉ PLÁNĚ,
URČITĚ NARAZÍTE NA MALÉ HORSKÉ MĚSTEČKO KAŠPERSKÉ HORY.
Jedna z dominant náměstí, vedle gotického
kostela, je i nově zrekonstruovaný Hotel Kašperk, jehož historické kořeny sahají až do roku
1909. Jeho rekonstrukce zaujala - a tak obdržel
v roce 2009 3. místo v soutěži Best of reality.
Porota udělila cenu za obnovení dominanty
náměstí a respektování historické budovy, spojené s hotelovou činností. Určitou zajímavostí
hotelu je, že mimo běžných čísel pokojů zde lze
nalézt názvy, které se přímo váží k historicky
zajímavým místům v okolí, a jsou tak i vhodnou
inspirací pro desítky výletů. Hotel byl postaven
přímo na základech hostince „U hroznu“, který
vznikl v době největší slávy Kašperských Hor
v období těžby zlata. Klenotem Hotelu Kašperk
je plavecký bazén o velikosti 17,5 x 6 metrů.
V bazénu jsou k dispozici podvodní masážní
trysky a relaxační zóna. Dalším místem relaxace může být hotelová zahrada, kde se lze pohodlně položit na zahradní lehátka. Pro děti je připraveno rozsáhlé pískoviště s bílým plážovým
pískem, pro větší potom fotbálek, ping pong,
petangue či cricket. Hotel také nabízí SPA služby. Zajímavostí v nabídce jsou Pure Fiji rituály.
Jedná se o tradiční „recepty na krásu“ předávané po generace v oblastech Pacifiku již více
než dva tisíce let. Používá se při nich kosmetika vyrobená z panenského kokosového oleje,
navíc obohacena o extrakty z oříšků Macada-
•KONTAKT
RELAXOVAT V KAŠPERKÁCH:
Je libo hory, cvičení, kolo či bazén?
mia a Maluccana, které obsahují mnoho vitamínů a minerálů. Pure Fiji znamená především
hloubkovou detoxikaci a důkladnou očistu těla.
Pro cykloturisty je v hotelu možnost si navíc
zapůjčit kola. Hotel Kašperk je ideální nejen pro
relaxaci a nevšední zážitky, ale je také vhodný
pro konference, rauty, zahradní party, firemní oslavy. Několik víkendů v roce pořádá „FIT
víkendy“. V rámci těchto víkendů můžete zažít
širokou škálu cvičení od aerobicu, zumby, aqua
aerobicu, až třeba po piloxing (zajímavé spojení
pilates a boxu).
Naše motto: „Naším cílem je spokojený klient,
který dostává více, než očekával.“
Hotel Kašperk
Náměstí 3, Kašperské Hory 341 92
www.hotelkasperk.cz
czech-tim.cz
25
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
LÁZNĚ HODONÍN
Praha
www.laznehodonin.cz
34. hodonínské
Brno
sezóny
Přijměte pozvání na
Lázeňský kulturní koktejl
4. května 2013
Koktejl servírujeme po celý den s příchutí folklóru,
módy, tance, krajových specialit a opravdové show
Jarní relax
ve dvou
2 noci, 6 procedur
polopenze a ubytování
4.218 Kč
2 osoby
Lázně Hodonín *** superior
Volání jara
3 noci, 8 procedur
polopenze a ubytování
2.927 Kč
1 osoba
Lázně Hodonín vám nabízí
~ tradici v léčbě pohybového aparátu,
cévního systému a neurologických potíží
~ nejlepší jodobromovou solanku v Evropě
~ komplexní služby pod jednou střechou
~ širokou nabídku pobytových programů
~ nejslunnější region s lahodným vínem a folklórem
Měšťanská 140, 695 04 Hodonín I tel.: 518 395 501, mob: 606 600 723 I [email protected]
www.laznehodonin.cz
HODONÍN V SRDCI SLOVÁCKA
HODONÍN NAJDETE V SRDCI SLOVÁCKA. PROJDĚTE SE HISTORICKÝM CENTREM, KDE SI NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ PROHLÉDNETE
BAROKNÍ KOSTEL SV. VAVŘINCE A RADNICI VE STYLU NORIMBERSKÉ SECESE. VYDAT SE MŮŽETE DO MASARYKOVA MUZEA S OJEDINĚLOU EXPOZICÍ,
VĚNOVANOU NEJSLAVNĚJŠÍMU HODONÍNSKÉMU RODÁKOVI T. G. MASARYKOVI.
1. června 2013 - Slavnosti Vodního království
Každoroční slavnosti s bohatým programem
pro malé i velké návštěvníky. Řeka Morava, která městu přinášela obživu i ochranu, se stala
hlavním motivem při založení Vodního království. Cílem bylo vytvořit nový kulturní projekt,
podpořit aktivity na Baťově kanálu a řece Moravě a zábavnou formou si připomenout historii
a život našich předků. Královna, její královská
26
duben 2013
rada, purkmistr, konšelé i měšťané království
Města Hodonína, se těší na Vaši návštěvu.
gastronomické dny za účasti partnerských měst
Města Hodonína, která by představila typické
pochutiny, vína, přivezla ukázky lidových řemesel a zapojila by se do kulturního programu.
14. září 2013 - Svátek vína
Tradiční kulturní akce města oslavující vrchol
vinařské sezóny, jejíž součástí je prezentace
a ochutnávka vína a burčáku doplněná bohatým kulturním programem.
9. – 11. srpna 2013 - Svatovavřinecké slavnosti
Tradiční a nejvýznamější kulturní akce ve městě na počest patrona římskokatolického chrámu
v Hodoníně sv. Vavřince - čtyřdenní pestrobarevná programová nabídka má charakter městských slavností, přičemž dominantním prvkem
je Svatovavřinecký lidový jarmark a Svatovavřinecké hody.
7. – 15. září 2013 - Dny evropského dědictví
Akce, která se letos koná poprvé, je zajišťována
Městem Hodonínem ve spolupráci s Domem
kultury v Hodoníně a Masarykovým muzeem.
Kulturní program si můžete užít jak ve městě,
tak i na zámečku, kde sídlí Masarykovo muzeum. Jako součást programu plánujeme také
Krojovaní
Foto: Petra Kotásková
•KONTAKT
Obdivovat můžete také architekturu Galerie
výtvarného umění, v níž se zajímavě prolínají
prvky místní lidové architektury se secesním
stylem. Nechte se pozvat i na prohlídku Muzea
naftového dobývání a geologie. K odpočinku, ale
i pro zdraví vyzkoušejte přírodní léčivou jodobromovou vodu ve zdejších lázních. K návštěvě
Vás zláká i zdejší zoologická zahrada nebo projížďka na lodi po řece Moravě.
INZERCE
Informační centrum města Hodonína
Národní třída 36, 695 35 Hodonín
Tel: +420 518 351 437
Tel/fax: +420 518 352 577
E-mail: [email protected]
www.hodonin.eu
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
LÁZNĚ LEDNICE
Praha
Brno
www.lednicelazne.cz
NOVINKY 2013
masáž zlatým olejem
od 280 Kč
kávové osvěžení
- kofeinová kúra
690 Kč
Tibetská masáž solnými měšci
1 290 Kč
Jarní pobyty:
Květinová romance (2 noci)
od 2 680 Kč / os. s polopenzí
Po vinařských stezkách L-V-A (2 noci)
od 2 765 Kč / os. se snídaní
Vůně exotiky (2 noci)
od 3 775 Kč / os. s polopenzí
Jarní pobyt pro seniory (3 noci)
od 3 980 Kč / os. s polopenzí
Prázdniny v Lázních Lednice (7 nocí)
od 6 995 Kč / os. se snídaní
MĚSTO LEDNICE – vaše volba
POKUD JSTE SI VYBRALI LEDNICKÉ LÁZNĚ A CHYSTÁTE SE ŘÁDNĚ PROZKOUMAT VINAŘSKÉ AKCE, NAŠLI JSME PRO VÁS JEŠTĚ NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH TIPŮ.
JARNÍ RELAXACE SPOJENÁ S PUTOVÁNÍM ZA VÍNEM, CO SI PŘÁT VÍCE.
6. 4. – Čejkovická vinná stezka
Putování se skleničkou místními vinicemi, ochutnávka třiceti vinařství přímo ve vinohradech.
Místo konání: Čejkovice
www.vinozcejkovic.cz
6. 4. – Slavnost oskoruší
XII. ročník slavnosti oskoruší, vzácného stromu Slovácka, v místě, kde je tento strom hojně rozšířený
– Tvarožné Lhotě. Bohatý kulturní program.
Místo konání: Tvarožná Lhota
www.tvarozna-lhota.cz
13.–14. 4. – Jaro na Mikulovsku
Návštěva věhlasných vinařství, malých vinařů a jejich
sklepů, ochutnávky vín, bohatý kulturní program,
hudební vystoupení, místní folklor, tradiční pořad
Ženy a víno.
Místo konání: sklepy na Mikulovsku
www.otevrenesklepy.cz
14. 4. – Trdlování ve Vinařském dvoře
Ukázky připrav tradičních dezertů (trdelníky, boží
milosti, hodovní koláčky, přesňáky a další), ochutnávky likérových vín. Pro děti program s velikonoční
tématikou.
Místo konání: Vinařský dvůr Němčičky
www.vinarsky-dvur.cz
20.–21. 4. – Velkoopatovická pouť
Tradiční pouťové atrakce na náměstí Míru.
Místo konání: Velké Opatovice
www.velkeopatovice.cz
24.–26. 5. – Slavnosti města Mikulov
Muzejní noc, historické ukázky života v Mikulově,
rekonstrukce napoleonského bitvy, pokládání věnců
padlým vojákům, zpřístupnění památek s doprovodným programem, vystoupení místních souborů, přehlídka dětských cimbálových muzik, vystoupení škol,
vědomostní soutěž pro děti, ochutnávky vín, gastrospeciality, koncerty, taneční zábava, výstavy.
Místo konání: Mikulov
www.mikulov.cz
26.–28. 4. – IV. ročník Pálava OPEN Český
pohár a Grand Prix
Závody dračích lodí na vodní nádrži Nové Mlýny.
Místo konání: Pasohlávky, ATC Merkur
www.pavlof-sport.cz
27. 4. – Den Znovín Walkingu
Můžete prožít den na vinařských pěších trasách pod
Znojmem v krásné vinorodé krajině a samozřejmě při
víně. S průvodcem či individuálně.
Místo konání: Šatov a Hnanice
www.znovin.cz
27. 4. – Po kobylských uličkách za vínem
Otevřené sklepy v kobylských uličkách mohou přilákat milovníky vína ze všech koutů nejen naší republiky. Otevřeno bude 20 vinných sklípků.
Místo konání: Kobylí
www.vinarizkobyli.cz
czech-tim.cz
27
CENTRUM
HOTEL**** BABYLON - svatební apartmá
BABYLON
15 let na trhu
KONGRESOVÉ CENTRUM - kongresy, výstavy...
HOTEL**** - wellness, business, family
1998-2013
LIBEREC
Letos tomu bude už neuvěřitelných patnáct let, kdy poprvé vstoupili hosté do zábavního
komplexu vybudovaného ze staré textilní továrny. Na obrovském půdorysu šesti fotbalových hřišť
vznikal v Evropě nevídaný projekt, který lze nazvat „VŠE POD JEDNOU STŘECHOU“. Jako první
bylo otevřeno STYLOVÉ NÁKUPNÍ CENTRUM v podobě městečka s malými krámky. Po něm
byly otevřeny RŮZNÉ TYPY GASTRONOMICKÝCH PROVOZŮ včetně DISKOTÉKY. LUNAPARK
ve stylu vesnické pouti s kolotoči, houpačkami, autodromem a desítkami různých atrakcí se stal
vyhledávaným cílem rodin s malými dětmi. Jeho předností je, že se neplatí za každou atrakci
samostatně, ale tyto jsou přístupné zdarma po uhrazení jednotného vstupného. Pak následoval
BOWLING a LASERGAME, GOLFOVÝ SIMULÁTOR a další prvky zábavy. Postupně byly
doplněny třeba o XD KINO s pohyblivými sedačkami nebo o LASEROVOU STŘELNICI. Největším
hitem komplexu BABYLON bylo otevření TEMATICKÉHO AQUAPARKU, v té době prvního v České
republice a dodnes patrně interiérově nejstylovějšího. Najdete zde antické atrium nebo můžete
proplouvat jeskyněmi. Pro děti jsou zde samozřejmě tobogany a pro milovníky adrenalinu oblíbený
trychtýř, ze kterého se propadnete na vodní hladinu. Novinkou je vytvoření naturistické zóny, která
umožňuje zdravé saunování a relax bez plavek.
A jaký by to byl komplex, kdyby se sem lidé jen přijížděli pobavit a večer se zase museli
odebrat domů! A tak jeho součástí bylo i vybudování klasického ČTYŘHVĚZDIČKOVÉHO HOTELU
S BYZNYS CENTREM a mnoha konferenčními a společenskými místnostmi. Hotel se stal velmi
vyhledávaný a rostl i zájem o velké kongresové akce. Kapacita dvě stě padesáti lůžek bývala
často nedostatečná. Současně vznikaly v Babylonu i nové aktivity. Tou nejvýznamnější z nich bylo
otevření prvního českého zábavně-naučného centra, později známého pod jménem iQPARK. Je
to velmi atraktivní místo hravého interaktivního poznávání. Jsou zde vysvětlovány různé fyzické
zákony, přírodní úkazy i třeba obyčejná Pythagorova věta. Vše zábavnou a nenásilnou formou,
taková škola hrou. iQpark je vhodný pro všechny generace. Najdete zde seniory s vnoučaty, školní
výlety, mladé páry i jednotlivce různého věku. O jeho přitažlivosti svědčí stále rostoucí návštěvnost.
V těsné blízkosti iQparku je rozsáhlé ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ zvané LABYRINT. Co do velikosti
jde patrně o největší statické zrcadlové bludiště v Evropě. Skládá se ze tří častí - zrcadlového,
skleněného a temného bludiště. K tomu zde najdete křivá zrcadla, lomy světla či laserové paprsky.
Bludiště se najdete i v iQparku. Paradoxní je, že počet jeho zrcadel je zcela náhodně větší o jedno
jediné zrcadlo, než ve známém petřínském bludišti.
VELKOKAPACITNÍ HOTEL
iQPARK
V roce 2006 byla slavnostně otevřena přístavba hotelu, díky které se celková kapacita rozšířila
až na tisíc lůžek. Součástí hotelu je i kongresové centrum, které umožňuje pořádat akce pro
nadnárodní společnosti nebo zázemí komplexu využít pro sportovní příležitosti. Takovou bylo třeba
Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci v roce 2009. Další mistrovství, tentokrát juniorů,
proběhlo v letošním roce. Hotel tak nejen doplnil potřebnou ubytovací kapacitu pro významné
události na Liberecku, ale hlavně může uspokojit zájemce v době letní a zimní sezóny. Celoročně
poskytuje ubytování hlavně rodinám s dětmi, a to z tuzemska i zahraničí. Cizinci jej obsazují asi ze
40 % a většinu z nich tvoří Němci a Poláci.
Nový hotel je koncipován do dvou atrií. Prvnímu z nich dominuje obrovská hlava buddhistické
ženy a hadím chrámem a druhému pak botanická zahrada s palmami. Atria jsou krytá a vedou
do nich okna pokojů.
Výhodou, kterou získává ubytovaný host, je volný vstup do mnoha zábavních zařízení
komplexu BABYLON. Po celou dobu pobytu si může neomezeně užívat Aquaparku, Lunaparku
a iQparku, anebo si v dopoledních hodinách zahrát bowling. Získá i slevy do dalších míst, jako
například na Wellness. Zkrátka v CENTRU BABYLON na něj čeká tolik zábavy, že po několik dní
ho ani nemusí opustit.
LUNAPARK - ve stylu staročeské pouti
CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, 460 12 LIBEREC, tel.: +420 485 249 202
WELLNESS CENTRUM - Kneipova koupel
WELLNESS VE STYLU ANTIKY
Nové wellness centrum bylo vybudováno současně s hotelem. Je koncipováno do stylu
klasických antických lázní a celé zahaleno do šera. Vše je podbarveno hudbou a ponořeno do tiché
relaxační nálady. Na rozdíl od živé a rušné zábavné části je to oáza klidu. Je zde na dvacet terapií
k samovolnému užívání. Od saun, parních lázní, tepidárií, aromaterapií až po hamam. Návštěvníci
mají bezplatně k dispozici pitný režim i ovoce. Je tu i bar s drobným stravováním pro ty, co zde
chtějí pobýt déle. V letošním roce bylo původní wellness propojeno s interiérově inovovaným
saunovým světem a zároveň umožněno i venkovní ochlazování.
WELLNESS CENTRUM - tepidárium
VIP nadstavbou je populární sauna Afrikana, která umožňuje prožít pár příjemných chvil
v kolektivu či jen ve dvou. Samozřejmostí jsou masáže a velký výběr dalších procedur. Ty jsou mimo
wellness centrum poskytovány i v aquaparku a na dalších dvou specializovaných místech. Zkrátka
do Babylonu se nejezdí jen za společenskými setkáními a zábavou, ale také za odpočinkem a pro
načerpání nových sil.
SCIENCE LEARNING CENTRE IQLANDIA
Před objektem komplexu vyrůstá obrovská budova, která se bude zabývat popularizací
vědy. Již na jaře roku 2014 v ní první návštěvníci objeví na čtyři stovky nových exponátů včetně
moderního planetária s pohyblivými sedačkami. Po vzoru iQparku, avšak již odbornější formou,
budou rozšiřovány znalosti o vědě a technice.
WELLNESS CENTRUM - sauna
GOLFOVÝ AREÁL JEŠTĚD
Pokud hrajete golf, pak je Liberecko tou správnou destinací. Je zde koncentrováno velké
množství hřišť různých velikostí i obtížnosti. A pokud se s golfem chcete seznámit, anebo si dokonce
udělat golfový kurz, není lepší kombinace, než BABYLON a GOLF JEŠŤED. Malebná krajina na
úpatí dominantní hory učaruje každému. Vyžití zde najdou všechny generace a nejvíce snad při hře
na adventure golfu. A kdyby snad nepřálo počasí, tak ve sklepení babylonském Lunaparku je také
jedno kouzelné hřiště s 18ti jamkami. Pokud si golf chcete dopřát naplno, můžete zůstat ubytováni
v penzionu areálu Golf Ještěd a jít hrát třeba ještě i před snídaní.
BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF
Již pět let existuje v České republice spolupráce mezi vybranými ubytovateli na bázi slev
a barterů pod hlavičkou sítě Bohemia Hotel Club & Golf. Ta zahrnuje více než sto hotelů, penzionů,
wellness hotelů, golfových hřišť a dalších subjektů. Cílem je navzájem upozornit na originální
prostředí, kvalitní služby a solidní chování na trhu. Hotel BABYLON i GOLF JEŠTĚD jsou jejími členy.
Obdobná síť vzniká i na Slovensku pod názvem Slovakia Hotel Club & Golf. Věříme, že všichni
dohromady přispějeme ke zvýšení kvality domácího cestovního ruchu a k posílení patritismu.
WELLNESS CENTRUM - solný důl
Komplex Babylon za dobu své existence získal řadu domácích a zahraničních
ocenění. V návštěvnosti předstihl i věhlasný hrad Karlštejn. Za nejvýznamější
uznání lze považovat jeho vyhodnocení Českou centrálou cestovního ruchu
jako nejlepší novodobou turistickou destinaci v naší republice. To vše zavazuje
a nutí ke stálým inovacím. Přijeďte se přesvědčit.
www.iQpark.cz • www.GolfJested.cz • www.BHC.cz
AQUAPARK - jediný tematický vodní ráj v ČR
www.BabylonLiberec.cz
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
LÁZNĚ SLATINICE
Praha
www.lazneslatinice.cz
Brno
Souhrnné údaje:
KOUZELNÉ HANÁCKÉ LÁZNĚ
U OLOMOUCE
DESET KILOMETRŮ OD OLOMOUCE VÁS PŘIVÍTAJÍ RODINNÉ
LÁZNĚ OBKLOPENÉ TÉMĚŘ 30 KM2 CHRÁNĚNYMI PARKY VELKÝ
KOSÍŘ A TEREZSKÝM ÚDOLÍM. V TĚCHTO LÁZNÍCH, KTERÉ SE
SPECIALIZUJÍ NA ČESKOU KLIENTELU, VÁS ČEKÁ POHODOVÁ
ATMOSFÉRA, NOVÁ PŘÁTELSTVÍ A MNOHO CEST KE ZLEPŠENÍ
VAŠEHO ZDRAVOTNÍHO I DUŠEVNÍHO STAVU.
dotazy týkající se lázeňské péče, nebo si chcete
domluvit prohlídku lázní či odbornou přednášku, rádi Vám zdarma pomohou prostřednictvím
léčebně rehabilitační poradny.
Udělejte radost sobě nebo svým blízkým dárkovým poukazem na léčebný či relaxační pobyt.
„Lázně Slatinice - Zdraví a pohoda“.
•VELKÉ KULTURNÍ AKCE:
19. 5. Žehnání pramenům
31. 5. Dětský den
13. 7. Aktivní den zdraví
18. 8. Hanácký jarmark
25. 8. Z lázní do lázní
25. 11. Rozsvícení vánočního stromečku
•KONTAKT
Největšími přednostmi lázní ze 16. století jsou
léčebné prameny, zkušený a uznávaný odborný personál pod vedením MUDr. Ivety Novotné,
vynikající dopravní dostupnost, množství turistických cílů v okolí a krásná příroda. Blízkost
velkých nemocnic je velkou výhodou pro hosty
s komplikovanější diagnózou. Máte-li jakékoliv
Přírodní léčebný zdroj: sirná voda s výrazným
léčebným účinkem
Léčené indikace: Onkologické (I/1), Neurologické (VI/1-11), Pohybového aparátu (VII/1-12)
Kožní (X/1-5)
Pojišťovny: VZP (111), VoZP (201), ČPZP (205),
OZP (207), ZP Škoda (209), ZPMV (211), RBP
(213)
Typy léčebných pobytů: Komplexní lázeňská
péče, Příspěvková lázeňská péče, Samoplátecké léčebné pobyty
Ambulantní rehabilitační péče: odbornost
201/ 902
Počítačová diagnostika.
Wellness programy a hotelové ubytování:
Akční pobyty: Silvestrovský (od 2.900,-/ os/
2 noci), Májový (od 3.500,-/ 2 os/ 2 noci), Last
minute a další
Kapacita: 177 lůžek ve 4 lázeňských domech.
Kategorie **superior, ***
Celý areál bezbariérový, turistické centrum,
odborný léčebný ústav
Nemocnice do 20 km:
• Fakultní nemocnice Olomouc/ Vojenská
nemocnice Olomouc/ Nemocnice Prostějov
léčebně-rehabilitační poradna:
• telefonicky, elektronicky i písemně – Váš
dotaz označte heslem „poradna“
Možnost individuálních i skupinových prohlídek.
Dostupnost: BUS, VLAK, AUTO (Brno – 70km,
Ostrava – 100km)
Ceny: lidové
Skupinové a mimosezónní slevy.
30
duben 2013
Lázně Slatinice a.s.
Slatinice č. 29, 783 42
Tel.: +420 585 944 599
E-mail: [email protected]
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
LÁZNĚ KLIMKOVICE
Praha
Brno
www.mesto-klimkovice.cz, www.sanklim.cz
nou přehlídku amatérských pěveckých sborů
s názvem Klimkovický podzim.
Farmářské trhy - samozřejmě s programem,
dílnami pro děti a chutným občerstvením, největší městská akce s názvem Jarmark, kterou
tradičně navštěvují tisíce lidí, výstavy, letní tancovačky pod širým nebem nebo koncerty vážné
hudby, Svatomartinské hody a Burčákové festivaly. Lázeňské město Klimkovice je totiž jedinečným místem, které stojí za to navštívit.
KLIMKOVICE, klidné město i lázně
LÁZEŇSKÉ MĚSTO NA ÚPATÍ NÍZKÉHO JESENÍKU V BLÍZKOSTI OSTRAVY JE CENTREM
KULTURY A TRADIC, HISTORICKÝCH PAMÁTEK A NÁDHERNÉ PŘÍRODY. SNADNO PODLEHNETE KOUZLU MALEBNÉHO MĚSTEČKA PULSUJÍCÍHO SOUČASNÝM ŽIVOTEM, K PROCHÁZCE VÁS MOHOU ZLÁKAT OKOLNÍ PŘÍRODNÍ SCENÉRIE, CYKLISTICKÉ, TURISTICKÉ
A RELAXAČNÍ MOŽNOSTI, BOHATÝ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ŽIVOT MĚSTA.
dali jsme mu jméno Parčík. Nepřehlédnutelný
je tzv. Lesopark v těsné blízkosti lázní.
Máte rádi zábavu? Plesová sezóna končí pozdě
na jaře, rozpustilé masopustní průvody dokonce i s aktem „pochování basy“ jsou v Klimkovicích neodmyslitelnou tradicí.
A co 40letá tradice sborového zpívání? Nenechte si ujít každoroční Jarní koncert Pěveckého
sboru Klimkovice v nezaměnitelné atmosféře
kostela sv. Trojice. A už vůbec ne vyhláše-
Sanatoria Klimkovice jsou jediným certifikovaným pracovištěm ve střední Evropě, které
nabízí převratnou novinku v rehabilitaci, určenou pro dospělé pacienty po cévní mozkové
příhodě, traumatickém poškození mozku,
nebo diagnostikování roztroušené sklerózy. CI
Therapy probíhá 21 dní, přičemž se soustředí
na jednu postiženou končetinu. Na denní rehabilitační program navazují další procedury,
které ovlivňují celkový výsledek léčby.
Prostřednictvím terapie dochází k reorganizaci
mozkové aktivity a zvýšení motorické schopnosti končetiny. Více než rok lázně v Klimkovicích nabízejí specializovaný program pohybové terapie pro děti i dospělé, Klim-Therapy.
Pohybová terapie je intenzivní několikahodinové cvičení s terapeutem ve speciálním stabilizačním oblečku.
•KONTAKT
Jste sportovci? Město Vám nabízí hřiště, kde se
dají hrát míčové hry, tenis nebo halové sporty.
Doporučujeme romantickou procházku bývalou zámeckou zahradou - dnešním parkem Petra Bezruče, kde mimo jiné roste na 120 druhů
vzácných dřevin. Možná zde narazíte na rybáře
z širokého okolí, kteří 2x ročně soutěží o nejlepší úlovky.
Potřebují se vyřádit Vaše děti? Nabízíme dětské
hřiště, které vzniklo z iniciativy obyvatel města,
Kulturní a informační středisko Klimkovice
Lidická 1, 742 83 Klimkovice
Tel: 00420 556 420 005
E-mail: [email protected]
Sanatoria Klimkovice
Hýlov 24, 742 83 Klilmkovice
Tel: 00420 556 422 111
E-mail: [email protected]
czech-tim.cz
31
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
LÁZNĚ DARKOV
Praha
www.darkov.cz
Brno
JEDNY Z NEJSTARŠÍCH JODOVÝCH LÁZNÍ V EVROPÌ
ZALOŽENY V ROCE 1867
LÁZEÒSKÁ PÉÈE
LÉÈEBNÉ POBYTY
RELAXAÈNÍ POBYTY
WELLNESS
KONFERENÈNÍ PROSTORY
ŠPIÈKOVÁ GASTRONOMIE
TEL.: +420 596 372 211, WWW.DARKOV.CZ
INZERCE
KARVINÁ – lázně, památky a „Pisa“
Hned vedle zámku stojí dominanta náměstí,
gotický kostel Povýšení svatého Kříže. Jeho
interiér, kromě jiného, zdobí nedávno objevené
středověké fresky. Jejich prohlídku lze výjimečně spojit v rámci speciálního prohlídkového
okruhu i s návštěvou zámku. Propojení obou
staveb zděnou chodbou je jedinečné v celém
Česku.
Další z kostelů, tentokrát sv. Petra z Alkantary, přezdívaný „karvinská Pisa“, zaujme už při
Bezesporu největším lákadlem je stále klenot
historického centra města – empírový zámek
Fryštát. Prohlídka zámku zahrnuje v současné
době dva stálé návštěvní okruhy s celou řadou
zajímavých artefaktů dokumentujících život
místní šlechty a historie města. Třetí okruh
zahrnuje stálou expozici Národní galerie Praha.
V letošní sezoně jsou na zámku připraveny speciální pobídkové akce, jejichž přehled a program
je uveden na www.zamek-frystat.cz.
32
duben 2013
pohledu z dálky. Je to další unikát. Kostel je totiž
šikmý skoro jako věž v Pise, a to vlivem poddolování. V létě je o víkendech pravidelně přístupný
veřejnosti a o tyto prohlídky je velký zájem i za
hranicemi republiky.
Jedinečnou službu v okolí, která je opět určena
všem věkovým kategoriím, představují pravidelné prázdninové projížďky historickým kočárem. Každý pátek a sobotu odpoledne, podle
počasí, čeká kočár s koňským spřežením před
zámkem na zájemce o romantickou projížďku
zámeckým areálem.
Nelze opomenout ani proslulé Lázně Darkov,
specializující se na léčbu pohybového ústrojí
a poúrazových stavů, které jako doprovodné
programy nabízejí mnoho wellness produktů.
•KONTAKT
KARVINÁ LEŽÍ NA SEVEROVÝCHODĚ ČESKÉ REPUBLIKY PŘÍMO U HRANICE S POLSKEM. TOTO TÉMĚŘ ŠEDESÁTITISÍCOVÉ MĚSTO NABÍZÍ ŘADU TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ A ATRAKTIVIT. ROVNĚŽ PRO
LÁZEŇSKÉ HOSTY A KLIENTY ZDEJŠÍCH LÁZNÍ DARKOV MÁ PŘIPRAVENY DOPROVODNÉ
SLUŽBY A SPECIÁLNÍ PRODUKTY, ZE KTERÝCH SI URČITĚ VYBERE KAŽDÝ.
Informační centrum Karviná
Tel.: +420 596 318 620
E-mail.: [email protected]
www. karvina.cz
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
100 let od otevření skvostu kubistické
architektury - pavilonu Gočár
„Léčebné pobyty při problémech pohybového aparátu.“
„Tematicky koncipovaný relaxační a wellness pobyt Po stopách Josefa Gočára.“
„Podologie: počítačové vyšetření plosky nohy, řešící bolesti kloubů, zad a hlavy.“
„Spojení lázní a golfu: užijte si pět turnajů na 18-ti jamkovém hřišti.“
Léčebné Lázně Bohdaneč k léčení využívají unikátní slatinná ložiska s mimořádně kvalitní rašelinou, jejíž stáří se odhaduje na čtyři tisíce let. Právě slatinné zábaly
dodávají Lázním Bohdaneč na unikátnosti. Jako jediné lázně v České republice totiž
využívají slatinu prostřednictvím luxusních zábalových van - teplých vodních lůžek, ve kterých se rašelinové obklady aplikují. Dalším vlastním přírodním zdrojem,
který tu najdete, je ryzí alkalická kyselka.
vás v Bohdanči čeká řada zajímavých akcí
včetně speciálně koncipovaného pobytu
s názvem Po stopách Josefa Gočára.
Bohdanečské lázně leží osm kilometrů
od Pardubic v nádherném prostředí polabské nížiny. Krásu malebné rovinaté
krajiny dotvářejí jehličnaté a listnaté lesy,
háje a středověké pozůstatky rozsáhlé
rybniční soustavy. Lázeňské domy jsou
situované do rozsáhlého parku se skvost-
Pro léčení
pohybových obtíží
nabízíme pobyty budete rehabilitovat
i odpočívat …
Za 10 dn
í lé
ceny již očení
10 578 K d
č!
Nové pokoje.
V Bohdanči se však nemusíte pouze léčit.
Stále více návštěvníků sem jezdí relaxovat
a odpočívat při některé z medical nebo
wellness kúr pro prevenci, zdraví, krásu
a relaxaci. V moderním wellness centru
si můžete dopřávat špičkové procedury,
masáže, zábaly, vířivky, plavání nebo pobyt v sauně, páře či v solné jeskyni. Letos navíc Léčebné lázně Bohdaneč slaví
významné jubileum - sto let od otevření
unikátního kubistického pavilonu navrženého významným architektem Josefem
Gočárem. V rámci oslav stého výročí na
I Jana Paulová
nás doporučuje.
nou zahradní úpravou a obklopené zelení
a krytou kolonádou. Čekají vás tu profesionální služby na špičkové úrovni, milé
prostředí a vždy ochotný a vstřícný personál. To vše přispěje k vašemu skvělému
pocitu a načerpání nových sil.
llb
Co se léčí
v Léčebných lázních
Bohdaneč?
Chronická a degenerativní onemocnění
pohybového aparátu - artrózy kyčlí a kolen
Bechtěrevova choroba
Stavy po operacích totální endoprotézy
Poúrazové stavy
Kořenové a vertebrogenní syndromy
Stavy po poraněních a operacích centrálního
a periferního nervstva
ŘENÍ PAV
EV
IL
OT
ON
Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
Inzerce
1913 - 2013
U GOČÁR
1 0 0 LET O D
Zavolejte si na 466 860 860.
Poradíme Vám.
Masarykovo nám. 6 | 533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: +420 466 860 860 | e-mail: [email protected]
www.llb.cz
czech-tim.cz
33
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
LÁZNĚ LIBVERDA
Praha
www.lazne-libverda.cz
Brno
LÁZNĚ LIBVERDA – slunce pro duši!
Láhev perlivého vína zdarma
ke každému pobytu
při předložení tohoto inzerátu!
duben 2013
POZOR!!! Dne 4. května 2013 slavnostně otevíráme lázeňskou sezónu!
Čeká na vás příjemný májový den, kde nebude
chybět skvělé občerstvení, svěcení pramenů, ani
oblíbený stánkový prodej. Tento slavnostní den
zakončíme večerní taneční zábavou s živou hudbou. Přijďte s námi přivítat další rok tradičního
českého lázeňství!
Samotná poloha lázní, poblíž úpatí Jizerských
hor nabízí milovníkům turistiky nespočet přírodních krás, skalních vyvýšenin, vyhlídkových
věží, vodních nádrží a dalších zajímavostí zdejšího kraje.
Jizerské hory jsou též pravým rájem cyklistických nadšenců. Kilometry cyklostezek, které
začínají v okolí Lázní Libverda nebo obcí protínají, vás povedou prostředím Jizerských hor a díky
provázanosti stezek do zahraničí máte též otevřenou cestu i do Polska a Německa.
Samostatnou kapitolou je „Singltrek pod Smrkem“ – síť téměř 70 km lesních cyklostezek dle
různých úrovní obtížnosti (od začátečníků po
zkušené bikery). Po turisticky náročném dni se
k celkové regeneraci a odpočinku doslova nabízí
návštěva wellness centra Jizera se svou pestrou
nabídkou lákavých procedur. Ty bezpochyby
potěší každého z vás - např. masáž horkými mušlemi, zábaly v banánových listech, aromatické
koupele, speciální tělové rituály a mnoho dalších
potěšení pro tělo i duši.
ODPOČINEK PRO TĚLO A DUŠI
• již od 3.915 Kč / os. / 4 dny
•léčebný pobyt s polopenzí + 4 léčebné procedury
RELAX PRO TĚLO A DUŠI!
•již od 6.990 Kč / os. / 5 dní - druhá os. zdarma!
•léčebný pobyt s polopenzí
•8 léčebných procedur /os.
•volný vstup do fitness
•ZDARMA: připojení k internetu, parkoviště,
1 hodina whirlpoolu, láhev perlivého vína
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
•již od 6.900 Kč / 2 os. / 6 dní
•léčebný pobyt s polopenzí
•kontinentální stravování
•10 léčebných procedur /os.
JARNÍ NABÍDKA 1. 4.–31. 5. 2013
•již od 4.345 Kč / os. / 7 dní
•léčebný pobyt s polopenzí + 3 léčebné procedury
•KONTAKT
ZVEME VÁS DO TRADIČNÍHO LÁZEŇSKÉHO KOMPLEXU V SAMOTNÉM SRDCI JIZERSKÝCH HOR.
SVÝM LÉČEBNÝM PROGRAMEM SE ZAMĚŘUJEME NA KLIENTY S ONEMOCNĚNÍM POHYBOVÉHO
ÚSTROJÍ A S ONEMOCNĚNÍM SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU. NAŠIM HOSTŮM NABÍZÍME CELOU
ŘADU LÁKAVÝCH WELLNESS POBYTŮ, VÍKENDOVÉ POBYTY, HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ NEBO SI
U NÁS MOHOU ZAKOUPIT ŘADU Z NAŠICH SLUŽEB.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda č. p. 82 Hejnice 463 62
Tel.: +420 482 368 100 – 102
Mobil: +420 731 957 326
E-mail.: [email protected]
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
LÁZNĚ JESENÍK
Praha
Brno
www.jesenik.org, www.priessnitz.cz
MÍSTO PLNÉ ENERGIE
„PERLA JESENÍKŮ“, TAK NAZÝVALO PŮVODNÍ NĚMECKÉ OBYVATELSTVO JESENÍK, MALEBNÉ
MĚSTO UKRYTÉ V ÚDOLÍ NA ROZHRANÍ HRUBÉHO JESENÍKU A RYCHLEBSKÝCH HOR V NEJSEVERNĚJŠÍM VÝBĚŽKU OLOMOUCKÉHO KRAJE. MĚSTO, KTERÉ V DÁVNOVĚKU LÁKALO LIDSKOU ZVĚDAVOST NEROSTNÝM BOHATSTVÍM.
mus si lze vyzkoušet ve venkovním Balneoparku, unikátní „vodní zahradě“, se soustavou vodních zastavení. A nebudete litovat. Balneopark
od svého otevření získal několik prestižních
cen, naposledy druhé místo v soutěži Park roku
2012.
V letošním roce se můžete těšit na revitalizovanou promenádní alej pod Priessnitzovým sanatoriem, nové přírodní inhalatorium připomínající oku lahodící zámecké zahrady, nebo znovuotevření přátelské Vily na kolonádě. Genius
loci místa a blahodárnou sílu jesenických pramenů umocňuje také vysoká geo-energie. Podle
dostupných měření se v areálu Priessnitzových
léčebných lázní nachází jedinečná, energeticky
velmi silná místa, kde lze čerpat pozitivní energii, která nám, živým bytostem, zlepšuje dobrou
náladu, vitalitu a zdraví.
Přesvědčte se o blahodárné síle jesenické přírody a lázní sami a navštivte Jeseník, město
v srdci přírody!
•POZVÁNKA NA ZAJÍMAVÉ AKCE V ROCE 2013
16. - 20. 4. – XVIII. Mezinárodní Schubertova
soutěž pro klavírní dua
(hudební fenomén středoevropského regionu)
17. - 19. 5. – Zahájení lázeňské sezóny
(slavnostní zahájení sezóny 2013)
22. - 26. 5. – Rallye Rejvíz 2013
(mezinárodní soutěž zdravotnických záchranných služeb)
29. - 30. 6. – XII. ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb
(významná hudební událost)
21. - 28. 10. – Týden Vincenze Priessnitze
(tradiční kulturní týden na počest “vodního doktora“)
•KONTAKT
Později se ukázalo, že jeho největším přírodním bohatstvím je krása zdejší přírody, klima
a neuvěřitelné množství životodárných pramenů prýštících z nitra Studničního vrchu. Sami
poznejte město, kde své stopy zanechali dávní
hledači drahých kovů, kde se konaly nemilosrdné hony na čarodějnice, vznikl první vodoléčebný ústav na světě, a jehož unikátní poloha z něj
činí jedno z nejčistších míst v Evropě.
Po stopách nejen tajuplné historie Jesenicka
se můžete vydat v útrobách středověké vodní
tvrze, kde sídlí vlastivědné muzeum. Právě historii čarodějnictví poznáte v unikátní expozici,
která se může chlubit druhým místem v soutěži
o Cenu Gloria Musealis. Věřte, že díky moderní
audiovizuální technice se s oběťmi neblahých
procesů ocitnete dozajista přímo tváří v tvář.
S historií moderní vodoléčby Vás naopak seznámí stálá expozice, umístěná přímo v rodném
domě Vincenze Priessnitze. Hydroterapii, jednu
z nejstarších léčebných metod, kterou využívali
v různých formách již starověcí Egypťané, Peršané a Řekové a doporučoval ji sám Hippokrates, je potřeba také zažít na vlastní kůži. Uvidíte,
že znovu posílí Váš imunitní systém a nabije
ztracenou energii. V Priessnitzových léčebných
lázních můžete tradiční Priessnitzovu kúru
okusit pod dohledem odborníků. Ale nejen to!
Účinek horské pramenité vody na Váš organis-
Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Tel.: +420 584 491 111
E-mail: [email protected]
www.priessnitz.cz
Informační centrum Jesenicka
Te.: +420 498 155
E-mail: [email protected]
www.jesenik.org
czech-tim.cz
35
• LÁZEŇSKÝ SPECIÁL
LÁZNĚ LUHAČOVICE
Praha
www.pohoda-luhacovice.cz
MĚSTO LUHAČOVICE OSLAVILO LONI 600 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY A JE JEDNÍM Z NEJZNÁMĚJŠÍCH LÁZEŇSKÝCH MĚSTEČEK NA VÝCHODĚ MORAVY. LÁZEŇSKÝ ŽIVOT V LUHAČOVICÍCH JE SPOJEN S KULTURNÍM PROGRAMEM, LIDOVOU ARCHITEKTUROU A KRÁSNOU PŘÍRODOU. UBYTOVÁNÍ NAJDETE V KLIDNÉ ČÁSTI MĚSTA NEDALEKO PŘEHRADY
V MODERNÍM ZREKONSTRUOVANÉM WELLNESS HOTELU POHODA.
Wellness Hotel Pohoda se svým mottem „Královská dovolená za lidovou cenu“ nabízí přátelské rodinné zázemí a bohatý výběr pobytů
a služeb ve čtyřhvězdičkovém standardu.
Moderní vzhled hotelu, dokonalou péči a poho-
dovou atmosféru můžete vychutnat v programu týdenní relaxace, wellness týdne, týdne
uvolňujících masáží, beauty pobytu pro ženy,
dovolené nebo antistresového pobytu.
„Vše pod jednou střechou“, tak by se dal charakterizovat hotel POHODA, který disponuje
stylovou hotelovou restaurací s nezapomenutelným gastronomickým zážitkem, dokonalou
relaxací v relaxačním centru s asistovanými
procedurami nebo wellness plaveckým bazénem se dvěma vířivkami a saunovým světem.
Ve Wellness a Saunovém světě hotelu POHODA je Vám k dispozici plavecký bazén s masážními chrliči a vývěvou, relaxační vířivý bazén
pro 12 osob s teplotou vody 38° C, whirlpool
pro 4 osoby s teplotou vody 35° C, finská sauna, parní solná sauna, parní bylinková sauna,
tepidárium, relaxační prostor s anatomicky
tvarovanými lehátky a výhledem do zeleně.
V relaxačním centru dosáhnete za asistence
vyškolených masérů, masérek a relaxační
hudby uvolnění Vašeho těla i duše v kombinaci s exotickou vůní, která Vás uklidní a přivede do stavu euforie. Vyberte si z akční nabídky
pobytu, které vám hotel nabízí.
Pohodové víkendy i ve všedních dnech!
36
duben 2013
RELAX VÍKEND V POHODĚ (4 dny, 3 noci)
Termín: 14. 4. – 17. 4. 2013
Cena za osobu a pobyt ve 2-lůžkovém pokoji:
3.890,- Kč
POHODA NA ZKOUŠKU (3 dny, 2 noci)
Termín: 14. 4. – 16. 4., 15. 4. – 17. 4. 2013
Cena za osobu a pobyt ve 2-lůžkovém pokoji:
2.760,- Kč
Last minute se slevou až 2000 Kč !!
WELLNESS TÝDEN
Termín: 20. 4. – 27. 4., 21. 4. – 28. 4. 2013
Cena LAST MOMENT za osobu ve 2-lůžkovém
pokoji: 8.330,- Kč
OVESNÉ POHLAZENÍ
Termín: 20. 4. – 27. 4., 21. 4. – 28. 4. 2013
Cena LAST MOMENT za osobu ve 2-lůžkovém
pokoji: 7.980,- Kč
MINIRELAX (4 noci)
Termín: 20. 4. – 28. 4. 2013
Cena LAST MOMENT za osobu ve 2-lůžkovém
pokoji: 4.750,- Kč
•KONTAKT
ZDRAVÍ V POHODĚ a za lidovky
Brno
ZÁLESÍ a.s., Hotel Pohoda ****
A. Václavíka 203, 763 26 Luhačovice
Tel.: 577 100 811, 577 100 812
Email: [email protected]
LÁZEŇSKÝ SPECIÁL •
LÁZNĚ LUHAČOVICE
Praha
Brno
www.LazneLuhacovice.cz
L Á Z N Ě LU H A ČO V I C E , a . s.
N O V Ě L É Č B A P O H Y B O V É H O A PA R ÁT U
LÉČBA DOSPĚLÝCH
LÉČBA DĚTÍ OD 1,5 ROKU
nemoci dýchacích cest
NOVĚ nemoci pohybového
ústrojí formou komplexní
lázeňské péče
nemoci trávicího ústrojí
nemoci oběhového ústrojí
cukrovka
NOVĚ nemoci nervové
nemoci onkologické
nemoci dýchacího ústrojí
NOVĚ nemoci trávicího
ústrojí
NOVĚ nemoci kožní
NOVĚ nemoci onkologické
obezita spojená s dalšími
rizikovými faktory
1 0 + 1 D Ů V O D P R O Č BÝ T H O S T E M „ A KC I O V K Y“
Garantujeme využívání nejznámějšího pramene Vincentky
a dalších 12 přírodních minerálních pramenů k léčebným
účelům pro naše hosty
Přírodní minerální voda je přivedena do všech našich léčebných
zařízení
V Luhačovicích poskytujeme nejvíce procedur s využitím přírodního
léčivého zdroje
Garantujeme nejširší nabídku léčebných, relaxačních
a wellness pobytů
Garantujeme nejrozmanitější nabídku ubytování od penzionů
po hotely Každoročně přijíždí nejvíce hostů právě do naší společnosti
Slevy pro hosty „akciovky“ – do restaurací a kaváren, na kulturu,
zájezdy, do bazénů a wellness centra …
Odbornosti našich lékařů pokrývají celé léčené spektrum
Garantujeme 24hodinovou lékařskou i sesterskou službu
pro dospělé i děti
Pečujeme o kolonádu, parky, chodníky, veřejně přístupné
stavby a 13 minerálních pramenů
+
Společně s Jáchymovem nabízíme stabilitu největší lázeňské
skupiny v ČR
www.LazneLuhacovice.cz
LUHAČOVICE SE V ROCE 2013 PŘIPOJÍ K 1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU SV. CYRILA
A METODĚJE NA MORAVU. PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI CHCE MĚSTO PŘIPOMENOUT
VÝZNAMNÝ KULTURNÍ A DUCHOVNÍ ODKAZ TĚCHTO JEDINEČNÝCH LÁZNÍ.
Oslavy se budou prolínat celou řadou akcí
a určitě je z čeho vybírat.
Podrobnější informace najdete na www.luhacovice.cz
• AKCE
Po celý rok jsou připraveny kulturní, společenské a sportovní aktivity ve snaze představit
Luhačovice jako moderní destinaci, ideální místo k relaxaci a získání nových zážitků. Zmíněné
výročí je významnou příležitostí představit širokou nabídku špičkových wellness center, novou
krytou plovárnu, vyčištěnou blízkou přehradu
a atraktivity v jejím okolí, možnosti turistiky
a cykloturistiky, vše obohaceno o kulturní programy.
27. 4. – 6. 10. Příběhy krajiny a malířů Luhačovic – Výstava k 140. výročí narození malíře
Stanislava Lolka
Květen – září Otevřené brány
Bezplatné prohlídky kostela a kaple s průvodcem
10. – 12. 5. Otevírání pramenů
Třídenní zážitky pro celou rodinu, folkor, historická
kola, automobily, kostýmy, průvod
Květen – Zahájení letní divadelní sezony
20. 6. Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR
Jedinečné těleso v promenádním koncertu
a monumentálním průvodu
21. 6. Slavnostní koncert duchovní hudby
k 1150. výročí příchodu byzantských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje na Moravu
7. 7. Luhačovická pout´– Putování do lázeňského města
8.-12. 7. Festival humoru a smíchu Luhačovický švihák – Známý komik J. A. Náhlovský
a jeho hosté slibují týden plný smíchu
15. – 19. 7. Festival Janáček a Luhačovice
29. 7. – 9. 8. Akademie Václava Hudečka
Mistr Hudeček a jeho žáci a další umělci v jedinečných koncertech
20. – 24. 8. Divadelní Luhačovice – Přehlídka
komorní divadelní tvorby
• JARMARKY:
11. 5. Jarmark při slavnosti Otevírání pramenů
7. 7. Luhačovická pout´
14. – 15. 9. Jarmark při Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů II.
28. 9. Svatováclavský jarmark
6. 12. Vánoční řemeslný jarmark
•KONTAKT
LUHAČOVICE OPĚT LÁKAJÍ
Městské turistické a informační centrum
Luhainfo
Tel.: +420 577 133 980
E-mail: [email protected]
www.luhacovice.cz
czech-tim.cz
37
• KŘÍŽOVKA • OSMISMĚRKA
„Lázeňský pacient k lékaři, který ho vyšetřuje:
„Jaké štěstí, doktore, že budeme léčit stejnou nemoc
jako před dvěma roky! Žádné léky, ... (tajenka).“
Ajo, adana,
koliha,
note, Vrila,
klipsa
Bez
přípravy
3. díl
tajenky
Iniciály
Těsnohlídka
Naklonění
Černý
pták
Korálový
ostrov
Neponechati
Paní volá manželovi do lázní:
„Tak jak se tam cítíš, Františku?”
„Jako slunce,” rozplývá se muž, ... “
Setina
hektaru
Léčivý
odvar
Irácké
sídlo
Jehličnan
1. díl
tajenky
Sloven.
„jikra“
Nealkoholické
pivo
Umělé
vlákno
Iniciály
Panenky
6. díl
tajenky
It. překlad
bible
Spojka
Části
nohou
Dva plus
jedna
Č. taneční
skupina
Tenisový
úder
Š
D
Á
V
O
Z
E
Ř
B
Ř
Z
H
O
L
I
C
E
I
Ě
O
K
K
E
O
N
E
Š
M
V
O
N
V
O
Š
E
L
O
H
Š
U
I
Y CH Í
N
R
G
I
L
C
S
S
Í
N
A
N
C
B
E
K
V
Í
L
J
V
E
A
Y
T
T
A
Ř
O
K
C
J
I
E
N
I
T
D
O
S
T
E
Í
H
Á
P
L
V
A
C
E
Ř
B
Ř
S
H CH I
A
E
E
I
E
Y
T
R
S
C
N
T
V
H
R
E
U
O
I
S
R
N
K
A
C
D
V
N
K
N
I
O
V
I
I
O
E
O
A
C
Kladná
elektroda
R
Y
V
M
L
S
U
V
E
Brodivý
pták
Y
V
O
J
Ě
N
Z
A
K
Domácky
Jiří
Č
O
Š
K
Č
L
A
U
A
Osobní
zájmeno
Druh
náušnice
Pádová
otázka
Tumáš
Bosenské
sídlo
Pohyb
vzduchem
Stáří
L
U
Í
Ř
V
N
K
V
R
N
S
A
Í
P
Í
O
Y
A
A
L
E
U
Š
K
K
O
K
H
L
R M
E
K
Š
I
M
K
U
Ř
I
M
Y
Ticho
J
K
L
U
Č
O
V
L
V
Citosl.
vrčení
K
O
S
M O
Ě
T
O M
E
C
I
Č
K
R
Končiny
Poplach
(zast.)
A
N
M
Bačkory
5. díl
tajenky
V
J
Sloužící
šlechticů
Pobídka
E
N
2. díl
tajenky
Nigerij.
sídlo
C
Vespod
Naše býv.
polit. str.
Možná
(kniž.)
I
L
Hudební
značky
Značka
megapascalu
Ř
I
Angl.
„vzkaz“
Šachové
hodnocení
Část
atlasu
O
Západoč.
město
Zástupy
Levant.
bavlna
H
Záhyb
na látce
Název
sykavky
Taktické
středisko
Já
a ty
N
O
S
Y
I
Ř
U
O
K
V
O
L
A
R
K
A
V
A
Ř
E
Í
BŘECLAV, BŘEZOVÁ, CÍTOV, DŘÍSY, GALANTA,
HANUŠOVICE, HEJNICE, HOLEŠOV, HOLICE,
4. díl
tajenky
HOŘICE, HRONOV, HŘENSKO, HVOZD, CHRUDIM,
Stopa
J A B L U N K O V, J A R O M Ě Ř , J I H L AVA ,
Angl.
„snadný“
K A R L O V Y VA R Y, K A Z N Ě J O V, K L U Č O V,
Soutěž:
Poznáte, z jakých lázní
pochází tato fotka?
Odpovědi zasílejte do
redakce e-mailem
nebo poštou.
KOPŘIVNICE, KORYČANY, KOSMONOSY,
KOŠICE, KOUŘIM, KRALOVICE, KRAVAŘE,
KRUPKA, KUŘIM, LEVICE, LÍSKY, LITVÍNOV,
LOVOSICE, MĚLNÍK, MŠENO, OKŘÍŠKY, SEMILY,
SENICA, SVATÁ, TRNAVA, UNČÍN, VSETÍN, VYŠKOV
Správné odpovědi zasílejte do 20. 5. 2013 na [email protected], nebo na adresu:
Vydavatel magazínu TIM: EUROCARD s. r. o., Perucká 7, 120 00 Praha 2 • http://www.czech-tim.cz
38
duben 2013
Luhačovice
Klášterec nad Ohří
Poděbrady
Janské Lázně
Lázně Jeseník
Šumavské lázně - Tosch
Lednice
Download

sňatek lázní a měst lázeňský speciál