Starosta obce Chorvátsky Grob Obecný úrad, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob Štefan Balaško
Chorvátska 98
900 25 Chorvátsky Grob
V Chorvátskom Grobe 21.11.2011
Č.j. : ..............................................
Pán Balaško,
obdržal som od vás výzvu na vyplatenie odstupného ktoré, ako uvádzate, bolo súčasťou rozpočtu
a teda schválené Obecným zastupiteľstvom. Vo svojom liste uvádzate, že určite „...mám množstvo
práce pri riadení obce...“.
Toto vaše vyjadrenie má horkú pachuť nielen pre mňa a obecný úrad, ale hlavne pre túto obec a jej
súčasných a budúcich obyvateľov. Množstvo práce pri riadení obce mám najmä kvôli vám a vášmu
neodbornému a nekompetentnému riadeniu úradu a obce. Čím viac spoznávam problémy obce a
predovšetkým miestnej časti Čierna Voda a prenikám do poznania, ako a z akých dôvodov k tomu
došlo, tým viac je jasné, že je to najmä dôsledok vašej „činnosti“ alebo naopak častej nečinnosti.
So všetkou zodpovednosťou môžem prezentovať názor, že svojím riadením a konaním ste vážne
poškodil obec a jej obyvateľov. A to nielen v súčasnosti, dôsledky vášho nezodpovedného
a neodborného vedenia v spojení s prácou bývalého obecného zastupiteľstva budeme znášať ešte
veľmi dlho. Mnohé z týchto zásadných chýb sa nebudú dať opraviť už nikdy. Aj preto som sa rozhodol
odpovedať otvoreným listom, ktorého prílohu tvorí zoznam vašich najpodstatnejších pochybení.
Obyvatelia obce majú právo vedieť, za čo všetko žiadate svoju odmenu.
Viem, že na odstupné nárokujete podľa zákona. Popri obrovskej záťaži s naprávaním vašej „činnosti“
som, žiaľ, nemal čas nájsť relevantne právny podklad na jeho nevyplatenie.
Vyzývam vás preto verejne, aby ste sa vzdal požadovanej odmeny. A aspoň malou satisfakciou by
bolo, ak by ste ju poukázal na novozaložený účelový účet zriadený na výstavbu chýbajúcej
základnej školy na Čiernej Vode.
Očakávam, že mi vaše rozhodnutie oznámite najneskôr do 28.11.2011. Ak sa nevyjadríte, budeme
postupovať podľa zákona a odmenu vám Obecný úrad uhradí do 30.11.2011, resp. do 3 dní od
oznámenia čísla vášho účtu.
Ing. arch. Miroslav Marynčák
starosta obce
Starosta obce Chorvátsky Grob Obecný úrad, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob _____________________________________________________________
príloha : Otvorený list
ZÁVAŽNÉ ZLYHANIA POČAS MANDÁTU ŠTEFANA BALAŠKA
Otvorený list starostu obce Miroslava Marynčáka predchodcovi Štefanovi Balaškovi v reakcii na jeho
požiadavku vyplatenia odmeny vo výške 13 462,50 eur, v ktorom zverejňuje výpočet jeho pochybení
vo výkone funkcie starostu so zdrvujúcim dopadom na obec a jej obyvateľov.
Výstavba a urbanizmus
Čierna Voda mohla byť ideálne ľudské sídlo, pretože bola vystavaná na zelenej lúke. Stačilo len
zodpovedne riadiť obec a aktívne pracovať s tímom odborných poradcov, ktorí by dokázali udržať
víziu rozvoja Čiernej Vody ako moderného a hlavne funkčne postaveného obytného sídla. Keďže ste
to neurobili, z našej obce je paškvil, v ktorom už dnes možno identifikovať budúce sociálne
problematické zóny. Dopustili ste živelnú výstavbu bez akejkoľvek logiky, vzájomných väzieb,
princípov tvorby ľudského sídla. V osade, ktorá za 10 rokov vyrástla na veľkú niekoľkotisícovú obec
chýbajú vzájomne prepojené ulice, námestia, oddychové zóny a aktívne prostredia s vybavenosťou.
Máte neodškriepiteľný podiel viny na tom, že obyvatelia obce tu dnes žijú bez zodpovedajúcej
technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti, v nekultúrnom prostredí.
A ďalšie vami schválené projekty sú v tomto stave záťažou na okolie, pretože predstavujú trvalé
stavenisko, o záťaži na infraštruktúru nehovoriac. Mnohé majú ďaleko za zenitom modernosti
a nových požiadaviek a trendov bývania. Druhotným javom obrovského nekoordinovaného nárastu
budú aj sociálne problémy.
V závere výkonu vašej funkcie bola schválená megaprojekt Triblavina pre ďalšie desiatky tisíc
obyvateľov. Urobilo sa tak v rozpore s hlasom obyvateľov, odbornými názormi, posúdeniami
dopadov na obec a krajinu. To, že vaše správanie sa zúžilo na ukážku neodbornosti a arogancie
dokazuje aj fakt, že ste nenabrali ani odvahu osobne obhájiť tento projekt pred politikmi, médiami
a vlastnými občanmi.
Stav technickej infraštruktúry
Povoľovanie extrémne veľkej, ale neriadenej obytnej výstavby bez akéhokoľvek koncepčného riešenia
spôsobilo po ôsmich rokoch vášho riadenia, že obec je na pokraji technického kolapsu. Po celý tento
rok musím vynakladať enormné úsilie i finančné prostriedky z rozpočtu na to, aby obec zabezpečila
svojim občanom základné potreby !
Nielen nedostatočne zmluvne dojednaný, ale aj skutočný nedostatok pitnej vody som musel zabezpečiť
neskutočným úsilím a urýchleným jednaním s BVS a ostatnými partnermi. Právne a technicky
nedoriešené prípady rozvodov vody, či už hlavných radov alebo v jednotlivých zónach spôsobujú
vážne riziká pre reálne zásobovanie. Legislatívne spory bránia mnohým obyvateľom obce kolaudovať
a obci spôsobujú značné finančné a prevádzkové problémy.
Ešte horšia situácia je v správe kanalizácií. Rozhodnutie spravovať kanalizáciu nielenže tejto obci
nikdy neprinieslo prospech a profit, ale dnes pre ňu predstavuje nevyriešiteľný balík problémov.
Starosta obce Chorvátsky Grob Obecný úrad, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob Totálne preťažené čističky odpadových vôd nie sú schopné prenášať súčasnú záťaž, a už vôbec nie
ďalšiu výstavbu, ktorá je však z obdobia vášho riadenia obce už schválená. Preťažené čerpadlá si
vyžadujú opravy na dennej báze, čo pre obec predstavuje neprimeranú finančnú a personálnu záťaž.
No a neúčasť obce na kontrole počas výstavby a kolaudácie a preberanie „spoza stola“ často
nedokončenej, zle realizovanej a poškodenej kanalizácie len dokresľuje obraz vášho prístupu
k zodpovednosti voči obci a občanom.
Opisovať stav automobilovej dopravnej infraštruktúry je zbytočné, vidia a hlavne zažívajú to všetci na
vlastnej koži. Uvediem však dva prípady, kde stačilo len dopísať vetu-dve do stavebného povolenia.
Cesta medzi Čiernou Vodou a Chorvátskym Grobom nemusela byť totálne zničená, keby ste využili
zákonnú možnosť žiadať od developerov alebo vybudovanie paralelnej stavebnej cesty počas
výstavby, alebo rekonštrukciu výstavbou zničenej obecnej cesty.
Kolaudovali sa komunikácie, ktoré neboli dokončené, boli bez chodníkov, rigolov, osvetlenia. Do
majetku obce, ale tým aj do údržby sa preberali od developerov komunikácie, ktoré sa následne ničili
ťažkou technikou. Alebo opačne, dovolilo sa stavať a kolaudovať domy bez toho, že by boli
skolaudované cesty a ostatná infraštruktúra.
Mohli ste prispieť aj ku koncepcii rozvoja jednotlivých zón. Neurobili ste to a pre ľudí to dnes
znamená, že v mnohých neprejdú pešo z jednej do druhej štvrte, nemôžme ich spojiť cyklistickým
chodníkom v bezpečnom a tichom koridore. Chodníky sú plné áut, pretože nikto sa neriadil logickým
prístupom, ba dokonca ani nežiadal dodržať normy.
Občianska vybavenosť
Pri schvaľovaní takéhoto rozvoja obytných zón a v čase stavebného boomu bol k dispozícií obrovský
nástroj na riadenie výstavby a tým aj rovnomerné rozmiestnenie ostatnej vybavenosti od služieb,
obchodov po športové a kultúrne zariadenia. Nevyužil ste ho, skôr by som povedal, že ste ho
pochovali.
Výstavba obytných zón vedie logicky k nárastu obyvateľov a hlavne mladých rodín s deťmi. Ťažko
povedať, či to bolo vašou nekompetentnosťou alebo ignorovaním, že sa obec pod vaším vedením
odhadom demografického nárastu nezaoberala. Ja som to ihneď po nástupe do funkcie urobil.
Jednoduchý pohľad do demografickej štatistiky ukazuje, že dnes máme okolo 700 detí od 1do 6 rokov.
Ale miest v škôlke a v škole je tak pre 180-200. Havarijný technický stav materskej škôlky na Čiernej
Vode, výrazný nedostatok miest, jednotriedky na škole s prvým stupňom v Chorvátskom Grobe a
nulová perspektíva výstavby škôlky a školy opäť len dokresľujú vašu neschopnosť predvídať aj tie
najzákladnejšie veci.
Starosta obce Chorvátsky Grob Obecný úrad, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob Financie a účtovníctvo
Pri odovzdávaní funkcie ste zavádzali stavom aktív. V rozlúčkovom prejave dňa 20.12.2010 ste
ohľadom financií uviedli:
Stav na bankových účtoch : 279 664,- €, ale reálny stav :
Stav pohľadávok
: 537 893,- €, ale účtovný stav:
Stav záväzkov
: - 89 992,- €, ale reálny stav :
spolu aktíva
: 727 565,- €, ale reálny stav :
262 703,- €
196 897,- €
-111 987,- €
347 613,- €
Skutočný rozdiel toho, čo ste po sebe zanechali predstavuje až 52%. Pripomínam vám, že
v predvolebnom bilancovaní ste k 31.10.2010 uvádzali dokonca stav 896 490,- € a hovorili ste niečo o
„...odovzdávaní nevybrakovanej ale naopak nabitej obecnej kasy...“
To čo som po vás na úrade prevzal nemožno nazvať inak, ako neskutočný bordel v účtovníctve. Popri
vedení súčasného účtovníctva musíme „upratovať“ aj roky 2006 až 2008. Zistili sme, že obec pod
vaším vedením nevymáhala pohľadávky vo výške rádovo desiatky tisíc eur, z ktorých mnohé už
prepadli, alebo sa „stratil“ dlžník. Uzatvárali sa neefektívne zmluvy, alebo objednávky bez jasného
predmetu alebo rozsahu prác. Potvrdilo sa aj podozrenie, že pod vaším vedením obec zadávala
bezdôvodne predražené zákazky, predovšetkým stavebné, na firmu jedného z poslancov, pričom
niektoré položky predstavovali až štvornásobok obvyklých cien.
Obyvateľov ste tiež roky „oberali“ o ďalšie peniaze tým, že ste aktívne nevyužívali fondy, dotácie a
rôzne podporné programy ako iné obce v okolí.
Majetok obce
Pri odovzdávaní funkcie ste uviedli, že hodnota majetku obce k 30.11.2010 predstavuje 21,05
miliónov €, ale podľa zisteného stavu je účtovná skutočnosť 12 miliónov €, teda o 9 miliónov € menej!
Evidencia majetku obce bola vedená nedôsledne a niekedy až v rozpore s účtovnými predpismi. V obci
máme mnoho nevysporiadaných nehnuteľností a dokonca niektoré neboli evidované vôbec.
V čase od 2003 – 2010 mali developeri v našej obci odhadovaný obrat na úrovni 300 – 400 miliónov
eur. Paradoxne pri takýchto investíciách obec získala len zlomok majetku, ktorý mohla mať, naopak,
dnes má v katastrofálnom stave cesty a technickú infraštruktúru a nevyriešenú občiansku vybavenosť.
Ukázalo sa, že vaše vyjadrenia o náraste hodnoty obecného majetku boli len populistické reči. Väčšinu
tohto majetku totiž tvorí prebratá infraštruktúra, pričom tento druh majetku je prakticky bez reálnej
likvidity (zhodnotenia). Navyše, ako ukázali prvé audity a zažívajú to aj sami obyvatelia, ide často
o nekvalitný „majetok“, do ktorého musí obec ešte výrazne investovať.
Starosta obce Chorvátsky Grob Obecný úrad, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob Legislatíva a schvaľovacie procesy
Nedotiahnuté,amatérsky spracované alebo absentujúce zmluvné vzťahy dnes spôsobujú nejasný
právny rámec a často sú predmetom rozdielnych výkladov a dokonca sporov obce s vlastnými
obyvateľmi a developermi.
Dostávame rozhodnutia zo súdov a prokuratúry o zlých rozhodovaniach predovšetkým v stavebných
konaniach z rokov 2007 – 2010. Nedodržiavanie zákonných postupov či nevyžadovanie si zákonných
podkladov dnes znamená obrovskú záťaž pre obecnú administratívu, ale hlavne riziká pre finančný
a daňový systém obce.
Morálny rozklad
Nielen materiálne a technické škody, ale hlavne morálny rozklad v podobe nedodržiavanie predpisov
sa stalo bežnou praxou. Denne som konfrontovaný s odkazmi na váš štýl práce alebo úradu, keď od
stavebníkov a firiem vyžadujem dodržiavanie zákonov a predpisov. Zmena práce na úrade sa pre
viacerých z nich ukazuje ako vážny problém. Na obecnom úrade riešime z obdobia vášho
starostovania množstvo nedoplatkov, čiernych stavieb, obchádzanie predpisov a máme vážne
problémy s ich vymáhaním a nápravou. Mám na stole množstvo prípadov, keď ani pri najlepšej vôli
nemôžem v súlade so zákonom schváliť rozhodnutia, ktoré ste v rovnakých alebo podobných
prípadoch podpisovali.
Vďaka morálnemu rozkladu, ktorý ste tu po sebe zanechali vo všetkých sférach pôsobenia obce dnes
vynakladáme obrovské úsilie pre to, aby sme chod obce dostali do štandardných a korektných koľají.
A táto energia mohla byť pre ľudí v obci vynaložená efektívnejšie a prínosnejšie.
Riadenie úradu, atmosféra
Prekvapila ma dusivá atmosféra, v akej som obecný úrad prevzal. Už v prvých dňoch som zistil, že ste
sa na obci nedokázali uplatniť ani ako manažér. Zamestnanci mali neúplné a nesprávne pracovné
zmluvy, bez pracovných náplní. Už v prvých dňoch som musel riešiť nesystémové prevádzkové
a pracovné postupy. Obec dlhodobo paralyzovala nekoncepčná štruktúra úradu a pracovných pozícií,
úplne chýbali ľudia, ktorí by sa starali o agendu školstva, technického oddelenia, stavebný úrad bol
v konfrontácii s rozsahom výstavby v desivom stave.
Roky ste nedokázali zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky a sociálne priestory ľuďom, ktorí sa
starajú s vysokým nasadením o obecnú kanalizáciu a ostatné služby.
Na úrade musím postupne ale úplne meniť spôsob evidencie sťažností a sporov, archiváciu dokladov,
spisov, celý rok nastavujeme komunikáciu a procesy medzi jednotlivými oddeleniami, ktoré pod vaším
vedením takmer vôbec nespolupracovali a minimálne komunikovali. Škoda reči aj na tému
predpotopných elektronických riešení, systémov, obecnej webstránky, komunikácie s občanmi...
Výpočet vašich zlyhaní tu nekončí, ale už čítanie v tomto rozsahu musí byť pre každého zdrvujúce.
Ako starosta obce ste mali obec počas celého volebného obdobia rozvíjať, budovať a zveľaďovať. Mal
ste k tomu ideálne predpoklady – kontinuálne volebné obdobia, väčšinové zastupiteľstvo
a hospodársky boom. Miesto toho budeme po vás obec dlhé roky zachraňovať a naprávať. Obrali ste
Starosta obce Chorvátsky Grob Obecný úrad, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob nás všetkých o čas, ktorý sme chceli venovať budovaniu. To však na takých zlých základoch, aké ste
po sebe zanechali ide len veľmi ťažko a s obrovským úsilím.
A preto som pre vás pripravil a zverejnil tento odpočet.
...................................................
Miroslav Marynčák
Starosta obce Chorvátsky Grob
Download

Otvorený list starostu obce bývalému starostovi