OPERAČNf
ŽIVOTNf
PROGRAM
PROSTŘEDf
*
*
*
•••
*
EVROPSKÁ
*
Evropský fond pro regionální rozvoj
*
* **
UNIE
Pro vodu,
vzduch a přírodu
Příloha Č. 1
Řídící orgán:
Zprostředkující subjekt:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ST Á TNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEOl ČR
Příjemce/žadatel podpory:
Registrační číslo projektu:
EDS/SMVS:
Identifikační číslo EIS:
Obec Velatice
CZ.1.02/7 .1.00/14.23021
ZADÁVACí
27337320
IS SFZP 14181747
DOKUMENTACE
- na dodávku pro zakázku malého rozsahu 2. kategorie zadanou dle Závazných pokynů
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Zakázka je MIMO režim zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen IIZMR 2. kategorie")
I. IDENTIFIKACE ZADAVATELE:
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ, DIČ:
Jednající:
Tel.,:
E-mail:
Web:
ID datové schránky:
Obec Velatice
Č. p. 35, 66405 Tvarožná
004 88 364, DIČ NENÍ PLÁTCE DPH
Mgr. Jan Grolich - starosta obce
+420 544 250 313
[email protected]
www.velatice.cz
h5ka28d
OBSAH ZADÁVAcí
DOKUMENTACE:
I.
IDENTIFIKACE ZADAVATELE
II.
IDENTIFIKAČNí
III.
PŘEDPOKLÁDANÁ
IV.
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
V.
VARIANTY NABíDKY
VI.
POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNí
VII.
OBCHODNí PODMíNKY
VIII.
PŘEDPOKLADY - KVALIFIKAČNí,
ÚDAJE ZADAVATELE
HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
NABíDKOVÉ CENY
PROFESNí, EKONOMICKÉ
A FINANČNí, TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY
IX.
ZPŮSOB HODNOCENí
X.
DALŠí ZADÁVACí PODMíNKY
XI.
POKYNY PRO ZPRACOVÁNí
XII.
KONTAKTNí
XIII.
NABíDEK
ZADAVATElE
NABíDKY
ÚDAJE PRO PODÁNí NABíDKY
POSKYTOVÁNí ZADÁVACí DOKUMENTACE
DODAVATElŮM
XIV.
ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACíM
PODMíNKÁM
A PROHLíDKA MíSTA PLNĚNí
XV.
OTEVíRÁNí OBÁLEK S NABíDKAMI
XVI.
PŘíLOHY
2
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (ZMR):
"ZAHRADA
II.
IDENTIFIKAČNí
ÚDAJE ZADAVATELE:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Tel.:
E-mail:
III.
PANA ČÁPA"
PŘEDPOKLÁDANÁ
Obec Vel atice
č. p. 35, 66405 Tvarožná
00488364
NENí PLÁTCEDPH
Mgr. Jan Grolich - starosta obce
+420 544 250 313
[email protected]
HODNOTA
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky "ZMR 2. kategorie" celkem:
941.237,- (bez DPH )
Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního
prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Životní
prostředí. V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit
kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
IV.
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je využití zahradních prostor k vybudování
výukového prostředí pro děti z místní MŠ. Záměrem projektu je z využívané zahrady s
nevyhovujícími herními prvky vytvořit různorodé prostředí pro hry a učení v přírodě,
kdy děti budou moci nenásilnou formou a hrou objevovat proměnu a děje přírody v
průběhu roku a zároveň vytvořit prostředí, které by bylo, vhodné pro osidlování
drobnými živočichy.
Místem plnění zakázky jsou zahradní prostory mateřské školy ve Velaticích, pozemek
parc. č. 2249, k. ú.: 777633 Velatice.
Rozloha plánované přírodní zahrady je 844 m2.
Pozemky určené k realizaci jsou ve vlastnictví
Velatice.
3
investora/příjemce
dotace - obce
Přesný výčet, kvalita a provedení vzdělávacích prvků, montáž, úprava terénu, drobné
zemní práce dle níže uvedené specifikace.
Název položky
Provedení
Počet
kusů
Tunely, mraveniště,
nory
I
Tunel- průměr I m. Materiál: kanalizační roura o průměru I m, délky 2 m.
Popis: Podzemní tunel krytý zeminou v zemním valu přístupný z obou stran
propojuje části hřiště před a za terénním valem.
Skluzavka do svahu:
Materiál: nerezová skluzavka a spojovací prvky, bočnice z desek z lepeného
březového dřeva, povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní lazury a
oleje. Rozměry cca: výška nástupu 1,3 m, délka skluzu cca 2 m. Popis: nerezová
skluzavka začleněná do reliéfu terénu s dřevěnými bočnicemi. Bezpečná
skluzavka využívající terénní nerovnosti s převýšením cca 1,3 m.
Terénní modelace
pro tunely
I
Terénní vlna: materiál: několik vrstev zeminy nižší třídy je překryto kvalitní
zeminou pro osazení travních koberců a dalších rostlin. Rozměry cca. Kubatura
zeminy cca 18 m3.
Popis: terénní modelace tvoří zemní val a překrývá tunel. Při vchodech do tunelu
je terén podepřen také kameny, suchými zídkami, palisádami z akátového dřeva
apod. Okraje tunelu jsou překryty přírodním materiálem a výsadbou. Do mezer
mezi kameny a palisádami jsou zasazeny odolné byliny a traviny.
Překážkové
9
Materiál: akátové kmeny
Rozměry: průměr 3m, výška do lm
Popis: přírodní rostlé kmeny stromů tvoří přirozené prostředí pro hru a poznávání
vlastnlch možnosti. Kmeny jsou obvykle zbaveny kůry a případně i bělového
dřeva a obvykle také obroušeny. Podoba herního prvku citlivě vychází z místních
podmínek a charakteru území, Finální tvar prvku vzniká na místě spojením
kmenů a větví. Větší kmeny mohou být volně ložené, prvky vyžadující kotvení
jsou kotveny přímo do terénu a náležitě ošetřeny. Větve mohou být spojeny do
různých prostorových útvarů koptrujících přírodní, pralesní motivy.
I
Pal isáda dřevěná:
Materiál: palisády - kulatiny různých průměrů z akátových kmenů či z kmenů
jiných jiných odolných dřevin jsou vsazeny do terénu do štěrkového lože
případně dle potřeby do betonového lože.
Rozměry: cca průměr 25 výška 20 cm - 30 ks
Popis: nízké špalíky se zaoblenými hranami budou pevně zabudované v terénu a
budou sloužit dětem ke hře i posezení. Špalíky vystupujlcí do do různých výšek
tvoří cestičky, které napomáhají cvičení rovnováhy a koordinace pohybů.
dráhy
Palisády
Palisádový oblouk - akát - 2 ks:
Materiál: palisády - kulatiny různých průměrů z akátových kmenů či z kmenů
jiných odolných dřevin jsou vsazeny do terénu.
Rozměry cca průměr 25 výška od 20 do I 80 cm - cca 40 ks
Popis: různé vysoké kůly se zaoblenými hranami budou pevně zabudované v
terénu. Kůly jsou uspořádány do dvou oblouků, které tvoří hranice terénní
modelace a navazují přímo na podzemní tunel. Dlouhými kůly jsou protažena
lana, která tvoří zábradlí terénní modelace nad tunelem.
Houpačky konstrukce
I
Houpačka dřevěná - akát.
Konzola na houpačku - prodloužení 130 cm. Materiál: akátové kmeny, nerezový
a zinkovaný spojovací materiál. Povrchová úprava - speciální ekologické čistě
přírodní oleje a lazury. Rozměr: 2x6x2,5 m, dopadová plocha sestavy průměr
8,/8 m.
Sedátka houpačková
2
Sedátko klasik modré: Materiál: nerezové a zinkované klouby a nosné prvky,
sedátko z pružného odolného materiálu dle ČSN -EN 1176. Rozměry: cca 480 x
170 x 30 mm, délka zavěšení cca 2 m.
4
Popis: houpačková
sedátka certifikovaná
dle ČS
- EN 1176 a 1177.
Šplhadla, točidla a
hrazdy k houpačkám
I
Lanové kruhy-kolotoč-houpačka:
šplhací lano, délka 3,0 m. Materiál: lanové
prvky jsou tvořeny lany s nerozebíratelným
spojením dle ČSN-E
1176a 1177.
Rozměry: průměr cca 0,70 m, výška zavěšení 2.0012.50 m. Min. Vzdálenost od
pevné konstrukce 1.00 m.
Popis: herní prvek ve tvaru tří zavěšených lanových kruhů skýtá možnost
prolézání, houpání a točení jako na kolotoči zároveň.
Pískoviště
I
Pískoviště akátové 3x6m.
Písek do pískoviště - vrstva 30 cm.
Materiál: akátové případně dubové k.meny, případně k.meny zjiných odolných
dřevin dostupných v místě. Je snaha využít přednostně materiál z případného
kácení či prořezu dřevin přímo na zahradě.
Rozměry: 3 x 6 m, písek. cca 5,4 m3
Popis: silnější kmeny stromů, případně více kmenů tvoří obruby pískoviště
I
Venkovní učebna kruhová cca pro 16 osob.
Materiál: nosné prvky modřín, povrchová úprava - speciální ekologické čistě
přírodní oleje a lazury, žárově zinkované nosné a kotvící prvky, nerezový a
zinkovaný spojovací materiál, laťování, plachtovina.
Rozměry: průměr 4,5 m, výška 3 m
Terasa u vstupu do
MŠ
I
Materiál: modřínové nosné prvky - povrchová úprava- speciální ekologické čistě
přírodní oleje a lazury žárově zinkované nosné a kotvící prvky, nerezový a
zinkovaný spojovací materiál, modřínová terasová prkna.
Rozměry cca: nepravidelný organický tvar cca 30 m2
Materiály přírodních
ploch
I
Písek na hřišti: rozměry cca. Nepravidelný organický tvar 70 m2, hloubka cca 15
cm. Popis: písková herní plocha
Mulčovací kůra: Rozměry cca nepravidelný organický tvar cca 23 m2. Popis:
herní plocha z kůry
Výsadba keřů
II
Skupina volně rostoucích
20
Skupina keřů s malým sponem včetně výsadby
20
Dokončovací
Záhony bylinkové
trvalkové a
zeleninové
I
Bylinková spirála: materiál: kámen dřevo, zemina. Rozměry: průměr cca 2m.
Popis: záhonek je vhodný pro bylinky, zejména léčivé a aromatické druhy.
Bylinky lze následně sušit čijinak konzervovat
Zvýšený záhon Ix I
m dřevný rám
4
Materiál: trámky v kombinaci s palisádami a deskami tvoří konstrukci zvýšených
záhonů, možno také použití studničních skruží o průměru Im obloženým
dřevem.
Rozměr: Ix I m, výška cca 40 cm
Venkovní
kruhové
Vrbičkové
x 1,5 x 3
učebny
tunely 1,8 I
Příbytky pro zvířata,
ptáčky a hmyz
keřů včetně výsadby
péče o keře
Materiál: živé vrbové pruty propletené do tvaru tunelu
Rozměry: 1,8 x 1,5 x 3
Vrbičkový tunel z živých vrbových prutů. Pruty jsou zasazeny cca 50 cm do
země do vrtaných děr vyplněných kvalitním kompostem, aby dobře zakořenily.
I
Čapí hnízdo: materiál: akátový sloup kotvený do betonové patky, koš z kulatiny
či pásoviny, výplet z proutí
Popis:čapí hnízdo postavené na dřevěném sloupu vysokém cca 5 m kotveném do
betonové patky. Na sloupu bude osazena překližková deska o průměru cca lm,
na které bude vytvořen hnízdní prstenec z mladých březových větví. Doporučuje
se postříkat hnízdo vápnem tak, aby působilo, že tam před tím byla úspěšně
vyvedena mláďata.
Rozměry: sloup cca 5 rn, hnízdo průměr cca I m
5
Ptačí budky
2
Krmítko natur
5
I
Příbytek pro ježky
Materiál: dřevo, případně keramika.
místní ohrožené druhy.
I
Certifikace
prvků
herních
Rozměry:
dle doporučení
ornitologa
pro
Hmyzí hotel a motýlí domeček: materiál: špalky různých dřevin duté cihly
klacíky, kůra, mech a další přírodniny. Rozměry: Ix IxO,5 m
Popis: provrtané špalíky a dřívka a mnohé dalšl materiály s dutinami vhodné jako
stanoviště pro broučky, včely sarnotářky a motýly.
I
Montáž včetně
dopravy
I
Pádová plocha
včetně montáže a
dopravy - PÍSEK
69 m2 Písek bezjílových příměsí. Celkem 69 m3. Pro houpačky průměr 8,8 m = 61 m2,
pro skluzavku a terénní val nad tunelem 8m2. Pro pískovou dopadovou plochu
houpaček bude vybagrována jáma o průměru 8,8 m a hloubce min. 30 cm. Pro
skluzavku a terénní val nad tunelem bude vytvořena dopadová plocha v rozměru
8m2 přímo navazovat na pískovou herní plochu ajejí mocnost bude 30 cm.
Tloušťka vrstvy dopadových ploch bude min. 30 cm v souladu s ČSN-EN 1177 .
•
Dílo bude kompletně zhotoveno dle zadávací dokumentace, jejíž součástí je
realizační dokumentace obsahující realizační dokumentaci a situační plán zpracovaný
Ing. Klárou Stachovou. Uchazeči jsou povinni ve svých nabídkách postupovat dle
realizačního výkresu a předložené realizační dokumentace.
V.
VARIANTY NABíDKY A PLNENí ČÁSTI ZAKÁZKY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení projektu. Není možné pouze částečné plnění.
VI.
POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNí NABíDKOVÉ CENY
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu na základě ocenění soupisu prací. Součástí nabídky
bude položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Další požadavky:
nabídková cena bude uvedena v Kč.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
nabídková cena bez daně z přidané hodnoty ( DPH )
-
samostatně DPH ( uvedená v % i v Kč )
nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycí listu nabídky ( viz. příloha č. 5Krycí list nabídky).
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v
této ZD a dle projektové dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše
přípustná.
6
Pokud některá z položek ve výkazu výměr nebude oceněna či pokud bude z výkazu
výměr odstraněna, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení.
VII.
OBCHODNí
PODMíNKY
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo - Příloha Č. 2.
Jistota:
Zadavatel jistotu v tomto řízení nepožaduje.
VIII. KVALlFIKANČí PŘEDPOKLADY ( PROFESNí A TECHNICKÉ
KVALIFIKAČNí PŘEDPOKLADY)
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím čestného
prohlášení podle § 53 odst. 1 zákona, viz. příloha Č. 3 Čestné prohlášení, které bude
uchazečem doloženo jako součást jeho nabídky.
Čestné prohlášení dodané uchazečem nesmí být ke dni podání nabídky starší 90
kalendářních dnů.
Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písmo a),
písmo b) zákona.
Způsob prokázání:
a) dle § 54 písmo a) - prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního
rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
b) dle § 54 písmo b) - prosté kopie výpisu z živnostenského rejstříku ( § 10 odst. 3
zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění), nebo živnostenského listu v rozsahu
odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.
Technické kvalifikační
předpoklady:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže dle § 56 odst. 3
písmoa):
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel prokázal kvalifikační předpoklad předložením
seznamu obdobných zakázek provedených dodavatelem za posledních pět let. Za
obdobnou zakázku zadavatel považuje vybudování přírodních zahrad, dětských hřišť
včetně terénních úprav, výsadeb apod. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke
splnění kvalifikace požaduje doložení alespoň dvou obdobných zakázek, přičemž
hodnota alespoň jedné je minimálně 900.000,-Kč bez DPH. Uchazeči obdrží
předepsanou přílohu, kde doplní výčet svých předmětných zakázek.
7
o
IX.
"
ZPUSOB HODNOCENI NABIDEK
Veřejná zakázka bude v souladu s ust. § 78 odst. 1 písmo b) Zákona zadána na základě
základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
Vyhodnocena bude nejnižší nabídková cena bez DPH.
X.
DALŠí ZADÁVACí PODMíNKY ZADAVATELE
Doba realizace, termín dokončení:
Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízený termín
které nesmějí přesahovat "za" termíny realizace uvedené
není povinen dodržet termín dokončení ( případně uzlový
prodlení s plněním nedostane vlastní vinou ( např. pozdní
objednatele, zásahem vyšší moci apod. ).
zahájení a ukončení prací,
v této nabídce. Zhotovitel
termín) v případě, že se do
zahájení vlivem či na žádost
Plnění prostřednictvím subdodavatele:
zadavatel si dle § 44 odst. 6 zákona vyhrazuje právo, aby uchazeč ve své nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Je
požadováno, aby výše subdodávek nepřesáhla 15% z celkového objemu zakázky.
Návrh smlouvy:
Přílohou zadávací dokumentace je návrh smlouvy o dílo, který bude sloužit k uzavření
smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále
specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy o
dílo, který uchazeč doloží jako přílohu své nabídky. Doplněný návrh smlouvy o dílo
musí být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v
plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této ZD. Zadavatel připouští pouze
následující úpravy vzorového návrhu smlouvy:
- doplnění identifikačních údajů uchazeče
-
doplnění kontaktních údajů uchazeče
doplnění zástupců pro věci smluvní a technické
-
doplnění finančních částek smluvní ceny
-
doplnění údajů odpovědné osoby
bez možnosti upravovat znění jednotlivých
8
ustanovení smlouvy.
Technické specifikace a podmínky:
Zadavatel při posouzení nabídky ověří, zda materiály, které uchazeč ( dodavatel)
hodlá při plnění veřejné zakázky použít, splňují požadované vlastnosti dle projektové
a zadávací dokumentace. Pro ověření těchto vlastností požaduje zadavatel do nabídky
doložit:
1. ke všem herním prvkům musí uchazeči doložit nejpozději při předání díla
platné certifikáty dle ČSN-EN 1176
2. k dopadové ploše z pryžové zatravňovací rohože musí uchazeči doložit platný
certifikát dle ČSN-EN 1177
XI.
POKYNY PRO ZPRACOVÁNí NABíDKY
Nabídku podá uchazeč písemně v 1 tištěném originále. Nabídka včetně veškerých
dokumentů bude zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž
je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány statutárním zástupcem
uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění
předložen v nabídce.
Doporučujeme uchazečům, aby byla nabídka kvalitním způsobem vytištěna tak, aby
byla dobře čitelná. Současně požadujeme, aby byla nabídka pevně svázána či jinak
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Dále doporučujeme,
aby nabídka neobsahovala opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Všechny listy nabídky i příloh by měly být řádně očíslovány průběžnou vzestupnou
řadou.
Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto
pokynů pro zpracování nabídky:
1) Obsah nabídky:
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol a
celkovým počtem stránek celé nabídky
2) Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo: zde uchazeč využije závazné předlohy a doplní
pouze požadované údaje
3) Příloha č. 3 - Čestné prohlášení: uchazeč využije a doplní závaznou předlohu
včetně doložení požadovaných dokumentů splňujících prokázání kvalifikace
4) Příloha č. 4 - Prohlášení uchazeče: uchazeč využije závazné předlohy a vyplní
požadované údaje
5) Příloha č. 5 - Krycí list nabídky: uchazeč vyplní závaznou předlohu
6) Příloha č. 6 - čestné prohlášení (ve smyslu § 68 zákona): uchazeč vyplní závaznou
předlohu, nevyhovující škrtne
7) Příloha č. 7 - Seznam subdodavatelů: uchazeč vyplní požadované} nevyhovující
škrtne
9
8) Příloha Č. 8 - Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: uchazeč vyplní
závaznou předlohu, nevyhovující škrtne
9) Příloha Č. 9 - Prokázání technických kvalifikačních předpokladů: uchazeč využije
závazné předlohy a vyplní požadované údaje
10) Příloha Č. 10 - Soupis prací s výkazem výměr: uchazeč vyplní všechny položky
závazné předlohy a doplní jako přílohu Č. 1 návrhu smlouvy o dílo
11) Příloha Č. 11- Harmonogram: uchazeč zpracuje a ke své nabídce přiloží vlastně
zpracovaný harmonogram prací v souladu s předpokládanými termíny plnění zakázky
a doplní jako přílohu Č. 3 návrhu smlouvy o dílo
XII.
KONTAKTNí ÚDAJE PRO PODÁNí NABíDKY
Nabídku doručte nejpozději do: 30. 09. 2014
Adresa pro podání nabídky:
Hodina: 17:00
Obec Velatice
Č. p. 35, 66405 Tvarožná
Pro podání nabídky platí ustanovení § 69 Zákona.
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo
osobně vždy v pracovních dnech na podatelnu v jejích úředních hodinách, a to v
pondělí a ve středu od 10:00 - 12:00 a v úterý od 10:00 -18:00 hodin. Nabídka bude
doručena v uzavřené obálce označené názvem zakázky "ZAHRADA PANA ČÁPA" a
názvem uchazeče a jeho adresou a IČ.
Při doručení poštou je rozhodující datum a hodina doručení nabídky na adresu
zadavatele. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručenou nebo
podanou nabídku zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že
jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
XIII.
POSKYTOVÁNí ZADÁVACí DOKUMENTACE DODAVATELŮM
Písemnou žádost o vydání zadávací a projektové dokumentace v elektronické podobě.
je nutno doručit na adresu [email protected] nejpozději před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Elektronická podoba všech dokumentů zadávací a
projektové dokumentace bude zaslána na vyžádání nejpozději do dvou pracovních
dnů od doručení žádosti.
10
XIV.
ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE
A PROHlíDKA MíSTA PLNĚNí
K ZADÁVACíM
PODMíNKÁM
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit
písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 6 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace k
zadávacím podmínkám musí být písemná a musí být doručena na el. adresu:
[email protected]
Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytne zadavatel všem
ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým
byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 3 Zákona poskytnout dodavatelům dodatečné
informace k zadávacím podmínkám bez jejich předchozí žádosti.
Termín prohlídky místa plnění je stanoven na den 18. 09. 2014 v 09:00 hodin před
objektem MŠ ve Velaticích.
XV.
OTEVíRÁNí OBÁLEK S NABíDKAMI
Datum a hodina:
30.09.2014
v 17:00 hodin
Místo:
Zasedací místnost zadavatele obec Velatice
č. p. 35, 664 05 Tvarožná
Otevírání obálek je přístupno veřejnosti.
XVI.
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
PŘílOHY
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
Návrh smlouvy o dílo
Čestné prohlášení
Prohlášení uchazeče
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení ( § 68 )
Seznam subdodavatelů
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Soupis prací s výkazem výměr
Situační plán
II
Příloha Č. 12 - Realizační dokumentace
Ve Velaticích dne 11. 09. 2014
OBEC VELATICE
VELATICE 35
664 05 TVAROŽNA
gr. Jan Grolich
rosta obce Velatice
12
Download

Zadavaci dokumentace.pdf