www.zamberk.cz
1. 9. 2014
1
ČÍSLO
14
ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA
foto: A. Hovádková
„Jestli je někdo lepší, měli bychom se od něho učit.
Matie Jarman
Jestli je horší, sám na to doplatí.“
Informace z radnice a městského úřadu
2
ZASEDÁ N Í ZASTUP I TELST VA
ZVEME VÁS NA BESEDU
16. září 2014 od 15:00 hod.
pořádanou Českou obchodní inspekcí,
Inspektorátem Královéhradeckým a
Pardubickým ve spolupráci s městem
Žamberkem.
Přijměte pozvání na
Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka,
které se uskuteční
v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní ul.833
Na programu jednání: finance - majetek města - různé
Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce.
Škola začíná
Nejprve děkuji za práci všem učitelům a dalším
pracovníkům ve školách, kteří se vloni podíleli na vzdělávání našich dětí. Přeji jim
aby se 1. září, po krátkém odpočinku, znovu s chutí vrátili do tříd za katedru a
pokračovali v často nedoceňovaném úsilí připravovat děti do života. Všem dětem
přeji, aby je učení bavilo, aby do školy chodily rády nebo alespoň ne nerady. Nejvíc
přeji vykročení správnou nohou letošním prvňáčkům, kteří se určitě do školy těší a
přeji jim hodné a chápající paní učitelky.
Všem hodně krásných chvil ve škole přeje MUDr. Jiřina Jirešová, 2. místostarostka
Informace
o plánované opravě silnice II/312
V pondělí 18.8.2014 začala oprava silnice II/312 z Dlouhoňovic od železničního přejezdu, okolo bývalého Intergalu po kruhový objezd u autobusového
nádraží s termínem ukončení v měsíci
listopadu 2014. Modernizaci této komunikace finančně zajišťuje vlastník
nemovitosti -Pardubický kraj v částce
necelých 24 mil. Kč. Město Žamberk
má v rozpočtu na tuto akci připravené
finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč.
Na rekonstrukci chodníku v ulici Klos-
termannova 2 mil. a téměř 1 mil. korun
na vybudování nového veřejného osvětlení od kruhového objezdu až po ulici
Na Rozárce. Před samotnou výměnou
povrchu této komunikace zajistí město
Žamberk, prostřednictvím servisní organizace VAK, v.o.s., Žamberk, výměnu kanalizačního sběrače a vodovodních přípojek v této lokalitě.
Předpokládaná omezení budou řešena
objízdnými trasami a s bydlícími občany bude projednán individuální režim
obsluhy jejich nemovitostí tak, abychom je co nejméně omezovali.
Jiří Dytrt, starosta města
Projekt „Úprava míst pro umístění stacionárních
kontejnerů na drobné elektrozařízení“ byl v roce
2014 podpořen z finančních prostředků Fondu ASEKOL.
MĚSTO USPĚLO V ZÍSKÁNÍ GRANTU
Město Žamberk podalo prostřednictvím odboru ŽPZE žádost do grantového řízení pro r.2014, který vyhlásil Fond ASEKOL. Posláním a účelem fondu je finanční
nebo materiálová podpora neziskovým a veřejně prospěšným projektům týkající
se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, jakož i zvýšení celkové efektivity
systému zpětného odběru elektrozařízení. O výběru projektů rozhoduje devítičlenná Rada Fondu ASEKOL,
složená ze zástupců společnosti
ASEKOL, Svazu měst a obcí ČR,
výrobců, profesních sdružení
a médií.
V Žamberku máme rozmístěno deset červených kontejnerů
na dosloužilé elektrospotřebiče. Některá stanoviště neměla
zpevněný podklad, proto jsme
se rozhodli na dvou místech,
kde byly kontejnery položeny
na travnatý povrch, zpevnění
dobudovat. Na základě rozhodnutí Rady Fondu ASEKOL jsme
uspěli s předloženým projektem
„Úprava míst pro umístění stacionárních kontejnerů na drobné elektrozařízení“ a město Žamberk získalo 15.000,- Kč.
Věříme, že vybudováním kvalitního zpevnění pod nové kontejnery v ulicích Albertova (poblíž Centra sociálních služeb) a Za Kopečkem (v sídlišti rodinných
domů Albertinum), dojde ke zlepšení vzhledu stanovišť, snadnějšímu úklidu,
lepší manipulaci s kontejnery a upravená místa také poskytnou větší komfort
všem, kteří aktivně třídí odpad.
Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková
Žamberské listy
bezplatnou besedu
pořádanou
Českou obchodní inspekcí
v úterý 23. 9. 2014 od 14 hod.
ve společenské místnosti
Centra sociální péče (Penzion).
Beseda je určena pro občany seniorského věku, kteří jsou nejčastější „obětí“
nevybíravých postupů prodejců. Tato
beseda má za cíl zejména popsat a přiblížit negativní poznatky z kontrolní
činnosti předváděcích akcí, na zdánlivě
výhodné nabídky na kulturní akce nebo
zájezdy s prezentací a možností nákupu výrobků, přičemž dochází k agresivním nebo klamavým obchodním
praktikám.
Rozsah besedy je předpokládán 1-2
hodiny i s ohledem na případné dotazy.
Jiří Dytrt, starosta města
a Ing. M. Novák, ČOI- Inspektorát Pardubický
Poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, upozorňuje, že dne 31.08.2014 skončila druhá
splatnost poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zkontrolujte si své úhrady a v případě, že nemáte uhrazeno, učiňte co
nejdříve:
l v hotovosti na Městském úřadě, Nádražní 833, Žamberk, odbor životního
prostředí a zemědělství, kancelář č. dv.
46, a to v úřední dny:
Po 08:00 – 11:00 hod.
12:00 – 17:00 hod.
St 08:00 – 11:00 hod.
12:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 11:00 hod.
l bankovním převodem (pro č. účtu
a variabilní symbol můžete volat na
tel.č. 465 670 262, Pokorná Marcela),
l složenkou, kterou jste obdrželi začátkem letošního roku.
Poplatek pro rok 2014 je ve výši 500,Kč, osoby starší 70 let mají úlevu 50%
sazby místního poplatku, tedy 250,Kč na celý rok 2014. Pokud uplyne
den splatnosti a částka daně není
uhrazena, vzniká nedoplatek!
Pokorná Marcela,
odbor ŽP a zemědělství
Potřebujete informace
o sociálních službách v Žamberku?
Potřebujete pomoc a nevíte,
kdo Vám pomůže?
Město Žamberk ve spolupráci s poskytovateli sociálních a doprovodných
služeb v Žamberku a blízkém okolí Vás
zve na
4. VELETRH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
který se koná
ve čtvrtek 4. 9. 2014 od 9 do 16 hod.
v Centru sociální péče („Penzion“),
Albertova 357, Žamberk
Program:
9:30 Zahájení veletrhu. Vystoupení
žáků Speciální střední školy a
základní školy Žamberk
12:00 Vystoupení hudební skupiny
„Kamarádi z penzionu“
14:00 Vystoupení hudebního souboru Barbušáci z Domova pod
hradem Žampachem.
Součástí veletrhu bude prezentace
kompenzačních pomůcek pro občany
sluchově a zrakově postižené, zdarma
měření cukrů v krvi, prodejní výstava
výrobků, distribuce Katalogu sociálních služeb a pomoci v Pardubickém
kraji – Žamberecko.
Informace budou podávat:
Centrum sociální péče města Žamberka, Albertinum Žamberk, Centrum pro
zdravotně postižené Ústí n.O., Domov
na skalách Žamberk, Klub bez klíče,
Dům na půl cesty, Pedagogicko-psychologická poradna Ústí n.O., Centrum pro rodinu Žamberk, Obč. sdr.
Amalthea, Domov pod hradem Žampachem, o. s., Péče o duševní zdraví, obč.
sdr., Šťastný domov Líšnice, Charita
Letohrad, ZO SPCCH, ZO Svaz diabetiků, MO Český červený kříž, Český
klub nedoslýchavých HELP, Ústí n.O.,
Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých SONS, Česká Třebová,
Tyfloservis Hradec Králové, Centrum
pro dětský sluch Tamtam Olomouc,
Domácí hospic Setkání, Rychnov n.K.,
Domov pro seniory, Ústí n.O., Domov
pro seniory Červená Voda, odbor sociálních věcí a zdrav. MěÚ Žamberk,
Linka důvěry, Ústí n.O., Kontaktní pracoviště Úřadu práce, Žamberk.
Cílem veletrhu je poskytnutí přehledu o jednotlivých sociálních službách
a možnosti jejich využití pro občany
Žamberka a okolí.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za realizační tým
Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí SOCZ
www.zamberk.cz
Z pracovního kalendáře
1. místostarosty
30.07. – kontrola průběhu rekonstrukce výdejny školní jídelny v ZŠ 28.října
581.
31.07. – jednání Rady města.
01.08. – zahájení prací na podkladech
pro zadání územních studií pro nové
stavební lokality. Společně s městským
architektem, pracovníky odborných
útvarů MÚ, zástupcem společnosti
Vencl servis a velitelem Městské policie, byla provedena prohlídka území
pro novou domovní zástavbu. Byly
stanoveny základní rámcové parametry
pro budoucí stavební pozemky v lokalitách Albertinum III., Velký Hájek a v
prostoru pod Žirafou.
09.08. – svatební obřad, oddávající.
11.08. – informační schůzka se zástup-
3
ci společnosti Erding ve věci nových
trendů ve vytápění městské zástavby.
12.08. – porada ředitelů městských
organizací, účastníci byli upozorněni
na možnost podání žádostí na navýšení
rozpočtu na opravy a údržbu ještě pro
rok 2014.
13.08. – kontrola průběhu st. akce rekonstrukce výdejny ŠJ. Při obnovení
interiéru jsou použity nové vrstvené
pryskyřičné materiály na úpravu povrchu podlah a stěn.
14.08. – účast na zahájení instalace
cvičebních prvků posilovny pod širým
nebem, umístěné za autocampingem.
15.08. – jednání s advokátní kanceláří
ve věci právní analýzy podkladů o možných škodách. Vzhledem k výši možné
škody bude na zářijovém jednání zastupitelstva města předloženo stanovisko
k věci neposkytnutí dotace na stavební
akci Pěší zóny. Dále budou v této věci
navrženy ke schválení další právní kroky.
Ing. Petr Novotný
Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
tento článek věnuji všem účastníkům silničního provozu, zvlášť řidičům, kteří se, ať již
přímo nebo nepřímo, podílejí provozu na pozemních komunikacích.
V dřívějších dobách probíhala různá školení,
semináře, přednášky atd. pro zaměstnance
podniků a pro širokou veřejnost o pravidlech
provozu na pozemních komunikacích. Domnívám se, že si člověk alespoň trošku
„oprášil“ znalosti, které získal mnohdy i „několik“ let dozadu, kdy si „dělal“ autoškolu. Mnohé se od té doby změnilo, stále jsou nové legislativy, které se na člověka
hrnou a ten se v nich musí orientovat.
Dost úvodu a začnu s první věcí. Množí se dotazy od řidičů, kteří se zajímají o
význam nové dopravní značky, která se na silnici č. III/31014 v Žamberku, ul. Nádražní, poblíž budov Městské knihovny a Správy a údržby silnic, objevila.
Rozlišují se dopravní značky svislé a vodorovné, které jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. Vodorovná dopravní značka, o které budu psát, je „Bílá klikatá
čára“ (č. V 12e) která, dle ustanovení § 23 písm. a) vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích (dále jen vyhláška), předem upozorňuje na
místo vyžadující zvýšenou opatrnost.
V tomto případě se jedná o „Přechod pro chodce“ (č. V 7).
V návaznosti na tuto dopravní situaci byla uprostřed komunikace vyznačena vodorovná dopravní značka „Podélná čára souvislá“ (č. V 1a) kdy, dle ustanovení § 18
písm. a) vyhlášky, musí
jet řidič vpravo od této
značky; značku č. V 1a je
zakázáno přejíždět nebo
ji nákladem přesahovat,
pokud to není nutné k
objíždění, odbočování
na místo ležící mimo
pozemní
komunikaci
nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa
ležícího mimo pozemní
komunikaci. (Na rozdíl
od „Dvojité podélné čáry
souvislé“ (č. V 1b), kdy je řidiči zakázáno ji přejíždět nebo nákladem přesahovat,
pokud to není nutné k objíždění.)
Co se týče zastavení nebo stání na „Bílé klikaté čáře“, není to zákonem výslovně
zakázáno, ale řidič, dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. c), k) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním a dále ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku
a konce vodorovné dopravní značky „Podélná čára souvislá“, nebo nástupního
ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a
vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m.
Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO
Slovo I.místostarosty
Fakta proti demagogii
Pane Kalousi, Prokope, Ballová, Neugebauere. Chci být stručný, proto konstatuji: „Jednání podobné tomu vašemu
v polovině minulého století charakterizoval americký myslitel H. L. Mencken
inovativní definicí demagogie: Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví,
že nejsou pravda, a to lidem, o nichž ví,
že jsou hlupáci.
Bohužel musím Vás zklamat. Občané
města Žamberka nejsou hlupáci a myslí jim to dobře. Zde neuspějete. Věřím
tomu, že porozumí.
Jako zastupitelé jste především měli
dbát na blaho vašich voličů. Vaše působení v zastupitelstvu města je charakteristické totální absencí konstruktivních
návrhů co zlepšit ve městě, případně na
městském úřadu. Stále se brodíte ve vodách infikovanými zplodinami vašeho
duševního metabolismu. Zcela prokazatelně vám jde o poškozování pověsti,
všech, kteří vám mohou konkurovat
v nadcházejících komunálních volbách.
Z vašich projevů srší žhavé lživé uhlíky,
které, když nespálí, tak alespoň pošpiní.
Vaše taktika je diskreditovat, své okolí a vyniknout v narcistickém opojení.
Toť charakter vašich povah. Svá jalová
nařčení však nejste schopni okovat paragrafy a podat je k rozhodnutí patřičným orgánům. Víte, že byste opět neuspěli, proto je alespoň dokola neustále
předkládáte zastupitelům za účelem
roztříštit efektivní jednání o věcech pro
Slovo II.místostarostky
Reaguji na zastupitele Kalouse, Ballovou, Prokopa a Neugebauera z minulých ŽL a vysvětluji občanům:
Jedním z úkolů, které ležely před vedením města ve volebním období 20102014, byla aktualizace Strategického
plánu města (SPM). Pro každé zodpovědné město je to důležitý dokument,
který popisuje jednotlivé oblasti života
ve městě. Hodnotí silné stránky města,
které bude dobré v budoucnu podporovat, slabé stránky, které bude nutno
vyřešit. Vyjadřuje vize, ale zároveň hodnotí finanční možnosti – tedy realizovatelnost plánovaného rozvoje města.
SPM se vloni podařilo aktualizovat,
byla to práce odborníků, ale také mnoha
lidí ze samosprávy, kteří zpracovávali
podklady a zastupitelé jej pak schválili. Se schválením SPM práce na plánu
rozvoje města neskončila, usilovali jsme
o získání dotace z EU, abychom mohli
navázat na předchozí snahy tvorbou tzv.
Akčních plánů. Ty pak již ošetří konkrétní části SPM a pomohou jednotlivé
plánované aktivity zrealizovat.
Městu se podařilo získat dotaci z EU
prostřednictvím Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ na
projekt Zvýšení kvality řízení města
Žamberka a jeho orgánů. Projekt má
pomoci zlepšit procesy řízení města ve
čtyřech oblastech: strategické plánování, finanční řízení, otevřenost města
potřeby občanů důležitých. Česky. Na
normální práci v zastupitelstvu nezbývá
čas. Všichni jsou otráveni.
Jako zastupitelé, kterým jde o ovládnutí
města a úřadu, chrlíte další dezinformace, kterými špiníte, věříc přísloví, že
na každém šprochu je pravdy trochu.
Důkazem může být moje strohá faktografie.
Za nečestné jednání z vaší strany považuji účelové a pejorativní sdělení o
15.000,00Kč měsíčního honoráře p.
Miloslava Chvátila za funkci finančního manažera v projektu Zvýšení kvality
řízení města a jeho orgánů. Dle, mnou
získaných informací, činí jeho skutečná odměna, ne vámi podsunutá částka,
10.201,- Kč hrubého. Mzdy a ostatní
náklady projektu v městském účetnictví
figurují z účetního pohledu jako průběžné položky. Projekt je z 85% hrazen
dotačním titulem. Je tedy z městského
hrazen maximálně 15%. V tomto konkrétním případě činí podíl města řádově
1/10 (slovy jednu desetinu) vámi zveřejněné částky.
Takže závěrem: vámi neověřené, či úmyslně navýšené částky měsíční odměny,
za práci v projektovém týmu, nelze již
nazvat ani demagogií, jedná se o účelové klamání občanů. Je nyní na vás
jak se s touto „vaší pravdou vyrovnáte“.
Nejlépe by bylo přenechat vše odborníkům a nehrát si na ně, když to neumíte.
Mějte na paměti - voliči mají poslední slovo.
Ing. Petr Novotný,
1. místostarosta
občanům a vzdělávání zastupitelů a
vybraných úředníků v těchto aktivitách.
Na tomto projektu pracuje realizační
tým složený z úředníků, samosprávy a
dalších lidí ochotných se tomuto důležitému úkolu věnovat. Veškeré odměny,
které jsou přísně vázány na konkrétní
úkoly a na počty hodin, jsou realizačnímu týmu vypláceny z této dotace,
město žádné peníze nevydává.
Pan Miloslav Chvátil je součástí tohoto týmu, nastoupil teprve před několika
měsíci, když jeden ze členů musel z pracovních důvodů svou práci ukončit.
Jeho odměny se pohybují od 2 do 7 tisíc
měsíčně – podle aktuálně odvedené práce určené projektem. Podílel se např. na
tvorbě plánu obnovy majetku města, což
byla pro všechny časově i odborně velmi
náročná práce. Podílel se na průzkumu
spokojenosti občanů a jeho vyhodnocování, kdy především názory občanů jsou
důležité jako podklady k vytváření strategických a akčních plánů města. Jeho
práce je přesně určena projektem a je
odměňována z dotace (nikoliv z městské pokladny) podle přísných pravidel.
Mohu tedy ubezpečit všechny občany
města, že pan Miloslav Chvátil odevzdává práci, která je a bude městu
k užitku, pomáhá tvořit spolu s ostatními členy realizačního týmu hlavní dokumenty a podklady potřebné pro zdárný
rozvoj našeho města.
MUDr. Jiřina Jirešová, 2.místostarostka,
členka realizačního týmu
4
Slovo radní a zastupitelky
„Tak doufám, že do toho
ještě půjdeš“
Tuto větu slýchávám často od mých
přátel a příznivců v souvislosti s blížícími se komunálními volbami. A dodávají, že by tam slušní lidé měli být.
Na mou odpověď, že jsou taky slušní, a
tak by měli do místní politiky vstoupit,
většinou odpovídají, že by na to, co se
v naší politice děje, neměli žaludek a
nervy.
Hodně jsem přemýšlela, zda po osmi
letech svou účast v politickém dění
ve městě neukončit. Žít si svůj život s
koníčky a zájmy, nemít starosti, nenést
zodpovědnost za důležitá rozhodnutí,
netrápit se stavem mezilidských vztahů. Po dlouhém přemýšlení jsem se
rozhodla znovu podpořit člověka, za
kterého jsem šla do minulých voleb a
který mně celé čtyři roky potvrzoval,
Žamberské listy
že moje volba byla správná. Rozhodla
jsem se znovu kandidovat za uskupení
současného starosty města, které ponese název „Nezávislí s podporou ODS“.
Jiří Dytrt je člověk, který dobře vede
město a je velmi pracovitý. Nevykazuje
nikde na veřejnosti svůj přeplněný diář,
ale prostě pracuje. A pracuje pod neskutečným tlakem. Kdo sleduje dění ve
městě, tak asi ví. Výkon funkce starosty
v podmínkách, které v našem zastupitelstvu panují, zvládne pouze psychicky odolný člověk. Velkou oporou mu
je místostarostka Jiřina Jirešová, která
má dlouholeté zkušenosti v komunální
politice a je velmi obětavá. Vystupování
starosty na veřejných akcích ve městě i
v partnerských městech je kultivované
a reprezentativní. Vím, že některým občanům, kteří podporují Jiřího Dytrta,
vadí, že zastupuje ODS. Já si myslím,
že na komunální úrovni působí mnoho
slušných členů ODS, kteří si nezaslouží, aby je kauzy vrcholných politiků poškodily. A já osobně budu mít raději ve
vedení města člověka, který zastupuje
uskupení „Nezávislí s podporou ODS“,
protože vím, že si mou podporu zaslouží, než někoho, kdo kandiduje za stranu, která je právě na politickém výsluní
a tento člověk nesplní mou představu
dobrého komunálního politika. Volby na komunální úrovni jsou hlavně o
jednotlivých kandidátech. Pokud bych
já dostala důvěru voličů a pokračovala
v politice, přála bych si pracovat v lepší
atmosféře než tu vládla doposud.
Moc bych si přála, aby noví lidé, kteří se do voleb v Žamberku chystají,
nešli s tím, že někomu něco ukážou,
někomu tzv.zatopí, popřípadě někoho zlikvidují. To by bylo špatně. Kdo
jde do politiky, aby mohl rozhodovat
o spoluobčanech z pozice arogance
moci, tak to bude taky špatně. Kdo by
chtěl upřednostňovat zájmy své a svých
blízkých, a proto se chystá angažovat,
tak to bude opět špatně. A úplně nejhorší by bylo, aby se o posty nejvyšší
ucházeli lidé, kteří jsou ve své profesi
neúspěšní, a tak si tímto způsobem zajišťují zaměstnání. Práce v samosprávě
je hlavně společná služba městu a jeho
občanům. Rozhádaných zastupitelů
mají naši občané už, dle jejich reakcí,
opravdu dost. I když jdu na kandidátku
Jiřího Dytrta, budu přát mnoho štěstí
ve volbách i současné místostarostce
Jiřině Jirešové. Oba tyto vedoucí představitele bych osobně měla opět ráda ve
vedení našeho města.
Přeji všem kandidátům, které vedou
dobré úmysly zlepšit atmosféru v našem městě a pro Žamberk a jeho občany něco dobrého vytvořit, hodně štěstí
v nadcházejících volbách.
Jaroslava Halbrštátová
Z redakční pošty
Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a mohou být redakčně kráceny.
Hospodaření „ZUŠKY“
sledují i rodiče
Nejsem občanka Žamberka a ani nechci být zapletena do žádného předvolebního boje. Když ale dcera náhodou
přinesla domů Žamberské listy č. 12,
opravdu se zájmem jsem si v nich přečetla článek „Slovo zastupitele“. Další
číslo těchto listů jsem si už záměrně
koupila, abych si přečetla reakci ředitelky ZUŠ paní Chvátilové, na uvedený
příspěvek. Ale další „Slovo zastupitele“
mě už nenechalo klidnou a donutilo mě
reagovat. Troufnu si říci, že za dlouhé
roky, kdy naše děti ZUŠ navštěvují, už
znám trochu učitelský sbor i paní ředitelku, znám i problémy, které škola
měla se zajišťováním vhodných prostorů na výuku. Považuji proto mediální
útok zastupitelů, kteří jsou autory článků (pánů Kalouse, Zářeckého, Neugebauera, Prokopa a pí Ballové) na výborně fungující školu, která vychovává a
kultivuje velký počet děti, za skutečně
nezodpovědný krok.
Mám tři děti, které prošly „zuškou“ a
stejně jako další rodiče jsem šťastná,
že díky této zálibě se v mládí úspěšně
vyhnuly svodům partiček holdujícím
alkoholu a drogám, což je v současné
době velmi aktuální problém v mnoha
obcích a městech. Abych neobhajovala „zušku“ bez potřebných informací,
navštívila jsem paní účetní ZUŠ Žamberk, finanční odbor Městského úřadu
Žamberk a telefonicky si i v „zuškách“
v okolních městech zjistila, jak u nich
finančně podporují zájmovou činnost
mládeže. Například v Jablonném n.O.
přispívá město jako zřizovatel základní umělecké školy částkou 500,- Kč na
jednoho žáka za rok. (Při cca 500 žácích v ZUŠ Žamberk by příspěvek činil
250.000,- Kč ročně, ale o ten žamberská „zuška“ nikdy nežádala).
Prohlédla jsem si i nově zrekonstruova-
né prostory v domě pana Kačeny, který
sousedí se „zuškou“. Tato budova sice
patří soukromé osobě, ale IMRVERE
je v Žamberku vyhlášená a dobře zavedená restaurace, která v žádném případě nenarušuje řádný chod základní
umělecké školy. Podle mého názoru
tyto prostory odpovídají požadavkům a
standardu současných školských zařízení. Největší předností je propojení obou
budov pro výuku žáků. Děti i rodiče oceňují, že mají všechny učebny pod jednou
střechou. Dříve měli rodiče obavy, když
děti navštěvující více kroužků musely z
výuky „U Pešanů“ přecházet přes celé
město a doba výuky byla navíc značně
omezená. Další učebna v jídelně nemocničního zařízení Albertinum taky zcela
jistě ani dětem ani hygienickým předpisům příliš nevyhovovala!
Problematiku financování školy přehledně vysvětlila paní ředitelka „zušky“ v Žamberských listech č.13. Podle
mě je obdivuhodné, že i přes zvyšující
se ceny energií se nezvyšuje částka za
školné a škola dokáže ufinancovat veškerý provoz, včetně drobných oprav,
malování uvnitř budovy apod. Ze školného se částečně platí i cesty mladých
hudebníků na soutěže, ve kterých velmi
úspěšně reprezentují město Žamberk
doma i v zahraničí. Jsem přesvědčena,
že mnohé organizace by si mohly z hospodaření „zušky“ vzít příklad.
Na závěr bych chtěla pro upřesnění některých nepřesných údajů a polopravd
uvedených v článku „Fakta proti demagogii“, který byl uveřejněn ve 13. čísle
Žamberských listů, ocitovat z dopisu,
kterým mi odpověděla na mou žádost
o poskytnutí informací vedoucí právního odboru Městského úřadu Žamberk
JUDr. Jitka Kubová.
Můj dotaz: „Na co byl poskytnut ZUŠ
městem provozní příspěvek ( v r.2011
částka 83.005 Kč a v r.2012 částka
49.000 Kč)? Nebylo to na investice
(opravy nástrojů) nebo na mládežnické
projekty?“
Odpověď JUDr. J. Kubové:
„ROK 2011:
1. V souvislosti s převodem zřizovatelských funkcí z Pardubického kraje na
město Žamberk byla prostřednictvím
města Žamberka poskytnuta Pardubickým krajem neinvestiční dotace Základní umělecké škole Petra Ebena ve
výši 20.005,13 Kč (prostředky uspořené
ZUŠ Petra Ebena v době, kdy jejím zřizovatelem byl Pardubický kraj. Kraj tyto
prostředky po změně zřizovatele ZUŠ
Petra Ebena vrátil základní umělecké
škole).
2. Příspěvek z rozpočtu města Žamberka
na nákup hudebního nástroje pro ZUŠ
Petra Ebena ve výši 38.000,- Kč.
3. Příspěvek z rozpočtu města Žamberka na mládežnické projekty poskytnutý
SRPDŠ při ZUŠ Petra Ebena ve výši
25.000,- Kč.
4. Dotace z Pardubického kraje pro
ZUŠ Petra Ebena Žamberk na pořízení
basklarinetu ve výši 56.500,- Kč.
ROK 2012:
1. Příspěvek z rozpočtu města Žamberka
na nákup hudebního nástroje pro ZUŠ
Petra Ebena ve výši 25. 000,- Kč.
2. Příspěvek z rozpočtu města Žamberka na mládežnické projekty ve výši
24. 000,- Kč.“
Můj dotaz: „Proč se v ŽL uvádí částka
21.100 Kč za měsíční nájemné panu
Kačenovi, když ZUŠ platí městu měsíčně 5.000 Kč, což by se mělo od uvedeného nájmu odečíst?“
Odpověď JUDr. J. Kubové: „K této
otázce Vám můžeme pouze sdělit, že dne
23.12.2011 byla uzavřena „Smlouva
budoucí smlouvě o podnájmu nebytových prostor. V článku III. této smlouvy
bylo sjednáno budoucí nájemné dohodou stran ve výši 21.100,- měsíčně bez
DPH. Jednorázově byla uhrazena nájemci firmě PAPER EUROPE, s.r.o.,
částka 1.160.500,00 Kč (předplacené
nájemné na 55 měsíců dopředu). Dále
dne 23.01.2012 byla mezi městem Žamberkem a ZUŠ Petra Ebena Žamberk
uzavřena „Dohoda o užívání nebytových
prostor“ v čp. 144 v Žamberku. V článku III. této dohody je sjednáno, že ZUŠ
bude městu hradit náklady spojené s obvyklým udržováním nebytových prostor
ve výši 5.000,- Kč včetně DPH/měsíc.
Částka 5.000,- Kč je městu Žamberku
ze strany ZUŠ Petra Ebena hrazena.“
Můj dotaz: „Je pravda, že ZUŠ platí
ještě sama panu Kačenovi 8.000 Kč za
další prostory-zkušebnu a kreslírnu, na
které nežádá od města (tedy od daňových poplatníků ) nic?“
Odpověď JUDr. J. Kubové: „ZUŠ Petra
Ebena platí nájemné 8.000,- Kč za další
prostory – zkušebnu a kreslírnu, které
jsou umístěny v čp. 144 v Žamberku a
které nebyly předmětem výše uvedené
smlouvy o podnájmu. Tuto částku hradí
ZUŠ ze svých prostředků, tedy nežádá
od města Žamberka finanční prostředky
(nulový příspěvek na provoz).“
Byla bych velice ráda, kdyby mé laické
stanovisko přispělo k utlumení útoků
na dlouhodobě dobře fungující školu
a pedagogové se mohli v právě zahájeném novém školním roce s radostí
věnovat už jen svým žákům!
Alena Kotyzová
PODĚKOVÁNÍ
Upřímně děkuji pracovnicím prodejny
BILLA Žamberk a především neznámé
nálezkyni za to, že mám zpět svou peněženku - i s doklady a penězi. Ve své
roztržitosti jsem ji nechal ležet ve čtvrtek 29.07.2014 odpoledne u východu z prodejny na pultu pod inzeráty.
V dnešní složité době, kdy se dobrých
zpráv moc nedostává, je to, že poctiví
nálezci ještě existují, radostné zjištění.
Děkuji! Zdeněk Vanický
Děkujeme poctivé nálezkyni paní
Monice K. ze Žamberka, která našla a
odevzdala mi mou peněženku z penězi
a doklady. Nevzala si žádné nálezné.
Vymetálek J. Česká Rybná 116
www.zamberk.cz
5
Doprovod k porodu
nově zdarma
Tatínci a jiné blízké osoby
nemusí od 12. srpna hradit
poplatky související s jejich účastí u
porodu.
Ve všech nemocnicích Pardubického
kraje budou platit pouze 40,-Kč za
jednorázové použití ochranných pomůcek. O sjednocení přístupu požádal
ředitele dotčených nemocnic hejtman
Martin Netolický.
„Jednotný přístup považuji za vstřícný
krok především vůči rodičkám a jejich
doprovodu. Neviděl jsem jediný důvod,
proč by k tomu naše porodnice měly
přistupovat odlišně. Oceňuji rychlé řešení ředitelů všech čtyř nemocnic,“ sdělil
hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický po poradě s řediteli.
V Pardubické krajské nemocnici, Chrudimi, Svitavách nebo Orlickoústecké
nemocnici tak budou muset otcové
uhradit pouze nákup ochranných pomůcek na jedno použití. Ten je nezbytnou podmínkou jejich účasti na porodním sále. Poplatky za nadstandardní
pokoje či předporodní vzdělávací kurzy, které jsou dobrovolné, zůstávají
zachovány.
Mgr. Kateřina Procházková Skůpová,
oddělení komunikace kanceláře hejtmana PK
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V TYFLOCENTRU PARDUBICE
„Buďte u nás jako doma aneb Jak se
žije lidem s těžkým zrakovým postižením“, to je název Dne otevřených
dveří v TyfloCentru Pardubice. Během
něho budou mít návštěvníci možnost
na vlastní kůži zažít, jaké je například
připravit si jídlo, najít a vybrat si oblečení či zhlédnout film, a to vše s klapkami na očích. Přestože jsou takovéto
činnosti běžného života pro většinu lidí
samozřejmostí, lidem se zrakovým postižením mohou připravit nejednu těžkou chvilku. Jak podobné situace řeší?
Co jim v životě pomáhá a bez čeho by se
neobešli? To vše se mohou návštěvníci
dozvědět na
Dni otevřených dveří
23. 9. 2014 od 10 do 17 hod.,
na adrese nábř. Závodu míru 1961,
Pardubice.
Prosíme větší skupiny, aby se předem
nahlásily na telefonu 466 500 615.
Za kolektiv pracovníkůVás srdečně zve
Mgr. Dana Stoklasová,
ředitelka TyfloCentraPardubice, o.p.s.
Ceny Města
Žamberka
Žamberská akademie volného času
Měsíc červen je na všech školách měsícem školních výletů a předávání vysvědčení.
Nejinak tomu bylo i v naší Žamberské akademii volného času. V pondělí 23. června
jsme se vydali na Pastvinskou přehradu a na Hedeč. Na Pastvinské přehradě byl
už každý z nás, ale prohlídka Pastvinské malé vodní elektrárny byla pro některé
premiérou. Odtud jsme pokračovali do Králík, kde na nás již čekal rektor poutního
kostela na Hoře Matky Boží, pan P. Karel Moravec. Seznámil nás s historií křížové
cesty a doprovázel nás při výstupu ke klášteru na Hedeči. Po náročném fyzickém
výkonu jsme se občerstvili v Poutním domě a těšili se na prohlídku kláštera opět
s výkladem pana Moravce. Ještě jednou mu tímto děkujeme za čas, který nám věnoval. V Králíkách jsme si dali kávu a odjížděli zpět k domovu. Před vystoupením
z autobusu jsme si zapěli známou písničku Sláva nazdar výletu. Celý den krásně
svítilo sluníčko, které velkou měrou přispělo k úspěchu celého dne.
Ve středu 25. června jsme se sešli ještě jednou, a to na slavnostním ukončení školního roku spojeným s předáváním vysvědčení. Všichni úspěšně absolvovali první ročník akademie a postoupili do dalšího školního roku. Takže v říjnu opět na viděnou...
Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru SOCZ
V úterý 16.9.2014 v 15:00 hodin je sraz 1.B Žamberské akademie
v restauraci Imrvere. Zveme všechny absolventy na posezení před zahájením
Za 1.B Zezulková D.
druhého ročníku.
Aby tu chtěly
žít i naše děti
Pozvánka
Vážení občané Žamberka,
dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou besedu na téma
zdravotnictví a doprava s poslanci PS PČR panem MUDr.
Davidem Kasalem a panem Ing. Martinem Kolovratníkem.
Program
Zdravotnictví - MUDr. David Kasal, poslanec za hnutí
ANO 2011 v Pardubickém kraji, primář dětského oddělení
chrudimské nemocnice, místopředseda výboru pro
zdravotnictví, člen výboru pro sociální politiku
Doprava - Ing. Martin Kolovratník, poslanec za hnutí ANO
2011 v Pardubickém kraji, člen podvýboru pro dopravu,
místopředseda hospodářského výboru a člen dozorčí rady
Státního fondu dopravní infrastruktury
8. září 2014 Školní jídelna, nám. Gen. Knopa
Služba
pro nedoslýchavé
v Centru sociálních služeb Žamberk
se uskuteční
11. září 2014
od 8:00 do 11:30 hod.
Za poradenské středisko
pro nedoslýchavé Král Vladimír
18:00
Žamberk
Předsedkyně MO ANO 2011 v Žamberku
Zdena Šebková
www.ano-zamberk.cz
Po roce Vás opět oslovuji jménem vedení města a kulturní komise k předkládání nominací na udělení ceny města.
Cena Města Žamberka se uděluje jednou za rok při slavnostním aktu u příležitosti oslav 28. října za níže uvedené
výkony a činnost. Není v našich možnostech, abychom měli přehled o všech
aktivitách, počinech a zásluhách svých
občanů, které by si zasloužily ocenění
ve smyslu níže uvedených výkonů a
činností.
Tímto vyzýváme občany Žamberka,
aby nás o možnosti udělení ceny města
informovali a své nominace doručili na
Městský úřad (podatelnu nebo sekretariát) na předepsaném formuláři (dostupný na www.zamberk.cz). Vaše nominace pro tento rok očekáváme do 8.
9. 2014. Informace a celá pravidla pro
udělování ceny najdete na webových
stránkách města – www.zamberk.cz.
Cena Města Žamberka
se uděluje za:
lvynikající
tvořivé výkony a významné výsledky vědecké, technické,
umělecké, sportovní, publicistické a
veřejně prospěšné činnosti,
lčinnost, kterou její nositel přispěl
významným způsobem k hospodářskému a kulturnímu rozvoji Města
Žamberka, jeho propagaci v ČR i
zahraničí,
l záchranu lidských životů a majetku.
Děkujeme Vám za spolupráci a pomoc
při zviditelnění záslužných činů a výkonů našich spoluobčanů.
Za kulturní komisi Rady města Žamberka
Bc.Zdenka Kroulíková, předsedkyně
([email protected])
ZO SPCCH Žamberk
informuje účastníky rekondice
v hotelu Srní:
odjezd autobusu je
7. 9. 2014 v 8:00 hod.
z parkoviště u Billy v Žamberku.
S sebou si nezapomeňte vzít:
občanský průkaz, zdravotní průkaz, léky na celý pobyt, plavky a
dobrou náladu na celý pobyt.
Marek Rybár, vedoucí rekondice
Šotek se probudil
foto na str.9 v ŽL č.13 – předávání vysvědčení, patří do archivu ZŠ Nádražní 743, vlastnictví jsme omylem přisoudili ZŠ 28. října.
redakce ŽL
6
Žamberské listy
Je to k nevíře,
stojí tu 180 let...
My, co bydlíme na podměstí, tak máme
téměř denně před očima jednu z bývalých továren v Žamberku. Ano, hádáte
správně, je to bývalá Vonwillerova továrna na výrobu vlněných látek. Byla
prvním a dlouho jediným průmyslovým podnikem v Žamberku. Ani si
neuvědomujeme, že tato továrna byla
uvedena do provozu v r. 1834, což je
neuvěřitelných 180 let a ve své historii
zde našlo obživu mnoho zaměstnanců.
V minulosti zde nejvíce pracovalo 630
zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že tento kraj byl chudý, vypsal majitel zdejšího panství John
Parish soutěž na postavení textilní továrny. Vítězi slíbil bezúročnou půjčku
100.000 zlatých a bezplatné využívání
vodní síly. Ze všech zájemců byl vybrán
Mikuláš Vonwiller ze St.Gallen ve Švýcarsku. John Paris se znal s Vonwillerovými ze svého působení ve velkoobchodu v Hamburku, kdy spolupracoval
s Vowillerovým obchodním domem
v Miláně. Stavbou byli pověřeni bratři
Strasserové ze Švýcarska, kteří zahájili
stavbu 1833 a dokončili ji již ve zmíněném roce 1934. Původně neoklasicistní budova s mansardovými střechami
tvoří dnes jádro celého areálu. Vlivem
PADLÍ PARTYZÁNI
V září se narodili dva žamberští partyzáni, kteří svobodu Československa
zaplatili svými životy. Od narození prvního letos uplyne devadesát pět a druhého devadesát let.
vývoje textilnictví do moderní podoby,
byl areál postupně upravován a přizpůsobován potřebám moderního tkalcovství. Na počátku 20. stol. byla továrna
poznamenána rozsáhlým požárem.
Díky prozíravému rozhodnutí tehdejšího ředitele fabriky, byly budovy velmi
rychle opraveny s využitím železobetonu. Mansardové střechy byly vyměněny
za rovné a v krátké době byla původní
fabrika rozšířena o čtyřpodlažní skeletovou přístavbu, jež je jednou z nejstarších dochovaných železobetonových
budov u nás. Budova spolu s komínem
je dominantou celého areálu viditelného již z dálky. Vedením továrny byli
pověřeni bratři Strasserové, kteří zde
zavedli nový způsob zpracování vlny.
Vlna se preparovala kravským mlékem,
což bylo neobvyklé (jinde se používal
olej). Pro tento účel bylo za továrnou
chováno několik krav. Továrna využívala energetický potenciál zdejší
Divoké Orlice a přádelna a úpravna
byly poháněny vodním kolem (později
nahrazena vodní turbínou). Přípravna
tkalcovny a samotná tkalcovna byly na
ruční pohon.
V r. 1854 Mikuláš Vonwiller zemřel a
vedení továrny převzal jeho nejmladší
syn Emil, který m.j. založil obchodní
dům v Brně. Starší syn Oskar řídil ob-
policií. Podle nařízení K. H. Franka z
3. listopadu byli Bubla a Jurčo 9. listopadu 1944 popraveni na hřišti v Dolní
Bečvě. Janův o sedm let mladší bratr
Michal odešel v létě 1944 s několika
kamarády do Polska a přihlásili se do 1.
Čs. armádního sboru. Po prolomení německé obrany u Liptovského Mikuláše
sloužil Michal pod tehdy již majorem
Knopem. Od něho se prý také dozvěděl
o osudu svého bratra a po válce převzal
od Mrštných jeho věci. Protože byl majetek jeho rodičů za bojů o Obšár zničený, usadil se jako horník v Trutnově.
svých zaměstnanců a učňů. V Sokole
Standa získal řadu kamarádů, např. Jiřího Chramostu, Jirku Mergance nebo
Jardu Ježka. Když začátkem r.1945
kamarádi zakládali partyzánskou skupinu, nemohl Standa zůstat stranou.
Jako partyzána však Standu pronásledovala smůla. Při návratu z jedné noční
akce ho kontrolovala četnická hlídka,
a protože neměl průkaz, byl vsazen
do vězení okresního soudu. Kamarádi
ho však hned následující noc stačili
osvobodit. Po válce byla partyzánská
skupina Žamberk začleněna do „Partyzánské divize Václavík” a z kasáren
v Mladkově se podílela na čištění lesů
kolem Suchého vrchu. Standa měl italský samopal, u něhož se nedala dobře
zajistit spoušť. 25. května při překračování padlého stromu nad Boříkovicemi zakopl a při pádu udeřil pažbou
o zem. Vyšla rána a kulka ho zasáhla
do spánku. Kamarádi Standu dopravili
do nemocnice v Červené Vodě a po nutném ošetření byl převezen do Hradce
Králové. Přes veškerou péči lékařů zranění podlehl 31. května 1945. Město
Žamberk vypravilo Standovi Portíkovi
4. června pohřeb. Čestnou stráž u katafalku v sokolovně drželi kamarádi
partyzáni a průvodu se zúčastnilo velké
množství občanů. V r.1948 uspořádal
Jirka Merganc veřejnou sbírku, z jejíhož výnosu byl u Standova hrobu zhotoven pomník.
Podle knihy Občané Žamberka
ve světových válkách napsal
Ján Jurčo
se narodil r.1919 v obci Nižní Komárnik pod Dukelským průsmykem. V létě
1941 přišel do Žamberka, aby se učil
krejčím u Mrštných. Nemám informace za jakých okolností se dal do party s
Václavem Zaňkou a Karlem Bublou. Po
vypuknutí Slovenského národního povstání odešli všichni tři na Slovensko.
Hranici přešli v Malých Karlovicích a
měli se setkat s početným partyzánským oddílem Jana Žižky nad obcí
Štiavnik. Oddíl však měl úkol přejít na
Moravu a na Slovensku na něj navíc
útočil pluk Vlasovců. V této situaci se
s partyzány nesešli a při návratu zpět
byli zadrženi německou pohraniční
Stanislav Portík
se narodil v r.1924 v Horní Brusnici na
Trutnovsku. Po smrti rodičů ho vychovávala babička a později byl umístěn
do dětského útulku v Rokytnici v Orlických horách. Učil se zahradníkem u
Josefa Bednáře staršího v Žamberku.
Majitel firmy byl aktivním členem Sokola a členství v jednotě vyžadoval i u
Pavel Svědiroh
chodní dům v Miláně s centrálou všech
podniků rodiny Vonwiller a spol. V r.
1887 nastoupil do vedení podniku Edmund Pinter z Brna. Za jeho působení
se kvalita látek natolik zlepšila, že byly
k nerozeznání od nejlepších látek vyráběných v Anglii.
Od r. 1893, kdy zemřel E. Pinter, převzal vedení jeho synovec Edmund Kirsch. Továrna byla akciovou společností, kde více jak polovinu akcií vlastnil
právě E. Kirsch, jenž se de facto stal
majitelem této továrny.
Od r. 1945 do r. 1949 byla továrna
pod národní správou a na základě tzv.
„Benešových dekretů“ zestátněna, tudíž nemohla být navrácena původním
majitelům.
Výroba zde pokračovala dále a postupem času měnila své názvy:
1948 – 1949 Textilana, n.p., Liberec
1949 – 1951 Orlana, n.p., Žamberk
1951 - 1958 Vitka, n.p., Brněnec
1958 – 1986 Mosilana, n.p., Brno
1986 – 1990 Mosilana, s.p., Brno
1990 – 1999 Orlana, s.p., Žamberk
2000 - 2005 Royan, a.s.,Pardubice
Dnes se v areálu nachází Muzeum starých strojů a technologií.
Za skutečnost, že jedna z dominant našeho města nebyla určena k likvidaci,
vděčíme partě nadšenců.
J. Merganc, Žamberk
Zdroj: soukromý archiv autora textu.
DĚTSKÉ ODPOLEDNE
V KNIHOVNĚ - PIRÁTSKÉ
Přijďte strávit odpoledne do knihovny a zavzpomínat na prázdniny.
Zahrajeme si jednoduchý příběh,
a pak si ho přečteme v knížce.
Dále jsou pro účastníky připraveny soutěže, hádanky, doplňovačky,
křížovky a omalovánky na téma
PIRÁTI. Celé odpoledne budete za
své dovednosti a správné odpovědi
sbírat zlaťáky a nakreslíte si mapu
k vlastnímu pokladu. V případě
pěkného počasí může část programu proběhnout venku. Vzhůru na
palubu, stateční námořníci! Vítáme
hlavně členy posádky v pruhovaných tričkách.
čtvrtek 4. září 2014
od 13 do 16 hodin
Program je určen pro děti
ve věku 7 – 11 let.
Přihlášky na e-mailu:
[email protected],
tel. 465 614 663
nebo přímo v knihovně.
Startovné:
čtenáři MěK 20,-, ostatní 30,- Kč.
Družinové děti vyzvedne knihovnice a odvede do knihovny. Rodiče si
je vyzvednou v 16 hodin v knihovně.
Počet míst je omezen.
Ing.Hlaváčová Jana, ředitelka MěK
www.zamberk.cz
7
Reportáž psaná na zahrádce
aneb smích, pot a brzy (zase na viděnou)
Vedro, hic, pařák, pečák, na padnutí…
tak takové ryze letní počasí provázelo
Vás i nás dvoudenním festivalem Orlická brána. Sice jsme včas řádně vyplněnou objednávku na pěkné počasí
odeslali na příslušná místa, ale zas až
takhle jsme to nemysleli. Asi jsme na
formuláři přidali razítek a podpisů víc
stopadesátileté dědičné marionety, kterým tahají za provázky potomci slavného rodu Matěje Kopeckého. Netradiční
Polednice hledající fiktivní dítě: “Fikťo,
Fikťo!“ diváky dostala. Dost jich leželo
– někteří smíchy, někteří vedrem. Právě rozvířila vzduch Neonová taneční
show a v chládku kaple začaly filmové
Oslavte s námi významné výročí
500 let
od první písemné zmínky o obci Pastviny
sobota 13. září 2014
Program pro celou rodinu
Dopolední program – Společenské centrum ŠKOLA:
9:30 – 12:30 Promítání o historii Pastvin
Expozice velkoplošných fotografií z historie výstavby
vodního díla Pastviny
Volné nahlédnutí do obecních kronik
Ukázka výrobků dětského kroužku Výtvarníček
10:00 – 15:00 ZDARMA Vyhlídkové jízdy Pastvinským expresem
Odpolední a večerní program – Areál Na Vleku:
13:30 Zahájení oslav
13:45 Cimbálová muzika primáše Jana Dostála
15:00 Dětský pěvecký sbor Orlíček
a mladí bubeníci ZŠ Klášterec nad Orlicí
15:30 Zábavné vystoupení - Děti kouzlí s kouzelníkem
16:20 Madam – Česká Třebová
17:30 Lidový tanec Husar - Mistrovice
17:45 Mládežnický dechový orchestr - ZUŠ Petra Ebena Žamberk
18:30 Možná přijde i kouzelník…
19:00 Down Beat Dixieland Band - Jeseník
20:15 Lerion - taneční zábava pro všechny generace
Doprovodný program pro děti i dospělé:
než je zdrávo. Páteční palčivé slunce
poskytlo možnost propotit triko, ale
také dát si ledovou tříšť, chlazenou
limču či pivko, osvěžit se pod venkovní
sprchou, ale hlavně vstřebávat hudební
zážitky, které se řinuly ze dvou pódií.
Letohradští „Rádi máte“ (Ready Mate)
nejenže přivábili množství posluchačů,
skvěle hráli a byli tak sympatičtí, že by
se mě líbili, i kdyby na pódiu vyšívali
„Hradčana“ křížkovým stehem. Super chlapci. Dolly Bus Band (Bus jako
autobus a nesmějte se, je to tak) předvedli, že své první CD mohou skvěle
vydat, zákazníků bude dost. Nesnáším
nadužívané slovo „charizmatický“, ale
bluesmann Trossman z Chicaga fakt
takový byl. Dokonalý hudební projev
se úzce snoubil s výraznou vizáží. Hráč
na varhany (zn.HAMMOND s rotačním reproduktorem z r.1954 a originál
elektronkovým zesilovačem!) skoro
zmeškal nástup na podium, upřímně
uchvácen přírodní scenérií si totiž fotil
západ slunce… Šárka Sarah – mužská
část, napínala nejen slechy, ale i zraky,
ráda by asi i hmaty…jedinečné poslechové orgie. Divocí a nespoutaní Čankišou už nepotřebovali velkou nohu
lidu Čanki k vytvoření stínu, neboť hráli… ne, nehráli… šíleli… explodovali
...až po setmění. Abraxasští rockeři –
co dodat? Staří? Dobří! A Eda, že je ze
Žamberka jste věděli? Ti vařili, Štěpánku! „Najloni“ na dobrou noc - energie
valící se z pódia. Kdo byl zavalen, jen
tak neusnul. Ale stejně šupky hupky aspoň na chvíli do postýlek, pod stan, pod
širák..... a ráno na viděnou!
Sobotní dopoledne – jak jinak – slunce
pere, praží, valí to do vás, na nebi ani
mráček…Rodiče s dětmi si užívají pohádky, odbíhají se osvěžit pod sprchu
a rychle se vracejí. Málokdy totiž uvidí
14:00 – 19:00 Prezentace hasičské záchranné techniky
Dětské atrakce, střelba ze sportovních i historických luků a kuší,
soutěže v tábornických disciplínách pro malé i velké.
Výstava a prodej tradičních řemeslných výrobků,
z chráněných dílen a řemeslníků blízkého okolí.
14:30 Pěnová bitva
16:00 Fexti – povídání o historii středověkých střelných zbraní
16:30 Agility – ukázka výcviku psů
17:00 Ukázka leteckých modelů
20:00 Hasičská fontána – SDH Klášterec nad Orlicí
Specialitky české a myslivecké kuchyně
Celým programem provází Jan Čenský
Volný vstup po celý den
projekce pro děti i dospělé. Svůj a milý
Jirka Hurychů oslovil texty, projevem a
vlnitým vlasem. Lehce punková Znouzectnost dostávala do varu dospělé
(už se tančilo), hodně punkový kluk
Bombarďák rozvrtěl a rozesmál celé
rodiny, nenaivní a přesto radostné Zrní
přineslo čirou radost. Kosmická impro-show s urostlými hochy v růžových
elasťácích a třemi kolem obíhajícími
dívčími planetami v plavkách napřímila i dosud ležící. Skvělé, chytré, vtipné,
nepopsatelné představení jediného
českého certifikovaného biodivadla.
„Dentálka“ - nevšední, svébytná a nápaditá, vtipná a lechtivá, ale pozor!
S výrazným uměleckým charakterem
a zdravě podněcující divákovu fantazii,
dokázala nastavit nemilosrdné zrcadlo
všem, kdo si nečistí zuby. Jazyk v růžovém froté županu mezi diváky, milý
přebrept: “děložní hurdlo“, ohyzdný
zubní kaz po neplánovaném útoku
diváků ...(v zákulisí se svěřil, že toto
ještě nezažil). Areál řval smíchy. Trojnásobná děkovačka. Pokud se divákovi
nerozpustila už dříve bránice vedrem,
zničena byla právě teď! Mladí Slováci,
kapela Bad Karma Boy - mladí a už tak
dobří! Kdo nezná Krausberry, nebyl na
festivale. Asi nemá význam vysvětlovat
– prostě parta okolo českého Micka Jaggera - Martina Krause! Hahaha, HaDivadlo s experimentálním punkovým
muzikálem, to byl humor i nehumor,
pravda až naskakovala husí kůže, zabalená do květovaných šatů a červených
punčocháčů matek, nedostatkový Ken
z ruličky od toaletního papíru…tolik
mouder, nevím proč si pamatuju právě
tuhle řeč unavené matky: „Jak říkám,
děcka akorát zdržujou od pití…“. Na
konci divácký potlesk ve stoje (záměr-
ně nepíšu standing ovation, ačkoliv
bych asi měla, ale vlastně proč?) a pětinásobná herecká děkovačka! Houpací
koně – silný a pro mnohé nečekaný zážitek. Kdo neznal, poznal a už nebude
chtít jinak! Animovaná Mrtvá nevěsta
pro nespavce – kdo by taky spal v tak
krásné teplé noci, kdy měsíc postříbřil
filmové plátno…
Ctěný čtenář promine, ale letošní reportáž jsem pojala opravdu odlehčeně,
psala na sluníčku a v doznívající euforii, že se festival vydařil, protože přesně
to jste nám už v jeho průběhu sdělovali
a děkovali nám. My teď děkujeme Vám.
Na nás je vše zajistit, zařídit, vyřídit,
obstarat, přivézt, odvézt, nazvučit, nasvítit, připravit, ale na divákovi je, aby
se mu to líbilo. Tak zase za rok.
Alena Urbánková, MKP FIDIKO
8
Žamberské listy
INFORMACE:
telefon: 465 614 583
e-mail: [email protected]
www.fidiko.cz
Program září 2014 – I.část
3. září – středa ve 20:00 hod.
Úsvit planety opic
3D l USA – akční
Svého největšího nepřítele si člověk
stvořil sám. Původně neškodní šimpanzi se pod vlivem neschváleného testovacího léku stávají Nemesis celého
lidstva.
titulky / od 12 let / 130 min. / 130,-Kč
4. září – čtvrtek v 17:00 hod.
Tři bratři
2D l ČR – pohádka
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus,
Zdeněk Piškula) se vydávají do světa
na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Filmová pohádka pochází z pera Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
česky / přístupný / 86 min. / 110,-Kč
4. září – čtvrtek ve 20:00 hod.
Sex Tape
2D l USA-komedie
Cameron Diaz, Jason Segel, Jack Black
a další v bláznivé a absolutně neko-
rektní komedii o jedné až příliš žhavé
nahrávce.
mona Babčáková a další v nové černé
komedii Miroslava Krobota.
realitního makléře Orena Littlea (Michael Douglas).
titulky / od 15 let / 95 min. / 120,-Kč
česky / od 12 let / 102 min. / 100,-Kč
titulky / od 12 let / 94 min. / 110,-Kč
6. září – sobota ve 20:00 hod.
10. září – středa ve 20:00 hod.
14. září – neděle v 17:00 hod.
2D l USA-thriller
Vydali se do míst, kam živí nepatří.
2D l Německo-komedie
Kolbeinn miluje Solveig a Solveig miluje Kolbeinna, ale Kolbeinn miluje svoji
prvotřídní klisnu, miláčka Gránu.
3D l USA-animovaný
Pět let jsme čekali na pokračování jednoho z nejvtipnějších a nejlépe hodnocených animáků všech dob .
Pod zemí
titulky / od 15 let / 89 min. / 110,-Kč
7. září – neděle v 17:00 hod.
Letadla2: Hasiči a záchranáři
3D l USA-animovaný
Když se závodník Prášek dozví, že má
poškozený motor a už možná nikdy
nebude moci závodit, je nucen zařadit
jiný rychlostní stupeň a vrhá se do světa
vzdušného boje s požáry.
česky / přístupný / 84 min. / 130,-Kč
7. září – neděle ve 20:00 hod.
11. září – čtvrtek ve 20:00 hod.
Sin City: Ženská, pro kterou
bych vraždil
3D l USA-akční
Skoro deset dlouhých let. Přesně tak
dlouho čekali všichni fanoušci kultovního Města Hříchu na své vysněné
pokračováni. Hrají: Mickey Rourke,
Bruce Willis, Eva Green, Jessica Alba,
Jaime King a další.
14. září – neděle ve 20:00 hod.
2D l VB-animovaný
Nebýt nového protivného šéfa, Pat by
možná napořád roznášel zásilky sousedům ve své idylické vesničce.
2D l USA-sci-fi
Jonas vyrůstá v idylickém světě, kde
existuje pouze štěstí.
Pošťák Pat
Století
Miroslava Zikmunda
2D l ČR-dokument
Životopisný film, přinášející osobitý pohled na bouřlivé dějiny
dvacátého století očima muže,
který poznal celý svět.
česky / přístupný 75 min.
90,- pro FK, ostatní 100,-
2D l USA-komedie
Existuje milión důvodů, proč nemít rád
Splněná přání
CORALE
pěvecký sbor Gymnázia Žamberk
sbormistr Iva Mimrová
pátek 5. září 2014 ve 20 hodin
Divišovo divadlo Žamberk
www.corale.cz
vstupné 90,- Kč
titulky / od 12 let / 89 min. / 120,-Kč
FILMOVÝ KLUB
12. září – pátek v 19:30 hod.
2D l ČR-komedie
Ivan Trojan, Tatiana Vilhelmová, Si-
CORALE
pěvecký sbor
Gymnázia
Žamberk
Dárce
česky / přístupný / 88 min. / 100,-Kč
13. září – sobota ve 20:00 hod.
spojený s křtem
nového CD
česky / přístupný / 105 min. / 130,-Kč
11. září – čtvrtek v 17:00 hod.
9. září – úterý ve 20:00 hod.
Díra u Hanušovic
Jak vycvičit draka 2
titulky / od 15 let / 81 min. / 90,-Kč
titulky / od 15 let / 130,-Kč
Městský kulturní podnik Fidiko Žamberk vás zve
www.fidiko.cz
O koních a lidech
Lepší teď než nikdy
17. září – středa v 19:00 hod.
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Koule
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2014
Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry, která rozpoutala lavinu soudních žalob a mediálních emocí.
David Drábek nepsal vážnou, realistickou, naturalistickou, psychologickou ani sociologickou sondu
do daného problému, nýbrž satiru
a použil pro tento žánr regulérního
prostředku, totiž satirické nadsázky,
hyperboly.
předprodej: 380,-Kč, na místě: 400,-Kč
www.zamberk.cz
9
Společenská rubrika
Manželství uzavřeli
Dne 09.08.2014 v 11:30 hod. uzavřeli
manželství na radnici v Žamberku:
Zdeněk Tomíček
a Zuzana Šrolerová.
Dne 16.8.2014 v 11:00 hod. uzavřeli
manželství v Žamberku v Zámecké
kapli Nanebevzetí Panny Marie:
Radek Trojan, Slatina n.Z. 292
Pavla Krejsová, Žamberk 880 Bc. Petra Šulcová, matrikářka
Blahopřejeme
14.09. Květoslava Fojtíková 90 let
24.09. Adolf Černohous
88 let
27.09. Jiřina Zrnová
86 let
19.09. Milena Reslová
85 let
25.09. Milena Lesáková
85 let
15.09. Blanka Charfreitagová84 let
21.09. Hana Pešková
84 let
26.09. Marta Přerovská
84 let
04.09. Jan Kalousek
81 let
VZPOMÍNÁME
29.07. Jan Vávra
85 let
Lukavská 793
17.08. Marie Jílková
76 let
Raisova 24
18.08. Jaroslav Žabka
68 let
nám. Gen. Knopa 1062
Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel
VZPOMÍNÁME
„Čas všechny rány zhojí,
ale bolest nepřebolí“
25.července t.r. jsme
vzpomínali
nedožitých 77.narozenin
pana Zdeňka Železa ze Žamberka
a 9.srpna 2014 uplynulo 18 let
od jeho úmrtí.
Manželka Laďka s rodinou
VZPOMÍNÁME
18.srpna t.r. jsme vzpomněli
na úmrtí pana Josefa Svatoše
ze Žamberka.
Tichou vzpomínkou uctěte
jeho památku společně s námi.
Děkujeme. Rodina Svatošová
VZPOMÍNÁME
6. září uplyne 5 let od chvíle,
kdy se z tohoto světa přestala
radovat
paní Eliška Faltusová.
Těšila by se dnes nejen z vnoučat a pravnoučat, ale také z obnovené činnosti
Klubu důchodců, kterému zasvětila
celý svůj třetí věk.
Za vzpomínku děkují děti
Hana a Milan s rodinami
VZPOMÍNÁME
Uplynulo již 15 let ode dne,
kdy 9.9.1999, po tragické nehodě, zemřel
pan Antonín Šléza.
S láskou vzpomíná manželka a děti.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi...
Děkuje manželka Zdenka,
dcera Irena a syn Vít s rodinami
VZPOMÍNÁME
„Srdce je prázdné, protože nám
sbohem dala, ale plné lásky,
kterou nám věnovala ....“
VZPOMÍNÁME
Dne 1.9. 2014 uplyne 5 let
od chvíle, kdy od nás navždy
odešla
paní Ludmila Kainková.
Kdo jste ji znali, věnujte ji, společně
s námi, tichou vzpomínku. Děkujeme.
11. září 2014 vzpomeneme
100. výročí narození
paní Vlasty Kubíčkové
ze Žamberka. Kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte ji v tento den společně
s námi, tichou vzpomínku.
Děkujeme.
Manžel Jaroslav a Jaroslav,
Libor a Iva s rodinami
S láskou a vděčností na její dobré srdce
vzpomínají vnuk Jiří a dcera Vlasta
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří jste se přišli
naposledy rozloučit
s panem Karlem Jedličkou.
Děkujeme za písemné i osobní
projevy soustrasti a květinové
dary. Naše poděkování patří též
Pohřební službě pana Daniela Janaty za jejich profesionální a lidský
přístup k nám, pozůstalým.
Zvlášť děkujeme MUDr. Dubské
a všem sestřičkám z Charity Letohrad za pomoc při domácí péči a
za jejich vstřícný a laskavý přístup
k nemocnému manželovi.
Rodina Jedličkova
Kurz tance
a společenského
chování
září–prosinec 2014
Informace a přihlášky:
Hana Michaličková tel.731 305 021
Michal Brůna tel.725 101 980
Petra Brůnova – tel. 731 249 284
[email protected]
Cena kurzu 1.000 Kč.
Významné narozeniny
25. srpna 2014. oslavila své
významné životní narozeniny
paní Anna Žilková, v současné
době nejstarší obyvatelka města
Žamberka. Narodila se v r. 1915
v Roudnici u Hradce Králové.
Pochází ze čtyř dětí, otec zemřel,
když jí byly čtyři roky. Navštěvovala více škol, i internátních,
pro dívky – v Hradci Králové,
Chrudimi, Moravské Třebové,
Praze. Z Polabských rovin se do
Žamberka přistěhovala za svým
manželem v r.1948. Společně vychovali dvě dcery, kterým dopřáli vysokoškolské
vzdělání. Prioritou jejího života byla a je rodina. Oblíbenou činností byly ruční
práce, které vyučovala. Od útlého mládí se věnovala tělocviku, aktivně cvičila, a
to až do svých 85 let. Na Všesokolském sletu v Praze v r.1948 cvičila skladbu žen
s kužely.
Do devadesáti let jezdila denně na kole, a to zejména na svou milovanou zahrádku.
V devadesáti tří letech podstoupila operaci kyčle, a tak své aktivity, včetně cvičení,
omezila.
Z krátkého rozhovoru, který jsme u příležitosti jejího jubilea spolu vedly, vyplynulo, že důležitým faktorem pro dlouhověkost je prožít klidný, kvalitní život ve zdraví
a mít rád svou rodinu.
Milá dáma, kterou jsme mohli potkávat na různých vernisážích a programech
v Divišově divadle je v současné době obklopena láskou své rodiny a péčí svých
dcer (viz foto). Život jí tak vrací to, co do něho vložila. Raritou je, že se v letošním
roce mohla zúčastnit zlaté svatby své starší dcery Ivany.
Přejeme paní Žilkové dobrou zdravotní kondici, já osobně si přeji, abychom se
spolu mohly potkat příští rok u příležitosti jejího kulatého jubilea.
Nezapomenu na její slova při odchodu z jejího útulného bytu a balkonu plného
květin, kdy mi jen tak mimochodem, dívajíc se na mé poznámky, řekla: „máte to
přeházený....“. Měla pravdu, poznámky jsem si dělala bez ohledu na časovou posloupnost. Pomyslný klobouk dolů paní Anno, děkuji za Váš postřeh i za Váš čas.
Vlasta Pavlousková
10
Žamberské listy
DOMOV NA SKALÁCH
AZYLOVÝ DŮM & KRIZOVÁ POMOC
AKTIVNÍ
PRÁZDNINY
Adresa: ČSA
728, 564 01 Žamberk
osoba: Bc.
Dagmar a
Jansová
SpoustuKontaktní
báječných
zážitků
nových
Kontakt: 465 321 295
kamarádůE-mail:
získaly
děti
v již
[email protected]í červencovéwww.cema-nno.cz
prázdninové družině
Občanské sdružení CEMA Žamberk
v Centrusídlopro
rodinu
organizace:
Nádražní Občanského
22, Žamberk
rozhlednu do Vrbice a do mini zvěřince v zámeckém parku v Doudlebách a
návštěva výstavy Merkur v Letohradě.
Nechyběly ani procházky po Žamberku
na dětské hřiště a do Zámeckého parku.
Další týden s názvem „Kamarádíme
s přírodou“ byl nabitý pobytem v samotné přírodě. Hry v Zámeckém parku,
výlet do Častolovic do minizoo a procházka do žamberského Polska spojená
s opékáním párků a jízdou na koních.
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby
Azylový dům je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
sdružení CEMA Žamberk. Spolu
s prázdninovou družinou probíhala
i družina výtvarná, kde malí šikulové
tvořili a vyráběli překrásné výrobky.
Každoročně probíhají o prázdninách
v Centru pro rodinu družiny pro děti.
Celkem během 5 týdnů trávilo tak
prázdninový čas 62 dětí. První týden
pojmenovaný „Vesmírné dobrodružství“ byl zaměřen na povídání o vesmíru, tvoření vesmírných planet a zatmění
slunce. Zpestřením týdne byly výlety na
SVČ
Žamberk
informuje:
kam
po
prázdninách
MĚSTO
ŽAMBERK
14
5. 9. 20hod.
pátek15:00
- 18:00
m dopravním hřišti
ve Skateparku a Dětské
(u Penny marketu).
SVČ ANIMO Žamberk ve spolupráci s
Městem Žamberkem a dalšími zájmovými organizacemi, Vás srdečně zve na akci
KAM PO PRÁZDNINÁCH.
Propagační akce se uskuteční v pátek
5. 9. 2014 od 15:00 do 18:00 hod. ve
Skateparku a Dětském dopravním
hřišti (u Penny marketu).
Co Vás čeká?
- soutěže a hry pro děti a mládež
- vystoupení – skateboardy, koloběžky, TS Neon, Break dance, Line dance a další
- jízda na koních
- nabídky, jak zajímavě strávit svůj
volný čas (v rámci akce je možné se
do kroužků rovnou přihlásit)
Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.
V případě nepříznivého počasí se akce
uskuteční v pátek 12. 9. 2014.
Bc.Lucie Kluková
Tvořilo se z ručního papíru, který děti
samy vyrobily, a malovalo se na kachličky. Třetí týden si děti mohly zasportovat.
Týden s názvem „Olympiáda trochu
jinak“ jim umožnil, kromě různých her
v parku i herně, pěší výlet do Letohradu
na biatlonové hřiště, lanovou dráhu,
trampolínu i na koupaliště. Za to čtvrtý
týden byl plný záhad. „Záhady aneb lámeme si hlavy“, kde si děti opět užívaly
her v přírodě, stopování v zámeckém
parku a malování záhadného stvoření.
Na zámku v Potštejně zažily dobrodružnou cestu parkem a hranou prohlídku
zámku. Pěší výlet do Helvíkovic byl obohacen jízdami na koních. Zajímavým
programem byla také návštěva kouzelníka Harryho – Pepy Lorence z Letohradu, který dětem ukazoval různá kouzla
a triky. Poslední „Barevný týden“ jely
děti na exkurzi do Ekoly v Českých
Libchavách, na výlet do Potštejna na
Vochtánku, hrály kuličkiádu, mramorovaly květináče a zdobily vařečky.
Velké díky za bohatý program prázdninové družiny patří Kláře Brejtrové, Alici
Venclové, Lucce Malé, Laďce Stejskalové a Veronice Procházkové.
Jinou, umělecky motivovanou družinou, byla týdenní výtvarná družina, pod
vedením Laďky Stejskalové. Družina
se konala od 14. do 18. července opět
v Centru pro rodinu. Děti ve věku od
šesti do dvanácti let si vyzkoušely mnoho zajímavých výtvarných technik jako
například linoryt, potisk látky, tvorbu
keramiky, drátkování, šití na šicím stroji
a mnoho dalších. Své krásné výtvory
si pak děti ponechaly jako památku na
družinu nebo použily jako pěkný dáreček pro rodiče.
DĚDEČKOVA DÍLNA MÁ ÚSPĚCH
Šikovní senioři byli ochotni se podělit
o své zkušenosti a dovednosti v novém
kroužku Dědečkova dílna. Chlapci
se během 6 měsíců naučili pracovat
s různými nástroji i materiály, vyrobili si mnoho zajímavých výrobků a
získali spoustu zážitků a cenných rad.
Projekt Dědečkova dílna vznikl díky
Burze filantropie, kterou uspořádala
Koalice nevládek Pardubicka za podpory Pardubického kraje v říjnu r.2013
v Ústí n.O.. Investoři z řad podnikatelů
a zástupců veřejné správy zde hodnotili projekt Dědečkova dílna, který byl
vybrán k prezentaci z řady projektů
neziskových organizací. Na realizaci
projektu přispěli Konzum, o.d. - „Jsme
tu doma“, Masoeko, s.r.o., Pardubický
kraj a Město Ústí n.O., celkovým finančním darem 34.000,- Kč, určeným
na nákup vybavení, pracovního nářadí a
materiálu. Dědečkova dílna byla otevřena v lednu 2014 s kapacitou osmi dětí.
Pod vedením dědečka Jiřího Prokopce a
za pomoci dědečka Petra Zámečníka se
kluci naučili poznávat jednotlivé druhy
dřeva, zatloukat hřebíky, vrtat ruční i
stojanovou vrtačkou, vyrobit si dřevěnou hrací kostku, pomlázku, papírový
notýsek s ručně dělanou vazbou, rámečky na výrobu ručního papíru, kašírovaný
model auta a mnohé další výrobky. Děti
navštívily i muzeum starých strojů a
technologií v Žamberku.
PROVOZ RODINNÉHO CENTRA
POHODA, KLUBU BEZ KLÍČE
A MACEŠKY
ZAHÁJEN 1. ZÁŘÍ 2014.
Nabídku našich volnočasových aktivit – kroužků pro děti i dospělé včetně
novinek, najdete na našich webových
stránkách www.cema-nno.cz v sekci
Centrum pro rodinu/RC Pohoda/Pravidelný program.
Za Občanské sdružení CEMA Žamberk
MgA. Zuzana Mitvalská
„Prázdninové radovánky pomalu končí, pojďte si dál užívat volné chvíle s angličtinou!!!!
Fun School Jana Fialová nabízí v novém školním roce následující kurzy pro děti ,mládež i dospělé:
Pondělí: 13:00 – žáci 4.tříd
18:00 – 19:30 Dospělí - pokročilí
14:15 – žáci 5.tříd
15:30 – žáci 8.tříd/tercie
Úterý:
15:00 – žáci 9.tříd/kvarty
9:30 – 11:00 Dospělí – mírně pokročilí
Středa: 13:30 - žáci 6.tříd/primy
9:00 – 10:30 Dospělí - začátečníci
14:45 – žáci 7.tříd/sekunda
18:00 – 19:30 Dospělí – středně pokročilí
Skupinky dětí jsou maximálně 6členné, lekce trvá 60 minut a školné na pololetí bude
do 1600,-Kč v závislosti na počtu studentů. Jednotlivé kurzy budou zahájeny při zapsání
minimálně 4 studentů v říjnu 2014.
Výuka pro dospělé a mládež probíhá v maximálně 10členných skupinách, trvá 90 minut
a školné na pololetí závisí na počtu návštěvníků kurzu v rozmezí 2000 - 2500,-Kč .
Časy mohou být po dohodě a dle možností ještě přizpůsobeny potřebám zájemců.
Vaše dotazy a přihlášky do kurzů posílejte na emailovou adresu: [email protected] nebo volejte číslo 608630670.
www.zamberk.cz
11
Můj prázdninový pobyt v Rice Lake
V rámci spolupráce partnerských měst Žamberka a Rice Lake nabídlo americké
město všem žamberským studentům, kteří měli zájem o roční pobyt a úspěšně složili zkoušku z angličtiny, ale nebyli vybráni, prázdninový pobyt. Pro mě to byla
obrovská výzva, a protože jsem o pobyt nakonec projevil zájem pouze já a cestoval
tak sám. Samotný let s přestupem nebyl úplně bez problémů, ale pak už na mě
opravdu čekaly jen samé příjemné věci. Z letiště jsem odcestoval se Suzanne a s její
rodinou jsem strávil báječný víkend – byl jsem na basebalovém zápase Twins, na
jezeře jsme jezdili na člunech na prkně a okusil jsem báječnou americkou snídani.
V pondělí jsem se přestěhoval do rodiny s dvěma kluky stejně starými jako já, a tak
jsme společně hráli basket, americký fotbal, jezdili na kolech, plavali v jezeře, a
také hráli různé společenské a karetní hry s celou rodinou. Měl jsem trochu obavu z jejich tří psů, jelikož
mám z psů respekt, ale byli přátelští a díky této zkušenosti se už psů tolik nebojím. Za ty dva týdny jsem
se s rodinou velmi spřátelil a zvykl si a přizpůsobil se
jejímu režimu. Byl jsem s Tomem na střílení do terčů
na jejich lovecké chatě a docela mi to šlo. Na týden
přijeli i japonští studenti z Miharu, společně jsme
navštívili školu a radnici, moc jsme si užili i společné
pikniky. Další víkend jsem strávil opět se Suzanne a
její rodinou v chatce u Hořejšího jezera, chodili jsme
na výlety, a pak jsme si společně povídali v chatce o
životě v Americe a u nás. Poslední den jsem se setkal
s babičkou Dorotkou - ta byla nadšená, že spolupráce
již trvá třetí generaci, pamatovala si návštěvu mého taťky a dědy před dvanácti lety.
Zde jsem ochutnal pověstné domácí cookies. Pak mě Deb a Mike vzali do Haugenu do českého muzea a na místní městskou oslavu. Bylo to pro mě opravdu něco
mimořádného a jsem moc rád, že jsem měl možnost této skvělé nabídky využít.
Tímto bych rád poděkoval městu Žamberku a všem, kteří udržují dobré partnerské
vztahy mezi městy a umožňují nám, mladým studentům, poznávat a získávat nové
zkušenosti, navazovat přátelství i přes oceán a tuto spolupráci dále rozvíjet.
Školní rok 2014/2015
začal v pondělí 1. září 2014
Všem prvňáčkům přejeme, aby zahájení
školní docházky prožili co nejradostněji, aby pro ně byla škola hrou plnou
krásných zážitků. Ostatním žákům,
studentům, učitelům a pracovníkům
škol a školských zařízení přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku.
PRÁZDNINY:
l
Podzimní prázdniny
připadnou na pondělí 27. října a
středu 29. října 2014.
l
Vánoční prázdniny
budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí
5. ledna 2015.
l
Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 30. ledna 2015.
l
Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne jsou v okrese Ústí nad Orlicí
stanoveny od pondělí 16. února do
neděle 22. února 2015.
l
Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
l
Letní prázdniny
budou trvat od středy 1. července
2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním
roce 2015/16 začne v úterý 1.9.2015.
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
v ZUŠ PETRA EBENA:
Hudební obor - v pondělí 1.9.
ve 13 hod. v sále
Taneční obor - v pondělí 1.9.
od 14 do 16 hod.
Výtvarný obor - v úterý 2.9. od 14 hod.
Paličkování - v úterý 2.9. v 15 hod.
LDO - v úterý 2.9. v 15 hod.
Kromě hudebního oboru mají všechny ostatní v daný den a hodinu i zápis
nových žáků. Srdečně Vás zveme!
PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka školy
Andrea Fišerová, odd. školství MěÚ Žamberk
Tomáš Strnad, student Gymnázia Žamberk, 6.A
Oznámení o změně názvu školy
Gymnázium, Žamberk,
Nádražní 48 oznamuje,
že od 1. září 2014
dochází ke změně
názvu školy
na Gymnázium Žamberk.
Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí
nabízí vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních kurzech:
l SANITÁŘ
l PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Kurzy jsou pořádány v rámci udržitelnosti projektu: Posílení absorpční kapacity v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb v okrese
Ústí nad Orlicí, CZ.1.07/3.2.13/02.0044
Zahájení kurzů: podzim 2014
(podmínkou je minimální počet přihlášených – 20 osob).
Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky.
Adresa školy: Střední zdravotnická škola, Smetanova 838,
Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01
E-mail: [email protected]
Lehké kondiční cvičení - pondělí 17:15-18:30 hod.
Powerjoga - středa 17:15 -18:30 hod.
zahájení 15.9.2014 - tělocvična ZŠ 743 Žamberk
Cena 720,- Kč - 1h/pololetí
12
Žamberské listy
Fotbalový kemp
Ve dnech 4.8.-8.8. probíhal v Žamberku na stadionu fotbalový kemp dětí.
Za celý týden absolvovaly děti 13 tréninkových jednotek, jedno dovednostní odpoledne a závěrečný turnaj. Za
přispění Jiřího Dytrta, starosty města
Žamberka, jsme každý den navštívili
žamberské koupaliště, kde se děti vyřádily a využily i krásné tobogány. Krásné
počasí, areál a rodinná atmosféra daly
ráz tomuto vydařenému týdnu. Po závěrečném turnaji přišlo vyhlášení a
závěrečné focení. A na závěr dárek v
podobě zmrzliny pro všechny děti od
holandského návštěvníka, kterému se
závěr kempu líbil. Pozitivní ohlasy říkají, že to nebyla zbytečná práce a na
letošní vydařený první ročník určitě
příští rok opět navážeme. Poděkování
za kemp patří provozovateli koupaliště,
správci stadionu, realizačnímu týmu,
rodičům a dětem, bez kterých by se to
neobešlo.
Za 1.FC Žamberk trenér mládeže Libor Kos
42. ročník „Srpnového turnaje v odbíjené mužů“
První srpnová sobota, již pár desítek
let „předplacený“ termín pro konání
srpnového turnaje ve volejbale mužů,
který pořádá volejbalový oddíl mužů TJ
Sokola Žamberk. Bohužel ve stejném
termínu (2. 8. 2014) se k podobnému
záměru rozhodli letos i ve Vamberku
(oproti předchozím letům, kdy turnaj
Volejbalový oddíl žen
TJ Sokol Žamberk pořádá
v sobotu 13. 9. 2014
TURNAJ
SMÍŠENÝCH DVOJIC
VE VOLEJBALE
Registrovaným hráčům
povolen start
pouze do výše
krajských přeborů!
PREZENTACE:
na volejbalových kurtech
u sokolovny od 9:00 – 9:30
Startovné: 150,- Kč za dvojici
Občerstvení a hodnotné ceny
zajištěny.
V případě nepříznivého počasí
přesuneme turnaj do sokolovny.
(losování dvojic do čtyřek).
Všichni příznivci volejbalu
jsou srdečně zváni.
pořádali vždy druhou srpnovou sobotu). Výsledkem bylo, že se v Žamberku
sešlo pouze 5 družstev, přičemž dvě
družstva přijela po telefonických konzultacích právě z Vamberka. Pro příští
rok se snad podaří najít shodu, aby
k takové „turnajové kolizi“ nedocházelo a turnajechtivá družstva nemusela
volit mezi těmito dvěma turnaji, ale absolvovat oba pěkně týden po sobě.
Vzhledem k nízkému počtu účastníků
byl zvolen hrací systém každý s každým na dva vítězné sety, ve výborném
letním počasí vyzývajícím spíše do stínu či k vodě. Bez ztráty jediného setu
nakonec turnaj ovládlo družstvo Brandýsa, složené z hráčů prvoligové Chocně. Na druhém místě se, po pěkných
výkonech, umístilo družstvo Hronova.
Třetí místo obsadilo družstvo složené
z hráčů Židenic, hrající brněnský městský přebor. Jednou z pozitivních stránek turnaje byla skutečnost, že se ho
dokázalo zúčastnit, i přes pořadatelské
povinnosti, domácí družstvo. Za bezproblémový průběh turnaje děkujeme
členům pořádajícího oddílu TJ Sokola
Žamberk, všem účastníkům turnaje
a především sponzorům turnaje.
Konečné pořadí:
1. Brandýs (Choceň)
2. Hronov
3. Guru Jára (Orel Židenice, Brno)
4. TJ Sokol Žamberk
5. Evžen Team (Orel Obřany, Brno).
Sponzoři turnaje:
Město Žamberk, Jan Kulhánek – UNIKA Žamberk, GAF, s. r. o., Žamberk,
Pivnice Na Hřišti – Michal Pavelka,
Laktos, s.r.o. – Jaroslav Ramba, Sport
Milena Bulíčková, Žamberk, Železářství Jílek, Žamberk, Grifmont, s.r.o.,
Restaurace Na autobusovém nádraží,
Žamberk, FK Helvíkovice.
Všem děkujeme!
Za volejbalový oddíl mužů Jan Hlavsa.
AIR Shov - Letiště Žamberk 23.srpna 2014
Národní slet historických kluzáků, bojové letouny Gripen, letecké ukázky,
špičkovou leteckou akrobacii, vrtulníky, letadla, parašutisty a mnoho dalších
ukázek mohli účastníci sledovat se zatajeným dechem na letišti v Žamberku
v sobotu 23.srpna. Počasí přálo, a tak si pořadatel mohl oddechnout. Akce se
podařila a mnoho spokojených návštěvníků svou přítomností tak organizátorům
poděkovalo za skvělé odpoledne. –pavvl.-
www.zamberk.cz
13
24. NO+BL DUATLON
KANOISTIKA
NOMINACE REPREZENTACE
opět jako Mistrovství České republiky
Mistrovství republiky v rychlostní kanoistice bylo též nominačním závodem pro závod Olympijských nadějí
v Piešťanech. Z kanoistického oddílu
SK Žamberk se nominovali:
Vojta Procházka, který byl na MČR
nejlepším závodníkem ze Žamberka.
Ze 4 finálových míst získal 2 medaile.
V Piešťanech bude startovat na:
K1 1000 m a K2 5020 m.
Jakub Stejskal, jeden z nejlepších
závodníků z celé ČR pro nemoc nemohl
na MČR startovat, ale vzhledem
k výsledkům na ostatních závodech byl
naštěstí též nominován. V Piešťanech
bude startovat na: K1 1000 m, K1 500
m, K2 500 m a K4 1000 m.
Nejtěžší horský závod v Evropě
Ahoj všichni!
Druhý týden v červenci jsem se zúčastnil jednoho z nejtěžších evropských
horských ultra trail závodů Andorra
Ultra Trail Vallnord, který se konal
v městečku Ordido, ve státě Andorra (francouzsko-španělská hranice).
Andorra Ultra Trail Vallnord je
rozdělen do několika verzí (délka/
převýšení/čas): Marató dels Cims
(42,5 km/3.000 m+/14h), Celestrail
(83 km/5.000 m+/24h), Mític (112
km/9.700 m+/46h), Ronda dels Cims
(170 km/13.000 m+/62h). Právě posledně jmenovaného, nejtěžšího závodu, se zúčastnila malá skupina českých závodníků (profi/amatér), kteří
přijeli reprezentovat naši republiku.
Na start závodu, který se konal 11.
07. 2014 v 7 hod., se postavilo 350
účastníků z 21států z celého světa. Na
všechny tratě se postavilo celkem 2 500
účastníků. Závod probíhal v Pyrenejích
a pohyboval se ve výšce od 1 400 m do
2 942 m, což je hodnota nejvyššího vrcholu tohoto malého státečku COMA
PEDROSA .
Závod byl nesmírně těžký, trasa vedla
minimálně po cestách, hlavně hodně
terénem (skalky, strmé louky, kamenité
svahy, zbytky sněhu a ledovce). Po celou dobu závodu bylo krásné slunné počasí, které se v údolích šplhalo až ke 30
stupňům. Ve vrcholových partiích zase
v noci mrzlo a foukal studený vítr.
Náš trail byl tak náročný, že se do cíle
nakonec dostalo z 350 lidí jen 185. Na
trať se postavila spousta profesionálů, takže má účast amatéra byla spíše
symbolická. Také jsem měl na trase dva
momenty, kdy jsem chtěl akci ukončit.
Nakonec to hlava vždy ustála a pokračovalo se dál.
Část cesty jsem absolvoval s japonským ultra běžcem, který ale vzdal na
143 km. Škoda. Závěr jsem absolvoval
již úplně sám a když mě na 157 km
řekli, že mi zbývá ještě 13 km (z kopce/terén) a mám na to 2:10 hod. (do
limitu), myslel jsem, že se zblázním.
Monika Černohousová startuje v kategorii žákyň, které ještě nejsou zařazovány
do reprezentačních družstev. Monika svým přístupem k tréninku se
v žebříčku SCM (Sportovní centrum
mládeže) zařadila mezi členy, kteří po
zvládnutí podzimních testů, budou
trvale zařazeni do střediska s možností
vkal
reprezentace.
Běžet na limit je hodně náročné, neb
pořád hlídáte čas a nikde nemáte chvilku si pořádně odpočinout. Všude nám
fandila spousta přihlížejících lidí a ti
mě vybičovali k tomu, abych v závěru
zasprintoval a dostal se do cíle včas.
Závěrečné vyběhnutí na náměstí bylo
sice již na hranici mých sil, přesto se mi
podařilo cílovou páskou proběhnout
v čase 61 hod., 51 min.,10 sek. Za celou dobu trailu jsem si dvakrát lehl na
V sobotu 20. září se v Zámeckém parku uskuteční již 24. ročník NO+BL duatlonu. Z pověření ČTA se již počtvrté v řadě koná jako Mistrovství České republiky a
zároveň jako 5. ZÁVOD POHÁRU VÝCHODNÍCH ČECH. Především je to stále veřejný závod, určený pro všechny nadšence běhu a jízdy na kole. A tak, jako
málokde, budete mít možnost postavit se na startovní čáru společně s nejlepšími
duatlonisty a triatlety z České republiky. Své výkony a časy, pak zase porovnávat se
svými kamarády. Věříme, že tato skutečnost přiláká na start závodu právě mnoho
„hobíků“ pro které hlavně tento závod pořádáme. A tak neváhejte s přihláškou…
Před hlavním závodem budou již tradičně odstartovány dva závody žactva, také
jako Mistrovství České republiky. Na závěr je pro ty nejmenší závodníky připraven
nejkrásnější závod MINI duatlon. Centrum závodu bude stejně jako minulý rok na
asfaltovém hřišti u Anima.
Informace k celému závodu najdete na www.noblzamberk.cz.
Poděkování pak patří hlavním partnerům celého závodu, kterými jsou MĚSTO
ŽAMBERK a pan David Parish, který nám umožnil konání tohoto závodu v přeZa tým pořadatelů Tomáš Strnad
krásném prostředí Zámeckého parku.
DRAČÍ LODĚ
cestě na 10 min. a jednou jsem na kontrolním pointu na 20 min. usnul.
Nejrychlejší čas muži: 30:20:14 Francesc SOLÉ DUOCASTELLA
(ES), A.E. Matxacuca. Nejrychlejší
čas ženy: 37:12:31 - Julia BÖTTGER
(DE), Salomon Trailrunning. Nejlepší Čech: 20 místo/ 41:08:44 BARTAS
Jan, (CZ), Spartak Praha, 20 místo/
41:08:44 PALONCY Pavel, (CZ),
Adidas Adventure Team/Sanasport.
Krásný článek k přečtení: http://skyrunning.cz/2014/07/16/rande-kralovnou-ronda-del-cims/
S pozdravem Martin Fojtík - Žamberk
V sobotu 16. srpna 2014 se konal
7. ročník atraktivního závodu dračích
lodí na Pastvinské přehradě, na trati
dlouhé 250 m. Pořadatelem akce byl
SKI klub Pastviny. Výsledkový servis a
časomíru zajistil oddíl Dračí lodě Znojmo, který odvedl profesionální výkon.
Kormidelníci zabezpečili všem lodím
stejné podmínky. Počasí letos nevyšlo, ale jak říkal moderátor Míra Jirčík
„není špatného počasí je jen špatné
oblečení“. K závodu se přihlásilo 32
posádek, z toho 8 ženských, které dopoledne absolvovaly trénink a odpoledne rozjížďky, čtvrtfinále, semifinále a
finálové jízdy.
Výsledky žamberských posádek mužů:
03. Vodáci junioři Žamberk s velitelem
Vaškem Stejskalem 00:54,85
12. Vodáci senioři Žamberk s velitelem Jindrou Koblížkem 00:56,31
14. Žamberk Vikings s velitelem
Martinem Dolečkem 00:58,16
15. Město Žamberk s velitelem
Jiřím Dytrtem 00:59,40
18. Omniport dragons s velitelem
Petrem Stejskalem 01:01,62
20. Fitmin team s velitelkou
Janou Dostálovou
01:01,86
21.Poliklinika Žamberk s velitelem
Karlem Vojtou 01:02,35
Výsledky žamberských posádek žen:
1.Dámská jízda s velitelkou
Yvčou Frankovou 01:00,00
6.3D Fitnes s velitelkou
Evou Hemalovou 01:10,05
Je možné, že se ze Žamberka zúčastnily další posádky, ale bohužel neuvedly,
z jakého města pochází. Do přihlášky je
třeba uvést např.: pyžamáci Lukavice,
posádka: Pyžamáci.
Celkové výsledky a další dokumenty
k závodu najdete na stránkách:
www.sportorlice.wz.cz
S vodáckým pozdravem AHOJ a dík
pořadatelům za vynikající akci! vkal
14
Žamberské listy
Dračí lodě Pastviny 2014
V sobotu 16. srpna 2014 se za velice
nepříznivého počasí na Pastvinské
přehradě uskutečnil již 7. ročník závodů Dračích lodí. Letošního závodu
se zúčastnilo 32 posádek, z toho 8 posádek žen. Barvy naší obce hájily tyto
posádky: Yacht klub Pastviny – ženy,
opět nejúspěšnější z pastvinských
posádek, získaly 4. Místo. Dále
Yacht klub Pastviny muži, kterým se
po letech podařil husarský kousek,
tedy že předstihli Ski klub Pastviny.
Nově se z Pastvin zúčastnila loď žen
- Fitko Pastviny, která zaplatila daň
za nezkušenost prvního startu na
těchto závodech. Porazily však, po
heroickém výkonu, konkurenční a
daleko zkušenější 3D Fitness - ženy ze
Žamberka, dále mladou odnož Klubu
biatlonu Letohrad děvčata Pijatlon
Ladies a dokonce i v minulých roční-
cích úspěšné Faboritky.
Z Klášterce opět zazářili Klášteráci,
kteří v porovnání časů ztratili jen 5
setin vteřiny na třetí vodáky Žamberka a obsadili tak 4. místo. Nejvíce
však překvapila nově utvořená posádka Střelci Pastviny, kteří využili
všech možností tréninku. Litujeme,
FIT STUDIO ŠÁRKA
Rozvrh hodin - začínáme 2. září
Úterý: 18:45 hod. - Naďa
-aerobic - dance aerobic,step aerobic, p-class, posilování s činkami,
gumičkami, cvičení s overbally a na gymbalech,strečink.
Čtvrtek: 18:00 hod. - Alena
-aerobic- step aerobic, p-class, posilování s činkami, gumičkami,
cvičení s overbally a na gymbalech a strečink.
Těšíme se na Vás!
Kontakt: tel. 723 145 237
že z organizačních důvodů se musela odhlásit posádka Ski areálu Baier
z Českých Petrovic. V kategorii mužů
zvítězila posádka Klubu biatlonu
OEZ Letohrad, která se zúčastnila
všech předešlých ročníků, druhá Noemova archa (dle vyjádření posádky
- náplava Brno) a třetí Vodáci junio-
ři Žamberk. Ženskou kategorii opět
ovládla Dámská jízda Žamberk, na
druhém místě hasičky z České Rybné a třetí místo, jak se říká „o prsa“,
jely Dračice z Kameničné. O dobrou
náladu a hladký průběh se výborně
postaral skvělý moderátor Míra Jirčík
z posádky Klášteráci. Jeho umělecký
výkon byl umocněn tím, že v době
jeho sportovního výkonu jsem převzal
moderování já a po dojetí jeho jízdy
jsem mu předával mikrofon snad ještě
v lodi. Proto za mne i všechny účastníky znovu, Míro děkujeme. Děkuji
také Tomáši Strnadovi z Klubu biatlon Letohrad za přípravu a spolupráci
s pořadateli.
Těšíme se na příští 8. ročník závodu
Dračích lodí a větší podporu členů pořádajícího oddílu a jejich kamarádů.
Za Ski klub Pastviny Luboš Maryška
POWER JÓGA
dynamické cvičení asán – pozic vycházející z klasické jógy,
techniky dýchání, uvolnění, relaxace.
Každé pondělí od 18:00 (fitko u tenisových kurtů)
Každé úterý od 18:30 (taneční studio Neon, bývalá jídelna Elitexu)
Každý čtvrtek od 19:00 (fitko u tenisových kurtů)
Začínáme první týden v září od 1. 9. 2014
Těším se na Vás! Lenka
[email protected]
www.zamberk.cz
15
AKVA-TERA KLUB
RYCHNOV NAD�KNĚŽNOU
ZO ČSCH�Rychnov�nad�Kně
ěžnou
AkvaEXPO�2014�RK
(38. VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB,
VODNÍCH ROSTLIN A TERARIJNÍCH ŽIVOČICHŮ)
Rychnov nad�Kněžnou
Dům�chovatelů, 13.�-�17.�9.�2014
(denně od 8.30 do 18 hodin, 17.9. jen do 17 hodin)
! více jak 220 druhů akvarijních ryb ve více než190 nádržích
! speciální kolekce vodních rostlin - více jak 90 druhů
! tradiční prodej ryb (víc jak 100 druhů), vodních rostlin
(80 druhů), potřeb, pomůcek a krmiv
PORADENSKÁ SLUŽBA
!odborné�přednáškové�odpoledne�-�13.9.�od�13�hodin
Informace�-�tel.:��736�633�171,�603�308�207,�605�136�870,
604�876�848
http:/akvatera-rk.cz
Kulturní komise v České Rybné Vás srdečně zve
na dostaveníčko s hudební skupinou
VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB
100,-KČ/KUS
PIŇAKOLÁDA
znáte z pořadu
Informujeme občany, že výprodej skladových zásob butiku ADOM bude probíhat v Helvíkovicích
opět na sálku v budově obecního úřadu ve dnech:
neděle 14. 9. až středa 17.9.
od 8:00 do 18:00 hodin
čtvrtek 18. 9.
od 8:00 do 15:00 hodin.
Koncert rockové skupiny
Blue Effect
Přijďte si nakoupit nové dámské oblečení (kalhoty,
sukně, saka, šaty, košile, halenky) a pánské oblečení (kalhoty) za mimořádně nízké ceny:
se koná
v Jablonném nad Orlicí
v sále kina
100,- Kč za každý kus.
v pátek 19.9.2014
ve 20:00 hodin.
Nabízíme nepoužité dámské a pánské zboží pro
všechny věkové kategorie ve všech velikostech.
Vstupenky (230,- Kč) v předprodeji
v IC Jablonné nad Orlicí. Bližší informace na tel. 737 717 897
lDOUČÍM
ZÁJEMCE - mám státní
jazykovou zkoušku z angličtiny.
Kontakt: tel.777 955 756
lHLEDÁM
lPRODÁM
lPRODÁM
JABLKA (bez chemického ošetření) 7,-Kč /kg.
Čada J., U hřbitova čp.881, Žamberk
Kontakt: tel. 737 837 397 (po 20 hod.)
lPRODÁM
rodinný dvougenerační
dům v Dlouhoňovicích u Žamberka
se zahradou 1.538 m2. Cena dohodou.
Kontakt: tel. 732 638 428
– po 19. hod. (RK nevolat)
lPRONAJMU
byt 1+2 v I. n. p v ul.
17.listopadu v Žamberku. K bytu patří sklep. Kontakt: tel. 777 771 684
chalupu pro rodiče
s menší zahradou.
Kontakt: tel. 734 622 739
rodina KOUPÍ zemědělskou
usedlost s pozemky.
Kontakt: tel. 730 518 587
2014
od 18 hodin
Vstupenky pouze v předprodeji na OBECNÍM ÚŘADĚ od 25. srpna 2014
Pondělí – čtvrtek 8:00 - 15.30 hod. u p. I. Martincové – tel.: 465 629 128
nakolada-letačekA6.indd 1
Firma ZEZ SILKO nabízí
volné kapacity
nakladače KRAMER 550
lPRODÁM zděný byt 3+1 v Žamber-
ku, naproti poště.
Bližší info na tel. 725 830 648
lPRODÁM
zahrádku v Sadě míru v
Žamberku. Kontakt: tel. 732 709 039
lPRODÁM
družstevní mezonetový
byt 90 m v Žamberku.
Slunná jižní strana.
Cena 1.550 tis. Kč.
Kontakt: tel. 602 441 757
OBEC
éESKÁ RYBNÁ
Sál OÚ v České Rybné
zahradu, lokalita v Sadě
Míru, 450 m2, chatka, pergola,
chem. WC, na pozemku pitná voda.
Kontakt: p. Toman,
tel. 777 612 616
2
l Mladá
11. 10.
Příslušenství: Lžíce o objemu 0,6 m3 l Paletizační vidle
l Radlice na sníh
Hodina práce: od 350,-Kč + DPH
Kontakt: ZEZ SILKO Žamberk, Pod Černým lesem 683
tel. 465 673 111, mob.728 098 128
9.7.2014 12:55:07
I NZERCE
16
Žamberské listy
PROVÁDÍ
veškeré malířské
a natěračské práce
tel.: 737 164 272
SERVIS KLIMATIZACÍ
autoopravna
diagnostika
lakovna
pneuservis
odtahová služba
prodej autobaterií
dovoz automobilů ze SRN
nová geometrie RAVAGLIOLI
výměna autoskel
po dobu opravy zapůjčení
náhradního vozidla ZDARMA
PŘESTAVBA VOZIDEL NA E85
CEBIA ověření vozidel
a pískování skel
JOSEF VESELÝ
Nádražní 945, 564 01 Žamberk
tel./fax: 465 611 459
mobil: 602 371 774, 724 202 344
e-mail: [email protected]
www.autoopravnavesely.cz
PŘIJMEME LAKÝRNÍKA S PRAXÍ
INFORMACE 602 371 774
ZDRAVOTNÍ SESTRA
s 20 letou praxí
nabízí své zkušenosti,
služby a pomoc občanům
v domácí péči.
Kontakt: tel. 734 480 882
ZO – ČZS Žamberk oznamuje
ZAHÁJENÍ
MOŠTÁRENSKÉ SEZONY
17. září 2014
příjem ovoce od 14 hod.
výkupní doba:
středa 14-18 hod., sobota 8-12 hod.
Kontakt:
mob.603 217 276, tel. 465 614 534
Těšíme se na Vás v moštárně
v prostorách bývalých kasáren.
Za výbor organizace
Josef Novotný, předseda
Uzávěrka ŽL č. 15/2014
4.9. do 10:00 hod., vyjdou 15. 9. 2014
Farma Kratochvíl Kameničná
nabízí k prodeji:
med l křepelčí vejce l český česnek (bjetin)
- prodej česneku od srpna každou sobotu l
mrkev l samosběr brambor (září)
Informace a objednávky
na tel. 777 867 334
Rodinná farma Žabka
Polsko – Šanderova 473, Žamberk
Nabízí ze své produkce:
-konzumní brambory (výběr z 5 odrůd
včetně červených)
- od konce září možnost odběru brambor
netříděných a krmných
Bližší informace
na tel. 465 614 906, 739 040 275
emailu: [email protected]
ELEKTRA
CHLÁDEK s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 332, 564 01 Žamberk
PRODEJ-SERVIS-OPRAVY
pračky-myčky-sporáky-boilery
lednice-mrazáky-elektrospotřebiče
prodej náhradních dílů - elektronika
ODVOZ DO 20 km – ZDARMA
Otevřeno: po - pá 8 - 12 13-17, sobota 8-11
Tel.+fax: 465 613 189
Tel. 465 611 160, 604 623 777
Pozor! Otevřeli jsme pro Vás
v Žamberku novou prodejnu
„ZE STATKŮ“,
kde Vám nabízíme zemědělské produkty, vyrobené na
statku Lichkovský dvůr, s.r.o., a dalších statcích z okolí
Žamberka i širšího okolí východních Čech, středních Čech
a Vysočiny.
V nabídce jsou:
kozí, ovčí, kravské sýry a další mléčné výrobky.
K dobrým sýrům patří popíjet dobré víno nebo pivo,
které u nás rovněž zakoupíte.
Přijďte ochutnat a nakoupit do prodejny, umístěné na
Masarykově náměstí v Žamberku v průjezdu budovy
čp.86 (společný vchod se vstupem do cukrárny).
Otevřeno: po – pá 8 – 17, so – 8 - 12 hod.
Informace na tel. 608 434 190
ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E 12836.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk,
IČO: 00279846. Náklad 950 ks, cena 15,- Kč. Redakce e-mail: [email protected], tel. 465 670 305, 777 497 870.
Tiskárna Kerschbaum, tel. 465 613 578.
Download

21920.pdf - Město Žamberk