www.zamberk.cz
1. 7. 2014
1
ČÍSLO
ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA
foto: archiv FIDIKO
Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou,
dětem super prázdniny a mnoho hezkých zážitků
přeje Redakční rada ŽL
12
Informace z radnice a městského úřadu
2
Občané města Žamberka recyklací elektrospotřebičů
výrazně přispěli k ochraně životního prostředí
V Žamberku se již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Z ročních přehledů
můžeme vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin nebo vody
jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečných odpadů. Informace také vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše město získalo certifikát vypovídající nejen o
přínosech třídění televizorů, počítačových monitorů, ale také o významu sběru
drobných elektrozařízení. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje moderní úsporná lednička za více než 4 roku provozu. Díky recyklaci
jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil
ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané města Žamberka v loňském roce vytřídili 556 televizí, 227 monitorů
a 9.670 kg ostatních drobných elektrozařízení. Tím jsme uspořili 353 MWh
elektřiny, 18.958 litrů ropy, 1.509 m3 vody a 12,2 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 75 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 302 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2
tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životní prostředí, zaslouží obrovský dík.
Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková a ASEKOL, s.r.o.
Oživení ve spolupráci, partnerství a přátelství s Rice Lake
Velmi nás potěšila nabídka z partnerského Rice Lake k prázdninovým pobytům. A tak jsme mohli studentům, kteří prošli letošním
konkurzem na roční studijní
pobyt v Rice Lake a neumístili
se na prvních dvou místech,
nabídnout čtrnáctidenní prázdninový pobyt, kterého se zúčastní také
studenti a učitelé z Japonska. Této
možnosti využil student žamberského
gymnázia, Tomáš Strnad.
Město Žamberk
VYHLAŠUJE NÁJEM BYTU
PRO PŘÍJMOVĚ VYMEZENÉ OSOBY
dle „Pravidel pro pronájem bytů
pro příjmově vymezené osoby“
Adresa bytu: Žamberk, ul. Velký Hájek
č.p. 1526. Velikost bytu: 1+1 s kuchyňským koutem. Nadzemní podlaží: 2, byt
č. 3 , podlahová plocha: 56,65 m2. Základní měsíční nájemné: cca 3.500,- Kč.
Vratná záloha na nájemné: 5.000,- Kč
před převzetím bytu. Nájemní smlouva
bude sepsána na dobu určitou dvou let.
Prohlídka bytu je možná v pondělí
21. 7. 2014 od 13-14 hod.
Veřejné losování
o přidělení bytu proběhne ve čtvrtek
24. 7. 2014 ve 13:30 hod. v zasedací
místnosti Městského úřadu – budova
radnice, Masarykovo nám. 166.
Poslední možnost podání žádosti:
středa 23. července 2014 do 13 hod.
na MěÚ v Žamberku (budova radnice)
k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále
můžete získat na internetových stránkách www.zamberk.cz („městský úřad“
– „formuláře“)
Věříme, že možnost prázdninových
pobytů studentů v Rice Lake potrvá a
že této nabídky využijí studenti i v budoucnu. Stejně jako u
ročních studijních pobytů i u
prázdninových si mohou studenti zažádat o příspěvek od
Města Žamberka. Prázdninovému vyslanci přejeme mnoho zajímavých zážitků a těšíme se na jeho sdílení
po návratu.
Za komisi pro zahraniční styky J.Halbrštátová
Město Žamberk
VYHLAŠUJE PRONÁJEM BYTU
PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY
dle „Pravidel pro pronajímání bytů
v majetku Města Žamberka
sociálně potřebným občanům“
1. Adresa bytu: Žamberk, ul. Revoluční 794 – číslo bytu: 3. Velikost bytu:
1+1. Nadzemní podlaží: 1, podlahová
plocha vč. sklepu: 49,98 m2. Základní
měsíční nájemné: cca 2.050,- Kč/měsíc. Podmínkou pro přidělení bytu je
složení kauce ve výši 5.000,- Kč před
převzetím bytu. Nájemní smlouva bude
sepsána na dobu určitou maximálně
dvou let.
Prohlídka bytu je možná v pondělí
21. 7. 2014 od 13:00 - 13:25 hod.
Poslední možnost podání žádosti:
středa 23. července 2014 do 17 hod.
na MěÚ v Žamberku (budova radnice)
k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách
www.zamberk.cz („městský úřad“ –
„formuláře“).
(podrobné informace: www.zamberk.cz,
úřední deska města)
Sloupek 1.místostarosty
„Moudří se z chyb a neštěstí učí,
hloupí ho znovu prožívají.“
Vážení spoluobčané, při pročítání minulých ŽL na nás dýchla atmosféra
předvolebního boje o křesla na radnici.
Napříč politickým spektrem je z předvolebních zbrojnic letitých místních
politických rivalů ve čtyřleté periodicitě vyndáváno střelivo - otvírají se staré
kauzy. Vypadá to jako obrovská euforie, vše vyčistit, konečně věci vyšetřit!
Ale toto vše již mohlo být několikrát
učiněno v minulosti - proč nebylo?
Začíná totiž předvolební divadlo, kdy
se osobní aspirace povyšují na hájení
zájmů občanů.
Pouze volební hlas Vás, voličů, ne Vaše
zájmy, je to, oč tu běží.
Budou to již čtyři roky, co jsem se v ŽL
zmínil o sytému řízení města, porovnával jsem ho s podnikatelským subjektem nebo domácností. Žádná domácnost a žádná racionálně řízená firma
by nevymáhala vzniklé škody jednou za
čtyři roky. Každý zastupitel má dokonce povinnost pečovat o vymáhání škod
průběžně po celé volební období, ne
jen když to přináší maximální politický
efekt. Jinak se jedná jen o zastrašování,
vydírání podobné zákopové válce, když
vy budete jen hrozit - my též pohrozíme, ale útočit a soudit se nebudeme.
Protože jsme jistými napadnutelnými
rozhodnutími spojeni a mohli bychom
se „namočit“ společně !
Dalším paradoxem politického boje
současné žamberské opozice je naprostá absence konstruktivních návrhů,
případně konstruktivních protinávrhů.
Pro příklad zvolím jednoduché téma:
zastřešení ledové plochy u stadionu.
Investice, která výrazně posune kvalitu
infrastruktury a další možnosti využití
chlazené betonové plochy. Nevzpomínám si na jediný opoziční protinávrh.
Spíše v ŽL řešíme, kdo kde kdy přestřihoval pásku. Ale pozor! - když ne
my, tak radniční koalice také ne! Zastupitelský mandát osobně chápu jako
smlouvu o provedení služby uzavřené
mezi zastupitelem a občany, a proto
se ptám opozice: co jste vyřešili konstruktivního, co jste navrhli v minulém
čtyřletém období pro dobro našich občanů?
Žamberské listy
Dle mého názoru probíhá volební kampaň, respektive snaha o získání důvěry
Vás, občanů, celé volební období a není
to otázka otvírání starých kauz tři měsíce před komunálními volbami.
Krédo mé práce jako zastupitele je
prosté: Co přinese největší dobro všem
občanům?
Vážení spoluobčané, přeji Vám hezké
a klidné letní dny.
Ing. Petr Novotný (ČSSD),
1. místostarosta města
Z pracovního kalendáře
1. místostarosty
22.05. – účast na jarním putování
s osamělými občany, prohlídka a posezení na tvrzi Orlice
24.05. – prohlídka renovačních dílen a
nové expozice v Muzeu starých strojů
26.05. – jednání strategického výboru
města k návrhu systému obnovy majetku města
27.05. – valná hromada společnosti
Vodovody a kanalizace, s.r.o.
28.05. – jednání o rozpočtovém výhledu města na roky 2015-2019
29.05. – jednání rady města
30.05. – kontrola víceprací na rekonstrukci sociálního zařízení koupaliště
02.06. – projednávání požadavků občanů z lokality Havlíčkova nábřeží
03.06. – setkání s absolventy Střední
školy obchodu a služeb Žamberk – předávání maturitních vysvědčení
04.06. – kontrolní den investiční akce
energetické úspory na budově ZŠ 743,
přejímka investiční akce rekonstrukce
sociálního zařízení městského koupaliště
05.06. – valné hromady společnosti
Technické služby, s.r.o., a společnosti
Správa budov, s.r.o.; jednání rady města
11.06. – jednání finančního výboru
zastupitelstva Pardubického kraje; návštěva Skutče, prohlídka zastřešení zimního stadionu, multifunkční sportovní
haly, plaveckého bazénu a divadelního
sálu, jehož šikmé hlediště se během tří
hodin promění v taneční parket. Skuteč
je počtem obyvatel srovnatelná s naším
městem. Díky jednotnému vedení města
a perfektní konstruktivní spolupráci se
zaměstnanci městského úřadu se zde
podařilo vybudovat nadstandardní občanskou vybavenost.
14.06. – čtyři svatební obřady, oddávající.
Ing. Petr Novotný
VYHLÁŠENÍ PRONÁJMU
Město Žamberk, na základě usnesení Rady města Žamberka
č. 107/2014-RADA ze dne 19.06.2014,
vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor
Divadelní kavárny s příslušenstvím
o celkové výměře 180,75 m2 nacházející se v přízemí Divišova divadla č.p. 39
v obci a k.ú. Žamberk. Předmět nájmu je pronajímán za účelem provozu divadelní kavárny s kuchyní. Odpovědnost za dodržování příslušných předpisů
souvisejících s tímto druhem podnikání, v platném znění, nese v plném rozsahu nájemce.
Informace: Bc. Ivana Hečková – 465 670 330, odbor REÚP
www.zamberk.cz
3
Slovo zastupitele
Dobrá zpráva
MěÚ Žamberk obhájil certifikáty bezpečnosti informací a kvality.
U Městského úřadu Žamberk byl úspěšně proveden dozorový audit systému managementu bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006 a audit
systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Ověření prováděli
auditoři z certifikační společnosti CQS dne 17.6.2014.
Cílem tohoto auditu bylo prověřit shodu systému managementu podle požadavků
výše uvedených norem, které nejsou formální a zanedbatelné a jejich plnění vyžaduje nemalé úsilí všech zaměstnanců úřadu. Auditoři zkontrolovali dané normativní záznamy, prošli několik odborů MěÚ a požadovali po zaměstnancích důkazy
o plnění stanovených požadavků. Zaměstnanci úřadu v této zkoušce obstáli a díky
jejich přístupu k práci auditoři potvrdili oprávněnost certifikátů, které městský
úřad nejen zdobí, ale mají i výrazný vliv na kvalitu vztahů vůči podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, občanům a dalším subjektům ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností.
Věříme, že díky zavedené kvalitě obou systémů ISMS a QMS se bude i nadále zvyIng. Ivan Prchal, tajemník městského úřadu
šovat spokojenost našich klientů.
Na foto zleva: Jiří Dytrt, Bernard Zunino – starosta Saint Michel sur Orge,
Martin Speicher – starosta Püttlingenu, podepisuje Giovanni di Stefano – starosta
Fresagrandinarie, Andreas Fredrich – starosta Senftenbergu
Ve dnech 12. - 15. 6. hostilo partnerské město Senftenberg starosty a šéfy partnerských komisí Evropského svazku měst. Co bylo na programu:
- informace starosty města Püttlingenu o přípravách a zajištění mládežnického
tábora letos v srpnu,
- rozpočet svazku a finanční plnění příspěvků - předložilo město Püttlingen,
- pořadatelství mládežnických táborů v příštích dvou letech (2015 - St.Michel
s.O., 2016 - Fresagrandinaria),
- eventuální další akce konané v rámci svazku
- obnovení podpisu základní listiny svazku.
Starosta hostitelského města A. Fredrich připravil pro své hosty zajímavý program, v rámci kterého jsme navštívili: jediný dosud fungující hnědouhelný důl
na sever od Senftenbergu (v oblasti jich původně bylo 27). Rodící se ojedinělou
rekreační krajinu Lužická jezerní oblast, která vzniká postupným zatopením již
vytěžených dolů a jejich vzájemným propojením. Zážitkem byla návštěva Drážďan
s fundovaným výkladem tamního průvodce a plavbou po Labi. Starostové se na
závěr shodli, že to, proč byl svazek v r.1996 založen (byli přítomni tři ze šesti zakládajících členů), současná činnost znamenitě naplňuje. A všechna města projevila
PhDr. Hana Chvátilová, předsedkyně komise
vůli, že tomu tak bude i nadále.
Paní Chvátilová.
Tímto reagujeme na Váš článek v ŽL
č. 10, kde jste se mimo jiné vyjádřila,
citujeme: „na 33. zasedání ZM dne
15.4.2014 se v průběhu jednání tajemník sedmkrát zkontaktoval se zastupiteli
Kalousem a Neugebauerem, vyměňovali
si informace, písemné materiály i spokojené pohledy (vím to přesně, sedím
naproti).“ Spolu s dalšími jste dlouholetou členkou Žamberské demokratické koalice.
Bohužel, Vaše rétorika a občanské postoje nenasvědčují tomu, že byste chtěli
základní demokratické hodnoty, dokonce obsažené v názvu Vašeho politického
seskupení když už ne ctít, tak alespoň
respektovat. Máte výhrady vůči tomu,
když zastupitel pokyvuje hlavou na
souhlas s názorem jiného zastupitele, a
vadí Vám, když si zastupitelé vyměňují
pohledy s tajemníkem, který, jak sama
uvádíte, má ve vztahu k zastupitelům a
radním hlas poradní.
Stejně jako ostatní občané jsme si mysleli, že po bezobsažném pamfletu v ŽL č.
6/2013, kdy jste přesvědčila ostatní ředitele městských podniků, aby podepsali,
citujeme: „vyjadřujeme své znepokojení
a nesouhlas s očerňováním našeho města ve sdělovacích prostředcích a se způsobem, jakým je tato kampaň vedena; proto protestujeme proti obrazu nedůvěry a
bezpráví, který vytvářejí různá média a
bohužel i někteří občané našeho města“,
už nemůže přijít nic horšího. Mýlili jsme
se. Po roce jste přišla s článkem v ŽL č.
6/2014, kdy jste tzv. volala o pomoc (bohužel ale nevíme koho) proti těm, kteří
podle Vás, citujeme: „maří práci vedení města a pod rouškou ochrany zájmů
města hájí jen a jen zájmy svoje.“ Volně
přeloženo, voláte o pomoc proti těm,
kteří se proti Vašemu pojetí demokracie
provinili tím, že mají odlišný, tzn. opoziční názor. Právem se v této souvislosti
ptáme, kam až v uplatňování Vašeho
pojetí demokracie chcete dojít? Přelepíte nám ústa leukoplastí nebo nás rovnou vykážete ze zasedací místnosti na
chodbu? Skutečným důvodem Vašeho
prázdného normalizačního vyjadřování
je však to, že se tímto způsobem snažíte
odvést pozornost od jiné, velmi závažné
kauzy mající nesporně negativní dopad
na rozpočet města, který je vytvářen z
daní všech jeho občanů a podnikatelů.
Tou kauzou je nemravný pronájem prostor pro potřebu ZUŠ v objektu, který je
ve vlastnictví soukromé osoby. Spolu se
starostou Jiřím Dytrtem jste prosadila
a spolupodepsala nevýhodnou nájemní
smlouvu, na jejímž základě město z veřejných prostředků platí soukromníkovi
částku ve výši 21.100 Kč měsíčně, ačkoliv obvyklá výše nájemného v našem
městě je okolo 10.000 Kč měsíčně. Za 18
let, což je doba trvání Vámi smluveného
nájemního vztahu, zaplatí všichni občané a podnikatelé dohromady naprosto
neuvěřitelnou částku ve výši 4.557.600
Kč. A aby toho nebylo málo, tak se
Vám povedl další majstrštyk z peněz
daňových poplatníků. Ještě v nedávné
minulosti si ZUŠ pro účely výtvarného
kroužku pronajímala místnost v budově
č.p. 22 „U Pešanů“ za částku 1.978 Kč
měsíčně a pro účely zkoušek orchestru
místnost v Albertinu za 600 Kč měsíčně.
Celkem tedy za 2.578 Kč měsíčně plus
energie. Namísto těchto místností jste
si pronajala od pana Kačeny další dvě
prostory za cenu 8.000 Kč měsíčně plus
energie. Na nájemném tedy příspěvková
organizace města, kterou řídíte, zaplatí
za tyto dvě prostory o 5.422 Kč měsíčně
víc, než tomu bylo předtím. K dovršení
všeho, od září tohoto roku bude mít
město k dispozici budovu bývalé Speciální školy (pod poštou), která sloužila pro potřebu školství celá desetiletí,
a kde je minimálně deset učeben, v
nichž by žáci mohli být zadarmo, resp.
jen za spotřebovanou energii. To ale
ne, u nás musí být všechno jinak. Dáme
tam družinu a zbylý prostor využijeme
jako depozitář muzea. Tolik fakta. Co
na to Kontrolní výbor? Nic. Co na to
Finanční výbor? Nic. Kocourkov? Ne,
bohužel Žamberk. Závěr? Nedávno jste
v ŽL napsala, citujeme: „a tak se velmi
radujeme, že teď jsme skutečně všichni pod jednou střechou (pozn. autorů:
ve skutečnosti pod dvěma). Doufáme
v oboustranně výbornou spolupráci
s majitelem sousedního objektu Martinem Kačenou.“ A tím se splnil Váš dlouholetý sen. My se Vás nicméně spolu s
občany a podnikateli ptáme. Máte ještě
nějaké další sny? A pokud ano, kolik nás
budou stát?
Tomáš Kalous (Nezávislí),
Pavel Zářecký (KDU),
Richard Neugebauer (Svobodní)
a Odorica Ballová (Nezávislí).
Poznámka redakční rady: s ohledem na termín vydání příštích ŽL (až 1. srpna)
jsme požádali zastupitelku H. Chvátilovou o vyjádření k výše uvedenému textu.
Vážení kolegové zastupitelé,
děkuji Vám za připomenutí některých mých myšlenek z předchozích ŽL, za
všemi si stojím.
Vážení čtenáři Žamberských listů,
druhá část příspěvku mých kolegů je celá založena na nepravdách a neznalostech. Protože Vás nechci zdržovat od čtení zajímavějších příspěvků, konstatuji pouze, že fakta o celé vykonstruované kauze může každý zjistit:
- navštíví-li naši školu
- napíše-li nám na mail [email protected]
- zatelefonuje-li na tel. číslo 465 612 739
Se lží a nenávistí nebudu polemizovat a přeji Vám za sebe co nejklidnější dovolenou. Rodičům našich žáků pak děkuji za důvěru a veškerou pomoc během školního roku a přeji slunce a pohodu. Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk
4
Žamberské listy
Z redakční pošty
Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a mohou být redakčně kráceny.
DĚKUJEME ZA ÚSMĚV
NAŠICH DĚTÍ!
Tak, pasování předškoláčků na školáky
máme již za sebou! Teď letní prázdniny
a pak v září budeme mít doma zase prvňáčka. I moje druhé dítko opouští brány MATEŘSKÉ ŠKOLKY SLUNÍČKO
a vylétá do světa z oddělení BERUŠEK.
Velice ráda touto cestou děkuji, a to
nejen jménem svým, ale i jménem
ostatních spokojených rodičů úžasným
učitelkám, Romaně Grófové a Mileně
Kalousové, které za nás přebíraly výchovu, péči a přípravu našich dětí do
školy a do života.
Když se ohlédnu zpátky a vrátím se
k prvním chvílím dětí ve školce, kdy
to byli ještě malí špuntíci, a já je se slzami v očích svých i v očích jejich a s
obavami svěřovala do rukou těchto
učitelek, tak se musím dnes nad svými
vzpomínkami jenom pousmát! Velice
brzy jsem zjistila, že své děti svěřuji
zodpovědným a milým „ženským“, do
jejichž náručí se děti ukrývaly v době,
kdy jsme my - rodiče - nebyli nablízku. Brzy jsme spolu s mnohými rodiči
také zjistili, že brzké příchody nás rodičů, kdy jsme po práci uháněli pro ty
naše BERUŠKY, aby náhodou nebyly
ve školce moc dlouho, nejsou vítány!
Ráda budu vzpomínat na maminkovské sešlosti, při nichž jsme svorně čekaly, až klapne 16. hodina a mrňouskové s námi konečně půjdou domů, a to
ještě jenom proto, že se školka zavírala.
Domů jsem si odváděla vždy spokojené
dítko s úsměvem na tváři, se spoustou
zážitků a nových poznatků. Vzpomínat
budeme také na spoustu krásných akcí,
které pro naše děti paní učitelky připravily - na hrátky s rodiči, na bramboriádu, na karnevaly, na pečení perníčků,
na besídky, na oslavy Dne maminek a
mnoho dalších!
Moje děti a jejich vrstevníci měli také
ještě jedno veliké štěstí! Měli možnost
zažít klidné časy ve školce, kde v jednom oddělení spolu byly všechny věkové kategorie. Kdy se vzájemně jeden
od druhého učili, kdy starší pomáhali
těm mladším, kdy sourozenci mohli
společně skotačit, než je škola rozdělí. My rodiče jsme zažili jistotu toho,
že naše děti nebudou přemísťovány
z oddělení do oddělení, kde si budou
muset neustále zvykat na jiné učitelky,
na jiný kolektiv dětí. Jsem vděčná za to,
že moje děti připravovaly na vstup do
školy ty samé učitelky, se kterými byly
od počátku a které znaly jejich schopnosti a dovednosti. Nepotřebovaly
tudíž další zbytečný čas na poznávání
předškoláčků.....A naopak, lituji rodiče
a hlavně jejich děti, jichž se tyto změny
v budoucnu budou týkat.
A co ještě dodat? Jen ještě jednou
děkujeme z celého srdce! Budeme
vzpomínat s láskou na krásná školková léta, na úžasné ženské, které
našim dětem dokázaly vždy vykouzlit ÚSMĚV na rtech!
Ing. Marcela Bednářová
22. přátelská
krajkářská přástva
V sobotu 17. května probíhala od rána
do pozdního odpoledne ve farním sálku sv. Karla Boromejského krajkářská
přástva.
Slovem přástva se dříve označovaly
„schůzky ke společnému předení“,
v našem případě se ale jednalo o společné paličkování. Na tuto již 22. přástvu
pod vedením výtvarnice Marie Poludové se sjelo do Sloupnice kolem čtyřiceti
krajkářek z blízka i daleka. Například
z Rychnovska skupina krajkářek se
svou učitelkou Ivanou Zezulkovou,
ze Žamberka skupina žákyň (i jeden
žák!) krajkářského oboru ZUŠ Petra
Ebena s učitelkou Pavlou Krejsovou,
další bývalé žačky paní Poludové z Litomyšle, Proseče nebo Olomouce a
také jedna krajkářka z Babic u Brna,
která si pro všechny jako ukázku jiné
rukodělné techniky připravila pletení
košíčků z pedigu.
Jako patrona setkání bychom mohli
označit P. Bernarda Špačka, OP, který
osobně krajkářky přivítal a také sám
celé dopoledne seděl nad svou herdulí
(neboli poduškou) a přebíral paličky
v pilné práci. Přástvu přijela osobně pozdravit také ředitelka ZUŠ Petra Ebena
ze Žamberka PhDr. Hana Chvátilová.
K prohlédnutí byla i malá výstavka
cizokrajných paliček, vzácné vzorníky starých krajek, ale také nejnovější
krajka Marie Poludové – sloupnické
sakrální motivy, kterou od přestavitele
obce dostal otec Bernard k šedesátým
narozeninám.
Deštivé počasí krajkářkám nevadilo.
Alespoň je nic neodvádělo od soustředěné práce, u níž si stihly popovídat,
načerpat novou inspiraci a občerstvit
se napečenými dobrotami. Těšíme se
na další setkání nad paličkami!
Lenka Tillichová
PODĚKOVÁNÍ
MO ČRS Žamberk, zastoupená Pavlem
Exlerem st., podepsala v letošním roce
dohodu s panem Davidem Parishem o
možnosti nácviku rybolovné techniky
na zámeckém rybníku pro Kroužek
mladých rybářů. MO zakoupila již dříve pro kroužek názorné pomůcky, které
jsou právě pro tyto nácviky potřebné.
Například nahazování nástrahy nemusí probíhat někde na louce, kde by
docházelo k poškozování pomůcek, ale
přímo na vodní ploše.
Děkuji panu Davidu Parishovi za ochotu a vstřícnost při vytváření dobrých
podmínek pro praktický nácvik rybolovné techniky v blízkosti místa běžného konání kroužku. Toho již kroužek
začal využívat.
Pavel Exler, vedoucí kroužku
Už jako třináctiletý v roce 1950
jsem dobře věděl ......
jaký je a jak je důležitý význam obávaného rčení „řezat do politiky“. Ten,
kdo hlasitě přežvykával a přehlušoval
ve vhodnou chvíli veřejně hlásanou
ideologickou propagandu z včerejšího Rudého práva, ten měl našlápnuto
na kariéru. Tak se také mohlo stát, že
jeden občan ze žamberského okolí na
významné schůzi v dusné atmosféře ocitoval ranného Marxe o tom, že
z historického hlediska je dělnická třída hrobařem kapitalismu. Uměl také
i zahrát pěkně na saxofon a stal se ředitelem Československého rozhlasu.
Český premiér Josef Korčák byl s osmi
třídami základní školy světová rarita.
Jiné to však bylo, když se našli – dnes
bychom řekli týpci – řezači do politiky a
současné řezali do lidí. Nemuselo to být
ani řezání do autorit na indexu. Stačilo
pro všeobecný strach řezat do zakuklenců, kteří zarputile neprokazovali, že
jsou na pozicích správného břehu. Tito
řezači se pak snadno stávali obávanými
tajnými policisty a jinými nebezpečnými přisluhovači.
Když to z ideologického tlaku postupně
v osmdesátých letech vyčpělo, tak byly
na podporu stranických proklamací
brány za vděk i jenom podnětné a jiskřivé myšlenky, které měly oživit mantru omletých masmédií. V dusivých
atmosférách se podle těchto kritérií a
hledisek uskutečňovaly výběry poslanců do všech stupňů národních výborů
a zastupitelských sborů. Kandidáti byli
vybíráni gravitačně shora dolů a někdy
si mohli Hasiči, Svaz žen a Zahrádkáři,
sdružení v Národní frontě, také někoho
bezúhonného navrhnout.
V dnešní demokracii, ve svobodné
zemi, je všechno v uplatňování nás jedinců jiné. Blížící se komunální volby
se obecně chápou jako křisťálově čistá
demokratická soutěž těch nejlepších
aktivistů, pevně zakotvených v politických stranách a hnutích, aby zase 4
roky řídili správu našeho města a všech
souvisejících věcí veřejných, které spadají do municipální sféry. Otázka začínajícího volebního boje je před námi.
Jak tu soutěž nejsnadněji zařídit, aby to
volič jednoznačně pochopil a správně
se rozhodl. No inu tak, že aktéři oné
soutěže nebudou řezat do komunální
politiky města, ale nejlépe když budou
řezat jeden do druhého, aby ten nejvíce
pořezaný ztratil u voličů přízeň. Nově
vzniklá zastupitelstva by měla odpracovat, co voličům slíbí na ustavující
schůzi – politickou spolupráci ve prospěch města a nás všech – z daní si je
za to tučně platíme. Máme však obavy,
aby místo této spolupráce nezakládali
budoucí zvolení zastupitelé začínající
volební boj řezáním jeden do druhého
na místo čtyřleté práce –starou pozici
„spolu prát se“. A to my voliči opravdu
nechceme. Ujišťuji čtenáře, že smyslem tohoto příspěvku není plivnutí na
minulost, ani beznadějný povzdech
nebo jásot nad těžkostmi současnosti.
Koncentrace státního kapitálu, ve kterém se realizovala před listopadem celá
hospodářská ekonomika, zajišťovala
při jakýchkoliv odbytových obtížích
a výkyvech stálé životní jistoty. Rozdrobenost polistopadového kapitálu
přinesla žalostnou ztrátu těchto jistot.
Stále pomalá akumulace jeho tvorby nevytváří žádoucí zdroje státních
investic a sociálního polštáře, aby se
zvedla zaměstnanost a zvýšily sociální
jistoty. Přimlouvám se, aby v dalších
číslech ŽL před komunálními volbami
v rubrice – z redakční pošty – si my voliči řekli, co chceme od našich budoucích zastupitelů. Aby nám kandidáti na
volitelných místech jednotlivých kandidátek do zastupitelstva řekli hlavně své
nikoliv stranické představy a cíle, které si kladou do svého poslání v novém
zastupitelstvu. Přestaňme už prosím
jenom řezat jeden do druhého, aby pořezaný ztratil u voličů přízeň. Volič se
stejně rozhodne po svém.
PhDr. Ivan Morávek
„Tosou věci, tosou věci“,
říká Švejk nadporučíku
Lukášovi.
Tak já se po tolika článcích, ve kterých
se to proti mně hemžilo paragrafy a
skutky, které jsem nespáchal, nakonec
dozvídám, že jsem svoji roli v nastolené
kauze vůbec nepochopil. O mne prý nejde, ale vše slouží k osočování starosty
Jiřího Dytrta. Tuto roli zásadně odmítám, neboť si starosty vážím, nejen za
to, co pro město za šest let ve funkci
udělal, ale i jako člověka. Vidím, že k
házení špíny na kohokoliv je vše dobré
a že se s tím roztrhl pytel.
Jinak Vás, pane Neubauere, ač Vás vůbec neznám, vítám mezi těmi, do nichž
se bude kopat jen pro to, že mají nějaký
názor, od pověstné pětky zcela odlišný.
Nejste první, ani poslední, starostou
Dytrtem počínaje a třeba mojí ženou
konče. Mezi to si dosaďte radní města,
řadu pracovníků MÚ, těm všem je různým způsobem vyhrožováno a nadáváno, pokud se moci této pětky a panu
tajemníkovi postaví, anebo pokud třeba pochválí, co pozitivního se v tomto
volebním období podařilo. Atmosféra
strachu, kterou začínají vytvářet, má
vyvrcholit komunálními volbami. Potěš Pánbůh, do nich zbývají tři měsíce
a kousek. To se ještě dočkáme zajímavostí! Doufám ale, že s názorem pana
Neubauera se ztotožní mnoho dalších
Žamberanů, byť ho budou prezentovat
nikoliv v ŽL, ale výběrem zastupitelů
www.zamberk.cz
při volbách. Věřím, že dají přednost
poctivé práci a jejím výsledkům (třeba
finanční stabilizaci města a dalším více
či méně viditelným pozitivním skutkům) před sérií trestních oznámení a
očerňování města ve sdělovacích prostředcích.
„Tak si myslím, pane nadporučíku,
když tolikrát slyším, že jsem úřední blb,
jestli vono to nakonec není pravda.“,
zamyslel se Švejk.
„Kušte, Švejku!“ důrazně zvolal Lukáš.
„To máte jako ňákej Lojza Rys, co měl
koloniál v Libni, vo něm roztrušovali,
že krade a šidí, až mu tam lidi přestali
chodit a šel na buben. A nebyla to nakonec pravda. Když se stokrát omílaná
lež stane pravdou, může to mít neblahý
následky!“ filosofoval Švejk.
M.Chvátil
Poděkování MŠ v Dlouhoňovicích
Děkujeme paní ředitelce Mgr. Zuzaně Knápkové a celému kolektivu MŠ
Dlouhoňovice za roky, kdy se starali o
naše děti.
Ve školce bylo vždy útulno, veselo, voňavo a čisto. Paní ředitelka se stará o
pestrý program, a tak naše děti zažily
nejen plavání, lyžování, pravidelná
divadélka, ale i výlet na kozí farmu, rýžování zlata, lesní cesty za pokladem,
noční přespání ve školce a další nejmenovaná dobrodružství. Na školkovské
zahradě vzniklo nové hřiště a mlhoviště, které je úžasné. Děti se naučily
vystupovat na veřejnosti při různých
obecních akcích. V posledním roce prošly pečlivou předškolní přípravou, a tak
jsou na první třídu výborně přichystány.
Věříme, že naše děti budou mít
na školku ty nejhezčí vzpomínky.
Pěkné a odpočinkové léto celému kolektivu MŠ přejí rodiče předškoláků
Zábavné odpoledne pro rodiče
Dne 29. května jsem navštívila ZŠ 28.
října v Žamberku, kde mě čekalo velké
překvapení. U hlavního vchodu jsem
dostala vysvědčení, na kterém byly předepsány předměty jako například: ma-
tematika, dějepis, český jazyk, chemie
a další. Mým úkolem bylo plnit úkoly
v každém předmětu a získat známku.
Dýchla na mě atmosféra mých žákovských let, která jsem zde trávila.
V učebnách na nás čekaly záludné
úkoly. Žáci, kteří si je pro nás připravili, nám pomáhali a s chutí zapisovali
známky do našeho vysvědčení. Děkuji
všem za příjemně strávené odpoledne.
Velká pochvala patří hlavně dětem a
pedagogům, kterým přeji hodně úspěchů v jejich dalších akcích.
Za Sdružení rodičů Štěpánka Bodnárová.
5
MACEŠKA
hlídání dětí
předškolního věku
Oznamujeme, že v době prázdnin
je Maceška plně obsazena,
ale od září se opět budeme
těšit na Vaše děti.
Vážená redakce,
Foto: M.Sklenka
zasílám Vám fotografii ze srazu spolužaček z Rodinné školy v Žamberku. Posezení
se konalo 12.6.2014 v divadelní kavárničce v Žamberku a bylo to moc milé setkání. Napečené cukroví a vzorná obsluha od mladých servírek nám zpříjemnila odpoledne, na které budeme všechny dlouho vzpomínat. Také na pana Sklenku, který
byl velmi ochotný, a přišel nás vyfotografovat. Za krásné fotky moc děkujeme.
„Zvonivým smíchem kolem nás,
pádí ta krásná léta našeho mládí,
Vaše věrná čtenářka prchají rychle tak jako sen
Anna Stejskalová z Helvíkovic
a v srdci nechávají vzpomínky jen“.
Za Občanské sdružení CEMA Žamberk
MgA. Zuzana Mitvalská
Nastala doba vysvědčení…,
a to si jistě mnozí z nás připomenou
dobu, kdy jsme chodili do školy a někdy
i za školu. Některým z nás tuto dobu
připomenou jejich dítka, když přinesou
vysvědčení. Nevím jak Vy, ale já jsem
často slýchával „to když já jsem chodil do školy…“ nebo „nevím co z tebe
bude“, já jsem si zase říkal, „no jo, už
je to zase tady“. Mnozí z nás si vzpomenou na „své“ učitele i na „svou“ školu.
O tom svědčí i to, že v mládí, když jsem
šel se svým tatínkem po městě a potkali jsme paní Habrovou, nikdy ji neopomněl pozdravit: „ Dobrý den, paní
řiditelko“.
V mém článku je vzpomenuta doba,
kterou už dnes pamatuje málokdo, ale
ten, kdo v té škole učil, tak s velkou
pravděpodobností učil naše rodiče a
některé znala i naše „mladší generace“,
jednak ze vzpomínek našich rodičů, a
některé z nich jsme potkávali ve městě
již v zasloužilém věku. Věřím tomu, že
Vás zaujme i to, které školy v Žamberku tenkrát byly a kdo v nich učil.
Školy národní:
- Obecná a občanská škola chlapecká: Ředitel: Josef Šlemenda,
I. odbor, učitelé obecné školy chlapecké: František Habr, Rudolf Tichý, František Podhaiský, Růžena Marešová;
učitelé na škole občanské: Rudolf Beran, I. odbor, Josef Jakubec II. odbor,
Miroslava Habrová III. odbor, Antonín
Balcar III. odbor,
František Divíšek II. odbor, Matouš
Vycudílek, katecheta, Alfréd Stojnek,
učitel. něm.jazyka.
- Obecná a občanská škola dívčí:
Ředitelka Běla Vondrová I. odbor
(zdravotní dovolenou), zástupce ředi-
telky: Otakar Mastný. II. odbor, učitelé
obecné školy dívčí: Anežka Vaněčková,
Růžena Vernerová, Alois Michal (zdravotní dovolenou), Jiřina Geislerová
(zastup. učitelka);
učitelé občanské školy dívčí: Antonie
Režná I. odbor, Josef Doleček, zást odborného uč., Marie Kalousová, učitelka
domácích nauk.
Školy odborné:
- Odborná škola pro ženská povolání: Dvouletá spojená se živnostenskou
pracovnou šití šatů.
Kuratorium školy: Předseda: Waldemar Mazura, starosta města, místopředsedkyně: Irma Pelclová ,choť vrch.
veterinárního rady, jednatel a pokladník: Otakar Mastný, ředitel, členové:
Josef Doleček, učitel, Ignác Dovrtel,
farář v Klášterci/O., Benno Glükselig,
nájemce pivovaru, Václav Habr, speditér, Anežka Mužíková, choť stavitele,
František Návesník, správce velkostatku, Adolf Pilný, revident důchodkové
kontroly, JUC Miloslav Šíma, vrchní
právní rada okr.spr.výboru, František
Toušek, mistr tesařský, Božena Vašková ,odb.učitelka, Václav Zdobnický,
oficiál berního úřadu, Jaroslav Zářecký, rolník v Líšnici. Učitelský sbor: 1.
interní: ředitel: Otakar Mastný, ředitel
dívčí školy občanské, Anna Houdková, odborná učitelka šití šatů, Matylda
Vašková, odborná učitelka vaření.
2.Externí: Josef Šlemenda, ředitel chlapecké školy, MUDr Zlatkovič, vrchní
okresní lékař, Antonie Režná, odborná
učitelka dívčí občanské školy.
- Státní učebna košíkářská: Správce
školy Václav Langer.
- Státní škola krajkářská: Marie Vogltancová, odborná učitelka.
-škola živnostenská pokračovací:
1. Všeobecná škola pokračovací
2. Odborná škola pokračovací živností oděvních
Školní výbor pro obě školy:
Předseda: Waldemar Mazura, starosta
města, pokladník: Jiří Mazura, obchodník a zástupce obch. živnost. a průmysl. ústředny v Hradci Král., jednatel:
Otakar Mastný, ředitel školy,
členové: Adolf Weihrauch, řezbářství,
Antonín Beran truhlář, Miloslav Mareš, lékárník, Jaroslav Kalous, zástupce města, František Toušek, zástupce
městské spořitelny, Vlastimil Jireš,
zástupce živnostenských společenstev,
Václav Fiedler, zástupce obchodního
grémia, Josef Thoma, zástupce min.
školství a národní osvěty, Josef Režný, Josef Stejskal, František Kalous,
zástupci okresního správního výboru,
Josef Mužík, stavitel, Alois Žabokrtský,
malíř, zástupci zemského správního výboru, František Podhaiský, učitel, Antonín Volf, truhlář, - učitelé ze živnostenské praxe: Oldřich Kočí, stavitelský
asistent, Josef Rous, mistr řezbářský,
Josef Štefek, mistr zámečnický, Anna
Vondrová, dámská krejčová.
Tolik výňatek z „Adresáře města Žamberka v roce 1928.“
Pro porovnání:
V r. 1900 měl Žamberk 3422 obyvatel
(tento počet zřejmě vlivem I. světové
války klesl na 3072 r.1928) a v témže
roce zde již byly školy obecné a měšťanské, školy odborné – košíkářské a
v těchto školách působili: 2 řiditelé, katecheta, 10 učitelů a 5 učitelek.
Zdroj: „Průvodčí po Žamberku a okolí“
z r. 1902.
J.Merganc, Žamberk
6
Žamberské listy
Vážení obyvatelé města Žamberka,
stejně jako řada dalších lidí v našem městě jsme i my dlouhodobě nespokojeni s
prací jeho reprezentace. Uvědomujeme si však, že plané řeči v závětří ničemu nepomohou, a proto jsme se rozhodli, že se pokusíme pro změnu v Žamberku udělat
něco aktivně.
Chceme, aby se dobré mezilidské vztahy a přátelské prostředí v našem městě staly
něčím zcela přirozeným, stejně tak jako základní důvěra mezi lidmi. Domníváme
se, že obyvatelé by měli mít možnost maximálně se do chodu města zapojit, a město by s nimi mělo zcela otevřeně komunikovat. Nechceme zaplavovat ŽL nekonečnými polemikami, ale chceme záležitosti, týkající se Žamberka, řešit věcně a
racionálně. Základem fungující obce je vždy transparentní hospodaření se svěřenými prostředky a majetkem a aktivní vytváření příležitosti pro jeho další rozvoj.
Naprostým základem je však pokorný, zodpovědný a otevřený přístup k veřejnosti.
Přidejte se k nám a staňte se aktivními obyvateli, kteří vědí, v jakém městě chtějí
žít a chtějí pro to něco udělat.
Za místní sdružení politické strany Republika Martin Fránek, Jiří Pelinka, tel. 602 292 994
Vážení spoluobčané,
Hnutí ANO 2011 získalo v Žamberku v květnových volbách do
Evropského parlamentu celkem 17,32 % platných hlasů a o pouhé dva hlasy skončilo těsně na druhém místě. Děkujeme všem voličům Ano 2011 za podporu. Hnutí ANO v Žamberku je novým subjektem na lokální politické scéně, který hledá
nové sympatizanty a zájemce o aktivní spolupráci, jimž není budoucnost našeho
města a budoucnost našich dětí lhostejná. Všem spoluobčanům, kterým nejsou
cizí obecné principy hnutí ANO, nabízíme možnost zapojit se s námi do diskuse o
volebních tématech a prioritách vhodných pro rozvoj našeho města a podílet se
na vytvoření takového volebního programu, který bude mít ambice splnit jejich
vlastní očekávání. Za členy hnutí ANO 2011 v Žamberku Zdena Šebková a Bc. Martin Filip,
kontakt: [email protected], tel. 736 766 877
BĚH NADĚJE V ŽAMBERKU
Běh naděje, který se konal v úterý 17.
června v Žamberku, byl jedním z 62
Běhů naděje, které se v letošním roce
běží po celé České republice. Jedná se
o sportovně společenské humanitární
akce inspirované Během Terryho Foxe,
který v České republice úspěšně probíhal v letech 1993 – 2007 a na nějž Běh
naděje volně navazuje. V Žamberku se
tento druh akce spojený s humanitární
sbírkou na podporu výzkumu rakoviny
konal již po 18.
Doprovodný program se odehrál na
prostranství před Divišovým divadlem
a tradičně začal malováním na asfalt.
Většina výtvarných děl vznikla pod rukama dětí z MŠ Čtyřlístek, připojit se
však mohl kterýkoli zájemce. Na silnici tak vznikla galerie pestrobarevných
obrázků a porota ocenila autorky tří
nejkrásnějších – těmi byly Laura Hermanová, Tereza Páchová a Kristýna
Smrčková.
V doprovodném programu vystoupily
mažoretky ze ZŠ Nádražní 743, Neonek při MŠ Sluníčko, Taneční skupina
Neon MINI 1 a DVK 2 a žáci ze Speciální SŠ a ZŠ Žamberk. Každoroční
součástí programu byla také soutěž
školních týmů. Tentokrát se mezi sebou
utkala družstva ze ZŠ 28. října, ZŠ Nádražní 743 a SSŠ a ZŠ Žamberk. Týmy
bojovaly ve třech více či méně náročných disciplínách, které jistě pobavily
a zaujaly nejen samotné soutěžící, ale
především značné řady fanoušků a přihlížejících diváků. Vítězi se pro tento
rok stali zástupci ze ZŠ Nádražní 743.
Za zmínku jistě stojí i stanoviště Českého červeného kříže z Ústí n.O., kde si
bylo možné vyzkoušet poskytnutí první pomoci. Celkem se zaregistrovalo
392 účastníků a na boj proti rakovině
věnovali částku 8.526 Kč. Cyklistické
i běžecké tratě byly vedeny Zámeckým
parkem.
Děkujeme rodině Parishů, která nám
běh parkem umožnila.
Běh naděje pořádalo Město Žamberk
a ZŠ 28. října 581 Žamberk ve spolupráci s MP FIDIKO a SVČ ANIMO
Žamberk. Děkujeme nejen těm, kteří
se podíleli na zdařilém průběhu akce,
ale také všem účastníkům Běhu naděje,
kteří podpořili výzkum rakoviny.
Foto a text Petra Brůnová,
referentka pro kulturu a propagaci města
TS NEON ŽAMBERK MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY
VE STREET DANCE
Neděle 8. června 2014 byla pro TS Neon
historicky nejúspěšnější nedělí – TS
Neon se poprvé od svého vzniku stal
Mistrem České republiky ve street dance! Děti z DVK 1 se svou choreografií
„Svět dětí“ vybojovaly na Beat street
v Brně zlatou medaili a staly se tak právoplatnými držiteli titulu Mistr ČR pro
rok 2014!
Cesta k takovému úspěchu nebyla ovšem jednoduchá. Co jí předcházelo?
Roky tvrdého tanečního tréninku a náročný půlroční trénink letošní soutěžní
choreografie. Účast (a samá vítězství!)
na pohárových soutěžích. Vítězství
v Hradci Králové na regionálním kole
seriálu MČR ve street dance. A po velkém očekávání také velké zklamání na
Mistrovství Čech v Chomutově, kdy naši
tanečníci skončili ve finále čtvrtí…
Konec dobrý, všechno dobré – nominace na Beat street (oficiální Mistrovství
ČR ve street dance vyhlašované Czech
dance organization) byla pro 9 – 12 leté
tanečníky i pro jejich trenérku René Šebkovou velkou výzvou - do Brna odjížděli
s obavami, ale i s nadějí. Do Brna, kde se
sejde taneční elita celé republiky…
První naší brněnskou radostí byl postup
do finále mezi 6 nejlepších choreografií.
Malý podorlický Žamberk mezi tanečními školami z Prahy a Brna! A po finále
to nejlepší – vyhlášení výsledků. Nebyli
jsme ani šestí, ani pátí a hurá ani čtvrtí – máme medaile! Od moderátorky
přichází pro první tři finalisty pozvánka
na soutěžní parket. A vyhlašuje se dál
a my stojíme v kroužku a držíme se za
ruce – nejsme ani třetí! A pak zazněla ta
nejkrásnější moderátorčina slova: „na
druhém místě se umístil B-Original a
na prvním TS Neon Žamberk!“ … Radost byla veliká – smích a slzy se mísily
dohromady, gratulace od rodičů, foto-
grafování s medailemi a trofejí,… prostě
vše, co si může vítěz finále MČR přát…
Tanečníci z DVK 1 byli letos našimi
nejúspěšnějšími. Ale i ostatní se dočkali nemálo úspěchů. Nejmenší děti
z MINI 2 (4 – 6 let) získaly 2 bronzové
medaile v Jičíně a Jablonném. Zkušenější děti z MINI 1 (7 – 8 let) zabodovaly
na každé soutěži. Většinou si odnesly
stříbro (Region MČR v Hradci Králové,
Rychnov, Hronov a Jablonné) a v Jičíně
dokonce zvítězily. Tanečníci z DVK 2
(oproti DVK 1 méně zkušení 9 – 11 letí
tanečníci) byli druzí v Hradci Králové
na regionu MČR, třetí v Hronově, sedmí na Mistrovství Čech v Chomutově.
Jejich nejlepším umístěním bylo osmé
místo na Beat streetu v Brně, kde si
zatančili s těmi nejlepšími a přesto se
v celkovém pořadí neztratili… Tanečníci
z JVK 1 (12 – 16 let) svými výsledky také
nezapadli – byli třetí na Taneční skupině roku v Chrudimi, druzí na regionu
MČR, první v Jablonném, třetí v Jičíně a
první v Hronově. Méně zkušení z JVK 2
(11 – 15 let) byli pátí na regionu, šestí
v Hronově a medaile se dočkali v Jičíně,
kde byli třetí. „Dospěláci“ z HVK (16 a
více let) byli druzí v Hradci Králové na
regionu MČR a desátí na Mistrovství
Čech v Praze. A naši „rodiče“ z SVK (25
let a výš) byli druzí na regionu v Hradci,
v Jičíně získali Zvláštní ocenění od poroty a na Beat street obsadili krásné šesté
místo.
A na závěr? Především ještě jednou
velká gratulace tanečníkům z DVK 1 a
jejich trenérce René Šebkové za Mistrovský titul.
Poděkování - všem tanečníkům za
tvrdou dřinu a úžasné taneční výkony,
rodičům za podporu svých dětí a spolupráci s námi, trenérům a choreografům
– René Šebkové, Verče Procházkové,
Lee Bílé, Domovi Židkovi, Papájovi,
Spajxovi a Páje Michalovičové za práci
s tanečníky a za super choreografie. A
v neposlední řadě poděkování Městu
Žamberku a našim sponzorům za finanční či materiálové příspěvky. Díky!
Bc. Lucie Kluková, vedoucí TS Neon
Kompletní výsledky soutěžní sezóny
2014 najdete na www.neon.zamberk.cz/
aktuality.
www.zamberk.cz
7
100 let od vypuknutí první světové války v Žamberku
V letošním roce si připomínáme událost, která významně ovlivnila celé generace lidí
včetně žamberských občanů. Touto událostí bylo vypuknutí světové války, které doslova převrátilo dějiny evropských národů, a na jejímž konci vzniklo samostatné Československo. Při této příležitosti, Vám čtenářům Žamberských listů, bude postupně
přiblížena historie první světové války, tak, jak se dotýkala našeho města.
učitelstvo.
Pro srovnání jsou zajímavé údaje z kroniky města Žamberka, jejíž záznamy
byly sepsány až po válce.
….Provokace Rakouska proti Srbsku
pořádáním velkých císařských manévrů
1. část
ho trůnu Františka Ferdinanda d´Este v červnu 1914 na samých hranicích SrbV každém městě, městečku i malé vesni- provedený 28.června v Sarajevu. K této ska se mu vymstila.
ci najdeme pomník padlým, který posta- události máme dobový zápis z kroniky Srbský student zastřelil městem Saravili občané pro jejich připomenutí. Když Měšťanské školy dívčí v Žamberku:
jevem v autu projíždějícího následníka
se pozorně zadíváme na jejich příjmení, Následník trůnu arcivévoda František trůnu rakousko-uherského arcivévodu
zjistíme, že se na pomnících opakují i ve Ferdinand a jeho choť Kněžna z Hohen- Františka Ferdinanda d‘ Este a jeho
více řadách. Všude se odehrávaly smut- bergu obětí atentátu v Sarajevě.
choť. …
né scény na nádražích při loučení rodin, Na cestě k uvítání do radnice vržena na Starosta města Karel Doubrava svolal
žen s muži, kteří byli ve velkých počtech automobil arcivévodův puma. Puma, kte- mimořádnou schůzi městské rady, kde
mobilizováni. V městských a obecních rou následník trůnu odrazil, vybuchla a přečetl telegram o zavraždění arcivékronikách najdeme záznamy o počtech zranila 6 osob z obecenstva. Po uvítání na vody a vévodkyně. Poté se členové rady
odvedenců, prvních rekvizicích, postup- radnici podniknul následník s chotí pro- odebrali na okresní hejtmanství, kde
ném zvyšování cen potravin a s tím spo- jížďku městem, jistý mladík z brownin- projevili jménem města Žamberka soujené lichvě. Jsou zde zmínky o upisování gové bambitky vystřelil na arcivévodův strast. Ohlas atentátu v Žamberku nebyl
válečných půjček, rekvírování zvonů a automobil. Arcivévoda zasažen do obliče- velký. Většina obyvatel se domnívala, že
policejních bezpečnostních opatřeních. je, Kněžna z Hohenbergu do života. Oba ultimátum, které Rakousko-Uhersko
Nezáleželo na národnosti při dopadu podlehli zraněním. Pachatelem prvého předalo Srbsku, je pouhý strašák. Značtěchto událostí na obyvatele, ktená část středních vrstev a honoraSDRUŽENÍ ZÁJEMCŮ O VOJENSKOU HISTORII a
ří zde v českých zemích žili. Na
ce byla ovlivněna vlastníky zámOBECNÍ ÚŘAD STUDENÉ
tyto události nebyli lidé v celém
ku, c. k. úřadů a prof. E. Alberta a
si Vás dovoluje pozvat na výstavu
Rakousku-Uhersku v žádném
tudíž loajální k Rakousku. Pouze
případě připraveni. V celé močlenové Sokolské organizace a
narchii bylo dlouhé období míru.
část veřejnosti skrytě projevovala
I když ještě žili pamětníci války
sympatie k slovanskému Srbsku.
r.1866, tak to byla velice dlouhá
Rakousko-Uhersko předalo dne
doba a mír začali lidé všech vrstev
23. července prostřednictvím
považovat za setrvalý stav. Vysvého ministra zahraničí hraběte
puknutím první světové války se
Leopolda Berchtolda Srbsku ulvše změnilo i v Žamberku. V jejím
timátum. Jeho obsah byl několiprůběhu můžeme sledovat stále
krát přímo konzultován s německlesající životní úroveň obyvatelkým císařem Vilémem II. a jeho
stva. Nejtěžší chvíle prožívali obporadci. Tato věc byla důležitá,
čané v době, kdy se naplno projeneboť požadavky byly úmyslně
vil nedostatek potravin a dalšího
formulovány tak, že pokud by je
zboží denní potřeby. Zavedený
Srbsko přijalo, přestalo by fungoválečný aprovizační systém se
vat jako samostatný stát. Lhůta
totiž neosvědčil. Město Žamberk
na odpověď byla stanovena do 48
"VÁLKA NAŠICH DĚDŮ"
však přesto dokázalo prozíravou
hodin. Srbsko začalo preventivně
(fotografie, pohlednice, zbraně a předměty denní potřeby z období
organizací zajistit lidem základní
mobilizovat, ale bylo rozhodnuto
Velké války 1914-1918)
potraviny. Přesto lidé trpěli ne- VERNISÁŽ VÝSTAVY SE USKUTEČNÍ 25. 7. 2014 v 18.00 HODIN předejít válce a podmínky ultimádostatečnou výživou. Postupně
ta splnit, což se mu podařilo až na
VÝSTAVA SE KONÁ VE DNECH 26. – 27. 7. 2014
V DOBĚ OD 9.00 DO 18.00 HODIN
začala vystupovat do popředí tojediný bod. Rakousko-Uherská
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU NA STUDENÉM
tální povaha světové války, která
vláda tuto vcelku vstřícnou srbpřinesla ohromnou mobilizaci
skou odpověď nepřijala a dne 26.
lidských zdrojů. Již počátkem války bo- atentátu pumového byl typograf z Tre- července vyhlásila částečnou mobilizaci.
jovaly na obou válčících stranách mili- binje Čabrinovič, revolverového atentátu Události nabraly vzhledem ke složitému
ony odvedenců. Jen z města Žamberka gymn. studující Princip z Grahova. Arci- systému spojeneckých smluv na rychbylo za celé období války ve vojenské vévoda vracel se 2. 7. 1914 z přehlídky voj- losti. Rusko jako spojenec Srbska bylo
službě přibližně 450 osob. Z tohoto po- ska, vracel se od velkých manévrů bosen- rozhodnuto provést částečnou mobiličtu padlo 51 osob a 28 jich bylo nezvěst- ských, které ukončil armádním rozkazem zaci. Na to reagovali spojenci Rakousných. Na jejich místa musela v zázemí plným chvály pro vojsko. Tělesné ostatky ka-Uherska, a to Německo a Itálie takto:
nastoupit náhrada, a to ženy i děti. Ženy vznešeného arciknížete a jeho choti pře- pokud se ruským spojencům Velké Brizačaly pracovat a samy řídit stroje, které vezeny do Vídně a tam vykonány slavné tánii a Francii nepodaří odvrátit Rusko
byly dříve doménou mužů, a to jak v ze- pohřební obřady, následujícího dne pak od válečných příprav, budou také mobimědělství, tak v továrnách. Přirozenou převezeny do Artstettenu v Horních Ra- lizovat. Válka se tedy zdála nevyhnuteldoménou žen byla však i nadále chari- kousích a tam uloženy v rodinné hrobce, nou.
Pokračování příště.
Pro ŽL zpracoval Mgr. Petr Hažmuka
tativní péče, neboť právě ženy za války kterou si arcikníže byl zřídil při Kostele
v čele hladových pochodů a demonstrací svého zámku. Poručníkem jeho tří dítek je
poznaly veškerou tíhu starostí, jak uživit jejich strýc hrabě Jaroslav Thun z Kvasic Použitá literatura a prameny:
své děti. Ženy nahradily muže nejenom na Moravě. Smutek a soucit, jaký vyvolal Petr HAŽMUKA, Dopad válečných
při fyzické práci, ale i při organizaci ve- tento hrozný čin, byl v Čechách všeobecný událostí na život obyvatel Žamberka
řejného života.
a nebude tak snadno zapomenut. Kono- v letech 1914–1918. (Diplomová práAtentát na následníka trůnu Ferdinanda piště, oblíbené sídlo zvěčnělého arcikníže- ce), Hradec Králové 2011. Universita
d‘ Este v Sarajevu
te a jeho rodiny, osiřelo. Smuteční boho- Hradec Králové. Fakulta filosofická.
Záminkou k vyvolání I. světové války služby konány byly v Žamberku dne 3. 7. SOkA Ústí nad Orlicí, f.
se stal atentát na následníka rakouské- 1914, jichž se zúčastnila školní mládež a Archiv města Žamberka
Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí
nabízí vzdělávání v akreditovaných
kvalifikačních kurzech:
SANITÁŘ a PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Kurzy jsou pořádány v rámci udržitelnosti projektu: Posílení absorpční
kapacity v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,
CZ.1.07/3.2.13/02.0044
Zahájení obou kurzů: podzim 2014
(podmínkou je minimální počet přihlášených – 20 osob).
Cena kurzu: 6.500,- Kč. Cena kurzu
je včetně vzdělávacích materiálů. Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky.
Adresa školy:
Střední zdravotnická škola
Smetanova 838
Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01
e-mail: [email protected]
Další informace a přihlášku naleznete
na webových stránkách školy www.
szsuo.cz v oddíle Kurzy na SZŠÚO.
V případě dalších dotazů kontaktujte
Mgr. Zdenku Ročkovou,
manažerku kvalifikačních kurzů,
e-mail: [email protected],
telefon: 728 754 890.
Služba
pro nedoslýchavé
v Centru sociálních služeb Žamberk
se uskuteční
15. července 2014
od 8:00 do 11:30 hod.
Za poradenské středisko
pro nedoslýchavé Král Vladimír
Hledáme vhodného kandidáta na
pracovní pozici
Akce se koná ve spolupráci se Státním okresním archivem Ústí nad Orlicí
vedoucí manažer
Polikliniky v Žamberku.
Předpokládaný termín nástupu
dle dohody. Vaší náplní práce
bude:
vedení společnosti včetně personální agendy, zajišťování provozu
Požadavky na kandidáta:
SŠ nebo VŠ ekonomického nebo
technického směru, praxe na srovnatelné pozici min. 5 let výhodou
Nabízíme:
- odpovídající fin. ohodnocení
- práci v Žamberku
- prac. poměr na dobu neurčitou
Více na
www.poliklinika.zamberk.info
K. Vojta, jednatel
8
Žamberské listy
12. července – sobota ve 20:00 hod.
27. července – neděle v 17:00 hod.
2D l Zakončovací film MFF Karlovy
Vary uvidíte souběžně se slavnostní projekcí ve Velkém sále Hotelu Thermal!
3D l USA – animovaný
česky / přístupný / 105 min. / 130,-Kč
Divoké historky
INFORMACE:
telefon: 465 614 583
e-mail: [email protected]
www.fidiko.cz
Program kina
1. července – úterý ve 20:00 hod.
13. července – neděle v 17:00 hod.
Mikulášovy patálie na prázdninách
2D l Francie-komedie
česky / přístupný / 95 min. / 110,-Kč
13. července – neděle ve 20:00 hod.
Noe
Joe
2. července – středa ve 20:00 hod.
15.července – úterý ve 20:00 hod.
3D l USA – fantasy drama
česky / od 12 let / 134 min. / 120,-Kč
Bony a klid 2
2D l ČR – drama
česky / od 12 let / 90 min. / 110,-Kč
3. července – čtvrtek v 17:00 hod.
Transformers: Zánik
3D l USA / Čína – akční scifi
česky / přístupný / 140 min. / 150,- Kč
3. července – čtvrtek ve 20:00 hod.
X Men:Budoucí minulost
3D l USA – akční
česky / přístupný / 120 min. / 130,-Kč
4. července – pátek od 21:30
Probudím se včera
Letní kino na Pěší zóně
5. července – sobota ve 20:00 hod.
2D l USA – drama
titulky / od 15 let / 117 min.
Zakázané uvolnění
2D l ČR – komedie
česky / od 12 let / 77 min. / 100,-Kč
16. července – středa ve 20:00 hod.
Godzilla
3D l USA – akční
titulky / přístupný / 119 min.
17. července – čtvrtek v 17:00 hod.
Mikulášovy patálie na prázdninách
2D l Francie – komedie
česky / přístupný / 95 min. / 110,-Kč
17. července – čtvrtek ve 20:00 hod.
26. července – sobota ve 20:00 hod.
Úsvit planety opic
Běž, chlapče, běž
2D l USA – akční
titulky / od 12 let / 130 min. / 120,-Kč
6. července – neděle v 17:00 hod.
Monty Python živě
(převážně)
2D l Německo / Polsko – válečný
titulky / od 12 let / 112 min. / 90,-Kč
Rio 2
3D l USA – animovaný
česky / přístupný / 101 min. / 130,-Kč
6. července – neděle ve 20:00 hod.
Cesta ven
20. července – neděle ve 20:00 hod.
VB – komediální show
Přímý přenos z londýnské O2 Arény!
Poslední noc Monty Pythonů vtrhává
do kin celého světa!
titulky / přístupný / 250,-Kč
2D l ČR – drama
česky / od 12 let / 103 min. / 80,-Kč
22. července – úterý ve 20:00 hod.
8. července – úterý ve 20:00 hod.
2D l Švédsko – komedie/drama
titulky / přístupný / 82 min. / 100,- Kč
Pompeje
3D l USA – romantický akční
titulky / 102 min. / od 12 let / 120,- Kč
9. července – středa ve 20:00 hod.
Všiváci
2D l ČR – drama/komedie
česky / od 12 let / 98 min. / 100,- Kč
Stoletý stařík,
z okna a zmizel
který
vylezl
23. července – středa ve 20:00 hod.
Magický hlas rebelky
2D l ČR – dokument
česky / přístupný / 90 min. / 100,-Kč
24. července – čtvrtek v 17:00 hod.
Amazing Spider-Man 2
Violetta koncert
3D l USA – akční
česky / od 12 let / 142 min. / 130,-Kč
10. července – čtvrtek ve 20:00 hod.
24. července – čtvrtek ve 20:00 hod.
27. července – neděle ve 20:00 hod.
30. července – středa ve 20:00 hod.
10. července – čtvrtek v 17:00 hod.
2D l Argentina – hudební
titulky / přístupný / 96 min. / 80,-Kč
Love song
2D l USA – romantický
titulky / přístupný / 104 min. / 110,-Kč
11. července – pátek
Méďa Béďa
Letní kino na Pěší zóně
Díra u Hanušovic
2D l ČR – komedie
česky / od 12 let / 102 min. / 120,-Kč
25. července – pátek
Příběh kmotra
Letní kino na Pěší zóně
Jak vycvičit draka 2
29. července – úterý ve 20:00 hod.
Captain America: Návrat prvního Avengera
3D l USA – akční
česky / od 12 let / 136 min. / 130,-Kč
31. července – čtvrtek v 17:00 hod.
Lego příběh
3D l USA – animovaný
česky / přístupný / 95 min.
31. července – čtvrtek ve 20:00 hod.
Zejtra napořád
2D l ČR – romantická road movie
česky / přístupný / 98 min. / 120,-Kč
Turistické informační středisko
Žamberk Nabízí v prodeji vstupenky:
Walterovy slavnosti 12.7.2014,
Bystřec - vstupné 140,- Kč
program:
jarmark řemesel a výrobků, koncerty skupin Děda Mládek Illegal
Band a Argema, show s koňmi,
dílny pro děti
a zábavný program,…
více informací najdete na
www.wal.ic.cz
Soutěž o nejoblíbenější
informační centrum 2014
Asociace turistických informačních
center ČR ve spolupráci s VLP, a.s.,
která je vydavatelem regionální sítě
Deníku a portálu www.denik.cz a
agenturou CzechTourism vyhlašuje
6. ročník soutěže popularity turistických informačních center s názvem „Informační centrum 2014“.
Pokud jste spokojeni s našimi službami, tak pro nás můžete hlasovat
do 31. července 2014 na www.denik.cz/infocentra. Za Vaše hlasy
předem moc děkujeme.
Kateřina Šípková, vedoucí IS
www.zamberk.cz
9
Společenská rubrika
Manželství uzavřeli
07.06.2014 ve 12:00 hod.
Milan Coufal, Jehnědí 17
Martina Lukeslová, Ústí n.O., 1357 07.06.2014 ve 13:00 hod.
Tomáš Hubálek, Líšnice 251
Eliška Dittertová, Líšnice 251 lll
14.06.2014 v 10:15 hod.
Lukáš Novák, Žamberk
Dana Vítková, Žamberk 14.06.2014 v 11:45 hod.
Jan Štajner, Žamberk
Hana Chlupsová, Žamberk 21.06.2014 ve 14:00 hod.
Remigiusz Macuga, Bielawa, Polsko
Soňa Vargová, Žamberk Bc.Šulcová Petra, matrikářka
BLAHOPŘEJEME k výročí
05.07. Miluše Pořtová
92 let
12.07. Hana Faltusová
89 let
14.07. Luděk Adamec
89 let
21.07. Anna Novotná
86 let
23.07. Marie Hynková
86 let
01.07. Zdenka Černohousová 85 let
07.07. Miroslav Podhájecký 85 let
29.07. Edita Nebeská
85 let
16.07. Anna Vyhnálková
84 let
25.07. Jan Goňa
82 let
31.07. Bernarda Mrázková 82 let
19.07. Karel Novotný
81 let
VZPOMÍNÁME
18.05. Jaromíra Kopecká
Klostermannova 1075
25.05. Zdeňka Šafářová
Albertova 357
31.05. Miroslav Zeman
28. října 1016
08.06. Marie Žabková
Divišova 668
09.06. Josef Vychytil
nám. Gen. Knopa 832
14.06. Dana Kašparová
Tylova 750
14.06. Marie Kalousková
Za Kopečkem 255
15.06. Libuše Valášková
28. října 1019
VZPOMÍNÁME
Dne 2. července 2014
uplynou tři roky,
kdy nás navždy opustila
paní Zdeňka Havlíčková
ve věku 90 let.
Vzpomínají přátelé
Dne 4. července 2014
uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Anna Kotyzová
Mnozí z Vás ji pamatují zejména jako
prodavačku v prodejně „Kniha“ v Žamberku. Kdo jste ji znali, věnujte ji společně s námi tichou vzpomínku.
Děkujeme. Moc nám chybíš.
dcera Ladislava s rodinou
lll
Dne 7. července 2014
vzpomeneme 25. výročí
úmrtí
pana Jaroslava Žabky
Kdo jste ho znali, věnujte mu společně
s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.
Vzpomínají manželka Hanka a děti
Jarda, Radek a Renata s rodinami
lll
Dne 27. července 2014
vzpomeneme nedožitých
stých narozenin našeho
tatínka pana Jiřího Fogla.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Jiří Fogl, MUDr. Věra Starůstková,
Ivan Fogl
72 let
Informace z knihovny
Městská knihovna oznamuje, že v
době prázdnin bude uzavřena v týdnu od 11. do 15. srpna 2014.
Kromě této uzavírky se výpůjční doba
o prázdninách nemění a je otevřeno
každý pracovní den v obvyklých časech:
po: 8:00 – 10:45 12:00 – 19:00
út: 8:00 – 10:45 13:00 – 18:00
st, čt: 8:00 – 10:45 13:00 – 17:00
pá: 15:00 – 18:00
Přijďte si do knihovny vybrat čtení, hry
či CD na nastávající prázdniny a dovolené!
Půjčujeme:
l knihy - výběr máme z více jak 52 tisí-
ců knih
lčasopisy
- odebíráme téměř stovku
titulů
laudioknihy - česká a světová literatura na CD
l společenské hry - velký výběr her pro
děti i dospělé
58 let
83 let
70 let
89 let
84 let
85 let
75 let
Vážení spoluobčané, sestry a bratři,
Náboženská obec CČSH v Žamberku
Vás srdečně zve na
NEDĚLNÍ SLAVNOSTNÍ
BOHOSLUŽBU
do Husova sboru v ul. Českých bratří.
Bohoslužba se vzpomínkou na
mučednickou smrt Mistra Jana Husa
se bude konat v neděli
6. července 2014 od 9:15 hod.
Srdečně zve Rada starších
s farářem E. Kukuczkou
Pasování prvňáčků na čtenáře
V pátek 6. června proběhlo v Městské
knihovně v Žamberku za přítomnosti
pana starosty tradiční slavnostní pasování žáků prvních tříd na čtenáře.
Prvňáčci do knihovny jako vstupenku
přinesli nakreslené obrázky z knížek,
které již přečetli. Ještě před složením
slibu byly děti „přezkoušeny“: poznávaly ukázky z knih, odpovídaly na otázky týkající se literárních hrdinů, luštily
přesmyčky atd. Prokázaly také, že se
dovedou ke knížkám správně chovat a
pečovat o ně. Nejlepší čtenář z každé
třídy poté přečetl Slib čtenáře, který
děti skládaly do rukou pana starosty.
Na památku si všechny odnesly knížku
Magdaleny Wagnerové Od A do Zet,
která byla letos vydána v rámci celostátního projektu Knížka pro prvňáčka. Pasování v žamberské knihovně se
zúčastnily čtyři první třídy z obou žamberských škol, celkem 81 dětí.
Ing.Jana Hlaváčová, ředitelka MK
Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel
ZO SPCCH Žamberk informuje .....
Dne 19. 6. se uskutečnil další z poznávacích zájezdů pořádaných
ZO SPCCH Žamberk. Tentokrát jsme navštívili Janské Lázně, udělali si
zastávku na Pomezních boudách a potom jsme prošli park miniaturních staveb Dolního Slezska v Kowarech. Závěrečnou tečkou byla výborná večeře v Novém Městě n. Met. Tak zase někdy příště...
Upozornění: SPCCH připravuje na měsíc srpen fyzicky nenáročný zájezd do
oblasti Adršpachu a Broumovska.
Za výbor D.Topičová
Sledujte informace v ŽL č. 13 a informačních skříňkách.
www.knihovnazamberk.cz
tel. 465 614 663
[email protected]
10
Žamberské listy
l Základní škola Žamberk, 28.října 581
Na foto M. Pokorné
zleva A. Hovádková, J.Janovcová, B.Havlíková, J.Dytrt
v SSZŠ Žamberk, Tyršova 214, která se umístila na II.místě.
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ŠKOL VE SBĚRU
papíru, nápojových kartonů a elektrozařízení
Město Žamberk vyhlásilo vloni v září
pro všechny místní školy 7. ročník
soutěže ve sběru druhotných surovin.
Žáci a studenti žamberských škol, kteří se zapojili do soutěže, odevzdávali
od začátku školního roku starý papír,
prázdné krabice od nápojů a nepotřebné drobné elektrospotřebiče. Nyní, s
koncem školního roku, byla soutěž
ukončena a vyhodnocena. Soutěžilo se
ve čtyřech kategoriích a o konečném
pořadí jednotlivých škol se bojovalo do
posledních chvil. Na prvním místě se
již počtvrté umístila Základní škola
Žamberk, 28. října a obhájila své prvenství z loňského roku. Školy zapojené do soutěže, které se umístily do třetího místa, obdržely finanční odměny
v celkové výši 48.000 Kč a nejlepším
jednotlivcům byly předány věcné ceny.
Náklady na sběr, převoz do výkupny
nebo sběrného dvora a odměny soutěžícím byly financovány z prostředků
města Žamberka a také za podpory
Zahradní slavnost
Tradiční dětský den jsme se letos na
Speciální střední škole a základní škole
rozhodli připravit trošku netradičně…
Prostředí školy vybízelo k uspořádání
Zahradní slavnosti. Altán na zahradě
se rozzářil barevnými balónky, girlandami a konfetami. Dobrůtky k občer-
partnerů soutěže, společností Elektrowin, a.s., ASEKOL, s.r.o., a EKO-KOM, a.s. V rámci 7. ročníku soutěže
bylo odevzdáno více než 78 tun papíru,
2,5 tuny nápojových kartonů a 8,3 tun
dosloužilých elektrozařízení.
Proto všem patří velká pochvala i poděkování.
Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo pět škol. K tradičním účastníkům přibyla i mateřská škola Sluníčko.
Přestože se v tomto školním roce neumístila na žádné z oceňovaných pozic,
tak jistě přispěla k lepšímu životnímu
prostředí ve městě a ekologické výuce
našich nejmenších. Mateřská škola
Čtyřlístek se 112 žáky se stejně jako
v předchozím ročníku umístila na krásné třetí pozici v kategorii nápojových
kartonů. Přeborníky jsou jistě také děti
ze Speciální základní školy v Tyršově
ulici, které předaly k recyklaci více než
3 tuny elektrozařízení.
Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství ......................................1.místo
Sběr papíru dle průměru na žáka ...............................................................1.místo
Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka ..........................................2.místo
Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka ..............................2.místo
Finanční odměna celkem: 18.000,- Kč
l Speciální střední a základní škola Žamberk, Tyršova 214
Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka ..........................................1.místo
Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka ..............................1.místo
Sběr papíru dle průměru na žáka ...............................................................2.místo
Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství ......................................3.místo
Finanční odměna celkem: 17.000,- Kč
l Základní škola Žamberk, Nádražní 743
Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství ......................................2.místo
Sběr papíru dle průměru na žáka............................................................... 3.místo
Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka ..............................3.místo
Finanční odměna celkem: 10.000,- Kč
l Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk, Tylova 1244
Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka ..........................................3.místo
Finanční odměna celkem: 3.000,- Kč
Dětem i jejich učitelům patří velké poděkování. Školy získaly zajímavé finanční odměny a děti, nejpilnější sběrači, drobné dárky. Přejeme všem zúčastněným slunečné prázdniny nebo dovolenou a se začátkem příštího školního roku zveme všechny
žamberské školy do dalšího, již 8. ročníku sběrové soutěže.
Výsledky a informace o soutěži najdete také na webových stránkách města: www.
zamberk.cz v sekci Odpadové hospodářství – Krátké zprávy.
Pořadí škol v 7. ročníku sběrové soutěže
PAPÍR
NÁPOJOVÉ KARTONY
ELEKTROZAŘÍZENÍ
Ø hmotnost
v kg na 1 žáka
1. Základní škola, 28. října 581
114,0
2. Speciální stř. a základní škola, Tyršova 214
110,0
3. Základní škola, Nádražní 743
54,0
4. Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244
31,0
5. Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen.Knopa
14,0
1. Speciální stř. a základní škola, Tyršova 214
5,4
2. Základní škola, 28. října 581
4,3
3. Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244
2,1
4. Základní škola Žamberk, Nádražní 743
0,6
1. Speciální stř. a základní škola, Tyršova 214
42,0
2. Základní škola, 28. října 581
12,0
3. Základní škola, Nádražní 743
1,0
Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková
stvení se pekly ve školní jídelně i v domácnostech učitelek. Děti s nadšením
soutěžily v hodu na kuželky, v lovení
rybiček, v nafouknutí té největší bubliny z bublifuku, mravencům z pohádky pomáhaly najít perličky,… Splnění
každého úkolu doprovázelo obrovské
povzbuzování a také odměna. Děti vyzkoušely koloběžky, skákání na tram-
políně, průlezky, skluzavku a houpačky
na novém školním hřišti. Obrovskou
atrakcí byla zkouška motorové pily a
zejména jízda na zahradním traktůrku
po zahradě. Nejstarší děti si připravily
taneční vystoupení a dynamickou hudbou strhly nakonec každého. Zahradní
slavnosti přálo i počasí a sluníčko do-
provázelo hlasitý dětský smích i rozzářené oči. Děkuji za podporu akce
ředitelce školy Mgr. Věře Říčařové,
kolegům ze základní i střední školy,
zaměstnancům školní jídelny a učňům
střední školy za pomoc při přípravě a
Mgr. Lenka Mejdrová,
organizaci.
speciální pedagog SSŠ a ZŠ v Žamberku
www.zamberk.cz
11
NEONEK A „ROZTANČENÁ SLUNÍČKA“
V úterý v podvečer se na dvoře naší mateřské školy naposledy v tomto
školním roce roztančila „Sluníčka“ z Neonku. Zahájila tak již tradíční slavnost ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY. Neonek navštěvovalo šestnáct
dětí. Pravidelně jsme se scházeli každý čtvrtek a kromě tancování jsme si užili i
spoustu legrace. Děti se těšily na chvíli,kdy budou moci vystupovat a ukázat tak
výsledky svého snažení. Stalo se tak při zahájení MEZINÁRODNÍHO DNE TANCE v Žamberku na hřišti u Penny. Dále se Neonek představil na EMA 2014
v Divišově divadle a na BĚHU NADĚJE. Své vystoupení předvedl také ve školní
jídelně jako poděkování za dobroty, které nám paní kuchařky a páni kuchaří připravují každý den ve školce.
Děkuji dětem a jejich rodičům za jejich celoroční spolupráci, přeji jim hezké prázdniny a dovolenou a budoucím školáčkům hodně úspěchů ve škole. Poděkování
také patří Pivnici u divadla za sponzorský dar našim malým tanečníkům v podobě
výborné zmrzliny, na které si děti pochutnaly. A také chci poděkovat své kolegyni
Za MŠ Sluníčko Romana Grófová
Milušce za spolupráci a choreografii.
Zájezd za hranice nejen všedních dnů…
Ve dnech 19. – 23. května
2014 jsme se my, žáci 7., 8. a 9. tříd
Základní školy 28. října v Žamberku,
účastnili výměnného pobytu s partnerskou školou dr. Otto Rindta v německém Senftenbergu. V pondělí 19.
května jsme ráno vyrazili od školy
„Lukabusem“, který nás s jednou zastávkou v Česku a jednou v Německu
zavezl přímo ke škole. Tam jsme se
přivítali se zástupci partnerské školy
a s žáky. Sympatický ředitel pronesl
zajímavou řeč, které ovšem téměř ni-
kdo nerozuměl, takže nám ji pan učitel Žejdlík překládal do češtiny. Byli
jsme rozděleni do rodin a děti, na které nezbyla rodina (cestou jsme se asi
přemnožili) , měly bydlet v nedalekém
kempu v chatkám společně s učiteli a
panem řidičem. Pan ředitel nás provedl po škole a ukázal nám např. odbornou učebnu chemie, počítačovou
učebnu, tělocvičnu a zahrádku.
Rozloučili jsme se a všichni se rozešli
do rodin. Večeři a zbytek dne jsme strávili v rodinách či v kempu. Další den
jsme se ráno sešli ve škole a vydali se
na projížďku po okolních památkách.
Zhlédli jsme obrovský závodní okruh
a vysokou rozhlednu, ze které jsme
měli všechna senftenberská jezera
jako na dlani. Prošli jsme se kolem jezer, která vznikla zatopením bývalých
uhelných dolů. Oběd jsme měli na cestě, a když jsme přijeli zpátky ke škole,
pan ředitel ugriloval vynikající steaky
a klobásy. Díky ochotě rodin nás pak
asi patnáct mohlo jít na dvě hodiny
do města a jeden hodný tatínek nám
dokonce ukázal nějaké zajímavosti a
provedl nás po městě. Poté, co jsme si
užili spoustu legrace, jsme se rozešli a
setkali se až další den před zdejší radnicí, kde nás přivítala příjemná paní a
ukázala nám jak nově vybavenou, tak i
starou část radnice. Pak jsme se pěším
pochodem přesunuli k senftenberskému muzeu, kde nás čekala zajímavá
přednáška o dřívějším životě na školách, při které jsme se na chvíli stali
žáky a psali švabachem. Následovala
výstava o uhelných dolech a oběd v podobě pizzy. Pak jsme si prošli místní
ZOO, kde jsme mohli přímo do ohrádky mezi zvířátka, a senftenberský
přístav. Znovu jsme se rozloučili, abychom se další den setkali na nádraží,
odkud jsme vlakem dojeli do Drážďan.
Tam jsme měli krátkou prohlídku historického města a následně několikahodinový rozchod, při kterém si všichni mohli prohlédnout další památky a
nakoupit v obchodních centrech, což
jsme si všichni velmi užili. Večer jsme
se vrátili unavení, takže jsme byli rádi,
že jsme mohli jít brzy spát. A v pátek
ráno jsme se setkali u školy se sbalenými batohy, rozloučili se s německými
kamarády a odjeli.
Děkuji učitelům, kteří s námi jeli a
díky nimž jsme měli možnost být na
tak úžasném výměnném pobytu, protože, a myslím, že mluvím za všechny,
máme ze Senftenbergu nezapomenutelné zážitky.
Tomáš Sourada, žák 8. třídy ZŠ 28. října
Včelařský kroužek má úspěšného bojovníka
Včelařský kroužek při Šťastném
domově Líšnice, o. p. s., má za
sebou velmi úspěšné jaro. Zúčastnili jsme se včelařské soutěže pro mládež Zlatá včela 2014
a dvakrát jsme zabodovali. Poprvé na oblastním kole obsadil
Jirka Prachař 1. místo ve starší
kategorii a postoupil tak do celostátního kola, kde se umístil
v desítce nejlepších včelaříků z
celé republiky.
Jirka Prachař je žákem Speciální základní školy v Žamberku a bydlí v Kunvaldě. O
včelařství se zajímá od sedmi
let a sám se stará již o tři včelstva. Je to velmi šikovný kluk,
který má velkou podporu ve své
rodině a v přátelích včelařích z
Kunvaldu.
Celostátní kolo je velmi náročné
a opravdu prověří, kdo umí a kdo ne.
Postupující do ústředního kola soutěže musí mít vypracovanou písemnou
práci se včelařskou tématikou, kterou
veřejně obhajují. Jirka Prachař se v
této části soutěže zařadil mezi nejlepší
a v ostatních disciplínách, jako je všeobecný test, mikroskopování, poznávací zkoušky z botaniky, ze včelařských
pomůcek a praxe, podával vyrovnané
výkony.
Soutěž Zlatá včela má poměrně bohatou historii. Organizuje ji Český svaz
včelařů a z velké části ji zaštiťuje, ale
bez velké dávky dobrovolnosti z řad organizátorů oblastních kol by nebyla tak
úspěšná a mezi mladými budoucími
včelaři tak oblíbená. Jsou to velmi příjemná setkání, kde si děti porovnávají
teoretické a praktické dovednosti získané při práci ve včelařském kroužku a
navazují kamarádství.
Dva poslední ročníky oblastního kola v
Pardubickém kraji se konaly ve Slatiňanech, kde jim soutěžní zázemí vytvořil
VKM, škola, dobrovolníci z řad přátel
včelařů, různých organizací a rodičů.
Příští rok předávají zodpovědnost za
organizování soutěže k nám do Žamberka a Šťastný domov Líšnice, o. p. s.,
s pomocí svých lektorů a přátel se vynasnaží tuto důvěru nezklamat. Držte
nám palce! Jana Bíba, lektorka včelařství,
Šťastný domov Líšnice, o. p. s.
12
Žamberské listy
KANOISTIKA
NOMINAČNÍ ZÁVOD
RAČICE 6.- 8.6.2014
V Račicích se konal nominační závod
pro výběr družstva na mistrovství Evropy. Do družstva se nominoval z našeho
oddílu Jakub Stejskal (viz foto).
Kroužek mladých rybářů
Další ročník „Kroužku mladých rybářů“ ukončily závody na Dymlově
V sobotu dopoledne 24.5.2014 se
na Dymlově konaly závody Kroužku
mladých rybářů MO ČRS Žamberk
v rybolovné technice. Je to mnohaletá
tradice což dokazuje i to, že se jednalo
o XVII. ročník závodu Jaromíra Plocka. Mladí rybáři si zde prakticky omakali, jaké to je ulovit skutečnou rybu.
Odpoledne pak proběhl V. ročník závodu MUDr. Jiřího Kroulíka,, což je
závod manželek a přítelkyň členů MO ČRS
Žamberk. Obě zápolení
se nesla v bojovném,
leč přátelském duchu.
Chvilky klidu a zdánlivé nečinnosti střídaly
chvíle napětí a souboje s vodním živlem a
jeho
obyvatelstvem.
Chmury z momentálního neúspěchu byly
brzy překonávány při
úspěšném zdolání ryby. Spravedliví a
neúplatní rozhodčí bedlivě dohlíželi
na zdárný průběh závodů. Přípravy
a pořadatelství se opět na výtečnou
zhostila parta, po mnoho let téměř
neměnná, pánové Josef Hartman, Jaroslav Halbrštát, Pavel Exler st., Martin Exler, Martin Lauterbach, Adolf
Hubálek, Jaroslav Kosař a Antonín
Smetana. K ještě lepšímu průběhu
obou akcí přispělo i tradiční otevření
„Malé Dymlovské cukrárny“, kterou
nám opět hojně zásobovaly maminky
malých závodníků a pro odpolední
závod i samotné závodnice. Počasí
nám moc nepřálo, ale dešťové kapky
nám náladu nezkazily. V dopoledním
závodě dětí bylo uloveno 26 kusů ryb
a celkové délce 1.208 cm. Vítězem se
stal Daniel Ulrich, druhé místo obsadila Mariana Matějčíková a třetí byl
Jakub Stránský. Závodu dětí se účastnili i neregistrovaní – možná budoucí
členové kroužku. Zde zvítězil Matěj
Wimmer, druhý byl Štěpán Exler. Od-
Výsledky:
Stejskal Jakub jun K1 1000 m 5. místo
Stejskal Jakub dor K2 1000 m 2. místo
K2 500 m 5. místo
K1 500 m 1. místo
K4 1000 m 2. místo
K1 200 m 3. místo
Procházka Vojtěch dci K1 1000 m 1. místo
K2 500 m 5. místo
K2 1000 m 2. místo
K1 500 m 2. místo
K4 1000 m 2. místo
K1 200 m 5. místo
Kubíček Patrik dci K1 1000 m 5. místo
K2 500 m 3. místo
K2 1000 m 4. místo
K4 1000 m 2. místo
K1 200 m 6. místo
Černohousová Mon. žky K4 500 m 6. místo
Ostatní výsledky najdete na webové
stránce: www.sportorlice.wz.cz
MEZINÁRODNÍ REGATA
PIEŠŤANY
poledne, v závodě žen, bylo uloveno
32 kusů ryb o celkové délce 1.367 cm.
Vítězkou se stala Iveta Lehká, druhá
byla Štěpánka Bodnárová a třetí byla
Soňa Zapletalová. Ceny byly zakoupeny z prostředků MO ČRS Žamberk
a dotace města Žamberka na činnost
zájmových kroužků. Město Žamberk
též věnovalo pro závod dětí propagační tašky, ve kterých byly i drobné
upomínkové předměty a kšiltovky pro
vítěze. Děkujeme.
Pavel Exler, vedoucí kroužku mladých rybářů
Ve dnech 30.5 – 1.6.2014 se naši tři
dorostenci Jakub Stejskal, Vojtěch
Procházka a Patrik Kubíček zúčastnili
mezinárodní regaty v Piešťanech. Naši
závodníci se probojovali do tří finálových jízd. Na K1 1000 m byl Jakub Stejskal čtvrtý a Vojta Procházka osmý. Na
K2 500 m byli Jakub Stejskal s Vojtou
Procházkou devátí a v reprezentačním
čtyřkajaku K4 1000 m byli Vojta Procházka s Jakubem Stejskalem čtvrtí.
Závodů se zúčastnili závodníci celého
světa. Na stránkách www.sportorlice.
wz.cz je možno zhlédnout videa jednotlivých jízd.
LABSKO – ORLICKÝ POHÁR
Jan Stejskal byl nejúspěšnějším závodníkem!
TJ Sokol Žamberk oddíl odbíjené
Vás zve na 42. ročník
hřiště u Sokolovny
sobota 2. srpna 2014
Přihlášky: písemně na adresu:
Martin Cvik, Družstevní 1402,
564 01 Žamberk
e-mail: [email protected]
Losování v 8:30 hod. na místě turnaje
Stravování zajištěno přímo na hřišti,
tradiční speciality z udírny.
Vklad za družstvo činí 600,- Kč
a musí být zaplacen
před zahájením turnaje.
Orlický maraton 31.5. 2014
Orlický maraton se pro dospělé startuje
v Týništi, pro mládež v Hradci Králové.
Výsledky :
Černohousová M. žky K1 5 km 3. místo
K2 5 km 3. místo
Kubíčková Natálie žky K1 5 km 6. místo
K2 5 km 3. místo
Indrák Damián bci K1 2 km 2. místo
Stejskal Jan
bci K1 2 km 2. místo
Krausová Karolína bky K1 2 km 3. místo
Hradecký kilometr 1.6.2014
Oba závody v Hradci Králové jsou dalším závodem Labsko-Orlického poháru. Závodů je celkem 6. Čtyři na Labi
- Nymburk, Černožice, Sezemice, Pardubice a dva na Orlici, Pastviny a Hradec Králové. Závodní trať Hradeckého
kilometru je na Orlici u loděnice kanoistického oddílu.
Výsledky:
Černohousová M. žky K1 500 m 4. místo
K2 500 m 2. místo
K1 200 m 3. místo
K2 200 m 3. místo
Kubíčková Natálie žky K1 500 m 6. místo
K2 500 m 2. místo
K1 200 m 6. místo
K2 200 m 3. místo
Indrák Damián bci K1 500 m 5. místo
K1 200 m 4. místo
Stejskal Jan
bci K1 500 m 1. místo
K2 500 m 6. místo
K1 200 m 1. místo
Kraus Jan ml.
bci K1 200 m 5. místo
Krausová Karolína bky K1 5800 m 5. místo
K1 200 m 6. místo
Ostatní výsledky a fotogalerii najdete
na webové stránce: www.sportorlice.
wz.cz vkal
www.zamberk.cz
13
Airshow 2014 se blíží!
Jak jsme avizovali v jarním vydání Žamberských listů, pracuje náš aeroklub na
přípravě dalšího leteckého dne, od roku 2005 již pátého v řadě. Airshow 2014 se
uskuteční v sobotu 23. srpna v odpoledních hodinách. Tradičně se snažíme pro
všechny nadšené diváky připravit zajímavý program, který potěší nejen zanícené
milovníky letectví, ale také každého, komu je svět křídel sympatický a létání nebere
jen jako nutný způsob přepravy. A co pro Vás letos chystáme? Samozřejmě pestrý
program, ve vzduchu i na zemi, plný zajímavých ukázek a také okořeněný hodnotnou tombolou! Letecký den bude bezprostředně navazovat na 21. Národní slet
historických kluzáků POTK 2014, který potrvá celý předchozí týden, kdy budete
mít možnost zblízka si prohlédnout unikátní historické typy dřevěných kluzáků,
jako jsou Kmotr, Pionýr, Orlík a mnoho dalších jak za letu, tak i vystavené na zemi
a pohovořit si s jejich majiteli. Historické typy kluzáků budou v sobotu doplněny
motorovým letadlem Avia C-104, což je poválečná verze legendárního německého
dvojplošníku Bücker 131 Jungmann. V případě příhodného počasí bude také připraven na start horkovzdušný balon.
Vicemistr světa v bezmotorové akrobacii Jan Rolínek předvede svoji exhibiční sestavu ve speciálním akrobatickém větroni vybaveném dýmovnicemi na koncích
křídel, abyste mohli lépe sledovat jeho letovou trajektorii. Neméně zajímavá bude
také ukázka motorového větroně Jet Shark poháněného proudovým motorem.
Budoucnost zaklepe na dveře premiérovou ukázkou zkušebního ultralehkého letounu poháněného elektřinou Phoenix Air Electro, který již získal světovou pozornost i uznání.
V poutavé ukázce
se představí letoun
Phoenix, který je
již sériově vyráběn
a úspěšně vyvážen
do celého světa. Vše
doplní odborným
komentářem Martin
Štěpánek, majitel
firmy a pilot v jedné
osobě.
Finále bude opět patřit špičkové akrobacii, kterou předvede mistr republiky, medailista mistrovství světa a Evropy v kategorii unlimited
Jan Rozlivka, na akrobatickém speciálu Suchoj Su-29. Bude to další velká premiéra žamberského nebe! Jak jsme již zmínili, v průběhu celého programu bude možné zakoupit losy do tomboly. Kromě věcných cen můžete vyhrát vyhlídkové lety
vrtulníkem a sportovním letounem. Jako hlavní cenou tomboly si šťastný výherce
odnese voucher na letenku zdarma pro dvě osoby na cestu do Říma od leteckého
dopravce Travel Service!
Samozřejmostí akce bude bezplatné parkování v areálu letiště, zábavné atrakce
a tématické soutěžní aktivity pro děti a široké občerstvení pro všechny návštěvníky. Nezapomeňte tedy, v sobotu 23. srpna se těšíme na Vaši návštěvu na
letišti v Žamberku!
Další informace naleznete na klubových stránkách www.aeroklub.zamberk.cz
Jan Václavík, předseda aeroklubu
nebo www.airshow.webnode.cz
FOTBAL
Výsledky mistrovských utkání 7.- 8.6.
Mladší přípravka-turnaj v Ústí n.O.:
1.FC Žamberk - Verměřovice 6:2
(Martinek 2, Marek, Indrák, Kuklík,
Brebis) l Luková -1.FC Žamberk 7:2
(Suchodol, Brebis) l Ústí n.O.-1.FC
Žamberk 4:3 (Kuklík 2, Martinek) l
Starší přípravka-turnaj v Žamberku:
1.FC Žamberk-Kerhartice 16:0 (Gottwald 6, Javůrek 5, Matyáš 2, Regnard,
Janovec, Malý) l 1.FC Žamberk-Libchavy 3:2 (Malý, Javůrek ,Gottwald)
l Žáci: Vraclav-1.FC Žamberk 5:2
(Řehák, Nastoupil) l Dorostenci: 1.FC
Žamberk-Olympia HK 9:3 (Pavel
3,Hiller 3,Uhlíř 2, Janoušek) l Muži B:
Jiskra 2008-1.FC Žamberk 5:2 (Men-
zel, Pešek) l Muži A: 1.FC Žamberk
-Moravany 2:1 (Ulvr, Čada) l Výsledky
mistrovských utkání 14.-15.6. l Mladší přípravka-turnaj v Žamberku: 1.FC
Žamberk-Verměřovice 10:0 (Konečný 2, Brebis 2, Martinek 2,Kuklík 2,
Suchodol, vlastní) l 1.FC Žamberk-Jiskra 2008 4:3 (Brebis 2, Marek,
Martinek). Starší přípravka-turnaj ve
Verměřovicích: 1.FC Žamberk-Jiskra
2008 3:1 (Javůrek, Cvik, Kerschbaum)
Verměřovice-1.FC Žamberk 2:6 (Kerschbaum 2, Matyáš 2, O.Veselý, Gottwald) l 1.FC Žamberk-D.Dobrouč
12:0 (Kerschbaum 2, Gottwald 2, Javůrek 2, O.Veselý 2, J.Veselý, Cvik, Matyáš,
Janovec) l Žáci: 1.FC Žamberk-Radiměř 4:2 (Řehák 3,Chládek) l Muži B:
1.FC Žamberk - Sopotnice 6:0 (P.Huška
st. 2, Pešek 2, Molnár, P.Huška ml.) l
Muži A: Č.Třebová - 1.FC Žamberk 3:0
(kor)
Cyklistický etapový závod Moravského
poháru – Olimpex 2014
23. ročník
O POHÁR
MĚSTA ŽAMBERKA
5. – 6.7.2014 (sobota, neděle)
Pořadatel: Cyklo Janoušek, SK Žamberk, město Žamberk
Prezentace: (Masarykovo náměstí 166
– radnice) 5.7. – sobota 7:00 – 8:45
hod., 6.7. – neděle 8:00 – 9:00 hod.
Startují: Kategorie M.P. a příchozí,
Startovné: 350,- Kč pro účastníky MP,
ostatní 450,- Kč.
Trať:
5.7. - sobota - časovka jednotlivců
11,5 km. Start prvního závodníka
v 9:30 hod. Žamberk u Sokolovny,
Kunvald (u Kampeličky obrátka), Žamberk, Draha- cíl.
5.7. - sobota - okruhy městem-kriterium, délka okruhu 2.000 m (start a
cíl u Divišova divadla, Nádražní, Divišova, 28.října, 17.listopadu, Nádražní,
nám. Gen. Knopa, Divišova, Kostelní,
Mánesova, Komenského,Vrchlického,
Nádražní).
14:00 hod. – kategorie E,Ž 15 okruhů
15:00 hod. – kategorie D 15 okruhů
16:00 hod. – kategorie C 15 okruhů
17:00 hod. – kategorie B 20 okruhů
6.7. - neděle - horská etapa
start v 10:00 hod. Masarykovo náměstí, Kunvald, Rokytnice v O.h., Nebeská
Rybná, Zdobnice, Luisino údolí(horská prémie), Deštné, Šerlich (horská
prémie) Orlické Záhoří(kat.C,D,–Neratov, Bartošovice); kategorie B+M
Mezivrší(horská prémie), H.Rokytnice, Hanička, Bartošovice, Zaječiny(horská prémie), Kunvald, Žamberk
(Masaryk. náměstí) – cíl.
Pozor!!! trasa kategorie E a Ž – Žamberk, (Kunvald, Rokytnice v O.h., Hanička, Bartošovice, Zaječiny (horská
prémie), Kunvald,- okruh 2x), Žamberk (Masarykovo náměstí)-cíl . Bonifikace za 1.,2. a 3. místo na prémiích 7,
5 a 3 s. V cíli se bonifikace neuděluje.
Vyhlášení výsledků jednotlivých etap
a celkové pořadí na 1., 2., 3. místě bude
provedeno na Masarykově nám. v neděli 6.7. ve 14 hod. Bonifikace se započítávají do celkového času a nemají vliv
na pořadí v jednotlivých etapách!!!
Kontakt: Václav Janoušek,
mob. 605 263 642, tel.465 613 120,
e- mail: [email protected]
Podmínky: Závodí se dle pravidel Moravského poháru, závod se jede za plného silničního provozu.Účastníci jsou
povinni po projetí cílem projet cílovým
koridorem a odhlásit se ze závodu, pokud tak neučiní, nebudou uvedeni ve
výsledkové listině a na reklamace se nebude brát zřetel. Ochranná cyklistická
přilba povinná!
Upozorňujeme řidiče, že v době konání závodů budou v sobotu 5.7. od 13 do
19 hod. uzavřeny ulice Nádražní, Divišova, 28.října, 17.listopadu, nám.Gen.
Knopa, Divišova, Kostelní, Mánesova,
Komenského,Vrchlického.
Václav Janoušek, ředitel závodu
X-triál Pernštejn Cup 2014
Žamberští kajakáři Ondra Procházka a
Petr Kalous členy vítězných štafet.
V sobotu 31. května 2014 se u Bystřice
pod Pernštejnem konal závod v kvadriatlonu družstev a jednotlivců. Závod
probíhal v těchto disciplínách:
- plavání v Domanínském rybníce
na 1 km
- jízda na rychlostním kajaku na 5 km
- jízda na kole MTB na 20 km
- běh na 10 km
Ondra Procházka přebíral štafetu po
plavání na druhém místě, na předávku
pro cyklistu dojel první. Petr Kalous
přebíral štafetu od plavce na třetím
místě a na předávku pro cyklistu dojel
třetí. Další členové štafet si vedli tak,
že: vítězem se stala štafeta, ve které jel
Petr Kalous, v celkovém čase 2:09,19.
Na druhém místě byla štafeta, ve které
startoval Ondra Procházka, v celkovém
čase 2:11,52. Více na stránkách www.
sportorlice.wz.cz.
vkal
14
TENIS
5. kolo soutěží 14. a 15. 5.
Bilance: 7 zápasů, 4 výhry, 3 porážky
DOSPĚLÍ: TC Hořice - TOSK A 7 : 2
Bodovali: T.Linhartová a debl Neugebauer - Malý. l TOSK B - USK Pardubice A 4 : 5. Body získali: P. Rojek, Nikola
Neugebauerová, J. Hlaváč a Hrubešová
-Neugebauerová l DOROST: TOSK
A - TK Ústí n.O. A 6 : 3. O výhru se
zasloužili: P. Opletal, D. Jedlička,
K.Šafránková, A. Adámek, D. Neugebauer a Jedlička-Adámek l STARŠÍ
ŽACTVO: Tesla Pardubice B - TOSK A
0 : 9. O drtivou výhru se zasloužili: D.
Neugebauer, F. Hudetz, K. Šafránková,
N. Jindrová, D. Horálek, O. Šrámek a
všichni v deblech. l MLADŠÍ ŽACTVO: Tesla Pardubice A - TOSK A 0 : 9
Hladkou výhru zajistili: F. Hudetz, O.
Šrámek, N. Jindrová, A. Moravcová, D.
Horálek, L.Praus a všichni ve čtyřhrách
l TOSK B - Perštýn Pardubice B 8 : 1
I tato výhra dokazuje dominantní pozici družstva v krajském přeboru: Bodovali: L. Malý, J. Škodová, A. Faltusová,
M. Kuběnka, M. Hudetz, Malý-Kubelka a Smetana-M.Hudetz l BABYTENIS: TOSK A mělo volný termín, TK
Letohrad - TOSK B 5 : 1
4. kolo soutěží družstev
31.5. a 1.6.
Bilance: 4 porážky a 4 vítězství
DOSPĚLÍ: obě družstva pokračují v
nevýrazných výkonech. TOSK A - TC
Hořice 1 : 8. Jediný bod získala dvojice Malý-Rojek l TK Česká Třebová A
- TOSK B 9 : 0 l DOROST: TK Česká
Třebová - TOSK 5 : 4. Patrně rozhodující zápas o prvenství v přeboru Pk jsme
Žamberské listy
těsně prohráli. Bodovali: D. Jedlička,
Š.Příhoda, a debly P. Opletal-D. Jedlička a A. Adámek-Příhoda l STARŠÍ
ŽACTVO: TOSK - I.východočeská
sportovní 6 : 3. O důležité vítězství se
zasloužili: K. Šafránková, N. Jindrová,
O. Šrámek, M. Kubelka, Šafránková-Jindrová a Kubelka -L.Malý.
V průběžné tabulce je družstvo na
prvním místě s velkou nadějí na postup do východočeské divize!
l MLADŠÍ ŽACTVO: TOSK A - Tesla
Pardubice B 9 : 0. Bodovali: O.Šrámek,
D.Horálek, N.Jindrová, K.Šafránková, L.Praus a A.Smetana a všichni v
deblech l TK Česká Třebová B - TOSK
B 2 : 7. O jasnou výhru se zasloužili:
L. Malý, M. Kubelka, J. Škodová, A.
Faltusová, A.Lepin, V.Snížek a Malý-Kubelka l BABYTENIS: TK Choceň
A - TOSK A 6 : 0 l TOSK B - Mor.Třebová A 4 : 2. Bodovali: H.Černohausová, Nguyen, J.Láslo a Černohausová-Nguyen.
Miloslav Chvátil
Iscarex pohár
2. Zemská míle 6.6.2014
Muži C
Ženy A 3.Kalous Tomáš
2.Kalousová Alena
06:39
06:29
Běh Dobroučským krajem
Ženy A 7,5 km
Ženy B
Muži A 10,3 km
Muži B
Muži C
4. Kalousová Alena
8. Fojtíková Hana
17. Živný Marek
22. Kalous Petr
2. Fajfr František
4. Mařík Jiř
4. Kalous Tomáš
38:14
45:10
48:08
51:56
42:38
43:11
49:12
Memoriál Václava Čevony
Ve středu 11.6.2014 se běžel na atletické dráze v Ústí n.O. Memoriál Václava
Čevony na 3 km. Ze Žamberka se ho
zúčastnili a celkově umístili:
Ženy
Muži
07. Kalousová Alena
13. Belobradová Karolína
10. Fajfr František
19. Živný Marek
23. Belobrad Ivan
24. Kalous Petr
25. Kalous Tomáš
13:11
16:52
10:11
10:50
11:27
11:43
11:55
Mladkov - Suchý vrch, 14.6.
V rámci Iscarex cupu a českého poháru v běhu do vrchu se konal 29. ročník
běhu z Mladkova na Suchý vrch s převýšením 502m na trati dlouhé 9,5km.
Ženy A Ženy B Muži B Muži C Muži D 1. Kalousová Alena 3. Fojtíková Hana
5. Belobrad Ivan
4. Kalous Tomáš
11. Koblížek Jindřich
56:28
1:01:02
54:57
53:25
1:18:16
běžecký závod
D. Morava – Kralický Sněžník
– D. Morava
Dne 7.6.2014 zdolalo 30km dlouhou
trať 140 běžců. Ze Žamberka se ho zúčastnil pouze Belobrad Ivan, který se
v čase 2:53:18 celkově umístil na 63.
místě.
Podrobné výsledky a fotografii naleznete na www.sportorlice.cz., www.iscaTK
rex.cz, www.běhej.com
Pozvání od sousedů...
BLUEGRASS NA PASTVINÁCH
Tropické počasí začátkem června a vzdutá hladina Pastvinské přehrady byly výzvou k návštěvě Pastvin. Poněkud mírnější počasí bychom si přáli 5.7.,9.8.a
16.8.2014, a to proto, aby všichni, kdo se zúčastní XVI.ročníku Pastvinského triatlonu, XIII. ročníku Pastvinské noty a Závodů dračích lodí tyto tři oblíbené akce ve
zdraví přežili. Letošní Pastvinská nota nabídne návštěvníkům mix bluegrassové,
country a folkové muziky. Přijedou k nám rozeznít svá banja, kytary, mandolíny,
housle a kontrabasy skvělé kapely těchto žánrů. EARLY TIMES hrají tradiční bluegrass,lehce staromódní a pohodový z dob, kdy slavný Bill Monroe na své banjo
dobyl celou západní polokouli. GRASS ROAD,bluegrass, podaný ostřílenými muzikanty se zkušenostmi z mezinárodních slavných festivalů např. ve francouzském
La Roche BG-FLASTR, poetický bluegrass s převážně českými texty nejlepších
amerických bluegrassových skupin. BLACK-JACK,prezentují bluegrass na pomezí tradičního a moderního stylu. Jednoznačně patří ke špičce české a evropské
scény.Např. první místo v celoevropské soutěži v La Roche. První cena publika
na European Word of Bluegrass v Holandsku. Večerním koncertem oslaví své 40.
narozeniny hradecká LOKÁLKA. Celým festivalem Vás bude provázet mistr slova,
novinář, muzikant a moderátor pan Václav Souček. Tak si tento VII. ročník přijďte
užít a klidně vezměte i své ratolesti, neboť v areálu Na Vleku je dětské hřiště.
Josef Koubík , Ski klub Pastviny
LÉTO PROUDEM - PASTVINY
KONCERT - KUNVALD
Když zahájení letní sezóny, tak jedině
skvělou akcí! V areálu hospody Na Vleku
5.7.2014 od 20:00 hodin s kapelu
Duo Nos Dames
Vás zve na
E-band.
V repertoáru žamberské kapely můžeme najít písně od kapely Pearl Jam,
REM, Oasis, U2, Foo Fighters nebo
starší klasiku od Rolling Stones, Beatles či Led Zeppelin. Zajištěno výborné
občerstvení na grilu a hvězdy nad hlavou! Vstupné 90,- Kč.
FRANCOUZSKÝ
HUDEBNÍ VEČER
který se koná
5. července od 18:30 hod.
v kostele sv. Jiří v Kunvaldu
Během večera zazní šansony:
Édith Piaf, Jacquese Brela, Francise
Cabrela, Francoise Hardy a jiných.
Vstupné dobrovolné
www.zamberk.cz
15
Na tříkolce
orlickoústeckým krajem
4. června propagoval osobitým způsobem služby Charity poslanec Mgr. Jiří
Junek. Se svým asistentem Radkem
Štěpánem podnikl propagační jízdu na
speciální tříkolce pro handicapované
občany, kterou Oblastní charita Ústí
nad Orlicí nabízí k zapůjčení.
Firma ZEZ SILKO nabízí
volné kapacity
nakladače KRAMER 550
l
PRONAJMU RESTAURACI v Žamberku naproti kostelu sv. Václava.
Dohoda jistá.
Kontakt: tel. 603 323 658
l
PRODÁM BYT v Líšnici (bytovka)
v osobním vlastnictví. 2+kk,68m2.
Zastřešené stání pro auto.
Kontakt: tel. 608 826 642
l
Dlouhodobě pronajmu velký zařízený
byt 2 + kk v Žamberku.
Informace tel. 608 217 373
Příslušenství: Lžíce o objemu 0,6 m3 l Paletizační vidle
l Radlice na sníh
Kontakt: ZEZ SILKO Žamberk, Pod Černým lesem 683
tel. 465 673 111, mob.728 098 128
Oblastní charita nabízí k zapůjčení několik speciálních vozítek, která usnadňují handicapovaným občanům pohyb
- elektrický skútr, tandemové kolo, tandemovou tříkolku, kolo s rampou pro
invalidní vozík a odlehčené invalidní
vozíky, které získala díky partnerství
v projektu MAS „Orlické hory pro
všechny“.
S úmyslem podpořit zájem veřejnosti
o tyto pomůcky vyjela posádka z Letohradu a podle jejích slov přitahovala
zvlášť zkonstruovaná tříkolka během
celé cesty obdivné pohledy. Cílem dne
se staly radnice v Králíkách a Červené Vodě, kde byly mimo jiné předány
propagační materiály k nabízeným
vozítkům. Oblastní charita upřímně
děkuje oběma cyklistům za podporu a
pozornost.
Speciální pomůcky je možné si zapůjčit v sídle Oblastní charity v Letohradě, tel. 731 598 830,
[email protected]
Aktuální ceník a další informace naleznou zájemci na webu:
www.uo.charita.cz
Iva Marková
PŘIJMEME KUCHAŘKU
praxe v oboru nutná
práce v turnuse, ubytování
a strava zajištěna
termín nástupu: ihned
místo práce: Říčky v O.h.
Kontakt: tel. 733 129 572
Zn: vhodné i pro zdatnou důchodkyni
l
PRONAJMU BYT 1+1 na sídlišti
„U Žirafy“ v Žamberku.
Kontakt: tel. 724 596 766 Hostinec U Jelena Helvíkovice
l
Vícečlenná rodina koupí zemědělskou
usedlost s pozemky.
Kontakt: tel. 734 622 739
Kontakt: tel. 702 819 609,
l
Mladý pár koupí byt 2+1, nejlépe
v OV. Kontakt: tel. 730 518 587
domácí kuchyně, denní menu,
minutky, možnost pořádání akcí
www.ujelena4.webnode.cz
Denní menu od 77,- Kč
(v ceně menu je započítána
limonáda 0,2 l )
Stáčená vína z Moravy
l
PRODÁM ucelený soubor historických zemědělských strojů a nářadí.
Kontakt: tel. 774 288 088
l
PRODÁM staročeskou chalupu s pozemkem 1.400 m2 v centru Mistrovic.
Možno geometricky oddělit. Kontakt: tel. 774 288 088
Nabízím pronájem bytu
3+1, 78m2 v Žamberku u Žirafy
Nová plastová okna,
dům je zateplen, 5.patro s výtahem.
Pokoje jsou vyštukovány,
jádro je původní, kuchyňská linka,
sporák. Byt je k dispozici ihned.
Volejte 603 889 471 po 16 hod.,
e-mail: [email protected]
I NZERCE
16
Žamberské listy
PROVÁDÍ
veškeré malířské
a natěračské práce
tel.: 737 164 272
Ve dnech 16. - 23. 8. 2014
Dovolená
ELEKTRA
CHLÁDEK s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 332, 564 01 Žamberk
PRODEJ-SERVIS-OPRAVY
pračky-myčky-sporáky-boilery
lednice-mrazáky-elektrospotřebiče
prodej náhradních dílů - elektronika
ODVOZ DO 20 km – ZDARMA
Otevřeno: po - pá 8 - 12 13-17, sobota 8-11
Tel.+fax: 465 613 189
Tel. 465 611 160, 604 623 777
ZDRAVOTNÍ SESTRA
s 20 letou praxí
nabízí své zkušenosti,
služby a pomoc občanům
v domácí péči.
Kontakt: tel. 734 480 882
K BYDLENÍ
JEDNODUŠE
Navštivte naše
poradenské místo
v Letohradě.
L E VNÝ Z Á J E Z D
C HORVATSKO
v te r m í n u 5.9.- 1 4 . 9 . 2 0 1 4
www.doprava.pisecna.org
Dotazy a objednávky na tel. 736 535 542
Kadeřnický salon STYL
› ÚVĚRY
Pro více inform
ací kontaktujte
:
 773 749
296
PLiebichov
[email protected]
sts.cz
RAIFFEISEN
STAVEBNÍ SP
OŘITELNA
Komenskéh
o 43
56151 Letohr
ad
› HYPOTÉKY
Věra Schreiberová
OZNAMUJE PŘEMÍSTĚNÍ provozovny
z ulice Vrchlického 161 do nových prostor
v ulici Nádražní 26 (u městské knihovny)
v Žamberku.
› STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Srdečně Vás již nyní zveme na slavnostní
zahájení, které se uskuteční
v pátek 1. srpna 2014 v 17:00 hod.
Můžete se těšit na:
ukázku revoluční regenerace vlasů
„Steam pod“
nové profesionální služby Beach Waves
(Plážové vlny)
a další zajímavosti z kadeřnického světa.
Na Vaši návštěvu se těší
Schreiberová Věra
Kacálková Daniela
tel. 723 676 936
tel. 731 873 175
› BĚŽNÝ ÚČET eKONTO
Uzávěrka ŽL č. 13/2014
21.7. do 10:00 hod., vyjdou 1. 8. 2014
› ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
› POJIŠTĚNÍ MAJETKU A DOMÁCNOSTÍ
› PENZIJNÍ PRODUKTY
Využijte možnosti bezplatné konzultace a kompletního řešení
Vašich potřeb.
W W W. R S T S . C Z
ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E 12836.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk,
IČO: 00279846. Náklad 950 ks, cena 15,- Kč. Redakce e-mail: [email protected], tel. 465 670 305, 777 497 870.
Tiskárna Kerschbaum, tel. 465 613 578.
Download

053b4f64f83fe9.pdf