Sborník
z mezinárodní vědecké konference
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
FIREM
– TRANSFER VĚDECKÝCH
POZNATKŮ DO PRAXE
Adresa redakce:
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc – Hodolany
IČ: 268 67 184
e-mail: [email protected]
web: www.mvso.cz
tel./fax/zázn.: +420 587 332 311
Olomouc 17. února 2011
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
FIREM – TRANSFER VĚDECKÝCH
POZNATKŮ DO PRAXE
Sborník z mezinárodní vědecké konference
konané dne 17. února 2011 v Olomouci
Editoři: Dana Pokorná, Jiřina Sojková
Sborník
obsahuje
příspěvky
účastníků
konference
Společenská
odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe, konané
dne 17. února 2011 na Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s.
Editors: Dana Pokorná, Jiřina Sojková, 2011
Za původnost a správnost jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.
Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Příspěvky jsou recenzovány.
ISBN 978-80-87240-67-0
3
Vědecký výbor
mezinárodní vědecké konference
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých
poznatků do praxe
Předseda:
Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.
Členové:
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA
Marek Jabłoński, P.h.D.
Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.
Čestní hosté:
Ing. Zdeněk Pelc, CSc.
Mgr. Michal Růžička
Konference se koná pod záštitou předsedy Správní rady MVŠO
a generálního ředitele TESCO SW a.s. RNDr. Josefa Tesaříka.
4
Časový harmonogram konference:
8:30 – 9:25
Registrace účastníků
9:30 – 10:00
Zahájení konference
10:00 – 12:00 Plenární zasedání
-
hlavní referáty členů vědeckého výboru a čestných
hostů
12:00 – 12:30 Diskuze
12:35 – 13:25 Oběd
13:30 – 15:30 Jednání v sekcích
-
Ekonomické aspekty CSR
(moderátor Prof. Ing. Jan Široký, CSc.)
-
Sociální aspekty CSR
(moderátor Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.)
-
Právní problémy v době globalizace
(moderátorky JUDr. Blanka Tomančáková, LL.M., Ph.D.
Doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.)
-
Manažerské aspekty CSR
(moderátor RNDr. Ing. Miroslav Rıssler, CSc., MBA)
-
Exaktní obory a informatika
(moderátor Prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný)
-
Vzdělávání studentů v pracovním procesu
jako projev CSR
(moderátorka Doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.)
-
CSR - most mezi vědou, výzkumem a praxí
(moderátorka Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.)
15:30 – 16:00 Coffee Break
16:00 – 16:30 Shrnutí závěrů konference
5
CSR – příležitost k růstu a inovacím
Společenská odpovědnost firem, neboli Corporate Social
Responsibility je jedním z nových trendů, které v současné době
ovlivňují podnikání v celém světě. Představuje způsob, jak propojit
cíle a potřeby firmy s cíli a potřebami firemního okolí, vnitřního
prostředí firmy, životního prostředí i celé společnosti. Koncept stojí
na třech pilířích – ekonomickém, sociálním a environmentálním.
Opatření ve všech těchto oblastech umožňuje firmě dosáhnout mnoha
cílů – například vyšší důvěryhodnosti u obchodních partnerů, zvýšené
loajality zaměstnanců, příležitosti pro inovace, vyšší konkurenceschopnosti apod.
Opatření v rámci společenské odpovědnosti firem jsou dobrovolná. Rozhodnutí stát se
„společensky odpovědnou firmou“ leží pouze na představitelích firmy, o to jsou realizovaná
opatření cennější. Důležité je, aby se tento koncept rozšířil i do malých a středních podniků
a stal se každodenní součástí podnikání. Jedině v tom případě je možné, aby koncept přinášel
veškerá pozitiva od něj očekávaná.
Moravská vysoká škola Olomouc se rozhodla podpořit tento trend a zorganizovat první
mezinárodní vědeckou konferenci na toto téma s názvem "Společenská odpovědnost firem transfer vědeckých poznatků do praxe". Cílem této konference, jak název napovídá, je
transfer vědeckých poznatků z akademické sféry do praxe, ale také zprostředkování
praktických zkušeností z podnikatelského do akademického prostředí. Konference umožňuje
účastníkům pohled na společenskou odpovědnost firem z hlediska všech tří pilířů. Za tímto
účelem vystoupí se svým příspěvkem řada odborníků a zástupců firem.
Spolupráce akademické obce s odborníky z praxe je v tomto ohledu velmi důležitá
a přínosná. Umožňuje zprostředkovat oba pohledy a v diskusi mohou vznikat nové náměty
a nápady. Doufám proto, že se první ročník této konference stane základním kamenem
pro novou tradici setkávání, výměny názorů, zkušeností a získávání kontaktů.
Přeji mnoho úspěchů všem.
Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.
rektorka
6
OBSAH
ETICKÉ ASPEKTY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRÁVNICKÝCH
PROFESÍCH........................................................................................................................... 13
Stanislav Balík
PÉČE O LIDSKÝ KAPITÁL V RÁMCI SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
FIREM..................................................................................................................................... 13
Lenka Bartková
MOŽNOSTI A SPÔSOBY ZNIŽOVANIA RIZIKA ......................................................... 14
Miloš Birtus
CSR V ČESKÝCH FIRMÁCH A SPOLEČENSKÁ OBJEDNÁVKA
ODPOVĚDNOSTI ................................................................................................................. 14
Pavla Břečková
INTEGRUJÚCI MODEL SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI PODNIKOV .......... 15
Zuzana Búciová
VLASTNOSTI ZÁKLADNÝCH ŠTATISTICKÝCH VELIČÍN POUŽÍVANÝCH
V TEÓRII PORTFÓLIA ....................................................................................................... 15
Štefan Cisko, Miloš Birtus
REDAKČNÍ VERSUS REKLAMNÍ SDĚLENÍ PŘI OSLOVOVÁNÍ
VEŘEJNOSTI ........................................................................................................................ 16
Martina Černá
K SOFTWAROVÉ PODPOŘE STUDIA KVANTITATIVNÍCH METOD .................... 16
Petr Emanovský
EKONOMICKÝ PILIER KONCEPTU TRIPLE BOTTOM LINE ................................. 17
Anna Gondášová, Eva Rakovská, Jaroslav Gondáš
SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ FIRMY – NÁSTROJ RIADENIA
PODNIKATEĽSKÉHO RIZIKA ......................................................................................... 17
Elena Gregová
RIZIKA MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ ............................................................... 18
Eva Grublová
PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPORA NA MORAVSKÉ
VYSOKÉ ŠKOLE OLOMOUC ............................................................................................ 18
Radmila Herzánová
7
ZAPOJENÍ MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC DO ROZVOJE
EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V OLOMOUCKÉM KRAJI .................................... 19
Pavla Heřmánková, Michaela Vaněčková
NEGATIVA EVROPSKÉ INTEGRACE PRO MALÉ ZEMĚ ANEB PROČ
OSTROV SVATÉHO BARTOLOMĚJE OPOUŠTÍ EU ................................................... 19
Marek Hodulík
INOVAČNÍ AKTIVITY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ........................................ 20
Pavlína Hronová
ROZHODOVANIE SA PODNIKU PRI SOCIÁLNE ZODPOVEDNOM
INVESTOVANÍ ...................................................................................................................... 20
Lenka Hvolková
SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA AKO NÁSTROJ HODNOTENIA
INVESTÍCIÍ ........................................................................................................................... 21
Lucia Chatrnúchová, Otília Ondrušková, Jozef Sablik
BALANCED SCORECARD – NÁSTROJ PRO VYTVÁŘENÍ
AKCIONÁŘSKÝCH A INVESTORSKÝCH HODNOT ................................................... 22
Marek Jabłoński
FIREMNÁ FILANTROPIA AKO SÚČASŤ SPOLOČENSKY
ZODPOVEDNÉHO SPRÁVANIA ORGANIZÁCIE ......................................................... 22
Jana Jaďuďová
VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY A HLASOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
PŘI TESTOVÁNÍ PREKONCEPTŮ EXAKTNÍCH DISCIPLÍN ................................... 23
Veronika Kainzová
METAMORFÓZY FINANČNÝCH VÝNOSOV ................................................................ 23
Tomáš Klieštik
PREDIKCIA NA BÁZE VIACROZMERNEJ DISKRIMINAČNEJ ANALÝZY .......... 24
Tomáš Klieštik, Viktor V. Dengov
CORPORATE METRICS – VÝZNAMNÝ KROK PRI KVANTIFIKÁCII
PODNIKATEĽSKÉHO RIZIKA ......................................................................................... 24
Miroslav Krasňan
VLIV EKONOMICKÝCH A POLITICKÝCH ZMĚN NA VÝNOSY DANĚ
Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ................................................................................... 25
Jolana Kvíčalová
8
VYBRANÉ ASPEKTY TRANSFERU VEDECKÝCH POZNATKOV
DO PRAXE ............................................................................................................................. 25
Anna Látečková
SEZP: DYNAMICKÝ SYSTÉM PRO EVIDENCI VÝJEZDŮ STUDENTŮ
K ZAHRANIČNÍM POBYTŮM .......................................................................................... 26
Jan Lavrinčík, Jiří Dostál
MERANIE A RIADENIE RIZIKA METÓDOU MONTE CARLO ................................ 26
Katarína Lehutová
PSYCHOLOGICKO-ETICKÉ ASPEKTY FIREMNÍHO ŽIVOTA, ANEB JE
FENOMÉN ETIKY ZBYTEČNÝ? ...................................................................................... 27
Jaroslav Lindr
K NĚKTERÝM OTÁZKÁM VNÍMÁNÍ SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
FIREM I VEŘEJNOSTI ....................................................................................................... 27
Dana Linkeschová
ASPEKTY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM V BAKALÁŘSKÝCH
PRACÍCH STUDENTŮ MVŠO ZAMĚŘENÝCH NA LOGISTICKÝ
MANAGEMENT .................................................................................................................... 28
Anežka Machátová
VYBRANÉ ASPEKTY SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA ............ 28
Viera Marková
PRÁVO A GLOBALIZACE SPOLEČNOSTI.................................................................... 29
Pavel Matoušek
SOFTWARE MATHEMATICA A VÝUKA NA MVŠO ................................................... 29
Vratislava Mošová
UPLATŇOVANIE ETIKY V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI AKO ZÁKLAD
PRE SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE .................................................. 30
Ladislav Mura
TOP MANAŽER JAKO OBJEKT ANDRAGOGICKÉKO ZKOUMÁNÍ...................... 30
Daniela Navrátilová
MĚNÍCÍ SE ROLE AUDITORA V REAKCI NA HOSPODÁŘSKOU KRIZI .............. 31
Radek Neužil
MARKETING AKO DÔLEŽITÁ SÚČASŤ TRANSFERU VÝSLEDKOV
VEDECKEJ ČINNOSTI DO HOSPODÁRSKEJ I SPOLOČENSKEJ PRAXE ............ 31
Renata Nováková
9
JE CESTA OD REPRESE K PREVENCI POSTIŽENÍ CESTOU K VĚTŠÍ
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI? ................................................................................. 32
Ivana Olecká, Kateřina Ivanová
DANĚ V ČR POD VLIVEM GLOBALIZACE .................................................................. 32
Zdenka Papoušková
ŠTATUTÁRNY ORGÁN SAMOSPRÁVY OBCE V AKTUÁLNYCH
PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY ............................................................. 33
Alena Pauličková
PUBLIC RELATIONS JAKO NÁSTROJ SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
FIREM..................................................................................................................................... 33
Renáta Pavlíčková
MANAŽER EXPATRIANT JAKO MOST V GLOBÁLNÍ FIRMĚ ................................ 34
Stanislav Pavlík
ODPOVĚDNÉ A CHYTRÉ FIRMY ZÁKLADEM ODPOVĚDNÉHO
A CHYTRÉHO STÁTU ........................................................................................................ 34
Růžena Petříková
ZÁVAZKY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ORGANIZACE ................................. 35
Zbyněk Pitra
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM JAKO OBJEKT ZÁJMU VĚDY
POHLEDEM ANDRAGOGA ............................................................................................... 35
Dana Pokorná, Kateřina Ivanová
UMĚLÁ INTELIGENCE V EKONOMICKÝCH DISCIPLÍNÁCH ............................... 36
Miroslav Pokorný, Zdeňka Krišová
STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH VÝHLED
VE SVĚTLE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI............................................................ 37
Richard Pospíšil
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB ..................................................... 37
Ivana Rabinská
HODNOTENIE ORGANIZÁCIE PRI NAPLŇANÍ KRITÉRIÍ CSR
SO ZAMERANÍM NA SOCIÁLNY PILIER ...................................................................... 38
Eva Rakovská, Anna Gondášová, Michal Šudý
ZODPOVEDNÉ SPRÁVANIE SA PODNIKOV V OBLASTI PLATBY
SPOTREBNÝCH DANÍ ........................................................................................................ 38
Katarína Raškovská
10
VPLYV SPOLUPRÁCE FIRIEM A ŠKÔL NA ROZVOJ SPOLOČNOSTI .................. 39
Petra Ratulovská, Erika Horňáková
ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO MATERIÁLOVÝCH TOKOV
NÁKLADOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA (MFCA) AKO HLAVNÝ NÁSTROJ
PRE SPRÁVU ORGANIZÁCIE PROSTREDNÍCTVOM
ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSKEHO ÚČTOVNÍCTVA (EMA)
V INTENCIÁCH PRIPRAVOVANEJ NORMY ISO/DIS 14 051 .................................... 40
Martin Repa, Jaroslav Gondáš, Marek Durdiak
TALENT MANAGEMENT JAKO VÝZNAMNÝ NÁSTROJ SPOLEČENSKÉ
ODPOVĚDNOSTI FIREM ................................................................................................... 40
Miroslav Rössler
ODBORNÁ PRAXE V TSM, SPOL. S R.O. ....................................................................... 41
Irena Spirová
POŽIADAVKA SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI V NOVEJ
EKONOMIKE A FENOMÉN KVALITY ŽIVOTA .......................................................... 41
Eva Svitačová
MŮŽE ULEHČIT SMALL BUSINESS ACT PODNIKÁNÍ MALÝM
A STŘEDNÍM FIRMÁM? .................................................................................................... 42
Jan Široký
DAŇOVÁ HARMONIZACE V ÉŘE GLOBALIZACE .................................................... 42
Taťána Špírková
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ – VÝZVA ALEBO POVINNOSŤ? ..................... 43
Vladimír Študenc
EKONOMICKÁ SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST V MALÝCH A STŘEDNÍCH
FIRMÁCH .............................................................................................................................. 44
Hana Štverková, Pavlína Křibíková
EMPIRICKÉ PRAVIDELNOSTI POHYBU KURZOV AKCIÍ ...................................... 44
Milan Šustek, Miroslav Krasňan
KREATIVITA A VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH .................................... 45
Alena Tichá
TRANSFER POZNATKOV A ICH OCHRANA V PODMIENKACH
VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA ........................................................................ 45
Andrea Vadkertiová
11
VYBRANÉ ASPEKTY CSR V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE .............................. 46
Ivana Valentová
IDENTIFIKÁCIA VPLYVU INTEGRÁCIE KONCEPCIE SPOLOČENSKEJ
ZODPOVEDNOSTI NA PERSONÁLNE ČINNOSTI PODNIKU ................................... 46
Anna Vallušová
VNÍMANIE SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI PODNIKOV
NA SLOVENSKU OD ROKU 2004 ..................................................................................... 47
Katarína Verčimáková
HODNOTENIE SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA PODĽA
TRIPLE BOTTOM LINE ..................................................................................................... 47
Jana Vicianová
VZÁJEMNÝ PŘENOS ODBORNÝCH ZNALOSTÍ SPOLEČNOSTI
MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY, A.S. A STŘEDNÍCH ODBORNÝCH
ŠKOL NA JIŽNÍ MORAVĚ ................................................................................................. 48
Richard Vít
VĚDĚNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ A NAŠE SPOLEČNOST ....................................................... 48
Vlastimil K. Vyskočil
ŽIVÝ ODKAZ FILOSOFIE A MODERNÍ MANAGEMENT.......................................... 49
Vlastimil K. Vyskočil
12
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
ETICKÉ ASPEKTY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRÁVNICKÝCH
PROFESÍCH
(ETHICAL ASPECTS OF LIFELONG LEARNING IN LEGAL PROFESSIONS)
Stanislav Balík
Ústavní soud ČR
[email protected]
Abstrakt: Příspěvek se zabývá některými historickými aspekty vývoje od materiálního pojetí právnických profesí
k celoživotnímu vzdělávání právníků, hodnotí některé jeho současné či nedávné organizační koncepty, zamýšlí se
nad věcným obsahem celoživotního vzdělávání právníků a vysvětluje, proč toto téma spadá do oboru právní
etiky. Zvláštní pozornost je věnována v daném kontextu nálezu Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2002, sp. zn. Pl ÚS
7/02, který řeší otázku celoživotního vzdělávání soudců ve vazbě na soudcovskou nezávislost.
Abstract: The paper deals with some historical aspects of the development from the material conception of legal
professions to lifelong learning of lawyers, assesses some of its current or recent organisational concepts,
discusses the factual content of lifelong education of lawyers and explains why is this issue included in the field
of legal ethics. In this context particular attention is paid to the findings of the Constitutional Court dated the
18th June 2002, file no. Pl ÚS 7 / 02, which address the issue of lifelong education of judges in relation to
judicial independence.
─────
PÉČE O LIDSKÝ KAPITÁL V RÁMCI SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM
(HUMAN CAPITAL CARE WITHIN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
Lenka Bartková
Univerzita Palackého v Olomouci
[email protected]
Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na sociální oblast CSR, konkrétně na problematiku, která se prolíná třemi body
CSR v sociální oblasti, a to: rozvoje lidského kapitálu, zdraví zaměstnanců a vyváženosti pracovního a osobního
života zaměstnanců. Po syntéze teoretických východisek, podstatných pro náš výzkum, vycházíme z konsenzu
expertů z oblasti ekonomicko-manažerské, podpory zdraví, psychologie práce a odborníka ze zahraničního
komerčního prostředí zabývajícího se především podporou zdraví na pracovišti. Experti byli vybrání jak
z akademického, tak i komerčního prostředí. Jádrem samotného příspěvku je konfrontace konsenzu expertní
skupiny s přístupem vybraných manažerů velkých společností (podle definice EU SME platné od 1. 1. 2005 s více
než 250 zaměstnanci).
Abstract: The paper is focused on social sphere of CSR, concretely, on problems which are interwoven with
three aspects of CSR in the social sphere, namely: human capital development, employees’ health and work-life
balance of employees. After the synthesis of theoretical resources important for our research, we keep to the
consensus of experts from the economic-managerial field, health promotion, work psychology and an expert on
foreign commercial environment dealing primarily with health promotion in the workplace. Experts were
selected from both academic as well as commercial environments. The core of this paper is the confrontation of
the consensus of an expert group with the approach of selected managers of big companies (according to the
definition of EU SME valid from 01/01/2005 with more than 250 employees).
13
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
MOŽNOSTI A SPÔSOBY ZNIŽOVANIA RIZIKA
(POSSIBILITIES AND WAYS OF RISK ELIMINATION)
Miloš Birtus
Žilinská univerzita v Žiline
[email protected]
Abstrakt: Riziko ako základné kritérium investičného rozhodovania je obsahom predkladaného príspevku.
Problematika investičného rizika ako taká je neuveriteľne komplikovaná a hlavne rozsiahla. Obsahom príspevku
preto bude iba detailný popis možností a spôsobov znižovania rizika.
Abstract: The paper describes risk as a basic criterion of investment decision-making. The issue of investment
decision-making is very complicated and especially extensive. That is the reason why the content of the paper
gives only a detailed description of possibilities and ways of risk elimination.
─────
CSR V ČESKÝCH FIRMÁCH A SPOLEČENSKÁ OBJEDNÁVKA ODPOVĚDNOSTI
(CSR IN CZECH COMPANIES AND THE SOCIAL RESPONSIBILITY DEMAND)
Pavla Břečková
Vysoká škola finanční a správní
[email protected]
Abstrakt: Článek se věnuje problematice společenské odpovědnosti firem v českém podnikatelském prostředí,
a to zejména z hlediska aspektu sociálního a ekonomického. Na případech uvedených v tomto článku chce
autorka poukázat na nejednoznačnost posuzování jednotlivých aspektů CSR (dobrovolnost versus zákonný
rámec), na trhliny ve snaze uplatňovat pravidla plošně bez ohledu na regionální příslušnost (různé zákonné
rámce, kulturní a obchodní odlišnosti na světových teritoriích) a na nesoulad v pravidlech (definicích)
samotných. Článek se v této vazbě dále zabývá rovností příležitostí a xenofobními předsudky české společnosti.
Další oblastí je fenomén často diskutovaného požadavku na transparentnost firem bez jejího jasného vymezení,
a to ve vazbě na snižování konkurenceschopnosti českých firem v mezinárodním obchodním kontextu, coby její
důsledek. Významnou součástí společenské odpovědnosti firem je samotná společenská objednávka, neboť nelze
firmy stavět do role morálních tahounů společnosti či to po nich dokonce vyžadovat. Společenská odpovědnost
firem jde, logicky, ruku v ruce s vyspělostí celé společnosti.
Abstract: The paper focuses on corporate social responsibility in the Czech business environment, especially
from the point of view of social and economic aspects. In the paper the author aims to highlight the ambiguity in
assessing particular CSR aspects (willingness versus legal framework), the gaps in attempts to apply the CSR
rules without considering the regional pertinence (various legal frameworks, cultural and business diversity of
the world’s territories), and the discordance in the definitions. In this context the paper further points out the
equal opportunities and xenophobia bias of the Czech society. Another area of the paper focuses on the largely
discussed phenomena of corporate transparency with no clear delimitation at the same time, and highlights the
connection with lowering of the competitiveness of Czech companies in the international business context as its
consequence. An important part of the corporate social responsibility is the social demand, as it is not possible
to burden companies with the requirement for playing the role of moral drafters of the whole society. Corporate
social responsibility is tightly connected with the overall social maturity.
14
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
INTEGRUJÚCI MODEL SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI PODNIKOV
(THE INTEGRATIVE MODEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
Zuzana Búciová
Univerzita Komenského v Bratislave
[email protected]
Abstrakt: Spoločenská zodpovednosť podnikov je v slovenskom a českom kontexte relatívne novou témou.
V rámci teoretickej reflexie sa rozvíja ako samostatné topikum od druhej polovice 90.-tych rokov 20. storočia.
Podniky, ktoré sa rozhodnú ísť cestou spoločenskej zodpovednosti sú neraz postavené pred zložitú úlohu – nájsť
záchytné body v množstve rôznorodých informácií, smerníc, štandardov a postupov. Predložený článok
predstavuje základné východiská modelu merania spoločenskej zodpovednosti podnikov v našich podmienkach,
použitím ktorého sa podniky môžu lepšie zorientovať v tejto komplexnej problematike, zhodnotiť svoj pokrok,
uvedomiť si možné nedostatky a cielene na nich pracovať. Model vychádza z podmienok európskych krajín,
zohľadňuje ich kultúrne, historické i právne osobitosti a poukazuje na celú škálu problémov a otázok, ktoré
patria pod označenie „spoločenská zodpovednosť podnikov“. Model stanovuje štandard spoločensky
zodpovedného podnikania sformulovaním tzv. „základu zodpovednosti podnikov“, ktorého dosiahnutie je
nevyhnutným základom pri posudzovaní celkovej spoločenskej zodpovednosti podnikov.
Abstract: Corporate social responsibility is relatively a new topic in the Slovak and Czech context. On the
theoretical level it has been developing as an independent topic since the second half of the 1990s. Corporations
that have decided to do business in a socially responsible way are often confronted with a difficult task – finding
clues in a number of various pieces of information, directives, standards, and methods.The paper introduces a
new model for measuring corporate social responsibility in European conditions. The model helps to navigate
corporations in this complex area, assess their progress, become aware of potential failings and work on them
effectively. The model respects the business conditions of European countries, their cultural, historical and legal
differences and it refers to a scope of issues and problems that can fall under the label of “corporate social
responsibility”. The model sets the standard of socially responsible entrepreneurship by formulating the
“minimum of corporate responsibility” that is essential for measuring corporate social responsibility.
─────
VLASTNOSTI ZÁKLADNÝCH ŠTATISTICKÝCH VELIČÍN POUŽÍVANÝCH
V TEÓRII PORTFÓLIA
(CHARACTERISTICS OF THE BASIC STATISTICAL PARAMETRES USED
IN THE PORTFOLIO THEORY)
Štefan Cisko, Miloš Birtus
Žilinská univerzita v Žiline
[email protected], [email protected]
Abstrakt: Predkladaný príspevok popisuje a kvantifikuje základné štatistické premenné. Zaoberá sa možnosťou
ich využitia v modernej teórii portfólia. Z tohto dôvodu sú dané premenné v príspevku nielen kvantifikované, ale
sú aj podrobené podrobnej analýze, najmä čo sa týka ich vlastností a špecifík.
Abstract: The paper describes and quantifies the basic statistical variables. It is about the possibility of their use
in the modern portfolio theory. For this reason the given variables are not only quantified but also analysed,
particularly with regard to their characteristics and specifications.
15
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
REDAKČNÍ VERSUS REKLAMNÍ SDĚLENÍ PŘI OSLOVOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
(EDITORIAL VERSUS PROMOTIONAL MESSAGE WHEN ADDRESSING
THE PUBLIC)
Martina Černá
College of Polytechnics
[email protected]
Abstrakt: Cílem této práce je odhalit etickou a právní neslučitelnost reklamních a redakčních sdělení
při využívání médií k informování o novém patentu, produktu, službě, nápadu nebo plánu. Vzhledem k vyšší
důvěryhodnosti redakčních zpráv než reklamních, se v praxi tyto dva typy často navzájem nahrazují. Placená
reklama je jednou z možností, ne však jedinou, jak na sebe přes média upozornit. Tento dokument popisuje, jak
tedy mohou firmy upoutat pozornost prostřednictvím svého “příběhu“ a jak mohou přimět novináře a redaktory,
aby jej použili, a jak samotní podnikatelé mohou oslovit širokou veřejnost prostřednictvím médií a také získat
i zpětnou vazbu.
Abstract: The aim of this paper is to expose the ethical and legal incompatibility of advertising and editorial
messages when using media to inform about a new patent, product, service, idea or a plan. Due to a higher
credibility of editorial messages over advertising messages, they often substitute one another in practice. Paid
advertising is one of the possibilities, not the only one, to draw attention to oneself via media. This paper
therefore describes how companies can engage attention by means of their story and how they can stir
journalists or editors to seize their story, and how the entrepreneurs themselves can address the general public
via media and get some feedback aswell.
─────
K SOFTWAROVÉ PODPOŘE STUDIA KVANTITATIVNÍCH METOD
(SOFTWARE SUPPORT OF THE STUDY OF QUANTITATIVE METHODS)
Petr Emanovský
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Příspěvek obsahuje shrnutí zkušeností z výuky předmětů zaměřených na matematické modelování
a vícekriteriální rozhodování a ukazuje možnosti využití některých konkrétních softwarových produktů v této
výuce. Zvláštní pozornost je věnována využití programu MS Excel pro řešení úloh lineárního programování,
programu QSB pro řešení různých úloh operační analýzy a freewarových produktů Sanna 2007 a MCA7 pro
řešení úloh vícekriteriální analýzy.
Abstract: The paper presents a summary of experience from teaching subjects focused on mathematical
modelling and multi-criteria decision-making and possibilities of utilization of particular software products in
education. Special attention is devoted to utilization of the programme MS Excel for solution of linear
programming problems, programme QSB for solution of some problems of operational analysis and freeware
products Sanna 2007 and MCA7 for solution of multi-criteria analysis problems.
16
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
EKONOMICKÝ PILIER KONCEPTU TRIPLE BOTTOM LINE
(THE ECONOMIC PILLAR OF THE TRIPLE BOTTOM LINE CONCEPT)
Anna Gondášová, Eva Rakovská, Jaroslav Gondáš
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
[email protected]
Abstrakt: Koncept Triple Bottom Line je postavený na princípe trojitej zodpovednosti firmy
a to v oblasti ekonomickej, environmentálnej a sociálnej. Cieľom príspevku bude snaha poukázať, že ekonomické
záujmy nemusia byť v protiklade so sociálnymi a environmentálnymi záujmami, ale môžu tvoriť synergický efekt.
Pre opis ekonomického piliera, budú autori vychádzať zo Smerníc reportovania udržateľného rozvoja a výročnej
správy (reportu) vybraného podniku.
Abstract: The triple bottom line concept is built on the principle of triple corporate responsibility in the
economic, environmental and social sphere. The aim of the paper is to show that economic interests may not be
in contradiction with the social and environmental concerns, but may create a synergistic effect. To describe the
economic pillar, the authors focused on the Sustainability Reporting Guidelines and the annual report of a
selected company.
─────
SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ FIRMY – NÁSTROJ RIADENIA
PODNIKATEĽSKÉHO RIZIKA
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – A TOOL OF BUSINESS RISK
MANAGEMENT)
Elena Gregová
Žilinská univerzita v Žiline
[email protected]
Abstrakt: Spoločensky zodpovedné podnikanie zohráva kľúčovú úlohu v riadení podnikateľských rizík, v ochrane
dobrého mena firmy a pre jej hodnotenie ako významnej súčasti spoločnosti. Riziká a príležitosti majú neustále
vplyv na firemnú činnosť, a úlohou podniku je ich zvládnutie v procese prieniku na nové trhy. Pre firmy je
dôležité pochopiť dané riziká a príležitosti súvisiace s podnikovou zodpovednosťou a tiež spôsob, akým môže
firemná zodpovednosť pomôcť pri ich zvládaní.
Abstract: Socially responsible entrepreneurship plays a key role in the management of business risks, in
protection of corporate reputation and evaluation of the company as a significant part of society. Risks and
opportunities have a constant influence on corporate activity, and the task of the company is to manage them in
the process of penetrating new markets. For companies it is important to understand the risks and opportunities
associated with corporate responsibility as well as the way corporate responsibility can help them cope.
17
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
RIZIKA MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ
(RISKS OF MANAGERIAL DECISION-MAKING)
Eva Grublová
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Příspěvek se zabývá riziky manažerského rozhodování. V první části definuje pojem riziko včetně
rozdělení rizik na interní a externí rizika a tato rizika charakterizuje. Důležitou součástí řízení rizik je proces
snižování rizik, který spočívá v pěti základních krocích. Jedním z těchto kroků je rozhodování, které by mělo
probíhat na základě informací, na něž jsou kladeny vysoké požadavky. Poslední částí příspěvku je nástin
možností pro překonání obav z inovačních rizik.
Abstract: This paper deals with risks associated with managerial decision-making. In the first part it defines the
concept of risk including the risk classification into internal and external risks and characterises them. An
important part of risk management is the process of risk reduction which consists of five basic steps. One of
these steps is the decision-making which should be based on verified information. The last part of the paper
outlines the options of overcoming the fear of innovation risks.
─────
PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPORA NA MORAVSKÉ
VYSOKÉ ŠKOLE OLOMOUC
(THE CONCEPT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND ITS SUPPORT
BY THE MCO)
Radmila Herzánová
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Obsahem příspěvku je shrnutí východisek a základních principů sociálního podnikání a možnosti jeho
rozvoje v Olomouckém kraji. Příspěvek vychází s analýzy a příkladů různých přístupů k sociálnímu podnikání
ve světě a srovnává možnosti aplikace těchto postupů v České republice. V závěru příspěvku jsou uvedeny již
realizované kroky a naznačeny další možnosti podpory sociálního podnikání ze strany Moravské vysoké školy
Olomouc.
Abstract: The paper is a summary of the background and basic principles of social entrepreneurship and
possibilities of its development in the Olomouc region. The paper is based on an analysis and examples of
different approaches to social entrepreneurship in the world and compares the possibilities of application of
these approaches in the Czech Republic. In the conclusion we present the already made steps as well as
suggestions how MCO can help with the promotion of social enterprises.
18
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
ZAPOJENÍ MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC DO ROZVOJE
EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V OLOMOUCKÉM KRAJI
(INVOLVEMENT OF THE MORAVIAN COLLEGE OLOMOUC IN THE ECONOMIC
LITERACY DEVELOPMENT IN THE OLOMOUC REGION)
Pavla Heřmánková, Michaela Vaněčková
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected], [email protected]
Abstrakt: Problematika nedostatečné finanční a ekonomické gramotnosti populace je aktuálním a mnohými
subjekty řešeným tématem. Na úrovni národních strategií jsou definovány principy a standardy finančního
a ekonomického vzdělávání. Aktuální výzkumy však poukazují na rezervy v jejich naplňování. Moravská vysoká
škola Olomouc se jako společensky odpovědná společnost tímto tématem zabývá a společně se studenty
připravila návrh projektu zaměřeného na rozvoj občanů Olomouckého kraje v této oblasti.
Abstract: Insufficient financial and economic literacy represents a topical theme currently solved by numerous
subjects. At the level of national strategies there are defined principles and standards of the financial and
economic education. However, current surveys still show reserves in their fulfilling. Moravian College Olomouc,
as a socially responsible corporation, is engaged in this topic in co-operation with students they have prepared
a project proposal focused on the financial and economic literacy development of the Olomouc region citizens.
─────
NEGATIVA EVROPSKÉ INTEGRACE PRO MALÉ ZEMĚ ANEB PROČ OSTROV
SVATÉHO BARTOLOMĚJE OPOUŠTÍ EU
(NEGATIVES OF THE EUROPEAN INTEGRATION FOR SMALL COUNTRIES
OR WHY IS THE ISLAND OF ST. BARTHÉLEMY WITHDRAWING FROM THE EU)
Marek Hodulík
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Proces postupného rozšiřování Evropské unie nastartovaný v první dekádě 21. století dostane
po dlouhé době první šrám. Dne 1. ledna 2012 dojde ke zmenšení území EU a to o území francouzské zámořské
kolonie, ostrova Svatého Bartoloměje. Tento osmitisícový ostrov patřící Francii od 10. srpna 1877 , kdy jej zpět
odkoupila od Švédska, se rozhodl 8. října 2010 na základě hlasování místní rady ostrova požádat Francii
o zahájení přeměny statutu ostrova ze statutu nejvzdálenějšího regionu Unie (Régions ultrapériphériques (RUP)
- neboli „most remote regions") na status zámořské země a území (Pays et territoires d'outre-mer (PTOM),
neboli „overseas countries and territories“ (OCT). V praxi to znamená, že na ostrov se nově nebude vztahovat
bruselská legislativa. Článek pojednává o důvodech, které k tomu ostrov vedly, a o problematice evropské
integrace u malých zemí vyznačujících se určitým specifikem.
Abstract: The process of gradual enlargement of the European Union, which begun in the first decade of the
21st century, is going to receive a set-back. On the 1st January 2012 the EU territory will be reduced by the size
of the French overseas colony - the island of St. Barthélemy. This island with population of 8000 inhabitants
belonging to France since the 10th August 1877, when it was bought back from Sweden, has decided (8th
October 2010) on the basis of the local council vote to ask France to initiate the status change of the island from
the outermost region of the Union (Régions ultrapériphériques (RUP) - or "most remote regions") to the status
19
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
of an overseas country and territory (Pays et territoires d'outre-mer ( PTOM), or "overseas countries and
territories” (OCT). In practice, this means that the island will not be covered by the new Brussels legislation any
more. The paper discusses the reasons that led the island to do so and the issue of European integration of small
countries which is characterised by certain specifics.
─────
INOVAČNÍ AKTIVITY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
(INNOVATION ACTIVITIES IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION)
Pavlína Hronová
Vysoká škola podnikání, a. s.
[email protected]
Abstrakt: Článek se zabývá problematikou inovačních aktivit a jejich významem pro podporu rozvoje
podnikatelského procesu. První část článku vymezuje inovace, členění inovace, jejich význam. Dále je
soustředěna pozornost na specifikaci vzájemné souvislostí mezi inovačními aktivitami, vývojem současného
podnikatelského prostředí a rozvojem podnikatelských subjektů. Druhá část článku komentuje podporu
inovačních aktivit v Moravskoslezském kraji a uvádí konkrétní příklady podniků, uplatňujících inovativní
chování.
Abstract: The paper deals with the issue of innovation activities and their significance for promoting the
development of the business process. The first part of the paper defines the innovations, innovation division, and
their significance. It also focuses on the specification of the interrelationship between innovation activities,
development of the current business environment and development of business entities. The second part of the
paper comments on the support of innovation activities in the Moravian-Silesian Region and provides particular
examples of companies implementing the innovative behaviour.
─────
ROZHODOVANIE SA PODNIKU PRI SOCIÁLNE ZODPOVEDNOM INVESTOVANÍ
(CORPORATE DECISION-MAKING IN SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT)
Lenka Hvolková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
[email protected]
Abstrakt: Prostredníctvom investičnej činnosti sa podnik rozhoduje o tom, koľko finančných prostriedkov
investuje do svojho rozvoja a ďalšieho fungovania. Časť z prostriedkov je určená zamestnancom podniku alebo
miestnej komunite, v ktorej podnik pôsobí. Investície do tejto oblasti označujeme ako sociálne. Aj pri takomto
druhu investícií je potrebné, aby sa podnik rozhodoval racionálne a zvažoval možné alternatívy, nakoľko
očakáva v budúcnosti návratnosť investovaných prostriedkov. V príspevku zameriavame svoju pozornosť najmä
na proces rozhodovania sa podnikateľského subjektu pri plánovanej realizácii určitého druhu sociálnej
investície. Charakterizujeme javy, ktoré môžu ovplyvniť tento proces a skúmame, či sa zvažovanie alternatív
sociálnych investícii líši od rozhodovania sa pri klasických investíciách.
Abstract: Each company should make decisions about its financial resources, how much to invest into the basic
existence and the development of the company. Part of these resources is addressed to the company employees
20
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
and the local community. These activities are known as social investments. By doing any kind of investment the
company expects that the invested money will return in the future. The same situation comes with social
investments, so the company should make serious decisions about the possible alternatives. In the paper we pay
attention mostly to the decision-making process of the company when realising some kind of social investment.
We also characterise the situations that can influence this process and how it can be different from the classic
one.
─────
SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA AKO NÁSTROJ HODNOTENIA INVESTÍCIÍ
(SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS AS A TOOL OF INVESTMENT EVALUATION)
Lucia Chatrnúchová, Otília Ondrušková, Jozef Sablik
Slovenská technická univerzita v Bratislave
[email protected]
Abstrakt: Investičné rozhodovanie v podniku považujeme za významný proces, ktorý umožňuje podniku
realizovať naplánované strategické ciele dlhodobého rozvoja podniku. Veď zmyslom existencie podniku je tvorba
bohatstva. Socio-ekonomická analýza je analýza častí prostredia ľudí vo vzťahu k existujúcim a potenciálnym
budúcim ekonomickým, sociálnym a environmentálnym podmienkam. Predstavuje základný nástroj pre lepšie
rozhodovacie procesy a podporuje trvalo udržateľný rozvoj. Socio-ekonomická analýza hodnotí dopady
primárne z kvalitatívneho hľadiska. Socio-ekonomická analýza posudzuje, ako projekt prispieva ku socioekonomickému blahobytu zainteresovaných skupín. Je vypracovaná z pohľadu celej spoločnosti (zamestnanci,
investori) na rozdiel od finančnej analýzy, ktorá sa spracováva z pohľadu prínosov len pre vlastníka (investora).
Abstract: The investment decision-making in a company is the most important process which enables the
company to implement the planned long-term strategic targets. Creation of wealth is the main purpose of the
existence of a company. The socio-economic analysis is the analysis of parts of the environment of people in
relation to existing and also potential future economic, social and environmental terms. It is an essential tool for
better decision-making process and supports the continual sustainable development. The socio-economic
analysis evaluates the impacts primarily form the qualitative point of view and assesses how the project
contributes to socio-economic welfare of involved groups. The difference between the socio-economic analysis
and the financial analysis is that the socio-economic analysis is developed for all involved groups (employees
and investors) while the financial analysis is worked out for investors only.
21
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
BALANCED SCORECARD – NÁSTROJ PRO VYTVÁŘENÍ AKCIONÁŘSKÝCH
A INVESTORSKÝCH HODNOT
(BALANCED SCORECARD AS A TOOL FOR CREATING OF SHAREHOLDER
AND STAKEHOLDER VALUE)
Marek Jabłoński
Academy of Business in Dąbrowa Górnicza
[email protected]
Abstrakt: Strategické řízení výkonu hraje v procesu vytváření hodnot klíčovou roli. Hodnota podniku je
vytvářena nejen, když společnost dosahuje dobrých či velmi dobrých finančních výsledků, ale také když investoři,
zákazníci a dodavatelé o ni mají zájem a když je považována za atraktivního zaměstnavatele. Tento přístup je
založen na předchozích výsledcích R.S. Kaplana a D.P. Nortona, kteří v roce 1992 publikovali hypotézy metody
Balanced Scorecard. Od té doby pojetí řízení výkonu následovalo také jiné způsoby hodnocení efektivnosti řízení
podniku včetně koncepce řízení rizik společnosti. Holistický a interdisciplinární přístup k této záležitosti
umožňuje analyzovat všechny relevantní otázky, které mají vliv na to, jak je společnost vnímána
zainteresovanými stranami, včetně investorů. Článek představuje problémy tvorby hodnot pro akcionáře
a investory s využitím modelu Balanced Scorecard.
Abstract: Strategic performance management plays a key role in the process of the creation of value. It seems
reasonable to advance a thesis that the enterprise value creation is implemented not only when a company
achieves good or very good financial results but also when investors, customers, suppliers are interested in it as
well as when it is regarded as an attractive employer. This approach is based on previous accomplishments of
R.S Kaplan and D.P. Norton, who in 1992 published the assumptions of balanced scorecard. Since then the
concept of performance management has been following also other ways of assessment of corporate
management effectiveness, including the concept of corporate risk management. The holistic and
interdisciplinary approach to this matter makes it possible to analyse all the relevant issues which have an
impact on how the company is perceived by its stakeholders, including investors. The publication presents
problems of creating of shareholder value and stakeholder value with using the balanced scorecard model.
─────
FIREMNÁ FILANTROPIA AKO SÚČASŤ SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO
SPRÁVANIA ORGANIZÁCIE
(CORPORATE PHILANTROPY AS A PART OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY)
Jana Jaďuďová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
[email protected]
Abstrakt: Spoločenská zodpovednosť organizácií sa postupne stáva súčasťou strategického riadenia organizácií.
Je to nástroj na zosúladenie podnikateľských činností organizácie s dopadmi na životné prostredie a miestnu
komunitu. Príspevok sa zameriava na sociálnu stránku konceptu spoločenskej zodpovednosti, konkrétne
na podporu miestnej komunity – filantropiu. Rozoberá hlavné nástroje najčastejšie využívaných filantropických
aktivít (darcovstvo, sponzoring, dobrovoľníctvo, zakladanie vlastných nadácií). V závere hodnotí filantropické
aktivity slovenských organizácií a podáva prehľad najväčších firemných filantropov za rok 2010.
22
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
Abstract: Corporate social responsibility is increasingly becoming a part of the strategic management of
organisations. It is a tool to align business activities with the organisation impacts on the environment and local
community. The paper focuses on the social side of the concept of corporate social responsibility, specifically on
the support of the local community - philanthropy. It discusses the main tools used during most philanthropic
activities (donations, sponsoring, volunteering, setting up their own foundations). The conclusion assesses the
philanthropic activities of Slovak organisations and provides an overview of the largest corporate
philanthropists in 2010.
─────
VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY A HLASOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
PŘI TESTOVÁNÍ PREKONCEPTŮ EXAKTNÍCH DISCIPLÍN
(THE USE OF MULTIMEDIA TECHNICS AND VOTING EQUIPMENT TO TEST
THE PRECONCEPTS OF EXACT DISCIPLINES)
Veronika Kainzová
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Příspěvek je věnován tématu prekonceptů (intuitivních představ), které si člověk vytváří od raného
dětství na základě bezprostředního vnímání okolního světa a aktivního styku s ním. Příspěvek je zaměřen
na oblast exaktních věd. Při výuce a dalších typech statistických výzkumů lze s úspěchem využít moderních
multimediálnách technologií, v tomto případě hlasovacího zařízení. Příspěvek uvádí výsledky testování
prekonceptů z přírodovědné oblasti, při němž bylo využito hlasovací zařízení ActivExpression.
Abstract: The paper introduces the results of testing pre-concepts in science with usage of voting devices. Preconcepts are an individual characteristic of each learning person. Pre-concepts are formed by various
influences (school, home, native country, etc.) and experiences. The aim of these researches resides in the
pursuit of "breaking" the mistaken transcendental images and, of course, in awareness of teachers and pupils of
the most frequent errors in the pre-concepts organisation. Pre-concepts researches and the concepts changes
are the basis of the constructivist conception of the scientific education.
─────
METAMORFÓZY FINANČNÝCH VÝNOSOV
(METAMORPHOSIS OF THE FINANCIAL YIELDS)
Tomáš Klieštik
Žilinská univerzita v Žiline
[email protected]
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá problematikou korektného stanovenia výnosov na finančných
trhoch. Najskôr je v článku popísaná transformácia cien na výnosy. A potom na základe predmetnej
transformácie sú popísané a kvantifikované finančné výnosy na základe komponentného a časového hľadiska.
Konkrétne: historické výnosy, očakávané výnosy, aritmetické výnosy, logaritmické výnosy, permanentné výnosy
a kapitálové zisky.
23
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
Abstract: The paper deals with the issue of correct determination of yields on financial markets. Firstly, the
transformation of prices to yields is described in the paper. Secondly, on the basis of the subject transformation,
financial yields are described and quantified according to the component and time aspect. To be specific:
historical yields, expected yields, arithmetical yields, logarithmical yields, permanent yields and capital yields.
─────
PREDIKCIA NA BÁZE VIACROZMERNEJ DISKRIMINAČNEJ ANALÝZY
(PREDICTION ON THE BASIS OF THE MULTIVARIATE DISCRIMINANT ANALYSIS)
Tomáš Klieštik, Viktor V. Dengov
Žilinská univerzita v Žiline
[email protected], [email protected]
Abstrakt: Problematika zlyhania podnikateľských subjektov sa v literatúre označuje rozličnými termínmi:
predikcia zlyhania, predikcia bankrotu, predikcia finančných ťažkostí, predikcia defaultu, hodnotenie úverového
rizika, metódy finančnej analýzy „ex ante“, systémy včasného varovania a pod. Napriek odlišnej terminológii je
náplň rôznych príspevkov spoločná - predvídanie platobnej neschopnosti podnikov. Predkladaný príspevok
pojednáva o možnostiach predikcie finančného zdravia podnikov pomocou viacrozmernej štatistickej analýzy.
Konkrétne viacrozmernej diskriminačnej analýzy, prostredníctvom ktorej skonštruujeme tzv. diskriminačnú
funkciu.
Abstract: The issue of enterprise failures has different names; failure prediction, bankruptcy prediction,
financial restraint prediction, default prediction, credit risk assessment, “ex ante” financial analysis methods,
system of early warning, etc. Despite the different terminology, the content of different contributions is the same
– insolvency prediction. The paper deals with the possibility of company financial health prediction using the
multivariate statistic analysis. Namely multivariate discriminant analysis the results of which are discriminant
functions by means of which we can predict corporate bankruptcy or survival and smooth functioning with a
comparatively high validity rate.
─────
CORPORATE METRICS – VÝZNAMNÝ KROK PRI KVANTIFIKÁCII
PODNIKATEĽSKÉHO RIZIKA
(CORPORATE METRICS – AN IMPORTANT STEP IN ENTERPRISE RISK
QUANTIFICATION)
Miroslav Krasňan
Žilinská univerzita v Žiline
[email protected]
Abstrakt: Článok pojednáva o metodológii VAR, ktorá bola vyvinutá ako odpoveď na finančné pohromy
zo začiatku 90-tych rokov. Za posledných niekoľko rokov táto metodológia prešla významnými zmenami
od aplikácie VAR iba pre bankový sektor až k vývoju metodológie CorporateMetrics. CorporateMetrics je
pojmový rámec pre meranie trhového rizika vo firemnom prostredí.
Abstract: The paper deals with the VAR methodology, which was developed in response to the financial disasters
of the early 1990s. Over the past few years, this methodology has undergone significant changes from VAR
24
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
applications being for the banking sector only to the development of the methodology CorporateMetrics.
CorporateMetrics is a conceptual framework for measuring market risk in a business environment.
─────
VLIV EKONOMICKÝCH A POLITICKÝCH ZMĚN NA VÝNOSY DANĚ Z PŘÍJMŮ
PRÁVNICKÝCH OSOB
(IMPACT OF ECONOMIC AND POLITICAL CHANGES ON TAX REVENUES FROM
CORPORATE INCOME)
Jolana Kvíčalová
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Cílem příspěvku je analyzovat faktory, které ovlivňují výnosy daně z příjmů právnických osob.
Obsahem článku jsou ekonomické veličiny (inflace, nezaměstnanost, hrubý domácí produkt), politický charakter
vlády a legislativní změny. Zkoumaným obdobím jsou léta 1998 - 2007.
Abstract: The paper aims to analyse the factors that influence the yields of corporate income tax. It deals with
economic quantities (inflation, unemployment, gross domestic product), political character of government and
legislative changes. The examined period are the years 1998 - 2007.
─────
VYBRANÉ ASPEKTY TRANSFERU VEDECKÝCH POZNATKOV DO PRAXE
(SELECTED ASPECTS OF TRANSFER OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
INTO PRACTICE)
Anna Látečková
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
[email protected]
Abstrakt: Praktické využitie vedeckých poznatkov a ich aplikácia do výrobného procesu sú zámerom nielen
výskumných pracovísk, ale aj podnikov samotných. Na Slovensku je transfer poznatkov veľmi aktuálna
problematika a v súčasnosti sa buduje Národný systém pre transfer technológií. Zvyšujúca sa spoločenská
zodpovednosť firiem má pozitívny vplyv na rozvíjanie spolupráce univerzitných pracovísk a praxe, čo
v konečnom dôsledku prispeje k zvyšovaniu ich konkurencieschopnosti a prosperity. V predloženom článku sme
sa zamerali aj na spoluprácu firiem s Katedrou informačných systémov na Fakulte ekonomiky a manažmentu
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Abstract: Practical use of scientific knowledge and its application to manufacturing process is the intention of
not only research institutes, but also companies themselves. In Slovakia, the transfer of knowledge is a very
current issue and the National System for Technology Transfer is currently being built. Increasing corporate
social responsibility has a positive impact on the development of cooperation of university offices and practices
which ultimately contribute to improving their competitiveness and prosperity. In the present paper we focused
on cooperation of companies and the Department of Information Systems at the Faculty of Economics and
Management of the Slovak Agricultural University in Nitra.
25
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
SEZP: DYNAMICKÝ SYSTÉM PRO EVIDENCI VÝJEZDŮ STUDENTŮ
K ZAHRANIČNÍM POBYTŮM
(SEZP: DYNAMIC SYSTEM OF RECORDS OF STUDENT PLACEMENTS ABROAD)
Jan Lavrinčík, Jiří Dostál
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected], [email protected]
Abstrakt: Příspěvek popisuje vývoj, ovládání, možnosti vylepšení a praktické využití aplikace Systém evidence
zahraničních pobytů. Vysvětluje, z jakých částí se databázový program skládá, zdůrazňuje výběr
programovacího jazyka z hlediska kompatibility, vývoje a budoucího rozšíření. Seznamuje čtenáře
s hierarchickou strukturou schvalovacích procesů. Příspěvek je doplněn o vývojové diagramy a ukázky
zdrojových kódů.
Abstract: The paper describes the development, operation, possibilities for improvement and practical
application of the programme ´System of Records of Student Placements Abroad´. It explains which parts the
database software consists of; the selection of the programming language from the point of view of
compatibility, development, and future expansion is emphasized in this paper, too. It also informs about the
hierarchical structure of approval processes. The paper is supplemented with flowcharts and examples of Visual
Basic sources codes.
─────
MERANIE A RIADENIE RIZIKA METÓDOU MONTE CARLO
(MEASURING AND MANAGING RISK USING THE MONTE CARLO METHOD)
Katarína Lehutová
Žilinská univerzita v Žiline
[email protected]
Abstrakt: Riziko a neistota sú neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského prostredia. Riziko je možné riadiť
viacerými spôsobmi a jedným z nich je aj simulácia neistoty pomocou metódy Monte Carlo. Matóda Monte
Carlo sa považuje za užitočný nástroj na odhad neistých veličín a simuláciu variability. Pre svoju elegantnosť,
presnosť a relatívnu jednoduchosť našla uplatnenie v mnohých oblastiach, a to i mimo oblasť finančnú.
Umožňuje lepšie popísať rizikovosť projektu, pretože nepredpokladá deterministický charakter faktorov, ktoré
ovplyvňujú výsledok projektu, ale modelovaním týchto faktorov ako stochastických premenných poskytuje
možnosť analyzovať veľké množstvo potenciálnych scenárov.
Abstract: Risk and uncertainty are considered to be inseparable parts of business environment. It is possible to
manage risk by various methods and one of them is the simulation of uncertainty using the Monte Carlo method.
The Monte Carlo method is a useful tool for estimating of uncertain variables and variability simulation. For its
elegance, precision and relative simplicity it finds place in numerous fields, even outsider the financial sphere.
It enables to describe the project risk, because it does not assume deterministic character of factors, which
influence the project result, but by modelling these factors as stochastic variables it offers possibility to analyse
a huge amount of potential scenarios.
26
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
PSYCHOLOGICKO-ETICKÉ ASPEKTY FIREMNÍHO ŽIVOTA, ANEB JE
FENOMÉN ETIKY ZBYTEČNÝ?
(PSYCHOLOGICAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE FIRM LIFE, OR IS THE
ETHICAL PHENOMENON UNNECESSARY?)
Jaroslav Lindr
Vysoké učení technické v Brně
[email protected]
Abstrakt: Ze zkušenosti světa kolem nás se zdá, že etika se s dravým konkurenčním a podnikatelským prostředím
neslučuje. Zvláště v současnosti lze jistě najít spoustu příkladů ilustrujících spíše neetické než etické chování.
Etika se jeví jen jako filozofická disciplína vhodná pro akademické studium a salónní rozvažování teoretiků. Její
praktická aplikace uniká realitě z důvodu tvrdosti současného ekonomického světa a konkurenčního prostředí
v něm. Ekonomický pragmatismus štvaný maximalizací zisku je přednější než etický rozměr podnikání. Jak se
však rodí etický pohled na svět? Je v současnosti vůbec šance zapracovat etické principy odpovědnosti, slušnosti,
čestnosti, otevřenosti a důvěry do firemního chování? Nezdá se etika něčím zbytečným či (ne)oprávněně
opomíjeným fenoménem v rámci dravosti a jisté bezuzdnosti doby? Lze dát návod na důstojnější firemní život
a svět? Cílem příspěvku je poodhalit způsoby chování eticky orientovaného pracovníka firem a dále ukázat, že
z plnohodnotné společenské odpovědnosti firem se rodí eticky orientovaný management.
Abstract: Experiencing the world around us, it seems that ethics does not go together with the competitive
entrepreneurial environment. Especially nowadays it is possible to find a lot of examples illustrating unethical
rather than ethical behaviour. Ethics seems to be only a philosophical discipline suitable for academic studies
and theoretical thinking. Its practical application seems to be unreal because of the heartlessness of the
contemporary economic world and its competitive environment. Economic pragmatism aimed at maximizing
profit is more important than ethical dimensions of a business. How is an ethical view of the world born? Is
there a chance to incorporate ethical principle of responsibility, propriety, fairness, frankness and trust into the
firm behaviour? Is ethics (un)necessary in our modern and sometimes immoral world? Is it possible to give
guidelines for a better firm life and world? The aim of this paper is to show the behaviour of ethically-oriented
workers and to show that the ethically-oriented management originates from the social responsibility of firms.
─────
K NĚKTERÝM OTÁZKÁM VNÍMÁNÍ SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM
I VEŘEJNOSTI
(SELECTED ISSUES OF THE PERCEPTION OF CORPORATE AND PUBLIC SOCIAL
RESPONSIBILITY)
Dana Linkeschová
Vysoké učení technické v Brně
[email protected]
Abstrakt: V současné době se zdá, že prožíváme krizi morálních hodnot nejenom v chování jednotlivců,
ale i některých firem a ostatních právnických subjektů. Její odraz můžeme pozorovat v médiích i ve vnímání
laické veřejnosti. Článek seznamuje s výzkumem, při kterém byla oslovena řada firem i zástupců laické
veřejnosti, abychom mohli posoudit, jak na tyto otázky pohlížejí oni. Řešení je důležité pro výchovu a vzdělávání
budoucích manažerů zejména na vysokých školách.
27
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
Abstract: It seems that we are living in a time of a moral value crisis related not only to the behaviour of
individuals, but also of some companies and legal entities. We can observe its reflection in both media and
perceptions of laical community representatives. This paper presents research related to people and companies
to review how they assess the said questions. The solutions are important for education of future managers
especially at universities.
─────
ASPEKTY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM V BAKALÁŘSKÝCH
PRACÍCH STUDENTŮ MVŠO ZAMĚŘENÝCH NA LOGISTICKÝ MANAGEMENT
(ASPECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN BACHELOR THESES OF
THE MCO STUDENTS FOCUSED ON LOGISTICS MANAGEMENT)
Anežka Machátová
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Přehled bakalářských prací, které řeší převážně odpadové hospodářství, recyklaci odpadů, změnu
organizace práce a snížení fyzické námahy. Společenská odpovědnost firem není hlavní myšlenkou bakalářských
prací, ale práce se jí určitým způsobem vždy dotýkají.
Abstract: List of bachelor theses mainly dealing with waste management, recycling, change of work
organisation and reduction of physical strain. Corporate social responsibility is not the main idea of the
bachelor theses, however, in a certain way the theses are always implicated.
─────
VYBRANÉ ASPEKTY SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA
(SELECTED ASPECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
Viera Marková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
[email protected]
Abstrakt: Koncept spoločenskej zodpovednosti podniku by mal byť prirodzenou súčasťou podnikania všetkých
typov podnikateľských subjektov. Nie všetky podnikateľské subjekty ho však chápu ako koncept, ktorý môže jeho
dobrovoľným uplatňovaním prispieť k skvalitňovaniu podnikania, k jeho rozvoju, k vytváraniu lojality
zamestnancov. Cieľom príspevku je dokumentovať to, ako tento koncept vnímajú vybrané slovenské
podnikateľské subjekty typu mikro, malých a stredných podnikov na jednej strane a ako ho vnímajú zamestnanci
týchto podnikov na druhej strane. Vzhľadom na to, že ide o koncept, ktorý má svoju šírku a hĺbku, cieľom
príspevku je zachytiť ho predovšetkým zo sociálneho aspektu vo väzbe na zamestnancov, t.j. na ľudský kapitál.
Pozornosť venujeme najmä rovnosti príležitostí zamestnancov a ich diskriminácii ako aj vyváženosti pracovného
a rodinného života zamestnancov.
Abstract: The corporate social responsibility (CSR) concept should be a natural part of activities in all types of
businesses. However, this concept is not yet understood by all of them as a voluntary option which can help to
achieve the improvement of quality of the business, its development or to create the employees´ loyalty. The aim
of this paper is to demonstrate, how this concept is perceived by Slovak micro and small&medium-sized
28
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
enterprises and on the other hand by company employees. The CSR concept is very broad; for this reason we
concentrate mostly on the social aspects in the field of company employees, i.e. human capital. We pay attention
especially to the equality of employees´ opportunities, to their discrimination and work-life balance.
─────
PRÁVO A GLOBALIZACE SPOLEČNOSTI
(LAW AND GLOBALISATION OF THE SOCIETY)
Pavel Matoušek
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Globalizace, fenomén současného celosvětového vývoje společnosti, od svých prvopočátků vzniku
a existence v ekonomické sféře společnosti v současnosti zasahuje prakticky již do všech oblastí života lidí.
Projevy působení globalizace na právo - mnohostranné mezinárodní úmluvy, harmonizace práva v rámci
Evropské unie. Vliv globalizace do oblasti právní vědy a na právní vědomí společnosti. Pozitivní a negativní
důsledky působení globalizace do oblasti práva, s konkrétními projevy v celním právu.
Abstract: Globalisation, the phenomenon of the contemporary global development of society, has been affecting
virtually all areas of life from the very beginning of its existence in the economic spheres of society.
Manifestations of the effects of globalisation on law - international multilateral conventions, harmonisation of
law within the European Union. The impact of globalisation on the field of jurisprudence and legal
consciousness of the society. Positive and negative consequences of the effects of globalisation in the field of
law, with specific manifestations in the customs law.
─────
SOFTWARE MATHEMATICA A VÝUKA NA MVŠO
(SOFTWARE MATHEMATICA AND EDUCATION AT THE MCO)
Vratislava Mošová
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Příspěvek je věnován zkušenostem s používáním softwaru Mathematica ve výuce. Součástí
příspěvku jsou ukázky úloh z oblasti rozhodovacích procesů a ekonomie. Uvedené úlohy jsou řešené v prostředí
softwaru Mathematica.
Abstract: The paper is devoted to the experience of using the software Mathematica in teaching. It
includes examples of problems from the area of the decision-making process and economics. The considered
problems are solved by means of the software Mathematica.
29
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
UPLATŇOVANIE ETIKY V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI AKO ZÁKLAD
PRE SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
(IMPLEMENTATION OF ETHICS IN ENTREPRENEURSHIP AS A BASE
OF CORPORATE SOCIAL ESPONSIBILITY)
Ladislav Mura
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa orientuje na uplatňovanie etiky a možnosti zavádzania vnútorných smerníc
na regulovanie správania sa podniku, čo môže viesť ku zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti. Etické problémy sa
objavujú v každom podniku, pretože ľudia ignorujú alebo prekračujú hranice morálneho správania. Vo väčšine
podnikov otázka zdrojov morálnych problémov vzniká na základe činnosti a správania sa majiteľov
avrcholových manažérov podniku, ktoré je adresované dovnútra podniku, ale aj do jeho okolia. Z tohto
dôvodu stále viac podnikov podstupuje proces reformy zavádzania politiky vytvárania vnútorných smerníc
na regulovanie správania sa podniku. Predpokladom účelnej podnikovej reformy zavádzania politiky etického
správania je presné vymedzenie etických princípov a metód v podnikateľskom procese, teda vytvorenie etickej
infraštruktúry.
Abstract: This paper deals with ethics in entrepreneurship and with the possibility of introducing internal
guidelines for company behaviour regulation, which can lead to increasing of its competitiveness. Ethical
problems can be seen in each company because people ignore or overstep the principles of moral behaviour. In
most companies, the question of moral problems sources arises from activities of shareholders and top managers
which are addressed to the internal as well as the external side of the company. That is why more and more
companies introduce the reform process of applying the policy of creating the internal guidelines for company
behaviour regulation. The prerequisite for a useful reform process is the exact definition of ethical principles
and methods in the entrepreneurial process, thus creating the ethical infrastructure.
─────
TOP MANAŽER JAKO OBJEKT ANDRAGOGICKÉKO ZKOUMÁNÍ
(TOP MANAGER AS AN OBJECT OF THE ANDRAGOGICAL RESEARCH)
Daniela Navrátilová
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Příspěvek se zabývá andragogickým aspektem strategického managementu. Objektem zkoumání je zde
nositel strategického řízení - top manažer. Nejobtížnějším úkolem top manažera je strategické rozhodování.
Proměnlivost podmínek, za kterých top manažer přijímá strategická rozhodnutí, způsobuje, že se top manažer
nemůže opírat o zkušenosti z předchozích situací. Aby uspěl, musí neustále sledovat celosvětové dění, aktivně
vyhledávat informace. Aktivní vzdělávání se tak stává nedílnou součástí práce top manažera.
Abstract: This paper deals with the andragogical aspects of the strategic management. The object of the
research is the holder of the strategic management - the top manager. The most difficult top manager’s task is
the strategic decision-making. The variability of conditions of the decision-making makes it impossible to utilize
the experiences from the past. To succeed, the top manager has to constantly monitor the global development
and actively seek information. Active learning becomes an integral part of the work of a top manager.
30
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
MĚNÍCÍ SE ROLE AUDITORA V REAKCI NA HOSPODÁŘSKOU KRIZI
(THE CHANGING ROLE OF THE AUDITOR IN RESPONSE TO THE ECONOMIC
CRISIS)
Radek Neužil
Rada pro veřejný dohled nad auditem
[email protected]
Abstrakt: Evropská komise vydala v polovině října 2010 dokument s názvem Zelená kniha – politika v oblasti
auditu: poučení z krize. I přesto, že auditoři nebyli bezprostřední příčinou hospodářské krize a nebyli s ní tedy
přímo spojeni a jejich postupy byly v souladu s předepsanými standardy, těžko lze zakrýt fakt nerovnováhy mezi
výroky „bez výhrad“ vydané v souvislosti s audity např. bank a následnou ekonomickou nestabilitou, kterou tyto
auditované společnosti v řadě případů způsobily. To otevírá otázku o vhodnosti a přiměřenosti regulačního
nastavení auditorské profese v těch nejširších souvislostech.
Abstract: The European Commission issued, in the middle of October 2010, the document entitled “Green Paper
– Audit Policy: Lessons from the Crisis”. Although auditors were not the immediate cause of the economic crisis
and therefore they were not directly associated with the crisis and their procedures were in accordance with the
standards prescribed, it is difficult to conceal the fact of imbalance between auditors´ statements “without
reservation” issued in accordance with the audits of e.g. banks and the subsequent economic instability which
was caused by these audited companies in a number of cases. This opens the issue of suitability and adequacy of
the regulation setup of auditor’s profession in the widest possible context.
─────
MARKETING AKO DÔLEŽITÁ SÚČASŤ TRANSFERU VÝSLEDKOV VEDECKEJ
ČINNOSTI DO HOSPODÁRSKEJ I SPOLOČENSKEJ PRAXE
(MARKETING AS AN IMPORTANT PART OF THE TRANSFER OF SCIENTIFIC
RESULTS INTO ECONOMIC ACTIVITIES AND SOCIAL PRACTICE)
Renata Nováková
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
[email protected]
Abstrakt: Na Slovensku je transfer technológií podporovaný Národným systémom podpory transferu technológií.
Súčasťou tohto systému sú i rôzne inštitúcie a organizácie ako napr. Centrum vedecko-technických informácií
SR, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky, Stredisko patentových informácií a klastre,
technologické parky, inovačné centrá a pod. Aktivity spomínaných inštitúcií smerujú k zvyšovaniu povedomia
o ochrane duševného vlastníctva a transfere technológií do hospodárskej i spoločenskej praxe. Bez využívania
marketingových aktivít by však tieto snahy nemali nádej na úspech. Predmetom môjho príspevku bude poukázať
na súčasné trendy v oblasti marketingu, konkrétne v oblasti marketingových komunikačných stratégií.
Abstract: In Slovakia, the transfer of technologies is supported by the National System for Technology Transfer
Support. Parts of this system are also different institutions and organisations such as: the Centre of Scientific
and Technical Information, National Centre for Science and Technology, patent information centres and
clusters, technology parks, innovation centres and the like. Activities of the mentioned institutions focus on
raising awareness of the protection of intellectual property and technology transfer into economic and social
practice. Without the use of marketing activities, however, these efforts are not likely to succeed. The subject of
31
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
my paper highlights the current trends in marketing, specifically in the areas of marketing communication
strategies.
─────
JE CESTA OD REPRESE K PREVENCI POSTIŽENÍ CESTOU K VĚTŠÍ
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI?
(IS THE PATH FROM REPRESSION TO PREVENTION OF DISABILITIES THE WAY
TO GREATER SOCIAL RESPONSIBILITY?)
Ivana Olecká, Kateřina Ivanová
Univerzita Palackého v Olomouci
[email protected], [email protected]
Abstrakt: Příspěvek si klade stěžejní otázku, zda lze současnou společnost považovat za společensky
odpovědnější či nikoliv. Činí tak na příkladu vývoje přístupů společnosti k postiženým jedincům. Kriticky
reviduje současné pokusy o periodizaci těchto přístupů založených na Condorcetově vizi nepřetržitého pokroku.
Jako jediný možný způsob napomáhající odhalit, zda má skutečně společnost nakročeno k společensky
odpovědnému přístupu, je identifikována poctivá deskripce založená například na historické metodě a vědecky
hodnotově neutrální způsob zkoumání bez pokusů o falešné periodizace.
Abstract: The paper raises the central question of whether the contemporary society can be considered socially
responsible or not. It demonstrates it on the example of the development of approaches to disabled individuals. It
critically reviews the current attempts of periodisation of these approaches based on the Condorcet vision of
continuous progress. The only possible way helping to reveal whether a company actually is poised for a
socially responsible approach is an honest description based on for example a historical method and a scientific
value-neutral way of exploring without trying to fake the periodisation.
─────
DANĚ V ČR POD VLIVEM GLOBALIZACE
(TAXES IN THE CZECH REPUBLIC UNDER THE INFLUENCE OF GLOBALISATION)
Zdenka Papoušková
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Autorka se ve svém příspěvku zabývá problematikou daní pod vlivem globalizace v teoretické rovině.
Jde zejména o analýzu podnikaných kroků na pozadí daňových změn a reforem. Teoretické vymezení základních
institutů může vysvětlit praktické dopady a být tak nápomocno k lepšímu pochopení situace. Za základní pojem
autorka považuje daňovou reformu a její teoretické vymezení, neboť daný institut je v laických i odborných
kruzích používán v nesprávném slova smyslu. A právě změny, popř. reformy v oblasti daní jsou mnohdy dopadem
globalizace.
Abstract: This paper deals with the issue of taxes in the Czech Republic under the influence of globalisation on
the theoretical level, especially with the analysis of the steps undertaken in the background of tax changes and
reforms. The theoretical definition of the basic aspects can explain the practical implications and be of service to
a better understanding of the situation. According to the author the basic concept is the tax reform and its
32
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
theoretical definition, because in the laical as well as professional environment it is not used correctly. And it is
especially the changes and reforms in taxation that often are the impact of globalisation.
─────
ŠTATUTÁRNY ORGÁN SAMOSPRÁVY OBCE V AKTUÁLNYCH PODMIENKACH
SLOVENSKEJ REPUBLIKY *
(THE STATUTORY AUTHORITY OF A MUNICIPALITY IN THE CURRENT
CONDITIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC)
Alena Pauličková
Vysoká škola v Sládkovičove
[email protected]
Abstrakt: Príspevok poukazuje na postavenie štatutárneho orgánu obce - starostu, na jeho konanie,
zodpovednosť v momentálnej zložitej situácii verejných dlhov, ako i vysokej zadĺženosti samospráv. V Slovenskej
republike v tomto čase pred komunálnymi voľbami poslanci prichádzajú s návrhom na úpravu platov starostov
a tiež k stransparentneniu mzdovej politiky v samosprávach.
Abstract: The paper deals with the position of a statutory authority of a municipality – a mayor, with his/her
activities and responsibility in the current difficult situation of public debts, as well as high insolvency of
municipalities. During this time before the municipal elections in the Slovak Republic the parliamentarians come
with suggestions to review the mayors` salaries, as well as making the remuneration policy in municipalities
more transparent.
─────
PUBLIC RELATIONS JAKO NÁSTROJ SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM
(PUBLIC RELATIONS AS A TOOL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
Renáta Pavlíčková
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem ve vztahu k public relations.
Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility – CSR) je koncept podnikání, který firmám
umožňuje přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se chovat eticky. Koncept CSR je mnohdy srovnáván s
public relations. Při snaze o vytvoření pozitivního mediálního obrazu společnosti jsou využívány prvky public
relations, nelze je však zaměňovat. Obě oblasti mají svá výrazná specifika.
Abstract: The paper deals with the issue of corporate social responsibility in connection with public relations.
Corporate social responsibility (CSR) is a business concept, which enables companies to contribute to the
economic growth and to behave ethically at the same time. The CSR concept is often compared with public
relations. When making an effort to create a positive media image of a company, elements of public relations are
used, but they can not be interchanged. Both areas have their distinct specifics.
33
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
MANAŽER EXPATRIANT JAKO MOST V GLOBÁLNÍ FIRMĚ
(EXPATRIATE MANAGER AS A BRIDGE IN A GLOBAL COMPANY)
Stanislav Pavlík
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: V rychle se rozvíjejícím superglobálním a superturbulentním světě současné světové ekonomiky je
nezbytně mít v každém fungujícím podniku připraveny manažery pro práci kdekoliv ve světě. Tato nutnost se
týká firem jakékoli velikosti. K výjezdu do zahraničí musí být nepřetržitě připravováni nejen pracovníci
na pozicích strategických, ale i technických, provozních a vývojových. Včasnou, kvalitní a kvalifikovanou
výchovou k mezikulturní komunikaci je možné zvýšit výrazně globální konkurenceschopnost firmy. Tímto stylem
výběru, výchovy a práce s vybranou skupinou potenciálních expatriantů je možno výrazně snížit celosvětové
procento selhání expatriace (což je nyní 16-40%). Za základ budoucího úspěchu pokládám změnu myšlení
v našich českých firmách směrem k vnímání firmy jako součásti globálního prostředí (global mindset training).
V neposlední řadě je potřeba se věnovat podceňované repatriaci expatriantů. Budování interkulturního mostu
v globálních českých a zahraničních firmách je velkou výzvou pro současný podnikový management a mělo by
být i základem vysokoškolského vzdělání.
Abstract: In the rapidly evolving super global and super turbulent world of the contemporary world economy it
is vital to have managers prepared to perform their job anywhere in the world. This concerns companies of any
size. Not only workers on strategic but also technical, operational and development positions must be constantly
prepared for the trip abroad. By means of well timed, high quality, and qualified education it is possible to
increase the global competitiveness of a company a lot. This way of selection, training and work with a selected
group of potential expatriates can reduce the percentage of global expatriation failure (currently 16-40%)
significantly. Future success depends on the “change of thinking” of Czech companies towards perception of the
company as part of the global environment (global mindset training). Finally, it is necessary to pay attention to
the underestimated repatriation of expatriates. The building of the intercultural bridge in the Czech and foreign
companies is the major challenge for the current corporate management, and should be also a part of higher
education.
─────
ODPOVĚDNÉ A CHYTRÉ FIRMY ZÁKLADEM ODPOVĚDNÉHO A CHYTRÉHO
STÁTU
(RESPONSIBLE AND CLEVER FIRMS - BASE OF A RESPONSIBLE AND CLEVER
STATE)
Růžena Petříková
Rada kvality ČR; DTO CZ, s.r.o.
[email protected]
Abstrakt: Budování odpovědného a chytrého státu nelze oddělit od budování odpovědných a chytrých měst,
krajů a konečně i firem, které v nich podnikají. V této úvaze však musíme pokračovat dál, protože společenské
odpovědnosti našich firem nelze dosáhnout bez příslušné odpovědnosti, znalosti a dovednosti jednotlivců pracovníků těchto firem, tzn. potažmo nás všech. V rámci prezentace je představena praktická ukázka
unikátního Projektu společenské odpovědnosti v MSK.
34
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
Abstract: Creation of a responsible and clever country is not possible without creation of responsible and clever
regions, cities, towns and finally firms that run their business there. Similarly social responsibility of firms is
created by responsibility, knowledge and skill of their staff, it means all of us. As a part of the presentation a
practical example of the unique project ´Project of Social Responsibility in MSK´ is demonstrated.
─────
ZÁVAZKY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ORGANIZACE
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITMENT)
Zbyněk Pitra
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Po odeznění krize z konce první dekády 21.století budou moderní organizace nuceny změnit své
podnikatelské chování, model svého podnikání. Jeho součástí se musí stát také plnění závazků společenské
odpovědnosti organizace (CSR) jako nástroje zvyšování konkurenceschopnosti organizace. Manažeři organizace
musí dokázat zabezpečit komplexní obsluhu dnešních globálních trhů zajištěním synergie mezi vlastnickou
strategií, podnikatelskou strategií a strategickým managementem aktuálního plnění společenského poslání
organizace. Tato synergie se musí opírat o podnikatelské myšlení manažerů organizace při změně jejího
podnikatelského chování. Koncept změny musí vycházet z inovačních aktivit, nové firemní kultury a respektu
k závazkům CSR.
Abstract: After the crisis from the end of the first decade of the 21st century fades modern organizations will be
forced to change their former behaviour, they will have to rely on a new business model. Such a change in
organisations´ behaviour must reflect also the demands raised by their social responsibility commitment.
Managers leading the organizations must be able to ensure complete operation of present global markets including the CSR duties – by ensuring synergy between the ownership strategy, business strategy and strategic
management of the current implementation of the social mission of the company. This synergy must be based on
entrepreneurial thinking of the company managers during the transformation of the entrepreneurial behaviour.
The concept of transformation must stem from product innovation, internal processes innovation as well as new
corporate culture and respect to CSR commitment.
─────
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM JAKO OBJEKT ZÁJMU VĚDY
POHLEDEM ANDRAGOGA
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN OBJECT OF INTEREST IN SCIENCE
FROM THE POINT OF VIEW OF AN ANDRAGOGIST)
Dana Pokorná, Kateřina Ivanová
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected], [email protected]
Abstrakt: Tento článek ukazuje současné aktuální téma – společenskou odpovědnost firem (dále jen CSR),
z perspektivy jednoho vědního oboru, andragogiky. Hlavním cílem tohoto příspěvku je ukázat CSR, téma
současné praxe v podnikání a obchodě, perspektivou pohledu vědy. Vědy, která má k tématu CSR blízko díky
svému objektu zkoumání, a to je dospělý jedinec. Propojení praktického tématu CSR s andragogikou nabízí
35
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
různé možnosti řešených oblastí. Oblast funkcí andragogiky pro společnost, oblast výchovy a vzdělávání
dospělých jedinců ve prospěch CSR, oblast možností rozvoje CSR u jednotlivců ve společnosti jako postoje,
oblast možností implementace CSR do organizací prostřednictvím manažerů i zaměstnanců, mohli bychom jít
i dále, do oblasti vhodného prostředí pro implementaci CSR v organizacích, tzv. učící se organizace, oblasti
implementace tématu CSR do přípravy mladých manažerů na vysokých školách.
Abstract: This paper presents the current topic - corporate social responsibility (CSR) - from the perspective of
adult education. The main goal of this paper is to show CSR - the topic of current practice in business and
commerce - from the perspective of science. Science, that is close to the topic of CSR because of its subject of
research which is an adult. The connection of the practical subject of CSR with adult education offers a variety
of options of solved areas. For example: the area of adult education function in society, the area of adult
education and training for the benefit of CSR, the area of CSR development opportunities in individuals of the
society as an attitude, the area of CSR implementation in organisations by managers and employees, we could
go further, into the area of the suitable environment for the CSR implementation in organisations (so-called
learning organisations) or the area of implementation of CSR into the preparation of young managers at
universities.
─────
UMĚLÁ INTELIGENCE V EKONOMICKÝCH DISCIPLÍNÁCH
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ECONOMIC DISCIPLINES)
Miroslav Pokorný, Zdeňka Krišová
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected], [email protected]
Abstrakt: Rozvoj vědních oborů teorie systémů, kybernetiky a matematiky spolu s rostoucím výpočetním
výkonem počítačové techniky umožnily v oblasti problematiky rozhodovacích a optimalizačních procesů
realizaci takových systémů, které při řešení složitých problémů poskytují stejně kvalitní výsledky jako člověk –
expert v daném oboru, kdyby řešil stejnou úlohu s využitím svých mozkových intelektuálních schopností. Takové
systémy jsou středem pozornosti nového vědního oboru umělá inteligence. Konvenční systémy, postavené
na přístupech zpracování dat, jsou doplněny systémy, které umožňují počítačovou reprezentaci a efektivní
zpracování informací, reprezentované lidskými znalostmi. Příspěvek je zaměřen na prezentaci přístupů
nenumerické jazykového modelování, problematiky samoučicích se umělých neuronových sítí a optimalizačních
genetických algoritmů.
Abstract: Developing of the disciplines systems theory, cybernetics and mathematics, along with the increasing
processing power of the computer technology have enabled, in the area of decision-making and optimisation
processes, implementation of such systems that during the solving of complex problems provide equally good
results as a person - an expert in the field, if he/she would solve the same task using his/her intellectual
capability. Such systems are the focus of a new field of science - artificial intelligence. Conventional systems
based on data processing approaches are complemented by systems which enable computer representation and
efficient processing of information, represented by human knowledge. The paper is focused on the presentation
of non-numerical language modelling approaches, the issue of self-learning artificial neural networks and
optimisation genetic algorithms.
36
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH VÝHLED
VE SVĚTLE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
(THE STATE OF PUBLIC FINANCES OF THE CZECH REPUBLIC AND THEIR
PERSPECTIVE IN THE CONCEPTION OF SOCIAL RESPONSIBILITY)
Richard Pospíšil
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Hospodářství všech vyspělých ekonomik včetně České republiky prošlo v uplynulých letech
hospodářským poklesem spojeným s růstem nezaměstnanosti a růstem veřejného zadlužení. Většina zemí včetně
členských zemí eurozóny tak neplní maastrichtská kritéria pro přijetí jednotné měny. Reformy v oblasti veřejných
financí a snižování veřejného dluhu jsou tak nezbytností, jak dosud ukázaly případy Řecka a Irska. Státní
rozpočet České republiky počítá pro rok 2011 s deficitem 135 mld. Kč a s veřejným dluhem ve výši 5,3 % HDP.
Plánované snížení na 3,0 % HDP a plnění maastrichtských kriterií je odhadováno na rok 2013. K jejich splnění
je z hlediska společenské odpovědnosti nezbytné provést reformy v oblasti daní, spoření, pojištění i v oblasti
zdravotnictví, školství a ostatních výdajových kapitol státního rozpočtu.
Abstract: In the past years economy of all developed countries, including the Czech Republic, went through an
economic decline associated with growing unemployment and rising public debt. Most countries, including the
members of the Eurozone, default the Maastricht criteria for adopting the Euro. As can be seen on the examples
of Ireland and Greece, the reforms in the area of public finance and reducing the public debt are a necessity.
The state budget of the Czech Republic expects the deficit of CZK 135 billion and public debt of 5,3 % of GDP in
2011. The scheduled reduction to 3,0 % of GDP and fulfilment of the Maastricht criteria is estimated to be
implemented in 2013. To achieve the targets, from the point of view of CSR, it is essential to reform the following
areas - taxes, savings, social insurance and public health, education as well as other expenses of the state
budget.
─────
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB
(CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS)
Ivana Rabinská
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Trestní odpovědnost právnických osob je v posledních letech velmi aktuální téma nejen v České
republice. V souvislosti se vstupem naší země do Evropské unie dochází k unifikaci práva a České republice jako
členskému státu plynou z přijatých mezinárodních dokumentů závazky. Naše země je jeden ze tří států Evropské
unie, jejíž právní řád nepřipouští pravou trestní odpovědnost, tj. odpovědnost právnických osob. Příspěvek se
věnuje důvodům zavedení trestní odpovědnosti právnických osob a vybraným modelům pravé trestní
odpovědnosti v zemích EU.
Abstract: The topic of this paper is the regulation of criminal liability of corporations in selected European
countries. The attention is aimed at several important institutes in foreign regulations as the determination of
corporations that are concerned with criminal liability, the catalogue of sanctions by which legal persons are
sanctioned, the criteria of adjudication of criminal liability of a corporation, etc.
37
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
HODNOTENIE ORGANIZÁCIE PRI NAPLŇANÍ KRITÉRIÍ CSR SO ZAMERANÍM
NA SOCIÁLNY PILIER
(EVALUATION OF THE ORGANISATION'S CRITERIA OF CSR WITH FOCUS
ON THE SOCIAL PILLAR)
Eva Rakovská, Anna Gondášová, Michal Šudý
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
[email protected]
Abstrakt: Spoločenská zodpovednosť organizácií a jej tri piliere tvoria koncept, ktorý organizácie, či už výrobné
alebo nevýrobné, môžu na báze dobrovoľnosti napĺňať a tým prispievať k zvyšovaniu úrovne kvality životného
prostredia, pracovného prostredia, ekonomického portfólia a pod. Príspevok predstavuje jeden zo spôsobov
hodnotenia organizácie z pohľadu konceptu spoločenskej zodpovednosti so zameraním sa na konkrétnu jednu
oblasť a to sociálnu. Poukazuje na možnosť využitia výskumnej dotazníkovej metódy, ktorá posudzuje
organizáciu pri napĺňaní požiadaviek a kritérií v danej problematike spoločenskej zodpovednosti.
Abstract: Corporate social responsibility and its three pillars create a concept, which productive or nonproductive organisations can do and contribute in this way to raising the level of environmental quality, working
environment, and the economic portfolio on a voluntary basis. The paper presents one way of the rating of
organisations from the perspective of the concept of corporate social responsibility. The paper focuses on social
scope and using the research questionnaire method, which assesses the organisation in fulfilling the
requirements and criteria in the issue of CSR.
─────
ZODPOVEDNÉ SPRÁVANIE SA PODNIKOV V OBLASTI PLATBY
SPOTREBNÝCH DANÍ
(RESPONSIBLE BUSINESS BEHAVIOUR OF COMPANIES IN THE AREA OF EXCISE
TAXES PAYMENT)
Katarína Raškovská
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
[email protected]
Abstrakt: Dane platené podnikateľskými subjektmi tvoria podstatnú časť príjmov štátneho rozpočtu, z ktorých
štát následne zabezpečuje plnenie svojich základných funkcií. Nepriame dane sú základným zdrojom
financovania verejných rozpočtov národných ekonomík všetkých štátov Európskej únie. Efektívnosť daňovej
sústavy a účinnosť daňovej legislatívy štátu závisí aj od toho, ako sa štát pozerá na daňovú disciplínu
podnikateľov. Daňové úniky však nepredstavujú iba krátenie príjmov štátneho rozpočtu, ale majú určujúci
význam aj na uplatnenie princípu dobrovoľného platenia daní serióznymi daňovými subjektmi. V tejto súvislosti
sa často hovorí o podnikateľskej etike a spoločensky zodpovednom správaní podnikateľských subjektov.
V súvislosti so zodpovedným podnikaním je príspevok zameraný na spoločensky zodpovedné správanie podnikov
v oblasti platby selektívnych spotrebných daní v podmienkach Slovenskej republiky. Predmetom skúmania sú
formy a dôsledky daňových únikov na týchto daniach a analýza ich vývoja v čase. Predkladaný príspevok je
prínosom k analýzam daňových únikov v podmienkach SR a k návrhom na zlepšenie v tejto oblasti s cieľom
zvýšenia platieb do štátneho rozpočtu.
38
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
Abstract: Taxes paid by businesses represent a substantial part of the state budget revenues, from which the
state ensures performing of its basic functions. Indirect taxes are the principal source of financing of public
budgets of national economies in all countries of the European Union. Effectiveness of the tax system and tax
law depends also on the way how the state looks at the discipline of business tax payers. Tax evasion is not only
a shortage of tax revenues, but it also has a decisive importance for the application of the principle of voluntary
payment of taxes by serious tax payers. In this context, business ethics and socially responsible businesses are
often point of discussion. When speaking about responsible businesses, the paper is focused on the socially
responsible behaviour of businesses in the payment of excise taxes in the Slovak Republic. Under review are
forms and consequences of tax evasion of selective excise duties, the analysis of their growth in time, the
identification of their possible causes and consequences for businesses, with application to the conditions of the
Slovak Republic. The present paper is a contribution to the analysis of tax evasion in the SR and a proposal for
improvement in this area in order to increase payments to the state budget.
─────
VPLYV SPOLUPRÁCE FIRIEM A ŠKÔL NA ROZVOJ SPOLOČNOSTI
(THE IMPACT OF COOPERATION OF COMPANIES AND SCHOOLS
ON THE SOCIETY DEVELOPMENT)
Petra Ratulovská, Erika Horňáková
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
[email protected], [email protected]
Abstrakt: V súčasnosti sa čoraz viac hovorí o „spoločenskej zodpovednosti firiem“, resp. o „spoločensky
zodpovednom podnikaní“ - „corporate social responsibility“ (CSR). Mnohé firmy považujú CSR za vhodnú
príležitosť na získanie lepšieho postavenia v spoločnosti. CSR je v podstate taký spôsob podnikania, ktorý je
zameraný nielen na dosahovanie zisku, ale zaoberá sa aj inými aspektmi podnikania, akými sú vytváranie
vhodného pracovného prostredia, boj proti korupcii, firemná filantropia, či ochrana životného prostredia.
Jednou z aktivít, ktoré môžu podniky v rámci CSR uskutočňovať, je aj spolupráca so strednými a vysokými
školami. Tento aspekt je zatiaľ nedostatočne využívaný a je len málo firiem, ktoré aktívne spolupracujú
so školami. Najčastejšie sa jedná o darcovstvo, sponzorstvo alebo poskytnutie stáží. Určitá časť podnikateľského
sektora sa zapojila do tvorby moderného vzdelávacieho systému, ktorý reaguje na požiadavky praxe. A práve
takáto spolupráca by mohla viesť mladých ľudí k spoločensky zodpovednému správaniu a následne k rozvoju
našej spoločnosti.
Abstract: Nowadays, "corporate social responsibility" (CSR), respectively "socially responsible business" is
more and more a discussed topic. Many companies consider CSR as an opportunity to gain a better position in
society. CSR is essentially a way of business, which focuses not only on profit but also addresses other aspects of
business such as creating a suitable working environment, fight against corruption, corporate philanthropy and
environmental protection. One of the activities in which businesses can implement CSR is also cooperation with
secondary schools and universities. This aspect is still underexploited and there are few companies that actively
cooperate with schools. Most frequently it is a donation, sponsorship or providing internships. Part of the
business sector is involved in the creation of a modern education system that responds to the requirements of
practice. And such cooperation could lead young people to socially responsible behaviour and subsequently to
the development of our society.
39
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO MATERIÁLOVÝCH TOKOV
NÁKLADOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA (MFCA) AKO HLAVNÝ NÁSTROJ
PRE SPRÁVU ORGANIZÁCIE PROSTREDNÍCTVOM ENVIRONMENTÁLNEHO
MANAŽÉRSKEHO ÚČTOVNÍCTVA (EMA) V INTENCIÁCH PRIPRAVOVANEJ
NORMY ISO/DIS 14 051
(ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF MATERIAL FLOW COST ACCOUNTING
(MFCA) AS THE MAIN TOOL OF ORGANISATION ADMINISTRATION THROUGH
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING (EMA) WITHIN THE PURVIEW
OF THE UPCOMING STANDARD ISO/DIS 14 051)
Martin Repa, Jaroslav Gondáš, Marek Durdiak
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
[email protected]
Abstrakt: Príspevok poukazuje na pripravovanú medzinárodnú normu ISO/DIS 14 051 – Environmentálne
manažérstvo materiálových tokov nákladového účtovníctva MFCA (material flow cost accounting) ako hlavného
nástroja Environmentálneho manažérskeho účtovníctva EMA (environmental management accounting) s cieľom
vytvorenia integrovaného prístupu efektívnejšieho využívania energie a surovín organizácie. Analyzuje sa
všeobecný rámec návrhu normy. Cieľom príspevku je predstaviť normu ako nástroj pre správu organizácie
a zhodnotiť možnosti zavedenia EMA v intenciách plánovanej normy ISO/DIS 14 051.
Abstract: The paper points out the upcoming international norm ISO/DIS 14 051 - MFCA (material flow cost
accounting) as the main tool of environmental management accounting (EMA) aiming at creation of an
integrated approach of effective company energy and raw materials usage. It analyses the general framework of
the norm draft. The aim of the paper is to introduce the norm as a tool for organisation management and to
evaluate the possibilities of EMA implementation with accordance to the norm ISO/DIS 14 051.
─────
TALENT MANAGEMENT JAKO VÝZNAMNÝ NÁSTROJ SPOLEČENSKÉ
ODPOVĚDNOSTI FIREM
(TALENT MANAGEMENT – A SIGNIFICANT TOOL OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY)
Miroslav Rössler
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Práce se zabývá Talent Managementem jako oblastí mnohými podniky a institucemi dosud
„neobjevenou“ a nevyužívanou. Úspěšnost organizace je stále více determinována prací s talentovaným
zaměstnancem. V kontextu moderní koncepce společenské odpovědnosti firem (CSR) postupně přebírá
dominanci v oblasti získávání a zejména udržování schopných a kompetentních zaměstnanců. Základním
záměrem autora je podat ucelený přehled této důležité součásti managementu a upozornit na možná úskalí jeho
zavádění v praxi, jakož i výhody ve spojitosti s uvedeným konceptem CSR.
Abstract: The paper deals with talent management – a field “not discovered” and not used by many companies
and institutions yet. The success of an organisation is increasingly determined by working with talented staff. In
40
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
the context of the modern concept of corporate social responsibility (CSR) it gradually assumes the dominance
in the acquisition and especially keeping of skilled and competent employees. The basic intention of the author is
to provide a comprehensive overview of this important part of management and highlight the potential pitfalls of
its implementation into practice, as well as the benefits in connection with the concept of CSR.
─────
ODBORNÁ PRAXE V TSM, SPOL. S R.O.
(PRACTICAL TRAINING EXPERIENCE IN THE COMPANY TSM)
Irena Spirová
TSM, spol. s r.o., Vyškov
[email protected]
Abstrakt: Odborná praxe žáků středních škol ve vzdělávací agentuře TSM, spol. s r.o., má svoji dlouholetou
tradici. Odborná praxe je základním pilířem zvyšování dovedností a praktických návyků žáků středních škol.
Pro efektivnější průběh a interativní přístup odborné praxe podala společnost TSM, spol. s r.o., projekt v rámci
projektu pro čerpání finančních prostředků z ESF a státního rozpočtu ČR.
Abstract: Practical training experience of high school students in the educational agency TSM has a long
tradition. Practical training is the main pillar of improving the skills and habits of the secondary school pupils.
For more efficient conduct and interactive approach of the practical training TSM handed in a project to draw
funds from the ESF and the state budget.
─────
POŽIADAVKA SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI V NOVEJ EKONOMIKE
A FENOMÉN KVALITY ŽIVOTA
(REQUIREMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE NEW ECONOMY
AND THE LIFE QUALITY PHENOMENON)
Eva Svitačová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
[email protected]
Abstrakt: Ekonomický rast, ktorý je v novej ekonomike dosahovaný vďaka novým technológiám či tvorivým
schopnostiam človeka automaticky neznamená zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva a zlepšovanie kvality
života súčasného človeka. Kvalita života preniká spôsobom aj štýlom života, ktorý sa v súčasnej spoločnosti
často podriaďuje úzkym ekonomickým kritériám a záujmom, pričom niekedy dochádza aj k manipulácii záujmov
a potrieb ľudí. V tejto súvislosti sa dostáva do pozornosti požiadavka spoločenskej zodpovednosti, ktorá
upozorňuje na to, že nová ekonomika sa má usilovať zvyšovať kvalitu života tak, že nové inovatívne ekonomické
nástroje bude presadzovať s ohľadom na ich pozitívne etické a sociálne dopady na človeka a spoločnosť.
Abstract: Economic growth which is reached thanks to new technologies or creative capabilities of man, does
not automatically mean raising of living standards of citizens and improving of the quality of life of the
contemporary man. The quality of life penetrates the manner and the style of life which is subordinated to
narrow economic criterions and interests. Sometimes it comes to manipulation of interests and needs of people.
In this regard attention is paid to the requirement of social responsibility. It calls for the attention to new
41
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
economy, which should strive to increase the quality of life in the way that the new innovative economic tools
will be implemented with regard to their positive ethical and social impacts on man and society.
─────
MŮŽE ULEHČIT SMALL BUSINESS ACT PODNIKÁNÍ MALÝM A STŘEDNÍM
FIRMÁM?
(CAN THE SMALL BUSINESS ACT RELIEVE THE ENTREPRENEURSHIP OF SMALL
AND MEDIUM COMPANIES?)
Jan Široký
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Abstrakt: Malé a střední podniky (SME) mají v ekonomice specifické postavení. V Evropské unii působí (2010)
okolo 20 mil. SME, což je 99 % všech podniků, SME rovněž zaměstnávají okolo 2/3 všech pracovníků. Především
z těchto důvodů jak Evropská komise, tak i členské státy kladou problematice SME vysokou pozornost.
V roce 2008 zveřejnila Evropská komise dokument „Small Business Act“, který má usnadnit podnikání SME.
Příspěvek analyzuje uvedený dokument i podporu SME ze strany České republiky.
Abstract: Small and medium enterprises (SME) have a specific position in economics. In the European Union
there operate (2010) about 20 millions of SMEs, which is 99% of all enterprises. SMEs also employ around two
thirds of all workers. Mainly for these reasons, both the European Commission and the Member States pay
much attention to the SME issue. In 2008, the European Commission presented the Small Business Act to
facilitate SME business. The paper analyses the above mentioned document and also the SME supported by the
Czech Republic.
─────
DAŇOVÁ HARMONIZACE V ÉŘE GLOBALIZACE
(TAX HARMONISATION IN THE ERA OF GLOBALISATION)
Taťána Špírková
Moravská vysoká škola Olomouc
[email protected]
Anotace: Příspěvek pojednává o stále postupující daňové harmonizaci, a to zejména v oblasti nepřímých daní,
jež se týká České republiky a souvisí s jejím členstvím v EU. Tento příspěvek je zaměřen zejména
na problematiku daně z přidané hodnoty, jež je významným způsobem harmonizována. Autorka upozorňuje také
na změny, které mají nabýt účinnosti od dubna letošního roku v této oblasti.
Abstract: This paper deals with the constantly progressing tax harmonisation, particularly in the area of indirect
taxes, which includes the Czech Republic and is related to its membership in the EU. This paper focuses
primarily on issues of the value added tax, which is substantially harmonised. The author also points out the
changes in this area, which will take effect in April 2011.
42
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ – VÝZVA ALEBO POVINNOSŤ?
(SOCIAL RESPONSIBILITY – CHALLENGE OR OBLIGATION?)
Vladimír Študenc
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
[email protected]
Abstrakt: Spoločenská zodpovednosť predstavuje rôzne ekonomicky udržateľné aktivity, ktoré vykonávajú
jednotlivé subjekty nad rámec zákonných požiadaviek. Hoci je častokrát spájaná s podnikateľskou sférou,
nemožno však povedať, že sa týka výhradne podnikateľských subjektov. Týka všetkých zúčastnených strán
od podnikateľských subjektov, cez organizácie štátnej a verejnej správy, samosprávy až po bežných ľudí. Každý
z nás nesie určitú dávku osobnej a spoločenskej zodpovednosti a je zodpovedný za svoje správanie a konanie,
ako aj následky z nich vyplývajúce. Podniky by sa mali pri svojich podnikateľských aktivitách zamerať aj
na celkové fungovanie spoločnosti a životné prostredie, čím prinesú úžitok nielen sami sebe, ale aj celej
spoločnosti. Vzájomná podpora transferu poznatkov medzi podnikateľskými subjektmi a inštitúciami vedy
a výskumu podporená, štátnou a verejnou správou, ako aj samosprávou, umožní vytvorenie synergického efektu
umožňujúceho rozvoj inovácií, vedomostnej spoločnosti a konkurencieschopnosti, ktoré sú dôležitými faktormi
rozvoja spoločnosti. Inovatívne myslenie a vzájomná spolupráca predstavujú nevyhnutné prvky vedeckotechnického rozvoja. Je preto dôležité, aby jednotlivé subjekty, či už podniky, univerzity, združenia, samosprávy
a iné, ktoré existujú v spoločnosti, navzájom spolupracovali a podporovali sa.
Abstract: Social responsibility represents different economically sustainable activities realised by individual
subjects beyond legislative requirements. Although it is often associated with the business sector, it cannot be
said that it covers only businesses subjects. It concerns all stakeholders from the business sector, through the
organisation of state and public sector, self-government to ordinary people. Each of us carries a certain amount
of personal and social responsibility and is responsible for own behaviour and conduct, including the
consequences resulting from them. Enterprises should be also focused on the overall functioning of society and
its environment in their business activities, which not only they will benefit from but also society as a whole.
Mutual support of knowledge transfer between business subjects and research and development institutions
supported by state and public sector as well as self-government will enable the establishment of a synergistic
effect allowing development of innovative, knowledge-based society and competitiveness, which are important
factors in the development of society. Innovative thinking and mutual cooperation represent essential elements of
scientific and technological development. It is therefore important that the various subjects such as companies,
universities, associations, municipalities or others existing in society cooperate and support each other.
43
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
EKONOMICKÁ SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST V MALÝCH A STŘEDNÍCH
FIRMÁCH
(ECONOMIC SOCIAL RESPONSIBILITY IN SMALL AND MEDIUM-SIZED
ENTERPRISES)
Hana Štverková, Pavlína Křibíková
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
[email protected], [email protected]
Abstrakt: Trend společenské odpovědnosti podniků roste napříč celým světem. Společenská odpovědnost jako
taková bývá považována za součást konceptu udržitelného rozvoje a bývá podporována mezinárodními
organizacemi a institucemi. Pojem společenské odpovědnosti byl dlouhodobě spojován pouze s činnostmi
velkých národních a transnacionálních korporací. Ale v souvislosti s globalizací, růstem konkurence se projevuje
vliv společenské odpovědnosti také v malých a středních podnicích.
Tento nový trend vyžaduje změnu základního pohledu na to, jakým způsobem podnikat a rozvíjet firemní
hodnoty. Cílem příspěvku je zkoumání CSR z hlediska ekonomické sociální odpovědnosti, zejména
implementování CSR do firemní dokumentace.
Abstract: The trend of CSR is growing across the world. Corporate responsibility as such is considered to be a
part of the concept of sustainable development and is supported by international organisations and institutions.
For a long time the concept of CSR used to be associated with the activities of large national and transnational
corporations only. But in the context of globalisation and growing competition the effect of CSR is reflected in
SMEs as well.
This new trend requires a change of the basic view of how to run a business and develop the company values.
The aim of the paper is the CSR research in terms of economic social responsibility, particularly implementation
of CSR into company documentation.
─────
EMPIRICKÉ PRAVIDELNOSTI POHYBU KURZOV AKCIÍ
(EMPIRICAL REGULARITY OF THE SHARE PRICES MOVEMENT)
Milan Šustek, Miroslav Krasňan
Žilinská univerzita v Žiline
[email protected], [email protected]
Abstrakt: Analytici ohodnocujú cenné papiere a na základe toho vyslovujú svoje investičné odporúčania.
Při ohodnocovaní používajú nástroje fundamentálnej, technickej alebo psychologickej analýzy. Článok popisuje
javy, ktoré reálne nastávajú a nedajú sa odhaliť ani jedným typom analýzy. Článok vychádza zo známych štúdií
a z empírie na základe obchodovania na Burze cenných papierov v Prahe.
Abstract: Analysts evaluate the securities and then expresses their investment recommendations. During this
process they use the fundamental, the technical and the psychological analysis. The paper describes the
phenomena that actually occur and can not be detected by any of these types of analyses. The paper is based on
the known studies and empiricism on the basis of trading on the Stock Exchange in Prague.
44
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
KREATIVITA A VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
(CREATIVITY AND EDUCATION AT UNIVERSITIES)
Alena Tichá
Vysoké učení technické v Brně
[email protected]
Abstrakt: Pro další efektivní rozvoj technických, ekonomických a technickoekonomických oborů studia, vědy,
výzkumu, vývoje a praxe je nezbytné daleko více než dosud podporovat tvořivost, těch, kteří k ní mají dispozice.
Ukazuje se, že je potřeba změnit pohled na univerzitní vzdělávání techniků a ekonomů. Pro studijní programy
a obory akreditované na univerzitách musí být vytvořen prostor k jejich častější aktualizaci směřující k výchově
kreativních jedinců. Kreativní pracovní síla je motorem inovací a rozvoje ekonomiky znalostí.
Abstract: For more effective development of technical, economic and technical economic fields of study, science,
research, and practice it is far more necessary than ever to support the creativity of those who have a
predisposition for it. It shows that it is necessary to change the view of university education of engineers and
economists. For degree programmes and accredited courses at universities there must be scope for more
frequent updating towards education of creative individuals. Creative workforce is the engine of innovation and
development of knowledge economy.
─────
TRANSFER POZNATKOV A ICH OCHRANA V PODMIENKACH
VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
(TRANSFER OF KNOWLEDGE AND ITS PROTECTION UNDER CONDITIONS
OF HIGHER EDUCATION)
Andrea Vadkertiová
Univerzita sv.Cyrila a Metoda
[email protected]
Abstrakt: Súčasťou vysokoškolského vzdelávania nie je len pedagogický proces, ale i vedecko-výskumná činnosť.
Obe oblasti predstavujú dôležité atribúty transferu poznatkov medzi teóriou a praxou. Transferu poznatkov
z univerzít do podnikov v súčasnosti bránia rôzne prekážky zo strany nielen vysokých škôl, ale aj podnikov.
V článku popisujeme modely používané v oblasti duševného vlastníctva univerzitami a výskumnými
organizáciami a možnosti zlepšenia transferu poznatkov, ktorých realizácia môže v konečnom dôsledku priniesť
konkurenčné výhody obom subjektom - vysokoškolským inštitúciám aj podnikateľskej sfére.
Abstract: Not just the pedagogical process, but also the research and development activities are part of higher
education. Both areas are important attributes of knowledge transfer between theory and practice. Knowledge
transfer from universities to enterprises is currently prevented by various obstacles from both universities as
well as businesses. In the paper we describe the models used in the field of intellectual property by universities
and research organisations and opportunities for improving the knowledge transfer, implementation of which
may ultimately bring competitive advantages to both parties - higher education institutions and businesses.
45
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
VYBRANÉ ASPEKTY CSR V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE
(SELECTED ASPECTS OF CSR IN THE EUROPEAN UNION)
Ivana Valentová
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
[email protected]
Abstrakt: Příspěvek se zabývá vybranými aspekty společenské odpovědnosti firem v rámci EU, zejména
v návaznosti na tvorbu Jednotného vnitřního trhu se zaměřením na volný pohyb kapitálu a chování přímých
investorů. V další části článku je řešen význam vědy a výzkumu v EU a možnosti jeho financování, které se také
zprostředkovaně týká firem, potažmo CSR.
Abstract: The paper deals with selected aspects of corporate social responsibility within the European Union,
especially in relation to the establishment of EU Single Market, focused on free movement of capital and
behaviour of direct stakeholders. The paper also discusses the significance of research and development in the
EU and the ways of R&D funding, in which companies, in terms of their corporate social responsibility, are
involved
─────
IDENTIFIKÁCIA VPLYVU INTEGRÁCIE KONCEPCIE SPOLOČENSKEJ
ZODPOVEDNOSTI NA PERSONÁLNE ČINNOSTI PODNIKU
(IDENTIFICATION OF THE IMPACT OF INTEGRATING THE CONCEPT OF SOCIAL
RESPONSIBILITY ON THE HR ACTIVITIES OF A COMPANY)
Anna Vallušová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
[email protected]
Abstrakt: Cieľom príspevku je vymedziť potenciálne rozdiely v personálnych činnostiach v podniku
s koncepciou spoločenskej zodpovednosti a v podniku bez nej. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné v prvom
rade určiť, aký podnik možno považovať za spoločensky zodpovedný. Túto definíciu sme odvodili z dokumentov
Európskej únie zaoberajúcimi sa danou problematikou a prišli sme k záveru, že spoločensky zodpovedný je taký
podnik, ktorý integruje princípy spoločenskej zodpovednosti strategicky, proaktívne a komplexne. V nasledujúcej
časti popisujeme rôzne úrovne, na ktorých môžu byť personálne činnosti v podniku vykonávané. Posledná
kapitola sa zoberá vplyvom koncepcie spoločenskej zodpovednosti podniku na personálne činnosti. Tá sa
prejavuje najmä v úlohách, ktoré má personálna práca v spoločensky zodpovednom podniku plniť: zbližovanie
a harmonizácia ekonomických a sociálnych cieľov podniku a aplikácia etických princípov v ich rozhodovaní
a konaní.
Abstract: The goal of the paper is to identify the potential differences in HR activities of a company which
integrates the concept of corporate social responsibility and a company, which does not do so. To fulfil the goal,
it is necessary to define what it means for a company to be socially responsible. We do so on the basis of the EU
documents on this topic and come to the conclusion that socially responsible is the company which integrates the
CSR principles in a strategic, proactive and complex way. In the next part we identify various levels on which
the HR activities can be performed. The last chapter deals with the impact of CSR concept on the HR activities.
It is expressed mainly by two tasks, which HR work should fulfil in the socially responsible business:
harmonisation of the economic and social goals of the company and application of ethical principles into
decision-making and proceeding.
46
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
VNÍMANIE SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI PODNIKOV NA SLOVENSKU
OD ROKU 2004
(PERCEPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SLOVAKIA SINCE
2004)
Katarína Verčimáková
Univerzita Komenského v Bratislave
[email protected]
Abstrakt: Príspevok sa venuje vnímaniu spoločenskej zodpovednosti podnikov (SZP) v Slovenskej republike
od roku 2004. Keďže počas komunizmu sa problematike SZP na území Slovenska pozornosť nevenovala, ľudia si
k nej začali hľadať cestu až po jeho páde v roku 1989. Nebola to však záležitosť pár dní či týždňov. Aj dnes,
21 rokov neskôr, je stále povedomie o SZP pomerne nízke, minimálne v porovnaní s mnohými vyspelými štátmi
Európy. Cieľom príspevku je preskúmať ako je spoločensky zodpovedné podnikanie vnímané na Slovensku a či
sa za posledných 6 rokov (od roku 2004) vnímanie tejto problematiky zmenilo. Jedným z významných medzníkov
pre SZP na Slovensku bol aj spomínaný rok 2004. Práve vtedy bolo oficiálne založené neformálne združenie
firiem snažiacich sa byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku, Business
Leaders Forum. Toto združenie v spolupráci s mnohými inými združeniami a spoločnosťami realizovalo
za posledné roky viaceré prieskumy, týkajúce sa problematiky SZP z ktorých čerpá aj tento článok.
Abstract: The paper addresses the perception of corporate social responsibility (CSR) in the Slovak Republic
since 2004. This issue was not commonly discussed during the communistic era in Slovakia, people only started
to be aware of it after 1989 when communism was abolished. This process did not happen overnight though.
Even now, 21 years later, people’s awareness about CSR is still quite low if we compare it with some other
developed European countries. The goal of this paper is to examine how CSR is perceived in Slovakia and
whether anything has changed in this area over the last 6 years (since 2004). One of the important milestones
for CSR in the Slovak Republic was the already mentioned year 2004. In this year the informal association of
companies trying to act as leaders in promoting CSR principles in Slovak businesses called Business Leaders
Forum was established. This association in cooperation with several other associations and companies has
managed to carry out a number of surveys dealing with CSR issues in the past few years. Some of their findings
were used in this paper.
─────
HODNOTENIE SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA PODĽA
TRIPLE BOTTOM LINE
(THE EVALUATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNDER TRIPLE
BOTTOM LINE)
Jana Vicianová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
[email protected]
Abstrakt: Spoločenská zodpovednosť podnikania (SZP) nie je len doplnkovým nástrojom riadenia, ale je
neoddeliteľnou súčasťou charakteru a kultúry manažovania podniku. SZP predstavuje záväzok k zlepšeniu
blahobytu komunity prostredníctvom priamych obchodných praktík a príspevkov z podnikových zdrojov. Cieľom
spoločenskej zodpovednosti podnikania je vytvárať podmienky trvalo udržateľného rozvoja v ekonomickej,
finančnej, sociálnej a environmentálnej oblasti a preberať v nich aj zodpovednosť. Príspevok sa zaoberá SZP
47
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
aktivitami a ich aplikáciou do podnikateľskej praxe. Cieľom príspevku je na základe analýzy súčasného stavu
spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných odvetviach národného hospodárstva na Slovensku
idenfikovať hlavné oblasti spoločensky zodpovedných aktivít.
Abstract: Corporate social responsibility (CSR) is not only a management complement but also an important
component of character and culture of company management. Corporate social responsibility is a commitment
to improve the community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate
resources. The aim of corporate social responsibility is to create the conditions of sustainable development in
the economic, financial, social and environmental area and to take the responsibility for it. The paper deals with
the CSR activities and their application into the business. The aim of the paper is basically to analyse the current
state of CSR implementation in selected businesses in Slovakia to identify the main areas of CSR activities.
─────
VZÁJEMNÝ PŘENOS ODBORNÝCH ZNALOSTÍ SPOLEČNOSTI
MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY, A.S. A STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL
NA JIŽNÍ MORAVĚ
(MUTUAL TRANSFER OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE OF THE COMPANY
MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY AND SECONDARY SCHOOLS IN SOUTHERN
MORAVIA)
Richard Vít
Moravskoslezské cukrovary, a.s.
[email protected]
Abstrakt: V současném prostředí České republiky není technické školství významně podporováno tak, jak si
žádají zástupci průmyslu a jak poptávají konkrétní firmy. Rozvoj středního školství se zapojením sociálních
partnerů podporuje přenos vědeckých informací do praxe. Zároveň je příkladem ryze dlouhodobého
odpovědného přístupu soukromého sektoru.
Abstract: Nowadays technical education system of the Czech Republic is not significantly supported in the way
that industry representatives require and factual employer demands. Development of secondary schools with
integration of social partners supports the transfer of scientific knowledge into practice. The development is at
the same time an example of socially responsible attitude of the private sector in the long term.
─────
VĚDĚNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ A NAŠE SPOLEČNOST
(KNOWLEDGE & EDUCATION AND OUR SOCIETY)
Vlastimil K. Vyskočil
Vysoká škola ekonomická v Praze,
[email protected]
Abstrakt: Oblast vzdělávání má vliv na vzdělanost společnosti, která podstatně určuje podobu našeho budoucího
života. Vycházím z teze, že smysl změn v oblasti výchovy a vzdělávání lze pochopit jen tehdy, porozumíme-li
48
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Olomouc 17. února 2011
změnám probíhajícím mimo oblast výchovy a vzdělávání, tzn. zejména vnější prostředí výchovy a vzdělávání,
které se projevuje různými formami reakcí na tlak a vliv změn vnějších.
Abstract: The area of education influences the intellectual level of the society, which significantly determines
our future life. I start from the proposition that the meaning of changes in the area of upbringing and education
can be understood only by understanding the ongoing changes outside the area of upbringing and education, i.e.
especially the external environment of upbringing and education which is manifested in various forms of
reactions to pressure and influence of external changes.
─────
ŽIVÝ ODKAZ FILOSOFIE A MODERNÍ MANAGEMENT
(LIVING LEGACY OF PHILOSOPHY AND MODERN MANAGEMENT)
Vlastimil K. Vyskočil
Moravská vysoká škola Olomouc; Vysoká škola finanční a správní
[email protected]
Abstrakt: Jednou z charakteristik západního světa konce 20. století je nové a vážné introspektivní zaměření.
Pesimisté tvrdí, že výchozí postuláty i výkonnost ekonomiky Západu jsou už svou podstatou zlovolné
a marnotratné, takže jen urychlují blížící se katastrofu? V dnešní době existují dva druhy pesimistických
proroků. Jedni bojují za záchranu západní civilizace před ní samotnou a jejími nepřáteli, druzí se domnívají, že
za záchranu nestojí. Kde je ukryta pravda? Má vůbec taková polemika nějaké opodstatnění, nebo je dnes tak
široce rozšířená obava pouhým přeludem – kolektivní noční můrou, jaká se nevyhýbá ani společnostem s těmi
nejzdravějšími a nejstabilnějšími základy?
Abstract: One of the characteristics of the Western world of the late 20th century is a new and serious
introspective focus. Pessimists argue that the underlying postulates as well as the economic performance of the
West are inherently vicious and wasteful and only accelerate the approaching disaster. Nowadays there are two
kinds of pessimistic prophets. Some fight to save Western civilization from itself and its enemies; others believe
that it is not worth saving. But where is the truth? Is there any justification for such controversy or is the now so
widespread concern just an illusion - a collective nightmare, which does not avoid even those companies with
the healthiest and most stable foundations?
49
• akademičtí pracovníci,
• administrativní a odborní pracovníci akademických
institucí,
• manažeři a odborní pracovníci podnikatelských
subjektů.
1. zpracování systému identikace
vzdělávacích potřeb a programu
vzdělávání pracovníků ve vědě
a výzkumu,
2. zpracování studijních opor pro navržené
vzdělávání pracovníků ve vědě
a výzkumu,
3. pilotní ověření systému vzdělávání
pracovníků v akademických
i podnikatelských organizacích,
4. vědecká konference,
5. odborná jazyková příprava pracovníků
v různých oblastech vědy a výzkumu.
KONTAKT
Projekt má ve svém výsledku přinést
zvýšení produktivity a kvality práce všech
odborných i administrativních pracovníků
zainteresovaných v oblasti vědy a výzkumu.
Získáním nových znalostí a dovedností
v různých oblastech vědy a výzkumu
rozvinou pracovníci svou exibilitu pro práci
v interdisciplinárních týmech i pro spolupráci
s odborníky z praxe. Nejsilnějším inovačním
prvkem v projektu je univerzální spojení
různých přístupů k vědě a výzkumu z pohledu
různých oborů vědy i praxe a transfer tohoto
know-how do znalostně orientovaných
institucí a rem. Systém vzdělávání pro
pracovníky je nastaven tak, aby vystihl
různorodost úrovní odborných znalostí
i pracovního zařazení všech pracovníků
v organizacích.
PhDr. DANA POKORNÁ - VEDOUCÍ PROJEKTU
E-MAIL: [email protected]
TEL: (+420) 587 332 332
FAX: (+420) 587 332 311
MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S.
JEREMENKOVA 1142/42
772 00 OLOMOUC
www.mvso.cz/veda-vyzkum-inovace/projekty/projekt-apsys/
1. Management vědecko-výzkumné činnosti
2. Financování vědy a výzkumu
3. Exaktní metody řešení ve vědě a výzkumu
4. Metodologie, etika a komunikace ve
vědě a výzkumu
5. Legislativa a právo duševního vlastnictví
ve vědě a výzkumu
6. Využití logistických systémů ve vědě
a výzkumu
7. Věda a výzkum v praxi
8. Odborná jazyková příprava pracovníků
ve vědě a výzkumu
Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc
Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc
Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc
• odborná
praxesystému
- nedílnáodborné
součást praxe
studia studentů
v každém Moravské
ročníku vysoké školy Olomouc
Projekt
Inovace
zapojení studentů
do každodenních
činností
pracovního
• odborná
praxe - nedílná
součást studia
v každém
ročníkuprostředí
uplatnitelnost
absolventů
na trhu práce
• zapojení
studentů
do každodenních
činností pracovního prostředí
zkvalitňování stávající
spolupráce
partnery z firemního prostředí i veřejného sektoru
• uplatnitelnost
absolventů
na trhu spráce
navazování nových
partnerských
• zkvalitňování
stávající
spoluprácevztahů
s partnery z firemního prostředí i veřejného sektoru
• www.mvso-praxe.cz
navazování nových partnerských vztahů
• www.mvso-praxe.cz
Proč spolupracovat se studenty?
• možnost
výběru ase
postupného
Proč
spolupracovat
studenty?vyškolení si budoucích zaměstnanců
snížení nákladů
adaptační programy
nové zaměstnance
• možnost
výběruna
a postupného
vyškolenípro
si budoucích
zaměstnanců
využití pracovních
studenta pro nové zaměstnance
• snížení
nákladů na schopností
adaptační programy
pomocpracovních
při plnění aktuálních
• využití
schopností(naléhavých)
studenta úkolů na pracovišti
firmy
• „nový
pomocvítr“
při do
plnění
aktuálních (naléhavých) úkolů na pracovišti
propagace
firmy
studentem a školou (prezentace firmy na webových stránkách nebo v informačním
• „nový
vítr“ do
firmy
školy)
• bulletinu
propagace
firmy studentem a školou (prezentace firmy na webových stránkách nebo v informačním
• bulletinu
transfer současných
znalostí z oblasti ekonomiky a managementu z akademického do firemního prostředí
školy)
naplňování
standardů
společensky
odpovědné
v souladu s ISO
26000, AA 1000
SA 8000
• transfer
současných
znalostí
z oblasti
ekonomikyfirmy
a managementu
z akademického
donebo
firemního
prostředí
• naplňování standardů společensky odpovědné firmy v souladu s ISO 26000, AA 1000 nebo SA 8000
Nabízíme spolupráci:
• při řešení
aktuální problematiky organizací a institucí
Nabízíme
spolupráci:
• vpřioblasti
vzdělávání
řešenímanažerského
aktuální problematiky
organizací a institucí
• v oblasti marketingových
výzkumů nebo personálních auditů
manažerského vzdělávání
• při
řešení
vědeckovýzkumných
záměrů
v oblasti marketingových výzkumů
nebo personálních auditů
• při řešení vědeckovýzkumných záměrů
Partner projektu
Partner projektu
Bakalářský studijní program Ekonomika a management
Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.
Studijní obory:
Bakalářský
studijní program Ekonomika a management
Podniková
Studijní
obory: ekonomika a management
Management
a ekonomika
ve veřejném sektoru
Podniková ekonomika
a management
Podnikové
informační
systémy
Management
a ekonomika
ve veřejném sektoru
Jeremenkova
1142/42
Moravská vysoká škola
Olomouc,
o. p. s.
772 00 Olomouc
Jeremenkova
1142/42
Podnikové informační systémy
http:\\www.mvso.cz
http:\\www.mvso.cz
772 00 Olomouc
Mgr. Michaela Vaněčková - vedoucí projektu
e-mail: [email protected]
Mgr. Michaela
Vaněčková - vedoucí projektu
tel.: +420 724 444 366
e-mail: [email protected]
tel.: +420 724 444 366
Název:
Autor:
Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe
Kolektiv autorů
Vydavatel: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc-Hodolany
www.mvso.cz
tel./fax: +420 587 332 311
Tiskárna:
Tribun EU s.r.o.
Gorkého 41, 602 00 Brno
Vydání:
1. vydání
Počet stran: 49
Za původnost a správnost jednotlivých příspěvků odpovídají její autoři.
Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Příspěvky jsou recenzovány.
© Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Olomouc, 2011
ISBN 978-80-87240-67-0
Sborník
z mezinárodní vědecké konference
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
FIREM
– TRANSFER VĚDECKÝCH
POZNATKŮ DO PRAXE
Adresa redakce:
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc – Hodolany
IČ: 268 67 184
e-mail: [email protected]
web: www.mvso.cz
tel./fax/zázn.: +420 587 332 311
Olomouc 17. února 2011
Download

zde - Moravská vysoká škola Olomouc