Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI?
Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl přehlédnout ani Sloup Nejsvětější Trojice
a želvu, která se již dlouhou dobu snaží nepozorovaně zmizet z náměstí, aby jí děti přestaly sedat za krk.
A přece tam stojí dál. Málokdo už ví, že v zoo mají klokana, nejbližšího to příbuzného slona, který jen
na pohled dokáže rozdávat radost. Nefalšovanou, upřímnou. Ale nejen on. Je tu také pár lidí, kteří nerozdávají radost pouhým pohledem, ale činy, kterými dávají druhou šanci těm, co to opravdu potřebují.
Znáte Šanci?
Toto občanské sdružení vzniká v roce 1991 pod názvem Haima – Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. U zrodu stojí nejen lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci o děti
s poruchou krvetvorby pečují, ale také rodiče a příbuzní. Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999,
mimochodem pocházející z hlav samotných dětí, je občanské sdružení, které dává dohromady občany
bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí dobrovolně a aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním.
Čestným předsedou a zároveň přednostou dětské kliniky je prof. Vladimír Mihál. Díky němu a mnoha
dalším, jejichž jmenný seznam by dokázal pokrýt travnatou plochu Androva stadionu, je možné léčeným a vyléčeným dětem připomenout, jak že vlastně vypadá ten pověstný „rohlík“ na tváři. Odborněji
řečeno je posláním Šance humanizovat náročnou protinádorovou léčbu a usnadnit jejich návrat do běžného života, stejně tak jako podporovat vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na vývoj nových protinádorových léčiv.
Hlavně díky nám, lidem vzájemně se potkávajícím ve frontách u pokladny či v tramvaji, se daří pomáhat,
a to prostřednictvím akcí, jejichž výtěžek je věnován na konto sdružení. Mezi nejvýznamnější patří prodej Vánočních hvězd, dále pak dobrovolné sbírky a sponzorské dary, ať z řad jednotlivců, kteří pravidelně
posílají větší či menší částky na nadační účet, tak z řad firem a podnikatelů poskytujících finanční, ale
hlavně materiální dary. Pomáhá také nespočet známých osobností. David Rozehnal, Michal David, Jiří
Dopita, Petr Rychlý, Ivo Batoušek a Jindřich Štreit jsou jen některá jména z výčtu těch, kterým není dětský
osud lhostejný. Peníze z nadačního konta jsou používány na rekonstrukci a humanizaci oddělení Dětské
kliniky FN Olomouc, pro vědecko-výzkumné účely a v neposlední řadě na pořádání ozdravných pobytů
i jiných akcí.
Víte, co znamená mít radost? Když se člověku podaří vyhrát v loterii 10 000 Kč, má bezesporu radost. Co
je to, v porovnání s pohledem do očí dítěti, které úspěšně dokončilo těžkou léčbu, s nadšením si obouvá
lyžařskou obuv a ptá se, jestli dnes může jezdit bez hůlek a obloučků. Má radost a já ještě větší, protože
jen v takových situacích jde poznat, jaké to je mít opravdovou Šanci.
Štěpán Janhuba
2 / Výroční zpráva 2012
POSLÁNÍ
Posláním Sdružení Šance je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich
návrat do běžného života.
CÍLE
Zpříjemnění a zlepšení nemocničního prostředí Dětské kliniky.
Zajištění nadstandardního vybavení lůžkové a ambulantní části oddělení 21B.
Pořizování diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a zařízení.
Zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem.
Sociální pomoc nemocným dětem a rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci v době pobytu na oddělení a usnadnění jejich návrat do běžného života.
Naplňování volného času dětí i rodičů během jejich pobytu na oddělení, pořádání různých akcí.
Rozšiřování a podpora registru dárců kostní dřeně.
Šíření informací o problematice nádorových onemocnění a o léčebných postupech mezi širokou veřejností v rámci humanitárních akcí.
Organizace a zdravotnické zajištění rekondičních pobytů pro děti v zimním i letním období jak
v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Zajišťování víkendových pobytů rodin.
Pořádání vánočních setkání rodin na Dětské klinice FN Olomouc.
Podpora vědeckovýzkumné činnosti zaměřené na vývoj nových protinádorových léčiv, podpora klinicky orientovaného onkologického výzkumu ve spolupráci s nadací Rakovina věc veřejná.
Výroční zpráva 2012 / 3
STATUTÁRNÍ ORGÁNY A ČLENSTVÍ K 31. 12. 2012
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., čestný předseda
Jiří Dopita, patron sdružení
VÝBOR:
Herta Mihálová, předsedkyně sdružení
Mgr. Hana Trlicová, místopředsedkyně
Eva Dvořáková
MUDr. Jiří Houda
Mgr. Michaela Hradilová
Bc. Eva Hůlková
Mgr. Světlana Kašubová
Iveta Kohnová
Stanislav Mikiska
SPOLUPRACOVNÍCI:
Ludmila Látalová, účetní sdružení
REVIZNÍ KOMISE:
Hana Dědochová, předsedkyně
Jiří Dědoch
Zdeňka Wasserbauerová
NÁVRHOVÁ KOMISE:
Bc. Radka Švábeníková, předsedkyně
Bc. Ludmila Frélichová
Andrea Todorovičová
Počet členů sdružení k 31. 12. 2012: 311
Z toho: děti 141, dospělí 170
4 / Výroční zpráva 2012
ČINNOSTI A AKTIVITY SDRUŽENÍ ŠANCE
A HEMATO-ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ 21B FN OLOMOUC
ODDĚLENÍ 21B A DĚTSKÁ KLINIKA
ukončení třetí etapy humanizace nemocničního prostředí z roku 2011 v hodnotě 319 784 Kč
vybudování rekreační zóny pro děti – dětské hřiště v areálu parku Dětské kliniky v hodnotě 761 521 Kč
provoz artetefiletiky pro hospitalizované děti a rodiče v prostředí Dětské galerie, zakoupení materiálního vybavení pro volnočasové aktivity a financování práce lektorky v celkové hodnotě 254 838 Kč
zakoupení zdravotnického vybavení a drobných potřeb pro oddělení 21B v hodnotě 148 503 Kč
zakoupení dárků k příležitosti: ukončení léčby, oslavy narozenin dítěte, po transplantaci kostní dřeně
a Vánoc v hodnotě 23 586 Kč
sociální podpora 33 rodin, které se ocitly v životně těžké situaci, v celkové částce 235 029 Kč
financování rodinné rekreace dle vlastního výběru osmi rodinám s dítětem po léčbě dle vlastního výběru v hodnotě 80 000 Kč
podpora vzdělání zdravotnického personálu v hodnotě 3 655 Kč
příprava a organizace tradičního karnevalu se zábavným programem pro děti na oddělení, ale i pro děti
v udržovací léčbě a zdravotnický personál
příprava oslavy a programu u příležitosti „Dne dětí“ na Dětské klinice
PRODEJNÍ A PREZENTAČNÍ AKCE
10. ročník výroby a prodeje adventních věnců, na nichž se podílejí především zdravotní sestry, rodiče
a léčené děti (výtěžek z prodeje: 85 560 Kč)
15. ročník humanitární akce „Vánoční hvězda“ (výtěžek z prodeje: 1 467 012 Kč)
6. ročník humanitární akce „vánoční baňka“ v Karolince a okolí (výtěžek z prodeje: 28 500 Kč)
internetová aukce výtvarných děl pro sdružení v Šumperku
prednáška o činnosti sdružení pro střední školy v Šumperku
slavnostní otevření dětského hřiště v parku Dětské kliniky
spoluorganizace kongresu „Pediatrické dny“ v Olomouci
prezentace (baner a přednáška) na hematoonkologickém kongresu v Bratislavě
REKONDIČNÍ POBYTY
zimní rekondiční pobyt na chatě Spartak v Hynčicích pod Sušinou
pro 48 dětí (pacientů a jejich sourozenců)
dva jednodenní poznávací zájezdy do Vídně
Výroční zpráva 2012 / 5
letní ozdravný pobyt pro 60 dětí (pacientů a jejich sourozenců) v rekreačním středisku Krupá ve Starém
Městě pod Kralickým Sněžníkem
dva víkendové relaxační pobyty v termálních lázních Velký Meder
CHARITATIVNÍ AKCE
koncert Olomouckých trubačů v Paláci Bohemia v Olomouci
4. charitativní koncert koncert pro Sdružení Šance v Otrokovicích
charitativní koncert v Dubu nad Moravou
Dětský den s netradičními sportovními aktivitami v Tovačově pro děti ze sdružení i pro veřejnost
benefiční improvizační divadlo v Jazz Tibet klubu v Olomouci
SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
10. společenský ples v Hranicích na Moravě pro rodiče, zdravotnický personál a členy Sdružení Šance
výstava fotografií „Na pouti za zdravím“ v knihovně v Šumperku, ve Slatinicích a Zlíně
vánoční setkání děti, jejich rodičů a členů sdružení na Dětské klinice
2 zájezdy na divadelní představení Oskar a růžová paní do Uherského Hradiště
HOSTÉ NA 21B
Václav Vydra – herec
Vendula Auš Svobodová z Kapky naděje
PROJEKTY
komplexní rekonstrukce hemato-onkologického oddělení
v letech 2005 – 2007 (finanční spoluúčast 3 600 000 Kč)
první fáze humanizace nemocničního prostředí oddělení 21B
v letech 2007 – 2008 pod názvem „Náš malý velký svět“ v hodnotě 1 700 000 Kč
druhá fáze humanizace nemocničního prostředí a dětské galerie v roce 2009
v hodnotě 983 000 Kč
třetí fáze humanizace Dětské kliniky v letech 2010 – 2011 v hodnotě 847 900 Kč
čtvrtá fáze humanizace prostředí kliniky a dětské hřiště v roce 2012 v hodnotě 1 509 421 Kč
sociální podpora rodin v těžké životní situaci
dotace Ministerstva zdravotnictví ČR v hodnotě 115 000 Kč na rekondiční pobyty
se zdravotním programem
6 / Výroční zpráva 2012
FINANČNÍ ZPRÁVA 2012
Abychom dokázali co nejjasnější a nejsrozumitelnější přehled o hospodaření sdružení, předkádáme vlastní provedení finančního vyhodnocení.
Podle legislativy nepodléháme povinnosti provádět účetní uzávěrku auditorem.
VÝNOSY
1. Sbírka - „Vánoční hvězda“
1 514 386
35,10 % 2. Dary 1 371 088
31,78 % 3. Tržba z prodeje vánočních hvězd
823 126
19,08 % 4. Charitativní akce, sbírky 239 101
5,54 % 5. Příspěvky rodičů na akce
167 838
3,90 % 6. Dotace MZČR a města Olomouce
120 000
2,78 % 74 000
1,72 % 4 150
0,09 % 364
0,01 % 4 314 053
100 % 1 192 562
25,83 % 2. Provozní náklady, náklady na akce
939 124 20,34 % 3. Rekondiční a víkendové pobyty
909 330
19,70 % 4. Nákup - vánoční hvězda
823 126
17,83 % 5. Vybudování dětského hřiště
752 676
16,30 % 4 616 818
100 % 7. Adventní věnce
8. Členské příspěvky 9. Úroky Výnosy celkem NÁKLADY
1. Humanizace léčby Náklady celkem Zisk / ztráta - 302 765
Výroční zpráva 2012 / 7
NÁKLADY NA HUMANIZACI LÉČBY A PROSTŘEDÍ
1. Humanizace nemocničního prostředí
2. Sociální pomoc rodinám
3. Služby a drobné potřeby pro oddělení
4. Zdravotnické vybavení a pomůcky
5. Dary dětem a hračky
Náklady celkem 8 / Výroční zpráva 2012
567 999
296 310
229 461
68 160
30 632
1 192 562
47,63 %
24,85 %
19,24 %
5,71 %
2,57 %
100 %
NÁKLADY NA PROVOZ A POŘÁDÁNÍ AKCÍ
1. Mzdové náklady, odvody
2. Služby, artefiletika a účetnictví, 3. Náklady na akce
4. Propagace, reprezentace, kongresy
5. Výtvarný materiál
6. Poštovné, telefon, kancelářské potřeby
7. Cestovní náklady a občerstvení
8. Bankovní operace a pojištění
Náklady celkem
299 558
274 354
120 435 97 724
85 088
38 228
12 806 10 931
939 124
31,90 %
29,21 %
12,82 %
10,42 %
9,06 %
4,07 %
1,36 %
1,16 %
100 %
NÁKLADY NA REKONDIČNÍ POBYTY
1. Letní rekondiční pobyt (ubytování a strava)
2. Zimní rekondiční pobyt (ubytování a strava)
3. Víkendové pobyty (Vídeň, Velký Meder)
4. Náklady na rekondiční pobyty
5. Doprava
Náklady celkem
304 677
252 780
171 395
101 071
79 407
909 330
33,51 %
27,80 %
18,85 %
11,11 %
8,73 %
100 %
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1.430.751
1.267.379
1.278.271
1.186.700
787.415
608.580
525.570
478.207
444.330
993.963
Humanitární sbírka „Vánoční hvězda“
1.514 386
Rodiny:
Bazgerova, Blažkova, Bolfova, Bradova, Daníčkova, Dlouhych,
Doležalova, Dvořákova, Foltýnova, Greplova, Hradilova,
Hrachovinova, Hrubych, Hudečkova, Jakešova, Janhubova,
Janoštíkova, Klumplerova, Kocurkova, Kohnova,
298.135
PODĚKOVÁNÍ:
• za pomoc při přípravě a realizaci sbírky
Algraf s.r.o. Olomouc – Ivo Hrbáček a Michaela Švecová
AUTO A1 prodej vozidel Olomouc – Václav Vogel a kolektiv
FGP studio Olomouc – Miloslav Kyjevský, Pavel Volek
a kolektiv
• aktivním koordinátorům ze Sdružení Šance a rodinám
léčených dětí:
241.470
1. HUMANITÁRNÍ SBÍRKA „VÁNOČNÍ HVĚZDA“
Sdružení Šance děkuje všem lidem, kteří jakoukoliv formou
pomáhají dětem a mladým lidem s poruchou krvetvorby
a chronicky nemocným dětem. Náš dík patří firmám,
středním, základním a mateřským školám, které s námi
spolupracují při prodeji vánočních hvězd. Poděkování patří
všem lidem naši nevelké země, kteří chápou, že vzájemná
pomoc a solidarita je nezbytná, a v rámci veřejné sbírky si
vánoční hvězdu zakoupí. Každá prodaná vánoční hvězda je
pro pomoc malým pacientům nesmírně důležitá.
Největší část každoročně získaných finančních prostředků
pochází z veřejné humanitární akce „Vánoční hvězda“, kterou
již 13 let pořádáme na velké části území Moravy.
• za mediální pomoc a podporu
Český rozhlas Olomouc – Zora Ježková a Ing. Radka
Kvasničková, ČTK Olomouc, Hranický deník, MMO – Radniční
listy – Martin Hála, MF Dnes, Olomoucký deník – Daniela
Tauberová, Rádio Čas – Jan Faltýnek, Rádio Haná – Hana
Tellingerová, Regie Radio Music s.r.o., Regionální televize R1 –
Magdaléna Veselá a 5+2 dny – Mgr. Jana Burešová
118.820
Druhá sbírka byla povolena Krajským úřadem dne
21. 10. 2009 pod č.j. KÚOK/99595/2009/OE/400. Účelem
této sbírky je shromažďování finančních prostředků na
rekondiční pobyty, kterými je sledována integrace těžce
nemocných dětí do života, cílené posílení psychické a fyzické
kondice a edukace pacienta. Dále na a ktivity, které naplní
volný čas hospitalizovaných dětí a podpoří jejich psychickou
a duševní relaxaci. Sbírka je prováděna na území ČR, v době
od 24. 11. 2009 do 18. 10. 2012. Obě sbírky jsou kontrolované
Krajským úřadem v Olomouci. Jednou ročně předkládáme
průběžné vyúčtování sbírek. Po ukončení sbírek bude KÚ
předloženo závěrečné vyúčtování.
Florcenter s.r.o. Olomouc – Ing. Vladimír Popelka, Eva
Kašlíková a kolektiv
OC Haná Olomouc
Olympia Olomouc
OC City Olomouc
P.deSIGN. – Pavla Macháčková
RAKAS s.r.o. – Hotel Flora
58.700
ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
První sbírka byla schválena Krajský úřadem Olomouckého
kraje dne 24. 11. 2011 podle zákona č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách. Účelem sbírky je shromáždění
finančních prostředků na humanizaci léčby hematologicky
a onkologicky nemocných dětí. Sbírka je prováděna
na území České republiky, v době od 2. 12. 2011
do 26. 10. 2014 a vedena je pod číslem jednacím
KÚOK/121643/2011/OE/400.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Výroční zpráva 2012 / 9
Koppova, Körbrova, Kubicova, Kučerova, Lakomých,
Matouškova, Mihálova, Mikiskova, Novákova, Prosova,
Pospíšilova, Randýskova, Revayova, Riesova, Solníkova,
Svozilova, Stejskalova, Špajsova, Štáblova, Šůstkova,
Švábeníkova, Tenglerova, Todorovičova, Trlicova
a Vymětalova
Jednotlivci:
MUDr. Kateřina Bouchalová, Nikola Burianová, Bohuslava
Dadáková, Blanka Fibigrová, Adam Fritcher, Irena Hrubá,
Eva Jelínková, Josef Kašík, Aneta Kocourková, Ing. Peter
Kosztyu, Blanka Liebezeitová, Věra Matulová, Anna Medková,
Lea Menšíková, Lenka Micková, Jarmila Mrkvicová, Markéta
Plevková, Jiřina Preclíková, Pavel Rakus, Dana Smékalová,
Iveta Solářová, MUDr. Michaela Špenerová, Renata Tihlářová,
Zdeňka Wasserbauerová a Zuzana Ženčáková
• všem doprovolníkům za ochotu a pomoc při prodeji
a organizaci sbírky
OLOMOUCKÝ KRAJ
Hranice a okolí:
Baden s.r.o., Komerční banka, Krejčovství Hugo-Milena
Nedělková, Lázně Teplice nad Bečvou a.s. – Leona Sýkorová,
Město Hranice, OMZ Hranice,
Pečovatelská služba, Vinotéka U Šenků – Zuzana Šenková
Čechová, ZŠ 1. máje – Mgr. Barbora Jestřebská
Jednotlivci:
Jana Březíková, Ivana a Miroslav Matouškovi
Kojetín a okolí:
Gymnázium, Lékárna u Radnice, Lékárna u Zlatého lva,
Městský uřad Kojetín, Mateřská škola, Poliklinika, Pošta, VIC
Kojetín, ZŠ Chropyně, ZŠ Kojetín, ZŠ Křenovice, ZŠ Nám. Míru,
ZŠ a MŠ Polkovice, ZŠ Sladovní, ZŠ S. Čecha
Jednotlivci:
Radka Kolková, Irena Pechová, Žaneta Pechová a Vladimíra
Štáblová
10 / Výroční zpráva 2012
Litovel a okolí:
COOP Jednota Náklo, Gymnázium Jana Opletala –
Mgr. Milada Svozilová, Hajdo a.s. – Zdeněk Šišma, Kimberly
Clark s.r.o. – Pavel Hrachovina a Martna Niklová, Komerční
banka Litovel, Komerční banka Mohelnice – Pvel Šperka,
Městský klub, Městský úřad – Irena Hrubá, Mozaika Litovel,
MŠ Bílá Lhota, MŠ Bouzov, MŠ Červenka, MŠ Haňovice,
MŠ Náklo – Eva Biharyjová, MŠ Příkazy – Libuše Navrátilová,
MŠ Unčovice – Helena Pavlíčková, Orrero a.s. Tři Dvory –
Ivana Šišmová, Smíšené zboží Mezice, ZŠ Jungmannova
– Mgr. Ivona Smrčková, ZŠ Náklo – Mgr. Marie Roglová, ZŠ
Pňovice – Renata Štěpánová, ZŠ Příkazy – Mgr. Miroslava
Vacová a ZŠ Vítězná – Mgr. Marcela Krylová
Jednotlivci:
Pavla Bezová, Marcela Hélová, Marta Lepařová, Jarmila
Obranská, Ivana Ošťádalová, Lenka Pěčková, Eva a Ludmila
Švecovy, Ivona a Pavel Vymětalovi
Olomouc a okolí:
ANAG Nakladatelství – Pavla Šestáková, BALUS a.s. – Martina
Hlobilová,
Balneocentrum Flora – Mgr. Kateřina Sovová, BOWLAND,
Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty Morava –
Mgr. Zuzana Staroštíková, Cukrárna Galerie Velká Bystřice,
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Erbenova ul. – Ivana
Vacovská, Česká spořitelna a.s.,
Dermatologické centrum Tř. Svobody – MUDr. Dagmar
Kubicová,
Dětská klinika FN – Markéta Plevková, Domov dětí a mládeže
– Vladimír Janek, Domov důchodců Náměšť na Hané,
Domov seniorů Pohoda Chvalkovice, Dům pokojného stáří
sv. Anny Velká Bystřice – Hana Kremplová, FZŠ Hálkova –
Mgr. Katarína Greplová,
FZŠ a MŠ Holečkova – Mgr. Jana Šporiková,
FZŠ Stupkova – Mgr. Hana Kodymová,
Galerie CAESAR – Jarmila Laštůvková a Miroslav Schubert,
Grapo s.r.o. – Barbora Králiková, Gymnázium Čajkovského
– Mgr. Helena Sedláčková, Gymnázium Hejčín – Mgr. Ivana
Polednová, Denis Dvořák, Jaroslava Hrubá, Štěpánka
Barotová a Lucie Benešová, Heinz Elektro, Herna Mraveniště
– Iveta Nevrlá a Petra Vydrželová, HOPI POPI a.s. – Mgr. Jana
Nováková, Keramická dílna Pavly Outlé – Samotišky, KB
Kosmonautů, KB Litovelská, KB Tabulový Vrch, KB Tř. Svobody,
Komise městské části Olomouc – Holice – Mgr. Jarmila
Horská a Silvester Tomášek,
Kovopos CZ s.r.o. – Luděk Pospíšil, Krajská hygienická stanice,
Laboratoře Mikrochem – Hana Dorňáková, Lázně Slatinice
a.s. – Ing. Blanka Vysloužilová, Magistrát města Olomouc,
MMO – odbor sociální pomoci – Marcela Dřímalková,
MAKRO Velká Bystřice – Renáta Hilšerová a Martina
Kutláková, Mamma centrum – MUDr. Dana Houserková, PhD.
a kolektiv,
MC Křelovský Kaštánek Křelov – rod. Šůstkova, Městská
policie, MIZ s.r.o. – Marcela Jedináková, MLS Holice – Zuzana
Ženčáková, MŠ Bělidlá, MŠ Čajkovského – Jana Šálková,
MŠ Dolany – Mirka Prosová, MŠ Hodolanská, MŠ Lutín –
Dana Ostianová, MŠ Náměšť na Hané, MŠ Na Trati – Pavla
Dzurianová, MŠ Purkyňova, MŠ Střední Novosadská, MŠ
Schweitzerova – Eva Laibnerová, MŠ Wolkerova – Miroslava
Paráková, MŠ Zámecké náměstí Velká Bystřice – Mgr. Lucie
Pazderová, Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc
veřejná – Martina Kutláková, OÚ Náměšť na Hané, OÚ
a Obec Skrbeň – Jiřina Urbanová, Obec Slatinice – Vlaďka
Hrubá,
Obchodní akademie – Mgr. Ilona Jančí, Olomoucký deník,
Olomoucký kraj – odbor zdravotnictví – Katarína Telcová,
PF UP – Mgr. Ivana Horváthová, Mgr. Hana Joklíková,
Mgr. Jitka Králiková, Mgr. Kristýna Krahulcová, Mgr. Lucia
Pastieriková, Mgr. Alena Říhová, Mgr. Eva Urbanovská,
Mgr. Eliška Vymazalová a Mgr. Monika Weilová, Penzion
a Restaurace Archa – Svatý Kopeček, Potraviny Kožušany
– Marek Rozehnal, Právnická fakulta – Kristýna Velfelová,
Rodinné centrum Heřmánek – Marie Veselá a PhDr.
Petra Tenglerová, Sigma Soft s.r.o. Lutín, Slovanské
Gymnázium – Mgr. Eva Pavličková, Vladimíra Durčáková,
Vladimíra Malečková a Lucie Revayová, SK Lošov – Martina
Nádvorníková a Veronika Batová, SOLEN s.r.o. – Zdenka
Bartáková, Eva Dokoupilová, Solné Mlýny a.s. – Jitka
Němečková, SPEA, SPŠ Strojnická – Ing. Martina Zahnášová
a Martina Staroštíková, SRP – Jana Sedláková, SŠ polygrafická
– Eva Hrachovinová, Střední škola Svatý Kopeček – Miroslava
Hofmanová,
SZŠ E. Pöttingea – Irena Studničková, ŠD Aksamitova – Eva
Lehečková, ŠD Náměšť na Hané – Jiřina Prucková, Tam
Tam, Teoretické ústavy LF UP – Mgr. Eva Greplová, Ústav
experimentální botaniky – Romana Šperková, Vrchní soud –
JUDr. Magdalena Vinklerová, Wanzl s.r.o. – Marie Urbášková,
WEBA a.s. – Mgr. Lenka Březinová, Záložna Creditas –
Mgr. Marcela Polášková, Zdravotní ústav Ostrava se sídlem
v Olomouci – Ing. Dagmar Stejskalová,
ZŠ Droždín – Alena Sobotková, ZŠ Hněvotín – Mgr. Dana
Andrlíková, ZŠ a MŠ Holice – Mgr. Mojmír Chytil, ZŠ
Lutín – Leona Čotková, ZŠ Mariánské Údolí – Mgr. Lucie
Hladíková, ZŠ Mozartova – Mgr. Ivana Weissová, ZŠ Nemilany
a ZŠ Slavonín – Mgr. Alena Mezerová, ZŠ Rooseweltova
– Mgr. Jana Havránková, ZŠ Řezníčkova – Mgr. Kateřina
Kvapilová a Mgr. Radka Smolková a ZŠ a MŠ Slatinice
Jednotlivci:
Veronika Batová, Pavel Bazgera, rodina Bouchalova, Miroslava
Elsnerová, Ing. Kateřina Hönschová, Martin Kašík, Terezie
Kašlíková, rodina Mrackých, Lucie Nepožitková a Lucie
Peňašková
Prostějov a okolí:
Česká spořitelna klientské centrum – Kateřina Adámková,
Finanční úřad, Kadeřnictví Studio Anjou – Renata Jochová,
Komerční banka, Nemocnice, PV – AUTO s.r.o. – JUDr. Martin
Vrtal a Hana Naiclerová,
Uhlíř Lipová – Zdeňka Strouhalová a kolektiv, ZŠ Bedihošť
– Barbora Adámková, ZŠ Bohuslavice – Mgr. Hana Kišacová,
ZŠ a MŠ Kolárova – Dagmar Kindlová, ZŠ Lipová – Mgr. Eva
Havlenová a ZŠ Plumlov – Mgr. Pavel Majoršin
Jednotlivci:
Lenka Micková
Přerov a okolí:
ČSOB Čechova ul., Domov důchodců Pavlovice, Emos s.r.o.,
Komerční banka, Laboratoře Mikrochem, Městská policie,
MŠ Tučín, MŠ Žalkovice, Nemocnice – gynekologickoporodnické oddělení, Policie ČR – obvodní oddělení
Přerov, POWER PLATE – Milena Šrubářová, PRECHEZA a.s.,
SŠ gastronomie a služeb Šířava 7 – Mgr. Emílie Blaťáková
a Zdeňka Dočkalová, ZŠ Komenského Předmostí –
Mgr. Vladimír Peška, Mgr. Danuše Kubíková a učitelský sbor,
ZŠ Soběchleby – Ivona Mikulíková a Dana Mikulíková a ZŠ
Želatovice
Výroční zpráva 2012 / 11
Jednotlivci:
Barbora Burešová, Alena Dlouhá, roina Koppova, Lucie
Srovnalová, Andrea Todorovičová, občané Tučína a Želatovic
Šternberk a okolí:
Domašov u Šternberka – Bronislava Šterclová, Finanční
úřad – Ing. Majerová, Gymnázium, Charita, Městský úřad
– Mgr. Jana Kameníčková, MŠ Bělkovice – Míša Hamplová,
MŠ Komenského – Eva Peřinová, ZŠ a MŠ Babice – Petra
Palůchová, II. ZŠ Dr. Hrubého – Mgr. Vlasta Šafránková,
ZŠ Jívová – Mgr. Pavla Krátká, ZŠ Libavá – Mgr. Marie Šímová,
I. ZŠ Svatoplukova – Mgr. Jana Nemravová, III. ZŠ Náměstí
Svobody – Mgr. Božena Vyjídáková
Šumperk a okolí:
DDM u radnice – Romana Večeřová, EPCOS s.r.o., Fortex
AGS – pí Klusáková, Gymnázium – Ing. Alena Zimáčková,
Komerční banka, MŠ Pohádka – Pavlína Bošková,
Okresní soud – pí Skopalová, OSSZ – pí Šofrová,
Sbor baptistů – pí Mrázková, Severomoravská plynárenská –
pí Bémová, Schola Viva – pí Kalinová, SMART CONNECTIONS
s.r.o., SŠ zemědělská – pí Beštová, SZŠ – Mgr. Anna Poislová,
VZP – Romana Šenovská, ZŠ Vikýřovice – Mgr. Danuše Jílková
Jednotlivci:
Ing. Arch. Vlaďka Doležalová
Tovačov a okolí:
Betonika Lobodice, Farní úřad – Antonín Indrák,
Městský úřad, Pošta, Studio IF – Iveta Kohnová,
ZŠ Polkovice a ZŠ Tovačov
Jednotlivci:
Martina Bubelová, Eva Hlavinková, manželé Koneční, Irena
Studničková a Jana Švalbachová
Uničov a okolí:
Domy s pečovatelskou službou,
Hexpol Compounding s.r.o. – Marika Dosoudilová,
Ingersoll Rand CZ s.r.o. – Renáta Crhová,
Komerční banka, Miele s.r.o. – Miroslava Sieglová,
MŠ Uničov a MŠ Střelice – Milada Bräuerová,
SOŠ a SOU – Vladimíra Pechalová,
12 / Výroční zpráva 2012
SPŠ a OA – Mgr. Dagmar Havlíčková, Tekro Nová Dědina
Šumvald – Marta Švédová, ZŠ Pionýrů – Marie Žitná
Jednotlivci:
Jitka Bräuerová, Blanka Fibigrová, Ivana Pohajdová
a účastnice cvičení Zumby Jany Smolkové
Zábřeh a okolí:
Česká spořitelna – Marie Königová, Gymnázium – Dr. Pavla
Horáčková a studenti, Interna Zábřeh, kostel Postřelmov
a přilehlé farnosti – Dlouhomilov, Chromeč, Lesnice,
Sudkov – Vladimír Jahn a pí Léharová, kostel Zábřeh –
AnneMarie Tempírová a Jana Nýdecká, kostel Zvole – Jiřina
Pěničková, Městský úřad – Ing. Arch. Václav Doležal, MŠ
a ZŠ Dubicko – Jana Nýdecká a Helena Vysoudilová, MŠ
Kosov – Ludmila Nevtipová a pí Hladíková, Prodejna Antik
Zvole – Michaela Dohnálková, Prodejna STYL u Kylarů – pí
Křížanovská, Voš PAS – pí Horká, ZŠ Bohdíkov – Mgr. Alena
Vokurková, ZŠ Bohutín – Mgr. Pavel Tichý, ZŠ B. Němcové –
Mgr. Pavel Nimrichtr, ZŠ Hrabová – Mgr. Jaroslava Králová,
ZŠ Jedlí – Mgr. Marie Chamlarová, ZŠ Jestřebí – Mgr. Radka
Dvořáková, ZŠ Leština – Mgr. Jana Řeháková, ZŠ Lukavice –
Mgr. Ivana Molková, ZŠ Rovensko – Mgr. Vlasta Klevetová,
ZŠ Severovýchod – Mgr. Marcela Riznerová, ZŠ Svébohov
– Jana Opravilová, ZŠ Školská – Jana Škrottová, ZŠ Štíty –
Mgr. Knápková, ZŠ Tatenice – Eva Valentová a ZUŠ Lanškroun
– Andrea Stašová
Jednotlivci:
Oldřich Janhuba, PaedDr. Zdeňka Janhubová, Jiří Janhuba,
Marie Janků, pí Macháčková – Horní Studénky, Ludmila
Poláková – Tatenice,
a Jitka Veiglerová – Hoštejn
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž a okolí:
Farní úřad Chropyně a k němu příslušné farnosti,
Farní úřad Riegrovo náměstí a k němu příslušné farnosti,
Farní úřad Stojanovo náměstí a k němu příslušné farnosti,
Nemocnice Milosrdných sester, Nemocnice – Jarmila
Pišťáčková,
Obchodní akademie, Profis v.o.s., SOU a Hotelová škola Na
Lindovce a Střední zdravotnická škola
Jednotlivci:
Ivana Foltýnová, Nikola Foltýnová a Jana Koplíková
Otrokovice a okolí:
Fatra Napajedla, Farní úřad, Gymnázium, Klub důchodců
Kvítkovice,
MŠ J. Žižky, MŠ Kvítkovice, MŠ Zahradní, MŠ Tlumačov – Hana
Janoštíková, SOŠ Tř. T. Bati, II. ZŠ Napajedla, ZŠ T. G. Masaryka,
ZŠ Pohořelice a ZŠ Trávniky
Jednotlivci:
Věra Labudová, Roman Mikala, Marta Mlýnková, Dalibor
Skoupil, Ludmila Strapková, Jitka Vybíralíková, Marie Vidlářová
a Zdenka Waserbauerová
Rožnov pod Radhoštěm a okolí:
An Systems s.r.o., Finanční úřad – Josef Klimek,
MŠ Koryčanské Paseky – Helena Klimková, Středisko volného
času – Jan Trlica a ZŠ Praktická
Jednotlivci:
rodina Farkasova, Šárka a Petr Kocurkovi, Jaroslava Kurečková
a Anna Martinátová
Uherské Hradiště a okolí:
COLORLAK a.s. Staré Město, Gymnázium Velehradská, Klub
důchodců Horní Němčí, M.A.B. Group s.r.o. Staré Město,
MŠ Slavkov u Uherského Brodu, MŠ Topolná, Městský úřad
Uherský Brod, Obchodní akademie,
ZŠ Babice, ZŠ Hluk, ZŠ Horní Němčí, ZŠ Korytná a ZŠ Nivnice
Jednotlivci:
PhDr. Miroslava Končitíková, Marie Kročová, Hana
Štrommerová a Jarmila Vojtášková
Valašské Meziříčí a okolí:
Abivia s.r.o., Aval s.r.o. – Vlasta Číhalová, Dětský domov,
Farní úřad Lešná – Alena Kološová,
Finanční úřad – Vlasta Vyroubalová,
Gymnázium F. Palackého – Mgr. Jan Trčka, Petra Maňáková
a Pavla Potáčková, Městský úřad – Dana Haratická, Městský
úřad Kelč, MP Krásno a.s. – Petra Němcová a Markéta
Ječmeňová, MŠ Loučka, Obecní úřad Jarcová – Ing. Ivo
Veselý, Partners Financial Services a.s. – Milada Lebdušková,
Prodejna Váhala s.r.o., Spedos s.r.o. – Zdeněk Němec, Školní
jídelna Loučka, ZŠ a MŠ Jarcová – Mgr. Eva Nezvalová,
ZŠ Kelč – PhDr. Pavla Čučková, ZŠ Križná – PhDr. Milena
Medková, ZŠ Lešná – Pavla Stolařová, ZŠ Loučka a ZŠ a MŠ
Police
Jednotlivci:
Zdenka Gerlová, Tereza Gerlová, Lea Menšíková,
Eva Mikulenková, Renáta Mocková, Mgr. Petra Mrovcová,
Eva Petruželová, rodina Randýskova, Roman Směták,
Iveta Solářová, Mgr. Lenka Sváčková, Ludmila Weinlichová,
Anna Zámečníková a občané obce Police
Vsetín a okolí:
DM Kostka – Kateřina Kučerová, Evangelický kostel Dolního
sboru – manželé Czudkovi, Evangelický kostel Horního sboru
– Eva Dušková,
GymnáziumValašské Klobouky – Mgr. Renata Kamlerová,
Katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie – Věra Šerá
a Bc. Miroslav Kubica,
kostel sv. Jana Křtitele Nový Hrozenkov – otec Marek Poláčik,
kostel Marie Karmelské Karolinka – Jan Vítek,
kostel Povýšení svatého kříže Halenkov, kostel Panny Marie
Sněžné Velké Karlovice – Alena Janotová, Masarykovo
gymnázium – PhDr. Hana Klumplerová, MŠ Francova Lhota –
Alena Silvestrová,
Městský úřad Valašské Klobouky – Radka Brtišová
a Pavla Kolínková,
Obecní úřad Horní Lideč – Věra Povalačová,
Pastorační centrum Velké Karlovice – Mgr. Alena Ondrušová,
SZŠ a VZŠ – Mgr. Radana Štefková,
SŠ obchodu a služeb – Ivana Holcová,
SŠ J. Sousedíka – Mgr. Jana Maštalířová,
Úřad práce – Vlasta Huťová,
ZŠ Francova Lhota – Mgr. Hana Trlicová,
ZŠ Halenkov – Jarmila Kopecká,
ZŠ Horní Lideč – Mgr. Anna Suchá,
ZŠ Integra – Mgr. Pavla Chalupová, ZŠ Janová,
ZŠ Karolinka – Mgr. Alena Ondrušová,
Výroční zpráva 2012 / 13
ZŠ Lidečko – Mgr. Vladislava Spáčilová,
ZŠ Liptál – Mgr. Věra Halová,
ZŠ Nedašov – Mgr. Dagmar Martinková,
ZŠ Nový Hrozenkov – Mgr.Alena Hejsková,
ZŠ Ohrada Vsetín,
ZŠ praktická Horní Lideč – Mgr. Sylva Matůšová,
ZŠ Sychrov – Mgr. Jaroslava Ševčíková
a ZŠ Vizovice – Mgr. Radmila Koncerová
ZŠ E. Zátopka na Štefánikově ul. – Mgr. Petra Jurásková, 8. ZŠ
Komenského Malenovice, ZŠ Komenského II a ZŠ Slovenská
Jednotlivci:
RNDr. Zdeňka Hromadová, Alena a Karel Kostkovi BrumovBylnice, Mgr. Miroslava Kubicová, Libuše Lacková a Sylva
Venglářová
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Jednotlivci:
Alois Berka, Stanislava Birnbaumová, Ing. Leopold Hanuš,
Hana Hánová, Jiřina Kajšová, Věra Kašpárková, Ludmila
Keprtová, Irena Kopecká, František Kozubík, Eliška Mertlíková,
Jiřina Preclíková, Ludmila Richterová a Radka Vyoralová
231.995
253.531
277.916
Charitativní akce a sbírky
270.636
Zlín a okolí:
Baťova nemocnice – transfuzní stanice, Česká správa
sociálního zabezpečení,
Farní úřad Želechovice – Luboš Vaďura,
Gymnázium na Lesní čtvrti – Mgr. Pavel Dlouhý,
HP-TRONIC, Krajský úřad, Oční klinika Gemini,
Obchodní akademie T. Bati – Mgr. Jana Popelková, Statutární
město Zlín, Střední průmyslova škola, Římskokatolická
farnost Panny Marie pomocnice křesťanů na Jižních Svazích,
65.050
113.410
2005
14 / Výroční zpráva 2012
2006
2007
2008
2009
2010
Jednotlivci:
Zlatuše Bocanová, Tomáš Brada, Michaela Dobešová, Ivana
Karasová, MUDr. Milan Karas, Iveta a Jiří Kučerovi
Krnov a okolí:
Městský uřad – Dáša Jatzková, Obecní úřad Zátor,
Rehabilitační centrum – MUDr. Kořenková a kolektiv,
RIEGER-KLOSS Varhany s.r.o., SUŠ varhanářská o.p.s. –
Ing. Jana Kypúsová a kolektiv, ZŠ a MŠ Zátor
Jednotlivci:
Margita Bradová, manželé Doleželovi, Zuzana Fousková,
Marcela Hudečková, Martina Němcová a Šárka Němcová
Ostrava a okolí:
AT – Computers – Marcela Rašková, Česká televize – Zuzana
Landtová, Hair Atelier & Spa Nový Jičín – Aleš Jurnykl,
MŠ Mateřinka Havířov – Šumbark – Pavla Dedková,
Primus CE s.r.o. Příbor – Rudolf Mocek, Střední pedagogická
škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Odry,
VOŠS – Mgr. Gabriela Klosová a Marcela Tomíčková,
ZŠ a MŠ Petřvald – Ing. Petr Špaček,
ZUŠ Odry – Mgr. Alena Jestřebská a ZUŠ Petřvald
156.322
2004
16.168
15.969
2003
39.822
14.301
2002
Bruntál a okolí:
Divadlo – Mgr. Alena Pajkošová, Informační centrum Horní
Benešov, Obecní úřad Valšov a ZŠ Amos – Mgr. Šárka Bradová
2011
2012
Jednotlivci:
Jarmila Hovořáková – Havířov, Eva Lebedová – Havířov,
Alena Musálková, Regina Otáhalová – Krmelín a Lucie
Tomášková – Studénka
VYSOČINA
Třebíč a okolí:
Mann + Hummel s.r.o. Nová Ves, Mateřské centrum Andílci
Hrotovice, MŠ Bartuškova, MŠ Cyrilometodějská,
MŠ Demlova, MŠ Okružní, Městská policie,
Městský úřad Třebíč,
Pečovatelský dům pro seniory Náměšť nad Oslavou,
RC Korálky Moravské Budějovice,
ZŠ a MŠ Březník nad Oslavou, ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice,
ZŠ a MŠ Dukovany, ZŠ a MŠ Kralice nad Oslavou
a ZŠ a MŠ Mohelno
Jednotlivci:
Jiřina Černá, Iva Dubnická, Zuzana Hrůzová, Marie Jílková,
Milena Ostrá a Dobroslava Pražáková
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno a okolí:
HONEYWELL s.r.o. – Klára Foltýnová, ZŠ V. Menšíka Ivančice –
Jarmila Mrkvicová, ZŠ a MŠ Nové Bránice
Jednotlivci:
Zuzana Blažková, Jitka Horká – Rosice
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha:
Covidien AG – Soňa Tatranská, Merck Sharp & Dohme
s.r.o. – MUDr. Lenka Hrubišková a Ing. Zuzana Gottwaldová,
Sodexo s.r.o.
V průběhu roku proběhla na území Střední Moravy pod
naším vedením či za naší účasti řada kulturních, sportovních
a jiných charitativních akcí. Tyto akce získávají potřebné
finanční prostředky, ale působí i jako propagace poslání
a programu sdružení.
2. CHARITATIVNÍ AKCE A VEŘEJNÉ SBÍRKY
Divadelní improvizace v Jazz Tibet klubu v Olomouci
Koncert pěveckého sboru ZŠ T. G. Masaryka v Otrokovicích
Koncert ZŠ v Bělotíně
Den dětí s netradičními sportovními aktivitami v Tovačově
Sbírka „Vánoční baňka“ v Karolince, Vsetíně a okolí
Dražba uměleckých předmětů v Šumperku
Dražba předmětů na Gymnáziu v Olomouci – Hejčíně
Vánoční jarmark v Otrokovicích
Charitativní sbírky obyvatelů Lukoveček
Charitativní vystoupení „Bukovického babince“
Prodej dětských výtvarných prací v Dětské galerii na DK
v Olomouci
Charitativní koncert Olomouckých trubačů v Olomouci
Benefiční koncert v Dubu nad Moravou
Veřejné sbírky pokladničkami: na akcích v Olomouci
a Tovačově, AGIP Zlín, Lékarna u Slunce a Knihkupectví
Otrokovice
3. ADVENTNÍ VĚNCE
Tato akce probíhá již tradičně na Dětské klinice FN Olomouc.
Vznikla v roce 1999. Na přípravě adventních věnců se podílejí
především zdravotní sestry, rodiče a pacienti. Finanční
prostředky získané prodejem adventních věnců jsou použity
k nákupu věcí potřebných k vybavení oddělení. Dále jsou
využity k pořádání narozeninových oslav hospitalizovaných
dětí, karnevalů, či k zakoupení hraček a pomůcek. Tuto
tradiční akci bychom nemohli každoročně pořádat bez
pomoci následujících subjektů, za což jim ze srdce
děkujeme.
Organizacím:
Florcenter s.r.o. Olomouc
Florasis s.r.o.
Kala – Vanda Slosarčíková
Korálky. cz Praha
Krejčí a Krejčí
Lemfeld a syn Vilémov s.r.o., Mikulášovice
NIXE s.r.o., Radošovice
Paramit – Mgr. Jana Kubičná
Rose Time s.r.o.
Výroční zpráva 2012 / 15
Svíčky UNIPAR, Rožnov pod
Radhoštěm
SOU str. a lesnické Šternberk –
Ing. Pavel Andrys
Tulipa s.r.o. Praha
ZOO Lešná
Jednotlivci:
rodina Hellerova
zdravotní sestry 21B a jejich rodiny,
rodiče a děti
lékaři a jejich rodinní příslušnici
dobrovolníci
1999
2000
2001
2002
2003
16 / Výroční zpráva 2012
60.480
56.000
30.000
18.000
13.000
10.000
7.000
5.000
2.000
30.000
45.000
57.500
74.000
85.560
Adventní věnce
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011
Našeho hospodářského výsledku v roce 2012
bylo dosaženo zejména díky laskavé podpoře
následujících subjektů:
Finanční dary škol, organizací, klubů a nadací
SK Sigma, o.s. Olomouc / 270 000 Kč
ZO OSCH BCO Otrokovice / 30 000 Kč
Ústav patologie a imunologie UP Olomouc / 27 050 Kč
ESN VŠE Praha / 15 000 Kč
ZŠ a MŠ Bělotín / 12 000 Kč
studenti Gymnázia Olomouc – Hejčín / 8 202 Kč
zaměstnanci Sulko s.r.o., Zábřeh / 12 355 Kč
Kapela Riviera, Ústí nad Labem / 5 000 Kč
zaměstnanci Posche Olomouc / 4 000 Kč
Bukovický babinec, Bukovice / 3 800 Kč
Jeffrey Marks Nevels / 3 034 Kč
Medici 4. ročníku LF UP Olomouc / 3 000 Kč
SvČ Holešov / 800 Kč
Klub seniorů Žulová / 500 Kč
Finanční dary firem
Olma a.s., Olomouc / 150 000 Kč
Senior Flexonics Czech, s.r.o. Olomouc / 50 000 Kč
Eleman, s.r.o. Praha / 50 000 Kč
Sanofi Aventis s.r.o., Praha / 50 000 Kč
B Munitor s.r.o., Praha / 45 000 Kč
Unileasing, Pardubice / 40 000 Kč
Záložna Creditas, Olomouc / 30 000 Kč
Profinit s.r.o., Praha / 23 000 Kč
Správa nehnutelnosti, Olomouc / 20 000 Kč
Slovácké divadlo, Uherské Hradiště / 15 000 Kč
Barum Continental, s.r.o. Otrokovice / 10 000 Kč
Topos Prefa, Tovačov / 10 000 Kč
Austin Detonator s.r.o. Vsetín / 10 000 Kč
Sulko s.r.o., Zábřeh / 7 645 Kč
Profi Truck Business s.r.o., Olomouc / 7 000 Kč
Kovopos CZ, s.r..o. Olomouc / 6 000 Kč
První otrokovická stavební, a.s. Otrokovice / 5 000 Kč
Janku Podlahy, s.r.o. Olomouc / 5 000 Kč
TM Stav s.r.o., Vsetín / 5 000 Kč
Montema s.r.o., Otrokovice / 3 000 Kč
BD Trávniky, Otrokovice / 2 000 Kč
Vlk Hilti servis, Otrokovice / 1 000 Kč
Ipsos Tambor, s.r.o. Praha / 400 Kč
Granty, dotace státu, dary měst a obcí
Ministerstvo zdravotnictví ČR / 115 000 Kč
Město Olomouc / 5 000 Kč
Město Tovačov / 5 000 Kč
Obec Věrovany / 1 500 Kč
Obec Oplocany / 1 000 Kč
Obec Uhřičice / 1 000 Kč
Sbírky, koncerty, charitativní akce
Šance – sbírka „Vánoční hvězda“ / 1 430 751 Kč
odd. 21B – prodej adventních věnců / 85 560 Kč
Dětský den v Tovačově / 41 604 Kč
vánoční jarmark v Otrokovicích / 30 000 Kč
prodej vánočních baněk v Karolince a okolí / 21 000 Kč
prodej kalendářů Sdružení Šance / 3 000 Kč
Šance – sbírka pokladničkami / 33 230 Kč
fotbalový zápas v Radslavicích / 9 230 Kč
divadelní inprovizace v Jazz Tibet klubu
v Olomouci / 14 740 Kč
vánoční koncert ve Francově Lhotě / 7 852 Kč
prodej dětských výrobků v galerii na DK v Olomouci / 60 420 Kč
prodej vánočních pohlednic / 8 280 Kč
koncert ZŠ T. G. Masatyka v Otrokovicích / 10 190 Kč
sbírka obyvatelů Lukoveček / 2 500 Kč
Finanční dary jednotlivců
Ing. Jitka Holcová, / 40 000 Kč
MUDr. Zdenka Pištěláková, Brno / 22 000 Kč
Jana Vítková, Moravský Beroun / 20 000 Kč
Ing. Libor Vychodil, Olomouc / 10 000 Kč
Ing. JUDr. Ondřej Lichnovský / 10 000 Kč
Ing. Arch. Petr Doležal, Šumperk / 6 800 Kč
Ing. Pavel Lauda, Otaslavice / 6 720 Kč
Vladimír Tyl / 5 000 Kč
Jana Mošová / 5 000 Kč
Radomír Pšenka, Zlín / 5 000 Kč
Karel Brückner, Olomouc / 5 000 Kč
Jaroslav Kučera, Horka / 5 000 Kč
Ing. Šárka Bílková, Olomouc / 5 000 Kč
Ing. Radek Zelenka, Olomouc / 5 000 Kč
Martin Hlavatý, Praha / 5 000 Kč
Josef Mikala, Zlín / 4 000 Kč
Roman Mikala, Otrokovice / 4 000 Kč
Eva Křiváková / 3 600 Kč
Pavel Lachman, Olomouc / 3 000 Kč
Martin Barták, Olomouc / 3 000 Kč
Ing. Mgr. Radim Opletal / 3 000 Kč
Lenka Doleželová / 2 500 Kč
Ivo a Karolína Pospíšilovi, Praha / 2 500 Kč
Leopold Hanuš, Zlín – Malenovice / 2 400 Kč
Věra Brožová / 2 400 Kč
Milan Baroš, Hutisko – Solanec / 2 000 Kč
Vlastimil Marcaník, Otrokovice / 2 000 Kč
MUDr. Rudolf Mac, Otrokovice / 2 000 Kč
Peter Šlahor / 2 000 Kč
Květa Fialová, Praha / 2 000 Kč
Zuzana Štaffová / 2 000 Kč
Libor Dendiš / 2 000 Kč
Ing. Josef Pavlín, Velké Karlovice / 2 000 Kč
Finanční dary do 2 000 Kč
JUDr. Hana Brožová – Olomouc, Bronislav Buček, Marta
Burešová, Karla Cermanová, Dagmar Dvorská – Majetín,
Jiří Dumek – Střelice, Josef a Marie Frankovi – Kroměříž,
Alena Hapalová, Ing. Jiří Havelka – Prostějov, Radek Horák
– Otrokovice, Roman Koleček – Valašské Meziříčí, Lukáš
Kolísek – Valašské Meziříčí, Petr Kohoutek – Otrokovice,
Petr Kopečný – Olomouc, Ing. Mojmír Kotásek, Bc. Eva
Králiková, Kamila Kratochvílová, Petra Lednická, Jiří
Lechman, Helena Lúčná – Vsetín, Dagmar Ludvíková,
Martin Mašláň – Zlín, Ivo Mazal, Miluše Menoušková
– Šternberk, Marta Mocňáková – Valašské Meziříčí,
Lubomír Morický, Jiří Navrátil – Olomouc, Lenka Novotná
– Olomouc, Ludmila Novotná, Michaela Onderková –
Olomouc, Květuše Pastuszková, Alena Řezáčová, Tomáš
Pecha – Tovačov, Václav Skopal – Majetín, Vladimíra
Slováčková, Monika Smejkalová, Zdeněk Šerý – Horní
Lideč, Ing. Josef Šnupárek – Slatinice, Alena Štěpánová
– Bystřice pod Hostýnem, Ludmila Tiefenbachová, Pavel
Wolf – Velký Týnec a Pavel Zádorožný
Výroční zpráva 2012 / 17
Nefinanční dary vyčíslené
Jan Grézl – Haryservis II, Olomouc / 32 500 Kč
Coca – Cola Beverages ČR s.r.o. Praha / 18 489 Kč
Firemky s.r.o. Ostrava, Josef Ženčák a David
Wardas / 27 000 Kč
FemontCz – výroba oken s.r.o. Prosenice / 25 346 Kč
Veolia Transport Morava a.s. / 12 000 Kč
Presbeton s.r.o. Velká Bystřice / 11 736 Kč
FGP Studio, Olomouc / 9 293 Kč
Kala – Dekorace / 8 737 Kč
HS Romantic Prostějov, Roman Doležal / 8 000 Kč
Tulec Trend, Olomouc / 5 000 Kč
Stavitelství Vrána, Tovačov / 1 000 Kč
Věcné dary nevyčíslené
Agro s.r.o. Tovačov
Ahold Czec republic a.s. Olomouc
Algraf Olomouc, Ivo Hrbáček
CineStar Olomouc, Mgr. Černíková Dagmar
Cukrárna Sněhurka, Olomouc
Fagor Elektro s.r.o. Praha, Radek Severa
Firemky s.r.o. Ostrava, Josef Ženčák
Florcenter s.r.o. Olomouc, Ing. Vladimír Popelka
Globus Olomouc
Klenotnictví Otrokovice
Malý Noe, Olomouc
Městská knihovna Šumperk, zaměstnanci
Město Tovačov, Mgr. Leon Bouchal
OC City, Pavel Wolf
Olomoučtí trubači, Milan Hebelka a ostatní
Proclient s.r.o., Olomouc, Mgr. Jakub Fuksík
RK Patriot Olomouc
Skauti z Dubu, Luboš Vaňák
SK Sigma Olomouc, Martin Rak
SK Lošov
SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, Ing. Pavel Andrýs
Stolařství Mikéska Francova Lhota, Miroslav Mikéska
Studio IF Tovačov, Iveta Kohnová
Štěrkovny Olomouc, Ing. Roman Schneider
Svatební salon Bonetka, Otrokovice
Trifox Šumperk, p. Slavík
Two Men, Jiří Jirák
Zdravotní klauni, Olomouc
Zeltr Troubky
Jednotlivci:
Egon Havrlant, Olomouc
Zdeněk Hubáček
Marie Chovanečková, Karolinka
Martina Nádvorníková, Lošov
Milan Matoušek, Hvozd
Vaňková Zdena, Kojetín
Mgr. Zvoníčková Hanka, Otrokovice
Činnost Sdružení Šance se neobejde bez aktivních členů Šance, dobrovolných spolupracovníků, kteří se
výraznou měrou podílejí na přípravách charitativních akcích, pomáhají s prodejem vánočních hvězd, zlepšují
informovanost a propagují program Sdružení Šance. Bez podpory těchto lidí si dnes lze práci sdružení jen
obtížně představit.
Za tuto podporu jim patří srdečné a upřímné poděkování.
Na závěr děkujeme všem, kteří podporují Sdružení Šance svými finančními dary či jinou formou.
Děkujeme, že nám pomáháte na pouti za zdravím.
18 / Výroční zpráva 2012
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Naše občanské sdružení vzniklo v roce 1991 pod názvem Haima – Unie pro pomoc dětem
s poruchou krvetvorby. U jeho zrodu stáli nejen lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice FN
v Olomouci o děti s poruchou krvetvorby pečují, ale také rodiče a příbuzní těchto dětí.
Sdružení Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999, je občanské sdružení, které na bázi
dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení,
ale také právnické osoby, které se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým
nebo onkologickým onemocněním.
Název:
Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s.
Sídlo:
Hemato-onkologické oddělení Dětské kliniky FN, Puškinova 6, 775 20 Olomouc
IČ: 700 39 704
Registrace: Ministerstvo vnitra ČR, č.r. VS/1-1/41 467/99-R
Kontakt:
Hemato-onkologické oddělení
Dětská klinika FN
Puškinova 6
775 20 Olomouc
Číslo účtu: 53839811 / 0100
IČ: 700 39 704
tel.: 585 854 476
fax: 585 852 505
e-mail: [email protected]
www.sancecz.org
Výroční zpráva 2012 / 19
www.sancecz.org
Download

Format *.pdf