3
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20
březen 2011
cena 10,- Kč
POZVÁNKA
DO KD SOBĚSLAV
· Pátek 18. března ve 20.00 h
VODOVOD
velký sál, 150 Kč
· Čtvrtek 24. března v 18.00 h
DIDGERIDOO
Pavel PELOUCH – KONCERT
loutkový sál, vstupné 50 Kč
· Neděle 27. března v 10.00 h
O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
Děti čeká spousta veselých zápletek,
které samozřejmě dobře dopadnou.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč,
rodinná 2. (3...) dítě zdarma!
· Středa 30. března v 19.30 h
VEČEŘE S PŘÁTELI
Hrají: Milena Steinmasslová, Daniel Rous,
Kateřina Březinová/Barbara Lukešová,
František Kreuzmann
Mimo předplatné 250 Kč
Digitalizace kina
Společenské centrum Soběslavska, kino Soběslav, rozšiřuje po roce provozu svůj servis o
další divácký bonus. V úterý 10.2.2011 byla instalována špičková digitální filmová projekční
technologie, čímž se naše kino stává prvním digitálním kinem dle hollywoodského standardu
DCI v okrese Tábor; celkově pak 163. digitálním
kinosálem v ČR. Pro diváka z této skutečnosti
vyplývají dvě zásadní příjemné skutečnosti.
Kvalita filmové projekce včetně zvuku se maximálně zvyšuje, a především dostupnost jednotlivých filmů a jejich premiérová nasazení se
termínově dostávají na úroveň kin vícesálových.
Podrobnosti čtěte na str. 16
Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav
Dnes v listě:
Daňové přiznání
Kdy na úřady
Březnové muzejní večery
Novita slaví 5 let
Program kina
Masopust ve Skalici
Sport
3
4
7
14-15
17-18
21
22-28
Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení formou licitace pro prodej 25 stavebních pozemků. Předmětem prodeje je 23 stavebních pozemků v lokalitě na sídlišti Svákov a 2 stavební pozemky v lokalitě Na Brousku, vše v k. ú. Soběslav.
Výběrové řízení formou licitace se bude konat ve středu 9. března 2011 ve 14 hodin ve
velkém sále Kulturního domu města Soběslav, Jirsíkova 34, Soběslav I.
Minimální kupní cena, za kterou vyhlašovatel nabízí předmětné pozemky prodeje, činí
2
500,-Kč/m pozemku. Podrobnou charakteristiku pozemků včetně příloh, které jsou předmětem
výběrového řízení, a další informace může zájemce získat osobně na Městském úřadě v Soběslavi (budova nad Českou spořitelnou – I. patro) na Odboru organizačním a správy majetku, náměstí Republiky 59, Soběslav I, č. dveří 208, 207 nebo telefonicky na tel. č. 381 508 113 – pí
Věra Hanzalová, e-mail [email protected] nebo 381 508 114 – pí Pavlína Chalupská,
e-mail [email protected], dále pak na webových stránkách města www.musobeslav.cz
a na úřední desce města. Věra Hanzalová, vedoucí odboru organizačního a správy majetku
Fond rozvoje bydlení města Soběslav
MARATON ČTENÍ
Městský úřad upozorňuje, že do 31.3.2011 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy
bytů dle vyhlášky města č. 2/2004. Formulář žádosti si vyzvedněte na
MěÚ, nám. Republiky 59/I, u Ireny Klečatské, I. patro, č. dv. 211.
Městská knihovna Soběslav - středa 9. března 2011.
Začínáme dopoledne v 10 h.
Jak dlouho vydržíme v knihovně číst? Přijďte nás podpořit a zapojit se!
Čteme – kdokoliv – komukoliv – z čehokoliv!
2
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
6. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 8. února 2011 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města
— U s n e s e n í č. 6/027/2011
Rada města schvaluje nový ceník pronájmu
prostor spravovaných příspěvkovou organizací Kulturní dům města Soběslavi v budově
kulturního domu, společenského centra a knihovny dle návrhu zpracovaného ředitelem
KDMS Mgr. Petrem Valešem s účinností od
1. 2. 2011.
— U s n e s e n í č. 6/028/2011
Rada města souhlasí s návrhem programu
akce „Rožmberské slavnosti v Soběslavi“,
předloženým ředitelem Kulturního domu
města Soběslavi Mgr. Petrem Valešem, která
se uskuteční v sobotu 17. 9. 2011 u kulturního
domu a hradu v Soběslavi.
— U s n e s e n í č. 6/029/2011
Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení měsíčníku Hláska a informačního střediska za rok 2010 zpracovanou pracovnicí
odboru organizačního a správy majetku MěÚ
paní Jiřinou Kocourkovou.
— U s n e s e n í č. 6/030/2011
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele stavby objektu občerstvení na pozemku parc. č. 1121/1 v k. ú. Soběslav pro Rekreační a relaxační areál – letní
koupaliště v Soběslavi, které se uskutečnilo
1. 2. 2011 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Kanadské sruby
Tábor, s. r. o., za cenu 1.611.449,- Kč + DPH.
— U s n e s e n í č. 6/031/2011
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na pronájem objektu občerstvení na
pozemku parc. č. 1121/1 v k. ú. Soběslav v Rekreačním a relaxačním areálu – letním koupališti v Soběslavi, které se uskutečnilo 7. 2. 2011
na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení
se stal p. Tomáš Hořický, Soběslav.
— U s n e s e n í č. 6/032/2011
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2009 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Spilka a
Říha, spol. s r. o., Soběslav, kterým se snižuje cena prací na akci: „Rekreační a relaxační
areál v Soběslavi“ o 6.584.763,- Kč + DPH.
Celková cena prací se tedy snižuje z 64.300.516,Kč + DPH na 57.715.753,- Kč + DPH.
— U s n e s e n í č. 6/033/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Josef Matoušek - TYMO, Soběslav, na dodávku a montáž 3 ks rolovacích vrat včetně příslušenství do
objektů v Rekreačním a relaxačním areálu
v Soběslavi za cenu 110.353,- Kč + DPH.
— U s n e s e n í č. 6/034/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Dřevovýroba Václav Vaněk, s. r. o., Soběslav, na
dodávku a montáž dětského hřiště do Rekreačního a relaxačního areálu v Soběslavi za
cenu 145.132,- Kč + DPH.
— U s n e s e n í č. 6/035/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Zahradnické služby Jana Poláková, Tábor, na provedení terénních a sadových úprav v Rekreačním a relaxačním areálu v Soběslavi za cenu
94.000,- Kč.
— U s n e s e n í č. 6/036/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků parc. č. 2129 a
2103/327 v k. ú. Soběslav od soukromých
vlastníků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro budoucí výstavbu na
sídlišti Svákov v Soběslavi.
— U s n e s e n í č. 6/037/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odprodej části pozemku parc. č.
2
1121/23 v k. ú. Soběslav o výměře cca 25 m
manželům Podvalským, Soběslav, kteří vlastní sousední nemovitosti, z důvodu zarovnání
vlastnické hranice.
— U s n e s e n í č. 6/038/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemků mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem České Budějovice
v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním
pozemků pod přeložkou komunikace II/135 a
areálem SÚS v Bechyňské ulici v Soběslavi.
— U s n e s e n í č. 6/039/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav, kabelové
rozvody pro ZTV Svákov U kotelny“ na pozemcích ve vlastnictví města.
— U s n e s e n í č. 6/040/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu části nemovitosti mezi městem Soběslav a Vodafone Czech Republic, a. s.,
Praha, na umístění anténních nosičů telekomunikačního zařízení kabelových tras a technologie na domě čp. 109/I na náměstí
Republiky v Soběslavi. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let.
— U s n e s e n í č. 6/041/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem
zastoupeným Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje České Budějovice na uložení
kanalizačního potrubí na pozemku parc. č.
3985 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
Jihočeského kraje (Bechyňská ulice), v souvislosti s realizací akce: „Kanalizační sběrač
pro RD Soběslav“.
— U s n e s e n í č. 6/042/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
postoupení práv a povinností mezi městem
Soběslav a Povodím Vltavy, s. p., Praha, na
postoupení práv a povinností vyplývajících
z územního rozhodnutí k provedení stavby:
„Soběslav – protipovodňová opatření“, na zá-
březen 2011
kladě které bude Povodí Vltavy, s. p.,
připravovat a realizovat uvedenou stavbu.
— U s n e s e n í č. 6/043/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
výpůjčce mezi městem Soběslav a Povodím
Vltavy, s. p., Praha, na výpůjčky a trvalé zábory pozemků a části pozemků ve vlastnictví
města v souvislosti s budoucí realizací protipovodňových opatření na řece Lužnici a přilehlé části Černovického potoka v Soběslavi.
— U s n e s e n í č. 6/044/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a firmou Reprogen,
a. s., Planá nad Lužnicí, na uložení železobetonové zdi na pozemcích parc. č. 1354/2 a 3
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví firmy Reprogen, a. s., v souvislosti s budoucí
realizací protipovodňových opatření na
pravém břehu řeky Lužnice u jezu Steiniger.
— U s n e s e n í č. 6/045/2011
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní
smlouvy mezi Domem dětí a mládeže v Soběslavi a Cestou hudby, o. s., HŠ Yamaha,
České Budějovice, na pronájem nebytových
prostor v domě čp. 27/II v ulici Na Pršíně
v Soběslavi, který je ve vlastnictví města.
— U s n e s e n í č. 6/046/2011
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní
smlouvy mezi Domem dětí a mládeže v Soběslavi a Rodičovským centrem SOBÍK,
o. s., Soběslav, na pronájem nebytových
prostor v domě čp. 27/II v ulici Na Pršíně
v Soběslavi, který je ve vlastnictví města.
— U s n e s e n í č. 6/047/2011
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o
bezhotovostní úhradě cen mezi městem Soběslav a Českou poštou, s. p., Praha, kterou se
stanovují podmínky pro bezhotovostní úhradu
cen poštovních služeb spojených s činností
MěÚ Soběslav.
— U s n e s e n í č. 6/048/2011
a) Rada města ukládá na základě ustanovení
§ 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.
odvod z investičního fondu ZŠ Komenského
Soběslav do rozpočtu města ve výši
127.000,- Kč a souhlasí s následným navýšením příspěvku ZŠ Komenského na provoz ve
stejné výši z důvodu nákupu šatních skříněk.
b) Rada města souhlasí s poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku ve výši
100.000,- Kč ze schváleného rozpočtu města
na rok 2011 Základní škole Komenského Soběslav na nákup šatních skříněk.
— U s n e s e n í č. 6/049/2011
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+1 v čp. 103 na náměstí Republiky
v Soběslavi Zdeňce Kupčíkové, Soběslav
(náhradník Jaroslav Pavlát, Soběslav) a s přenecháním městského bytu velikosti 2+0 v
čp. 109 na náměstí Republiky v Soběslavi
Marii Míkové, Soběslav (náhradník Jitka
Malinová, Soběslav).
březen 2011
POZVÁNKA
Zveme občany města na 4. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se bude
konat ve středu 30.3.2011 v 18.00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem:
1. Závěrečný účet města za rok 2010
2. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2011
3. Rozpočtový výhled města do r. 2014
4. Majetkové převody
5. Různé
Změny v cestovních dokladech
Zákon o cestovních dokladech 329/1999 Sb.
ze dne 30.11.1999 a o změně zákona č.
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
DVĚ ZÁKLADNÍ ZMĚNY - zapisování
dětí do cestovních dokladů a platnost zápisů
o dětech
- nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 444/2009, kterým se mění nařízení Rady
(ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní
a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy,
stanovilo, že cestovní pasy a cestovní doklady
se budou vydávat jako osobní doklady na základě zásady jedna osoba – jeden cestovní pas.
Proto se ruší všechna ustanovení, která se
týkají zapisování dětí jako nepovinných údajů do vydávaných cestovních dokladů v § 7 a
doplnění nebo změn údajů o dětech v §10, zapisování dětí mladších 10 let, do cestovních
dokladů od 1. července 2011.
Dosavadní zápisy dětí v cestovních dokladech budou platit do 26. června 2012, s tím, že
není dotčena platnost cestovních dokladů pro jejich držitele. pracovnice ODVV, I. Terberová
Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I, II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
v březnu tj. 2. 3. a 16. 3. od 13 do 17 h.
Tel. 602 496 375
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Lubomír Novák
Anežka Hajíčová
Karolína Frnochová
Tereza Dřevová
Marek Klestil
Tomáš Klestil
Vilém Dvořák
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Ludmila Hanzalová
Jaroslav Čáp
Věra Goldsteinová
Marie Pazderová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
3
Občané Soběslavi mohou snáze třídit elektroodpad a baterie
Od pátku 11.2.2011 jsou v ulicích Soběslavi občanům
k dispozici červené kontejnery určené pro sběr drobných
vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Kontejnery ve
spolupráci s městem Soběslav rozmístila společnost
ASEKOL s.r.o. Cílem je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Kontejnery jsou umístěny u gymnázia a v ulicích Lužnická a
U Jatek. Do kontejnerů patří baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, radia, drobné počítačové
vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a nepatří tam televizory, počítačové monitory a zářivky, které
je možno odevzdat na sběrném dvoře v Tyršově ulici.
Na závěr je třeba říci, že každý občan Soběslavi může
vytříděním i malého množství elektroodpadu přispět
k ochraně životního prostředí.
Ing. Jan Mošnička, OŽP
Termín podání daňového přiznání
Jestliže se na vás vztahuje povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za
rok 2010, musíte tak učinit nejpozději do pátku 1. dubna 2011. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, popř. advokát, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pátku 1. července 2011.
Podmínkou je, aby plná moc pro daňového poradce či advokáta byla správci daně odevzdána do
1. dubna 2011.
Daňové přiznání lze podat:
· Osobně na Finančním úřadu v Soběslavi každý den v pracovních hodinách, tj. pondělí, středa od
7.30 – do 17 hod., úterý 7 – 15.30 hod., čtvrtek a pátek 7 – 14.30 hod.
· Poštovní přepravou na adresu Finančního úřadu (Wilsonova 113, 392 01 Soběslav);
· Elektronicky prostřednictvím internetových stránek http://eds.mfcr.cz;
· Datovou schránkou prostřednictvím internetových stránek http://epodpora.mfcr.cz/15.html.
Zaplatit daň můžete buď platbou v hotovosti na pokladně Finančního úřadu v Soběslavi vždy
v pondělí a středu od 8 – 11.30 hod, mimořádně od 21.3.2011 do 1.4.2011 vždy od 8:00 do 11:30
hod., poštovní poukázkou typu „A“ nebo bezhotovostní úhradou na č. účtu 721-27622301/0710,
VS: rodné číslo.
Upozorňujeme na skutečnost, že dnem platby na příslušný účet správce daně je den, kdy dojde
k připsání platby na účet správce daně.
Formulář pro vyplnění daňového přiznání je k dispozici na http://cds.mfcr.cz/ a dále na všech finančních úřadech.
Ing. Irena Žáková, vedoucí oddělení daňové správy Finančního úřadu v Soběslavi
Dne 12.2.2011 uplynuly 2 smutné roky,
co nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička paní
Marie Ťoupalová ze
Soběslavi.
S láskou vzpomíná
dcera Pavlína s rodinou a ostatní příbuzní.
Poděkování
Děkujeme za projevenou soustrast a
květinové dary všem, kteří se přišli dne
11. února 2011 naposledy rozloučit s naší
maminkou, paní Vlastou Vaňkovou.
Jménem pozůstalých
rodina Kohoutova
Kalendář akcí r. 2011
Redakce Hlásky se znovu obrací na všechny spolky, neziskové organizace a sdružení, které
chtějí zveřejnit termíny pořádání svých akcí v kalendáři kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2011 v Soběslavi a okolí, aby nám potřebné údaje sdělily e-mailem, poštou či
osobně nejpozději do pondělí 7.3.2011.
Poskytnuté informace budou efektivně využity, neboť kalendář budeme distribuovat i do dalších měst v kraji a poslouží tak k rozvoji cestovního ruchu v našem městě a k bezplatné
prezentaci vašich akcí. Děkujeme.
4
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
P Ř E H L E D
Ú Ř E D N Í C H
Po
7 - 11
11.30 - 16.30
St
7 - 11
12.00 - 17.00
Pá
7 - 11 pouze od. dopravy a vnitř. věcí
(podrobný přehled podle jednotlivých odborů
v příští Hlásce a na www.musobeslav.cz)
· Úřad práce Tábor, odbor státní sociální
podpory - kontaktní místo Soběslav
tř. Dr. E. Beneše 44 - tel. 950 165 280 - 2
Po, St
8 - 12
12.30 - 17
Út, Čt,
8 - 13
Pá
8 - 13 lze podat vyplněné žádosti
· Úřad práce, oddělení zprostředkování
zaměstnání, tř. Dr. E. Beneše 44
Tel. 950 165 319, 950 165 271 - 2
8 - 17
8 - 13
8 - 13 pouze pro podávání žádostí
· Senior - dům
PharmDr. Jaroslav Linhart
Mrázkova 748/III
Tel. 381 506 110, 381 506 103
· Dům s pečovatelskou službou
Jaroslava Blažková, Mrázkova 745/III
Tel. 381 506 186, 731 614 993
· Domácí zdravotní péče Soběslav s.r.o.
Marie Megisová, Mrázkova 745/III
Tel. 777 648 934, 773 648 934
· Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34 - tel. 381 524 261
Předprodej:
Po, St
9 - 10.30
Út, Čt, Pá 9 - 10.30
P R O
· Správa města Soběslavi, s. r. o.
· Městský úřad Soběslav
Po, St
Út, Čt
Pá
H O D I N
12 - 16
12 - 14
· Galerie v kostele sv. Marka (v sezoně)
ul. Petra Bezruče - tel. 608 534 546
· Městská knihovna, Horní příkopy 76
Tel. 381 524 187
Po
zavřeno
Út, Čt
9 - 18
St
9 - 17
Pá
9 - 15
· Správa lesů města Soběslavi spol. s r.o.
U Jatek 850/III - tel. 381 521 169
Po - Pá
7 - 15.30
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc
z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok.
Novinky sčítání lidu 2011
· Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření,
nově tak přibude např. dotaz na registrované
partnerství.
· Český statistický úřad při sčítání lidu 2011
žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčíta-
Tyršova 482/13
Tel. 602 316 697, 381 477 210
Komunální odpad:
Marie Kloučková - 381 477 214
Po, Út, Čt 6 - 11
12 - 14
St
6 - 11
12 - 16
Pá
6 - 11
· Sběrný dvůr v areálu SMS
Út, Čt
So
14.30 - 17.30
9 - 12
· Sběrné suroviny a.s., Č.B.
Tyršova ul.
Tel. 381 524 485, 721 902 607
Út
9 - 16
Čt
13 - 17
So
9 - 12
· Česká pošta
březen 2011
S T Y K
So
S
O B Č A N Y
8 - 10
v případě tel. domluvené schůzky
· Kooperativa pojišťovna a.s.
nám. Republiky 172/I
Tel. Libuše Krlínová 733 626 054
Marcela Dvořáková 733 626 055
Simona Nováková 731 644 906
Po, St, Čt 9 - 12
13 - 17
Út
13 - 17
Pá
9 - 12
13 - 16
· Raiffeisen Stavební spořitelna
nám. Republiky 173/I - tel. 381 521 403
Ing. Jitka Mládková 777 780 661
Po
12 – 17
Út
8 - 13
St
9 - 12
13 - 16
Čt, Pá
8 - 13
· Allianz pojišťovna a.s.
tř. Dr. E. Beneše 286/II
Tel. 381 524 603, 381 522 040
Po - Pá
8 - 12
13 - 18
So
8 - 10.30
nám. Republiky 173/I
Marie Líkařová - tel. 381 522 942, 737 120 008
Po
9 - 16
St
14 - 16
Čt
9 - 12
· Finanční úřad
· Generali pojišťovna a.s.
Wilsonova 113/III - tel. 381 545 111
Po, St
7.30 – 17.00
Pokladna Po, St
8.00 – 11.30
Podatelna Po, St
7.30 – 17.00
Út
7.00 – 15.30
Čt, Pá
7.00 – 14.30
· Česká spořitelna, včetně směnárny
nám. Republiky 59/I - tel. 381 503 811
Po, St
8.30 - 12.30
13.30 - 17
Út, Čt, Pá 8.30 - 12.30
13.30 - 15
· Komerční banka, včetně směnárny
nám. Republiky 101/I
Tel. 955 582 390, 955 582 392 - 4
Po, St
8.30 - 12
13 - 17
Út, Čt, Pá 8.30 - 12
13 - 16.30
· Česká pojišťovna
nám. Republiky 172/I - tel. 381 521 313
Po - Pá
8 - 11
12.30 - 16
· Česká podnikatelská pojišťovna
nám. Republiky 143
Jana Janečková - tel. 777 679 785
Po, Pá
8.30 – 15.30
Út, Čt
8.30 – 12.30
St
8.30 – 16.30
· Wüstenrot (spoření, pojištění, hypotéky)
U Jatek 19/III
Ing. Hana Kákonová - tel. 603 508 050,
po telefonické domluvě kdykoli
· Českomoravská stavební spořitelna
Polní 817/III
Jiří Studený - tel. 731 414 659
po telefonické domluvě kdykoli
· COMETT PLUS s.r.o.
Petra Bezruče 428/II
Autobusová doprava
Tel. 381 521 308 (Informace + průkazy na
žákovské a studentské jízdné)
Po - Pá
7-9
11 - 14
Komenského 5/I
Jana Vojtová - tel. 603 483 797, 381 521 462
Po, St
8 - 11
14 - 16.30
Pá
8 - 11
· České dráhy a.s.
cích formulářích tak nejsou žádné otázky na
vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení
domácnosti je pro statistiku důležitá pouze
otázka, zda má rodina možnost využívat
osobní počítač a připojení k internetu.
· Nově bude možné vyplňovat elektronické
sčítací formuláře na internetu a odesílat je
on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří
v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
· Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů
pracovníci České pošty.
· Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině
případů posílat domovní a bytové listy
prostřednictvím datových schránek.
· V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem
k dispozici bezplatné telefonní centrum
s operátory, kteří budou připraveni pomoci se
všemi dotazy o sčítání.
· Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si
mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.
Telefon: 800 87 97 02, bezplatná informační
linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011
(v provozu denně 8 – 22 hodin od 26. února do
20. dubna 2011)
e-mail: [email protected], web: www.scitani.cz
Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Železniční stanice Soběslav
Riegrova 264
Pokladna 972 552 276
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
[email protected], http://kdms.mypage.cz
POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV
· Pátek 18. března
20.00 h
VODOVOD
velký sál, 150 Kč
18.00 h
· Čtvrtek 24. března
DIDGERIDOO
Pavel PELOUCH – KONCERT
· Středa 30. března v 19.30 h
Divadlo Na Prádle, Praha
VEČEŘE S PŘÁTELI
D. Margulies
Pro všechny, kteří aktuálně prožívají a řeší to
věčné téma lásky a rozchodů, rodiny, dětí,
sexu a svobody. Satirická komedie, která
s nadhledem, ale nekompromisně a razantně
demaskuje naše charaktery, je ověnčená řadou
významných literárních a divadelních cen,
včetně té nejprestižnější Pulitzerovy ceny.
Kdo z nás nestál před tím nejtěžším rozhodnutím v životě? Svěží, moderní, černá komedie o manželství, přátelství, rizotu a hluboce
dojímající lidskosti je rozhodně určena nejen
ženám s bohatou osobní zkušeností.
Povinně by mělo platit - vstup možný pouze
s partnerem!
Hrají: Milena Steinmasslová, Daniel Rous,
Kateřina Březinová/Barbara Lukešová,
František Kreuzmann
Mimo předplatné 250 Kč
Didgeridoo je intonační dechový nástroj původem z Austrálie, kde ho využívali a využívají domorodí obyvatelé k vlastnímu
hudebnímu vyjádření, např. kmenových událostí, při tradičních slavnostech, či jen tak pro
zábavu.
loutkový sál, vstupné 50 Kč
· Neděle 27. března v 10.00 h
Divadlo Andromeda
O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou
lstivostí napálila lidi, kteří si myslí, že jsou
pány tvorstva. Situace řeší s důvtipem, humorem a trochou zlomyslnosti.
Dokáže ale také pochopit, kdy její taškařice
přesáhnou únosnou míru, a své chyby napravit. Děti čeká spousta veselých zápletek, které samozřejmě dobře dopadnou.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč,
rodinná 2. (3..) dítě zdarma !
Srdečně Vás zveme na Velikonoční tvoření
zábava pro děti i pro dospělé (mini workshop)
KDE: Kulturní dům Národ
KDY: 2. dubna 2011, od 9.00 do 14.00 h
Přijďte si vyzkoušet:
· tvorbu závěsné dekorace a dóz pomocí ubrouskové techniky (decoupage)
· malování na textil (přineste si vlastní tričko či jiné oblečení)
· scrapbooking (přineste si vlastní fotografii)
· zdobení vajíček a květníků a jiné
Vstupné 20 Kč, děti zdarma
Více na: www.centrumklenby.mypage.cz
5
Program KD Soběslav
Pravidelné akce:
· Úterý ...............................................18.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI
(kontakt 602 126 685)
Fat Fingers & Friends ..................18.30
(pod taktovkou Petra Čapka)
Loutkářský soubor KAŠPÁREK 18.00
CVIČÍME S HUDBOU ................19.00
· Středa ..............................................15.00
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců
Spolek divadelních ochotníků ......20.00
„CHVALOVSKÝ“
· Pátek ...............................................18.00
SOBĚSLAVSKÁ CHASA
Další program:
· Středa 9.3. .......................................14.00
MÚ – prodej stavebních pozemků
- výběrové řízení, velký sál
· Pátek 11.3. ......................................20.00
SPORTOVNÍ PLES,
hrají Jenny & COMPANY, vstupné 180 Kč
· Čtvrtek 17.3. .........................9.00 a 10.30
JUMPING DRUMS, výchovný koncert pro
ZŠ, velký sál, vstupné 55 Kč
· Čtvrtek 17.3. ...................................17.00
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
loutková pohádka
· Pátek 18.3. ......................................20.00
VODOVOD, zábava,
velký sál, vstupné 150 Kč
· Čtvrtek 24.3. ...................................17.00
ASTRÁL
DIDGERIDOO – Pavel PELOUCH
KONCERT....................................18.00
loutkový sál, vstupné 50 Kč
· Sobota 26.3. ..........................9.00 -11.00
DĚTSKÁ BURZA, foyer KD
· Neděle 27.3. ....................................10.00
Divadlo Andromeda, O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE, pohádka, velký sál,
vstupné dospělí 50 Kč, děti 40 Kč, rodinné
(2,3…) dítě zdarma !
· Úterý 29.3. ......................................9.00
Agentura DAP Praha, JAK SE KROTÍ
PRINCEZNA, pohádka pro ZŠ, velký sál,
vstupné 45 Kč
· Středa 30.3. .....................................19.30
Divadlo Na Prádle Praha, VEČEŘE
S PŘÁTELI, divadelní představení,
velký sál, mimo předplatné 250 Kč
· Sobota 2.4. ............................9.00 – 14.00
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
– mini workshop, foyer KD
vstupné 20 Kč, děti zdarma
TJ Spartak Soběslav
zve všechny sportovce a příznivce sportu
na tradiční SPORTOVNÍ PLES, který se
koná v pátek 11. března od 20.00 h
v Kulturním domě města Soběslavi.
K tanci a poslechu hraje, tak jako
v loňském roce, skupina
Jenny & COMPANY z Tachova.
Součástí plesu bude vyhodnocení nejlepších
sportovců TJ Spartak Soběslav za rok 2010.
Vstupné 180 Kč
6
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
březen 2011
Březen – měsíc
čtenářů
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
ČR vyhlásil letos opět celostátní akci Březen –
měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář
a čtení ve všech jeho podobách. Cílem kampaně
je posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a hlavně dát o
sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!
Naše knihovna se samozřejmě k akci připojí.
Jednou z hlavních aktivit bude Maraton čtení.
Odstartujeme jej ve středu 9. března v 10 hodin. Číst může přijít kdokoliv, dokažme si, že
čtení sluší opravdu každému! Březen – měsíc
čtenářů zakončíme v pátek 1. dubna již tradiční
Nocí s Andersenem, tentokrát budeme v hradní
knihovně i nocovat!
Moje chvilka slávy
Jaroslav Pražma představil ve čtvrtek 10.
února v městské knihovně veřejnosti svou knihu Tajemný Svákov. Při besedě panovala velice
přátelská a příjemná atmosféra. Spolu se svými
přáteli a „Moskváky“ si zavzpomínal nejen na
léta dětství.
Ve čtvrtek 10. března od 17 hodin si v knihovně užije svoji chvilku slávy slečna Anna
Černá. Bude nám vyprávět o svém psaní a přečte zajímavé úryvky ze své tvorby. Přijďte si poslechnout dramatický příběh mladé hrdinky
zatím nevydané knihy!
PŘEDNÁŠKY V KNIHOVNĚ:
· „RANÁ PÉČE V JIHOČESKÉM KRAJI“
Přednáška ve spolupráci s Rodičovským
sdružením Sobík o. s.
Úterý 15. března 2011 od 17 hodin.
Přednášet bude Kateřina Růžičková ze Střediska rané péče v Soběslavi.
· „NEMOCI A JEJICH VZTAH K EMOCÍM
ANEB JAK SI (NE)VĚDOMĚ ŠKODÍME“
Čtvrtek 17. března 2011 od 17 hodin.
Přednášet bude Mirek Vojáček.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
VÝSTAVA V KNIHOVNÌ:
Po celý měsíc březen si můžete v městské
knihovně prohlédnout práce žáků ZUŠ Soběslav.
Vystaveny budou ikony a ekologické šachy.
Sobotní provoz knihovny
Chceme vyjít vstříc přáním našich čtenářů,
proto je pravidelně první sobotu v měsíci městská knihovna otevřena. V březnu to bude sobota 5. března od 9.00 do 12.00 hodin.
Beseda s M. Hánovou
V únoru si do knihovny přišly pro cenné informace maminky malých dětí – na přednášku
zdravotní sestry Marcely Hánové.
Ô
¢¢¢
Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec
Vám s Vašimi zdravotními problémy poradí
v sobotu 5. března 2011 od 9.30 hod. v prostorách městské knihovny.
-af-
Staročeský bál 2011
Ó
V pátek 4. února se v kulturním domě Národ
v Soběslavi uskutečnil již 20. Staročeský bál,
který pořádal folklorní soubor Soběslavská
chasa mladá.
Uvítání všech účastníků proběhlo tradičně –
chasa v krojích hned při vstupu podávala chléb
se solí. A pak už se návštěvníci odebrali do sálu,
kde byla připravena kapela „Třeboňská 12“ a
kecal, který přivítal všechny přítomné i bývalé
členy Mladé chasy, ty, kteří tento soubor v podstatě zakládali. Jeden ze zakládajících členů, pan
Moravec, vzpomněl v průběhu večera i na bývalé členy, kteří bohužel již nežijí, a byla jim věnována jedna skladba. Ponocný pak odtroubil 20.
hodinu a popřál všem dobrou zábavu.
V úvodu zatančili nejmladší členové souboru, skupina Ráček, pod vedením Dany Moravcové. Jejich vystoupení sklidilo obrovské ovace.
Dětské lidové písně si s nimi s chutí zazpívali téměř všichni. Rovněž úvodní vystoupení Mladé
chasy, doprovázené vlastní kapelou, bylo pečlivě připravené, perfektně provedené a sklidilo
veliký potlesk. Pak následovala vlastní zábava
až do půlnočního překvapení Mladé chasy, které
bylo také zdařilé. Připravena byla i bohatá tombola, každý lístek vyhrával, takže nikdo nemusel
domů odejít s prázdnou. O půlnoci byl tah hlavní
tomboly, kde byly v osudí vloženy všechny
útržky vstupenek. Zajímavostí mezi ostatními
hodnotnými cenami byla i dvě divoká prasata.
Bohužel jsme opět nevyhráli, ale už teď se
těšíme, že vyhrajeme příště.
Večer rychle uběhl a najednou kapela zahrála
poslední skladbu. Ale závěr plesu se opět protáhl, muzikanti museli na parket a zahráli okolo
stojící vlně návštěvníků. Společným zpěvem zazněla i poslední skladba Na rozloučení. Tím byl
Staročeský bál definitivně ukončen.
Dík patří všem členům souboru. Doufáme, že
se na příštím Staročeském bále zase tak dobře
pobavíme, jako letos. O tom, že se lidé dobře bavili, svědčil i fakt, že se po odchodu kapely
z různých míst sálu ozýval zpěv návštěvníků,
kterým se domů ještě nechtělo.
Hana Valešová, Soběslav
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
7
v letech 1905 – 1916 a poté v letech 1933 a 1934
a který je dodnes zdrojem informací o soběslavské historii a životě v našem regionu. A stejný
cíl mají i naše začínající „zvěsti“, které
dramaturgicky připravuje historik Blatského
muzea Mgr. Petr Šťovíček.
BŘEZNOVÉ MUZEJNÍ VEČERY
Příroda Makedonie
z přednáškového cyklu
„Od Tábora až na konec světa“
Zoolog Správy chráněné krajinné oblasti
Blanský les se sídlem v Českém Krumlově Mgr.
Zdeněk Hanč nás zavede do Makedonie, jedné
z republik bývalé Jugoslávie. Ukáže nám fotografie ze své cesty po zemi, kde se zastavil čas a
která nám díky tomu ukazuje, jak asi vypadala
zemědělská krajina u nás před sto lety. Při své
květnové cestě putoval napříč Makedonií za
hmyzem i dalšími přírodními krásami, ať už jde
o vápencové oblasti v okolí Velesu, pískovcové
kaňony u řeky Bregalnice anebo Dojranské
jezero.
Rožmberský dům Soběslav
středa 9. 3. od 17.00 hod.
Představujeme monografii
Antonína Škody
Máte-li chuť s paní Škodovou a Václavem
Jelínkem, předsedou občanského sdružení „Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí“, zavzpomínat na veselského výtvarníka, keramika
Antonína Škodu, rádi Vás uvidíme na představení knižní novinky – fotografické publikace
vydané k jeho nedožitým 75. narozeninám. Antonín Škoda se narodil 3. listopadu 1935 v Soběslavi. Dětství už ale prožil ve Veselí nad
Lužnicí, kde zapustil své kořeny a nikdy město
neopustil. Vystudoval SPŠ keramickou v Bechyni, úspěšně vykonal přijímací zkoušku na
UMPRUM v Praze, ale studium nedokončil.
Byl nejmladším členem skupiny Jih, členem
skupiny Klub a členem SČVU, jehož soutěží se
pravidelně účastnil a několikrát byl i oceněn.
Kromě individuální tvorby působil v 60. letech
ve výrobním družstvu Jihotvar v Hrdějovicích.
V 70. letech se věnoval volné tvorbě. Spolupracoval s architekty i výtvarníky. Svými keramickými reliéfy a plastikami vyzdobil sportovní
haly, školy, obřadní síně, lázně, hotely i restaurace. Po revoluci pracoval pro soukromou firmu. Tvořil velké objekty i drobnou keramiku.
Mnoho jeho prací dodnes zůstalo mezi lidmi,
které rád obdarovával (viz foto).
Weisův dům Veselí n. L.
čtvrtek 10. 3. od 17.30 hod.
Lokalizace a nedestruktivní průzkum
rožmberské hrobky ve Vyšším Brodě
z nového přednáškového cyklu
„Staré i nové zvěsti“
Únorovou besedou s Petrem Lintnerem nad
jeho knihou „Pohledy soběslavské 2“ jsme zahájili nový cyklus historicko-vlastivědných
přednášek, v němž bychom Vám dílem v soběslavském Rožmberském domě a dílem ve Weisově domě ve Veselí n. L. chtěli nabízet setkání
se zajímavými lidmi, kteří se zabývají regionální historií anebo národopisem. Při úvahách nad
názvem cyklu jsme se inspirovali časopisem
„Staré i nové zvěsti ze Soběslavě a okolí“, který
vycházel (a to většinou díky městskému muzeu)
Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností
V souladu s novelizovanými Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností v roce 2011 vyhlašuje město Soběslav, jako obec s rozšířenou
působností, 2. kolo pro předkládání žádostí.
Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých památek, které
se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako
jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.
Uzávěrka příjmů žádostí je 29. dubna 2011, 14.30 hod.
Finanční alokace pro rok 2011: 525 000,- Kč
Adresa pro doručení žádostí:
Městský úřad Soběslav - Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování, památkové péče a investic města
392 01 Soběslav
Kontaktní osoba: Miroslava Ctiborová, tel. 381 508 153, e-mail: [email protected]
Hned v březnu se můžete těšit na vyprávění
Mgr. Zuzany Thomové o kamerovém průzkumu hrobky Petra Voka ve vyšebrodském klášteře. Dozvíme se, že archeologický průzkum
hrobky, který nedestruktivní metodou provedli
jihočeští archeologové, vyvrátil tradované legendy. Ty vyprávějí o tom, že byli Rožmberkové pochováni v sedě u stolu anebo že v hrobce
nacisté ukryli válečnou kořist. Po radarovém
měření doplněném termometrickým a pyrotechnickým průzkumem se v presbytáři kostela
Nanebevzetí Panny Marie podařilo sondou s kamerou proniknout do pohřební komory o rozměrech 5,35 x 2,4 metry, která je zaklenutá ve
výšce asi 1,5 metru valenou klenbou. Vedle hromady zetlelých prken z rakví se zbytky rozpadlých textilií a kosterních pozůstatků ležely
přímo pod průzkumným vrtem vedle sebe dva
cínové sarkofágy. Jeden z nich o rozměrech dva
metry a šířce 70 centimetrů byl zdoben reliéfem
krucifixu a kvalitně vyhotovenými rožmberskými erby obrácenými dolů, což vypovídá o vymření rodu. Latinský nápis pak informuje o
tom, že v sarkofágu byl pohřben poslední člen
rodu Petr Vok z Rožmberka. Autorem tohoto
sarkofágu byl soběslavský cínař Jáchym Konvář. Význam průzkumu spočívá především
v tom, že vůbec poprvé bylo podrobně zdokumentováno místo posledního odpočinku mnoha
generací jednoho z nejpřednějších českých panských rodů. Podle písemných dokumentů mělo
být v hrobce pohřbeno 39 členů rodu, je však
možné, že některé ostatky byly následně z nevelké hrobky přeneseny jinam. S téměř určitostí
lze ale říct, že v hrobce nebyl nikdo od pohřbu
Petra Voka v únoru 1612.
Rožmberský dům Soběslav
středa 16. 3. od 17.00 hod.
Na muzejní akce Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček
8
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
březen 2011
MŠ Nerudova
Zvířátka opět ve školce!
Manželé Ambrožovi ze ZOO Dvorec u Borovan nezapomněli na naše nejmenší ani v tomto školním roce. Pravidelně mateřskou školu
navštěvují a vždy překvapí naše nejmenší zvědavce zvířátky, které s sebou přivezou.
Dychtivé oči dětí sledovaly, co asi vyleze
z tajemné klece. Největším překvapením pro
děti byl zvláštní a málo známý tvoreček –
skunk. Vyprávění o jeho životě nás velmi upoutalo a dozvěděli jsme se, že skunk se doporučuje
jako domácí mazlíček. A že zapáchá? To se o
něm sice říká, ale pravdou je, že stříká zapáchající tekutinu, jen když mu jde o život. Vlastně je
to hodné a přítulné zvířátko. O tom jsme se
s dětmi sami přesvědčili a mohli si ho bez obav
pohladit. Měl i své jméno. Manželé Ambrožovi
mu říkají Šimon.
Druhým zvířátkem byla opička Adélka, která se předvedla ve své kráse. Nejdříve s obavami sledovala spoustu dětí, které ji nespustily
z očí. Zdála se trochu plachá, asi nebyla zvyklá
na tak velké obecenstvo. Děti byly moc hodné, a
tak se zvířátka cítila v bezpečí.
Děti získaly spoustu nových informací a samozřejmě zážitků bylo moc. Byli jsme pozváni
do ZOO Dvorec u Borovan, ale musíme počkat
na letní počasí, které je na výlety jak stvořené.
Těšíme se do školy!
V měsíci lednu proběhla v mateřské škole
schůzka rodičů před zápisem do prvních tříd.
K rodičům promluvili zástupci obou základních
škol, ze ZŠ Komenského paní učitelka Mgr.
Jana Žaldová a ze ZŠ E. Beneše zástupce ředitele Jaroslav Procházka.
Učitelé seznámili rodiče s průběhem zápisu
do prvních tříd, pohovořili o školní zralosti a zároveň poskytli rodičům informace o tom, co
jejich škola nabízí v rámci výuky i v mimoškolních aktivitách. Upozornili na častý problém
dnešních dětí, což je špatná výslovnost, která
dělá dětem v první třídě tak velké problémy. Po-
kud by byli rodiče nerozhodní, doporučili jim vyšetření v pedagogicko - psychologické poradně.
Návštěva v ZŠ E. Beneše
Jako každý rok jsme s předškolními dětmi
navštívili základní školu, která je nedaleko naší
školičky. Naši předškoláci se moc těšili. Vyrobili si pro kamarády ze školy malé dárečky, a
tak jsme mohli vyrazit na návštěvu. Prvňáčci ze
třech tříd už na nás nedočkavě čekali a uvítání
s barevnými kytičkami bylo upřímné a od dětí
milé. Usedli jsme do opravdových lavic, a tak se
z nás stali na malou chvíli opravdoví prvňáčci.
Paní učitelky se na nás vzorně připravily a zaujaly snad všechny naše děti. Program byl vzorně připraven, děti se zapojily do výuky, hrály
hru na „Detektivy“, poznávaly písmenka, pracovní listy s nadšením vybarvovaly. Děti pracovaly v prostoru, paní učitelky střídaly činnosti
tak, že naši malí školáčci ani nepostřehli, že jsou
ve škole.
I prvňáčci předvedli své znalosti – četli, psali, počítali a tím ukázali, co se už od září naučili.
Po návštěvě ve škole E. Beneše byly děti velice
dobře motivovány a druhý den si hrály v mateřské škole na opravdovou školu.
Děkujeme paní učitelkám z prvních tříd – E.
Červenkové, N. Vančatové a R. Šrubařové za
krásně prožité dopoledne, plné zážitků a nových
poznatků. Dětem se ve škole moc líbilo!
Kolektiv MŠ Nerudova
Má čtyři nohy a dlouhý
ocásek… Co je to?
Jedno únorové dopoledne jsme se už od rána
nemohli dočkat návštěvy paní Hastrmanové.
Ona ale nepřišla sama! Přinesla s sebou své tři
kočičky plemene Ragdoll. Postupně ze své kočičí tašky vyndala kočičku Meluzínu, kocourka
Adriana a roztomilé koťátko. Zatímco nám paní
Hastrmanová povídala vše o kočičím životě, kočičky se uvázané na vodítku procházely po třídě
a opatrně si prohlížely nás, děti.
Mateřská škola DUHA
Děti z předškolních tříd naší mateřské školy navštívily ještě před zápisy obě základní školy a mohly
si vyzkoušet, jak sedí i pracují ve školních lavicích.
Dozvěděli jsme se, co kočičky rády papají,
že pijí hlavně vodičku a k čemu vlastně používají své fousky. Nejvíce se nám líbilo, když jsme si
mohli pohladit jejich sametové kožíšky a zblízka obdivovat jejich blankytně modré oči.
Kočičky postupně navštívily všechny třídy
naší školičky a nadělily nám i sladkou odměnu.
Paní Hastrmanová dala bonbónek každému,
kdo jí správně odpověděl na záludné „kočičí
otázky“. Z besedy jsme všichni odcházeli plni
dojmů a tímto bychom rádi paní Hastrmanové
poděkovali za to, že se s námi o své chlupaté
mazlíčky podělila.
Děti z MŠ Nerudova
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
9
1. stupeň
na ledu
Mateřská škola DUHA
Naše paní kuchařky mají na starosti zdravou výživu i potěšení pro mlsné
jazýčky. Při návštěvě jedné z firem nabízející různé nápoje, mohly děti
samy ochutnávat, co nejlépe chutná.
Stejně jako loni
navštěvovali i letos
žáci 1. stupně zimní
stadion. Děti se zde
v rámci školní družiny
a pohybových her učily
bruslit. Ty zdatnější si
přinesly hokejky, střílely na branku nebo
hrály hokej.
Malí bruslaři udělali od loňské zimy velký
pokrok a všem se tato
činnost líbila.
mš
Naše hudební hvězda
Jako každoročně, tak i v letošním školním
roce, hledala naše škola hudební hvězdy. Soutěž
proběhla ve dvou dnech a své zástupce do ní vyslaly všechny ročníky 1. stupně. Soutěžilo se 16.
a 17. února v kategoriích: sólový zpěv, skupinový zpěv a tanec. Před porotou zazněly lidové,
umělé i populární písničky a v mnoha případech
bylo obtížné rozhodnout o umístění, jelikož výkony jednotlivých zpěváků byly velmi vyrovnané. Zde jsou výsledky jednotlivých kategorií:
Sólový zpěv 1. ročníky:
· 1. místo: Jíšková Terezka ( I. A ), Červenková Rebelka ( I. B ), Roško Péťa ( I. C )
· 2. místo: Jireková Terezka ( I. A ), Červenková Agátka ( I. B ), Novotná Barborka ( I. C )
· 3. místo: Břízová Štěpánka ( I. A ), Holub
Martínek ( I. B ), Podlahová Karolínka ( I. C ),
Vančatová Anetka ( I. C )
Skupinový zpěv:
· 1. místo: Červenková Agátka a Červenková
Rebelka ( I. B )
· 2. místo: Podlahová Karolínka a Vančatová
Anetka ( I. C )
Sólový zpěv 2. ročníky:
· 1. místo: Žák Petr ( II. A ), Nováková Irena
( II. C )
· 2. místo: Čížková Zuzana ( II. A ), Fialová
Iva ( II. A )
· 3. místo: Podhradská Viktorie ( II. A ), Luňáková Adéla ( II. B ), Smitková Romana ( II. C )
Skupinový zpěv:
· Benáková Vendula, Musílková Karolína,
Stachová Barbora ( všechny z II. A )
Sólový zpěv 3. ročníky:
· 1. místo: Píchová Dominika ( III. A ), Vachromějev Vladimír ( III. A )
· 2. místo: Albrechtová Tereza ( III. A )
· 3. místo: Holubová Tereza ( III. B )
Skupinový zpěv:
· Kravarová Kateřina, Píchová Dominika,
Dvořák Vojtěch, Vachromějev Vladimír
(všichni ze III. A)
Sólový zpěv 4. ročníky:
· 1. místo: Musílková Veronika ( IV. A ), Staňková Tereza ( IV. B )
· 2. místo: Stachová Barbora ( IV. A ), Srncová
Zuzana ( IV. B )
· 3. místo: Hrdličková Michala ( IV. A ), Hajíček Lukáš ( IV. A )
Sólový zpěv 5. ročníky:
· 1. místo: Marečková Michaela, Adam Jan
( oba z V. A )
· 2. místo: Vácová Kristýna ( V. A )
· 3. místo: Ryndová Kateřina, Strychová Erika
( obě z V. A )
Skupinový zpěv:
· Adam Jan, Marečková Michaela, Ryndová
Kateřina, Strychová Erika, Vácová Kristýna
(všichni z V. A)
Tanec:
· Děvčata tancovala dva tance:
„Orientální cikánský tanec“ a „Drumsolo Ibrahim“ a obsadila zasloužené 1. místo:
Fialová Iva ( II. A ), Pavlovyčová Adriana
( IV. A ), Princová Kristýna ( IV. A ), Fialová
Lucie, Kášková Nikola, Marečková Michaela, Ryndová Kateřina, Vácová Kristýna
(všechny z V. A)
Závěrem bych chtěla poblahopřát vítězům,
poděkovat zúčastněným a všem, kteří se podíleli na organizaci této soutěže, a těším se za rok na
shledanou.
N. Vančatová
10
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Lyžařský výcvik
žáků 7. tříd
Od začátku školního roku 2010/2011 se
všichni žáci ze sedmých tříd těšili na lyžařský
kurz v Železné Rudě. Konečně nastal 8. leden –
den odjezdu, všichni měli sbaleno a v 8.45 hodin čekali před školou. Po naložení věcí do autobusu jsme se rozloučili s rodiči a školou a odjeli
do penzionu Diana.
Po tříhodinové cestě jsme dorazili na místo
určení. S velkým úsilím se nám podařilo vytáhnout kufry, tašky, lyže i další vybavení až do pokojů. Vybalili jsme se a poobědvali. Následoval
první výstup na svah. Mnozí z nás zažili opravdu náročné dvě hodiny, většina totiž stála na lyžích úplně poprvé. Vůbec nám nešlo udržet
rovnováhu, nepadat a nejhorší bylo se po pádu
zvednout. Tyto naše „super výkony“ smazala
dobrá večeře. Pak jsme se dovybalili a ve 22 hodin ulehli.
V neděli byl budíček v 7.30, po snídani jsme
se rozdělili do tří družstev /na snowboardisty a
dvě družstva lyžařů/. Na snowboardu se hlavně
děti učily sesouvat a jezdit na pomě, to byl pro
mnohé velký problém. Lyžaři zvládli pomu
skvěle a začali se učit dlouhé oblouky. S návratem do Diany byla k obědu přichystána dobrá
polévka a hamburská omáčka s knedlíkem. Polední pauza netrvala dlouho a odpolední lyžování vypadalo už lépe. První den končil a my se
těšili na dobrou večeři a zasloužený odpočinek.
Příští den hned po budíčku a snídani jsme nastoupili k dalšímu výcviku. Paní učitelka Vorlová vzala kameru, abychom mohli později
zhlédnout své výkony. První družstvo a snowboardisté jezdili už na kotvě, ale druhé družstvo
se na ni zatím neodvažovalo. Nahoře měli někteří žáci velké problémy s vystupováním, ale
nakonec tento záludný manévr všichni zvládli.
Pak začalo obávané natáčení na kameru. Před
polednem jsme se už těšili do našeho příbytku a
hlavně na oběd. Všem chutnalo, protože bylo
„vepřo, knedlo, zelo“. Asi proto se nám odpoledne zdolával svah ještě lépe. Nakonec jsme
k večeru sjeli do lyžárny a odcházeli na pokoje.
K večeři jsme na stole našli výborné špagety.
Pak jsme hráli zajímavé společenské hry, při
kterých jsme se nejenom dobře pobavili, ale i
lépe vzájemně poznali.
Úterý bylo trochu volnější. Dopolední lyžování již probíhalo bez větších kolizí. Odpoledne
jsme si šli obhlédnout město a dokoupit nějaké
zásoby. Většina z nás skončila v dobré cukrárně. Vycházka trvala poměrně dlouho a všem vyhládlo. Vrátili jsme do Diany a k večeři snědli
řádnou porci zapečených těstovin. Někteří z nás
se vydali na večerní lyžování, které si všichni
velmi pochvalovali. Ostatní luštili sudoku o zajímavé ceny. Po všech těchto vyčerpávajících
aktivitách jsme se vydali na kutě.
Ve středu jsme se opět zdokonalovali ve
sjezdu. Někteří z nás jezdili i na skicrossové
dráze. Večer bylo výborné rizoto a opět nás čekaly zajímavé společenské hry. Zalehli jsme a
doufali, že příští den nebude pršet.
březen 2011
Zápis dětí
do prvního ročníku
pro školní rok
2011/2012
Ve dnech 7. a 8. února se konal na naší škole
zápis budoucích prvňáčků do první třídy pro
nový školní rok 2011/2012.
K zápisu během dvou dnů přišlo spolu s rodiči
63 dětí. Paní učitelky z prvního stupně naší školy
zapsaly do prvních tříd 53 dětí. V září proto otevřeme dvě první třídy.
O odklad začátku školní docházky žádají rodiče pro 10 dětí.
Na všechny děti, které nastoupí do prvních tříd, se těší všichni zaměstnanci Základní školy Soběslav, tř. Dr. E. Beneše.
Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy
Ale ve čtvrtek lilo jako z konve a my zůstali
v penzionu. První půlku dne jsme strávili zajímavou hrou na městečko Palermo, kterou někteří hráli i v klubovně ve svém volném čase.
K obědu byl poměrně málo ostrý guláš. Odpoledne jsme malovali bílá trička, která se v pátek
vyhodnocovala. Den uběhl a večeře byla na stole, kuře a bramborová kaše byly jako všechny
pokrmy od zdejšího pana kuchaře vynikající.
Tento den jsme ulehli mnohem dříve, abychom
byli připraveni na páteční závody.
Ráno ještě trochu pršelo, a tak jsme se vydali
na svah o chvilku déle. Závody proběhly výborně, žádný pád se nekonal, ale výsledky jsme se
měli dozvědět až večer. Po obědě jsme již lyžovali naposledy, a tak jsme se pokusili užít si každou jízdu. Po opět chutné večeři jsme se
převlékli do svých namalovaných bílých triček
a sešli dolů do jídelny. Nejdříve jsme hodnotili
trička, následovalo vyhodnocení bodování úklidu na pokojích a dalších her a soutěží. Závody
skončily takto:
Lyžaři – dívky:
3. místo – Viola Kratochvílová
2. místo – Věra Vachromějeva
1. místo – Kateřina Vorlová
Lyžaři - chlapci:
3. místo – Michal Novák
2. místo – Jan Zemen
1. místo – Milan Žemlička
Snowboardisté:
3. místo – Marek Vančata
2. místo – Tomáš Vaneček
1. místo překvapivě dívka Kateřina Čermáková
V další části večera následovaly hry, soutěže
a scénky. Naposledy jsme ulehli a usnuli ve
svých postelích.
V sobotu ráno byli všichni připraveni k odjezdu domů. Autobus přijel v 10 hodin. Odjeli
jsme a naposledy zahlédli penzion Diana, ve
kterém jsme strávili jeden krásný týden. Cesta
netrvala ani tři hodiny. Před školou nás čekali
rodiče a my jsme se rozešli do svých domovů.
Zájezd, až na propršený čtvrtek, se nám vydařil
a všem se líbil!
Milan Žemlička a další nadšení
účastníci LVZ ZŠ E. Beneše
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
11
Návštěva představení
„Tanec není jenom disco“
Zápis do 1. tříd
V pondělí 8. 2. 2011 a v úterý 9. 2.
2011 proběhl na Základní škole
Soběslav, Komenského ulice zápis žáků do 1. tříd
pro školní rok 2011-12. Se svými rodiči se dostavilo 72 dětí a z nich u 44 bylo hned rozhodnuto o
zahájení školní docházky. U 28 dětí bude rozhodnuto až podle doporučujícího vyjádření Pedagogicko psychologické poradny nebo dětského
lékaře, zda do školy nastoupí, nebo budou mít začátek školní docházky odložen o jeden rok.
V září budou otevřeny s největší pravděpodobností dvě první třídy. Pro děti tím pozvolna
skončí čas bezstarostného hraní a zábavy. Budou
se muset naučit, co znamená plnit si povinnosti a
být odpovědný za svá rozhodnutí a činy. Toto a mnoho dalšího se jim bude jistě hodit v jejich dalším
životě. K tomu, aby tato první úskalí co nejdříve zvládli a pochopili, proč vlastně do školy chodí,
jim pomohou nejdříve paní učitelky v první třídě a potom i ostatní učitelé školy. Přeji všem novým
žáčkům, aby svůj první důležitý krok v životě zvládli zdárně a bezbolestně.
Mgr. Jaroslav Koldan, ředitel školy
Informace z DDM
březen
· V sobotu 5.3 od 15.00 hodin se koná v domě
dětí a mládeže posezení (nejen pro ženy) u
příležitosti MDŽ. K poslechu i tanci hraje
SPINO.
· V sobotu 19.3. se uskuteční v DDM oblastní
kolo soutěže PORTA 2011. Program soutěže
bude plakátován.
· V sobotu 26.3. pořádáme od 14.00 hodin
dětský karneval.
Pro děti budou připraveny soutěže a diskotéka. Nejzdařilejší masky budou vyhodnoceny.
Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč.
Jihočeské oblastní kolo
FESTIVALU PORTA
Jihočeské oblastní kolo Porty se letos opět
uskuteční v Domě dětí a mládeže v Soběslavi.
Oblastní kolo se koná 19.3. 2011. Zvukové
zkoušky budou probíhat od 10.30 hodin,
program pak začne ve 14 hodin. Jako host
zde vystoupí legendární jihočeská skupina
Sem tam. O kvalitní zvuk se postará dvorní
portovní zvukař Robert Hüttl. Slovem bude
celou akci provázet Zdenek Schwager.
V Soběslavi je již tradičně spokojenost s prostředím i s občerstvením.
Proto zveme diváckou veřejnost k návštěvě
oblastního kola v Soběslavi.
Bližší informace divákům podáme na adrese
[email protected] Anna Roytová
Srdečně zveme občany města
Soběslav a okolí na oslavu
Mezinárodního dne žen, která se
koná 5. března od 15.00 hodin
ve velkém sále domu dětí a mládeže.
K poslechu i tanci hraje skupina
SPINO. Možnost občerstvení
zajištěna, vstupné dobrovolné.
Na přátelské setkání
se těší pořadatelé.
Dne 9. února 2011 žáci 4. – 9. tříd naší školy
navštívili v KD Národ představení s názvem
„Tanec není jenom disco“. V průběhu celého
představení byli seznamováni se základy etikety
a slušného chování. Dozvěděli se například, co
je to vlastně etiketa, jak správně pozdravit, poděkovat nebo se omluvit. Pozdrav, poděkování a
omluva byly žákům představeny v řadě jazyků.
Každé pravidlo bylo vždy na konci upraveno do
rýmované poučky.
Výklad o etiketě byl prokládán pauzami, během kterých účinkující žákům představili druhy
tanců a některé z nich byly i tanečníky přímo na
podiu převedeny. Žáci viděli polku, tango,
cha-chu, rumbu, waltz, valčík a další.
Představení bylo poučné, žákům se líbily
především taneční ukázky.
Mgr. Jana Štefanová
RC SOBÍK o. s. pořádá BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
a dětských potřeb (hraček, kočárků, autosedaček)
dne 26.3.2011 od 9.00 – 11.00 hodin
Zboží si bude každá maminka prodávat sama.
Poplatek za prodejní místo je pro členku 50 pro ostatní 80 Kč.
Zájemkyně, nahlaste se do 20.3.2011 na mobil 728 318 857.
Zároveň zveme všechny ostatní zájemce o nákup dětského zboží, přijďte dne 26.3.2011
www.sobik.webnode.cz
do Kulturního domu města Soběslavi.
RC Sobík: Tvoříme s dětmi
RC Sobík o. s. děkuje MUDr. Janě Zrůbkové za podporu
rodičovského centra a poskytnutí sponzorského daru.
Dále děkujeme Marcele Hánové za krásnou a užitečnou
přednášku na téma První pomoc, soběslavské knihovně za
poskytnutí prostor pro konání již zmíněné přednášky.
A v neposlední řadě patří náš dík Danuši Macháčkové a
kolektivu soběslavského DOMEČKU za poskytnutí prostor
na chod rodičovského centra.
12
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
březen 2011
„Zkusme to spolu“ na
Jarním jarmarku Rolničky
Předvelikonoční čas je v Soběslavi již neodmyslitelně spjat s Jarním jarmarkem Rolničky.
I letos Vás zveme na soběslavské náměstí
k nákupu výrobků chráněné dílny Rolničky a přizvaných organizací.
Těšit se však můžete i na další lákadla a
pestrý program a snad již i na dlouze očekávaný voňavý jarní vánek.
Kromě prodeje vždy krásných výrobků a velikonočních dekorací naladí labužníky a hladovce výborné občerstvení z rolničkové kuchyně.
Pozvání na medovník, těstovinový salát či dobrý čaj můžete přijmout i do čajovny Rolnička
v Bezděkově ulici za náměstím, která bude otevřena po celý den. A pak Vás ještě čeká...ale to už
si necháme pro sebe, protože to je překvapení.
Co ještě prozradíme, je, že jarmark bude opět
doplněn akcí „I MY“ Společnosti pro podporu
lidí s postižením o.s. nazvanou „Zkusme to spolu“, a to opět ve sportovním duchu. Zahrát si budete moci nejen v Soběslavi již známou bocciu,
ale třeba i hry pro nevidomé.
Poděkování za realizaci jarmarku patří tradičně zaměstnancům a dobrovolníkům Rolničky, MÚ Soběslav, městské policii, Kulturnímu
domu Národ, Správě města Soběslavi, Blatskému muzeu Soběslav a dalším sponzorům, které
uvedeme ve zprávě po akci.
Přijďte si vychutnat jarní atmosféru, vybrat si
krásné dárky a velikonoční dekorace a dobře se
bavit. Jarní Jarmark se bude konat v sobotu
9. dubna od 8.30 do 12.00 hodin na náměstí
v Soběslavi.
Těšíme se na Vás!
Za Rolničku Eva Janatová
BĚŽKAŘI V DÍRNÉ
„To byla ale krásná výprava“ prohlásil
Kuba, nejmladší člen našeho běžkařského týmu
po návratu do školy. Měl tenkrát, v první únorový čtvrtek, na mysli naši cestu do Dírné.
Vypravili se na ni sportumilovní žáci a učitelé speciální školy v Rolničce.
A výprava to byla opravdu úžasná. Za svitu
sluníčka jsme projeli na běžkách okruh kolem
dírenského rybníka. Jelo se nám všem moc pěkně. Možná i proto, že jsme věděli o pohoštění,
které na nás na závěr mělo čekat v hostinci Na
Náměstí. A to jsme ani netušili, jaké to budou
dobroty. Domácí koláče, čokoládové řezy, čaj
s citronem a káva. Jako dárek to pro nás všechno
přichystala paní Přibylová.
Dírná je krásná, je to jistě zásluhou i pana
starosty, který nás do salonku hostince přišel
pozdravit a přinesl upomínkové předměty. Oběma jim tedy ještě jednou touto cestou děkujeme.
Na naši běžkařskou výpravu máme tedy jen
pěkné vzpomínky. Jen jediná věc nám kazila
naši radost a to, že se spolu s námi nemohlo téhle akce zúčastnit víc školáků. Bránil jim v tom
malý počet lyží, které má škola k dispozici.
A proto prosíme, máte-li někdo doma nepotřebné běžky či běžkařské boty (staré maximálně
15let) a chcete-li je do Rolničky darovat, ozvěte
se na tel. číslo 602 189 015 (pí Zvoníčková).
Budeme moc rádi. Předem za všechny školáky
děkujeme.
Sportumilovní žáci a učitelé speciální školy
Mají sociální služby neziskových organizací budoucnost?
Stanovisko Diakonie ČCE – střediska Rolnička k rozdělení státních dotací na sociální služby v roce 2011.
Dotace na činnost sociálních služeb v roce 2011 jsou rozděleny. Již předchozí rok přinesl dramatické snížení. Oproti roku 2009 obdržela
Rolnička o 1 200 000 Kč méně. V letošním roce se situace opakuje. Dotace byla Rolničce opět zkrácena, a to o dalších 978 000 Kč. Během dvou
let tak Rolnička musí pracovat se ztrátou přesahující dva miliony korun.
„Je patrné, že služby poskytované lidem
s postižením nejsou od loňského roku prioritní
oblastí vládní politiky. Takto opakované výrazné snížení může být pro řadu neziskových organizací až likvidační,“ uvedl Mgr. Karel Novák,
ředitel Rolničky.
Kde hledat peníze?
Po zveřejnění výsledků dotací se vedení Rolničky vydalo na Krajský úřad Jihočeského kraje. Tedy tam, kde státní dotace rozdělují.
Odpověď kompetentních úřadníků však nebyla
příznivá. Krácení provozních dotací je výsledkem snížení celkového objemu finančních
prostředků již z Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR. Co to pro organizaci, jako je jedno ze
středisek Diakonie ČCE Rolnička, znamená?
Úspory, zdražování
„Omezení rozsahu nabízených sociálních
služeb a snížení počtu pracovníků v přímé péči
by mělo být až posledním krokem. Čemu se bohužel nevyhneme, je zdražení poskytovaných
služeb. Krajští pracovníci nás upozornili, že
celková výše příjmů, které Rolnička vybírá od
uživatelů, je neadekvátní rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb,“ řekl Karel Novák.
Nedostatek finančních prostředků na provoz
se dotkne i samotných zaměstnanců, kteří již
přišli o nadtarifní složky mzdy a benefity v podobě příspěvku na stravování. Další finanční
prostředky zkusí Rolnička získat ještě v druhém
kole žádostí o dotace a také cíleným oslovením
měst a obcí, jejichž obyvatelé využívají sociální
služby Rolničky.
Podpora dárců
Oddělení práce s dárci a zdroji zřídila Rolnička v roce 2000. Hlavním cílem bylo financování rozvojových projektů, jako byla výstavba
domu pro dospělé klienty, nákup chráněného
bytu, či nového mikrobusu. Situace v rozdělo-
vání dotací však jakékoli další projekty zcela
zastavila. Od plánu rozšířit chráněné bydlení a
vytvořit denní stacionář pro lidi s nejtěžšími formami zdravotního postižní, stejně jako zahájení
služeb i v Táboře, aby táborští klienti nemuseli
denně dojíždět do Soběslavi, však nyní Rolnička musí upustit. Cíl je jednoznačný. „V následujících letech se musíme více zacílit na
zajištění každodenního provozu sociálních služeb. Jednou z cest úspor je pro nás i zisk věcných darů, jako jsou kancelářské potřeby,
hygienické potřeby, úklidové prostředky, sleva
na nákup pohonných hmot a další. Velmi důležité jsou pro nás finanční dary. Spolupráci nabízíme formou darovací smlouvy či smlouvy o
reklamě, kterou jsme schopni i následně zajistit
například umístěním loga na mikrobusu Rolničky určeného ke každodenní dopravě dětí,“ dodává Karel Novák.
Eva Janatová
březen 2011
Prosba z Rolničky
Jménem chráněného bydlení Rolničky prosíme místní podnikatele či jednotlivce o věcné
dary:
— vysavač
· žehlička
— fotoaparát
· mrazák
· drobný nábytek – dle naší specifikace
S dárcem rádi individuálně projednáme
možnosti našeho poděkování, samozřejmě
vystavíme darovací smlouvu pro snížení daňového základu.
Pokud nám můžete pomoci darem uvedených věcí, prosíme ale nových, tak aby byla
zajištěna bezpečnost lidí s postižením, kteří
dané věci budou používat, kontaktujte oddělení fundraisingu.
(tel.: 733 127041, 381 522 054, e-mail:
[email protected], Eva Janatová)
Děkujeme za Vaši podporu a zájem.
www.rolnicka.cz
KNIHKUPECTVÍ U SV. VÍTA
Nejprodávanější tituly v únoru:
· A. Munroová: Útěk
· I. Hercíková: Plástev medu
· M. Holcová: Romance na tři doby
· J. Míka: Cukrárna
· Y. Martel: Beatrice a Vergilius
· Abeceda mzdové účetní
Do 20. března můžete v prostorách knihkupectví zhlédnout malou výstavu obrazů Bohuslava Sýby.
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
13
PROSÍME O MATERIÁL NA VÝROBKY
Rádi bychom Vás za občanské sdružení ,,IMY“ požádali o zbytky vln, korálků a knoflíků, které
již doma nepotřebujete. Tento materiál využijeme k výrobě pomůcek, cen do tomboly, na trhy a při
vyrábění na setkání s klienty Střediska rané péče pro jihočeský region. Předem děkujeme.
Materiál můžete zanést po telefonické domluvě (775 727 382, P. Šenová) do Střediska rané péče,
které sídlí v budově České pošty v prvním poschodí.
Kulturní program Čajovny – kavárny Rolnička
Sobota 5. 3. po 19 hod.
ČAPARTY 4
Další ze série čajových dýchánků - dj Sikyta (dupstep, raggajungle).
Pátek 11. 3. od 19.30 hod.
„Zpěvy páteční, aneb dokud se zpívá“
K pravidelnému zpívání vcelku známých písniček vás zvou kytaristé Vláďa Trešl a Olda Pour.
Čtvrtek 24. 3. od 17 hod.
Zveme vás na vernisáž s čajovým občerstvením nejen fotografické výstavy nových výrobků
z chráněných dílen Rolničky - doplněné aktuálními výrobky dřevodílny a keramické chráněné
dílny.
Pátek 25. 3. od 19 hod.
Sólový koncert pro klasickou a čtvrttónovou kytaru - autorské kompozice a improvizace Ivana Boreše.
Čajovna – kavárna Rolnička, Bezděkova 122, Soběslav
[email protected], www.rolnicka.cz
Odborné učiliště, Praktická škola
a Základní škola Soběslav, Wilsonova
405/naproti Jitoně/ nabízí pro veřejnost
možnost stravování ve školní jídelně.
Více informací u vedoucí školního
stravování na tel. 381 521 126.
Výkup kožek a peří
Pondělí 7. 3. 2011 a dále každé první
pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h
Valné hodnotící zasedání VI. župy Boleslava Jablonského SOB se sídlem v Soběslavi
Dne 22.1.2011 se konalo valné hodnotící zasedání VI. župy v malém
sále kulturního domu Soběslav.
Mezi čestnými hosty byl starosta Ing. Bláha za město Soběslav, místostarosta Jindřichova Hradce Ing. Komínek, který je zároveň místorychtář SOB J. Hradce, dále byla přítomna místostarostka města Tábor Ing.
Lenka Horejsková, samozřejmě nechyběla kronikářka města Soběslav
Marie Klimešová. Rovněž byli přítomni tři pánové ze Soběslavské chasy
mladé a soubor Blatka z Veselí n/L pod vedením tetičky Petříčkové.
Za Veleobec byla delegována župní rychtářka X. župy tetička Plátenková.
Naše sedění přijely podpořit tetičky z Boršova, Českých Velenic, soused rychtář Šikl z Vodňan, syndik soused Mladý za X. župu a za SOB Písek, soused Unger ze XVII. župy Slaný. Ze VI. župy byli přítomni SOB
Soběslav s rychtářem Líkařem, SOB J. Hradec s rychtářem Ing. Šprinclem, SOB K. Řečice s rychtářem Třešňákem, SOB Veselí n/L s rychtářem Pazderou, SOB Tábor s místorychtářem Pavlíkem. Služebníci byli ze
Soběslavi a z K. Řečice, dva ponocní, dva drábové.
Úderem desáté hodiny se služebníci hlásili do služby k rychtáři sousedu Sommerovi. Poté zazněla státní hymna, následovala vzpomínka na zemřelé s krásnou básní tetičky z Veselí n/L. Tímto aktem začalo sedění,
které oficiálně zahájil župní rychtář Sommer. Syndikem župy byl přečten
program jednání. Navržená komise pro usnesení - soused Šprincl, soused
Komínek a tetička Kastnerová – byla jednomyslně zvolena.
Program zpestřil blatskými písněmi soubor „Blatka“.
Následovala zpráva župního syndika: VI. župa obdržela 23 dopisů,
odeslala 39 dopisů, župa má 170 členů. Akce župy: návštěva valných zasedání SOB a žup v Jihočeském kraji, účast na slavnostech k výročím
obcí, slavnostní zasedání ke Dni matek např. Soběslav, Tábor, J. Hradec,
K. Řečice. V obcích VI. župy se uskutečnily zájezdy do divadel, muzeí
apod. I když věkem nejsou již členové mladí, stále mají dostatek elánu na
uskutečňování různých akcí v jednotlivých obcí VI. župy. Následovala
vzdělavatelská zpráva, zpráva tetičky berní a slídilů účtů. Tetička gratu-
lantka nám přečetla, kdo se v lednu narodil, rychtář všem popřál hodně
zdraví a spokojenosti.
Krátkou zprávu měl připravenou rychtář župy soused Sommer. Připomněl oslavu 80. výročí založení VI. župy, která je plánována na 25. červen 2011. Závěrem své zprávy předal čestné uznání župy těmto tetičkám a
sousedům: soused Bechyně, Míka, tetičky Štráfeldová, Míková, Modráčková, Marková, Musilová. Pantatínek soused Novák převzal pamětní medaili za celoživotní práci pro baráčníky.
Zdravice podali zástupci samosprávy i zástupci jednotlivých zúčastněných žup a obcí.
Jako delegovaná zástupkyně Veleobce zhodnotila tetička Plátenková
valné zasedání. Nakonec si všichni společně zazpívali baráčnickou hymnu.
Poděkování patří všem tetičkám ze VI. župy, které se podílely na pečení dobrot.
tetička Kastnerová, kronikářka VI. župy, foto: soused Kastner
14
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
N
O
V
I
T
A
B
I
L
A
březen 2011
N
C
U
J
E
Pět let! Před pěti lety, kdy jsme s Věrou Hanzalovou zakládaly ženský pěvecký sbor, jsem vůbec netušila, do čeho se pouštím. Těšila jsem se na novou činnost, práci s dospělými lidmi, tolik rozdílnou od mé pedagogické praxe na hudební škole. A pak už se náplň hrnula ze všech stran. Především,
kam sbor nasměrovat, jaká pravidla stanovit pro hladké fungování v mezilidských vztazích, jaké písničky zpívat a kde vzít literaturu, jak odhadnout, co
může amatérský, začínající sbor zazpívat, kde vzít potřebné vědomosti o hlasové výchově, jak zvládnout dirigování, jak se bude sbor jmenovat. Zde musím poděkovat doktorce Marii Beníčkové, která mně pomáhá s psychologií vedení sboru, inženýrce Ivaně Törökové, bez níž by hlasová úroveň nebyla
na takové výši, jejímu muži Petrovi, který nám složil a aranžoval některé písničky a který mně hlavně dodal odvahu pustit se do vlastních hudebních
úprav. Tato tvůrčí činnost mě úžasně naplňuje a obohacuje můj život. Stejně tak děkuji šéfdirigentovi dnes již zaniklé armádní hudby Robertu Říšskému za finesy v dirigování. Při vzpomínkách na naše začátky se mi vybavuje řada nádherných okamžiků i zážitků. Jak jsme společně vymýšleli název
sboru nebo na naše první vystoupení u Baráčníků v počtu 14 členek s Ondrou Křížem u klavíru - jak se nám líbil potlesk i první pochvalná slova a
jak nám chutnal dortík. Tam jsme poprvé zjistili, co znamená rozdávat radost, co znamená někoho potěšit a to určilo náš další směr. Tak začala nádherná, ale i náročná práce, která trvá dodnes a doufám, že bude trvat i nadále. Odborníci míní, že uběhne 3 až 5 let, než se sbor rozezpívá. Začínali jsme s jednoduchými písničkami a postupně se stáváme odvážnějšími a troufáme si na složitější literaturu. Pro sbormistra je největší odměnou slyšet, jak sbor
roste, počáteční chyby se stávají minulostí a zkušenosti nabývají vrchu.
Dostalo se nám té cti, že jsme jako první sbor v České republice garantováni ,,Akademií Alternativa s.r.o.“ – vzdělávací instituce akreditovaná
MŠMT, která připravuje do praxe erudované terapeuty v oblasti uměleckých terapií a má sama svůj vlastní sbor vedený chorvatským profesorem Baldem Mikuličem. Na podzim r. 2007 nás oslovil sólista Národního divadla Vratislav Kříž s návrhem společného koncertu. Překvapení a velká pocta pro
mladý sbor, zavazující k dalšímu zlepšování. Velmi nás těší každé Mistrovo pochvalné uznání. Spolu jsme již odzpívali čtyři vánoční a dva svatovavřinecké koncerty. V r. 2008 přibyli i dva muži a z ženského sboru se stává sbor smíšený. Za pět let jsme uskutečnili 57 koncertů a menších vystoupení v
Soběslavi, Dírné, Českých Budějovicích, Praze a dalších obcích. Na tomto místě chci moc a moc poděkovat nejen jménem svým, ale jménem celého
sboru Věrce Hanzalové, která v čase působení NOVITY v roli vedoucí sboru odvedla kus práce a stala se tmelící duší celého kolektivu.
Rovněž chci poděkovat všem, kteří vydrželi a s chutí rozdávají svým zpěvem potěšení dál. Našim novým Novickám a Noviťákům přeji, aby úspěšně
zvládli skok do rozjetého vlaku a aby je zpívání těšilo a naplňovalo stejně jako nás.
Na závěr jsem položila všem Noviťákům
několik otázek:
Co tě přivedlo do sboru?
Co ti dává zpěv?
Co přeješ sboru do dalších let?
A zde jsou odpovědi:
Dáša Lanžhotská
NOVITA - co to je či snad kdo to je, ptáte se?
Novita jsou emoce, radost, smích, vztek, kamarádství, soudržnost, pochopení, pilná práce,
únava, úspěch, ale především je to společenství
lidí, které baví zpívat. Moje cesta do NOVITY
nebyla neobvyklá, bavilo mě zpívat a na nějakém narozeninovém večírku jsem potkala jednu
z Novitek, slovo dalo slovo a v září 2006 jsem
byla na zkoušce. Byl to zvláštní pocit, být součástí něčeho, co ani nevíte, jak funguje, jelikož
jsem sborům nikdy moc ,,nedůvěřovala“, ale
ohromilo mě to. Každopádně hned jsme si padly
do noty s některými členkami, ale v pozadí nezůstávaly ani ty ostatní. Co se stalo mým největším trápením, bylo zpívání potichu.
Nespočetněkrát
mě
musela
Evička
tlumit...zázrak, dnes mi to už docela jde. Seznámila jsem se s úžasnými lidmi a začala pracovat
na svém hlase s velkou pomocí Ivanky Törökové, což mě moc posunulo, stala jsem se jednou
ze sólistek sboru, na což jsem náležitě pyšná. Je
krásné vědět, že někam patříte a i když leckdy
toho máte plné zuby a máte pocit, že už nevydržíte, stejně do toho zase nastoupíte. Nejde tak
rychle zavřít vrátka, bylo by vám fakt moc
smutno.
Lenka Štěpánová
Hledala jsem příjemného koníčka, zálibu. Ráda
jsem si zpívala a chtěla jsem zpívat v kolektivu.
Vždy jsem obdivovala krásu a sílu sborového
zpěvu. Zpěv mi dává radost, pohodu, dobrou náladu, odreagování od běžných starostí. Jsem
ráda v našem kolektivu. Těším se, když se nám
vystoupení podaří a společně se usmíváme. Je
zpěv náročný koníček? Jak se to vezme. Když
zkoušíme nový program, je nácvik náročný na
paměť i na čas. Jednou za sezonu pořádáme víkendové soustředění mimo Soběslav, před koncerty zkoušíme 2x týdně. Party zpíváme
zpaměti, náročné je zapamatování nových textů. Výsledek však stojí za vynaloženou námahu.
Odměnou je nám spokojený úsměv naší dirigentky a potlesk posluchačů.
Naše seniorka Alena Kubartová,
která letos oslaví významné
životní jubileum
Zpívala jsem s Oriolou a po jejím rozpadu mi
zpívání stále moc chybělo. A to nejen mně, ale
většině děvčat. Začala se hledat nová sbormis-
trová, až se našla. Přijala jsem to s velkou radostí. Je to k neuvěření, ale už je to pět let a doufám,
že jsme rok od roku lepší. Alespoň to slyšíme od
našich posluchačů. Výběr písniček je už odvážnější a je podle mého gusta a myslím, že se líbí
všem. Jen mě mrzí, že nás opustila Věrka, která
stmelovala kolektiv. Doufám, že se brzy vrátí.
Jitka Balounová
Náhodou jsem se setkala s Věrou H. a Romanou
B., které se na silvestrovském pochodu bavily o
novém sboru. Zeptala jsem se, zda mohu také
chodit a tím to začalo. Sborový zpěv mě velmi
baví i když zpívám ve třetím hlase, kde nosná
melodie většinou chybí. Celek vždy stojí za to.
Do dalších let přeji sboru hodně pěkných písniček, hodně úspěšných vystoupení, která potěší
posluchače i nás, členy sboru.
pokračování na str. 15
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
N
O
V
I
dokončení ze str. 14
Jaroslava Zemanová
V prvé řadě bych chtěla poděkovat Věře Hanzalové za její obětavou organizační, průvodcovskou a ostatní práci ve sboru. Sbor prakticky
zakládala, neboť stejně jako my, měla touhu zpívat. Byla jeho vedoucí po celou dobu. Sboru do
dalších let přeji, aby mu počáteční chuť a nadšení pro zpěv a původní vzájemné vztahy vydržely i na další léta.
Za rodinu Kratochvílových
odpovídá Roman
Do sboru mě a našeho syna Davida přivedla
moje manželka Jana, která v té době již více než
rok s NOVITOU vystupovala. Já jsem zpočátku doprovázel některé skladby na kytaru, později jsem začal i zpívat a nyní jsem dalším stálým členem a zástupcem mužské části
sboru. Účinkování je pro nás určitou formou relaxace a odpočinku. Stejně tak i spolupráce s
příjemnými lidmi je v dnešní době opravdovým pohlazením po duši, což je vlastně hlavním
mottem NOVITY. Pro Davida je zpěv víc než
jen koníčkem, účinkování ve sboru je opravdovým přínosem. Pod taktovkou naší sbormistrové Evy a za přispění Ivanky Törökové, která
Davidovi předávala cenné zkušenosti a odborné
rady při výuce sólového zpěvu, mu přejeme
mnoho úspěchů nejen při vystupování se sborem, ale i při eventuálním studiu zpěvu, kterému by se chtěl v budoucnu věnovat.
Olga Havlová
Mám velmi ráda muziku, již dříve jsem zpívala
ve sboru. Náhodně jsem se při své práci setkala
s naší sbormistrovou Evičkou. Pozvala mě na
vánoční koncert a nabídla mi možnost zahrát si
na housle. Písničky mě nadchly a hlavně milá
atmosféra sboru. NOVITA pro mě znamená příjemné odreagování od všedních starostí. Usměvavé tváře spokojených posluchačů na našich
koncertech mi naplňují život.
Slávka Příplatová
Před dvěma roky jsem byla na vánočním koncertě NOVITY v Choustníku v kostele. Vystoupení se mi moc a moc líbilo. Už dříve jsem měla
tajný sen zpívat, ale nikdy jsem si ho nesplnila.
Dodala jsem si tedy odvahy oslovit zástupkyni
sboru, zda bych se mohla někdy přijít podívat na
zkoušku a popřípadě se připojit. No a tak jsem v
NOVITĚ a zpívám. Jsme bezva parta, milí lidičkové a na každé úterý, kdy máme zkoušku, se už
těším.
Alena Habichová
Vzhledem k tomu, že jsem ve sboru nováčkem,
nemohu bilancovat. Ale za půl roku určitě nějaký postřeh mám. Ze všeho nejdříve mě zaujala
osobnost sbormistryně Evy Králové. Myslím,
T
A
B
I
L
A
15
N
že je opravdu duchem a vůdcem sboru. Líbí se
mi přátelská atmosféra, protkaná demokracií s
lehkým nádechem autokratismu ze strany sbormistryně. Někdo musí mít poslední slovo, jinak
by leckdy dohady nebraly konce. Ale jednoznačně nejvíc mě zaujal repertoár, který
NOVITA zpívá. Hudba už mi dlouho chyběla a
vánoční koncerty mě pohladily po duši.
Jana Lízalová
Přišla jsem do NOVITY skoro jako poslední,
takže jsem stihla jen letošní sezonu. Byl to trochu ,,šupec“. Plno nových písniček, textů a zároveň dohnat i ty již dříve nacvičené, naučit se
zpívat vícehlasy a hlavně naslouchat ostatním.
Stejně jako v životě. A pak přišla šňůra vystoupení v předvánočním kalupu, trochu jsme i mrzli a rozehřívali se sladkými nápoji a odměnou ve
formě potlesku. Naskočila jsem do již dobře
rozjetého vlaku. A co jsem zjistila? Že ten vlak
jezdí na Radost. Radost z něčeho, co nás baví a
když to baví, všechno ostatní jde tak nějak lehce. Alespoň takový jsem zatím získala dojem:
problémy se tu vyřeší už v tu chvíli, kdy se vysloví. Též děkuji všem cestujícím za vzájemně
vlídné zacházení. Vážím si laskavé atmosféry,
která mě moc mile překvapila, vážím si poctivého přístupu k práci všech lidiček, kteří NOVITU
vytvářejí. Můj obdiv Evičce, která ten organismus naplňuje duší a dokáže, že dýchá, že se
hýbe a že je životaschopný!
Mgr. Marie Beníčková, Ph.D.
muzikoterapeutka
Novita? Zpěv, srdce, emoce, radost, sebezapření, překonání sebe sama, setkání člověka s člověkem…. To jsou slova, která mě napadají ve
spojení s tímto amatérským leč úžasným pěveckým sborem. Ono se řekne sbor, ale kolik je za
tím práce. Začnete sháněním repertoáru, který
je vhodný, tzn. ani příliš těžký, ale ani jednoduchý, spíše tak kousíček nad současnou úrovní,
aby byla motivace k práci, ale aby přílišné nároky neodradily zpěváky. Když už máte repertoár,
nastupuje dřina, při troše štěstí přichází první
úspěchy. Z prvotního nadšení se postupně dostavují rozpaky. S přibývajícími víkendy, které
strávíte na pódiu, přibývá i pocit zodpovědnosti,
napětí a kus stresu – když už jsme se rozjeli, nesmíme polevit. Tento tlak, který zažívají všichni
členové a sbormistr je chvílemi na hranici sesypání, je jasným signálem – POZOR! Chtěli jsme
zábavu a potěšení, ale s ní přišla i velká dřina,
zkoušky navíc, odkrajování času od rodiny, z
práce na zkoušky, ze zkoušky na vystoupení.
Když se zadaří a tleská celý kostel, nemůže tento pocit nic nahradit – možná jen první velká
láska nebo narození dítěte. Ale kdo se z posluchačů ptá na zákulisí, na to, co jednotliví členové prožívají, co po nocích trápí sbormistra?
Když se zábava přehoupne v zodpovědnost a
nároky, ale přesto stálá činnost nenahradí zaměstnání, dochází často ke krizi a k zásadnímu
rozhodnutí – co dál, kam směřovat další kroky,
C
U
J
E
kde přitlačit, kde ubrat, jak neztratit kvalitu a
doslova nezničit členy sboru...
Sbormistryni Evu Královou znám více než 15
let. Byla jsem její žačkou, když vedla mé leckdy
neposedné prsty světem klavírních skladeb.
Znám ji osobně jako člověka, její nasazení,
schopnost rozdat se pro ostatní i pro muziku
jako takovou. Možná může někdy působit neoblomně, pro někoho až tvrdě, ale zkusme se na to
podívat z jiného pohledu. Když chcete něco dokázat, musíte být tvrdí sami na sebe, ale i na ty,
kteří jsou součástí celého organismu, který se na
fungování podílí. Nebrat věci osobně, ale pracovně, pokud jsou ve sboru navázané vztahy a
sbormistr nechce být odosobněnou a nedotknutelnou autoritou, pak to není vůbec jednoduché. Ale z hlediska psychologie i muzikoterapie
existují na tyto problémy cvičení, fígly a finty,
kterými lze překonat nepřekonatelné a možná si
i uvědomit, že každý konflikt je zrcadlením něčeho, co máme v životě doladit – dovést do harmonie. Když neladíme s ostatními lidsky, často
je to poznat i na nenaladitelnosti, jakoby té muzice něco chybělo... A stačí tak málo – chtít, komunikovat, vědomě pracovat s emocemi, být
schopen hledat cesty. Pak každé setkání může
být i odpovědí na životní křižovatky a problémy, které se často opakují. Je obrovské plus, že
Novita má tuto snahu – pracovat holisticky nejen na muzice, ale na tom, co muziku přesahuje
a dodává jí vyrovnanou linku nebo pokřivenou
linii, která jako háv zatemňuje radost ze zpívání. Přeji celému sboru, aby každou bouři překonal, vždyť už moje babička často říkala, že po
bouřce vyjde opět sluníčko. Jen neztratit víru a
chtít zažívat opravdové setkání člověka s člověkem, které provází krásné i náročnější chvilky.
Novita je pro mě setkání s milovaným rodným
krajem, ač osudová vlna vedla mé kroky do
úžasného města Olomouc, spojení s kořeny je v
životě důležité. Nejen profesní radost, ale také
setkání s vlastním já – to vše je pro mě Novita.
Za NOVITU Eva Králová, sbormistryně
16
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
ním různých filmových klipů. V podstatě by se
mělo jednat o jakési originální Soběslavské filmové noviny, kde by se měly objevovat kamerou zaznamenané aktuální události a
zajímavosti ze Soběslavi a okolí. Dovolil bych
si tedy touto cestou oslovit každého, kdo by měl
zájem se na soběslavském zpravodajství jakkoliv podílet, aby se na mě obrátil. Věřím, že se
nám podaří dát dohromady kvalitní soběslavské
zpravodajství. Samozřejmě, že autorům nezůstaneme nic dlužni.
Digitalizace kina
Společenské centrum Soběslavska slouží široké veřejnosti od října 2009. Moderně zařízené prostory poskytují návštěvníkům rozsáhlou
nabídku služeb. Hlavním lákadlem je víceúčelový sál s kapacitou pro 105 osob, který zajišťuje veškeré pohodlí. Mohou se zde pořádat
různá školení, semináře či přednášky, ale především slouží jako velice moderní kino.
původní
projektory
V současné době probíhá jeho digitalizace,
což byl také důvod položit řediteli KDMS Mgr.
Petru Valešovi následující otázky.
Co si může čtenář pod pojmem „digitalizace
kina“ představit?
Velice zjednodušeně řečeno se jedná o doplnění stávajících promítaček, které jsou schopné
promítat obraz pouze z 35 mm filmového pásu,
o promítačku, která je schopná promítat digitální obsah prakticky z jakéhokoliv typu nosiče.
Proč je nutné kino digitalizovat, co tím divák
získá?
V současné době existuje několik úzce vzájemně provázaných důvodů, proč je nutné digitalizovat. Kino v Soběslavi bylo před více než
rokem kompletně exkluzivně opraveno a jako
takové by mělo nabízet divákům nejnovější filmy v termínech, kdy jsou promítány ve vícesálových kinech ve velkých městech. Tohoto
stavu je možné docílit pouze nasazením filmů
v digitální formě z důvodu rapidního úbytku filmů v klasické analogové podobě. Nejvíce se to
projevuje zejména u pohádek a filmů pro děti,
kdy se nedigitální kina začala dostávat do situa-
cí akutního nedostatku nabízených titulů, kterých se nedostává dík úsporám nákladů
filmových distributorů. Distributoři totiž přecházejí ve velkém k digitalizaci filmových kopií
a postupnému upouštění od výroby kopií klasických. Které kino tedy v nejbližší době nebude
digitalizováno, dostane se do velkých problémů
se svou filmovou nabídkou. Bude pak velice
dlouho čekat na filmové kopie a některé filmy
již v současné době nemůže hrát vůbec.
Přinesou zmíněné úpravy ještě nějaké další výhody?
Jednou z dalších výhod instalace digitální
technologie je možnost přehrávání ostatních obrazových formátů. V praxi to znamená, že můžeme divákovi nabídnout nejen filmová
představení, ale i projekci prakticky jakéhokoliv obrazového formátu včetně již známých přímých přenosů například z Metropolitní opery
v New Yorku v HD kvalitě. V nedávné minulosti
se uskutečnil i živý přenos z koncertu jedné popové hvězdy. Dle mého soudu je právě v přímých satelitních přenosech jistá budoucnost.
Máte v souvislosti s touto významnou změnou
připraveny pro diváky i nějaké další novinky?
Samozřejmě bychom se velice rádi našim divákům za jejich věrnost soběslavskému kinu rádi
určitým způsobem odměnili, a proto jsme si dovolili v této souvislosti připravit věrnostní bonusový program. Více se v brzké době dozvíte na
webu www.kinosobeslav.cz nebo přímo v kině.
Zaslechla jsem i něco o filmovém týdeníku.
Co je pravdy na jeho znovuobjevení se na plátně kina?
nový projektor
březen 2011
Je to myšlenka, která mě napadla při přípravě celého procesu digitalizace a studování jednotlivých videoformátů. Filmový týdeník si
pamatuji ještě z dob dětství, kdy to byla, alespoň
pro mě, více či méně záživná několikaminutovka před začátkem každého filmového představení. S odstupem času si ale čím dál více
začínám myslet, že jakási forma týdeníku patří i
na soběslavské filmové plátno. Samozřejmě, že
ne v podobě v jaké jsme jej vídali. Chtěl bych
v tomto případě dát prostor všem, kteří se na jakémkoliv stupni profesionality zabývají natáče-
Byla zde řeč o nové technice. Co se stane se starými promítačkami?
Stávající promítačky 35 mm filmového pásu
(MEO 5XB) zůstaly v promítací kabině zachovány a jsou plně funkční. Pokud tedy bude nutné
jejich služeb využít, jsou připraveny kdykoliv
promítat. Osobně si ale myslím, že již mnoho
filmových kol neotočí.
Jaká technika bude tedy v současné době instalována a používána?
Kromě zmíněných MEO 5XB, je promítací
kabina osazena projektorem Christie Solaria
CP2220 s rozlišením čipu dle standardu DCI 2K
(2048x1080), který je možné dále s rozvojem
techniky upgradovat na 4K. Veškeré procesy pak
řídí kinoserver Doremi ShowVault. Samozřejmě
je k dispozici i cinema scaller pro možnost projekce prakticky z jakéhokoliv video zařízení
včetně PC. To vše je zkombinováno se stávajícím zvukovým zařízením Dolby Digital 5.1.
Nepřijdou s novou technologií do našeho kina
i nové - vyšší ceny vstupenek?
Filmoví distributoři pro každé filmové představení stanovují minimální cenu vstupenky,
kterou musí provozovatel kina bezpodmínečně
dodržet. Nemohu si tedy říct, že dětské představení budu promítat za pět korun. To skutečně
není možné. Ceny vstupenek v našem kině kopírují minimální cenové hladiny stanovené distributorem. Ke zvýšení cen vstupenek by tedy
nemělo docházet zejména u 2D projekcí, kde se
stanovené ceny oproti projekcím „starou analogovou technologií“ výrazně nemění. Zvýšení
však zaznamenáme u 3D projekcí, kde distributor nasazuje ceny rozhodně vyšší. Pro diváka
soběslavského kina je ale rozhodně výhodou, že
za daleko vyšší pohodlí a prakticky shodnou
kvalitu projekce navíc se srovnatelným termínem uvedení filmu může zakoupit vstupenku výrazně levnější, než ve vícesálovém kině. A to je,
dovolím si říct, velkou devizou kina, které by stěží ve všech těchto směrech hledalo konkurenci.
Co byste popřál kinu do budoucna?
Hlavně asi náklonnost distributorů, co nejvíce spokojených diváků a stálou podporu města
Soběslav, protože bez ní by soběslavské kino nikdy nemohlo být tam, kde je.
S Petrem Valešem připravila
Jiřina Kocourková
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA
KINO - BŘEZEN 2011
· MEGAMYSL 3D
Středa 2. března v 16.00 a 18.00 hodin
Čtvrtek 3. března v 16.00 a 18.00 hodin
Animovaná komedie USA, 96 minut, dabing.
Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na rodné planetě posadili do vesmírného
vozítka a poslali do světa, byl celkem roztomilé
miminko. Ke své smůle však přistál na Zemi,
přímo uprostřed vězeňského dvora. A protože
ředitel věznice na úpěnlivé prosby vězňů, zda si
toho drobečka můžou nechat, reagoval kladně,
získal Megamysl hned celou řadu tatínků se zločineckými sklony, které mu budou úspěšně řadu
let předávat.
Mládeži přístupno. Vstupné 135 Kč.
· PARANORMAL ACTIVITY 2- 2D
Středa 2. března ve 20.00 hodin
Čtvrtek 3. března ve 20.00 hodin
Horor USA, 91 minut, titulky.
Nevěřili byste, jak strašidelné můžou být záběry
z průmyslových kamer. Když před třemi lety
debutující režisér Oren Peli představil horor,
kde tyto záběry tvořily základní obrazovou
složku, málokoho napadlo, že Paranormal Activity vstoupí do historie. Nicméně stalo se. Hlavní roli mají znovu hrát kamery, které …
Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 90 Kč.
· NA VLÁSKU
Pátek 4. března v 17.00 hodin
Sobota 5. března v 17.00 hodin
Animovaná komedie USA, 92 minut, dabing.
Na vlásku je animovaná hudební komedie plná
efektů a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop.
Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po
dobrodružství…
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.
· HON NA ČARODĚJNICE
Pátek 4. března ve 20.00 hodin
Sobota 5. března ve 20.00 hodin
Dobrodružný, fantasy thriller, 95 minut, titulky.
Výpravný film vypráví příběh hrdinného křižáka Behmana (Nicolas Cage) a jeho nejbližšího
přítele Felsona (Ron Perlam). Po desetiletích
boje se vrací do vlasti, kterou nacházejí zdevastovanou morem. Církevní hodnostáři jsou přesvědčeni, že za katastrofu je zodpovědná dívka
obviněná z čarodějnictví, a proto dvojici hrdinů
rozkáží, aby ji dopravili do vzdáleného kláštera.
Zde se má údajná čarodějnice podrobit prastarému rituálu vymítání ďábla. Vydávají se tedy na
strastiplnou cestu, která je zkouškou jejich sil a
kuráže a během ní odhalí dívčino temné tajemství…
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· FIMFÁRUM - DO TŘETICE
VŠEHO DOBRÉHO 3D
Středa 9. března v 16.00 a 18.00 hodin
Čtvrtek 10. března v 16.00 a 18.00 hodin
Loutkový film CZ, 75 minut.
V pohádce Jak na Šumavě obři vyhynuli se štáb
filmového týdeníku vypraví do šumavských
hvozdů odhalit pravdu o tom, zda tam opravdu
žijí nebo nežijí obři, hrající pradávnou hru „na
většího“. V pohádce o kloboučku s pérkem stojícím aneb Král měl syny, zavolá si ale pouze
dva, neboť syna Honzu nikdo nebere vážně. Vysoko v horách si zapomněl klobouček se sojčím
pérkem a teď se mu po něm ve stáří zastesklo.
Cesty do hor jsou však složité.
Mládeži přístupno. Vstupné 140 Kč.
· ČERNÁ LABUŤ
Středa 9. března ve 20.00 hodin
Čtvrtek 10. března ve 20.00 hodin
Thriller USA, 110 minut, titulky.
V psychologickém thrilleru Černá labuť, zasazeném do prostředí newyorské baletní scény,
zavádí vizionářský režisér Darren Aronofsky
diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra
mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli
v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou.
Snímek sleduje příběh Niny (Natalie Portma),
baleríny newyorského baletu, jejíž život je, podobně jako život všech v této profesi, plně pohlcen tancem. Žije s matkou Ericou, bývalou
balerínou (Barbara Hershey), která své profesní
ambice nikdy zcela nenaplnila podle svých
představ a tak…
Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 90 Kč.
· MÉĎA BÉĎA 3D
Pátek 11. března v 16.00 a 18.00 hodin
Sobota 12. března v 16.00 a 18.00 hodin
Středa 23. března v 17.00 hodin
Čtvrtek 24. března v 17.00 hodin
Animovaná komedie USA, 80 minut, dabing.
Do Jellystonského parku už nechodí tolik lidí
jako dřív a obchod tak vázne, proto se starosta
Brown rozhodl park zavřít a pozemek prodat.
To znamená, že rodiny už nebudou moci poznávat krásy přírody – a co je horší: Méďa Béďa a
jeho kamarád Bubu budou muset opustit svůj jediný domov, jaký kdy měli. Postaven před největší výzvu svého života musí Méďa Béďa
dokázat, že je opravdu chytřejší než průměrný
medvěd a spolu s Bubem spojí síly s rangerem
Smithem, aby společně našli způsob, jak park
zachránit.
Mládeži přístupno. Vstupné 135 Kč.
· AMERIČAN
Pátek 11. března ve 20.00 hodin
Sobota 12. března ve 20.00 hodin
Akční film USA, 105 minut, titulky.
17
Nerudova 424, 392 01 Soběslav
Produkční: Vendula Wolingerová
[email protected] , www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před
představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.
Nájemný vrah Jack (George Cloney) je neustále
v pohybu a pořád sám. Poté, co jedna jeho zakázka ve Švédsku skončí mnohem krutěji, než
předpokládal, se uchýlí na italský venkov.
Schovává se ve středověkém městečku a užívá
si chvíle nerušené smrti. Zároveň tam ale přijme
zakázku - má sestavit zbraň pro záhadnou ženu
Mathildu (Thekla Reuten). Zatímco se Jack opájí klidem v horách Abruzzo, spřátelí se s místním knězem Benedettem (Paolo Bonacelli) a
věnuje se krásné Claře (Violante Placido).
Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 90 Kč.
· GULLIVEROVY CESTY 3D
Středa 16. března v 18.00 hodin
Čtvrtek 17. března v 18.00 hodin
Pátek 18. března v 16.00 a 18.00 hodin
Sobota 19. března v 16.00 a 18.00 hodin
Dobrodružná komedie USA, 87 minut, dabing.
V moderním, rodinném a komediálním 3D pojetí klasické pohádky Jonathana Swifta hraje Jack
Black (Škola ro(c)ku, King Kong) Lemulea
Gullivera, obyčejného chlápka, kteří třídí poštu
v redakci newyorských novin a sní o tom, že
z něj bude autor cestopisů. Podfukem se mu podaří přesvědčit editorku Darcy, kterou tajně miluje, aby ho pověřila napsáním článku o
Bermudském trojúhelníku. Během výpravy na
Bermudy Gulliver ale ztroskotá a dostane se do
dosud neobjevené země Liliputánů. Zde je sice
nejprve zatčen generálem Edwardem (Chris
O´Dowd), ale již brzy se z něj…
Mládeži přístupno. Vstupné 135 Kč.
· ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA
Středa 16. března ve 20.00 hodin
Čtvrtek 17. března ve 20.00 hodin
Thriller USA, 96 minut, titulky.
Řetězová zpráva vypráví příběh skupiny středoškoláků, kteří všichni obdrží stejný dopis s varováním, že pokud ho nepošlou dál, zemřou.
Zpočátku většina z nich varování ignoruje, dokud dva z nich – Johny (Cohen) a Dante (Segan), kteří dopis nepřeposlali, zemřou hroznou
smrtí. Inteligentní Jessie Campbell (Reed) začne mít podezření, že mezi jejich smrtí a řetězovým dopisem existuje spojitost, a záhy se
rozpoutá souboj s časem, při kterém jsou studenti nuceni zjistit, jakým způsobem je vrah sleduje.
Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 100 Kč.
· TŘI DNY KE SVOBODĚ
Pátek 18. března ve 20.00 hodin
Sobota 19. března ve 20.00 hodin
Drama USA, 122 minut, titulky.
Život se zdá být pro Johna Brennana (Russell
Crowe) perfektní až do chvíle, kdy je jeho žena
Lara (Elizabeth Banksová) zatčena kvůli vraždě, kterou údajně nespáchala. Tři roky, než padne rozsudek, se John snaží udržet rodinu
pokračování na str. 18
18
KINO - BŘEZEN 2011
dokončení ze str. 17
pohromadě, vychovává jejich syna Luka (Ty
Simpkin) a učí na univerzitě. Mezitím usilovně
pátrá po každém dostupném důkazu, aby dokázal, že je jeho žena nevinná.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· ZELENÝ SRŠEŇ
Středa 23. března ve 20.00 hodin
Čtvrtek 24. března ve 20.00 hodin
Akční thriller USA, 116 minut, titulky.
Britt Reid (Seth Rogen) je synem jednoho z nejvíce prominentních a uznávaných mediálních
magnátů v Los Angeles a je dokonale šťastný, že
vede bezstarostný život bez cíle plných večírků
– dokud jeho otec (Tom Wilkinson) záhadně nezemře a nezanechá Brittovi své obrovské mediální impérium.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· NEVINNOST
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
KURZ MALOVÁNÍ ŽEHLIČKOU
Milé dámy, pokud nechcete žehličkou jen žehlit, ale i malovat, přijďte 28. března 2011 v 17.00
hodin do kavárny Společenského centra Soběslavska. Veškeré pomůcky jsou zajištěny v rámci
kurzu. Cena kurzu je 390 Kč. Zájemci, hlaste se na tel. 381 214 956.
SCS Vás srdečně zve na přednášku s tématem: Těhotenství, mateřství, porod a ženství pod vedením Oliny Havlíčkové dne 4. dubna 2011 v 18.00 hodin v sále kina. Cena přednášky je 30 Kč. Případné informace nebo rezervace na tel. 381 214 956.
SCS Vás srdečně zve na filmový festival s tématem Buddhismus v moderním světě, hledání starého Tibetu, který se uskuteční dne 8. března v 18.00 hodin v sále kina. Proběhne i diskuse k tématu. Cena vstupenky je 60 Kč.
Vendula Wolingerová
OBECNÍ ÚŘAD V DRÁCHOVĚ si vás dovoluje srdečně pozvat
dne 12. března 2011 v 17 h
do PENZIONU VE MLEJNĚ v Dráchově
na KONCERT Jiřího Přibyla
sólisty Moravského divadla Olomouc pod názvem ,,15 let s operou“
Společně s ním vystoupí i host večera
Lea Vítková - sólistka Moravského divadla Olomouc
za klavírního doprovodu Milady Jedličkové
Zazní zde známé, slavné operní, operetní, muzikálové melodie a populární písně
z 60. - 70. let. Součástí koncertu bude i výstava obrazů J. Přibyla a fotografií
z představení, v nichž účinkoval, nebo účinkuje. A na závěr malé překvapení.
Vstupné činí 50,- Kč
Pátek 25. března v 18.00 a 20.00 hodin
Sobota 26. března v 18.00 a 20.00 hodin
Drama CZ, 98 minut.
Cesta k vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věc a všechno, co
jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček
z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze
dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně
těžko, zvlášť, když protistraně pomáhá člověk,
který může být motivován osobní pomstou.
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.
· Pátek 4. března
· CIZINEC
· Neděle 6. března
Středa 30. března ve 20.00 hodin
Čtvrtek 31. března ve 20.00 hodin
Akční drama USA, 103 minut, titulky.
Johhny Depp představuje ve filmu Cizinec amerického turistu, kterého lehkovážný flirt s cizinkou zaplete do sítě intrik, romantiky a
nebezpečí. Frank se v průběhu spontánního výletu po Evropě zcela náhodou seznámí a začne
flirtovat s Elise, pozoruhodnou ženou, která mu
ale zkřížila cestu zcela plánovitě. Jejich vášnivá
romance se v okouzlujícím prostředí Paříže a
Benátek dále rozvíjí a oba zjišťují, že se nevědomky zapletli do smrtící hry kočky a myši.
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.
Koncert k 80. narozeninám
J. Laburdy
Ve středu 30. 3. 2011 se od 19.00 hodin
uskuteční koncert ze skladeb soběslavského rodáka – hudebního skladatele PhDr.
Jiřího Laburdy k jeho 80. narozeninám.
Koncert se bude konat ve velkém koncertním sále Konzervatoře České Budějovice,
Kanovnická 22. Vstupné dobrovolné.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ
březen 2011
Program Kulturního domu Veselí nad Lužnicí – březen 2011
FARNÍ PLES
Pořádá Římskokatolická církev, farnost Veselí nad Lužnicí.
Hraje VYSOČINKA. Objednávky vstupenek
Iva Stropková, tel. 728 116 183
Velký sál KD od 20 hodin. Vstupné 200 Kč.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Pořádá Římskokatolická církev, farnost Veselí nad Lužnicí.
Pro děvčata a chlapce do 10 let.
Shromáždění masek od 14.30 hodin. Začátek
programu v 15 hodin.
Velký sál KD. Vstupné 30 Kč.
· Pondělí 7. března
NENÍ DRAK JAKO DRAK
Divadýlko KUBA Plzeň
Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak.
Na zámku je pozdvižení, protože rozhodně
hodlá poobědvat princeznu. Po celém království i v okolních zemích se shání zdatní
mládenci, rytíři i prostí chasníci, kteří by se
drakovi postavili. Zkrátka, jak už to v pohádkách bývá. Jenomže, není drak jako drak! Ani
v našich pohádkách nechybí drak a princezna,
ale všechno je jinak. Nechte se překvapit.
Herec a herečka s využitím loutek různého
typu a proměnlivé scény rozehrávají tři pohádky (dvě delší a jednu kraťounkou) plné
nečekaných zvratů, humoru a výtvarných nápadů. Draků se nebojte, tentokrát totiž není
proč.
Velký sál KD od 9.30 hod pro MŠ a 1. a 2. třída ZŠ. Zveme maminky na mateřské dovolené s dětmi.
Vstupné 30 Kč.
· Středa 9. března
HANKY PANKY
Vystoupení profesionální pražské travesti
skupiny s pořadem Z pohádky do pohádky.
Velký sál KD od 19.30 hodin.
Vstupné předprodej 190 Kč, na místě 210 Kč.
· Úterý 15. března
ZAMILOVAT SE… - Noël Coward
Divadlo Kalich Praha
Dva lidé na nástupišti. Každé ráno cestují do
práce a z práce. Ranní únavy, podvečerní letargie, rachotící vozy, všude plno lidí, mlčící
hlavy plné problémů a otázek. Peníze a manželství. A přece... Dva páry očí se v této spleti
nádražního ruchu setkají. Znovu a znovu se
na sebe dívají. A stane se ta nejkrásnější a
nejjednodušší věc na světě – zamilují se do
sebe. Hra Zamilovat se... není svým tématem
prvoplánová komedie, ale je v ní obrovské
množství humoru pramenícího z prosté lidské snahy o výsadu šíleně se zamilovat i v
„seriózním“ věku. Navíc oba protagonisté se
představí ve dvojrolích milenců i manželů,
což znovu s humorem potvrzuje starou známou pravdu, že člověk stále hledá a potkává
ty samé typy svých protějšků.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček.
Vstupné mimo předplatné 250 Kč.
· Sobota 19. března
PLES MADETY
Hraje MIDI. Velký sál KD od 20 hodin.
Prodej vstupenek – Madeta Řípec
Řípecké ženy děkují za příspěvky
do tomboly na BABSKÉ HODY.
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
19
Okénko Soběslavské chasy mladé
XX. Staročeský bál
Čtvrtý únor roku 2011 byl pro Soběslavskou
chasu mladou velkým dnem. Pořádala totiž už
svůj v pořadí dvacátý Staročeský bál. Přípravám
jsme věnovali maximální úsilí, ale i tak jsme
byli z toho kulatého čísla trochu nervózní. Začátek plesu ohlásil ponocný odtroubením v 19 hodin a netrvalo dlouho a bylo na řadě první
předtančení. To obstaral náš dětský soubor Ráček. Vystoupení se dětem moc povedlo a bylo to
znát z ohlasu diváků, kteří je odměnili velkým
potleskem. Přítomní na sále si ale moc neodpočinuli a už bylo na řadě slavnostní zahájení bálu.
Tomu byl jako vždy přítomen ponocný, praporečník i drábové a nechyběl samozřejmě kecal.
Jako vždy se úlohy pána v kloboučku ujal Petr
Valeš a nutno podotknout, že zábavu a dobrou
náladu v sále se mu podařilo udržet až do samotného konce. Po přípitku na zdárný průběh bálu
přišla chvíle chasy. Pásmo, jež jsme na jubilejní
bál připravili, bylo obtížné, a proto jsme měli
obavy, jak dopadne. Nervozita však opadla
hned po první písničce, neboť publikum bylo
opravdu skvělé. Všichni jsme se naladili na
správnou vlnu a necelá dvacetiminutovka našeho představení utekla jako voda a celou dobu
byla rámována potleskem diváků.
Nebyl by to ale ten správný Staročeský bál,
kdyby chasa nepřipravila půlnoční překvapení.
To, jak se v poslední době stalo tradicí, začalo
přesně v jedenáct. Přesunuli jsme se v něm do
doby před čtyřiceti lety, potažmo do muzikálu
Velké poděkování
Soběslavské chase mladé
za krásně prožitý večer
při 20. Staročeském plesu
Obdiv patří Mgr. Petru Valešovi za roli
kecala. Dotvoření pěkné atmosféry plesu zajistila i dechová hudba Třeboňská dvanáctka. Za úspěchem výborné prezentace
českého folkloru stojí obrovská práce všech,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu a dalších akcí. Nově vzniklý dětský soubor „Ráček“ předvedl krásné pásmo
dětských tanečků, poděkovaní patří Daně
Moravcové a Boženě Bromové za velmi
obětavou práci s holčičkami. Poděkování
také patří celé Soběslavské mladé chase, že
pozvala na svůj jubilejní ples všechny ty,
kteří v souboru působili. Na slosovatelné
vstupenky bylo možné vyhrát hodnotné ceny
z bohaté tomboly. Obsluha při plesu rovněž
neměla chybu.
Za návštěvníky plesu u stolů 10 a 11
manželé Kastnerovi
V lednu jsem upadla na sídlišti Svákov
„U Křížku“. Byla jsem překvapena, když ke
mně přiběhl mladý muž a pomohl mne zvedat. Jsem ráda, že v našem městě existují tak
ochotní mladí lidé.
Děkuji mnohokrát za pomoc.
Ciprová
Rebelové, a předvedli jsme náročné krokové variace i vtipné prvky, které snad všechny pobavily. Po půlnočním překvapení přišlo losování
hlavní tomboly, ve které si vylosovaní díky
štědrým sponzorům, jimž tímto moc děkujeme,
přišli na velice zajímavé a hodnotné ceny. Pak
už následovala volná zábava, již oživovali a
zpestřovali bývalí členové Soběslavské chasy
mladé, které jsme na Staročeský bál pozvali a za
jejichž návštěvu jsme velice rádi.
Zhruba v půl třetí Třeboňská 12°, která po
celý večer hrála na jedničku, připravila poslední
kousky, a tak jsme se jako vždy dočkali písničky Na rozloučení, po které jsme se pomalu rozešli do svých domovů. Co říci závěrem? Dvacátý
Staročeský bál se podařil na výbornou a doufám, že nejen my, ale i všichni, co na plese byli,
se těší na ten příští - jednadvacátý.
Poražení máje
Jaro už je skoro za dveřmi, a tak se Soběslavské chase mladé blíží další akce s ním spojené.
Jednou z nich je i stavění máje.
Abychom měli májku do třicátého dubna
řádně připravenou, vyrazili jsme na ni už v předstihu do městského lesa mezi Mokrou a Nedvědice. Zde jsme vybrali strom, který odpovídal
našim náročným kritériím a pokáceli jsme ho.
Pak už přišla na řadu tvrdá manuální práce, kdy
jsme již větví zbavenou májku vytáhli na lesní
cestu a zde ji pomocí pořízů zbavili kůry, aby
nám za dva a půl měsíce stihla vyschnout. Počasí nám sice moc nepřálo, avšak teplý čaj nebo i
něco ostřejšího na zahřátí se našlo, a tak nám
celé dopoledne v lese rychle uteklo. Při převozu
máje se sice vyskytly komplikace v podobě
ušlého kolečka na vozíku, ale ani to nám nezabránilo dovézt přes 20 metrů dlouhý kmen na
místo určení. A protože daleko nejtěžším úkolem je samotné stavění máje, zveme Vás všechny v sobotu 30. dubna na soběslavské náměstí,
abyste nám buďto fyzicky nebo aspoň zatnutými
pěstmi pomohli máj vztyčit a vše se podařilo
tak, jak má. Nebude chybět ani občerstvení a do
večerních hodin bude hrát živá kapela.
Stanislav Tomša
www.chasamlada.info
20
Z činnosti hasičů
Výjezdy požární stanice Soběslav v období
12. 1. 2011 – 14. 2. 2011
— 19.1. odstranění nebezpečí unikajícího plynu
z plynové nádrže osobního automobilu v Soběslavi.
— 23.1. odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Klečaty. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
— 24.1. odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u Veselí n/L. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
— 25.1. otevření bytu Soběslav. Jednotka na
místě spolupracovala s Policií ČR.
— 26.1. jednotka likvidovala únik nafty na pozemní komunikaci z nákladního automobilu
na parkovišti u obce Řípec.
— 27.1. požár knihovny v budově OÚ obce Řípec. Jednotka spolupracovala s jednotkami
SDHO Řípec a Veselí n/L.
— 27.1. čerpání vody ze zatopených prostor rodinného domu v Soběslavi.
— 28.1. otevření bytu Veselí n/L.
— 31.1. otevření bytu Soběslav.
— 31.1. otevření bytu Veselí n/L.
— 1.2. otevření bytu Soběslav.
— 5.2. požár osobního automobilu v obci Čeraz.
— 13.2. záchrana tonoucího psa z vodní nádrže
v obci Dvorce.
Bc. Libor Smahlík, velitel stanice Soběslav
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Policejní zápisník
— Neznámý pachatel dne 2.1.2011 odcizil ze za-
parkovaného osobního automobilu zn. Ford Fiesta v obci Dráchov 20 l PHM-Natural 95
v hodnotě 640,- Kč. Nezjištěným předmětem
vytvořil do palivové nádrže dva otvory, čímž
způsobil škodu na této nádrži ve výši 4.000,Kč vše ku škodě Ř.V.
— NP dne 5.1.2011 poškodil v obci Soběslav
osobní automobil zn. DAEWOO MATIZ a to
tím, že propíchl tři kusy pneumatik, poškodil
lak kolem celého vozidla, promáčkl všechny
dveře, poškodil pravé zadní světlo, pravou
zástěrku, obě boční zpětná zrcátka a dále poškodil rýhami všechny skleněné výplně tohoto vozidla, čímž způsobil škodu ve výši
39.300,- Kč ku škodě N.T.
— P. P. dne 7.1.2011 překonal oplocení areálu
firmy výkupny druhotných surovin Ekop-
březen 2011
ron - Metal s.r.o. v Soběslavi, kdy se z tohoto
objektu pokusil odcizit volně uložené el. kabely v hodnotě 1.740,- Kč, které přehodil
přes oplocení. Při tomto jednání byl zadržen
hlídkou OO PČR Soběslav.
— NP se dne 16.1.2011 vloupal do budovy Českomoravského svazu chovatelů poštovních
holubů v Soběslavi, kde odcizil elektrickou
kotoučovou pilu v hodnotě 4.100,- Kč a prodlužovací kabel s cívkou v hodnotě 400,- Kč
vše ku škodě M.D.
— NP dne 17.1.2011 přelezl oplocení areálu
spol. Eurofarms s.r.o. v obci Vlastiboř, kde
překonal a odcizil 8 ks visacích zámků na
různých budovách tohoto areálu. Z těchto budov odcizil měděné el. kabely různé délky a
průměru a jeden kovový ruční vozík, čímž
způsobil uvedené firmě škodu ve výši
OOP Soběslav
14.950,- Kč.
DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR – BŘEZEN
·
·
·
·
·
·
·
Středa 2.
19 h
PŘÍBĚH COCO CHANEL
Pondělí 7.
19 h
HEDA GABLEROVÁ - Velká ženská hra
Úterý 8.
19 h
JAKUB SMOLÍK s kapelou
Čtvrtek 10.
19 h
293. Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na
konec světa - DÁLNÝM VÝCHODEM
Pátek 11.
19 h
XI. DOBROČINNÝ KONCERT
LIONS KLUBU TÁBOR
Úterý 15.
19 h
Sejdeme se při dechovce - BABOUCI
Středa 16.
19 h
FAUST A MARKÉTKA
·
·
·
·
·
·
Čtvrtek 17.
19 h
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Neděle 20.
14.30 h
Přijďte s dětmi do divadla
STRAŠIDÝLKO Z METRWILLU
Úterý 22.
19 h
KŘÍŽ U POTOKA
Příběh o hledání správných životních cest.
Úterý 29.
19 h
PAVLA BŘÍNKOVÁ, JAN JEŽEK
a MUZIKÁLOVÉ HITY
Středa 30.
19 h
FOLKOVÁ JÍŠKA NA CESTÁCH II.
s Lubomírem Hrdličkou a Náhlou změnou
Čtvrtek 31.
19 h
COLUMBO – VRAŽDA NA RECEPT
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
21
Pohádkový den se Zdeňkem Troškou
V pořadí již devátý Pohádkový den se uskuteční v pátek 11. března 2011
tentokráte v Jindřichově Hradci.
·
·
·
·
Z programu vybíráme:
· 8.00 – 8.30 Kongresový sál Muzea Jindřichohradecka, Štítného ul. prezence
v pohádkových kostýmech (bez kostýmu
pohádková pokuta 100,- Kč), vydání
V.I.P. vstupenek, možnost zakoupení pohádkové medaile aj.
8.45 Slavnostní zasedání pohádkového sněmu.
9.00 Příchod pohádkového krále, představení hostů a generálního partnera projektu OZP, informace pohádkových ministrů, předání certifikátů pohádkovým kancelářím a ubytovacím kapacitám, vyhlášení
prestižních cen 2010.
9.30 Tisková konference s křtem Rožmberského pasu Pohádkové Unie
a založení Rožmberského kraje v rámci Pohádkových a zážitkových regionů ČR.
9.45 Představení prvních jihočeských rozhlasových večerníčků od Zdeňka Trošky a Václava Vydry (Podvečery s Hajajou v jižních Čechách).
LETNÍ TANEČNÍ
TÁBOR 2011
s Davidem Strnadem
Termín konání tábora:
20.-27.8.2011
Místo konání tábora:
Rekreační zařízení Radost u Blatné
Cena tábora:
3.900 Kč pro 1. stupeň ZŠ
4.200 Kč pro 2. stupeň ZŠ
a střední školy
Pozn.: Sourozenecká sleva: V případě, že se
Letního tanečního tábora zúčastní sourozenci, druhý ze sourozenců platí o 500 Kč méně.
£
Závazné přihlášky odevzdejte vedoucím
TS Žába do 28. února 2011. Do 31. března
2011 musí být uhrazena záloha 2.000,-.
Zbytek k úhradě do 31. května 2011.
Kapacita omezena!
£
Cena zahrnuje:
Ubytování v chatce (7x noc), 5x denně strava, pitný režim
Táborový a kulturní program:
· Taneční výuka s Davidem Strnadem
· Péče vedoucích, praktikantů, zdravotníka
(na každých 5 dětí 1 instruktorka)
Ubytování:
4lůžkové (palandové) chatky se společným
sociálním zařízením (WC, sprchový kout).
Strava:
Zajištěna v samostatném objektu RZ Radost.
Doprava:
Každý si zajistí individuálně, nejlépe v rámci své taneční skupiny.
Luděk Lou Myler
· 10.00 - 13.00 Slavnostní průvod městem, projevy, autogramiády, po-
hádkový rautík aj. v režii města Jindřichův Hradec.
Pohádky na dobrou noc
Letos je tomu už 50 let, co na vlnách Československého rozhlasu „procitl“
neviditelný Hajaja v prvním pohádkovém příběhu na dobrou noc. Od té
doby uvedla známá flétnová znělka v podání Václava Žilky na tisíce rozhlasových uspávanek, které inspirovaly i vznik televizního večerníčku.
I když v dnešní „televizní“ době už pořad není tak populární jako v době
svých začátků, Hajaja má malých i velkých příznivců stále dost. Neviditelný skřítek dnes přináší svou desetiminutovku denně na stanici Českého
rozhlasu 2 - Praha od 19.00 hodin.
Počínaje prvním jarním dnem tedy od pondělí 21.3. vysílá sedm jihočeských pohádek od autorky Báry Stlukové, které režíroval Zdeněk Troška.
Hlavním vypravěčem je herec Václav Vydra. Pohádky vyšly také v knižní
podobě, kde je příběhů kapra Jakuba celá řada.
-jk-
Skalická masopustní TALENTMÁNIE
Tak jako mnoho roků nazpět, i letos se na
Skalicku připravuje tentokrát již 39. masopustní
průvod, na jehož přípravě se tradičně podílí více
než sto nadšenců, kteří hodlají jaksepatří zakončit dobu mezi svátkem Tří králů a Popeleční
středou, tedy období masopustu. Venku je nevlídno a do jara daleko, tak proč si nezpestřit
všední dny přípravami na maškarní průvod a následně i samotným průvodem, na kterém je
možné se jaksepatří vyřádit. Vždyť karnevalová
sezona je právě na svém vrcholu. Říká se, že
masopust je hygienou duše. Je to období, kdy je
možné mluvit „na plnou hubu“, kdy maska
uvolňuje křeče a kdy je dovolen i noční hlučný
život, tak proč toho nevyužít.
S přípravou na skalický průvod se začíná
vlastně už v okamžiku, kdy ten starý končí. Ale
to „úřední“ zahájení spočívá v zahajovacím sezení přípravného výboru, na kterém se připraví
termínový plán a rozdělí se úkoly, které je nutné
splnit v předstihu. Následuje velké sezení, kde
se vyhodnotí finanční situace a rozdělí se další,
již konkrétnější úkoly. Sezení je také spojené s
promítnutím filmového záznamu z roku předešlého. Pak už je na každém jednotlivci či skupině, s jakým nápadem přijde. Při tom všem je
cílem každého účastníka, aby maškary byly pestré a také aby parodovaly současné kulturní či
politické dění.
V pátek před poslední masopustní sobotou,
kdy vyšperkovaný průvod vyrazí na svou celo-
denní pouť, je již vše promyšlené a do konce je
dotažený každý detail. Čím šílenější, tím lepší.
Není se možné proto divit nápisům, že do Skalice přicházejí zlaté časy, ve kterých se důchody
zvyšují na trojnásobek, mateřská dovolená se na
osm let prodlužuje nebo že každá banka koruny
za eura 1:1 vyměňuje.
V sobotu, letos to bude 5. března, od brzkého rána mají přehršel práce lazebníci, vlásenkáři
a kosmetici, kteří musí každého účastníka bez
rozdílu zkrášlit tak, že je k nepoznání. Řezníci a
pojízdná krčma naplní sklady potřebnými pochutinami, kuchaři zatopí pod sporáky potřebné
k výrobě výtečného skalického bramboráku a v
pozoru musí být i šikovní zvukaři. No a pak se již
může za doprovodu řízné dechovky pod vedením
Jindry Smolíka vyrazit směrem k Rybově Lhotě,
kde je průvod v 9.30 h zahájen. Následuje zastávka v Radimově v 10.30 h, v Hlavatcích
v 11.45 h, v Želči ve 13.00 h, ve Třebišti v 14.45
h a vyvrcholení průvodu je možné sledovat ve
Skalici v 15.30 hodin. Štreka je to opravdu dlouhá, ale ten, kdo dokáže dorazit až do cíle, dostane
jedinečnou odměnu v podobě potlesku a výbuchů smíchu přihlížejících návštěvníků.
Když průvod v pozdních odpoledních hodinách skončí, není konec pohodě. Tou se totiž vyznačuje i masopustní maškarní tancovačka v sále
pohostinství U Rumcajse, která začíná ve 20.00 h
a zpravidla končí nad nedělním ránem.
BT
Pozvánka do Myslkovic
Již 43. ročník masopustního řádění masek se koná
v sobotu 5. března 2011.
· Ve 14 hodin od zámečku vychází průvod masek, který projde celou obcí.
· V 19 hodin začíná na zámečku masopustní veselice. Masky vítány.
· Pro dobrou náladu hraje Malá kapela Petra Molíka.
Dětský karneval na zámečku v Myslkovicích
se koná 6. března 2011 ve 14 hodin.
Hrají manželé Molíkovi. Srdečně zveme všechny děti. Masky vítány.
22
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
březen 2011
OLH Spartak Soběslav - muži - sezona 2010-2011
Zadní řada: Jan Žákovský, Petr Sládek (junior), Radek Šalát, Lukáš Vopava, Tomáš Šelepa, Šimon Prokůpek, Vladimír Máca, Martin Kučera (junior),
uprostřed: vedoucí týmu Zdeněk Jindra, Tomáš Líkař, Jiří Smrž, Milan Holický, Martin Hák, Roman Jansa, Michal Karpíšek, Miroslav Zajíc, Josef
Hajíč, Jan Píha (junior), David Pánek, trenér ing. Svatopluk Blažek, sedící: David Snášel, Aleš Pánek, Ladislav Stach, Jiří Šonka, Petr Mašek. Chybí:
Martin Bruner, Lukáš Jirka, Martin Ištvánik, Lukáš Karpíšek, Miloš Schejbal, Mojmír Vonka, trenér Zdeněk Šťastný. Foto: Milan Přibyl
Z HOKEJE
Horal dotáhl Radouň k výhře
23. 01. 2011
· OLH Sp. Soběslav - HC Velká Radouň 2 : 4
Třetiny: 0-1; 1-1; 1-2
Branky a asistence Soběslavi: Pánek D. (Žákovský), Kučera (Vonka)
Hokejisté Spartaku chtěli navázat na výborné výkony z předchozích dvou utkání. Do zápasu vstoupili aktivně, jenže naráželi na překážku
v podobě Horala v radouňské brance. Do vedení
šli v 5. minutě hosté, kteří zachytili rozehrávku
našeho brankáře a cesta k první brance tak byla
velmi snadná. Soběslavští hokejisté se snažili o
vyrovnání, v cestě jim stál však vynikající Horal
a dále i vlastní nekázeň, která nám ubrala při
oslabeních mnoho sil. Přesilovky se nám dnes
také zrovna nevedly, a tak první dějství skončilo
0-1. Do druhé třetiny vstoupili hosté výborně a
již po 23 vteřinách zvýšili na 0-2, když Petra
Maška překonal Navrátil. Další branka padla při
našem oslabení, tentokrát se ale rozsvítilo červené světlo za radouňskou brankou. Po přihrávce Honzy Žákovského se od modré trefil přesně
pod břevno Horalovy svatyně David Pánek. Běžela 38. minuta a Spartak vycítil šanci na zvrat
nepříznivého stavu. To by ale nesměl zaspat
úvod posledního dějství, do kterého jsme vstoupili v oslabení, a hosté toho využili ke vstřelení
3. branky, jejímž autorem byl Pospíchal. Soběslavští trenéři pak stáhli hru na dva útoky, ale
naše útočné akce narážely na vynikajícího Horala. Radouň si svoje vedení spolehlivě bránila a
vyrážela k rychlým brejkům. Jeden takový přetavila Kalvasem v 53. minutě ve 4. gól a o výsledku tohoto utkání bylo s ohledem na
dosavadní průběh prakticky rozhodnuto. O kosmetickou úpravu skóre se postaral v 57. minutě
Martin Kučera, který se po přihrávce Mojmíra
Vonky trefil přesně do víka Horalovy klece. Nic
dalšího zásadního již vývoj utkání nepřinesl a
naši hokejisté si tak připsali první prohru v tomto kalendářním roce.
Medvědi zaskočili Spartak a bodovali
naplno - 06. 02. 2011
· OLH Spartak Soběslav - HC Slavoj Český
Krumlov 3 : 4
Třetiny: 1-2; 0-1; 2-1
Branky a asistence Soběslavi: Šonka
(Smrž), Pánek A. (Ištvánik), Smrž
První třetinu plnou nepřesností a neplodné
koncovky v našem podání viděli diváci první
únorovou neděli na soběslavském zimním stadionu. Hosté se ujali vedení ve 2. minutě po našem nešťastném vlastním gólu. Spartak se však
rychle otřepal a po akci Jirky Smrže vyrovnal na
1-1 kapitán týmu Jirka Šonka. Poté jsme měli
několik více než vyložených šancí, kterými
jsme však pohrdli a to se nám vymstilo. Krumlov zachytil naši chybnou rozehrávku a před
koncem třetiny zvýšil na 1-2. Druhé dějství bylo
na chlup podobné tomu prvnímu, naše zoufalá
koncovka a chyby v obranném pásmu. Jednu
z nich dokázali Medvědi potrestat a zvýšili na
1-3. Když se v úvodu 3. třetiny trefili Krumlovští do branky Petra Maška počtvrté, klesly akcie
soběslavského týmu hodně nízko. Následně
však dokázal Spartak snížit v přesilovce na 2-4
Alešem Pánkem, který perfektně tečoval střelu
Martina Ištvánika, a když vzápětí po této brance
vystihl Jirka Smrž rozehrávku krumlovských
beků a dokázal svůj samostatný nájezd přetavit
střelou mezi betony v náš 3. gól, zdálo se, že bychom mohli vývoj utkání otočit. Bohužel jsme
nedokázali gólmana hostí překonat ze žádné
z dalších šancí, střela Romana Jansy při power
play skončila na masce již bezmocného gólma-
na Medvědů, a tak budeme muset bojovat o
účast v play off za týden na ledě David servisu.
Spartak zdolal Servismany na nájezdy
14. 02. 2011
· HC David servis ČB - OLH Spartak Soběslav 5 : 6 SN
Třetiny: 2-1; 1-1; 2-3
Branky a asistence Soběslavi: Hák (Schejbal, Máca), Máca (Hák), Schejbal (Hák),
Píha (Žákovský), Schejbal (Hák, Máca), rozhodující SN Smrž
Úvodní dějství bylo hráno v solidním tempu,
což se přítomným divákům muselo líbit. Do vedení šli po šťastné brance domácí, zanedlouho
po jejich trefě bylo zásluhou Martina Háka vyrovnáno na 1-1. Další branku vstřelili Servismani opět s přispěním našich zadáků a ujali se
vedení 2-1. Naši hráči si poté dokázali vytvořit
velký tlak v obranném pásmu domácích, ale
všechny jejich jasné brankové příležitosti zůstaly bez využití. Krátce po zahájení druhé třetiny
jsme dostali výhodu dvojnásobné přesilovky,
při které dokázal vyrovnat na 2-2 střelou k pravé
tyči Míra Máca. Domácí však záhy překlopili
misky vah opět na svoji stranu. Spartak zbraně
nesložil a usiloval o vyrovnání. To se mu do
konce druhého dějství nepovedlo, a tak jsme
vstupovali do 3. třetiny s jednogólovým mankem. To nám však narostlo hned v úvodu této
části hry na 4-2, když domácí dokázali využít
svoji početní výhodu. Vzápětí dokázali přidat
pátou trefu do branky Davida Snášela a s námi
to vypadalo nedobře. Naštěstí se dokázali naši
hráči z nepříznivého stavu oklepat a snížili z nenápadné akce Milošem Schejbalem na 5-3.
Uběhly necelé dvě minuty a k údivu všech skončil puk nahozený Honzou Píhou zpoza branky
za zády domácího gólmana. Spartak se snažil
pokračování na str. 23
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – březen 2011
23
Z HOKEJE - dokončení ze str. 22
Kategorie
den
datum
začátek
soupeř
2. třída
sobota
5.3.
10.15 h
HC Vimperk
2. třída
sobota
5.3.
12.15 h
HC Mountfield
7. třída
sobota
12.3.
10.15 h
KLH J. Hradec
8. třída
sobota
12.3.
12.15 h
KLH J. Hradec
4. třída
neděle
13.3.
9.15 h
HC Vimperk
3. třída
neděle
13.3.
11.00 h
HC Vimperk
junioři
sobota
19.3.
10.00-19.00 h
turnaj 5 družstev
junioři
neděle
19.3.
9.00-18.00 h
turnaj 5 družstev
7. třída
sobota
26.3.
10.15 h
HC Třemošná
8. třída
sobota
26.3.
12.15 h
HC Třemošná
4. třída
neděle
27.3.
8.00-19.00 h
turnaj „O pohár starosty“
vytěžit ze získané herní pohody vyrovnání a to
se našim hokejistům podařilo v další přesilové
hře, při které Miloš Schejbal uklidil za záda bezmocného gólmana David servisu ideální pas
Martina Háka. Na tuto branku již domácí odpověď nenašli a ani soběslavští hokejisté již na domácího gólmana nevyzráli - zápas tak dospěl k
samostatným nájezdům, které vyšly lépe našim
borcům. David Snášel dokázal 3 pokusy domácích střelců zlikvidovat, kapituloval pouze jednou, na druhé straně na domácího gólmana
dvakrát vyzrál Jirka Smrž a bod navíc tak vezeme do Soběslavi. Tento výsledek nám do čtvrtfinále play off přisoudil David servis, takže za
týden v sobotu vyrazíme opět do Budvar arény a
v neděli přivítáme v odvetě stejného soupeře
doma tradičně od 17.00 hodin.
4. třída
pondělí
28.3.
8.00-19.00 h
turnaj „O pohár starosty“
Výsledky zápasů play off po uzávěrce:
7. třída
úterý
27.3.
8.00-19.00 h
turnaj „O pohár R. Bělohlava“
7. třída
úterý
27.3.
8.00-19.00 h
turnaj „O pohár R. Bělohlava“
old boy’s
sobota
5.3.
18.00 h
Od října probíhá pravidelný celosezonní nábor pro žáky 1. až 5. tříd (mohou samozřejmě přijít
i mladší) vždy ve čtvrtek od 17.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod.
!!! POZOR – SOBOTNÍ PŘÍPRAVKA JE 12.3. NAPOSLEDY !!! (změna programu vyhrazena)
V „Addinol cupu“
Sobíci bronzoví
Sestava: Jansa, Šatný, Bláha, Gajdolín, Hanzal, Hynek, Krch, Křiklánová, Lang, Mertlík,
Petrásek, Tourek, Zeman
Dne 6. 2. 2011 se uskutečnil v Soběslavi
„Addinol cup“ - turnaj v minihokeji určený pro
ročníky 2003 a mladší. Pozvání přijaly týmy:
Gepardi Vimperk, HC Tábor a HC Veselí nad
Lužnicí.
· OLH Spartak Soběslav - HC Vimperk 2:9
(0:5, 2:2, 0:2)
branky: Hanzal 1x, Bláha 1x
Domácímu týmu byl losem jako první přidělen soupeř z Vimperka. Naši hráči byli v první
třetině zaskočeni rychlou kombinační hrou soupeře tak, že si nedokázali vytvořit jedinou střeleckou příležitost a do 12. minuty inkasovali pět
branek. Do druhé třetiny naskočili Sobíci s odhodláním zvrátit neutěšený stav utkání. Bohužel
se dokázal střelecky prosadit ve hře pouze Ondřej Hanzal a trestným nájezdem Michal Bláha.
Třetí třetina opět patřila Vimperským, kteří ztvrdili své vítězství ještě dvěma brankami. Úvodní
zápas tedy skončil pro Sobíky nešťastně 2:9.
· OLH Spartak Soběslav – HC Lokomotiva
Veselí nad Lužnicí 0:12 (0:3, 0:1, 0:8)
Ve druhém zápase se Sobíci postavili proti
hráčům HC Lokomotiva Veselí n. L. Ve chvíli,
kdy Sobíci vstoupili na led, bylo patrné, že půjde o boj Davida s Goliášem. Bohužel se tato pověst nenaplnila. První dvě třetiny se sice Sobíci
statečně bránili tlaku Veselských, ti však využili
své výškové a silové převahy a vsítili nám čtyři
branky. Ve třetí třetině došly Sobíkům síly a už
nedokázali odolávat soupeřovu náporu. Po tomto debaklu bylo potřeba soustředit všechny své
síly k třetímu zápasu s Táborem, který taktéž
utrpěl dvě porážky.
· OLH Spartak Soběslav – HC Tábor 7:0
(0:0, 3:0, 4:0)
branky: Mertlík 3x, Bláha 2x, Krch 1x, Petrásek 1x
V boji o třetí místo se proti sobě postavily silově stejné týmy a dalo se předvídat, že půjde o
vyrovnaný zápas. V první třetině byl cítit bojovný duch na obou stranách, hra se přesouvala
z jedné strany kluziště na druhou a oba týmy si
udržely čisté konto díky skvělým zásahům obou
golmanů. Skóre otevřel až ve 20. minutě druhé
třetiny Lukáš Krch, a tím nastartoval soběslavskou kanonádu. Do konce druhé třetiny úspěšně
zacílil Michal Bláha a minutu po něm Michal
Mertlík. Bojovní Sobíci naskočili do třetí třetiny
rozhodnuti navýšit svůj náskok a nepustit bronz
z ruky. Střeleckou premiéru si ve 32. minutě
užil Filip Petrásek, v 11. minutě se prosadil samostatným únikem Michal Bláha a poslal puk
Budvar arénu opanoval
v 1. čtvrtfinále Spartak
· HC David servis ČB - OLH Spartak Soběslav 5 : 6 PP
Spartak poslal Servismany
na hokejovou dovolenou
· OLH Spartak Soběslav - HC David servis
ČB 4 : 3 SN
DC
za záda soupeřova golmana. Chvíli na to se Sobíci radovali ze dvou gólů Michala Mertlíka,
který svým hattrickem ukončil trápení táborského týmu.
Sobíci v tomto turnaji obsadili třetí příčku.
Za jejich bojovnost a nasazení jim děkujeme a
přejeme hodně dalších úspěchů. Velký dík patří
také oběma golmanům Danielu Jansovi a Oliveru Šatnému, kteří svými skvělými zásahy podrželi náš tým po celou dobu turnaje, a to i proti
silnějším soupeřům, a přispěli tak k zisku bronzové medaile.
Celkové pořadí:
1. místo HC Lokomotiva Veselí n. Luž.
2. místo HC Gepardi Vimperk
3. místo OLH Spartak Soběslav
4. místo HC Tábor
Děkujeme našim partnerům: Addinol Czech
Republic s. r. o., Autoservis Jindra s. r. o., Intersnack a.s., PK SERVIS s. r. o.
Jiří Hanzal
24
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
H O K E J
Čtvrťáci porazili Mountfield “B”
23. 01. 2011
Další kolo měla na programu o víkendu krajská liga 4. tříd, jehož los určil Sobíkům za soupeře tým Českých Budějovic “B”.
4. třídy
· HC České Budějovice “B” - OLH Spartak
Soběslav
5 : 8 (4:3; 1:3; 0:2)
Branky a asistence Sobíků: Čížek (Lang),
Lang, Vilímek (Lang, Čížek), Čížek (Lang),
Lang, Čížek (Lang), Ludvík (Pekař), Ludvík
(Pánek)
Spartak začal své utkání na druhé ledové
ploše Budvar arény jak se patří zodpovědně.
První lajna dokázala přečíslit domácí pětici a po
přihrávce Kryštofa Langa vstřelil naši první
branku Adam Čížek. O chvíli později se přidal
Kryštof Lang naši druhou branku, když po individuální akci nedal blafákem domácímu brankáři šanci. Domácí však zbraně nesložili a po
chybě v našem obranném pásmu snížili na
1-2. Sobíci však dokázali na tuto trefu záhy odpovědět. Adam Čížek vybojoval puk v rohu
kluziště a posunul ho před branku Kryštofu Langovi, který ho lehce předal na zcela volného Tomáše Vilímka a ten zvýšil na 1-3. Tato trefa naše
hokejisty možná až moc uklidnila a toho Mountfield využil ke vstřelení tří branek, čímž otočil
vývoj skóre v první třetině ve svůj prospěch.
Druhou třetinu jsme začali stejně skvěle, jako
úvodní dějství. Ideální přihrávku Kryštofa Langa využil k vyrovnání Adam Čížek, který poslal
puk mezi betony domácího gólmana. O chvíli
později opět vedli po trochu laciné brance domácí, ale Sobíci zbraně nesložili. O vyrovnání
se postaral přízemní střelou k tyči Kryštof Lang
a začínalo se od začátku. Naši hokejisté však začali velmi zodpovědně bránit a to přineslo svoje
ovoce. Ve 27. minutě se dostala do úniku dva na
jednoho dvojice Kryštof Lang - Adam Čížek a
vyřešili to s trochou štěstí výborně, když Adam
Čížek po přihrávce Kryštofa Langa překonal
backhandovou střelou do protipohybu domácího gólmana pošesté a tato branka se ukázala být
jako vítězná. Po úpravě ledu nastoupili Sobíci
na led s cílem neinkasovat a nějakou tu branku
přidat a to se jim povedlo. Zasloužila se o to
naše druhá pětice. Nejprve se prosadil Honza
Ludvík, který dorazil střelu Dominika Pekaře
do branky Budějovic a stejný hráč přidal i naši
osmou branku - opět po důrazné hře v prostoru
brankoviště - tentokrát po přihrávce Vojty Pánka. Domácím se již Jakuba Balouna v naší brance překonat nepodařilo, a tak jsme si odvezli
zaslouženou výhru z budějovické arény.
Milevsko 2010 přijelo k Lužnici
se svými třeťáky - 30. 01. 2011
Poslední lednovou neděli přivítali Sobíci na
svém ledě tým HC Milevsko 2010, se kterým
sehráli dvě utkání v kategorii 3. tříd.
3. třídy “A”
· OLH Spartak Soběslav - HC Milevsko 2010
12 : 11 (4:4; 5:4; 3:3)
březen 2011
S O B Í C I
Branky a asistence Sobíků: 4 x Pekař, 3 x Čížek, 2 x Pauš, Ludvík, Pánek, Vránková
Do Soběslavi přijel velmi houževnatý soupeř, který své kvality ukázal už na svém domácím ledě. Po vyrovnaném utkání se nakonec
radovalo domácí mužstvo, které bojovností
strhlo vítězství na svoji stranu. Pro Sobíky to byl
po delší době zápas na šířku kluziště.
3. třídy “B”
· OLH Spartak Soběslav - HC Milevsko 2010
15 : 1 (4:0; 6:0; 5:1)
Branky a asistence Sobíků: 5 x Lang, 4 x
Slabý, 3 x Gargula, 2 x Zíka, Šrubař
Celý zápas byl po taktovkou domácích Sobíků, kteří nedovolili soupeři téměř žádnou šanci.
Pokud soupeř nějakou šanci měl, v brance vždy
stál Honza Šimek, který si zaslouží pochvalu za
koncentraci během celého zápasu. Škoda pouze
obdržené branky v poslední minutě. Gólovým
přísunem se zaskvěli hlavně Kryštof Lang a
Vojta Slabý.
Sobíci vyloupili Kuki arénu
06. 02. 2011
První únorovou neděli vyrazili Sobíci k utkání 3. a 4. tříd do otevřené Kuki arény na Hlubokou.
podmínkách) svoje vítězství pojistili dalšími
čtyřmi góly a domácím povolili již pouze opticky upravit výsledné skóre.
Sobíci hostili krumlovské Medvědy
13. 02. 2011
Na domácím ledě se po měsíční odmlce
představil tým našich čtvrťáků, který stejně jako
mladší spoluhráči ze 3. tříd přivítal soupeře
z Českého Krumlova.
3. třídy “A”
· OLH Spartak Soběslav - HC Slavoj Český
Krumlov
20 : 12 (8:3; 8:4; 4:5)
Branky Sobíků: 9 x Dančišin, 8 x Lang, 3 x
Slabý
Sobíci se do svého soupeře zakousli od
úvodní buly a zcela s přehledem si dokázali vybudovat náskok ve skóre, který ještě zvýraznili
ve druhém dějství. Třetí třetinu už uklidněni
svým bezpečným náskokem dohrávali Sobíci
trochu lehkovážně a to mělo za důsledek i optické vylepšení výsledku z pohledu hostů.
3. třídy “B”
· OLH Spartak Soběslav - HC Slavoj Český
Krumlov
10 : 9 (7:2; 2:4; 1:3)
Branky Sobíků: 4 x Zíka, 3 x Šrubař, 2 x Blá3. třídy “A”
ha, Krch
· TJ Hluboká n/Vl. Knights - OLH Spartak SoSkupina B výborně rozehrála utkání proti o
běslav
hlavu vyššímu soupeři z Českého Krumlova,
2 : 6 (0:2; 2:2; 0:2)
využívala kombinační hru s následným zakonBranky a asistence Sobíků: 3 x Pekař, 2 x
čením, o čemž svědčí stav po první třetině 7:2.
Pauš, Ludvík
Ve druhé třetině hráči, jakoby uchlácholeni staVe vyrovnaném utkání byl pro Sobíky vel- vem z první třetiny, přestali hrát a bruslit a nebykou překážkou domácí gólman, na kterém si li schopni odrážet tlak soupeře před naší bránou.
mnohokrát vylámali zuby. Postupně se ale do- Častokrát došlo z naší strany ke zbytečným faukázali prosadit a dokázali svého soupeře pře- lům, avšak následné trestné nájezdy bezchybně
hrát.
vykryl náš gólman Oliver Šatný. Bohužel zdánlivě jednoduché střely ze strany soupeře častokrát
3. třídy “B”
skončily za jeho zády. Třetí třetinou se naši pro· TJ Hluboká n/Vl. Knights - OLH Spartak So- trápili, nedokázali se propracovat skrz výbornou obranu soupeře a se štěstím ubránili
běslav
výsledek 10:9.
1 : 21 (0:8; 0:6; 1:7)
Branky a asistence Sobíků: 8 x Slabý, 6 x 4. třídy
Lang, 2 x Dančišin, 2 x Pícha, 2 x Zíka, Šru· OLH Spartak Soběslav - HC Slavoj Český
bař
Krumlov
Zápas na druhé polovině hřiště byl jasnou
6 : 5 (1:4; 3:0; 2:1)
záležitostí Sobíků, kteří si proti domácím RytíBranky a asistence Sobíků: Lang (Čížek), Čířům s chutí zastříleli.
žek (Lang), Lang (Čížek), Čížek (Lang),
4. třídy
Lang (Staněk), Lang
Sobíci začali dobře, první útok dokázal hned
· TJ Hluboká n/Vl. Knights - OLH Spartak Sopo úvodní buly ohrozit gólmana Medvědů, ale
běslav
to byl pouze ojedinělý záblesk něčeho kloudné5 : 9 (3:1; 0:4; 2:4)
ho
v první třetině. Do vedení šli po brejkové
Branky a asistence Sobíků: Lang (Čížek,
akci
hosté, Sobíci sice díky Kryštofu Langovi
Dančišin), Pekař (Ludvík), Čížek (Lang, Vivyrovnali, dále pak úřadovali pouze hostující
límek), Čížek (Vilímek), Pauš, Pekař (LudMedvědi, kteří přidali po individuálních akcích
vík), Pekař, Lang, Pekař
další tři branky a na konci 1. třetiny tak svítilo
První třetinu sice vyhráli i díky dvěma pro- na ukazateli skóre hrozivých 1:4. Po důrazné
měněným penaltám domácí, ale od druhé části domluvě na lavičce vstoupili Sobíci do 2. třetiny
začali Sobíci domácí tým přehrávat a postupně s trochu lepším pohybem i kombinací, ale stále
se dokázali prosadit i střelecky. Poslední dějství
si hokejisté Spartaku na těžkém ledě (v jarních
pokračování na str. 25
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
25
HOKEJ SOBÍCI
pokračování ze str. 24
to ještě nebylo ono. Dokázali ale do konce
2. třetiny skóre vyrovnat na 4:4 zásluhou Adama Čížka a Kryštofa Langa a do závěrečného
dějství jsme tak vstupovali po úpravě ledové
plochy s jasným cílem překlopit nerozhodný
stav v náš prospěch. To se nám také podařilo.
Ve 34. minutě se prosadil Kryštof Lang přízemní střelou z levého kruhu a tentýž hráč dokázal v 39. minutě proměnit samostatný nájezd,
čímž zvýšil na 6:4. Hostům se nepodařilo proměnit ani jedno z dvou nařízených trestných
střílení, branku však Sobíkům ještě vstřelit dokázali a sice ve 43. minutě, kdy snížili na 6:5.
Sobíci si však vítězství již pohlídali a těsný výsledek ubránili. Dnes to nebyl nijak oslnivý výkon, ale spíš takové vydřené vítězství, o to větší
cenu pro nás má.
Lokomotiva představila u Lužnice
svoje čtvrťáky - 17. 02. 2011
Předehrávku 20. kola mají za sebou i naši
čtvrťáci, kteří přivítali výjimečně ve čtvrtek hokejisty veselské Lokotky.
4. třídy
Brankáři zleva: Oliver Šatný, Daniel Jansa
Spodní řada zleva: Jakub Mareš, Matěj Gajdolín, Ondřej Novák, Filip Petrásek, Lukáš Zeman, Ondřej Hanzal. Druhá řada zleva: Matěj Musil, Michal Bláha, Ondřej Vácha, Jakub Hynek, Lukáš
Krch, Veronika Křiklánová
Druháčci vystrkují růžky
16. 01. 2011
Třetí kolo mistrovského utkání na domácí
půdě přineslo našim nejmladším dvě zasloužená vítězství.
Skupina B
· OLH Spartak Soběslav - HC Strakonice 4:3
(2:0, 1:1, 1:2)
Branky: Bláha 3x, Hanzal 1x
Do prvního zápasu nastoupili naši nejmladší
proti Strakonicím. Od počátku bylo jasné, že
půjde o vyrovnaný zápas, neboť proti sobě stanuli stejně staří soupeři. V první třetině se střelecky prosadil Michal Bláha, když v šesté
minutě proměnil nařízený trestný nájezd a v 11.
minutě prokličkoval mezi strakonickou obranou a umístil svůj kotouč do soupeřovy branky i
podruhé. Druhá třetina byla střelecky vyrovnaná - na obou stranách padla jedna branka. Ze
Sobíků se svým backhandem prosadil Ondřej
Hanzal. Do třetí třetiny jsme nastoupili ukolébáni stavem 3:1, avšak soupeř nás překvapil
dvěma rychlými góly v prvních dvou minutách.
Dramatický stav 3:3 zvrátil až minutu před koncem utkání svoji střelou Michal Bláha a pomohl
tak Sobíkům k zaslouženému vítězství. Velký
dík patří také našemu benjamínkovi v bráně Danielu Jansovi.
Skupina B
· OLH Spartak Soběslav - HC Vimperk 8:6
(5:3, 1:2, 2:1)
Branky: Hanzal 3x, Mertlík 3x, Bláha 2x
Do druhého zápasu naskočili Sobíci s bojovným nasazením proti Gepardům z Vimperka.
Jejich nadšení jim hned v první minutě zkalila
rychlá branka soupeře. Na to však dokázal bleskurychle odpovědět Michal Mertlík a během jediného střídání vsítil dvě branky. V šesté
minutě byl faulován Ondřej Hanzal, který
úspěšným trestným nájezdem zvýšil skóre na
3:1. Ve dvanácté minutě jsme se dopustili faulu
a rozhodčí nekompromisně nařídil trestné střílení, které Gepardi úspěšně proměnili. Hra nabrala rychlý spád a chvílemi to vypadalo jako
na střelnici. Do konce první třetiny poslal Michal Bláha za záda soupeřova gólmana ještě dvě
střely. Soupeř však dokázal odpovědět a snížil
skóre na 5:3. Druhá třetina byla velmi vyrovnaná, ale chudší na branky. Ve 22. minutě jsme
nebyli schopni zastavit unikajícího hráče, který
poslal puk za záda Daniela Jansy. 25. minuta
patřila střele Michala Mertlíka, kterou tečoval
soupeřův obránce nešťastně do vlastní brány.
Podobná situace se opakovala i na naší straně.
Soupeř se na nás neustále dotahoval a druhá třetina končila za stavu 6:5. Začátek třetí třetiny
byl v naší režii díky rychlému kontaktnímu gólu
Ondřeje Hanzala. Soupeř však dokázal vývoj
utkání ještě zdramatizovat vstřelením své šesté
branky. Vítězné skóre ještě završil svým hattrickem Ondřej Hanzal. Sobíci v obou utkáních
statečně bojovali, podali výborný výkon a
všichni zaslouží velkou pochvalu.
Jiří Hanzal
· OLH Spartak Soběslav - TJ Lokomotiva
Veselí n. L.
2 : 4 (1:2; 0:1; 1:1)
Branky a asistence Sobíků: Lang (Čížek, Vilímek), Komma (Pánek)
Spartak vstoupil do utkání velice lehkovážně, čehož dokázala Lokotka využít ke vstřelení
úvodní branky. Sobíci sice vyrovnali zásluhou
Kryštofa Langa, ale to bylo na dlouhé minuty
vše, co dnes divákům předvedli. Jejich hra postrádala nasazení, pohyb a o kombinaci ani nemluvě. Vypadalo to, jako by si naši hráči
zapomněli nahrávat a Veselí toho využilo ke
vstřelení dalších gólů. Po dvou třetinách vedli
hosté 1:3 - hosté byli jasně lepší, důraznější, jejich hra nepostrádala přihrávky. V naší kabině
tak zaznělo o přestávce z úst trenérů mnoho pokynů, co je potřeba zlepšit. V úvodu závěrečného dějství jsme si vytvořili mírnou převahu a
vytěžili z ní branku, kterou vstřelil od modré
Maxmilián Komma, další šance jsme však nevyužili. Pak jsme se opět vrátili k nedůrazné
hře, plné nepřesností a hosté nás potrestali čtvrtou brankou. Na žádný další zápis do střelecké
listiny se naši hráči nezmohli a Lokomotiva tak
může slavit zasloužené vítězství.
DC
ZIMNÍ STADION
Bruslení v březnu
Jarní prázdniny:
Pondělí 28.2.
Úterý 1.3.
Středa 2.3.
Čtvrtek 3.3.
Pátek 4.3.
14 - 16 h
14 - 16 h
14 - 16 h
14 - 16 h
13 - 14.45 h
ÝÝÝ
Neděle 6.3. a 13.3. 14.00 – 15.45 h
vstupné 30 Kč za osobu
26
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
H O K E J
Třeťáci válčili v Sušici
24. 01. 2011
Třeťáci sehráli v rámci Krajské ligy další dvě
utkání, los je poslal v tomto kole na nejvzdálenější stadión, a to do Sušice.
3. třídy “A”
· TJ Sušice - OLH Spartak Soběslav
11 : 2 (5:0; 5:1; 1:1)
Branky a asistence Sobíků: 2 x Slabý
Sobíci odjeli do Sušice v dosti oslabené sestavě bez řady opor. Navíc většina hráčů celý
týden netrénovala. A tak od začátku zápasu dominovalo na ledové ploše domácího mužstvo,
které bylo i ročníkově starší. Doufejme jen, že
příští zápas proti Milevsku nám přinese více radosti.
3. třídy “B”
· TJ Sušice - OLH Spartak Soběslav
14 : 0 (5:0; 4:0; 5:0)
Naši nejmladší druháčci v soutěži třetích tříd
neobstáli. V sušické aréně jsme se nedokázali
proti staršímu soupeři herně ani střelecky prosadit. Na začátku první třetiny se zdálo, že budeme hrát vyrovnanou partii, to se však zlomilo v
sedmé minutě a pak už jsme stěží odolávali tlaku domácího týmu. Naši hráči občas jakoby zapomněli bruslit, chyběla jakákoliv kombinační
hra a pokud se jim podařilo dostat se do gólové
šance, vždy jim stál v cestě nepřekonatelný
brankář.
Třeťáci hostili v derby
veselskou Lokotku
12. 02. 2011
V předehrávaném utkání 20. kola KL 3. tříd
hostili Sobíci na svém ledě soupeře TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí.
3. třídy “A”
· OLH Spartak Soběslav - TJ Lokomotiva
Veselí n. L.
9 : 10 (1:4; 4:3; 4:3)
Branky Sobíků: 4 x Lang, 3 x Máca, Slabý,
Dančišin
Do Soběslavi tentokrát přijel silně vyzbrojený soupeř z PREFA Arény. Hned v úvodu zápasu do nás vletěl s vervou a ujal se hned vedení
3:0, které naše hráče trochu zaskočilo. Po tomto
začátku naši hráči zabrali a hru celkově vyrovnali. V této části se hrál velice rychlý hokej s
množstvím šancí na obou stranách. Postupně
jsme se prosazovali i střelecky a v bráně nás výbornými zákroky držel Honza Šimek. Bohužel
zbytečnými chybami jsme dovolili také navyšovat skóre soupeři. I přes velkou snahu v samotném závěru se nám však nepodařilo dovést
zápas do vítězného konce, ale za předvedený
výkon a bojovnost Sobíků musíme všem udělit
velkou pochvalu.
3. třídy “B”
· OLH Spartak Soběslav - TJ Lokomotiva
Veselí n. L.
10 : 7 (2:1; 5:3; 3:3)
Branky a asistence Sobíků: 6 x Zíka, 2 x Bláha, Krch, Šrubař
březen 2011
S O B Í C I
Ve středu se Sobíci utkali v odvetném zápase
s týmem z Veselí. Ačkoliv nás soupeř převyšoval vzrůstem, dokázali si s ním naši hráči poradit nejen bruslařsky, ale i střelecky. V 11.
minutě první třetiny jsme sice inkasovali první
branku, ale na tu jsme dokázali do dvou minut
odpovědět dvěma brankami, střelou Lukáše Kr-
cha a minutu na to Adama Zíky. Druhá třetina
byla pod taktovkou našich hráčů, ale bohužel po
nesmyslných chybách jsme i my inkasovali tři
branky. Ve třetí třetině nás soupeř překvapil
rychlou střelou, přesto Sobíci s vypětím všech
sil dokázali soupeře přitlačit a své vítězství udržet.
DC
Florbal: Ženy porazily dva českobudějovické
týmy a poskočily na páté místo
SK DOMEČEK DDM – FBC UNITED ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:1
Po necelém měsíci jsme se opět setkaly s týmem United B. Začátek zápasu se odvíjel slibně, nastoupily jsme s bojovností a chutí zahrát si. Ve čtvrté minutě padl první gól. Díky nesoustředěnosti
budějovických hráček a brankářky se mírná střela ze standardní situace dokutálela až do branky.
První gól zápasu si tak připsala Táňa Bínová (nahrávala Škodová). Zanedlouho poté potrestala další
nepozornost Markéta Kabešová, která po samostatné akci navýšila na 2:0. Přestože náskok dvou
gólů ve florbalu nic neznamená, naše družstvo začalo polevovat v tlaku. Druhá třetina byla zahrána
špatně, naštěstí ale bez branek na soupeřově kontě. Hra byla statická a i přes důrazné rady trenéra a
snahu naší nové hokejové posily Adély Kubátové se nedařilo soběslavské hráčky dostat do pohybu.
Hráčky FBC se několikrát dostaly do šancí, tehdy nás ale podržela brankářka Katka Bryllová a udržela i na konci druhé třetiny čisté konto. Z ospalosti nás probudil až míček ve vlastní brance. Útočnice Rybičková, střelecká podpora budějovického týmu, konečně dobře zamířila a střela skončila
za zády soběslavské brankářky. Malý gólový náskok přispěl k oživení hry z naší strany a zbytek třetiny dostal atmosféru zápasu, snažily jsme se ubránit skóre a hra se převážně odehrávala na soupeřově straně. V poslední minutě se United B snažily dorovnat v přesilové hře bez brankáře, míček se
ale dostal na naše hole a Tereza Nováková potvrdila výhru DDM Soběslav střelou do opuštěné brány. Zápas končil za stavu 3:1. I přes nekvalitní výkon se na naše konto připsaly tři body za výhru.
Branky Soběslavi: Bínová, Kabešová, Nováková Tereza
FBC ŠTÍŘI ČESKÉ BUDĚJOVICE – SK DOMEČEK DDM 1:6
Před zápasem Štírky okupovaly o jednu příčku vyšší místo v tabulce, a tak motivace vyhrát byla
velká. Tentokrát určovaly tempo hry ženy ze Soběslavi. Důsledné napadání a bojování o každý míček nedopřálo soupeřkám chvilku oddechu a naše snahy brzy vyústily v první gól, kdy kličkou a
střelou z backhandu zakončila Lucie Vacková. V páté minutě padl další gól, opět za záda budějovické brankařky. Z rozehrávky Terezy Novákové skórovala Táňa Bínová. Ke konci třetiny se ještě
prosadila Markéta Kabešová, tentokrát za spolupráce Michaely Novákové. Skóre 0:3 po první třetině vypadalo slibně. I druhá třetina byla z naší strany dobře zahájena, přesto se našlo pochybení a
toho využila budějovická útočnice a skóre upravila na 1:3. Méně početnější sestava budějovických
už nesla známky únavy a to nám dávalo velký prostor pro hru. Soběslavská Markéta Kabešová opět
v osmé minutě zakončovala do soupeřovy branky. Za asistence Lucky Kasandové tak padl pátý gól
zápasu. V druhé třetině ještě jednou slavilo úspěch duo Nováková T. a Bínová, střela ze standardní
situace opět skončila v brance. Třetí třetina odehraná podle naší režie již nebyla tak bohatá na
branky, padla jedna a o tu se postarala Lucie Kasandová. Zachytila přihrávku Šárky Přibylové,
vběhla mezi překvapené hráčky Českých Budějovic a vstřelila poslední branku zápasu. Z utkání
jsme odcházely s dobrým pocitem, skórem 1:6 a třemi body do tabulky.
Branky Soběslavi: Bínová 2x, Kabešová 2x, Vacková, Kasandová
Sestava: Bryllová – Nováková Tereza, Škodová, Zelenková, Kasandová, Trešlová, Míková –
Vacková, Bínová, Přibylová, Pavlíková, Kubátová, Kabešová, Nováková Michaela
www.florbal-sobeslav.net
Tabulka 2. liga žen - divize V
Družstvo
Z
V
R
P
Skóre
Body
1.
1. FbK Tábor
12
10
1
1
59 : 25
31
2.
TJ Sokol Písek
10
9
1
0
56 : 13
28
3.
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10
8
0
2
54 : 13
24
4.
FBC UNITED České Budějovice A
9
8
0
1
47 : 10
24
5.
SK Domeček DDM
12
6
0
6
40 : 44
18
6.
FBC Štíři České Budějovice B
12
4
0
8
41 : 50
12
7.
Snipers Třebíč
12
3
0
9
30 : 48
9
8.
FK Slovan Jindřichův Hradec
10
3
0
7
20 : 43
9
9.
FBC UNITED České Budějovice B
13
2
0
11
23 : 52
6
10.
FK Strangers Třeboň
12
2
0
10
15 : 87
6
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
27
Ñ TYGŘÍCI
Basketbalisté Spartaku Soběslav
Zleva nahoře: Jarda Wortner, Jarda Procházka, Pavel Snášel, Honza Čáp, David Jakeš, Michal
Čáp (vedoucí mužstva), jako host rozhodčí Miroslav Fučík
Zleva dole: Michal Bavlovič, Martin Stejskal, Luboš Faic, Jirka Mixa, Martin Tomša
Chybí: Milan Křiklán, Kája Rampír, Zdeněk Doležal, Pepa Šonka, Jirka Prokop
Novoroční basketbal
V sobotu 29.1.2011 se v hale TJ Spartak Soběslav uskutečnil 2. ročník Novoročního turnaje v basketbalu mužů. Hrál se basket velmi slušné úrovně a pár příchozích
diváků mělo jistě na co koukat. Domácím se nepovedlo obhájit loňské prvenství a
tentokrát obsadili až závěrečnou čtvrtou pozici. Turnaji vévodil Týn nad Vltavou,
který zaslouženě a s přehledem zvítězil. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen
hráč vítězného týmu Jakub Heller. Zaznamenal velice slušných 41 bodů.
Výsledky:
1. Týn n/Vlt. - Tábor 46 : 31, Protivín 66 : 47, Soběslav 55 : 37
2. Tábor - Protivín 31 : 29, Soběslav 34 : 31
3. Protivín - Soběslav 39 : 38
4. Soběslav
Děkujeme sponzorům turnaje: OVB Allfinanz - Michal Čáp, Farma DRS Debrník, Peta Bohemia, DM Reklama Michal Hák, T.O.D.O.K.
Michal Čáp
Dne 5.2.2011 OFS Tábor uspořádal ve sportovní hale pod Gymnáziem v Soběslavi turnaj
určený našim malým fotbalovým nadějím. Tentokrát zaplnilo sportovní listinu pět týmů mladších přípravek pro ročníky 2002 a mladší:
· FC Bechyně
· ZD Řepeč
· Loko Veselí nad Lužnicí
· FK Rašelina Soběslav
· Meteor Tábor
Meteor Tábor na poslední chvíli svou účast
na turnaji odvolal, a tak se trenéři týmu Loko
Veselí a FK Rašelina Soběslav dohodli, že vytvoří tzv. „allstars“ tým, který byl složený ze soběslavských a veselských fotbalistů, což bylo
pro kluky velice náročné.
Turnaj se hrál dvoukolově, každý s každým.
Naši Tygříci si po prvním kole vedli velice dobře. Ze čtyř odehraných zápasů 3x zvítězili a 1x
prohráli. Druhé kolo pro nás bylo trochu obtížnější, na Tygřících již byla vidět únava.
Výsledky našeho týmu v prvním kole:
· FK Rašelina Soběslav - Loko Veselí/Luž. 4:0
(Petrásek, Bartáček, Kotalík, Forszták)
· FK Rašelina Soběslav - „allstars“ tým 7:0
(3x Bříza, 2x Kotalík, Petrásek, Forszták)
· FK Rašelina Soběslav - ZD Řepeč 4:0
(Kotalík, Forszták, Bartáček, Petrásek)
· FK Rašelina Soběslav - FC Bechyně 0:5
Výsledky našeho týmu ve druhém kole:
· FK Rašelina Soběslav - Loko Veselí nad Lužnicí 0:4
· FK Rašelina Soběslav - „allstars“ tým 11:0
(9x Bříza, 2x Kotalík)
· FK Rašelina Soběslav - ZD Řepeč 5:0
(3x Bříza, Petrásek, Kotalík)
· FK Rašelina Soběslav - FC Bechyně 1:3
(Kotalík)
Z prvenství se nakonec radoval tým Loko
Veselí nad Lužnicí, stříbrné medaile si ze Soběslavi odvezl tým FC Bechyně a bronz putoval
do sbírky našeho týmu FK Rašelina Soběslav.
Soupiska našeho týmu:
Kája Bezpalec, Dušan Bříza, Jáchym Valeš,
Marek Doucha, Míra Forszták, Filip Kotalík,
Jiří Bartáček, Jan Kovář, Samuel Zimmel, David Novák, Tomáš Petrásek, Ríša Poslušný
Děkujeme našim Tygříkům za předvedené
výkony a přejeme jim hodně úspěchů v právě
probíhajícím dlouhodobém turnaji konaném
v Týně nad Vltavou.
rodiče
28
FK Vlčata
Soběslav
V sobotu 29.1.2011 sehráli nejmladší chlapci z přípravky B přátelské utkání s týmem z Veselí nad Lužnicí. Jednalo se o zápas fotbalistů
ročník narození 2005 a mladší, pouze v bráně
nastoupil o rok starší Míša Gondek.
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Zápasy našeho týmu:
Sobota 12.2.2011
· FK Vlčata Soběslav - FC Graffin Vlašim 0:1
0:5
· FK Vlčata Soběslav - SK Sl. Praha
7:0
· FK Vlčata Soběslav - AS Trenčín
(Bříza 3, Štefan 2, Vyškovský 1, Petrásek 1)
· FK Vlčata Soběslav - FK Ml. Boleslav 0:3
· FK Vlčata Soběslav - TJ Lokomotiva ČB 0:6
Po prvním dnu skončil náš tým na 5. místě
ve skupině a v neděli nás čekaly boje o 9. - 12.
místo:
3:1
· Soběslav - Veselí nad Lužnicí
1:5
branky: 2x Adam Horňáček, 1x Marek Vraštil · AC Sp. Praha - FK Vlčata Soběslav
(Petrásek 2, Vyškovský 2, Bříza 1)
Sestava: Michal Gondek, Adam Fogl, Vojtěch Picek, Viktor Špaček, Marek Vraštil, Da- · FK Vlčata Soběslav - AS Trenčín
0:0
vid Petrásek, Adam Horňáček, Petr Zenkl
· Bohemians 1905 - FK Vlčata Soběslav 3:5
(Bříza 3, Vyškovský 1, Petrásek 1)
O víkendu 12. - 13. února 2011 se přípravka
Konečné pořadí turnaje
B společně s přípravkou A zúčastnily dvoudenKapřík cup 2011
ního halového turnaje KAPŘÍK CUP 2011 v
Třeboni. V sobotu se hrála utkání ve skupinách, 1. SK Slavia Praha
v neděli byly zápasy o umístění.
2. FC Zbrojovka Brno
březen 2011
3. SK Dynamo České Budějovice
4. TJ Jiskra Třeboň 03
5. TJ Lokomotiva České Budějovice 03
6. SK Čtyři Dvory 03
7. FC Graffin Vlašim
8. FK Mladá Boleslav
9. FK Vlčata Soběslav 03
10. Bohemians 1905
11. AC Sparta Praha
12. AS Trenčín
Sestava sobota 12.2.2011: Matěj Musil, Filip
Petrásek, Bronislav Megis, David Štefan, Roman Antoni, Michal Gondek, Adam Horňáček,
Ondřej Novák (2004), Dušan Bříza, Martin Vyškovský, David Novák, Richard Poslušný
Sestava neděle 13.2.2011: Matěj Musil, Filip
Petrásek, Bronislav Megis, David Štefan, Roman Antoni, Ondřej Novák (2004), Dušan Bříza, Martin Vyškovský, Jiří Bartáček, Ondřej
Novák (2003)
(zip)
Hurá na vodu!
V polovině února využili soběslavští vodáci
poslední možnosti vyzkoušet si eskymácké obraty v teple bazénu v Jindřichově Hradci. Následující tréninky na vodě už je čekají ve
venkovních podmínkách. Naši nejlepší závodníci však na vodu nezanevřeli ani přes zimu a
téměř každý den se vydávají vstříc proudu řeky
Lužnice.
První závody se uskuteční v polovině března, a tak je potřeba do té doby najezdit co nejvíce kilometrů. Soběslavští kajakáři Tomáš
Stefan a Václav Lagner využili možnosti a odcestovali na čtrnáct dní (resp. měsíc) s reprezentačním družstvem České republiky do
španělského přístavního města Empuria Brava,
které nabízí výborné podmínky pro trénink na
vodě i na břehu. Tomášův starší bratr Petr, který
bude letos poprvé závodit v kategorii dospělých, se věnuje přípravě v domácích podmínkách a v březnu se zúčastní tréninkového
kempu ve slovinském Solkanu. Také několikanásobnou medailistku z MČR a MS Janu Lagnerovou můžete spatřit na Lužnici.
Součástí zimní přípravy jsou také tréninky
v tělocvičně, kterých se účastní stále větší počet
dětí a pro které by vrcholem letošní sezony
měly být jarní a podzimní závody v Bechyni a
především letní vodácké putování po Vltavě.
Našim nejlepším závodníkům budeme držet
palce, aby si vyjeli nominaci na MS ve sprintu
pořádané na umělé slalomové dráze v Augsburgu (Německo), ME ve sjezdu a sprintu
v Kraljevu (Srbsko) a konečně MS juniorů, které hostí Česká republika poslední červencový
týden v Opavě. Doufejme, že počasí nám vyjde
co nejdříve vstříc, a budeme se opět moci setkávat každý čtvrtek v 15:00 na vodě a uvidíme
tam i další nové tváře.
Lenka Lagnerová
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
29
Uzávěrka příštího čísla bude v úterý 15.3.
Koupě:
· Koupím palivové dřevo v metrech (smrk, borovice). Tel. 381 521 711, 602 858 059
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
Prodej:
· Prodám pluh a 4t valník ve velmi dobrém stavu. Cena dohodou. Tel. 602 807 667
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám byt 3+1 s halou, 2. patro, vyštukovaný, plastová okna, upravená chodba (vestavěná skříň), výtah, plánovaná rek. balkonu,
sídl. Svákov. Cena 1.200.000 Kč.
Tel. 721 582 402
· Prodám obraz od malíře Frant. Líbala – rodáka z Veselí nad Luž. Olej na plátně o rozměru
80x52, malováno 1918. Námět „veselští rodáci“. Zn. pro znalce nebo sběratele. Foto na
www.tresvl.rajce.net/obrazy cena 16.000,kontakt: 724 193 698
· Prodám 3 ks pneu 165/80 13 Radial 165S SR
13. Zn. Nepoužité. Tel. 608 680 728
· Prodám byt 2+1 předělaný na 3+1, OV, Soběslav, sídl. Míru, plastová okna, zateplení,
nová fasáda. Cena 850.000 Kč.
Tel. 602 243 847
· Prodám byt 2+1 předělaný na 3+1, 61 m2,
OV, 2.p., nová okna, sídl. Míru, Soběslav.
Cena 899.000 Kč. Tel. 777 986 650
· Prodám Škoda Felicia, udržovaný stav, cena dohodou. Tel. 777
643 900
· Prodám zařízený byt 2+1 (upravený na 3+1)
Soběslav. Cena 750.000 Kč.
Tel. 602 559 809
Různé:
· Pronajmu zděný byt 3+1 ve Veselí n/L za
7.000 Kč + energie. Tel. 602 431 964
· Poradím www.zhubneme.info
· Pronajmu v Soběslavi garáž v Bechyňské ul.
Tel. 607 828 218
· Pronajmu byt 1+1 na sídl. Míru v Soběslavi.
Tel. 723 692 542 nebo 723 060 559
· Pronajmu byt 1+1 v Soběslavi, v 1. patře, zateplený, plastová okna, balkon, částečně zařízený. Tel. 605 065 210
· Nabízím doučování matematiky pro ZŠ a SŠ.
Tel. 775 632 903
· Vyměním městský byt v Kadlecově ulici
(garsoniéra) za větší (1+1, 2+0), nejlépe
v centru města, vyšší patro nevadí.
Tel. 602 215 097
· Pronajmu zařízený byt 2+1 (upravený na
3+1) Soběslav. Tel. 602 559 809
· Zavedená realitní kancelář hledá spolupracovníky, finanční podpora do začátku.
Práce na ŽL. Volejte 736 404 827
CENA INZERCE
1 řádek ve sloupci (6 cm) – 12 Kč,
2
plošná inzerce – 8 Kč/cm
+ 20 % DPH
zvláštní grafická úprava
logo – 50 Kč, při opakování inzerátu
sleva 10%
30
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
březen 2011
PŘEVODY NEMOVITOSTÍ
SEDLÁČEK Soběslav
zajistíme pro Vás:
SPOJOVACÍ MATERIÁL
- darovací smlouvu
- kupní smlouvu
- věcné břemeno
- znalecký posudek
- daňové přiznání
- geometrický plán
- katastr nemovitostí
- mapové podklady
nnnnn
Domluvte si prosím schůzku telefonicky.
NOVÝ DOMOV – poradenská činnost
Náměstí Republiky 167, Soběslav (vedle HOTELU SLUNCE)
Ing. Jaroslava Římalová, mobil: 723 842 046
e-mail: [email protected]
OZNAMUJE:
Změnu prodejny - původně na adrese
Nová 515/II, Soběslav zelené STK
se přestěhovala na novou adresu, a to na
Protifašistických bojovníků 133/I.
Z náměstí směr Tučapy před mostem
doprava do dvora (také prodej second hand).
INFO na tel. 607 607 194
NONSTOP TAXI LÁĎA
levně jezdit zvládá
sedm nebo jeden
vždy vás rádi svezem
e-mail: [email protected]
MANO CZ s.r.o.
O KNA - ŽALUZIE
Elektroinstalační práce, opravy, servis…
[email protected]
tel. 608 660 140, 608 660 130
734 460 066 - OTTA OŠMERA
Zdeněk Vondruška
PILA v STS
Soběslav
Nabízí latě, hranoly, krovy,
prkna, fošny a palubky
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu
Potřebujete peníze???
Nebank. souk. zdroje.
NEPROVOLÁVEJTE
KREDIT, napište SMS
ve tvaru Vaše jméno,
příjmení, rod. číslo, telefon,
příjem, splátky, požadovanou
částku, město. Registry neřešíme.
Tel.: 774 888 889
Zahradnictví
„Na Brousku - Polákovi“
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
IVETA ŠVADLENOVÁ
Zahajuje od 18.3.2011 jarní prodej
ovocných a okrasných dřevin.
Otevřeno pouze každý
pátek a sobotu nebo po telef. dohodě
na číslech 724 252 818 a 724 256 339.
· vyhodnocení vašich stravovacích návyků
a celkového stavu organismu
· efektivní a zdravé hubnutí či zvýšení váhy
· úprava hmotnosti dle typu metabolismu
· nastavení cesty k trvalému udržení váhy
· detoxikace a regenerace organismu
· jídelníček pro děti, těhotné a kojící maminky,
seniory, sportovce
· úprava jídelníčku při zdravotních problémech
· analýza z prvků vlasů
· přírodní doplňky stravy
ãããã
Dále nabízíme sečení travnatých
ploch v zahradách, parcích,
řez ovocných a okrasných stromů,
střih živých plotů
s následnou likvidací odpadů.
Objednání konzultace: tel. 724 379 507,
e-mail: [email protected]
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
31
OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64
Otevírací doba:
Po, St:
9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Út, Čt, Pá: 8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
So:
8.00 – 11.00
Tel.: 381 214 996, www.mmoptik.cz
Víme, o čem oční optika je. To nám již více než 13 let potvrzují naši i ti nejnáročnější klienti v Praze, mezi nimiž jsou stovky spokojených nositelů multifokálních brýlí.
Díky našim znalostem, zkušenostem, špičkovému a jedinečnému přístrojovému vybavení v čele s multifunkčním systémem
Visioffice – jediným v jižních Čechách – Vám nabízíme služby a
produkty, které nenajdete v optikách ani v Českých Budějovicích nebo Táboře.
Zařaďte se i Vy mezi naše spokojené klienty a nechte se námi
provést světem optiky 21. století. Těšíme se na Vaši návštěvu!
…ošetření dermokosmetikou SynCare, trvalá na řasy,
depilace, líčení, dárkové poukazy, prodej…
Na Vaši návštěvu se těší
profesionální kosmetička
Lucie Honsová
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
,
mobil: 606 558 127, 773 558 127
e-mail: [email protected]
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
·
·
·
·
Laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
Masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
Vyrovnávání betonů samonivelačními
stěrkami
· vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Námi dodávané a montované podlahy můžete vidět
v populárním pořadu Jak se staví sen každou sobotu
od 18.00 h od 8. ledna do 26. března 2011.
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA
32
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
březen 2011
březen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
33
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
TEPELNÁ ČERPADLA
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
Chcete topit levně? Máme pro Vás řešení!
Akce - ekvitermní regulace zdarma
Montujeme kvalitní tepelná čerpadla od českého výrobce
Pracují až do -20°C, ceny od 85.000,- Kč
Vyřizujeme státní dotace až 75.000,-Kč
S kombinací se solárním kolektorem státní dotace
až 175.000,-Kč
VODA – TOPENÍ
Vodovodní, kanalizační přípojky
· Rekonstrukce bytových jader
· Montáže vodoinstalace a topení - ocel, měď, plast
·
· Čištění a opravy kanalizace, prohlídky kamerou
Tel. 603 572 515
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
ZEMNÍ PRÁCE
OÁZA – dům
sportu a zábavy
Cyklosport Švec
Vás zve do rozšířeného obchodu, kde nabízí:
Jízdní kola – výběr více jak ze sta kol
¢¢
Elektrokola
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru
Sportovní obuv na běžné použití, běh, fotbal, cyklistika
Tel. 603 572 515
Brusle, hokejky, florbal hole
¢¢
Sportovní oblečení, termo prádlo, novou kolekci plavek
¢¢
¢¢
¢¢
Odstrkovadla, koloběžky, skákací boty,
taneční podložky k počítači, míče atd.
¢¢
Camping – karimatky, spacáky, stany
¢
OÁZA – dům sportu a zábavy, Cyklosport Švec
Na Ohradě 368 (areál Otavan)
392 01 Soběslav
tel. 381 211 481, 603 836 119
www.cyklosportsvec.cz
34
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Zednické práce
GEODETICKÉ PRÁCE
Provádíme veškeré zednické práce:
Ing. PETR SEDLÁČEK
·
·
·
·
FASÁDY
ZATEPLENÍ
OBKLADY
DLAŽBY, atd.
Tel.: +420 605 163 108
Jaroslav Dušek
Tel. 607 683 517
e-mail: [email protected]
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)
www.geodeziejih.cz
[email protected]
Půjčovna svatebních a společenských šatů
MONIKA
Tř. Čs. armády 213/II, Veselí nad Lužnicí
(blízko nádraží)
Tel.: 381 583 140, 723 512 899
www.pujcovna-monika.cz
Otevřeno Po, Út, Čt od 17 do 20 hodin
NOVÉ SVATEBNÍ A SPOLEČENSKÉ ŠATY
březen 2011
Pronajmu
výrobní halu
Soběslav naproti poště
(možno i jako sklad),
kompletní sociální zařízení,
2
kancelář, celkem 240 m .
Příjezd možný i s nákladním
návěsem, k dispozici část dvora
2
a 200 m uzavřeného bočního
nádvoří, možno
využít jako venkovní sklad,
přístup pouze přes halu.
oo
Cena 13.000 Kč měsíčně, bez
služeb a případného DPH.
Pouze nájem, k dispozici
zemní plyn a dostatek el. kw.
oo
Info na tel. 608 453 336
Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková.
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Za správnost příspěvků ručí autor. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.
Download

Dnes v listě: - Město Soběslav