-
poDpOŘENo z tv*opsrÉxo FoNDU
PRo
REcloNÁLnii RoZVoJ
§
EVRoPsKA
U!t}§
5měr budoucrlo§t - cíl pro§perita
?A
\ ROp
J!HozÁPAD
vÝzv* K pooÁruí NAtsiDKy
*a veřejnou zakázku na stavební práce zadané ve zjednodušeném
podlimltním říze*í dle § 2,1 odst í písm. f} a § 38 zákona č.
,37§2806 sb, o veřejných zakázkách v platném znění
{dále jen zákon}
tsEzDĚKov - MoDERNIZAcE nnísrxícHKoMuNlKAci
obec Bezděkov
Zadev*tel:
se sídbm:
řtJ
glČ:
statután:í aásťutpce,
Bezděkov 7, 33g ú1 Ktatovy
00255220
C200255220
Josef Červe*ý. starasta obce
Zadavatet využívásvého práva dle § 151 zákona - zast*upení zadavatele v řízer}Í"Poradce sPlňuje
požadavek nepo,djatosti padte § z+ gcst. 7 zákana a jakko}i se předmětného zadávacího řízenÍ
neúčastní,
íng. §*rtín Veiskal
Fordce:
Malá Víska 59, Kiatiovy 33g 01
lng, Marlin Velskat, po,rudce pro zadávání veřejných zakázek
Sídlc:
kontaktníosoba.
+42&T24 123 50S
m,[email protected]
Telefon:
e-řnait:
Kompktní zadávací dokurr-pntace
https:llwww. qernin cďprofi Uobec-bezdekov
}e
uveřejněná
ná
prafilu
zadavatele
"
Ť. tNFoRffiACE o DRUt{u
A FŘED*f;ĚTu VEŘÉJHÉz,exÁzxy A JEHo TEcHř.ltcKÁ
§PEclFlKAcE
Veielná zakázka na: stavebni práee
?,. POPts PŘɧmĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
předmětem prciektu je rekonskukce místníchkomunikací vedoucích z centra obce Bezděkov do
severní cásh obce, tqde se nacházi nové rezidenčni čtvrti a na přitehtých pozerncích se plánuje dalŠi
wýstavba roďinných dor*ů. §oučá,stí akce }e i cdstranění nevjrhovu.iíci stavajícÍstykové křiŽovatky sil,
tíiltssto, která bude nahrazena n§vou okružníkíĚovatkou. kornunikace se nachází v zastavěnérn
úzernía z hiediska významu ie pavažována za důležliiýdopravní uzel v centru ohce.
V rárnci tehota prqfektu bude ncvněž provederra v*stavba nové dešťovékanatizace, do které budou
přepcjeny st*vaiici odbačky de§ové kanalizace pňlehlýcit nemovitostí a dáte napoieny nove uliČní
ip*stí Óno odvocncni kgrnL!§}ika§€. Trasa dešÉovékgrrtunikace bude vedena částečně
v'rekonstruované komunikaci" n*uých chodnicích a částečněv řavnatém pásu Podéřkornunikace,
§ctrcast{ tohcto prg}ektu ie dáň i stavební objeK 4S1 veřeiné osvětlenÍ, jelikoŽ v souvislosti
s výstavbou kruhověho objezdu a ripravou kornunikace dojde k rozšířenírorvodu veřejněho osvěťenÍ.
-
\
\
a
3.
KLA§lFlKAce pŘroHĚru yrŘr.lxÉ z*xÁarv yE sHy§LlJ
R=rcRrxčrui ru-EsrtxAcE {§py}:
4§233sO§-9
§
*r zÁxoxA poDLE
Viýstavba, zak§dáni a povíďloíéryb pte kry*unikme
Podrobně infiormace o predměfu veřejnó zakázky, zadávaciďt podminkáú včeině požadavkŮ
prokázání splněni kvalifikace jsot: uvedeny v zadávací doktlrngntaci
4,
pŘrnpoxl-Áo*NÁ HoDtl§TA pŘrpmřru rcŘeruĚ zaxaa<v
Př*dpo*|ádaná hod*fia v*ňaj*ě zakázky ie 9 757 8§{,21- Xč břĚ tlPH.
{slovy: davět milionlj,seďm seúpaďe-ltíí sgdrn írsícosrrr seí dev?iií júna tqarun česl<ých a
dvacet pét hatéřú}
Pfudpokládaná hodnoa zakázkv ie záronreň bodnotgu maximál4í ť}řo gsdání nabídkv.
§. lxůra pno pooÁttífi*eio=x
Lhúta pro podání nab{delt korÉídnem 2O"§?.2§t§ do {0"&B ltodin.
6. nísro pmĚNi
Místem plněni veřejné zakázkyie Plzeňský kraj, okres Kiatovy, cbec 8ezděkw.
?.
ilí§To pooÁNi N§Bí§EK A JtNÉ upŘrsŇu;ící úpzur pR§ p§DÁxí N*slpxv
Nabidku můžezájernce doručit po celou dobu lhůty pro podáni nabidky pšťou nebo osobně a to
a §tředa od B7.3§ tt§d, do 'l2:S8 hod. a od 13:§S hgd. do 17:ůS hod.,
Uterrý, Č*rtet a Fátek od 07:3§ hod" do "l2:s0 hod_ na adresi; zadavatele: 3becní úřad Bezdě*ov,
Bezděkgv 7, 339 §Ť fi|atovy.
v pracovních dnech Ponděli
Obálka musí být cHelně označena *adpisern:
BEzDĚxov - toDERNlzAcE xisrxicH xotul{lxAci
YEŘEJHÁ zxÁzxn"
'}|E§1YíRAí -
8.
DOBA A ilri§To PRoHLíDXY ilí§TA But}ouci §TAI/BY
Zadavatal proh|í6ku rnbta plně*íveřeině zaltázky a*rrganizule.
9.
ffig
ptrěniie volnĚ pŤísttrpné.
oTEviRÁili ogÁLrx § ilABͧxAlit
Terrnin otevíráni obáiek s nabídkanti:
Oteviráni obálek s r*abidkami se rrskutďni ihned po upNynutí lhůty pro podání nabidek v
mistnosť Obecnfto,úřadtl tlezdělrovo 8*děkov7, 33§ 0'| Xtatovy,
zasďmi
\
E
EVROPSKÁ UNlE
PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRo
REGloNALNí RoZVo]
Směr budoucno§t - (íl prosperita
(á"
.,lHozÁPAD
Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevíráníobálek s nabídkami
.
.
r
o
zástupcizadavatele
členovékomise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci), jmenovaná
zadavatelem, spíňují-lípodmínku nepodjatostídle § 74 odst. 7 zákona
zástupci odborného poradce
z? každéhododavatele, ktený doručil nabídku ve lhŮtě pro podání nabídek, jeden
zástupce; zástupce do,davatele ie povinen prokázat svoji totožnost, příp. PředloŽit
oprávnění jednat jménem dodavatele
10. PožADAvr<y NA PRoKÁzÁNí sPLNĚNi
xvlurlxlce
§plněním kvalifikace se rozumi:
o
"
o
kvalifikaěních předpokladů podle § 53 zákona
splnění profesních kvalifikačníchpředpokladů podle § 54 zákona
freanteni čestnéhoprohtášení o své ekonomické a finančnízpŮsobilostisPlnit
veřejnou zakázku dle § 50 odst. í písm. c} zákona
splnénítechnických kvalifikačníchpředpokladů podle § 56 zákona
podmínky splnění těchto kvalifikaěních předpokladů jsou podrobně VymezenY v textové Části
zadávací dokumentace.
11. úonle o HoDNoTícícx KRrÉRficH
Základním kriténem hodnocení je ve smyslu § 78 odst,
í písm. b) zákona
nejniŽŠÍnabídková cena
bez DPH.
12. zAD^vAci LHůTA {LHůTA, Po KTERou Jsou zÁ.lemct s\fýMl NABIDKAMI VÁzÁNl)
Zadavatel vsouladu sustanovením § 43 zákona stanovuje délku zadávací lhŮtY na 90 dní od data
podání nabídky.
Zadávací lhůta začínáběžet okamžikem skoněeni lhůty pro podánÍ nabídek a konČÍdnem
doručeníoznámení zadavatele o výběru neivhodněiší nabídky. Zadávací lhŮta se ProdtuŽuje
dodavatelům, s nimž můžezadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavřeni
smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona nebo do zrušenízadávacího řízení(§ 84 zákona}.
OBEC BEZDĚKOV
V Bezděkově, dne 02.02,2a15
Bezděkov ě.p.7
339 01 Klatow
Mgr. Petr Papoušek, místostarosta
Seznam příloh k vÝzvě k podání nabídky:
-
zadávací dokumentace, textová část
Přilohy č. 1 - 9 Zadávaci dokumentace
Download

vÝzv* K pooÁruí NAtsiDKy