Zprav
daj
velká voda v Rudníku
Vážení obchodní přátelé,
Vážení čtenáři,
Čtvrtletník
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme Vám přinesli fotografii nové výrobní
haly z roku 2012 s příslibem aktuální fotografie z roku 2013 v tomto čísle. To
jsme ovšem netušili, jakou škodu napáchají v Rudníku červnové záplavy.
Rudnický areál MZ Liberec 2. června 2013
Prudký déšť, který celý první červnový víkend padal na východní Čechy, proměnil vod­
ní toky v nezvladatelné masy vody. Bohužel nejdramatičtější situace v Podkrkonoší byla
právě v Rudníku. V obci musel dokonce zasahovat vrtulník. Komplex MZ Liberec byl, jako
zázrakem, mimo hlavní zásah rozbouřeného živlu.
Voda, která nejvíce ohrozila náš areál, proudila zejména z přepadu dvou chovných rybníků,
které jsou součástí areálu, a přitékala ve dvou proudech. Jeden z proudů vody si našel cestu
okolo objektu Haly 3 přes travnatý pozemek a spojoval se s vodou z říčky Čisté.
První proud dále pokračoval okolo rozvodny k nové vrátnici. Druhý proud tekl mezi
objektem Haly 3 a ocelovou halou nájemce, kde se spojoval s vodou stékající ze sva­
hů okolo areálu.
Pokračování na str. 6...
č. 2 | červen 2013
na počátku června 2013 zasáhla území nejen České republiky velká voda
a ničivá povodeň se nevyhnula ani nám
a našim pracovníkům, zejména v Rudníku. Ten patří mezi nejvíce postižené
obce východních Čech. I zde chci tímto poděkovat zaměstnancům, kteří během kritického víkendu 2.–3. 6. obětavě
pomáhali chránit majetek a zázemí naší
společnosti a podíleli se na odstraňování
následků povodní. Jménem MZ Liberec
chci vyjádřit účast všem povodněmi postiženým občanům, firmám a institucím,
stejně jako přání hodně sil při odstraňování následků. MZ Liberec, vědoma si
své společenské odpovědnosti, věnovala finanční příspěvek nejvíce postiženým
zaměstnancům, obcím Rudník a Hostinné a charitativní organizaci Adra.
V uplynulých třech měsících jsme zahájili montážní práce na nových zakázkách
společnosti, mj. v Uherskohradišťské
nemocnici, a.s., Libreville (Gabon)
a Aktau (Kazachstán). Pokročili jsme
ve finalizaci pracovišť a v celém stěhování do nově vybudovaných výrobních
prostor. Velkou pozornost věnujeme
oblasti bezpečnosti a spolehlivosti infrastruktury, která dodává medicinální
plyn až k finálnímu klientovi/pacientovi.
Více na následujících stránkách.
Přeji Vám zajímavé a inspirativní čtení
a současně prožití prázdnin a období
dovolených dle Vašich představ.
Mgr. Ing. Martin Hájek
Generální ředitel
a předseda
představenstva
Bezpečnost našich výrobků a služeb
je na prvním místě
S výrobky společnosti MZ Liberec se
setkáváte jak na lůžkových odděleních,
tak na JIPkách, ARU či operačních sálech. O bezpečnosti, kterou zaručujeme jak zdravotnickému personálu, tak
pacientům, jsme si povídali s ředitelem
zákaznické linie medicinálních plynů pro
tuzemský obchod a členem představenstva Mgr. Petrem Lajžnerem.
Stěžejní látkou, kterou po zdravotnických zařízeních rozvádíte, je kyslík.
S jakými dalšími plyny pracujete a jak
vůbec celý systém rozvodů funguje?
Začnu od konce – systém se skládá ze zdro­
je, který je většinou ve sklepě, pak ze spous­
ty trubek a z ukončovacích prvků, což jsou
zdrojové napájecí jednotky. Ty v sobě ukrývají
vývody elektřiny a medicinálních plynů, kte­
ré jsou potřebné pro pacienta. A odpověď
na první otázku, ano, nejdůležitější je kys­
lík, protože ten například ulehčí pacientovi
od těžšího stavu. Kyslík je například součástí
směsí při anestezii, tedy při uspávání a pak
i při probouzení. Dalšími plyny, které rozvá­
díme po nemocnicích, jsou stlačený vzduch,
oxid dusný neboli „rajčák“, vakuum (sání)
a oxid uhličitý.
Pokračování na str. 6...
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
2
Zdrojové napájecí mosty
Jedním z technicky náročných výrobků, které uvádíme na trh, jsou zdrojové napájecí mosty typu ZMP 07 (ZMP). Těmito výrobky společnost
MZ Liberec vybavuje náročná zdravotnická pracoviště, např. JIP a ARO.
Nicméně svým charakterem a konstrukcí je lze použít i na specializované
operační sály.
Zdrojový napájecí most – laminární
MZ Liberec rozvíjí konstrukci ZMP již řadu
let. Postupně si společnost svými typy
těchto výrobků vybudovala své místo mezi
silnou celosvětovou konkurencí. Zásluhu
na tom má nejen povedená konstrukce,
ale i snaha vývojářů aktivně komunikovat
s odborným zdravotnickým personálem
a hledat řešení plnící jejich požadavky.
Zdrojový napájecí most (ZMP) je kon­
strukčně uzpůsoben pro montáž na strop.
Výrobek obsahuje zabudované terminální
jednotky potrubních rozvodů medicinál­
ních plynů, elektrické energie a signálních
rozvodů. Jejich zabudování je provedeno
s velkým důrazem na vyvážený design.
Ostatně design hliníkových profilů, ze kte­
rých je ZMP sestaven, se nese v designové
spolupráci s akademickým sochařem Jiřím
Španihelem. Prostřednictvím implemento­
vaných terminálních jednotek je umožněno
bezpečně přivést k místu zdravotnického
výkonu společně jak elektrickou energii,
tak i medicinální plyny.
Kromě terminálních jednotek je do ZMP
implementováno i osvětlení. Pro lůžková
oddělení jsou k dispozici tři druhy osvětle­
ní – přímé, nepřímé, noční. Samozřejmos­
tí vybavení ZMP jsou i medilišty umístěné
na hliníkových profilech a dále sady ramínek,
které jsou umístěny na nohách ZMP. Ty jsou
určeny pro nesení a zavěšení zdravotnických
aplikací usnadňujících péči o pacienta.
Nelze se nezmínit o pojezdu, který je společně
se ZMP nabízen a lze jej zatížit až 80 kg. Po­
jezd je umístěn na kolejnici, která se nachází
ve spodní části ZMP. Pojezd, resp. k němu
přidělané police, jsou hojně využívány pro
umístění těžších zdravotnických prostředků,
které monitorují nebo zajišťují životní funkce
pacienta. I při maximálním zatížení pojezdu jej
lze snadno po kolejnici přemisťovat.
Technické řešení ZMP umožňuje jeho
uspořádání jako klasické, tj. s orientací
na jednu stranu, nebo s oboustrannou
orientací, kdy jsou hliníkové profily k sobě
umístěny zády a jejich funkční plochy
s terminálními jednotkami jsou orientová­
ny do prostoru každý na jinou/opačnou
stranu. Lze tak „elegantně“ řešit použití
jednoho ZMP pro dvě samostatná lůžka.
Neméně zajímavým uspořádáním profilů
výrobku je i jejich sestavení do uzavřeného
tvaru, většinou do čtyřhranného uspořádá­
ní. Tato konfigurace je používána společně
se stropními transparentními zástěnami pro
stropy s laminárním prouděním v čistých
prostorech, které vyžadují maximální mož­
nou sterilitu. U těchto tzv. laminárních mos­
tů jsou kolejnice pojezdu navzájem spojeny
přejezdy, a pojezd s policemi lze přestavovat
po celém laminárním uspořádání ZMP.
Vlastní hliníkový profil MZL použitý u ZMP
umožňuje vyrábět zákaznická řešení bez
přerušení tohoto profilu. Tyto délky (5 m)
jsou nejčastěji používány pro tří, eventu­
álně čtyřlůžková provedení. Nejsou však
výjimkou provedení pěti, šesti a více lůž­
ková. Tyto případy se již neřeší neděleným
profilem. Samy dispozice budov neumož­
ňují transport tak dlouhého profilu do dané
místnosti standardními způsoby. Proto se
u vícelůžkových provedení profil ZMP dělí.
Dělicí rovina je estetická, nenápadná a ni­
kterak nenarušuje celkový design ZMP.
Bc. Libor Halama
Technik – specialista
Zdrojový napájecí most – vícelůžkové provedení
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
3
Gabon – MZ Liberec ve střední Africe
Gabon je země v rovníkové Africe se čtyřikrát větší rozlohou než Česká
republika. Tento stát má proexportně zaměřenou ekonomiku a příjmy do
státní pokladny plynou z vývozu ropy (70 %), dřeva (20 %) a manganové
rudy (10 %). Většina spotřebního zboží se dováží, čemuž odpovídá i jeho
vysoká cenová úroveň.
centrem pro budoucí lékaře dislokovaná
na jižním předměstí metropole na zasta­
věné ploše 15 000 m2 a desítkami spe­
cializovaných oddělení. Objekt je dvou až
třípatrový, rozčleněný do šesti vzájemně
Zdravotnická péče patří k těm nejlep­
ším, které lze na africkém kontinentě mít.
Vznikla zde jedna z prvních „rovníkových“
nemocnic evropského typu uprostřed pra­
lesů, a to už roku 1913. Nemocnice v Lam­
baréné byla založena nositelem Nobelovy
ceny za mír Dr. Albertem Schweitzerem.
propojených traktů. Slavnostní otevření je
plánováno na prosinec 2013. Nezávidění­
hodný úkol má i náš montážní tým, který
působí na místě a provádí instalační práce
námi dodaných prvků rozvodů, připojení
zdrojů a ukončovacích prvků. Byly toho
čtyři plné kontejnery, čemuž odpovídá
i čtyřměsíční grafikon prací, byť se dvěma
krátkými přestávkami. Osobní zkušenosti
s tropickým klimatem s 95% vlhkostí a při
35 °C ve stínu má z nás jen málokdo.
Trendem současnosti je, že rozvojové
země se více zaměřují na oblast investic.
Přitom jde často o státy s velmi nízkým
HDP, leč ochotné vydávat v terciální ob­
lasti nemalé finanční prostředky. Africký
kontinent toho není výjimkou. Věříme, že
úspěšná vizualizace obchodní značky
MZ Liberec v Gabonu zvýší naši prestiž
v rozvojovém světě a pomůže nám k zís­
kání dalších obchodů.
Téměř 90 % obyvatelstva má dostupnou
zdravotní péči. Výstavbě zdravotnických
zařízení je věnována náležitá pozornost,
ale i poskytovány nezbytné finanční pro­
středky. Nutno říci, že 90 % sektoru má
veřejný charakter. Výstavba nemocnic
zaznamenala od roku 2012 citelný roz­
mach i v provinciích a má podporu sa­
motné hlavy státu.
Loni se začaly stavět čtyři nemocnice v Lib­
reville, Angondje, Owendo a Lambaréné.
Naše cesta na gabonský trh byla trnitá
a zdlouhavá. To, co u nás trvá den/dva,
může být v Gabonu otázkou týdne i více.
Investor, se kterým na akci spolupracu­
jeme, se specializuje na nemocniční pro­
jekty v rozvojových zemích a působí zde
od roku 1998. Má za sebou osm úspěšně
zrealizovaných nemocnic a další tři jsou
ve výstavbě. Jednou ze zmíněné trojice
je i Nouvel Hôpital Universitaire Owendo,
kde se angažujeme jako dodavatelé kom­
plexního systému rozvodů medicinálních
plynů na klíč, a to od projektové studie
přes dodávky technologií až po montáž
a závěrečné spuštění.
Nouvel Hôpital Universitaire Owendo
bude moderní nemocnice se vzdělávacím
Ing. Václav Rohlena
Ředitel zákaznické linie
medicinální plyny –
nové trhy
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
4
MZ Liberec v Uzbekistánu
Ekonomika centrální Asie, bez ohledu
na vznikající globalizační problémy a zost­
řování mezinárodní konkurence, se v prů­
běhu posledního desetiletí aktivně rozvíjí.
Z toho důvodu pro nás představuje daný
region zajímavou perspektivu. Společnost
MZ Liberec v posledních letech aktivně
vyváží své výrobky do zemí střední Asie,
do Kazachstánu, Turkmenistánu, Uzbeki­
stánu. Již desítky nemocnic v těchto ze­
mích jsou vybaveny produkcí MZ Liberec.
Jako jeden z příkladů může sloužit do­
dávka našeho zařízení do Republiky Uz­
bekistán, do nového korpusu Státního
specializovaného centra kardiochirurgie
akademika Vachidova. Základem kardio­
centra je čtvrté patro se čtyřmi operač­
ními sály, vybavenými pro výkon operací
v podmínkách umělého krevního oběhu.
Tyto operační sály a s nimi sousedící JIP
jsou vybaveny moderními stropními kom­
plexy naší výroby.
Státní specializované centrum kardiochi­
rurgie akademika Vachidova je největší
zdravotní ústav, který rozvíjí tuto oblast
medicíny v Uzbekistánu. Dle hodnocení
zahraničních odborníků podle úrovně zaří­
zení a odbornosti zaměstnanců patří Kar­
diocentrum k řadě vysoce profesionálních
světových klinik, které poskytují zdravotní
péči v oboru kardiochirurgie na úrovni svě­
tových standardů. Provoz nové budovy,
vybavené nejmodernějšími zdravotnickými
technologiemi, znásobí impuls pro rozvoj
kvalitní kardiochirurgické péče v Uzbeki­
stánu. Naše firma může být právem hrdá
na to, že naše výrobky pomohou v léčbě
pacientů s kardiologickým onemocněním.
Ing. Věra Simonianová
Ředitelka zákaznické
linie medicinální plyny –
tradiční trhy a členka
představenstva
Jak nás belgický distributor
přivedl k výrobku „šitému na míru“
jsme připraveni upravit naše standardní ná­
stěnné rampy dle jeho požadavků. Nabídli
jsme řešení nástěnných lůžkových ramp
(rampa RN07-DN3Z), které je možné zabu­
dovat do krycích stěn. Ty je možné zhotovit
z laminátových desek v barvě dřeva, z ne­
rezové oceli, příp. lze použít pro obložení
nástěnných ramp jakékoli jiné dekorativní
materiály, a výsledek je vždy velmi efektní.
Rampy se velmi dobře udržují v čistotě díky
svému „plochému“ tvaru.
Do Belgie jsme již dodali několik set ramp
RN07-DN3Z, a to do nemocnic v okolí
Bruselu, a další dodávky jsou do budouc­
na naplánovány.
Rampa RN07-DN3Z byla poprvé vysta­
vena na mezinárodním veletrhu Medi­
ca 2012, kde byla představena celému
světu. Vystavený výrobek získal pozitivní
ohlas i na jiných zahraničních teritoriích.
Věříme, že tyto rampy mají do budoucna
perspektivu, a to nejen ve státech západní
Evropy, ale po celém světě včetně České
republiky.
RN07-DN3Z
S naším belgickým distributorem jsme na­
vázali kontakt již před lety. Začátky byly ob­
tížné, zdálo se těžké prorazit do belgických
nemocnic. Nicméně jsme uspěli. Obou­
stranně jsme zjistili, že pro nás může být
obchodní spolupráce zajímavá. Distributor
nás požádal o „customizované řešení“ na­
šich nástěnných ramp. V Belgii je trendem,
aby nemocnice nepůsobily příliš „sanator­
ním“ dojmem, spíše preferují „hotelový“
typ pokojů. Cílem je, aby se pacient cítil
v nemocnici dobře. Padla tedy otázka, zda
Martina Channoufi
Obchodní manažerka
– nové trhy
Rampy RN07–DN3Z v belgické nemocnici
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
5
spolupracujeme se školami
V letošním roce jsme se stali partnerem
Základní školy Rudník. Stejně jako naše
společnost, i místní škola slaví význam­
né výročí svého založení. MZ Liberec svůj
vznik datuje do roku 1958. Rudnická škola
je o pouhých pět let mladší. Dne 4. květ­
na oslavila za velkého zájmu místních
i přespolních, absolventů, bývalých i sou­
časných učitelů 50. výročí vzniku. Naše
společnost jako partner školy na těchto
oslavách nemohla chybět. Jsme potěše­
ni, že za našeho přispění mohl vzniknout
také Almanach školy. Ředitelka školy,
Mgr. Alice Kuhn-Gaberová s potěšením
konstatovala: „Díky podpoře obce a spo­
lečnosti MZ Liberec jsme uspořádali spo­
lečenskou událost, na kterou budou nejen
místní dlouho vzpomínat.“
Partnerství s místní školou pro nás zna­
mená kontinuální kontakt s těmi, kteří
utvářejí budoucí generaci, s těmi, kteří
budoucí generaci představují. Více než
dvě stovky žáků a všichni, kdo vcházejí
do budovy rudnické školy, jsou nyní díky
informačnímu panelu seznámeni s naší
firmou. S MZ Liberec, která má svůj vý­
robní komplex v Rudníku. K této základní
škole máme nejblíže regionálně.
K Vyšší odborné škole zdravotnické
a Střední zdravotnické škole v Trutnově
máme blízko naším výrobním programem.
Absolventky při své budoucí práci budou
s vysokou pravděpodobností přicházet
s našimi výrobky do každodenního styku.
Trutnovská škola připravuje na profesní
dráhu studenty v oborech zdravotnický
asistent a diplomovaná všeobecná sestra.
Se školou jsme uzavřeli smlouvu o spolu­
práci, kterou jsme záhy začali naplňovat.
Nejen informační panel MZ Liberec najde­
te v prostorách této vzdělávací instituce.
V odborné učebně ošetřovatelství jsme
instalovali nástěnnou rampu RN07-DN1,
která bude sloužit jako školní pomůcka při
odborné přípravě studentů. Spolupráce
tím nekončí. V následujícím školním roce
přibyde další z našich výrobků do druhé
učebny. Ředitel školy Mgr. Roman Hásek
tak s naší podporou vytváří kvalitnější pro­
středí pro vzdělávání budoucích zdravot­
nických asistentů a diplomovaných všeo­
becných sester.
PhDr. Jana Křemenská,
Personální ředitelka
MZ Liberec přispívá ke vzdělávání klinických inženýrů
V pátek 30. 5. proběhl v Hotelu ILF v Praze
specializační vzdělávací kurz Institutu post­
graduálního vzdělávání ve zdravotnictví
v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ. Téma­
tem byla technická výbava zdravotnických
budov a prostor a seminář byl určen pro
biomedicínské inženýry, kteří získají absol­
vováním tohoto vzdělávacího programu
specializovanou způsobilost Klinický in­
ženýr a budou registrováni Ministerstvem
zdravotnictví ČR v seznamu zdravotnic­
kých pracovníků oprávněných vykonávat
odborné činnosti v oboru své specializace
samostatně, bez odborného dohledu.
Jedním z osmi odborných témat, která se
v rámci kurzu přednášela, byla problematika
z působnosti MZ Liberec – systém rozvo­
dů medicinálních plynů. Za MZ Liberec tuto
přednášku odborně sestavil a vedl Mgr. Petr
Lajžner, ředitel zákaznické linie medicinál­
ních plynů pro tuzemský obchod.
Cílem jeho prezentace bylo seznámit po­
sluchače se systémem medicinálních ply­
nů. Důraz přednášky byl kladen na rizika
nesprávného používání a nedostatečné­
ho servisu zařízení, které medicinální plyny
po zdravotnických zařízeních rozvádí. Bio­
medicínští inženýři byli v rámci jeho školení
seznámeni s riziky úniku kyslíku a dalších
medicinálních plynů do okolního prostředí.
Nedílnou součástí přednášky bylo seznáme­
ní posluchačů s platnými právními předpisy,
které předepisují jejich správné používání
a zacházení s nimi. Posluchače obzvláště
zaujaly konkrétní případy a fotografie nežá­
doucích příhod zaviněných nesprávným po­
užíváním a zanedbaným servisem. Budoucí
kliničtí inženýři tím získali komplexní přehled
o přednášené problematice. MZ Liberec tak
zároveň přispěla k informacím, které obecně
vedou ke zvýšení bezpečnosti zdravotnic­
kých zařízení.
MZ Liberec vystupuje na odborných kongresech
Ve dnech 5.–6. 6. proběhl v Domě techniky
v Pardubicích odborný kongres České spo­
lečnosti pro zdravotnickou techniku s ná­
zvem Kvalita zdravotní péče V. – možnosti
a skutečnost. Kongres se věnoval problema­
tice spojené s použitím zdravotnické techniky
a dalších zdravotnických prostředků při po­
skytování zdravotních služeb. Za MZ Liberec
přednášel Mgr. Petr Lajžner látku zaměřenou
na rychlospojky, kyslíkové generátory a při­
pravované změny v zákoně 123/2000 Sb.,
o zdravotnických prostředcích.
Ing. Hana Blaháčková
Marketingová
manažerka
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
6
velká voda v Rudníku
Proudy se hnaly dále
k našim dvěma pracovištím k nově bu­
dované Hale 1 i k Hale 2.
Po obklíčení těchto objektů pokračovaly
proudy vody k nové vrátnici, kde se spo­
jily a po prolomení plotu opustily areál.
Ještě před opuštěním areálu naplnila
velká voda prostory vrátnice a kolárny
deseti centimetry vody a jemného bah­
na. Přestože následující dny po povodni
ještě odstraňovali pracovníci MZ Liberec
následky povodně v areálu, provoz kom­
plexu naší společnosti byl již od 3. 6. ob­
noven v plné šíři.
Jen shodou příznivých okolností nedošlo
k daleko vážnějším škodám na majetku
společnosti.
Bohužel o štěstí či příznivých okolnos­
tech nemůžeme mluvit v souvislosti s obcí
Rudník. Proud špinavé vody si našel ces­
tu nejen na místní komunikace, ale také
do zahrad a domů obyvatel. Byly vypla­
veny desítky domů. Voda zatopila i místní
obecní úřad.
Zaměstnancům MZ Liberec, kteří nebyd­
lí přímo v obci Rudník, se při pondělní
cestě do práce naskytl obraz zkázy. Co
stálo běsnícímu živlu v cestě, to smetl či
zaplavil. Auta skončila v korytě potoka,
přístavek na garáž odplul k hlavní silnici,
zahrady byly zdevastovány, ploty zbořeny,
skleníky zničeny.
Následující dny byly škody snad ještě vi­
ditelnější. Majitelé poškozených domů
vynášeli zničený majetek a shromažďovali
ho na hromadách u hlavní silnice. Mezi po­
stiženými povodní jsou také zaměstnanci
MZ Liberec. Těm společnost poskytla po­
moc ze svého rezervního fondu, stejně tak
obci Rudník ve formě daru.
Pokračování ze str. 1...
Josef Fusko
Vedoucí provozu Rudník
PhDr. Jana Křemenská,
Personální ředitelka
Bezpečnost našich výrobků a služeb
je na prvním místě
České normy jsou jedny z nejpřísnějších,
v ostatních státech se liší. Jedná se hlavně
o národní normy – a nutno přiznat, že to,
co projde v jednom byť evropském státě,
nemusí projít v jiném. My splňujeme veš­
keré národní i evropské normy pro trhy,
na které dodáváme.
Pokračování ze str. 1... Na lůžkových oddě­
leních je většinou jen kyslík, na JIPkách
a ARU k tomu všemu nesmí chybět stlačený
vzduch a odsávání. Na operačních sálech je
ještě navíc stlačený vzduch na pohon chi­
rurgických nástrojů a oxid uhličitý.
py, aby zdravotníci věděli, jak reagovat.
Uvědomujeme si právě tuto zodpověd­
nost a k ní směřujeme i montáž, výrobu
a následný servis. Vše podléhá přísným
normám, certifikacím a zákonům, které se
musí dodržovat.
Přístroje jsou mnohdy pro pacienty
doslova životně důležité. Jak zajišťujete jejich bezpečný chod a provoz?
Pacienti napojení třeba na plicní ventilaci
jsou opravdu na našich přístrojích životem
závislí. A ve chvíli, kdy se plyn přestane
do systému dodávat, může se zasta­
vit i dech pacienta. Celý systém je proto
navržen tak, aby eliminoval možná rizika
na minimum. Zdravotní personál má ale
spoustu signálů, aby zavčasu této situaci
předešel. A když už se tak stane, měly by
nemocnice mít stanoveny havarijní postu­
Co ale z certifikací vyčte běžný pacient? Napoví mu něco o způsobu práce, o bezpečnosti výrobků?
Samotným pacientům normy a certifiká­
ty pravděpodobně moc neřeknou, jen ty
obecné, jako třeba ISO 9001, které by
měly zaručit, že kvalita je řízena a kontro­
lována. Ostatní certifikáty a normy nutné
ke zprovoznění našich výrobků jsou hod­
ně specifické a odborné.
MZ Liberec je největší společností svého druhu v České republice.
K čemu vás to zavazuje?
Už to, že na trhu figurujeme pětapadesát
let a vždycky jsme patřili ke světové špič­
ce, nás zavazuje. Chceme, abychom stále
zaručovali takovou bezpečnost, aby nebyl
ohrožen ani personál, který s našimi pří­
stroji manipuluje, ani pacient.
Jak přísné jsou české normy ve srovnání se zbytkem Evropy, popřípadě světa?
Helena Syrovátková
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
7
MZ Liberec a vývojový program TIP
Slouží jako nosiče různých speciálních zdra­
Společnost MZ Liberec v letech 2010–
Vysoké zatížení na velkém rameni klade vy­
votnických přístrojů umístěných na policích,
2012 realizovala vývojový projekt s ná­
soké nároky na tuhost.
nesených hlavou stropního stativu. Sklopné
zvem „Výzkum a vývoj pokrokových prv­
rameno je poháněno motoricky. Právě řeše­
ků systému rozvodu medicinálních plynů
MZU II a systém měření spotřeby
ní sklopného ramene bylo v rámci projektu
a nosičů zdravotnické techniky.“ Projekt
Tento monitorovací a alarmový systém, kte­
významně pozměněno směrem ke zvýšení
podpořilo Ministerstvo průmyslu a obcho­
rý je určen pro indikaci stavu zdrojů a pří­
parametrů spolehlivosti, životnosti a snížení
du v rámci programového projektu TIP.
tomnosti tlaku a průtoku medicinálních ply­
hlučnosti.
Hlavním řešitelem projektu byla společ­
nů v rozvodech, byl vyvinut s cílem výrazně
nost MZ Liberec a spoluřeši­
zjednodušit instalaci a zpře­
telem projektu byla liberecká
hlednit tyto stavy a provoz sys­
Vzhled uživatelského rozhraní MZU
VÚTS, a.s.
tému celkově.
Hlavními důvody vzniku to­
Měření spotřeby probíhá po­
přepínání
vizualizace hodnoty
hoto projektu, zpracované­
mocí anemometrických čidel
na další pozice
aktuálního stavu v místě měření
ho zesnulým Ing. Václavem
umístěných v potrubí. Zařízení
Vaňkem, byly stále rostoucí
MZU II průběžně zaznamená­
požadavky na kvalitu služeb
vá hodnoty průtoků pro jed­
ve zdravotnictví. Ty vyvolávaly
notlivá měřicí místa a načítá je­
tlak na neustálý vývoj a mo­
jich spotřebu. Díky sumárnímu
dernizaci systémů rozvodů
načtení hodnoty může uživatel
medicinálních plynů, jejich
zjistit celkově spotřebované
ukončovacích prvků i nosičů
množství plynu. Díky součas­
zdravotnické techniky. MZ Li­
nému měření tlaku a průtoku
berec měla modernizovánu
dochází k přepočtu spotřeby
základní část výrobkového
i průtoku na normální podmín­
portfolia z roku 2007. Bylo
ky (zejména atmosférický tlak).
nezbytné hledat nové netra­
Po zadání hesla je možné stav
diční materiály a technologie.
počítadla resetovat.
Hlavním cílem jedné části to­
hoto projektu bylo na základě
Lehký stropní stativ
výzkumu, vývoje a aplikací
Lehký stropní stativ, označe­
nových materiálů a technolo­
ný jako SOK 12, byl založen
název umístění čidla
grafická indikace
gií navrhnout novou generaci
na základě výsledků progra­
barevné pozadí udává aktuální
aktuálního stavu
stav měřeného místa
zdroje plynu
stropních stativů s pasivními
mového projektu. Umožňuje
rameny.
kombinaci pasivních ramen
V průběhu doby řešení se povedlo vytvo­
a speciálních zdrojových napájecích
řit celkem 21 výzkumných zpráv, zápisů
hlav na společném nosiči. Užity jsou po­
z měření, analýz a výpočtů jednotlivých
znatky z technologií ověřených v rámci
zařízení. Na tvorbě zpráv se podíleli ze­
projektu i některé konstrukční prvky sta­
jména pracovníci oddělení Vývoje MZ Li­
tivu SPR 10.
berec, pracovníci VÚTS a několik ex­
terních spolupracovníků. Mezi výstupy
Užívané technologie a materiály
tohoto projektu patří konkrétní výrobky,
V rámci řešení projektu byly, zejména pro
modernizace výrobků, ale i know-how
konstrukci SPR, použity nové netradiční
v podobě patentů.
technologie a materiály. Jedná se, mimo jiné,
o technologii přesného lití, která se používá pro
Stativy s pasivními rameny
otočné klouby ramen a otočných komponent,
Výrobky označené jako SPR 10 a SPR 11
technologii lepení odlitku a profilu a nové mate­
jsou z jedné rodiny výrobků. Výrobek SPR
riály, které mohou být využity při nosných kon­
10 byl v rámci projektu vyvinut, předveden
strukčních řešeních.
a schválen zástupci Ministerstva průmyslu
Projekt TIP byl oficiálně uzavřen dne 28. 2. 2013
a obchodu a externími oponenty již v lis­
na závěrečném oponentním řízení, které se ko­
Hlava V je nový typ napájecí zdrojové hla­
topadu 2011. To umožnilo jeho prodej již
nalo v sídle společnosti MZ Liberec za účasti
vy s velkými možnostmi osazení zásuvkami
v průběhu let 2011 a 2012.
oponentů i zástupců Ministerstva průmyslu
230 V, rychlospojkami medicinálních plynů
a obchodu.
a dalšími napájecími a datovými výstupy.
Modifikovaný stativ OK 07-55/57
Hlava Z je typ zdrojové napájecí hlavy ur­
a zdrojové napájecí hlavy
čený k zdvihu anesteziologického přístroje.
Ing. Jan Čmelík, manažer projektu
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
8
tip na výlet
barokní lékárna v areálu Kuksu
Pokud se v létě chystáte na výlet a rádi byste jej spojili s tématem zdraví, pak
si jako cíl své cesty dejte areál barokního Kuksu. Nejvýraznější dominantou
tohoto areálu je dnes hospital. Prohlídka barokního skvostu zahrnuje historickou expozici, barokní lékárnu, lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna,
kostel Nejsvětější Trojice a zahradu. Výlet do Královéhradeckého kraje jsme
nevybrali náhodou – v nedalekém Rudníku se nachází nový výrobní komplex
naší společnosti.
Zámek a lázně v Kuksu, pohled od špitálu, mezi lety 1720-1729, olej na plátně,
ze sbírek špitálu v Kuksu
V areálu hospitalu, který nechal na přelo­
mu 17. a 18. století vystavět František An­
tonín, hrabě Špork, se dnes nachází sídlo
Českého farmaceutického muzea. Svým
rozsahem je největší svého druhu u nás.
V barokní lékárně – druhé nejstarší v Čes­
ké republice – se dozvíte vše o vývoji léká­
renství. Umístění muzea v barokním areálu
je více než symbolické. Budova nemocni­
ce původně sloužila chudým a nemocným
ze zdejšího panství, o něž se starali členo­
vé řádu milosrdných bratří. Vznešený ráz
vtiskla Kuksu hlavně sochařská výzdoba
od Matyáše Bernarda Brauna – pískovco­
vé sochy třinácti Ctností a třinácti Neřestí
určitě zaujmou jak děti tak dospělé.
Barokní lékárna
Zdejší hospitální oficína patří mezi ev­
ropské unikáty, hlavně díky původnímu
mobiliáři pocházejícímu z první poloviny
18. století. Původní barokní mramorovaný
nábytek lékárny byl zhotoven a instalo­
ván v letech 1748–1750 a vyplňuje celý
prostor oficíny. K nejvzácnějším exponá­
tům patří červené dřevěné stojatky – dózy
na uchovávání léčiv – které byly máčeny
v býčí krvi. Lékárenské stojatky objevíte
ve zdejší lékárně také z dalších materiá­
lů – z porcelánu, ze skla nebo z kameniny.
Pozornost příchozích upoutá také železný
granátový strom, ten je dominantou tzv.
lékárenské táry neboli pracovního stolu.
Větve sloužily lékárníkům k zavěšování
nůžek, motouzů a dalších pomůcek. Nad
vstupem do lékárny je umístěna hlava
bájného jednorožce, jehož roh (ve skuteč­
nosti narvalí zub) se užíval jako protijed.
Strop je vyzdoben freskou, na níž milo­
srdní bratři-lékárníci vzdávají úctu lékár­
níkovi – Kristu. V expozici si také můžete
prohlédnout sbírku bronzových, mosaz­
ných a železných hmoždířů pocházejících
z konce 18. a počátku 19. století. Nejtěžší
z nich váží přes sto kilogramů.
Barokní lékárna sloužila svému účelu
na Kuksu až do roku 1945. Již v roce
1970 byla prohlášena národní kulturní pa­
mátkou.
Farmaceutické muzeum
Na lékárnu navazuje v areálu hospitalu
několik místností farmaceutického muzea.
Do refektáře – jídelny je přenesen historický
interiér lékárny U Zlatého lva z pražské Ne­
rudovy ulice. Pacienti si z ní léky odnášeli již
v roce 1904. V expozici nechybí ani dobo­
vé reklamní letáčky a dávné modely léká­
renských zařízení – například pilulkovnice,
výrobník čípků, míchačky mastí i zařízení
na jejich následné plnění do tub. V poslední
místnosti muzea si mohou návštěvníci vy­
zkoušet roli dávných lékárníků. Zájemci si
mohou vyrobit pilulky stejným způsobem,
jak tomu bylo v první polovině 20. století.
Svou „medicínu“ mohou navíc i ochutnat –
vyrobí si ji totiž z cukru a škrobu.
Barokní areál Kuks v současnosti
Čtvrtletník Zpravodaj MZ Liberec. Šéfredaktorka: PhDr. Jana Křemenská, redakční rada: Ing. Hana Blaháčková, Mgr. Petr Lajžner, Ing. Václav Rohlena, Bc. Libor Ha­
lama, Lukáš Váňa, grafické zpracování: Kalendář Liberecka spol. s r. o., tisk: Geoprint s. r. o. Zpravodaj MZ Liberec je zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu
přiděleno evidenční číslo MK ČR E 21070.
Download

ZDE - MZ Liberec