ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU
pořádá symposium
SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
NEMOCNIČNÍCH BUDOV
Symposium se koná
ve středu 10. října 2012 v 10.00
v sále č. 418
Praha 1, Novotného lávka 5
Česká společnost pro zdravotnickou techniku pořádá symposium, týkající se
speciálních technických zařízení nemocničních budov a dalších zdravotnických pracovišť.
Pro bezpečnou a spolehlivou zdravotní péči jsou nezbytné kvalitní projekty, montáže, revize
a každodenní provoz elektrických rozvodů, medicinálních plynů, vzduchotechniky a
informačních technologií.
K aktivní účasti, k diskusím a k navazování profesních kontaktů zveme projektanty,
stavební a montážní firmy, revizní techniky, provozní techniky nemocnic, biomedicínské
inženýry a techniky, vedoucí pracovníky investičních a provozních útvarů zdravotnických
zařízení a manažery kvality. Zváni jsou také pracovníci státní správy, centrálních úřadů a
pedagogové z oboru BMI.
Odborný garant
Ing. Zdeněk Šlégr
místopředseda ČSZT
klinický inženýr IKEM Praha
Přípravný výbor
Ing. Luděk Tomek
ředitel společnosti
LT PROJEKT a.s. – projektování zdravotnické výstavby
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
znalec pro obory stavebnictví a ekonomika –
specializace: VZT a klimatizace
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav technických zařízení budov
Ing. Jiří Petráček
projektový manažer IPMA B
vedoucí odboru ZT a investic
FN Praha Motol
Mgr. Petr Lajžner
ředitel zákaznické linie mediplynů
MZ Liberec, a.s.
Ing. Josef Středa
ředitel společnosti
AG COM, a.s. – informační a komunikační technologie
Organizační sekretář
Ing.Helena Rybínová, CSc.
tajemnice ČSZT
PODLE VYHLÁŠKY MZ ČR č.423/2004 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ
JE SYMPOSIUM OHODNOCENO
4 KREDITY
PROGRAM
1. Úvodní slovo, cíle symposia
Ing. Zdeněk Šlégr, odborný garant
2. Studie proveditelnosti (investiční záměr) - základ úspěšnosti
Ing.Jiří Petráček, ČSZT / FN Motol
3. Specifika projektů pro zdravotnictví
Ing.Luděk Tomek, LT Projekt Brno
4. Požadavky na vnitřní prostředí ve zdravotnictví a legislativa
Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, Praha
5. Vzduchotechnika a její význam pro vnitřní prostředí budov ve zdravotnictví
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav TZB
6. Elektrorozvody ve zdravotnictví na rozhraní technických norem
Ing. Zdeněk Šlégr, ČSZT / IKEM
PŘESTÁVKA A OBČERSTVENÍ
7. Hygiena vody v nemocnicích na internetovém portálu TZB-info
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info
8. Strukturovaná kabeláž pro přenosy životně důležitých dat v dnešní nemocnici
Ing. Josef Středa, AG COM
9. Rozvody medicinálních plynů pro bezpečnou a spolehlivou zdravotní péči
Mgr. Petr Lajžner, MZ Liberec
10. Možnosti optimalizace parametru výkon/cena
Ing. Luděk Tomek, LT Projekt Brno
11. Hodnocení investičních projektů
Ing. Jaroslav Trubka, Ministerstvo zdravotnictví ČR, oddělení financování investic
12. Závěry, ukončení symposia
DISKUSE bude na konci každého tematického bloku, dotazy ihned po přednášce.
PŘIHLÁŠENÉ FIRMY se budou prezentovat výstavkou, katalogy nebo prospekty.
ORGANIZAČNÍ POKYNY
Místo konání
ČSVTS, sál č. 418, Novotného lávka 5, Praha 1
stanice metra A Staroměstská,
1 stanice tramvají 17, 18, zastávka Karlovy lázně
Termín konání
10. října 2012
registrace účastníků od
předpokládaný konec symposia
10.00 h
9.30 h
15.30 h
Účastnický poplatek
základní
členové ČSZT, kteří zaplatili příspěvek na rok 2012
studenti řádného denního studia (index u registrace)
1180 Kč
950 Kč
600 Kč
Bankovní spojení
č. ú. 50930011 / 0100, KS 308, VS 124
OSTATNÍ PODMÍNKY
¾ Pro více účastníků lze použít společnou přihlášku i platební příkaz; uveďte laskavě jména
všech přihlášených.
¾
Přihlášku lze z vážných důvodů zrušit do 1.10.2012, účastnický poplatek vrátíme do 15 dnů.
¾
Při pozdějším stornu účastnický poplatek nevracíme. Místo původně přihlášeného lze poslat
náhradníka.
¾ Účastníci symposia jsou zařazováni podle data došlé platby. Přijetí e-přihlášek potvrdíme.
V případě, že bychom nemohli z kapacitních důvodů Vašemu požadavku vyhovět, nabídneme
Vám náhradní termín, nebo vrátíme účastnický poplatek do 4 týdnů po datu konání symposia.
¾
Daňový doklad o zaplacení vložného obdržíte při registraci. Nezapomeňte uvést DIČ plátce
na přihlášku, musí být na daňovém dokladu. Ve vlastním zájmu si vezměte s sebou doklad
o zaplacení (kopie příkazu, útržek složenky).
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
1. října 2012
Sekretariát ČSZT
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel.: 221 082 378
[email protected]
mediální partner:
IČ 00539091
DIČ CZ 00539091
Nejsme plátci DPH
Download

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU