ZPRAV
DAJ
č. 1 | březen 2013
Čtvrtletník
CO SE ZMĚNILO A NEZMĚNILO,
MĚNÍ A NEMĚNÍ
V MZ Liberec vytváříme technologii pro bezpečnou a spolehlivou zdravotní
péči již 55 let. Počtem zaměstnanců a ročním obratem jsme ve své specializaci – v dodávkách systémů rozvodů medicinálních a technických plynů –
největším podnikem v České republice.
Takto hala vypadala v létě roku 2012. A jak vypadá v roce 2013? Těšte se na fotografie v příštím čísle…
Jaká byla cesta k tomuto postavení?
Privatizací provozovny 09 podniku Montážní závody Liberec, která zajišťovala rozvody medicinálních a technických plynů v rámci celého Československa i v zahraničí,
vznikla v roce 1992 MZ Liberec, společnost s ručením omezeným. Navázali jsme
tehdy na více než třicetiletou tradici, kterou nelze přehlížet a ke které se hrdě hlásíme.
Od počátku devadesátých let do roku 2013 prošla společnost dlouhou cestu plnou
změn. Jedna z nejviditelnějších se datuje do roku 2004, kdy došlo k transformaci
společnosti na akciovou společnost. Již od roku 2001 jsme držiteli certifikátu řízení
systému jakosti podle ISO 9001 a ISO 13485. V červnu 2004 jsme získali CE certifikát
pro zdravotnické prostředky třídy II a) a II b). Stali jsme se členy Asociace výrobců
a dodavatelů zdravotnických prostředků a České asociace technických plynů.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte mi, abych úvodem popřála
nově vzniklému čtvrtletníku dlouhý život a s tím hlavně související zajímavý,
aktuální a čtivý obsah. Věřím, že Zpravodaj bude důstojně reprezentovat
společnost MZ Liberec – největšího
dodavatele systémů rozvodů medicinálních, technických a laboratorních plynů
v České republice.
V tomto roce oslavujeme 55leté výročí
naší činnosti. Rozhodli jsme se ho oslavit
mimo jiné tím, že uvedeme v život Zpravodaj MZ Liberec, který Vás bude informovat o dění ve společnosti. Dozvíte
se v něm, jakých úspěchů jsme dosáhli,
které projekty řešíme a čím žijí naši zaměstnanci či obchodní partneři. Necháme Vás nahlédnout „pod pokličku“ naší
výroby a získáte představu o tom, jak se
rodí zdravotnická technologie, která zachraňuje životy. Nejen prací jsou živi naši
zaměstnanci a partneři. I o tom vás budeme informovat. Zpravodaj MZ Liberec
bude vycházet jednou za tři měsíce. Stejně jako se střídají roční období. Premiérové číslo přinášíme v první jarní měsíc,
kdy se příroda probouzí k novému životu. Všechno kolem nás bude zase čisté,
nové a svěží. Jarní sluníčko nám všem
dodá energii do žil. Přeji si, aby k pozitivní náladě přispěl i náš čtvrtletník.
Srdečně Vás zdravím a přeji Vám
zajímavé a inspirativní čtení.
Ing. Hana Blaháčková
Marketingový
manažer
Pokračování na str. 6...
KAŽDÁ KRIZE MŮŽE BÝT PŘÍLEŽITOSTÍ
Generální ředitel a předseda představenstva MZ Liberec Martin Hájek,
odpovídal na několik otázek. Ještě
než reagoval na první dotaz, tak popřál našemu čtvrtletníku hodně nenudících se čtenářů. Pak už se věnoval
rozhovoru.
Řada firem v uplynulých letech bojovala o přežití, propouštěla zaměstnance a snižovala náklady. Zasáhla MZ
Liberec ekonomická recese?
Nejprve i já chci pozdravit naše nové čtená-
ře a popřát firemnímu časopisu v rámci zahájení jeho existence vše nejlepší a zejména
dlouhá a úspěšná léta naplněná zajímavým
a nenudícím obsahem. Naši společnost považuji za úspěšnou a důvěryhodnou firmu,
která má velký potenciál k dalšímu rozvoji,
pokračování expanze a další stabilizaci pozic na trzích v tuzemsku i v zahraničí.
V dobách ekonomické recese/útlumu/krize,
chcete-li, naše společnost od r. 2008 realizuje každým rokem nárůst obratu o desítky
procent, vyjma r. 2011, kdy zopakovala výsledek předchozího roku. Pokračování na str. 6...
2
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
RYCHLOSPOJKY A JEJICH PROTIKUSY
Naše společnost má dlouholetou tradici
ve výrobě rychlospojek. V potrubních rozvodech plynu je tímto názvem označován
prvek umožňující rychlé spojení a rozpojení navazujících propojů.
Po napojení odpovídajícího protikusu
do rychlospojky vzniká pevný a těsný spoj
umožňující proudění plynu a po rozpojení
rychlospojka funguje jako samočinný uzávěr. Jejich určení je primárně směřováno
pro potrubní rozvody medicinálních plynů
a podtlaku, ale své uplatnění našly i v potrubních rozvodech technických plynů.
Naše technické řešení splňuje přísné požadavky norem (primárně EN ISO 9170-1)
a vyšších právních předpisů. Rychlospojky a protikusy z MZ Liberec používá drtivá
většina zdravotnických zařízení na území
České a Slovenské republiky.
S ohledem na použití rychlospojek ve zdravotnických zařízeních (operační sály, lůžkové
pokoje, vyšetřovny apod.) je uvádíme na trh
jako zdravotnické prostředky třídy II b. Vztahují se na ně velmi přísné požadavky plynoucí kromě jiných ze zákona o zdravotnických prostředcích a prováděcího předpisu
o technických požadavcích na zdravotnické
prostředky. Rychlospojky mohou být přímo
obsluhovány při léčebných výkonech zdravotnickým personálem.
Pro zajištění vysokých nároků na bezpečnost svých výrobků úspěšně implementujeme systémy řízení jakosti podle norem
EN ISO 9001 a také systém podle normy
EN ISO 13485.
Byli jsme jedním z prvních výrobců
na území bývalého Československa, kdo
se rychlospojem určeným pro medicinální
plyny začal zabývat. Od té doby uběhlo
více než 50 let. Naše společnost navrhla
a začala používat svůj nezáměnný systém – pro každý medicinální plyn zavedla
jedinečný mechanický kód, jenž umožňoval připojit do rychlospojky pro konkrétní
plyn jen protikus se shodným mechanic-
kým kódem. Minimalizovali jsme tak riziko
napojení na plyn, které by vedlo k ohrožení zdraví nebo dokonce života pacienta.
Vzhledem k dobrým vlastnostem rychlospoje a zmíněnému mechanickému kódu,
se námi vyráběné rychlospojky a jejich protikusy usadily v popředí zájmu technické
veřejnosti. Hrdě se hlásíme k počátkům
vývoje rychlospojek. Nezůstalo jen u dobrého prvotního vývoje s rychlospojkou označenou UR .04. Přes vývojové typy UR .05
a UR .06 se dostala až k typu UR .07, u něhož je samozřejmostí plnění aktuálně platných norem. Tvrdá práce se odrazila v rozšíření nezáměnného systému MZ Liberec
i za hranicemi České republiky. V Litvě se
ve více než 80 procentech zdravotnických
zařízení rozšířil standard naší společnosti.
Vývojové kroky dramaticky změnily vnitřní
stavbu rychlospojky. Tyto změny se však
nijak nepromítly do připojovacího místa
rychlospojky. Starší rychlospojky a protikusy jsou tak plně kompatibilní s novými
typy rychlospojek. Technické zpracování
rychlospojek UR .07 umožňuje i její provedení v systému nezáměnnosti podle
německé normy DIN 13260-2.
Rozměry rychlospojek umožňují jejich
citlivé včlenění do interiérů lůžkových pokojů, kde svojí nenápadností zapadnou
do interiérového řešení (např.: panely
ukončení rozvodů v provedení na omítku
a pod omítku), tak i do náročnějších zařízení, ve kterých není nikdy místa nazbyt.
MZ Liberec je úspěšně používá ve svých
zdravotnických napájecích jednotkách.
Samozřejmostí je možnost nemagnetického provedení rychlospojek pro pracoviště
magnetické rezonance.
Dál pracujeme na zkvalitnění rychlospojek,
abychom zákazníkovi garantovali dlouhodobý funkční propoj, zaručující ekonomické
zacházení s drahými medicinálními plyny.
NU
Bc. Libor Halama
Manažer vývoje a TPV
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
3
SAÚDSKÁ ARÁBIE  ZEMĚ NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ
Asi jen hrstka vyvolených Čechů měla tu
příležitost navštívit někdy toto království. Je
to dáno celou škálou objektivních důvodů
a příčin. Saúdská Arábie zůstala po několik
desetiletí uzavřena okolnímu nearabskému
světu, ačkoli patřila a stále patří mezi největší vývozce ropy a zemního plynu. Příjmy
z petrochemického průmyslu dnes téměř
polovinou kryjí státní rozpočet. Na druhé
straně zde viditelně chybí orná půda (jen
1,7 % rozlohy země), takže většina spotřebního zboží se dováží. V zemi žije přes
31 milionů obyvatel, z toho 20 % připadá
na zahraniční sezónní dělníky, kteří představují významnou pracovní sílu ve zdejších
službách, ale i průmyslu. Pramenem práva
je šaria a islám je jediným oficiálně povoleným náboženstvím v království.
Průnik na trh je nesmírně obtížný a chce
svůj čas. Praví-li jedno přísloví, že „Trpělivost růže přináší“, pak v Saúdské Arábii
to platí dvojnásobně. Tamější obchodníci mají svůj vlastní svět a zapsat se
do jejich povědomí trvá i několik let. Reference, kvalita výrobků a firemní goodwill jsou těmi nejcennějšími devizami,
s nimiž se lze na trh vypravit a také je
náležitým způsobem zúročit. Možná by
se zdálo, že cena je až poslední. Nedejme se však zase zmást. Saúdové jsou
velmi zdatnými vyjednavači a dokáží
velmi trpělivě i umně smlouvat. Jednou
učiněná dohoda, byť jen ústní, je však
pro ně závazná.
Cestování po zemi není žádným koníčkem, zvláště tehdy, uvědomí-li si člověk
tisícikilometrové vzdálenosti, poušť a zase
poušť a extrémní denní i noční teploty
po valnou část roku. Turistika je cíleně zanedbávána, pomineme-li miliony poutníků, kteří každoročně podnikají svou cestu
do Mekky. I pro obchodníky je vízová praxe velmi zvláštní a chce to obrnit se silnými nervy. Byl jsem tam dvakrát. A vstupní
vízum se vylepovalo do pasu vždy den
před odletem...
Loni jsme se zúčastnili veletrhu Medexpo
konaném v Jeddah. Vystavovali jsme společně s firmou Datacom Systems s. r. o.
Valašské Meziříčí. Dnes máme za sebou
již několik dodávek stropních stativů do nemocnice Zahran Al-Janoub v Rijádu. Koordinované obchodní kroky s Linetem na trhu
mohou přinést v blízkém časovém horizontu kýženou vizualizaci značky MZ Liberec
a s ní i příslušný prodejní obrat v této zemi.
Jak říkají místní - Inch- Allah! Dá-li Bůh!
Ing. Václav Rohlena
MEZINÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ VELETRH ARAB HEALTH
Ve dnech 28.–31. ledna 2013 proběhl
za účasti 3 500 vystavovatelů z 54 zemí
světa mezinárodní zdravotnický veletrh Arab Health v Dubaji. Mezi účastníky nechyběla ani naše firma.
Na ploše 45 m2 se prezentovala spolu s českými výrobci TSE, Cheirón a Datacom Systems. Představila několik výrobkových ino-
vací a novinek, které se těšily hojnému zájmu
odborné veřejnosti. Byl to jednak zdrojový
sloup ZS07L, dále pak vestavěná nástěnná
rampa RN07-DN3Z a nechybělo ani monitorovací zařízení k měření hladiny a spotřeby
medicinálních plynů (MZU 010 / II). Všechny
exponáty byly poprvé vystaveny na veletrhu
Medica 2012 v Düsseldorfu.
V rámci úzké a cílené obchodní koordinace na vybraných zahraničních trzích byl
exponát naší nástěnné rampy DN07-RN1
také nainstalován nad nemocniční lůžko – výrobek firmy Linet – na jejím stánku.
Veletrh se těšil velkému zájmu. Dokladem
toho je přes 65 000 návštěvníků, převážně
zahraničních. Moderní koncepce stánku,
jeho optimální dislokace a v neposlední
řadě i kolekce exponátů, přilákaly řadu
obchodníků.
Proběhly desítky obchodních jednání
s dosavadními partnery, ale i s novými potencionálními distributory. Nové odbytové
perspektivy se nám reálně nabízejí v Kuvajtu, Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Ázerbájdžánu a Ománu.
Řada dalších je zatím ve fázi námluv.
Obchodní značka MZ Liberec se už
vepsala do povědomí okolního světa. Je vidět, že se firma zařadila mezi
spolehlivé a stabilní výrobce světového
formátu ve svém oboru.
Ing. Václav Rohlena
Ředitel zákaznické linie
medicinální plyny –
nové trhy
4
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
STĚHOVÁNÍ? NE, NOVÁ VÝROBA!
ných vzpomínek. Neměli bychom tuto
příležitost promarnit a naopak plně ji
využít. Proto výrobu nestěhujeme. Budujeme novou výrobu.
Budujeme výrobu, která je konkurence
schopná. Budujeme výrobu, která nám
umožní vyrábět a reagovat pružně na požadavky obchodníků, tedy zákazníků. Budujeme výrobu, která nám snižuje náklady.
Budujeme výrobu, která je „čistá“, to znamená průhledná, kde je vidět, co, kdo a jak
dělá. Tohle všechno jsou důležité a náročné věci, které nelze zvládnout „od stolu“
a v pár jedincích. Je důležité, aby se zapojil
a pomohl každý. Třeba radou.
Téma, které se již více než tři roky objevuje
v debatách všech zaměstnanců MZ Liberec bez ohledu na profesi či místo práce,
je stěhování výroby do Rudníku. Téma je
široké a pro každého znamená něco jiného. A jak už to v životě bývá, nakonec se
ukazuje, že to, co nazýváme stěhováním,
stěhováním vlastně vůbec není.
Přestože to zní podivně, není to nic podivného a rovněž to není hraní si se slovy.
V této chvíli probíhá postupné přebírání téměř dokončené hlavní výrobní haly,
ve které bude srdce naší výroby, a to montáž výrobků. To nejdůležitější pro výrobu je
téměř hotovo. Krásné, téměř luxusní výrobní prostory odpovídají potřebám moderní výroby. A jsou lákavé a přímo vybízejí
k okamžitému nastěhování. Ale to by byla
velká, osudová chyba.
Po staletí je stěhování příležitostí se
zbavit všeho harampádí, špíny a nepořádku, zapomenout na všechno špatné,
co se dělo na starém místě a naopak
vzít si s sebou jen to dobré včetně krás-
Každé pracoviště, každý stůl, každé nářadí či přípravek prochází auditem z hlediska toku materiálu, optimálních pracovních
podmínek, nejvyššího pracovního výkonu.
A tady má každý příležitost se vyjádřit a říci,
co potřebuje k profesionálnímu výkonu.
Hodně věcí budeme dělat jinak. Hodně věcí budeme dělat stejně. Jedno ale
mají společné.
Věřím, že to dokážeme. Věřím, že uspějeme. Ale šanci máme jen jednu, a pokud se
nezapojí každý, úspěch si hodně ztížíme.
Ing. Erik Hudrlík
Ředitel výroby
a místopředseda
představenstva
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
5
MZ LIBEREC JE PARTNEREM KRÁLE
BÍLÉ STOPY STANISLAVA ŘEZÁČE
Naše společnost se rozhodla podpořit
jednoho z nejlepších světových dálkových
běžců na lyžích, Stanislava Řezáče. Ten
nosí hrdě v nové závodní sezóně na lyžařském oblečení logo MZ Liberec.
Několikanásobný vítěz Jizerské padesátky, medailista legendárního Vasova běhu
a Král bílé stopy 2012 v anketě Svazu
lyžařů ČR, je rodákem z Jizerských hor,
s manželkou Lenkou v Jablonci nad Nisou
vychovávají dvě děti.
Dálkový běh je sport s mnohaletou tradicí,
ale v uplynulých letech popularita tohoto
sportovního odvětví prudce vzrostla. Důkazem jsou i pravidelné nedělní přenosy České televize série Ski Classics, které diváky
zavedou na nejelitnější „laufařské“ akce.
Těch se účastní tisíce rekreačních i stovky
profesionálních sportovců. Patřit v této disciplíně mezi špičku vyžaduje dlouhé roky
dřiny a odříkání. Nikdy nevíte, zda vynaložené úsilí bude korunováno úspěchem
nebo zklamáním. Jak sám devětatřicetiletý
Řezáč v rozhovoru pro ihned.cz říká: „Nedá
se na to natrénovat za rok. Je to několik let
tréninku. Dálkové běhy jezdím patnáct let.“
Závody jako Jizerská padesátka jsou výzvou
pro tisíce lidí, aby překonali desítky kilometrů, ti nejlepší však potřebují kvalitní zázemí,
skvělý materiál, citlivé servismany i pravidelné občerstvení na trati. A proto profesionálové využívají podpory týmů, které fungují obdobně jako cyklistické – tvoří zázemí.
Stanislav Řezáč je od letošního roku členem
elitního norského týmu Xtra personell, který
patří se svými světle zelenými kombinézami
v pelotonu běžců mezi nejúspěšnější.
Mezi Standovy nejlepší úspěchy v rozjeté závodní sezóně patří skvělé 2. místo v italské Marcialonze a také 5. místo
na Jizerské padesátce. Tu loni dokázal
vyhrát, když celou trať odjel bez vosku
soupaž. Tímto „maisterštykem“ si získal uznání u každého lyžaře. Mezi jeho
další letošní úspěchy patří šesté místo
v 89. ročníku slavného Vasova běhu na
90 kilometrů klasickou technikou.
Dálkový běh, to nejsou jen hodiny na závodní trati, ale především celoroční příprava, tisíce kilometrů v nohách i v autě
na cestách, testování lyží, brzké vstávání
na start, dlouhé telefonáty s rodinou, boj
s počasím a také odhodlání, radost a přátelství. „Přes léto je jedno, jak trénujete.
Jestli házíte lopatou, jezdíte na lodi nebo
chodíte do kopce pěšky. Důležité je, kolik
hodin se natrénuje. V zimě je důležité co
nejvíc lyžovat. Doplňkové sporty jsou kolečkové lyže, horské kolo a v zimě vyhazování sněhu.“ Běžecké lyžování není jen
dřina a odříkání, jak by se mohlo zdát. Je
to především přirozený pohyb v přírodě,
který přináší zdraví a radost.
Rozhodli jsme se podporovat vytrvalostního sportovce z Libereckého kraje, který
dlouhodobě patří mezi světovou špičku.
Stejně jako MZ Liberec v oblasti řešení
systémů rozvodů medicinálních plynů.
Barbora Berdychová
PODPORUJEME KVALITU ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH
Ve dnech 27.–28. 11. 2012 proběhla
v Clarion Congress Hotelu v Praze
konference „Efektivní nemocnice
2012 – Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven“. Společnost
MZ Liberec se letos připojila k hlavním partnerům této akce.
Konferenci pořádala již posedmé nezisková
organizace HealthCare Institute. První část
konference se věnovala tématu „Strategie
ve zdravotnictví – vztahy mezi zdravotními
pojišťovnami a nemocnicemi“. Druhým klíčovým tématem bylo „Řízení lidských zdrojů a jeho vliv na ekonomické řízení nemocnice, zvyšování bezpečnosti a zvyšování
kvalitní péče v nemocnicích“.
Cílem společnosti MZ Liberec je spolupráce na zvyšování kvality zdravotní péče
v nemocnicích. Z tohoto důvodu, jako
hlavní partner, podpořila akci dárkovými
poukazy v celkové hodnotě 200 000 Kč.
Předání cen projektu „Nemocnice české
republiky 2012“ bylo vyvrcholením dvoudenního cyklu přednášek, diskusí a prezentací. Slavnostního vyhlášení soutěže
a předání dárkových certifikátů se za MZ
Liberec ujal generální ředitel společnosti
a předseda představenstva Martin Hájek.
Dárkové certifikáty převzali z jeho rukou
představitelé vítězných nemocnic. Za Fakultní nemocnici Ostrava to byl její ředitel
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Certifikát za první místo v soutěži „Nejlepší
nemocnice 2012 z pohledu pacientů“ obdržel Masarykův onkologický ústav. Ocenění převzal prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.,
dr. h. c., ředitel ústavu a předseda České
onkologické společnosti.
V rámci prvního diskusního dne proběhla
v režii MZ Liberec též přednáška na téma:
„Prevence nežádoucích příhod v systému
medicinálních plynů“. Tu za společnost
přednesl Petr Lajžner, ředitel zákaznické linie medicinálních plynů – TO a člen
představenstva. Jeho přednáška se řídila
mottem: MZ Liberec, a.s. – TECHNOLOGIE PRO BEZPEČNOU A SPOLEHLIVOU
ZDRAVOTNÍ PÉČI.
Ing. Hana Blaháčková,
Marketingový manažer
6
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
KAŽDÁ KRIZE MŮŽE BÝT PŘÍLEŽITOSTÍ
Pokračování ze str. 1...
Každá recese či krize může být naopak
příležitostí a motorem pro něco nového.
V každém případě je naše podnikání závislé nejen na nás
samotných,
ale
i na plno externích
vlivech, které pozorně sledujeme
a na které musíme
reagovat. S obavou
se např. díváme
na množství plánovaných či zahajovaných investičních akcí či na možnosti
provozních rozpočtů našich koncových
zákazníků / zdravotnických zařízení ohledně řešení mnohdy zanedbaného stavu týkající se jejich provozované infrastruktury
rozvodů medicinálních plynů.
Na to, jak jsou schopni zajistit servis této
technologie či bezpečnostně technické
kontroly provozovaných zdravotnických
prostředků.
Pochlubte se… Jakou pověst má společnost MZ Liberec ve světě?
Domnívám se, a to nejen ve světě, ale
i u nás doma, že máme kredit profesionální a důvěryhodné firmy v oboru, a že
naši zákazníci toto vnímají. Snažíme se vyhovět a našim klientům naslouchat. Tento
přístup ostatně odráží i naše firemní motto: „Technologie pro bezpečnou a spoleh-
livou zdravotní péči“. Silně vnímáme, že
naše technologie ovlivňuje zdraví a životy
našich klientů/pacientů, občanů naší společnosti. A současně i my, zaměstnanci
MZ Liberec, a. s., jsme také i pacienty.
Nejen proto je kvalita hlavním hybatelem
činnosti naší společnosti.
Firmy, kterým se dlouhodobě daří,
mají tendence tzv. usnout na vavřínech. Máte recept, jak této osvědčené cestě do pekel předejít?
Univerzální recept neexistuje, obzvláště to
platí o dodávkách investičních celků. Každá zakázka je jiná, individuální. Snažíme
se opakovat to, co zákazníci dlouhodobě
oceňují, naslouchat klientům a současně
se poučit ze zpětné vazby, kterou od našich zákazníků dostáváme.
Společnosti běžně sází na jakousi
vlajkovou loď svých produktů. Který
výrobek je vaší sázkou do budoucna,
co by mělo vaší společnosti umožnit
stabilitu i následný rozvoj?
Jsme dodavatel komplexních řešení
na klíč od A do Z. Proto je důležité pro
nás, a zejména pro splnění potřeb našich
klientů, celé naše portfolio. Byť jsme originální český výrobce většiny dodávaných
výrobků, stejně tak zastupujeme plno našich renomovaných, tuzemských i zahraničních partnerů. Není možné proto jmenovat vlajkovou loď. Naše výrobky dále
CO SE ZMĚNILO A NEZMĚNILO,
MĚNÍ A NEMĚNÍ
Pokračování ze str. 1...
Hlavní náplň firmy se za ta léta téměř nezměnila. Klíčové činnosti společnosti MZ
Liberec jsou dodávky systémů rozvodů
medicinálních, technických a laboratorních plynů. Konkrétně se zabýváme vývojem zdravotnických prostředků a prvků
rozvodů, projekcí našich řešení v rámci
realizace stavebních děl, výrobou, montážemi a komplexními službami v oblasti
servisu. Provozujeme rovněž kontrolní
laboratoř na měření kvality medicinálních
plynů, schválenou ze strany Státního
ústavu pro kontrolu léčiv. Všechny naše
výrobky, služby a technická řešení zajišťují
bezpečnou a spolehlivou zdravotní péči
díky profesionální práci našich zaměstnanců. Ti dnes pracují ve dvou závodech.
V Liberci sídlíme v samém centru města
u řeky Nisy. V Rudníku máme k dispozici
rozlehlý areál, kde letos slavnostně otevřeme již třetí hlavní výrobní halu.
PhDr. Jana Křemenská,
Personální ředitelka
mnohdy požívají ochrany práv duševního
vlastnictví, stojíme také u zrodu normotvorby v našem oboru v České republice.
Čím je podle vašeho názoru společnost MZ Liberec pro stávající i případné budoucí zaměstnance nejvíc zajímavá? A čím je přitažlivá pro partnery
a klienty?
Myslím, že jsme důvěryhodný partner pro
klienty, partnery i zaměstnance, který nabízí současně jak 55leté zkušenosti, tradici
a know-how, tak perspektivu do budoucna.
Společnosti vašeho druhu rády objevují nové trhy. V devadesátých letech
minulého století byl velkým hitem
západní svět. V nedávné minulosti to
byly zase trhy exotického světa šejků.
Jaký trh je pro vás nový, případně který je klíčový?
V posledních šesti sedmi letech otevíráme
tři až šest nových trhů každý rok. V současnosti jsme ve 36 zemích světa. Pokud mám
mluvit o nových trzích roku 2012, dokázali
jsme se prosadit na náročných trzích mj. Izraele, Irska, Belgie či Saúdské Arábie. Rok
předtím na trzích Švýcarska, Německa či
Nizozemí. Zvláště bych zmínil získání zakázky pro rovníkový Gabon v roce 2012. Byť
to zdaleka není naše první zakázka spojená
s instalací našich výrobků v rámci afrického kontinentu, má pro nás extra význam
ve smyslu ocenění a uznání naší práce.
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
7
PŘEDSTAVUJEME PROCES PROJEKCE
ZHMOTNĚNÍ MYŠLENKY A ŘEŠENÍ
Stojící (zleva): Jiří Štajer, Petr Lajžner, Miloš Fogl • sedící (zleva): Martina Poživilová, Petra Ducháčová
Projekce společnosti MZ Liberec sestává
z pěti pracovníků. Je to zajímavé, ale převážně se jedná o mladé lidi, věkový průměr je
kolem 30 let. Všechny spojuje jedno, snaha
řešit neřešitelné a překonávat rozličné překážky. Mottem naší každodenní činnosti je
profesionalita a spolehlivost. Kanceláře projekce jsou v centrále společnosti v Liberci,
kde zůstávají jako podpora prodeje a montáží po zprovoznění výrobní haly v Rudníku.
Každá stavba musí být postavena nebo
rekonstruována na základě projekce, tedy
přesněji projektové dokumentace. A právě při projektování dostávají myšlenky svůj
tvar a nápady získávají svá technická řešení. Tvoří se dispoziční řešení systémů
rozvodů medicinálních plynů a vznikají
různé varianty řešení tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavkům a potřebám
na budoucí využití. Následuje fáze realizace, jejíž kvalita může výrazně pozitivně či
negativně celý výsledek ovlivnit.
Základem práce každého projektanta je
tedy znalost půdorysu budovy, oddělení,
či části komplexu, a především požadavek
na umístění naší zdravotnické technolo-
gie – ukončovacích prvků rozvodů medicinálních plynů. Pak už nastává vlastní
práce. Projektant navrhuje rozvody medicinálních, technických i laboratorních plynů
od zdrojových stanic až po vlastní vyústění,
tedy místo spotřeby. Důležitým aspektem
každého projektu je koordinace návrhů
s ostatními profesemi tak, aby při realizaci nevyvstaly problémy např. s chybějícím
napájením kompresorové stanice nebo
lůžkovou rampou umístěnou v sociálním
zařízení. Pro vaši komplexnější představu
vypadají plány všech profesí na jednom výkrese, tzv. soutisku, jako neskutečné bludiště či mapa všech tras metra v Moskvě
i Londýně na sobě.
Hlavní náplní je nejen tvorba projektových
dokumentací pro generální projektanty investičních projektů ve zdravotnictví nebo
vlastní provozovatele zařízení, ale i zadání
a rozpad všech součástí již realizovaného
projektu do jazyka naší firmy – jednotlivých položek expedičních listů. Zároveň je
jejich práce zapotřebí u zpracování podkladů pro cenové nabídky. Službu projekce využívají i obchodníci zahraničního
obchodu, a to především v případech,
kdy MZ Liberec má dodávat i montovat
vlastními montážními kapacitami. Jejich
odborné znalosti jsou zapotřebí při výběru
vhodných materiálů a různých subdodávek našich komplexních zakázek.
Počátek projekční činnosti v MZ Liberec
spadá až do padesátých let minulého století
a v celé historii společnosti je bazální ingrediencí našich zákaznických řešení. V archivu
společnosti tak můžete najít i projektové dokumentace téměř padesát let staré! Dochované výkresy se hodí při řešení napojení nových rozvodů na stávající, starší části – např.
„kdesi v zemi“ mezi budovami nebo „kdesi“
v prostorách operačních sálů. Na začátku
tohoto období se výkresová dokumentace
tvořila celou pracovní dobu vestoje na rýsovacích prknech, kdy jakákoliv změna nebo
chyba projektanta znamenala i překreslení
celého výkresu, a tím i několikadenní práci
navíc. Naši zákazníci se umisťovali do pořadníků a čekací doba na příjezd projektanta
více než rok nebyla vůbec žádnou výjimkou.
V dnešní době jsou průběžné změny rozesílány e-maily, překreslovány v softwarových
programech, tisknuty na velkoformátových
tiskárnách a pořadník v tržní ekonomice
a aktuálním stavu objemu práce na trhu nepřichází vůbec v úvahu.
V současnosti řeší projekce MZ Liberec ze
zahraničních akcí např. projekt do pobřeží rovníkové Afriky – státu Gabon, nebo
do oblasti rozlehlého Kazachstánu. Náročnost projektů spočívá jak v jejich rozsahu
a obtížné koordinaci jednotlivých profesí, tak
v jejich vzdálenosti při samotné realizaci.
V tuzemsku se vydává několik projektů
měsíčně. Jedná se o rozsáhlá řešení pro
velké fakultní nemocnice i menší plány
soukromých ambulancí. V poslední době
řešíme čím dál častěji projekty rozvodů
speciálních plynů pro aplikace v průmyslu
nebo laboratořích, což svým způsobem
předurčuje další možnosti rozvoje naší firmy v nejbližší budoucnosti především pro
tuzemské trhy.
Mgr. Petr Lajžner
Ředitel zákaznické linie
medicinálních plynů – TO
a člen představenstva
8
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
DOKTOR KITTEL  FAUST JIZERSKÝCH HOR
„Od Šumburka přehlédne se celá
krajina na vše strany, také jest zde
doktor, který jest velmi stár, ale
výtečně prý nemocné léčí a hojí.“
Tuto větu si zapsal před spaním
do svého cestovního zápisníku císař Josef II., když projížděl 15. září
1779 jižním předhůřím Jizerských
hor a obcí Šumburk, dnešní Krásnou. A zdá se, že chirurgus Jan
Josef Antonín Eleazar Kittel si tuto
poctu zasloužil. V každém případě
byl jednou z nejznámějších postav
jizerskohorských legend a jeho věhlas pronikl až do vnitrozemí.
Náš doktor se narodil 13. února 1704.
Jeho jméno bychom ale mezi mediky nebo
absolventy pražské Karlo-Ferdinandovy
univerzity hledali marně. Jan Josef získal
pověst nejspíš jako laický ranhojič, který
se jen vlastní schopností vyšvihl na lékaře
majitelů panství hrabat Desfoursů a na odborníka, kterého zvali ke svým nemocným
i šlechtici a měšťané z Prahy.
Léky si doktor Kittel nejspíš opatřoval sám.
Léčivé byliny nejen sbíral, ale i sám pěstoval. V Šumburku si postavil mohutný, hradu
podobný dům čp. 10. Ve svém patrovém,
na svou dobu poměrně honosném domě,
kterému se dodnes říká Burk, měl doktor
svou pracovnu, ve které byly kromě léčitelských knih i různé preparáty a lidská kostra. Jedna z legend praví, jak ji Kittel získal:
Za sedmileté války našel utonulého vojáka
v lesní studánce. Kouzelnou formulí přivedl
vodu do varu, a když po několika hodinách
voda ze studánky natrvalo zmizela, ležela
na dně vybělená lidská kostra. Jeho Burk
sloužil jako nemocnice, lékárna, hospic, ale
i jako zahrada se vzácnými léčivými rostlinami a také jako lázně. Mezi prostými lidmi
byl doktor Kittel velmi oblíbený, protože léčil i zadarmo. Vedle vděčnosti a úcty však
k němu pociťovali lidé i trochu bázně, a tak
snad už během jeho života začaly vznikat
první domněnky, že je tu ve hře cosi nepřirozeného...
V roce 1738 lékař těžce onemocněl a jen
o vlásek unikl smrti. Vydal se tehdy za nemocným do Krkonoš, na Labi se pod ním
probořil led a jen stěží vyvázl životem.
V šumburské farní kronice se dočteme,
že do té doby silný muž už nikdy nenabyl bývalých sil. Nicméně jeho sláva rostla.
Úspěch a věhlas doktora Kittela daly záhy
vzniknout řadě pověstí. Vznikla vyprávění
o kouzelných knihách, o létajícím plášti,
o spolku s ďáblem. O tom, jak získal svou
čarovnou moc a jak se upsal ďáblu, vypráví legenda o tajemném zachránci: Doktor
se vracel od nemocné a probořil se pod
ním led. Byl by jistě utonul, kdyby mu
nepřispěchal na pomoc neznámý snědý
muž, který – jakmile ho dopravil do bezpečí – beze stopy zmizel. V Jizerských
horách kolovalo o doktoru Kittelovi více
než dvacet pověstí, které mu většinou
přisuzovaly nadpřirozenou moc a jeho lékařské úspěchy přisuzovaly ďáblově po-
moci, jemuž se prý Kittel upsal. Jednou
přijel do Prahy ve svém ošuntělém černém plášti a lokaj ho v něm odmítl vpustit
k nemocnému hraběti. Kittel bezeslova
sundal plášť a oblékl si nový. Nechal se
uvést k lůžku nemocného a jen s neskrývaným zájmem na sobě pozoroval vypůjčený plášť. Po dlouhé době pán projevil
údiv nad podivným chováním a Kittel se
usmál: „Než jsem k vám směl vstoupit,
musil jsem si obléci nový kabát. Zdá se,
že je důležitější než já a může mě nahradit.
Čekám tedy, až vás vyšetří.“
Jednou, když doktor Kittel seděl nad svou
kouzelnou knihou, stanul před ním cizinec,
v němž doktor poznal svého zachránce.
Neznámý předal lékaři zelenou bylinku:
„Hle, to je koření života, má podivuhodnou
moc! Vezměte a vyzkoušejte ji. Nebude-li
mít žádnou moc, vraťte mi ji, až se zase
objevím.“ Vůně z květiny se tajemnou mocí
přenášela na jeho nemocné a ti se začali
uzdravovat. Třetí noci se neznámý objevil
a žádal květinu zpět. Kittel mu ji nechtěl
dát, a tak se spolu dali do zápasu, Kittel
podlehl, a nakonec spolu uzavřeli smlouvu, kterou doktor podepsal vlastní krví.
Upsal se ďáblu na čtyřicet let, a ten mu
za to prozradil tajemství zázračné bylinky,
daroval mu létací plášť a kouzelnou knihu.
Na černém plášti doktor Kittel prý v noci
létal za nemocnými do Prahy a zpátky.
Podle legend používal kouzelné byliny,
létajícího pláště a kouzelné knihy pouze
k dobru, což se ďáblu vůbec nelíbilo. Nechal ho ale sloužit dál, jak se zavázal. Ďábel k němu denně chodil. Měnil často podoby, takže ho zpravidla nikdo nepoznal,
jen Kittel sám. Nakonec ale pověsti nedaly
lékaři zahynout špatnou smrtí. Kittel se prý
ubránil ďáblu tím, že dal postavit šumburský kostel a nechal jednoho ze svých synů
vystudovat knězem. Před smrtí pak ztratil
ďábel nad Kittelem svou moc – lidé to poznali tak, že jedné listopadové noci počali
náhle kokrhat kohouti v celém Šumburku.
Té noci Jan Kittel zemřel a všichni věděli, co
řekl před smrtí: „Až umřu a kohouti nezazpívají, jsem na věky ztracen. Ozvou-li se,
pak děkujte Bohu, jsem zachráněn a nežil
jsem nadarmo!“
Helena Syrovátková
Čtvrtletník Zpravodaj MZ Liberec. Šéfredaktorka: PhDr. Jana Křemenská, redakční rada: Ing. Hana Blaháčková, Mgr. Petr Lajžner, Ing. Václav Rohlena, Bc. Libor Halama, Lukáš Váňa, grafické zpracování: Kalendář Liberecka spol. s r. o., tisk: Geoprint s. r. o. Zpravodaj MZ Liberec je zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu
přiděleno evidenční číslo MK ČR E 21070.
Download

ZDE - MZ Liberec