I. stupeň
odznaku AVEK
udelený pod
II. stupeň
odznaku AVEK
udelený pod
č. .......................
č. .......................
Správca
odznaku:
Správca
odznaku:
III. stupeň
odznaku AVEK
udelený pod
TRENČIANSKY VYSOKOHORSKÝ
TURISTICKÝ KLUB (TVTK) TRENČÍN
a jeho organizačná zložka
KLUB VYSOKOHORSKÝCH
TURISTOV SLOVENSKA (KVTS)
č. .......................
účastníkov zahraničných ciest (ZhC)
Správca
odznaku:
ZÁZNAMNÍK
TURISTICKÉHO ODZNAKU VhT
ATRAKTÍVNE VRCHOLY EURÓPSKYCH KRAJÍN
IV. stupeň
odznaku AVEK
udelený pod
V. stupeň
odznaku AVEK
udelený pod
č. .......................
č. .......................
AVEK
IX. stupeň
pozlátený odznak
AVEK udelený pod
č .. ........................
Správca
odznaku:
Správca
odznaku:
správca
odznaku:
VI. stupeň
odznaku AVEK
(bronzová medaila)
udelený pod
VII. stupeň
odznaku AVEK
(strieborná medaila)
udelený pod
VIII. stupeň
odznaku AVEK
(zlatá medaila)
udelený pod
č. .......................
č. .......................
2013.4
Správca
medailí:
Správca
medailí:
č. .......................
Správca
medailí:
Meno a PRIEZVISKO
Ulica miesta bydliska a číslo domu:
PSČ a Miesto bydliska:
PODMIENKY PLNENIA ODZNAKU ATRAKTÍVNE VRCHOLY EURÓPSKYCH KRAJÍN „AVEK“
A. VŠEOBECNÉ
ZÁSADY – PRINCÍPY a POSLANIE
1. Vyhlasovateľom podmienok odznaku dňom 1. 7. 2001 je KVTS - KLUB VYSOKOHORSKÝCH
TURISTOV SLOVENSKA [www.kvts.szm.sk], neformálne záujmové združenie vysokohorských turistov účastníkov zahraničných ciest (ZhC) VhT, vytvorený ako vnútroorganizačná zložka TVTK Trenčín.
Podmienky odznaku pripravil, vypracoval a vyhlásil Marián Petrinec, inštruktor VhT a organizátor
zahraničných ciest (ZhC) charakteru VhT na základe svojej koncepcie pre ním pripravované ZhC už v r.
1977, ( i keď iba v rámci „krajín východného bloku“) ako člen vtedajšej Komisie PaVHT SÚV ČSZTV
2. Poslanie odznaku: vysokohorským turistom plnením podmienok odznaku: a) poskytnúť programovú
a obsahovú náplň pre hlavnú činnosť KVTS – každá ZhC musí svojim programom umožniť podmienky
plniť; b) poskytnúť vysokohorským turistom dlhodobú, až celoživotnú motiváciu pre svoju činnosť
formou zahraničných ciest charakteru VhT (za VhT aj pre účely tohto odznaku považujeme obtiažnosť
výstupovej trasy podľa knižného sprievodcu do II. stupňa UIAA vrátane), c) umožniť bližšie spoznať
prostredníctvom návštevy hôr krajiny a štáty Európy, a okrem hôr aj ich prírodu, históriu a spôsob žitia
obyvateľov hôr, d) jeho jednotlivými stupňami ohodnotiť a vyjadriť turistickú vyspelosť turistu
3. Charakteristika: Zahŕňa najvyššie turisticky dostupné (do II. st. obť. UIAA vrátane) vrcholy 60 krajín a
štátov kontinentálnej Európy a ostrovov Cyprus, Írsko, Island, Korzika, Kréta, Malta, Sardínia, Sicília a V.
Británia. (TOP vrcholy Kanárskych a Azorských ostrovov možno uznať po individuálnej dohode s autorom
Odznaku). Do podmienok sú zaradené ešte ďalšie vrcholy s výškou nad 1000m danej krajiny ležiace v
iných pohoriach. Výškové údaje pri v Záznamníku nekonkretizovaných vrcholoch(*) sa uznávajú z máp a
literatúry. Každý vrchol ma v Záznamníku svoj číselný „kód“ korešpondujúci s kódom krajiny.
4. Plniteľ podmienok – odporúčam členstvo v turistickej organizácií a absolvovať prípravný kurz „Základy
VhT“ (Výcvikové minimum VhT)]. Uchádzači (plnitelia) vo veku nad 60+ (senior) sú v počte výstupov
diferencovane zvýhodnení. (viď B1)
5 Stupne odznaku: Má 9 stupňov: I - V.a IX. stupeň oceňované odznakom, VI. - VIII. oceňované
medailou (B.1). Stupeň je daný absolvovaním stanoveného počtu výstupov na vrcholy uvedené
v Záznamníku a počtom krajín.
6 Záznamník získate „stiahnutím“ zo stránky: www.kvts.szm.sk. (Vytlačte si ho obojstranne na formát
A4) a následne preložte 2x vždy na polovicu dlhšej strany na výsledný „vreckový“ formát A6.
7. Posúdenie atraktívnosti vrcholov a ich zaradenie do podmienok odznaku AVEK je výlučne v
kompetencia autora podmienok odznaku a zároveň i jeho vyhlasovateľa. Aktualizácia je v 4 ročnom cykle
8. Vrcholy zaradené do podmienok (od r. 2009 je ich už viac než 400) uvedené v Záznamníku boli
vyberané najmä podľa kritérií: a) najvyšší turisticky prístupný vrchol krajiny, b) ďalšie atraktívne vrcholy v
iných pohoriach danej krajiny, (ak v nej takéto pohoria existujú); c) vrcholy na spoločnej hranici sú
zaradené iba jednej krajine, pre susednú je stanovený iný najvyšší vrchol (napr. M. Blanc je zaradený do
FRA, a nie do TAL, Korab do ALB a nie do MAC, a pod.); d) ak sú zaradené dva vrcholy v jednom pohorí,
tak sú od seba vzdialené minimálne 5 hod cesty pešo (aj preto nie je za najvyšší vrchol Talianska pre účely
odznaku akceptovaný taliansky vrchol M. Blancu); e) Zoznam „vrcholov“ je „otvorený“ a priebežne
korigovaný a doplňovaný jeho autorom (sledujte prípadné doplnky na: www.kvts.szm.sk)
B. TECHNICKÉ PODMIENKY
1. Počty výstupov na vrcholy uvedené v záznamníka AVEK na získanie jednotlivých stupňov odznaku
I. stupeň: 11 výstupov minimálne z 3 krajín, II.. stupeň: ďalších 11 výstupov (celkom 22 min. z 6 krajín),
III. stupeň: ďalších 11 výstupov (celkom 33 min. zo 9 krajín), IV. stupeň: ďalších 11 výstupov (celkom 44
min. z 12 krajín), V. stupeň: ďalších 11 výstupov (celkom 55 min. z 15 krajín), VI. stupeň: ďalších 11
výstupov (celkom 66 min. z 18 krajín) krajín, VII. stupeň: ďalších 11 výstupov (celkom 77 minimálne. z 20
krajín), VIII. stupeň: ďalších 11 výstupov (celkom už 88 min. a z 25 krajín), IX. stupeň (doslova pozlátený
odznak) za absolvovanie buď: a) 99 výstupov min. však v 30 krajinách, alebo b) za absolvovanie
výstupov na všetky TOP vrcholy (až 60) krajín uvedených v záznamníku (aj tých pod 1000m). Pri
telef. kontakt:
e-mailová adresa
rok narodenia
veku plniteľa 60+, sa za každý rok nad 60 „odpúšťa“ jeden výstup, z počtu výstupov určených na niektorý
stupeň (počíta sa vek k roku žiadania o udelenie - napr. 65 ročný získa 5. stupeň za 50 vrcholov)
2. Kritéria výstupov pre uznanie splnenia podmienok :
a) 1) uznáva sa výstup na vrchol absolvovaný aktívnym pohybom smerom hore aspoň 250 výškových m
podľa základných turistických zásad všeobecne platných pre VhT, najmä podľa zásad bezpečnosti:
2) minimálne v 3-člennom kolektíve, pri trasách po ľadovci minimálne v kolektíve 4 člennom
3) trasu II. stupňa obtiažnosti UIAA a cesty po ľadovci musí viesť inštruktor VhT alebo horský vodca
4) trasa výstupu (i zostupu) nesmie presahovať (podľa kniž. sprievodcu) obtiažnosť II. stupeň UIAA
5) v jednom dni možno pre účely odznaku absolvovať (z dôvodu bezpečnosti) najviac dva výstupy
b) poradie výstupov nie je predpísané, opakovaním výstupu nemožno nahradiť výstup na iný vrchol
c) z jednej krajiny možno uznať výstupy najviac na 5 vrcholov z vrcholov uvedených v Záznamníku pri
tej krajine (neplatí to samozrejme pre krajiny, ktoré ich majú v záznamníku uvedených menej než 5).
d) V riadkoch, kde sú aj „varianty“ oddelené(„/“) možno uznať pre plnenie odznaku iba jeden z nich !!!
e) Pre každý stupeň odznaku si plniteľ v Záznamníku vykonané výstupy zvýrazní inou farbou. Ak vrchol
nie je menovaný, (iba znak „* “ a minim. výška ľubovoľného vrcholu), názov vrcholu si rukou dopíše.
f) uznávajú sa výstupy absolvované kedykoľvek, aj v minulosti, a nielen počas ZhC - KVTS
3. Parametre kovových odznakov: priemer 35 mm, zo štyroch rôznych farieb kovu; 4 a 5 stupeň sa
odlišujú farbou kovu a farebným podkladom pod textom na obrube (4.st.=modrý, 5.st.= červený).
Medaily: priemer 50mm a sú z troch rôznych farieb kovu. Celkom bolo vyrobených 1000 ks odznakov.
C. ADMINISTRATÍVNO - ORGANIZAČNÉ PODMIENKY
1. Potvrdenia absolvovania výstupov sa nevyžaduje. Vyhlasovateľ predpokladá u plniteľa
podmienok odznaku AVEK vysokú morálku, etickú úroveň a serióznosť. .
2. Žiadosť o udelenie a) podá ziadateľ tak, že zašle Záznamník poštou (s vyznačením vykonaných
výstupov podľa B.2.e) na adresu Marián PETRINEC, Švermova 20, 91101 Trenčín, najneskôr 10 dní
pred termínom udeľovania. b) Účastníkom ZhC do r. 2001 môže byť 1-3. stupeň odznaku udelený bez
„záznamníka“, iba na základe počtu absolvovaných ZhC (za 3-1.st., za 6-2.st.,za 10-3.st)
3. Udeľovanie odznakov: a) vykonáva správca 1x ročne k termínu 10.11.; b) Udelenie zaeviduje
číslom príslušného stupňa - vždy od číslice 1; c) Vyšší stupeň odznaku možno udeliť s odstupom
minim.1 roka po prevzatí odznaku nižšieho stupňa.
4. Čestný odznak 1-2.stupňa môže z vlastného uváženia udeliť vyhlasovateľ osobám starším (60+),
ktoré vykonávali VhT v zahraničných horách, ale ich zdravotný stav im už neumožňuje odznak získať
5. Odovzdanie a prevzatie odznaku: a) len osobne na Jesennom Stretnutí KVTS, alebo výnimočne aj
inokedy, ale len po vzájomnej dohode so správcom. b) Odovzdávanie fyzických odznakov a medailí sa
vykoná len do vyčerpania ich „zásob“ (čím vyšší stupeň, tým ich bolo vyrobených menej – napr. 1.
stupeň 300, ale „zlatých“ iba 50); c) Po vyčerpaní zásob sa odovzdajú už iba certifikáty;
6. Finančná úhrada: Pri odovzdávaní odznaku/medaily ocenený zaplatí v hotovosti: a) člen KVTS ktorý
k dátumu udelenia odznaku už absolvoval minimálne 10 ZhC - za odznak 0,5€ a za medailu (vrátane
kazety) 3€; b) Ostatní členovia KVTS zaplatia o 50% viac; c) Od r. 2014 už bude poplatok za 1-5 stupeň
integrovaný do zvýšeného OAP k ZhC, z ktorého bude uhradená ich výroba („fond odznaku AVEK“); d)
Člen s kratším členstvom než 1 rok a nečlen KVTS platia pri odovzdaní odznaku 2€, a za medailu 8€; e)
S odznakom/medailou sa odovzdá certifikát o udelení a vráti mu Záznamník s potvrdením udelenia; f)
Čestný odznak = udelenie zdarma; g) Účastníci ZhC do r. 2001 (C.2.b) zaplatia za každý odznak 1€.
7. Administrátor a správca: a) odznakov: Petrinec Marián, 0904 996477
b) medailí: Chovaňák Pavol, 0905 465153
8. Prechodné ustanovenie: a) Doteraz udelené odznaky sa uznávajú v plnom rozsahu. b) Po 1.1.
2014, k udeleniu vyššieho stupňa si treba vytlačiť „nový“ Záznamník (v.2013.4), v ňom vyznačiť splnené
výstupy na ďalší stupeň, a “starý záznamník“ s dovtedy udelenými stupňami priložiť k „novému“.
9. Autorské právo: Úpravy, doplnky, zmeny a výklad podmienok sú výlučne v kompetencií
navrhovateľa podmienok; pripomienky posielajte na adresu [email protected]
© Marián PETRINEC, inštruktor VhT, organizátor ZhC
(v.2013.4-0106)
p.č. krajina Vrchol m.n.m. // horská skupina / alternatíva;
* ľubovoľný vrchol v pohorí vyšší ako je uvedené
001 ALB
Korab 2764
// Korabi
002
Jezerce 2693 /*2000............................ // Prokletije
003
*2300 .................................................... .// Koritnik
004
*2200 ................................................... ..// Tomori
005
*2100 .................................................//.Shebenikut
006
*2000 ................................................ .// Nemercka
007
Dajtid 1612
// Dajti
008
010 AND Coma Pedrosa 2946
// V.Pyreneje
011
Pic de Serrera 2913
// V.Pyreneje
012
*2800 ................................................ // V.Pyreneje
020 ANG Scaffel Pike 977
// Lac District
030 BAS
Pic de Anie 2507
// Bask. Pyreneje
031
Ezkaurré 2049 / Txindoki 1346 // Bask.Pyreneje
032
Ori 2018 / Lakora 1877
// Bask.Pyreneje
040 BAV Zugspitze 2965
// Veterstein
041
Watzman 2713 / Hochkalter 2607
// Bercht.A
042
Madelegabel 2654 / Nabelhorn 2224 // Algau.A.
043
Alpspitze 2628
// Veterstein
044
Hoher Gőll 2520
// Bavor.A.
045
Hochstaufen 1771 / Hochgern 1744 // Chiemg.A.
046
Gr. Arber 1452 / Gr.Rachel 1453 // Bayerischewald
047
050 BEL Botrange 693
// Ardény
060
BIE Dzyarzhynskaja Hara 346
//
070
BiH Maglič 2386
// Maglič
071
Bjelasnica 2067
// Bjelasnica
072
Zelen glava
// Prenj
073
Paklijaš 2088
// Treskavica
074
080 BUL
Musala 2925
// Rila
081
Maljovica 2730
// Rila
082
Vichren 2914 / Kamenica 2822
// Pirin
083
Botev 2376 / Vežen 2198
// Stara planina
084
Černi vrh 2290
// Vitoša
085
Ruen 2252
// Osogovska planina
086
Goljam Perelik 2199 / Goljam Sjutka
// Rodopi
087
Goljam Persenk 2093
// Černatica
088
Bogdan // Sr. Gora / Vedernik 1124 // Belograd.
skaly
089
090 CZE Snežka 1602
// Krkonoše
091
Plechý 1371/ V.Ostrý 1293 /
// Šumava
092
Klínovec 1245 / Meluzína 1095
// Krušné hory
093
Smrk 1124// Jizer h / V.Deštná 1115 // Orlické h.
094
Čerchov 1042
// Český les
095
Ješted 1012
// Lužické h.
096
100
ČIH Bobotov kuk 2522 / Maja Kolata
// Durmitor
101
Karanfil 2491 / Volušnica 1795
// Prokletije
Prutaš 2393 / Šlijeme2426 / Mim.Bogaz // Durmitor.
102
103
Kom Vasojevič 2460 / Kom Kučki 2484 // Komovi
104
Crna glava 2139
// Bielasica
105
Babin zub 2253
// Sinjajevina
106
Veliki Vitao 2396
// Bioč
107
Moračka kapa 2250
// Moračke planina
108
110
CYP Olymbos 1951
// Chioniska
120 DÁN Yding Skovhoj 173 / Møllehøj*171
130 EST Suur Munamagi 318 //
140 FAO
Varateatindur 882
150 FIN
Haltiatunturi 1328 //
151
Saana 1024 //
152
Pyhatunturi 538 / Palastunturi 855 //
160 FRA Mont Blanc
// M.Blanc-Centr. Alpy
161
Vignemale 3298
// Centr..Pyreneje
162
Creet de Neige 1723
// Jura
163
Pic Du Midi d Ossau 2866
// Záp .Pyreneje
164
Puy Sansy 1886
// Masív Central
165
Gr. Veymont 2341
// Vercors
166
Brevent 2525 //
167
Mont Pelat 3154
// Maritmes A.
168
Roche Faurio 3730 / *3300 ...................... // Ecrins
169
Gr. Ballon 1426
// Vosgés
170 GRE
Mytikas 2917
// Olympos
Smolikas2637 /Gamila2497 /Athamanon2469 //Pindos
171
172
Grammos 2520 / *2400 .............
// Grammos
173
Piramídi 2510 // Giona / Korokas 2437 // Vardousia
174
Lyakura 2457 / Gerontovrachos 2367 // Parnassos
175
Aj Profiti Ilias 2407
// Taygetos
176
Plakes 2374 // Kilini O./ PsiliKorifi 2355 // Helmos
177
Dirti 1743 / Ohi 1398
// Evvia
178
Hionotripa 2232
// Rodopi
179
180 HOL Vaalserberg 322
// Ardény
190 HRV Dinara 1830
// Dinara
191
Vaganski vrh.1757/ M.Rajinac1699
// Velebit
192
Sv. Jure 1735
// Biokovo
193
Bjelolasica 1534 / Bjele stijene 1335 // V. Kapela
194
Vojak 1396
// Učka
200 IRL
Carratuohill 1041 //
201
202
210
211
220
221
222
223
224
230
231
232
233
234
240
241
242
243
244
250
251
252
260
261
262
270
271
272
280
281
282
290
300
310
320
˛321
322
323
324
330
340
350
360
370
371
372
373
380
381
382
383
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
410
411
412
413
414
415
416
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
432
433
434
435
ISL
KAT
Slieve Donard 850
// Mourne Mts
Lugnaquillia 926
// Wicklow Mts
Hvannadalshnukur 2119 //
Snaefel 1455 / Hekla 1450 / *1400..........................
Pique d Estas´3143
// Katal. Pyreneje
Pic Canigou 2784
// Katal.Pyreneje
Pic de Montcalm 3078 / Pic Carlit 2921 // Katal. Pyren.
KOR
KOS
KRE
KRY
LAP
LIE
LIT
LOT
LUX
MAC
MAĎ
MAL
MOL
MON
MaS
NEM
NOR
POL
POR
RAK
RUM
Mont Valier 2838
// V.Pyreneje
Roca Carbatera 1163
// Montserat
Monte Cinto 2706
// Korzické Alpy
Paglia Orba 2525 / Mt. Renoso
Monte Rotondo 2622 / Mt. D Oro 2384
Monte Incudine / Capu d Oerto 1294
Mt. Stello 1307
Derovica 2656
// Prokletije
Bogdaš 2530
// Bogičevica
Veternik 2460
// Koprivnik
* 2400 .......................................
// Šar planina
Ošijak 2212 /
Ostrovica 2092 // Žar pl.
Psiloritis2456
// Idi
Pachnes 2453 / *2000
// Levka Ori
Dikti 2148
// Dikti
Roman Koš 1545
// Babugan j.
Čatyr Dag 1525// Čat.Dag j / *1200....... // Jaltinsk.j.
Demerdži 1359 //Demerdži / Zubci 1233// Aj Petri j.
Aidarasčokhha 1272
Rombakstotta 1247
Vord. Grauspitz 2599 / Nafkop 2570 / Ratikon
Augstenberg 2359 / DreiSchwestern
// Ratikon
Gerselikopf 2165 / Schochberg 2104
// Ratikon
Juozapines 293 //
Gaizinkalns 312 //
Buurgplaatz 559 / Kneiff559
// Ardény
Turčin (Titov vrh 2762)
// Rudoka pl.
Pelister 2601
// Baba
Ljuboten 2499
// Šar planina
Solunska glava 2540 / Karadžica 2473 // Jakupica
Kekes 1014
// Matra
Ta Dmejrek 253
//
Deaul Balanesti 429
// Kodra
Mont Agel 140 / Chemin des Reviles //
Praděd 1492
// Jeseníky
Králický Snežník 1423
// Král. Snežník
Lysá h.1324 / Smrk / Radhošť // MorSlez.Beskydy
Malý Javorník 1019
// Javorníky
Feldberg1495
// Schwarzvald
Brocken 1142
// Hochhartz
Sneeberg 1053/ Ochsenkopf 1024 // Fichtelgebirge
Galdhopingen 2469 / Glitertind 2465 // Jotunh.
Snohetta 2285
// Dovrefjel
Fanaraken 2069
// Fanaraken
Halingskarvet 1933
// Hardangervida
* 2100 ..........................................
// Rondane
Troltindan 1536 / Bolnatind 1389
// Romsdal
Preikestolen 604 / Kjaerag 1000
//
Gaustatoppen 1881
// Telemark
Bessegen 1743 / Surtningssua 2368 // Jotunh-en.
Rysy 2499
// V.Tatry
Gievont 1894
// Z.Tatry
Babia gora 1725
// Beskyd Ziwiecki
Tarnica 1345 / V.Rawka
// Bieščady
Turbacz 1311 / Postawna 1124
// Gorce
Skrzycne 1250 / Barania g.1220 // Beskyd Slaski
Wysoká kopa 1126
// Ieizerské h.
Wielka Sowa1013
// Gory Sowie
Tore 1993
// Serra Estrela
Peneda 1373 / *1100 ................... // Sera Peneda
Larouco 1527
// Sera Larouco
Marao 1415
// Serra Marao
Geres 1415
// Serra Geres
Vagueiro 1315
// Serra Alavo
Grossglockner 3798
// Hohe Tauern
Piz Buin 3312
// Silveretta
H. Dachstein 2996
// Dachsteingruppe
Schesaplana 2965
// Ratikon
Hochkőnig 2925
// Steinernees Meer
Hochgőling 2885 / Preber 2740 // Schladminger T
Gr.Priel 2515 / Spitzmauer 2446
// Totes Geb.
Hochtor 2369 / Reichenstein 2251 // Ennstaler A.
Elmauer H 2344 / Ochsenhorn 2511 // Wilder.K
Klosterwapen 2076
// Schneberg
Moldoveanul 2544
// Fagaras
Paringul Mara 2510
// Paring
Peleaga 2509
// Retezat
Vf. Omul 2502
// Bucegi
Petrosul 2303 / Vf. Ineut 2272
// Rodna
La Om 2252
// Piatra Craiului
Pietrosului 2102 / Petroš...
// Calimani
436
437
440
441
450
460
461
462
470
471
472
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
500
501
502
503
504
510
511
512
513
520
521
522
523
524
525
526
530
531
532
533
534
535
536
537
540
541
542
543
544
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
580
581
582
583
584
585
590
591
592
Falcadu 1981 / Toroiaga / 1930
RUS
SaM
SAR
SIC
SVK
Narodnaja 1841
*1000............................................
Monte Titano 756 //
Punta la Marmora 1883
Monte Corassi1463
Mt. Limbara 1360 / * 1220
Etna 3342
Pizo Carbonara 1979 //
Monte Soro 1847 //
Gerlach 2664
Kriváň 2499 / Jahňací štít 2229
// Maramureš
// Ural
// Chibiny
// Etna
// V.Tatry
// V.Tatry
Bystrá 2240 / Baníkov 2178 / Sivý vrch1804 // Z. Tatry
Ďumbier 2045 / Kráľova hoľa 1948
// N.Tatry
Ostredok 1592 / Borišov 1510 / Ostrá 1247 // V.Fatra
V.Choč 1604 // Choč. vrchy / Vys.skalky1050 // Pieniny
V. Rozsutec 1604 / Kľak 1352
// M. Fatra
Snin.kameň 1005 // Vihorlat / Kremenec1221// Polon.K
SLO
Hrb 1255 / Klenovský vepor 1338
// Sl..Rudoh.
Sitno 1001// Štiavnické.v. / Vtáčnik 1346 // Vtáčnik
Triglav
// Julské A
Jalovec2542/ Škrlatica2738/Prisojnik2549 // Jul. A.
Grintavec2558 / Ojstrica2350 /J.Kočna2540 // K A.
V. Stol 2236 / Vrtača 2180
// Karavanky
V. Raduha 2062
// Savinjske A.
V. Snežnik 1796
// Snežnik
SRB
Midžor 2169
// Stara Planina
Paničev vrh 2017
// Kopaonik
.*1850.................................
// Golja
Rtanj 1540 // Golubinje pl. / *.1809
// Suva pl.
ŠKO
Ben Nevis 1344
// Grampian Mt.
Ben Mac Dui 1309
// Cairngorm M
Lochnagar 1154
// Grampian Mt
Aonah Beag 1234
// Cairngorm
Mulhacén 3478
// S. Nevada
Pico Aneto 3404 / M.Perdido 3355
// Pyreneje
Almanzor 2592
// S.Gredos
Peňalara 2530
// S.Guaddarama
ŠPA
Tore Ceredo 2468 / Tore Blanca 2617 // Picos Europe
Torrecilla 1918 // S.Nieves / Moncayo 2313 // S.Monc.
ŠVA
ŠVE
TAL
.kota 1339.
// El Torcal
Dufour Sp.4634
// Monte Rosa
Dom 4565 / Alalihorn
// Mischabel
Mőnch 4099 / *3900 ......................... ..// Bernské A
Piz Bernina 4050
// Bernina
Tődi 36314 //
Titlis 3239 //
Mettelhorn 3405
// Valiské A.
Kebnekaise 2111
Helagsfjalen 1796 / Storsylen 1762
Kjeron 1551 / Njula 1169
Molnet 1192
Punta Gnifetti 4556
// Sylene
// Abisko
// Nipfjalet
// Peninské A.
Gran. Paradiso 4061/ Rocciamelone 3538 // Grajské A.
Cima Tossa 3173
// Brenta
Corno Grande 2940
// Apeniny
Mt.Amaro 2793 / ...........................
// Majela
Marmoláda 3342 / *3150........................ // Dolomiti
Vesuvio 1270 /
Mt. Cevedale 3760 / H. Angelus 352 //
Mt.Adamelo 3539 / Presanella 3558 //
Mt. Canin2587/ Jof Fuart 2666/ Mangrt 2677 // Jul. A.
TIR
Ortler 3899
Wildspitze 3775 / Similaun 3606
Grossvenediger 3674
Hochfailer 3509
Zuckerhűtl 3507 / Gr. Moseler 3480
Parseier Sp.3036
// Ortler
// Őtztal.A
// H.Tauern
// Zilertal. A
// Stubai. A.
// Lechtal.A.
G.Sandspitze 2772 / G.Laserzwand 2614 // Lienz.D
Birkarspitze 2749 / *2200 .............
Hochiss 2299 / Lamsensp.2508
TUR
UKR
// Karwendel
// Rofan
Mahya 1030 / * 1000.................... // Istranca Dagl.
Goverla 2061
// Čorna Gora
Bliznica 1881
// Polonina Svidovec
Sivulja1836 / Grofa1748 / Dobošanka 1755 // Horhany
Strij 1681
Pikuj 1405
WAL
// Polonina Boržava
// Vých.Beskydy
Snowdon 1085
Garnod Ugdin 1065
Carned Lewelyn 1062
// Snovdonia
■z vrcholov oddelených znakom „/“ si možno vybrať iba jeden!
■z každej krajiny si možno „započítať“ najviac 5 „vrcholov !
■prázdne riadky sú rezervované na doplnenie v budúcnosti
© Petrinec Marián (v.2013.2-150
Download

AVEK-Zazn 2013.5-celý