SYMPOZIUM 10.10.2012
SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
NEMOCNIČNÍCH BUDOV
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU
Požadavky na vnitřní prostředí ve zdravotnictví
a legislativa
Ing. Zuzana Mathauserová
Státní zdravotní ústav
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
Vedoucí národní referenční laboratoře
přednáší: Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
VUT v Brně, FAST, Ústav TZB
Definice čistého prostoru
Požadavky na parametry vnitřního prostředí staveb
Sledované faktory v ČP zdravotnických staveb
Provoz zařízení v ČP
2
Kvalita vnitřních prostor staveb je obecně popsána
souborem fyzikálních, chemických a biologických faktorů
Toxické
• Plynné látky
• Pevný aerosol
• Kapalný aerosol
Mikrobiální
• Mikrobi (bakterie, viry, plísně)
Aerosolové
• Pevný aerosol
• Kapalný aerosol
Koncentrace aerosolu
vyjádřená hmotnostně
(mg/m3, µm/m3)
nebo jako počet částic
v objemové jednotce
vzduchu
(ČSN EN 14 644)
Odérové
• Odéry (detekovatelné čichem)
Tepelně
vlhkostní
• Teplo
• Vodní pára
• Pohyb vzduchu
Kvalita
vzduchu
Vnější a vnitřní pracovní prostředí
Čistý prostor
Indoor Air Quality
Definice čistého prostoru z hlediska fyzikálních faktorů
prašnosti
STAVEBNĚ
OHRANIČENÝ
PROSTOR S
MINIMÁLNÍ EMISÍ
ČÁSTIC
Uzavřený prostor , ve kterém je
koncentrace částic pevného aerosolu
ve vznosu regulována tak, aby byla
splněna požadovaná třída čistoty pro
částice ve vznosu.
VZDUCHOTECHNICKÉ
ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOU
FILTRACÍ VZDUCHU
Zázemí OS
Operační sál
Špinavá
chodba
Požadavky na parametry vnitřního prostředí staveb
ZÁKONY
Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií od 1.1. 2013)
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon a související předpisy
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy
(emisní a imisní limity)
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí (posuzování vlivu
projektované stavby na životní prostředí)
Požadavky na parametry vnitřního prostředí staveb
VYHLÁŠKY a NAŘÍZENÍ VLÁDY
Vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na věcné a technické vybavení
zdravotnických zařízení (aseptické prostředí, mikrobiální čistota)
Vyhláška 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov,
Vyhláška 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů
NV č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci novel. NV č. 93/2012 Sb.,
NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací
Vyhláška č. 6/2003 Sb. ,kterou se stanoví hygienické limity chemických,
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní
prostředí pobytových místností některých staveb
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 84/2008 Sb. o správné lékárenské praxi, bližších
podmínkách a zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních
a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léky
Požadavky na parametry vnitřního prostředí staveb
NORMY
ČSN EN ISO 14644 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí (Listopad 2000)
ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy
obytných budov, Změna Z1 (Únor 2011)
ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy
obytných budov, (Listopad 2009)
ČSN EN 1886 Větrání budov – Potrubní prvky – Mechanické vlastnosti,
(Červen 2008)
ČSN EN 15780 Větrání budov – Vzduchovody - čistota vzduchotechnických
zařízení (květen 2012)
ČSN EN 15727 Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu
v budovách včetně filtrace (Prosinec 2007)
ČSN EN 779 Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení
filtračních parametrů (Říjen 2012)
ČSN EN 1822 Vysoce účinné filtry vzduchu HEPA a ULPA (Duben 2010)
ČSN 730540 Tepelná ochrana budov (díl 2 – Říjen 2011)
Ustanovení českých právních předpisů a norem EN a ISO nejsou totožné
Požadavky na parametry vnitřního prostředí staveb
NORMY
ČSN EN 13053+A1 Větrání budov – Vzduchotechnické manipulační jednotky –
Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí (Prosinec 2011)
ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení
energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného
prostředí, osvětlení a akustiky (Únor 2011)
ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a
klimatizační systémy (Červenec 2010)
ČSN EN ISO 7730 Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a
interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria
místního tepelného komfortu (Říjen 2006)
ČSN 730548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (Červenec 1986)
SMĚRNICE
Sborník technických řešení Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu Zdravoprojekt Praha (1991)
Pokyny pro správnou výrobní praxi - Požadavky VYR-32, SÚKL
Požadavky na parametry vnitřního prostředí staveb
ZAHRANIČNÍ PŘEDPISY
Německo DIN 1946-4 Raumlufttechnische Anlagen in Krakenhausern
Rakousko ONORM H 6020 - Lufttechnische Anlagen in Krakenanstalten –
Projektierung, Erichtung und Kontrolle
RLT 01 – Raumlufttechnicsche Gerate, August 2011 – AHU Guideline 01
VDI 2089 – Building Sevices in swimmingbaths, Indoor pools, January 2010
VDI 6022 – Ventilation and indoor-air quality, hygiene reguirements for ventilation
ASHRAE HANDBOOK – 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 …
Požadavky na parametry vnitřního prostředí staveb
Čisté prostory ve zdravotnictví
Závazný právní předpis jednotlivých požadavků
na čisté prostory ve zdravotnictví v ČR není !
Překážka nebo
výzva?
Aerosolové mikroklima – třídy čistoty
ČSN EN ISO 14644-1 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí
Klasifikace čistoty vzduchu
Třídy čistoty pro zdravotnické provozy dle SZÚ
ČISTÝ
ISTÝ PROSTOR
V
Z
D
U
C
H
O
T
E
C
H
N
I
K
A
Jak toho dosáhnout? … zkušenosti, výzkum, inovace
Požadavky na mikrobiální čistotu
Pokyny pro správnou výrobní praxi, Požadavky VYR-32, Doplněk 1
„Výroba sterilních přípravků musí probíhat v čistých prostorech..“
Nehodnotí se jednotlivé mikroorganismy, ale pouze takové, které mají
schopnost vytvářet kolonie při množení (CFU).
Třída
čistoty
Minimální přípustný počet částic /m3 o velikosti
rovné nebo větší
za klidu
0,5 µm
za provozu
5,0 µm
0,5 µm
5,0 µm
A
3 520
20
3 520
20
B
3 520
29
352 000
2 900
C
352 000
2 900
3 520 000
29 000
D
3 520 000
29 000
nedefinováno
nedefinováno
Pevný aerosol je nositelem mikrobiálního znečištění.
Ředění koncentrací zajišťuje vzduchotechnika !
ÚKLID ČP ?
Počítač částic, aeroskop, stěry atd. … vzduchotechnika nutná !
Předpisy pro realizaci staveb
Nejdůležitější zákon ?
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů ……. novely ………..
Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
KVALITA
FUNKČNOST
TRVANLIVOST
BEZPEČNOST
ÚSPORNÝ
PROVOZ …
Sledované faktory v ČP zdravotnických staveb
Prašnost – počet částic pevného aerosolu
podle ČSN EN ISO 14644-1
Mikroklima – teplota, vlhkost, proudění
vzduchu
Chemické látky – anesteziol. plyny, dýmy ..
Mikrobiální kontaminace
Tlakové poměry
Dýmy (práce s laserem)
Chemické látky – benzen, kyanovodík, formaldehyd,
bioaerosoly, mrtvé a živé buněčné materiály, viry …
zápachy, ….jsou prokázány mutagenní vlastnosti
Tyto faktory
dominantně
ovlivňuje
VZDUCHOTECHNIKA
Složky mikroklimatu staveb
Optimální mikroklima – SZÚ / VUT FAST:
operativní teplota vzduchu 22 – 26 °C
rel.vlhkost vzduchu
kolem 40 % (30 až 65 %)
rychlost proudění vzduchu do 0,1 m/s
(teplé období roku
chladné období roku
0,16 – 0,25 m.s-1
0,13 – 0,20 m.s-1)
VZDUCHOTECHNIKA
Chemické složení vzduchu
Kontinuální sledování inhalačních anestetik
Nárůst koncentrace anesteziologických plynů během operačního
výkonu …… ředění látek zajistí pouze funkční systém VZT
Mikrobi a vlhkost vzduchu
Růst mikroorganismů v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu:
relativní vlhkost vzduchu kolem 40 % (30 % až 65 %)
rychlost proudění vzduchu do 0,1 m/s
Výzkum vnitřního prostředí
Prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.
Člověk jako zdroj aerosolu
ZDRAVÝ ČLOVĚK
PŘI CHŮZI EMITUJE
ČÁSTICE
KŮŽE
OTVOR U KRKU (APOD.)
ROZTRŽENÁ MÍSTA
ČÁSTICE
ODĚVU
Z POVCHU ODĚVU
ODĚV
Významný
podíl částic
je z vlasů
ČÁSTICE Z ÚST A NOSU
VZDUCH
V PROSTORU
5 000 šupin kůže/min.
ve vel. 5 až 60 µm,
průměrně 5 bakterií
na každé šupině
PÓRY VE TKANINĚ
Měření koncentrace aerosolu za provozu a klidu
VALIDACE - POLOPROVOZ
Validace ČP: Při provozu můře být třída čistoty měřeného prostoru
max. o 1 řád menší než je třída požadovaná a měřená za klidu.
Uvedení do provozu a provozování ČP
Všechny procesy v ČP by měly být „validovány“ !
Vyr 32 - Doplněk 15 Kvalifikace a validace
Doporučované doby validace ČP ve zdravotnictví
1 x/rok a vždy při neobvyklých událostech
Provoz a údržba zařízení (nejen těch, která jsou vidět)
Čistý prostor ?
Jak to asi vypadá, když potrubí VZT je v tomto stavu …..
Technické řešení vzduchotechniky a její provozování
Čistý prostor ? I takto to v dnešní době
vypadá z hlediska hygieny …
Aplikace zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách do technické
praxe má podobu kritéria: Rozhoduje cena. Jemné detaily technického
řešení rozhodující o funkčnosti nejsou sledovány.
Povinnost čištění vzduchotechniky?
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
§ 42, (5):
„Nánosy a nečistoty, které by mohly znečišťovat ovzduší pracoviště, a tím
představovat riziko pro zdraví zaměstnance, musí být neprodleně
odstraňovány.“
Vyhláška č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých, § 22, h):
Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro
výchovu a vzdělávání se provádí:
„Pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním
vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.“
ČSN EN 15780 – Větrání budov – Vzduchovody – Čistota
vzduchotechnických zařízení.
3 základní přijatelné třídy čistoty, jejich klasifikace, metodika čištění,
metody čištění, vyhodnocení čištění, plán kontrol čištění
Kvalita čistého prostoru může být zajištěna jen KOMPLEXEM
VZDUCHOTECHNIKA
PROVOZ A
ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ A
MÍSTNOSTÍ ČP
ŘÍZENÝ POHYB
OSOB A
OBLEČENÍ
Děkuji Vám za pozornost
[email protected]
[email protected]
Prezentace je vypracována podle podkladů Ing. Mathauserové
doplněné o poznatky VUT FAST TZB.
Download

Požadavky na parametry vnitřního prostředí staveb