11
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21
listopad 2012
cena 10,- Kč
Soběslavská růže
Jihočeský kraj, Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR Praha a
Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav pořádají 19. ročník soutěže ve vazbě a aranžování květin.
Motto letošní soutěže zní: Nejkrásnější období je …… PODZIM
Soutěžní úkoly jsou následující:
1. Podzimní truhlík na vnější parapet okna
2. Podzimní věnec na dveře
3. Panel – Podzimní fantazie s deštníkem
Výstavu soutěžních prací si můžete prohlédnout v KDMS 16. 11. od 8 do 15 h.
ROZSVÍTÍME
STROM
S RÁDIEM
BLANÍK
Souboru Karromato děkujeme
za úžasnou atmosféru na vernisáži
výstavy v knihovně a za vyzdobení
prostor loutkami
Město Soběslav a Rádio Blaník vás
zvou v pondělí 3.12.2012 od 15 hodin
na tradiční Rozsvěcování vánočního
stromu na náměstí Republiky. Jako
hlavní host vystoupí Petra Černocká.
Rádio BLANÍK si pro vás připravilo
řadu dárků, děti čekají hry a soutěže.
Vstup na akci, kterou moderuje Vláďa
Slezák, je zdarma.
Předpokládaný konec v 17 hodin.
2
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 17. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 2. října 2012 od 14 hodin
v kanceláři starosty města
— Usnesení č. 17/226/2012
Rada města ukládá realizovat usnesení z 11.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo dne 26. září 2012.
— Usnesení č. 17/227/2012
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o vyhodnocení a finančním vypořádání Soběslavských slavností zvonů, které se
uskutečnily 22. 9. 2012.
Rada města děkuje všem, kteří se podíleli na
organizačním zajištění Soběslavských slavností zvonů, především řediteli KDMS Mgr.
Petru Valešovi a pracovníkům kulturního
domu.
— Usnesení č. 17/228/2012
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města o přidělení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 mil. Kč na
druhou etapu regenerace sídliště Svákov
v roce 2012.
— Usnesení č. 17/229/2012
a) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 mezi městem Soběslav a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR Praha, kterým se aktualizuje záborový elaborát pozemků ve vlastnictví
města dotčených stavbou dálnice D3 v souvislosti s digitalizací k. ú. Soběslav.
b) Rada města souhlasí s uzavřením dohody
o ukončení náj. sml. č. 10001SobNS/09/32012-dd
ze dne 9. 9. 2009 uzavřené mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na
pronájem pozemku PK parc. č. 3167, který je
ve vlastnictví města a tvoří dočasný zábor
stavby dálnice D3, k 30. 9. 2012. V dohodě je
zároveň řešeno finanční vypořádání přeplatku
za pronájem uvedeného pozemku.
— Usnesení č. 17/230/2012
Rada města souhlasí s umístěním cedule EVL
(evropsky významná lokalita) na pozemku
parc. č. 4021/5 v k. ú. Soběslav, který je ve
vlastnictví města, v souvislosti s realizací
projektu Jihočeského kraje.
— Usnesení č. 17/231/2012
Rada města souhlasí s umístěním směrové tabule pro Penzion Pavla na pozemku parc. č.
3922 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
města.
— Usnesení č. 17/232/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Soběslav - přípojka NN – pan Staněk“ na pozemku parc. č.
1462/6 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.
— Usnesení č. 17/233/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídají-
cího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav kabel NN
Podrázský“ na pozemku parc. č. 2395/9 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města.
— Usnesení č. 17/234/2012
Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a městem
Tábor na poskytnutí finanční částky ve výši
3.000,- Kč ze schváleného rozpočtu města na
rok 2012 na úhradu části nákladů spojených
se zajištěním akce pro žáky a studenty základních a středních škol okresu Tábor - Talent roku 2012.
— Usnesení č. 17/235/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu nebytových prostor mezi městem
Soběslav a Všeobecnou interní ambulancí,
s. r. o., Tábor, na pronájem nebytového pros2
toru o výměře 33,3 m v přízemí budovy čp.
159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika) za účelem rozšíření provozu interní ambulance.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s účinností od 1. 11. 2012.
— Usnesení č. 17/236/2012
a) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a ing. Petrem Líkařem, Janou Líkařovou a Vladislavou Líkařovou, Soběslav, na
zajištění přístupu k vodohospodářskému majetku města (vodovod, kanalizace) uloženého
na pozemku parc. č. 1399/1 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví Líkařových.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a Pavlou Brunerovou, Soběslav, na
zajištění přístupu k vodohospodářskému majetku města (vodovod, kanalizace) uloženého
na pozemku parc. č. 1393/1 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví Pavly Brunerové.
— Usnesení č. 17/237/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a Strabag, a. s.,
provozní jednotka Soběslav, na opravu chodníku v Rašínově ulici v Soběslavi za cenu
206.350,- Kč + DPH.
— Usnesení č. 17/238/2012
Rada města souhlasí se změnou záhlaví ve
smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 8. 8. 2008 na uložení elektrického kabelu na pozemcích ve
vlastnictví města v souvislosti s výstavbou
malé vodní elektrárny na levém břehu řeky
Lužnice u jezu Steiniger v Soběslavi, kde se
místo oprávněných: p. Romana Mixy a p.
Petra Laláka mění na firmu: Panatela, s. r. o.,
Veselí nad Lužnicí.
— Usnesení č. 17/239/2012
Rada města bere na vědomí informaci z Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, že realizovaný projekt Záchrana
gotického hradu v Soběslavi se stal vítězem
soutěže „Kompas – hledá se nejlepší projekt
ROP Jihozápad“.
— Usnesení č. 17/240/2012
Rada města souhlasí s výjimkou z počtu dětí
listopad 2012
ve třídách MŠ v Nerudově ulici v Soběslavi
pro školní rok 2012/2013 dle návrhu předloženého ředitelkou školy paní Ivanou Bártovou.
— Usnesení č. 17/241/2012
Rada města na návrh ředitelky Senior-domu
Soběslav ing. Ziny Petráskové souhlasí s vyřazením 10 ks pečovatelských lůžek PRIMA
– typ 202 včetně matrací z evidence majetku
Senior-domu Soběslav a s jejich následným
odprodejem.
Usnesení 18. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 9. října 2012 od 14 hodin
v kanceláři starosty města
— Usnesení č. 18/242/2012
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o průběhu realizace protipovodňových opatření na řece Lužnici a přilehlé části
Černovického potoka v Soběslavi.
— Usnesení č. 18/243/2012
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 25.000,- Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2012 na úhradu části
nákladů spojených s kulturním programem
při slavnostním rozsvícení vánočního stromku s Radiem Blaník, které se uskuteční 3. 12.
2012 od 15.00 hodin na náměstí Republiky
v Soběslavi.
— Usnesení č. 18/244/2012
Rada města pověřuje místostarostu města
Mgr. Vladimíra Drachovského zajištěním
tradičního novoročního ohňostroje, který se
uskuteční 1. 1. 2013 v 01.00 hod. na náměstí
Republiky v Soběslavi.
— Usnesení č. 18/245/2012
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Duha Mgr. Aleny Krejčové s vyřazením dlouhodobého hmotného
majetku - elektrického sporáku inventární
číslo 3 z roku 1981 z majetku mateřské školy.
— Usnesení č. 18/246/2012
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jaroslava Koldana
s přijetím peněžního daru od rodičů žáků
6., 7. a 8. tříd školy jako podíl na financování
superlicence nakladatelství FRAUS.
— Usnesení č. 18/247/2012
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na zpracovatele územní studie lokality
„U letiště“ vedle E55 v Soběslavi. Vítězem
výběrového řízení se stalo Architektonické
studio Aska, ing. arch. Jan Stach, Tábor, za
cenu 27.000,- Kč + DPH.
Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 7. 11. a 21. 11. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 26. září 2012 od 18.00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi
— ZM 11/095/2012
Zastupitelstvo města zvolilo členem Rady města Soběslavi pana Kamila Modla.
— ZM 11/096/2012
Zastupitelstvo města
a) schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu Soběslav v souladu s
§ 44 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon);
b) pověřuje místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 Územního plánu Soběslav.
— ZM 11/097/2012
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok
2012 – rozpočtové opatření č. 3/2012 – v předloženém znění.
— ZM 11/098/2012
Zastupitelstvo města souhlasí se vstupem města Soběslavi do Místní
akční skupiny přírody a venkova jihočeského kraje.
— ZM 11/099/2012
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 2427/15 o vý2
měře 45 m v k. ú. Soběslav paní Marii Černé, Tábor, za cenu 60,2
Kč/m .
— ZM 11/100/2012
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, které jsou dotčené budoucí výstavbou IV. železničního koridoru v úseku Soběslav - Veselí
2
nad Lužnicí - parc. č. 4068/41 o výměře 4 m , parc. č. 4068/8 o výměře
2
2
6 m , parc. č. 4068/7 o výměře 2.108 m , parc. č. 4068/10 o výměře
2
2
1.013 m , parc. č. 4068/11 o výměře 280 m , parc. č. 4068/23 o výměře
2
2
176 m , parc. č. 4068/21 o výměře 2.057 m , parc. č. 4068/27 o výměře
2
2
39 m , parc. č. 4068/28 o výměře 314 m , parc. č. 4068/29 o výměře
2
2
1.023 m , parc. č. 4068/30 o výměře 204 m , parc. č. 4068/9 o výměře 65
2
2
2
m , parc. č. 4068/18 o výměře 39 m , parc. č. 4068/64 o výměře 17 m ,
2
2
parc. č. 4068/35 o výměře 3 m , parc. č. 4068/37 o výměře 8 m , parc. č.
2
2
4068/38 o výměře 10 m ‚ parc. č. 4068/39 o výměře 3 m ‚ parc. č.
2
2
4068/40 o výměře 10 m , parc. č. 4068/65 o výměře 17 m , parc. č.
2
4068/5 o výměře 1 m , vše v k. ú. Soběslav, České republice - Správě železniční dopravní cesty, s. o., Praha, za cenu dle znaleckého posudku.
— ZM 11/101/2012
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 2756/55 o vý2
2
měře 195 m , parc. č. 2756/98 o výměře 7.223 m a parc. č. 2756/102 o
2
výměře 48 m , vše v k. ú. Soběslav, od České republiky — Státní statek
Jeneč, státní podnik v likvidaci, za cenu dle znaleckého posudku.
— ZM 11/102/2012
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 3816 o výměře
2
2
1.078 m , parc. č. 3865/4 o výměře 348 m , parc. č. 3931/1 o výměře
2
2
122 m a parc. č. 3967/2 o výměře 2.192 m , vše v k. ú. Soběslav, od
České republiky - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, za cenu
dle znaleckého posudku.
— ZM 11/103/2012
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 2682/10 o vý2
měře 609 m v k. ú. Soběslav od pana Františka Líkaře, Planá nad Lužnicí, za cenu dle znaleckého posudku.
— ZM 11/104/2012
a) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č.
2
2
3958/3 o výměře 39 m , parc. č. 2100/28 o výměře 8 m , parc. č.
2
2
3768/34 o výměře 1.069 m ‚ parc. č. 3826/7 o výměře 428 m , parc. č.
2
2
4057/8 o výměře 84 m , parc. č. 2061/13 o výměře 1.868 m , parc. č.
2
2
2103/466 o výměře 1.396 m , parc. č. 3968/l o výměře 2.504 m , parc.
2
2
č. 1201/2 o výměře 84 m , parc. č. 1200/2 o výměře 150 m v k. ú. Soběslav od Pozemkového fondu ČR v souvislosti s vypořádáním a budoucím rozvojem pozemků určených pro zástavbu komunikacemi,
bydlením a zelení.
b) Zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod pozemků parc. č.
3
2
2
3664/84 o výměře 1.514 m , parc. č. 3664/99 o výměře 1.360 m - ideál2
ní ½, parc. č. 3664/109 o výměře 1.073 m ‚ parc. č. 3623/10 o výměře
2
2
27 m – ideální ½, parc. č. 3601/2 o výměře 8.193 m , parc. č. 3593/6 o
2
2
výměře 3.053 m , parc. č. 3593/2 o výměře 1.620 m , parc. č. 3601/14 o
2
2
výměře 2.674 m , parc. č. 3601/15 o výměře 1.490 m , parc. č. 3583/23
2
2
o výměře 845 m , parc. č. 3588/15 o výměře 154 m ‚ parc. č. 3768/19 o
2
2
výměře 127 m , parc. č. 3768/22 o výměře 2.448 m , parc. č. 3768/50 o
2
2
výměře 1.885 m , parc. č. 3742 o výměře 3.937 m , parc. č. 3743 o vý2
2
měře 2.556 m , parc. č. 3768/7 o výměře 337 m , parc. č. 3768/8 o vý2
2
měře 3.700 m , parc. č. 3768/38 o výměře 4.891 m , parc. č. 3583/18 o
2
2
výměře 626 m , parc. č 3583/20 o výměře 343 m , parc. č. 3541/13 o vý2
měře 1.818 m v k. ú. Soběslav od Pozemkového fondu ČR v budoucí
průmyslové zóně „Na Pískách“ za cenu dle znaleckého posudku.
— ZM 11/105/2012
1) Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM 10/088/2012 ze dne 20. 6. 2012.
2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavebního pozemku parc. č.
2
1348/3 o výměře 1.447 m v k. ú. Soběslav paní Naděždě Boucníkové,
Zvěrotice, a panu Milanu Račanovi, Sezimovo Ústí I, za cenu 500,2
Kč/m .
Volby do krajského zastupitelstva
konané 12. a 13. října 2012
Volby do zastupitelstev krajů se v Soběslavi tradičně uskutečnily ve
všech 9 soběslavských volebních okrscích a ve dvou pod Soběslav spadajících obcích - v Nedvědicích a Chlebově. Volební účast byla obdobná
jako v celé republice. Z celkového počtu 5.901 voličů bylo odevzdáno
2.183 platných hlasů, tedy 37,89 % účast.
Bližší výsledky jsou v přiložené tabulce. Podrobné výsledky naleznete
na www.volby.cz.
Výsledky hlasování dle jednotlivých stran:
Kandidátní listina
číslo
název
Platné hlasy
celkem
v%
7
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
31
1,42
8
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
34
1,55
20
Moravané
1
0,04
21
SUVERENITA - Blok JB pro JCK
26
1,19
22
Nár.socialisté-levice 21.stol.
1
0,04
30
Věci veřejné
7
0,32
33
TOP 09 a Starostové pro JHČ
75
3,43
43
Komunistická str. Čech a Moravy
497
22,76
51
Strana zelených
29
1,32
53
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
41
1,87
59
“JIHOČEŠI 2012"
206
9,43
60
Česká str. sociálně demokrat.
673
30,82
64
Jč koalice SNK ED a SsČR
52
2,38
65
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.
3
0,13
70
Občanská demokratická strana
349
15,98
77
Strana svobodných občanů
54
2,47
84
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
71
3,25
93
Česká pirátská strana
33
1,51
4
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
listopad 2012
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP
SOBĚSLAV
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ORP SOBĚSLAV
Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Na Soběslavsku a Veselsku bylo zahájeno plánování sociálních služeb města Soběslav a Veselí
nad Lužnicí, která se vedle výkonu sociální politiky vycházejícího ze zákona hlásí i k vlastní sociální politice. Cílem je zabezpečit základní životní potřeby občanů, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci. Proto byly hledány možnosti, jak zahájit proces komunitního plánování, který je cestou
k zajištění takových sociálních služeb, které občané doopravdy potřebují. Městu Soběslavi se ve
spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy podařilo získat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Proto mohla být v červenci letošního roku zahájena
realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Soběslav. Projekt je zaměřen na zahájení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na celém území správního obvodu ORP
Soběslav (31 obcí). Cílem je vypracování komunitního plánu, který bude schválen na konci roku
2013 a bude obsahovat záměry pro období 2014 - 2016.
V uplynulých měsících intenzivně pracovala řídící skupina, která mimo jiné připravila podklady
pro analýzy a průzkumy. Ty se budou realizovat mezi starosty obcí, poskytovateli služeb, některými
skupinami uživatelů služeb a širokou veřejností. Probíhá zapojování obcí a organizací do procesu,
zpracovává se popis sociální situace, budou se konat veřejná setkání občanů v Soběslavi a ve Veselí
nad Lužnicí. Na tato setkání je zván každý, koho oblast sociálních služeb zajímá. V příštím roce budou zadavatelé (samosprávy obcí), poskytovatelé, uživatelé a zástupci veřejnosti společně připravovat záměry, které budou návrhem optimální a efektivní sítě sociálních a doprovodných služeb.
Záměry se budou připravovat ve čtyřech pracovních skupinách, tři z nich se budou scházet v Soběslavi a jedna ve Veselí nad Lužnicí. Pracovní skupiny budou zaměřeny na podporu seniorů, osob se
zdravotním postižením, rodin, dětí, mládeže a lidí v nepříznivé sociální situaci.
Jednou ze současných aktivit projektu je anketa pro širokou veřejnost. Anketní lístek je obsahem
zpravodaje. Po vyplnění ho můžete vhodit do sběrných schránek ve Veselí nad Lužnicí (Informační
středisko města, TEP Centrum sociálních služeb) a v Soběslavi (Městský úřad – podatelna
v přízemí, Senior-dům, lékárny na náměstí).
Jana Háková, Odbor sociálně zdravotní MěÚ Soběslav
Tato akce je financována z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Veřejná setkání k projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Soběslav se
uskuteční
ve středu 7. listopadu 2012 od 17:30 h
ve Veselí nad Lužnicí
v TEP Centru sociálních služeb
a
ve čtvrtek 15. listopadu 2012
od 17:30 h
v Soběslavi v Senior-domě
Program:
1. Uvítání
2. Význam a cíl komunitního plánování
sociálních služeb
3. Informace o komunitním plánování
na Soběslavsku a Veselsku
4. Představení sociálních služeb
5. Možnosti aktivního zapojení veřejnosti
do plánování sociálních služeb
6. Diskuse
Zve Vás město Soběslav a Centrum
pro komunitní práci jižní Čechy.
Občerstvení zajištěno
Důležité sdělení řidičům:
Doporučení pro držitele řidičského oprávnění skupin C, C+E (C1, C1+E) a D, D+E (D1, D1+E),
kteří jsou držiteli řidičských průkazů, jimž končí platnost v roce 2013, aby si vyměnili své řidičské
průkazy nejpozději do konce roku 2012.
Doporučení se týká řidičů, kteří nejsou řidiči v pracovně právním vztahu (samostatně výdělečná
činnost) případně držiteli průkazů profesní způsobilosti řidiče. U řidičů v pracovně právním vztahu
(samostatně výdělečná činnost), držitelů průkazu profesní způsobilosti řidiče, by výměna řidičských průkazů do konce roku 2012 postrádala smysl vzhledem ke skutečnosti, že platnost průkazu
profesní způsobilosti řidiče je nastavena na pětiletý cyklus.
K tomuto doporučení bylo přistoupeno s ohledem na skutečnost, že podle zákona č. 297/2011
Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (§ 110) bude všem držitelům výše uvedených řidičských oprávnění od 19.01.2013 vydáván řidičský průkaz s dobou platnosti na 5 let.
Do výše uvedeného data tj. 19.01.2013 se vydávají řidičské průkazy podle současné platné právní úpravy, to znamená pro všechny skupiny řidičského oprávnění s dobou platnosti na 10 let.
Doporučení se týká především těch řidičů, kteří by si chtěli dřívější výměnou ušetřit návštěvu
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností po uplynutí pětiletého cyklu.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o doporučení, praxe v rámci povinných výměn řidičských
průkazů zůstává nezměněna.
Výměna řidičských průkazů - řidičské průkazy vydané:
Od 01.07.1964 do 31.12.1993 - povinná výměna do 31.12.2007.
Od 01.01.1994 do 31.12.2000 - povinná výměna do 31.12.2010.
Od 01.01.2001 do 30.04.2004 - povinná výměna do 31.12.2013.
Při výměně nutno předložit:
· platný doklad totožnosti (OP nebo CP)
· řidičský průkaz (ke kontrole)
· 1x fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti
za ODVV - registr řidičů: H. Pavlíková, J. Hypšová
Dne 1. října 2012 došlo na Zámku Lnáře
k slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže
Kompas – hledá se nejlepší projekt ROP Jihozápad. Vítězem se stal projekt „Záchrana gotického hradu Soběslav“. Ocenění pro naše město
převzal z rukou předsedy regionální rady p. Ivo
Grünera místostarosta města Mgr. Vladimír
Drachovský.
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
5
Informace Finančního úřadu v Soběslavi k dani z nemovitostí
Finanční úřad v Soběslavi upozorňuje všechny vlastníky nemovitostí v katastrálním území
Soběslav, že Katastrální úřad pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor vyhlásil platnost
obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Soběslav dnem 9. března 2012.
Při obnově operátu byly do digitální mapy
zároveň doplněny hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci. Doplněným
pozemkům byla nově přidělena parcelní čísla,
přiřazeny druhy pozemků a určeny nové výměry parcel.
Z důvodu uvedených změn vlastníkům nově
vytvořených parcel katastru vzniká na rok 2013
povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí. Povinnost podat daňové přiznání vzniká rovněž vlastníkům pronajatých pozemků, u
kterých doposud hradil daň z nemovitostí nájemce; dále, pokud došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně – změna čísla parcel,
výměry, druhu pozemku nebo v osobě poplatníka.
Daňové přiznání je nutno podat Finančnímu
úřadu v Soběslavi nejpozději do 31. ledna 2013.
Změna se týká velkého počtu poplatníků,
kteří mají povinnost podat daňové přiznání.
K vyplnění daňového přiznání je nutné znát
druhy pozemků a staveb, parcelní čísla a jednotlivé výměry. Tyto údaje jsou uvedeny na listech
vlastnictví, které je možné získat z internetové
stránky nahlížení do katastru nemovitostí /pokud znáte číslo listu vlastnictví, nebo čísla parcel/. Případně můžete požádat o výpis z katastru
nemovitostí na pracovištích Czech POINT nebo
na Katastrálním úřadě v Táboře.
Pořád platí, že daňový subjekt je povinen
v daňovém přiznání sám vyčíslit daň a uvést
předepsané údaje rozhodné pro vyměření daně.
Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat,
případně podat s využitím aplikace daňového
portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz.
Na uvedené adrese systém sám doplní cenu
půdy i platné koeficienty a vyčíslí správně daň
z nemovitostí. Vyplněný tiskopis lze vytisknout a podat na finanční úřad i bez zaručeného elektronického podpisu. V záhlaví tiskopisu
Rekonstrukce náměstí Republiky v Soběslavi
Náměstí Republiky v Soběslavi dostalo svou
stávající podobu před 40 lety, kdy byla provedena celková rekonstrukce a kamennou dlažbu
s příčnou ulicí nahradily kruhový objezd a vytvoření centrální dlážděné plochy včetně parkoviště a zelené části na východní straně náměstí.
Po 40 letech je většina použitých materiálů
(dlažby, chodníky, veřejné osvětlení, …) na
konci své životnosti a vyžaduje rekonstrukci.
Na náměstí je zároveň velké množství bariér a
kolizních míst.
S vědomím uvedených skutečností zadala
rada města před 5 lety studii celkové rekonstrukce náměstí. Na doporučení architektky
města ing. arch. Dagmar Buzu byl osloven pražský ateliér ARK – ing. arch. Krátký a ing. arch.
Ciesla, který zpracoval a předložil první návrhy
na začátku roku 2008. Z uvedených studií bylo
patrné, že problematickým bodem je především
dopravní řešení, parkování, rozsah zeleně a způsob zádlažby. Ani jedna z předložených variant
nesplnila očekávání rady města a zároveň byla
odlišná od zadání. Po opakovaném projednávání návrhů bylo zřejmé, že intenzivní spolupráce
Soběslav – Praha není možná. Silniční síť na náměstí Republiky je ve vlastnictví Jihočeského
kraje a bylo nutné všechny úpravy dopravního
řešení konzultovat v Českých Budějovicích společně s připomínkami Dopravního inspektorátu
Policie ČR v Táboře.
Z důvodů užší spolupráce a nutnosti častého
řešení připomínek byl osloven soběslavský rodák ing. arch. Jaromír Kročák, který do Soběslavi často jezdí a má zkušenosti s rekonstrukcí
náměstí v Hluboké nad Vltavou, Kaplici a v dalších městech. Ing. arch. Jaromír Kročák se svými spolupracovníky zpracoval nové varianty
rekonstrukce náměstí v květnu 2009. Tyto byly
projednány v RM a následně na veřejném zasedání v kulturním domě. Na tomto projednání
byly diskutovány především otázky rozsahu zeleně a zachování stávajícího počtu parkovacích
míst. Připomínky byly zapracovány do dalších
variant studie, která byla na začátku roku 2010
zveřejněna. Po širší diskusi vyústil návrh do
dvou variant, kdy silniční síť je stejná a obě varianty se liší ve způsobu parkování. Jedna zachovává s mírnou redukcí parkování na
centrální ploše u kostela sv. Petra a Pavla, druhá
má parkování na vnitřním okruhu komunikací.
Sporným bodem i nadále zůstával rozsah zeleně
na centrální ploše náměstí. K oběma variantám
byla shromážděna stanoviska Jihočeského kraje, odborníků na dopravní infrastrukturu a pracovníků památkové péče. Dále byly řešeny
detaily všech částí náměstí, způsob zádlažby,
veřejné osvětlení a mobiliář. Výsledný návrh řešení rekonstrukce náměstí s parkováním na
vnitřním okruhu komunikací byl zveřejněn
v červnu letošního roku na internetových
stránkách města a na odboru výstavby a
regionálního rozvoje MěÚ. Došlé připomínky
byly projednány v radě města a s autorem
návrhu.
V minulých týdnech se v některých médiích
objevily zprávy o „utajení“ návrhu rekonstrukce
náměstí Republiky v Soběslavi a jeho nevhodném řešení. Rada města má zájem, aby občané
měli maximum informací o tak důležité věci, jakou je rekonstrukce náměstí. Z tohoto důvodu
budou v příštím čísle Hlásky, na úřední desce
MěÚ a na internetových stránkách města zveřejněny oba variantní návrhy dopravního řešení
včetně důvodové zprávy a vizualizace jednotlivých částí náměstí. Rada města zároveň rozhodla, že návrh rekonstrukce náměstí bude
posouzen odborníky na zeleň a urbanismus
z Vysoké školy zemědělské a ČVUT v Praze.
Byli bychom rádi, kdyby se maximum občanů vyjádřilo k předloženým návrhům tak, abychom je mohli následně projednat na veřejném
zasedání začátkem roku 2013 ve velkém sále
kulturního domu.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
je nutné uvést, zda se jedná o řádné nebo dílčí
daňové přiznání.
Úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 7:30
do 17:00 hodin. Současně si dovolujeme upozornit, že daňovému subjektu vzniká povinnost
uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo
dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a
toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů,
ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené
daně. Minimální výše pokuty za opožděné tvrzení daně činí 500 Kč.
Finanční úřad v Soběslavi
Konec sezony na letním
koupališti
V letošním roce byl zahájen provoz soběslavského letního koupaliště o měsíc dříve než
v roce 2011, a to již od 1. června. Oficiálně
ukončen byl 11. září.
Podmínky pro koupání v červnu nebyly nijak
příznivé. Noční teploty klesaly pod 10°C a 16
dnů bylo bez sluníčka, což ani neumožnilo ohřát
vodu nově nainstalovanými slunečními kolektory. Až druhá polovina měsíce přinesla oteplení a
umožnila výuku plavání soběslavským základním školám. I přes ještě chladnější vodu si
školáci koupání zjevně užívali.
Červenec nebyl o nic lepší a srpen už deficit
předchozích měsíců dohnat nestačil.
Opět nebylo léto létem, jak bychom si všichni přáli a pro provoz koupaliště potřebovali.
Bylo otevřeno 59 dnů, v červnu 14, v červenci 18, v srpnu 23 a v září 4 dny.
Za chladnějšího počasí jsme měli také pouze
2 návštěvníky a v parných slunných dnech bylo i
1350 návštěvníků, ale rekord loňského roku
1560 návštěvníků jsme překonat nedokázali.
Celkem koupaliště využilo 20314 návštěvníků, vybralo se na vstupném 900.000 Kč. Ani
tento příjem nedokázal pokrýt náklady na provoz. Koupaliště je bráno jako služba občanům, a
proto bude rozdíl v hospodaření uhrazen
z rozpočtu města.
Ohlasy veřejnosti na provoz koupaliště byly
jako v loňském roce pozitivní, opět přijel i velký
počet přespolních návštěvníků, kteří zde ještě
nebyli a kterým se areál moc líbil.
Nás čeká zamyšlení nad připomínkami a návrhy návštěvníků a zajistit větší propagaci
v příštím roce. Přát si co nejvíce slunných dnů,
protože jak se ukázalo v obou uplynulých sezonách, na koupaliště přivede návštěvníky pouze
teplý prosluněný den a teplá voda v bazénu.
Všem návštěvníkům děkujeme za přízeň a
budeme se těšit opět na příští rok.
Správa města Soběslavi s.r.o.
6
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
listopad 2012
ZÁKLADNÍ INFORMACE K sKartě
Nepojistné sociální dávky (tj. dávky státní sociální podpory, dávky
pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením) a dávky z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti (tj. podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci), které jsou
dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny
prostřednictvím Karty sociálních systémů neboli tzv. sKarty. Karta se
bude vydávat ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň
sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/P.
Motivem a cílem zavedení sKarty je sjednocení výplaty dávek jednou
metodou, od které se pak odvíjí volba klienta ve způsobu čerpání dávky.
Na jedné straně to přináší úspory v nákladech na doručování a na druhé
straně se zvyšuje spektrum možností pro čerpání dávek.
Klienta, pro něhož bude sKarta na úřadu práce připravena, úřad práce
vyrozumí písemně s dostatečným předstihem. Nejprve tedy držitel
sKarty obdrží od úřadu práce dopis s výzvou k vyzvednutí sKarty. Při
převzetí sKarty dostane klient příručku s návodem, jak lze kartu používat,
informaci o podmínkách použití sKarty a také sazebník plateb při nakládání s sKartou. Přičemž zdarma je pro příjemce sKarty její vydání jedenkrát za 4 roky, otevření a vedení technického účtu ke kartě, bezhotovostní
platba kartou u obchodníka, jeden výběr z bankomatu České spořitelny ke
každé dávce nebo provedení jednoho bezhotovostního převodu.
Klienti po obdržení sKarty budou moci (až na výjimky u vázaných
prostředků účelových dávek) nakládat s kartou jako s jakoukoli jinou bankovní kartou. sKarty budou vyráběny v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní karty, budou tedy obsahovat
stejné ochranné prvky, bude možné je i zablokovat apod.. Kromě výběru
z bankomatu (ke každé dávce jeden výběr z bankomatu České spořitelny
zdarma) je tedy možné s sKartou platit u obchodníka či využívat služby
cashback tj. možnost výběru hotovosti v obchodě. V případě, že klient
chce i nadále využívat svůj vlastní účet, bude možné trvalým příkazem při
převzetí sKarty tuto možnost (zdarma) nastavit. Zůstatek na sKartě lze
zdarma kontrolovat v bankomatu České spořitelny nebo na internetu (na
stránkách, které budou pro uživatele sKarty spuštěny). Je možné si také
nechat výpis zasílat, a to za cenu poštovného.
U speciálních sKaret, které jsou určeny držitelům průkazů TP, ZTP a
ZTP/P, bude nutné, aby příjemci dodali na úřad práce svoji fotografii,
která bude na sKartě uvedena. Tito příjemci nejprve získají od úřadu
práce informaci, že mají přinést svoji portrétní fotografii. Teprve
poté, co bude jejich karta připravena, obdrží dopis s výzvou k vyzvednutí své sKarty.Výhody, které dnes souvisí s držením průkazů TP, ZTP a
ZTP/P, zůstávají i nadále zachovány. Dávky, na které má příjemce tohoto
průkazu nárok, bude čerpat prostřednictvím sKarty.
V případě, že je klient v takovém zdravotním stavu, že se nemůže dostavit na úřad práce, pak může být postupováno následovně:
· pokud jsou schopnosti a kompetence člověka vážně omezeny, je možné
ustanovit opatrovníka
· další z možností je pověřit vybranou osobu plnou mocí (úředně ověřenou), která sKartu převezme, bude moci stanovit klientem určené transakce a sKartu následně oprávněnému předá. Jedná se o jednorázové
zmocnění. Úřední ověření lze provést přímo v místě, kde klient žije či
pobývá (sociální služby, domácnost, zdravotnické zařízení). Postačuje
úřední ověření příslušným útvarem obecního úřadu, nebo na poště či u
notáře. Poplatek obvykle činí 30,- Kč.
· úřad práce je samozřejmě připraven také k tomu, aby zabezpečil předání sKarty v místě, kde klient žije.
Více informací naleznete na www.skontakt.cz. Je možné využít také
telefonní linku Kontaktního centra pro sKartu: 800 752 782 (linka funguje
zdarma, 24 hodin denně).
Ing. Jana Dvořáková, vedoucí kontaktního pracoviště Soběslav
ÚP ČR – Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Aby nás mrazy a sníh nepřekvapily
Blíží se kvapem zima a ta přináší mnoho
práce pro zaměstnance Správy města Soběslavi. Spočívá v náročné práci udržet městské komunikace a chodníky sjízdné a schůdné. Při té
příležitosti jsme se zeptali jednatele Správy
města Soběslavi Vladimíra Falady, jak jsou na
zimní období připraveni. Ochotně nám odpověděl:
Naše činnost se řídí podle „Plánu zimní údržby komunikací“, který je schválen Radou města
Soběslavi.
Úkolem zimní údržby místních komunikací
je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na místních komunikacích vzniklých zimními
povětrnostními vlivy a jejich důsledky.
Do údržby komunikací spadá cca 40 km
chodníků a 20 km vozovek v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích. V Nedvědicích nám vypomáhá se svou technikou pan Zdeněk Hanzal
Novotný.
Údržbu komunikací provádíme dvěma traktory s radlicí, jedním malotraktorem VIVID s
kartáčem a sypačem, dvěma multikárami, které
jsou osazeny buď kartáčem nebo radlicí a sypačem inertního materiálu a jednoosým
malotraktorem s kartáčem.
Úklid se neobejde ani bez tzv. pěšáků, kteří
musejí obejít a ručně ošetřit pro techniku nepřístupné prostory jako jsou např. schody a přechody pro chodce.
V měsíci říjnu jsme jako každý rok začali doplňovat zásoby posypového inertního materiálu
jako je písek a kamínek, kterého jsme v loňském
roce spotřebovali 80 t.
Pro chemickou údržbu používáme posypovou sůl, které jsme si letošní rok připravili 2 t.
Údržba komunikací neprobíhá živelně, je
dána místními a časovými prioritami. Jsou stanoveny trasy pracovních okruhů a soupis místních komunikací, které se v daném pořadí
ošetřují podle jejich důležitosti. Kolektiv pracovníků, kteří údržbu zajišťují, řídí mistr technických služeb pan Bělohlav, který vypracuje
rozpis pohotovostí na celé zimní období. Tím
jsou zajištěny služby na soboty, neděle a svátky.
Loňská zima nás nijak nezaskočila, děláme
vše pro to, abychom na tu letošní byli také dobře
připraveni.
Občany Soběslavi bych chtěl touto cestou
požádat, aby nám neztěžovali podmínky pro
úklid komunikací ponecháváním popelnic na
prostředku chodníku a parkovali svá auta tak,
aby se nechalo technikou projet.
Žádáme i chodce, aby se při vstupu na chodník, který nese znaky zimního počasí, chovali
podle této situace, která je jim předem známa a té
přizpůsobili pohyb a své chování. /citace Stanoviska Nejvyššího soudu k otázce odškodňování/.
Tím nechci říci, že omezíme údržbu chodníků.
Naopak jme rádi, že v loňském roce nebyl hlášen
žádný závažný úraz na námi ošetřovaných chodnících a věříme, že tomu bude tak i tuto zimu.
Za odpověď panu Faladovi poděkoval
Václav Davídek
Nové nálezy:
·
·
·
·
pánské kolo modré
dětské jízdní kolo – růžové
dámské horské kolo červené
modré jízdní kolo
K doptání na podatelně MěÚ.
RPS Svákov
– 2. etapa
Na začátku měsíce října zahájila firma Spilka a Říha, s. r. o., druhou část regenerace panelového sídliště Svákov. Na rekonstrukci se
podařilo získat dotaci z programu Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 4 mil. Kč. Etapa je zaměřená na opravu chodníků, doplnění mobiliáře
a dovybavení dětských hřišť. Vzniknout by
měly též bezbariérové vstupy do jednotlivých
vchodů panelových domů. Celá akce bude dokončena v jarních měsících příštího roku, a proto prosíme všechny obyvatele panelového
sídliště o trpělivost.
Mgr. Vladimír Drachovský
místostarosta města
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
7
Výjimečné nové stavby
v Jihočeském kraji
Do prvního ročníku soutěže architektonicky, konstrukčně a energeticky výjimečných staveb Building Efficiency Awards bylo přihlášeno celkem 141 projektů z České a Slovenské republiky. V Jihočeském kraji
uspěl a do finálového kola postoupil v kategorii rekonstrukce projekt záchrany gotického hradu v Soběslavi a jeho nové využití pro městskou knihovnu (přihlašovatel architekt Jaromír Kročák, Atelier Kročák).
Vyhlášení proběhlo 2. října na Magistrátu města České Budějovice za
účasti oceněných, poroty a zástupců města České Budějovice.
-jk-
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Zlata Semrádová
Klára Líkařová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Ota Benák
Jaroslav Kučera
Petr Kolář
Ondřej Hapl
Ludmila Dvořáková
Monika Pokorná
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Vítání nových občánků
Ó
Slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu
ve čtvrtek 18. října. Za doprovodu žáků a učitelů
Základní umělecké školy v Soběslavi bylo slavnostně uvítáno do života třináct dětí, z toho šest
holčiček a sedm chlapečků.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné
zdraví a rodinnou pohodu.
Foto Vladimír Cibulka
Dne 24.10.2012
uplynulo 5 let,
co nás navždy
opustil náš
milovaný pan
František Hartl.
S láskou
vzpomínají
manželka, děti
a vnoučata
Dne 02.11.2012 to
budou 2 roky, co
nás navždy opustila
naše milovaná dcera, maminka, manželka a sestra Jana
Hoffmannová roz.
Cílková.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče, manžel Pavel, děti Roman, Michal,
Gita, Pavel, sestra Monika s rodinou a ostatní příbuzní.
Nikdy nezapomeneme!
Utichlo Tvé dobré srdce a milý hlas,
bolest však nezhojí žádný čas.
Kdo Tě měl rád jen v dobrém vzpomene,
kdo Tě miloval nikdy nezapomene.
Krásná léta s Tebou prožitá,
nás budou provázet do konce života.
Dne 2. 11. 2012
uplynulo již 10 let
od úmrtí paní
Ludmily Blažkové.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí spolu s námi
tichou vzpomínku.
Synové a sestra
s rodinou
Dne 29.9.2012
to bylo již 10 let,
co navždy odešel
s bolestí svou můj
tatínek pan
Jaroslav Karkula
ze Soběslavi.
Vzpomínám
na Tebe, v srdci
stále Tě mám.
Díky táto! Tvá dcera.
Kdo si vzpomene spolu se mnou, děkuji.
8
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
[email protected], www.kdms.cz
Pozvánka do KD Soběslav
· Úterý 6. listopadu v 19.30 hodin
F. R. Čech
Divadelní společnost Artur
DÍVČÍ VÁLKA
Dívčí válka je legendární dílo Františka Ringo Čecha.
Počet repríz jeho souboru se pomalu blíží ke
3000!!
Ano čtete správně, a proto je tu nové zpracování tohoto divadelního skvostu.
Dívčí válka je tu v novém zpracování, které
ctí genialitu originálu.
V novém, mladém složení.
V nových kostýmech. S novou scénou.
A hlavně s novou chutí a radostí.
To je Divadelní společnost Artur
- www.divcivalka.cz ! Vstupné 250 Kč
· Neděle 18. listopadu v 10.00 hod.
Divadlo Pohádka
TŘI POHÁDKY NA DOBRÝ DEN
Pohádková skládanka výpravných pohádek
čerpajících z klasických motivů.
O veverce a červíku Napucánkovi - chamtivá
veverka ošidila kamarády, až jí napálil červík
Napucánek z lískového oříšku… Mlsná princezna - byla, nebyla princezna Mlsalka, jež
neměla na nic chuť a stále jenom mlsala a mlsala, ale to by nebyla pohádka pohádkou,
kdyby byl nebyl Honza Hlad a princeznu nenapravil. Sekerková polévka - chudý pocestný potká na své cestě lakomou bohatou
panímámu a jak to tak bývá – ten kdo je lakomý, sám sebe nejvíc ošidí a kdo má „pod čepicí“ ve světě se neztratí…
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná:
2.(3..) dítě zdarma
· Neděle 2. prosince v 10.00 hod.
Divadélko KOS
O NEPOVEDENÉM ČERTÍKOVI
Čert Vrtáček se opravdu moc nepovedl.
Strach a hrůza z něj nejdou ani náhodou, spíše naopak. Tak není divu, že jej v pekle mezi
sebou nechtějí.
Vydá se tedy do světa mezi lidi. Potká Janka,
který nemůže najít svou zatoulanou ovečku
Huňačku. Zkrátka oba mají velkou smůlu.
Naštěstí zrovna chodí po světě Mikuláš.
Všechno vidí a slyší a určitě jim nějak pomůže. A zároveň si popovídá s dětmi. Těm hodným pak určitě něco nadělí a na ty zlobivé…
V pohádce vystupují herci Divadélka KOS,
čert a Mikuláš jsou opravdoví.
Po skončení pohádky na děti čeká mikulášská nadílka!
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná:
2.(3..) dítě zdarma
· Úterý 4. prosince v 19.30 hod.
Divadlo Rokoko - Jeff Baron
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Legrační i dojímavý příběh lásky a odpouštění. Náhodná automobilová nehoda přivádí do
styku dva muže, které rozdělují dvě generace
a kteří by se jinak nikdy nesetkali. Neštěstí
navždy změní jejich životy. Jejich vztah zprvu naráží na kontrast kultur, postupně se
mezi nimi hrotí problémy osamělosti, předsudky, netolerance. Plynou však týdny, odhalují se tajemství, prověřují se lidské vztahy a
vytváří přátelství...
Hrají:
Pan Green – Stanislav Zindulka
Ross Gardiner - Matěj Hádek
Vstupné mimo předplatné 260 Kč
listopad 2012
Program KD Soběslav
listopad 2012
Pravidelné akce:
· Úterý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (602 126 685)
BODY STYLING - cvičení . . . . . . . . 19.00
THE FINGERS . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
· Středa
SENIOR KLUB . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.30
RÁČEK, dětský kroužek
lid. písní a tanců . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.30
soubor JITRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
ZUMBA S LUCKOU . . . . . 18.30 – 19.30
Spolek divadelních ochotníků
„CHVALOVSKÝ“ . . . . . . . . . . . . . . 20.00
zkouška KAPELA . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
· Čtvrtek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
zkouška KAPELA
· Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
SOBĚSLAVSKÁ CHASA
Další program:
· Sobota 3.11.
TK - KURZ STOLOVÁNÍ . . . . . . . 17.00
TANEČNÍ KURZY 7.. . . . . . . . . . . . 18.00
velký sál, vstupné 30 Kč
TANEČNÍ KURZY – DOSPĚLÍ 2. . 21.00
velký sál
· Úterý 6. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.30
DS Artur, DÍVČÍ VÁLKA, divadelní představení, velký sál, vstupné 250 Kč
· Pátek 9.11. Centrum Klenby, KREATIV
· Sobota 10.11. Centrum Klenby, KREATIV
· Neděle 11. 11.
TANEČNÍ KURZY 8.. . . . . . . . . . . . 14.00
velký sál, vstupné 30 Kč
TANEČNÍ KURZY – DOSPĚLÍ 3. . 17.00
velký sál
· Úterý 13.11.
Zadáno ENVI-PUR, s.r.o., velký sál
· Čtvrtek 15. 11. – pátek 16.11.
Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav, 19. ročník celostátní soutěže ve
vazbě a aranžování květin (v pátek výstava
soutěžních prací)
· Sobota 17. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
TANEČNÍ KURZY 9., velký sál,
vstupné 30 Kč
TANEČNÍ KURZY – DOSPĚLÍ 4. . 21.00
velký sál
· Neděle 18.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Divadlo Pohádka Praha, TŘI POHÁDKY
NA DOBRÝ DEN, velký sál, vstupné děti
40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2.(3..) dítě
zdarma!
Zadáno - Obec Baráčníků Soběslav. . 10.00
malý sál
· Čtvrtek 22. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00
ASTRÁL
· Pátek 23. 11. ROCKOVÁ NOC
· Neděle 2. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
O NEPOVEDENÉM ČERTÍKOVI, pohádka s mikulášskou nadílkou!
· Úterý 4. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.30
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA, divadelní představení, velký sál, vstupné 260 Kč
Informace o pořadech a aktuálním dění
v KD Soběslav: www.kdms.cz
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
9
SVĚT DINOSAURŮ OČIMA DĚTÍ
OHLÉDNUTÍ ZA TÝDNEM KNIHOVEN
Výstavu modelů, obrázků a plakátů dinosaurů ze sbírky Ondry Ježka
doplněnou výtvarnými pracemi žáků soběslavských škol si můžete prohlédnout v prostorách knihovny do konce prosince 2012.
Vernisáž ve čtvrtek 8. listopadu od 17 hodin.
Na vernisáži loutek měly
děti možnost se s loutkami
seznámit v přímém kontaktu.
Děkujeme souboru Karromato za úžasnou atmosféru na
vernisáži a za vyzdobení
prostor naší knihovny.
KURZ TWISTART
Ò
Originální balení vánočních dárků pomocí provázků.
Čtvrtek 15. listopadu od 16 hodin.
Cena 250 Kč (materiál v ceně). Vhodné pro děti od 10 let a dospělé.
Na kurz je třeba se předem přihlásit přímo v knihovně nebo na tel.
775 128 636. Ve spolupráci s firmou Martin Bartůněk |anBLOK|, kurz
povede Renata Bartůňková.
Zahájení Týdne knihoven
posezením s našimi nejstaršími čtenáři se již stalo tradicí.
Letos jsme se sešli již pošesté!
Ô
MOJE CHVILKA SLÁVY
V úterý 20. listopadu od 17.30 hodin si v městské knihovně užije
svoji chvilku slávy Martin ŠKODA.
Vyprávět bude nejen o své kuchařce plné hudby „Škoda nevařit“…
Jste srdečně zváni!
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Středa 28. listopadu v prostorách městské knihovny.
Po celý den budou pro děti připraveny zábavné kvízy a soutěže.
Na přípravě akce se podílejí studenti SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor. Zveme všechny děti i rodiče!
Při vyprávění Jaromíra Hudce, podplukovníka v záloze, o Podkarpatské Rusi, doplněném fotografiemi Jiřího Vetýšky, mnozí posluchači určitě zatoužili tento krásný a zajímavý kraj navštívit. Děkujeme členům
Společnosti přátel Podkarpatské Rusi z Jindřichova Hradce za tuto besedu.
Ô
IRISDIAGNOSTIKA
Pravidelně naši knihovnu navštěvuje irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová. Provádí přesnou diagnózu hlavních příčin zdravotních potíží z oční
duhovky u dětí i dospělých a následně navrhuje jejich řešení. Individuální
konzultace budou v listopadu v úterý 13. 11. a 27. 11. Na vyšetření je třeba se předem objednat na tel. 732 867 571.
SOBOTNÍ PROVOZ
V listopadu bude městská knihovna otevřena také v sobotu 3. 11. od 9
do 12 hodin. Zájemci mohou využít služeb konzultanta zdravé výživy
pana Miroslava Němce.
Nalákáním na cesty a procházky, tentokrát do přírody a vesniček „na
severozápad od Soběslavi“, bylo určitě i setkání s panem Jaroslavem
Pražmou.
Ò
„Cože? Líšeň v Soběslavi?“
byla moje první reakce, když jsem dostala do rukou letáček festivalu Toulavé loutky, jež se konal
o posledním zářijovém víkendu. Na představení
brněnského divadla Líšeň se totiž chystám už celou věčnost. Velký výběr kulturních akcí je jedna
z věcí, kvůli kterým se velmi těším do Prahy na studium vysoké školy, jež mě
snad čeká od příštího roku. To, že divadlo Líšeň přijede za mnou až do Soběslavi, mě však ani nenapadlo. Stalo se to díky již druhému ročníku loutkového
festivalu, který pořádají Pavla Srncová a Kiko Montoto aneb divadlo Karromato. Z navštívených představení se mi nejvíc líbilo právě líšeňské stínové
divadlo o princezně Sávitrí. Osobitým způsobem si pohráli nejen s barvami a
tvary, ale především se zvuky. Mohli jste se zde přesvědčit, že loutkové divadlo rozhodně není výhradně záležitostí pro děti. Příští rok se o tom snad budeme moci přesvědčit dvojnásob, na programu prý bude představení přímo
pro dospělé diváky. Doufám, že se festival stane tradičním obohacením kulturního života v Soběslavi.
Sára Růžičková, studentka
10
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
MŠ DUHA
den a naše královny a králové půjdou zase ven
načerpat novou sílu a energii.
Iveta Vlnová
Žádný začátek nikdy
není jednoduchý…
DUHÁČCI NA VÝLETĚ
V POHÁDKOVÉ KOVÁRNĚ
Podzim je čas nového začátku. Maminky od
předškoláčků si zvykají v zaměstnání, jejich
děti navazují první kontakty v mateřské škole a
paní učitelky se seznamují s novými dětmi a rodiči. Aby tento zrod vzájemné spolupráce proběhl co možná „bezbolestně“, bylo by fajn,
kdyby děti dostaly v rodinách dostatečný prostor pro samostatnost, především v sebeobsluze,
oblékání a používání kapesníku. Schopnost odloučení od maminky, navázání jednoduché
komunikace a přizpůsobení se změně, je
dobrým základem úspěšné adaptace.
A jak to tedy na začátku vypadá, vypovídá
krátký prožitek jedné z našich maminek.
,,Kde máš tepláčky? Byla ses vyčůrat?“ Za
těchto otázek jsem právě vcházela do šatny
oranžové třídy. Bylo kolem desáté hodiny a dětičky se chystaly ven na zahradu. Jedna paní
učitelka obletovala ratolesti v pravém rohu šatny, druhá volala z umývárny a třetí šikovné ruce
nestíhaly oblékat ručičky a nožičky někde
uprostřed všeho toho úžasného mumraje. Vypadalo to jako ve včelím úle, jen těch královen tam
bylo asi čtyřicet.
Když jsem to všechno viděla, bezprostředně
ze mě vypadlo: ,,Nechcete pomoct?“ Paní učitelka s úsměvem a trochu s ostychem pravila:
,,Kdyby Vám to nevadilo, však když to vidíte…..“ ,,Mně to přeci vůbec nevadí, bude to pro
mně potěšení.“ Odvětila jsem a hned jsem se
vrhla na bezradného Kubíka, který seděl na
svém místě, a z překvapení, kdože ho to dneska
bude oblékat, zapomněl i mluvit. Jednou rukou
jsem pomáhala Kubíkovi, druhou jsem hledala
boty Kryštůfkovi a očima jsem rychle okukovala, kde co děti mají, abych to na ně rychle navlékla, aby se ta šikovnější a již oblečená
zlatíčka nezačala potit a ještě nenastydla.
,,Jak se jmenuješ?“ zeptala jsem se holčičky
sedící na lavičce. ,,Gábinka“ odpověděla holčička a prohlížela si mě jako svatý obrázek. ,,Já
mám doma také Gábinku a je zrovna tak roztomilá jako Ty,“ odpověděla jsem holčičce a už
jsem na ní navlékala tepláčky a ptala jsem se jí,
kde má mikinu, jaké oblečení má na ven a co do
třídy. Gábinka jen seděla s otevřenou pusinkou
a stále si mě prohlížela. Když už byla napůl oblečená, najednou se zvedla a obdarovala mě obrovským objetím. Mezi tím přišla další holčička
a ptala se na mou dceru. Bylo to tak milé. Dooblékla jsem Gábinku a opět se mi dostalo nádherné objetí, tentokrát i s letmou pusou na tvář.
Ještě jsem pomohla Sabince a pak jsem se pustila do pomoci Matouškovi, který se pral s botičkami. Obul si je obráceně a tak se mu trochu
hádaly. ,,Uf,“ vyšlo ze mně. Ještě zastrkat Fanouška, nasadit mu čepici, zapnout zip Elišce a
je hotovo. Dětičky již naučené se řadily do
dvojic. Paní učitelka je počítala a všichni
odcházeli na zahradu.
,,Tedy klobouk dolů před vámi všemi. Toto
absolvovat každý den!!! Já jich oblékla jen pár a
jsem zpocená.“ „To my jsme také! A co teprve
v zimě!!“ Odpověděla s úsměvem paní uklízečka srovnávajíc věcičky do přihrádek. V úle bylo
náhle ticho. Ale jen do doby, než nastane další
Byl jeden z nejbarevnějších měsíců v roce.
Říjen. V naší MŠ Duha jsme se již všichni „rozkoukali“ z prázdninových výletů a dovolených
a řeklo by se, že tomuto odpočinkovému času
je odzvoněno. Ne však tak doslova. Alespoň u
nás ne. Nikde není napsáno, že v tuto roční
dobu by nějaký ten výlet nemohl být také super. A protože se k nám dostala pozvánka do
„POHÁDKOVÉ KOVÁRNY“ od víly z vesničky Selibov na Písecku, kde na nás prý čeká
spousta překvapení, nenechali jsme se dlouho
přemlouvat. Vše jsme rychle naplánovali a ve
středu 3. 10. 2012 nastoupila hnědá, žlutá a zelená třída zvesela do připravených autobusů. A
jedeme. Zhruba po hodinové cestě nás přivítala
malebná vesnička s nádherným slunečným počasím. Že by víla uměla zařídit i toto? Z kovárny, která se nacházela přímo na návsi, na nás
z půdního okénka již vykukoval nedočkavý čertík. Možná si nás chtěl spočítat. Otevřením
branky zahrádky, která patřila ke kovárně, jsme
se rázem ocitli v pohádkách např. „O zlaté rybce“, „O šípkové Růžence“ nebo „O dvanácti
listopad 2012
měsíčkách“. A my jsme již zjistili, proč nás čertík sledoval. Nejspíš chtěl vědět, zda jsou děti šikovné a zvládnou řadu těžkých úkolů. Sám se
přesvědčil, že na pochvalu to rozhodně bylo. Při
prohlídce domečku, který byl součástí kouzelné
zahrady, jsme se pomocí převleku rázem stali
princeznami nebo rytíři. Dozvěděli jsme se také,
jak velmi mokrý a studený život mají vodníci,
zjistili jsme, že Popelce muselo dát opravdu
plno práce přebírat hrách a dokonce jsme měli i
to štěstí, že jsme byli pozváni na pravou čertovskou svatbu. Na návsi na nás čekalo hledání
kouzelného pokladu, kdy jsme museli propojit
naše vědomosti z oblasti pohádek, bystrý zrak a
rychlou mysl. Spojili jsme všechny síly a vítězstvím pro nás bylo, že každý z nás si domů odvezl kousek ze Selibovského pokladu. Tvůrčí
dílna nás také přijala s otevřenou náručí. Děti si
zde mohly podle svého výběru a fantazie namalovat sádrový odlitek či si vykreslit omalovánku s úkolem. Ze všech zúčastněných stran byla
cítit touha, chuť a zapálení si tak krásný podzimní den užít. A my jsme si ho tedy rozhodně
užili. A moc. Také jsme tajně zjistili, že prý
POHÁDKOVÁ KOVÁRNA bude otevřena
16. 12. 2012 v kouzelném předvánočním čase.
Že by nápad na malý rodinný výlet? Vlastně,
klidně i velký…
Kolektiv MŠ DUHA
Nové zprávy z MŠ Nerudova
Poznáváme okolí Soběslavi
Abychom si užili s předškolními dětmi pár
posledních slunečných dnů, vypravili jsme se za
krásami našeho města. Okolí Soběslavi je malebné svými zákoutími a přírodními krásami.
Naším cílem byla „Muchomůrka“, což je výjimečná stavba nedaleko Nového rybníka. Dětem
maminky ráno připravily baťůžky, kde nesměla
chybět dobrá svačinka a pití. Rychle se obléci a
mohli jsme se vydat na dlouhou trasu. Cestou
jsme pozorovali přírodní krásy okolí Nového
rybníka, i když v mlhavém ranním oparu. Nám
ani dětem to vůbec nevadilo. Viděli jsme divoké
kachny, poznávali houby, které děti našly,
sbírali jsme kaštany a žaludy pro zvířátka.
Jestli jsme se neztratili? Kdepak, všechny
děti došly k cíli naší trasy, k obrovské „Muchomůrce“, odkud byl krásný výhled do blízkého
okolí. Děkujeme naší bývalé kolegyni Helence
Blažkové, kterou jsme cestou navštívili, za milé
přijetí. Děti si tak v klidu vychutnaly dobroty od
svých maminek na zahradě „U Blažků“ a tím se
posílily na další cestu. (viz foto na str. 11)
Opékání na školní zahradě
Každým rokem se s dětmi těšíme, ještě než
přijde velká zima, na opečenou křupavou dobrotu. Co to pro nás znamená? Děti za pomoci
paní učitelek opékají špekáčky na školní zahradě. Nebylo tomu ani jinak dopoledne 20. září.
pokračování na str. 11
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
MŠ Nerudova
pokračování ze str. 10
Ohýnek vesele plápolal a zval děti na školní zahradu. Vždyť se už všichni od rána těšili! Sluníčko nám přálo i k hrám na školní zahradě. Děti
využily teplého počasí k hrám v pískovišti, nezapomněli jsme ani na skluzavky a houpačky.
Předškolní děti malovaly křídami na zem veselé
obrázky. I když se nám školní zahrada brzy zahalí do „zimního oparu“, nám to vadit určitě
nebude. Vymyslíme radovánky na sněhu a bude
to určitě fajn.
nula celou školičkou. Paní kuchařky nám sladkou dobrotu upekly ve velké kuchyni a my s dětmi jsme pekli ještě štrúdl v remosce ve třídě.
Pak už jsme popřáli všem dobrou chuť. Nebyli
jsme lakomí a dali jsme našim kamarádům a
paním kuchařkám ochutnat.
£
11
Vedení MŠ Nerudova vyhlásilo Výtvarnou
soutěž pro rodiče a děti na téma „Není drak jako
drak“. Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2012. Dílka
malých umělců – dětí a rodičů jsou vystavena
v prostorách mateřské školy a je opravdu se na
co dívat. O tom ale až příště.
Kolektiv MŠ Nerudova
„Malí pekaři“
Podzim bývá ve znamení sklizně ovoce a zeleniny. Předškolní děti ze IV. třídy si užívaly
„podzimních kouzel“, které pro ně připravily
paní učitelky. Děti si nejdříve přinesly jablíčka,
hrušky a švestky. Pak jsme se pustili společně
do práce jako v opravdové moštárně. Nakrájeli
jsme ovoce a pomocí odšťavňovače ochutnali
výbornou šťávu. Chutnala znamenitě.
Ale hlavní překvapení teprve mělo přijít.
„Upečeme si štrúdl!“ volaly děti. Malí pekaři
byli připraveni, jenom chyběly potřebné suroviny. Druhý den jsme mohli začít. Jablíčka přinesly děti a ostatní paní učitelka. Naši malí
pomocníci se s chutí vrhli do práce, pomáhali
válet těsto, přidávat jablíčka, rozinky, oříšky,
skořici a místo strouhanky pšeničné klíčky –
opravdu zdravá svačinka! Obrovská vůně se li-
Mezinárodní projekt a seznamování s anglickým jazykem
V loňském školním roce se 5. třída naší školky jako nováček zúčastnila
mezinárodního projektu VÁNOČNÍ BETLÉM. Podrobnosti o této aktivitě již byly v Hlásce zveřejněny.
Tehdy jsme však ještě netušili, že se naše společná činnost zalíbí i národním hodnotitelům a projekt získá Národní cenu pro nováčky
v eTwinning.
Tak jsme si v září projekt znovu připomněli, zavzpomínali na nové kamarády ze školek v Portugalsku a na Slovensku. Opět použili velký atlas
Evropy a ukazovali, kde leží Česká republika a ostatní státy. Uvědomili si,
že obyvatelé každé země mají svůj rodný jazyk, kterým spolu mluví. Ale
aby se děti i dospělí různých zemí spolu mohli navzájem dorozumět, učí
se ve většině zemí anglický jazyk.
Děti v mateřské škole se samozřejmě se svými zahraničními kamarády
fyzicky nesetkaly, jsou spolu v kontaktu prostřednicvím počítačové techniky, videa, fotografii, výkresů.
Toto však je pro ně hmatatelná motivace ke zdokonalení anglického
jazyka. Chápeme smysl, proč se učit anglicky.
Protože součástí ocenění byla i finanční odměna, domluvili jsme se
(učitelky, děti a rodiče) peníze využít na seznámení s anglickým jazykem.
Od října jednou týdně dochází Veronika (doporučená agenturou
www.jjn.cz). Lektorka, která žila několik let v Anglii, má zkušenosti s vý-
ukou předškolních dětí (certifikát). Učí metodou Jolly Phonics (děti se učí
42 zvuků používaných v anglickém jazyce, zvuky ve slovech, spojování
slov, základy čtení a psaní...). Vše pomocí písniček a pohádek atd.
Závěrem bychom chtěli ještě poděkovat a pozdravit všechny děti, které se na projektu podílely, ale radost a odměnu současně s námi nemohou
sdílet, protože jsou již žáky 1. třídy základní školy.
Kolektiv MŠ Nerudova
12
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
ZŠ
KOMENSKÉHO
Kinderiáda v Nové Včelnici
Dne 3. 10. jely děti naší školy závodit v lehké
atletice do Nové Včelnice. Všichni běhali sprint
na 60 m. Žáci druhých tříd Verunka Tučková a
Filip Petrásek skákali do dálky z místa, za třetí
třídy bojovali Šárka Drunecká a Ondra Vácha
v hodu medicinbalem. Ze čtvrtých tříd nás reprezentovali Kačka Řezníčková a Míra Forszták
v hodu kriketovým míčkem, za páté třídy nastoupili Verča Chlaňová, Eliška Zwettlerová a
Prokop Žák ve skoku dalekém.
Tyto disciplíny ještě doplňovaly další soutěže, kde všichni mohli vyhrát sladké odměny.
Největšího úspěchu dosáhl Ondra Vácha, když
v hodu medicinbalem obsadil krásné 2. místo.
Děti si tento den moc užily, protože nám přálo i počasí.
I. Klimešová
Cesta za historií
Dne 27. 9. prožili žáci pátých tříd večer a noc
v naší škole proměněni v historické postavy
z našich českých dějin.
Děti si za pomoci dospělých připravily krásné historické kostýmy, ve kterých vyrazily na
listopad 2012
Divadelní představení Labyrint světa
Ve středu 26. 9. navštívili žáci sedmého, osmého a devátého ročníku divadelní představení
Labyrint světa. Jednalo se o zdramatizované
dílo Jana Ámose Komenského Labyrint světa a
ráj srdce. Žáci se vydali spolu s poutníkem a
jeho dvěma průvodci na cestu „městem“, aby
nakonec zjistili, že ráj naleznou pouze ve svém
srdci.
V této hře jsme mohli obdivovat herecké
umění Vítězslava Marčíka, který účinkoval
v roli všech postav. Svou pozornost si dokázal
získat nejen herectvím. Ve hře několikrát zpíval, doprovázela ho moderní hudba, polil přední
řady diváků vodou a na konci tohoto
představení s diváky také promluvil.
Za zmínku stojí také jediná jeho kulisa – dřevěná krabice. Nikdo asi nečekal, co všechno se
do takové bedny vejde. Autor ji otevřel ze všech
stran, několikrát překlopil, otevřel různá dvířka
a šuplíky a všude se skrýval kousek města,
kterým celou hrou procházel.
Režie tohoto díla však již tak zdařilá nebyla.
Obsazení pouze jednoho herce a představení
dětem, které se většinou s originálem od Komenského ještě v lavicích nesetkaly, mělo za
následek, že žáci nedokázali pochopit, kdy mluví poutník, kdy Mámení a kdy další průvodce,
Všudybud. Spolu s faktem, že samotné Komenského dílo Labyrint světa a ráj srdce zpracovává
pro děti velice složité téma a v kombinaci s obrovským množstvím textu a střídání rolí v kůži
jednoho člověka, došlo bohužel k situaci, kdy
děti odcházely z kulturního domu nepříliš
spokojeny a málokdo pochopil, o čem hra
vůbec byla.
promenádu po škole. Následovalo představení
své postavy, dále plnění úkolů ve třídě, např.
AZ-kvíz, kvadrodomino, kvíz o osobě sv. Václava, malování svého vlastního erbu.
Žáci se během večera přenesli do let minulých, a jak zní heslo J. A. Komenského, zažili
„školu hrou“.
I. Klimešová, L. Hrušková
Žáci pátých tříd se proměnili v historické postavy z českých dějin
Na konci představení se pan Marčík sám dětí
ptal, co se jim na hře nelíbilo, vyzýval ke zpětné
vazbě. Nikdo z žáků bohužel nic nevymyslel,
kritika zaznívala až při zpáteční cestě do školy.
Lukáš Lis
Přespolní běh
První sportovní akcí tohoto školního roku
byl pro naši školu Okresní přebor v přespolním
běhu, který se konal 27. září v Táboře (areál Komora). V konkurenci 14 škol vybojovala družstva tři stříbrné medaile. Na prvním stupni se o
ně postarali chlapci z 1. až 3. tříd (M. Vyškovský, O. Novák, J. Nejedlý). Na druhém stupni
dívky 6. až 7. tříd (N. Laňková, V. Kubů, A.
Pincová, K. Málková, M. Šenová) a také chlapci 8. až 9. tříd (P. Pícha, J. Votruba, T. Havlík,
M. Dančišin, M. Čechtický).
Skvělého úspěchu však dosáhl Adam Klimeš (7. A), který vybojoval v soutěži jednotlivců 1. místo a opanoval tak způsobem start – cíl
kategorii chlapců 6. až 7. tříd. Letos byl pro naši
školu závod v přespolním běhu velice úspěšný,
a tak naše poděkování směřuje všem závodníkům, kteří se v tomto krásném areálu závodu
zúčastnili.
V. Máca
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Přespolní běh
Dne 27. 9. se naše škola
zúčastnila závodu v přespolním běhu. Nejlépe se
dařilo žákyním D1, která
obsadila 1. místo (Podlahová, Vančatová, Beránková) a chlapcům CH2, kteří obsadili 2. místo
(Chlaň, Vančata, Bernát). Nejlépe z jednotlivců
se umístnil Daniel Chlaň, a to na druhém místě
v kategorii CH2.
Další výsledky: CH1 - 11. místo, D2 - 7.
místo, D3 - 14. místo, CH3 - 5. místo, D4 - 14.
místo (dívky neměly kompletní družstvo) a
CH4 - 8. místo.
Nejlepší jednotlivci druhého stupně: Denisa
Mináriková - 4. místo v kategorii D4 a Milan
Cílek - 10. místo v kategorii CH3.
DV
Informace z domu
dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže nabízí ještě volná místa
v těchto zájmových kroužcích:
· Šachy – pondělí od 16.00 hodin
· Šikula pro předškoláky
– středa od 14.45 hodin
· Pastelka – čtvrtek od 14.30 hodin
· Dívčí klub – čtvrtek od 14.30 hodin
¢
Koncem měsíce října byl v DDM otevřen
nový zájmový kroužek - Hra na kytaru.
Jedná se o výuku pro začátečníky, děti od 7
let. Kroužek se koná vždy ve čtvrtek od 15.00
hodin. Zájemci se mohou ještě přihlásit v DDM
do 9. listopadu.
¢
Upozorňujeme děti a rodiče na 3. ročník
Zvonkového průvodu, který se bude konat
v pátek 7. 12. 2012. Již nyní si můžete v předstihu chystat tradiční zvonky, lampiony a přání pro
Ježíška. Bližší informace přineseme v dalším
vydání Hlásky.
¢
Informace ze sportu
· Družstvo mladších dorostenců oddílu házené
zahájilo podzimní část soutěže krajského přeboru zatím na jedničku. Po třech odehraných
kolech neztratilo ani bod a figuruje na prvním
místě tabulky.
· Oddíl florbalu žen v 2. lize Jihočeského kraje
a Vysočiny rovněž zatím nepoznal hořkost
porážky, když po čtyřech odehraných utkáních je se ziskem 12 bodů v čele průběžné tabulky.
Nejbližší utkání sehrají ženy 25. listopadu ve
sportovní hale v Sezimově Ústí, kde jejich
soupeřkami bude družstvo Sklo Bohemia ze
Světlé nad Sázavou a TJ Jiskra z Havlíčkova
Brodu. Na tato utkání srdečně zveme všechny
příznivce tohoto sportu.
J. Kohoutová
13
Studentská rada na gymnáziu
Na soběslavském gymnáziu se dějí věci. Zhruba před rokem zde vznikla studentská rada a za
svůj krátký, nezkažený život toho stihla spoustu natropit. Abychom o tom podali zprávu nejenom
studentům, nýbrž i všem obyvatelům Soběslavi, spojili jsme své síly s bezkonkurenčním plátkem
města - Hláskou - a vyzpovídali pro vás předsedu studentské rady, Miroslava Vytlačila!
Kdy a jak vznikla studentská rada?
Nápad založit studentskou radu vzešel z učením unavené hlavy slečny Sáry Růžičkové (momentálně ve stavu mazáckém), kterážto ji též měla první půlrok pod patronací, za což jí patří neskonalé
uznání a dík.
Co je posláním studentské rady?
Bude to znít pateticky, nýbrž risknu to - hlavním posláním rady je zastupovat studenty při komunikaci s vedením školy.
Daří se vám to?
To je otázka. Z předchozí věty by kdekdo mohl pochopit, že jsme něco jako donášková služba, to
znamená, že někdo nám něco napráská a my to jdeme napráskat řediteli. Tak to vůbec nefunguje a
studentská rada se jaksi transformovala do orgánu poněkud výkonnějšího. Organizujeme různé
akce, ať už jde o proslavenou filmovou noc, kdy jsme přespávali ve škole za promítání různých filmů, dražbu učebnic, při které si mohli studenti zakoupit všechny potřebné učebnice na jednom místě (případně je i prodat), až po festival na konci roku, na kterém jsme se všichni rozloučili a společně
ten školní rok zapili, tedy pardon, završili. Někteří na to budou vzpomínat celé studium, někteří se
budou marně snažit vzpomenout si, jestli víte, jak to myslím. Zároveň zakládáme různé kluby a mimoškolní kroužky. Sem by patřil Cashflow klub (hraní deskové hry), GymplTimes - budoucí konkurenční plátek Hlásky, studentské divadlo (momentálně v rekonstrukci) a jakýsi náboženský
spolek, který je z těchto nejzajímavější! Jako poslední bych ještě zmínil nějaké provozní věci, jako
třeba ručníky na toalety, zrcadla na pánské toalety, vývěsku fotek maturantů u hlavního vchodu a
práce na studentském koutku.
Jak na vás reagují učitelé?
Musím se přiznat, že původně jsme měli docela strach, jak nás učitelé a vůbec celé vedení gymnázia přijme, ačkoliv existuje zákon o studentských radách, jenomže ohánějte se zákonem v České
republice. Nicméně musím za celou radu říct, že učitelé v čele s ředitelem nás přijali, myslím si, i s
vděkem. Někteří se dokonce dobrovolně angažují v našich projektech, podporují nás, zajímají se.
Za to jim patří obrovský dík. Na tomto místě bych také rád zmínil pana Kadlčíka, za kterého se celý
projekt rozhýbal a který nám byl velkou pomocí a oporou.
Co plánujete do budoucna?
Tak zaprvé bychom měli plnit přání studentstva a ti, podle ankety, kterou jsme dělali na konci
roku, chtějí více toho samého. Tudíž další filmové noci, další festival na konci roku, pokračování
klubů apod. Nově bychom samozřejmě rádi otevřeli kluby a společenstva nová. Máme v plánu představit koncepci zlepšení jednotlivých hodin pomocí projektů, seminárních prací a vůbec udělat výuku mnohem interaktivnější a zajímavější jak pro studenta, tak pro vyučujícího. Dále jsou v plánu
nějaké výlety, studentský koutek a spoustu a spoustu dalších věcí, které mám někde napsané a které
se určitě budou rozšiřovat. Ona škola toho zvládá dost i bez nás, jen se koukněte - skříňky místo
šaten, Wi-Fi, projektory v každé třídě...
Děkuji za Vaše odpovědi. Káťa Horehleďová
Já děkuji za Vaše otázky.
Stane se Rybova vánoční mše v Soběslavi tradicí?
Tradice jsou tradice a mají se udržovat a dodržovat. O tom určitě není pochyb. Bezesporu takovou tradicí, takovým trochu automatickým spojením jsou Vánoce a Rybova vánoční mše. Po
loňském úspěšném provedení „Rybovky“ a na základě dotazů a přání bychom chtěli založit v
Soběslavi každoroční tradici - zpívání Rybovy vánoční mše. Pro letošní rok jsou stanoveny
dva termíny, čtvrtek 20.12. a středa 26.12. Účast na provedení mše přislíbil Komorní orchestr
Bolech z Tábora a vynikající pražští sólisté. Zveme proto všechny, kdo Rybovu vánoční mši znají a chtějí si ji zazpívat, aby bez ostychu přišli. Týká se to jak zpěvaček, tak i zpěváků. Mše se
bude sezpívávat na čtyřech zkouškách, a to vždy v pondělí od 18.00 hodin v Kulturním domě
města Soběslavi (zadní vchod). První zkouška se bude konat 26. 11., další pak 3. 12., 10. 12. a
17. 12. Kdo má noty, nechť si je přinese s sebou. Každý, kdo si rád Rybovu vánoční mši zazpívá,
udělá si v předvánočním shonu čas na zkoušky a koncerty, je upřímně a srdečně zván.
Za organizační tým Věra Hanzalová, č. t. 737 513 632, e-mail: [email protected]
14
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
břeží Austrálie v oblasti Queenslandu a v oblasti
Severního teritoria včetně největšího australského NP Kakadu.
£££
Historicko-vlastivědný cyklus „Staré i nové
zvěsti“ pokračuje ve středu 21. 11. od 17:00
povídáním Mgr. Zdeňka Dudy, historika Prácheňského muzea v Písku na téma
LISTOPADOVÉ
MUZEJNÍ STŘEDY
I v listopadu se můžete těšit na přednášky
obou našich cyklů. A začínáme tentokrát ve
středu 14. 11. od 17:00 v Rožmberském domě
cestopisem z cyklu „Od Tábora až na konec
světa“:
Výlet do třetihor aneb přírodou
Autrálie
Zooložka RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D.
nabízí cestu za přírodními krásami Austrálie,
pro niž použila ve shodě s profesorem Veselovským název Výlet do třetihor. Zavede nás do
několika národních parků na východním po-
Smrt jistá, hodina její nejistá?
Historický průvodce po posledních
věcech člověka a konci světa
Tematicky ještě v dušičkovém čase a krátce
před dalším ohlášeným koncem světa zařazujeme přednášku o dějinách smrti a umírání. Otázka konečnosti života, světa i vesmíru je jednou
z nejkrásnějších otázek, které lidstvo vůbec zná.
Je prostorem tajemným, hrozivým i přitažlivým. Jak je patrné již z názvu, předmětem přednášky je mezi historiky zvláště v posledních
několika letech oblíbené téma čtyř posledních
věcí člověka, zde konkrétně v časovém rámci od
středověku až po osvícenské odkouzlování světa. Zvláštní pozornost je věnována představám
jihočeských měšťanů o smrti a onom světě v době baroka.
listopad 2012
ZVONY, ZVONKY, ZVONEČKY
aneb POMOZTE NÁM S VÁNOČNÍ
VÝSTAVOU!
Jak jsme Vás již informovali v minulé Hlásce, Soběslavské slavnosti zvonů spojené se svěcením a vyzdvižením zvonu Petr Vok na
kostelní věž nás inspirovaly k námětu letošní
vánoční výstavy, která se bude konat opět v soběslavském Smrčkově domě. Hlavním tématem
budou zvony, zvonky a jejich tóny a symbolika.
Kromě zvonků z našich sbírek a sbírek spřátelených muzeí bychom rádi vystavili i Vaše zvonky a zvonečky, ať už pocházejí z Čech anebo
třeba z Vašich cest do zahraničí. Na velikosti,
materiálu a stáří přitom nezáleží. Budete-li mít
chuť zapojit se do přípravy této výstavy, zajděte,
prosím, i se svými zvonky do Smrčkova domu
(nám. Republiky 107, telefon 381 524 853)
anebo do veselského Weisova domu (telefon
381 583 376).
Na viděnou a na spolupráci s Vámi se i za
své kolegy těší
RNDr. Daniel Abazid,
Mgr. Zuzana Čermáková a Mgr. Petr Šťovíček
DOŠLO NA NAŠI ADRESU
Snad poděkování, aneb co bylo a není
V zářijové Hlásce jsem si přečetl hodnotící článek paní Ing. Darji Bártové a pana Mgr. Pavla Smrže o půlroční činnosti nově vzniklého školního subjektu Střední školy řemeslné. Nic neobvyklého, co by se vymykalo
podobným zprávičkám z místních škol. Tedy: žáci zúročili své znalosti…,
úspěšná účast na soutěžích…, nové formy výuky…, evropský rámec…,
stmelený kolektiv…, sloučením větší konkurenceschopnost…, a tak dále.
Přesto mi v článku cosi chybí. A to, že bývalé Odborné učiliště vlivem
splynutí převzalo SOU technické v dobrém a konkurence schopném stavu
je alespoň ze 2/3 zásluha, ne nového vedení, ale bývalého ředitele Ing.
Luďka Smetany.
Za léta, která Ing. Smetana SOU technické vedl, se určitě vynasnažil,
aby vybudoval životaschopné školní zařízení s atraktivními obory a odpovídající výukou. Snažil se ale též budovat školní zařízení s velmi dobrými
kolegiálními vztahy, téměř s rodinným přístupem k žákům a s úctou k tradici, kde se nezapomínalo ani na ty, kteří již z učiliště odešli. Setkání s bývalými pracovníky bylo připomínkou kontinuity, ale i úcty k lidem, kteří
historii učiliště psali svou prací. Vše, co jsem v předcházejícím odstavci
vypsal, ale není znakem dnešní doby a kámen nezůstal na kameni. Bývalý
ředitel už není ředitelem neb své letité usilování o udržení malého rodinného učiliště prohrál v souboji zvaném „konkurz“. Ale nic není na věky.
To, co mi vlastně v již zmíněném článku chybí, je poděkování. Poděkování bývalému řediteli Ing. Luďku Smetanovi, neboť i jeho je zásluhou,
že nové „dítě“ Střední škola řemeslná se může ihned zkraje pyšnit mnohým, i onou zmíněnou konkurenceschopností.
V nové škole je, jak jsem již napsal, mnoho novot. Ale bohužel duch
ctěné autority a harmoničtějších vztahů mezi lidmi se kamsi vytratil a do
nové školy se už asi nikdy nevrátí. Vše je jinak, nově, moderně. A jak to
bude dál….? Jistě dobře, v duchu doby.
Za sebe však musím napsat. Pane řediteli Luďku Smetano, děkuji Ti,
jak jsi učiliště vedl, děkuji Ti za vše, co jsi v bývalém učilišti vybudoval.
Já i mnozí kolegové, ač práce se žáky nebyla vůbec lehká, jsme pod Tvým
vedením ve škole rádi učili.
Díky.
Vladimír Trešl – bývalý učitel SOU technického
Nač se mohou návštěvníci těšit?
Na vše, nač pomyslíte – materiál a workshopy od korálků, polymerových hmot, po malování na hedvábí, pedig… až po sítotisk, powertex,
atd. Nezapomnělo se ani na ty nejmenší návštěvníky v podobě tvořivých
dílniček. Prodávat se budou i hotové výrobky jako jsou šperky, móda a
módní doplňky, nebude chybět ani vánoční dekorace všeho druhu.
A co doprovodný program?
· V pátek proběhne vyhlášení soutěže pro ZŠ na téma „Kouzelný
Anděl“. Všechny práce žáků budou zdobit náš kulturní dům.
· Na sobotu je připravena módní přehlídka Fashion Fler Show.
Na ní své autorské návrhy předvedou drobní návrháři, prezentující
se hlavně na Fleru. Jejich nápadité modely si budete moci zakoupit
přímo na místě.
· Na výstavě bude přítomna i profesionální fotografka,
která vám ráda udělá krásné fotografie pro sebe nebo jako dárek pro
své blízké…
· Svou novou zajímavou knihu Kostýmy pro orientální tance představí Iva Czyžová. Bude se i tančit …
· V neposlední řadě se na Vaši návštěvu těší již 50 prodejců
z celé ČR.
· Nebude chybět malé občerstvení - výborná káva, horká čokoláda,
vánoční štrúdl, medovník a jiné dobroty. Ach ty Vánoce
Těšíme se na Vás!
Michaela O. R. a Martina Š.
J
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,
Wilsonova 405 nabízí k prodeji automobil
Škoda Forman 135 L rok výroby 1992 za odhadní cenu
4.700,00 Kč. Dále autobus KAROSA C 734.40 M3,
rok výroby 1989 za odhadní cenu 30.000,- Kč.
Prohlídka vozů možná po telefonní domluvě
na telefonním čísle 773 446 559, pí Fáberová.
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
15
První Tancovačka, Dušek, potom
Dveře otevřené a Loučení s létem
Benefice s Jaroslavem Duškem
Přijďte si užít dobrého pocitu z účasti na benefičním projektu a přitom
strávit nezapomenutelný večer na představení Jaroslava Duška PÁTÁ
DOHODA v pátek 7. prosince 2012.
Nové představení Pátá dohoda je inspirováno knihami Dona Miguela a
Josefa Ruize. Je plné osobitého humoru, vtipných postřehů a neotřelého
náhledu na svět a život. Jaroslav Dušek Vám představí „dohody“, které se
sebou můžete uzavřít, pokud chcete žít život radostněji a beze strachů.
Výtěžek této benefiční akce bude věnován na zajištění projektu Začít
včas! Je důležité podporovat ve vývoji děti s postižením již od jejich narození, proto poskytuje sdružení „I MY“ rodinám v jihočeském regionu tzv.
„ranou péči“ - do rodin s nejmenšími dětmi s postižením dojíždí pravidelně poradkyně. Pomáhají s rozvojem dovedností dětí v bezpečí domova,
tak aby se mohly co nejaktivněji zapojit do života a provázejí rodiče
nelehkým obdobím.
Předprodej vstupenek na představení v antikvariátu Bastion v Táboře
(naproti divadlu), v Městské knihovně v Soběslavi a v prostorách zázemí
našeho sdružení nad poštou v Soběslavi. Vstupné 290 a 390 Kč. Více informací na tel. Klára Csirková 725 284 077.
Dveře otevřené
Ve čtvrtek 20. září byly
v našem občanském sdružení
„I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením DVEŘE
OTEVŘENÉ pro všechny, kteří si chtěli prohlédnout prostory, pomůcky a dozvědět se více
o práci sdružení. Během celého
dne jsme přivítali 31 dospělých
a 108 dětí, kteří si vyzkoušeli
hračky a pomůcky z půjčovny
sdružení. Tyto pomůcky vozí
naše poradkyně do rodin s nejmenšími dětmi s postižením
v celém jihočeském regionu.
Děkujeme všem, kteří za námi
zavítali a budeme se těšit na
další shledání.
Loučení s létem
Program Čajovny-kavárny
Rolnička na listopad 2012
· Pátek 9. listopadu od 20.00 hodin
„Zpěvy páteční, aneb dokud se zpívá“
K pravidelnému zpívání vcelku známých písniček vás zvou kytaristé Vláďa Trešl a Olda Pour.
· Pátek 16. listopadu od 17.00 hodin
Vernisáž výstavy z víkendového pobytu dětí a dospělých z ČCE Rolnička.
Pobyt byl podpořen z programu Think
Big, který realizuje Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské
společnosti. Uskutečnil se ve dnech
28. – 30.9.2012 v rámci studentského
projektu Všichni za jednoho.
Všichni návštěvníci a přátelé Rolničky jsou zváni.
Ó Ò
V sobotu 22. září proběhlo ve vypůjčených prostorách Diakonie ČCE středisko Rolnička Loučení s létem – odpolední setkání rodin, které využívají služby Střediska rané péče pro jihočeský region. Odpolední akce
se zúčastnilo 9 rodin. Rodiče s dětmi si společně zahráli hry při canisterapii s krásnými psy Abby a Garpem, opekli si na ohýnku vuřty, kdo chtěl,
namaloval si hrneček. Zájemci se seznámili s aplikacemi na tabletu, který
je dobrým pomocníkem při rozvíjení dovedností a alternativní komunice.
Rodiče si mohli popovídat, dobrovolníci se starali o zábavu pro děti.
Děkujeme všem dobrovolníkům a Rolničce za zapůjčení prostor.
K. Csirková
16
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
listopad 2012
RC SOBÍK v říjnu
Ve středu 3. 10. jsme zahájili provoz naší
herničky a poprvé po prázdninách jsme se sešli s
maminkami a dětmi v nových prostorách. Bylo
nám umožněno scházet se v družině základní
školy E. Beneše, tímto děkujeme panu starostovi Bláhovi a panu Říhovi, řediteli školy.
Ve čtvrtek 4. 10 jsme uspořádali burzu dětského a těhotenského oblečení a ve středu
10. 10. jsme navštívili Hopsárium v Českých
Budějovicích. Hopsání jsme si všichni skvěle
užili a už se moc těšíme na další výlet.
Na listopad připravujeme a všechny srdečně
zveme na:
Netradiční lampionový „průvod“
Pojďte s námi rozsvítit nebe i dětské oči.
16. 11. 2012 v 16:30 h
Sejdeme se na parkovišti naproti areálu
Spartaku Soběslav, u mostu přes Lužnici a půjdeme směrem k plovárně, kde vypustíme v cca
17.00 hod. lampiony štěstí.
Můžete si samozřejmě přinést svůj lampion
štěstí. Přijďte, uvidíte, děti budou nadšené.
Ivana Hamajová
Rodičovské centrum Sobík o. s.
Vás zve od září 2012 na svůj
dopolední program
Úterý:
Cvičení pro batolata s Bárou
děti 1-2 roky, 9.15 - 10.00 hodin
děti 2-4 roky, 10.00 - 11.45 hodin
Cvičíme v tělocvičně - Sokolovna vedle
zimního stadionu
Středa:
Herna s programem 9.15 -11.15 hod.
· Ivana, procvičování těla formou říkánek a
písniček, využívání různých pomůcek,
malování, hraní.
· Věrka, hudební hrátky pro děti 1-3 roky
s rodiči, zpívání lidových písniček, tanečky, hra na rytmické nástroje, seznamování
s klasickou hudbou či dopolední herna
Baby song s Věrou – seznamování s angličtinou pro děti 1-3 roky s rodiči pomocí
říkadel, písniček – NURSERY RHYMES,
pohybových her, obrázků
Najdete nás v prostorách školní družiny na
Základní škole tř. E. Beneše /nová škola/
www.sobik.webnode.cz
SMUTNÁ I RADOSTNÁ VÝROČÍ
V zářijové Hlásce jsme si připoměli neradostné události, jakými byly před deseti lety povodně, které ničivě zasáhly také do života
mnoha obyvatel Soběslavi i jejího okolí. Na to
nerada vzpomíná třeba paní Patáková. Řadu let
poklidně žila ve svém domě v Havlíčkově ulici
v blízkosti mostu přes Černovický potok. Během několika hodin její dům poničila povodeň a
nakonec byla ráda, že si zachránila holý život.
Stejně tak na tom byla i její sousedka paní Mácová. Ta měla v domě vodu až ke stropu. Ke
chvále vedení MěÚ Soběslav je možno říci, že
od té doby udělalo a dělá taková opatření na
Lužnici i Černovickém potoce, aby se podobná
pohroma již neopakovala.
O něco dříve jsme vzpomínali na radostnější
desáté výročí, které rovněž zasáhlo do života
některých obyvatel Soběslavi a okolních obcí.
Dočkali se přijetí do nového Senior domu
v Mrázkově ulici.
A tak jsme se obrátili na současnou ředitelku Senior domu Ing. Zinu Petráskovou s otázkou, co se zde za těch deset let změnilo. A zde
máme její odpovědi.
„Výčtu toho, co se zlepšilo, je celá řada. Vesměs se zaměřujeme na ty oblasti, které vedou k
vylepšení spokojenosti obyvatel Senior domu.
Řada z nich, vhledem ke svému zdravotnímu
stavu, potřebuje pravidelnou rehabilitaci.
V současné době máme dovybavené rehabilitační místnosti. Patří sem magnetoterapie, motodlahy, masážní křesla a další pomůcky. Ke
spokojenosti našich klientů byla dovybavena i
tělocvična. Na pokoje seniorů jsme zakoupili
polohovací lůžka a pro imobilní klienty hydraulické zvedáky.
Stav klientů našeho Senior domu si vyžádal i
navýšení zdravotního personálu. Dnes zde pra-
cuje pod vedením vrchní sestry Olgy Lintnerové 21 pracovník střídavě v denních i nočních
službách. V naléhavých případech se o pomoc
mohou obrátit i obyvatelé sousedního domu
s pečovatelskou službou, kteří nemají svůj zdravotní personál.
Ke zlepšení fakultativních služeb zajišťujeme pro naše klienty dovoz do města k vyřízení
jejich potřeb na příslušné úřady, k odborným lékařům a podobně. A tak bych mohla jmenovat
další a další třeba jen dílčí vylepšení. Veškerou
touto činností chceme, a to je také náš cíl, co
nejvíce usnadnit a zpříjemnit život 76 uživatelům našeho Senior domu.“
Jaká je, paní ředitelko, vzájemná spolupráce a výměna zkušeností a poznatků s ostatními
uživateli sociálních služeb v Jihočeském kraji?
„I zde máme dobré poznatky. Patří sem vzájemná spolupráce se Senior domem na Máji
v Českých Budějovicích, ve Veselí nad Lužnicí,
G centrem v Táboře a DPS v Budislavi. Naši senioři se zúčastňují i vzájemných soutěží a v řadě
případů stáli na stupních vítězů, jako třeba při
klání s obyvateli G centra v Táboře. Spolupracujeme rovněž s Rolničkou, s místním učilištěm
i Střední zdravotní školou v Táboře. Postupně
vylepšujeme i okolí Senior domu. Pokud to dovoluje počasí, mohou naši klienti posedět
v prostorném altánku či u jezírka a tam obdivovat červené rybičky či krásně rozkvetlé lekníny.
V každém případě snahou nás všech, kteří v Senior domě pracujeme, bez ohledu na pracovní
zařazení, je spokojenost našich obyvatel.“
S příjemnou, a snad i nadále stále usměvavou ředitelkou Senior domu Ing. Zinou Petráskovou si rád popovídal a popřál hodně dalších
úspěchů ve vedení Senior domu Soběslav
Václav Davídek
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
17
Už se stalo tradicí, že příchod podzimu u nás ohlašuje Svatý Václav. A letošní rok tomu nebylo jinak. Počasí tento rok bylo krásné slunečné, a tak
jsme si mohli oslavu užít ještě venku u altánku. Altánek byl ozdobený dráčky, které připomínaly již zmíněný podzim.
Upekli jsme posvícenské koláčky, naši sousedé z Domu s pečovatelskou službou zase švestkové koláče, pohoštění připravily i paní kuchařky z našeho domova a mohla začít zábava. Pro dobrou náladu nám zahrála muzika, takže kdo měl chuť, mohl si zatancovat nebo zazpívat. Zábava se povedla a
odpoledne rychle uteklo. Teď už se pomalu připravujeme na to, že nám naše procházky bude kazit déšť, plískanice a nepěkné počasí. Ale my se budeme
bavit dál, i přes to. Již v příští Hlásce se dozvíte o naší soutěži „Superstar“.
Mgr. Lada Haplová
Chovatelská výstava
Tak se rok s rokem sešel a první říjnový víkend se opět zaplnil areál Základní organizace
českého svazu chovatelů Soběslav králíky, holuby a drůbeží. Nejenom členové této organizace dostali příležitost nechat si posoudit
výsledky své celoroční práce a vystavit svá zvířata.
Pro zpestření či jako možnost nalákání většího počtu vystavovatelů rozšířila organizace
soutěž zvířat o několik pohárů. Sto dvanáct vystavujících bojovalo o devět pohárů a čestné
ceny. K vidění byla čtyřicet tři plemena či barevných rázů králíků v celkovém počtu tři sta
šedesáti kusů. Jako nejlepšího králíka výstavy a
pohár Šampión 2012 vybrali posuzovatelé samce vídeňského šedého chovatele Miloše Sudy.
Pohár pro nejlépe oceněnou čtyřčlennou kolekci
získali králíci plemen Činčila velká chovatele
Josefa Mareše. Již druhým rokem si opravdu velice dobře vedla zvířata mladé chovatelky Zuzany Barešové a letos si odvezla domů pohár pro
nejlépe oceněné zvíře mladého chovatele odboru králík za zakrslého králíka červeného. Pohár
pro nejlépe oceněného novozélandského červeného králíka věnovaný panem Janem Smržem
vyhrál pan Vratislav Vlásek. Čestné ceny v kvalitní konkurenci se domácím podařilo získat na
Meklenburské strakáče chovatele Jiřího Bauera
a na Kuního velkého chovatele Františka Vejdy.
U expozice drůbeže letos byla k vidění především velká škála vodní drůbeže. Troufám si říct,
že počet čtyřiceti voliér vodní drůbeže v Soběslavi dlouho či snad nikdy k vidění nebyl. Největší zastoupení měly kachny. Od okrasné
okolo kila vážící kachny zakrslé až po v dřívějších dobách snad na každém druhém dvorku vídané čtyřkilové kachny pižmové. Možná
důsledkem situace nedostatku vajec v České republice převládala z hrabavé drůbeže užitková
plemena nad okrasnými. Soutěž o Putovní po-
hár Františka Podlahy, která se vyhlašuje jako
poděkování za dlouholetou práci pana Podlahy
v organizaci, vyhrála a pohár z rukou dcery jmenovaného převzala za vyandotky stříbrné černě
lemované chovatelka Jana Benešová. Putovní
pohár věnovaný firmou T.O.D.O.K. za nejlépe
oceněné zvíře vodní drůbeže získal chovatel
Štefan Kočica za kachnu pižmovou černě sedlatou. Pohár za nejlépe oceněné zvíře mladého
chovatele v odboru drůbež získal chovatel Kamil Stejskal. Čestné ceny získali ze členů ZO
Soběslav Jan Boháč, Jana Benešová, Jiří Fara a
Štefan Kočica. To u holubů, kde ve sto čtyřiceti
voliérách bylo zastoupeno mnoho plemen nejvíce např. český stavák, bublák, rys či moravský
pštros, dále texani, voláči, kingy, skřivani rejdiči i dle mého názoru vzácnější varšavští motýli.
Zde dá se říci fotbalovou mluvou - zvítězili na
plné čáře domácí. Pohár věnovaný fi Elektro
Zykán za nejlepšího koburského skřivana získal
pan Jiří Brabec. Putovní pohár věnovaný firmou
T.O.D.O.K. pro nejlépe ohodnoceného holuba
českého plemene získal pan Miroslav Flíček za
plemeno Prácheňský káník. A čestné ceny chovatelé Bedřich Autrata, Ing. Miloslav Kaňka,
Jan Boháč, Jan Křížovský, Jan Zajíc, Jiří Brabec, Jiří Fara, Jiří Míka, Karel Hanuš, Miloslav
Turek, Miroslav Flíček. Určitě si zmínku zaslouží i již tradiční expozice Jihočeské pobočky
moravských pštrosů. Zde se soutěže zúčastnilo
99 holubů čtyř barevných rázů. O poháry se taktéž bojovalo v expozici exotů. I když ne soutěžně, tak okem odborníka byl za největší ozdobu
výstavy v této expozici vybrán Papoušek konžský chovatele Ladislava Dvořáka.
Okem nechovatelské veřejnosti byla velice
kladně hodnocena expozice flóry, a to především jiřin pana Maška z Vyhnanic. Dětským
okem možnost zařadit se do řad chovatelů malým nákupem v expozici morčat či jen obdivovat
oslíka Melisu či pony Hvězdičku a vietnamská
selátka. Okem veřejnosti příjemná atmosféra
s možností posezení s přáteli, občerstvením a získáním nejen chovatelských rad.
Závěrem mi dovolte poděkovat sponzorům
za jejich finanční pomoc a všem, kteří výstavu
připravovali, za odvedenou práci, příjemnou atmosféru, která panovala po celou dobu trvání
výstavy. Díky moc. A přijměte pozvání na pravidelné trhy, které pořádáme každou první neděli v měsíci. Jana Benešová – jednatelka ZO
18
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Pozvánka
Zveme Vás na Valné hodnotící
zasedání Sdružené obce baráčníků „Vitoraz“ Soběslav, které se
koná v neděli 18.11.2012
od 10 hodin v malém sále
Kulturního domu města Soběslav.
Srdečně zve konšelstvo
Změna ordinačních
hodin na měsíc
PROSINEC
u MUDr. Tučkové Veroniky
pondělí
7.30 - 11.30
úterý
7.30 - 11.30
středa
12.00 - 14.30
13.00 - 18.00
čtvrtek
7.30 - 11.30
pátek
7.30 - 11.00
12.00 - 14.30
odběry:
pondělí, úterý, čtvrtek od 7.00 - 8.00
Dovolená
od 24.12. do 1.1.2013
listopad 2012
Rekondiční pobyt na Šumavě
Šumava je lákavým cílem pro ty, kteří hledají majestát a velebnost přírody, fyzické a psychické zotavení. Za krásami Šumavy na
rekondiční a ozdravný pobyt se koncem léta
rozjela skupina šestnácti osob se zdravotním
postižením okresu Tábor.
Soběšice u Sušice nás přivítaly nově vybudovanou terasou hotelu, zastřešeným vyhřívaným bazénem a zrekonstruovanými pokoji. Za
krátký čas se z nás vytvořila báječná a skvělá
parta nejen různého věkového složení, ale i
různého zdravotního postižení.
Mezi sebou jsme si vzájemně pomáhali, vycházeli si vstříc. Bylo radost pohledět, jak nenásilnou a přátelskou formou jsme k sobě
přistupovali, besedovali a vyměňovali si své
zkušenosti. Alespoň na chvíli jsme se oprostili
od svých všedních starostí, zapomněli na své
zdravotní problémy a svůj handicap.
Procházky, masáže, plavání, koupele a rehabilitační cvičení nejen v bazénu, ale i v tělocvičně působily příznivě na účastníky pobytu nejen
po stránce fyzické, ale i duševní a psychické.
Pod odborným vedením cvičitelky byly začleněny prvky jógy. Cvičení jógy udržuje fyzické
tělo v kondici a podporuje imunitu organismu,
stimuluje vnitřní procesy a nastavuje jejich rovnováhu. Má blahodárný vliv na uvolnění a
relaxaci svalů celého organismu.
Při všech těchto tělesných aktivitách jsme
samozřejmě nezapomněli ani na kulturní a společenské vyžití. Za vedení dobře laděných kláves a kytary jsme si všichni společně zazpívali
známé písničky opěvující krásy Šumavy, jako je
např. píseň „Na Šumavě je dolina“ nebo „Na
krásné Šumavě“ aj.
Byli jsme na exkurzi v místní biofarmě, pobesedovali jsme s praktickým lékařem o zdravotních problémech jednotlivců a zejména o
významu rekondičních pobytů pro osoby se
zdravotním postižením.
Byl uskutečněn polodenní výlet s cílem poznávat krásy a taje přírody a okolí města Sušice,
Kašperských Hor a dále do území Národního
parku Šumava. Výlet byl obohacen odborným
průvodcovským slovním doprovodem.
Prameny Vltavy, Modrava, Kvilda, Nové
Hutě, Srní a šumavské hvozdy na nás dýchly oázou klidu a pohody. Nechali jsme se tedy unést
do světa krásy, vůní a relaxace.
Všichni účastníci rekondice byli s programem spokojeni a já věřím, že jim i trochu po
zdravotní stránce pomohla. Budeme se těšit
opět na příští rok.
Abychom mohli uspokojit více zájemců o
rehabilitační a rekondiční pobyt, potřebovali
bychom získat finanční prostředky potřebné na
dopravu a rehabilitaci pro osoby se zdravotním
postižením.
Obracím se tedy tímto s prosbou o získání finančního příspěvku pro tyto osoby, které si to
skutečně tolik zasluhují. Předem děkuji.
za Svaz tělesně postižených v Táboře
Mgr. Pavla Jirochová, vedoucí rekondice
email:[email protected]
DOŠLO NA NAŠI ADRESU
Hospic Prachatice = „Penzion all inclusive“
Co je to hospic? Pro mnohé z Vás neznámé slovo, pro některé vyvolává strach – tam přece lidé chodí umírat, pro nás, co jsme se s hospicem
v Prachaticích setkali přímo na vlastní oči, znamená „Penzion se službami
all inclusive“.
Bohužel i do naší rodiny uhodila jako blesk z čistého nebe nemoc – rakovina, a to u mého tatínka. Kdo se s touto nemocí setkal v rodině, ví, že je
to nelehké období plné strachu, obav, starostí a v neposlední řadě i nadějí,
a to nejen pro samotného nemocného, ale i pro ostatní členy rodiny.V případě mého otce se jednalo o těžkou formu rakoviny, kdy nebyla možná
operace, chemoterapie nezabírala, jeho zdravotní stav se rychle zhoršoval
a ani ne po půl roce následoval krutý ortel, a to stav na dožití. Další léčba
bohužel již nebyla možná.
A co dál? Domácí léčba nebyla vhodná, protože byla potřebná odborná péče, nebyl vhodný ani domov důchodců, snad možná jen LDN, ale to
z naší strany nepřipadalo v úvahu. Náhodně jsme se dozvěděli o hospici
v Prachaticích. Kontaktovali jsme jej, po té hned druhý den navštívili a
domluvili se, že až se uvolní místo, že nám tam tatínka vezmou. Už po
této první návštěvě na nás hospic udělal velký dojem. Vše jsme tatínkovi
vylíčili a ten s převozem souhlasil a věřil nám, že bychom ho nedali tam,
kde by se nám samotným nelíbilo. Asi za dva dny nám z hospice volali, že
pro něj posílají sanitku a vše si vyřídí s nemocnicí sami, což nás též velice
překvapilo. I když nás tak trochu trápilo špatné svědomí, kam že to tatínek
jede a obávali se jeho reakce, protože netušil, do jakého prostředí jede,
hned první den při prvním rozhovoru s ním si liboval, jak se mu tam líbí a
při každé další návštěvě u něj nám stále opakoval – nic lepšího jste pro
mne nemohli udělat, jsem rád, že jsem tady, to bych doma neměl…
A jak to tam tedy vlastně chodí a vypadá? Opravdu jako v penzionu.
Na chodbách klid, voňavo a čisto, jednotlivé dveře do pokojů jsou označeny jménem klienta. Kapacita je 30 lůžek, z toho 22 pokojů jednolůžko-
vých a 4 dvoulůžkové. Jsou barevně vymalované, každý pokoj má sprchu
a WC, televizi, rádio, individuální klimatizaci, speciální polohovací lůžko, wifi připojení, ale hlavně přistýlku, na které může kdokoliv strávit se
svým blízkým 365 dní v roce a 24 h denně, a to za symbolickou cenu
50,- Kč/den.
A denní režim? Ráno neexistuje budíček, ale až po probuzení dostane
klient snídani, léky a vše, co je potřeba. Oběd též nemusí být v poledne,
ale až když je chuť a hlad a sestřičky ho později ochotně ohřejí. Kdo chce,
může jít během dne ven na zahradu, kde je krásná terasa a několik laviček.
Ty, kteří se nemohou pohybovat, vyvezou sestřičky na křesle nebo i na
lůžku ven – i to není žádný problém. Na zahradě je též kaple pro věřící.
Kdykoliv si pacient může zazvonit z lůžka, když něco potřebuje. Při
každém vstupu personálu na pokoj je samozřejmostí klepání na dveře. Po
každé koupeli následuje masáž zad – neexistují proleženiny, a to i díky
speciálním lůžkům. Co je však nejdůležitější, nešetří se zde léky na bolest,
kdykoliv si dotyčný zazvoní, dostane lék v různých formách a zbytečně
netrpí.
A co za tyto služby? Samozřejmě není to zadarmo. Platí se zde poměrná část dle výše starobního důchodu. Ale za tu láskyplnou, laskavou,
ochotnou, ale hlavně odbornou péči to stojí!
Všem, kdo řeší nebo budou řešit takto složitou situaci, jako jsme řešili
my, můžeme s klidným svědomím tento hospic jen a jen doporučit! Nikdo
z nás nikdy neví, kdy bude potřebovat péči druhých, a když se tak stane,
nebojte se oslovit hospic v Prachaticích a věřte – nebudete litovat!
Ráda bych tímto též moc a moc poděkovala jménem celé naší rodiny
celému kolektivu v hospici v Prachaticích za skvělou péči o mého tatínka
Miloše Kancnýře v jeho posledních těžkých dnech života. Také děkujeme
všem sestřičkám a sestrám Boromejkám za duševní podporu a přejeme
hodně sil a pevného zdraví!
DG
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Z činnosti hasičů
Zásahy HZS stanice Soběslav v období
12. 9. 2012 - 7. 10. 2012
— 12. 9. 2012
—
—
—
—
—
—
Jednotka vyjela na úklid padlého stromu na
vozovku mezi obce Vesce a Borkovice.
14. 9. 2012
Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního
automobilu do zdi veřejných záchodků v Soběslavi. Z automobilu unikal olej, jednotka
zamezila dalšímu rozšíření oleje a provedla
následnou likvidaci.
Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě nákladního automobilu a dodávky na E55 u křižovatky na Dolní Bukovsko - posádku
dodávky tvořilo 7 členů, došlo k úniku chladicích kapalin, motorového a hydraulického
oleje. Jednotka provedla jejich likvidaci. Nehoda se obešla bez zranění.
19. 9. 2012
Jednotka vyjela zabezpečit místo nehody,
kde došlo k nárazu nákladního vozu do železničního mostu v Soběslavi.
20. 9. 2012
OPIS vyslal jednotku na dopravní nehodu
osobního automobilu a dodávky s vyproštěním 1 osoby na silnici E55 u značky Soběslav
směr Veselí nad Lužnicí. Jednotka provedla
vyproštění osoby pomocí hydraulické vyprošťovací soupravy Lukas a pomohla s
transportem zraněného do vrtulníku.
21. 9. 2012
OPIS vyslal jednotku na požár v objektu firmy Teufelberger s.r.o. ve Veselí nad Lužnicí.
Jednalo se o planý poplach, který způsobila
špatná signalizace EPS.
Upozornění E.ONu
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících z § 46 odst. 9 zákona č. 458/2000
Sb. (ochranná pásma), a to včetně oblastí sezonní rekreace (chatové osady, zahrádkářské kolonie apod.) na ořez popř. odstranění dřevin
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy.
Žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí
pozemků o odstranění nebo ořez stromoví a
jiných porostů ohrožujících bezpečný provoz
elektrického distribučního zařízení v termínu do 15. listopadu tohoto roku.
Upozorněním vlastníků plní společnost
E.ON Česká republika, s.r.o., svoji povinnost
vyplývající ze zákona č.458/2000 Sb. Podle
ustanovení tohoto zákona má provozovatel distribuční soustavy právo vstupovat a vjíždět na
cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a
provozováním zařízení distribuční soustavy, a
dále odstraňovat a ořezávat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech,
kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám
vlastník či uživatel.
1) U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uva-
—
—
—
Jednotka byla vyslána k odstranění sršního
hnízda na plovárnu v Soběslavi.
25. 9. 2012
Jednotka vyslána k nahlášenému požáru do
supermarketu Tesco Veselí nad Lužnicí. Po
provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se
jedná o planý poplach.
30. 9. 2012
Jednotka vyjela na úklid vozovky po dopravní nehodě ve Veselí nad Lužnicí, kde došlo ke
střetu vozidla s chodkyní na přechodu. Řidič
z místa nehody ujel. Chodkyně byla usmrcena.
5. 10. 2012
Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě po
nárazu osobního automobilu do stromu u obce
Ústrašice. Společně s jednotkou z ÚO Tábor
prováděla záchranné práce a po vyproštění
osoby z automobilu prováděli resuscitaci do
příjezdu ZZS.
6. 10. 2012
OPIS vyslal jednotku k dopravní nehodě osobního automobilu, který se nacházel v silničním
příkopu na střeše u obce Roudná.
Jednotka po domluvě s majitelem vozidla provedla ustavení vozidla zpět na kola a vytažení
na komunikaci.
7. 10. 2012
Jednotka byla vyslána na úklid po dopravní
nehodě osobního automobilu ve Veselí nad
Lužnicí, který narazil do přechodového ostrůvku. Řidič se nacházel mimo vozidlo. Došlo k uražení dopravního značení ostrůvku a u
osobního automobilu k proražení olejové vany.
V délce dvaceti metrů byla vozovka kontaminována vyteklým motorovým olejem. Jednotka
provedla jeho likvidaci a úklid vozovky.
Velitel stanice Libor Šmahlík Bc.
žováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m.
2) U vedení vysokého napětí (22kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu
při větru) od vedení 2 m a dále je nutno respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno
vzdáleností 7 m kolmo od svislé roviny krajního vodiče na obě strany a kde je dovoleno
pěstovat prorosty pouze do výše 3 m.
3) U vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je
předepsaná nejmenší vzdálenost porostu
(s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení
porostu při větru) od vedení 3 m a dále je nutno
respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 12 m kolmo od svislé roviny
krajního vodiče na obě strany a kde je dovoleno pěstovat porosty pouze do výše 3 m.
4) V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé
dotčených nemovitostí povinni umožnit
E.ON Česká republika, s.r.o., udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné
straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.
Věříme, že pochopíte důležitost provedení
výše zmíněných opatření pro zajištění bezpečné
a spolehlivé dodávky elektrické energie a předem děkujeme za spolupráci.
Bližší informace vám poskytne na telefonním čísle 381 784 822 pan Míka.
19
Policejní zápisník
— Neznámý pachatel 3. 9. 2012 vnikl do areálu
Jihočeských dřevařských závodů v Soběslavi, kde poté nezjištěným předmětem oddělil u
rozvodné kapličky elektrický přívodní kabel
vedoucí k jeřábu. Odcizil 80 m tohoto kabelu,
čímž způsobil uvedené firmě škodu ve výši
26.460,- Kč.
— P. P. je podezřelý z toho, že v období od 1. 2.
2011 do 30. 06. 2011 od Úřadu práce ČR,
Krajská pobočka v Českých Budějovicích,
kontaktní pracoviště Soběslav neoprávněně
pobíral dávku státní sociální podpory, kdy se
tímto neoprávněně obohatil o částku ve výši
10.418,- Kč, ke škodě výše uvedenému Úřadu práce.
— NP se v době 3. 9. 2012 do 5. 9. 2012 nezjiště-
ným způsobem vloupal do rodinného domu
v Soběslavi, kde odcizil na zdi připevněný
trezor s finanční hotovostí ve výši 200.000,Kč, 250,- EUR, 500,- USD, pánské hodinky
v hodnotě 30.000,- Kč, 2 ks klíčů od osobního automobilu. Dále NP před výše uvedeným
rodinným domem odcizil ze zaparkovaného
vozidla BMW finanční hotovost ve výši
8.000,- Kč, to vše ke škodě M. B.
— NP dne 4. 9. 2012 odcizil z prodejny Elektro
Maxera vystavený notebook zn. Packard Bell
v hodnotě 8.513,- Kč poškozenému Z.M.
— M. K. dne 17. 9. 2012 na dvoře internátu
Střední školy řemeslné a Základní školy
v ulici Bechyňská poškodil lak na několika
částech karoserie osobního motorového vozidla Škoda Octavia. Poškozené Z. Š. tím
způsobil škodu v celkové výši 6.000,- Kč.
— J. S. dne 22. 9. 2012 přišel k Restauraci Ná-
dražní v Soběslavi, kamenem rozbil skleněnou výplň dřevěného okna a po otevření okna
vnikl do prostor restaurace, kde následně
z lednice odcizil 2 ks maďarské klobásy
v hodnotě 40,- Kč a jeden blok sýra Eidam
300 g v hodnotě 35,- Kč, čímž způsobil P. Ž.
škodu na odcizených věcech ve výši 75,- Kč a
škodu na rozbité skleněné výplni okna firmě
České dráhy a.s. ve výši 1.000,- Kč.
OOP Soběslav
Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v říjnu:
·
·
·
·
·
·
·
·
P. Hůlová: Čechy, země zaslíbená
D. Steel: Narozeniny
T. Keleová: Nikdy
M. Viewegh: Mráz přichází z hradu
M. Šichtařová: Nahá pravda
M. Koldová: Kouzlo perníčků
J. Nesbo: Sněhulák
M. Albrichtová: Pražská zima
Výkup kožek
Pondělí 5.11.2012 a dále každé první
pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul. v době
mezi 12.00 – 14.20 h
20
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
listopad 2012
Nerudova 424, 392 01 Soběslav, [email protected], www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.
POZVÁNKA DO KINA V LISTOPADU 2012
Vážení diváci, vždy se snažíme sestavit měsíční program kina tak, aby uspokojil
všechny divácké skupiny, a proto jste si možná povšimli, že středeční promítání patří
většinou filmům tak zvaně „artovým“ neboli „klubovým“, které jsou schopny oslovit i
náročnějšího diváka. Osvědčuje se, že tyto filmy není nutné hrát hned po premiéře, ale
až vejdou v diváckou známost a čas ukáže na jejich kvalitu. Je pravdou, že tyto středy
zatím zůstávají za návštěvním průměrem, ale ani v budoucnu nechceme tento hrací
profil opustit a rádi uvítáme jakýkoliv váš názor nebo návrh. Pro tento měsíc jsme vybrali z této skupiny roztomilou svéráznou komedii „AŽ VYJDE MĚSÍC“. Chcete-li
si z kina odnést zaručeně dobrou a povznesenou náladu, jistější tip nenajdete. Wes Anderson se zkrátka všemi prostředky snaží rekonstruovat a přenést na diváka nostalgickou vzpomínku na ztracenou čistotu dětství. Dalším filmem bude belgická road movie
„HASTA LA VISTA“. Děj této sympatické tragikomedie, volně inspirované příběhem Asty Philpota, amerického propagátora práv handicapovaných lidí na aktivní sexuální život, vypráví o třech různě postižených mladících, kteří se vydávají na cestu do
Španělska, a to s jediným cílem: přijít o panictví. V polovině sychravého listopadu vás
zveme do staré italské vily na „SVATBU MEZI CITRÓNY“, vyprávějící hřejivý a
vtipný příběh o tom, že když si myslíme, že je po všem, možná všechno teprve začíná.
O prvním víkendu je pro děti nachystán „KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM“, kterým
se na plátno vrací oblíbená postava prostořeké Kozy s hlasem Jiřího Lábuse. Oproti
jedničce má Kozí příběh se sýrem o něco pohádkovější ladění a nechybí trocha tajemna a napětí, silná postava hlavního zloducha a lehce akční finále. V dalším víkendovém odpoledni budeme opět s „ASTERIXEM A OBELIXEM VE SLUŽBÁCH
JEJÍHO VELIČENSTVA“ zachraňovat Británii před římskými legiemi. Dále máme
také připravenu premiéru animované pohádky „ZVONILKA: TAJEMSTVÍ
KŘÍDEL“. Cesta se Zvonilkou a její pohádkovými přáteli povede do zakázaného světa tajemných zimních lesů, kde ji zvědavost a dobrodružství přivedou k odhalení úžasných kouzelných tajemství, která by navždy mohla změnit její svět. „LEGENDÁRNÍ
PARTA“ získala v USA označení nejlepšího animovaného filmu roku a to je zajímavé proto, že takto poctěné tituly mnohdy následovně získaly v animované kategorii
také Oscara. Strašlivý fantom a král nočních můr jménem Pitch se v příběhu snaží
ovládnout děti celého světa strachem. Zabránit mu v tom může pouze spojené úsilí tradičních strážců dětské naděje - Santa Clause, velikonočního zajíčka, Víly Zuběnky,
Sandmana a nového člena party Jacka Frosta. Všechna tato dětská představení můžete
zhlédnout ve 3D.
Z české produkce nabídneme opakování úspěšné „SVATÉ ČTVEŘICE“ o dvou
párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky poměrně originálním způsobem a detektivky „VE STÍNU“ s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Novými českými tituly jsou „7 DNÍ HŘÍCHŮ“, snímek inspirovaný skutečnými událostmi
7 poválečných dnů roku 1945 na Šumpersku a „ZÁBLESKY CHLADNÉ
NEDĚLE“, komorní psychothriller o vášni měnící se v posedlost, o lásce, která nebere ohledy na hranici mezi životem a smrtí. Na konci měsíce uvedeme netradiční povídkový snímek o srdci Evropy pohledem mladých režisérů FAMU „PRAHO, MÁ
LÁSKO“. Sedm povídek nás provede nejen tajůplnými pražskými místy, ale svěžími
pohledy na život ve velkoměstě mladí tvůrci ukážou, že láska a vztahy k Praze neodmyslitelně patří. Do této skupiny lze i zařadit slovensko-český snímek „AŽ DO
MĚSTA AŠ“, jeden z nejočekávanějších debutů tohoto roku, který byl Slovenskem
nominován na Oscara, vypráví příběh mladé naivní dívky, která opouští rodinu na Slovensku a vydává se za lepším životem do vzdálené Aše. Její sny se však postupně mění
v popel a návrat domů není možný.
Velkou radost tento měsíc pocítí jistě příznivci upírské Twilight ságy, jejíž finále je
nachystané jako „TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2. ČÁST“. Kdo v konečném
boji zvítězí? Cullenovic rodinka, jejich spojenci z řad upírů i vlkodlaků nebo elitní
vampýrská skupinka jménem Volturi. „NÁVRAT DO SILENT HILL“, horor ve 3D
je jedna z mála vydařených adaptací videohry o démonických silách a jiných dimenzích. Výpravný sci-fi „ATLAS MRAKŮ“ je filmovou adaptací románu D. Mitchella.
Šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech na různých místech, kontinuálně propojených našim bytím a činy. V hlavní roli uvidíme Toma Hankse, Hugha Granta, Susan Sarandonovou a další.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
21
Program KD Veselí nad Lužnicí – listopad 2012
· Sobota 3., 10., 17. a 24. listopadu
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ
PRO MLÁDEŽ - 3. 11. PRODLOUŽENÁ
Velký sál KD od 18.30 hodin.
Vstupné na běžnou lekci pro doprovod 40
Kč, vstupné prodloužená 60 Kč.
Vstup pouze ve společenském oblečení.
· Úterý 13. listopadu
KONCERT VODNÁŘSKÉHO ZVONU
SPOLEČNÁ VĚC 2012
Vodnářský zvon není v jižních Čechách už
tak neznámým pojmem. Oslovuje posluchače všech věkových kategorií. Jde ale o
výjimečnou akci.
Na koncertu zazní starodávný nástroj, který
má zvláštní účinky. Již pohled ukáže velkou
zajímavost, voda uvnitř zvonu při určitém
způsobu hraní levituje nad hladinou. Díky
vibracím vznikají i různé obrazce závislé na
hloubce a výšce tónů. Podle tradice těch, co
znali sílu nástroje, pronikají jeho tóny celým
tělem, pozitivně působí na každou buňku a
celkově harmonizují nás i naše okolí.
Historie Vodnářského zvonu sahá velmi daleko, prvé písemné zmínky o něm jsou z období čínské dynastie Ming, ale jeho historie
může sahat mnohem dále. Nástroj má mnoho
význačných vlastností a podle lámaistické tradice působí na buňky našeho těla i přímo na bytost. Hraje se na něj mokrýma rukama, které se
přikládají na madla, a tím je zvon rozezníván.
Nedílnou součástí koncertu je i velkoplošná
filmová projekce, která je promítána na unikátní parabolické plátno. V poslední době
úpravou projekce a parabolického projekčního plátna byl významně zvýšen 3D efekt.
Díky 3D můžete například ve skladbě Universum zažít hloubku nádherných záběrů
z vesmíru a stát se tak součástí promítaného.
Obraz citlivě a ne náhodně doplňuje zvuk.
V závěrečné části koncertu probíhá prohlídka
Vodnářského zvonu a máte možnost se zblízka podívat na rezonanční obrazce vznikající
při hře na vodní hladině.
Pořádá Tomáš Pfeiffer, DIMENZE 2 + 2
Velký sál KD od 18.30 hodin. Vstupné 120 a
90 Kč, předprodej v kulturním domě,
e-obchod www.dub.cz, info o koncertu tel.
605 475 621.
· Neděle 18. listopadu
JEŽIBABY Z BABÍNA
Pohádka v podání Divadelního souboru J. K.
Tyl z Kardašovy Řečice plná melodických
písniček. Klotylda, Matylda a Kordula na
koštěti, vodník, hejkal, vandrovní Martin a
Barunka, holka krev a mlíko.
Velký sál KD od 15 hodin. Vstupné 40 Kč.
· Úterý 27. listopadu
ČERT A KÁČA
Divadlo DUHA Polná
Scénické ztvárnění lidové pohádky o Káče,
která se chtěla vdát třeba i za čerta. Předsta-
vení je plné písniček a scének s neobvyklými
zápletkami a ještě nezvyklejším koncem.
Pohádka je určená pro děti od čtyř let.
Velký sál KD od 9.30 hod pro MŠ. Zveme i
maminky na mateřské dovolené s dětmi.
Vstupné 40 Kč.
Památník Edvarda Beneše
ožil vzpomínkami
na prezidentský pár
Při setkání s manžely Benešovými mohli
návštěvníci v říjnu obdivovat předměty ze sbírek
Husitského muzea. Průvodce večera Richard
Vlasák představil prezidentský manželský pár
jako sourodou dvojici. Paní Hana nebyla jen pomocnicí svého manžela, ale svými charitativními
a kulturními zájmy ukázala vzor první dámy republiky platný dodnes.
V šedesátých letech ožívají vzpomínky na
první republiku a paní Hana je chápána jako
symbol starých dobrých časů. Hana umírá
v sedmdesátých letech 20. století, ale její závěť,
v níž si přeje, aby se z jejich vily v Sezimově
Ústí stal Benešův památník, se naplňuje až
v novém století.
Autor setkání zve zájemce na další přednášku
s tématem Vánoce u Benešových. Přijďte poznat tradice, zvyky prezidentského páru 6. 12.
2012 opět do památníku Edvarda Beneše. -jk-
22
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
listopad 2012
Evropské a světové medaile putovaly i do Soběslavi
I když letošní vodácká sezona ještě nekončí,
mohou být soběslavští kanoisté nadmíru spokojeni. Medaile posbírali na republikových, evropských i světových šampionátech. Sjezdař
Tomáš Stefan se probojoval mezi čtyři nejlepší
české juniorské kajakáře a na konci srpna reprezentoval naši republiku na Mistrovství Evropy
ve slovinském Solkanu. V kategorii tříčlenných
družstev ve sprintu (tzv. hlídky) vybojoval spolu s Matyášem Zierisem a Jonatánem Šrámkem
bronzovou medaili! Velká bouřka a následná
nefunkčnost časomíry poškodila české závodníky v individuálních kategoriích a Tomáš obsadil
30. místo. V závodech Českého poháru potvrdil
formu i mezi dospělými a skončil těsně za první
desítkou na 11. místě a první mezi juniory.
Foto Jan Homolka: ME v raftingu Lipno - slalom
Foto Lenka Lagnerová: Jana Lagnerová na Zvíkovském maratonu
Václav Lagner si zopakoval „smolnou“ sezonu a nominace na mistrovství světa ve sjezdu
mu opět unikla o desetiny sekundy. I přesto na
závodění nezanevřel a na Mistrovství České republiky v závodě extrémních štafet Adrenalin
cup získal se svou štafetou bronzovou medaili.
V prestižním závodě Dolomittenman v Rakousku skončil jak se svým týmem, tak i ve své
kategorii na druhém místě mezi amatéry!
Úspěšný rok měla i Lenka Lagnerová. Jako
pravý háček na šestimístném raftu získala s posádkou TR TEVA na Mistrovství Evropy na
Lipně celkový titul, zlato ve sprintu, kategorii
Head to Head a sjezdu, pouze ze slalomu si děvčata přivezla medaili bronzovou. Dívky prošly
zároveň úspěšně nominací na Mistrovství světa,
které se pojede v příštím roce na Novém Zélandu. V individuální kategorii na kajaku přibyly
Lence do sbírky dvě bronzové medaile z Mistrovství republiky a v kategorii hlídek získala
medaili zlatou a bronzovou.
Neméně úspěšná byla i kajakářka Jana Lagnerová. V kategorii veteránek na MČR ve slalomu získala bronzovou medaili, ve sjezdu na
kajaku obhájila loňské prvenství a ve svém premiérovém závodě na C1 zvítězila. V rychlostní
kanoistice získala zlaté medaile na MČR na
dlouhých tratích i v kanoistickém maratonu, na
Sport pro všechny
KUŽELKY
Dne 21. 9. začalo družstvo kuželkářů novou sezonu. Přijel nováček z Dačic a
odvezl si prohru 7:1. Za týden Spartak přivítal Sokol
Chýnov a nadělil mu 6:2.
Poslední dobou hráče provázejí zdravotní potíže, a tak
jsme s radostí přivítali nového borce Honzíka Štefana,
který dopomohl v třetím kole
získat vítězství proti Nové
Bystřici. Spartak zvítězil 5:3 a po třech kolech je v čele tabulky KP2.
zářijovém MS v maratonu obsadila v silné konkurenci skvělé 7. místo. Nominovala se i do národní veteránské posádky dračích lodí a s ní se
zúčastnila červencového ME v anglickém Nottinghamu. Ze šesti závodů přivezla šest medailí,
z toho dvě zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou.
V závěru sezony přijala nominaci pro sjezd na
MS veteránů do čtyřmístného raftu a s touto
posádkou vybojovala zlatou medaili.
Na podzim čekají soběslavské vodáky poslední závody – Krumlovský maraton a závěrečné sjezdy v Bechyni, kam se podívají i naši
nejmenší závodníci. Mezi kajakářkami nás budou reprezentovat Jana a Lucie Bočánkovy,
Hana Kolihová a Kateřina Řezníčková. Tomáš a
Václav vycestují ještě v listopadu na maraton do
Francie, kde zůstanou celý týden a v relativně
teplých podmínkách budou sbírat najeté kilometry pro nadcházející sezonu.
-jk-
P. N.
VÁNOČNÍ TURNAJ
Dne 1. 12. bude uspořádán turnaj pro neregistrované hráče.
Zahájení v 10 hodin, ukončení v 18 hodin.
Hráči musí mít s sebou čistou sálovou obuv.
Muži a ženy hází 40 hodů, děti 20 hodů.
Ceny budou pro první tři v každé kategorii.
Dlouhou řadu let ženy SPV (sport pro všechny) Spartaku Soběslav cvičí pod vedením cvičitelek Miluše Šanderové, Hany Komárkové a Jany Vitůrkové, v pondělí a ve středu od 19 do 20 hodin.
Jedná se o základní rekreační, zdravotní cvičení, strečink, gumy,
cvičení na zpevnění břicha a procvičení celého těla. Každá si cvičí
podle svých možností a potřeby, vše bez poskoků.
Každý rok uskutečníme 2 až 3 výlety, které připravuje metodička Drahoslava Lukešová.
Letos jsme se vydaly 24.5. vlakem do Lomnice nad Lužnicí, odtud jsme přišly k rybníku Dvořiště (kde má jedna cvičenka chatu).
Přálo nám krásné počasí, okouzlila nás nádherná příroda.
25.7. jsme navštívily Jindřichův Hradec, kde jsme zhlédly nově
vybudovanou fontánu s padající vodou shora, která dle hudby vytváří různobarevné obrazce.
25.9. jsme cestovaly vlakem do Tábora. Z nádraží jsme šly pěšky do muzea čokolády a marcipánu a pak jsme pokračovaly pěšky
do ZOO Větrovy. Opět nám přálo krásné počasí.
Od poloviny června do poloviny září místo cvičení jezdíme každé pondělí na kolech „Soběslavské okruhy“.
Za ženy SPV: Miluše Šanderová a Jana Příplatová
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
23
GALAXY KENDA SOBĚSLAVSKÝ MARATON
Start z náměstí
V sobotu 22.9.2012 se na plovárně uspořádal
7. díl Galaxy série závodu pro širokou veřejnost. První odstartovali závodníci ze soběslavského náměstí na dlouhou trať 65 km a po nich
na krátkou trať 40 km. Jako první na dlouhé trati
dojel do cíle v mužích český reprezentant Milan
Spěšný z teamu S&H Superior MTB s časem
2:10:09, druhé místo obsadil Martin Janů z teamu VELOSPORT Valenta SCOTT s časem
2:11:31 a třetí pozici si vybojoval Lukáš Frýba
z teamu Gold´s Gym Cyklopoint Brno s časem
2:20:18. U žen obsadila první místo bývalá česká
reprezentantka Kája Polívková z teamu TREK
SALOMON s časem 2:36:58, na druhém místě
dojela Jana Matlášková z Galaxy CykloŠvec a
na třetí příčce se umístila Michaela Picková. Vítězství na krátké trati 40 km vybojovala domácí
závodnice Anna Haselbauerová za Šveccykloteam Soběslav s časem 01:35:34. Ilona Přibylová dojela na 7. místě.
Další výsledky:
Z našeho teamu obsadil Pavel Lintner na
dlouhé trati 17. místo ve své kategorii, Petr Mikula 15. místo na krátké trati, Stanislav Polák obsadil 32. místo. Skvělý výsledek udělala Denisa
Mináriková-Švecová, která bezkonkurenčně vyhrála ve starších žákyních.
Za tento závod děkujeme sponzorům: město
Soběslav, Oáza dům sportu a zábavy-Cyklosport
Švec, E-porcelan.cz, Auto-market Euro, Maple
geodetická kancelář Jan Švec, Elektro instalace-Jiří
Liška, M-Belt, Tepo-LD-podlahové krytiny, Sapservis, Alfahause-komfortní bydlení. Celkem se
zúčastnilo tohoto maratonu 397 závodníků včetně dětí.
Další výsledky závodníků Šveccykloteamu
Soběslav na Českém poháru
v silniční cyklistice:
V sobotu 1. 9. 2012 se jelo kritérium
v Ostravě-COFIDIS CUP, kde se v mladších žácích umístil na 5. místě Karel Arlt a ve starších žákyních na 4. místě Denisa Mináriková-Švecová.
O den později se jelo kritérium v Plzni, kde se na
7. místě umístil Karel Arlt a na 2. místě Denisa
Mináriková-Švecová. 29. 9. v Praze na Strahově
se jela časovka, kde se Denisa umístila na 3. místě,
o den později se jelo kritérium, kde obsadila 4.
místo.
Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi
LISTOPAD 2012
Kategorie
den
datum
začátek
soupeř
4. třída
sobota
3.11.
10.45 h
HC Mountfield
4. třída
sobota
3.11.
12.45 h
HC Milevsko
junioři
neděle
4.11.
11.15 h
HC Klatovy
muži
neděle
4.11.
17.00 h
HC Vimperk
muži
pátek
16.11.
19.00 h
HC Tábor „B“
6. třída
sobota
17.11.
10.45 h
HC Škoda Plzeň
8. třída
sobota
17.11.
12.45 h
HC Škoda Plzeň
junioři
sobota
17.11.
15.15 h
HC Tábor
junioři
sobota
24.11.
14.15 h
Slavoj Český Krumlov
5. třída
neděle
25.11.
9.45 h
KLH Vajgar J. Hradec
7. třída
neděle
25.11.
11.45 h
KLH Vajgar J. Hradec
old boy’s
sobota
10.11. a 24.11.
16.30 h
Probíhá pravidelný celosezonní nábor pro žáky 1. až 5. tříd (mohou samozřejmě přijít i mladší)
vždy ve středu od 16.40 hod. a v sobotu od 9.00 hod. Pouze sobotní přípravka je s možnou účastí
rodičů na ledě. Bližší informace o přípravce Aleš Pánek – tel. 775 252 082.
(změna programu vyhrazena)
Vítězství Anny Haselbauerové - Šveccykloteam
Soběslav
Český pohár v cyklokrosu
Toi Toi Cup
V Uničově 28. 9. obsadila 10. místo v kadetkách Denisa Mináriková-Švecová a 6. 10. v Mladé Boleslavi obsadila 11. příčku. Další den
v Jabkenicích obsadila 14. místo. V Hlinsku
13.10. vybojovala už 9. pozici. Karel Arlt 24.
místo ve starších žácích. V Kutné Hoře obsadila
Denisa 10. místo a Karel 24.
Šveccykloteam Soběslav
Zprávy o mužstvu mužů „A“
Další zprávy ze soběslavského fotbalu nejsou nijak radostné. Třikrát jsme prohráli a jednou remizovali a patří nám 14. místo v krajském
přeboru. Doufám, že příštích zprávách budu
moci psát o lepším umístění. V jedenáctém kole
jedeme do Dačic, kde doufám uspějeme a kluci
se dostanou do pohody.
Jinak více se dozvíte na nových internetových stránkách www.fkraselina.cz
Z výsledků:
· TJ Osek – FK Rašelina Soběslav 5:2 (1:2)
Branky: 13´a 76´Carda, 67´Kostka, 72´Blažečka, 86´Kohút – 14´Mazouch T., 21´Polišenský K.,
· FK Rašelina Soběslav – FC Písek „B“ 3:6
(3:3)
Branky: 24´a 31´ M. Mazouch, 42´Janovský
– 8´ a 20´Štastný, 15´Chytrý, 57´Pichlík,
68´Rozhon, 84´Zahrádka
· Hluboká nad Vltavou - FK Rašelina Soběslav
3:1 (3:0)
Branky: 6´Kurali, 18´a 44´Dudek – 76´Jelínek
· FK Rašelina Soběslav – SK Rudolfov 3:3
(2:1)
Branky: 30´Petrů, 40´Hanzal Jakub, 86´Podlaha – 23´Novotný, 50´a 58´Syrovátka
F.M.
24
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
SOBĚSLAVSKÝ HOKEJ
Spartak zkrotil
i krumlovské Medvědy
30. 09. 2012
· OLH Spartak Soběslav - HC Slavoj Český
Krumlov
8 : 3 (3:1; 2:1; 3:1)
Branky a asistence: Hák (Bruner), Žákovský, Žákovský (Stoklásek), Žákovský (Smrž,
Bruner), Vild (Hraňo), Hák (Bruner, Žákovský), Vild (Petržílka, Hraňo), Stoklásek
(Hák) - Lukeš (Vondřich), Lukeš (Vondřich),
Uhlíř (Ungr)
Raketový nástup do utkání měl Spartak
v klání s Medvědy, ve 39. vteřině lovil Vojta poprvé puk ze své sítě, v 55. vteřině zlikvidoval
Jirka Dvořák trestné střílení hostů. Soběslav
soupeři mnoho nedovolila a téměř celé utkání
měla zápas pod kontrolou a obávaného soupeře
nakonec jasně přehrála.
Dalibor (Mikeš Daniel, Mrázek), Chaloupka (Kadlec) - Hraňo (Smíšek, Smrž)
V Budvar aréně se divákům představily
týmy, které v prvních dvou kolech krajské ligy
nepoznaly hořkost porážky. Domácí gólman
Kučera byl nad síly našich snajprů a David servis si trpělivou hrou došel pro dva body. Soběslavští hokejisté předvedli na ledě favorita
krajské ligy sympatický výkon s jedinou vadou,
kterou byla mizerná střelecká produktivita – dá
se říci, že obrana byla dnes lepší než útok.
Radomyšl odjela s prázdnou
14. 10. 2012
· HC David servis ČB - OLH Spartak Soběslav
4 : 1 (2:0; 1:0; 1:1)
Branky a asistence: Zíka (Mikeš Daniel,
Lonsmín), Štěrba (Rob, Moudrý), Mikeš
· OLH Spartak Soběslav - Sokol Radomyšl
5 : 2 (2:0; 2:1; 1:1)
Branky a asistence: Hák (Hraňo, Žákovský), Stoklásek (Žákovský), Hraňo (Žákovský), Žákovský (Hraňo), Žákovský (Hraňo)
- Stropnický (Mazanec), Sýbek (Maroušek)
Spartak uhájil domácí neporazitelnost – hořkost porážky neokusil ani ve třetím domácím
utkání. Dvě třetiny jsme udávali tón hry my a
vybudovali si rozhodující náskok. Třetí dějství
jsme pak vlastní nekázní soupeře vrátili do zápasu, ale pátý gól do opuštěné klece pečetil náš
tříbodový zisk.
Mountfield rozhodl
ve 3. třetině
Indiáni zaslouženě zvítězili
v klání 6. tříd
Gólman Servismanů
nad síly Spartaku
07. 10. 2012
19. 09. 2012
29. 09. 2012
Žákovská liga pokračovala druhým kolem a
naši šesťáci vyrazili do Českých Budějovic, kde
je čekal jeden z favoritů celé soutěže, HC
Mountfield.
První letošní výlet do západočeské metropole mají za sebou naše 6. třídy.
· HC Škoda Plzeň - HC Lužnice
13 : 4 (4:1; 4:2; 5:1)
Branky a asistence: Pauš, Novák P. (Soukaný), Novák P. (Čížek), Bernat (Pánek)
Naši hráči dokázali držet krok s plzeňskými
Indiány do poloviny utkání. Pak nám domácí
odskočili a výsledek utkání si pohlídali.
· HC Mountfield - HC Lužnice
7 : 4 (0:1; 2:2; 5:1)
Branky a asistence: Houdek (Slabý, Čížek),
Houdek (Máca, Novák P.), Houdek, Bernat
(Komma)
Sestava: Bláhová (Baloun) - Bernat, Lang,
Staněk, Slabý, Novák P., Houdek, Pánek,
Komma, Máca, Dančišin, Sobotka, Čížek,
Pekař, Novák T., Gargula
Lužnice nezanechala v Budvar aréně špatný
dojem, o lepší výsledek přišla až v závěrečném
dějství. Mrzet nás mohou zbytečné chyby a bídná produktivita.
Šesťáci manko
nedohnali
28. 09. 2012
Veselský zimní stadión viděl další představení našich 6. tříd, jejichž soupeřem byl HC Slavoj Zbraslav.
· HC Lužnice - HC Slavoj Zbraslav
4 : 7 (0:5; 1:1; 3:1)
Branky a asistence: Bernat (Pánek), Lang
(Novák P.), Novák P. (Bernat), Novák P.
(Pánek)
Nepovedené první dějství stálo šesťáky lepší
výsledek se Zbraslaví. Od 2. třetiny se soupeři
minimálně vyrovnali. Hokej se hraje 60 minut,
naši hráči ho dnes hráli pouze 40 minut a to
nestačilo.
Lužnice uštědřila debakl
Vajgaru v klání 6. tříd
06. 10. 2012
KLH Vajgar Jindřichův Hradec přijel prověřit naše šesťáky na zimní stadion do Soběslavi.
· HC Lužnice - KLH Vajgar Jindřichův Hradec
18 : 2 (6:0; 6:0; 6:2)
Branky a asistence: Ludvík, Lang, Lang, Novák P. (Lang), Novák P., Lang (Novák P.),
Novák T. (Lang), Novák P. (Čížek), Novák P.
(Lang), Novák P. (Lang), Čížek, Novák P.,
Ludvík (Pekař), Lang (Čížek), Novák P., Novák P. (Dančišin), Novák P. (Lang), Lang
Oba týmy nastoupily k utkání s deseti hráči a
od úvodní buly byla patrná větší kvalita na straně Lužnice. V každé třetině dokázali naši hokejisté nastřílet do soupeřovy svatyně 6 branek a
s přehledem si došli pro dva body.
Kohouti nestačili na Lužnici
10. 10. 2012
6. třídy HC Lužnice měly na programu vložené kolo, kde byl jejich soupeřem HC Tábor.
listopad 2012
ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení v listopadu
každou neděli
14.00 – 15.45 hodin
Soběslav v Hradci neuspěla
20. 10. 2012
· KLH Vajgar J. Hradec “B” - OLH Spartak
Soběslav
4 : 3 (3:0; 0:1; 1:2)
Branky a asistence: Gurka (Tomšík, Tržil),
Gurka (Jasanský), Jasanský (Tomšík, Gurka), Kubín (Horváth) - Žákovský (Hák, Hraňo), Hák (Žákovský), Žákovský (Smíšek,
Stoklásek)
Odfláklá první třetina poznamenala vývoj
utkání s jidřichohradeckým Vajgarem. Domácí
hokejisté se na uklidňující třígólový náskok ani
moc nenadřeli, jelikož šance jsme jim nabídli
prakticky sami jako na stříbrném podnosu.
Spartak sice dokázal vyrovnat, ale Vajgar 123
vteřin před koncem po naší čistě prohrané buly
v obranném pásmu vstřelil 4. branku. Na jeho
vítězství pak nezměnila nic ani naše 50ti vteřinová powerplay.
DC
· HC Tábor - HC Lužnice
2 : 11 (1:5; 0:4; 1:2)
Branky a asistence: Novák P. (Lang), Novák P. (Čížek), Čížek (Lang), Bernat, Novák
P. (Ludvík), Bernat (Lang), Komma (Novák
P.), Novák P. (Sobotka), Lang, Bernat,
Novák P.
Soustředěný vstup do utkání, kde jsme vycházeli ze zabezpečené obrany, se nám vyplatil
a soupeře jsme začali postupně přehrávat. Výsledkem toho bylo 5 branek vesměs po pěkných
hokejových akcích, které nastříleli naši hráči
Kohoutům v první třetině. Zbytek utkání se Kohouti začali více soustředit na obrannou fázi a
my se již tak lehce neprosazovali. Přesto jsme
dokázali vyhrát i 2. a 3. tuto třetinu poměrem
1:6 a zaslouženě si odvážíme z táborského
stadionu dva body.
Písečtí šesťáci podlehli Lužnici
13. 10. 2012
Prodloužit vítěznou šňůru na 3 utkání v řadě
chtěla naše šestá třída v utkání proti IHC Písek
na soběslavském zimním stadionu.
· HC Lužnice - IHC Písek
8 : 5 (1:2; 5:3; 2:0)
Branky a asistence: Novák P., Komma (Novák P.), Komma (Čížek), Novák P. (Pekař),
Čížek (Komma), Komma (Novák P., Čížek),
Novák P., Novák P.
Vývoj utkání byl jako na houpačce a do poloviny utkání se ve vedení vystřídala obě mužstva. Naši hráči ale projevili větší vůli po dvou
bodech a podpořeni výborným výkonem gólmana a velkou bojovností, zlomili odpor píseckých
hokejistů ve 2. polovině zápasu a zaslouženě
zvítězili.
DC
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Speciální nabídka
pro občany SOBĚSLAVI
Nově počítáme sazbu podle výkonu motoru
Rádi Vám bezplatně přepočítáme pojištění Vašeho vozidla
Výkon motoru
Příklady vozů s uvedeným výkonem
Cena od
do 39kw
Ford Ka, Škoda 120,
Opel Corsa
1 599 Kč
40 - 45kw
Škoda Favorit/Felicia,
Nissan Micra, Renault Clio
1 938 Kč
46 - 53kw
Škoda Felicia / Fabia, Peugot 206,
Opel Astra
1 988 Kč
54 – 69kw
Renault Megane, Ford Focus,
Peugeot 306
2 135 Kč
70 – 79kw
Škoda Octavia Ford Focus, Kia Ceed,
Hyundai
2 178 Kč
nad 80kw
BMV, Audi, Škoda Octavia,
VW Passat Golf
2 230 Kč
Dále nabízíme bezplatné poradenství vašich pojistných
produktů zajišťujících Váš život, nemovitost……
Ing. Ladislav Janda
Marcela Jandová Chmátalová
Reprezentanti ČSOB Pojišťovny,
Pobočka Tábor
tel.: 732 784 667 - 605 840 847
Při předložení
kupónu
5 % sleva!!!
25
26
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
listopad 2012
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
Okružní 373, 391 11 Planá nad Lužnicí
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: [email protected]
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
· Laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
· Vinylové podlahy, přírodní linoleum
· Masivní podlahy, korkové podlahy
· PVC, koberce pro bytové i komerční využití
· Vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
· Vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA
Chcete být fit – chcete zhubnout
Právě teď je ta správná chvíle začít
Chcete žít zdravě, získat vitalitu,
maximum energie a přitom zhubnout?
Máte zájem o informace o zdravém
životním stylu a co pro to udělat?
Čtěte náš web, zavolejte.
www.snidejzdrave.cz/grammetbauerova
www.hubnete.cz/grammetbauerova
kontakt: 602 595 955
Půjčovna svatebních
a společenských šatů
MON I K A
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí
Tel.: 723 512 899
Pracovní doba
Po, Út, Čt 17 – 20 h
www.pujcovna-monika.cz
PRODEJ ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO DŘEVA
SM/BO 900,- Kč/prm
BK 1 500,- Kč/prm
· Volně sypaný valník (10 prm) SM/BO 780,- Kč/prm
·
Cena za vyskládaný prm:
Tel. 724 323 571
email: [email protected]
Ceny jsou včetně DPH.
KADEŘNICTVÍ
Eva Navarová
Komenského 25/I
Soběslav (vedle optiky)
Tel. 604 480 089
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: +420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)
www.geodeziejih.cz
[email protected]
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
27
STAVEBNINY BÍNOVÁ
· Nabízí široký sortiment stavebního materiálu za příznivé ceny
Stojíme při Vás
· Nářadí pro stavebníky a kutily
Kompletní nabídka pojištění:
Na Pískách 486/II, 392 01 Soběslav
Tel. 381 521 300,775 628 421
www.stavebniny-binova.cz
Zdeněk Vondruška
PILA v STS Soběslav
Nabízí latě, hranoly, krovy
a palivo
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu
Koupě:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž Na Svépomoci.
Tel. 776 301 859
Prodej:
· Prodám oplocenou parcelu s garáží Na Pilátě
2
v Soběslavi, 500 m s elektřinou 380/230 V,
vodním vrtem a vlastní přístupovou cestou.
Cena: 420 000,- Kč. Tel. 606 591 889.
· Prodám palivové dřevo levně, cena 600-1100
Kč/prm dle druhu. Dopravu nemám, 10 km
od Soběslavi.
Email: [email protected], tel. 777 317 965
· Prodám byt 3+1 v Soběslavi, sídl. Družstevní. Tel. 604 812 229
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám byt v Teplicích. 2+1, zděný, 2. patro,
klidná lokalita s množstvím vzrostlé zeleně,
blízko MHD, škola, školka.
Kontakt: 720 330 219
· Prodám garáž Na Moskvě, popř. pronajmu.
Tel. 602 28 82 47 odpoledne, večer
· Prodám nové masážní lehátko.
Tel. 777 109 996
· Nabízím k prodeji kompletně zrekonstruovaný, zděný byt 2+1, který se nachází v Soběslavi v ulici Na Ohradě. V bytě nová plastová
okna, nová koupelna, kuchyňská linka a rozvody elektriky. Cena dohodou.
Tel. 775 777 471
· Prodám double kajak na ostrou vodu (uzavřený). Volejte 607 244 313
· Nabízím k prodeji kompletně zrekonstruovaný ještě nepoužívaný zděný byt 2+1 v osob.
vlastnictví v Riegrově ul. v Soběslavi. V bytě
nová plastová okna, nová koupelna, podlahy,
topení, rozvody vody a elektřiny. K bytu 3
sklepy se zahrádkou. K nastěhování od ledna
2013. Cena dohodou. Tel. 776 488 221
·
·
·
·
·
·
·
·
Pojištění osob
Pojištění majetku občanů – 30% sleva
Cestovní pojištění
Pojištění podnikatelů a průmyslu
Penzijní připojištění
Pojištění motorových vozidel
Modrá pyramida – stavební spoření
UniCredit Bank - úvěry
POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ
kontaktní adresa:
nám. Republiky 173/I, Soběslav
Marie Líkařová, generální reprezentant
Tel.: 381 522 942
Mobil: 737 120 008
Juraj Schlamp, pojišťovací poradce
Mobil: 774 877 107
e-mail: [email protected]
¢¢¢
Provozní doba
ZMĚNA od 1.11.2012
Po
Út
St
Čt
Různé:
· Dorty, řezy a drobné cukroví na Vánoce i na
svatbu. Tel. 723 376 775, 725 893 585
9 - 16 h
9 - 16 h
9 - 16 h
9 - 16 h
· Garsonka ihned k pronajmutí v Rašínově ul.
Tel. 777 193 750
· Nabízím pronájem bytu 1+1 v Soběslavi u
Tria. Tel.: 602 150 163
· Pronajmu byt 3+1 na sídl. Míru v Soběslavi,
volný od listopadu. Tel. 737 961 842
· Hledám pomocníka na práce v zahradě a kolem domu, cca půl dne v týdnu, 70 Kč/h.
Tel. 733 511 686
· Pronajmu byt 2+KK s balkonem v Soběslavi,
sídl. Svákov. Tel. 723 946 592
· Pronajmu byt 1+1 v Soběslavi, 5.500 Kč/m,
úplně se vším. Tel. 603 442 474
· Pronajmu kompletně zrekonstruovaný, zděný
byt 2+1. Cena 5.000,- Kč/m. Tel. 775 777 470
· Pronajmu garáž za sídlištěm Svákov (u kolejí). Cena: 1500,- /měsíčně.
Volejte 607 244 313
· Do konce listopadu přijímám objednávky na
tradiční vánoční cukroví. Tel. 605 526 039
nejlépe po 19. hodině
·
·
·
·
·
Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky
Penzijní připojištění
Životní pojištění
Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
28
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
listopad 2012
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
ZEMNÍ PRÁCE
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru
Tel. 603 572 515
INZERUJTE VE SVÝCH NOVINÁCH!
listopad 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
E
29
D
Jakou slevu si hodíš, takovou budeš mít
Hoď šipkou na terč
Sleva až 50% platí pouze na měsíc listopad
OÁZA – dům
sportu a zábavy
Cyklosport Švec
Ù
Zahajuje zimní prodej
Ù Zimní oblečení - bundy, kalhoty, rukavice,
čepice, ponožky
Ù Termo prádlo
Ù Sáňky, boby, snowboardy, běžky, lyžařské helmy,
brýle
Ù Brusle, hokejky, florbal hole
Ù Sálové boty, kopačky
Ù
Dále: odstrkovadla, koloběžky, skákací boty,
taneční podložky k počítači, míče atd.
Ù
ELEKTROKOLA - JÍZDNÍ KOLA
Ù
Půjčovna:
snowboardu + komplet setu
lyžařských helem
ochrana páteře
Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů,
dřevoplastových teras a plotů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek
PŘIJME:
· obchodníka pro prodej protipožárních a nehořlavých materiálů
požadujeme:
- VŠ, SŠ vzdělání
- schopnost komunikace v AJ, popř. NJ
- dobrá znalost práce na PC
- komunikační a organizační schopnosti
· technologa – konstruktéra do technické přípravy výroby
požadujeme:
- VŠ, SŠ technického zaměření
- práce na PC, AUTOCAD výhodou
- min. pas. znalost AJ, popř. NJ
- řidičský průkaz sk. B
· pracovníky pro obsluhu, opravy a seřizování CNC strojů
provoz na směny
požadujeme:
- vzdělání v oboru, práce na PC
- průkaz řidiče vysokozdvižného vozíku vítán
- specializace elektro výhodou
· pracovníky pro řízení výroby
požadujeme:
- SŠ technického směru
- znalost práce na PC
Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí Simona Ichová
Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí
e-mail: [email protected]
Ù
Servis:
snowboardu, běžek, lyží (u lyží vázání neseřizujeme)
Oprava skluznic, parafínování za horka, broušení hran
Ù
OÁZA – dům sportu a zábavy, Cyklosport Švec
Na Ohradě 368 (areál Otavan)
392 01 Soběslav
tel. 381 211 481, 603 836 119
www.cyklosportsvec.cz
Antik + bazar + zastavárna
E. Beneše 480, Soběslav
(naproti benzínové pumpě směr Č.B.)
Prodej, nákup, komise
Vykupujeme starožitnosti, šperky,
vánoční ozdoby, obrazy apod.
Tel. 602 102 296
Speed spinning centrum
Nové zimní hodiny spinningu:
Po
18 - 19
Út
18.30 - 19.30
St
17 - 18
Čt
18.30 - 19.30
Pá
17 - 18
Ne
17 - 18
19.30 - 20.30
Připravili jsme pro Vás tyto akce:
· Na měsíc listopad spinningové vinobraní 16.11.2012,
od 18 hodin. Nultý ročník.
· Na měsíc prosinec maraton s ukončením roku
– termín bude upřesněn na spinningu
Tel. 777 592 530
Budeme se těšit.
30
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
listopad 2012
Příští uzávěrka 15.11., e-mail: [email protected]
Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková.
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Za správnost příspěvků ručí autor. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2050 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.
Download

listopad 2012 - Město Soběslav